Jogszabály- és szabványváltozások november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jogszabály- és szabványváltozások - 2014. november"

Átírás

1 Jogszabály- és szabványváltozások november JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbiak emelhetők ki: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról. Megjelent: MK 2014/157. (XI. 19.) - Hatályos: A rendelet hatálya kiterjed a május 1-jét megelőzően Magyarországon gyártott és forgalomba hozott, acél, alumínium és alumíniumötvözetű, hegesztett kivitelű ötvözetlen acél, alumínium és alumíniumötvözetű, fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstesttel) készült gázpalackok üzemeltetésére, javítására, átalakítására, töltésére, töltetváltoztatására, szállítására, azonosítására, megjelölésére, időszakos ellenőrzésére, selejtezésére és a gázpalackok szerelvényeinek alkalmazására, de nem tejed ki a rendeletben tétlesen felsorolt palack és tartány fajtákra, nyomástartó berendezésekre. A gázpalackra vonatkozó, az e rendelet II. Fejezetében említett előírásokat - ha a II. Fejezet másként nem rendelkezik - a gázhordóra és a palackkötegre is alkalmazni kell. Az e rendelet hatálya alá tartozó gázpalackok vonatkozásában hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságként az alábbi bekezdésben meghatározottak kivételével a műszaki biztonsági hatósági jogkört első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága gyakorolja. Az első fokú hatóság közigazgatási határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében másodfokú hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jár el. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések vonatkozásában a műszaki biztonsági hatósági jogkört első fokon a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitánysága gyakorolja. Az első fokú hatóság közigazgatási határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében másodfokú hatóságként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal jár el. A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedélyekkel megszerzett jogosultság az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül legkésőbb december 31-ig gyakorolható. Az e rendelet szerinti gázpalackok biztonságtechnikai ellenőrzését végző szervezetnek e tevékenységre vonatkozó akkreditált státuszát legkésőbb december 31-ig kell megújítania. Jelen jogszabály a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. A rendelet 1. sz. melléklete a Gázpalack Biztonsági Szabályzat, amely a rendelet hatálya alá tartozó szállítható nyomástartó berendezések (gázpalack) időszakos és rendkívüli biztonságtechnikai ellenőrzései elvégzésének műszaki biztonsági előfeltételeit, illetve ellenőrzési követelményeit tartalmazza. - Hatályát veszti a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet. 291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/161. (XI. 26.) - Hatályos: , Többek között módosítja a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendeletet uniós jogi aktusoknak megfelelően. A változások közül érdemes kiemelni a cukorbetegség meghatározás pontosítását (2. melléklet (3) bekezdés c) pont), illetve az új 25. (3) bekezdést, mely szerint Azon időszakos vagy soron kívüli vizsgálatra jelentkező vasúti dolgozó, aki 2. típusú cukorbetegsége esetén diétával és/vagy tablettás kezeléssel megfelelő egészségi állapotban van, eredeti foglalkozásában, gondozással tovább foglalkoztatható az évente - a vonatkozó szakmai irányelveknek megfelelően - végzett egészségi alkalmassági vizsgálat alapján. A korábbi megfogalmazás a mozdonyvezetőket kizárta ebből a körből.

2 2 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/163. (XI. 28.) - Hatályos: , , Az alábbi jogszabályokat is érinti, amelyeket az aktuális hatósági és intézményi megnevezésekkel vagy fogalmakkal, illetve két jogszabály esetében (a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM- FVM együttes rendelet) vizsgáló laboratóriumokra vonatkozó eljárási szabállyal pontosítottak. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a hatósági megnevezés átvezetése mellett uniós jogi aktusra történő hivatkozással, továbbá az 1.sz mellékletben (Technológiai határértékek) a HULLADÉKÉGETÉS, VAGY HULLADÉK-EGYÜTTÉGETÉS c. 35/A. fejezettel egészült ki. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet. 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. Megjelent: MK 2014/163. (XI. 28.) - Hatályos: A rendelet, amely uniós irányelv alapján készült, a hatályát illetően a hulladékégető művekre, hulladék-együttégető művekre, azok üzemeltetőire és kibocsátásaira terjed ki. Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a hatály kiterjed az emberi testrészeket, szerveket és szervmaradványokat, valamint állati hulladékot (beleértve az állati tetemeket, a trágyát) égető hulladékégető művekre, hulladék-együttégető művekre is. Alkalmazásában a hulladékégető és a hulladék-együttégető művek magukban foglalják az égetést végző berendezésen kívül a hulladékfogadót, tárolót, helyszíni előkezelő berendezéseket, hulladék-, tüzelőanyag- és levegőellátási rendszereket, kazánt, füstgáz-kezelő berendezéseket, a maradékanyagok és szennyvíz helyszíni kezelésére vagy tárolására szolgáló létesítményeket, kéményeket, az égetés vagy együttégetés folyamatának szabályozását és az égési és együttégési körülményeket rögzítő és nyomon követő eszközöket és rendszereket. Ha a hulladék hőkezelésére az oxidálástól eltérő eljárásokat például pirolízist, gázosítást vagy plazmaeljárást alkalmaznak, akkor a hulladékégetés vagy a hulladék-együttégetés a hőkezelési eljárás mellett magában kell, hogy foglalja a hőkezelést követő égetési eljárást is. E rendelet hatálya nem terjed ki: - a) a kizárólag = aa) biomasszának tekintett hulladékot, = ab) radioaktív hulladékot, = ac) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott állati tetemeket, és = ad) a tengeri helyszíneken folytatott olaj- vagy földgáz-feltárás és -kitermelés során keletkező, a feltárás vagy kitermelés helyén elégetett hulladékot kezelő létesítményekre és berendezésekre;

3 3 - b) az égetési eljárás továbbfejlesztése érdekében végzett kutatásoknál, fejlesztéseknél és próbaüzemi tesztelésnél (ellenőrzésre) használt kísérleti berendezésekre, ha azokban évi 20 tonnánál kevesebb hulladékot kezelnek; és - c) a gázosítást, vagy pirolízist alkalmazó berendezésekre, ha az ilyen hulladék hőkezelés eredményeként keletkező gázokat oly mértékben megtisztítják, hogy azok elégetésük előtt már nem minősülnek hulladéknak, valamint ha a berendezések nem okoznak a földgáz elégetéséből származó kibocsátásnál nagyobb kibocsátást. Ha a hulladék együttégetést végző tüzelőberendezést tartalmazó létesítményt január 13-át megelőzően engedélyezték, vagy a létesítmény üzemeltetője január 13. előtt nyújtott be teljes létesítési engedélykérelmet, és a berendezést január 7-ig üzembe helyezték, a hulladék együttégetést végző tüzelőberendezés kibocsátásaira a) december 31-ig a 4. melléklet 3.4 pontjában foglalt, b) január 1-jétől a 4. melléklet 3.5 pontjában foglalt kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. - Hatályát veszti a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet.. Figyelemfelhívások : Részletek a hírlevélből: Az Európai Munkavédelmi Ügynökség ingyenes hírlevele (OSHmail november). Megjelent: https://osha.europa.eu/hu/news/oshmail Az Ügynökségről a Facebookon is olvashatsz. KIEMELT PONTOK A 2014-es Egészséges Munkahely Filmdíj nyertese Paul Lacoste a Harvest (Szüret) című filmmel A film szokatlan szemszögből mutatja be a szegénység közepette, saját elhatározásból, bizonytalan körülmények között végzett munkát. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) büszkén támogatja a DOK Lipcsei Filmfesztivál keretében átadott díjat, amellyel arra szeretnék buzdítani a filmeseket, hogy készítsenek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fontosságát hangsúlyozó dokumentumfilmeket. Az EU- OSHA figyelemfelkeltő céllal Európa-szerte vetítéseket szervez, hogy előmozdítsa a munkahelyek biztonságosabbá és egészségesebbé tételét, és élénkítse az e kérdésről folytatott vitát. Olvassa el a sajtóközleményt! 2014-es Egészséges Munkahely Filmdíj (csak angol nyelven) Ha odafigyelünk a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre az egészségügyben, azzal a betegek színvonalas ellátását biztosítjuk Az EU-OSHA rendkívül korszerű jelentést tett közzé az egészségügyi ágazatban aktuális és újonnan felmerülő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kérdésekről, külön hangsúlyt fektetve a közösségi és az otthoni ápolásra. A jelentés szerint az ágazatnak a következő nehézségekkel kell szembenéznie: szakemberhiány, idősödő munkaerő és a népesség öregedéséből fakadóan egyre nagyobb igény a közösségi és az otthoni ápolásra. A jelentés arra a következtetésre jut, hogy az egészségügyi ágazaton belüli jó munkahelyi biztonság és egészségvédelem alapvetően fontos abból

4 4 a szempontból, hogy talál-e megoldást az ágazat a fenti nehézségekre, és fenn tudja-e tartani a jövőben a magas minőségű beteggondozást. A jelentés megkerülhetetlen olvasmány a szakpolitikai döntéshozók, a kutatók és az egészségügyben dolgozó munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakemberek számára. Sajtóközlemény A teljes jelentés Összefoglaló Ebola virus disease risk of exposure at work Egészségesebb munkahelyeket Európába: az EU-OSHA prioritási területei között Az EU-OSHA közötti többéves stratégiai programja a következő hat prioritási területre alapul: felkészülés a változásra, valamint az új és jövőbeni kockázatokra, tények és számok, jó munkavédelmi irányítási eszközök fejlesztése, tudatosságnövelés, hálózatépítési ismeretek, stratégiai és operatív szintű hálózatépítés. A stratégiai program összhangban van az Európai Unió as időszakra szóló munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai keretrendszerének és az Európa 2020 stratégiának az intelligens, fenntartható és inkluzív európai gazdaság megvalósítását célzó célkitűzéseivel. Tekintse meg új vállalati videofilmünket! EU-OSHA Vállalati brosúra 2014: Hogyan alakítsuk Európát olyan hellyé, ahol biztonságosabban, egészségesebb körülmények között és hatékonyabb módon lehet dolgozni? Új jelentés arról, hogyan kezelik a stresszt az egészséges munkahelyek Az EU-OSHA és a Eurofound egy kétnapos brüsszeli szeminárium keretében mutatja be Pszichoszociális kockázatok Európában: Előfordulási gyakoriság és megelőzési stratégiák című, együttműködés keretében készült helyzetjelentését. A jelentés széles körű áttekintést nyújt az európai munkahelyeken jellemző pszichoszociális kockázatokról, valamint példákkal a való életből származó példákkal és esettanulmányokkal mutatja be a politikai, illetve vállalati szinten követendő utat. A jelentés kötelező olvasmány a szakpolitikai döntéshozók és tanácsadók, munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi szakemberek, valamint a munkaadók és munkavállalók képviselői számára. Olvassa el a sajtóközleményt Olvassa el a teljes jelentést Olvassa el a vezetői összefoglalót (rövidesen minden nyelven elérhető lesz) Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! NFM közlemény az ADR szakasza szerinti M280 számú multilaterális megállapodás aláírásáról és hatálybalépéséről. Megjelent: Hivatalos Értesítő 2014/58. (XI. 17.) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ezúton is tájékoztatja a veszélyes áruk szállításában érintett vállalkozásokat, hogy Magyarország hatáskörrel rendelkező hatósága aláírta az ADR szakasza szerinti M280 számú multilaterális megállapodást, amely Magyarország vonatkozásában október 30-án hatályba lépett. Az M280 számú multilaterális megállapodás magyar és angol nyelvű szövege a következő:

5 5 M280 MULTILATERÁLIS MEGÁLLAPODÁS az ADR A Melléklete szakasza alapján, az UN 3077 és az UN 3082 tétel alá tartozó anyagok tartályonként legfeljebb 5 kg vagy legfeljebb 5 liter mennyiségben történő szállítására (1) Az ADR előírásaitól eltérően, azok az áruk, amelyek tulajdonságai alapján csak a 9 osztályba, az UN 3077 vagy UN 3082 környezetre veszélyes anyag tétel alá sorolhatók, ha önálló csomagolóeszközben vagy kombinált csomagolásban szállítják, és az önálló csomagolóeszköz, illetve a kombinált csomagolás bármely belső csomagolóeszköze legfeljebb 5 liter folyékony anyagot, vagy legfeljebb 5 kg szilárd anyagot tartalmaz, a , a és a bekezdés általános előírásainak kivételével, nem tartoznak az ADR előírásainak hatálya alá. (2) Ez a multilaterális megállapodás december 31-ig alkalmazható azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra, amelyek aláírták e megállapodást. Ha valamely aláíró ezen időpont előtt visszavonja, akkor az említett időpontig azon ADR Szerződő Felek területén történő szállításokra érvényes, amelyek nem vonták vissza. Multilateral Agreement M280 under section of Annex A of ADR, concerning the carriage of UN 3077 and UN 3082 when transported in receptacles not exceeding 5 kg or 5 litres (1) By derogation from the provisions of ADR, goods which are otherwise only intrinsically classifiable as Environmentally Hazardous Substances of Class 9 under UN 3077 or UN 3082, when transported in single or combination packagings containing a net quantity per single or inner packaging of 5 l or less for liquids or having a net mass per single or inner packaging of 5 kg or less for solids, are exempted from all other provisions of ADR except for the general provisions of , and to (2) This agreement shall be valid until 31 December 2014 for carriage on the territories of the ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. If it is revoked before that date by one of the signatories, it shall remain valid until the above mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement which have not revoked it. Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tájékoztatása az évi Országos Hatósági Ellenőrzési Tervről és az Ellenőrzési Irányelvekről. Megjelent: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának honlapján án. Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának évre szóló: Hatósági ellenőrzési terve Ellenőrzési irányelvei. Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának jelentése a munkavédelmi hatóság I-III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól, Munkavédelmi példatár. Megjelent: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának honlapján én. A Jelentés letöltése. A Munkavédelmi példatár letöltése.

6 Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának jelentése a munkaügyi ellenőrzés tapasztalatairól (2014. III. negyedév). Megjelent: a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának honlapján én. A Jelentés letöltése. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról. Megjelent: MK 2014/155. (XI. 14.) - Hatályos: A rendelet hatálya kiterjed: - a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló évi LX. törvény ( Éhvt.) 4. -ában meghatározott, a nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelő Nemzeti Nyilvántartási Rendszer ( Rendszer) működtetéséhez, valamint az Éhvt. 7. -ában meghatározott jogszabályok által előírt egyéb információkra vonatkozó jelentéstételhez szükséges adatokkal rendelkező állami szervekre, és - b) az évi 100 tonna szén-dioxid-egyenértéket vagy azt meghaladó mennyiségű üvegházhatású gázt kibocsátó forrásokra. Hatályát veszi az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéstételről szóló 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet. 279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/155. (XI. 14.) - Hatályos: A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. -a (Záró rendelkezések) a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon november 20-ig terjeszthető elő. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szintén a Záró rendelkezésekben - a következő 18/A. -sal egészül ki: 18/A. Az e rendelet szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek az adatszolgáltatási kötelezettségüket az e rendeletben meghatározottak szerint november 20-ig teljesíthetik. 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról. Megjelent: MK 2014/157. (XI. 19.) - Hatályos: Hatályát veszi a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet. (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is)

7 2014. évi LXVII. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei évi módosításának kihirdetéséről. Megjelent: MK 2014/159. (XI. 21.) - Hatályos: /2014. (XI. 25.) FM rendelet a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/160. (XI. 25.) - Hatályos: Az aktuális helyzetnek megfelelően az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletet meghatározott szekcióiban a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, illetve felügyelőség szövegrészek helyére a vízvédelmi hatóság, továbbá a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel szövegrész helyébe az az agrárpolitikáért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel, - a vidékfejlesztési miniszter szövegrész helyébe az az agrárpolitikáért felelős miniszter szöveg lép. A Függelékben a Vidékfejlesztési Minisztérium (www.vm.gov.hu) szövegrész helyébe a Belügyminisztérium (www.bm.gov.hu) szöveg lép, valamint hatályát veszti a vagy letölthetőek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról (www.kvvm.hu). szövegrész. 291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/161. (XI. 26.) - Hatályos: , Többek között módosul a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet. (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is) 292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2014/161. (XI. 26.) - Hatályos: , Átfogó módosítás. 52/2014. (XI. 28.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi feladat- és hatáskörök egységes ellátásával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2014/163. (XI. 28.) - Hatályos: , , (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is) 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről. Megjelent: MK 2014/163. (XI. 28.) - Hatályos: (Lásd fent a kiemelt jogszabályoknál is)

8 8 SZABVÁNYVÁLTOZÁSOK I. Munkavédelem Építés, szerelés, anyagmozgatás, hegesztés, közlekedés MSZ ISO 7130:1992 Földmunkagép-kezelők képzési útmutatója MSZE 12804: Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése (2014.novemberi kiadás, a júniusi helyett) MSZE 12808: Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásaihoz (2014.novemberi kiadás, a júniusi helyett) MSZE 12809: Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakos biztonsági ellenőrzése és vizsgálata (2014.novemberi kiadás, a júniusi helyett) MSZE 12810: Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata (2014.novemberi kiadás, a júniusi helyett) MSZE 12810: Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata Hegesztés biztonsága. Termithegesztés (2014.novemberi kiadás, a júniusi helyett) Kereskedelem, vendéglátóipar, televízió, mozgófilm, színház, nevelés-oktatás, háztartás, szabadidő MSZ EN :1996 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 1. rész: Általálános előírások (A már korábban megjelent MSZ EN :2013 Háztartás és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények c. szabvány helyettesíti, az MSZ EN :1996 azonban éig még érvényes volt) MSZ EN :2003 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (A már korábban megjelent MSZ EN :2013 Háztartás és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények c. szabvány helyettesíti, az MSZ EN :2003 azonban éig még érvényes volt) MSZ EN :2002/A12:2006 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (A már korábban megjelent MSZ EN :2013 Háztartás és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények c. szabvány helyettesíti, az MSZ EN :2002/A12:2006 azonban éig még érvényes volt) MSZ EN :2005 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Centrifugák követelményei (A már korábban megjelent angol nyelvű MSZ EN :2010 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Centrifugák követelményei c. szabvány helyettesíti, az MSZ EN :2005 azonban jéig még érvényes volt) MSZ EN :2005 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Mosógépek követelményei (A már korábban megjelent angol nyelvű MSZ EN :2010 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság rész: Centrifugák követelményei c. szabvány helyettesíti, az MSZ EN :2005

9 9 azonban jéig még érvényes volt) Tájékoztatás a decemberi szabványváltozásokról MSZ EN 777-3:2009 Gáztüzelésű, többégős, felülről sugárzó, csöves sötétsugárzó rendszerek nem háztartási célra. 3. rész: F rendszer. Biztonság MSZ EN :2014 Nem fűtött nyomástartó edények. 1. rész: Általános követelmények (angol nyelvű, az azonos című magyar MSZ EN :2009 helyett) MSZ EN :2014 Nem fűtött nyomástartó edények. 2. rész: Nyersanyagok MSZ EN :2014 Nem fűtött nyomástartó edények. 3. rész: Tervezés MSZ EN :2014 Nem fűtött nyomástartó edények. 4. rész: Gyártás MSZ EN :2014 Nem fűtött nyomástartó edények. 5. rész: Ellenőrzés és vizsgálatok MSZ EN :2014 Nem fűtött nyomástartó edények. 6. rész: Gömbgrafitos öntöttvasból kialakított nyomástartó edények és a nyomással terhelt részek tervezési és gyártási követelményei MSZ EN :2014 Nem fűtött nyomástartó edények. 8. rész: Alumíniumból és alumíniumötvözetből készült nyomástartó edények kiegészítő követelményei MSZ EN 13634:2011 Védőlábbeli motorkerékpárosok részére. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN :2006 Vegyszerek ellen védő lábbeli. 1. rész: Terminológia és vizsgálati módszerek MSZ EN :2006 Vegyszerek ellen védő lábbeli. 2. rész: Vegyszerekkel szemben laboratóriumi feltételek mellett ellenálló lábbeli követelményei MSZ EN 15628:2014 Karbantartás. A karbantartó személyzet képesítése MSZ EN ISO :2014 Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. 5. rész: Gyalogkíséretű targoncák (helyesbítés) MSZ EN ISO 17249:2014 Biztonsági lábbeli láncfűrészvágással szembeni ellenállással MSZ EN ISO 20344:2012 Személyi védőeszköz. Lábbelivizsgálati módszerek MSZ :1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4.rész: Biztonságtechnika. 44.kötet: Túlfeszültségvédelem 442.Főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén (Az angol nyelvű MSZ HD :2012 Kisfeszültségű villamos berendezések rész: Biztonság. A kisfeszültségű berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a kisfeszültségű rendszer hibája

10 miatt keletkező átmeneti túlfeszültségek ellen c. szabvány helyettesíti, az MSZ :1998 azonban ig még érvényes volt) 10

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március

Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március Jogszabály- és szabványváltozások - 2015. március JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK, Figyelemfelhívások A jogszabályváltozások közül az alábbi emelhető ki: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYAR KÖZLÖNY 155. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 14., péntek Tartalomjegyzék 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYAR KÖZLÖNY 163. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 28., péntek Tartalomjegyzék 296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 174. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök. Tartalomjegyzék. 273/2009. (XII. 3.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 3., csütörtök Tartalomjegyzék 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet 275/2009. (XII. 3.) Korm.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 109. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 109. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 22., csütörtök Tartalomjegyzék 192/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet 194/2011. (IX. 22.) Korm.

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYAR KÖZLÖNY 157. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 19., szerda Tartalomjegyzék 47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYAR KÖZLÖNY 88. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet A radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 29., szerda Tartalomjegyzék 167/2013. (V. 29.) Korm. rendelet A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. január XI. évfolyam 1. szám. 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv 2013.

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. január XI. évfolyam 1. szám. 1) Új munkabaleseti jegyzőkönyv 2013. Szakmai folyóirat 2013. január XI. évfolyam 1. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az új munkabaleseti jegyzőkönyvről, a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról és az új hulladékgazdálkodási

Részletesebben

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára 1 Dél-zalai Civil Fórum Egyesület GYAKORLATI ÚTMUTATÓ a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára Készült az OMMF-II-10-P-0292 számú pályázat támogatásával 2012 2 CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A MUNKAVÉDELEMBEN

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. december X. évfolyam 12. szám. Szakmai folyóirat. Munkabiztonság Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. december X. évfolyam 12. szám Munkabiztonság rovatunkban szó lesz az OTSZ módosításáról, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. március 18., csütörtök 39. szám Tartalomjegyzék 59/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 61/2010. (III. 18.) Korm.

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY ÁROP 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projekt Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok ismertetése TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY A hegesztés jogi szabályozásának egyszerűsítése az ÁROP 1.1.3-2008-0002

Részletesebben

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

MK 2013/189. 68/2013. (XI. 15.) EMMI rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Tájékoztató új és módosított jogszabályokról a Magyar Közlönyben (MK) 2013. november 15. (189. szám) és 2014. március 20. (41. szám) közötti időszakban megjelent új vagy módosult jogszabályokat, amelyek

Részletesebben

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés

MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés MMK Gáz- és Olajipari Tagozat Kötelező Szakmai Továbbképzés A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőrzése, műszaki-biztonsági felülvizsgálata, a gázfogyasztó készülék

Részletesebben

A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében

A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében A műszaki biztonsági hatóságok és az MKEH helye, szerepe a felvonók és mozgólépcsők hatósági felügyeletében Dr. Cseh Gábor, PhD Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal XXII. Felvonó Konferencia Siófok,

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben