MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST, 1., ORSZÁGHÁZ UTCA 30. SZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST, 1., ORSZÁGHÁZ UTCA 30. SZ."

Átírás

1 XIX ÉVFOLY rzám BUDAPEST 1929 FEBRUÁR 10 FŐSZERKESZTŐ: :> PINCZÉS ZOLTÁ 4DOS M E G J lei 1:l0 SZERKESZTŐSÉG ::J ál KI H A V O N T A SEGEDSZERKESZTÖ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS H Á R O M S Z O R TAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ UTCA 30 SZ

2 XIX évfolyam Budapest 1929 február 10 5 szám FŐSZERKESZTŐ PINCZÉS ZOLTÁ N százados SEGÉDSZERKESZTÖ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre léléne 6 pengő 1Z pengő Megjelenik havonta háromszor SZERKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATA L Budapest I Országház-utca 30 Hiszek egy Istenben hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban Hiszek Magyarország feltámadásában A nősülés Amen l\ házasság válsága felett elmélkedtünk a multk r ezen a helyen Mindannak pedig amit akkor itt leutunk az lenne a logikus folytatása ha most viszont :nagunk 1S megoldást keresnénk nem európai sőt nem IS orszagos viszonylatban hanem csak azon a kis közösségen belül amely él mi életünk keretét alkotja: a csendőrsigben Ha a legkézenfekvőbb és a legtermészetesebb megoldását választhatnók a problémának amely nemcsak a leányoké hanem a mienk is meg a nemuté is legalább egy néhány buzditó szóval hozzájárulnánk mi is ahhoz hogy közelebb hozzunk a nősülés gondolatához mindenkit akit a természet és az Isten rendelése arra hivatott mert ezz21 testületünk színevirágát ezen az úton is magyar nemzetünk és fajunk legszentebb szolgálatába állithatnók Nem tehetjük Mert azzal a tollal amellyel az egyi! érdeket szolgálnók komolyan életveszélyesen fenyegetnők a többit a nem kevésbé fontosakat Nálunk a csendőrségnél a házasság problémáját nem a háború vetette fel sem a forradalmak hanem a legelső örs amelyet ötven esztendővel ezelőtt felállítottak l\ legelső intákedések egyike volt a nős csendőrök létszámának a korlátozása s ezt az intézkedést azóta is csak módosítani átstilizálni némi megalkuvással talán enyhiteni lehetett de teljesen eltörülni és jobbal pótolni máig sem sikerült Nem azért mintha a nőtlen csendőr értékesebb lenne mint a nős Dehogy Mind a kettőnek vannak _ szigorúan mérő szolgálati szemmel tekintve előnyö és hátrányos körülmépyei amelyek végeredményükben meglehetősen Idegyenlítődnek Hanem más igen fontos okokból A csendőr szolglálata nem olyan mint a legtöbb más katonai vagy polgári altiszt é vagy alkalmazotté akit a hivatása nem gátol abban hogy akár élete végéig is egy állomáshelyen szolgáljon A honvéd altiszt a hivatali alkalmazott a postás és a vasutas munkakörét nem érinti hogy azt hol mióta meddig milyen és mennyire rdekelt környezetben teljesíti; ha elő nem lép vagy ha büntetésből át ne n;t helyek vajmi ritkán kerül oda hogy költözködme kelljen Nem így a csendőr l\ csendőr Solgálat minden tekintetben teljesen aggálytalan szemelyes kornyezetet kíván meg amelyet az egy állomáshely en vló huz mosabb szolgálaiteljesítés már egymagaban ls veszelyeztethet De ettől el is tekintve: ll< sok apro 4-5 főnyi örsöt z állandó létszámhullámzás miatt lehetetlen csak f2hg-meddig is létszámon tartani anélkül hoglj a gyakran beálló hiányok szinte szünet nélküí ne potol tassanak minden ilyen pótlás pedig egy-egy athelyez2st vagy lealbb is vezénylést jelent Csak az a parancs ok er : l e tudja hogy mit jelent ebből a szempo tb? l a nos 2S nőtlen létszám aránya akinek feleloss2g mellett intézkednie kell De érzik és tudjak e t a nős és a nőtlen csendőrök is egyaránt az elobblek mlor a c saládj któl elszakadni kénytelenek az utobblak pedlg amlkor az előljárók sokszor csak az ő érdekük feláldozásával találnak egyegy megoldhatatlannak látszó kérdésre feleletet Tipikus eet ez émnak amikor a szolgálat érdeke mas nem k V2sbe fontos egyéni és közérdekbe ütközik Gndolkodm sem szabad felette hogy minden körülme yek között és csakis a szolgálat érdekének szabad gyozedelmeskedn:e mert az állam nem azért fizeti a csendőrt hogy legyen miből megnősülnie hanem hogy meg tudjon felelni mindazoknak a feladatoknak amelyek elé állitják S ha ez csak a családi életről való lemondás mellett lehetséges arról is le kell mondania Felsőbbségünk mindenesetre könnyiteni igyekszik a hely zeen akkor amikor a csendőrök egy bizonljos szazal ekanak a szolgálati hátrányok dacára is megengedi \a nösülést De ez a százalék semmiesetre sem lehet nagyobb annál a minimumnál amelyen túl már az egyéni érdekek felülkerekedése kezdődnék Ezért a felelősséget egy lelküsmeretes vezetőség sem \állalhatja l\ dolog természetéből következik hogy eo nős csendőrnek ugyenazt a szolgálatát a kincstár lényegesen drá gábbw fizeti meg mint a nőtlen2t Ez nem szemrehányás hanem csak egyébként egészen természetes - tényeknek B leszögezése i\kkor tehát amikor az államnak a legvégsőkig menő takarékosság úgyszólva életkérdése nem szabad rossz néven venni ha ugyanazt a teljesítményi minél olcsóbban igyekszik a maga számára jobban mondva az adófizető polgárok számára biztositani Es végül nem szabad megfeledkeznünk a nőtlen csendőrök otthonáról : a közgazdálkodásokról sem Teljesen lehetetlen állapot hogy szinte a legtöbb örsön két legfeljebb három nőtlen csendőrnek kelljen a közgazdálkodást fentartania már amennyire a tengődést egyáltalában fentartásnak lehet nevezni Es meg kell hogy bocsássanak nekünk az összes szociológusok nemzetgazdászok sőt talán még maguk a leányok is ha mi ennek a két-három csendőrnek az érdekét ekbe helyezzük minden férjhezmenendő leány érdekének Ezért kell nektek kedves nősülendő csendőr bajtársaink egy évet esetleg kettőt is várnotok a nősülé_i engedélyre Mindenki szeretne rajtatok segíteni dc nem lehet és ebbe a»nem lehet«-be bele kell tjrödni vag!} itt a testületben vagy pedig ha mégis meg kell lennie - él polgári életben

3 118 A bűnjelekről vallomásokról és szakértői véleményekről mérgezések esetében Irta: MlCSKEY KÁLMÁN százados A cswdőrt foglalkoztató halálesetek és megbztzgedsek között ltk!glehetős nagy szmban szerepelnek a mérgezések főkmt mint öngyilkossagok azutan szandékos és gondatlan bűncselekmények végül igen jelentős mennyiségben mint véletlen szerencsétlensége Minden anyag amivel az emben szervezet ermtkezik tartalmaz mérget kisebbnagyobb néha ártal matlan néha azonban mérgező mennyiségben Az emberi szervezet ezekkel e mérgező anyagokkal állandó küzdelmet folytat amely küzdelemnek bizo nyiték8 a rosszullét következtében fellépö hányás has menés esetleg csak rosszullét aminek az egyébként egészséges ember nem tulajdonít különösebb jelentőséget Az első cigaretta szivar vagy pipa elszivása okozta keuemetlenségen mindenki keresztülesett de aligha gondolt akkor és eddig arra hogy azok a nikotin mérgezési tünetei és a szervez2t védekezésének ered mznyei Hasonlóan vagyunk az alkohollal is Ezek előrebocsátása után nem lehet kétség aziránt hogy ölési vagy egészségrontási szándékkal végrehajtott mérgezések esetében amikor éppen a tettes alatto mossága és gonoszsága a csendőr munkáját a végsőkig megnehezíteni igyekszik és ezzel a büntetés elől menekülni alapos és szakszerű munkát kell a csendőrnek végezni ahhoz hogy egy megbetegedésnek vagy halál- CSENDORSÉGI LAPOK 1929 február 10 nak természetellenes egyben idegen kéztől eredő voltát bizonyítani tudja A bűncselekmény elkövetesenek blzonyüekatt szolgáltatják a helyszín a bű j lek ste : an k szak értök gyllnusitott elöadasal es egyeb korulmenyek E cikk keretében mint a címe IS mutatja csak a bűnjelekről ezek megszerzéséröl és kezeléséröl valamint a tanuk és szakértők elöadásának mérlegeléséröl és felhasználásáról akarok tájékoztatást nyujtani A legtöbb mérgezésn-él mindenelött hányás és hasmenés lép fel mert a szervezet igyekszik a mérgező lllnyagot kiküszöbölni Mérgezés gyanúja esetén tehát a hányadékot és a bél sárt mindig őrizetbe kell venni Hasonlóképen őrizetbe kell venni a vizeletet is mert egyes mérgek éli vizejet útján távoznak a szervezetből Ha a hányadékot és bélsárt a hozzátartozók már feltakarították volna akkor a szoba földjét vagy padlójánek azt a kifürészelt részét kell biztositani ahová az jutott Ugyanigy!kell eljárni akkor is ha a megmérgezett ez udvaroo végezte el természeti szükségét Előfordu1t hogy kutya vagy macska a hányadékot vegy bélsárt megette és attól vagy eldöglött vagy cslljk hányt A dög vagy hányadék mint bűnjel foq tehát ilyenkor szerepelni A méreg legtöbbször étellel vagy itallal kerül a sértett szervezetébe biztosítlljni kell tehát a megmaradt étel vagy ital egész mennyiségét és a tartály t amiben 1IZ volt Ha a s2rtett orvüsságot szedett nemcsak az orvosság egész megmaradt mennyisége hanem az or vos áhal írt vény (recept ) is bűnjelet képez A vegyi vizsgálhat eredményessége szempontjából rendkivül fontos hogy az elötalálható és őrizetbe vett Törzsorvos úr Lusztig esehbe oltott német izraelita volt ki hosszu esapatprakszisa alatt egészen különös és egyéni kezelési módszert f2jlesztett ki mindennemű bakabetegséggel szemben Köhőgés gyomorgörcs betört fej : neki mind2n egyrement Néha megkopogtatta a maródi baka mellét hátát néha nem Az orvosság mindíg egyforma volt Hétkőznapok:m ugyanis odaszólt a szanitéc altisztnek : - Adja neki feher por! - Beteg história Irta : AXA ROLF KJ Balázs Gyuri világéletében szeretett aludni Azon az mlékezetes reggelen amelyen ez a történet kezdödött meg eppen a pokjlba kivánta a kürtöst aki az ébresztöt fújta a laktanya udvarán Mert Balázs Gyurinak kimaradási engedelye vojt előző estére és Zsuzsi ott a Dongó-utcában : g-addlg biztosította őt sírig tartó szerelm2röl mig csak ejfe nem J2tt 2S épi)2;j csak h:jgy el tudta érni a lakta ya kapuját az enged21y lejárta elött igy hát érthetö modon külőnősen alon a napon volt Gyuri álmos és fáradt mert hát az a hejtekutya szerelem! No meg hjgy el n: fele]ts2m az ébresztö is négy órakor VJlt őt helyett leven aznapra egy nagy helyörségi gyakorlat kitüzve Szóval : eserves dolog volt a felkelés és még kesernsebb a kllátas az egész napi fáradalmakra Balázs?YUri el is határozta hogy ha csak lehet 1_ l1cceh az ugyet MIt tesz ilyenkor a csak kis mértékben IS lel:menyes baka? Elmegy maródivizitre Természetesen egeszseges volt mint a makk de bizott Lusztig t úr tudományában orzsorvos j Vasár- és ünnepnapokon pedig így szólt : - Adja n ki rózsaszín por! A kétféle por azután már megint nemcsak abban egy2- zett hogy kutyamód keserü volt hanem abban is hogy mind a kettö csalhatatlanul - hatott nnek kőetkeztében azután rövidesen mínden betegen«csodalatos gyogyulási tünetek jelentkeztek Aki köhögött az nem mert továb?högni ; akinek a lába fájt az megtanult szaladn; a fejfajos se a fejét fájlalta többé ; m2g a haldoklokat IS képes lett volna a b I k t z agy o IUgrasz am torzsorvo ur LusZtlg csodálatos pora A maródikőnyvbe ped:g dl:seṛetreméltó szemmértékkel írta oda a betegek egyk felenel azt hogy»szolgálatképes«a másik felénél pedig azt hogy»szo lgá latképteln n V I «asarnap minde nk l»szo galatk eptelen«volt Igaz hogy vasárnap más nem is ment marodivizitre d Hát hiszen lehet azon vitatko h zm ogy ez a kezelési mo szer :lyes volt-e vagy nem? Az eredmén mindenesetre a torzsorvos úrnak adott ő kezelése alatt orvos álllthata Igazat mert soha senki az me? nem halt Ezt pedig nagyon kevés ] magaro! Mindezekután érthetőnek fo a hogy miért b tt tudományában El IZO annyira Balázs G gj mmdenkl talalnl azt y yun a törzsorvos úr veg re IS minden attól f tt h szolgálatmentes vagy a szolg l tk uggo ogy a a a epes csoportba juttatja-e

4 1929 február 1 Q CSENDORSÉGl LAPOK 119 bűnjelek egész lilewzyisége Jusson az a U tk ak t - k rra l e e es sz er o vegyesz ez ooe mert csak így lehet határorottan megmondam az alkalmazott me re t l g egesz menn!jl ege mig ene kul a szakértő is csak következtetj01 tud vagyls tapogatózik Ha többféle pornemű bűnjel van mindegyiket külön tokba kell tenni A bűnje1 ész mennyiségének őrizetbe vételén vul nagy _ ertékben segí!i elő bizonyító eljárás leret a b nje1ek s za szeru keze1ese és csomagolása r J? lg z e ter : en fcll po gondatlanság az egész eljárás sikeret meghiuslthat)a Termés2letes ho9y a bűnjeleket úgy kell csoma goii hogy zok sértetlenül jussanak a szakértőhöz Amilyen termes2letes ez olyan gyakori e téren a mulasztás Előfordult ho Q Y élt bögrében lefoglalt kávét levest ugyanabban az edenyben míndössze papírral lekötve és Jtádába téve postán küldték el Mire a szakértőhöz jwtott élt fol!yadék átitatta a csomagoló és fedőpapírt a kávé kifo1l:lrt az edényből és kicsurgott a ládába; a bűnjel tehát sehol sem volt /\z ilyen edény0ket tehát vagy nedves marha- hó1yagg ll kell lekötni vagy a folyadákot kell üvegbe átönteni és használatlan (uj) parafadugóval ledugaszo1ni Az edénllt amiben a bűnjel először volt mellékelni kell /\z is megtörtérut hogy az üveg szája nem parafadugóval hanem ÖSS2Jecsavart papírral szalmával vagy eg1] darab kukoricacsutkával lett bedug va Eredmény 1lyenkor is a bűnjel megmmisülése Pornemű bűnje1et p ap i rtokb a kell tenni (olyanba arnilynbe gyógyszertárban a poralaku orvosságot teszik) nehogy az kihu11jon és mással összekeveredjék Vérvizsglatra szant tárgyakat erős papirba göngyolve faládaba k 11 tenni Nem szabad azokat supaszon postára ad01 mert a posta vérző vadakat IS szállit és így a bűnjelre állatvér kerülhet amínt az már meg is történ1 Ha fejszén vagy más tárgyon hajszál tapadt ezt man Le kel venni de a tapadás helyét meg kell JelolO1 A hajszálat azután külön papirba kell tenni Az is megtörtént már hogy ezt az óvatosságot elmulasztották és a bűnjelt képező hajszálat a csomagoló papír ledörzsölte és í9y elveszett Minden bűnjelet külön meg kell jelölni és att -ls fel kell a csomagolópapiron tüntetni hogy hol és mikor lett őrízetbe véve A bűnjelek kezelésére nézve a Szut 449 és 450 pontja is ad utasitást Ha a mérgezett egyén elhalt hullarészeinek vegyi vizsgálatra való elkülönítését a IV 1887 B M rendelet szerint a boncolást végző törvényszéki orvosok eszkö2llik Ilyen irányban tehát a nyomozó cseridőr semmiféle tevékenységet nem fejt kí mégis általános tájékoztatás végett leírom itt röviden hogy az idézett rendeletben erre nézve milyen intézkedés van A hullarészeket erős falu becsiszoit üvegdugós böszájú üvegekbe a folyadékot új parafadugós gyógyszerüvegekbe kell tenni Az üvegek számozva vannak Az I számú üvegbe jön az egész gyomor és tartalma; a II számú üvegbe a gyomor- és bélöblítő víz; a III számú üvegbe a vékonybélből J l m a vastagbélből \2 m; a IV számu üvegbe 500 gr máj gr a tüdőből szívből lépből és az egyik a - jószerencse Fel!iratkozott hát a naposnál maródivizitre és némi szorong ássa l indult a többi beteggel a törzsorvos úr Lusztig szine elé De hiába nem volt szerencséje Hasztalan állította hogy fáj a melle köhög a törzsorvos úr rá se nézett - Adja neki feher por! - szólt oda a szanitécnek és nagy betükkel írta be Gyuri neve mellé:»szolgálatképes«emlegette is a szenteket Balázs Gyurí mikor vizit után a napostól megtudta hogy mégis csak ki kell rukkolnía - Aunye azt a keserves keserűségít most hiába nyeltem le azt a disznóságot - dünyögte a füle tövét vakar va Nagy nemakarással cihelődött neki a marsnak két óra mulva pedig már svarmléniában fekve puffogtatta elszántam az ellenséget Ez az elszántság nem annyira az ellenségnek szólt mint inkább a»fehér por«-ra való visszaemlékezésnek - Lesz ami lesz - gondolta Balázs Gyuri és ujabb tár vaktöltést nyomott a puskába E percben valaki a nevét kiáltotta Visszanézett Kapitány úr Halápy állott ott a döntnöki fehér szalaggal a sapkáján - Balázs te fekve maradsz! ElestélI A támadás ugyanis szanitécgyakorlattal volt tgybekötve és a döntnökök itt is ott is halottnak vagy sebesültnek nyilvánítottak egy-egy embert Ezek aztán fekve maradhatak és nem kellett a forró napon az előretörést folytatmok Balázs Gyuri kedélye tehát felderült különösen mikor alig egy perc mulva legjobb komája Czepe Feri ís»meghalt«alig tíz lépésnyire töle A raj vonal előrenyomult Balázs Gyun ovatosan korulkémlelt nrill látja-e meg örmester úr Gajdacsi hogy halott létére diskuráini kezd Tiszta lévén fl levegö átszólt (ze PPh<>7 Komám hej! No I - riadt fel ezepe ki már félig-meddig aludt Jó dolog ez a szanitécgyakorlat mi? Jó ám Csak legalább valami árnyékosabb helyen haltam volna meg Veszettül pörköl a nap Igaz a l - hagyta helyben Balázs és körülnézett Elöttük alig ötven méterre egy kiszáradt patak medre húzódott fákkal és bokrokkal szegélyezve Gondolt egye! _ Komám mi volna ha odamásznánk? úgy nézem nagyon jó helyünk lenne nekünk ott - Hát hiszen De hátha észreveszik? _ Dehogy veszik Az a pár méter ide vagy oda hátha éppen ott estlink volna el? - Hát menjünk? - Gyerünk! óvatosan csúsztak előre és rövidesen bent oltak a bokrok között _ Ez igen ez kell a magyarnak! - füjt n :: egk?nnyebbülve ezepe Feri és dnyúlt a hűvös füvel benoit aroban egyet? De Balázs már ujabb eszmét forgatott az agyaban Feri komám Van-e itt nyul? - Nyúl? _ Biztosan lapul egy pár a bokrok alatt Ha fognúnk Czepe érdeklödve ült fel _ Nm - mondta töprengve J\zhin mind? _ Megcsinálná a kantinos Rózsi nekilnk vacsorára eze pe szeme felragyogott Jó lenne biz azl _ Nem láthatnak meg úgy tljinket V\agas az arok oldala aztán a bokrok is eltakarnak - folytatta II ki :rtést Balázs Vigigjúrjllk n medret Hll (!llqrili il illi II I bel<>löliink

5 120 CSENDORSÉGl LAPOK 1929 február 10 egész vese ; az V szám ú üvegbe a vér ; a VI számú üvegbe a vizelet Az üvegeket nedves marhahólyaggal és afölött papirral kell lekötni és fekete pecsétviasszal lepecstelni Az üveg falára papirszeletre a boncolt egyen nevét az elhalálozás és boncolás napját végül az üveg tartaimát tel kell jegyezni Csecsemők hullájából az összes mell- és hasüregi szerveket is el kell tenni Exhumátlt hulláknál ha a belső szervek már elrothadtak a mell- és hasüregben található pépes töm ha ez nincs a csontváz egyes Jefúrészelt darabjai k ezik vegyi vizsgálat tárgyát Ezenkivül a halott ruházatábój a koporsóban volt egyéb tárgyakból a koporsó fenékdeszkájából a faforgácsból egyes darabok végül a koporsó fdetti és alatti valamint 1 m távolságra oldalt lévő földből 1-1 kg-nyi szintén vegyi vizsgálart tárgyát képezi Az üvegeket fagyapot közé cs0magolva vastagfalú famdába kell tenni ez bádogládába jön amelynek tetejét lgmenten le kell forrasztani és így postára adni A bűnjelek beszerz2sén és szakszerű kezelésén kivül rendkivül foooos hogy azok minél rövidebb idő alatt jussanak a vizsgálini hivatott szakértő kezéhez Vannak ugyanis mérgek amelyek gyorsan bomlanak és igy II késedelem a bizonyitás sikerét veszélyezteti A lúg ha kávéba vagy teába es0tleg más savanyú erjedésre képes ételbe val1j keverve rövidebb-hosszabb idő alatt megsavanyodik és akkor azt hogy az anyag tartajmazott-e lúgot csak bizonytalanul lehet megáuapítarui A foszfor a levegőn elég (oxidálódhk ) és olyan vegyületté alakul ált ami az étel k és italok sőt a hullarészek rendes ailkotóresze tehat n2m lehet a foszforral való mérgezé t bizonyitani A cyán nagyon gyorsan eljjlan a hullarészekből HClmar elbomlanak a növény mérgek mert a hullábn vagy más rothadásra képes anyagban azzal együtt rothadnak el Ha tehát a csendőr ilyen bűnjeleket vett őrizetb minden igyekezetével legyen azon hogy a bűnjelek a vizsgálóbíró útján a legrövidebb idő alatt vegyészhez jussanak nehogy a célszerlíen és okosan vegzett munka eredménytelen maradjon A bűnjelek beszerzésével kezelésével stb azonban még korántsem fejeződött be a csendőr munkája mert a vegyészszakértőt más adatok közlésével munkájábn továbbra is támogatni kell A különböző mérge2jésekre kuruzslásra magzatelhajtásra köznépünk által használt szerek száma rendkivül nagy a gyógyszerkészitmények száma napról-napra szaporodik vagyis a lehetőségek s2jáma tömérdek míg bűn}elet képező anyag sokszor rendkívül kicsi vagy kevés Kevés anyagból a sok lehetőség mellett az egyedül helyes igazságot kiválasztani elképzelhetően nehéz Támogatj a a nyomozó a vegyészszakértö munkáját azzal hogy a sértettet gyanusítottat tanut szakszerűen alaposan kikérdezi és az előadásokat jelentésbe fog1alva a vizsgájóbíró útján a szakértőhöz juttatj a Rendkívül fontos a megbetegedés és a halál körülményeinek kinyomo:öása Pontosan meg kell áhapítani hogy a sértett mikor mi:lyen étel vagy ital elfogyasztása után lett beteg és miben nyilvánult meg ét betegség Soh asem szabad megelégedni azzal az - De bele ám! - rikoltotta Czepe lelkesülten teljesen megfeledkezve hulla-mivoltáról Már szedte is ki az egyik vaktöltésből a papírdugaszt és helyébe nedves földet nyomott Ugyanígy tett Balázs is Az így készült patronokat azután betöltötték és lövésre kész puskával indultak neki a nyúlvadászatnak Meglettek már vagy fél kilométert minden eredmény nélkü! Czepe már nyugtalankodott és vissza akart fordulni mikor egy hatalmas korhadt jávorfa alá értek melynek karvastagságú gyökerei jócskán kiállottak a földbö! - Nincs itt nyúl no - mondta Czepe mialatt Balázs hiúz szemekkel kémlelt körül - Pszt - súgta vissza - itt mozog valami! - Mozog a fenét Gyerünk vissza - Hm pedig az elöbb hujuj! Itt a nyúl! _ rikkantott Balázs és villámgyors mozdulattal ráült egy lyukra mely az egyik gyökér alatt tátongott be nem nyúlok ha mindjárt a nadrág is rámegy Au de nagyon kaparássza! - Hát mért ültél ni? - Hogy vacsorád leg yen komám Azért Hanem most már úgy látszik se vacsora se nadrág - Ugorj fe l! Ha kijön belelövök - Inkább belehalok de ki nem engedem Ami biztos az biztos Nyúl j be no I - Nyúl a rosseb Még megharap - Amíg a nadrág birja addig te se félj I félsz tán egy nyúltól? - De nagy legény vagy Hllzd ki te! - Hát kihúzom de nem eszel belőle De a következő pillanatban ő is villámgyorsan rántotta vissza a kezét a lyukból - Igen vad jószág erős egy jószág - mormogta szégyenkezve Czepe vigyorgott - Itt van bent van megvan! - folytatta a diadalordítást Belülről tényleg egy nagyobb állat kaparászása - Nyulat fogtál komám de nem ereszt - Mer hogy én se őtet Aujajaj oda a nadrág i hallatszott Mindenáron ki akart jönni De Balázs szilárdan ült a lyuk száján - Megvan! - kiáltotta felvillanyozva (zepe is _ Húzd kil - Én? Én nem tudom kihúzni hisz ülök a lyukon Nyúlj be te és húzd ki te! Csinálj már valamit ne röhögj! zpének tá:adt e!jy ötlete Kirántotta a bajonétjál nehany eroteljes dofest mért bele a lyukba A rejtélyes all?t odabent persze mg jobban megvadult és fokozott erovel esó!tt neki Balázs szakadozó nadrágjának Ne bántsd! Ne bántsd! - üvöltötte Gyuri ẹzepe óvatosan belekotorászott a lyukba Valami szőrös _ Kelj f:1 hát no! - sz1t Czepe lemondó hangon Desha rontott a kezének Ijedten rántotta vissza Te komám I Biztos hogy ez nyúl? akarok! Nem en - felelte Balazs konokul Ebböl én enni!iapar! Hát mi nne? Csak huzzad mar mer veszettül t Egy pillanatra csend t It egy kissé amac Az állat is elcsendesiílt Nem húzom én Húzd ki tel Már pedig nekem elég z 11a Hlo k UI <I ijáratht él1 Birod-e még? - kérdezte Czepe Kicsit még birom Meri akkor vágok itt k It él oze leli gy jó husangvl

6 1929 február 10 CSENbORSEGI LAPOK Htalános kije!entzssel hogy»rosszul lett«h kell nyomozm hogy miben állott u rosszu et Szeu t d It I It nem Il -\ aju m2ietlen lett maró fájdalmat érzett or a b l I? s:z; Jaba? Görcsei voltak-e a gyomrá- t an e el enk v2g a9jaiban? Torka összeszorult-e remegett resz etett arcszíne 2S arcbőre milyen It? Hany t-e volt-e hasmenése és az milyen It vo volt-e veres él hasmenés? Milyenek vltak avo nẹ k g U on z k t (t M kt b t t k C e v m? gorcso e un hosszantartó egyenletes izomgörk?m us g?r : sk) és iomrángásokkal és mozgassal valtakozo 1dokollonkenb izomgörcso t (kl k k) M gorcso onl us eg kell állapítani hogy meddig ta;tott él betegseg es naprol-napra milyen változásokat é _ JeItek betegen vegül hogy mikor állt be él ha:l MlOd zeket a ad tokt a helyszínen a beteg és korny zet nek k1kerdezese utjan elsősorban a nyomozó csend or llapltsa meg ly\ g kell allonban jegyezni hogy a sertett vagy gyanusltott előadását nem minden esetben lehet igaznak elfogadni Alaptalan feljelentést és hamis vallomást szülhet többek közt z önsugall at (autosuggestio) SzolgáII Janak erre peldaul a következő megtörtént esetek : - 1 Egy férfi feljelentette a vele már 8 éve vadházasságban éjő nő hogy pálirukába tett méreggel meg ekarta merge2jnl PanaszoHa hogy egy napon a köhögése ellen használt pálinkát szokatlanúl maró szagúnak találta Amikor abból egy pohárkával megivott $ yomrában erős maró fájdalmat érzett sokszor hányt es napokig nagyokú belső fájdalmai voltak Ugyanekkor a nála volt 2 férfinek és 1 nőnek adott egy kis pohárkával kóstolót akik szintén érezték a pálinka maró voltát A veg-yi vizsgált bizonyította hogy a pálinka teljesen ártalmatlan anyagokat tartalmazott és a panaszos önsugallat a tanuk sugallat hatása alatt tették terhelő vallomásukat üt 2 E y v si tisztviselő neje aki előadása szerint rosszul lt!eqevel és sokat civakodott panaszolta hogy ferj e ot borral meg akarta mérgezni Egy n pon ugyanis két palack finom bort hozott haza amiboi a2jonban az ebédnél ő nem ivott csak ClZ ass2jonyt kínálta aki ivott is belőle Ebből az ass ny azt hitte hogy a férje őt meg akarja mérgezn! Nemsoara ; osszu1l is lett gyomorgörcsöket kapott hany t es utana napokig beteg volt A kihivott o ; vos hatarozottan mérgezést állapított meg A vegyi VIzsgálat megállapitotta hogy a borban nem volt mérge : ő anyag és elfogadhatóvá tette a férjnek azt az eloadasail: hogy ö békítési célza ttal vitte haza a bort 3 Egy reggel egy több tagból álló család nem utkozott f\ swmszédok végül rosszat sejtve bet? : te az ajt t es él szobában az apát anyát felnőtt fiat es leanyat halva találták A faluban rögtön híre futo hogy a csaldot és magát a leány aki gyengeeimej u volt pcltkanymereggel mérgezte meg Ez a mende-monda a boncolást végző orvosokat is annyira befolyásolta hogy arznmé gezést állapítottak meg holott a hullák elvaltozasa es a vegyi vizsgálat határozottan széngázmérgezést bízonyítottak 4 Egy másik esetben 6 tagú társaságot találtak részint hlva részint eszméletlenül egy szobában Az egyik eszméletre howtt legény elmesélte hogy előző este mulattak és elfogljván a pálinkájuk megitták a házban talált kámforos spirituszt Nemsokára rosszul lettek hánytak a szobában volt macska a hányadékból evett de többre nem emlékezett Ez a vallomás Aztán te hirtelen felugrasz én meg a nyúlhoz vágjm a boto t ha kiugrik a lyukhól Aztán te meg belelöhetsz Vadásztunk mi elég nyulat bottal odahaza - Jó - egyezett bele Balázs kin2k szintén eszéb 2 jutottak gyermekkjri nyúlvadászatai - Csak siess mert már megint kezdi! Czepe Feri elrohant Miközben azonban a botot nyest2 Balázs Gyuri meg kínlódva gubbasztott a IYllkon r::>hamléptekkel közeledett a vész örmester úr Gajdacsi 1\2- pében Mert mi történt? Az történt hogy valahol elöl a rajvoncllban kapitány úr Halápyl1ak eszébe jut:jtt hogy nem jó dolog lesz azt a sok hösi halált hajt virágszálat ott hátul felügyelet nélkül hagyni Kiadta hát a parancsot a közelben fekvö Gajdacsinak: - Gajdacsi menjen csak hátra és nézzen utána hogy a halottak valami disznósáyot ne csináljanak! Örmester úr Gajdacsi pedig nem azért volt húsz év óta szolgálatvezetö hogy ne ismerte volna f21 a régi patak medrének a font:>sságát a vett parancs szempontjából Merl a tarlón ott úgy sem mert senki sem megmozdulni hisz rögtön meglátták volna De az árok a hűvös bokrokkal az gyanús volt Azt kellett elsösorban átkutatni Közben Balázs vágyódva verejtékezö hombkkal m2redl arra amerröl Czepét várta A nyúl ujabb offenzivába kezdett A vékony zsávolynadrág már több helyen kirongyolódolt és éles karm:jk vágódlak Balázs husába NagyJn szenvedett -- Még se lehet ez nyúl - gondolta elkes2redetten IÍs megalkudva a végzettel hogy annyi kínlódás után még se lesz nyúlvacsora már éppen fel akart ugrani midön Czepe visszatért Balázs arca felderült _ No most - biztatta ezepe Háromra ugorj fel Egy kettő három - Megálljatok! - dörgött egy jól ismert hang őrmester úr Gajdacsi hangja ki ekkor érkezett oda Már késö volt Gyuri ugrott de a következö pillanatban szédülve hevert a fölrlön Czepe ki Gajdacsi hangjára összerezzent célt tév2sztett a husánggal és ijedtében úgy találta fültövön az ö Gyuri komáját hogy az menten elnyúlt mint egy béka De csak egy percre Mert a következö pillanatban már a rajtakapott hünös arcával haptákban állott Gajdacsi elött A lyukból pedig Gyurival egyidejüleg egy hatalmas fekete kandúr pattant elö és villámgyorsan tünt el a bokrok között Bizonyára egerészni járt a tarlón és a csatazaj vagy a nyúlászó hösi halottak elöl bújt a lyukba Gajdacsi egy szempillantás alatt mindent m2gértett És eklwr olyasmi történt amit meg hónapok mulva is meglepetten hitetlenül mesélt egymásnak a tizennegyedik század legénysége: Örmester úr Gajdacsi harsány kacaj ra fakadt és dörögve hahotázott it két bűnös csakis ennek a kitörö jókedvnek köszönhette hogy némi fiilcibálások árán megszabadult Másnap reggel Balázs Gyuri ismét maródivizitrc mmt Most már jogosan Akkora daganat volt a füle mögött mint egy jófajta krumpli D<> törzsorvos úr Lusztigot a látvány hidegen hagyta Neki megvoltak a maga elvei Odafordult a szanitécaltiszth2z _ Törzsorvos úr ik melde gehórzám a fehér por elfogyott - Adja neki feher por! _ Adja neki rózsaszín por - legyintett a törzsorvos úr tökéletes közönnyel És beírta Balázs Gyuri n\(! mli szolgá Iatképes A rózsaszín pol csodákat müvelt Azóta Itt szlillóig(! a tizennegyedik suizadnál : Megza\ arlak mint Ballizs Gyurit - a nyúl

7 oda szuggcnilta 8 boncoló orvosoka1 hogy kámformérgezést állapítottak meg holott ebben az esetben is széngázmérgezés idézte elő a haláleseteket és rosz _ zlll1 étet Ha valaki beismeri a bűncselekmény el kö vetését még nem bizonyos hogy azt a büncsclekményt el is!<övette erre példa a következő eset : 5 Egy béresné az ura halála után azt a feljelentc t tette hogy az urát a bojtár biztatására ő mérgezte meg és hogy a mélget a bojtár adta Előadta hogy a mérget a bojtár lakásáról kamilban vitte a lakásukra A vegyi vizsgálat és a boncolás természetes halálra szolgáltattak bi20nyitékot de az asszony megmaradt vallomása mellett A vizsgálóbíró erre kisérletet tett hogy az asszony előadása megfelel het-e a valóságnak és kisü1t hogy a bojtár lakásától a Lakásukig evőkanálban vitt vizet az asszony útközben egészen eilotyogtatta Rámutatva előző vallomásának valószinütlenségére végre beismerte hogy szerelmes volt a bojtárba de az őt visszautasította és ezért akarta a bojtárt bajba juttatni 6 Egy öregembert reggel az udvaron agyonverve találtak Ugyanabban a házban lakott egy apa 3 fiával akik közül a legfiatalabb a nyomozás alkalmával magára vállalta a bűncselekmény elkövetését Előadta hogy éjjel az öreg kiment az udvarra vizelni ő a kamrából kivette a fejszét utána osont és agyonütötte A fejszét a kabátja alá dugta és a folyó felé indult hogy abba b dobja de meggondolta magát a fejszét hazahozta a kamrában elrejtette Elöadta a fejszét f:s a kabatjat ahol az a fejszétől véres lett A vegyi vizs állat k!mutatta hogy sem a fejszén sem a kabaton mncs ver A fej sze és a kabát bel eje r zsdás v o: lt Amikor a vizsgálat eredménllét ae onvadloval kozoltek az oda módositotta vallomását hogy a bűncselekményt nem a fejszével hanem eml furkosbottal követte el Vér azonban a furkósbaton sem volt Ismét módosította tehát a vallomását úgy hogy a büncselekmen t egy kapával követte el de vért a megjelölf kap ṇ sem leht tt t lálí A rejtély kulcsa az hogy or et a fiu apja ölte meg de a legfiatalabb fiat ablrta hogy a bűncselekmény elkövetését vállalja ar mert tudta hogy az mint fiata Ikorú enyhébb bur:tetese reszesül de elmul asztotta fiával az elkövetes modját közöltni ezért keveredett az állandóan ell entmondásokba A mos!: felhozoííakon kivül még számtalan oka lehet annak h? gy valaki az igazságtól ejtérő vallomást tsz 1\z aki ontudatlan állapotból magához tér szin -en álhthat olya : t amit nem tett és az ilyen egyének eppen mert az ontud atban bekövetkezett folytonossági hiány nemc ak az ontudatlanság idejére hanem az zt megelozo es követő idre is vonatkozik az utóagos sllgalla nak (sug g sho) könnyen engedhetnek A sugallas mibenletenek magyarázata az orvostlldomany feladata a nyomozót csak annyiban érdek) ryogy sugallat álló emberek nem létező izeket sza Ok;! erezhetnek sőt határozott betegségi tünetek is val tod nak általa t k CSE06RSGr tapok 1929 (ebrur tű I - Szénázmérgezettek akasztottak (még önakasztot a IS) ; esz gek agyrázkódást szenved ettek öntudatáb? ren szennt bekövetkezik az emlitett folytonossági h k IBny eze lően értékelni kell vallomását teh -t a a nyomozonak megfele- Egy esetben a csendőrség arról értesült h faluban egy négy tagú család ogy a meg van mergezve es az apa meg az egyik kisleány már meg is ha1t A helyszijnen megjelient járőr az anyát ágyban fekve betegen tamua és mert a szomszédoktól azt hallották hogy a házaspár rossz viszonyban volt mindjárt azt kérdezték az ass:ljonytól hogy miért pusztította el a férjét és a gyermekét Erre az ass2jony sírva felelte hogy azért akarta az egész csajádot saját magával együtt el pusztítani mert a férje az egyik gyermeknek nem akart enni adni Ha ő adott neki szidta és ütötte-verte öket és m1ndig azt mondthj hogy minek a gyermeknek enni Az asszony ezután eszméletlen lett és csak másnap tért mag-ához amikor a vizsgálóbiró kihallgatta Ekkor már nem emlékezett arra hogy előző nap mit mondott csupán azt tudta hogy a csendőrök mindenfélét kérdeztek tőle és ő mindent ráhagyott A később kideritett valóság pedig az volt hogy széngájzmérgezés törtémt Ilyen esetek máskor is emfordulhatnak és így ártatlan s2jemélyek is nagyon könnyen gyanúba kever-ed hetnek Orvosi műtét céljából elaltatott nők mem ritkán vádolj-ák az orvost azzal hogy ellenük a kábultság ideje alatt nemi meréntyletet követett el Ez azért van mert egyes altatószer ek az elaltatottban nemi koépzeteket idéljnek elő Előfordult Amerikában hogy egy aszs2jony altatással vég2jett foghúzás után hazamenve a férjének a2ji: mondotta hogy az orvos vele amíg aldt nemileg közösült A férj revolvert véve magához az orvos rendelőjébe ment és öt ott szó nélkül lelőtte A valóságban nemi merénylet nem történt A sértett és tanu hibás vallomása1n kivül elöfordult sokszor hogy a bünügyi vegyi vizsgálatokban nem enoen gyakorlott szakértő is tévedésbe -esett amire s2jolgáljal1!ak például a következő esetek : 1 Egy f? lyadékban belladonna mérget (atropin) kelt keresm A fol!j8dekot a vizsg-ájatot v-éjgző beszantotta aztan elégette és a hamuban ker este ae tropi!i-z atropin szerves növényi méreg lévén elegnt es Igy a hamuban nem is volt kimutatható 2 Két másik szakértő teában lúgot mutatott ki amiben konyhasó volt 3 Hasonló eset fordult elő ami-kor egy_ szakértő forraltbort vizsgá1jt 4 Egy sljalkértő s-ok szabad cyánt taláh olyan pah nkaban ameliyben faszesz volt 5 Egy növényszakértő ártalmatlan hájgyökérről azt monta h gy z mérges nadragu1yagyökér Az Ilyen altalanos hibák elkerülése végett állíttcrtott fel ben a I M R d l tiel / szamu ren e e az Orzáos Bírósági Vegyészeti Intézet Budapestel1! amely rntezet az ország összes b rendelkezésére áll lrosagama b F!dat!a bi ói izs gálatokban ahol az elkövetett ; h se m _ 2n kldeneser agy a gyanú e]oszl artásár a kd t bunoss-e lzo I er yitasára vagy az ártatlanság i eser : e y e yl VIzsgálatokra van szükség a bíró- k sago segitsegere Jenni Az inrté2jet nemcs k mérgezési esetekben vehető 1ge Y?e hanem a JegkÜtlönbözőbb esetekbe gosttast ad 1 ilk eszközök vfzsij at má n vagy ruhán ta ad il r el ad ta Va]amey cșiznyűs helyi talajjal f l ] - n IS e VI a- y k ossg knál? véres ruhák és p l vegyi vi:s alata es b l zo- o Iapíthatja hogy a k: d és :s l a? n htása által m Jart-e a2jon a helyen A meglött ember testéből k nak a gyanúsitott lakásán I f e I vagy ruha vlseloje isz edett oiomvagdadek l l e og a t ólomdarabbal való k

8 1929 február to CSENDORSÉGI LAPOK vegyi össhasonjítása felvilágosítást adhat a 1 h azok egy anyagot képeztek-e Eg!} estben rro> ogy a halotton szúrt sebet álla tott k meg és a sebből néhány fémdarabot szedt k ki b -l l t a Vlzs 9} a a ot vegzők arra következtett k buncselekmeny elkövetésére használt ke s h b J t t h t e pl a h amely- e ogy a egye a sebbe e e or ezer él nyomozast végző csnnd - k l k k t om etort egh se an kutattak és tajáhak is ilyent Ii vegyeszeh mtézet feladata volt annak m9álla íúsa hogy a ket darab egy volt-e p Templomba trtént betöréssel gyanúsított ruhá án talajt gyertyafoltboi a vegyészeti intézet állapítja J hogy csepp a temploan lévő gyertyáról va:: r! ssen feețt szob ab an elöfordult lopásnál a Y nusltott ruhajan talált falnyomokat a vegyészeti mtezetnek kellett megvizsgálnia Nagyon soks o ordul a bíróság a vegyészeti l nt íjethez kuruzsiasl es magzatelhajtási estekben is e llyenor l gkülönbözőbb anyagok kerülnek vizsgalat ala mmtan köíjnépünk illjen célokra rendkívül sokfé le szert használ Szakértőí vlemén yt ad ezenkivül az intézet gyujto gatasok robbanasok mgó vagyon rongálások és végül okirathamisítások esetében Az intézet az igazságügyminisztérium fennhatósága alá ta rtozik; laboratóriuma Budapesten Győzőutca 11 szam alatt van Az intézet kizárólag a bün tetöbíróságok megkeresésére végez vizsgálatokat közigazgatási hatóságoknak és nyomozó közegeknek tehát él csendőrségnek nem Kivételesen ha mérgezeít egyének helyes gyógykezelése szempontjából a gyógykezelő orvos atin!lik sürgős megáhapítását kéri hogy milyen méreggel lett az illető megmérgezve az intézet a vizsgálat eredményét közli és igy az orvos a helyes ehenmérget al1kalmazhatja Véle!TLényét az intézet írásban adja és annak felülbirám sára kizárólg az i gazságügyí orvosi tanács hivatott A magyar csendőrök a déli harctéren Irta: SUHAY IMRE tábornok (5 közlemény) Ettől az időponttól kezdve Erdély biztositása ismét a csendörségre szájirt át amelynek támogatásár csakis az Erdélyben e lhelyezett póttestek jöhettek volna tekinrtetbe Ii helyzet azonban a központi hatalmak sikereire való tekintettel nem volt veszélyes és igy a csendőrség a nagyszebeni Militiirkommando intézkedései szerint önállóan gondoskodott a határvédelemről Ez a szolgálait ha nem is járt csatákkal és ár okharcokkll mégis igen terhes hadiswlgálatnak telunthető A csekélyszámu csendőrség éjjel-nappal őrödött él hosszll kiterjedt erdélyi határ felett Pontos lurszolgálatot zervezett meg mely helyes 1{l?Pet nyujt?tt az oláh mozgolódásokról tájékoztatott a hatarontuh hangulatról megakadályozta az oláh irredena pr <? pagandm figyelemmel kisérte az erdélyi oláhsagot es gondoskodott az ország belrendjéről is A csekélyszámu csendőrség feladatat a leg agyobb i)nfeláldozássaj végezte megerősitése most miután a hru már közel két éve tartott nehézségekbe ütközott mivel a l 1! 0narchiának minden fegyverfogható emberre a ha cteren volt szüksége Eme vl zonyokat jellemzi a nagyszebeni katonai parancsnoksagnak 1916 évi junius 17-én kelt ein 1: számu jelentése a H M urhoz A jelntés f]el1!hti ogy a Marostól délre 636 km arcvonaira nado eseten csak 4320 csendőr van kilométerenként tehát csak 6-7 puska nyaran ggályossá váltak azonban a viszonyok 1916 Amin ismerees az 1915 évi harctéri sikerek után g nemet mmt az osztrák-magyar hadvezetőség onallo ha-dmüveletekbe fogott Conrad az osztrák-magya : hade : ő vezérkari főnöke és Falkenhayn a német ezerkar fonoke nem tudt k uj kö ös haditervben megall odm Conrad Szerb18 leverese után különösen amjor seregel1!k Montenegrót és Albániát is elfoglaltak a Balkanon tiszta helyzetet szeretett volna teremteni Felfogása szerint az antantot elsősorban Szalo ikiből k e llett voln eltávolítani és amikor ilyen modon az osszes balkam haderők felszabadulnak mód kinálkowtt voln a arra h?9y a bolgárokkal e mietemben Romamát allasfoglalasra kenyszeritsék Ezekután Conrad Olaszországgal akart volna végezni Falkenha n nem tette magáévá Conrad okfejtéseit neki a nyugati front fontosabb volt és azért 1916 kora tavasszal verduni offenzíváját inditotta meg Conrad erre önálló hadmüveletekbe fogott Déltirolban ahonnan az Isonzonál harcoló olaszokat oldalba és hátba akarta támadni Ezen szétforgácsolt és nem egységes terv szerinti hadmüveletek nem jártak eredménnyel Falkenhayn Verdunnél és Conrad DéJtirolban kudarcot szenvedett Oroszország pedig uj ból erőre kapva szövetségeseinek tehermentesitésére Brussilow vezetése alatt támadást intézett a meggyöngitett osztrák-magyar arcvonal ellen Brussilow támadása Lucknál eredménnyel járt Ezzel a hadihelyzet máról holnapra gyökeresen megváltowtt Brussilow áttörte az osztrák-magyar frontot ami által az egész keleti arcvonal felgöngyölitésének veszedelme állott be Ugy Conrad mint Falkenhayn beszüntették déltiroli illetve verduni hadmüveleteiket és seregtesteikkel az orosz harctérre igyekeztek hogy a hewzetet ott megmentsék Ez alatt azonban olyan krizis állott be amelyben Románia magatartása fokozatonként bizonytalanná majd veszélyessé vált A külpoliti-kai helyzetnek ilyetén való rosszabbodása elsősorban az erdélyi csendőrség megerősitését tette szükségessé Az első lépés 7 csendőr portyázó /llljöllitmén)liek a román határra való áthelyezése volt Ezek a különitmények a szerb hadjárat idejében alakultak meg és a Duna mentén végeztek biztosító szolgálatot Az AOK azonban hamarosan csapatokat is volt kénytelen Erdélybe helyezni ahol 1916 augusztus havában azután már egy egész bár elég gyenge - hadsereg látta el a biztositási szolgálatot A helyzet 1916 augusztusában Erdélyben tehát az volt hogy az évek óta Erdély határvédelmét elláó csendőrség mögött Románia ellen egy hadsereg IS felvonult A csendőrségi szolgálat a háboru ezen időszakában volt a legnehezebb A csendőrörsök tisztában voltak azzal hogy az oláhok ha haborura határozzák el magukat rajtaütésszerüen fogják a határt átlépni és hogy ők lesznek az elsők akik a támadó oláhok fe1tartóztatására hivatottak

9 CSENDORSÉGI LAPOK 1929 február 10 Tényleg igy is történt A brassói csendőr kerület parancsnoka 1916 augusztus 28án táviratilag j len tette (16873 ein 1) hogy Romániával az ellenseges kedés megkezdődött A predeáli örs harcban áll le génységéből több fő elesett Hasonló volt a helyzet a többi hatarmenh orsoknél amelyek többékevésbé mind fegyveresen tüztek össze az ellenséggel A csendőrségre azonban az oláh rajta ütés eme időszakában még más sulyos feladaook is nehezedtek Szükségessé vált ugyanis a megtámadott országrész kiüritése is A kormány a kiürités irány! tására kormánybiztost nevezett ki aki ezt a munkat a katonai és polgári hatóságokkal karöltve végezte Betegh kormánybiztosnak feladata végrehajtásában az erdélyi csendőrség is rendelkezésére állott melléje pe dig Fery Oszkár vezérőrnagy csendőrségi fejügyelö helyettes osztatott be A csendőrség helyzetét vázolja ama jelentés ame Jyet Fery tábornok 1916 szeptember 18án a belügy miniszternek küldött A jelentés szerint Fery tábornok a kiüritett terü Jeteken szolgálatot teljesitett csendőrök alkalmaztatása tárgyában az Erdélyben müködő hadseregparancsnok sággal abban állapodott meg hogy a brassói csendőr kerülethez tartozó csendőrosztagok továbbra is a mü ködő hadsereg kötelékében maradnak és annál tel jesitenek szolgálatot a kolozsvári csendőrkerülethez tartozó legénység azonban amelyet az ellenség állomásár6l kiszoritott kiválik a hadseregp aransnokság hatásköréból és a csendőrkerületi parancsnoknak bo csáttatik rendelkezésre Nagyküküllő és Udvarhely vár megyék azon részeinek csendőrsége amely már ellen ség által van megszállva nem csatlakozik a hadsereg hez hanem Tordára\ illetve Nagyenyedre vonul be csendőrségi előlj áróinak rendelkezésére A kiürített de még ellenség által meg nem szállott területeken a csendőrség mindenütt megmaradt és addig amig az ellenség által kí nem szoríttatik ott is marad A fentiek szerint a hadseregparancsnokság átvette bras?i VI I csendőrkerület csendőrségét ezt katonai elelmezesbe vette és következőképen használta fel-: a) KordonszolgátlaJtra a harcvonal mögött végül b ) Vasúti ellenörzőszolgálatra az állomásokon és e) portyázó ülönítményekként J elnti továbbá Fery tbk hogy az oláh fajta utesnél ezreddé összevont csendőrség és 3Z Olt mel letti Sikorszky különítmény 3-4 nappal ezelőtt harc ban állott A csen dör ezred - ad hoc alakuiásról lévén szó - Fery tbk által feloszlattatott Fery tbk gondo kodọtt továbbá arról hogy a k un de llng altai meg nem szájlott köz segek orsok fellh tá a altal felügyelet alatt tartassanak roman táma?a él gy rs kiürítés és az Erdélybe uányltott ap tszahtṣok altal a közigazgatási rend femlott at- Illetv UJ szerezesek valtak szükségessé Bạr ezen átszervezes vezetése az erdélyi kormány biztos fi data volt a H M szükségét érezte hogy a csendorugyek rendezésére befolyást gyakoroljon és ert 1?340jeln 16 számú rendeletével a kormány blzí? g hoz ve nyellj; Fer!) Oszkár tbk teendőit és teendőit irányítja amelyek a hadmúv eletekkel kapcso latosan ezen termetek csendőrségét érintik ; 3 az egyes országrészek evakuálásánál ő teszí meg a csendőrségi szempontból szükséges intézk edéseket ; 4 feladatárt iképe2ji továbbá a csendőrségi közbiz tonsági srolgálatnak élz ehenség által el nem foglalt és az ellenség csoportjai közé ée1t saj át területeken végre a kiürített és a visszafog lal! területeken való irányítása illetve újból való rendezese Miután Fery OS2Jkár a fentí utasitás ala<pján a csendőrségi s2jolgátlatort ujból rendezte jelentést tett az Erdélyben levő csendőrség állományviszonyairól Ebből a jelentésből kivehető hogy az a csendőr ség amely ét román hadüzenet előtt alig 5000 főt tett ki most újból tetemes rnegerősítésekhez jutott Fery tbk jelentése s2jerint a kolozs vári I csendőrkerületi paranesnokságnak rendelkezésére áll: tény leges csendőr 1434 fő megerősítés (népf ) fő a brassói V II csendőrkerül eli paranesnohság rendekezésére áll : tényleges csendőr megerősítés (népf stb ) 1716 fő fő ÖSS2Jesen tehát fő Miután az 1 hadseregp arancsnokság időközben az összes tényteges esfndőrlegenységet ét harcoló csapatok áuományából kivonta a fenti tizenegyezer főnyi csendőrség ismét pusztán csendőrszolgálatra hasz nál1atott fel - Időközben az osztrákmagyar és a német had ve2jetőség Románia ellen intézendő közös hadművele tekben áuapodott meg Erdély felvonuló területe lett az oda özönjő osztrákmagyar és német seregtestek nek amelyek hetek alatt kiverték az oláhokat Erdély MI behatoltak ORolll<ÍJniába és a délről felnyomuló bolgárokk31 együtt súlyosan megverték a román haderőt A csendőrség a múködő hadseregek előnyomulását követte é rögtön visszatért régi állomáshelyére mihelyt az ellenseg onnan lki volt kergetve 1916 deoember havá ban valamennyi örs békieáuomáshelyét illetve a roman hadüzenet elötti elhelyezését foglalta el és a háború végéig csendőrségi szolgálatban ott is maradt eleíten? hogy a se!ldőrörsök a román meg lepetesszeru betöres alkalmával rendkívül vitézül visel t k magw: A rendelkezésemre álló adatok jelentesek alapjan megörökitendőnek vélem az alábbi örsök me ata rtás:t kik minlt vitéz első sorban harcoló ka tonak IS fe? esen áhták meg helyüket 1916 evl augusztus 27 iki oláh betörés közismertn me $ lepẹtt megelőzött bennünket a rendeletek et vegrehajtan már nem lehetett EI vot rendelve az omhokkal való barátságüs l?zékeny enntkezés és magatartás Az oláh katonák tjártak a hartárszéli csendőrörs einkre de a betörésr öl ök mag k sem dt k s m it l\ betörés napján dél tan meg él atarszeh orhazaikban voltak és orakor mar tamadtak hataskoret szabályozta Ezek szerínt Fery tbk : 1 ndőrségi ügyjmen tanácsadója Betegh M kl ko rmány bl2!tosnak ; 1 os 2 az 1 II és VII sz csendőrkerületek ama A határon elhetyezve volt Kistatárhegy Tatár havasszoros Sósm - B ck gyar KIshavas LeaTlymezó Esztenacnr V d k-o zo re Kecskéstelepfúrész ház K b t K! IS? 11 ar v aj a 01 or Commandótelep Musatele fureszgyán hatarszeli örsöket váratlanul megtámadttík

10 1929 február 10 CSENDŐRSÉGl LAPOK 1;== Amil IJissza kell szereznünk : Pétervárad A legénység részben fel volt ö ltözve részben &z;onban már lefeüdt és aludt a támadás ide}ében Az >álmukból felz;avart embereknek felöltözni sem volt idejük mert valamennyien a1zonnal euentámadásba men\e át éi bekerítő oláh katonák vonaját átvág va 11 havasok erdők sziklálk nylujtotta terep\édeimet fel használva guerilla harcoliásban vonultak vissza és tar tottcíjk fel az ojáhokat Az örsök tudvaievőleg lényegesen lecsökkentett létszámmal szolgáltak hadiszolgá látra már sok csendőrt elvez;ényehek az örsöket nép fölkelőkkel erösitették meg Az örsök teljesen önmagukra voltak utalva Egyes örsök iskolapéldáját adták hazafiasságuk nak és öntevékenységlüknek Legkiválóbban viselkedtek 11 tudomásomra jutott esetek közül is Szarvadi Vilmos tatárhavassz;orosi Szilágyi Mihály kistatárhegyi és Szilágyi Isiván magyȧrbodzavámi örsparancsnok őr mester Mint6 rnaglart:artásrt tanusított Oyergyc!i Józse! magyarbodzakrálsz;nai örsparancsnok őrmester aki 5 csendőrrel és 9 népfölkelővel tehá<t mindössz;e 14 emberrel 1917 augusztus 27 én 6 órától 28 -án 4 óráig védte a magylaifbodzakrásznai szorost egy oláh ezreddel szemben A felesége a kritikus helyzet be hatásából eredőleg pillanatnyi elmezavarban há>lóruhában futküsott a két tűzvonal között Oyergyai örmestert Mtdesség1e a lőárokba szólította Fe leségével nem törődhetett Egy népfölkelő vitte magával a laktanya mögötti erdőségbe * A csendőrségből még egyegy zászlóaljat alakítottak Bos2Jlliiában (Gendarmeriebataillon B) m ly az összeomláskor Albárniában volt és eg y zasz)oal)at Szelbiábaln (Feldgendarmeriebataülon S) Eöen zálszlúéilj 1917 március ho 2 -en alaktt meg) 4 gyalog- 1 géppuskás századból es 12 )eiento- 110vasból állt A századok Létszáma fő volt Első parancsnoka Rupcic Bosznia-Hercegovinai csendórtestül:etbeh százados volt Az 1 százílld melynek parancsnoka Szopkó Győz;; cs : end őrszáz d>os (ma ezredes) volt kb 8500 magyarbl al1ț rmg a többi század Jegénysége főkép hor atokbol bosnyakok- és csehekből állt A tisztek nag yobb része népf5ilkẹlő vagy csapattiszt volt míg a tisztesek a csendorseg soraiból kerültek ki Eleinte a zászlóaljnak mintegy volt csendór kb 25% éi bielizi tanfolyamot végzett pótcsendőr mig a legétljység zöme népfölkelőkből állt Ezen zászlóalj feladata volt a meghóditott Szerbia délkeleti rés2!ét a vad és járatlan vidéket de különös-en a bolgárok által megszállt szerb területről mindinkább beözönlő komitácsiktól megtisztitani Tudvalevőleg 1917 februárjában a bolgár megszállta Szerbiában nagyobb lázadás ütött ki a komitácsik már-már Nist is fenyegették úgy hogy ezt a fölkdést csak nagyobb külön leküldött osztrák-magyar és ném 01: bolgár erökkel lehetett leverni A zászlóalj körülbelül 3 hónapig volt délkeleti SzerbiábélltlJ Blace vidékén Majd egy északi és déli cwpoptra oszolva 1917 öszéig maradt lent míg a vis2!onyok megjavultak Azonban ez a zászlóalj is kén1ytelen \noh hivélltásos csendóreit lassanként Jeadni mindinkább népfölkelő pót1ást kapott majd is csapattiszt lett 1917 szeptember elején Ochri dától déjnyug1art:ra a görög határra került a franciák és kjomitács1k betöréséne-k meggátlása céljából ez év novemberében aztán bolgár csapatok váltotlák fel Ezen zászlóílllj egész az össze-omlásig igen jól tartotta magát s a visszavonuló Balkán-hadsercglink utóvmél képezte (Folytatj uk )

11 CSENDőRSéGl LAPO/{ F m 1929 február 10 _ miután föképen elméleti kérdésekről van szó - nagyon keveset oktassunk és a már megtanult anyagot kérdések formájában ismételtessük el az emberekkel mert azt így az alacsonyabb értelmi fokon álló ujoncok is megtanulják A terepen tartott OKtatás feltétlenül maradandóbb mint az amelyet a szobában adunk elő s így az esetleg szüks2gképen szobában tartott elméleti oktatást ismételjük m2g a szabadban * A gáz_ Ida : ÜREGDY-NAGY LÁSZLÓ százados Emlékszünk még arra hogy a világháború idején nagy sikerek de nagy veszteségek okozója is volt il gáz Jóllehet a gázharc nemzetközi szerződések szerint nem alkalmazható ma is minden állam kísérletezik harci gázokkal s így tisztán áll előttünk hogy a gázharcban való kiképzésünk van annyira fontos mint maga a harckiképzés Igaz hogy a gázharcnak sok és különféle előfeltétele yan a gáztámadás pedig nem a gyafogság lianem a tüzérség vagy erre külön kiképzett csapatok dolga de viszont fl glízvédem a gyalogságnál a legfontosabb Már pedig a gázharc ismerete nélkül hatályos gázvédelem lehetetlenség A világháború nagy gáztámadásai alatt a hadviselő feleknek többé-kevésbé saját kárukon kellett a gázvédelmet megtanulniok E károk vagyis a gázokozta veszteségek olyan súlyosak voltak hogy azokat csak a világháborús nagy hadseregek birták ki Nekünk mai megkötöttségünkben és csonk aságunkban tehát meg kell előznünk a gázokozta veszteségeket Ad hoc intézkedésekkel ha gáztámadásba kerültünk célt nem értünk Példa rá az olaszoknak a 11 isonzói csatában végrehajtott gáztámadása amikor Boroevic jelentése szerint a 29 és 30 menetzászlóaljak azért szenvedtek nagy veszteséget a gáztámadás alatt mert későn érkeztek az arcvonal mögötti kiképző csoportokhoz s igy a gáz delemben nem voltak eléggé kiképezve Harogáz alatt olyan anyagokat értünk melyek ha az emberrel állattal érintkezésbe jutnak ott mérgező ing2rlö és maró hatást s általában kóros elváltozásokat idéznek lő Harcgáznak csak olyan gázok alkalmasak amelyek nehezebbek a levegőnél s így a föld felszínén megmaradva a mélyedésekbe fedezékekbe is behatolnak Van olyan harcgáz amely azonnal hat és van lappangó hatású amely csak órák mulva sebez Utóbbi természetesen sokkal veszedelmesebb az azonnal ható gáznál miután jelenléte nagyrészt csak a veszteségek beálltával állapítható meg A gáztámadásnak a következő módjai vannak : 1 Gázfuvás 2 Gázlövés gázvetés 3 Repülők gázbomba dobása Utóbbival tekintve a repülő gyorsaságát csak akkor lehet hatást elérni ha egész repülőrajok dobnak gázbombát mert a megfelel ö töménység különben nem helyezhető el szük területen Végül gázzal töltött kézigránátokat is dobhatunk az el lenségre A gázjllvás lényege abban áll hogy a kifuvásra kerülö 9ázt az el lenséges arcvonal hoz közel viszik és azután a g ázpalackokat kinyit ják A palackokból kitóduló gáz felhö alakjában az ellenség felé hömpölyög Ha a kibocsátott gázfelhő nagy a gáztámadás helyétől számított 2-3 km mélységben is hatásos lesz A háború alatt használatban volt egy ilyen gázpalackot az alábbi ábra mutat : A gázharc de csupán maga a gázvédelem is olyan nagy elmél!!ti és gyakorlati tudást igényel amelyre 8 csatárokat teljes egészében meg nem taníthatjuk Éppen azért szigorú mértéket tartsunk a tekintetben hogy a csatároknak csak olyan dolgokat tanítsunk amelyeknek gyakorlati hasznát is veszik A gázharc megértéséhez szükséges elméleti részt tehát szabj uk a lehető legrövidebbre De amit aztán tanítunk az legyen alapos A kiképzés i cél az legyen hogy : 1 A legénység a gázálarcban feltétlenül bízzék aminek kővetkezménye hogy úgy óvja és gondozza azt mint a puskáját továbbá 2 hogy a csatár minden harcszerü ténykedést felöltött gázálarccal is végre tudjon hajtani A gázvédelmet az alapfogalmaktól eltekintve önállóan gyakorolni nem lehet A kíképzés tehát úgy történjék hogy a gyakorlatvezető a 9yakorlatok közben vétesse fel az larcot az ujoncokkal eleinte rövidebb időre és helyben kobb hosszabb időn át és mozgás közben végül nehezebb gyakorlatok alatt Erről később még szó lesz A gázkiképzést az ujoncokkal legkorábban csak a harmadik hten kezdjük el de célszerü még későbbre is ha lasztaru mert az ujoncok az első hetekben olyan sok új beny?_ mást nyernek hogy ebbeli oktatásunk ha túl korán kzdjuk meg kétségtelenül eredménytelen lesz Kezdetben J ábra E palaok természetesen külőnböző nagyságban és a gazok tulajdonsága szerint más-más anyagból készültek Leggyakoribb volt a vaspalack A gázfuvást nagyban befolyásolja az időjárás és a terep Száraz hűvös idő a legkedvezőbb a gázfúvásra ; tehát legalalmasabbak a hajnali órák melyek ha egyuttal ködösek JS a meglepetést - miután a köd a gázt részben elrejti - fokozzák A fúváshoz állandó egyenletes szél kell amely a gáz- felhők hömpö[ygését az ellnség felé előegíti A szélseg másodpercenkint 1-5 méter lehet vagyis olyan erős amelyet már érzünk Gyengébb szél veszélyes a saját

12 1929 február 10 CSENDŐRSÉG! LAPOK csapatokra mert nem akadályozza meg a gázfelhönek esetleges visszaf2lé való terjeszkedését erösebb szél pedig a gázfelhöt sz2jjeloszlatja Napsütés ritkítja a gázt Esö és hó elnyeli A terep: Az oktatást olyan terepen k211 tartani amel!) gázfúvásra tényleg alkalmas Ilyen terep legalább kis kiterjedésben mindenütt található Legjobb ha a kibocsátás helyétöl a cél felé mérsékelten lejtö sik és fedetlen a terep 2 öbra A dombok a gázfelllöt irányából eltéritik mert a gáz a mélységi vonalakat követi Ennélfogva a mélyedés2kben összegyiilemlik F terepfedezet a gázfelhöt fe!tartóztatja de kiilönösen a növényzet a gáz tapadását elösegíti A mondottak alapján: Feladatok : Jelölje meg a terepen a gázfuvásra legalkalmasabb tereprészt»a«csendör Látunk-e még a közelben erre megfelelö terepet»b«csendör ha igen hol van az? Ha a saját állásunk a piros tetejű házikó és a diófa között húzódik merrefelé alkalmas a terep gázfuvásra c«csen dör? Ha a falu felé fuvunk gázt mi történik a gázfelhövei 0«csendör? A falu ha mélyedésben van a gázt megköti ha lejtön vagy magaslaton van eltériti irányából A szöló irányából felénk mérsékel! szél fúj Merrefelé történhetik a gázfuvás E«csen dör? És így tovább Gázfuvással való gáztámadás fontosabb mozzanatait a képek mutatják (Háború alatti felvételek) 4 ábra Úlomcsövek beerösilése:e gázpeltlckok:nyllásáb8 H og!j a gázfuvással - ha a gázvédelmet könnyen veszik vagy abban nincsenek kellöen kiképezve - milyen eredményeket lehet elérni még háborúban edzett csapatokkal szemben is példa rá a németek 1915 május hó 31-én Varsónál végrehajtott gázfuvása ahol 200 tonna gáz 3 ubro Gózpolockok beépike 5 ábra A gézpalockok ólomcsöveinek ólvezetesc t\ mellvtden

13 128 CSENDÖRSÉG! L1\POK 1929 február 10 }\ gázlövedékek is különféle érgző (ingerlő) és mé: ges gázokkal tölthetők meg }\ lovedekek lehetnek pusztn gázlövedékek amelyeknek töltete csak éppen azo felnyitasára elegendők de lehetnek egyúttal repeszhatásuak IS A gáz lövés előnye a gázfuvássa szemḅen a hogy széltől jórészben a közbeeső tereptől pedig teljesen fuggetlen }\z időjárás egyébként a gázlövés alkalmával ugyanligy befolyásolja a gázharc eredményét mint a gázfuvás }\ gázlővedékeket miután kezelésük sokkal nagyobb elővigyázatosságot igényel mint a rendes gránátok kezelése meg kellett jelölni }\z ábra egy ilyen a háború alatt használatban volt gázgránátot mutat be a A 9ya r 6 abr A a8zpal6ckok kinyilos8 (Ma mát villamos ürammel központilag nyilj_k) kifuvása után az 55 és 56 számu szibériai orosz lövészezred melyet a gáz ért teljesen elpusztult De ugyanígy járt a pótlásukra rendelt erők háromnegyed része is 1\ hatás olyan nagy volt amilyenre maguk a németek sem számitottak s igy nem is voltak képeszk a sikert teljes mértékben kiaknázni 1\z osztrák-magyar hadsereg 1916 junius 29-i San i _ 8 ábre A terep : A gázlővésre a célnál levő sík terep ke\ésbé de az átszegdelt és fedett terep igen alkalmas Előbbinél könny2n terjed utóbbi fogja a gázt Hogy a gázlővés arányairól és mibenlétéről némi fogalmunk legyen az elmult világháborúból néhány példát hozok fel : 1916 év június hó án a németek a francia!ircvonalon lőttek először nagyobb mennyiségü gázt Este 10 órától reggel 5 óráig gázgránátot lőttek ki külőnböző méretü lővegekből A francia tüzérség egy félóra mulva harcképtelenné vált }\ németek azonban a támadás sikerét nem tudták kihasználni mert nem \olt tartalékuk kéznél Az előző orosz gáztámadásokra feleletül 1917 július 29-én Dvicsinnél mi hajtottunk végre egy gáztámadást a németekkel együtt }\ gázlövés két óra hosszat délelőtt 7 órától 9 óráig tartott Mi 8 10 és 15 cm IŐlegekből 3300-at a németek pedig et lőttek amellyel mintegy négyzetkilométer területet gázositottak el }\ hatás olyan nagy volt hogy az oroszok nem is védekeztek }\z olaszok a 11 isonzói csatában lőttek nagyobb mennyiségü gázgránátot ránk de inkább a hátsó állásokra és az utakra }\ hatás éppen azért aránylag kicsiny volt 7 ábra Gézfelhő (2-5 méter magas) Martius és San Michelei gázfu\ása alkalmával melyné) 30 tonnál fújtak az olaszok halottat veszítettek A gázlölés (\etés) lényege az hogy a tüzérség gázlövegékkel lő Ennél az eljárásnál tehát a főszerep a tüzérségé és az aknavető osztagoké

14 1929 február 10 CSENDORSÉG! LAPOK A 17 honvéd hadosztály t érte le bb 6 órától reggel 3 óráig 3500 f gj an a támadas Délután oszgen grá átr tesége 11 halott 750 Ii!génységi és 12 A gáz-kézigránátokat a háború al n oves ért Vesz- t I SZt seb sult volt esetben használták M ozgó h ar c ban alkatt l S csak l en ritka állandósultabb viszonyok mellett é 1 :lmaz asa k izart csak felelő időjárásnál vesszük hasz a ; l as terepen meg t megtisztítására alkalmas na vohelyek kavernák egyesüle i tag tekintet nélkül arra hogy tényleges szolgála ban all -e vagy nyugállományban van ami a dljat fizeti es közpiskolába járó gyermeke v! H: ag á gi gyern :: ke akkor csak abban az esetben tarthatn i én III gesulet tán :ọgatas ára ha őnhibáján kivül szorul{ ayagi e yze be keruln<! es penzkölcsönre lenne szüksége A gáz kézigránátban a gáz rendszerint üve ben van ez ezt egy ce lluloid burok f A h b b 1 a oru o ntt példák eléggé veszedelmes voltát akk a r h a a gázvéd o e e esen kiképezve vagy ha a szolgálatot tk l t kezdjük külőnös gondossággal A I hatása megsemmisítő lehet A ( Foly tat juk) gg 0 b denyd (9 e I abra ) i 1 9az oljak a gázharc b e em en nem vagyunk e eren nem t meg epo gáztámadás csendörségi internátus kérdéséhez Irta: CSISZÉR ANDRÁS albadnagy (Pápa) A Csendőrségi Internátus Egyesület megalakulása az osszcs csendőr bajtársak régi óhaja Fentartása és rendeltetésszerü megvalósitása minden anyagi áldozatot megérdemel Az egyesulet anya i támogatása minden csendőr bajtársnak egyenesen kotelesseget kell hogy képezze mert senki sem tud atja mikor ves i igénybe az egyesület anyagi támogat sat akar tanuimanyi segély akár kölcsönigénylés alakjaban Az egyesület a ma rendelkező kis vagyonkájával valamint az államkincstár hozzájárulása esetén is - bár az á liamkincstár által felajánlható összeg nagyságáról fogalmam SInCS - a megépiteni tervezett fiu-internátussal nem tudná azt a célt elérni amit a vezetőség bölcs és üdvös elhatározással keresztül vinni szándékozik mert az ősszes csendőr bajtársaknak tanuló gyermeke it befogadó internátusi épület épitési költsége az épület fentartása a szükséges tanerők javadalmazása stb stb olyat!! összeget emésztene fel hogy az internátusba nem hogy ingyimes de talán még kedvezményes férőhelyek sem volnának biztosithatók Ennélfogva a bajtársakon anyagilag nem legfeljebb csak annyit érnénk el hogy gyermekei egy helyen lennének elhelyezhetők lenne segitve a testületbeli egyének Az egyesület által adandó anyagi támogatás legcélszerübb módja egyelőre - mig az egyesület vagyona megfelelő összegre nem szaporodik és rendeltetését a tervezett módon és mértékben meg tudja oldani - csak tanulmányi segélyeknek az egyesület vagyonához mérten és anyagi erejének megfelelő összegben való kiutalása lenne Az egyesület vagyonának gyarapodásával a kamatokból igen sok bajtársunk nyerhetne tanuló gyermekei számára kisebb-nagyobb összegü pénzsegély t az önhibájukon kivül szorult anyagi helyzetbe került bajtársaink pedig olcsó kamatozásu kölcsönt Ugy az őrsök közgazdálkodásai is Az egyesületbe rendes tagul való belépésre minden ténylegesen szolgáló csendőregyén kőtelezendö lenne a nyugdijas csendőregyének közül pedig azok akik önként belépni óhajtanának A tagsági dijak a tényleges csendőregyének havi illetékéből lennének levonandók és pedig minden alhadnagy és tiszthelyettestől havi 1 pengö törzsőrmester- és őrmesterektől 80 fillér csendőröktől pedig 50 fillér I\z egyesület által adandó anyagi támogatás ki keil e e terjeszteni az V-VIII oszlályu középiskolásokra es a tam tojelőltekre is nemre való tekintet nélkül Az egyesiilet támogatására igényt tarthatna minden MlIldezek tekintetbevétele mellett a segélyben elsősorban az arra rászorlilrtak jönnének tekintetbe Az új spanyol büntetötörvény érdekességei 1929 ja uár l-én új büntetőtörvénykönyv lépett éltbe panyolo : szagban Tavaly az új olasz büntetőtörvénykönyv ervényre : ept e Idejen beszámoltunk az olasz büntetőjogi újitás érdek se elrol most hírt adunk a spanyol reform feltünőbb részelrol IS a Csendőrségi Lapok olvasóinak * Az új spanyol büntetötörvénykönyvőn több mint két eszt deje dolgoz? egy szakemberekből álló bizottság E ag munkajat a nemzetgyűlés beszélte meg néhány teljes blzo ulesén majd az igazságügyminiszter mondta ki róla az utolsó szót s királyi dekrétummal törvénnyé avatta A január l-ig érvényben volt büntetőtörvénykönyv 1870-ből eredt s 626 szakaszból állott Az új btk ezzel szemben 858 szakaszt tartalmaz és előd jéhez mérten kétségtelenül nagy haladást jelent Az eddigi spanyol büntetőigazságszolgáltatási keménységet általában kerüli ; viszont néhány nem jelentéktelen esetben annál szigorúbb A halálbüntetés megmarad Valami enyhités mindazáltal történt itt is : csupán egyetlen súlyos körülmény esetében nem szabad ezután halálbüntetést kimondani A szabadságvesztés bün(ctéseknél számos leszállitás történt»életfogytig«tartó fegyházat az új törvény nem ismer a legmagasabb fegyházbüntetés hanl/inc esztendő (Eddig harminc év kitöltése után rendszerint kegyelmet kapott az életfogytig elítélt ember) A büntetések leszállitásának az új törvény azon rendelkezése is kedvez hogy csak kerek évek illetőlg kerek hónapok mondhatók ki az ítéletekben Néhány bűncselekmény t melyet eddig büntettnek vett a törvény ezentúl a vétségek csoportjába soroznak A pénzbüntetések ezután gyakrabban felfüggeszthetők lesznek A s llyosabb bűn c sel2kményeknél 1000 pezetától pezetáig terjednek ezek a pénzbüntetések ; szegényebb emberek részletekben is fizethetik Szabadságleszlés nem áltoztathat6 át többé pénzbüntetésre ezzel a szegény és gazdag közötti különbség eltünik a spanyol igazságszolgáltatásból ezen a ponton A Iizsgálati togságot mindig bf kert számítani A szigorú magánfogság tartama legfeljebb három hónap lehet A szabadságvesztés bün tetések megkezdésére két évig lehet ha ladékot adni az eddigi egy év helyett Későbbi kifogástalan viselkedés i!setén a bűnügyi nyilvántartásból való törlés is lehetséges vagyis a teljes rehabilitáció Az új büntetőtörvénykönyv is ismeri a számtizctés különböző fajtáit akár az olasz A száműzetés lehi!t lakóhelyváltoztatási parancs lehet tszakafrikába küldés vagy valamel!:! szigetre telepítés amely harmin évig tarthat A közalkalmazottak megvesztegetésének bilncselekményeit az új törvény jóval szigorúbban birálja el mint a rég i sőt már a kísérletet is Sajtóvétségek tekintet nélkül a készülő sajtótörvényre igen szigorú biintetésben részesiilnek A hatóságok elleni bűncselekmény<k kivált a rendörés csendőrközegeknek való tettleges ellenállás sokkal Sll Iyosabb következményekkel jár mint a régi törnnykön!j1

15 130 CSENDMSÉGI LAPOK 1929 fe bruár to szerint Az államellenes bűncselekményeket legkivált a fennálló kormányforma elleni felkelést utólag kiadandó rendeletek szerint kell majd a bíróságoknak kezelniök A gondatlanságból okowtt emberölés nem jelent enyhébb itéletet ; ugyanúgy büntetik mint más emberölést OépiárómI71(zetők például akik halálra gázolnak valakit tizenkét esztendei fegyházat kaphatnak ami miatt országszerte nagy a megrökönyödés Feltűnö védelmet nyujt Primo de Rivera új büntetőtórvénykönyve a vallásgyakorlat számára és itt igen érdekes különbségeket tesz katolikus és egyéb felekezetek között Eddig legalább a törvény betűi szerint valamennyi vallásfelekezet egyenlő rangu volt Spanyolországban s egyforma törvényes védelmet kapott Az új büntetőtörvénykönyv azonban kifejezetten a»római katolikus apostoli áilamvallás«ról beszél s a különbségeket a büntetések kiszabásában is érvény re juttatja Aki például protestáns istentiszteletet zavar két hónaptól hat hónapig terjedő börtönbüntetésben részesül ; ugyanakkor a római katolikus istentisztelet vagy szertartás zavarója már liat hónaptól három vig terjedő börtönt kap Az államvallást nyolc szakasz védi a többi vallást keltő Spanyolország nem ismlri a házasság törvenyes felbontását éppen ezért a törvénytelen visz:myjk száma itt felet R nagy Furcsa ilyen körülmények között a házasságtörés szigorú büntetése : egy évtől hár:lmig ter;2dhető börtön mindkét félre A nö Spanyolországban még igen-igen messze van a férfiak jogai mögött A legfájdalmasabb nőt illető büntetőjogi rendelkezést azonban most végre mégis sikerűlt a büntetőtörvénykönyvből kikiiszöbölni : eddig ugyanis a feleségét házasságtörésen rajtakapó férj minden súlyosabb büntetőjogi felelösségrevonás nélkül megölhette nejét a házasságtörő férfival egyetemben Könnyű kis száműzetés járt csak az ilyesmi nyomában Az új törvény szakít ezzel a középkori szörnyílséggel most komolyabb büntetöjogi felelösséggel kell majd számolnia a vérengző férjnek (A szülők számára ha huszonháromévesrtél fiatalabb leányukat a csábító karjában érték ugyanilyen büntetőjogi kedvezmények jártak ki) * A leglényegesebb változás a régi helyzettel szemben a biró szabad mérlegelésének jelentős Iliterjesztése Az új büntetőtörvényköllyv életbelépésével azonban a birói rend eddigi sarkalatos alaptörvényét is felfüggesztette a spanyol diktátor : a birák áthelyezhetetlenségére vonatkozó rendelkezéseket Félévig szól ez a felfüggesztés ezalatt a kormány tetszése szerint áthelyezheti még a legfelsőbb bíróságok bármely tagját is Az igazságügyminiszter felhatalmazást kapott hogy bármely igazságszolgáltatási alkalmazottat legyenek akár fiatalok akár öregek teljes fizetéssel nyugdíjazhasson A hatvanötödik életévet vagy a har cötödik szolgálati évet betöltött bírákat mind nyugdljazzák Azt a bírót aki tisztét»valamely okból nem ielégitöen vagy nem helyesen látja el«félfizetéssel egy jogásza dolgozik ezen a reformoll az igazságü 9yminiszter elnöklete alatt Március 15-élg kell készen lenniok Alapos átalakításra itt igazán sziikség van mert eddig a spanyol átkok közül egyike volt a legnépszerűbbeknek ez : - Ha pöröd van nyerd meg! A perköltségeket ugyanis a fizetöképes peres félen hajtják be akár elvesztette akár megnyerte a pert Érdekes változás történt az igazságügyminisztérium nevében is Eddig így hívták a spanyol pecsétőr minisztérium át : Ministerio de Orada y Jllsticia azaz a kegyelem és igazság minisztériuma Ezután az igazság és kultusz minisztériuma a neve miután Spanyolországban az államnak az egyházakhoz való viszonyából és kötelezettségeiből fakadó ügyek az igazságügyi tárcához tartoznak Magyarul tehát vallásés igazságügyminiszternek nevezhetjük a spanyol igazságügy legfőbb intézőjét Portyáás_ - Tereptárgyaink : az erény és a biil/ Előbbi ritkán utóbbi sajnos sürübbel/ akad utunkba Mint ahogy az Netben GondolatbalI végigszágu/rlla azon az IliolI melyet az ellllult évben leportyáztunk jóleső érzéssel némi kis önérzettel ál/apithatjuk meg hogy rovatunk uj diszkucsl1lá)a jogosan megillet benniinket Megtekintettük utunkban a párisi Eitfe/-toJ/l)ot jártunk az egyiptomi piramis ok aljában és valóbal/ ugy néztünk kémlelődtiink mindenfelé mint ahogyall a Krausz ezredes ur rajzolta s gukkerező /ovascselldőr bajtársunk a fej/éeen feszi ro/ytassu/z hát portyázó utainkat most már a képzeletet szinező fejléc alatt * Byrd lz api/ány llelll tudom hány óra hosszat repült dém sarkvidéken és kutatott fel teljesen!íj azaz Ismeretlen területeket A repülés - beavatottak szerint - egyike voft a LFgbravurosabb repüléseknek li1elye et sa! krepiilők egyáltalában eddig végeztek A nagyközollseg azonban erről a repiilés/ől ea)szeriiell nem esz tudomást mert a vi1rg-attrakció/i cak akkor érdekli ha nem mindennapos izgalmak kisérik azo/wt A Noblli expediciója kiváltotta és lelemésztette mil/dazt az ell1óciót amit az emberek iltdat amtt lelkülzbell a arkrepiilések és sarkrepiilők számára elraktároztak Aki egy felderítő úttal liléa érdeklődésre akar számot evre rendelkezési állományba lehet helyezni Az újra alkalmazás tekintetében a legfelsőbb jogitanács dönt Ha ez edveötlen a bírót minden fizetés nélkül elbocsátják az aliami szolgálatból tartani annak /legalább is Marsba kfll lilajd a jövőben repülnie * A rendelet hangsúlyozza hogy a rossz állami alkalmazottak fegyelmezése igy sokkal könnyebb Primo de Rivera gy nyllatkozata azonban rávilágit az igazi okra :»Diktatura lejen a buntetigazságszolgáltatásnak is bizonyos alapfelteteleket kell elsmerie a különleges felügyelettel együtt«spany0l Igazsagszolgáltatási rendszert ennek következteben gyokeresen átalakítják ; az ország húsz legkiválóbb KI!önben elll i ol } lan nagy baj hogy a világ ttj a/lci? k kezdik felarnl magukat Van ug vallis eg) Ig1l Irat ; ányos o/dala ezeknek a vi/ágszenzációknak : tnt amllyene az o ceán és sarkrepülések Elvof/ják a (tgjelmet a ol atnt fontos és lénypges Végre IS ha egy UI Zeppelln vagy Junkers elripült a Mont Blanck Jatta Jeruzsálem aijagy Makó II/I/t Cl a

16 1929 február 10 sport és t1lt a technika szem t ából sítmény de nem szabad etfelez:k h CSENDűRSÉGI LAPOK elentős tel;eaz események felett sokkal nagyobb o gy ezek felett sedés és érdeklődés a sportklubb oszt ntebb a lelke /(inában ahol szuạ a polgárháború l l mmt pl Észak- t tk tb d a legszörnyűbb éhinséggel ve ez e en ezt oszertitt mintegy la 11 6 I : * e I/yomoruság kö illi l ember kuzd gon ktvul e p kevésbé hellemeset is vitt bele életiiltkbe ádió sok hasznos hellemes szóralwztató dal RendeseIt eppen akkor szólal Illeg egy t el s e d t tt 1 va - ovenszeresen a b l ; osbo!é! yhez hasonló hang a SZOI1t b sze UI/t szo :1fa all amtkor Illi alud ll szeret k H meg s; o ; ;sze UI á d ; d k ne n a szerett a társaságot akkor haflámp s ra tola m et l ett nemcsak ő és b csal d k k ( a -la szora- OZt tgazl szorak ozasrol nem is lehetne szó ha X-ek nem pukkadnanak az rí; hatfámpás láttá ) l - I e l ott b n za I l van egy egyultve mi/ldenki aki a derék házigazda szempontiából»száll1it«ezek rellű/esell s Zt V b o [ b t l IO VO art on lzahotaval Fagy - Iw nok vanilak túlsuij: ban -»eziist«-hangú Iw caglíssa! iutalmazzák amikor ttzenharmd szor lí irázzák hogy :» Teve J!a/ egy hetes van ket hetes van négy hetes söt több!«* Nekem iogom van a pihenésre Elvitázhatatlan logom mondom én N ekell1 is a s?6rakozásra InOIl aná ö Ha a törvény döntene hogy kinek a ioga erdell1el 1Ilká?b hatósági támogatást azé-e aki pihenni vagy ze akt sz? raozni akar akkor valószíniíleg nem az utobbd venne parifog 7sába A legszomorúbb a doro!bn hog! ilyen esetekel/ a»iog«a»törvény«i erdes egy ltalaban felmerulhet Nem szomoní -e hogy Ilyesmikre IS paragrafusokat hel! csinálni? Nem kellee:e mi 1[In emberbe beoltvrt lennie annak hogy a maslkat k/mellll tartozik? *» lzaló itt rádió Budapest! «teve Jan egy hete : Hiába bele kell nyugodni Csak legalább fal ts volna egy téglás kit téglás négy téglás söt több a ll1; 0s a falakat most kivétel nélkiil papírvékonyra eplttk ugy hogy rajzszöget is csak félve SZlír bele az ember Hiába! Teve vall sokféle fal csak egyjéle és - azt hiszem - ember is És pedig az az ember alu csak akkor tudna tehintettel lenni a másikra ha ez a másik a hivatalföllöke lenne vagy ha a tapilltatosságért külön tapintatossági pótdíi lellne»i!letékes«* Egy orvos eányát érte a surencse hogy az országos szépségversenyen öt tanlta a zsííri a legszebb magyar [eánynak és ö kapta a büszke elnevezést: Miss Hungária () fog kiutazni Amerikába hogy az ott mefltartandó nemzetközi szépségverseny en a li1agyar sz epséget képviselve A Miss Hungáriát akit egyéb kent polgári nevén S Röskéllek!tíV/lak bizonyára csodalaual hódolattal s még több titkolt irígységge1 Jeszik körül fiatal barátnői t n /lekem meg arra ke/l gondoizolll hogy milyen srí/yos halldicap milyen nehéz teher ami enneh a I/Ísleánynall III ár 16 esztendős korában a nyakába sza/wdt Most vall egy állfjjnországa a szépség országa melynek ö a hirálynöie Egy királynö akinek detronizálása elkerülhetetlen Egy kis pattanás egy parányi pörsenés az arcon egy zst/ri melynek tagiai jobban lelkesülllell a kreol teilltért mint il habfehéréri s vége a birodalflfúllak N olaszorszgban /v1ussolini kezdeményezésére a /mt-t6 a süllyedt Caligula kincses hai6inak kieme 1 l sevel klserleteznek Karunk leghíresebb emberének efn gyobb zseniiének utasít1sára azonban ne/ 1en buvrkt érletezések mindíg mindenütt eredménv uvarokal zogtak neki ennek a munkának mert (17 ẹ enul egzodte hanem nekiláttak a Noemi-tó lei sa7 omṣanak Mwtán pedig Mussolini nemcsak álmodo ; k es te : vez f? et hanem cselekszik a kolaszális méretu nllll1ka/l meg mult év őszén megkezdödt k h- napoko t t t n a 131 e s o r o sokak által haszontalannak hiábavl(jnak nytlvallltott munka után láthat6vá lett (/ k uálva A t b lze h z egvi tenként mintegy 5 centimétert apad t; s a mernokok szamításai szerint 5 6 h { l i - onap Illll va u /LeLheto!? le z ek a 1za;ók Ezt az eseményt melyet l/ üi; 0nben az ulsagokbol is lvashatott az olvas6 csak aze ; t elejjel1ítettem itt fel mert ez is bizonyság arra LObY a vasakarat lehetetlennek látsz6 nehézségekkel IS 11ẹp s mgküzdeni llogy a vasakarat egymagában IS felslker le/1! s hogy ha a vasakaratltoz ez a név: M u s s o L t II I tarsllb> akkor a siker már csak idő kérdése Kedves Nagybátyám! Figyelő PERSZE LÖRINC csendőr levele nagybátyjához VIZ MÁTÉ tiszthelyetf eshez Azt se tdom hogy kerüljek kedves Nagybátyám szemi! e! e HISZ mar nagyon régen nem hallattam magamról st rra a levelre sem válaszoltam amelyben Kerekes tor:;sormester ur esetét irá meg azzal a fránya minetlevellel Hát bizony mink is jót mulattunk az eseten Azért mondom mink is mert utólagos jóváhagyása reményében levelét felolvastam a vacsoránál Még a gyako rlati próbacsendőr is aki eddig még szólni se mert a hasát fogta 112v 2ttben De aztán kijelentette hogy ilyen dolog a mai próbacsendörrel egyáltalán nem tőrténhetik meg mert a mai genzráció (bi2jony igy mondta) sokkal külőmb mint a régi Erre aztán Kakas törzsörmester ur is elköhentette magát s olyan szemekkel nézett a gyakorlatira hogy az rö\]tön megnémult Jegyezze meg magánal fiatalember hogy én is együtt voltam próbacsendör Kerekes törzsörmester urral! mo ndta venni Szegény gyakorla>tinak kél hétig nem lehetett szavát Hiába meséltiink aztán vicceket a vacsora után Kakas törzsőrmester urnak S2 huzódott a szája nevetésre Biz:J nyára nem irt a Bözsi sugta oda nekem Szélpali aid a vacsorálnál mellettem ül azért rosszkedvű a törzsörmcstzr ur! Én csende!ien jót nyomtam lábammal a Pali tyukszemére II Használjuk a csendörségi emlékalap levelezlllapjah! Művésziek olcsók! Höseink emlékét és testűletűnk dics 6ségét szolgálják!

17 CSENDöRSÉG! LAPOK 1929 február 10 meri féltm hogy a törzsörme ter ur meghallja a öz emlegetéset ebben pedig nem ismer tréfát Erre 5!elpa I I S észrevette magát s elcsendesedett Jobb is ha nem vihognak! - torte meg vegre törzsönnester ur a csendet - Vegye e o Jn Kakas k I I ább a CSLlszl 1 üssék fel a 61 lapoidaion s nézzék meg felul a Jobb sarokban az első rövidih?st s tudom isten hogy elmegy a kedvük a nevetéstől! Nagyot sóhajtott f2lk lt s tthagyott mint Szentpál az atyafiakat (Igy hivja Kovacs Mozes oreg csendőr a megszállás óta az oláhokat) SzéipaJi - A Csüszt nézzük még vacsora utan IS? - nevetett Vojcsik azonban aggodalmas arccal tekiṇgelesz or k 1 s látszott rajta hogy majd szétpattan a fej az rolkodéstöl hogy megfejthesse mit rejthet a C usz z0 n a - Ha y ja csak Vojcsik - szakitotta félbe a tis t- g t dhatná már hogy Szélpal egy remhirhelyettes ur - u tefjesz o em t ber Csak azt akartam mon am ogy o n p_ után tartom meg a szokásos szombati vizsga 8: zu an J d k t h h I a A t ó éjszakát kivánt s otthagyott bennunket Ahg hogy e m j I t ött Kakas tőrzsőrmester ur s látva a felette csendes hangulatot mosolyogva Jegyezt2 mg : o ugye gyere 2 m g C t?1 a susz k k é is csak jó forgatni eg!! kicsikét azt Azután lefeküdtünk Azaz nem mindnyajan ze pa I mg N S l r fennmaradt Levelet akart irni Boritékja nem vo 1t s VOJ csiktól kért kölcsön Vojcsik szivesen adott egy szep galam bos boritékot de megjegyezte hogy Jobb volna ha haỵna a levélírást s lefeküdl12 mert holnap hajnalban kezdodik a munka hely amelyet olyan pontosan jelölt meg kon!!v nelkul a tőrzsőrmester ur? Hiába erölkődőtt mert bizon!! nem v)lt olyan Jartas a Csüsz re]telmeiben mint Kalas tőrzsőrmester ur Az igazat megvallva kedves Nagybátyám az én O!dalamat is furta a dolog de a próbacsendőr előtt nem Igen akartam mutatni hogy engem is izgat a dolog meg aztán ugyis tudtam hogy Vojcsik nem birja sokáig Igy is volt Pár perc mulva VOjcslk eltunt Kevés idő mulva mi is utána mentünk Vojcsik ott ült az irószekrénye előtt Előtte a inyi tott Csüsz és gondolkodott Hát ezt le kellett volna rajzolm Pár pillanatig mosolyogva néztük Vojcsikot aztán rászólt Szélpali - No Vojcsik megtaláltad-e a mumust? Vojcsik vigyorogva fordult hátra : - Semmi baj gyeri!kek csak viccelt a törzsőrmester ur! Itt csak annyi van hogy hivt - Hadd csak Vojcsik - nyugtatta meg ze pa I az S l r aggodalmaskodót mikőzben leszedte a csókolózo glamboka a levélboritékrój - Feketelakra Irok Szatyor Tamas csendőrnek hogy milyen volt a szen1le Ebben aztán Vojcsik is megnyugodott s nem soka ra el is aludt Én meg vártam Szélpalit mert lámpánál nem igen tudok aludni Egyszer aztán cs3k hallju? gy VO! CSI elkezdi : A csendör az államhatalom képvlseloje a torvznyes rend és belső itt aztán megakadt - No - mondja Szélpali jókor kezded tanulni! szegény Vojcsik te is Hanem már én is befejezem levelemet Majd ha tulestünk a szemlén akkor ujra irok s megirom hogy sikerült-e Addig is alázatosan üdvőzli az gész családjával együtt szerető unokaöccse Persze Lőrinc gy csendör Erre Szélpall is közelebb lépett s egyszerre csak hangosan olvasta : hivatalból távol! - No ennek felz se tréfa gyerekek - összecsapta a Csüszt s mint a szélvész tünt el az irodában Mi tanácstalanul néztünk őssze A próbacsendőr ijedten állt az ágya mellett Vojcsik arca pedig ujra elboruit mert hátha mégis valami baj van s csak rossz helyen nézte meg a Csüszt? Nem volt ideje azonban ujból utána nézni mert felpattant az ajtó s besodródjtt rajta Szél pali kezében egy fogalmazvánnyal - Ide süssetek! Mégis csak igaza volt a tőrzsőrmester urnak A százados ur már két nap óta nem ir alá Szárnypk hivt Ugy jőn a szárny posta No Vojcsik mit gondolsz mit jelent ez? --;WO--- Szegény Vojcsiknak nem kellett Szóval választ adni 22 Kérdés Csendőrségi egyének hozzátartozóit ük Leritt az egész emberről hogy»jön a szemle«holljéri és kőzrendészeti kórházzal nelll biró áflo/lllíshdycli - Ide a metrendet! - kommandirozott Szélpalí A próbacsendőr fürgén ugrott s pár pillanat mulva Szélpalí lakna/ log/lezelés végett be lehet-e utaliii olyan holl lúl és özrel/dészeli kórházba ahol logkezelés Ian? boszorkányos ügyességgel száguldott a sok betii közőtt s ezután csak tőrt mondat:jkat hallottunk Válasz Igen ha orvosi bizonyitvánnyal igazolják hogy - Utoljára 24-én irt alá délelőtt szokott; délután a fogkezelésre okvetl2j1 szükségük van Az orvosi bizonyítványt át kelj adni az örsparancsnoknak aki szolgálati uton indulhat ; vonatja csak 3 órakor van ; akkor is csak a területileg illetékes honvéd vegyes dandárparancsnokságh:jz Feketelak felé ; mehetne ugyan Szentivánra de fene rossz az ut és 25 km; tehát Feketelakra megy onnan meg csak Kékesre mehet tehát 29-én délelőtt fog ideérkezni! terjeszti fel a beutalás iránti kérelmet s csatolja ahhoz az orvosi bizonyitványt - Kicsoda? - szólalt meg a hátunk mögött egy mély hang Az örsparancsnok ur volt aki észrevétlenül lépett a szobába Felugrottunk - A százados ur - bőkte ki Vojcsik akaratlanul 23 Kérdés A tettes éie ideiél/ behatol a károsllak liyilt udvarára s a nyitva ÜNő Jlbúl egy 150 pengö érté/lll sertés t elhait Még az udvaron azonban tetten éri a káros mire a tettes rákiált: Menien innel/ tem mert hogy ugy arról kupán terem koldul! A kdros lisszavollulváll nem aka - VOjcsik VOjCSik maga mindig rémeket lát! _ le a fiszthelytes ur - A SzéipaJi tiszthelyettes ur alázatosan jelentem intette el a dályozta Illeg serléséllek kihaitását az udvarból Mit követett tettes? Válasz A tettes akkor amidőn a káros sertését az ólból kihajtotta befejezte a tehát sertés eddig a ellopását Btk Cselkménye 333 -ába ütköző a II Bn 1 -a

18 1929 február 10 CSENDORSÉGI L1\POK érlielmében az L Bn 48 -a szerint mlnosu lo I opás vétsege ln ve az hogy az ellopott tek t t b _ mgo dolog értéke nem nagyo b 200 pengőnél Am a Lopott d I I k o og e vlteleben opo argy meg tetten erte a tettest mire kétségkivül a l tt t ar asa vege t megfen yegetle a tettenérő károst 1\ káros I t t t el IS a It attol hog!) a to lvajt megakad I I I l 10 ml e vtteleven Ez az utóbbi kőrülmén t tt k b t a yozza a lopott y a e es cselekmenyene un eto)ogl meghatározásában a Btk 31j5 -ára utal ; e szennt tehat a cselekmény rablásnak t k t l b t tt H opas un e e ogy a csellekményl e törvén hel t k k e tn endo Y!) szennt mmo : 1 su anna torvényes feltétele az hogy a tettenért tolvaj a lopott tárgy megtartása végett erőszakot f t t h l vagy enyege es aszna Jon Esetünkben a tolvaj szóbeli f _ A l l f enye gesse epett el MIKor alkalmas a fenyegetés a Btk 345 -a megállapitására? Ezt megmondja a Btk 347 -a mldon meghatatozz a fenyegetésnek itt irányadó fogalmát E szefint fenyegeiesen oly cselekmény elkővetésével való fenyeg etés értendő amellyel a fenyegetettnek vagy hozzátartozojanak esetleg valamely jelenlevőnek élete testi épsége vagy vagyona sulyos veszdelemnek van kitéve Kérdés tehát hogy a tettesnek -szóbeli fenyegetése ilyen fenyegetésneik tekintendő-e Ezt az eset körülményeinek pontosabb vizsgálata alapján dönthetjülk el Tekintve azt hogy a lopás éjjel történt a tettenért tetlesnek fenyegető szavai nagyobb sullyal esnek a mérlegbe mert hiszen az éjszakai sötétség vagy homály miatt nem is lehet kellőleg ellenőrizni mozdulatait nem lehet kellőleg megfigyelni nincsenek-e a közelben büntársai akik segítségére készek Elvileg ugyanis az a felfjgásunk hogy a puszta szóbeli fenyegetés nem alkalmas a Btk 3lj5 -a megállapitására ha ezzel a fenyegetés beváltására mutató készség nem párosul ha a fenyegető és fenyegetett közt testi erőbeli különbség van a fenyegetett javára vagy egyéb köriilmények utalnak arra hogy a fenyegetést nem kellett nagyon komo Jyan venni Ilyen büns-etek nyomozásánál tehát nagyon gondosan és figyelmesen kell eljárni mert a legapróbb részleteknek is döntő jelentőségük lehel 1\ birói gyakorlat ugyanis éles különbségett tesz a között az eset kőzött amikor a tolvaj menekülés végett azonnal erőszakot és fenyegetést alkalmaz és a között az eset között amikor a tolvaj a lopott tárgy meg tartása végett lép fel erőszakosan vagy fenyegetőleg mert csak ebben az esetben állapítja meg a Btk 31j5 -át Természetes hogy a menekülö tolvajnak a menekülés érdekében kifejtett erőszaka vagy használt fenyegetése külön bűncseekmény jelenségét tünteti fel (hatósági közjeg ellen való erőszak testi sértés személyes szabadság megsértése stb) ezért a tettes külön és önáhó bűnvádi felelősséggel tartozik?4 Kérdés A m kir pé/lzügyllliniszter által /924 évi 5007 P M sz a cl ladászjcgytjk és jegyterigazolvállyol ilfetéke lárgyában kiadotf rendelet 26 -a értelmében rel/ilelet elten vélökre ad6csalás és pénzügyi kihágás It//alt!-iszabait pénzbirstígnclk és pél/zblintetésnek felerész (/ fe[ iden/ öl telerésze (/z álfamkincsttírf illeti Megillefl- fehat if Y cselekmények teljelel/tése ese/éli (/ iliszabott blrsagok és büntetések tele a telieleidő jtírőr! is? S!w Igel/ 11111/0 eljárási!iell köie/l/i a be/oly t összegből lam részesedés végett? Válasz 1\z idézett pénzügyminiszteri rendelet 21j: -a szerint mindenki köteles ha a rendelet 22 -ába utkozo A Corvilwk lándzsáját megragadva robfa/1j t a ki I f HI tán teile e o- OSt fészkedbö/ Magyar prdtall! o az vadra s szállj viadalra a szaba l P: lt l j 5 _J907) (Cardltccl olasz ko u kihágok e!követését felfedezi a községi elöljáróság utján )elentest tenni az illetékes pénzügyigazgatóságnak 1\ rendelet 21 -a pedig kötelességévé teszi a csendoroknek re:ndöröknek a közbiztonsági törvényhatósági városi vagy községi közegeknek valamint a pénzügyőröknek h gy azokait akik lőfegyverrel vagy lóháton kutyákkal vaclasznak vadászjegy ük felmutatására szólitsák fel Már most az a kércl<ls hogy a csendőr-járőr akinek s ọlgálati kötelessége az ilyen ügyekben eljárnia s az elk? vetett törvényszeg<lsekről az illetékes hatóságokhoz jelentest tenme a rendelet 26 -a szempontjából feljelentőnek tekintendő-e 1\ rendelet maga e tekintetben semmiféle meg különboztetest nem tartalmazván megállhat az a magyarázat hogy a befolyt pénzbirságok és pénzbüntetések felét az észlelt kihágásokról jelentést tevő csendőrök is jogosan igényelhetik Minthogy a pénzbirságokat az illetékes pénzügyigaz gatoság szabja ki az adócsalások esetében és a pénzügyl a:?jgatóság közbenjötte szükséges a rendes birósági eljárashoz s egyébként is a kiszabott büntetésekről a pénzügyigazgatóság köteles nyilvántartást vezetni a megfelelő részese dés dolgában az illetékes pénzügyigazgatósághoz kell fordulni Természetes hogy a csendőr-járőr e tárgyban nem léphet a pénzügyigazgatósággal közvetlen érintkezésbe hanem csak osztályparancsnoka utján Milnthogy egyébként a rendeleinek parancsoló intézkedése az hogy a befolyt birság és pénzbüntetés fele a feljelentőé a -pénzügyi hatóságok hivatalból kőtelesek azt az érdekelt félnek eljuttatni ha ugyan az a nézetük hogy ez a részesedés a hivatali kötelességükben eljáró hatósági személyeknek is jár Minclenestre azok az örsök amelyek ebben a kérdésben érdekelve vannak jól teszik ha a kérdés tisztázása végett megfelelö jelentést tesznek szolgálati uton 25 Kérdés A SZili 60/ ponljdnak 2 bekezdése a[apiáll beszlrzelt általállas térképre Iolwlkozólag nem illtézkedik az utasítás oli tekintetbell hog) il szlírilyparallcsnoknak mit kell abba ber izolllia Kérdés hog)all keze[je a szám ) parancsnok a Iármeg)e dlfafános lérképét? Válasz 1\ vármegye térképére a szárny parancsnoknak azért van szüksége hogy a látóköre legalább a m2gye területére is kiterjedhessen 1\ szárnyát részleteiben is ismernie kell a tereptárgyaidg menőleg Viszont az is természetes hogy a vármegye területén elhelyezett osztályparancsnokság szomszédos szárnyparancsnokságok és örsparancsnokságok székhel!)eit is megjelöli az általános térképen csendörségi szolgálati szempontból igy a vármegye térképe tökéletesebb tájékoztatást nyujthat számára de hogy abba mit kell belerajzolnia az nincs meghatározva Ha semmit sem rajzol bele az sem baj az utasítás csak azt követeli hogy az általános t;rkép is kéznél legyen arra az esetre ha éppzn szükség lenn2 reá 26 Kérdés fia Ialakit aki a ősü/ési engedélyi mgkapta mielött (/ házassdgot meg!ötl1é más keride! á/to mtíli)lába helyez/lek át az il/dőre /lézle álél/)es -c a IJ/I i kerileti parallcsl/okságától /lyeri ősülés; cl/gedély? Válasz Igen Ha egyszer megkapta a nősülési engdél-yét azt azért mert a házasság megkötése előtt más kerület állományába lielyezték út elvenni nem lehet Volt I(eriileti parancsnoksága az illetőt biz0nyára már mint a nős létszámra számítót mint nősiilési engedéllyel ellátottat adta át az új kerületnek Ez a nősülzsre vonatkozó rcn dell(ezésekben lefektetve nincs dc a kérdés tcrmészctszrü vojtánál fogva ezt nem is szükséges külön kimondani

19 1M CSENDöRSEGl LAPOK 1929 február 10 Nmll I NMII Egy utazó-betörő elfogása (A Cseadőrségi Lapok ayomozási pályázatáa dicséretet ayert pá yamu I ) Irta: JANZER MÁRTON tiszthelyettes (Tápiószele) Nyomozta a tápiószelei örs 1927 évi március hó közepe táján dr Vicián István tápiószelei lakos földbirtokos a tápiószelei örsön megjelenve panaszolta hogy a laktanya szomszédságában álló kastélyába azon idö alatt míg ö családjával huzamosab ideig távol volt ismeretlen tettes álkulccsal beatolt es onnét könyveket és értékpapirokat 4lj() pengo ertekben ellopott Ez ügyben a nyomozást Farkas h\ átyás tiszthelyettes örsparancsnokhelyettes és Klein Arpád csendőrböl álló járőr vezette be A helyszini szemle alkalmával megállapította a járőr hogy a tettes tolvajkulccsal dolgozott s a kastély összes helyiségeit végig kutatva mindent alaposan felforgatott A könyveken és részvényeken kívül hiányzott még egy az ágyból kifordított és kiürített szalmazsák fele melybe a tettes valószínűleg a 40 kg súllyal bíró könyveket csomagolta be A lopás napját megállapítani nem lehetett éppúgy a tettes kilétét sem Ugyancsak e hó 24-én Matolcsy Miklós budapesti egyetemi magántanár farmosi lakos az örsöt telefon)n arról értesítette hogy aznap délelött külön álló lakatlan kastélyában betörők jártak és a szekrények felfeszítés2 után leánya ott őrzött kelengyéjét csaknem teljes egészben elvitték A kelengyén kívül a tettes ezüstneműt is lopott továbbá egy férfi öltönyt melyet az elöző napokban hagyott vissza a kastélyban orvos fia Panaszos természetesen részletesen felsorolta a panaszt felvevö (emlékezetem szerint) Farkas tiszthelyettes p2dig jegyzékbe foglalta az ellopott holmit Az ellopott tárgyak között volt egy sárga börtokba zárt tábori látcső is mely ugyancsak a panaszos fiának tulajdonát képezte A kár összesen 3500 pengöt tett ki Ezen eset nyomnására ugyancsak Farkas Mátyás tiszthelyettes Klein Arpád csendör továbbá Bátori Lajos és Magyar István őrmesterekből álló járör vezényeltet2tl ki de a nyomozás itt sem vezetett eredményre Csupán annyit sikerült a járőrnek megállapítani hogy a bpás előtti nap;)i1 16 óra körül a kastély közelében lakó Káplár Józsefné lédasszonytól egy idegen férfi érdeklődött aziránt hogy a kastéj!ibm ki E férfí a közeli vasúti megállótól jött egy ajdiiit felől érkező vonattól Termete kőzépmagas álló bajusza barna s feltünően a szemére lealapott szélű fekete kalapot pantallót fűzős cipőt és térdig érő fekete felőltőt vísell Bal hóna alatt pedig egy sárgabör üres aktatáskát szorongatott Megállapította a nyomozást végző két járőr hogy a kastélyba való behatolás ez esetben is álkulccsal tőrtént Megtalálták a padlón a tettes lábnyomait is és biztosították annak épségben maradását Alig telt el egy hét április hó 2-án korán reggel Kohn Lipót tápiószelei fakereskedő jelent meg az azzal hogy az ej o yam ajtaját val az I Ileto az Iro örsöll f l án a fatelepzn levo lakatlan iroda e k f l akarta ieszítoni de nem SIkerült Ma cl I d a val sz::>mszédo; sobának szintén a telepre j I I ta t t feltörte s z szobából az Irodaba nyi o a nyilf aj aj bl t beny:>m ta és b21ül a zárban levő kulcs egyik Ll veg a t aja I rodaba behatolt Ott az íróasztal fiókiál ejfordltasa u an az feltorte a o bb l 400 pengő papirpénzt : valammt a falon lógó sárgabör férfi kabátot és egy ferh salt elopott _ Farkas Mátyás tiszthelyettes és Pomazl Karoly csendor a panasz után azonnal a helyszínére si2!ett hol a káros fll st és 3 darab tolvajkulcs:>t talált Tettes a 2 méter Ital bemondottakon kívül a fatelepen elhanyva egy tekercs - I ere maga kerítésen át jött be az udvarra a l Ik t P as e ove b k t után ugyancsak ezen az úton távozott A la nyomo a l is fellelte a járőr és biztosította azokat Ez eset nyomozásánál Farkas tiszthel eteslle sikerült megállapítani hogy a Matolcsy-féle bet r s el tt napon látotthoz hasonló egyén a Kohn-fel2 betores 210ttt napon Tápiószelén egyik kocsmában időzőtt Ez rá tovább puhatolva járőr megállapít:>tta h:>gy tt a lopas e)jelen 1 óra körül a gyanus idegen sárg3 börkabatban : s llaḷ a? yakán és barna aktatáskával a hóna alatt a kozseghazánal levő kisbírók szobájában megjelent és busás borravaló fejében előfogatot kért Ceglédre melyet az egyík kisbíró nyomban elő is kerített Lesták Illés kocsin Tápiószeléről az idegennel Ceglédre a Korona-szálló elé hajtatotl hol az a kocsist kifizeue és elbocsátotta Ez irányban tovább nyomozva megáuapítást nyert hogy Lesták Illés fuvarosnak ezen gyanus utasa rövid idövel a kocsi elbocsátása után a szállóban swbát kért ez alkalommal azjrrban a bőrkabát és sál már nem volt rajta Kezében aktatáskát és egy csomagot tartdtt magát mint Grósz Emi l nagykárolyi íjletőségü ügynököt vezette be a vendégkönyvbe Másnap reggel 8 óra körül az állomásra ment és elutazott A járör valószínűnek tartotta hogy Grósz a szállóba való betérés előtt a bőrkabátot és sált becsomagolta hogy külsején változást idézzen elő Utána a további nyomozás meddő maradt A járör ijletve az örs meg tette az utasításszerü elfogás iránti intézkedéseket elsősorban ért2sítettl a román és szerb elszakitou területekhez közel esö a vasútvonal mentén fekvö városok rendőrkapitányságait Amíg Farkas tiszthelyettes a Kohn-féle betörésben nyomozott én a tápiószelei örs parancsnoka Magyar Istvá!l őrmester és Klein Arpád csendör a Matolcsy-féle betörés pótnyomozásával voltunk elfoglalva Altalunk a kastélyban ujólag megejtett helyszíni szeml2 alatt káros neje a verandljszobában levö 8 fiókos íróasztal egyik fiókjából egy 45 cm hosszú feszitővasat egy Jlagyobb kovácsolt tolvajkulcsot és egy cipögombolóból készűlt bíztonsági lakat nyitására szolgáló tolvajkulcsot adott át azzal hogy e dolgokat két má5ik nagyobb ugyancsak kovácsolt tolvajkulccsal együtt az el helyszíni szemle után midön a felforgatott szobákat rendezte ugyanabban a fiókban leánya vállkendöjével találta A szobarendezés- és ajtój avításokhoz id Ruzicskll István farmosi lakos konvenciós kovács és lakatost ve_ igénybe kinek a talált betőrőszerszámokat megmutatja; Ruzicska a két nagyobbik tolvajkulcsot gondolkodás nélklil a magáénak vallotta és el is vitte Ruzicska az elvitt két átkulcsot nekünk átadta és azokhoz való tulajdonjogát továbbra is fentartotta Hogy míihelyéből ho!fyan kerültek ki és míkép jurottak az ide9 szersmmokkal együtt a betörés színhelyén levő azt egyelare megmagarázni nem tudta Tovább Ruzicska feddhetlen elaéletú s tisztességes embemek biz4:)jl ki károsnak már régi konvenciós kovácsa volt De keltett maga iránt azzal hogy fe!tünöen bele akarta

20 1929 február 10 CSENDöRSÉGI LAPOK ebbe az ügybe a káros egyik Szeri nte ugyanis ha ez a fiú i ho ;; sz re z-gyakornok fiát fúr-farag és álkulcsokat is szok tt k leg foglalkjz::jtt lakatos mnká eka u k2dvt e részben valónak is bizonyult m J t 12sböl ténydolgokról nem tud::jtt semmit és a calát arról hallani sem hjgy a 9anu a f ago E arozk odlk állandóan szltem Ezen állítása a :lokban talált em akartak lura terelodhes<>n szen t a gyanu Ruzicska ellen erősödött u ;n helyesen kovetkeztetve mégsem lehetett k gy d o a tettes Mert ha a erszamo at ott is hagy ta nagyon valószínűtlen hog k bb eso minden knyszer nélkül azok t I d át F U aj Jnosanak vallja mag enmaradt továbbra is az a k d l k t k e ezt a et kulcsot a magá2nak e er es mlert Ismerte b s mrer everte az ugy e a káros fiat? E kérdést tisztázandó megtudtuk h ogy Ruzlcskának egy másik örs körletében van og lfj R k I t I d UZ1CS a s van nevu e a os:jdott fia ki szintén géplakatos és család- Jáv l nag nyomorban él E fiú a közelmultban álkulccsal atyja házaba behatolt a zárt szekrényt kinitotta e s f l lu azo a IS t k t I tbb f k e ler- nemu a ar opm de atyja tetten érte ll f t o szor el enste atyját mühelyében segített d l lu éh e a opas e o n any nappal a karos kastélyában is v2gzett lakabos munkát atyja helyett Egybevetve ez adatokat id Ruzicska viselkedésével fel merült s erősbödött most már az a ganu h:) f gy l J R k el ophatta kiegész ítette vele a saját szerszámait és úgy ko vette el a lopast Id Ruzicska viszont későbben már sejthette ezt és azért iparkodott a káros fiát belekevrni hogy a saját fiát ha az tényleg bűnös mentesítse ll két kulcs tulajdonjogát most már vissza nem vonhatta Végeredményben az a vélemény alakult ki a járőr minden tagjában hogy ifj Ruzicska alaposan gyanusítható mer ajibijét sem tudta igzolni s ezért a járőr az ifjabb UZICS a atyja mühelyében dolgozva attól a két álkulcsot Ruztcskát előzetes őrizet alá vette Lehetségesnek látszott hogy a szerszámok egy részét: magával hozta a másik részét atyja mühelyéből lopta el Id Ruzicska mert állandóan dolgozott a károsnál a szerszámok első izbeni felmutatása után azt gondolta hogy a két álkulcsot munkaközben a kastélyban feljtette és va laki a házbeliek közü I hogy el ne kallódjanak betette a többi holmival együtt a fiókba És mikor később látta hogy a kulcsok miatt baj lett állítását visszavonni m:ir nem merte Időközben a nagykőrösi rendőrség az állítólagos Grosz Emilt az örs megkeresése alapján épp akor fogta el midőn ki tudja már hányadik betörését kísérelte meg llz örs által leadott köröztetés óta Szegeden és Nagykörösön mintegy 6 betőrést és kasszafúrást bonyolított le Elfogásakor a Kohn-féle bőrkabát és sál rajta volt sárga aktatáskájában pedig egy»spirál«kasszafúrógép 11! acélfúróval egy 35 cm hosszú feszítővas egy csomó álkulcs és tolvajlámpa volt elhelyezve így a lopást tagadni nem is tudta De most már nem Grosz hanem Dalvölgyi Lóránt nevet vette fel és ezt okmányokkal is igazolta Telefonértesítésre Farkas tiszthelyettes Dalvölgyit az örsre kísérte mi pedig szintén bevonultunk az örsr2 és pedig a fialtal Ruzicskával együtt aki - ki kell emelnem _ csak azért tartottam előzetes őrizetben mert súlyos gyanuook forogtak fenn e]jene Személyes meggyőződésem ez ellen szólt és Dalvölgyi 2lfogásának hírére megörültem hogy a nyomozás majd más irányba terelődhet De mert az sem látszott kizártnak hogy az ifj Ruzicska és az elfogott Dalvölgyi között nem áll-e fenn valamilyen összeköttetés meggyőződésem ellenére sem bocsáthattam egyelőre a fiatal Ruzicskát szabadon Utasítottam Farkas tiszthelyettest hogy Dalvölgyit kísérje Farmosra és ott KáplárnévaI szcmbesítse hátha felismeri benne azt a bizonyos pesti utast Egyben a lábnyomokat is hasonlítsa össze Remény- edésünk azonban nem vált valóra Káplárné nem ismerte e l Dalvolgytben azt a btz:jnyjs idegent aki annak idején nala a kastély lakói iránt kérdezősködött 115 Mo t elővettem Dalvölgyi batyuját és miközben azt atvlzsgaltam eszembe jutott hjgy Dalvölgyin Mm olyan ruha va n mint amilyenben a Káplárnétól érdeklődő f f volt oltozve ll I k er I z n J t :cipo pantalló fekoete lecsapott szélű alap és felfele allo bajuszt viselt míg Dalvőlgyin új cstzman drág Szegeden lopott új csizma és új szürke kalap n : Balusza IS nagyon lelógó de a táskát sem vitte el a Jaror a sze b : síéshez Dalvölgyi batylljában volt elég ör2g ruha me CipO IS tehát át kellett öltöztetni E határozat Dalvolgylt kell : metlnül érinttte mert némi színváltozást lehetett rajta eszrevenni Később meg is mondta hogy ez a felesleges toalettc inálás meglepte és nyomban érezte hogy ez fogja vesztet okozni Ṃosdótál bajuszkötő stb hamarosan előkerült a több vel IS egy-kettőre készen voltunk Most már Ruzika hátrhagyásával én kísértem át Farmosra Persze az aktatáskár 1 sem feledkeztnk meg amit most Dalvölgyi a hóna alat szorongatott Igy v zettem Dalvölgyit Káplárné elé lllighoglj nevezett meglatta nyomban felismerte s oly határozottsaggal hogy esküvel is hajlandó volt megerősíteni hogy ez az pẹst: utas Hogy délelőtt miért nem ismerte meg arra Kaplarne csak annyit mondott: -Nem így nézett ki«dalvölgyinek természetesen első dolga volt kijelenteni hogy Farmoson életében sohasem járt és Káplárnét mos; lútja először Ezen állítása mellett megmaradt akkor is mikor cipője pontosan a lábnyomba beleillett ll járőrnek nem maradt más hátra mint szembsít2ni elsősorban a vasúti személyzettel s azután mindenkivel aki a kastély körül lakott Nappal járt arra s láthatta öt bárki Dalvölgyi nem tudhatta hogy a szembesített mit mondott róla s így közel egy tucatnyi egyénnel való szembesítés után nagyon ideges lett Betérve a községházához feltártam előtte hogy többen látták a lopás előtti napgn itt Farmoson tehát nincs értelme a további tagadásnak Dalvölgyi végül is azzal kezdte beismerő vallomását nem hitte volna hogy Káplárnénak ilyen jó memóriája van de attól is tart hogy a vasutasok is felismerték mert Ő is f2lismerte azokat Ennek alapján beismerné ő a lopást ha a lop;:>tt holmi előadását a járőr nem követelné Közbn megmagyarázta a járőrnek hogy a puszta beismeréssel úgy sincsen segítve a dolgoi11 mert az ügyészség előtt úgy is vissza fogja vonni ll lopott holmit pedig előadni nem tudja már és ennek e!öbb-ujtóbb rossz vége lesz Most megmagyaráztam neki hogy a lopott holmik nélkül is nagyojl szépen rá lehet bizonyítani a lopást úgyhogy beismerését hiába fogja visszavonni Eddig tagadta még azt is hogy valaha Farmoson lett volna Ha ez így van mondja most meg hogy az elébe letett csomagban mi lehet? llmi benne van az a lopás színhelyén egy íróasztal fiókjában találtatott és azt a tettes hagyta ott Ha a tartaimát megtudja mondani akkor felesleges hogy a lopást beismerje Némi gondolkodás után közben előkerített két tanu előtt hajszálpontosságra megtudta mondani hogy hány darab milyen nagyságú és formájú szerszám van a csomagban Benne volt a Ruzicska-féle két kulcs is de azokat is felsorolta mert minden darabot ő készített ll szerszámokat az ért hagyta hátra mert a lopott holmival egyenesen még aznap Budapestre utazott hol a csomafjvizsgálatnál ha a szerszámok is nála vannak feltétlenül lefiilclt;k volna Ezt pedig el akarta kerülni Ezt l<övelőleg a kastly ban lefolytatott helyszini szemlénél is a legkisebb darabig felsorolta a hiányzó dolgokat Pontosan megmondta hug!! mi hol volt és melyik szekérnyben vagll fiókban mi maradt hátra

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik?

Dr. D a n c s ó Mária Éva: Szeretnék erre a pontra kitérve kérdezni, hogy a járóbeteg szakellátás összeségében, a bőrgyógyászatra is vonatkozik? 51 bevezetésre javasoljuk a kórház igazgatójának. Ezen belül a 17/b. pont javaslati forma. A határozati javaslat egyértelmű határozott állásfoglalás, abban az esetben, ha a testület e mellett dönt, hogy

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK I IV. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE

www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK I IV. OSZTÁLYOS TANULÓI RÉSZÉRE S M I D H A R G H I T A I H R H A R G I T A F E L E L Ő S K Ö Z Ö S S É G, É L H E T Ő J Ö V Ő! www.hargitamegye.ro www.elhetojovo.ro /elhetojovohr OKTATÓ KIADVÁNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK I IV. OSZTÁLYOS

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Rács Balázs főtörzsőrmester

Rács Balázs főtörzsőrmester Rács Balázs főtörzsőrmester 1908-ban született a Csanád vármegyei Magyarbánhegyesen, egy kisbirtokos család nyolc gyermeke közül negyedikként. Az elemi iskolát kitűnő eredménnyel végezte el, amely után

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,

CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A, A,.,,, CSENDORLEOENYSEOI P Á L Y A,, MINT KENYERKERESET. - 1111 I II JnlTIOJll I II fllllllffilllmmlllllllll ri 1 m IlTITIII IUITI rulllllln 1111111111111 fltillji]]jfjltill UTflrulllnrrr A csendőrlegénységi

Részletesebben

sarkon megkérdezte egy festett arcú hölgy, hogy nem akarok-e szobára menni. Mondtam neki, hogy szobát mindenhol lehet látni, én a Dunát akarom megnézni, azt a szép nagy hidat, és itt van ez a sok-sok csodálatos

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben