Nincs két ország? kérdezi a szerző a címben,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nincs két ország? kérdezi a szerző a címben,"

Átírás

1 2 in 1? CZAKÓ ÁGNES Szalai Júlia: Nincs két ország...? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon Osiris Kiadó, Budapest, oldal, 2680 Ft Nincs két ország? kérdezi a szerző a címben, az alcímben utalva az állami elosztás körüli társadalmi küzdelmek (várható) kimenetelére. A kérdőjel előtti pontok valószínűleg a kérdésben rejlő bizonytalanságot és halvány reményt is jelzik, vagy inkább azt, hogy mindnyájan szeretnénk, ha nem lenne szegény és gazdag, kirekesztő és kitaszított kettőssége, de a dolgok mostani állása szerint inkább van/ lesz két ország, mint egy egész. A mű, mely a hazai szociálpolitika 1990 utáni teljesítményéről szól, végig ezt a szomorú végkifejletet sejteti. Pilinszky háromsoros verse, a Végkifejlet jutott eszembe: Magam talán középre állok. / Talán este van. Talán alkonyat. / Egy bizonyos: későre jár. A fülszöveg szerint a könyv főszereplője a túlköltekező állam. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet: ennek a műnek a főszereplője maga a szerző, aki úgy írja meg a vizsgált tényekkel folytatott küzdelmét, hogy munkáját szinte vele együtt végzi el az olvasó is. Már az elején tudjuk, hogy ez nem könnyű. Szóval, cseppet sem szórakoztató, könnyed és sima ügy elolvasni, követni, vele haladni előre. És minden gondolati fordulóponton, vagy egy-egy időszak kezdetén, téma- vagy nézőpont-, illetve vizsgálódási dimenzióváltáskor meg kell állni, elgondolkodni, majd menni tovább ezt a szerző meg is beszéli az olvasóval. Mintha együtt kutakodnánk végig az egész második világháború utáni történetünkön, hogy megértsük, miért is lett ilyen a szociálpolitikai rendszer. Bizonytalan vagyok a könyv műfaját illetően: nem egyszerűen tudományos mű, tanulmány, mert nem egy bizonyos kutatásról szóló jelentés csupán, hanem inkább egy esszé de annál biztosan több, melyben sok kutatás eredménye ráadásul eltérő tudományágak állításai szövődik össze a szerző koncepciója szerint. Koncepciója igazolására nagyon széles tudásbázist mozgósít. (Közel 400 tételből áll a felhasznált irodalom- és adatforrások jegyzéke, és kiválóan szemléltető saját számításokat közöl különféle adatforrások felhasználásával a táblázatok alatti mintaszerűen precíz fogalmi definíciókkal.) Olyan monográfiát olvasunk a túlköltekező állam működéséről, melyből a szerző gyakran kibeszél, személyessé téve az olvasóval való kontaktust. A munka szokatlanul hosszú előszavában üti meg az alaphangot: szembemegy az eddigi szimpla, egydimenziós és köztünk szólva kevéssé fantáziadús magyarázatokkal: az állam túlköltekezésének oka a párhuzamos pártklientúrák építése, a túlbürokratizált államigazgatás, a paternalista beidegződések. Igaz, udvariasan fontos műveknek nevezi ezeket, ám rögtön látjuk, hogy itt sokkal bonyolultabb szövevény kibontása következik majd. Még mindig a bevezetőben, a gondolatmenet irányait kijelölve leszögezi, hogy az állam és a redisztribúcióban érintett polgárok mint civil társadalom között sajátos érdekérvényesítő mechanizmus működik, mely nem a leválást segíti, hanem ellenkezőleg, új függőségeket alakít ki, ami szükségképpen akadályozza az állami túlköltekezés csökkentését. A szerző kívánatosnak látja továbbá, hogy pontosan elhatároljuk a piaci egyenlőtlenségből adódó szegénységet a piacon kívülre szorulók kirekesztésétől. A monográfia első része a rendszerváltás és a hazai jóléti állam problémáit elméleti és történeti szempontokból veszi sorra. Esping-Andersen axiómája a modern demokratikus kapitalizmus egyetlen lehetséges állami formációja a jóléti állam a magyar intézményi átmenetek értelmezésének sarkköve. 1 A jóléti állam történelmi produktum, modernizációs teljesítmény, melynek intézményei a juttatások jogi, financiális és intézményi szavatolása elválaszthatatlanok a piacnak mint modern integráló mechanizmusnak és a demokratikus intézményeknek a működésétől. Miután megvizsgálta Esping-Andersen állításának minden attribútumát, Szalai összeveti a Marshallnak, illetve Titmussnak 2 a háború után készült klasszikus művével, rámutatva, hogy az axióma újdonsága az eredeti állítás megfordítása: vagyis minden állam, melynek berendezkedése alapjaira ráillik ez a hármasság, jóléti állam függetlenül az egymást követő kormányok beállítódásától vagy a nemzetgazdaság hullámzó teljesítményétől. Világossá teszi a jóléti állami (túl)költekezés mint függő változó három kutatási metszetét: 1. modernizáció és európai felzárkózás, 2. az állami terjeszkedés 1 n Gosta Esping-Andersen: The Three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press, Cambridge, n Richard M. Titmuss: Essay on the Welfare State. George Allen and Unwin, London, 1963.; Thomas H. Marshall: Citizenship and Social Class. In: Uô: Class, Citizenship and Social Development. Doubleday, New York, old.

2 BUKSZ 2009 és/vagy kivonulás folyamatai és 3. a jóléti rendszerváltás lehetősége. Eljutunk tehát a rendszerváltás történelmi pillanatához és a kérdésfelvetéshez: vajon az államszocializmus, melyben kétségkívül megvoltak a jóléti intézmények, valóságos jóléti állam lehetett-e a polgárainak szabadságjogai nélkül? A válasz: nem, nem lehetett az. A rendszerváltás primer értelmezése szerint a politikai rendszer többpárti politikai rendszer, demokratikus és szabad választások kialakítását jelentette, és látványosan megváltoztatta a gazdaságot a piac intézményrendszerének kiépítésével. A privatizáció során a gazdasági szereplők egy része tulajdonossá vált. Ezzel megszűnt a (párt) állam központi hatalma a politikában és tulajdonosi hatalma a gazdaságban. A jóléti rendszer viszont nem változott meg gyökeresen, hanem a régi struktúra új tartalmakat integrált. Permanens reformokat élünk át ad hoc ötletek, nem letisztult tervezett modellek, koordinálatlan, ágazati szegmentált döntések egymásutánját, és sodródó átalakulás tanúi vagyunk. Történt mindez annak ellenére, hogy a rendszerváltás pillanatában valamennyi, a politikai hatalomért küzdő, fontos párt meghirdette programjában a társadalompolitikai intézményrendszer megreformálását is. A szerző akkurátus rendben idézi ezen dokumentumok racionális érvelését. Államtalanítás Az államtalanítás fogalma megjegyzem, nem kapunk precíz definíciót itt kerül elénk. Az olvasó sejti, hogy ez a fogalom ebben a monográfiában több dolgot is jelöl. Egyrészt azt, hogy a szociálpolitika intézményein keresztül megvalósított redisztribúció átláthatatlan állami mechanizmusait kívánatos átláthatóvá tenni. Továbbá az is államtalanítás, ha a szociális jogok terjedelmének és tartalmának újrafogalmazása után az állam és a civil társadalom közötti szerződés szerint világossá tesszük a redisztribúció rászorultsági elven juttatott szolgáltatásai és/vagy a biztosítási alapú szerzett jogosultság alapján járó kifizetések fedezete közötti különbségeket. És követelmény ezek forrásainak szigorú elkülönítése is, ami akkoriban kétségkívül az állami juttatások részarányának fokozatos csökkenését vetítette előre. Ez az államtalanítás a finanszírozásban. Államtalanítás továbbá a modernizációs metszetet vizsgálva a civil társadalom és az állam közötti tárgyalási folyamat a szociális jogok tartalmáról és terjedelméről. Ebben a folyamatban az állam kezdeményez, kereteket teremt, majd kompromisszumok születnek. A tárgyalás-alkudozás kimenetelét a piac állapota, jövedelemtermelő képessége és a társadalmi csoportokat a piachoz fűző kötelékek állapota kiterjedtsége és szorossága befolyásolja. Az állam egyúttal felügyeli is a folyamatokat. Az általános működési modell felvázolása ad alkalmat a szerző nek, hogy ismertesse az államhatalmat gyakorló kormányzatok jóléti kezdeményezéseinek lehetséges tartalmát: a liberális elvek szerint maximális egyéni felelősség és minimális állami korrekciós mechanizmus lenne kívánatos, a konzervatív elképzelés korporatív modellt kíván, a szociáldemokrata jóléti modell pedig a társadalmi kohézió és egyenlőség érvényesülését hivatott megvalósítani. A szociális jogok tartalmára és terjedelmére vonatkozó megállapodásokat illetően eltérően viselkedhet az állam, illetve a kormányzat, elvileg függetlenül annak liberális, konzervatív vagy szociáldemokrata beállítódásától: az erős állam nem hagy teret rövid távú kompromiszszumoknak, szigorú és intenzív hatalmi ellenőrzést alkalmaz, a szociális jogok definiálása normatív, az intézményrendszer stabil, és az állam ügyel a stabilitás megőrzésére; a gyenge államban viszont az érdekcsoportok egymást kiszorító játszmái szerint alakulnak a rövid távra szóló kompromisszumok, és kevéssé ellenőrzött a források felhasználása. Vajon az államtalanítás azt is jelenti, hogy legyen gyenge az állam? Az ugyanis nem kívánatos, ha nem kiszámíthatóan stabil a szabályozás és folytonosan napirenden van a civil társadalommal való alkudozás a szociális jogok tartalmát és terjedelmét illetően. A rendszerváltozás előtti állami vállalati gazdálkodásra jellemző puha költségvetési korlátot idézi a rendszerváltás utáni rossz tapasztalatunk: a társadalombiztosítási önkormányzati finanszírozás kudarca és ennek 9

3 10 BUKSZ 2009 nyomán a függetlenségének megszüntetése. Ez most az erős vagy a gyenge államra jellemző döntés volt? Mivel a szerző az államtalanítás szót idézőjelbe teszi, és végig így használja, iróniát is kiérezhetünk a kifejezésből: az állam, illetve a kormányzat sokféle és egymásnak ellentmondó szociális követelések teljesítésére kényszerül; miközben ellenőrként nemkívánatos, a források bővítése elképzelhetetlen közreműködése nélkül. A polgári, politikai és szociális jogok hierarchiája A Megközelítések alcímet viselő részben alapfogalmakat tisztáz a szerző, egyben bemutatja Marshall érvelését az állampolgáriság tartalmának kiterjesztéséről: a civil, a politikai és a szociális jogok kialakulásának és térbeni terjedésének vázlatát kapjuk. A modern jóléti állam kulturális produktum, társadalmi küzdelmek eredménye. A csoportok harcának első stációja a civil jogok, azaz a társadalmi tagság megszerzése, erre épül a jogegyenlőség megvalósítása, vagyis a politikai jogok elnyerése, másként a politikai hatalomért való versengés jogának megteremtése. Végül gazdasági minimumok elismertetése következik: a munkavállalás, lakhatás, megélhetés joga és szabadsága. Mindezek társadalmi normává válnak a jóléti államban, mely állami eszközökkel szabályozza a jóléti intézményeket, és szavatolja a jogokhoz való törvényes hozzáférést a polgárok számára. Tanulságos követni Marshall gondolatmenetének interpretációját, mert figyelmünket a hazai szociális jogok elosztása és kiterjesztése körüli küzdelmek indítékaira irányítja. A diktatúrában a szociális jog értelmezhetetlen, mert az állampolgáriság a civil és a politikai jog híján üres fogalom. (A rendszerváltás tehát fordulópont a szociális jogokért folyó küzdelemben.) A történeti áttekintés a polgárosodó Anglia civil társadalmának kialakulásától a második világháború utáni európai államok jóléti intézményrendszerének kialakulásáig vázolja a társadalmi küzdelmek kereteit. Világos, hogy a társadalmi csoportok versengése mivel terepe a demokratikus nemzetállam nem jelenti a periférián lévők teljes kitaszítását, hiszen a versengőket a patriotizmus, a szellemi együvé tartozás és nemzettudat fűzi össze. A nemzettudat, illetve a nemzeti identitás összeütközésbe kerül mindenféle kisebbségek indentitáskeresésével. A háború után a multikulturalitásból is levezethető versengés a domináns nemzeti kultúra mellé emancipálódni törekvő csoportok harca a háború okozta szegénység felszámolására tett erőfeszítések során szociális kérdéssé szublimálódik, bár a háttérben a kulturális hátrányok felszámolására (nemzeti, etnikai vagy akár vallási) kisebbségi küzdelem zajlik. Itt, nézetem szerint, hiányzik egy-két lábjegyzet: Anglia civil társadalma toleráns, az egyéni és kisközösségi felelősségre épül, a kontinentális államok civil szférájára ezzel szemben etatista berendezkedés jellemző. A nemzetfogalom értelmezése is többféle Európában: például a német kulturálisnemzet-fogalom és a francia politikainemzet-fogalom nyilvánvalóan eltér. Hazánkban például ez a két értelmezés folyamatos vitát tart napirenden (lásd magyarigazolvány, határon túli magyarok magyar állampolgársága). A többség és a roma kisebbség a szociális jogok A hazai civil társadalom és az állam közötti, a szociális jogok tartalmát kialakító alkufolyamatban az állam hatalmának visszaszorítása áll a középpontban, ám az érdekérvényesítő többségi és kisebbségi csoportok küzdelmének kimenetelét befolyásolják az identitásukban és azzal összefüggő kulturális legitimációjukban markánsan elkülönülő csoportok közötti politikai erőviszonyok (50. old.). Tény: a szociális jogok etnikai dimenzió mentén differenciálódtak. Ez azt jelenti, hogy az állampolgárok megkülönböztethetők: a többséghez tartozók első-, a roma kisebbség tagjai pedig másodosztályú polgárok. A szociális jogok tartalma hierarchiát tükröz. A roma közösség részvétele a társadalmi-gazdasági közéletben különösen a modernizáció folyamatában ellehetetlenül, ami rossz társadalmi helyzetükkel (szegénység, iskolázatlanság, betegség) magyarázható, és amit súlyosbít az etnikai-kulturális másság, valamint az is, hogy a többség a leválasztásukra törekszik. A többségi kultúra megfosztja őket az integráció lehetőségétől, az eredmény a kirekesztődés. Ez nem a rendszerváltás hozta újdonság, de a kirekesztettek állampolgáriságának reparációja napjainkig aktuális. A szerző nagyon világosan beszél: ez egyszerre politikai és szociális kérdés, ha ugyanis nincsenek meg a politikai jogegyenlőséget megtestesítő intézmények az államban, akkor nincs civil jogegyenlőség sem. És csak az állam tudná a törvények erejével megakadályozni a kiszorítást és a szociális jogok etnikai tagolódását. Ennek híján jött létre a politikai és szociális jogoktól való megfosztottság. A jóléti berendezkedés kész struktúra Szalai a jóléti rendszert és mechanizmusait a maguk jelen állapotában rendeltetésszerűen működő rendszerként vizsgálja az institucionalista elemzés szociológiai hagyományához híven. A történeti folyamatok eredményeként előállt helyzet különféle érdekérvényesítő csoportok helyzetéből levezethető szándékok, motivációk, hatalmi törekvések, valamint politikai-hatalmi döntési helyzetbe került pártok, hivatalnokok és szervezeti hierarchiák, érdekeltek és ellenérdekeltek akadályozzák a redisztribúció (a reformok, a racionális szándékú átrendezés) manifeszt funkcióinak betöltését és céljainak megvalósítását. A tárgyalási folyamat akaratlanul átírja, átértelmezi azokat. Az eredmény a fel nem ismert érdekeltségek latens érvényesülése révén az eredeti (racionális) szándékokkal ellentétes. Ez a szerző által adott értelmezési keret: mély disz-

4 czakó szalai 11 funkcionalitásról árulkodó fejlemény, hogy mint azt később empirikus adatokkal is igazolni igyekszem majd a szociális védelem céljait szolgáló redisztribúció terjedelmének és tartalmának a rászorultság és igazságosság elveihez végül is mind kevesebb köze van: hiszen működésének igazi mozgatói nem is az ellátás iránti szükségletek, hanem a jogosultsági címkékkel ellátott közpénzek megszerzése révén az állam feletti rendelkezés érvényesítésére vonatkozó széles körű törekvések. Mindennek fényénél erős feltételezésként fogalmazhatjuk meg, hogy a félrecsúszott»államtalanítás«központi problémája valóban nem a piaci szereplők állami forrásokért való vetélkedése, hanem a polgároknak az állam jogosítványaiért folyó harca. (54. old.) A jogosultságok megszerzésének legitim alapja a piaci részvétel (1. rendszer) vagy az onnan távolmaradás (2. rendszer). Az 1. elosztási rendszerben a munkaerőpiacon lévők a szervezett munka világában töltött években munkajövedelmeik után arányos hozzájárulást fizetnek, és mintegy szerződésszerűen, törvényileg garantált módon részesednek majd a közpénzekből, ha történetesen a munkaerőpiacról (időlegesen) kiszorulnak. Ez a viszony piaci elvű szerződésnek tekinthető. A 2. rendszer a léthez való jog elismeréséhez kötött, bizonyos szükségleti minimumok hatósági megállapítása alapján a rászorultság igazolása/elismerése legitimálja. A mai magyar rendszer eszerint kétcsatornássá is vált. Ez önmagában nem lenne konfliktusforrás, hisz világos a magyarázat. Mégis súlyos konfliktusforrás, mégpedig a fedezet biztosítása révén. A 32. lábjegyzet konkrét adatait idézve: a 2003-as évben például a nyugdíjak kifizetéséhez a költségvetésnek 128 milliárd forinttal kellett kiegészítenie a társadalombiztosítás járulékbevételeit az 1. rendszer tehát nem képes önfinanszírozásra, míg a 2. rendszer, a tisztán adókból fedezett önkormányzati segélyrendszer 44 milliárddal szerepelt az államháztartás évi kiadásai között. Vagyis az első rendszer függetlensége az államtól csak hamis látszat. A szerző szerint a megkettőzött rendszer a 2. rendszerbe szoruló gyengébbek szeparációját eredményezi a forrásokért folytatott küzdelemben. A szeparáció pedig szegregációt hoz, amely stigmatizál és kirekesztéshez vezet. Ez az érdekérvényesítés és konfliktuskezelés hazai rutinszerű gyakorlata: a szélsőséges szegregáció szükséges, természetes és indokolt, aminek azonban a rendszerváltáshoz közvetlenül nincs köze. Itt következik a mű egyik legfontosabb érvelése: az 1956-os forradalom utáni skizofrén szocializmus viszonyaiból következik, hogy a konszolidáció után a második gazdaság teremtette meg a legnagyobb társadalmi kohéziót. A résztvevők a hatalom ellenében segítették egymást, és egyúttal szigorúan kiközösítették azokat, akik ebbe nem tudtak vagy nem akartak bekapcsolódni. Az első csoport a forradalom vívmányaként értelmezte a pszeudopiachoz való hozzáférés lehetőségét, kreatív újításként, magyar unikumként, nemzeti büszkeségként tartották/tartják számon ezt az intézményt. Nem mellékesen a politikai együvé tartozás kifejezője is lett, mert a részvétel maga volt a cselekvő ellenállás a második gazdaságban nyilvánosan nem tevékenykedő politikai-hatalmi elittel szemben: erkölcsi kérdéssé emelkedett. A nemkívánatos hatalmasokat a köz kizárta, és velük együtt kizárta a közösségből az elesetteket, akik az ún. első gazdaságnak is épp csak a perifériáján tudtak megkapaszkodni, a második gazdaságba való bekapcsolódásukhoz egyszerűen nem volt semmilyen erőforrásuk. A szerző úgy érvel, hogy a rendszerváltás mintegy igazolta a néma ellenállás helyességét: ezek a rétegek jutalmat, jóvátételt követelnek az új rendtől és a többiek kiközösítését hirdetik és várják el a szociális rendszertől (is). Az elosztás 2. rendszere, mely a kívülrekedteket szolgálja ki, nemcsak működési logikájában különül el, hanem fizikailag is más színtereken jelenik meg. A tanulmány igen gazdag illusztrációkkal szolgál, szinte dokumentarista képek jelennek meg a segélyirodákról, nyomorúságos falusi közmunkaprogramokról, speciális iskolákról, és tudjuk, hogy ezek a legszegényebbek egyszersmind cigányok vagy azzá minősülnek. Így etnizálódik és intézményesíti az etnikai kirekesztést az állami (elvileg személytelen, weberi értelmezés szerint bürokratikus, semleges) jóléti elosztórendszer. Nagyon világos ez a beszéd. Azért is foglalkoztam kissé hosszabban ezzel a fejtegetéssel, mert ez a mű érvelésének szerkezete. A szociális jogok tartalmáért és kiterjesztéséért folytatott versengés eredménye az államtalanítás helyett az erősebb állami függés és a gyengék szeparálása, majd szegregálása és kirekesztése, etnikai megbélyegzése. A monográfia további részeiben a szerző módszeresen bemutatja a diszfunkcionális működést. Módszerek Itt jegyzem meg, hogy a dolgozat módszereit a szerző az egyik fejezetrészben ismerteti, ott azonban többnyire arról ír, hogy elképesztően kevés célzott kutatás készült, nemzetközi összehasonlítást pl. a régió országai között pedig, adatok híján, lehetetlen elvégezni. A leendő olvasó ne számítson szofisztikált matematikai-statisztikai modellekre vagy többváltozós elemzésre. Szalai egyszerű statisztikákkal dolgozik, különféle adatfelvételekből a KSH, a TÁRKI MHP adataiból. Főleg saját számításaira támaszkodik, jó mutatókat, arányszámokat szerkeszt a pénzben kapott juttatásokról. Mindössze 11 db beszédes táblázat van a 230 oldalas könyvben. A táblázatokhoz mint említettem már kiváló a tartalmi eligazítás, de hibának tartom, hogy nincs mindenütt elemszám megadva. Módszertani probléma annak megállapítása is, hogy a mindenkori redisztribúciós ráta állami túl- vagy alulköltést jelent-e. A nemzetközi kitekintés nem kínál biztos rangsort írja a szerző, és végül arra a konklúzióra jut, hogy a mindenkori redisztribúciós rátát

5 12 BUKSZ 2009 annak hátterében pedig a közpénzekből kielégítendő és szerzett jogosultságokkal szentesített szükségletek körét végső soron történeti és kulturális folyamatok bonyolult együttese alakítja ki és az rövid távon igencsak nehezen módosítható (74. old., a szerző kiemelése). Eredmények és tények Az alábbiakban kiemelem a tanulmány azon állításait, amelyek a II. és III. fejezetben az általam vázlatosan ismertetett szerzői koncepció érvényességét bizonyítják. A nyugdíj, a táppénz, a munkanélküli segély kifizetésére begyűjtött forrás (járulékbevétel) a pénzbeli szociális ellátásokra fordított összes kiadás százalékában 1990-ben 78,1 százalék volt, 2004-ben pedig 46,8 százalékra esett vissza. Épp az ellenkező trendet vártuk a piacosítás kiteljesedése és ennek folyományaként a piaci tevékenységekhez fűződő befizetések nyomán. Azt látni, hogy végül a hozzájárulási elv szerinti járulékbefizetések súlyvesztése következett be. Egy másik tény: egy átlagos magyar állampolgár jövedelmének minden negyedik forintja az újraelosztásból származik 2004-ben. A szociális jogosultságok közmegegyezéses átértelmezése lehet a magyarázat: a szerző gazdag tényanyaggal szolgál az átértelmezés folyamatáról és tartalmát illetően az 1956 és 1989 közötti időszakból. Sok intézmény történetét olvashatjuk. Ízelítőül említem a rokkantság, vagyis a rokkantnyugdíj-ellátásra jogosultság (át- és újra)értelmezését: nem lehet tudni, mit is jelent a munkaképesség megfogyatkozása, az általános egészségi állapotra vagy csak bizonyos munkakörök betöltésére értendő-e. Ugyanígy alku tárgya például a táppénz is, lehet-e a betegnek betegállományban dolgoznia, mit és mennyit stb. Ezek a jóléti ellátások a hétköznapi állampolgár fejében amolyan béren kívüli juttatásként rögzültek. Az állami szociális felelősségvállalás társadalmi normává vált, ha az egyént a modernizálódó gazdaság új kihívások elé állította. Az újradefiniálás szerint az államnak kell vállalnia az átmenetből fakadó kockázatok terheit. Ez igen megfelelő értelmezés, tekintettel a többpillérű munkaés életformák intézményeire, illetve az első és második gazdaság összefonódó működésére. A szerző úgy véli talán nem alaptalanul, de ezt sem kérdezni, sem bizonyítani szerintem nem lehet, hogy a gazdasági átmenet sokkterápiás levezényléséről azért mondott volna le az akkori kormányzat, mert ezt a szövevényt kellett volna akkor végérvényesen szétbogozni piac/ nem piac, személyes kockázatvállalás, egypillérű életberendezkedés és ez magát a rendszerváltást, annak alapcélját ásta volna alá. (93. old.) A felemás piacosodás megmutatkozik mind a vállalkozások állami támogatásának folyamatos igénylésében, mind a háztartások jövedelemszerzési stratégiáinak alakításában. A mű 2. táblázatából néhány adatot idézve: 53,8 százalék a piaci tevékenységet folytató háztartások aránya, az összes háztartási jövedelemből az összes formális és informális piaci jövedelem aránya 24,2 százalék, míg a jóléti újraelosztásból a jövedelmek 50,1 százaléka származik ben (97. old.). Az intézményi reformok az állam központi újraelosztó szerepének visszaszorítása, a decentralizálás, illetve a profiltisztítás, vagyis a hozzájárulási elven működő társadalombiztosítás és a rászorultsági elvet érvényesíteni hivatott helyi önkormányzati segélyezés szétválasztása közül csupán a két rendszer szétválása valósult meg maradéktalanul, a többi illúzió maradt (139. old.). Ez utóbbi is csak torz formában. Miközben a hozzájárulási elven kapott járadékok a középosztály kockázatközössége számára a rendies státusok legitim megerősítését jelentik, a marginalizált helyzetű szegények számára a rászorultsági elv érvényesítése az intézményes szegregáció eljárásrendjét legitimálja. Nagyon szemléletes, ahogy a szerző a finanszírozás oldaláról is bemutatja a helyzet értelmezési lehetőségeit. A költségvetés tehermentesítése megtörtént, jó irányt vett a segélyezési nagyipar üzemszerű működése (helyben, komolyan megnövekedett személyzettel), és stabil (az 1991-es 1,5 millió db segélykiutalás 2001-re 22,5 millió lett, és ezen a szinten maradt). A haszonélvezői oldal szempontjából azonban mivel a járandósági formák közül 2004-ben egy sem érte el az évi szintet a rászorulók még inkább rászorulók lettek, hisz a foglalkoztatás zsugorodott, jövedelmük növekvő arányban származott ezen ellátásból. A nyugdíjas haszonélvezők jobban jártak, mert a nyugdíjátlag nagyjából lépést tartott a reáljövedelmek növekedésével. De és ez az egész rendszer működésének abszurditása nem a piaci (biztosítási) befizetések, hanem a költségvetés adóforintjai jelentik a növekedés fedezetét, amely 1991 és 2004 között 2,5-szeresre nőtt. Kényszerpálya mondhatnánk, félmillióval több lett a nyugdíjas és a 20 százalékos járulékbevétel-növekedés sajnos nem lett elég, öregszik a társadalom stb. Viszont és ezek az adatok tényleg nem közismertek, néha lehet ugyan olvasni, de annyira abszurd viszonyokat tükröznek, hogy szinte hihetetlen közel 900 ezer fővel több a nyugdíjas, mint ahány nyugdíjas korú ember él az országban (146. old., a szerző kiemelése). A másik mellbevágó abszurditás: az önkormányzati segélyezés valamely fajtájából nem kevesebb mint 1,3 millió háztartás részesül, miközben a különböző támogatásokra való jogosultság meghatározásában plafonként használt jövedelemhatár alatt mintegy 335 ezer család él (165. old. és 46., 47. lj.: a helyi szo- 3 n Raymond Boudon: A viszonylagos frusztráció logikája. In: Csontos László (szerk.): A racionális döntések elmélete. Osiris Láthatatlan Kollégium, Bp., n Samuel A. Stouffer: The American Soldier. Wiley, New York, Idézi: Boudon: i.m. 65. old. 5 n Alexis de Tocqueville: A régi rend és a forradalom. Atlantisz, Bp., old. 6 n Emile Durkheim: Az öngyilkosság. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp., old.

6 czakó szalai 13 ciális rendeletekben meghatározott összeg, általában a mindenkori öregségi nyugdíjminimum; a szerző becslése KSH háztartás-statisztikai és TÁRKI-vizsgálatok alapján). Szóval a helybéli intézményrendszer a szubszidiaritás nagy dicsőségére juttat némi segélyt a helybéli nem szigorúan rászorulónak, a rendes szegényeknek például. A rászorultság helyben átértelmezhető. Erről további részletes dokumentumokat és számításokat ismerhet meg az olvasó. Az utolsó előtti fejezetben az önkormányzati segélyosztás mechanizmusait látjuk működésben: miként lehet a segély jutalmazó- és büntetőeszköz? Vannak vétlen szegények és szerencsétlenek, akiknek a segélyezése a helyi közmegegyezés szerint nem vitatható, de mit kezd a hivatal az úgymond önhibájukból szegényekkel, akik könnyelműen sok gyereket nevelnek, rosszul állnak a munkához stb., ők a cigányok vagy a lumpenszegények. A segélyosztó hivatal eljárása erre adatsorokat közöl a tanulmány bizonyíthatóan megvalósítja a társadalmi megvetést: ahol több a gyerek, ott a legtöbb az elutasított segélykérelem, a segély annál kisebb, minél népesebb a család. Ha kapnak is, az a fejenkénti jövedelmet a létminimum százalékáig emeli meg csupán (9. táblázat, 178. old.). Az utolsó fejezet esetek neorealista részleteivel szolgál, bemutatja, miként lesz a segélyezett a Hivatal foglya, hogyan tanulja ki az eljárások útvesztőit, és kicsit több pénz reményében miként engedi be a családi életébe a Hivatal alkalmazottjait, és veszti el önrendelkezési jogát, képességét. A segélyezők és a segélyezettek együttműködése teljesen elzárt és befelé forduló rendszerben zajlik, ahova ironikus módon az alkalmi/átmeneti segélykérők sem kerülhetnek be, mert a hivatali inercia nem tud velük mit kezdeni: ki tudja, mit akarnak, az állandó klienseket legalább jól ismerik. Rejtett mechanizmusok biztosítják, hogy a segélyre a nem roma kérvényezők esélye markánsan nagyobb, mint a romáké. A gettó ezennel közös érdekből megkonstruálódott. Immár csak falainak megszilárdítása van hátra (174. old.) vázolja a végkifejletet a szerző. És végezetül leírja, hogy a jogérvényesítés elemi lehetőségei is megsemmisültek a szegények számára. Ezt paradox módon az is bizonyítja, hogy a mélyszegénységben élő roma családok egyértelműen hathatósabb segítséget kapnak, mint nem roma sorstársaik (11. táblázat, 197. old.). A magyarázat a szerző szerint abban rejlik, hogy a romák az elnyerendő támogatás és védelem reményében könnyebben feladják személyes autonómiájukat. Summázat: a jóléti reform félresikerült, a rászorultsági elv érvényesítése az intézményrendszer és szereplői jóvoltából nem szándékoltan ugyan, de megsemmisíti a szabadságjogok érvényesítésének esélyét a legelesettebbek körében. Ez a végkifejlet. Az Epilógus talán a teljes reményvesztettség elhessegetése végett felvillant néhány képet és politikusi véleményt (pl. Antall Józsefét), hogy talán az abszurd történetek (2006. október, Kossuth tér) ellenére, a magyar társadalom bizonyos kulturális készenléte, amit 1956-ban Bibó európai felzárkózásunk legfőbb zálogának látott mégis megvan még (215. old., a szerző kiemelése). Végigolvasván a könyvet, azt gondolom, hogy bizony ugyanaz a kulturális készenlét mozdított a tárgyalt reménytelen viszonyok irányába, és lehet, hoz ránk még több szégyellnivalót. Egyébként a kulturális készenlét fogalma eléggé homályos. Nem is illik ebbe a műbe, mely igazán egyedülálló a tekintetben, hogy benne a szociálpolitikai szervezeti szerkezet kormányzati és helyi önkormányzati szintestül, az újraelosztó rendszer intézményei, történetük, funkcióik, szereplőik a kormányfőktől a hivatalnokokon keresztül a kedvezményezettek változatos csoportjaiig mindenestül átvilágíttatott. Mégpedig úgy, hogy a hagyományos szociológiai fogalomrendszerben eredeti gondolati modellé szervezte a feltárt tényeket. Csábító lehetőséget kínál esetleg más paradigmákban játékelmélet, RDE, közgazdasági szervezetelmélet vizsgálódók számára is. Szalai Júlia elég magasra tette a lécet. A mai gazdasági válság fejleményei, a következményeit enyhíteni igyekvő kormányintézkedések, valamint a faluszéli cigánysori támadások a mű fogalomrendszerében szereplő harc immár tettleges megnyilvánulásai. Ezt a fogalmat a szerző a versengés szinonimájaként használta. A konfliktusok azóta nyílttá váltak, a versengés pedig nem békés eszközökkel folyik. A megszólaló elemzők a társadalmi különbségek növekedését, a szegénység elmélyülését, sőt a globalizációt, a fogyasztói társadalmat vagy a vallástalanságot emlegetik, azaz bármit, ami vérmérsékletük szerint eszükbe jut. Éppen a szerző által vázolt modell végiggondolása segít észrevennünk például A viszonylagos frusztráció logikája című Boudonírás 3 nyomán, hogy a konfliktusok kiéleződésének oka furcsamód éppen a szociális helyzet valamelyes javulása, illetve a legelesettebb társadalmi csoportokhoz tartozók közötti különbségek csökkenése. A szociológia klasszikusai Durkheim, Tocqueville, Mills, Lazarsfeld, Runciman és mások nagyon hasonló paradoxonokról fogalmaztak meg törvényeket. Stouffer például így: az egyének akkor lesznek elégedetlenebbek azzal a társadalmi rendszerrel, amelyhez tartoznak, ha az átlagoshoz képest több sikert és előrehaladást ígér nekik. 4 Vagy Tocqueville szerint az egyenlőséghez közelítés irigykedő összehasonlításokhoz vezet. 5 Durkheim is leszögezte, hogy az egyéni boldogság nem növekszik egyenes arányban a megszerezhető javak mennyiségével, a kettő közötti összefüggés egy fordított U alakú görbét ad, és egy meghatározott optimumon innen és túl csökken az elégedettség. 6 A viszonylagos frusztráció logikáját a játékelméleti modellek nyelvén is el lehet mondani (nagyon vázlatosan): ha a játékosok ismerik a verseny szerkezetét vagyis azt, hogy ha beszállnak a játékba, milyen eséllyel nyernek vagy veszítenek, bizonyára inkább részt vesznek, ha a haszonra vonatkozó várakozásaik pozitívak. Ha a verseny szerkezete olyan, hogy a játékosok másoktól független viselkedésük alapján

A szociális juttatásokhoz és szolgáltatásokhoz fűződő attitűd Magyarországon

A szociális juttatásokhoz és szolgáltatásokhoz fűződő attitűd Magyarországon Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Társadalmi Tanulmányok BA A szociális juttatásokhoz és szolgáltatásokhoz fűződő attitűd Magyarországon Konzulens tanár: Daróczi

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. Róbert Péter Nagy Ildikó: ÚJRAELOSZTÓ ÁLLAM VAGY ÖNGONDOSKODÓ POLGÁR? A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű,

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. dr. Krizsai Anita

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. dr. Krizsai Anita DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS dr. Krizsai Anita Debrecen 2014 1 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA A KÖZSZEKTOR SZEREPLŐINEK

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

Struktúra és szegénység 1

Struktúra és szegénység 1 Ferge Zsuzsa Megjelent: Struktúra és szegénység (2006) In: Kovách Imre (szerk.) Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi viszonyok, invidualizáció. Napvilág Kiadó. 479-500 Struktúra és szegénység 1 Nem

Részletesebben

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete...

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... 24 GÁSPÁR MÁTYÁS... 33 Magad uram A civil önkormányzás körvonalai...

Részletesebben

Nincs két ország? FERGE ZSUZSA

Nincs két ország? FERGE ZSUZSA KÖNYVEKRÕL, FOLYÓIRATOKRÓL FERGE ZSUZSA Nincs két ország? Szalai Júlia (2007) Nincs két ország? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon Budapest, Osiris De

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS

SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS SZOCIÁLPOLITIKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁGTAN Pásztor Miklós BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti Corvinus Egyetemen" projekt keretében

Részletesebben

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 I. fejezet A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei I. Általános stratégia alapelvek 1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága A Legyen

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések. I. részéhez

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések. I. részéhez TÁMOP 5.1.3.-09/1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért program szakmai koordinációja Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések Az adósságcsapda és a mélyszegénység c.

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011

civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 civil jelentés a Gyerekesélyekről, 2011 GYEREKESÉLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Civil jelentés A gyerekesélyekről, 2011»GYERE«Budapest, 2012 A Civil jelentés elkészítését, kiadását és internetes megjelenését

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

A magyar gazdaság alapvető problémái a szakirodalom tükrében

A magyar gazdaság alapvető problémái a szakirodalom tükrében Valóság, LI. évf., 12. sz., 2008. december, 89-107. o. SZAKOLCZAI GYÖRGY NAPLÓ ÉS KRITIKA A magyar gazdaság alapvető problémái a szakirodalom tükrében A közelmúltban négy fontos könyv is jelent meg a magyar

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések

Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések TÁMOP 5.1.3.-09/1. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Válogatott irodalmak, szakirodalmi összegzések a Peremhelyzetű és kirekesztett csoportokkal végzett szociális és közösségi

Részletesebben

Szociális Kutatások és Fejlesztések. Gyetvai Gellért. Munka? Terápia?

Szociális Kutatások és Fejlesztések. Gyetvai Gellért. Munka? Terápia? Szociális Kutatások és Fejlesztések Gyetvai Gellért Munka? Terápia? A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás egészségmegóvó hatása a pszichiátriai ellátásban és foglalkoztatásban ennek kapcsán a szociális

Részletesebben

Szakdolgozat. Vékey Kitti

Szakdolgozat. Vékey Kitti Szakdolgozat Vékey Kitti Miskolc 2013 1 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék Szegénységpolitika Szerző: Vékey Kitti Igazgatásszervező Konzulens: dr. Vinnai

Részletesebben

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 TANULMÁNYOK FERGE ZSUZSA Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 A magyar változások háttere: a posztmodern paradigmaváltás" A rendszerváltás idejére már világszerte felerősödtek a neoliberális és

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány CSALÁDTÁMOGATÁSI POLITIKA MAGYARORSZÁGON Változások 1998 és 2006 között Budapest

Részletesebben

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása

A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja POLGÁR TAMÁS A harmadik út Brüsszelbe vezet? A svéd modell és az európai integráció kölcsönhatása 2 0 0 5 ezen tanulmánya a 2005.

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Szociálisan érzékeny környezetfejlesztés

Szociálisan érzékeny környezetfejlesztés Szociálisan érzékeny környezetfejlesztés Szociálisan érzékeny környezet-fejlesztés Tartalom Előszó... vii 1. Jóléti modellek a XX. században... 1 1. A jólét fogalma... 1 1.1. A jóléti állam... 1 2. A jóléti

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma

Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma Ferge Zsuzsa Kinek az érdeke? A szociálpolitika mint szakma A HVG ez év január közepén vitát kezdeményezett a szociálpolitikáról, s ezt március 18- án zárta le. A kérdés nem kavart fel szenvedélyeket,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI VISZONYULÁSAINK

KÖZÖSSÉGI VISZONYULÁSAINK Studies in Sociology Szociológiai Tanulmányok 2012/1 KÖZÖSSÉGI VISZONYULÁSAINK A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban Institute of

Részletesebben

Ismét a Jó Társadalom felé? 1

Ismét a Jó Társadalom felé? 1 GÖSTA ESPING-ANDERSEN Ismét a Jó Társadalom felé? 1 A nyugati jóléti államok hosszú történetében két jellemzõ vonás rajzolódik ki élesen. A elsõ szerint azt láthatjuk, hogy e történetet a konszolidáció

Részletesebben