MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST, 1., ORSZÁGHÁZ UTCA 30. SZ.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST, 1., ORSZÁGHÁZ UTCA 30. SZ."

Átírás

1 XIX ÉVFOLY rzám BUDAPEST 1929 FEBRUÁR 10 FŐSZERKESZTŐ: :> PINCZÉS ZOLTÁ 4DOS M E G J lei 1:l0 SZERKESZTŐSÉG ::J ál KI H A V O N T A SEGEDSZERKESZTÖ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ UTCA 30 SZ

2 XIX évfolyam Budapest 1929 február 10 5 szám FŐSZERKESZTŐ PINCZÉS ZOLTÁ N százados SEGÉDSZERKESZTÖ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre léléne 6 pengő 1Z pengő Megjelenik havonta háromszor SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATA L Budapest I Országház-utca 30 Hiszek egy Istenben hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában A nősülés Amen l\ házasság válsága felett elmélkedtünk a multk r ezen a helyen Mindannak pedig amit akkor itt leutunk az lenne a logikus folytatása ha most viszont :nagunk 1S megoldást keresnénk nem európai sőt nem IS orszagos viszonylatban hanem csak azon a kis közösségen belül amely él mi életünk keretét alkotja: a csendőrsigben Ha a legkézenfekvőbb és a legtermészetesebb megoldását választhatnók a problémának amely nemcsak a leányoké hanem a mienk is meg a nemuté is legalább egy néhány buzditó szóval hozzájárulnánk mi is ahhoz hogy közelebb hozzunk a nősülés gondolatához mindenkit akit a természet és az Isten rendelése arra hivatott mert ezz21 testületünk színevirágát ezen az úton is magyar nemzetünk és fajunk legszentebb szolgálatába állithatnók Nem tehetjük Mert azzal a tollal amellyel az egyi! érdeket szolgálnók komolyan életveszélyesen fenyegetnők a többit a nem kevésbé fontosakat Nálunk a csendőrségnél a házasság problémáját nem a háború vetette fel sem a forradalmak hanem a legelső örs amelyet ötven esztendővel ezelőtt felállítottak l\ legelső intákedések egyike volt a nős csendőrök létszámának a korlátozása s ezt az intézkedést azóta is csak módosítani átstilizálni némi megalkuvással talán enyhiteni lehetett de teljesen eltörülni és jobbal pótolni máig sem sikerült Nem azért mintha a nőtlen csendőr értékesebb lenne mint a nős Dehogy Mind a kettőnek vannak _ szigorúan mérő szolgálati szemmel tekintve előnyö és hátrányos körülmépyei amelyek végeredményükben meglehetősen Idegyenlítődnek Hanem más igen fontos okokból A csendőr szolglálata nem olyan mint a legtöbb más katonai vagy polgári altiszt é vagy alkalmazotté akit a hivatása nem gátol abban hogy akár élete végéig is egy állomáshelyen szolgáljon A honvéd altiszt a hivatali alkalmazott a postás és a vasutas munkakörét nem érinti hogy azt hol mióta meddig milyen és mennyire rdekelt környezetben teljesíti; ha elő nem lép vagy ha büntetésből át ne n;t helyek vajmi ritkán kerül oda hogy költözködme kelljen Nem így a csendőr l\ csendőr Solgálat minden tekintetben teljesen aggálytalan szemelyes kornyezetet kíván meg amelyet az egy állomáshely en vló huz mosabb szolgálaiteljesítés már egymagaban ls veszelyeztethet De ettől el is tekintve: ll< sok apro 4-5 főnyi örsöt z állandó létszámhullámzás miatt lehetetlen csak f2hg-meddig is létszámon tartani anélkül hoglj a gyakran beálló hiányok szinte szünet nélküí ne potol tassanak minden ilyen pótlás pedig egy-egy athelyez2st vagy lealbb is vezénylést jelent Csak az a parancs ok er : l e tudja hogy mit jelent ebből a szempo tb? l a nos 2S nőtlen létszám aránya akinek feleloss2g mellett intézkednie kell De érzik és tudjak e t a nős és a nőtlen csendőrök is egyaránt az elobblek mlor a c saládj któl elszakadni kénytelenek az utobblak pedlg amlkor az előljárók sokszor csak az ő érdekük feláldozásával találnak egyegy megoldhatatlannak látszó kérdésre feleletet Tipikus eet ez émnak amikor a szolgálat érdeke mas nem k V2sbe fontos egyéni és közérdekbe ütközik Gndolkodm sem szabad felette hogy minden körülme yek között és csakis a szolgálat érdekének szabad gyozedelmeskedn:e mert az állam nem azért fizeti a csendőrt hogy legyen miből megnősülnie hanem hogy meg tudjon felelni mindazoknak a feladatoknak amelyek elé állitják S ha ez csak a családi életről való lemondás mellett lehetséges arról is le kell mondania Felsőbbségünk mindenesetre könnyiteni igyekszik a hely zeen akkor amikor a csendőrök egy bizonljos szazal ekanak a szolgálati hátrányok dacára is megengedi \a nösülést De ez a százalék semmiesetre sem lehet nagyobb annál a minimumnál amelyen túl már az egyéni érdekek felülkerekedése kezdődnék Ezért a felelősséget egy lelküsmeretes vezetőség sem \állalhatja l\ dolog természetéből következik hogy eo nős csendőrnek ugyenazt a szolgálatát a kincstár lényegesen drá gábbw fizeti meg mint a nőtlen2t Ez nem szemrehányás hanem csak egyébként egészen természetes - tényeknek B leszögezése i\kkor tehát amikor az államnak a legvégsőkig menő takarékosság úgyszólva életkérdése nem szabad rossz néven venni ha ugyanazt a teljesítményi minél olcsóbban igyekszik a maga számára jobban mondva az adófizető polgárok számára biztositani Es végül nem szabad megfeledkeznünk a nőtlen csendőrök otthonáról : a közgazdálkodásokról sem Teljesen lehetetlen állapot hogy szinte a legtöbb örsön két legfeljebb három nőtlen csendőrnek kelljen a közgazdálkodást fentartania már amennyire a tengődést egyáltalában fentartásnak lehet nevezni Es meg kell hogy bocsássanak nekünk az összes szociológusok nemzetgazdászok sőt talán még maguk a leányok is ha mi ennek a két-három csendőrnek az érdekét ekbe helyezzük minden férjhezmenendő leány érdekének Ezért kell nektek kedves nősülendő csendőr bajtársaink egy évet esetleg kettőt is várnotok a nősülé_i engedélyre Mindenki szeretne rajtatok segíteni dc nem lehet és ebbe a»nem lehet«-be bele kell tjrödni vag!} itt a testületben vagy pedig ha mégis meg kell lennie - él polgári életben

3 118 A bűnjelekről vallomásokról és szakértői véleményekről mérgezések esetében Irta: MlCSKEY KÁLMÁN százados A cswdőrt foglalkoztató halálesetek és megbztzgedsek között ltk!glehetős nagy szmban szerepelnek a mérgezések főkmt mint öngyilkossagok azutan szandékos és gondatlan bűncselekmények végül igen jelentős mennyiségben mint véletlen szerencsétlensége Minden anyag amivel az emben szervezet ermtkezik tartalmaz mérget kisebbnagyobb néha ártal matlan néha azonban mérgező mennyiségben Az emberi szervezet ezekkel e mérgező anyagokkal állandó küzdelmet folytat amely küzdelemnek bizo nyiték8 a rosszullét következtében fellépö hányás has menés esetleg csak rosszullét aminek az egyébként egészséges ember nem tulajdonít különösebb jelentőséget Az első cigaretta szivar vagy pipa elszivása okozta keuemetlenségen mindenki keresztülesett de aligha gondolt akkor és eddig arra hogy azok a nikotin mérgezési tünetei és a szervez2t védekezésének ered mznyei Hasonlóan vagyunk az alkohollal is Ezek előrebocsátása után nem lehet kétség aziránt hogy ölési vagy egészségrontási szándékkal végrehajtott mérgezések esetében amikor éppen a tettes alatto mossága és gonoszsága a csendőr munkáját a végsőkig megnehezíteni igyekszik és ezzel a büntetés elől menekülni alapos és szakszerű munkát kell a csendőrnek végezni ahhoz hogy egy megbetegedésnek vagy halál- CSENDORSÉGI LAPOK 1929 február 10 nak természetellenes egyben idegen kéztől eredő voltát bizonyítani tudja A bűncselekmény elkövetesenek blzonyüekatt szolgáltatják a helyszín a bű j lek ste : an k szak értök gyllnusitott elöadasal es egyeb korulmenyek E cikk keretében mint a címe IS mutatja csak a bűnjelekről ezek megszerzéséröl és kezeléséröl valamint a tanuk és szakértők elöadásának mérlegeléséröl és felhasználásáról akarok tájékoztatást nyujtani A legtöbb mérgezésn-él mindenelött hányás és hasmenés lép fel mert a szervezet igyekszik a mérgező lllnyagot kiküszöbölni Mérgezés gyanúja esetén tehát a hányadékot és a bél sárt mindig őrizetbe kell venni Hasonlóképen őrizetbe kell venni a vizeletet is mert egyes mérgek éli vizejet útján távoznak a szervezetből Ha a hányadékot és bélsárt a hozzátartozók már feltakarították volna akkor a szoba földjét vagy padlójánek azt a kifürészelt részét kell biztositani ahová az jutott Ugyanigy!kell eljárni akkor is ha a megmérgezett ez udvaroo végezte el természeti szükségét Előfordu1t hogy kutya vagy macska a hányadékot vegy bélsárt megette és attól vagy eldöglött vagy cslljk hányt A dög vagy hányadék mint bűnjel foq tehát ilyenkor szerepelni A méreg legtöbbször étellel vagy itallal kerül a sértett szervezetébe biztosítlljni kell tehát a megmaradt étel vagy ital egész mennyiségét és a tartály t amiben 1IZ volt Ha a s2rtett orvüsságot szedett nemcsak az orvosság egész megmaradt mennyisége hanem az or vos áhal írt vény (recept ) is bűnjelet képez A vegyi vizsgálhat eredményessége szempontjából rendkivül fontos hogy az elötalálható és őrizetbe vett Törzsorvos úr Lusztig esehbe oltott német izraelita volt ki hosszu esapatprakszisa alatt egészen különös és egyéni kezelési módszert f2jlesztett ki mindennemű bakabetegséggel szemben Köhőgés gyomorgörcs betört fej : neki mind2n egyrement Néha megkopogtatta a maródi baka mellét hátát néha nem Az orvosság mindíg egyforma volt Hétkőznapok:m ugyanis odaszólt a szanitéc altisztnek : - Adja neki feher por! - Beteg história Irta : AXA ROLF KJ Balázs Gyuri világéletében szeretett aludni Azon az mlékezetes reggelen amelyen ez a történet kezdödött meg eppen a pokjlba kivánta a kürtöst aki az ébresztöt fújta a laktanya udvarán Mert Balázs Gyurinak kimaradási engedelye vojt előző estére és Zsuzsi ott a Dongó-utcában : g-addlg biztosította őt sírig tartó szerelm2röl mig csak ejfe nem J2tt 2S épi)2;j csak h:jgy el tudta érni a lakta ya kapuját az enged21y lejárta elött igy hát érthetö modon külőnősen alon a napon volt Gyuri álmos és fáradt mert hát az a hejtekutya szerelem! No meg hjgy el n: fele]ts2m az ébresztö is négy órakor VJlt őt helyett leven aznapra egy nagy helyörségi gyakorlat kitüzve Szóval : eserves dolog volt a felkelés és még kesernsebb a kllátas az egész napi fáradalmakra Balázs?YUri el is határozta hogy ha csak lehet 1_ l1cceh az ugyet MIt tesz ilyenkor a csak kis mértékben IS lel:menyes baka? Elmegy maródivizitre Természetesen egeszseges volt mint a makk de bizott Lusztig t úr tudományában orzsorvos j Vasár- és ünnepnapokon pedig így szólt : - Adja n ki rózsaszín por! A kétféle por azután már megint nemcsak abban egy2- zett hogy kutyamód keserü volt hanem abban is hogy mind a kettö csalhatatlanul - hatott nnek kőetkeztében azután rövidesen mínden betegen«csodalatos gyogyulási tünetek jelentkeztek Aki köhögött az nem mert továb?högni ; akinek a lába fájt az megtanult szaladn; a fejfajos se a fejét fájlalta többé ; m2g a haldoklokat IS képes lett volna a b I k t z agy o IUgrasz am torzsorvo ur LusZtlg csodálatos pora A maródikőnyvbe ped:g dl:seṛetreméltó szemmértékkel írta oda a betegek egyk felenel azt hogy»szolgálatképes«a másik felénél pedig azt hogy»szo lgá latképteln n V I «asarnap minde nk l»szo galatk eptelen«volt Igaz hogy vasárnap más nem is ment marodivizitre d Hát hiszen lehet azon vitatko h zm ogy ez a kezelési mo szer :lyes volt-e vagy nem? Az eredmén mindenesetre a torzsorvos úrnak adott ő kezelése alatt orvos álllthata Igazat mert soha senki az me? nem halt Ezt pedig nagyon kevés ] magaro! Mindezekután érthetőnek fo a hogy miért b tt tudományában El IZO annyira Balázs G gj mmdenkl talalnl azt y yun a törzsorvos úr veg re IS minden attól f tt h szolgálatmentes vagy a szolg l tk uggo ogy a a a epes csoportba juttatja-e

4 1929 február 1 Q CSENDORSÉGl LAPOK 119 bűnjelek egész lilewzyisége Jusson az a U tk ak t - k rra l e e es sz er o vegyesz ez ooe mert csak így lehet határorottan megmondam az alkalmazott me re t l g egesz menn!jl ege mig ene kul a szakértő is csak következtetj01 tud vagyls tapogatózik Ha többféle pornemű bűnjel van mindegyiket külön tokba kell tenni A bűnje1 ész mennyiségének őrizetbe vételén vul nagy _ ertékben segí!i elő bizonyító eljárás leret a b nje1ek s za szeru keze1ese és csomagolása r J? lg z e ter : en fcll po gondatlanság az egész eljárás sikeret meghiuslthat)a Termés2letes ho9y a bűnjeleket úgy kell csoma goii hogy zok sértetlenül jussanak a szakértőhöz Amilyen termes2letes ez olyan gyakori e téren a mulasztás Előfordult ho Q Y élt bögrében lefoglalt kávét levest ugyanabban az edenyben míndössze papírral lekötve és Jtádába téve postán küldték el Mire a szakértőhöz jwtott élt fol!yadék átitatta a csomagoló és fedőpapírt a kávé kifo1l:lrt az edényből és kicsurgott a ládába; a bűnjel tehát sehol sem volt /\z ilyen edény0ket tehát vagy nedves marha- hó1yagg ll kell lekötni vagy a folyadákot kell üvegbe átönteni és használatlan (uj) parafadugóval ledugaszo1ni Az edénllt amiben a bűnjel először volt mellékelni kell /\z is megtörtérut hogy az üveg szája nem parafadugóval hanem ÖSS2Jecsavart papírral szalmával vagy eg1] darab kukoricacsutkával lett bedug va Eredmény 1lyenkor is a bűnjel megmmisülése Pornemű bűnje1et p ap i rtokb a kell tenni (olyanba arnilynbe gyógyszertárban a poralaku orvosságot teszik) nehogy az kihu11jon és mással összekeveredjék Vérvizsglatra szant tárgyakat erős papirba göngyolve faládaba k 11 tenni Nem szabad azokat supaszon postára ad01 mert a posta vérző vadakat IS szállit és így a bűnjelre állatvér kerülhet amínt az már meg is történ1 Ha fejszén vagy más tárgyon hajszál tapadt ezt man Le kel venni de a tapadás helyét meg kell JelolO1 A hajszálat azután külön papirba kell tenni Az is megtörtént már hogy ezt az óvatosságot elmulasztották és a bűnjelt képező hajszálat a csomagoló papír ledörzsölte és í9y elveszett Minden bűnjelet külön meg kell jelölni és att -ls fel kell a csomagolópapiron tüntetni hogy hol és mikor lett őrízetbe véve A bűnjelek kezelésére nézve a Szut 449 és 450 pontja is ad utasitást Ha a mérgezett egyén elhalt hullarészeinek vegyi vizsgálatra való elkülönítését a IV 1887 B M rendelet szerint a boncolást végző törvényszéki orvosok eszkö2llik Ilyen irányban tehát a nyomozó cseridőr semmiféle tevékenységet nem fejt kí mégis általános tájékoztatás végett leírom itt röviden hogy az idézett rendeletben erre nézve milyen intézkedés van A hullarészeket erős falu becsiszoit üvegdugós böszájú üvegekbe a folyadékot új parafadugós gyógyszerüvegekbe kell tenni Az üvegek számozva vannak Az I számú üvegbe jön az egész gyomor és tartalma; a II számú üvegbe a gyomor- és bélöblítő víz; a III számú üvegbe a vékonybélből J l m a vastagbélből \2 m; a IV számu üvegbe 500 gr máj gr a tüdőből szívből lépből és az egyik a - jószerencse Fel!iratkozott hát a naposnál maródivizitre és némi szorong ássa l indult a többi beteggel a törzsorvos úr Lusztig szine elé De hiába nem volt szerencséje Hasztalan állította hogy fáj a melle köhög a törzsorvos úr rá se nézett - Adja neki feher por! - szólt oda a szanitécnek és nagy betükkel írta be Gyuri neve mellé:»szolgálatképes«emlegette is a szenteket Balázs Gyurí mikor vizit után a napostól megtudta hogy mégis csak ki kell rukkolnía - Aunye azt a keserves keserűségít most hiába nyeltem le azt a disznóságot - dünyögte a füle tövét vakar va Nagy nemakarással cihelődött neki a marsnak két óra mulva pedig már svarmléniában fekve puffogtatta elszántam az ellenséget Ez az elszántság nem annyira az ellenségnek szólt mint inkább a»fehér por«-ra való visszaemlékezésnek - Lesz ami lesz - gondolta Balázs Gyuri és ujabb tár vaktöltést nyomott a puskába E percben valaki a nevét kiáltotta Visszanézett Kapitány úr Halápy állott ott a döntnöki fehér szalaggal a sapkáján - Balázs te fekve maradsz! ElestélI A támadás ugyanis szanitécgyakorlattal volt tgybekötve és a döntnökök itt is ott is halottnak vagy sebesültnek nyilvánítottak egy-egy embert Ezek aztán fekve maradhatak és nem kellett a forró napon az előretörést folytatmok Balázs Gyuri kedélye tehát felderült különösen mikor alig egy perc mulva legjobb komája Czepe Feri ís»meghalt«alig tíz lépésnyire töle A raj vonal előrenyomult Balázs Gyun ovatosan korulkémlelt nrill látja-e meg örmester úr Gajdacsi hogy halott létére diskuráini kezd Tiszta lévén fl levegö átszólt (ze PPh<>7 Komám hej! No I - riadt fel ezepe ki már félig-meddig aludt Jó dolog ez a szanitécgyakorlat mi? Jó ám Csak legalább valami árnyékosabb helyen haltam volna meg Veszettül pörköl a nap Igaz a l - hagyta helyben Balázs és körülnézett Elöttük alig ötven méterre egy kiszáradt patak medre húzódott fákkal és bokrokkal szegélyezve Gondolt egye! _ Komám mi volna ha odamásznánk? úgy nézem nagyon jó helyünk lenne nekünk ott - Hát hiszen De hátha észreveszik? _ Dehogy veszik Az a pár méter ide vagy oda hátha éppen ott estlink volna el? - Hát menjünk? - Gyerünk! óvatosan csúsztak előre és rövidesen bent oltak a bokrok között _ Ez igen ez kell a magyarnak! - füjt n :: egk?nnyebbülve ezepe Feri és dnyúlt a hűvös füvel benoit aroban egyet? De Balázs már ujabb eszmét forgatott az agyaban Feri komám Van-e itt nyul? - Nyúl? _ Biztosan lapul egy pár a bokrok alatt Ha fognúnk Czepe érdeklödve ült fel _ Nm - mondta töprengve J\zhin mind? _ Megcsinálná a kantinos Rózsi nekilnk vacsorára eze pe szeme felragyogott Jó lenne biz azl _ Nem láthatnak meg úgy tljinket V\agas az arok oldala aztán a bokrok is eltakarnak - folytatta II ki :rtést Balázs Vigigjúrjllk n medret Hll (!llqrili il illi II I bel<>löliink

5 120 CSENDORSÉGl LAPOK 1929 február 10 egész vese ; az V szám ú üvegbe a vér ; a VI számú üvegbe a vizelet Az üvegeket nedves marhahólyaggal és afölött papirral kell lekötni és fekete pecsétviasszal lepecstelni Az üveg falára papirszeletre a boncolt egyen nevét az elhalálozás és boncolás napját végül az üveg tartaimát tel kell jegyezni Csecsemők hullájából az összes mell- és hasüregi szerveket is el kell tenni Exhumátlt hulláknál ha a belső szervek már elrothadtak a mell- és hasüregben található pépes töm ha ez nincs a csontváz egyes Jefúrészelt darabjai k ezik vegyi vizsgálat tárgyát Ezenkivül a halott ruházatábój a koporsóban volt egyéb tárgyakból a koporsó fenékdeszkájából a faforgácsból egyes darabok végül a koporsó fdetti és alatti valamint 1 m távolságra oldalt lévő földből 1-1 kg-nyi szintén vegyi vizsgálart tárgyát képezi Az üvegeket fagyapot közé cs0magolva vastagfalú famdába kell tenni ez bádogládába jön amelynek tetejét lgmenten le kell forrasztani és így postára adni A bűnjelek beszerz2sén és szakszerű kezelésén kivül rendkivül foooos hogy azok minél rövidebb idő alatt jussanak a vizsgálini hivatott szakértő kezéhez Vannak ugyanis mérgek amelyek gyorsan bomlanak és igy II késedelem a bizonyitás sikerét veszélyezteti A lúg ha kávéba vagy teába es0tleg más savanyú erjedésre képes ételbe val1j keverve rövidebb-hosszabb idő alatt megsavanyodik és akkor azt hogy az anyag tartajmazott-e lúgot csak bizonytalanul lehet megáuapítarui A foszfor a levegőn elég (oxidálódhk ) és olyan vegyületté alakul ált ami az étel k és italok sőt a hullarészek rendes ailkotóresze tehat n2m lehet a foszforral való mérgezé t bizonyitani A cyán nagyon gyorsan eljjlan a hullarészekből HClmar elbomlanak a növény mérgek mert a hullábn vagy más rothadásra képes anyagban azzal együtt rothadnak el Ha tehát a csendőr ilyen bűnjeleket vett őrizetb minden igyekezetével legyen azon hogy a bűnjelek a vizsgálóbíró útján a legrövidebb idő alatt vegyészhez jussanak nehogy a célszerlíen és okosan vegzett munka eredménytelen maradjon A bűnjelek beszerzésével kezelésével stb azonban még korántsem fejeződött be a csendőr munkája mert a vegyészszakértőt más adatok közlésével munkájábn továbbra is támogatni kell A különböző mérge2jésekre kuruzslásra magzatelhajtásra köznépünk által használt szerek száma rendkivül nagy a gyógyszerkészitmények száma napról-napra szaporodik vagyis a lehetőségek s2jáma tömérdek míg bűn}elet képező anyag sokszor rendkívül kicsi vagy kevés Kevés anyagból a sok lehetőség mellett az egyedül helyes igazságot kiválasztani elképzelhetően nehéz Támogatj a a nyomozó a vegyészszakértö munkáját azzal hogy a sértettet gyanusítottat tanut szakszerűen alaposan kikérdezi és az előadásokat jelentésbe fog1alva a vizsgájóbíró útján a szakértőhöz juttatj a Rendkívül fontos a megbetegedés és a halál körülményeinek kinyomo:öása Pontosan meg kell áhapítani hogy a sértett mikor mi:lyen étel vagy ital elfogyasztása után lett beteg és miben nyilvánult meg ét betegség Soh asem szabad megelégedni azzal az - De bele ám! - rikoltotta Czepe lelkesülten teljesen megfeledkezve hulla-mivoltáról Már szedte is ki az egyik vaktöltésből a papírdugaszt és helyébe nedves földet nyomott Ugyanígy tett Balázs is Az így készült patronokat azután betöltötték és lövésre kész puskával indultak neki a nyúlvadászatnak Meglettek már vagy fél kilométert minden eredmény nélkü! Czepe már nyugtalankodott és vissza akart fordulni mikor egy hatalmas korhadt jávorfa alá értek melynek karvastagságú gyökerei jócskán kiállottak a földbö! - Nincs itt nyúl no - mondta Czepe mialatt Balázs hiúz szemekkel kémlelt körül - Pszt - súgta vissza - itt mozog valami! - Mozog a fenét Gyerünk vissza - Hm pedig az elöbb hujuj! Itt a nyúl! _ rikkantott Balázs és villámgyors mozdulattal ráült egy lyukra mely az egyik gyökér alatt tátongott be nem nyúlok ha mindjárt a nadrág is rámegy Au de nagyon kaparássza! - Hát mért ültél ni? - Hogy vacsorád leg yen komám Azért Hanem most már úgy látszik se vacsora se nadrág - Ugorj fe l! Ha kijön belelövök - Inkább belehalok de ki nem engedem Ami biztos az biztos Nyúl j be no I - Nyúl a rosseb Még megharap - Amíg a nadrág birja addig te se félj I félsz tán egy nyúltól? - De nagy legény vagy Hllzd ki te! - Hát kihúzom de nem eszel belőle De a következő pillanatban ő is villámgyorsan rántotta vissza a kezét a lyukból - Igen vad jószág erős egy jószág - mormogta szégyenkezve Czepe vigyorgott - Itt van bent van megvan! - folytatta a diadalordítást Belülről tényleg egy nagyobb állat kaparászása - Nyulat fogtál komám de nem ereszt - Mer hogy én se őtet Aujajaj oda a nadrág i hallatszott Mindenáron ki akart jönni De Balázs szilárdan ült a lyuk száján - Megvan! - kiáltotta felvillanyozva (zepe is _ Húzd kil - Én? Én nem tudom kihúzni hisz ülök a lyukon Nyúlj be te és húzd ki te! Csinálj már valamit ne röhögj! zpének tá:adt e!jy ötlete Kirántotta a bajonétjál nehany eroteljes dofest mért bele a lyukba A rejtélyes all?t odabent persze mg jobban megvadult és fokozott erovel esó!tt neki Balázs szakadozó nadrágjának Ne bántsd! Ne bántsd! - üvöltötte Gyuri ẹzepe óvatosan belekotorászott a lyukba Valami szőrös _ Kelj f:1 hát no! - sz1t Czepe lemondó hangon Desha rontott a kezének Ijedten rántotta vissza Te komám I Biztos hogy ez nyúl? akarok! Nem en - felelte Balazs konokul Ebböl én enni!iapar! Hát mi nne? Csak huzzad mar mer veszettül t Egy pillanatra csend t It egy kissé amac Az állat is elcsendesiílt Nem húzom én Húzd ki tel Már pedig nekem elég z 11a Hlo k UI <I ijáratht él1 Birod-e még? - kérdezte Czepe Kicsit még birom Meri akkor vágok itt k It él oze leli gy jó husangvl

6 1929 február 10 CSENbORSEGI LAPOK Htalános kije!entzssel hogy»rosszul lett«h kell nyomozm hogy miben állott u rosszu et Szeu t d It I It nem Il -\ aju m2ietlen lett maró fájdalmat érzett or a b l I? s:z; Jaba? Görcsei voltak-e a gyomrá- t an e el enk v2g a9jaiban? Torka összeszorult-e remegett resz etett arcszíne 2S arcbőre milyen It? Hany t-e volt-e hasmenése és az milyen It vo volt-e veres él hasmenés? Milyenek vltak avo nẹ k g U on z k t (t M kt b t t k C e v m? gorcso e un hosszantartó egyenletes izomgörk?m us g?r : sk) és iomrángásokkal és mozgassal valtakozo 1dokollonkenb izomgörcso t (kl k k) M gorcso onl us eg kell állapítani hogy meddig ta;tott él betegseg es naprol-napra milyen változásokat é _ JeItek betegen vegül hogy mikor állt be él ha:l MlOd zeket a ad tokt a helyszínen a beteg és korny zet nek k1kerdezese utjan elsősorban a nyomozó csend or llapltsa meg ly\ g kell allonban jegyezni hogy a sertett vagy gyanusltott előadását nem minden esetben lehet igaznak elfogadni Alaptalan feljelentést és hamis vallomást szülhet többek közt z önsugall at (autosuggestio) SzolgáII Janak erre peldaul a következő megtörtént esetek : - 1 Egy férfi feljelentette a vele már 8 éve vadházasságban éjő nő hogy pálirukába tett méreggel meg ekarta merge2jnl PanaszoHa hogy egy napon a köhögése ellen használt pálinkát szokatlanúl maró szagúnak találta Amikor abból egy pohárkával megivott $ yomrában erős maró fájdalmat érzett sokszor hányt es napokig nagyokú belső fájdalmai voltak Ugyanekkor a nála volt 2 férfinek és 1 nőnek adott egy kis pohárkával kóstolót akik szintén érezték a pálinka maró voltát A veg-yi vizsgált bizonyította hogy a pálinka teljesen ártalmatlan anyagokat tartalmazott és a panaszos önsugallat a tanuk sugallat hatása alatt tették terhelő vallomásukat üt 2 E y v si tisztviselő neje aki előadása szerint rosszul lt!eqevel és sokat civakodott panaszolta hogy ferj e ot borral meg akarta mérgezni Egy n pon ugyanis két palack finom bort hozott haza amiboi a2jonban az ebédnél ő nem ivott csak ClZ ass2jonyt kínálta aki ivott is belőle Ebből az ass ny azt hitte hogy a férje őt meg akarja mérgezn! Nemsoara ; osszu1l is lett gyomorgörcsöket kapott hany t es utana napokig beteg volt A kihivott o ; vos hatarozottan mérgezést állapított meg A vegyi VIzsgálat megállapitotta hogy a borban nem volt mérge : ő anyag és elfogadhatóvá tette a férjnek azt az eloadasail: hogy ö békítési célza ttal vitte haza a bort 3 Egy reggel egy több tagból álló család nem utkozott f\ swmszédok végül rosszat sejtve bet? : te az ajt t es él szobában az apát anyát felnőtt fiat es leanyat halva találták A faluban rögtön híre futo hogy a csaldot és magát a leány aki gyengeeimej u volt pcltkanymereggel mérgezte meg Ez a mende-monda a boncolást végző orvosokat is annyira befolyásolta hogy arznmé gezést állapítottak meg holott a hullák elvaltozasa es a vegyi vizsgálat határozottan széngázmérgezést bízonyítottak 4 Egy másik esetben 6 tagú társaságot találtak részint hlva részint eszméletlenül egy szobában Az egyik eszméletre howtt legény elmesélte hogy előző este mulattak és elfogljván a pálinkájuk megitták a házban talált kámforos spirituszt Nemsokára rosszul lettek hánytak a szobában volt macska a hányadékból evett de többre nem emlékezett Ez a vallomás Aztán te hirtelen felugrasz én meg a nyúlhoz vágjm a boto t ha kiugrik a lyukhól Aztán te meg belelöhetsz Vadásztunk mi elég nyulat bottal odahaza - Jó - egyezett bele Balázs kin2k szintén eszéb 2 jutottak gyermekkjri nyúlvadászatai - Csak siess mert már megint kezdi! Czepe Feri elrohant Miközben azonban a botot nyest2 Balázs Gyuri meg kínlódva gubbasztott a IYllkon r::>hamléptekkel közeledett a vész örmester úr Gajdacsi 1\2- pében Mert mi történt? Az történt hogy valahol elöl a rajvoncllban kapitány úr Halápyl1ak eszébe jut:jtt hogy nem jó dolog lesz azt a sok hösi halált hajt virágszálat ott hátul felügyelet nélkül hagyni Kiadta hát a parancsot a közelben fekvö Gajdacsinak: - Gajdacsi menjen csak hátra és nézzen utána hogy a halottak valami disznósáyot ne csináljanak! Örmester úr Gajdacsi pedig nem azért volt húsz év óta szolgálatvezetö hogy ne ismerte volna f21 a régi patak medrének a font:>sságát a vett parancs szempontjából Merl a tarlón ott úgy sem mert senki sem megmozdulni hisz rögtön meglátták volna De az árok a hűvös bokrokkal az gyanús volt Azt kellett elsösorban átkutatni Közben Balázs vágyódva verejtékezö hombkkal m2redl arra amerröl Czepét várta A nyúl ujabb offenzivába kezdett A vékony zsávolynadrág már több helyen kirongyolódolt és éles karm:jk vágódlak Balázs husába NagyJn szenvedett -- Még se lehet ez nyúl - gondolta elkes2redetten IÍs megalkudva a végzettel hogy annyi kínlódás után még se lesz nyúlvacsora már éppen fel akart ugrani midön Czepe visszatért Balázs arca felderült _ No most - biztatta ezepe Háromra ugorj fel Egy kettő három - Megálljatok! - dörgött egy jól ismert hang őrmester úr Gajdacsi hangja ki ekkor érkezett oda Már késö volt Gyuri ugrott de a következö pillanatban szédülve hevert a fölrlön Czepe ki Gajdacsi hangjára összerezzent célt tév2sztett a husánggal és ijedtében úgy találta fültövön az ö Gyuri komáját hogy az menten elnyúlt mint egy béka De csak egy percre Mert a következö pillanatban már a rajtakapott hünös arcával haptákban állott Gajdacsi elött A lyukból pedig Gyurival egyidejüleg egy hatalmas fekete kandúr pattant elö és villámgyorsan tünt el a bokrok között Bizonyára egerészni járt a tarlón és a csatazaj vagy a nyúlászó hösi halottak elöl bújt a lyukba Gajdacsi egy szempillantás alatt mindent m2gértett És eklwr olyasmi történt amit meg hónapok mulva is meglepetten hitetlenül mesélt egymásnak a tizennegyedik század legénysége: Örmester úr Gajdacsi harsány kacaj ra fakadt és dörögve hahotázott it két bűnös csakis ennek a kitörö jókedvnek köszönhette hogy némi fiilcibálások árán megszabadult Másnap reggel Balázs Gyuri ismét maródivizitrc mmt Most már jogosan Akkora daganat volt a füle mögött mint egy jófajta krumpli D<> törzsorvos úr Lusztigot a látvány hidegen hagyta Neki megvoltak a maga elvei Odafordult a szanitécaltiszth2z _ Törzsorvos úr ik melde gehórzám a fehér por elfogyott - Adja neki feher por! _ Adja neki rózsaszín por - legyintett a törzsorvos úr tökéletes közönnyel És beírta Balázs Gyuri n\(! mli szolgá Iatképes A rózsaszín pol csodákat müvelt Azóta Itt szlillóig(! a tizennegyedik suizadnál : Megza\ arlak mint Ballizs Gyurit - a nyúl

7 oda szuggcnilta 8 boncoló orvosoka1 hogy kámformérgezést állapítottak meg holott ebben az esetben is széngázmérgezés idézte elő a haláleseteket és rosz _ zlll1 étet Ha valaki beismeri a bűncselekmény el kö vetését még nem bizonyos hogy azt a büncsclekményt el is!<övette erre példa a következő eset : 5 Egy béresné az ura halála után azt a feljelentc t tette hogy az urát a bojtár biztatására ő mérgezte meg és hogy a mélget a bojtár adta Előadta hogy a mérget a bojtár lakásáról kamilban vitte a lakásukra A vegyi vizsgálat és a boncolás természetes halálra szolgáltattak bi20nyitékot de az asszony megmaradt vallomása mellett A vizsgálóbíró erre kisérletet tett hogy az asszony előadása megfelel het-e a valóságnak és kisü1t hogy a bojtár lakásától a Lakásukig evőkanálban vitt vizet az asszony útközben egészen eilotyogtatta Rámutatva előző vallomásának valószinütlenségére végre beismerte hogy szerelmes volt a bojtárba de az őt visszautasította és ezért akarta a bojtárt bajba juttatni 6 Egy öregembert reggel az udvaron agyonverve találtak Ugyanabban a házban lakott egy apa 3 fiával akik közül a legfiatalabb a nyomozás alkalmával magára vállalta a bűncselekmény elkövetését Előadta hogy éjjel az öreg kiment az udvarra vizelni ő a kamrából kivette a fejszét utána osont és agyonütötte A fejszét a kabátja alá dugta és a folyó felé indult hogy abba b dobja de meggondolta magát a fejszét hazahozta a kamrában elrejtette Elöadta a fejszét f:s a kabatjat ahol az a fejszétől véres lett A vegyi vizs állat k!mutatta hogy sem a fejszén sem a kabaton mncs ver A fej sze és a kabát bel eje r zsdás v o: lt Amikor a vizsgálat eredménllét ae onvadloval kozoltek az oda módositotta vallomását hogy a bűncselekményt nem a fejszével hanem eml furkosbottal követte el Vér azonban a furkósbaton sem volt Ismét módosította tehát a vallomását úgy hogy a büncselekmen t egy kapával követte el de vért a megjelölf kap ṇ sem leht tt t lálí A rejtély kulcsa az hogy or et a fiu apja ölte meg de a legfiatalabb fiat ablrta hogy a bűncselekmény elkövetését vállalja ar mert tudta hogy az mint fiata Ikorú enyhébb bur:tetese reszesül de elmul asztotta fiával az elkövetes modját közöltni ezért keveredett az állandóan ell entmondásokba A mos!: felhozoííakon kivül még számtalan oka lehet annak h? gy valaki az igazságtól ejtérő vallomást tsz 1\z aki ontudatlan állapotból magához tér szin -en álhthat olya : t amit nem tett és az ilyen egyének eppen mert az ontud atban bekövetkezett folytonossági hiány nemc ak az ontudatlanság idejére hanem az zt megelozo es követő idre is vonatkozik az utóagos sllgalla nak (sug g sho) könnyen engedhetnek A sugallas mibenletenek magyarázata az orvostlldomany feladata a nyomozót csak annyiban érdek) ryogy sugallat álló emberek nem létező izeket sza Ok;! erezhetnek sőt határozott betegségi tünetek is val tod nak általa t k CSE06RSGr tapok 1929 (ebrur tű I - Szénázmérgezettek akasztottak (még önakasztot a IS) ; esz gek agyrázkódást szenved ettek öntudatáb? ren szennt bekövetkezik az emlitett folytonossági h k IBny eze lően értékelni kell vallomását teh -t a a nyomozonak megfele- Egy esetben a csendőrség arról értesült h faluban egy négy tagú család ogy a meg van mergezve es az apa meg az egyik kisleány már meg is ha1t A helyszijnen megjelient járőr az anyát ágyban fekve betegen tamua és mert a szomszédoktól azt hallották hogy a házaspár rossz viszonyban volt mindjárt azt kérdezték az ass:ljonytól hogy miért pusztította el a férjét és a gyermekét Erre az ass2jony sírva felelte hogy azért akarta az egész csajádot saját magával együtt el pusztítani mert a férje az egyik gyermeknek nem akart enni adni Ha ő adott neki szidta és ütötte-verte öket és m1ndig azt mondthj hogy minek a gyermeknek enni Az asszony ezután eszméletlen lett és csak másnap tért mag-ához amikor a vizsgálóbiró kihallgatta Ekkor már nem emlékezett arra hogy előző nap mit mondott csupán azt tudta hogy a csendőrök mindenfélét kérdeztek tőle és ő mindent ráhagyott A később kideritett valóság pedig az volt hogy széngájzmérgezés törtémt Ilyen esetek máskor is emfordulhatnak és így ártatlan s2jemélyek is nagyon könnyen gyanúba kever-ed hetnek Orvosi műtét céljából elaltatott nők mem ritkán vádolj-ák az orvost azzal hogy ellenük a kábultság ideje alatt nemi meréntyletet követett el Ez azért van mert egyes altatószer ek az elaltatottban nemi koépzeteket idéljnek elő Előfordult Amerikában hogy egy aszs2jony altatással vég2jett foghúzás után hazamenve a férjének a2ji: mondotta hogy az orvos vele amíg aldt nemileg közösült A férj revolvert véve magához az orvos rendelőjébe ment és öt ott szó nélkül lelőtte A valóságban nemi merénylet nem történt A sértett és tanu hibás vallomása1n kivül elöfordult sokszor hogy a bünügyi vegyi vizsgálatokban nem enoen gyakorlott szakértő is tévedésbe -esett amire s2jolgáljal1!ak például a következő esetek : 1 Egy f? lyadékban belladonna mérget (atropin) kelt keresm A fol!j8dekot a vizsg-ájatot v-éjgző beszantotta aztan elégette és a hamuban ker este ae tropi!i-z atropin szerves növényi méreg lévén elegnt es Igy a hamuban nem is volt kimutatható 2 Két másik szakértő teában lúgot mutatott ki amiben konyhasó volt 3 Hasonló eset fordult elő ami-kor egy_ szakértő forraltbort vizsgá1jt 4 Egy sljalkértő s-ok szabad cyánt taláh olyan pah nkaban ameliyben faszesz volt 5 Egy növényszakértő ártalmatlan hájgyökérről azt monta h gy z mérges nadragu1yagyökér Az Ilyen altalanos hibák elkerülése végett állíttcrtott fel ben a I M R d l tiel / szamu ren e e az Orzáos Bírósági Vegyészeti Intézet Budapestel1! amely rntezet az ország összes b rendelkezésére áll lrosagama b F!dat!a bi ói izs gálatokban ahol az elkövetett ; h se m _ 2n kldeneser agy a gyanú e]oszl artásár a kd t bunoss-e lzo I er yitasára vagy az ártatlanság i eser : e y e yl VIzsgálatokra van szükség a bíró- k sago segitsegere Jenni Az inrté2jet nemcs k mérgezési esetekben vehető 1ge Y?e hanem a JegkÜtlönbözőbb esetekbe gosttast ad 1 ilk eszközök vfzsij at má n vagy ruhán ta ad il r el ad ta Va]amey cșiznyűs helyi talajjal f l ] - n IS e VI a- y k ossg knál? véres ruhák és p l vegyi vi:s alata es b l zo- o Iapíthatja hogy a k: d és :s l a? n htása által m Jart-e a2jon a helyen A meglött ember testéből k nak a gyanúsitott lakásán I f e I vagy ruha vlseloje isz edett oiomvagdadek l l e og a t ólomdarabbal való k

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS XVIU ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1928 MI kirl tlmttt nel I IV, OKTÓBER 20 FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAV ONTA HÁROMS Z OR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

XIX.. VFOLYAM. BUDAPEST, t 929 SZÁM. ÁPRILIS 10. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR.

XIX.. VFOLYAM. BUDAPEST, t 929 SZÁM. ÁPRILIS 10. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. XIX VFOLYAM SZÁM BUDAPEST t 929 ÁPRILIS 10 FÖSZERKESZTÖ : SEGtDSZERKESZTO: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

LAPOK. CSEnDőRSÉG '1. Az új év küszöbén. XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. messze idegenben harcolók támasza, alapja és erőforrása

LAPOK. CSEnDőRSÉG '1. Az új év küszöbén. XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. messze idegenben harcolók támasza, alapja és erőforrása XXXIII. évfolyam. Budapest, 1943 január 1. 1. szám.. CSEnDőRSÉG '1 LAPOK Szel ],eszti: BE~ EDEK MIHALY alezredes I Segédszerkesztő : Dr. BA~YAI LÁSZLÓ százados Sl:( I kcszwség és khulóltivatal: RCDAPEST,

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOK. Könyv az örsön. XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám.

CSEnDőRSÉGILAPOK. Könyv az örsön. XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám. @/,/,~ / (O);,,:,;,L)í/ XXI V. étiolyam. Budapest, 1934 június 1. 11. szám. CSEnDőRSÉGILAPOK FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ : MOHÁCSY (MAHÁCS) LAJOS SZÁZADOS. SzerkeszlOség és kiadóhivalal

Részletesebben

(;6. szám. BUDAPEST, 1928 DECEMBER 20. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZAZADOS. xvm. ÉVFOLYAM MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR

(;6. szám. BUDAPEST, 1928 DECEMBER 20. PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZAZADOS. xvm. ÉVFOLYAM MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR xvm ÉVFOLYAM (;6 szám BUDAPEST 1928 DECEMBER 20 FÖSZERKEszró : SEGÉDSZERKESZTO : PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZAZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTOSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZAGHAZ

Részletesebben

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..

H O RT H Y I STVÁ N. M I HÁLY őrnagy. nagybá nyai. XXX I l. pvfolva.m. 1 942 szeptember. Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr.. XXX l. pvfolva.m. Hll f1 a J. "f. 1 942 szeptember 1. 1 7. szám CSEnD órsé LAP O K Szerke!lztl : Besen) ói BEl\T H Y K Á LM Á N a)f>zr..rles Bzerkesztöllég és kht.dóbi vatal : " B U D A P EST, ll. K R

Részletesebben

1944, július 13. XX XIV. évfolyam. B udapest., 1944. auguszt us 1. 15. S'l.(i m

1944, július 13. XX XIV. évfolyam. B udapest., 1944. auguszt us 1. 15. S'l.(i m :.:~::: ~,~,:~.: I CSE NDORS~G( LAPOK D4DTt\USlsnAN I!J.,_.. ".""... B 1944, július 13. ctkkek. ké8~ féi.tl- ruh.d~ lat itb.1i. J Ó e r t a I a' n n e' é9 tjurumk KOLOZsvAA,II,e.em utca 1. L,.!..._...:T~.:..::L~.:..:.~O:.=N~'~...!:~''

Részletesebben

CSEnDóRSÉGILA OK. Vissza kell nézni.

CSEnDóRSÉGILA OK. Vissza kell nézni. XXIX. évfolyam. Budapest, 1939 22. szám CSEnDóRSÉGILA OK Szerkeszti! Segédszerkesztő : Besenyői ' BEÖTHY KÁLMÁN őrnagy BENEDEK MmÁLY százados Szerkesztőség és kiadóltivatal: BUDAPEST, IL KERÜLET, FŐ-UTCA

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m.

XIX. ÉVFOLYAM AUGUSZTUS 1. BUDAPEST, 1929 MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR. 22. í\m. AUGUSZTUS 1 BUDAPEST 1929 XIX ÉVFOLYAM 22 í\m FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKEszrö PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

TORVENYSzEKI VEGYTAN: CHEMIA.

TORVENYSzEKI VEGYTAN: CHEMIA. 101 IV. RESZ. TORVENYSzEKI VEGYTAN: CHEMIA. A torvenyszeki vegyi vizsgalatok feladata. A torvenyszeki vegytan nemcsak a mereg kimutatasaval foglalkozik, hanem tag ertelemben feloleli mindazokat a vegyi

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOK. FŐSZERKESZTŐ: PINCZtS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS.

CSEnDőRSÉGILAPOK. FŐSZERKESZTŐ: PINCZtS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS. XXII. 'évfolyam. Budapest, 1932 május l. 9. szám. CSEnDőRSÉGILAPOK. FŐSZERKESZTŐ: PINCZtS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS. ------------~--------_r--------------~--------~------------

Részletesebben

CSEnDőRSÉGILAPOH. Szó és tett. XXI V. 'é:v101yam.

CSEnDőRSÉGILAPOH. Szó és tett. XXI V. 'é:v101yam. XX V. 'é:v101yam. d)~ieltc) (d);j:vg1 Budapest, 1934 szeptember 15. CSEnDőRSÉGLAPOH FŐSZERKESZTŐ = PNCZÉS ZOLTÁN ŐRNAGY, SEGÉDSZERKESZTŐ= MOHÁCSY (MAHÁCS) LAJOS SZÁZADOS. Szerkesztöséu és kiadóhivatal

Részletesebben

CSEl\JDORSEGI LAPOK /

CSEl\JDORSEGI LAPOK / U. tl'folyuf 12. SZÁM. -- - CSEl\JDORSEGI LAPOK / BUD.\PEST. 1940. JUNIUS III t, f:.. t, Boldizsár Istuán festménye Szerkeszli: ~eseny6i BEÖIHY KÁLMÁN 6rnagy,Segédszerkeszl6..;. BENEDEK MIHÁLY százados

Részletesebben

CSEnDőRSÉGI LAPOK. Ruhagondok. xxx nr. ~, ' fo1vam.

CSEnDőRSÉGI LAPOK. Ruhagondok. xxx nr. ~, ' fo1vam. xxx nr. ~, ' fo1vam. Rllrlane'lt. 194,:l novemhpr 1 fi. CSEnDőRSÉGI LAPOK I Szerkeszti: BENEDE K MIHÁLY alezredes Segédszerkesztő : Dr. BÁNYAI LÁSZLÓ százados Szerkesztoség és kiadóhiva.tal: HUUAPES'r,

Részletesebben

CSEnDóRSÉ. Hiszek egy Istenben. hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök iuazsáuban. Hiszek Magyarország feltámadásában. A men.

CSEnDóRSÉ. Hiszek egy Istenben. hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök iuazsáuban. Hiszek Magyarország feltámadásában. A men. XXXI. évfolyam. Budapest, 1941 februál' CSEnDóRSÉ Szerkeszti: Segéd szerkesztő : Besenyői BEÖTHY KÁLMÁ N őrnagy BENEDEK lujllály ől nagy Szerk e sztőség é s kiadóllivatal: BUDAPEST, ll. KERÜLE T, FŐ.UTCA

Részletesebben

CSEnDőRSÉGI LAP. Kiterjesztett joggal. 20. R7;ám.

CSEnDőRSÉGI LAP. Kiterjesztett joggal. 20. R7;ám. XXXIII. p\'foham. 20. R7;ám. CSEnDőRSÉGI LAP Szerl{esztl : BENEDEK MIHÁLY alezredes Segedszel'kesztő: Dr. BANYAI LASZLÓ százados Szerkesztóség és kiadóhivatal: HU I)A I' EST, U. KERÜLET, FO-U'l'C -\ 71.

Részletesebben

Magzatelhajtás végrehajtása. Bábatáska tartalma. Halottkém.

Magzatelhajtás végrehajtása. Bábatáska tartalma. Halottkém. 76 szegényebbeknél a bejárónő ajánl az elhajtásra módokat. Rendesen a 3. hónapban hajtják el a magzatot, mert a terhes nő egy hónapig várja a havibaját, aztán próbálkozik valami házi szerrel, forró fürdő,

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM L BUDAPEST, 1929 JANUÁR 1. MAHÁCS LAJOS SZÁ ZADOS. 1. szám. MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR

XIX. ÉVFOLYAM L BUDAPEST, 1929 JANUÁR 1. MAHÁCS LAJOS SZÁ ZADOS. 1. szám. MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR XIX ÉVFOLYAM L 1 szám BUDAPEST 1929 JANUÁR 1 FOSZERKESZT Ö : SEGÉDSZERKESZT Ő : PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁ ZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZT Ő S É G É S KIADÓmvATAL: BUDAPEST I

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. X évfolyam Budapest, 1916 február 29 '7 szám CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M kir Csendörségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félévre 6 korona Megjelen minden hó SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN.

1. csoport. VILÁGHÍRŰ UTAZÁSOK KÖNYVTÁRA. RÁTH MÓR-FÉLE KIADÁSOK DÍSZ KÖT ÉSBLN. 2. csoport. MIKSZATH-MUVEK. LÉGRÁDY FÉLE KIADÁSOK DÍSZKÖTÉSBEN. A Világháború Képes Krónikája rendkívüli kedvezményei T. előfizetőink és olvasóink az alább ismertetett két könyv csoportból csupán a feltüntetett bekötési díj ellenében, tehát úgyszólván in-gye» kapják

Részletesebben

CSENDŐRSÉGILAPOK 9!? .-""'''1t STOWASSER J. jogtalan elsajátitásról. Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága.

CSENDŐRSÉGILAPOK 9!? .-'''1t STOWASSER J. jogtalan elsajátitásról. Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 16. szám. BudapestI 1916 junius 1. X. évfolyam. CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszti és kiadja a M. kir. Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztő-bizottsága. 6 EL FIZETÉSI ÁRA Félévre Egész évre 12 korona. / A Negyedévre

Részletesebben

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál

Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Kemendy Géza: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál Zalai Gyűjtemény 71. KEMENDY GÉZA: HARCTÉRI EMLÉKEIM, 1942-1943 A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred

Részletesebben

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában

Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában Krahulcsán Zsolt A Bokor-ügy A szegedi külterületi rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában 1944. december 21 22-én, miközben az országban még harcok dúltak, Debrecenben megalakult az Ideiglenes

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK.

I I. Vitéz nag y bá n ya i Magyarország kormányzóhelyettese. 5. szám. Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L. XXXII. évfolyam. BENEDEK. 5. szám Budapelilt. 1 9 4 2 márc i us L XXXII. évfolyam. CSEnD őrségi LAPOK Besenyői Szerkeszti : BEŐTHY KÁLMÁN alezredes Szerkesztőség és kiadóhivatal : B UD A PEST, U. KERÜ LET, FŐ-UTC A 7 1. sza. I

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû Járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Efézus 5,2 2001. Augusztus IV. Évf. 4. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám

F e b r u á r i. III. évfolyam 5. szám F e b r u á r i III. évfolyam 5. szám ÜNNEP Már nagyon várom a tavaszt Már nagyon várom a tavaszt, a legszívesebben látott év szako mat. Nehezen tudom lerázni a tél hosszan tartó hidegét. Ke res ném az

Részletesebben

Zmeskál Zoltán Tamás. Mentősregény. Trilógia - 1 2014. június 27.

Zmeskál Zoltán Tamás. Mentősregény. Trilógia - 1 2014. június 27. Zmeskál Zoltán Tamás Mentősregény Trilógia - 1 2014. június 27. Műszaki, majd egészségügyi tanulmányokat követően a TF-en sportszervezésből is levizsgáztam. A média világába a 80-as évek végén csöppentem.

Részletesebben

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --, " t -... -...

ERTESITO HIVEN BECSÜLETTEL VITÉZÜL. r --,  t -... -... EGYESÜLETI I/~~ r --, " t ~ ERTESITO Kiadja: A Magyar Csendő r ök Családi Közössége - Cleveland, Ohio, l;sa. 1966. December - Char/ered July 14,1958. B. 56-940. - 19. és 20-ik Szám -... -... ~~ '\ \ HIVEN

Részletesebben

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre

Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre Ökomenikus, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat I.m. Bajcsy-Zsilinszky Endre XX. évfolyam 2010. december A decemberi szám szerzõi: Ady Endre Arany János Bazsó Dombi Attila Bede Anna Bodor

Részletesebben