Angyalvár színes kréta

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Angyalvár színes kréta"

Átírás

1 Angyalvár színes kréta A közmûvelõdés fölöttébb szükséges voltáról Tapasztalataim szerint az erdélyi magyar sajtóban nem kap elegendõ nyilvánosságot a közmûvelõdés. Az úgynevezett magas, szûkebb körnek szóló kulturális események a lapok hasábjain és a sugárzott sajtóban többnyire háttérbe szorítják a közmûvelõdés szélesebb körnek szóló történéseit. És az is érzékelhetõ, hogy az erdélyi magyar kultúra értékei nem kapnak akkora sajtós hátszelet, mint a magyarországiak, vagy a megfelelõképpen népszerûsített, a televízió révén otthonunkba és életünkbe valósággal beömlõ nyugatiak, illetve tengerentúliak. Ezzel együtt pedig kialakult a magasabb szintû kultúrát a közmûvelõdéssel szembeállító, utóbbit enyhén szólva lenézõ szemlélet. Én inkább egymás mellé állítanám a kettõt, azon egyszerû oknál fogva, hogy nem szemben állók, hanem egymást kiegészítõk. Köztudott, hogy az erdélyi magyarságnak valamivel több mint a fele falun él. Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy nagyon sokan a klasszikus értelemben vett vidéken, azaz kisebb Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Bánffyhunyad, Szilágysomlyó vagy Barót méretû városokban, városkákban élnek, elmondhatjuk, hogy az erdélyi magyarság elsöprõen nagy része vidéki, ami jelen írásunk tárgyát tekintve egyszersmind azt jelenti, hogy nem minden nap fér hozzá a nagyobb városokban zajló magas szintû mûvelõdési eseményekhez. Ettõl azonban még nem beszélhetünk arról, hogy nem részesei, illetve fogyasztói az egyetemes, ezen belül a magyar kultúrának. Sõt, ezernyi példa tanúskodik arról, hogy hely(ség)enként és vidékenként mennyire gazdag és pezsgõ az a közmûvelõdési élet, amelybe az imént említett magas kultúra is szervesen beépül. Nemcsak azért, mert mindenkinek a szülõföldje a legkedvesebb, hanem a tényállás okán is újra a Gaál Mózes Közmûvelõdési Egyesület példáját kell felhoznom. Az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület brassói újraindulása még jócskán hátravolt, amikor az erdõvidéki, alig tízezres városkában, Baróton 1990 áprilisában jogilag is létrejött az a kis egyesület, amely elõbb csak a helyi református egyházközség gyülekezeti termébe, vagy az ütött-kopott városi mûvelõdési ház kistermébe gyûjtötte össze a helyi és vendégelõadók mellé az érdeklõdõ nagyközönséget, majd a kört szélesítve, mára Erdõvidék minden faluját bekapcsolta a közmûvelõdés vérkeringésébe. E gyarapodással az is együtt jár, hogy az egyesület ma már az önkor- 3

2 4 mányzattal és a Székely Nemzeti Múzeummal együttmûködve és közös terhet vállalva múzeumot mûködtet és gyarapít, dokumentációs könyvtár alapjait rakja le, bõséges ismeretanyagot téve elérhetõvé. A Gaál Mózes Közmûvelõdési Egyesület életre hívásának helyes voltát nemcsak ez igazolja, hanem az is, hogy a szûkös állami költségvetés továbbfaragása nyomán egy-, azaz egyfõsre zsugorodott személyzettel a baróti mûvelõdési ház ellehetetlenült, de a közmûvelõdési egyesület kínálva kínálja a tartalmat az eléggé nem sajnálható módon üresen maradt formának, vagyis a városi mûvelõdési háznak. Ezt a kört szélesítik tovább a Háromszéki Õszi Közmûvelõdési Napok, amelyek tulajdonképpen az erdõvidéki közmûvelõdési napokat mint részbeni tartalmat, de inkább mint kezdeményezést vetítik ki az egész megyére. Bizonyos, hogy az erdõvidékihez hasonló megfontolásból eresztett gyökeret Szilágysomlyón az a civil kezdeményezés, amelynek eredménye az immáron második évtizedébe lépett, a Magyar Házban mûködõ Báthory István Könyvtár, de már jóval elõbb az erdélyi fejedelemrõl és lengyel királyról elnevezett, idén már 18. Báthory Napok. A szûk(ebb) szakmai köröknek (is) kínált tudományos ülésszakok mellett ezek a nagyközönség számára is bõven kínálnak olyan lehetõségeket, amelyek egytõl egyig a közmûvelõdés palettájához tartoznak. Mert tulajdonképpen ezt a célt szolgálják az ismeretterjesztõ elõadások, az író olvasó találkozók, a képzõmûvészeti vagy fényképkiállítások, a könyv- és lapbemutatók, a prózai vagy zenés elõadások. És a hepehupás vén Szilágynál maradva a semmibõl 2001-ben újjáélesztett sztánai farsangolás sem csak az eszem-iszomos mulatozásról szól, de táncházról, könyvekrõl, kiállításokról, ismeretterjesztõ kirándulásokról és elõadásokról is. És bizonyos, hogy a jövõre 20. évfordulójához érkezõ Varadinum, a Partiumi Magyar Napok, a bonchidai kastély-napok, vagy a Szatmárnémeti Kulturális Napok, és a kereteit és tartalmát tekintve idén elsõ alkalommal megszervezett Kolozsvári Magyar Napok is ezt a célt követték, mégpedig teljes sikerrel. Utóbbiak, bár a klasszikus város- vagy falunapokhoz hasonló, fõzõcskét, sportvetélkedõket, miegyebet sem nélkülözõ felhozatallal szolgáltak, azért soha nem mellõzték a jellegzetes közmûvelõdési kínálatot. A tapasztalatok márpedig azt mutatják: szükség van mindezekre. A tapasztalatok azt is mutatják: nyitni kell. A legkisebb tájak és a bevezetõben említett falvak felé is. Hiszen ne feledjük, hogy magyarjainknak több mint fele ott él, és nem biztos, hogy önhibája miatt marad távol a közmûvelõdés kínálatától. Ennek alátámasztására az idén februárban Székelyudvarhelyen lezajlott Orbán Balázs olvasó maratont említeném: az esemény a székely anyavárosban zajlott, a mag ott volt, de a kalotaszegi Magyarvistán is bekapcsolódtunk. Kilencen majdnem két órán át olvastunk: a gyermekek mesét, az öregasszonyok egyházi énekeket, mi, a felnõttek pedig egy-egy morzsányit Herepei János helytörténeti adalékaiból, vagy/és saját kedvenc írásainkból/olvasmányainkból. Sok vagy kevés kilenc ember egy majdnem nyolcszáz lelkes magyar faluban? Egyáltalán mit ér maréknyi ember a magyar kultúrában? Annyit mindenképpen, hogy ez a kilenc ember ama két óra hosszat nem valamelyik szappanoperán vagy hasonmód könnyen fogyasztható, de igen kétes értékû, agymosó mûsoron mûvelõdött a televízió képernyõje elõtt, hanem magyar könyvekbõl olvasott, s az ajándékba kapott Orbán Balázs-könyvjelzõ mellett a gyermekek talán olyasfajta élménnyel mentek haza, hogy jövõre is ott lesznek. És például a háromszéki Bikfalván Kerezsi Jánosék portáján rendszeresen megtartott Reneszánsz Zenei Napokon sem zavar senkit, ha az évszázados dallamokba olykor szépen belesimul a legelõrõl hazatartó tehénkék kolomphangja. Zsobokon vagy Szilágyippon is jó helyt vannak a képzõmûvészeti táborok és az azokat lezáró tárlatok. De egy-egy könyvbemutató, író olvasó találkozó, ismeretterjesztõ elõadás, közmûvelõdési esemény is jól megfér mondjuk, egy ilyen célra átrögtönzött fásszínben vagy akár csûrben is. Mindenféle feltûnési viszketegség nélkül, hanem csak úgy, egyszerûen. Kolozsváron például különféle kulturális, illetve szakmai, tudományos egyesületek sokasága mûködik, még sincsenek kalotaszegi magyar közmûvelõdési napok. Márpedig nehezen hiszem, hogy e kistájnak ne lenne érdeklõdõ közönsége és olyan értékei, amelyeket évente legalább egyszer érdemes felmutatni. Nos, ezért is ki kell vinni a városi kultúrkínálatnak legalább egy részét falura. Mert a bevezetõben is említett okok miatt tagadhatatlanul létezik és mélyül valamiféle szakadék, amelyet nemcsak a sajtónyilvánosság, a média hozzáállása, hanem legalább ilyen mértékben a mûvelõdésszervezõk is áthidalhatnak. Vagy eltüntethetnek a mély(ülõ) üresség feltöltésével. És ha a nyitással az is együtt jár, hogy a sajátosan miénket (is) népszerûsítjük, abból csak nyerhetünk. Mert amúgy valóban rendben van, ha például színházaink Ionesco, Csehov, Caragiale, Shakespeare, egyszóval az egyetemes színházmûvészet legjelesebb szerzõinek a remekeit ismertetik meg újabb és újabb feldolgozásban az erdélyi magyar közönséggel, de a dolog ne legyen egyoldalú, és fõleg ne legyen kizárólagos. Ne maradjanak a háttérben a magyar drámairodalom klasszikusai, de a kortársak sem. És azok az elõadások sem, amelyek nem kényszerülnek a stúdió-elõadások sorába, hanem még a függöny felgördülése elõtt zárásra késztetik a pénztárat. Mert ha akarva-akaratlanul elzárjuk az erdélyi magyar nagyközönség elõl a sok szépet és jót, s ezen belül a sajátunkat is, cselekvõ cinkosai leszünk olyasfajta kultúraváltásnak, amelynek a jelei már mutatkoznak. BENKÕ LEVENTE

3 Asztalos Miklós emlékezete Korosztályának kiváló, Kolozsváron is megemlékezésre méltó alakja Asztalos Miklós, az élete végén Körösladányi remete névvel illetett és sokak által méltatlanul elfelejtett kiváló történész, drámaíró július 23-án született. Apám, Szász István, gyermekkori jóbarátja volt s így számos emléket õrzök vele kapcsolatosan. Örök lelkifurdalást okoz számomra, hogy az anyaországban 1977-ben újrakezdõdött életem rohanásában nem tehettem mindenkor eleget hívó szavának, s ezért nem találkozhattam vele újra halála elõtt. Most így próbálom leróni tartozásomat. Ha jól emlékszem 2005 elsõ félévében írtam le egy történetet róla a kolozsvári közönségnek. Ebben az írásban elmeséltem, hogy a kolozsvári Roska Márton régész professzornak 1936-ban történt bíróság elé állítása kapcsán, miként hurcolták meg erkölcsileg Asztalos Miklóst is, tanúvallomásának a fordítás során, a román bíróság (Munteanu hadbíró) által elkövetett meghamisításával. Ehhez járult a helyi magyar értelmiség érthetetlen vakságból eredõ bizalmatlansága, mely mély nyomokat hagyott benne. Ugyanis az akkori kolozsvári publikum jelentõs része nem neki hitt. Talán még nem ismerték a bizánci technikákat. Most, születésének 111. évfordulóján, az utána következõ inkább már második-harmadik nemzedékre marad az elégtételt szolgáltatás feladata azzal is, hogy megemlékezünk róla. Családi irattáramban külön dosszié õrzi emlékezetét. A benne találhatókból és apám 1915-tõl vezetett pontos naplójából illetve emlékirataiból valóságos kis tanulmányt lehetne kijegyzetelni Asztalos Miklós fiatalkoráról, fejlõdésérõl, indulásáról, de vannak emlékek befutásáról és a második világháborút követõ szenvedéstörténetérõl is. Néhány bensõséges emléktöredék bemutatására is támaszkodván ezt próbálom összefoglalni. Már apám naplójának elsõ, kamaszkori oldalain felbukkan a majdnem napi rendszerességgel hozzájuk ellátogató és korai irodalmi érdeklõdéssel megáldott iskolatárs: Asztalos Miklós, kit a Náci becenévvel ruházott fel a baráti kör. A napló a maga aprólékossága mellett hihetetlenül pontos képet fest az elsõ világháborút megelõzõ évek erdélyi tanuló ifjúságának gondolkodás- és ennek megfelelõ életmódjáról. A barátság, a becsület és a szolidaritás, a vidámság és a kópéságok mellett, a gyermekien naiv szerelmek és sóvárgások szövevénye közepette is mindenekfelett a hazaszeretet uralkodik, egyben folyamatosan érzékelhetõ Isten és a család közelsége. Az iratcsomóban található az Asztalos Miklós által 17 évesen szerkesztett és kézzel írt Ne Vicogj tudákos heti lap néhány megszületett száma mellett az a füzet is, melyben elsõ kis irományait gyûjtötte össze. A füzet címe: Szép volt. Az apámról és 12 tagú társaságukról a Telepi Heliconról szóló Pista címû írásában 1917-ben így ír a 11 éves koruk Eremo Carceri (remetelakások Assisi felett) szénrajz óta tartó barátságukról: Életem minden korában boldogan fogok visszaemlékezni azon napjaira gyermekkoromnak, mit ketten Pistával tanultunk, játszottunk és álmodtunk át. Akkor egy baráti kör így mûködött. Saját kezdeményezésre szerveztek apámnál, nagyapám Vörösmarty utca 1. szám (ma: str. Braºov nr. 1.) alatti családi házában önképzõkört, naponta összegyûlõ vidám együttléteket, rendeztek hónapok munkáját jelentõ városi szépségversenyeket (száz részvevõ, számtani mûveletet kívánó kérdõívek összesítése stb.), tánciskolát, közös tanulást. Aztán gyakorta, mikor már mindenki más hazament, Asztalos Miklós elsõ írásait apámmal kettesben bírálta el és javítgatta. Nem mellékes, hogy mindketten a jeles nyelvész, Csûry Bálint tanítványai voltak. Asztalos azonban az érettségit már Székelyudvarhelyen tette le. Ezért a lexikonok azt jegyzik fel következetesen, hogy ott végezte tanulmányait. Ifjúsága szellemi gyökereinek, érdeklõdési körének kialakulása azonban Kolozsvárhoz és a Vörösmarty utcához kötik. Ezt igen fontosnak tartom leszögezni. Aztán jött a háború, a frontra történõ önként jelentkezés, s a baráti kör több tagja hõsi halottként végezte. És persze jött Trianon. A barátságok azonban, mint azt néhány megmenekült késõbbi levél és természetesen saját hét évtizedes emlékezetem is igazolja, örökké éltek. Egyetemi tanulmányait még Kolozsváron kezdte el, ahol fél évig a Ferenc József Tudományegyetem jogász hallgatója volt, de 1920-ban családjával 5

4 6 Magyarországra távozott. A Pozsonyból Pécsre települt Erzsébet Tudományegyetemen mint bölcsész doktorált, s minthogy már korán elkezdte tudományos munkásságát, az egyetem könyvtárának munkatársa lett. Egy berlini ösztöndíj után aztán Budapestre került és az Országos Széchényi Könyvtárban dolgozott tovább tõl a Bartha Miklós Társaság elsõ elnöke volt tól a miniszterelnökség kisebbségi szakértõje. Történészként Erdély és a kisebbségtudomány érdekelte, de átfogó mûveket is írt illetve szerkesztett. Mint azt munkásságának egyik kiváló ismerõje, Grób László az Attraktor kiadó vezetõje írja róla, õ a tudományos körök által kevéssé értékelt, de annál fontosabb, szintetizálni képes, a történelmet a közönség elé tárni tudó történettudósok közé tartozott. Nem apró részletek kutatását, hanem a nagy egész áttekintését tartotta szükségesnek az adott történelmi korszakban. Ez máig is fontos feladat ben írta Wesselényirõl, az elsõ nemzetiségpolitikusról szóló munkáját ban Kossuth Lajos koráról és az erdélyi kérdésrõl értekezett ben az erdélyi állam iskolapolitikájáról írt ben jelent meg A székelyek õstörténete letelepülésükig címû könyve Kolozsváron ban adta ki a Korszerû nemzeti eszme. A revízió alapvetése címû tanulmányát. Ugyancsak 1933-ban jelent meg nevezetes mûve a Magyar nemzet története õsidõktõl napjainkig. Ennek 1848 utáni részét Petõ Sándor írta. A mû az Asztalos Petõ néven a Hóman Szekfûvel vetekedett és olaszra is lefordították. Ezekben az években több munkát szentelt a nemzetiségek történetének is ben jelent meg Rákóczi Ferenc és kora címû fontos könyve. Õ szerkesztette a Jancsó Benedek emlékkönyvet (1931) és a Történeti Erdély címû összefoglaló kötetet (1936). Ez utóbbiban jelent meg az a Roska-tanulmány, amelynek kolozsvári folytatása az említett fájdalmas eseménysor volt. Errõl így írt apámnak december 23-án kelt kézírásos levelében: A kolozsvári»társadalom«a szenny és a gyûlölködés árját zúdította rám: alaptalanul s anélkül, hogy meghallgatott volna. Méltóságomnak ártanék vele, ha ezzel a csúnya áradattal szembeszállnék. Örömmel hallottam többször is, hogy Te sziklaszilárdan hittél bennem. Engedd meg, hogy ezt a bizalmat bizalommal viszonozzam A nagy csalódás után Asztalos Miklós véget vetett történészi munkásságának, és teljesen visszatért fiatalkora szerelméhez, az irodalomhoz. És itt is hatalmas sikereket aratott. A Farkaskaland megmaradt plakátját nézegetem. A Nemzeti Színház is mûsorára tûzte. A szereposztásban Lukács Margit és Jávor Pál. Másik plakátot veszek elõ emléktárgyaim közül: a Vidám szüret nemzetibeli elõadásairól. Aztán Alterego címû erdélyi történelmi vígjátékát Budapest, és Lipcse után Kolozsváron és Nagyváradon is bemutatták. Budapesten Tõkés Annával és Uray Tivadarral. Ennek filmváltozata lett az Egy éjszaka Erdélyben címû film, melynek elsõ német változatát az UFA Tanz mit dem Kaiser címen filmesítette meg. Magyarország a kor egyik filmhatalma volt, s ennek forgatagában nagyszerûen érezte magát. Sorra írta a sikeres forgatókönyveket. Grób László szerint ezekben az években európai hírû színpadi szerzõvé vált. Közben Alibi címmel regényt is írt, de az idõk folyamán megjelentek versei és novellái is. A kor szellemét nem megtagadó negatív élménye is volt. Ez azonban csak fokozta az érdeklõdést iránta. A színházi világ egyik eseménye a Báthori Gábor gáláns kalandjainak, a bõvérû fejedelem noteszébe történt feljegyzéseibõl írt Asszonylázadás címû darabjának betiltása öt elõadás után. A tilalmat egyes körök tiltakozására rendelték el. Az indok: történelmi nagyasszonyaink jó hírének védelme. Ezek az évek jelentették élete csúcspontját. A Nemzeti Színház házi szerzõje lett, a magyar fõváros színházi életének egyik kedvencévé vált. Aztán közbeszólt a háború, a bombázások elõl meghívást kaptak szüleimtõl, hogy a talán kevésbé veszélyeztetett Kolozsvárra jöjjenek át. Asztalos Miklósnénak, az erdélyi születésû Kócsi Böskének, anyám jó barátnõjének hálás levelét olvasom. A pasaréti házat nem hagyják, édesanyja is ragaszkodik ehhez, mint írja: õ a legbátrabb. De a háború törvényei kegyetlenek és történetünk hõsét elválasztják szeretett feleségétõl ben a minisztériumi hivatallal, ahol a III/2 ügyosztály (zene, színház, film) tisztségviselõje, Salzburgba kellett mennie. Innen azonban még abban az évben hazatért feleségéhez a megszállt Magyarországra. Ezzel kezdõdött el életének utolsó, szomorú, de bölcs belenyugvással fogadott szakasza. Már 1946-ban B-listázták, és állásából elbocsátották. Felesége pasaréti villájukban zeneiskolát mûködtetett, ebbõl éltek. Aztán 1951-ben elérkezett a kitelepítés pillanata is. Kis csomagjukkal 48 óra alatt kellett elhagyniuk sikereik egykori színhelyét. A végállomás Körösladány. A település lakossága nem fogadta ellenségesen a kitelepítetteket. Asztalosék beilleszkedtek a település életébe. Közben 1953 után a Sztálin halála utáni kis enyhülés bekövetkeztével visszatérhettek volna Budapestre, de ott a házukat már elvették, és õk már belenyugodtak az új világ által nekik megengedett életformába. Emlékiratait írogatta, levelezgetett. Közel húsz mûkedvelõ elõadást rendezett a helyi mûvelõdési házban, darabokat adaptált, mesejátékokat írt, felesége zeneórákat adott. Másodszor váltott hát életformát és szellemi célkitûzést nagy eseményt jelentett életükben, hiszen Papp András helyi lakos és neje, az új házuk melletti kis vályogházba fogadta õket. Vagyis a kisközösség szeretete vette körül a máig is Böske néni és Miklós bácsiként emlegetett egykori kitelepítetteket. Sõt: a mûvelõdési ház ma Asztalos Miklós nevét viseli. A szakmai utókor viszont a Körösladányi remete névvel ruházta fel. Egy 1982-es levéllel már Miklós bácsi gépelt sorait hozta a posta. Böske néni ekkor már nem élt, özvegy édesanyám is Magyarországra költözött. Ebben a május 14-én kelt levélben arról ír, hogy az Országos Széchényi Könyvtár (egykori munkahelye) emberei ott jártak felmérni hagyatékát és nemsokára elviszik. Leírta, hogy az anyag értékes dokumentumokat tartalmaz történészi és írói munkásságából és az os idõszakról szóló 1678 oldalas, éppen befejezett emlékiratát. Aztán a következõ, július 9-én kelt levélben már arról számolt be,

5 hogy a közel másfél mázsa anyagot nemrég elvitték. Gyermekkorától napjainkig terjedõ, százalékban érintetlen adattárat említett. Mint azt az újonnan kiadott Révai lexikonból megtudhatjuk, benne kéziratos könyvek is szerepeltek. Asztalos Miklós sorsába belenyugodva, közelebbi közösségének és befogadóinak szeretetét élvezve, február 23-án halt meg. A körösladányiak születésének 110. évfordulóján kiállítással emlékeztek szeretett és magukénak érzett halottjukra. Ha kolozsvári utazó jár arra, az alföldi sírra helyezzen el egy szál virágot annak a városnak a nevében, amely megszomorította õt, de mégis felejthetetlen maradt számára, hiszen a kincses város tarisznyázta fel legelõször szellemileg, s itt születtek elsõ írásai, álmai, tervei, szerelmei, ébredeztek ambíciói a késõbb befutott pályához, és ide kötötték a legrégibb barátságok. Könyveit pedig próbáljuk megszerezni, mert idõszerûbbek, mint valaha. SZÁSZ ISTVÁN TAS Szemelvények az Erdélyi Mezõség nemesi kertkultúrájából Az Erdélyi Mezõség tájkarakterét meghatározó tényezõk közül kiemelkedõ fontosságú a domborzat és a növényzet. A nagyjából azonos magasságú, hosszan elnyúló, széles hátú, többnyire kopár dombhátak és a köztük elhelyezkedõ széles, sima talpú völgyek által meghatározott fõ domborzati jegyek mellett a Mezõség potenciális növényzete az erdõs sztyepp és az erdõ; az erdõfoltokat több mint ezer éve kiirtották. A dimbes-dombos fátlan mezõségi tájban markánsan jelennek és jelentek meg mindig is tehát azok a változatos, fás növényzetüket tekintve viszonylag faj- és fajtagazdag, exótákat is felvonultató fõúri kertek, amelyeket az udvarházak, kastélyok körül alakítottak ki. Térszervezõ, tekintetet vonzó tájképi-esztétikai szerepük nyilvánvaló. Bár a Mezõség nem tartozik Erdély gazdag vidékei közé, kastély- és kúriaépítészetét tekintve országos szinten is jelentõs példákat tud felmutatni. Igaz, hogy a méretesebb, pompásabb és regionális jelentõségüket tekintve fontosabb mezõségi nemesi rezidenciák többnyire a nagytáj határain, a fõbb kereskedelmi és közlekedési utakat meghatározó folyóvizek mentén létesültek (mint pl. a bonchidai Bánffy-kastély, a szentbenedeki Korniskastély, a kerlési és árokaljai Bethlen-kastélyok, a radnóti Rákóczi-kastély vagy a kerelõszentpáli Haller-kastély), a belsõ mezõségi területeken is találunk kultúrtörténeti szempontból jelentõs fõúri hajlékokat (a pusztakamarási Kemény-udvarház, a mezõzáhi Ugron-kastély, a cegei Wass-kastélyok, a mezõpaniti Bethlen-kastély stb.) Jelen tanulmány célja néhány kerttörténeti adalékkal gazdagítani a mezõségi tájtörténetet, három konkrét példa segítségével érzékeltetni e méltatlanul elhanyagolt és gyakran elmaradottnak tekintett országrész kultúrtörténeti jelentõségét. Az ismertetés a bonchidai és válaszúti Bánffy-kastélykertegyüttesek, valamint a cegei Wass-rezidenciák kerttörténete, tájba ágyazódása kapcsán próbálja felhívni a figyelmet a nemesi rezidenciák hajdani és jelenlegi jelentõségére. A bonchidai Bánffy-kastélyról és parkjáról mind építészettörténeti, mind kerttörténeti vonalon jelentõs archív anyag áll rendelkezésre. A legkomplexebb minden bizonnyal Gy. Dávid Gyula 2001-es A bonchidai Bánffy-kastély címû munkája, amely a kastély és a kert fejlõdésérõl részletes, minden korábbi jelentõsebb forrásanyagot és szerzõt említõ és idézõ összefoglalást ad. A bonchidai késõ reneszánsz kert leírását illetve rekonstrukciós rajzát is õ közli egy Bánffy Györgynek tulajdonítható összeírás alapján, amely szerint a kastélynak dél felõl való részeiben kívül vagyon egy virágos és veteményes kert. A szóban forgó kertet a malomárok osztotta ketté, és kialakításában a négyzetes, táblás felosztás, a fedeles fahíd (tornyán bádogvitorlával) illetve a kertet védõ palánkkerítés mint jellegzetes reneszánsz stíluselemek határozhatók meg. Európa-szerte már a 16. századtól a virágtábla vált a díszkertek központi részévé amelyben szabályos rendben, mértani pontossággal ültették el a virágokat. A kulturális csúszás miatt a többivel együtt ez a kerti motívum is századnyi késéssel jelent meg Erdélyben. A táblák kiosztása tudomány és mûvészet volt egyben, kertészeti kézikönyvek tanították abban az idõben a táblás kert szerkesztését. Az a tény, hogy Biró József Bonchidát Erdély Verszáliájának nevezte (Erdélyi kastélyok, Bp. 1943), érzékelteti, hogy a kastélyhoz nagyszabású tájépítészeti beavatkozással a korízlésnek megfelelõ parkot is kialakítottak. Az európai mérce szerint is színvonalas bonchidai kastélypark kialakítása Bánffy Dénesnek köszönhetõ, aki között bécsi hatásra, reprezentatív barokk rezidenciává építtette ki a család bonchidai lakhelyét. A korábbi reneszánsz várkastély átalakításának eredményeként a bevezetõ hídon túl az istálló és lovarda határolta, nagyszabású cour d honneur, azaz díszudvar fogadta a betérõt. A kastély átépítéséhez kapcsolódóan a Kis-Szamos felé elnyúló területen mintegy négyszáz holdnyi dísz- és vadaskert létesült, amelynek terveit az 1750-es évek elején Johann Christian Erras marcheggi kertész készítette. A barokk park szerkezetének gerincét három, sugárirányú, egyenként hozzávetõlegesen ezer m hosszú hársallé adta. Ez a barokkos alaprajzi kompozíciót és nagyszabású látványtengelyeket meg- 7

6 8 A bonchidai rezidencia az I. katonai felmérés térképszelvényén A válaszúti kastély kerti homlokzatának látképe a bonchidai kertbõl, az egykori lúdláb allé kiindulási pontjából; a képen a hajdani hársallé maradványai is láthatók szerzõ fotója, 2006 határozó lúdláb-sétány a kastély nyugati homlokzatától indult, átszelve a tájat a Kis-Szamos irányába, sõt azon túl is a szomszédos Válaszútig, bekapcsolva azt a kerti perspektívába. A leírások szerint a bonchidai barokk kertben vadászlakok, mûbarlangok, gloriett, szobrok, urnák, obeliszkek, szökõkutak stb. kaptak helyet. A korábbi gazdasági tavat dísztóvá alakították, míg a kastélytól Ny-ra fácános kertet hoztak létre vadászlakkal, grottával. A kert vízrendszere is átalakult. Bánffy Dénes egy 1767-es adat szerint Bécsbõl hozatott Fáczános Jágert, valamint Inschiner Kapitánt, akivel a falun keresztül egy sáncot ásatott a bonchidai két Tónak el vételére. A kastély mellett között egy nagyobb orangerie és több kisebb virágház épült. Az I. katonai felmérés térképszelvénye ( ) már egy megvalósult, területileg is beazonosítható barokk kertet ábrázol. A kert gazdag volt egzotikumokban: egy 1777-es összeírás a virágházakban és a kertben 163 gyümölcsözõ citromfát, narancs- és gránátalmafákat, ciprusokat s többek között 200 rozmaringtövet említ. A barokk állapot emlékét ma már csak a válaszúti kastélyra vezetõ fasor még álló idõs, sajnos mára végsõkig roncsolt, 250 éves hársai õrzik. A 18. századi erdélyi barokk kertek kivétel nélkül tájkertekké alakultak/bõvültek a 19. század folyamán. Ezek az új ideológia nyomán létesített mûvészi kertek már nem a reprezentáció, hanem a meghitt visszavonulás, a magány, a merengés mikrokozmoszai. Az átmenet természetesen fokozatosan történt. Ahogy a barokk és a klasszicista jelleg összeötvözõdik egy építészeti alkotásban, úgy él tovább a francia park néhány jellemzõje az angolpark térhódítása után is. A tájképi átalakítás természetesen Bonchidát sem kerülte el. Az új ízlésnek megfelelõen Bánffy József a parkot tájképi stílusúra alakíttatta át Hermann Sámuel kolozsvári mûépítész tervei, illetve László János 1831-es fekvési rajza szerint. A tájképi átalakítás nyomán a hársfaallék belsõ harmadát kivágták, a kert merev, feszes útrendszerének helyét oldottabb, lazább vonalvezetésû utak foglalták el, így szüntetve meg részben a tájképi eszmétõl idegen merev, geometrikus vonalvezetést. A tervmagyarázatok részletesen felsorolják a kert építményeit: Pán-templom, magányosság temploma (Solitude), obeliszk, napóra, halászkunyhó, gloriett, ermitage, botanikus kert, méhészet, schweizerey, gyümölcsaszaló, kutak felállítását tervezték a parkban. A felsorolt építmények ugyan csak részben valósultak meg, de több feljegyzés is utal néhány elem meglétére. A tóban szigetet alakítottak ki. Egy 19. század eleji leírás szerint a kert dombos oromzatján egy nyári hajlék fehérlik, más források a kilátódombon egy évszázados fenyõk által keretezett kõoszlopos kis gloriett -rõl beszélnek. A gloriett, mint eye-catcher a bonchidai Bánffy kastélykert esetében több volt, mint egyszerû emléképület vagy kilátó. A fácános kert dombjának délnyugati oldalában elhelyezett építmény a domb túloldalán épült kastélyból nem látszhatott, viszont annál inkább feltûnt a Szamos mentén kanyargó országúton Kolozsvárról Szamosújvár felé haladó utazók számára, a dombok által takart kastélyépület látványának hiányában mintegy hirdetve: figyelem, ez itt már Bánffy birtok! A bonchidai Bánffy birtok további a parkkal szomszédos, ehhez szorosan kapcsolódó mezõgazdasági hasznosítású területeivel együtt átgondolt tájgazdálkodást, rendezett tájképet kölcsönzött évszázadokon át a Kis-Szamos völgyének ezen a részén. A század fordulóján a kert a társadalmi élet színtere volt jótékony célú mulatságoknak, juniálisoknak, gazdasági kiállításnak adott otthont. A csatornaépítési munkálatok folytatódtak, több Szamos-ág folyt át a területen, újabb szigetek keletkeztek, a vízparti részek mellett 300 holdas Nagyberek, rétek, bozótosok, nyárfaerdõk vad romantikája jellemzi a kertet. Az 1930-as évek közepén Bánffy Miklós megbízásából kertfelújításra került sor. A felújított kertet a II. világháborúig gondozták ben a viszszavonuló német csapatok a helybéli lakosság közremûködésével esztelen pusztítást végeztek. Sebestyén József 1944 decemberében az Erdélyi Nemzeti Múzeum számára készített jelentése szerint: A németek azt mondták a személyzetnek, hogy ne mozduljanak, ki ne menjenek. A kék szalonban kezdték a felgyújtást, leöntötték az ágynemût s szalmát petróleummal, úgyhogy az egész emelet egyszerre igen hevesen kezdett égni. Kivo-

7 A válaszúti Bánffy Ádám-kastély a kertben kialakított tóval a 19/20. század fordulója táján. Jobbra a mai kerti homlokzat kertrészlettel Forrás: KÖH fotótára illetve szerzõ fotója, 2006 Wass György cegei kastélya Forrás: KÖH fotótára nultak s elmentek. A rablást a helybéli cigány és román lakosság végezte. A román katonaság bevonulva, a bútorokat s képeket rabolta el Oltani senki sem akart. A rablásban a magyarság nem vett részt. Ki sem mozdultak házaikból, s részben a határba mentek. A román ifjúság a parkban a könyveken és papírokon táncolt. A tájra való kitekintés, a kert határainak virtuális kiterjesztése következtében születhettek olyan tájképi kompozíciók, amelyek szomszédos nemesi rezidenciákat, birtokokat szerveztek egységbe. Szemléletes példák egész sora hozható fel erre Erdély-szerte. A vajdaszentiványi Horváth Zichykastély kertjébõl kelet felé tekintve a távolban ma is sejteni lehet a gernyeszegi Teleki-kastély tetõzetét és kertjét. Tiszta idõben feltehetõleg a sáromberki és az abafáji kastélykertek is beazonosíthatók innen, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy a Maros tere több kastélykertje között tudatosan kialakított vizuális kapcsolat állt fenn. Ezek a táji léptékû látványtengelyek egyrészt a domborzati adottságokban rejlõ lehetõségeknek köszönhetõk, másrészt a viszonylag nagy kastélykert-sûrûség is hozzájárult a kialakulásukhoz. Nem zárható ki a tudatos tervezés lehetõsége, a korabeli európai példák, illetve a tájképi potenciál, a látványélmény felismerése nyomán sem. A bonchidai Bánffy rezidenciával kompozíciós egységet képezett a szomszédos válaszúti kastélykert együttes, amely ugyancsak a Bánffy család tulajdona volt, de méreteit, pompáját tekintve szerényebb kialakítású, mint a bonchidai. A park is jóval késõbb létesült itt (alkotója Bánffy Ádám), alázatosan illeszkedve a bonchidai látványkapcsolatokhoz, a korabeli divat szerint a szentimentális angolkertek mintájára: tóval, közepén japános galambházzal. A Hein János tervei nyomán kialakított tájképi parkot vadaskert és berkes-ligetes parkrészek kapcsolták a Kis-Szamos túlpartján fekvõ bonchidai kastélyparkhoz. Nagyszerû forrás a hajdani válaszúti kertre nézve Kelemen Lajos mûvészettörténész beszámolója, aki egy õszi látogatása nyomán írja le a tájképi kert egyes elemeit: Nagyjában sík hely, egy-egy dombocskával. Az emelkedettebb fekvésû kastély elõtt tó terül el, középen japános galambházzal A tó háttere nagy, szabad gyeptérré szélesül, melyen messze egy magányos fa áll, vörösbe játszó sárga lombokkal Jobbra sötétzöld fenyõk magaslanak, sárguló akácok, rozsdaszínû vadgesztenyék és fehér törzsû nyírfák fölé... Entz Géza Erdély építészete a században címû könyvében írja: a források alapján tudjuk, hogy az Erdélyi Mezõségen is nem egy birtokközpontként szereplõ faluban vagy mezõvárosban több udvarház is állott. Bethlenben és Keresden a Bethlen család tagjai, Cegén és Szentegyeden a Wassok építettek 2-3 udvarházat. Azt, hogy Cegén két Wass családnak is volt birtoka Biró József is megerõsíti: Cegén a Wass-család õsi fészkében két kastély is épült, a régebbi emeletes épületet Wass György emeltette. Wass György kastélyát hatalmas kert vette körül. Az egyemeletes, négy sarokbástyás épület a családi levéltár adatai szerint 1698-ban épült, ám a pincék alapján ahol faragott kõbõl vastag falakat s mûvészien elkészített ajtókat és ablakokat lehetett találni arra következtethetünk, hogy az épület alsó fele a 17. századnál jóval régebbi. Valószínûleg Wass György inkább csak felújította, esetleg kibõvítette a kastélyt, mintsem alapjaiból építette. A kastély elõtt egy kis kertecske volt kialakítva, szökõkúttal, míg hátrafelé a domboldalon nagy park terjeszkedett. A kastélyból és elõterébõl közvetlen kilátás nyílt délkeleti irányba, amerre a domb lábánál a Mezõség és egyben Erdély legnagyobb halastava, a Cegei-tó terült el a kopár mezõségi dombok közé benyúlva Cege alsó végétõl Novaj, Szentgothárd és Gyeke felé. A tó nagy részét sûrû nádas vette körül, gazdag állatvilágnak nyújt- 9

Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon

Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon Könyvek, képek és emlékek a somlyói és csehi könyves napokon Képzõmûvészeti kiállítás, könyvbemutató és -vásár, valamint népdal színesítette-fûszerezte a Szilágysomlyón és Szilágycsehben május 20-21-én

Részletesebben

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Ünnepi közgyûlés A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT) 1990. február 7-ét tekinti megalakulási idõpontjának, úgyhogy 2010-ben fennállása 20. évfordulóját

Részletesebben

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE

GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE GÁLYARABTÁRS KÖSZÖNTÉSE Sokat töprengtem, hogy mit is írjak Oláh János 70. születésnapjára, ami rá is, rám is, kettõnk közös vállalt keresztjére is jellemzõ legyen. Keresgéltem az õsködben: talán 1965-ben

Részletesebben

művelődés közművelődési havilap

művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap melléklet 2015 1 Kis-Szamos mente művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében

Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Kazinczy Emlékverseny a Magyar Nyelv Évében Pályázati felhívás Tulajdonképpen az egész 2009-es esztendô, amely egyidejûleg Kazinczy Ferenc születésének 250., Benedek Elek születésének 150. (és halálának

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. március www.muvelodes.ro András János emlékezete Mátyás-napok Kolozsváron Sánta Csaba szobrai Báró Wesselényi Kata úrasztali adományairól Drámaírói Nobel-díjak A múzsák kôasztala Tartalom

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ

AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ KÖSZÖNTÉSE A kilencvenes évek elején, a romániai magyar sajtó igazi szabadságának idején vált ismertté a közvélemény elõtt, hogy a Háromszék megyei székely-magyar községben, Sepsiillyefalván

Részletesebben

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT EMKE-díjak 2007 Az idén éppen úgy esett, hogy az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület hagyományos évi közgyûlése egyben születésnapi évforduló is volt: 123 esztendeje, 1885. április 12-én alakult meg

Részletesebben

40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású tervekkel és díszpolgár avatással

40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású tervekkel és díszpolgár avatással MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye IX. évfolyam 3. szám 2009. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu 40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 4. szám 2013. február 21. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro 120 éves az EMKE EMKE-díjak 2005 Kovács Géza plasztikai világa A néptánc ünnepe Csíkszeredában Gyalu-napok Etéden Bocskai István Csûrmúzeum alapító Bélafalván

Részletesebben

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést.

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést. Vasvári Újság Vasvár, 2005. május 26. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Sportöltözõt avattunk Május 1-jén délután sportöltözõt avattunk. Az eseményt a sportbarátok, a sportolók, a város

Részletesebben

LXVIII. évfolyam március. művelődés. közművelődési havilap

LXVIII. évfolyam március. művelődés. közművelődési havilap 2015 3 LXVIII. évfolyam március művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

Az írástudók felelõssége,

Az írástudók felelõssége, HÍREK, VÉLEMÉNYEK A Péceli ESE Híradó újévi vitaindító cikke: Az írástudók felelõssége, avagy a III. évezred önkormányzatisága Az írástudók felelõsségét az utókor számonkéri. A számonkérés jogos. Az írástudásnak

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM, 2003 -

XII. ÉVFOLYAM, 2003 - XII. ÉVFOLYAM, 2003 - KÖNYVESHÁZ XII. évfolyam, 2003. 1 2. szám A MÛVELÔDÉS MELLÉKLETE A szerkesztôség: SZABÓ ZSOLT (fôszerkesztô) GÁBOR DÉNES MURAD BETTY SÜTÔ FERENC Postacím: 3400 Cluj-Napoca P-øa Unirii

Részletesebben

FARSANG. Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek

FARSANG. Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek FARSANG Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek meg a február eleji napokban szerte az országban, hagyományosabb vagy polgáriasultabb formában egyaránt. Ma is szükségét

Részletesebben

A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE

A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE XXV. év fo lyam 14. szám 2010. augusztus 27. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN A SZÁZÉVES FÜRDÕ KÖSZÖNTÉSE

Részletesebben

ZeneSzó. ZeneSzó KÖSZÖNTJÜK SZÜLETÉSNAPJÁN: ÉVFORDULÓK 2013

ZeneSzó. ZeneSzó KÖSZÖNTJÜK SZÜLETÉSNAPJÁN: ÉVFORDULÓK 2013 2013 - A 6. szám tartalomjegyzéke: Címlap: VERDI 200 Ünnepi Gála - Budapest Címlap: Gál Béla Ünnepi hangverseny a Zene Világnapja tiszteletére (Fehér Anikó).................................................

Részletesebben

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak

Városunk. Helytörténeti vetélkedõk. Tabáni török emlékek. Kulturális Örökség Napok. Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra. Társadalmi eseménnyé váltak Városunk Budapesti Honismereti Híradó VII. évfolyam 2. szám Évszázadokat túlélõ fürdõkultúra Tabáni török emlékek Buda és Pest látképe 1684 (Michael Werning) Patinás városrészünk, a Tabán török-koráról

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA

GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA A Himnusz nemzeti imánk. Nemcsak nemzeti ünnepeink meghatározó szimbóluma, hanem a zsoltároskönyveinkben is megtalálható szakrális énekünk. Kevés nemzet kultúrájában

Részletesebben

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu Promontorium Polgári Casino Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012 www.promontoriumcasino.hu 1 2 3 Szerkesztette: Döbrönte Katalin. Közreműködött: Farkas Balázs, Dr. Mészáros Péter, Dr. Schütt Margit. Fotóanyag:

Részletesebben

MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE

MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A CSÍKSZEREDAI MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM ÉVKÖNYVE A 2001 2002. TANÉVRŐL Közreadja az igazgatóság CSÍKSZEREDA, 2002 1 Az évkönyvet szerkesztették Borsodi L. László és Kristó Boróka tanárok Fényképeket készítették:

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

nem csak ezzel, hanem a szovjetek által 1944. október 12-e és 15-e között elhurcolt mintegy 5000 kolozsvári magyar férfi emlékmûvével

nem csak ezzel, hanem a szovjetek által 1944. október 12-e és 15-e között elhurcolt mintegy 5000 kolozsvári magyar férfi emlékmûvével FŐHAJTÁS ZSIDÓMENTŐ MAGYAROK ELŐTT Járosi Andor Erdély Raoul Wallenbergje hangzott el azon a kolozsvári megemlékezésen, amelyet Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusa, a romániai Evangélikus-Lutheránus

Részletesebben

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2012. június Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A nemzeti összetartozás napja Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a

Részletesebben

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus

Zebegény. Kinek van igazsága?! Akikre büszkék vagyunk. Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja. 2008. augusztus Zebegény Zebegény önkormányzatának hivatalos lapja 2008. augusztus Kinek van igazsága?! Olvasom a honlapon a sommás bejegyzéseket: 35 év alatt nem csalódtam a faluvezetésben akkorát, mint a hétvégén. ;

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben