Kedves képviselő urak és hölg yek,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves képviselő urak és hölg yek,"

Átírás

1

2 KTUÁLIS 2 polgármester rovata Ne bosszants bennünket az ötleteiddel, tedd inkább azt, amit mi akarunk. Kedves képviselő urak és hölg yek, amennyiben nem siker ül Önöket meggyőznöm a változások szükségességéről, nem fordulnak jobbra a dolgaink. választásokon a polgármesterjelöltekr e 5339 szavazatot adtak le, képviselőjelöltekre 5026-ot. polgármesterjelöltekre szavazók közül 4317 választópolgár a változ ásra szavazott, nem kívánta csak így tovább folytatni. z SMK-SDKU képviselői úg y szereztek 257 és 861 köz ötti szavazatot, hogy a szavazók az eg yes választókörzetekben polgármestert csak eg yet karikáztak, míg képviselőt körzetenként egytől tizenkettőig. Tisztelettel kérem az MKP-SDKU képviselői csoportját, hagyják abba az ellenem való hadakozást! Galánta lakosai a vá ltozásra szavaztak. Együttműködést várnak a város érdekében, nem végtelen csatározást, ahogyan azt Önök hosszú évek óta teszik. fapótlás ellenőrzése városunk területén Galánta város önkormányzata értesíti Önöket, hogy a köz eljövőben teljes körű ellenőrzést tervez a város területét érintő fapótlások ellenőrzésére. zok számára, akik biz onyos okoknál fogva még nem tettek eleget Mindenki, aki úgy döntött, hogy lemászik a fáról, megnézi, mi van a túloldalon, tüzet csihol a barlangban, kereket, írásmódot, gőzmozdonyt talál fel, hasonló fogadtatásban részesült, mint ahogy azt az elején megfogalmaztam. Mindig kapott jó tanácsot: csináld úgy, ahogy azt a régiek tették, és ne találgass ki ostobaságokat. Mi jobban tudjuk, mint te, már ősidők óta íg y csináljuk és biz ony a szokás nagy úr. Egyszerűen minden változás kényelmetlen bizonytalansággal jár, különösen, ha az érintettek nem értik az új helyzetet. Így van ez a legutóbbi, a polgármester i hatáskörök korlátozásáról szóló szavazás esetében is. Néhányan úgy foglaltak ál lást ebben az ügyben, hogy nem voltak tisztában döntésük jogi hátter ével. Személy szerint, ha én nem értek valamihez, tanácsot kér ek egy nálam hozzáértőbb személytől, esetleg tartózkodom a szavazás során. nnak ellenére szavazták meg jogaim kor látozását, hogy ismertettem Önökkel a bíróságnak egy hasonló ügyben (Érsekújvár üg yében) hozott döntését. z Önök megmag yarázhatatlan félelme végül oda v ezethet, hogy minden marad a régiben. helyett, hogy együttes erővel megkönnyítenénk választóink, a galántai lakosok életét, Önök újra meg újra rituális tűztáncot járva, csörgőkkel és dobokkal kívánják elűzni a megújulás szellemét. Öntsünk tiszta vizet a poh árba! Miről is szól a hatáskörök megnyirbálásának az ügye? z előző évek gazdálkodása nyomán a Bys prav és a Ga lantaterm számláin néhány millió euró halmozódott fel. Milyen célból és kinek szánták? Miért van ez elrejtve a polgárok elől? a határozatban (a fakivágás jóváhag yásában) szereplő kötelezettségüknek, ebben az idősz akban még meg felelőek a feltételek a hiány osságok pótlására. facsemete kiültetése a fakivágás jóváhagyásában szereplő, előre meghatározott helyen történik, illetve a vár osi hivatal illetékeseivel (a vár osfejlesztési osztály vagy a galántai közterület-fenntartó vállalat szakembereivel) egyeztetve GLÁNTI ÚJSÁG Én ezt a ny ereséget ahog yan azt a választások előtt megígértem, a város fejlődése érdekében kívánom felhasználni: a város és a város által fenntartott intézmények gazdálkodásának a javítására, hogy a lakosok számára eredményesebb, átláthatóbb, olcsóbb szolgáltatást nyújthassanak, hogy a pénz valóban oda jusson, ahol a leginkább szükség van rá. Mit ér egy jól g azdálkodó városi vállalat, ha ebből nekünk, galántai lakosoknak, és végső soron tu lajdonosoknak, semmi hasznunk sincs? Elhasznált utak, járdák, felújításra váró iskolák, óvodák, hiányzó parkolók, hiányos közvilágítás és még annyi mindent kell rendbe tennünk ezeken kívül is! z elkövetkezendő, 2014 és 2020 közti időszakra előirányzott beruházási terveink között szerepel az SZNF iskola hőszigetelése, a központi ügyfélfogadó iroda kivitelezése, a közvilágítás r ekonstrukciója, kerékpárút kiépítése egészen Garazdig (Kaskády irányában ) és Vince-erdőig, multifunkcionális játszótér létrehozása, az állomás előtti tér átépítése és a buszpályaudvar újjáépítése, a városközpont átépítése parkolási lehetőség biztosításával szinte a Fő utca teljes hosszában (vigyázat, a parkolást már a nyár fol yamán szeretnénk lehetővé tenni!!!), a futballstadion részleges átépítése a város számára 0 euróért!!! z utak, járdák folyamatos javítása, ahogyan azt anyagi lehetőségeink megengedik majd. Tehát, kedves képviselő hölgyek és urak, miért is szavaztak Önökre a g alántai lakosok? Hogy engem miért választottak, tudom. Dolgozom azon, hogy Galántát élhetőbb várossá tegyem. Kérem, Önök is tegyék ugyanezt. Legjobb volna elkezdeni mindjárt a következő testületi ülésen. cikk írásakor hag ytam magam Tomás Prokopčák által inspirálni. Peter Paška más, kijelölt hel yen. z önkormány zat előnyben részesíti a földrajzi sz ármazás szerint őshonos és a hagyományos fafajtákat, de a fő cél v égső soron az, hogy környezetünk zöldebb és ez által egészségesebb legyen. városfejlesztési osztály környezetvédelmi alosztálya

3 2015. április 3 KTUÁLIS Galanta moje mesto, Galánta az én városom című pályázat kiértékelése városi hivatal kereskedelmi-, szolgáltatási- és idegenforgalmi bizottsága Galánta az én városom címmel án versenypályázatot hirdetett. z alkotók március 16-ig küldhették be látvány terveiket. felhívás célja egy olyan emléktárgy megalkotása volt, amely magában hordozza a város jellegzetességeit. pályázatban való részvételhez az alkotónak ismernie kellett a város történelmét és jelenét, a Galántáról származó híres személyeket, a m últban és napjainkban itt te vékenykedő vállalatokat, a kulturális, társadalmi és sporteseményeket. Emléktárgyként a pál yázatban részt vevő diákok tervezhettek pl. csészét csészealjjal, emlékérmét, bögrét, vázát, szobrocskát, medált, hűtőmágnest. legjobb grafikai terveket emléktárgyak készítéséhez és forgalmazásához kívánják felhasználni. pályázatban a vár os fennhatósága alá tar tozó intézményt látogató, felső tagoz atos alapiskolás, ill. középiskolás diákok vehettek részt, de a város polgárai is bekapcsolódhattak. pályamű benyújtásával az alkotó beleegyezését adta művének ingyenes felhasználásához és bemutatásához. verseny kiértékelésére én került sor a Galántai Városi Hivatalban. beér kezett műveket öttagú bizottság értékelte. Döntésük alapján Galántát Paulína Horňáková m unkája fejezte ki a legteljesebben. Baráti jobb címet viselő alkotás fehér matt üv egből készült. Nyitott tenyeret ábrázol, amelyen Galánta múltját szimbolizálva a kastél y réztornya látható, a mellette elhel yezett tekebábu pedig Galánta jelenét képviseli. győztes 100 euró pénzjutalomban részesült. Második helyen a SZNF lakótelepi alapiskola napközi otthonának ne velőnői, harmadik helyen pedig Daniel Š tefanko, a Gejza Dusík lapiskola diákja v égzett. második és a harmadik helyezett tárgyi jutalomban részesült.z ünnepélyes díjátadóra án került sor. Mgr. Katarína Barcziová a városi hivatal közoktatási, kulturális és sportosztályának vezetője Fotó: Róbert Rybársky központi ügyfélfogadó iroda Galántán Tisztelt polgárok, engedjék meg, hogy ismertessem Önökkel a központi ügyfélfogadó iroda tervezetét, amelyet a vár osi képviselő-testülettel együttműködve szeretnénk létrehozni a városi hivatal épületében. Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy ügyintézése közben a vár osháza épületében bolyongott irodáról irodára járva, keresve a megfelelő személyt, aki segítséget tud nyújtani üg yes-bajos dolgai intézésében. Sokan fordultak hozzánk panasszal az első emeleten található pénztár miatt is. Mi, képviselők és a vár os vezetése ismerjük az épületet, tudjuk, mi hol található, a r itkán erre járók ezzel szemben a folyosók útvesztőiben találják magukat. Ennek szeretnénk v éget vetni a fent említett központtal. Manapság Szlovákiában és sz erte a világon minden modern és nyitott önkormányzat rendelkezik ügyfélfogadó központtal. központ legnag yobb előnye, hogy gyors és hatékony szolgáltatásokat nyújtanak, és mindezt egy helyen. z iktató, a pénztár, az információs központ, a gyorsnyomdai szolgáltatás, dokumentumok küldése, kérvények vagy panaszok benyújtása íg y könynyen, egyszerűen elintézhető, Minden alapvető tervezet beruházással kezdődik. Ez a beruházás azonban közvetlen előnyökkel jár majd az Önök sz ámára. Meggyőződésünk, hogy más városokhoz hasonlóan ez a központ jelentős megtakar ításokat eredményez majd az önkormányzat működtetésében is. központosítás ugyanis nemcsak a városi hivatalt érinti majd, hanem a város által igazgatott civil szervezeteket és üzleti társaságokat is. Példaként említeném a Byspravot, illetve a Közterületfenntartó Vállalatot (TSMG) terveink szerint a hivatal épületében helyezzük el őket, a rendelkezésünkre álló sz a- bad területeken, amelyek így is fenntartási költségekkel járnak. Ez a központ a komm unikáció szempontjából ügyfélbarát lesz, és könnyen lehetővé teszi majd az egyes részlegek változtatását vagy bővítését. Egy újabb g yakorlati példát említenék: Ha a polgár egy konkrét alkalmazottal szeretne találkozni, telefonon vagy személyesen bejelentkezik a hivatalban, az alkalmaz ott lejön érte a bejárathoz, és eg yütt mennek fel az emeleti megbeszélésre. Így mérhetővé válik a hivatal látogatottsága és az elintézett ügyek száma is. Távozáskor a polgár megírhatja az ügyintézéssel kapcsolatos v éleményét is (megjeg yzem, csakis aláírt formában, nem anonim módon). z err e szolgáló postaláda az előcsarnokban lesz elhelyezve. ter vezet előkészítő fázisban van, és bíz om benne, hogy a bizottságokban lefolytatott észrevételezési eljárás és a képviselőkkel tervezett munkamegbeszélés után támogatásra talál a galántai polgár ok érdekében. Meggyőződésem továbbá, hogy bár a polgármester és a képviselő-testület közti kommunikáció nem z ökkenőmentes, ez a ter vezet széles körű és konstr uktív támogatást kap majd a r észükről, hiszen ez mindannyiunk érdeke. Bár az átláthatóság területén már jelentős eredményeket könyvelhetünk el, messze van még az élvonal. mi célunk az elégedett, szakszerűen és gyorsan kiszolgált galántai polgár. Tehát éppen Ön, aki ezeket a sorokat olvassa. Takáč Zsolt a város alpolgármestere

4 INNEN-ONNN 4 városi képviselő-testület 4. ülése Kilenc képviselő kez deményezésére április 7-én, soron kívül hívták össz e a városi képviselő-testület 4. ülését, melynek célja két, már korábban elfogadott határ ozat újbóli jóváhagyása volt, Peter Paška polgármester vétójának megtörésével. Most-Híd városi képviselői (Takáč Zsolt, Vanya Katalin és Richard Šimaljak) nem vettek részt az ülésen. Távolmaradásuk okaként pár tbeli kollégájuk, Ervín Chomča elmondta, hogy a fent nevezett képviselők sz erint ez az ülés nem járul hozzá a képviselő-testület és a polgármester között fennálló, amúgy is feszült viszony javításához. Javasolták, hogy a jövőben kialakuló véleménykülönbségeket a m unkamegbeszéléseken oldják meg az ér intettek. képviselők az ülés elején kijelentették, hogy lemondanak az érte járó jutalomról. képviselők ragaszkodnak a tá mogatások bizottságok szerinti elosztásához Vita alakult ki a polgármester és a képviselők között a támogatások elosztását illetően. képviselők kifogásolták a polgármester eljárását, aki némileg megváltoztatta a képviselő-testület bizottságainak a kulturális és sportrendezvények támogatására tett javaslatait. sport-, ifjúsági és testnevelési bizottság által javasolt, de a polgármester által lecsökkentett támogatással a teniszklub és Kovács Tomi Kid KO Box Klubja is elégedetlen volt. Kovács az ülésen is kifejezte nemtetszését, bemutatva tanítványait, akik számára a dotációt igényelte. polgármester sz erint nem jogosultak a nag yobb támogatásra, mivel a klub az eur ós csökkentés ellenére is euró támogatást kapott, annyit, mint a többi galántai bokszklub együttesen. polgármester feltette a kérdést, hogy Kovács miért nem tiltakozott akkor is, amikor a dzsúdósoktól és a karatézóktól elvett eur ót a KO Box Club kapta. polgármester állítását, miszerint a múltban, más klubokkal össz ehasonlítva, a KO Box Club jóval több támogatásban részesült a városi költségvetésből, Vígh József, az ifjúsági és spor tbizottság volt elnöke, volt városi képviselő is meger ősítette. Kifejezte sajnálatát, hogy felszólalásakor Kovács Tomi Kid már nem tar tózkodott a teremben. Vígh a jelenlévőknek elmondta, hogy a K O Box Club már m űködésének első é vében támogatásban részesült, annak ellenér e, hogy a városban íratlan szabályként támogatást csak három éve fennálló sportklub kaphat. Rámutatott arra is, hogy a város Kovács Tomi Kid hivatásos bokszolói karrierjének kezdetét is segítette. galántai önkormányzat tevékenységével összefüggő észrevételek és javaslatok megvitatása után újratárg yalásra került Galánta 2015-ös költségvetésének módosítása. polgármester a határozatot hatáskörébe való beavatkozásként értékelte, és kifogásolta kivitelezhetőségét is, mivel a határozat jóváhagyása után a sz erződések egy részét már aláírta, és a dotációk jelentős r észe is kifizetésre került. határozat érvényre juttatásához az érintett sportkluboknak vissza kellene szolgáltatniuk a már átutalt a támogatásokat. vitában František Gaulieder és Bir ó László kifogásolták ezt az indoklást, érvelésük szerint az önkormányzatokról szóló törvény a polgármester számára csak abban az eset ben teszi lehetővé a határ ozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a határ ozat törvényellenes vagy a város számára előnytelen. tizenhat jelenlévő képviselő az állásfoglalás elfogadása mellett szavazott, megtörve ezzel a polgármester vétóját, és a sz akbizottságok által javasolt eredeti elosztást tette kötelez ő érvényűvé. patthelyzet megoldását Paška a költségvetés növelésében látja, meglátása sz erint ugyanis jelen helyzetben a kor látozott anyagi források miatt a határozat kivitelezhetetlen. harc a városi tulajdonban lévő kereskedelmi társaságokért folytatódik polgármester által megvétózott másik határozattal már az ügyészség foglalkozik. Paška meggyőződése, hogy a határ ozat törvényellenes, ezért kérte az ügyészségi állásfoglalást. GLÁNTI ÚJSÁG Közölte, hogy az elfogadott jogi v élemény szerint (amelyet más városok esetén már bírósági döntés igazolt), a 100%-ban városi tulajdonú vállalatokban a közg yűlés tevékenységét a város törvényes képviselője végzi, tehát a polgármester. városi vállalatok esetén a közgyűlést megillető döntések nem r uházhatóak át más sz ervre, mivel a közgyűlés hatáskörét a törvény kötelezően határozza meg. Galánta képviselő-testületének hatáskörei a 100%-ban városi tulajdonú cégekben elnevezésű programpont megtárgyalását követő vitában a polgármester bejelentette, hogy élt törvény adta jogával, és a Galandia, valamint a Bysprav felügyelőbizottságának néhány tagját visszahívta tisztségéből. felügyelőbizottságok taglétszámának ötről háromra való csökkentésével a vár os a választási idősz ak alatt nagyjából eur ót takaríthat meg. Előkészületben van Galánta megválasztott képviselőjének etikai kódexe, amely kizárná annak lehetőségét, hogy egy megválasztott képviselő egyidejűleg egy városi cég alkalmazottja is legyen. polgármester nem tartja helyesnek és etikusnak, hogy a városi szervezetek alkalmazottaiként dolgozó képviselők hoznak döntéseket arról, mennyi pénz jusson ezekbe a szervezetekbe. határozat újbóli elfogadásával a tizenhat képviselő megtörte a második vétót is, amivel korlátozták a polgármester hatáskörét, és a képviselő-testületr e ruházták át a döntés jogát az ol yan kérdésekben, mint a nyereség elosztása, az üg yvezető igazgató kinevezése, visszahívása és jutalmazása, a felügyelőtanács tagjainak kinevezése, visszahívása és jutalmazása. Paška az üg yészségtől határozat elleni jogorvoslatot kér. z üg yészségi döntés meghozataláig a polgármester sz erint nem kerül veszélybe az üg yben érintett vállalatok működése. Lassíthatja viszont a város fejlődését, mivel a polgármester célja, hogy a vállalatok nyeresége ne maradjon osztatlanul (mint ahogy az a m últban történt), hanem a város költségvetésén keresztül különböző projektekben kerüljön felhasználásra, ezzel szolgálva a polgárok érdekeit. Róbert Rybársky képviselőknek feltett kérdések 1/ Hogyan szavazott és miér t a következő napirendi pontot il letően: Galánta 2015-ös költségvetésének módosítására tett javaslat. 2/ Hogyan szavazott és miér t a következő napirendi pontot il letően: 100%-ban városi tulajdonú vállalatok Gal ánta képviselőtestületének hatáskörei. képviselők válaszai Bíró László, az SMK-MKP, SDKÚ-DS képviselői klub elnöke 1/ Úgy gondolom, hogy egy bizottsági határozat mindig tárgyilagosabb, mint egyetlen személy döntése. jelenlegi rendszert jónak tartom, amelyen ugyan javítani lehetne még, de s emmiképpen sem kellene szétrombolni. 2/ z önkormányzatokról szóló törvény értelmében a hat áskörök korlátozása mellett szavaztam. városi vállalatokat érintő legfontosabb kérdésekben a ké pviselő-testületnek a polgármesterrel együttműködve kell határozatot hoznia. Peter Závodský, SMK-MKP, SDKÚ-DS 1/ spor tbizottság átlátható módon, kollektív döntés alapján osztotta szét a támogatásokat. Ezt követően a polgár mester saját belátása szerint, magyarázatot nem adva és se nkivel sem egyeztetve eszközölt változtatásokat. Ebből az okból kifolyólag szavaztam a költségvetés módosítása MELLETT. 2/ Nem tartom helyesnek, hogy a város vagyonáról, igazgatásáról és ellenőrzéséről egyetlenegy személy hoz döntéseket, bárki is le gyen az illető. Ezért szavaztam a hat áskörök

5 2015. április 5 INNEN-ONNN Galánta beruházási terve a futballstadion rekonstrukciója városi önkormányzat stadionra v o- natkozó javaslatában több állandó pálya létrehozása szerepel, amelyek lehetőséget nyújtanának spor tesemények lebonyolítására. z ehhez szükséges pénzforrásokat az ingatlan eg y részének eladásával kívánják biztosítani. tervezet a fut ballstadion központi pályája mellett helyet kapó új spor tlétesítmények térbeli elrendezését és a terület egy részének kereskedelmi célokra való felhasználását dolgozza ki. z előterjesztett javaslat felsz ámolja a salakbor ítású atlétikai pályát, a betonker ítés íveit és a nézőtér elválasztását szolgáló kerítést. z ingatlan délkeleti r észét, annak elkülönítése után, nyilvános pályázatban eladásra bocsátanánk eg y multifunkciós épület létrehozása céljából, amelyben irodák, üzlethelyiségek és sz olgáltatások kapnának helyet. z említett ingatlan ész aknyugati részén két minifoci-pálya és egy homokozóval ellátott gyerekjátszótér létesülne. felszámolt salakpálya a befüv esítés után az edzésmunkát szolgálja majd. Tervbe vettük az ész akkeleti rész átalakítását is, itt új par kolóhelyeket létesítenénk a S ellyei és a N álepka utcákat összekötő út mentén. Ezt a par kolót főként a sportrendezvények látogatói használhatnák. z átépítés megvalósításánál az ér tékesített telekrészből származó bevétellel, szponzori adományokkal és a hel yi vállalatok által elvégzett építési munkákkal számolunk. Ing. Peter štary a város építésze Vegyen részt a Kerékpárral a munkahelyre versenyünkben Galánta az idén első ízben kapcsolódik be a Kerékpárral a munkahelyre címet viselő országos versenybe. verseny ösztönözni szeretné az embereket, hogy kerékpárral járjanak a m unkahelyükre, így javítva saját egészségi állapotukon, egyúttal csökkentve a városon áthaladó személygépkocsi-forgalmat és javítva a közlekedés minőségét. versenyben részt vevő városok lakosai az egész májusi hónap fol yamán kerékpárral járnak munkába. Országos szinten a legtöbb megtett kilométer, a legtöbb bekapcsolódó csapat és a legtöbb csapatot felsorakoztató társaság alapján jutalmazzák és értékelik az egyes városokat. versenybe azok a csapatok jelentkezhetnek, amelyeknek tagjai ugyanazon vállalat vagy intézet alkalmazottai, és székhelyük Galánta ter ületén található. Egy csapat 2-4 tagból állhat, egy vállalatból korlátlan számú csapat jelentkezhet. Galántán a v ersennyel és a r egisztrációval kapcsolatos bőv ebb tájékoztatás a v erseny koordinátoránál, Silvia Szokolovánál kérhető, a telefonszámon, illetve ben a mailcímen vag y a weboldalon. PhDr. Marcela Mazsárová projektvezető korlátozása MELLETT. Benkovics László, SMK-MKP, SDKÚ-DS Teljes mértékben egyetértek klubunk elnökének válaszaival. Gál József, SMK- MKP, SDKÚ-DS V á l a s z a i m megegyeznek képviselői klubunk elnökének válaszaival, amelyek a legutóbbi testületi ülésen hangzottak el. Barczi Zsolt, SMK- MKP, SDKÚ-DS 1/ városi képviselőtestület által megbízott szakbizottságok h o z t a k döntést a t ámogatások elosztásáról a spor t és a kultúra terén. Ezeken a bizottsági üléseken a polgármester úr is rés zt vett, és megtehette észrevételeit, javaslatait, EZEKET pedig akceptáltuk is! polgármester úr a biz ottságokban meghozott döntéseket követően, bizottsági egyeztetés nélkül változtatott némely támogatás nagyságán, amit nem tartunk tisztességesnek, ezért döntöttünk a k öltségvetés-módosítás mellett a kultúrát és a sportot illetően. 2/ Mivel a városi c égek alapítója és egyben egyedüli részvényese is Galánta városa, ő látja el a k özgyűlési hatásköröket, megbízva ezzel a polgármestert ez a jogg yakorlás, amelyet a polgár mester biztosít, ne legyen önkényes. kérdésekre nem feleltek: SMK-MKP, SDKÚ-DS: Horváth Zoltán, Kertész Ilona, Marsall János, Ján Stratinský. Független: František Gaulieder, Peter Kolek, Peter Černý, Psota Frigyes, Vajda Márta, Tábori Endre. MOST-HÍD: Ervín Chomča.

6 INNEN-ONNN 6 GLÁNTI ÚJSÁG Háborús övezetté vált a neogótikus kastély udvara Galánta városa, a Mor ho! katonai történelmi klub és a Templars Slovakia polgári társulás Galánta felszabadításának 70. évfordulója alkalmából felelevenítették a II. világháború harcait és háborús eseményeit. rendezvény, amelyre április 11-én került sor, haditechnikai kiállítással indult r eggel, a Béke tér en. hag yományos Galántai futás Szabadságfutás elnevezésű sportrendezvény befejeztével a galántaiak megtekinthették a katonai felvonulást. szövetséges hatalmak és a tengel yhatalmak hadserege, haditechnikával felsz e- relkezve, a Béke térről a Fő utcán keresztül közelítette meg a neogótikus kastélyt, ahol harcászati bemutatóra került sor. Róbert Rybársky Fotó: Simona Tóthova

7 2015. április 7 INNEN-ONNN Kitüntetések átadása a fasizmus elleni harcban való részvételért, Galánta felszabadulásának 70. évfordulója alkalmából Martin Glváč honvédelmi miniszter utasítására március 31-én, Galánta felszabadításának 70. évfordulóján, ünnepélyes keretek között került sor a SZNF 70. évfordulójának és a II. világháború befejezésének tiszteletére kiadott katonai emlékérmék átadására. kitüntetéseket a fasizm us elleni har cban és hazánk felszabadításában való r észvételért a Városi Hivatal kis üléstermében, Richard Zimányi, a Honv édelmi Minisztérium képviselője adta át. z ünnepségen jelen voltak még Takáč Zsolt alpolgármester, Jozef Janský, az ntifasiszta Har cosok Szlovákiai Szövetsége helyi alapszervezete, Dalibor Jelínek, a szeredi utász zászlóalj és Tomáš Rejt, a Honv édelmi Minisztérium képviselője. Kitüntetésben részesültek: Jozef Malay, Jozef Szollosy, Ladislav Holík, Ján Bela, Mária Kolárská, nna Rosenbergová, MVDr. Ladislav Novomestský, JUDr. Nina Lefilerová, Irena Feldmárová, Ing. Dušan Bicek, Margita Vanková, Eva Benedeková, Julianna Jakubová, Marta Puškárová, Peter Kovács, Štefan Lesný, Mária Nováková, Rudolf Hetinac, Františka Brindáková. Galánta felszabadulásának 70. évfordulójára emlékeztek a vár os lakosai április 11- én is, a Galántai futás (Szabadságfutás) 33. évfolyamának megrendezésével, valamint nagyszabású katonai felvonulással, a főtéren rendezett haditechnikai kiállítással, a háborús események rekonstrukciójával, melyet a neogótikus kastélyban tekinthettek meg az érdeklődők, és a SZNF emlékm űnél megtartott koszorúzási ünnepséggel, amelyen a kultúr- és politikai élet képviselői is r észt vettek. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky

8 INNEN-ONNN 8 Galánta város pályázatot hirdet a Ga lántai Városi Hivatal építésügyi főosztályának főosztályvezetői posztjára Képesítési követelmények: II. fokozatú felsőoktatási végzettség befejezett építészeti kar Pályázati feltételek: legalább 3 év közigazgatásban vagy magánszektorban, építészmérnöki munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, magánpraxis esetén legalább 1 éves közigazgatásban szerzett tapasztalat szükséges. szervezési és sz akmai készségek a vár os beruházási tevékenységeinek elbírálásánál, és az ezz el kapcsolatos vár osfejlesztési terv ismerete, a ber uházások előkészítésében, megtervezésében és megvalósításában sz erzett szakmai gyakorlat, a beruházásokkal, környezetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, vállalkozásokkal, szolgáltatásokkal, közúti közlekedéssel és útgazdálkodással kapcsolatos koncepciók kidolgozására való képesség a vonatkozó jogszabályok ismerete a területrendezésről és az építési r endtartásról szóló törvény (építésügyi törvény) és annak v égrehajtási rendeletei, közigazgatási eljárásról szóló törvény, szabálysértési törvény, közigazgatási területrendezési törvény, hulladékgazdálkodási törvény, a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvény, közúti közlekedésr ől szóló törvény, környezetvédelmi törvény, önkormányzatokról szóló törvény; előnyt jelent a vezetői szakmai tapasztalat; az építésüg yi osztályt érintő, általános ér vényű önkormányzati rendeletek és stratégiai dokumentumok ismerete; szervezési készségek, kommunikációs képesség és önállóság; számítógépes ismeretek: Excel, Word, internet; erkölcsi feddhetetlenség és büntetlen előélet; előnyt jelent az angol, a német vagy a magyar nyelv ismerete; B típusú jogosítvány; belépés 2015 májusában vagy megegyezés szerint. pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázatban való részvételre vonatkozó írásos kérelmet; szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkahelyeket és munkaköröket; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum hitelesített másolatát; szakmai képesítést és speciális szakmai képesítést igazoló dokumentumokat; becsületbeli nyilatkozatot a teljes körű cselekvőképességről; egészségi alkalmasságról szóló becsületbeli nyilatkozatot; a feltüntetett adatok hitelességéről szóló becsületbeli nyilatkozatot; a pályázó beleegyezését személyi adatai feldolgozására a SZNT 122/2013 sz. személyi adatvédelemről szóló törvény értelmében. Beküldési határidő: pályázatot legkésőbb április 17-én, óráig lehet benyújtani sz emélyesen a Galántai Városi Hivatal iktatójába, 2. emelet, 51. sz. ajtó, vagy postai úton. Cím: Béke tér, 940/1, Galánta. leragasztott bor ítékra írják rá: Výberové konanie vedúci oddelenia rozvoja mesta neotvárať. zok a jelentkezők, akik megfelelnek a szakmai és egyéb követelményeknek, írásbeli értesítést kapnak a pályázat elbírálásának dátumáról, helyéről és idejéről, legkésőbb 7 nappal a meghallgatás időpontja előtt. Peter Paška s.k. polgármester GLÁNTI ÚJSÁG galántai kórházat a Penta szerezte meg Nagyszombat - Nagyszombat Megye Önkormányzatának (TTSK) illetékes sz akbizottsága i ülésén egyetlen programponttal foglalkozott. D unaszerdahelyi Kórház, valamint a galántai Sz ent Lukács Kórház részvényeinek eladása üg yében kiírt kereskedelmi versenytárgyalás legelőnyösebb ajánlatát értékelte ki. Ezzel több é ves folyamat zárult le, amellyel a TTSK a két említett kórház talpra állítását sz erette volna elérni. Két társaság v ett részt a v ersenytárgyaláson: az GEL és a S vet zdravia. meg yei képviselők szinte eg yhangúlag hagyták jóvá a Penta Investments befektetői csopor tba tartozó Svet zdravia részvénytársaság stratégiai partnerként való bejeg yzését a galántai és a dunaszerdahelyi kórházba. Gál Gábor képviselő szerint a Most-Híd pár t feltételként szabta meg a két kórház össz es osztályának és rendelőjének meghagyását. Most-Híd képviselői csak azz al a feltétellel támogatták a galántai és a dunasz erdahelyi kórház eladásával kapcsolatos előterjesztett határ ozati javaslatot, hogy Tibor Mikuš meg yeelnök és Berényi József alelnök sz erződést írnak alá a Svet zdravia illetékeseivel arról, hogy a magáncég megtartja a két kórház össz es osztályát és rendelőjét, ahogy azt a közös bizottsági ülésen a társaság képviselői ígér ték. megye vezetésének feladata, hogy ezt a ny ilvánosan tett ígéretet betartassa - jegyezte meg Gál. Róbert Rybársky Fotó: Róbert Rybársky

9 2015. április 9 INNEN-ONNN Mit tudsz alkotni hulladékból? című környezetvédelmi verseny 10. évfolyamának kiértékelése környezetvédelmi nevelés fő feladata, hogy megtanítsa a gyermeket a környezettel, az élőlényekkel és önmagával szembeni kíméletes és tiszteletteljes bánásmódra. Ez a nevelés az óvodai oktatás minden területén jelen van, a gyermek általa érti meg és tudja értékelni a közte és környezete között fennálló kapcsolatot, a környezetvédelem szükségességét és pozitív hozz áállást alakít ki ezen a téren január 15-én immár 10. alkalommal hirdették meg a Mit tudsz alkotni hulladékból? címet viselő környezetvédelmi versenyt a galántai óv odák számára. versenybe mind az öt óvoda bekapcsolódott, a gyerekek hulladék anyagokból készítettek különféle tárgyakat. z ünnepélyes díjátadással eg ybekötött kiértékelésre március 31-én került sor a városi hivatal előcsarnokában. gyerekek munkáit ugyanitt tekinthetik meg az érdeklődők április 30-ig. z óvodák elért eredményei: 1. helyezés: Nová doba L akótelepi Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 2. helyezés: Észak Lakótelepi Óvoda 3. helyezés: SZNF Lakótelepi Óvoda 4. helyezés: Clementis Kertvárosi Óvoda 5. helyezés: Nová doba Lakótelepi Óvoda Mgr. Katarína Barcziová a városi hivatal közoktatási, kulturális és sportosztályának vezetője Fotó: Róbert Rybársky Honismereti Múzeum különdíjban részesült Szlovákiai Múzeumok Szövetségének (SZMSZ) 25. közgyűlésén, amelyre március 25-én került sor Pozsonyban, a Galántai Honismer eti Múzeum emlékéremben részesült. díjat Joz ef Keppert, a Honismereti Múzeum igazgatója vette át Peter Hyrosstól, az SZMSZ elnökétől. Ezt az elismer ést az Eur ópai Regionális Fejlesztési lap pr ojektjének sikeres megvalósításáért kaptuk, hangsúlyt fektetve a múzeum megóvására és bem utatására. nnak a munkának az elismerése és nagyra értékelése ez a díj, amely a múzeumban zajlik az utóbbi é vekben. legmagasabb fokú kitüntetésről van szó, amit a Szlovákiai Múzeumok Szövetségének igazgatótanácsa adhat mondta el Joz ef Keppert, a múzeum igazgatója. Róbert Rybársky Fotó: Karol Nagy

2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli

2014. március 27-én a vár osi képviselők a testület r endkívüli AKTUÁLIS 2 A galántai városi képviselő-testület 2014. február 13-i ülésén a 342/Z-2014-es sz. határozatban jóváhagyta a városi főellenőr posztjára kiírandó pályázat feltételeit. Galánta Város a többször

Részletesebben

Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban

Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban AKTUális 2 galántai újság Nyilatkozat Takáč Zsolt képviselőnek a városi hivatal alkalmazottairól elhangzott kijelentéseivel kapcsolatban AGalántai Városi Hivatal alkalmazottai határozottan tiltakoznak

Részletesebben

A választókerületeket érintő változások

A választókerületeket érintő változások AKTUális 2 A képviselő-testület 12. ülése Agalántai városi képviselő-testület idei utolsó, november 15-i, ülésének fő témái a jövő évi költségvetés, valamint a választókerületeket érintő változások voltak.

Részletesebben

Választási évnek nézünk elébe. Ebben

Választási évnek nézünk elébe. Ebben KTUÁLIS 2 Tisztelt olvasóink! Választási évnek nézünk elébe. Ebben az évben három alkalommal is a választási urnák elé vonulunk. köztársasági elnökön és az európai parlamenti képviselőkön kívül idén városi

Részletesebben

Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok

Avárosi képviselő-testület a nyári szabadságok AKTUÁLIS 2 GALÁNTAI ÚJSÁG Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés Nagyszombat megyében ÉRTESÍTÉS Galántai Városi Hivatal földszinti dohányzótermében, ill. a P atria A Nyugdíjas Otthonban a köv etkező ingyenes

Részletesebben

pályázunk 23,6 mill. Sk értékben. 2008 júniusában még a következő pályázatok készültek

pályázunk 23,6 mill. Sk értékben. 2008 júniusában még a következő pályázatok készültek TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET KIADJA DIÓSZEG VÁROSA XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. JÚNIUS HOGYAN TOVÁBB? A VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐSZAVA Gyorsan közeledik a Diószegi Kulturális Napok időpontja, amely jó

Részletesebben

A Matica slovenská HSz. szervezésében megrendezésre. III. kategória. Sofia Fabianová, Perla Dömötörová, Radko Lošonský és Sabina Kakviczová,

A Matica slovenská HSz. szervezésében megrendezésre. III. kategória. Sofia Fabianová, Perla Dömötörová, Radko Lošonský és Sabina Kakviczová, TÁJÉKOZTATÓ LAP ÉLET DIÓSZEGEN 15 ÉVE JELENT MEG AZ ÉLET DIÓSZEGEN 15 évvel ezelőtt jelent meg az Élet Diószegen városi újság első száma. Fellapozva az első számokat, visszaemlékezhetünk a városban történt

Részletesebben

Tájékoztató a folyamatban lévő munkákról. Jelenleg folytatódik az épület külső szigetelése. tartanak. A negyediktől a tizedik emeletig

Tájékoztató a folyamatban lévő munkákról. Jelenleg folytatódik az épület külső szigetelése. tartanak. A negyediktől a tizedik emeletig AKTUális 2 Az AVA többfunkciós lakóház Tájékoztató a folyamatban lévő munkákról galántai újság Az AVA többfunkciós lakóház egyike azon kevés építkezésnek, mely napjainkban a városközpontban zajlik. A 11.

Részletesebben

ÉLET DIÓSZEGI. tájékoztató lap XIII. DIÓSZEGI KULTURÁLIS NAPOK

ÉLET DIÓSZEGI. tájékoztató lap XIII. DIÓSZEGI KULTURÁLIS NAPOK tájékoztató lap DIÓSZEGI ÉLET kiadja Diószeg városa XVIII. évfolyam 3. szám 2010. június A hulladékgyűjtő udvar bővítése és a szelektív Meghívó hulladékgyűjtés támogatása Diószegen A mai kor társadalmának

Részletesebben

tájékoztató lap A Diószegi Kulturális Napok után MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4

tájékoztató lap A Diószegi Kulturális Napok után MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T A Diószegi Kulturális Napok után kiadja Diószeg városa XX. évfolyam 2013/4 MEGHÍVÓK Véget értek a Diószegi Kulturális Napok. A kultúra és a Mi, Európaiak 4 4 pályázat

Részletesebben

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb,

pályázatunk is sikeres volt, de számunkra legfontosabb, TÁJÉKOZTATÓ LAP DIÓSZEGI ÉLET A tizenkét éves Jézus, amikor szülei három napos keresés után megtalálják a templomban és kérdőre vonják, ezt feleli nekik: Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban

Részletesebben

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5

tájékoztató lap Számadás helyett bocsánatkérés MEGHÍVÓK kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 tájékoztató lap D I Ó S Z E G I É L E T Számadás helyett bocsánatkérés kiadja Diószeg városa XXII. évfolyam 2014/5 MEGHÍVÓK Minden négy év után, a választási időszak végén számadásról olvashattak újságunk

Részletesebben

2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT

2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT XXII. évfolyam 2. szám 2012. február Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2012. január 26-án tartotta ülését a városi képviselő-testület NAPIRENDEN: A KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜDÜLŐKÖZPONT Az önkormányzati

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXV. év fo lyam 12. szám 2010. július 2. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 AMÍG ÉLÜNK, VISSZATÉRÜNK Utolsó közös séta az iskola körül. A Szerencsi Általános Iskolában június 13-án

Részletesebben

A 13-as állítólag szerencsétlen szám. A rozsnyói futballistáknak miért tetszik mégis jobban, mint a 16-os? www.roznava.sk

A 13-as állítólag szerencsétlen szám. A rozsnyói futballistáknak miért tetszik mégis jobban, mint a 16-os? www.roznava.sk A legjobbak díjazása Idegenben nem ment Karácsonyi ajándékot keres? 3 Ha ismer a környezetében olyan egyént vagy csoportot, aki rendkívüli eredményt ért el és a legjobbak közé tartozik, lehetőségük van

Részletesebben

Agalántai moziban az egy hónapig tartó

Agalántai moziban az egy hónapig tartó AKTUális 2 galántai újság 100 év után digitális korszak kezdődött a moziban Agalántai moziban az egy hónapig tartó digitalizáció után ismét elkezdődtek a vetítések, s a rendezők ingyenes filmvetítéssel

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA. XV. évfolyam 2. szám 2012 augusztus Ára: 1,20

TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA. XV. évfolyam 2. szám 2012 augusztus Ára: 1,20 TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XV. évfolyam 2. szám 2012 augusztus Ára: 1,20 Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít

Részletesebben

diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd 2009 2010-ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA

diákok száma 270, a következő évben 570- re nő, majd 2009 2010-ben számukat 850-re tervezik. NYILVÁNOS VITA BEVEZETŐ A Diószegi Főiskola (DFI) a 430. sz. kormányhatározat alapján 2005.5.31-én jött létre. Az oktatás a 2005 2006-os tanévben kezdődött meg. A Diószegi Főiskola két épületben működik: a Szakszervezeti

Részletesebben

Vajon komoly volt-e. Új helyre költözött a mentőállomás Gúta. A viták után döntések is születtek a testületi ülésen

Vajon komoly volt-e. Új helyre költözött a mentőállomás Gúta. A viták után döntések is születtek a testületi ülésen 0,40 Új helyre költözött a mentőállomás Gúta Pár évvel ezelőtt ünnepélyes keretek között adta át a város azt az épületet a ZaMED Kft. által üzemeltetett mentőszolgálat részére, mely állomáshelyként szolgált

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. május 8., III. évf., 9. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Ballagás 2009 FOTÓ:HORVÁTH DÁVID A végzős diákok idén

Részletesebben

Korcsolyapálya Békásmegyeren is

Korcsolyapálya Békásmegyeren is Fõvárosi kitüntetések A fõváros napján ünnepi közgyûlésen köszöntötték a Pro Urbe Budapest- és a Budapestért-díjasokat. 7 XX. évfolyam 23. szám Megjelenik kéthetente 40 oldalon 2014. december 5. Hol épüljön

Részletesebben

Még jó, hogy. a nyár. Alkalmazott informatika a Selye János Egyetemen. Megnyílt a Jókai Színház 59. évada

Még jó, hogy. a nyár. Alkalmazott informatika a Selye János Egyetemen. Megnyílt a Jókai Színház 59. évada 0,40 www.deltakn.sk 30. augusta 2011. augusztus 30. Ročník VIII. évfolyam/35 Még jó, hogy visszatért a nyár 100 ezer eurós támogatás Komáromnak Észak- és Dél-Komárom közös területfejlesztési koncepció

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

0,50 15. októbra 2012. október 15.

0,50 15. októbra 2012. október 15. 0,50 15. októbra 2012. október 15. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník IX. évfolyam 42 Megtalálták a 16 éves lányt Komárom Molnár Bianka, egy héttel ezelőtt hétfőn reggel ment el otthonról az ekecsi speciális

Részletesebben

Az energiatakarékosság útján

Az energiatakarékosság útján XXIV. évfolyam 5. szám 2014. május Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes Az energiatakarékosság útján A legutóbbi önkormányzati ülésen a képviselők jóváhagyták a város közvilágításának korszerűsítéséről

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Hatmillió forintos támogatást kapott a Jókai Színház. Nyár, a betörők aranykora. Épül az új

Hatmillió forintos támogatást kapott a Jókai Színház. Nyár, a betörők aranykora. Épül az új 0,40 www.deltakn.sk 6. júna 2011. június 6. Ročník VIII. évfolyam/23 Nyár, a betörők aranykora Részletek a 2. oldalon Szinte borotvaélen táncolnak a szociális szolgáltatásokat nyújtó önkormányzati intézmények,

Részletesebben