Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban"

Átírás

1 Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban Dr. Barta H. Miklós, Dr. Berentey Ernô, Dr. Forrai Gábor Országos Gyógyintézeti Központ Radiológiai osztályunkon szeptember óta a hagyományos felvételek és gasztroenterológiai vizsgálatok célzott képei kizárólag foszforlemezre készülnek. Két munkaállomás és számos képvisszanézô állomás áll a radiológusok illetve klinikusok rendelkezésére. Az adatforgalom lebonyolítása szerveren keresztül történik, a hosszú távú adattárolás magneto-optikai lemezeken. A távolabbi helyekkel való konzultáció lehetôsége adott. A CT-vizsgálatok és az átvilágítók anyagának tárolása is digitálisan történik. Hátrány lehet kulcsfontosságú elemek meghibásodása, a kiépítés nagy befektetési igénye, ezért új leletezési, konzultációs szokások kialakítása szükséges. A cikk bemutatja, hogy egy jól kiépített PACS rendszer számos elônnyel szolgál a mindennapi munka során. Megközelítôleg az eddigi rendszerrel azonos áron világszínvonalú megoldás érhetô el. BEVEZETÉS Az informatika robbanásszerû fejlôdésének utolsó húsz esztendeje az egészségügyben is döntô változásokat eredményezett, illetve új fejlôdési irányokat hozott létre. Ma már egyetlen, a hazai viszonylatban is csak közepesen fejlettnek mondható egészségügyi intézmény sem létezhet valamilyen szintû, mûködôképes informatikai rendszer nélkül, a betegellátás csúcsát jelentô intézmények pedig egyszerûen mûködésképtelenek lennének korszerû egészségügyi informatikai rendszerek hiányában. Az egészségügyi informatikai rendszerek különbözô megoldásokkal igyekeztek eleget tenni az orvos-szakmai, adminisztratív, és a rendszerekhez kapcsolódó egyéb informatikai rendszerek (gazdasági, mûszaki ellátás rendszerei stb.) által támasztott követelményeknek. Valamennyi szakirodalmi munka egyértelmûen leszögezi, hogy az egészségügyi informatikával szemben a legnagyobb kihívást a korszerû képalkotó diagnosztika támasztotta, illetve támasztja ma is. Hazánkban jelenleg a mûködô képalkotó diagnosztikát biztosító osztályok döntô többségében a hagyományos képarchiválási rendszerek mûködnek, a korszerû eszközökbôl kinyerhetô digitalizált képek tárolása, továbbítása elektronikus úton megoldatlan (annak ellenére, hogy számos helyen rendelkezésre állnak olyan készülékek, amelyek erre a feladat megvalósításra már alkalmasak). Osztályunkon, 1999 nyarán kezdtük meg Magyarországon elôször, sôt a régióban is elsôk között, az AGFA cég által szállított foszforlemezes felvételi technika és PACS (Picture Archiving and Communication System) telepítését (AGFA IMPAX 3.5). Szeptemberben álltunk át teljesen az új rendszer használatára, így 4 év tapasztalatai után (1. táblázat) ismertetjük a digitális radiológia általános jellemzôit, tapasztalatainkat. 1. táblázat Vizsgálatok száma ANYAG ÉS MÓDSZER Az elvégzett vizsgálatok számának havi átlaga CT vizsgálatok 1048 Gasztroenterológiai vizsgálatok 485 Hagyományos röntgen vizsgálatok 338 Urogenitális vizsgálatok 123 Cardiopulmonális vizsgálatok 1037 UH vizsgálatok 1334 A PACS négy alapvetô komponensbôl tevôdik össze: Modalitások, vagyis a különbözô vizsgáló eljárások, amelyek során a képet nyerjük Munkaállomások, amelyeken a leletezés történik Archívum, ami kellô kapacitású és elég gyors Összekötô hálózat, melynek sebessége képek továbbítása számára is elégséges. A különbözô modalitásoknál az a cél, hogy digitális formában nyerjük a képanyagot, vagy ennek megfelelôen alakítsuk át (pl. átvilágítás), hogy a rendszer számára egységesen legyen kezelhetô minden kép [1]. Ezt hivatott segíteni a DICOM nevezetû nemzetközi szabvány, melynek segítségével a különbözô gépek akár különbözô gyártóktól tudnak egymással kommunikálni. Hagyományos röntgen A foszforlemeznek [2] a szerepe, hogy a hagyományos felvételi technikák során kapott kép digitális formában álljon a rendelkezésünkre. Fontos tudni, hogy ránézésre ezek a mûanyag kazetták nem nagyon különböznek a korábbiaktól és az eddig használt röntgen-berendezésekhez 32

2 kiválóan használhatók (1. ábra). A leolvasó berendezésben egy lézersugár energiájának segítségével olvassuk ki a képi információt. Az eljárás végén a lemez törlôdik, így azonnal újra felhasználhatóvá válik (2. ábra). Egy lemez kb szer használható fel ilyen formában. Két leolvasóban (ADC COMPACT és ADC SOLO) történik a már korábban említett procedúra. Az eljárás kellôen gyors, hiszen a nagyobb teljesítményû berendezés (3. ábra) akár lemez leolvasására képes óránként. A kazettákat a gép automatikusan továbbítja. A kisebb kapacitással mûködô készüléket alacsonyabb betegforgalmú munkahelyek mellett illetve másodikként célszerû elhelyezni. A nagy teljesítményû leolvasóval azonban folyamatosabb a munka, nincs várakozási idô, nagyobb képanyag kezelhetô. A képminôség függ a foszforlemeztôl, a leolvasó berendezéstôl és természetesen a monitortól, melyen az eredményt megtekintjük. A leolvasóink térbeli felbontása 6-9 pixel/mm, kontraszt felbontása 12 bit/pixel. Az elônézô állomás (preview station) segítségével gyorsan és könnyen megtekinthetô az elkészült felvétel, eldönthetô, hogy szükség van e további vizsgálatra. Ellenôrizhetôk a betegadatok, javítható a képminôség. A helyszíni és egyéb felvételek minôsége széles határok között korrigálható akkor is, ha nem megfelelô az expozíció, így az ismétlések száma csökken. Ellenôrizhetô a dózis, melyet a vizsgálat során alkalmaztunk. Itt végzi el az asszisztens az archiválást is, mely gyors és egyszerû. A programnak köszönhetôen gyorsan áttekinthetôk az eddig készült felvételek, kereshetünk különbözô paraméterek alapján is. Errôl az egységrôl szükség esetén lehetne kezdeményezni a nyomtatást is. 1. ábra Mûanyag kazetta foszforlemezzel 2. ábra A foszforlemez mûködésének vázlata Mielôtt a leolvasóba kerül a kazetta, egy gyors és egyszerû eljárás segítségével hozzá kapcsoljuk a betegadatokat és egyéb információkat (pl. vizsgált régió, beállítás, vizsgáló orvos). Erre szolgál a betegadat azonosító állomás, mely egy PC-bôl és egy speciális perifériából tevôdik össze. Ezen a ponton kell összekötni a PACS-ot a kórházi információs rendszerrel (HIS) [3], [4], így elkerülhetô a többszörös adatbevitel és a fölösleges munka. Ezt segíti az egyre elterjedtebb HL 7 szabvány. Ezután kerül a kazetta a leolvasóba. 3. ábra ADC COMPACT leolvasó 33

3 Az átvilágítás során készült célzott képek természetesen szintén foszforlemezekre készülnek, így automatikusan integrálódnak a rendszerbe. A vizsgálat során keletkezô további képek szintén digitálisan tárolódnak. Ennek segítségével akár mozi (cine) üzemmódban is rögzíthetünk anyagot (pl. nyelés vizsgálatok). Ezekbôl csak az utólag kiválasztott képeket tároljuk el. A CT vizsgálatok kiértékelése jelenleg még filmrôl történik. Ennek oka, hogy nem áll rendelkezésünkre elég nagy felületû leletezô állomás, illetve ezen modalitásnál jelentkezik még leginkább a hardcopy iránti igény. Jelenlegi ismereteink szerint 4 monitoros leletezô állomás lenne megfelelô, de a multislice CT-k megjelenése sokat változtat még a leletezési, illetve nyomtatási szokásokon. Hosszú távú adattárolásra azonban a CT berendezés számítógépébôl átküldjük a digitális archívumba a képeket, melyeken postprocessing késôbb is végezhetô. A mai UH készülékek általában rendelkeznek megfelelô kimenettel ahhoz, hogy akadálytalanul integrálódhassanak a rendszerbe, így azok képanyaga is központilag archiválható. Az osztály vagy klinika profiljától függôen további modalitások is elképzelhetôk, ezek szintén kapcsolódhatnak a rendszerbe, az magába foglalja a bôvítés lehetôségét (MR, DSA stb.). A munkaállomások speciális, két nagy felbontású monitorral [5], [6], [7] (2K, 8-10bit) épített számítógépek (4. ábra) megfelelô szoftverrel. A leletezendô képanyag számos paraméter alapján kereshetô, csoportosítható. Az elôzmények hamar elôhívhatók és megjeleníthetôk, a két monitornak köszönhetôen az összehasonlítás elvégezhetô. Ugyanígy kényelmesen egymás mellé helyezhetôk a több irányból készült felvételek. A leletezés végén egyszerûen jelölhetô, hogy a diktálás megtörtént. A gép helyi merevlemezén tárolódik néhány napig a felvétel, így a napi anyag gyors áttekintése ill. gyors konzultáció lehetôvé válik. A képnézô állomások egyszerû PC-k, melyeken megfelelô program fut. Ezeket más osztályokra ill. klinikákra helyeztük ki. Ezeknek a segítségével a klinikusok könnyen és gyorsan áttekinthetik az ôket érdeklô anyagot [8], [9], természetesen kisebb felbontással, de áttekintésre alkalmas minôségben. A hozzáférési jogosultságokat megfelelôen kell beállítani. Az archiválás és a szerver kulcspontja a rendszernek. Kellô gyorsaság és nagy kapacitás alapvetô feltételek. Ezt kétszintû adattárolással oldjuk meg. Az elsô szint nagyon gyors hozzáférést tesz lehetôvé, kb. 2-3 hónapnyi anyag tárolására alkalmas. A második szint juke-box-ban elhelyezett magnetooptikai lemezeket jelent. Egy juke-box kapacitása 200 lemez, melyen 2-4 év anyaga fér el. Bôvítése késôbb újabb juke-box hozzákapcsolásával képzelhetô el vagy a régebbi adatokat tartalmazó lemezeket nem a boxban tároljuk, hanem szükség esetén manuálisan töltjük vissza. Az archívum kialakításában úgy tûnik, ma már korszerûbb a DVD-vel mûködô juke-box (ára jelentôsen csökkent). A biztonsági mentésekhez mi a mágnesszalagos adathordozót használjuk, mely esetleges káresemény után a rendszer helyreállításában segít. A PACS negyedik alapvetô eleme a megfelelô összekötô hálózat. Osztályunkon belül kezdetben egy gyorsabb hálózatot sikerült kiépíteni, mint amelyik a társintézményekkel kapcsol össze minket. Ennek az az elônye, hogy a radiológiai osztályon zajló nagyobb kép, tehát adatforgalom zökkenômentesen zajlik le. Utólag sikerült az intézet teljes területén megfelelô sebességû (100MB/s) kapcsolatot létrehozni. A hálózati kapcsolatokhoz tartozik az is, hogy megfelelô korlátozások mellett másik kórházból, otthonról vagy bárhonnan megtekinthetôk bizonyos anyagok (pl. internet, telefon) [10]. A rendszerben lévô kimenetnek köszönhetôen tudományos célú feldolgozásra, PC-kre küldhetô át a kiválasztott képanyag általánosan kezelhetô formátumban, így könnyen válik a továbbiakban feldolgozhatóvá. A kapcsolat a világhálóval erôsen korlátozott, elsôsorban adat- és rendszervédelmi okokból [11]. 4. ábra Leletezô munkaállomás Újabb megoldást jelent a web alapú szerver használata, melyhez bárhonnan, számos felhasználó egyszerre kapcsolódhat, nem igényel speciális szoftvert, bármely böngészô programmal megoldható a hozzáférés. 34

4 A nyomtatást, vagyis hardcopy készítését lehetôleg próbáljuk elkerülni. Az átállás idején a klinikusoknak és a radiológusoknak is szokatlan volt a tisztán elektronikus munka, de mára sikerült minimálisra visszaszorítani a hardcopy (film) igényt. Szükség esetén akár hordozható adattárolókra (pl. CD) írjuk a képeket. Sugárterápia tervezése céljából készített vizsgálatoknál ez kifejezett elônyt jelentett, megkönnyíti a terápia tervezését. Ha mégis elkerülhetetlen, rendelkezésünkre áll egy 35x43-as és egy18x24 filmre dolgozó lézernyomtató, színes kép elôállítására is alkalmas készülék (DRYSTAR2000 és DRYSTAR3000). Természetesen a jobb filmkihasználás érdekében legtöbbször különbözô osztásokat használunk, melyek a munkaállomásokról könnyen beállíthatók. EREDMÉNYEK Kihasználva a lépcsôzetes fejlesztés lehetôségét, az eltelt idô alatt a kezdeti kiépítettséget tovább bôvítettük, így a rendszer biztonságosabbá és stabilabbá vált [12], a rendelkezésre állási idô tovább javult. Jelenlegi kiépítés klinikánkon: 2 betegadat azonosító állomás, 2 leolvasó berendezés (egy nagy és egy kisebb teljesítményû), 2 elônézô állomás, 2 nagyteljesítményû munkaállomás, 2 nyomtató, 6 képnézô állomás, szerver, juke-box, modem. A modem a távfelügyeletet teszi lehetôvé, melyet a telepítô cég végez, így a szoftveres problémák elhárítására 24 órás ügyelet áll rendelkezésre. Az UH vizsgálatok képei közül csak keveset, válogatott eseteket archiválunk digitálisan, az egyéb képeket még hagyományos módon tároljuk. A rutin mammográfia még nincs beillesztve a rendszerbe, mivel speciális igényei vannak, de ma már léteznek elfogadott, minôsített digitális megoldások erre a területre is. Kísérleti célból és intervenciónál (stereotaxia, preoperatív lokalizáció) nagy felbontású digitális mammográfiás kazettákat használunk. Az egyéb képek teljes egészében a digitális archívumban tárolódnak, bármikor hozzáférhetôk. A rendszer használata során számos elônnyel és néhány hátránnyal is szembesülnünk kellett. Elônyök: a film és vegyszer felhasználása radikálisan csökken (költség megtakarítás), gyors elôhívás, nincs szükség sötétkamrákra, kevesebb rontott felvétel, kevesebb ismétlés, ezáltal a sugárterhelés is csökken, a helyszíni felvételek minôsége jelentôsen javul, reprodukálható, másolat készíthetô, nem vész el a film, a beteg nem hagyja otthon, posztprocesszálás, minôségjavítás lehetôsége, különbözô mérések könnyen elvégezhetôk, összehasonlítás korábbi felvételekkel, összehasonlítás más modalitásokkal, gyors kommunikáció a vizsgálatot kérô osztállyal vagy más intézményekkel, ügyeleti ellátásban való segítségnyújtás otthonról (telekonzultáció), cikkek, elôadások illusztrálása technikailag könnyebb, jobb minôség érhetô el, oktatás elôsegítése (tudományos adatbank), archiválás, kis helyigény, könnyen kereshetô elôzmény (különbözô paraméterek alapján), saját archívum kialakítása, fokozatos kiépítés lehetôsége, folyamatos bôvíthetôség. Hátrányok: a kiépítés viszonylag nagy befektetést igényel, kulcsfontosságú elemek (szerver, leolvasó) meghibásodása átmeneti leálláshoz vezethet, átállás nehézségei (emberi tényezôk), informatikus alkalmazása ajánlott. KÖVETKEZTETÉSEK A számos elôny mellett a hátrányok jól kiküszöbölhetôk, áthidalhatók. Az átállás nem okozott komoly nehézségeket, minden munkatársunk elégedett volt a képminôséggel és a munkafolyamattal inkább a klinikusok meggyôzése jelentett kihívást. A többlet munkaerô alkalmazása számítástechnikus végzi a karbantartást, mentést, fejlesztést hosszú távon megtérül és szerintünk ajánlott a rendszer folyamatos, megbízható mûködéséhez. A nagy kezdeti befektetési igények ellenében felhozhatók a csökkent mûködtetési költségek. Természetesen ma már egyéb technikai megoldások is léteznek, mint például a direkt digitális felvételi állványok. Ezekkel még nincs közvetlen tapasztalatunk, de integrálhatók a jövôben. A teleradiológiai módszerek kidolgozása és terjedése a távkonzultáció mellett az egyre kritikusabbá váló jól képzett szakember hiányra is egy lehetséges megoldás. Korábbi években számos vita volt egy ilyen rendszer finanszírozhatóságával kapcsolatban. Sokan állították, hogy 35

5 hosszútávon olcsóbb, mint a régi rendszer. Mások megfizethetetlennek vélték. Ez persze ma is sok körülmény függvénye. Egy ilyen rendszer bevezetése jó alkalom arra, hogy elôtte átgondoljuk az osztály, intézmény mûködését, racionalizáljuk a munkafolyamatot. Ha ezt sikerül megtennünk, kevesebb beruházásból, kisebb eszközigénybôl tudjuk megoldani a modernizálást. Persze ne várjuk a rendszertôl, hogy rengeteg pénzt fog nekünk megtakarítani. Azonban az eddigi filmköltségeket egy jól kitalált hitel vagy lízing konstrukció havi törlesztésére fordítva már a kezdetekben kész rendszerhez juthatunk. Havi költségeink sokkal kiszámíthatóbakká válnak. A futamidô végén újabb eszközökhöz juthatunk, tovább fejleszthetjük osztályunkat. Nyílván más gazdasági megoldások is léteznek. Annyi azonban már ma megállapítható, hogy az új rendszer nem drágább a réginél és számos szakmai, jogi és egyéb elônnyel rendelkezik, melyek egyre nélkülözhetetlenebbek. IRODALOMJEGYZÉK [1] Ratib O., Ligier Y., Bandon D., Valentino D.: Update on digital image management and PACS. Abdom Imaging 2000;25: [2] Hamer O. W., Völk M., Zorger N., Feuerbach S., Strotzer M.: Amorphous Silicon, Flat-Panel, X-Ray Detector Versus Storage Phosphor-Based Computed Radiography: Contrast-Detail Phantom Study at Different Tube Voltages and Detector Entrance Doses. Investigative Radiology 2003; 38, 4: [3] Kotter E., Langer M.: Integrating HIS-RIS-PACS: the Freiburg experience. Eur. Radiol. 1998;8: [4] Kinsey T. V., Horton M. C., Lewis T. E.: Interfacing the PACS and the HIS: Results of a 5-year Implementation. RadioGraphics 2000;20: [5] Ikeda M., Ishigaki T., Shimamoto K., Kodera Y., Koyama S., Usami H. et al.: Influence of Monitor Luminance Change on Observer Performance for Detection of Abnormalities Depicted on Chest Radiographs. Investigative Radiology 2002;38,1:57 63 [6] Foord K. D.: PACS workstation respecification: display, data flow, system integration, and environmental issues, derived from analysis of the Conquest Hospital pre-dicom PACS experience. Eur. Radiol. 1999;9: [7] Wagner S. C., Morrison W. B., Carrino J. A., Schweitzer M. E., Nothnagel H.: Picture Archiving and Communication System: Effect on Reporting of Incidental Findings. Radiology 2002;225: [8] Weatherburn G., Bryan S., Cousins C.: A comparison of the time required by radiologists for the preparation of clinico-radiological meetings when film and PACS are used. Eur. Radiol. 2000;10: [9] Reiner B. I., Siegel E. L., Flagle C., Hooper F. J., Cox R. E., Scanlon M.: Effect of Filmless Imaging on the Utilization of Radiologic Services. Radiology 2000;215: [10] Fernàndez-Bayó J., Barbero O., Rubies C., Sentís M., Donoso L.: Distributing Medical Images with Internet Technologies: A DICOM Web Server and a DICOM Java Viewer. RadioGraphics 2000;20: [11] Eng J.: Computer Network Security for the Radiology Enterprise. Radiology 2001;220: [12] Arenson R.L.: PACS current status and cost-effectiveness. Eur. Radiol. 2000; 10 (Suppl. 3): S354-S356 A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Berentey Ernô, 1957-ben végzett az Orvos Egyetemen,1980-ban Kandidált, 1986-tól egyetemi tanár, ig dolgozott a Sebészeti Klinikán, Haemodynamikai Laboratórium vezetôje, a HIETE Radiológiai Klinika igazgatója. Jelenleg nyugdíjas. 36

6 Dr. Barta H. Miklós, 1998-ban végzett az Orvosrudományi Egyetemen, ben tett radiológia szakvizsgát, ig a HIETE, Radiológia osztály, egyetemi gyakornoka. Jelenleg az Országos Gyógyintézeti Központ, radiológus szakorvosa. Dr. Forrai Gábor PhD, 1987-ban végzett, az Orvostudományi Egyetemen, 1991-ben tett radiológiai szakvizsgát, 2001-ben szerezte meg a PhD tudományos fokozatot Emlô MRI és emlô core biopszia témában : Hopital Tenon, Radiológia Osztály, Párizs, Franciaországban, ig Országos Onkológiai Intézet, Radiológia Osztály, adjunktusként dolgozott ig a Szent Imre Kórház, Radiológia osztályán, fôorvos, majd ig a HIETE, Radiológia Osztály, részlegvezetô fôorvosa. Jelenleg az Országos Gyógyintézeti Központ, Radiológia Osztályvezetô fôorvos. MEDIPHARMA ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ TOVÁBBKÉPZÔ KONGRESSZUS Helyszín: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Idôpont: március A Kongresszus programja: Az idôskori betegségek Program: március 18. csütörtök Fô témakörök: Kardiovaszkuláris kórképek és depresszió idôskorban március 19. péntek Fô témakörök: A baj nem jár egyedül Hypertonia és? március 20. szombat Országos fórum: Az egészségügyi dolgozók helyzetérôl, jövôjérôl, szerepükrôl az átalakuló egészségügyben Az ESZCSM azonos címen vitára bocsátott anyagával kapcsolatban eddig beérkezett vélemények összegzése, nyílt eszmecsere a meghívott vezetô szakmapolitikusok, és a különbözô szakmai szervezetek és intézmények képviselôinek részvételével. MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda, Tel: , Fax: , 37

A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI

A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI A VESZPRÉM MEGYEI RADIOLÓGIAI ELLÁTÁS SZERVEZÉSI KÉRDÉSEI, TAPASZTALATAI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ, SZÁNTÓ TAMÁS VESZPRÉM DEBRECEN, 2014. OKTÓBER 9. VESZPRÉM MEGYE +++ INTEGRÁCIÓ A VAGYON ÉS A NEMI SZERVEK

Részletesebben

almasi@dmi.u-szeged.hu, palko@radio.szote.u-szeged.hu, csernay@ss10.numed.szote.u-szeged.hu

almasi@dmi.u-szeged.hu, palko@radio.szote.u-szeged.hu, csernay@ss10.numed.szote.u-szeged.hu Radiológiai gyakorlatok a Szegedi Egyetemen PACS és multimédia támogatással Almási László 1, Palkó András 2, Csernay László 3 1 SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet, 2 SZTE ÁOK Radiológiai Klinika, 3 Nemzetközi

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

VASS DEZSŐ mb. osztályvezető Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Informatikai osztály

VASS DEZSŐ mb. osztályvezető Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Informatikai osztály Teleradiológia alternatív v lehetőségei VASS DEZSŐ mb. osztályvezető Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet Informatikai osztály Alapítvány Bay Zoltán n Alkalmazott

Részletesebben

A röntgenasszisztensi feladatok összetételének változása a digitális röntgen technológia bevezetése nyomán

A röntgenasszisztensi feladatok összetételének változása a digitális röntgen technológia bevezetése nyomán A röntgenasszisztensi feladatok összetételének változása a digitális röntgen technológia bevezetése nyomán Szerző: Jánosiné Canjavec Judit - vezető asszisztens, gyógytornász janosinec@szeged.vasuteu.hu,

Részletesebben

Szakma és a menedzsment : 2-in-1

Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Szakma és a menedzsment : 2-in-1 Dr. Péter Lívia JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet EGVE Debrecen, 2014. október 09. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Év Kórháza

Részletesebben

Carestream DRX-1 Rendszer. Könnyű és gyors lépés a DR rendszerek felé a világ első vezeték nélküli kazetta méretű detektorával.

Carestream DRX-1 Rendszer. Könnyű és gyors lépés a DR rendszerek felé a világ első vezeték nélküli kazetta méretű detektorával. Carestream DRX-1 Rendszer Könnyű és gyors lépés a DR rendszerek felé a világ első vezeték nélküli kazetta méretű detektorával. A hagyományos 35x43 cm méretű röntgenkazettával megegyező méretével a DRX-1

Részletesebben

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem

FORRAI Gábor. PALKÓ András. Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) Szegedi Tudományegyetem FORRAI Gábor Európai Emlődiagnosztikai Társaság (EUSOBI) PALKÓ András Szegedi Tudományegyetem Teleradiológia, 2005, OGYK Budapest 2 A klinikai teleradiológia egy integrált orvosi tevékenység, nem egy kiszervezett

Részletesebben

Digitalizált képalkotó diagnosztika és költséghatékonyság a nagykanizsai kórházban

Digitalizált képalkotó diagnosztika és költséghatékonyság a nagykanizsai kórházban Digitalizált képalkotó diagnosztika és költséghatékonyság a nagykanizsai kórházban Papp Péter, Dr. Mendli József, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza Cikkünkben azt a 2000-ben kezdôdött, és napjainkban

Részletesebben

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317)

Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Meaningful Use for Radiology: Current status and Future Directions (Radiology Nov. 2013.269.315-317) Az U.S. a GDP 18%-át költi egészségügyi kiadásokra A ráfordítás alig növelhető, alig fenntartható Alapvető

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Tüdôdiagnosztikai CAD rendszer

Tüdôdiagnosztikai CAD rendszer Tüdôdiagnosztikai CAD rendszer Dr. Horváth Gábor, Orbán Gergely, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Horváth Ákos, Innomed Medical Zrt. A korszerû mellkasröntgen készülékek a nagyfelbontású

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Smart Color System Fedezze fel saját értékeit!

Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! S2 Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! Caring for Life through Innovation S2 Smart Color System Fedezze fel saját értékeit! Ergonómikus kialakítás Hordozható kivitel bárhol, bármikor használatra

Részletesebben

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation

S11. Elvárásain felüli érték. Caring for Life through Innovation S11 Elvárásain felüli érték Caring for Life through Innovation Nagyobb érték és jobb diagnózis S11 Elvárásain felüli érték A SonoScape új szoftver platformjával rendelkező S11-et kifejezetten a problémamentes

Részletesebben

A Szegeden telepített képdigitalizáló és PACS-rendszer bemutatása, bevezetésének tapasztalatai

A Szegeden telepített képdigitalizáló és PACS-rendszer bemutatása, bevezetésének tapasztalatai A Szegeden telepített képdigitalizáló és PACS-rendszer bemutatása, bevezetésének tapasztalatai Dr. Almási László, SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet, Euromedic Diagnostics Szeged Kft. Ferenczy Balázs,

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Digitális világ a XIII. kerületben

Digitális világ a XIII. kerületben Közel 200 milliós beruházással valósult meg teljes körű radiológiai és mammográfiai digitalizálás a budapesti XIII. kerületi szakrendelőben. Az ünnepélyes átadáson a radiologia.hu is ott járt. Néhány megyei

Részletesebben

A képek feldolgozásáról

A képek feldolgozásáról A képek feldolgozásáról Úgy gondoljuk joggal tételezzük fel, hogy a digitális fotótechnika elterjedésének köszönhetően nagyon sokan készítenek fotókat a különböző alkalmakkor a településeken. A régi papírképek

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

A számítási felhő világa

A számítási felhő világa A számítási felhő világa Ismerkedés az alapfogalmakkal és egyéb aspektusok 0 Copyright 2012 FUJITSU Számítási felhő - tematika 1. Történeti előzmények 2. A felhő fogalma 3. Szolgáltatások a felhőből 4.

Részletesebben

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002

HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Kft. HISCOM GOP-1.2.1-08-2009-0002 K+F EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Budapest, 2011. május Náray Gábor Zsolt Egészségügyi informatikai kutató-fejlesztő központ Megalapítás:

Részletesebben

A DLD használatának feltételei:

A DLD használatának feltételei: A DLD használatának feltételei: DLD Short Range DLD Wide Range Egy WLAN kapcsolattal rendelkező irodai számítógép Egy folyamatos internetkapcsolattal rendelkező irodai számítógép Egy, a számítógéphez csatlakoztatott

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT?

Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT? Az INFORMATIKA HOZZA vagy VISZI A PÉNZT? Előadó: Dimitrova Dessislava Cégvezető, Alphasonic Kft. 2015. November 12. www.alphasonic.hu Okos mezőgazdaság M2M az építőiparban is A vevők sok forrásból azonnal

Részletesebben

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA Készítette: Hunet Kft, 2013 Ez az alkotás a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország licenc alá tartozik. A licenc megtekintéséhez

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó

Tartalomjegyzék. I. rész: Az ügyfél 1. 1. Alapismeretek 3. Előszó Előszó A kapcsolódó tananyag Ha már ötször kiolvastuk a könyvet... Gyakorlás nélkül nem megy! Köszönetnyilvánítás xi xii xiii xiii xiv I. rész: Az ügyfél 1 1. Alapismeretek 3 Ügyféloldal bevezetés 3 Mikor

Részletesebben

Kiváló érték kompromisszumok nélkül

Kiváló érték kompromisszumok nélkül S6 Kiváló érték kompromisszumok nélkül Caring for Life through Innovation S6 Kiváló érték kompromisszumok nélkül Az S6 egy teljes értékű, hordozható Color Doppler rendszer, mely széles körben használható

Részletesebben

Kiváló érték kompromisszumok nélkül

Kiváló érték kompromisszumok nélkül S6 Kiváló érték kompromisszumok nélkül Caring for Life through Innovation S6 Kiváló érték kompromisszumok nélkül Az S6 egy teljes értékű, hordozható Color Doppler rendszer, mely széles körben használható

Részletesebben

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon

Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Az Invitel adatközponti virtualizációja IBM alapokon Németh Sándor Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10. nemeths@invitel.co.hu Tel. : +36 1 801 15 00 Tartalom 2 A tipikus IT infrastruktúra

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

B E S Z Á M O L Ó. a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a 126/2008.(II.21) Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről Készítette: Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC.

Működési vázlat: Egyéb feltétel. Opcionális rendszerelem. Központi kijelző. Ügyfél terminál érintő monitorral. Ügyfél. Ügyfél Hivatali PC. Működési vázlat: Központi kijelző Kijelző Kijelző Hivatali PC Ügyfél Hivatali PC Ügyfél Ügyfél terminál érintő monitorral LAN vagy WiFi Ügyfél Hivatali PC Hivatali PC Sorszám nyomtató Ügyfél Kijelző Ügyfél

Részletesebben

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM

Publish date 2/9/2013 4:11 AM. Change date 2/9/2013 4:11 AM X-ray devices Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/36603318.aspx External tender id 44296-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM]

Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment [BCM] Üzletmenet folytonosság menedzsment Megfelelőség, kényszer? Felügyeleti előírások Belső előírások Külföldi tulajdonos előírásai Szabványok, sztenderdek, stb Tudatos

Részletesebben

Új szűrőközpont Szentesen

Új szűrőközpont Szentesen Dr. Bagi Róberttel, a szentesi Dr. Bugyi István Kórház radiológiai osztályának osztályvezető főorvosával az új mammográfiás szűrőközpontról beszélgettünk. Főorvos úr, egy Hódmezővásárhellyel és Araddal

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

A rendszer különféle információs, kulturális és oktatási célokat szolgálhat:

A rendszer különféle információs, kulturális és oktatási célokat szolgálhat: Mi a VIDRA rendszer? A VIDRA egy szoftver csomag, amely képes egyszerre több videokamera adását és az előadók által vetített képeket számtalan webes felhasználó számára élőben közvetíteni és egyúttal rögzíteni

Részletesebben

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI CLOSER TO YOU Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI Intraorális képalkotás Páciens kényelem és könnyű használat A lemez mérete és a pozicionálás megegyezik a tradicionális kisfilmes eljárással,

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

A digitális televíziótechnika áramkörei II.

A digitális televíziótechnika áramkörei II. A digitális televíziótechnika áramkörei II. Életmódunk, szokásaink hatása a készülékek konstrukciójára Készítette: Zigó József Készült: 2012. május Visszatekintő az egy évvel korábbi előadásra 2010 végén

Részletesebben

Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé. Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs

Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé. Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs elibrary ALMS Tananyagok adaptív kiszolgálása különböző platformok felé Fazekas László Dr. Simonics István Wagner Balázs Mire jó az mlearning Tanulás bárhol, bármikor A dolgozó ember már nehezen tud időt

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option

Integrált Vezérlés. S-NET Mini MST-S3W. Dynamic Compatibility Option 92 Integrált Vezérlés S-NET Mini A nagyobb rendszerek esetében az energetikai optimumok, és a felhasználói igények kiszolgálása érdekében ügyeletet. - MST-S3W Zónaszabályzó Gyermek zár beállítási Üzemmód

Részletesebben

Sharpdesk Információs útmutató

Sharpdesk Információs útmutató Sharpdesk Információs útmutató Tartsa meg ezt a kézikönyvet, mivel nagyon fontos információkat tartalmaz. Sharpdesk sorozatszámok Ez a termék csak a licencekkel megegyező számú számítógépre telepíthető.

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Technológia az adatszivárgás ellen

Technológia az adatszivárgás ellen 2008.12.15. Technológia az adatszivárgás ellen 2008. november 17. Fazekas Éva, Processorg Software 82 Kft. Áttekintés 1 A probléma 1. blé 2. Az elvárt eredmény 3. Megoldási lehetőségek 4. A technológia

Részletesebben

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28.

WebCenter. Online jóváhagyás és együttműködés. Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. WebCenter Online jóváhagyás és együttműködés Gönczi Zsolt 2011. Október 27-28. Egy termék piaci bevezetésének kihívásai Alkalmazkodni kell az felek időbeosztásához A felek alkalomadtán földrajzilag távol

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés

Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés Kongsberg XP Auto: 24/7 folyamatos működés A Kongsberg XP Auto teljesen automatizált, kivágó szerszám nélkül működő kivágó asztal, amit a csomagoló és a POP display ipar számára fejlesztettek ki. A sikeres

Részletesebben

Optimalizáció ESX-től View-ig. Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu

Optimalizáció ESX-től View-ig. Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu Optimalizáció ESX-től View-ig Pintér Kornél ügyfélszolgála3 mérnök pinter_kornel@mhm.hu MHM és referenciák MHM Computer Hungária Kft. 1996 óta Magyarországon Fókuszterületek: Adattárolás Adatmentés Archiválás

Részletesebben

A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés

A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés Baranyai Tibor Kis Zsuzsanna XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok Fókuszban a képalkotó diagnosztika Debrecen 2014. október 8-10. Technikai-technológiai

Részletesebben

Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának

Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának Hőmennyiségmérők elektronikus leolvasásának egy működő referenciája Az elmúlt időszakban a Kamstrup több mint 2 millió hőmennyiségmérőt telepített szerte a világban. A telepített mérők mérési adatainak

Részletesebben

BIM RENDSZER KIALAKÍTÁSA A KORMÁNYABLAK PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN

BIM RENDSZER KIALAKÍTÁSA A KORMÁNYABLAK PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN BEMUTATKOZÁS DUBECZ GYÖRGY BIM manager BIM Consulting Services Kft. ügyvezető A FELADAT MEGHATÁROZÁSA 40/2012 (XII. 21.) KIM utasítása a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggő feladatokról 4.

Részletesebben

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1]

Vonalkód olvasó rendszer. Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] Specifikáció Vonalkód olvasó rendszer SoftMaster Kft. [1] T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 3 1.1 A rendszer rövid leírása... 3 1.2 A dokumentum célja... 3 1.3 A rendszer komponensei... 3 1.4

Részletesebben

Google App Engine az Oktatásban 1.0. ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com

Google App Engine az Oktatásban 1.0. ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com Google App Engine az Oktatásban Kis 1.0 Gergely ügyvezető MattaKis Consulting http://www.mattakis.com Bemutatkozás 1998-2002 között LME aktivista 2004-2007 Siemens PSE mobiltelefon szoftverfejlesztés,

Részletesebben

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 7. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16.

Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása. 7. óra. Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16. Windows rendszeradminisztráció és Microsoft szerveralkalmazások támogatása 7. óra Kocsis Gergely, Kelenföldi Szilárd 2015.04.16. Group Policy alapok Group Policy A group policy (csoportházirend) a Windows

Részletesebben

Hogyan válasszunk rendszergazdát?

Hogyan válasszunk rendszergazdát? Hogyan válasszunk rendszergazdát? Milyen szempontok alapján hozzunk döntést, ha el akarjuk kerülni az esetleges buktatókat? Kiadás: 2012/02 Készítette: Tamás Bence, itvezeto.hu Copyright 2012 Tamás Bence

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató).

További részletes tájékoztatásért lásd: System Administration Guide (Rendszeradminisztrátori útmutató). Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz XE3023HU0-2 Jelen útmutató a következőkhöz tartalmaz információkat: Gyorsútmutató a hálózati beállításokhoz (DHCP) a következő oldalon: 1 Gyorsútmutató a hálózati

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

Windows Server 2012: a felhő OS

Windows Server 2012: a felhő OS Windows Server 2012: a felhő OS Minden alapképesség gyökeresen átalakul: biztonság, fájlszerver, hálózat, storage, szerver és desktop virtualizáció, távelérés, felügyelet Az operációs rendszer több, korábban

Részletesebben

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság K l i n i k a www.computerklinika.hu Computer Klinika info@computerklinika.hu Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség

Részletesebben

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú

Kötöttség. munkavégzés helye állandó. munkaállomás személyhez kötött. Informatika. sok számítógép nagy helyigény adattárolás, adatcsere lassú Problémák Megoldás Következmények Koncepció Kötöttség Mobil Kocka Mobilitás Véleményünk szerint a jövő irodájában nem az alaprajzi struktúra, vagy építészeti megoldások fejlődése hoz majd jelentős változást.

Részletesebben

MKT tagsági SmartCard rendszer és Távoktatási Csomag

MKT tagsági SmartCard rendszer és Távoktatási Csomag MKT tagsági SmartCard rendszer és Távoktatási Csomag SmartCard Rendszer és Távoktatási Csomag ismertető Elnöki, főtitkári összefoglaló Tisztelt MKT tagtársak! Az MKT 2006. évi Tudományos Kongresszusán

Részletesebben

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében.

A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében. DIGIKRESZ internetes gyakorló program Kedves Felhasználó! A DigiKresz internetes gyakorló program hatékony segítség az elméleti oktatást követő vizsga eredményességének növelésében. A program előnyei a

Részletesebben

Euro One egészségügyi megoldások. Babócsy László technikai igazgató

Euro One egészségügyi megoldások. Babócsy László technikai igazgató Euro One egészségügyi megoldások Babócsy László technikai igazgató Tartalom Cégbemutató Rendszer általános felépítése Rendszer modulok ismertetése Összefoglalás Nem kereskedelmi előadás! Cégismertető BravoGroup

Részletesebben

Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Szerződés odaítélése. HU-Zalaegerszeg: Röntgenberendezések 2010/S 14-017334

Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Szerződés odaítélése. HU-Zalaegerszeg: Röntgenberendezések 2010/S 14-017334 1/5 HU-Zalaegerszeg: Röntgenberendezések 2010/S 14-017334 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Zala Megyei Kórház,

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT

Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa. MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT Mérőkamarás légifelvételek Internetes katalógusa MH Térképészeti Hivatal HM Térképészeti KHT A pályázat célja Technológia kidolgozása: légifelvételek nyilvántartására; nézőképek előállítására; a nyilvántartott

Részletesebben

Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása

Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása Távoli radiológiai központok informatikai rendszereinek összekapcsolása Dr. Csernay László, Dr. Almási László, Dr. Katona Zoltán, Nemzetközi Egészségügyi Központ Szeged Kft. Vass Dezsô, Bay Zoltán Alkalmazott

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ

MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KOLLÉGÁIT AZ AUTOMOTIV KIÁLLÍTÁSRA AHOL CÉGÜNK AZ Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. A MAJOSZ TÁRSKIÁLLÍTÓJAKÉNT JELENIK MEG. Időpont: Helyszín: 2013. november 7-8-9 (csütörtök/péntek/szombat)

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

Az IBM megközelítése a végpont védelemhez

Az IBM megközelítése a végpont védelemhez Az IBM megközelítése a végpont védelemhez IBM PROFESSIONAL SECURITY SERVICES IT SECURITY Sérülékenység centrikus behatolás elhárító rendszer (IPS) Kliens tűzfal Anti-malware technológia VÉGPONT VÉDELEM

Részletesebben

Rendszerkezelési útmutató

Rendszerkezelési útmutató Rendszerkezelési útmutató Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Képviselet az Európai Unióban: Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Szabóné Endrődi Csilla Microsec Kft. 2011. április 28. www.e-szigno.hu Az elektronikus aláírás terjedése Magyarországon Kedvező helyzet: Alaptechnológia

Részletesebben

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja

Virtuális hegesztés. A jövő kiképzési módja Virtuális hegesztés A jövő kiképzési módja Valósághű tanulás a szimulátorral 100%-ban biztonsági kockázat nélkül Erőforrás takarékos A sikeres oktatócsomag ÁLTALÁNOS TUNDNIVALÓK A jövő hegesztési kiképzésének

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan

tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan tanácsok játék és nyeremény weboldal-ajánló Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan Munka az irodán kívül Távoli munka hatékonyan Egy vállalkozás termelékenységének, hatékonyságának megőrzése érdekében

Részletesebben