Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban"

Átírás

1 Digitális radiológia gyakorlati használata az OGYK-ban Dr. Barta H. Miklós, Dr. Berentey Ernô, Dr. Forrai Gábor Országos Gyógyintézeti Központ Radiológiai osztályunkon szeptember óta a hagyományos felvételek és gasztroenterológiai vizsgálatok célzott képei kizárólag foszforlemezre készülnek. Két munkaállomás és számos képvisszanézô állomás áll a radiológusok illetve klinikusok rendelkezésére. Az adatforgalom lebonyolítása szerveren keresztül történik, a hosszú távú adattárolás magneto-optikai lemezeken. A távolabbi helyekkel való konzultáció lehetôsége adott. A CT-vizsgálatok és az átvilágítók anyagának tárolása is digitálisan történik. Hátrány lehet kulcsfontosságú elemek meghibásodása, a kiépítés nagy befektetési igénye, ezért új leletezési, konzultációs szokások kialakítása szükséges. A cikk bemutatja, hogy egy jól kiépített PACS rendszer számos elônnyel szolgál a mindennapi munka során. Megközelítôleg az eddigi rendszerrel azonos áron világszínvonalú megoldás érhetô el. BEVEZETÉS Az informatika robbanásszerû fejlôdésének utolsó húsz esztendeje az egészségügyben is döntô változásokat eredményezett, illetve új fejlôdési irányokat hozott létre. Ma már egyetlen, a hazai viszonylatban is csak közepesen fejlettnek mondható egészségügyi intézmény sem létezhet valamilyen szintû, mûködôképes informatikai rendszer nélkül, a betegellátás csúcsát jelentô intézmények pedig egyszerûen mûködésképtelenek lennének korszerû egészségügyi informatikai rendszerek hiányában. Az egészségügyi informatikai rendszerek különbözô megoldásokkal igyekeztek eleget tenni az orvos-szakmai, adminisztratív, és a rendszerekhez kapcsolódó egyéb informatikai rendszerek (gazdasági, mûszaki ellátás rendszerei stb.) által támasztott követelményeknek. Valamennyi szakirodalmi munka egyértelmûen leszögezi, hogy az egészségügyi informatikával szemben a legnagyobb kihívást a korszerû képalkotó diagnosztika támasztotta, illetve támasztja ma is. Hazánkban jelenleg a mûködô képalkotó diagnosztikát biztosító osztályok döntô többségében a hagyományos képarchiválási rendszerek mûködnek, a korszerû eszközökbôl kinyerhetô digitalizált képek tárolása, továbbítása elektronikus úton megoldatlan (annak ellenére, hogy számos helyen rendelkezésre állnak olyan készülékek, amelyek erre a feladat megvalósításra már alkalmasak). Osztályunkon, 1999 nyarán kezdtük meg Magyarországon elôször, sôt a régióban is elsôk között, az AGFA cég által szállított foszforlemezes felvételi technika és PACS (Picture Archiving and Communication System) telepítését (AGFA IMPAX 3.5). Szeptemberben álltunk át teljesen az új rendszer használatára, így 4 év tapasztalatai után (1. táblázat) ismertetjük a digitális radiológia általános jellemzôit, tapasztalatainkat. 1. táblázat Vizsgálatok száma ANYAG ÉS MÓDSZER Az elvégzett vizsgálatok számának havi átlaga CT vizsgálatok 1048 Gasztroenterológiai vizsgálatok 485 Hagyományos röntgen vizsgálatok 338 Urogenitális vizsgálatok 123 Cardiopulmonális vizsgálatok 1037 UH vizsgálatok 1334 A PACS négy alapvetô komponensbôl tevôdik össze: Modalitások, vagyis a különbözô vizsgáló eljárások, amelyek során a képet nyerjük Munkaállomások, amelyeken a leletezés történik Archívum, ami kellô kapacitású és elég gyors Összekötô hálózat, melynek sebessége képek továbbítása számára is elégséges. A különbözô modalitásoknál az a cél, hogy digitális formában nyerjük a képanyagot, vagy ennek megfelelôen alakítsuk át (pl. átvilágítás), hogy a rendszer számára egységesen legyen kezelhetô minden kép [1]. Ezt hivatott segíteni a DICOM nevezetû nemzetközi szabvány, melynek segítségével a különbözô gépek akár különbözô gyártóktól tudnak egymással kommunikálni. Hagyományos röntgen A foszforlemeznek [2] a szerepe, hogy a hagyományos felvételi technikák során kapott kép digitális formában álljon a rendelkezésünkre. Fontos tudni, hogy ránézésre ezek a mûanyag kazetták nem nagyon különböznek a korábbiaktól és az eddig használt röntgen-berendezésekhez 32

2 kiválóan használhatók (1. ábra). A leolvasó berendezésben egy lézersugár energiájának segítségével olvassuk ki a képi információt. Az eljárás végén a lemez törlôdik, így azonnal újra felhasználhatóvá válik (2. ábra). Egy lemez kb szer használható fel ilyen formában. Két leolvasóban (ADC COMPACT és ADC SOLO) történik a már korábban említett procedúra. Az eljárás kellôen gyors, hiszen a nagyobb teljesítményû berendezés (3. ábra) akár lemez leolvasására képes óránként. A kazettákat a gép automatikusan továbbítja. A kisebb kapacitással mûködô készüléket alacsonyabb betegforgalmú munkahelyek mellett illetve másodikként célszerû elhelyezni. A nagy teljesítményû leolvasóval azonban folyamatosabb a munka, nincs várakozási idô, nagyobb képanyag kezelhetô. A képminôség függ a foszforlemeztôl, a leolvasó berendezéstôl és természetesen a monitortól, melyen az eredményt megtekintjük. A leolvasóink térbeli felbontása 6-9 pixel/mm, kontraszt felbontása 12 bit/pixel. Az elônézô állomás (preview station) segítségével gyorsan és könnyen megtekinthetô az elkészült felvétel, eldönthetô, hogy szükség van e további vizsgálatra. Ellenôrizhetôk a betegadatok, javítható a képminôség. A helyszíni és egyéb felvételek minôsége széles határok között korrigálható akkor is, ha nem megfelelô az expozíció, így az ismétlések száma csökken. Ellenôrizhetô a dózis, melyet a vizsgálat során alkalmaztunk. Itt végzi el az asszisztens az archiválást is, mely gyors és egyszerû. A programnak köszönhetôen gyorsan áttekinthetôk az eddig készült felvételek, kereshetünk különbözô paraméterek alapján is. Errôl az egységrôl szükség esetén lehetne kezdeményezni a nyomtatást is. 1. ábra Mûanyag kazetta foszforlemezzel 2. ábra A foszforlemez mûködésének vázlata Mielôtt a leolvasóba kerül a kazetta, egy gyors és egyszerû eljárás segítségével hozzá kapcsoljuk a betegadatokat és egyéb információkat (pl. vizsgált régió, beállítás, vizsgáló orvos). Erre szolgál a betegadat azonosító állomás, mely egy PC-bôl és egy speciális perifériából tevôdik össze. Ezen a ponton kell összekötni a PACS-ot a kórházi információs rendszerrel (HIS) [3], [4], így elkerülhetô a többszörös adatbevitel és a fölösleges munka. Ezt segíti az egyre elterjedtebb HL 7 szabvány. Ezután kerül a kazetta a leolvasóba. 3. ábra ADC COMPACT leolvasó 33

3 Az átvilágítás során készült célzott képek természetesen szintén foszforlemezekre készülnek, így automatikusan integrálódnak a rendszerbe. A vizsgálat során keletkezô további képek szintén digitálisan tárolódnak. Ennek segítségével akár mozi (cine) üzemmódban is rögzíthetünk anyagot (pl. nyelés vizsgálatok). Ezekbôl csak az utólag kiválasztott képeket tároljuk el. A CT vizsgálatok kiértékelése jelenleg még filmrôl történik. Ennek oka, hogy nem áll rendelkezésünkre elég nagy felületû leletezô állomás, illetve ezen modalitásnál jelentkezik még leginkább a hardcopy iránti igény. Jelenlegi ismereteink szerint 4 monitoros leletezô állomás lenne megfelelô, de a multislice CT-k megjelenése sokat változtat még a leletezési, illetve nyomtatási szokásokon. Hosszú távú adattárolásra azonban a CT berendezés számítógépébôl átküldjük a digitális archívumba a képeket, melyeken postprocessing késôbb is végezhetô. A mai UH készülékek általában rendelkeznek megfelelô kimenettel ahhoz, hogy akadálytalanul integrálódhassanak a rendszerbe, így azok képanyaga is központilag archiválható. Az osztály vagy klinika profiljától függôen további modalitások is elképzelhetôk, ezek szintén kapcsolódhatnak a rendszerbe, az magába foglalja a bôvítés lehetôségét (MR, DSA stb.). A munkaállomások speciális, két nagy felbontású monitorral [5], [6], [7] (2K, 8-10bit) épített számítógépek (4. ábra) megfelelô szoftverrel. A leletezendô képanyag számos paraméter alapján kereshetô, csoportosítható. Az elôzmények hamar elôhívhatók és megjeleníthetôk, a két monitornak köszönhetôen az összehasonlítás elvégezhetô. Ugyanígy kényelmesen egymás mellé helyezhetôk a több irányból készült felvételek. A leletezés végén egyszerûen jelölhetô, hogy a diktálás megtörtént. A gép helyi merevlemezén tárolódik néhány napig a felvétel, így a napi anyag gyors áttekintése ill. gyors konzultáció lehetôvé válik. A képnézô állomások egyszerû PC-k, melyeken megfelelô program fut. Ezeket más osztályokra ill. klinikákra helyeztük ki. Ezeknek a segítségével a klinikusok könnyen és gyorsan áttekinthetik az ôket érdeklô anyagot [8], [9], természetesen kisebb felbontással, de áttekintésre alkalmas minôségben. A hozzáférési jogosultságokat megfelelôen kell beállítani. Az archiválás és a szerver kulcspontja a rendszernek. Kellô gyorsaság és nagy kapacitás alapvetô feltételek. Ezt kétszintû adattárolással oldjuk meg. Az elsô szint nagyon gyors hozzáférést tesz lehetôvé, kb. 2-3 hónapnyi anyag tárolására alkalmas. A második szint juke-box-ban elhelyezett magnetooptikai lemezeket jelent. Egy juke-box kapacitása 200 lemez, melyen 2-4 év anyaga fér el. Bôvítése késôbb újabb juke-box hozzákapcsolásával képzelhetô el vagy a régebbi adatokat tartalmazó lemezeket nem a boxban tároljuk, hanem szükség esetén manuálisan töltjük vissza. Az archívum kialakításában úgy tûnik, ma már korszerûbb a DVD-vel mûködô juke-box (ára jelentôsen csökkent). A biztonsági mentésekhez mi a mágnesszalagos adathordozót használjuk, mely esetleges káresemény után a rendszer helyreállításában segít. A PACS negyedik alapvetô eleme a megfelelô összekötô hálózat. Osztályunkon belül kezdetben egy gyorsabb hálózatot sikerült kiépíteni, mint amelyik a társintézményekkel kapcsol össze minket. Ennek az az elônye, hogy a radiológiai osztályon zajló nagyobb kép, tehát adatforgalom zökkenômentesen zajlik le. Utólag sikerült az intézet teljes területén megfelelô sebességû (100MB/s) kapcsolatot létrehozni. A hálózati kapcsolatokhoz tartozik az is, hogy megfelelô korlátozások mellett másik kórházból, otthonról vagy bárhonnan megtekinthetôk bizonyos anyagok (pl. internet, telefon) [10]. A rendszerben lévô kimenetnek köszönhetôen tudományos célú feldolgozásra, PC-kre küldhetô át a kiválasztott képanyag általánosan kezelhetô formátumban, így könnyen válik a továbbiakban feldolgozhatóvá. A kapcsolat a világhálóval erôsen korlátozott, elsôsorban adat- és rendszervédelmi okokból [11]. 4. ábra Leletezô munkaállomás Újabb megoldást jelent a web alapú szerver használata, melyhez bárhonnan, számos felhasználó egyszerre kapcsolódhat, nem igényel speciális szoftvert, bármely böngészô programmal megoldható a hozzáférés. 34

4 A nyomtatást, vagyis hardcopy készítését lehetôleg próbáljuk elkerülni. Az átállás idején a klinikusoknak és a radiológusoknak is szokatlan volt a tisztán elektronikus munka, de mára sikerült minimálisra visszaszorítani a hardcopy (film) igényt. Szükség esetén akár hordozható adattárolókra (pl. CD) írjuk a képeket. Sugárterápia tervezése céljából készített vizsgálatoknál ez kifejezett elônyt jelentett, megkönnyíti a terápia tervezését. Ha mégis elkerülhetetlen, rendelkezésünkre áll egy 35x43-as és egy18x24 filmre dolgozó lézernyomtató, színes kép elôállítására is alkalmas készülék (DRYSTAR2000 és DRYSTAR3000). Természetesen a jobb filmkihasználás érdekében legtöbbször különbözô osztásokat használunk, melyek a munkaállomásokról könnyen beállíthatók. EREDMÉNYEK Kihasználva a lépcsôzetes fejlesztés lehetôségét, az eltelt idô alatt a kezdeti kiépítettséget tovább bôvítettük, így a rendszer biztonságosabbá és stabilabbá vált [12], a rendelkezésre állási idô tovább javult. Jelenlegi kiépítés klinikánkon: 2 betegadat azonosító állomás, 2 leolvasó berendezés (egy nagy és egy kisebb teljesítményû), 2 elônézô állomás, 2 nagyteljesítményû munkaállomás, 2 nyomtató, 6 képnézô állomás, szerver, juke-box, modem. A modem a távfelügyeletet teszi lehetôvé, melyet a telepítô cég végez, így a szoftveres problémák elhárítására 24 órás ügyelet áll rendelkezésre. Az UH vizsgálatok képei közül csak keveset, válogatott eseteket archiválunk digitálisan, az egyéb képeket még hagyományos módon tároljuk. A rutin mammográfia még nincs beillesztve a rendszerbe, mivel speciális igényei vannak, de ma már léteznek elfogadott, minôsített digitális megoldások erre a területre is. Kísérleti célból és intervenciónál (stereotaxia, preoperatív lokalizáció) nagy felbontású digitális mammográfiás kazettákat használunk. Az egyéb képek teljes egészében a digitális archívumban tárolódnak, bármikor hozzáférhetôk. A rendszer használata során számos elônnyel és néhány hátránnyal is szembesülnünk kellett. Elônyök: a film és vegyszer felhasználása radikálisan csökken (költség megtakarítás), gyors elôhívás, nincs szükség sötétkamrákra, kevesebb rontott felvétel, kevesebb ismétlés, ezáltal a sugárterhelés is csökken, a helyszíni felvételek minôsége jelentôsen javul, reprodukálható, másolat készíthetô, nem vész el a film, a beteg nem hagyja otthon, posztprocesszálás, minôségjavítás lehetôsége, különbözô mérések könnyen elvégezhetôk, összehasonlítás korábbi felvételekkel, összehasonlítás más modalitásokkal, gyors kommunikáció a vizsgálatot kérô osztállyal vagy más intézményekkel, ügyeleti ellátásban való segítségnyújtás otthonról (telekonzultáció), cikkek, elôadások illusztrálása technikailag könnyebb, jobb minôség érhetô el, oktatás elôsegítése (tudományos adatbank), archiválás, kis helyigény, könnyen kereshetô elôzmény (különbözô paraméterek alapján), saját archívum kialakítása, fokozatos kiépítés lehetôsége, folyamatos bôvíthetôség. Hátrányok: a kiépítés viszonylag nagy befektetést igényel, kulcsfontosságú elemek (szerver, leolvasó) meghibásodása átmeneti leálláshoz vezethet, átállás nehézségei (emberi tényezôk), informatikus alkalmazása ajánlott. KÖVETKEZTETÉSEK A számos elôny mellett a hátrányok jól kiküszöbölhetôk, áthidalhatók. Az átállás nem okozott komoly nehézségeket, minden munkatársunk elégedett volt a képminôséggel és a munkafolyamattal inkább a klinikusok meggyôzése jelentett kihívást. A többlet munkaerô alkalmazása számítástechnikus végzi a karbantartást, mentést, fejlesztést hosszú távon megtérül és szerintünk ajánlott a rendszer folyamatos, megbízható mûködéséhez. A nagy kezdeti befektetési igények ellenében felhozhatók a csökkent mûködtetési költségek. Természetesen ma már egyéb technikai megoldások is léteznek, mint például a direkt digitális felvételi állványok. Ezekkel még nincs közvetlen tapasztalatunk, de integrálhatók a jövôben. A teleradiológiai módszerek kidolgozása és terjedése a távkonzultáció mellett az egyre kritikusabbá váló jól képzett szakember hiányra is egy lehetséges megoldás. Korábbi években számos vita volt egy ilyen rendszer finanszírozhatóságával kapcsolatban. Sokan állították, hogy 35

5 hosszútávon olcsóbb, mint a régi rendszer. Mások megfizethetetlennek vélték. Ez persze ma is sok körülmény függvénye. Egy ilyen rendszer bevezetése jó alkalom arra, hogy elôtte átgondoljuk az osztály, intézmény mûködését, racionalizáljuk a munkafolyamatot. Ha ezt sikerül megtennünk, kevesebb beruházásból, kisebb eszközigénybôl tudjuk megoldani a modernizálást. Persze ne várjuk a rendszertôl, hogy rengeteg pénzt fog nekünk megtakarítani. Azonban az eddigi filmköltségeket egy jól kitalált hitel vagy lízing konstrukció havi törlesztésére fordítva már a kezdetekben kész rendszerhez juthatunk. Havi költségeink sokkal kiszámíthatóbakká válnak. A futamidô végén újabb eszközökhöz juthatunk, tovább fejleszthetjük osztályunkat. Nyílván más gazdasági megoldások is léteznek. Annyi azonban már ma megállapítható, hogy az új rendszer nem drágább a réginél és számos szakmai, jogi és egyéb elônnyel rendelkezik, melyek egyre nélkülözhetetlenebbek. IRODALOMJEGYZÉK [1] Ratib O., Ligier Y., Bandon D., Valentino D.: Update on digital image management and PACS. Abdom Imaging 2000;25: [2] Hamer O. W., Völk M., Zorger N., Feuerbach S., Strotzer M.: Amorphous Silicon, Flat-Panel, X-Ray Detector Versus Storage Phosphor-Based Computed Radiography: Contrast-Detail Phantom Study at Different Tube Voltages and Detector Entrance Doses. Investigative Radiology 2003; 38, 4: [3] Kotter E., Langer M.: Integrating HIS-RIS-PACS: the Freiburg experience. Eur. Radiol. 1998;8: [4] Kinsey T. V., Horton M. C., Lewis T. E.: Interfacing the PACS and the HIS: Results of a 5-year Implementation. RadioGraphics 2000;20: [5] Ikeda M., Ishigaki T., Shimamoto K., Kodera Y., Koyama S., Usami H. et al.: Influence of Monitor Luminance Change on Observer Performance for Detection of Abnormalities Depicted on Chest Radiographs. Investigative Radiology 2002;38,1:57 63 [6] Foord K. D.: PACS workstation respecification: display, data flow, system integration, and environmental issues, derived from analysis of the Conquest Hospital pre-dicom PACS experience. Eur. Radiol. 1999;9: [7] Wagner S. C., Morrison W. B., Carrino J. A., Schweitzer M. E., Nothnagel H.: Picture Archiving and Communication System: Effect on Reporting of Incidental Findings. Radiology 2002;225: [8] Weatherburn G., Bryan S., Cousins C.: A comparison of the time required by radiologists for the preparation of clinico-radiological meetings when film and PACS are used. Eur. Radiol. 2000;10: [9] Reiner B. I., Siegel E. L., Flagle C., Hooper F. J., Cox R. E., Scanlon M.: Effect of Filmless Imaging on the Utilization of Radiologic Services. Radiology 2000;215: [10] Fernàndez-Bayó J., Barbero O., Rubies C., Sentís M., Donoso L.: Distributing Medical Images with Internet Technologies: A DICOM Web Server and a DICOM Java Viewer. RadioGraphics 2000;20: [11] Eng J.: Computer Network Security for the Radiology Enterprise. Radiology 2001;220: [12] Arenson R.L.: PACS current status and cost-effectiveness. Eur. Radiol. 2000; 10 (Suppl. 3): S354-S356 A SZERZÔK BEMUTATÁSA Dr. Berentey Ernô, 1957-ben végzett az Orvos Egyetemen,1980-ban Kandidált, 1986-tól egyetemi tanár, ig dolgozott a Sebészeti Klinikán, Haemodynamikai Laboratórium vezetôje, a HIETE Radiológiai Klinika igazgatója. Jelenleg nyugdíjas. 36

6 Dr. Barta H. Miklós, 1998-ban végzett az Orvosrudományi Egyetemen, ben tett radiológia szakvizsgát, ig a HIETE, Radiológia osztály, egyetemi gyakornoka. Jelenleg az Országos Gyógyintézeti Központ, radiológus szakorvosa. Dr. Forrai Gábor PhD, 1987-ban végzett, az Orvostudományi Egyetemen, 1991-ben tett radiológiai szakvizsgát, 2001-ben szerezte meg a PhD tudományos fokozatot Emlô MRI és emlô core biopszia témában : Hopital Tenon, Radiológia Osztály, Párizs, Franciaországban, ig Országos Onkológiai Intézet, Radiológia Osztály, adjunktusként dolgozott ig a Szent Imre Kórház, Radiológia osztályán, fôorvos, majd ig a HIETE, Radiológia Osztály, részlegvezetô fôorvosa. Jelenleg az Országos Gyógyintézeti Központ, Radiológia Osztályvezetô fôorvos. MEDIPHARMA ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ TOVÁBBKÉPZÔ KONGRESSZUS Helyszín: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. Idôpont: március A Kongresszus programja: Az idôskori betegségek Program: március 18. csütörtök Fô témakörök: Kardiovaszkuláris kórképek és depresszió idôskorban március 19. péntek Fô témakörök: A baj nem jár egyedül Hypertonia és? március 20. szombat Országos fórum: Az egészségügyi dolgozók helyzetérôl, jövôjérôl, szerepükrôl az átalakuló egészségügyben Az ESZCSM azonos címen vitára bocsátott anyagával kapcsolatban eddig beérkezett vélemények összegzése, nyílt eszmecsere a meghívott vezetô szakmapolitikusok, és a különbözô szakmai szervezetek és intézmények képviselôinek részvételével. MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda, Tel: , Fax: , 37

Az elektronikus tananyag kivitelezéséért és a hozzá kapcsolódó informatikai, technikai mukálatokért felelős munkatársak:

Az elektronikus tananyag kivitelezéséért és a hozzá kapcsolódó informatikai, technikai mukálatokért felelős munkatársak: Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Radiológiai és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék, Budapest Budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem Természet Tudományi Kar, Nukleáris

Részletesebben

AVAGY: MENNYIRE NYOMON KÖVETHETŐ ÉLETÜNK A VIRTUÁLIS TÉRBEN?

AVAGY: MENNYIRE NYOMON KÖVETHETŐ ÉLETÜNK A VIRTUÁLIS TÉRBEN? Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Miskolczi Ildikó 1 AMI NINCS A YOUTUBE-ON AZ NEM TÖRTÉNT MEG, AMIT NEM TALÁL A GOOGLE AZ NINCS, ÉS AKI NINCS FENN A FACEBOOK-ON AZ NEM IS LÉTEZIK?

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1

A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 MAGYAR ZSÓFIA A magyarországi kórházi szociális munka helyzete egy országos kutatás tükrében 1 Kutatásommal arra vállalkozom, hogy a már meglévõ szolgáltatások eddigi helyzetét egy egységes szempont szerint

Részletesebben

Számítógépek az iskolában

Számítógépek az iskolában Tót Éva Számítógépek az iskolában No. 229 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Tót Éva Számítógépek az iskolában OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2001. KUTATÁS KÖZBEN 229 (219 228-ig

Részletesebben

Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései

Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései Gazdaságmérnöki Kft. Információ- és adatvédelmi vezető képzés Egy cég adat- és információvédelmének kialakításának első lépései Készítette: Enyedi Tamás Károly Témavezető: Móricz Pál Budapest, 2005. február

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében

e-learning az oktatás tradicionális és modern felfogásának tükrében Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Készítette: Készítés éve: 2003 Főszakirány: Információgazdálkodás Szakcsoport: e-learning

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Jó iratkezelés nélkül nincs hatékony ügyintézés! Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés

Jó iratkezelés nélkül nincs hatékony ügyintézés! Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés Gyors adminisztrációs folyamatok; egyszerű információelérés Million Documents. Thousand Movements. One Solution. ü Európai Unió által ajánlott MOREQ szabványt alapul véve, teljes mértékben helyettesíti

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

Bevezetés a mobil tanulásba

Bevezetés a mobil tanulásba Bevezetés a mobil tanulásba Gabor Kismihok 1 BEVEZETÉS A MOBIL TANULÁSBA BEVEZETÉS A jelen dokumentum a mobil tanulás fővonalú európai oktatás-képzésben történő bevezetésének programját tartalmazza. Célközönségét

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet

Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Számítástechnikai alapismeretek jegyzet Barhács Oktatóközpont 2002. Számítástechnikai alapismeretek modul 1. Fejezet Adatok és információk 1 Az információ világa A világ melyben élünk leképezhető adatok

Részletesebben

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN

MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN MERRE TOVÁBB SDT? FELHASZNÁLÓI TAPASZTALATOK, FEJLESZTÉSI IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ SDT-BEN Fehér Péter ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ feherp1@t-online.hu Szabó Béláné Széchenyi

Részletesebben

Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán

Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán Az információgazda(g)ság buktatói, avagy még mennyit áldoz(z)unk a biztonság oltárán Dr. Kürti Sándor, KüRT Rt. Az egészségügyi informatika és az informatikai biztonság együttes és aktuális helyzetére

Részletesebben

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT

WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT WINDOWS SERVER 2003 END OF SUPPORT Rövid útmutató az áttéréshez Gál Tamás Datacenter Technical Specialist Microsoft Magyarország v-tgal@microsoft.com Tartalom Bevezetés... 3 Támogatással és nélküle...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Innovációs Kutató Központ

Innovációs Kutató Központ IKU Pénzügykutató Zrt. / Financial Research Corp. Innovációs Kutató Központ / Innovation Research Centre 1023 Budapest, Felhévízi út 24. Telefon/Phone: (36-1) 346-0252 Fax: (36-1) 346-0205 E-mail: iku@uni-corvinus.hu

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség

Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Világosság 2005/2 3. Infokommunikáció Hain Ferenc Hutter Ottó Kugler Judit Az elektronikus eszközökkel támogatott tanulás (e-learning) mint lehetôség Áttekintés és kísérlet a téma fogalmi rendszerezésére

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI

BEVEZETÉS I. AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI Szolnoki Tudományos Közlemények XI. Szolnok, 2007. Dr. VÖRÖS MIKLÓS DIGITÁLIS KOR, DIGITÁLIS TANULÁS?! BEVEZETÉS Az UNESCO montreáli felnőttoktatási konferenciáján 1960-ban megállapították, hogy a társadalmi

Részletesebben

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Az innováció. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben