MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület december 18. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 18. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület december 18. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községi Kulturház Csárdaszállás, Kossuth Lajos utca 4-6. Napirend: 1. Mezőberényi Rendőrőrs tájékoztatója. 2. Tájékoztató az Önkormányzat2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról. 3. Önkormányzat évi koncepciójának ismertetése. 4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet megalkotása évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 6. Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítás 7. Tájékoztatás települési adó bevezetésének lehetőségéről Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Csárdaszállás, december 11. Petneházi Bálintné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testület december 18. napján tartandó közmeghallgatás üléséhez

3 1. NAPIRENDI PONT A Képviselő-testület december 18-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Mezőberényi Rendőrőrs tájékoztatója. 2

4 2. NAPIRENDI PONT A Képviselő-testület december 18-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról. 3

5 3. NAPIRENDI PONT A Képviselő-testület december 18-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Önkormányzat évi koncepciójának ismertetése. 4

6 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 18-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet megalkotása Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a júliusi ülésén döntött a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendeletfelülvizsgálatáról, és utasította a jegyzőt a felülvizsgált rendelet tervezet augusztusi testületi ülésre történő előterjesztésére. Az előterjesztésben ismertettem azokat a megváltozott körülményeket melyek szükségessé teszik a rendelet felülvizsgálatát. A rendelet tervezetet a Képviselő-testület augusztusban megtárgyalta és elfogadta. Utasított arra, hogy véleményezésre küldjem meg az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békés Megyei Szervezete részére. Ivancsics Katalin, mint az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Békés Megyei szervezetének elnöke írásban adott véleményében egyet ért a rendelet megalkotásával. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzati választásokat követően a testület tagjaiban változás történt, a korábbi előterjesztést ismételten beterjesztem, azzal, hogy abban tartalmi változtatás nem történt. A felülvizsgálat okait az alábbiakban összegzem: 1.) Jogszabályi környezet változása 2.) Díjtételek éves felülvizsgálati kötelezettsége A rendelet egyes szakaszait az alábbiakkal indoklom: 1. A 0126/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott köztemető az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXXXIX. tv. 13. (1) 2. pontjában meghatározott köztemetők kialakítása és az erről való gondoskodás megnevezésű feladatáról úgy gondoskodik, hogy egyben működteti is. Ezek alapján az önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerződést a feladat ellátására gazdálkodó szervezettel nem köt. Az önkormányzatnál a temető üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A jogalkotásról szóló évi CXXX. tv. 6. szerint az önkormányzati rendelet hatálya annak közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra terjed ki. A rendelet hatálya a köztemető üzemeltetésére és az üzemeltetéssel érintettekre terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki a településen található egyházi temetőre. 2. A temetőről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Ttv.) 9. (1) meghatározza, hogy a temetőtulajdonos a temető üzemeltetéséhez milyen feltételeket köteles biztosítani. A feltételek biztosításának módját a Ttv. végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) határozza meg. Az önkormányzat a temető lekerítéséről, utakról, vízvételi lehetőségről, parkolóról, ravatalozóról, a jogszabályban meghatározottak szerint gondoskodik. A Vhr. 5. (4) bekezdése szerint a 2000 fő alatti lakónépességű településen a holttest hűtése a ravatalózóasztal hűtésével is megoldható. Az önkormányzat ezek alapján a halott ideiglenes elhelyezésére szolgáló hűtő kialakításáról nem gondoskodott. 3. A temetési helyeket az üzemeltető a Vhr 10. -ban foglaltak szerint az üzemeltető kijelölte erről a térképet elkészítette, mely a rendelet függelékét képezi. Az üzemeltető e temetési szándék bejelentésekor ezek alapján jelöli ki temetési helyet, figyelemmel az előzetes megváltásra. 4. A díszsírhely adományozásának szabályi nem kerültek módosításra. 5. A temetőben a tervezet elfogadásakor hatályon kívül helyezésre kerülő rendeletben meghatározott sírhely méreteken módosítás nem történt. A rendelet előkészítése során erre igény sem fogalmazódott meg. 6. A köztemetőben a sírboltba temetkezés nem tipikus, esetleges igény esetén a temetőkép biztosítása érdekében szükséges a helyszíni egyeztetés, ennek a lehetőségét biztosítja a rendelkezés. 7. A településen a köztemető mellett üzemel egyházi temető is, a temetések száma csekély. A temető üzemeltetési költségei éves szinten nem haladják meg az egyszázezer Ft.-ot. A község lakosainak átlag életkora emelkedik, életkörülményeik nem javulnak. Mindezek alapján a képviselő-testület, mint a temető üzemeltetője az előkészítés során úgy rendelkezett, hogy a sírhely megváltási díjon kívül további díjakat nem állapít meg, figyelemmel a magas temetkezési szolgáltatási díjakra is. A temető nyitvatartási ideje nem módosul, a jelenlegi nyitvatartási megfelelően biztosítja, hogy a temető látogatók 5

7 kegyeletüket leróhassák. Megfelelő kereteket biztosít a kegyeleti közszolgáltatásra, és a temető üzemelésével kapcsolatos egyéb vállalkozási tevékenységhez. 8. A testület előzetes véleményére figyelemmel a temetési hely megváltásával kapcsolatos díjtételek, időtartamok nem változtak. Figyelembe kell venni a 6. indoklásánál ismertetteket. A kegyeleti közszolgáltatás előzetes bejelentési ideje megfelelő időt biztosít az üzemeltető részére a ravatalozó előkészítéséhez, figyelemmel arra, hogy az elhunyt őrzése nem helyben történik. 9. A temetőben végzett vállalkozási tevékenység feltételei a díj fizetés tekintetében változnak, a vállalkozó a temető infrastruktúrájának (út, víz, villanyáram) használatáért 1000Ft díjat köteles fizetni A rendelkezések a temető rendjére állapítanak meg szabályokat. A tervezetnek jelentős társadalmi és gazdasági hatása nincs. A már kialakult temető üzemeltetési szabályait jelentősen nem változtatja meg. A tervezet csak azokkal a szabályozási területekkel foglalkozik mely a felhatalmazó rendelkezések alapján a képviselő-testület hatáskörébe tartoznak. A temető üzemeltetési költségeket nem növeli. Csekély mértékben növeli a bevételeket, azzal, hogy a temetőben engedély alapján tevékenységet végző vállalkozások számára díjfizetési kötelezettség kerül megállapításra. A bevezetett díjfizetés arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy törekedjenek a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzésre, indokolt mértékűre csökkentsék a temető nyugalmának megzavarását. A tervezet elfogadása esetén a díjtételek nem változnak újabb díjak nem kerültek bevezetésre. Az előírt magatartási szabályok biztosítják, az elhunytak iránti megemlékezés tiszteletben tartását. A tervezetnek a hatályos önkormányzati rendelethez képest eltérő környezetvédelmi és egészségügyi hatása nincs. A tervezet elfogadása esetén többlet adminisztrációs terhet nem eredményez, ezeket a feladatokat az önkormányzat, mint üzemeltető teljesíti, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A jogszabály felülvizsgálatát és elfogadását a módosult jogszabályi környezet teszi indokolttá. A tervezet elfogadása esetén az alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek biztosítottak, változást nem okoz. Döntési javaslat "A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet megalkotása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Csárdaszállás Község Önkormányzatának /2014. (...) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló év CLXXXIX tv. 13. (1) bekezdés 2. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A rendelet hatálya Csárdaszállás Község Önkormányzata tulajdonában álló, általa üzemeltett a 0126/29 helyrajzi szám alatt nyilvántartott köztemetőre, az ott folyó temetkezési, temető-fenntartási és temető üzemeltetési, továbbá sírhelyhasználati tevékenységre, a temető használatának rendjére, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg az e tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki. 2. Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi feltételeket és infrastruktúrát a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 9. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően biztosítja. 3. A temetőben, - a jelen rendelet függelékeként nyilvántartott, és a temetőbejáratnál is közszemlére tett térkép szerint - kialakított temetési helyek folytatólagos igénybevételével lehet temetkezni. A temetkezési helyet amennyiben annak előzetes megváltása nem történt meg a temetési szándék bejelentésekor a tulajdonos képviselője jelöli ki. 4. (1) Csárdaszállás Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén 6

8 kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. Elfogadása esetén megváltási díjat nem kell fizetni, a rendelkezési jog időtartamának lejártát követő újraváltáskor sem. (2) A díszsírhelybe - sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyerekek) is eltemethetők. (3) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ennek hiányában Csárdaszállási Önkormányzat Képviselő-testülete gondoskodik. (4) A díszsírhely adományozásáról a Ttv 20. (1) bekezdésében meghatározott személyeket írásban kell értesíteni. 5. (1) A temetőben kialakítható sírhelyek méretét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni tilos. 6. Sírbolt helyét a temető tulajdonosa jelöli ki. 7. (1) A temető közkútjai, továbbá a hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéktárolói térítésmentesen vehetők igénybe a kegyeleti tevékenységhez kapcsolható mértékig. (2) Az elhunyt felravatalozását, biztosító épületet, tartozékait, berendezési tárgyait, az eltemettetéséről gondoskodók, a kegyeleti jog jogosultjai nyitvatartási időn belül térítésmentesen vehetik igénybe. A temető nyitvatartási idejét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 8. (1) Az elhunyt olyan temetési helyre temethető mely felett az eltemettető a rendelkezési jogosultságot a megváltási díj megfizetésével megszerezte. A megváltási időt, és a megváltási díjat a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (2) Kegyeleti közszolgáltatás a temetőben csak nyitvatartási időn belül végezhető, melyet a közszolgáltató legalább 48 órával a tevékenység megkezdése előtt köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. 9. A temetőben egyéb vállalkozói tevékenység csak az üzemeltető részére történő írásos bejelentést követően végezhető. A bejelentésben közölni kell a tevékenység kezdő és befejező időpontját. A bejelentést, a tevékenység megkezdését megelőző legalább két munkanappal kell megtenni. A tevékenység végzője, köteles a munkát felfüggeszteni a kegyeleti közszolgáltatás idejére. A temetői infrastruktúra használatáért nettó 1000 Ft díjat köteles megfizetni. 10. A temetőben tilos: a) síremlékre olyan növényt telepíteni, amely természetes fejlődésének eredményeként másik sírhelyre, parcellák közötti közlekedési útra átnyúlik. (2) olyan magatartást tanúsítani mely mások kegyeleti jogát sértik. 11. A temetőbe gépjárművel csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezők és az engedélyezett munkát végzők hajthatnak be. 12. (1) A rendelet 2015 január 1-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet. Csárdaszállás, 2014 Petneházi Bálintné polgármester dr. Csorba Csaba jegyző 1. sz. melléklet: A sírhelyek mérete: a, Felnőtt sírhely: 2,10 m hosszú 2,00 m mély 0,90 m széles b, Urna földbe temetésnél: 0,80 m hosszú 1,00 m mély 0,60 m széles (2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál pedig 30cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. 2. sz. melléklet: Nyári időszámítás esetén: óráig. 7

9 Téli időszámítás esetén: óráig. 3. sz. melléklet: A temetési helyek megváltási díjai: egységesen: ft. 2, Urnafülke használat díjai: térítés mentes Az újraváltás díjai megegyeznek az elsődlegesen fizetendő díjak összegével. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (megváltási idő) a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 18. (1) bekezdésében meghatározott évek. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 8

10 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 18-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet Készítette: Ugrainé Gróf Éva Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Csárdaszállás Községi Önkormányzat a település évi költségvetéséről szóló előterjesztését előreláthatólag jövő év februári ülésén fogja tárgyalni. Ebből következően január 1-jétől a költségvetési rendelet megalkotásáig nem rendelkezünk elfogadott költségvetési előirányzatokkal, ugyanakkor a működés folyamatosságáról, annak finanszírozásáról gondoskodni kell. Annak érdekében, hogy szabályozott legyen az átmeneti időszak, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. -a alapján indítványozom megalkotni az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet. Ebben a Képviselő-testület felhatalmazását kérem, hogy a szükséges és indokolt kiadásokat teljesítsük, az önkormányzat esetleges bevételeit beszedhessük. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet időszakában befolyó bevételek és teljesített kiadások a évi költségvetési rendelet részét képezik. Kérem az előterjesztés megtárgyalását, a csatolt rendelet-tervezet szerinti elfogadását. Döntési javaslat "2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet " Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt..../2014. (XII...) önkormányzati rendelet Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy január 1. napjától a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait külön eljárás nélkül az előző évi kiadásai előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse. 2. (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a Munkaügyi Központ által támogatott 32 fő közfoglalkoztatott bére és járuléka kifizethető. (2) A január 1.-től esedékes, illetve a Magyarország évi költségvetéséről alkotott törvény rendelkezéseinek alapján hozott bérintézkedések az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók. (3) A évi költségvetési rendelet elfogadásáig hozott Képviselő-testületi döntések a évi költségvetési rendelet elfogadását követően érvényesíthetők. 3. Az átmeneti gazdálkodás időszakában: a) az önkormányzat évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül, illetve a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően teljesíthetők. 9

11 b) a folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetése a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők. 4. A évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható. 5. A évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni. 6. Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 10

12 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 18-i ülésére 6. napirendi pont Tárgy: Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítás Készítette: Csényi István Előterjesztő: Petneházi Bálintné polgármester Véleményező bizottság: Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Tisztelt Képviselő testület! JUHÁSZ Társas Ügyvédi Iroda részéről Dr. Juhász István ügyvéd ( Békéscsaba, Penza ltp. 1. fsz.1. ) előkészítette a Gyomaközszolg Kft. társasági szerződés módosítását. A társasági szerződés módosítás a Felügyelő Bizottsági tagok személyének változása, illetve az új Ptk. ( évi CLXXVII. törvény ) hatálybalépése miatt módosítani szükséges az okiratot, így ennek megfelelően terjeszteném elő a tervezetet. A Gyomaközszolg Kft. az okiratokat megküldte a társaság többi tagja részére. A Gyomaközszolg Kft. a társasági szerződés módosítása, és az egységes szerkezetbe való foglalás elkészítésével, valamint a cégbírósághoz való benyújtással dr. Juhász István ügyvédet bízta meg. 1. döntési javaslat "Társasági szerződés módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű társasági szerződés módosítását. Társasági szerződés módosításáról rendelkező okirat Mely létrejött GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Alulírott szerződő felek kölcsönösen és egyezően jelentik ki azt, hogy a társaság évi V. tv. ( Polgári Törvénykönyv ) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntenek, s a társasági szerződésüket az alábbiak szerint módosítják: A társasági szerződés 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 4./ pontjában megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös gazdasági céljaik elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működtetik. A társasági szerződés 3./ pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: A társaság honlapja : A társaság elérhetősége: A társasági szerződésnek a társaság tagjainak felsorolására vonatkozó 4./ pontja a cégnyilvántartásban már feltüntetett taggal kiegészül az alábbiak szerint: 11

13 Csárdaszállás Község Önkormányzata Csárdaszállás, Petőfi utca 17. sz. A társasági szerződésnek a társaság tagjainak törzsbetétei címet viselő 7./ pontja helyébe a cégnyilvántartásban már feltüntetettekkel egyezően az alábbi rendelkezés lép: 7./ A társaság tagjainak törzsbetétei: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Dévaványa Város Önkormányzata Hunya Község Önkormányzata Örménykút Község Önkormányzata Kétsoprony Község Önkormányzata Kardos Község Önkormányzata Csárdaszállás Község Önkormányzata Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét Ft pénzbeli betét A társasági szerződés 9./ pontjának 2./ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, kivéve a társaság saját üzletrészét. A társasági szerződés 11./ pontjának a pótbefizetésre vonatozó rendelkezése Csárdaszállás tagsági viszonyának korábi létesítése miatt akként módosul, hogy e pont 3./ bekezdésében A Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag által fizetendő pótbefizetés Ft-ra módosul,míg a Csárdaszállás Község Önkormányzata által fizetendő pótbefizetés Ft-ban nyer megállapítást. A társasági szerződés 12./ pontjának taggyűlésre vonatkozó szabályozása helyébe az alábbi rendelkezés lép: 12./ A taggyűlés: A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben aló döntéshozatal. A legfőbb szerv ülése nem nyilvános, azon a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést; b) a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; c) az üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása; f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása; h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása; i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt; j) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése; k) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; l) a társasági szerződés módosítása; m) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A tagokat törzsbetéteik arányában minden Ft, azaz Tízezer forint után 1 (egy) szavazat illeti meg. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke egésze személyesen, vagy meghatalmazott útján képviselve van. A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 12

14 Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni és a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napi időköznek kell lennie. A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol a Ptk vagy a társasági szerződés másképpen rendelkezik. Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok nem tiltakoznak. A társasági szerződés módosításához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségének növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetőleg az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség. A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Nincs szükség taggyűlés tartására és a társasági szerződés alakszerű módosítására a tagok személyében történt változás esetén. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az eredeti időpontra kitűzött taggyűlés és a megismételt taggyűlés időpontja között legalább három napnak kell eltelnie, melyről a tagokat az eredeti meghívóban kell tájékoztatni. Amennyiben a megismételt taggyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze, akkor a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történhet. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető köteles összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy - a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy - a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy - a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona tartozásait nem fedezi. Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy a taggyűlésről - az elektronikus hírközlő eszközök alkalmazásával megtartott taggyűlés kivételével - jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Azok a tagok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy a tőlük elvárható gondosság mellett tudhatták, hogy a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásának november hó 30. napján történt megszűnése miatt társasági szerződés 16./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 16./ Felügyelő Bizottság A társaság működésének ellenőrzését háromfős felügyelő bizottság látja el, amelynek tagjait öt éves határozott időtartamra válasszák meg. 13

15 A társaság Felügyelő Bizottságának tagjainak megbízatása december hó 1. napjától november hó 30 napjáig tart. A felügyelő bizottság tagjai: -Béres János ( an. Szilágyi Erzsébet ) Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 23. sz. -Fülöp István ( an. Tímár Mária ) Gyomaendrőd, Nyárszegi u. 10. sz. -Kiss Károly ( an. Takács Margit ) 510. Dévaványa, Dózsa Gy. u. 34.sz.lakosok. A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Ha a felügyelő bizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit a felügyelő bizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését, e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. A felügyelő bizottság saját tagjai közül választ elnököt. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha a tagjai legalább kétharmada jelen van. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken az ügyvezetés a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését. A társasági szerződés 17./ pontja ( Záró rendelkezések) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 17./ Záró rendelkezések: A társaság a GYOMASZOLG IPARI PARK Kft. jogutódjaként, az abból történő kiválással jött létre. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között. Ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell felosztani a törzsbetéteik arányában. A társaság működése határozatlan időtartamra szól. Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. Szerződő felek e társasági szerződést módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt azzal írták alá, hogy abba egyéb feltétel felvételét nem kívánják. Gyomaendrőd, december 1. napján. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tag Dévaványa Város Önkormányzata tag Hunya Község Önkormányzata tag Örménykút Község Önkormányzata tag Kétsoprony Község Önkormányzata tag Kardos Község Önkormányzata tag Csárdaszállás Község Önkormányzata tag Az okiratot szerkesztette és ellenjegyezte: Dr. Juhász István ügyvéd.- Határidők, felelősök: 14

16 Határidő: Felelős: Petneházi Bálintné Hivatali felelős: Csényi István 2. döntési javaslat "Egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Csárdaszállás Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja a Gyomaközszolg Kft. Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alábbi szövegezésű egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését. Társasági szerződés (Egységes szerkezetbe foglalva) Melynél fogva a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének 4./ pontjában megjelölt tagjai úgy határoznak, hogy a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján a jövőben a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a tagok közös gazdasági céljaik elérése érdekében nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működtetik. 1./ A társaság cégneve: GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2./ A társaság rövidített elnevezése: GYOMAKÖZSZOLG Nonprofit Kft. 3./ A társaság székhelye: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. A társaság honlapja :www.gyomakozszolg-kft.webnode.hu A társaság elérhetősége: 4./ A társaság tagjai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Dévaványa Város Önkormányzata Dévaványa, Hősök tere 1. sz. Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi u. 9. Örménykút Község Önkormányzata Örménykút, Dózsa Gy. u. 26. Kétsoprony Község Önkormányzata Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11. Kardos Község Önkormányzata Kardos, Gyomai út 24. sz. Csárdaszállás Község Önkormányzata Csárdaszállás, Petőfi utca 17. sz. 15

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza ülésterem

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 25.-én, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselőtestület s

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS mely a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2011. december 16 napján megkötött és 2012. január hó 11. napján kelt, és a 2013. január

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2651 Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/35 550 574 E mail: titkarsag@retsagrendelo.hu Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Sipos István

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Sipos István Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 27-én 14 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009.SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 354-9/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Regionális Fejlesztő és Üzemeltető

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. társasági szerződésének módosításáról 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 89/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK Kht. Társasági Szerződésének módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. A

Részletesebben

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt, aláhúzott betűkkel szedve Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-2/2201/2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 108/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Előzmények: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság - amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 57-60. -ai, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 326-1/2005.(XII.21.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. 326-1/2005.(XII.21.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 326-1/2005.(XII.21.) számú h a t á r o z a t a az INNOHÍD Innovációs zárkörűen működő Részvénytársaság módosított Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Közgyűlés

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A 2006. április 25-i közgyűlés 9/2006.04.25. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály

Részletesebben

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Alapító Okirat Készítette és ellenjegyezte: Dr. Erıs Anikó ügyvéd - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Lövő Község

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló l t' Cj- ' ' l "t. t' ~ szamu e o erjesz es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére akókert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító

Részletesebben