Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban"

Átírás

1 Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban Dr. Barta H. Miklós, Dr. Berentey Ernô, Dr. Forrai Gábor Országos Gyógyintézeti Központ Radiológiai osztályunkon szeptember óta a hagyományos felvételek és gasztroenterológiai vizsgálatok célzott képei kizárólag foszforlemezre készülnek. Két munkaállomás és számos képvisszanézô állomás áll a radiológusok illetve klinikusok rendelkezésére. Az adatforgalom lebonyolítása szerveren keresztül történik, a hosszú távú adattárolás magneto-optikai lemezeken. A távolabbi helyekkel való konzultáció lehetôsége adott. A CT-vizsgálatok és az átvilágítók anyagának tárolása is digitálisan történik. Hátrány lehet kulcsfontosságú elemek meghibásodása, a kiépítés nagy befektetési igénye, ezért új leletezési, konzultációs szokások kialakítása szükséges. A cikk bemutatja, hogy egy jól kiépített PACS rendszer számos elônnyel szolgál a mindennapi munka során. Megközelítôleg az eddigi rendszerrel azonos áron világszínvonalú megoldás érhetô el. BEVEZETÉS Az informatika robbanásszerû fejlôdésének utolsó húsz esztendeje az egészségügyben is döntô változásokat eredményezett, illetve új fejlôdési irányokat hozott létre. Ma már egyetlen, a hazai viszonylatban is csak közepesen fejlettnek mondható egészségügyi intézmény sem létezhet valamilyen szintû, mûködôképes informatikai rendszer nélkül, a betegellátás csúcsát jelentô intézmények pedig egyszerûen mûködésképtelenek lennének korszerû egészségügyi informatikai rendszerek hiányában. Az egészségügyi informatikai rendszerek különbözô megoldásokkal igyekeztek eleget tenni az orvos-szakmai, adminisztratív, és a rendszerekhez kapcsolódó egyéb informatikai rendszerek (gazdasági, mûszaki ellátás rendszerei stb.) által támasztott követelményeknek. Valamennyi szakirodalmi munka egyértelmûen leszögezi, hogy az egészségügyi informatikával szemben a legnagyobb kihívást a korszerû képalkotó diagnosztika támasztotta, illetve támasztja ma is. Hazánkban jelenleg a mûködô képalkotó diagnosztikát biztosító osztályok döntô többségében a hagyományos képarchiválási rendszerek mûködnek, a korszerû eszközökbôl kinyerhetô digitalizált képek tárolása, továbbítása elektronikus úton megoldatlan (annak ellenére, hogy számos helyen rendelkezésre állnak olyan készülékek, amelyek erre a feladat megvalósításra már alkalmasak). Osztályunkon, 1999 nyarán kezdtük meg Magyarországon elôször, sôt a régióban is elsôk között, az AGFA cég által szállított foszforlemezes felvételi technika és PACS (Picture Archiving and Communication System) telepítését (AGFA IMPAX 3.5). Szeptemberben álltunk át teljesen az új rendszer használatára, így 4 év tapasztalatai után (1. táblázat) ismertetjük a digitális radiológia általános jellemzôit, tapasztalatainkat. 1. táblázat Vizsgálatok száma ANYAG ÉS MÓDSZER Az elvégzett vizsgálatok számának havi átlaga CT vizsgálatok 1048 Gasztroenterológiai vizsgálatok 485 Hagyományos röntgen vizsgálatok 338 Urogenitális vizsgálatok 123 Cardiopulmonális vizsgálatok 1037 UH vizsgálatok 1334 A PACS négy alapvetô komponensbôl tevôdik össze: Modalitások, vagyis a különbözô vizsgáló eljárások, amelyek során a képet nyerjük Munkaállomások, amelyeken a leletezés történik Archívum, ami kellô kapacitású és elég gyors Összekötô hálózat, melynek sebessége képek továbbítása számára is elégséges. A különbözô modalitásoknál az a cél, hogy digitális formában nyerjük a képanyagot, vagy ennek megfelelôen alakítsuk át (pl. átvilágítás), hogy a rendszer számára egységesen legyen kezelhetô minden kép [1]. Ezt hivatott segíteni a DICOM nevezetû nemzetközi szabvány, melynek segítségével a különbözô gépek akár különbözô gyártóktól tudnak egymással kommunikálni. Hagyományos röntgen A foszforlemeznek [2] a szerepe, hogy a hagyományos felvételi technikák során kapott kép digitális formában álljon a rendelkezésünkre. Fontos tudni, hogy ránézésre ezek a mûanyag kazetták nem nagyon különböznek a korábbiaktól és az eddig használt röntgen-berendezésekhez 32

2 kiválóan használhatók (1. ábra). A leolvasó berendezésben egy lézersugár energiájának segítségével olvassuk ki a képi információt. Az eljárás végén a lemez törlôdik, így azonnal újra felhasználhatóvá válik (2. ábra). Egy lemez kb szer használható fel ilyen formában. Két leolvasóban (ADC COMPACT és ADC SOLO) történik a már korábban említett procedúra. Az eljárás kellôen gyors, hiszen a nagyobb teljesítményû berendezés (3. ábra) akár lemez leolvasására képes óránként. A kazettákat a gép automatikusan továbbítja. A kisebb kapacitással mûködô készüléket alacsonyabb betegforgalmú munkahelyek mellett illetve másodikként célszerû elhelyezni. A nagy teljesítményû leolvasóval azonban folyamatosabb a munka, nincs várakozási idô, nagyobb képanyag kezelhetô. A képminôség függ a foszforlemeztôl, a leolvasó berendezéstôl és természetesen a monitortól, melyen az eredményt megtekintjük. A leolvasóink térbeli felbontása 6-9 pixel/mm, kontraszt felbontása 12 bit/pixel. Az elônézô állomás (preview station) segítségével gyorsan és könnyen megtekinthetô az elkészült felvétel, eldönthetô, hogy szükség van e további vizsgálatra. Ellenôrizhetôk a betegadatok, javítható a képminôség. A helyszíni és egyéb felvételek minôsége széles határok között korrigálható akkor is, ha nem megfelelô az expozíció, így az ismétlések száma csökken. Ellenôrizhetô a dózis, melyet a vizsgálat során alkalmaztunk. Itt végzi el az asszisztens az archiválást is, mely gyors és egyszerû. A programnak köszönhetôen gyorsan áttekinthetôk az eddig készült felvételek, kereshetünk különbözô paraméterek alapján is. Errôl az egységrôl szükség esetén lehetne kezdeményezni a nyomtatást is. 1. ábra Mûanyag kazetta foszforlemezzel 2. ábra A foszforlemez mûködésének vázlata Mielôtt a leolvasóba kerül a kazetta, egy gyors és egyszerû eljárás segítségével hozzá kapcsoljuk a betegadatokat és egyéb információkat (pl. vizsgált régió, beállítás, vizsgáló orvos). Erre szolgál a betegadat azonosító állomás, mely egy PC-bôl és egy speciális perifériából tevôdik össze. Ezen a ponton kell összekötni a PACS-ot a kórházi információs rendszerrel (HIS) [3], [4], így elkerülhetô a többszörös adatbevitel és a fölösleges munka. Ezt segíti az egyre elterjedtebb HL 7 szabvány. Ezután kerül a kazetta a leolvasóba. 3. ábra ADC COMPACT leolvasó 33

3 Az átvilágítás során készült célzott képek természetesen szintén foszforlemezekre készülnek, így automatikusan integrálódnak a rendszerbe. A vizsgálat során keletkezô további képek szintén digitálisan tárolódnak. Ennek segítségével akár mozi (cine) üzemmódban is rögzíthetünk anyagot (pl. nyelés vizsgálatok). Ezekbôl csak az utólag kiválasztott képeket tároljuk el. A CT vizsgálatok kiértékelése jelenleg még filmrôl történik. Ennek oka, hogy nem áll rendelkezésünkre elég nagy felületû leletezô állomás, illetve ezen modalitásnál jelentkezik még leginkább a hardcopy iránti igény. Jelenlegi ismereteink szerint 4 monitoros leletezô állomás lenne megfelelô, de a multislice CT-k megjelenése sokat változtat még a leletezési, illetve nyomtatási szokásokon. Hosszú távú adattárolásra azonban a CT berendezés számítógépébôl átküldjük a digitális archívumba a képeket, melyeken postprocessing késôbb is végezhetô. A mai UH készülékek általában rendelkeznek megfelelô kimenettel ahhoz, hogy akadálytalanul integrálódhassanak a rendszerbe, így azok képanyaga is központilag archiválható. Az osztály vagy klinika profiljától függôen további modalitások is elképzelhetôk, ezek szintén kapcsolódhatnak a rendszerbe, az magába foglalja a bôvítés lehetôségét (MR, DSA stb.). A munkaállomások speciális, két nagy felbontású monitorral [5], [6], [7] (2K, 8-10bit) épített számítógépek (4. ábra) megfelelô szoftverrel. A leletezendô képanyag számos paraméter alapján kereshetô, csoportosítható. Az elôzmények hamar elôhívhatók és megjeleníthetôk, a két monitornak köszönhetôen az összehasonlítás elvégezhetô. Ugyanígy kényelmesen egymás mellé helyezhetôk a több irányból készült felvételek. A leletezés végén egyszerûen jelölhetô, hogy a diktálás megtörtént. A gép helyi merevlemezén tárolódik néhány napig a felvétel, így a napi anyag gyors áttekintése ill. gyors konzultáció lehetôvé válik. A képnézô állomások egyszerû PC-k, melyeken megfelelô program fut. Ezeket más osztályokra ill. klinikákra helyeztük ki. Ezeknek a segítségével a klinikusok könnyen és gyorsan áttekinthetik az ôket érdeklô anyagot [8], [9], természetesen kisebb felbontással, de áttekintésre alkalmas minôségben. A hozzáférési jogosultságokat megfelelôen kell beállítani. Az archiválás és a szerver kulcspontja a rendszernek. Kellô gyorsaság és nagy kapacitás alapvetô feltételek. Ezt kétszintû adattárolással oldjuk meg. Az elsô szint nagyon gyors hozzáférést tesz lehetôvé, kb. 2-3 hónapnyi anyag tárolására alkalmas. A második szint juke-box-ban elhelyezett magnetooptikai lemezeket jelent. Egy juke-box kapacitása 200 lemez, melyen 2-4 év anyaga fér el. Bôvítése késôbb újabb juke-box hozzákapcsolásával képzelhetô el vagy a régebbi adatokat tartalmazó lemezeket nem a boxban tároljuk, hanem szükség esetén manuálisan töltjük vissza. Az archívum kialakításában úgy tûnik, ma már korszerûbb a DVD-vel mûködô juke-box (ára jelentôsen csökkent). A biztonsági mentésekhez mi a mágnesszalagos adathordozót használjuk, mely esetleges káresemény után a rendszer helyreállításában segít. A PACS negyedik alapvetô eleme a megfelelô összekötô hálózat. Osztályunkon belül kezdetben egy gyorsabb hálózatot sikerült kiépíteni, mint amelyik a társintézményekkel kapcsol össze minket. Ennek az az elônye, hogy a radiológiai osztályon zajló nagyobb kép, tehát adatforgalom zökkenômentesen zajlik le. Utólag sikerült az intézet teljes területén megfelelô sebességû (100MB/s) kapcsolatot létrehozni. A hálózati kapcsolatokhoz tartozik az is, hogy megfelelô korlátozások mellett másik kórházból, otthonról vagy bárhonnan megtekinthetôk bizonyos anyagok (pl. internet, telefon) [10]. A rendszerben lévô kimenetnek köszönhetôen tudományos célú feldolgozásra, PC-kre küldhetô át a kiválasztott képanyag általánosan kezelhetô formátumban, így könnyen válik a továbbiakban feldolgozhatóvá. A kapcsolat a világhálóval erôsen korlátozott, elsôsorban adat- és rendszervédelmi okokból [11]. 4. ábra Leletezô munkaállomás Újabb megoldást jelent a web alapú szerver használata, melyhez bárhonnan, számos felhasználó egyszerre kapcsolódhat, nem igényel speciális szoftvert, bármely böngészô programmal megoldható a hozzáférés. 34

4 A nyomtatást, vagyis hardcopy készítését lehetôleg próbáljuk elkerülni. Az átállás idején a klinikusoknak és a radiológusoknak is szokatlan volt a tisztán elektronikus munka, de mára sikerült minimálisra visszaszorítani a hardcopy (film) igényt. Szükség esetén akár hordozható adattárolókra (pl. CD) írjuk a képeket. Sugárterápia tervezése céljából készített vizsgálatoknál ez kifejezett elônyt jelentett, megkönnyíti a terápia tervezését. Ha mégis elkerülhetetlen, rendelkezésünkre áll egy 35x43-as és egy18x24 filmre dolgozó lézernyomtató, színes kép elôállítására is alkalmas készülék (DRYSTAR2000 és DRYSTAR3000). Természetesen a jobb filmkihasználás érdekében legtöbbször különbözô osztásokat használunk, melyek a munkaállomásokról könnyen beállíthatók. EREDMÉNYEK Kihasználva a lépcsôzetes fejlesztés lehetôségét, az eltelt idô alatt a kezdeti kiépítettséget tovább bôvítettük, így a rendszer biztonságosabbá és stabilabbá vált [12], a rendelkezésre állási idô tovább javult. Jelenlegi kiépítés klinikánkon: 2 betegadat azonosító állomás, 2 leolvasó berendezés (egy nagy és egy kisebb teljesítményû), 2 elônézô állomás, 2 nagyteljesítményû munkaállomás, 2 nyomtató, 6 képnézô állomás, szerver, juke-box, modem. A modem a távfelügyeletet teszi lehetôvé, melyet a telepítô cég végez, így a szoftveres problémák elhárítására 24 órás ügyelet áll rendelkezésre. Az UH vizsgálatok képei közül csak keveset, válogatott eseteket archiválunk digitálisan, az egyéb képeket még hagyományos módon tároljuk. A rutin mammográfia még nincs beillesztve a rendszerbe, mivel speciális igényei vannak, de ma már léteznek elfogadott, minôsített digitális megoldások erre a területre is. Kísérleti célból és intervenciónál (stereotaxia, preoperatív lokalizáció) nagy felbontású digitális mammográfiás kazettákat használunk. Az egyéb képek teljes egészében a digitális archívumban tárolódnak, bármikor hozzáférhetôk. A rendszer használata során számos elônnyel és néhány hátránnyal is szembesülnünk kellett. Elônyök: a film és vegyszer felhasználása radikálisan csökken (költség megtakarítás), gyors elôhívás, nincs szükség sötétkamrákra, kevesebb rontott felvétel, kevesebb ismétlés, ezáltal a sugárterhelés is csökken, a helyszíni felvételek minôsége jelentôsen javul, reprodukálható, másolat készíthetô, nem vész el a film, a beteg nem hagyja otthon, posztprocesszálás, minôségjavítás lehetôsége, különbözô mérések könnyen elvégezhetôk, összehasonlítás korábbi felvételekkel, összehasonlítás más modalitásokkal, gyors kommunikáció a vizsgálatot kérô osztállyal vagy más intézményekkel, ügyeleti ellátásban való segítségnyújtás otthonról (telekonzultáció), cikkek, elôadások illusztrálása technikailag könnyebb, jobb minôség érhetô el, oktatás elôsegítése (tudományos adatbank), archiválás, kis helyigény, könnyen kereshetô elôzmény (különbözô paraméterek alapján), saját archívum kialakítása, fokozatos kiépítés lehetôsége, folyamatos bôvíthetôség. Hátrányok: a kiépítés viszonylag nagy befektetést igényel, kulcsfontosságú elemek (szerver, leolvasó) meghibásodása átmeneti leálláshoz vezethet, átállás nehézségei (emberi tényezôk), informatikus alkalmazása ajánlott. KÖVETKEZTETÉSEK A számos elôny mellett a hátrányok jól kiküszöbölhetôk, áthidalhatók. Az átállás nem okozott komoly nehézségeket, minden munkatársunk elégedett volt a képminôséggel és a munkafolyamattal inkább a klinikusok meggyôzése jelentett kihívást. A többlet munkaerô alkalmazása számítástechnikus végzi a karbantartást, mentést, fejlesztést hosszú távon megtérül és szerintünk ajánlott a rendszer folyamatos, megbízható mûködéséhez. A nagy kezdeti befektetési igények ellenében felhozhatók a csökkent mûködtetési költségek. Természetesen ma már egyéb technikai megoldások is léteznek, mint például a direkt digitális felvételi állványok. Ezekkel még nincs közvetlen tapasztalatunk, de integrálhatók a jövôben. A teleradiológiai módszerek kidolgozása és terjedése a távkonzultáció mellett az egyre kritikusabbá váló jól képzett szakember hiányra is egy lehetséges megoldás. Korábbi években számos vita volt egy ilyen rendszer finanszírozhatóságával kapcsolatban. Sokan állították, hogy 35

5 hosszútávon olcsóbb, mint a régi rendszer. Mások megfizethetetlennek vélték. Ez persze ma is sok körülmény függvénye. Egy ilyen rendszer bevezetése jó alkalom arra, hogy elôtte átgondoljuk az osztály, intézmény mûködését, racionalizáljuk a munkafolyamatot. Ha ezt sikerül megtennünk, kevesebb beruházásból, kisebb eszközigénybôl tudjuk megoldani a modernizálást. Persze ne várjuk a rendszertôl, hogy rengeteg pénzt fog nekünk megtakarítani. Azonban az eddigi filmköltségeket egy jól kitalált hitel vagy lízing konstrukció havi törlesztésére fordítva már a kezdetekben kész rendszerhez juthatunk. Havi költségeink sokkal kiszámíthatóbakká válnak. A futamidô végén újabb eszközökhöz juthatunk, tovább fejleszthetjük osztályunkat. Nyílván más gazdasági megoldások is léteznek. Annyi azonban már ma megállapítható, hogy az új rendszer nem drágább a réginél és számos szakmai, jogi és egyéb elônnyel rendelkezik, melyek egyre nélkülözhetetlenebbek. IRODALOMJEGYZÉK [1] Ratib O., Ligier Y., Bandon D., Valentino D.: Update on digital image management and PACS. Abdom Imaging 2000;25: [2] Hamer O. W., Völk M., Zorger N., Feuerbach S., Strotzer M.: Amorphous Silicon, Flat-Panel, X-Ray Detector Versus Storage Phosphor-Based Computed Radiography: Contrast-Detail Phantom Study at Different Tube Voltages and Detector Entrance Doses. Investigative Radiology 2003; 38, 4: [3] Kotter E., Langer M.: Integrating HIS-RIS-PACS: the Freiburg experience. Eur. Radiol. 1998;8: [4] Kinsey T. V., Horton M. C., Lewis T. E.: Interfacing the PACS and the HIS: Results of a 5-year Implementation. RadioGraphics 2000;20: [5] Ikeda M., Ishigaki T., Shimamoto K., Kodera Y., Koyama S., Usami H. et al.: Influence of Monitor Luminance Change on Observer Performance for Detection of Abnormalities Depicted on Chest Radiographs. Investigative Radiology 2002;38,1:57 63 [6] Foord K. D.: PACS workstation respecification: display, data flow, system integration, and environmental issues, derived from analysis of the Conquest Hospital pre-dicom PACS experience. Eur. Radiol. 1999;9: [7] Wagner S. C., Morrison W. B., Carrino J. A., Schweitzer M. E., Nothnagel H.: Picture Archiving and Communication System: Effect on Reporting of Incidental Findings. Radiology 2002;225: [8] Weatherburn G., Bryan S., Cousins C.: A comparison of the time required by radiologists for the preparation of clinico-radiological meetings when film and PACS are used. Eur. Radiol. 2000;10: [9] Reiner B. I., Siegel E. L., Flagle C., Hooper F. J., Cox R. E., Scanlon M.: Effect of Filmless Imaging on the Utilization of Radiologic Services. Radiology 2000;215: [10] Fernàndez-Bayó J., Barbero O., Rubies C., Sentís M., Donoso L.: Distributing Medical Images with Internet Technologies: A DICOM Web Server and a DICOM Java Viewer. RadioGraphics 2000;20: [11] Eng J.: Computer Network Security for the Radiology Enterprise. Radiology 2001;220: [12] Arenson R.L.: PACS current status and cost-effectiveness. Eur. Radiol. 2000; 10 (Suppl. 3): S354-S356 A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Berentey Ernô, 1957-ben végzett az Orvos Egyetemen,1980-ban Kandidált, 1986-tól egyetemi tanár, ig dolgozott a Sebészeti Klinikán, Haemodynamikai Laboratórium vezetôje, a HIETE Radiológiai Klinika igazgatója. Jelenleg nyugdíjas. 36

6 Dr. Barta H. Miklós, 1998-ban végzett az Orvosrudományi Egyetemen, ben tett radiológia szakvizsgát, ig a HIETE, Radiológia osztály, egyetemi gyakornoka. Jelenleg az Országos Gyógyintézeti Központ, radiológus szakorvosa. Dr. Forrai Gábor PhD, 1987-ban végzett, az Orvostudományi Egyetemen, 1991-ben tett radiológiai szakvizsgát, 2001-ben szerezte meg a PhD tudományos fokozatot Emlô MRI és emlô core biopszia témában : Hopital Tenon, Radiológia Osztály, Párizs, Franciaországban, ig Országos Onkológiai Intézet, Radiológia Osztály, adjunktusként dolgozott ig a Szent Imre Kórház, Radiológia osztályán, fôorvos, majd ig a HIETE, Radiológia Osztály, részlegvezetô fôorvosa. Jelenleg az Országos Gyógyintézeti Központ, Radiológia Osztályvezetô fôorvos. MEDIPHARMA ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ TOVÁBBKÉPZÔ KONGRESSZUS Helyszín: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Idôpont: március A Kongresszus programja: Az idôskori betegségek Program: március 18. csütörtök Fô témakörök: Kardiovaszkuláris kórképek és depresszió idôskorban március 19. péntek Fô témakörök: A baj nem jár egyedül Hypertonia és? március 20. szombat Országos fórum: Az egészségügyi dolgozók helyzetérôl, jövôjérôl, szerepükrôl az átalakuló egészségügyben Az ESZCSM azonos címen vitára bocsátott anyagával kapcsolatban eddig beérkezett vélemények összegzése, nyílt eszmecsere a meghívott vezetô szakmapolitikusok, és a különbözô szakmai szervezetek és intézmények képviselôinek részvételével. MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda, Tel: , Fax: , 37

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem FORRAI Gábor Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) PALKÓ András Szegedi Tudományegyetem Teleradiológia, 2005, OGYK Budapest 2 A klinikai teleradiológia egy integrált orvosi tevékenység, nem egy kiszervezett

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

A Szegeden telepített képdigitalizáló és PACS-rendszer bemutatása, bevezetésének tapasztalatai

A Szegeden telepített képdigitalizáló és PACS-rendszer bemutatása, bevezetésének tapasztalatai A Szegeden telepített képdigitalizáló és PACS-rendszer bemutatása, bevezetésének tapasztalatai Dr. Almási László, SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet, Euromedic Diagnostics Szeged Kft. Ferenczy Balázs,

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation S11 Elvárásain felüli érték Caring for Life through Innovation Nagyobb érték és jobb diagnózis S11 Elvárásain felüli érték A SonoScape új szoftver platformjával rendelkező S11-et kifejezetten a problémamentes

Részletesebben

Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása

Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása Dr. Csernay László, Dr. Almási László, Dr. Katona Zoltán, Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. Vass Dezsô, Bay Zoltán Alkalmazott

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Smart Color System Fedezze fel saját értékeit!

Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! S2 Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! Caring for Life through Innovation S2 Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! Ergonómikus kialakítás Hordozható kivitel bárhol, bármikor használatra

Részletesebben

A rendszer különféle információs, kulturális és oktatási célokat szolgálhat:

A rendszer különféle információs, kulturális és oktatási célokat szolgálhat: Mi a VIDRA rendszer? A VIDRA egy szoftver csomag, amely képes egyszerre több videokamera adását és az előadók által vetített képeket számtalan webes felhasználó számára élőben közvetíteni és egyúttal rögzíteni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó Előszó A kapcsolódó tananyag Ha már ötször kiolvastuk a könyvet... Gyakorlás nélkül nem megy! Köszönetnyilvánítás xi xii xiii xiii xiv I. rész: Az ügyfél 1 1. Alapismeretek 3 Ügyféloldal bevezetés 3 Mikor

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON 2013. 10. 09 Készítette: FGSZ Zrt. Informatika és Hírközlés Informatikai Szolgáltatások Folyamatirányítás Az FGSZ Zrt. elkötelezett az informatikai

Részletesebben

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI PLATFORMON

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI PLATFORMON DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA AZ INFORMATIKAI PLATFORMON 2013. 08. 12 Készítette: FGSZ Zrt. Informatika és Hírközlés Informatikai Szolgáltatások Folyamatirányítás Az FGSZ Zrt. elkötelezett az informatikai

Részletesebben

A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés

A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés Baranyai Tibor Kis Zsuzsanna XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Fókuszban a képalkotó diagnosztika Debrecen 2014. október 8-10. Technikai-technológiai

Részletesebben

A képek feldolgozásáról

A képek feldolgozásáról A képek feldolgozásáról Úgy gondoljuk joggal tételezzük fel, hogy a digitális fotótechnika elterjedésének köszönhetően nagyon sokan készítenek fotókat a különböző alkalmakkor a településeken. A régi papírképek

Részletesebben

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA Készítette: Hunet Kft, 2013 Ez az alkotás a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország licenc alá tartozik. A licenc megtekintéséhez

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

A DLD használatának feltételei:

A DLD használatának feltételei: A DLD használatának feltételei: DLD Short Range DLD Wide Range Egy WLAN kapcsolattal rendelkező irodai számítógép Egy folyamatos internetkapcsolattal rendelkező irodai számítógép Egy, a számítógéphez csatlakoztatott

Részletesebben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Szabóné Endrődi Csilla Microsec Kft. 2011. április 28. www.e-szigno.hu Az elektronikus aláírás terjedése Magyarországon Kedvező helyzet: Alaptechnológia

Részletesebben

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, kivágó szerszám nélkül működő kivágó asztal, amit a csomagoló és a POP display ipar számára fejlesztettek ki. A sikeres

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. értékelési divíziója, mint a NAT által a NAT-1-1578/2008 számon akkreditált vizsgáló laboratórium

Részletesebben

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 1 Tartalom A Barracuda Networks Termékportfólió IT üzemeltetés

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága a 2004. április 5-én megtartott ülésén az alábbi rendezvényeket minősítette. Cím: IV. Gasztroenterológiai Továbbképző Konferencia Szervező: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO MOBIL Berendezés FlyMarker PRO kézi jelölő rendszer szinte gyerekjátékká teszi a terjedelmes, nagy, nem mozdítható

Részletesebben

IBM Software Group Archiválási technológiák - tartalomkezelés Kovács László Az információ kezelésének evolúciója Struktúrált adatok kezelése '60s Alkalmazások '70s Adatbázisok alkalmazásokra optimalizálva

Részletesebben

Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a

Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a HISTÓRIA A Szabolcs utcai kórház Radiológiai Osztályának története A kezdetektôl napjainkig, 1896 2007 Forrai Gábor, Laki András, Bohár László, Fornet Béla Az Országos Gyógyintézeti Központ elôdje, a pesti

Részletesebben

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu p le r Dop sra ol o r á iás C lkalmaz tegór Felso ka minden a készülék www.sonoscape-ultrahang.hu 2009 2008 Entrepreneurial Company Award Product Quality Leadership Award Vállalati profil A SonoScape a

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A hírlevelünk nem laikusoknak szóló reklámot, hanem kizárólag szakembereknek szóló információkat tartalmaz (a 2006. évi XCVIII. törvény szerinti ismertetés). A hírlevél megtekintésével

Részletesebben

Titkosítás mesterfokon. Tíz évvel a titkosítás után. Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András

Titkosítás mesterfokon. Tíz évvel a titkosítás után. Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András Titkosítás mesterfokon Előadó: Tóthi Dóra Kovárczi Béla András Napirend Titkosítás helyzete napjainkban Titkosítással kapcsolatos elvárások Megoldás bemutatása Gyakorlati példa Konklúzió Titkosítás elterjedése

Részletesebben

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option 92 Integrált Vezérlés S-NET Mini A nagyobb rendszerek esetében az energetikai optimumok, és a felhasználói igények kiszolgálása érdekében ügyeletet. - MST-S3W Zónaszabályzó Gyermek zár beállítási Üzemmód

Részletesebben

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik Windows Vista verzióról lehet melyik Windows 7 verzióra helyben frissíteni? Windows Vista Business -> Windows 7 Professional Windows Vista Business -> Windows 7 Home Premium Windows Vista Ultimate

Részletesebben

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése

A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító berendezés rövid ismertetése Automatikus rendszám-azonosító - A Matrix-Police rövid ismertetése - Ajánlott összeállítás a Matrix-Police berendezésre - Matrix-Police kezelõi kézikönyv A Matrix-Police automatikus rendszám-azonosító

Részletesebben

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer Az ELCOMÉTER 224-es készülék a legújabb felületi profil-meghatározó mérési technológiát kínálja, úgy sima, mint görbült felületen történő profilméréshez.

Részletesebben

ELO e-mail management. A helyes megoldás a ma és a jövő kihívásaira. E-mail management Információk életciklus kezelése Archívum Keresés Aláírás

ELO e-mail management. A helyes megoldás a ma és a jövő kihívásaira. E-mail management Információk életciklus kezelése Archívum Keresés Aláírás >> e-mail management Az e-mail Életciklus Kezelő Rendszer a hatékony üzleti folyamatok alapja! E-mail management Információk életciklus kezelése Archívum Keresés Aláírás e-mail management A helyes megoldás

Részletesebben

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja Virtuális hegesztés A jövő kiképzési módja Valósághű tanulás a szimulátorral 100%-ban biztonsági kockázat nélkül Erőforrás takarékos A sikeres oktatócsomag ÁLTALÁNOS TUNDNIVALÓK A jövő hegesztési kiképzésének

Részletesebben

Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/

Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/ Digitális képalkotás a fogászatban Problémák - megoldások Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.dentesthic.hu/oktatas/ A sikeres gyógyító munkánk alapvető része a pontos diagnózis felállítása. Napjainkban,

Részletesebben

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Konzol oldal telepítése... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési

Részletesebben

Fárasztó a gépelés? Nehéz helyet találni? Sokáig tart megtalálni? Az adatrögzítés elvesztegetett idő, bízza inkább szoftverünkre.

Fárasztó a gépelés? Nehéz helyet találni? Sokáig tart megtalálni? Az adatrögzítés elvesztegetett idő, bízza inkább szoftverünkre. Fárasztó a gépelés? Nehéz helyet találni? Az adatrögzítés elvesztegetett idő, bízza inkább szoftverünkre. Sokáig tart megtalálni? Naponta 1 db dokumentum előkeresése és visszahelyezése 7 perc, évente 5

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

FELSŐ SZINTŰ RADIOLÓGIA

FELSŐ SZINTŰ RADIOLÓGIA ROUTER Képtömörítés, teleradiológia és munkafolyamat management. FELSŐ SZINTŰ RADIOLÓGIA 2.1 VERZIÓ iq-router Az iq-router felgyorsítja az átküldését bármely orvosi képnek (DICOM fájlnak) bármilyen hálózatba.

Részletesebben

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család b Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család A kiadvány cikkszáma: 177922-214 2002. május Ez az útmutató az egyes asztali számítógépekben és munkaállomásokban található hálózati kártya (NIC)

Részletesebben

MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ

MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. A MAJOSZ TÁRSKIÁLLÍTÓJAKÉNT JELENIK MEG. Időpont: Helyszín: 2013. november 7-8-9 (csütörtök/péntek/szombat)

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

ELO kliens funkciók összehasonlítása

ELO kliens funkciók összehasonlítása funkciók összehasonlítása összehasonlítás Java Web mobil Platform független Kliens telepítés szükséges (és Webstart) Unicode képes Vonalkód támogatása Dokumentumok egyenkénti vagy összefűzött szkennelése

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

COMPUTER- TOMOGRÁFIA. Weninger Cs. Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011.

COMPUTER- TOMOGRÁFIA. Weninger Cs. Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011. COMPUTER- TOMOGRÁFIA Weninger Cs Pécsi Tudományegyetem, Klinika Központ, Radiológiai Klinika, Pécs RADIOLÓGIAI ALAPTANFOLYAM 2011. 1973, British Journal of Radiology, 46, 1016-1022 Computerized transverse

Részletesebben

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R

I N T E G R Á L T R E N D S Z E R INTEGRÁLT RENDSZER Négy biztonsági rendszerről alkotott tapasztalatunkat és tudásunkat egyesítettük: tűzjelző, riasztórendszer, kamera- és beléptetőrendszer létrehozni egy felületet amely egy létesítmény

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai

Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Pilot projekt az NFGM-ben: nyílt forráskódú kollaborációs dokumentumportál és üzleti dashboard projektek tapasztalatai Török Tamás Szántó Iván torok.tamas@ulx.hu szanto.ivan@ulx.hu ULX Open Source Consulting

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció

V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció V/6. sz. melléklet: Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

A számítási felhő világa

A számítási felhő világa A számítási felhő világa Ismerkedés az alapfogalmakkal és egyéb aspektusok 0 Copyright 2012 FUJITSU Számítási felhő - tematika 1. Történeti előzmények 2. A felhő fogalma 3. Szolgáltatások a felhőből 4.

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol

TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol TRBOnet Térinformatikai terminál és diszpécseri konzol A TRBOnet egy kliens szerver diszpécser szoftver MOTOTRBO rádiók száméra. A TRBOnet szoftver jól alkalmazható a MOTOTRBO rádiós rendszereknél. A szoftver

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST

Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Képalkotó diagnosztikai tevékenységek MF 08.ST Készítette: Dr. Angyal János Folyamatgazda Átvizsgálta: Csege Ibolya

Részletesebben

Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat.

Háttértárak. Megkülönböztetünk papír alapú, mágneses, optikai, valamint egyéb (elektronikus) háttértárakat. Háttértárak A háttértárak nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas ki- és bemeneti perifériák. A használaton kívüli programok, és adatok tárolása mellett fontos szerepük van az adatarchiválásban, de például

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Üdvözöljük felhasználóik között! Köszönjük, hogy

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben

(ápolói információs rendszer értelmi fogyatékosok otthonai részére)

(ápolói információs rendszer értelmi fogyatékosok otthonai részére) Nővér-NET (ápolói információs rendszer értelmi fogyatékosok otthonai részére) 2009. Szombathely Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 A RENDSZER FELADATA...4 A RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELEI...4 BIZTONSÁG...4

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak.

Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Számítógépek, perifériák és a gépeken futó programok (hálózati szoftver) együttese, amelyek egymással összeköttetésben állnak. Előnyei Közös erőforrás-használat A hálózati összeköttetés révén a gépek a

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

MINŐSÍTÉS. az 1. számú mellékletben részletezett feltételrendszer teljesülése esetén

MINŐSÍTÉS. az 1. számú mellékletben részletezett feltételrendszer teljesülése esetén MINŐSÍTÉS A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. értékelési divíziója, mint a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET által a NAT-1-1578/2008 számon bejegyzett

Részletesebben

Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés

Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés Hévíz Hotel Rogner & Spa Lotus Therme 2005. április 28-30. LÉLEK IMRE EMLÉKPLAKETT ALAPÍTVA: 1996 Kitüntetettek:

Részletesebben

Zöld Iroda a TCS gyakorlatában. Copyright 2012 Tata Consultancy Services Limited

Zöld Iroda a TCS gyakorlatában. Copyright 2012 Tata Consultancy Services Limited Zöld Iroda a TCS gyakorlatában Copyright 2012 Tata Consultancy Services Limited 1 The TCS commitment Experience certainty. Tata Consultancy Services helps you experience certainty by reliably delivering

Részletesebben

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában Előadó: Tar Zoltán Témák Bemutatkozás Enterprise Architecture bemutatása Mi az az EA? TOGAF bemutatása OEAF bemutatása Oracle megoldások Oracle termékek

Részletesebben

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú Problémák Megoldás Következmények Koncepció Kötöttség Mobil Kocka Mobilitás Véleményünk szerint a jövő irodájában nem az alaprajzi struktúra, vagy építészeti megoldások fejlődése hoz majd jelentős változást.

Részletesebben

Az SKT és SMT rövid áttekintése

Az SKT és SMT rövid áttekintése Az SKT és SMT rövid áttekintése Életvitel támogatása infokommunikációs (IKT) eszközökkel Kutatási irányok bemutatása Összefoglaló Infokommunikáció az életvitel szolgálatában Otthoni felügyelet infokommunikációs

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon

Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon Ésik Róbert ügyvezető Nokia Siemens Networks Kft. Témák Bemutatkozás Főbb mobilhálózati kihívások Lehetséges válaszok, megoldások 2 Nokia Siemens

Részletesebben

HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben

HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben Kővári Kálmán Számítógép Hálózati Központ (SZHK) Részecske és Magfizikai Kutató Intézet, Budapest Simonyi-nap 2007. október 18. Budapest

Részletesebben

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről

A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről A Radiológiai Szakmai Kollégium állásfoglalása a radiológia digitalizálásával kapcsolatos kérdésekről (A digitális radiológia, a PACS és a teleradiológia fejlődési irányai szakmai, technikai jogi feltételrendszere)

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Első lépések:... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési kulcs... 4 Felhasználói adatok... 5 Telepítő csomagok

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Elektrokardiográfia rendszer

Elektrokardiográfia rendszer Elektrokardiográfia rendszer Termékkatalógus IE15 IE12 IE12P IE6 IE3 Caring for Life through Innovation Caring for Life through Innovation Az EKG termékvonal bevezetése Kitartva a Az innováció által gondoskodunk

Részletesebben

EBS fogyókúra György Zoltán Innovent Tanácsadó Kft. 2013. október 9.

EBS fogyókúra György Zoltán Innovent Tanácsadó Kft. 2013. október 9. György Zoltán Innovent Tanácsadó Kft. 2013. október 9. Az előadás célja Erőforrás felhasználás csökkentése Sebesség Online Batch Költség (kisebb diszkterület) Módszerek Tömörítés [Archiválás] és Törlés

Részletesebben

GALILEOS. 2007. decemberi frissítés. Magyar

GALILEOS. 2007. decemberi frissítés. Magyar GALILEOS 2007. decemberi frissítés Magyar Általános információk Általános információk A dokumentumról Ez a dokumentum a GALILEOS 3D röntgen eszköz egységére és szoftvereire vonatkozó frissítéseket tartalmazza.

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben