Kedves képviselő urak és hölg yek,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves képviselő urak és hölg yek,"

Átírás

1

2 KTUÁLIS 2 polgármester rovata Ne bosszants bennünket az ötleteiddel, tedd inkább azt, amit mi akarunk. Kedves képviselő urak és hölg yek, amennyiben nem siker ül Önöket meggyőznöm a változások szükségességéről, nem fordulnak jobbra a dolgaink. választásokon a polgármesterjelöltekr e 5339 szavazatot adtak le, képviselőjelöltekre 5026-ot. polgármesterjelöltekre szavazók közül 4317 választópolgár a változ ásra szavazott, nem kívánta csak így tovább folytatni. z SMK-SDKU képviselői úg y szereztek 257 és 861 köz ötti szavazatot, hogy a szavazók az eg yes választókörzetekben polgármestert csak eg yet karikáztak, míg képviselőt körzetenként egytől tizenkettőig. Tisztelettel kérem az MKP-SDKU képviselői csoportját, hagyják abba az ellenem való hadakozást! Galánta lakosai a vá ltozásra szavaztak. Együttműködést várnak a város érdekében, nem végtelen csatározást, ahogyan azt Önök hosszú évek óta teszik. fapótlás ellenőrzése városunk területén Galánta város önkormányzata értesíti Önöket, hogy a köz eljövőben teljes körű ellenőrzést tervez a város területét érintő fapótlások ellenőrzésére. zok számára, akik biz onyos okoknál fogva még nem tettek eleget Mindenki, aki úgy döntött, hogy lemászik a fáról, megnézi, mi van a túloldalon, tüzet csihol a barlangban, kereket, írásmódot, gőzmozdonyt talál fel, hasonló fogadtatásban részesült, mint ahogy azt az elején megfogalmaztam. Mindig kapott jó tanácsot: csináld úgy, ahogy azt a régiek tették, és ne találgass ki ostobaságokat. Mi jobban tudjuk, mint te, már ősidők óta íg y csináljuk és biz ony a szokás nagy úr. Egyszerűen minden változás kényelmetlen bizonytalansággal jár, különösen, ha az érintettek nem értik az új helyzetet. Így van ez a legutóbbi, a polgármester i hatáskörök korlátozásáról szóló szavazás esetében is. Néhányan úgy foglaltak ál lást ebben az ügyben, hogy nem voltak tisztában döntésük jogi hátter ével. Személy szerint, ha én nem értek valamihez, tanácsot kér ek egy nálam hozzáértőbb személytől, esetleg tartózkodom a szavazás során. nnak ellenére szavazták meg jogaim kor látozását, hogy ismertettem Önökkel a bíróságnak egy hasonló ügyben (Érsekújvár üg yében) hozott döntését. z Önök megmag yarázhatatlan félelme végül oda v ezethet, hogy minden marad a régiben. helyett, hogy együttes erővel megkönnyítenénk választóink, a galántai lakosok életét, Önök újra meg újra rituális tűztáncot járva, csörgőkkel és dobokkal kívánják elűzni a megújulás szellemét. Öntsünk tiszta vizet a poh árba! Miről is szól a hatáskörök megnyirbálásának az ügye? z előző évek gazdálkodása nyomán a Bys prav és a Ga lantaterm számláin néhány millió euró halmozódott fel. Milyen célból és kinek szánták? Miért van ez elrejtve a polgárok elől? a határozatban (a fakivágás jóváhag yásában) szereplő kötelezettségüknek, ebben az idősz akban még meg felelőek a feltételek a hiány osságok pótlására. facsemete kiültetése a fakivágás jóváhagyásában szereplő, előre meghatározott helyen történik, illetve a vár osi hivatal illetékeseivel (a vár osfejlesztési osztály vagy a galántai közterület-fenntartó vállalat szakembereivel) egyeztetve GLÁNTI ÚJSÁG Én ezt a ny ereséget ahog yan azt a választások előtt megígértem, a város fejlődése érdekében kívánom felhasználni: a város és a város által fenntartott intézmények gazdálkodásának a javítására, hogy a lakosok számára eredményesebb, átláthatóbb, olcsóbb szolgáltatást nyújthassanak, hogy a pénz valóban oda jusson, ahol a leginkább szükség van rá. Mit ér egy jól g azdálkodó városi vállalat, ha ebből nekünk, galántai lakosoknak, és végső soron tu lajdonosoknak, semmi hasznunk sincs? Elhasznált utak, járdák, felújításra váró iskolák, óvodák, hiányzó parkolók, hiányos közvilágítás és még annyi mindent kell rendbe tennünk ezeken kívül is! z elkövetkezendő, 2014 és 2020 közti időszakra előirányzott beruházási terveink között szerepel az SZNF iskola hőszigetelése, a központi ügyfélfogadó iroda kivitelezése, a közvilágítás r ekonstrukciója, kerékpárút kiépítése egészen Garazdig (Kaskády irányában ) és Vince-erdőig, multifunkcionális játszótér létrehozása, az állomás előtti tér átépítése és a buszpályaudvar újjáépítése, a városközpont átépítése parkolási lehetőség biztosításával szinte a Fő utca teljes hosszában (vigyázat, a parkolást már a nyár fol yamán szeretnénk lehetővé tenni!!!), a futballstadion részleges átépítése a város számára 0 euróért!!! z utak, járdák folyamatos javítása, ahogyan azt anyagi lehetőségeink megengedik majd. Tehát, kedves képviselő hölgyek és urak, miért is szavaztak Önökre a g alántai lakosok? Hogy engem miért választottak, tudom. Dolgozom azon, hogy Galántát élhetőbb várossá tegyem. Kérem, Önök is tegyék ugyanezt. Legjobb volna elkezdeni mindjárt a következő testületi ülésen. cikk írásakor hag ytam magam Tomás Prokopčák által inspirálni. Peter Paška más, kijelölt hel yen. z önkormány zat előnyben részesíti a földrajzi sz ármazás szerint őshonos és a hagyományos fafajtákat, de a fő cél v égső soron az, hogy környezetünk zöldebb és ez által egészségesebb legyen. városfejlesztési osztály környezetvédelmi alosztálya

3 2015. április 3 KTUÁLIS Galanta moje mesto, Galánta az én városom című pályázat kiértékelése városi hivatal kereskedelmi-, szolgáltatási- és idegenforgalmi bizottsága Galánta az én városom címmel án versenypályázatot hirdetett. z alkotók március 16-ig küldhették be látvány terveiket. felhívás célja egy olyan emléktárgy megalkotása volt, amely magában hordozza a város jellegzetességeit. pályázatban való részvételhez az alkotónak ismernie kellett a város történelmét és jelenét, a Galántáról származó híres személyeket, a m últban és napjainkban itt te vékenykedő vállalatokat, a kulturális, társadalmi és sporteseményeket. Emléktárgyként a pál yázatban részt vevő diákok tervezhettek pl. csészét csészealjjal, emlékérmét, bögrét, vázát, szobrocskát, medált, hűtőmágnest. legjobb grafikai terveket emléktárgyak készítéséhez és forgalmazásához kívánják felhasználni. pályázatban a vár os fennhatósága alá tar tozó intézményt látogató, felső tagoz atos alapiskolás, ill. középiskolás diákok vehettek részt, de a város polgárai is bekapcsolódhattak. pályamű benyújtásával az alkotó beleegyezését adta művének ingyenes felhasználásához és bemutatásához. verseny kiértékelésére én került sor a Galántai Városi Hivatalban. beér kezett műveket öttagú bizottság értékelte. Döntésük alapján Galántát Paulína Horňáková m unkája fejezte ki a legteljesebben. Baráti jobb címet viselő alkotás fehér matt üv egből készült. Nyitott tenyeret ábrázol, amelyen Galánta múltját szimbolizálva a kastél y réztornya látható, a mellette elhel yezett tekebábu pedig Galánta jelenét képviseli. győztes 100 euró pénzjutalomban részesült. Második helyen a SZNF lakótelepi alapiskola napközi otthonának ne velőnői, harmadik helyen pedig Daniel Š tefanko, a Gejza Dusík lapiskola diákja v égzett. második és a harmadik helyezett tárgyi jutalomban részesült.z ünnepélyes díjátadóra án került sor. Mgr. Katarína Barcziová a városi hivatal közoktatási, kulturális és sportosztályának vezetője Fotó: Róbert Rybársky központi ügyfélfogadó iroda Galántán Tisztelt polgárok, engedjék meg, hogy ismertessem Önökkel a központi ügyfélfogadó iroda tervezetét, amelyet a vár osi képviselő-testülettel együttműködve szeretnénk létrehozni a városi hivatal épületében. Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy ügyintézése közben a vár osháza épületében bolyongott irodáról irodára járva, keresve a megfelelő személyt, aki segítséget tud nyújtani üg yes-bajos dolgai intézésében. Sokan fordultak hozzánk panasszal az első emeleten található pénztár miatt is. Mi, képviselők és a vár os vezetése ismerjük az épületet, tudjuk, mi hol található, a r itkán erre járók ezzel szemben a folyosók útvesztőiben találják magukat. Ennek szeretnénk v éget vetni a fent említett központtal. Manapság Szlovákiában és sz erte a világon minden modern és nyitott önkormányzat rendelkezik ügyfélfogadó központtal. központ legnag yobb előnye, hogy gyors és hatékony szolgáltatásokat nyújtanak, és mindezt egy helyen. z iktató, a pénztár, az információs központ, a gyorsnyomdai szolgáltatás, dokumentumok küldése, kérvények vagy panaszok benyújtása íg y könynyen, egyszerűen elintézhető, Minden alapvető tervezet beruházással kezdődik. Ez a beruházás azonban közvetlen előnyökkel jár majd az Önök sz ámára. Meggyőződésünk, hogy más városokhoz hasonlóan ez a központ jelentős megtakar ításokat eredményez majd az önkormányzat működtetésében is. központosítás ugyanis nemcsak a városi hivatalt érinti majd, hanem a város által igazgatott civil szervezeteket és üzleti társaságokat is. Példaként említeném a Byspravot, illetve a Közterületfenntartó Vállalatot (TSMG) terveink szerint a hivatal épületében helyezzük el őket, a rendelkezésünkre álló sz a- bad területeken, amelyek így is fenntartási költségekkel járnak. Ez a központ a komm unikáció szempontjából ügyfélbarát lesz, és könnyen lehetővé teszi majd az egyes részlegek változtatását vagy bővítését. Egy újabb g yakorlati példát említenék: Ha a polgár egy konkrét alkalmazottal szeretne találkozni, telefonon vagy személyesen bejelentkezik a hivatalban, az alkalmaz ott lejön érte a bejárathoz, és eg yütt mennek fel az emeleti megbeszélésre. Így mérhetővé válik a hivatal látogatottsága és az elintézett ügyek száma is. Távozáskor a polgár megírhatja az ügyintézéssel kapcsolatos v éleményét is (megjeg yzem, csakis aláírt formában, nem anonim módon). z err e szolgáló postaláda az előcsarnokban lesz elhelyezve. ter vezet előkészítő fázisban van, és bíz om benne, hogy a bizottságokban lefolytatott észrevételezési eljárás és a képviselőkkel tervezett munkamegbeszélés után támogatásra talál a galántai polgár ok érdekében. Meggyőződésem továbbá, hogy bár a polgármester és a képviselő-testület közti kommunikáció nem z ökkenőmentes, ez a ter vezet széles körű és konstr uktív támogatást kap majd a r észükről, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Bár az átláthatóság területén már jelentős eredményeket könyvelhetünk el, messze van még az élvonal. mi célunk az elégedett, szakszerűen és gyorsan kiszolgált galántai polgár. Tehát éppen Ön, aki ezeket a sorokat olvassa. Takáč Zsolt a város alpolgármestere

4 INNEN-ONNN 4 városi képviselő-testület 4. ülése Kilenc képviselő kez deményezésére április 7-én, soron kívül hívták össz e a városi képviselő-testület 4. ülését, melynek célja két, már korábban elfogadott határ ozat újbóli jóváhagyása volt, Peter Paška polgármester vétójának megtörésével. Most-Híd városi képviselői (Takáč Zsolt, Vanya Katalin és Richard Šimaljak) nem vettek részt az ülésen. Távolmaradásuk okaként pár tbeli kollégájuk, Ervín Chomča elmondta, hogy a fent nevezett képviselők sz erint ez az ülés nem járul hozzá a képviselő-testület és a polgármester között fennálló, amúgy is feszült viszony javításához. Javasolták, hogy a jövőben kialakuló véleménykülönbségeket a m unkamegbeszéléseken oldják meg az ér intettek. képviselők az ülés elején kijelentették, hogy lemondanak az érte járó jutalomról. képviselők ragaszkodnak a tá mogatások bizottságok szerinti elosztásához Vita alakult ki a polgármester és a képviselők között a támogatások elosztását illetően. képviselők kifogásolták a polgármester eljárását, aki némileg megváltoztatta a képviselő-testület bizottságainak a kulturális és sportrendezvények támogatására tett javaslatait. sport-, ifjúsági és testnevelési bizottság által javasolt, de a polgármester által lecsökkentett támogatással a teniszklub és Kovács Tomi Kid KO Box Klubja is elégedetlen volt. Kovács az ülésen is kifejezte nemtetszését, bemutatva tanítványait, akik számára a dotációt igényelte. polgármester sz erint nem jogosultak a nag yobb támogatásra, mivel a klub az eur ós csökkentés ellenére is euró támogatást kapott, annyit, mint a többi galántai bokszklub együttesen. polgármester feltette a kérdést, hogy Kovács miért nem tiltakozott akkor is, amikor a dzsúdósoktól és a karatézóktól elvett eur ót a KO Box Club kapta. polgármester állítását, miszerint a múltban, más klubokkal össz ehasonlítva, a KO Box Club jóval több támogatásban részesült a városi költségvetésből, Vígh József, az ifjúsági és spor tbizottság volt elnöke, volt városi képviselő is meger ősítette. Kifejezte sajnálatát, hogy felszólalásakor Kovács Tomi Kid már nem tar tózkodott a teremben. Vígh a jelenlévőknek elmondta, hogy a K O Box Club már m űködésének első é vében támogatásban részesült, annak ellenér e, hogy a városban íratlan szabályként támogatást csak három éve fennálló sportklub kaphat. Rámutatott arra is, hogy a város Kovács Tomi Kid hivatásos bokszolói karrierjének kezdetét is segítette. galántai önkormányzat tevékenységével összefüggő észrevételek és javaslatok megvitatása után újratárg yalásra került Galánta 2015-ös költségvetésének módosítása. polgármester a határozatot hatáskörébe való beavatkozásként értékelte, és kifogásolta kivitelezhetőségét is, mivel a határozat jóváhagyása után a sz erződések egy részét már aláírta, és a dotációk jelentős r észe is kifizetésre került. határozat érvényre juttatásához az érintett sportkluboknak vissza kellene szolgáltatniuk a már átutalt a támogatásokat. vitában František Gaulieder és Bir ó László kifogásolták ezt az indoklást, érvelésük szerint az önkormányzatokról szóló törvény a polgármester számára csak abban az eset ben teszi lehetővé a határ ozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a határ ozat törvényellenes vagy a város számára előnytelen. tizenhat jelenlévő képviselő az állásfoglalás elfogadása mellett szavazott, megtörve ezzel a polgármester vétóját, és a sz akbizottságok által javasolt eredeti elosztást tette kötelez ő érvényűvé. patthelyzet megoldását Paška a költségvetés növelésében látja, meglátása sz erint ugyanis jelen helyzetben a kor látozott anyagi források miatt a határozat kivitelezhetetlen. harc a városi tulajdonban lévő kereskedelmi társaságokért folytatódik polgármester által megvétózott másik határozattal már az ügyészség foglalkozik. Paška meggyőződése, hogy a határ ozat törvényellenes, ezért kérte az ügyészségi állásfoglalást. GLÁNTI ÚJSÁG Közölte, hogy az elfogadott jogi v élemény szerint (amelyet más városok esetén már bírósági döntés igazolt), a 100%-ban városi tulajdonú vállalatokban a közg yűlés tevékenységét a város törvényes képviselője végzi, tehát a polgármester. városi vállalatok esetén a közgyűlést megillető döntések nem r uházhatóak át más sz ervre, mivel a közgyűlés hatáskörét a törvény kötelezően határozza meg. Galánta képviselő-testületének hatáskörei a 100%-ban városi tulajdonú cégekben elnevezésű programpont megtárgyalását követő vitában a polgármester bejelentette, hogy élt törvény adta jogával, és a Galandia, valamint a Bysprav felügyelőbizottságának néhány tagját visszahívta tisztségéből. felügyelőbizottságok taglétszámának ötről háromra való csökkentésével a vár os a választási idősz ak alatt nagyjából eur ót takaríthat meg. Előkészületben van Galánta megválasztott képviselőjének etikai kódexe, amely kizárná annak lehetőségét, hogy egy megválasztott képviselő egyidejűleg egy városi cég alkalmazottja is legyen. polgármester nem tartja helyesnek és etikusnak, hogy a városi szervezetek alkalmazottaiként dolgozó képviselők hoznak döntéseket arról, mennyi pénz jusson ezekbe a szervezetekbe. határozat újbóli elfogadásával a tizenhat képviselő megtörte a második vétót is, amivel korlátozták a polgármester hatáskörét, és a képviselő-testületr e ruházták át a döntés jogát az ol yan kérdésekben, mint a nyereség elosztása, az üg yvezető igazgató kinevezése, visszahívása és jutalmazása, a felügyelőtanács tagjainak kinevezése, visszahívása és jutalmazása. Paška az üg yészségtől határozat elleni jogorvoslatot kér. z üg yészségi döntés meghozataláig a polgármester sz erint nem kerül veszélybe az üg yben érintett vállalatok működése. Lassíthatja viszont a város fejlődését, mivel a polgármester célja, hogy a vállalatok nyeresége ne maradjon osztatlanul (mint ahogy az a m últban történt), hanem a város költségvetésén keresztül különböző projektekben kerüljön felhasználásra, ezzel szolgálva a polgárok érdekeit. Róbert Rybársky képviselőknek feltett kérdések 1/ Hogyan szavazott és miér t a következő napirendi pontot il letően: Galánta 2015-ös költségvetésének módosítására tett javaslat. 2/ Hogyan szavazott és miér t a következő napirendi pontot il letően: 100%-ban városi tulajdonú vállalatok Gal ánta képviselőtestületének hatáskörei. képviselők válaszai Bíró László, az SMK-MKP, SDKÚ-DS képviselői klub elnöke 1/ Úgy gondolom, hogy egy bizottsági határozat mindig tárgyilagosabb, mint egyetlen személy döntése. jelenlegi rendszert jónak tartom, amelyen ugyan javítani lehetne még, de s emmiképpen sem kellene szétrombolni. 2/ z önkormányzatokról szóló törvény értelmében a hat áskörök korlátozása mellett szavaztam. városi vállalatokat érintő legfontosabb kérdésekben a ké pviselő-testületnek a polgármesterrel együttműködve kell határozatot hoznia. Peter Závodský, SMK-MKP, SDKÚ-DS 1/ spor tbizottság átlátható módon, kollektív döntés alapján osztotta szét a támogatásokat. Ezt követően a polgár mester saját belátása szerint, magyarázatot nem adva és se nkivel sem egyeztetve eszközölt változtatásokat. Ebből az okból kifolyólag szavaztam a költségvetés módosítása MELLETT. 2/ Nem tartom helyesnek, hogy a város vagyonáról, igazgatásáról és ellenőrzéséről egyetlenegy személy hoz döntéseket, bárki is le gyen az illető. Ezért szavaztam a hat áskörök

5 2015. április 5 INNEN-ONNN Galánta beruházási terve a futballstadion rekonstrukciója városi önkormányzat stadionra v o- natkozó javaslatában több állandó pálya létrehozása szerepel, amelyek lehetőséget nyújtanának spor tesemények lebonyolítására. z ehhez szükséges pénzforrásokat az ingatlan eg y részének eladásával kívánják biztosítani. tervezet a fut ballstadion központi pályája mellett helyet kapó új spor tlétesítmények térbeli elrendezését és a terület egy részének kereskedelmi célokra való felhasználását dolgozza ki. z előterjesztett javaslat felsz ámolja a salakbor ítású atlétikai pályát, a betonker ítés íveit és a nézőtér elválasztását szolgáló kerítést. z ingatlan délkeleti r észét, annak elkülönítése után, nyilvános pályázatban eladásra bocsátanánk eg y multifunkciós épület létrehozása céljából, amelyben irodák, üzlethelyiségek és sz olgáltatások kapnának helyet. z említett ingatlan ész aknyugati részén két minifoci-pálya és egy homokozóval ellátott gyerekjátszótér létesülne. felszámolt salakpálya a befüv esítés után az edzésmunkát szolgálja majd. Tervbe vettük az ész akkeleti rész átalakítását is, itt új par kolóhelyeket létesítenénk a S ellyei és a N álepka utcákat összekötő út mentén. Ezt a par kolót főként a sportrendezvények látogatói használhatnák. z átépítés megvalósításánál az ér tékesített telekrészből származó bevétellel, szponzori adományokkal és a hel yi vállalatok által elvégzett építési munkákkal számolunk. Ing. Peter štary a város építésze Vegyen részt a Kerékpárral a munkahelyre versenyünkben Galánta az idén első ízben kapcsolódik be a Kerékpárral a munkahelyre címet viselő országos versenybe. verseny ösztönözni szeretné az embereket, hogy kerékpárral járjanak a m unkahelyükre, így javítva saját egészségi állapotukon, egyúttal csökkentve a városon áthaladó személygépkocsi-forgalmat és javítva a közlekedés minőségét. versenyben részt vevő városok lakosai az egész májusi hónap fol yamán kerékpárral járnak munkába. Országos szinten a legtöbb megtett kilométer, a legtöbb bekapcsolódó csapat és a legtöbb csapatot felsorakoztató társaság alapján jutalmazzák és értékelik az egyes városokat. versenybe azok a csapatok jelentkezhetnek, amelyeknek tagjai ugyanazon vállalat vagy intézet alkalmazottai, és székhelyük Galánta ter ületén található. Egy csapat 2-4 tagból állhat, egy vállalatból korlátlan számú csapat jelentkezhet. Galántán a v ersennyel és a r egisztrációval kapcsolatos bőv ebb tájékoztatás a v erseny koordinátoránál, Silvia Szokolovánál kérhető, a telefonszámon, illetve ben a mailcímen vag y a weboldalon. PhDr. Marcela Mazsárová projektvezető korlátozása MELLETT. Benkovics László, SMK-MKP, SDKÚ-DS Teljes mértékben egyetértek klubunk elnökének válaszaival. Gál József, SMK- MKP, SDKÚ-DS V á l a s z a i m megegyeznek képviselői klubunk elnökének válaszaival, amelyek a legutóbbi testületi ülésen hangzottak el. Barczi Zsolt, SMK- MKP, SDKÚ-DS 1/ városi képviselőtestület által megbízott szakbizottságok h o z t a k döntést a t ámogatások elosztásáról a spor t és a kultúra terén. Ezeken a bizottsági üléseken a polgármester úr is rés zt vett, és megtehette észrevételeit, javaslatait, EZEKET pedig akceptáltuk is! polgármester úr a biz ottságokban meghozott döntéseket követően, bizottsági egyeztetés nélkül változtatott némely támogatás nagyságán, amit nem tartunk tisztességesnek, ezért döntöttünk a k öltségvetés-módosítás mellett a kultúrát és a sportot illetően. 2/ Mivel a városi c égek alapítója és egyben egyedüli részvényese is Galánta városa, ő látja el a k özgyűlési hatásköröket, megbízva ezzel a polgármestert ez a jogg yakorlás, amelyet a polgár mester biztosít, ne legyen önkényes. kérdésekre nem feleltek: SMK-MKP, SDKÚ-DS: Horváth Zoltán, Kertész Ilona, Marsall János, Ján Stratinský. Független: František Gaulieder, Peter Kolek, Peter Černý, Psota Frigyes, Vajda Márta, Tábori Endre. MOST-HÍD: Ervín Chomča.

6 INNEN-ONNN 6 GLÁNTI ÚJSÁG Háborús övezetté vált a neogótikus kastély udvara Galánta városa, a Mor ho! katonai történelmi klub és a Templars Slovakia polgári társulás Galánta felszabadításának 70. évfordulója alkalmából felelevenítették a II. világháború harcait és háborús eseményeit. rendezvény, amelyre április 11-én került sor, haditechnikai kiállítással indult r eggel, a Béke tér en. hag yományos Galántai futás Szabadságfutás elnevezésű sportrendezvény befejeztével a galántaiak megtekinthették a katonai felvonulást. szövetséges hatalmak és a tengel yhatalmak hadserege, haditechnikával felsz e- relkezve, a Béke térről a Fő utcán keresztül közelítette meg a neogótikus kastélyt, ahol harcászati bemutatóra került sor. Róbert Rybársky Fotó: Simona Tóthova

7 2015. április 7 INNEN-ONNN Kitüntetések átadása a fasizmus elleni harcban való részvételért, Galánta felszabadulásának 70. évfordulója alkalmából Martin Glváč honvédelmi miniszter utasítására március 31-én, Galánta felszabadításának 70. évfordulóján, ünnepélyes keretek között került sor a SZNF 70. évfordulójának és a II. világháború befejezésének tiszteletére kiadott katonai emlékérmék átadására. kitüntetéseket a fasizm us elleni har cban és hazánk felszabadításában való r észvételért a Városi Hivatal kis üléstermében, Richard Zimányi, a Honv édelmi Minisztérium képviselője adta át. z ünnepségen jelen voltak még Takáč Zsolt alpolgármester, Jozef Janský, az ntifasiszta Har cosok Szlovákiai Szövetsége helyi alapszervezete, Dalibor Jelínek, a szeredi utász zászlóalj és Tomáš Rejt, a Honv édelmi Minisztérium képviselője. Kitüntetésben részesültek: Jozef Malay, Jozef Szollosy, Ladislav Holík, Ján Bela, Mária Kolárská, nna Rosenbergová, MVDr. Ladislav Novomestský, JUDr. Nina Lefilerová, Irena Feldmárová, Ing. Dušan Bicek, Margita Vanková, Eva Benedeková, Julianna Jakubová, Marta Puškárová, Peter Kovács, Štefan Lesný, Mária Nováková, Rudolf Hetinac, Františka Brindáková. Galánta felszabadulásának 70. évfordulójára emlékeztek a vár os lakosai április 11- én is, a Galántai futás (Szabadságfutás) 33. évfolyamának megrendezésével, valamint nagyszabású katonai felvonulással, a főtéren rendezett haditechnikai kiállítással, a háborús események rekonstrukciójával, melyet a neogótikus kastélyban tekinthettek meg az érdeklődők, és a SZNF emlékm űnél megtartott koszorúzási ünnepséggel, amelyen a kultúr- és politikai élet képviselői is r észt vettek. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky

8 INNEN-ONNN 8 Galánta város pályázatot hirdet a Ga lántai Városi Hivatal építésügyi főosztályának főosztályvezetői posztjára Képesítési követelmények: II. fokozatú felsőoktatási végzettség befejezett építészeti kar Pályázati feltételek: legalább 3 év közigazgatásban vagy magánszektorban, építészmérnöki munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, magánpraxis esetén legalább 1 éves közigazgatásban szerzett tapasztalat szükséges. szervezési és sz akmai készségek a vár os beruházási tevékenységeinek elbírálásánál, és az ezz el kapcsolatos vár osfejlesztési terv ismerete, a ber uházások előkészítésében, megtervezésében és megvalósításában sz erzett szakmai gyakorlat, a beruházásokkal, környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, vállalkozásokkal, szolgáltatásokkal, közúti közlekedéssel és útgazdálkodással kapcsolatos koncepciók kidolgozására való képesség a vonatkozó jogszabályok ismerete a területrendezésről és az építési r endtartásról szóló törvény (építésügyi törvény) és annak v égrehajtási rendeletei, közigazgatási eljárásról szóló törvény, szabálysértési törvény, közigazgatási területrendezési törvény, hulladékgazdálkodási törvény, a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény, közúti közlekedésr ől szóló törvény, környezetvédelmi törvény, önkormányzatokról szóló törvény; előnyt jelent a vezetői szakmai tapasztalat; az építésüg yi osztályt érintő, általános ér vényű önkormányzati rendeletek és stratégiai dokumentumok ismerete; szervezési készségek, kommunikációs képesség és önállóság; számítógépes ismeretek: Excel, Word, internet; erkölcsi feddhetetlenség és büntetlen előélet; előnyt jelent az angol, a német vagy a magyar nyelv ismerete; B típusú jogosítvány; belépés 2015 májusában vagy megegyezés szerint. pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban való részvételre vonatkozó írásos kérelmet; szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkahelyeket és munkaköröket; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolatát; szakmai képesítést és speciális szakmai képesítést igazoló dokumentumokat; becsületbeli nyilatkozatot a teljes körű cselekvőképességről; egészségi alkalmasságról szóló becsületbeli nyilatkozatot; a feltüntetett adatok hitelességéről szóló becsületbeli nyilatkozatot; a pályázó beleegyezését személyi adatai feldolgozására a SZNT 122/2013 sz. személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében. Beküldési határidő: pályázatot legkésőbb április 17-én, óráig lehet benyújtani sz emélyesen a Galántai Városi Hivatal iktatójába, 2. emelet, 51. sz. ajtó, vagy postai úton. Cím: Béke tér, 940/1, Galánta. leragasztott bor ítékra írják rá: Výberové konanie vedúci oddelenia rozvoja mesta neotvárať. zok a jelentkezők, akik megfelelnek a szakmai és egyéb követelményeknek, írásbeli értesítést kapnak a pályázat elbírálásának dátumáról, helyéről és idejéről, legkésőbb 7 nappal a meghallgatás időpontja előtt. Peter Paška s.k. polgármester GLÁNTI ÚJSÁG galántai kórházat a Penta szerezte meg Nagyszombat - Nagyszombat Megye Önkormányzatának (TTSK) illetékes sz akbizottsága i ülésén egyetlen programponttal foglalkozott. D unaszerdahelyi Kórház, valamint a galántai Sz ent Lukács Kórház részvényeinek eladása üg yében kiírt kereskedelmi versenytárgyalás legelőnyösebb ajánlatát értékelte ki. Ezzel több é ves folyamat zárult le, amellyel a TTSK a két említett kórház talpra állítását sz erette volna elérni. Két társaság v ett részt a v ersenytárgyaláson: az GEL és a S vet zdravia. meg yei képviselők szinte eg yhangúlag hagyták jóvá a Penta Investments befektetői csopor tba tartozó Svet zdravia részvénytársaság stratégiai partnerként való bejeg yzését a galántai és a dunaszerdahelyi kórházba. Gál Gábor képviselő szerint a Most-Híd pár t feltételként szabta meg a két kórház össz es osztályának és rendelőjének meghagyását. Most-Híd képviselői csak azz al a feltétellel támogatták a galántai és a dunasz erdahelyi kórház eladásával kapcsolatos előterjesztett határ ozati javaslatot, hogy Tibor Mikuš meg yeelnök és Berényi József alelnök sz erződést írnak alá a Svet zdravia illetékeseivel arról, hogy a magáncég megtartja a két kórház össz es osztályát és rendelőjét, ahogy azt a közös bizottsági ülésen a társaság képviselői ígér ték. megye vezetésének feladata, hogy ezt a ny ilvánosan tett ígéretet betartassa - jegyezte meg Gál. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky

9 2015. április 9 INNEN-ONNN Mit tudsz alkotni hulladékból? című környezetvédelmi verseny 10. évfolyamának kiértékelése környezetvédelmi nevelés fő feladata, hogy megtanítsa a gyermeket a környezettel, az élőlényekkel és önmagával szembeni kíméletes és tiszteletteljes bánásmódra. Ez a nevelés az óvodai oktatás minden területén jelen van, a gyermek általa érti meg és tudja értékelni a közte és környezete között fennálló kapcsolatot, a környezetvédelem szükségességét és pozitív hozz áállást alakít ki ezen a téren január 15-én immár 10. alkalommal hirdették meg a Mit tudsz alkotni hulladékból? címet viselő környezetvédelmi versenyt a galántai óv odák számára. versenybe mind az öt óvoda bekapcsolódott, a gyerekek hulladék anyagokból készítettek különféle tárgyakat. z ünnepélyes díjátadással eg ybekötött kiértékelésre március 31-én került sor a városi hivatal előcsarnokában. gyerekek munkáit ugyanitt tekinthetik meg az érdeklődők április 30-ig. z óvodák elért eredményei: 1. helyezés: Nová doba L akótelepi Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 2. helyezés: Észak Lakótelepi Óvoda 3. helyezés: SZNF Lakótelepi Óvoda 4. helyezés: Clementis Kertvárosi Óvoda 5. helyezés: Nová doba Lakótelepi Óvoda Mgr. Katarína Barcziová a városi hivatal közoktatási, kulturális és sportosztályának vezetője Fotó: Róbert Rybársky Honismereti Múzeum különdíjban részesült Szlovákiai Múzeumok Szövetségének (SZMSZ) 25. közgyűlésén, amelyre március 25-én került sor Pozsonyban, a Galántai Honismer eti Múzeum emlékéremben részesült. díjat Joz ef Keppert, a Honismereti Múzeum igazgatója vette át Peter Hyrosstól, az SZMSZ elnökétől. Ezt az elismer ést az Eur ópai Regionális Fejlesztési lap pr ojektjének sikeres megvalósításáért kaptuk, hangsúlyt fektetve a múzeum megóvására és bem utatására. nnak a munkának az elismerése és nagyra értékelése ez a díj, amely a múzeumban zajlik az utóbbi é vekben. legmagasabb fokú kitüntetésről van szó, amit a Szlovákiai Múzeumok Szövetségének igazgatótanácsa adhat mondta el Joz ef Keppert, a múzeum igazgatója. Róbert Rybársky Fotó: Karol Nagy

10 INNEN-ONNN 10 polgármester köszönőleveleket nyújtott át a tanítónapon tanítónap alkalmából, március 30-án, a galántai iskolák és intézmények pedagógusai, a város területén működő szervezetek pedagógiai alkalmaz ottai és a városi tanács oktatási sz akbizottságának tagjai ünnepi találkoz óra gyűltek össze a galántai Ker eskedelmi és Sz olgáltatási Szakközépiskola éttermében. z eg ybegyűlteket Katarína Barcziová, a Városi Hivatal Közoktatási, Kulturális és S portosztályának vezetője köszöntötte. megnyitó után Sandra Hulmanová, az SZNF lapiskola és Rý dl Viktória, a Kodál y Zoltán lapiskola diákja szavalt a meghívottaknak. Városi Hivatal Közoktatási, Kulturális és Sportosztálya a város vezetőségével együtt köszönte meg a pedagógusok tür elmét, Utazás az őskorba biológiaórákon éppen a földtörténeti korokról kezdtünk tanulni, amikor a tanító néni bejelentette, hogy egy érdekes paleontológiai kiállításra meg yünk a szenci múzeumba én sz erdán tehát időutaz ásra indultunk. z utat Szencig vonattal tettük meg, amit nag yon élveztük. vár osban tett séta után első utunk a Szenczi Molnár lbert lapiskolába vezetett. Itt az iskola saját csillagvizsgálóját kerestük fel, amely a Solar nevet viseli. Egy rövid, érdekes előadás után kisebb csoportokban mentünk fel a kupolába, ahol a Napot figyelhettük meg két távcső segítségével. Ezután átsétáltunk a m úzeumba. Itt két csoportra osztva néztük meg a m úzeum időszaki kiállítását, a kőz et-, kövület- és ásványkiállítást, majd az állandó kiállítással ismerkedtünk. Idegenvezetőink élvezetes módon magyarázták el nekünk F öldünk történetét, áldozatos és önz etlen munkáját, melyet a gyerekek oktatása és ne velése érdekében fejtenek ki. Városunk polgármestere, Peter Paška, hét pedagógust tüntetett ki Galánta köszönőlevelével az egyes iskolák kollektíváinak javaslatára. hivatalos r észt zenei program zárta Beáta Tomčányová (zongora) és Sandra Frátiková (hegedű) közreműködésével. Kitüntetésben részesültek: Mgr. Mária Darázsová, Mgr. Elena Sz emová, PaedDr. lžbeta Hirková, Renáta Vravková, Mgr. Ildikó Kovács, Mgr. Mária Péterváriová, Mgr. Eva Némethová. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky az őskortól kezdve egészen a földtörténeti újkorig. Voltak számunkra ismerős fogalmak, amelyekkel már találkoztunk a tör ténelem-, földrajz- vag y biológiaórákon, de a legtöbb őskori élőlénynek még a nevét sem hallottuk: trilobiták, belemiták, numuliták, mastodont, archeopterix.ki hallott már ilyet? Számunkra talán a legér dekesebbek a mamutcsontok voltak, amit a sz enci téglagyárban az ag yag kitermelésekor GLÁNTI ÚJSÁG Bölcsődések látogattak el a Gejza Dusík lapiskolába Hagyománnyá vált már, hogy az óvodások évente többször is ellátogatnak valamelyik alapiskolába. lkalmat nyújtanak erre az iskolai ny ílt napok, különféle közös rendezvények, és nem utolsósorban az első osztályba való beíratás. Ebben az eset ben viszont alapiskolánkat a galántai Medulienka bölcsőde kollektívája kérte fel eg yüttműködésre a köny vhónap alkalmából. Így hát március 17-én délután bölcsődések érkeztek a napközi otthonba, ahol a napközis tanító néni felol vasta nekik a Répamesét. Később színes képekből összeállították a mese cselekményét, verseket szavaltak és énekeltek. Játszottak az iskolások játékaival és kipróbálták székeiket is. Jól érezték magukat a nagy iskolában. Búcsúzóul megígérték nekünk, hogy máskor is eljönnek bennünket meglátogatni. Már nag yon várjuk az újabb találkozást, mert ez a délután nekünk is kedves emlék marad. Új erőt és energiát adott a fiatalokkal végzett sokrétű munkánkhoz. M. Csibová a Gejza Dusík lapiskola napközi otthonának nevelőnője találtak 1963-ban a dinamittöltetet éppen egy mamut koponyájában helyezték el. Megtudtuk azt is, hogy Vágsellyén szintén találtak nagy mennyiségű mamutcsontot és -fogat, a Dé vény melletti Homokheg yen (Sandberg) pedig tenger i élőlények maradványait fedezték fel. Nagyon érdekesek voltak a kapott információk, és megállapítottuk, hogy az unalmasnak hitt geológia is lehet szórakoztató. a Gejza Dusík lapiskola VIII. és VIII. B osztályos tanulói Mgr. Rakická és Mgr. Benkovics vezetésével

11 2015. április 11 INNEN-ONNN Turistaösvényeken nap épphogy csak süt, a madár kák bizonytalanul csivitelnek, az er ős szél helyenként süvöltve tépi az ágakat, mi pedig túrára indulunk!köz ös szándékkal jöttünk ma mindanny ian össze: a 10 km hosszú, Szeredtől a Vágkirályfai-víztározóig tartó turistaösvényen szeretnénk végighaladni. Körülbelül reggel 8,30 körül szállunk be az autóbuszba, amely Szeredre visz bennünket. Vághoz közel szállunk ki, innét már a kijelölt ösvényen gyalogolunk tovább. folyó kísér bennünket utunkon, amely vad hullámokat v et a felbőszült sz él miatt. Olykor ellenszélben, néha meg hátsz élben haladunk.időnként szünetet tar tunk, hogy éhségünket és sz omjúságunkat csillapítsuk. Ez fontos, mert enélkül nem lenne erőnk tovább haladni. Utunk során sokféle madarat szombat a gyermekeké volt Egy hétvége sokféleképpen kihasználható. SZNF alapiskola két tanító nénije, Mgr. Mária Vrabcová és Mgr. Nataša lbertová például az eg yik szombatjukat tanítványaikkal töltötték el március 21- én reggel 9 órakor találkoztak az iskola épülete előtt. Igazi kirándulóidő ígérkezett, a napsugarak megcsillantak a huncut gyermekszemekben. Jókedvűen ültek be mindannyian az autóbuszba, így látunk. fák már felöltötték tavaszi zöld ruhájukat. Különféle színű tavaszi virágokra is rábukkanunk, amelyeket még harmatos fűszálak borítanak. Néha vízcseppek hullanak a földre a környező fákról, de bennünket ez nem zavar, rendületlenül folytatjuk utunkat. célba érkezéskor mindenki fáradt és elgyötört, de mégis boldog, hogy sikerült. Megbirkóztunk vele! levegőben a győzelem és a frissen sült finomságok illata ér ződik. a Pozsonyba vezető út g yorsan eltelt. Itt egy kellemes séta következett a D una partján. Milan Rastislav Štefánik-emlékműnél megálltak, hogy egy közös fotót készítsenek emlékképpen. És hogyan is maradhatott v olna ki a Dráčik játékbolt, ahol a g yerekek apró ajándékokat vásár oltak maguknak és sz eretteiknek. Egy kis falatozás után pedig köv etkezhetett is utazásuk valódi célja. Szlovák N emzeti Színházban Fanyűvő várta őket barátaival, a tátrai óriásokkal Vasgyúróval és Hegyhengergetővel. Hogyan lett király Fanyűvő címet viselő előadás nagyon izgalmas v olt. gyerekek boldogan ismer ték fel kedvenc színészeiket - Gabika Dzuríkovát, Peter Brajerčíkot, Ivana Kuxovát, Petra Vajdovát, ill. Milan Ondr íkot. Minden jelenetet együtt éltek meg a színészekkel, vastapssal jutalmazva őket. z előadás végén pedig felnőttek és gyerekek egyaránt állva köszönték meg a színész eknek a tűz vidáman pattog, mi pedig a pléden ül ve eszegetünk és pihenünk. Gyönyörködünk a csodálatos kilátásban, amíg értünk nem jön az autóbusz, amely biztonságban hazaszállít bennünket. Csatlakozz Te is hozzánk a következő alkalommal! Megjegyzés: gyalogtúrát a Fénix gyermekszervezet szervezte a G. Dusík lapiskolával karöltve. Lujza Svitáková, Gejza Dusík lapiskola, szlovák népmese lenyűgöz ő feldolgozását. z előadás után már csak a haz aút maradt hátra. z autóbusz az iskola előtt tette ki a gyerekeket, ahol a szülők várták őket. Köszönettel tartozunk nemcsak a színész eknek, hanem még inkább a tanár oknak és a szülőknek, akik lehetővé tették a gyerekek számára ezt a fantázia birodalmában eltöltött csodálatos napot. Mgr. Mária Vrabcová Március a könyv hónapja márciusi hónap most már hagyományosan nemcsak a tavasz érkezését jelenti sokunk számára, hanem egyben a könyv hónapját is. SZNF lakótelepi alapiskolában az idén sem feledkeztünk meg err ől, diákjaink számára színes és változatos programokat készítettünk, hogy olvasási készségüket fejlesszük. hónap elején az alsó tagozatos tanulókkal látogatást tettünk a Galántai Városi Könyvtárban. másodikosokkal az ol vasásórákon illusztrációkat készítettünk a Babszem Jankó cím ű meséhez, amelyekből végül egyedi leporellót állítottunk össz e. z osztályfőnöki órákon is a köny v volt a főtéma, a velük való helyes bánásmódról beszélgettünk. tanulók elhozhatták kedv enc könyveiket, amelyeket kiállítottunk az osztályban, és az olvasósarkunkban közösen nézegettük és olvasgattuk őket. neg yedikesek a képzőművészeti órákon kedvenc kötetükhöz készítettek egyedi borítót.március 10-én Vlasta Kasalová tanító néni a városi könyvtárral együttműködve beszélgetést szervezett Roman Brattal, az ismert íróval, melyre szintén az iskolánkban ker ült sor. könyv hónapját olvasódélutánokkal tetőztük be. Legifjabb tanulóink elsőseink már cius 19-én K asalová tanító néni vezetésével irodalmi versenyen vehettek részt Olvasásismereti kvíz címmel. ny olcfordulós versenyben mesecímeket raktak ki, szövegekkel dolgoztak, feleleteket kerestek a feltett kér désekre, ill. képeket raktak ki a képes kockákon. legügyesebbek szép oklevelet kaptak.március 26-án másodikosaink számára is vetélkedőt készítettünk. már hagyományossá vált v ersenyt, mely az Olvasok, olvasol, olvasunk címet viselte, Klempová tanító néni vezette. diákok jelmezbe bújva alakultak át cicákká és kandúrokká, és így szórakoztató módon ker esték a feleletet arra, hogy Hová jár a mi Mic a cicánk?. Hét pr oblémakör feladataival kellett megbirkózniuk, amelyekben különböző nehézségi szintű sz övegekkel dolgoztak, keresték a helyes válaszokat a feltett kérdésekre, következtetéseket vontak le, illetve az információk helyességét értékelték a megadott szövegekben. következő fordulóban a macskák életével kapcsolatos kér désekre keresték interaktív formában a helyes válaszokat. Mivel minden kisdiák nagyon ügyes és aktív volt, nem tudtunk döntést hozni, ki legyen a győztes. Ezért aztán minden résztvevő édes jutalmat (macskanyelvet) és szép oklevelet kapott. És vajon mi lett a mi kóbor ló Mica cicánkkal? vetélkedő elején feltett kérdésünkre végül is Petra Jurinová ismert gyerekdala, a Jonatán Kandúr ( Kocúr Jonatán ) adta meg a feleletet, amelynek hallatán a kisdiákok spontán módon örömteli táncra per dültek. Hiszem, hogy az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeknek fontos küldetésük van, általuk mél yül el és erősödik a kisdiákok könyvekhez, olvasáshoz fűződő kapcsolata, ezáltal pedig nélkülözhetetlen értékekre tesznek szert. Mgr. Kristína Klempová SZNF lakótelepi alapiskola

12 INNEN-ONNN 12 Peter Černušák kiállítása a Galántai Reneszánsz Kastélyban én a Galántai Renesz ánsz Kastély termeiben koncer ttel egybekötött tárlatnyitóra került sor. Peter Černušák építőművész kiállításának ünnepélyes megnyitója előtt a Golden strings trio Bach- és Bar tók-műveket adott elő. galgóci (H lohovec) származású, sokoldalú művész a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán végzett Kuzma professzor úr osztál yában. z építészeti előírások kor látozták alkotói sz abadságában, a befektetőkkel fol ytatott állandó harcok pedig megviselték a sz abad gondolkodású művészt, aki sz éles körű művészettörténeti ismeretekkel, számos adottsággal és művészi elképzeléssel rendelkezik. Számára ezért sokkal inkább megfelelt a kötetlen alkotás. Zseniálisan rajzol, rendkívül jó megfigyelő. Témáit a természetből, a növ ényvilágból mer íti, de inspirálni tudja őt eg y autó r eflektora, régi fényképek vag y régi mesterek művei is. Műveit aprólékos pontossággal dolgozza ki: a tökéletesen sima vászonfelületre vékony rétegekben viszi fel a lazúrt. Motívumainak pr ecíz kidolgozását (az ún. hiperrealizmus) még hatvány ozza a vékony rétegekben felvitt záró lakk. Művei közül kiemelkedőek a zsírkrétával készített képei, amelyeknél teljes technikai tökéletességet ér el. Gyerekek számára készült a House in the bo x elnevezésű építőkészlete, amely 1998-ban sz ámos díjat nyert a prágai és a tr encséni kiállításon. S egítségével a g yerekek természetes alapanyagokból, valódi téglából és habarcsból készíthetnek miniatűr házikót vagy vártornyot. Peter Černušák számos képzőművészeti technikát és technológiát ismer. Kedvenc alapanyagainak eg yike a kerámia, ennek felhasználásával készítette többek között a galgóci Slovakofarma és egy moszkvai g yógyszertár gyönyörű mennyezetét. felfüggeszthető, könynyített kerámiamennyezet technológiáját, amelyet a m unka során alkalmaz ott, szabadalmaztatta. m űanyagokkal való munka fortélyait is elsajátította, ezzel is bővítve kínálatát az üg yfelei számára. Galántai Reneszánsz Kastélyban látható kiállítás Peter Černušák m űveinek keresztmetszetét képezi, amely ösztönzőleg hat nemcsak a laikusok, hanem a szakemberek számára is. PhDr. Iveta Lenická Kis Színtársulatok március 20-án a Galántai Városi Művelődési Központ bábtermében gyermekszínjátszó csoportok járási ser egszemléjére került sor. Kis Színtársulatok nevet viselő rendezvény, melynek szervezője a Galántai N épművelési Központ, lehetőséget nyújt a tehetséges fiatalok bemutatkozására és támogatására, a néz őtéren ülő Könyv- és képkiállítással egybekötött szavalás a Galántai Népművelési Központban Ľudovít Štúr születésének 200. évfordulója alkalmából március 24. és 27. között került sor szó varázsa nevet viselő versés prózamondó verseny járási for dulójára, amelyen 95 előadás hangzott el a Galántai járás tehetséges alap- és köz épiskolásainak tolmácsolásában. megmér ettetés, ami idén a Galántai N épművelési Központ és a Galántai Köny vtár közös rendezésében valósult meg, a 61. Hviezdoslavov Kubín országos verseny és seregszemle járási selejtezője. verseny korcsoportok szerinti felosztásban zajlott. kerületi fordulóba a következő diákok jutottak be: Samuel Müller és Paulínka Strnádelová Pusztafödémesi I, Dominika Dubayová Szeredi Komenský I, Nicol Plavocká Sz entharaszti I, Sabína Čižmáriková, Matúš Ondr uška és Sabína Klapúchová sz eredi V. Mihálik Gimnázium, Karin Struhárová galántai J. Matúška Gimnázium, Mgr. Barbora Pekarová Gány. vers- és prózamondó verseny kerületi fordulóját április 28-án és 29-én rendezik meg Nagyszombatban. GLÁNTI ÚJSÁG gyermekek számára pedig a színházm űvészettel való ismerkedésre. z előadások az alapiskolák alsó tagozatos diákjainak szóltak, a jelenetek főszereplői pedig a Jókai lapiskola színjátszó körének, valamint a galántai Za šecki drobné színjátszó csoportnak a tagjai v oltak. Elsőként a Jókai lapiskola színjátsz ó köre lépett színpadra. csoportot Mgr. Radana Hajková és Mar tina Slahúčková vezeti, akik egyben szerzői is voltak a bemutatott darabnak. Hófehérke és a hét törpe című meseanimáció színpadi változatát láthatták tőlük a g yerekek. Másodikként a galántai Za šecki drobné színjátszó kör mutatkozott be, amely 2000-től működik a Galántai Népművelési Központ mellett Ing. Diana Paška Hrabovská vezetésével. z Ördögi tánc ( Čertovský tanec ) című, szlovák népmese-motívumokra épülő színdarabot adták elő, melynek zenei aláfestéséről Martin Ralík gondoskodott. színtársulatokat a galántai Š tefánik Utcai lapiskola tanulói biztatták a néz ő- térről. verseny kísérőrendezvényeként a látogatók megismerkedhettek a sel y- lyei František Tóthnak, a Galántai P aletta képzőművészeti klub tagjának eg yedülálló tollrajzaival, valamint megtekinthették a könyvkiállítást is. Mindkét tárlat tematikusan Ľudovít Štúr életéhez és m unkásságához kapcsolódott. ib ib

13 2015. április 13 INNEN-ONNN Dominika szárnyai alatt jótékonysági koncert Dominika, akinek nevét a fent említett nonprofit szervezet viseli, idén lett volna 16 éves, a rákbetegséggel sajnos nem tudott megbir kózni. z ő emlékére szerveztek április 8-án jótékonysági koncertet, amelynek célja a rákbeteg g yermekek otthoni hospice ellátásának támogatása v olt. Dominika szárnyai alatt (Pod krídlami Dominiky) ne vű nonprofit szervezet munkájának támogatása Veronika Reháková ötlete volt. z ötlet tavaly nyáron született, amikor egy táncprojekten dolgoztunk. Olyan művészekből alakítottunk ki eg y csapatot, akik már biz onyítottak a tánc, ének, rap, funk terén, és kétórás műsort állítottunk össze segítségükkel nyilatkozta a szimpatikus sz ervező. Olyan művészek váltották egymást tiszteletdíj nélkül a pódiumon, mint Kali & Peter Pann, Tomáš Botló, Ricco & Klaudia, Elpe & Billy Hollywood, Dennis & Bongoman Rob B, Eusebio & Dj Kebar és a Clis, valamint a Calma tánccsoportok. Kevés a segítő szándékú ember ezen a világon, sokkal többre volna szükség, ezért is támogatunk szívesen minden ilyen kezdeményezést mondta el fellépése után Klaudia. Én magam is tapasztaltam már az ember ek segítőkészségét a nekem sz ervezett jótékonysági koncerteken tette hozzá Klaudia énekpartnere, Ricco. rendezvény megszervezésében a Templars Slovakia Polgári Társulás is részt vett, akik gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek az ilyen jellegű segítségnyújtásban. z t, ennek az első koncertnek a bevételét oxigénkészülék és infúziós pumpa megvásárlására szeretnénk fordítani. Főleg egészségügyi szempontból szeretnénk a gyerekek életminőségén javítani, hogy otthon tölthessék az időt, és ne kelljen eg y egyszerű vérvétel vagy rehabilitáció miatt a kórházba menniük. bban is segítséget szeretnénk nyújtani, hogy utolsó napjaikat szeretteik körében tölthessék. Szeretnénk a jövőben is hasonló rendezvényeket szervezni árulta el a jövőre vonatkozó terveit Dominika édesanyja, Žaneta Petrášová, aki a Dominika szárnyai alatt (Pod krídlami Dominiky) nonprofit szervezet igazgatónője. Róbert Rybársky Fotók: Kikuš Krajčovičová Bemutatjuk Önöknek a CNTTE DEO kórust CNTTE DEO eg yházi vegyeskórus több mint eg y évvel ezelőtt alakult Peter Podolský szerzetes testvér és néhány lelkes énekkedvelő anyuka kezdeményezésére. Fokozatosan többen és többen csatlakoztak a kórushoz, amelynek immár 30 állandó, különböző foglalkozású tagja van Galántár ól és a környező városokból. sz alézi szerzetes testvérek, Jozef Gibal atyával az élen, nagyvonalúan átengedték az alakuló énekkarnak a Hódiban található Sz aleziánus Ház egyik legtágasabb helyiségét. Itt találkoznak rendszeresen, csütörtök esténként a kórustagok. kór us repertoárja nagyjából 50 lelket melengető vallási énekből áll, amelyeket a liturgikus naptár sz erint, az egyházi ünnepkörök köré csoportosítva állítottak össze a kórustagok adventi, karácsonyi, böjti és húsv éti énekekre osztva. r epertoár fokozatosan bővül a mennyei tya és az Istenanya dicsőítésére íródott alkalmi és himnikus énekekkel. z énekkar, mint ahogy az a nevéből is kitűnik, fő küldetésének Isten dicsőítését és az emberek megör vendeztetését tekinti. Elsősorban a vasárnapi sz entmiséken és az egyházi ünnepeken m űködnek közre, a város lakói az onban hallhatták őket a karácsonyi vásár idején, a betlehemi láng fogadásakor, sőt a Városi Művelődési Központban megrendezett nagyszabású jótékonysági koncerten is. N yáron alkalomadtán az énekkar tagjai köz ös grillezésre gyűlnek össze családostul, ilyenkor kellemes, családias légkör ben countryénekeket, népdalokat és modern énekeket énekelnek. Karácsony előtt pedig eg y közös süteménysütésre is sor került. kórus művészeti vezetője, gitárosa és karmestere Peter Podolský szerzetes testvér, aki kreativitásával és felelősségteljes hozz áállásával nagyban hozzájárul ennek a nem mindennapi kórusnak a fejlődéséhez. CNTTE DEO szívesen várja az éneket, zenét kedvelő lelkes jövendőbeli tagok jelentkezését fiatalokat és köz épkorúakat egyaránt, akik sz abadidejüket ilyen jellegű tevékenységgel szeretnék kitölteni. Dipl. Dr.. Kumprechtová

14 INNEN-ONNN 14 városi rendőrség jegyzetfüzetéből Visszaélt a segélyvonallal késő esti órákban a rendőrség segélyvonalára bejelentés érkezett. Egy vasútál- lomáson tartózkodó fiatal férfi a rendőrség segítségét kérte, mivel ismeretlen tettesek kirabolták. Hel yzetét, mivel feltételesen volt szabadlábon, nem szerette volna saját maga kezelni. hel yszínre a városi és az állami rendőrség két járőrét küldték ki. bejelenés ellenőrzésekor a r endőrségnél senki nem jelentkez ett, és a sz olgálatban lévő személyzet sem észlelt tör vénybe ütköző cselekedetet. Éjfél után tíz perccel az őrjárat a TESCO épületénél egy ácsorgó férfira lett figyelmes, akit már a vasútállomás épületében is láttak a bejelentés kivizsgálása során. férfi igazoltatásakor megállapították, hogy a 40 éves losonci J. Zs.-ről van szó, aki állítása szerint az egész történetet csak kitalálta. z említett férfi szabálysértés miatt pénzbüntetésben r é- szesült. Sajnálatos esemény Éjjel 3 óra 14 perckor ismeretlen személytől bejelentés érkezett, miszerint a Béke utcában, valószínűleg a hatodik emeletr ől kiesett egy ismeretlen asszony. z őrjárat érkezésekor már a helyszínen tartózkodott a gyorsmentőszolgálat, akik elsősegélyben részesítették a lakótömb ablakai alatt fekvő személyt, sajnos sikertelenül. város lakója nem élte túl a szerencsétlen zuhanást. Segítségre volt szüksége Nová doba lakótelepen lé vő autóiskola mellett egy hajléktalan assz onyt találtak, aki öngyilkossággal fenyegetőzött. z őrjárat megállapította az illető sz emélyazonosságát, a fentebb említett sz emély a nagytapolcsányi R. F. volt. z őrjárat a hajléktalan asszonynak gyorsmentőszolgálatot biztosított, akik kivizsgálásra a kórházba szállították. Szemetet szórt szét Egy ismeretlen férfi Galánta lakótelepein a hulladékg yűjtő tartályok tartalmát dobálta szét. városi rendőrség illetékesei megállapították a tettes sz emélyazonosságát. hajléktalan, lévai illetőségű Sz. R. volt az elkövető, aki elmondta, hogy ezekben a tar tályokban kutatott r uha után. rendőrök utasították a tartályok környékének rendbetételére. Nem tudnak megbékülni a renddel Kodály Zoltán utca 763-as lakótömbjének néhány lakója szemmel láthatóan nem törődik környezete tisztán tartásával. GLÁNTI ÚJSÁG Rendetlenségükkel a körny éken élőket is zavarják, nevezetesen a N ová doba lakótelepen és a P ark utca környékén lakókat. kora reggeli órákban a városi rendőrség mindennapos feladata, hogy biztosítsa a felgyülemlett kommunális és eg yéb hulladék eltávolítását, amely a hulladékg yűjtő konténerek közelében és a sz omszédos bokros részben hever szétszórva. rendetlenkedőkkel történő egyezkedés és maga a hulladék eltáv olítása is sok időbe telik. fent nevezett lakótömb lakói köz ött az utóbbi időben akadtak segítőkész bér lők is, akik a sz emetelők rendreutasításával könnyítik meg a rendőrség munkáját, így tartva meg legalább részlegesen a rendet. Zavarodott volt az esés után gyorsmentőszolgálat személyzete a helyszínre hívta a vár osi rendőrség őrjáratát egy idősebb férfi kapcsán, akit a fején található sz akított seb miatt sz erettek volna ellátni. férfi elutasította a kezelést, és nem tudta megmondani, honnét való. helyszínen a városi rendőrség illetékesei megállapították, hogy a sebesült férfi a galántai P. V., aki a jár dára esés során sér ült meg. rendőrséggel folytatott beszélgetés után beszállt a mentőautóba. További kezelések céljából a kórházba szállították. Miroslav Grell városi rendőrparancsnok nyák napi mérföld 2015 meghívó Bambuľkovo családcentrum mindenkit szeretettel vár május 9-én (szombaton) órai kezdettel az nyák napi mér föld címet viselő hagyományos rendezvényére, melyre Galánta várossal együttműködve a galántai neogótikus kastély melletti városi parkban kerül sor. Ez a r endezvény országszerte már 12. alkalommal kerül megrendezésre, kiemelve az anyák nélkülözhetetlenségét életünkben. Minden látogatónak először regisztráltatnia kell magát, amelyre tól van lehetőség. r endezvény hivatalos megnyitójára órakor ker ül sor, amikor műsorvezetőnk ismerteti a délutáni programokat. rendezvény fénypontja a szimbolikus mérföld lesz, amelyet gyalogolva teszünk meg a par k területén belül. mérföld rajtja egész Szlovákiában pontosan órakor kezdődik. menet alatt a rendezvény erre az alkalomra íródott hivatalos himnusza fog szólni. mérföld megtétele után a r endezvény fő vendége, Peter Šesták várja majd Önöket egyórás műsorával. Reméljük, hogy egy felejthetetlen sz ombat délutánt töltünk majd el eg yütt. Szórakozzanak velünk, támogassák r észvételükkel ezt a sz ép kezdeményezést és eg yúttal a Bambuľkovo családcentrumot is. Belépődíjként tetszőleges pénzadományt ajánlhatnak fel. Kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvényt fedett hel yen bonyolítjuk le. Ne hagyja ki tehát semmiképpen sem, kövessen bennünket honlapunkon és Facebook oldalunkon (R C Bambuľkovo Galanta). Szeretettel várunk mindenkit. Bambuľkovo családcentrum szervezői csapata nevében Lýdia Bačová becsületes megtaláló visszaszolgáltatta a talált pénztárcát Peter Paška polgármester és Takáč Zsolt alpolgármester kösz önetüket fejezték ki F rantišek Karovič polgártársuknak, aki már cius 27-én becsületesen átadta a rendőrségnek a Posta utcán talált, nagyobb pénzösszeget és iratokat tar talmazó pénztárcát.

15 2015. április 15 INNEN-ONNN KRÓNIK Gyászmegemlékezés án múlt egy éve, hogy örökre itt hagyott bennünket Jozef Lehoczký. kik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Megszülettek: Ondrej Rozkoš Filip Kálozi Házasságot kötöttek: Tibor Ábel - Zuzana Novelinková Soha el nem múló szeretettel emlékezik rá családja. Gyászmegemlékezés én lesz 20 éve, hogy örökre itt hagyott bennünket a szeretett fiú és testvér Daniel Didov. Köszönetnyilvánítás kik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Szeretettel emlékezik rá édesanyja és testvérei, Saša és Diana családjaikkal Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rokonoknak, barátoknak, volt osztálytársaknak, ismerősöknek, akik március 14-én elkísérték utolsó útjára ifj. Hencze Imrét. Köszönjük a sok virágot és a vigasztaló szavakat. gyászoló család. Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket Tala Sándort utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétnyilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. gyászoló család. Őszinte köszönetünket szeretnénk kifejezni minden kedves rokonnak, barátnak, egykori munkatársnak, szomszédnak és ismerősnek, akik én elkísérték utolsó útjára a szeretett férjet, apát, apóst, nagyapát és keresztapát, Michal Slovákot és részvétnyilvánításukkal, virágaikkal és imáikkal próbálták enyhíteni mély gyászunkat. Tisztelettel és hálával a gyászoló család Köszönetnyilvánítás Fájdalmas szívvel tudatjuk minden kedves baráttal, munkatárssal, diákkal és ismerőssel, hogy drága férjem Vincent Balušík a szentkenettel és a szent Útravalóval megerősítve, én váratlanul elhunyt. Őszinte szívvel köszönjük a virágokat és koszorúkat, a betegsége idején elmondott imákat, a temetésen és a gyászmisén való részvételt. Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani MUDr. Richard Kľučka főorvos úrnak és az intenzív osztály valamennyi munkatársának, hogy lehetővé tették számomra a férjem mellett eltöltött utolsó napokat. Tisztelettel felesége Balušíková nna és az egész gyászoló család Galánta nevezetes személyiségei Hetven évvel ezelőtt, április 1-jén hunyt el Galántán Balogh Bálint méhész és lapsz erkesztő től banki tisztviselőként dolgozott Galántán ban kezdett el méhészkedéssel foglalkozni. Szlovákiában az elsők köz ött hoz ott létre rakodókaptárakat (Balogh Bálint-féle kaptár, 1912), amelyért a Pozsonyban megrendezett nemzetközi kiállításon első hel yezéssel és Nagy Ezüst Ér emmel jutalmazták. következő méhészeti szakújságoknak volt szerkesztője és cikkírója: Méh, Méhészújság, Méhészetünk. Munkatársa v olt a Galántán megjelenő Mátyusföldi Lapoknak. Méhészeti monográfiák szerzője. Sírja a galántai ör eg temetőben található. Hatvanöt évvel ezelőtt, április 21-én született Galántán Karol Duchoň énekes. Édesapja a galántai gépipar i szaktanintézet igazgatója v olt. Táncdalénekesi pályafutása 1968-tól kez dett felfelé ívelni, ekkor ny erte meg az aranyosmaróti (Zlaté Morav ce) Calex által r endezett énekversenyt ban ezüstérmes, 1974-ben aranyérmes a Pozsonyi Líra táncdalfesztiválon. Hazai és külföldi z enei színpadokon is fellépett, nagyjából 300 zenei hangfelvétele van. z SZK zenei kultúrájának g yarapításáért 2006-an megkapta az urel díjat. Szülővárosa emlékművet emelt számára 2012-ben. Galántai Könyvtár regionális adattárából válogatta és összeállította Mgr. Kontár Judit

16 SPORT 16 Galántai futás Szabadságfutás győztes a kenyai Joel Mwangi Maina lett április 11-én szombaton, ragyogó napsütésben került sor a Galántai futás, az ún. Szabadságfutás 33. évfolyamának megrendezésére. r endezvény elismertsége egyre növekszik, amit a résztvevők száma is igazol. fő kategóriában méteren 260, a rekreációs típusú Egészségfutás (az ún. Samsung-futás) méteres távján 253, a gyermekkategóriákban 404 futó állt rajthoz. Galántán összesen 917 versenyző nevezett be a különféle versenyszámokba, ami rekordrészvételnek számít. megmérettetés legnagyobb sztárja és egyben a fő kategória abszolút győztese a kenyai származású Joel Mwangi Maina volt, 27:25-ös idővel. rendezvényre a futókon kívül rengeteg néző is kilátogatott, akik fantasztikus hangulatról gondoskodtak. rendezvény kiváló megszervezéséért és lebonyolításáért minden szervezőt, rendezőt és önkéntest köszönet illet. Köszönettel tartozunk továbbá az önkormányzatnak, a Városi Sportlétesítmények Kezelőségének és a verseny partnereinek is a Samsungnak és a Tescónak, valamint minden szponzornak, akik támogatásukkal hozzájárultak a gazdag tomboladíjakhoz. GLÁNTI ÚJSÁG Štefan Varga Foto: Simona Tóthová gyerekek és edzőik is megmutatták tudásukat galántai cselgáncsozók zsúfolt é vkezdésen vannak túl. Már maguk mögött tudhatják az utánpótlás-torna két galántai fordulóját. remek hangulatú megmérettetésen legfiatalabbjaink a nyugat-szlovákiai kortársaik ellen mutathatták meg tudásukat. Februárban 78, márciusban 86 versenyzőnk lépett szőnyegre. z említett tornákat azoknak a gyerekeknek szervezik, akik még csak néhány hónapja kezdték el űzni ezt a sportot, ezért minden résztvevő nagy dicséretet érdemel án diákjaink Roman Kováč vezetésével Pozsony megye nyílt bajnokságán vettek részt, és kiválóan sz erepeltek. 116 versenyzős mezőnyben a következő eredményeket érték el: 1. hely: Kováč M. /-38/, Miklós Z. /-34/, Horváth. /-46/ 2. hely: Beňuš M. /-34/, Rigo. /-60/ 3. hely: Forró T./-32/, Kubovičová K. /-31/ Ugyanezen a napon került megrendezésre Budapesten a Masters nemzetközi bajnokság is, ahol az edzők mérkőztek meg egymással. 14 orsz ágból 256 v ersenyző mérte össze tudását, a galántai dzsúdósok a köv etkező helyezéseket érték el: 2. hely: Jucha M. /M2-66kg/ 3. hely: id. Szelle Z. /M4+100kg/ 5. hely: Kubica P. /M2-90kg/ án és 19-én JUD O WEEKEND nevű rendezvénysorozatra kerül sor a galántai spor tcsarnokban. Szombaton a Slovakia Open Masters elnevezésű viadal, vasárnap a diákok és diáklány ok nyugati területi bajnoksága várja az érdeklődőket. gyermeknap alkalmából én rendezzük meg a diákok és diáklány ok olimpiai bajnokságát, amely a városi parkban kerül lebonyolításra. Minden rendezvényünk 11,00 órakor kezdődik, szeretettel várunk minden sportrajongót. Férficsapatunk a D una ligára készülődik, amelyben Magyarországról, Szlovákiából és usztriából érkező csapatok vesznek részt. Masters kategória legrangosabb eseménye a Magyarországon megrendezésre kerülő Európa-bajnokság lesz. Zoltán Szelle, Judo club rkádia Galánta

17 2015. április 17 SPORT Eredmények: Óvodás korú fiúk: 1. Filip Plavý 2. Samuel Šišolák 3. Benjamín Takáč Óvodás korú lányok: 1. Marieta Miklóšová 2. Viktória Hromáková 3. Georgína Horváthová Tanulók (fiúk) as korosztály: 1. Miroslav Hindák 2. Noel Reka 3. Simeon Takáč Tanulók (lányok) as korosztály: 1. Carla Mdonayová 2. Eszter Szöcs 3. gáta damčová Tanulók (fiúk) os korosztály: 1. David Kolek 2. Ivan Šlúch 2. Marek Rumpík 2. Matúš Horváth Tanulók (lányok) os korosztály: 1. Viktória Trgová 2. Megan Čuvalová 3. Lucia Hindáková Tanulók (fiúk) es korosztály: 1. Rastislav Paulíny 2. Martin Repa 3. Dominik Miko Tanulók (lányok) es korosztály: 1. Lucia Šišoláková 2. Nina Mikovičová 3. Petra Šišoláková Tanulók (fiúk) es korosztály: 1. Karol Dráfi 2. Patrik Dömötör 3. Norbert Kurucz Tanulók (lányok) es korosztály: 1. Viktória Záhorská 2. Viktória Zemešová 3. Dorota Petrovič Férfiak 39 éves korig: 1. Joel Mwangi Maina (Kenya) 2. Gregor László (Magyarország) 3. Kis Áron (Magyarország) éves férfiak: 1. Orest Babiak (Bardejov) 2. Essö norás (Magyarország) 3. Roman Šlúch (B. Štiavnica) éves férfiak: 1. Milan Ivan (Sliač) 2. Štefan Rácz (Budimír) 3. Ján Kucharík (Trenčín) 60 év feletti férfiak : 1. Peter Kypta (Sliač) 2. Peter Fašung (Prievidza) 3. Marian Cyprian (Dubnica n/v) Nők 34 éves korig: 1. Kácser Zita (Magyarország) 2. Badis Zsófia (Magyarország) 3. Lenka Hudeková (Galanta) éves nők: 1. Tóth Lívia (Magyarország) 2. Dana Janečková (Bratislava) 3. Zuzana Pribulová (Suchá nad Parnou) 50 év feletti nők: 1. nna Portašíková (Skalica) 2. Darina Vuongová (Žarnovica) 3. Etela Horváthová (Dunajská Streda)

18 SPORT 18 Tanítónap a tekepályán tanítónapot Jan mos Komenský születési évfordulóján ünnepeljük, a nemzetek nagy tanítójának tiszteletére. pedagógus m unkája küldetés: tudást, türelmet és önfeláldoz ást igényel, ezért ez a nap kiváló alkalom arra, hogy kifejezzük az irántuk ér zett megbecsülésünket és hálánkat. SZNF L akótelepi Óvodában több mint húsz óvodai alkalmazott tanító néni, szakács néni és takar ító néni gondoskodik gyermekeinkről, 130 apr óságról. Hasonlóan a többi iskolai intézményhez, itt is sor került a tanítónap megünneplésére. tanítónapi rendezvények általában az iskola területén vagy éttermekben ker ülnek lebonyolításra, egy közös vacsora keretében. Elena Šemetková, az óvoda igazgatónője azonban egy nem szokványos módját választotta az ünneplésnek hel yszínként Galánta új tekepályáját választotta. tanító nénik, szakács nénik és takarító nénik még soha nem próbálták a tekéz ést, így nagy izgalommal lexander Schenkre (Sanyira) emlékezünk Galántán az ő generációjához fűződnek a világháború után elért sportsikerek. Ez a nemzedék szerény körülmények között, de lelkesen jár ult hozzá a galántai spor t fejlődéséhez. Sanyi, ennek a generációnak tagjaként egész életét a sportnak szentelte. pozsonyi testnevelési karon végzett, a diplomaosztó után a komáromi gimnáziumban kapott állást. kosárlabdával kezdett foglalkozni, azzal a spor tággal, amit még Galántán kedvelt meg. komáromi diákokkal elért sikerei önmagukért beszélnek. Kissé elvonatkoztatva állíthatjuk, hogy a komáromi kosárlabda jelenlegi sikerei mögött ő is ott áll. Jó pedagógusként diákjait a sport iránti szeretetre nevelte. Komáromban eltöltött siker es évek után, kihasználva az alkalmat, a galántai magyar tanítási nyelvű gimnáziumban hel yezkedett el tornatanár ként jól felsz erelt, sportlétesítményekkel ellátott iskolában oktathatott, ami sok pedagógus álma. Sanyi nem hiányzott a járási könnyűatlétikai diákversenyekről sem, amelyeknek immár 50 éves hagyományuk van Galántán várták ezt az esemény t. z igazgatónő bevezetője után r övid tájékoztatást kaptak a pályán való balesetmentes viselkedésr ől, és következhettek is a v ersenyek. z első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy a tekézőben megrendezett találkozó mindenki tetszését elnyerte, a pál yákon fergeteges volt a hangulat. z ígéretes tekézők között kétfordulós verseny zajlott. néz őtérről a kolléganők hangos biztatása hallatsz ott, a résztvevők pedig ol yan buzgalommal játszottak, hogy a bajnokságot játsz ó tekézők is megirigyelhették volna. legsikeresebbek Deák Erika, Szomolayová lica, Klimeková Mária, Perleczká Mária és Leličová Jarmila voltak, de ezen az estén nem az elér t eredmények voltak a legfontosabbak. z óvoda dolgozói nagyon élvezték ezt az estét, nagyra értékelték igazgatónőjük ötletét, és a nap végén már a legközelebbi tekepályás találkozót tervezgették. Jozef Butko - szervezőként és döntőbíróként mindig számíthattunk rá. Köztünk volt a Galántai Futás megalapításakor, az ifjúsággal foglalkozva pedig bizonyos ideig a labdarúgást segítette. Minden sportágért lelkesedett, tudott örülni mások, de leginkább saját diákjai siker ének. Bocsáss meg, Sanyi, ha kihagytam volna valamit.bátran írhatom, hogy lokálpatrióta volt, nagyon szerette Galántát. Évtizedekig szomszédok voltunk, így hát gyakran találkoztunk a kertet feleségével, Judittal együtt művelték. Mindig akadt megbesz élnivalónk, ritkán maradtunk meg csak a köszönésnél. Komolyan foglalkoztatták őt a neogótikus kastély körüli történések, de a polgár okat érintő dolgok sem v oltak számára közömbösek. Nyugdíjasként német ny elvet tanított otthon, diákjai nag yon szerették őt. F eleségével, Judittal (lánykor i nevén Špaleková) két g yermeket neveltek fel, Sylviát és Monikát. Hiányozni fogsz. Hiányozni fog meg fontoltságod, komolyságod, de ugyanúgy a humorérzéked is. -buci- GLÁNTI ÚJSÁG galántai tekézők František Pilczet gyászolják galántai tekézőknek az utóbbi idő- ben bőven kijutott jóból-rosszból egyaránt. Nagy öröm ért bennünket, amikor tavaly augusztusban, az új tekeklub ünnepélyes megnyitóján, -csapatunk bejutott a legrangosabb szlovák versenybe az Extraligába. Ugyanakkor nem egészen egy évvel ezelőtt szomorúan vettük tudomásul, hogy búcsúznunk kell csapatunk nagyszerű játékosától és tisztviselőjétől Jožko Pivkótól. Mintha nem lett v olna elég a bánatból, március 12-én, 76 é ves korában, mindörökre itt hag yott bennünket a Galántai Városi Tekeklub régi tagja, František PILCZ. František Pilcz a múlt század 60-as éveiben kezdett el tekézni. Hosszú é veken keresztül a galántai tekeklub oszlopos tagja és meghatározó egyénisége volt, már a kezdetektől kiválóan játszott től az akkor felállított négypályás tekeklub kifogástalan műszaki állapotáról, karbantartásáról és tisztaságáról gondoskodott neki köszönhetően működhetett folyamatosan 26 éven keresztül ez a létesítmény. Feri bácsi, ahog y mindenki sz ólította, 40 é ven keresztül (1969-től 2009-ig) volt a Galántai Városi Tekeklub elnöke. Életkedvével és a teke iránti elkötelez ettségével nemz edékeknek mutatott példát Galántán. tekesport terén végzett sokéves munkájáért számos elismerésben és díjban r é- szesült. Munkásságát Galánta vár osa, a Szlovák Tekeszövetség és N agyszombat Megye Önkormányzata is nagyra értékelte. z utolsó pillanatig lángolt benne a teke iránti szeretet ig tevékenykedett aktív játékosként, ebben az évben még részt vett a Galántai Tekemaratonon. z elmúlt években nézőként egyetlen hazai bajnoki mér kőzést sem hag yott ki. Minden elért galántai sikernek őszintén örült. Kedvenc széke maradt ür esen utána a galántai tekeklubban. Mindannyiunknak nagyon fog hiányozni. Tisztelet emlékének! Jozef Butko

19 2015. április 19 SPORT slágermérkőzés után Galánta elhúzott Gútától Peter Paška felélesztené a Vágsellye és Szered ellen vívott rangadók hagyományát galántai futball feltámadt. Peter Paška nyár óta varázsol. z ambiciózus üzletember az edz ő- választáskor Marián Süttöre tette le voksát, aki pár hét alatt ny erő csapatot kovácsolt össze a galántai focistákból. Peter Paška novemberben a polgármester-választásokat is megny erte. Galánta első ember e szeretné feléleszteni a nagy múltú Vágsellye Galánta és a Sz ered Galánta rangadók hagyományát. Marián Süttö hétvége sporteseménye a IV. liga délkeleti csoportjának Galántán rendezett rangadója volt. sorsdöntő meccs után, amelyen legyőzték a második helyen álló Gúta csapatát, Galánta a tabella élén nyolcpontos előnnyel áll. Ön szerint eldőlt a továbbjutás sorsa? továbbjutás sorsa az utolsó meccsen dől majd el véglegesen, amelyet itthon játszunk az aranyosmaróti tartalékcsapattal. ddig gőzerővel fogunk dolgozni, ahogyan azt eddig is tettük, semmit sem szeretnénk a véletlenre bízni, ugyanis a labda gömbölyű. Egy évvel ezelőtt ilyen tájban vette át a galántai futball irányítását, és ez idő alatt bebizonyosodott, hogy a csapat fejlesztését komolyan gondolja. Ön játékosként is űzi ezt a sportot, gondolom, nagyon örül a csapat jelenlegi helyezésének? z első per ctől kezdve hangsúlyoztam, hogy a galántai foci fellendítését komol yan gondolom, és nem egy-két hétre hoztam ide olyan húzóembereket, mint Mar ián Süttö vagy Janko Š tajer. Ezek a spor temberek a galántai futball számára a változ ás zálogát jelentik, ők azok, akik tudják, mit kell tenni a siker érdekében és hog yan. Galántán azelőtt csak azt tudtuk, mit akarunk elérni, de a hogyan nem volt elég világos. Mindketten teljes bizalmamat élvezik és szabad kezet kaptak a célok megvalósítása érdekében. Nyáron Léva polgármesterével, Štefan Mišákkal tárgyalt a harmadik ligás szereplés megvételéről. megállapodás végül nem jött létre. Nem sajnálja, hogy egy egész évet veszítettek ezzel? Utólag is nag yon bánt, hogy nem sikerült megegyeznünk. Valójában mi még az első bajnoki meccsünk előtti csütör tökön sem tudtuk, hogy szombaton a harmadik ligás Borčica vagy a ny itrai juniorok ellen lépünk-e pályára. csapatunkat úg y állítottuk össze, hogy a harmadik ligában a tabella legmagasabb helyezéseiért tudjunk küzdeni. z idő azt is igazolta, hogy Léva garantáltan jobban teljesített v olna a neg yedik ligában, nem hiszem, hogy a jelenlegi hel yezésük szurkolókat vonzana a lelátókra. szezon kezdete előtt az edzői posztra Marián Süttöt szerződtette, elégedettek a munkájával? Mariánt megelőzte a jó hír e. Nem csalatkoztam benne. Temperamentumos, a munkáját szívvel-lélekkel végzi, nagyon kedvelem őt. Már most elmondhatom, hogy jó húzás volt az ő szerződtetése. téli pihenő alatt sok játékos kicserélődött a csapatban, többek között olyan játékosok hagyták itt a k lubot, mint Sl oboda, Košút, Hudec és Kopecký. Miért döntött a változtatások mellett, és hogyan értékeli néhány hét elteltével ezt a döntését? Hudec nekem sz emélyesen csalódást okozott, semmit nem tudunk r óla, Sloboda, Košút és még néhányan jobb lehetőségek után néztek. Jó hírne vet szereztek nálunk, nem gátoltuk meg őket a döntésükben. Hosszú távú célunk az, hogy minél több saját nevelésű játékos kapjon lehetőséget a csapatban. galántai focihoz való vissz a- tértemkor ezek a játékosok demoraliz áltak voltak, és nem kapták meg a kellő figyelmet, mivel a város, mint a csapat fő támogatója, az utóbbi négy évben nem mutatott érdeklődést a foci iránt. Nem vagyok biztos abban, hogy az előz ő polgármester jár t kinn akár csak egy mérkőzésen is. szezon kezdetén csak egy-két galántai játsz ott a csapat ban, ma már négyen-öten vannak. Természetesen erősítettünk is a télen, főleg Kočiš, Bumbera, Blaščík, Elvis, illetve Žák jelentik a húzóerőt, bízom benne, hogy még megajándékoznak bennünket jó néhány góllal ellenfeleink kapujában. Játékunk célja a néz ők szórakoztatása, és sz eretném, ha a srácok a galántai fiatalok számára példaképpé válnának. Novemberben polgármesterré választották, megszaporodtak a kötelességei, marad ideje a focira? Be kell vallanom, hogy jóval ke vesebb időm marad, de a város dolgainak fokozatos rendbetételével, remélem, ez is hamar osan megváltozik. Bár, őszintén szólva, feleségem ezzel kapcsolatban más véleményen van. hajdani Galántai járásban Szerednek és Vágsellyének köszönhetően második ligás mérkőzések is vannak, amíg Galánta csak a n egyedik ligában játszik. Nem irigyli a szomszédokat, amiért ilyen jól szerepelnek? Célom, hogy Szereddel, Vágsellyével, de Szenccel is rangadókat játsszunk. Somorjával és Szakolcával nemrég egy ligában szerepeltünk, a Slovan, Zsolna és Nagyszombat junior csapatai szintén nag y kihívást jelentenek. Minden a pénzről szól, a siker mindig vonzó, kíváncsian várom, ki nyújt majd segítő kezet a focinak a galántai vállalkoz ók közül. Galántán közlekedő autókat figyelve a Münchenben élőknél is gazdagabbak vagyunk. galántai foci Önnek köszönhetően lendült fel újra. zt szokták mondani, hogy a sikernek mindig sok keresztapja van, vannak jelentkezők a galántai futball támogatására? Két évvel ezelőtti távozásom után Takáč Zsolt, a jelenlegi alpolgármester és Z deno Ottahel őrizték a tüz et, igyekeztek saját lehetőségeikhez mérten tenni valamit. Valamennyit Iványi úr is segített, de a segítségkérés esetében általában a Ha segít a Samsung, segítünk mi is felelet hangzott el. Ezért most a Samsunggal is tárgyalunk a támogatásokról. Szombaton Galánta a tavaszi szezon első góljait is begyűjtötte, ennek ellenére azonban folytatódott nyerő sorozata. Milyen az Ön meglátása az első áprilisi hétvége rangadója után? vendég gútaiak játsz ani jöttek Galántára. Nagyban különbözött ez a vág farkasdi vagy más, a tabella alsóbb felében helyet foglaló csapatok játékszemléletétől, a gútaiakkal keményen megküzdöttünk. Megmutatkozott azonban a csapat ereje, ha a többieknek nem ment, Korman húzott bele, és lőtt három gólt. Volt mit nézni, biztos vagyok benne, hogy a nézők nagyon élvezték a meccset. Ön nyilvánosan is a f eljebb jutásról beszél, megelégszik majd a galántai csapat harmadik ligás szereplésével? Ha sikerül a klubot további lelkes tagokkal bővítenünk, ahogyan ez Szereden is sikerült a srácoknak Miro Bucha körül, még feljebb szeretnénk lépni. Ha nem íg y lesz, egy-két évet játszunk majd a harmadik ligában, van olyan ütőképes csapatunk, hogy itt a legjobb helyezésekért játszhassunk. Már csak az a kérdés, hogyan végződik a bajnokság átszervezése. Nyugat-Szlovákiai Labdarúgó Szövetség

20 GLÁNTI MŰSORFÜZET 20 GLÁNTI ÚJSÁG VMK programja , Tavaszi bál Most-Híd v árosi szervezete, esztrádterem , Mikulov szórakoztatja Galántát, borkóstolóval egybekötött műsor, esztrádterem , 19:00, Sziházi előadás Zsírszegény élet ( Nízkotučný život ), színházterem , Beszélgetés Pavol Dvořákkal, bábterem , 18:00, Kantiléna, színházterem , BONIT Ifjúsági reprezentációs bál, esztrádterem , Fogjuk meg egymás k ezét, esztrádterem , a művészeti alapiskola nevelőkoncertje alapiskolásoknak, színházterem , májusfaállítás, városi hivatal előtti tér , kerületi kiállítás és borkóstoló a Szlovák Kertészszövetség kerületi bizottságának rendezésében, park , majális, park , Coop Jednota gyűlés, bábterem , Koncert Koncz Zsuzsa, esztrádterem , nyák napi mérföld, park , 16:30, művészeti alapiskola diákkoncertje,bábterem GLÁNTI MOZI digitalizációját az udiovizuális lap anyagilag támogatta. Galántai Népművelési Központ április Én és az én álmom a t engerről értékelés és kiállítás a speciális alapisk olák 15. jár ási képzőművészeti versenyének képeiből helyszín: GNK április 22. Föld napja ünnepély es facsemete-ültéssel egybekötött társadalmi-kulturális rendezvény helyszín: Galán ta április 30-ig Vertcsipke-kiállítás sopornyai csipkeverő klub tagjainak bemutató kiállítása helyszín: GNK Minden pénteken Ifjúsági drámai alkotóműhely helyszín: GNK április május Fiatalkori bűnözés z alkohol és a fiatalok Előadás-sorozat alapiskolások részére Helyszín: a Galán tai járás alapiskolái 15. május 1. TNCUJ, TNCUJ, VYKRÚCJ Gyermek- és ifjúsági folklórcsoportok, népzenei csoportok és szólisták fesztiválja Helyszín: a galántai neogótikus kastély udvara május FRNTIŠEK TÓTH a Galántai Paletta képzőművészeti klub tagjának műveiből rendezett kiállítás Helyszín: Galántai Városi Hivatal május 21. Határok nélkül a káros szenvedélyek ellen drogellenes tematikájú, nemzetközi képzőművészeti verseny 11. évfolyamának kiértékelése Helyszín: Galán tai Városi Hivatal k Kultúrház moziműsor: :00 (vasárnap) - 2D magyar szinkron - Vzkriesenie démona (The Lazarus Effect), film: US, 2015, 100 perc, belépődíj: 4.00, K :30 (vasárnap) - 2D cseh szinkron - Pieseň mora (Song of the Sea), film: IRL, 2014, 93 p erc, belépődíj: 4.00, KN :30 (péntek) - 2D szlovák szinkron, :30 (szombat) - 2D szlovák szinkron, :30 (vasárnap) - 2D szlovák szinkron - Ovečka Shaun (Shaun the Sheep), film: GBR, 2014, 85 perc, belépődíj: 4.00, KN :00 (szerda) - 2D cseh feliratos - Proti prírode (Mot naturen), film: NOR, 2014, 80 perc, belépődíj: 4.00, K :00 (szombat) - 2D cseh feliratos, :00 (vasárnap) - 2D cseh feliratos - S tvárou anjela (The Face of an ngel), film: IT, 2014, 101 perc, belépődíj: 4.00, K :00 (csütörtök) - 2D c seh feliratos, :30 (szombat) - 2D c seh feliratos - V kráľových záhradách ( L ittle Chaos), film: US, 2015, 116 perc, belépődíj: 4.00, K-12 műsorváltozás joga fenntartva! Mindenkit szeretettel várunk. Tel.: , , Jegyelővétel egy órával kezdés előtt Városi Sportlétesítmények Igazgatósága Sportcsarnok cselgáncs: Veteránok szlovákiai bajnoksága szombat , 9.00 karate: Galántai karate kupa szombat , 9.00 erőemelő háromtusa: Szlovákia és Csehország nemzetközi bajnoksága szombat-vasárnap , 9.00 ökölvívás: Olimpiai reménységek tornája (6 ország részvételével) szombat vasárnap , 9.00 TOLLSLBD a n yilvánosság részére: hétfő péntek , szombat vasárnap Információ és helyfoglalás a 031/ és as telefonszámokon Reneszánsz kastély Kiállítások: válogatás Peter Černušák építész képzőművészeti alkotásaiból Milan Herényi életmű-válogatás Spektrum SZIK , nya, apa, gyertek játszani SZIK melletti városi park Mazsorettek Merci kupája Magyarfalu (Záhorská Ves) , 8.30 McDonalds járási minifoci bajnokság alapiskolásoknak (fiatalabb diákok), Kodály Zoltán lapiskola, Galánta , 8.30 Dôvera járási minifoci bajnokság (fiatalabb lányok), K odály Z. lapisk ola, Galánta , 8.30 Dôvera járási minifoci bajnokság (fiatalabb fiúk), Kodály Z. lapiskola, Galánta TKTIK mazsorettverseny Ószombat (Sobotište) , figurák készítése RINOBOW LOOM gumigyűrűkből Galántai Könyvtár rendezvényeii lkotóműhely minden kedden és csütörtökön órától Helyszín: a könyvtár ifjúsági részlege könyv, mely lenyűgözött felolvasás Minden hétfőn órától Helyszín: a könyvtár SZNF alapiskolai részlege Termál centrum Galandia Középiskolások megyei olimpiája Nagysz ombat Májusfaállítás /szakkörök tagjainak fellépése/ Májusi ünnepségek /szakk örök tagjainak fellépése/ , 9.00 Slávik Slovenska /Szlovákia csalogánya/ VMK Galánta GUDEMUS IGITUR 2015 középiskolások országos olimpiája Nagysz ombat , 8.30 Jednota C up alapiskolások járási minifoci bajnoksága (idősebb fiúk) K odály Z. lapiskola, Galánta , 8.30 Jednota Cup alapiskolások járási minifoci bajnoksága (idősebb lán yok) K odály Z. lapiskola, Galánta 2015 májusában Szülők akadé - miája /Kodály Z. lapiskola szülői számára/ VMK Galánta Gyógyszertárak készenléti szolgálata Klokner Hódi u Szent Márton Gyógyszertár Béke u REÁL ZDRVI Nálepka u. 727/ Dr. Max Šafárik u. 1531/ Fő Utcai Gyógyszertár Fő utca Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38. (a r endelőintézetben) Medicana Posta u. 1599/ Dr. Max HM TESCO, Fa u. 762/ Klokner Hódi u SUN PHRM Kaufland, Esterházy u Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38. (a r endelőintézetben) Dr. Max Vajanský u. 909/ Klokner Hódi u REÁL ZDRVI Nálepka u. 727/ Dr. Max Šafárik u. 1531/ SUN PHRM Kaufland, Esterházy u Dr. Max HM TESCO, Fa u. 762/ Fő Utcai Gyógyszertár Fő utca Dr. Max Šafárik u. 1531/ Klokner Hódi u REÁL ZDRVI Nálepka u. 727/ SUN PHRM Kaufland, Esterházy u Klokner Hódi u Szent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38. (a rendelőintézetben) Dr. Max Šafárik u. 1531/ Dr. Max HM TESCO, Fa u. 762/ Klokner Hódi u D r. Max Vajanský u. 909/ Sz ent Lukács Gyógyszertár Hódi u. 373/38. (a rendelőintézetben) Matica Ház programja április 22. Föld napja, óvodások munkáinak kiállítása, megnyitó Matica-ház április 24.,18:00 Kantiléna 2015, popzenei fesztivál VMK április 27, 17:00 Csipkeverő- és kézimunkaklub minden második hétfő május 7., 17:00 Laco Garaj: Képek és festmények, tárlatnyitó Matica-ház honismereti múzeum magyarok tárgyi emlékei a szlovákiai múzeumokban Galántai Honismereti Múzeum Fő utcai épületének új termeiben a következő hónapokban az állandó kiállítások mellett a látogatóknak lehetőségük van annak a kiállításnak a megtekintésére is, amely a Dél-Szlovákia különböző régióiban működő múzeumokat és kiállítóhelyeket mutatja be. kiállított tablókon láthatóak azok a múzeumi intézmények, amelyeket az utóbbi 150 évben alapítottak. 19. század végén regionális múzeumok alakultak Kassán, Rimaszombatban, Komáromban és Rozsnyón. 20. század elején jött létre az a gyűjtemény, amely az ipolysági múzeum alapjait rakta le. két világháború közötti időszakban alakult meg a lévai Barsi Múzeum és az érsekújvári Thain János Múzeum. 2. világháború után regionális múzeumok jöttek létre Losoncon, Füleken, Nagymihályban és Tőketerebesen, a 60-as években pedig Dunaszerdahelyen és Galántán után alapították meg a Párkányi Városi Múzeumot, a kassai Löffler Béla Múzeumot és a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum égisze alatt működő Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát. kiállításon bemutatásra kerülnek olyan helyi gyűjtemények is, mint pl. a tájházak (Taksonyon, Vágsellyén, Szőgyénben, Martoson stb.) és a műszaki műemlékek, a malmok Délnyugat-Szlovákia területén (Jókán, Tallóson, Dunatőkésen, Gútán). Galántai Újság: Kiadja Galánta Város Önkormányzata, Mierové nám. 940 / 1, Galanta IČO: Béke tér 940/1, Galánta, IČO: Lapengedély: EV 3076/09. ISSN Felelős szerkesztő: Rybársky Róbert ( ). Magyar fordítás és korrektúra: Tóth Eugen. Szerkesztőbizottság: Mgr. Barczi Zsolt, Stern Juraj, Mgr. Benkovics László, Mgr. Lucia Gazdagová, Mgr. Tábori ndrej. Nyomja: Valeur, s.r.o. Dunajská Streda. kiadó és a szerkesztőség címe: Galántai Újság, Városi Hivatal, Béke tér 940/1, Galánta, tel.: 031 / http: e mail (szerkesztőség, hirdetések): szerkesztőség fenntartja magának a jogot a levelezői írások rövidítésére és szerkesztésére. közölt anyagokban megfogalmazott olvasói vélemények nem feltétlenü l tü krözik a szerkesztőség véleményét.

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete

Dunaszerdahely Város 2016/... sz. általános érvényű rendelete Város az önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6. (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 2003. évi 596. törvény 6. (2) bek. és (12) bek. d) pontja, a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében

Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Közösségi szolgálat támogatása egy önkormányzat működtetésében Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztály 2013-2014. Pölöskei Gáborné főosztályvezető Új szerepkör Új vállalások 1. Törvényben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 5/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. április 6-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (41-42/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL

AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL ... napirendi pont AZ OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZGATÓI PÁLYÁZATÁRÓL Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 43/2007. (II.22.) Kgy.sz. határozatával

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Város 2015/2 sz. (2015. február 10.) általános érvényű rendelete a dunaszerdahelyi székhelyű művészeti iskolák, óvodák és iskolák tanulói után járó működési kiadásokra és fizetések

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e 1. Törvénytár A polgárok a Rozsnyói Városi Hivatalban a hivatali fogadóórák alatt a II. emeleti, 206-os számú irodában nyerhetnek betekintést a Szlovák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület november 25-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Damjanich János Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Zöld Óvoda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. AUGUSZTUS 26. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása

Részletesebben

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e

Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e Rozsnyó város I n f o r m á c i ó s k ö z l ö n y e 1. Törvénytár A polgárok a Rozsnyói Városi Hivatalban a hivatali fogadóórák alatt a II. emeleti, 206-os számú irodában nyerhetnek betekintést a Szlovák

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a december 2-án megtartott alakuló üléséről

1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a december 2-án megtartott alakuló üléséről 1. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2014. december 2-án megtartott alakuló üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása Az ülést Bárdos Gábor, a város polgármestere

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGyQLÉSÉNEK. 312/2016.(XI.24.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGyQLÉSÉNEK. 312/2016.(XI.24.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGyQLÉSÉNEK 312/2016.(XI.24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben