Hetvenkilenc lap és útmutató könyvecske

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hetvenkilenc lap és útmutató könyvecske"

Átírás

1 Hetvenkilenc lap és útmutató könyvecske TRANSZCENDENS ZEN JÁTÉK

2 A zen csupán a véghetetlen életet ismeri, mely mélységes harmóniában foglalja magába a legkülönfélébb ellentmondásokat. Az éj összhangban van a nappallal, az élet összhangban van a halállal, és a föld összhangban áll az égbolttal. A jelenlét összhangban van a távolléttel. E határtalan harmónia, ez az egyidejûség a zen kiáltványának lényege. Ez az egyetlen olyan életforma, amely tisztel és szeret, és semmit sem tagad, semmit sem kárhoztat. OSHO: A ZEN KIÁLTVÁNYA

3 OSHO ZEN TAROT TRANSZCENDENS ZEN JÁTÉK ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST

4 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Osho / OSHO Zen Tarot The Transcendental Game of Zen Osho International Foundation, 1994 Fordította Hegedûs Péter Szerkesztette Molnár Eszter Copyright of text, art and design 1994, 2003 OSHO International Foundation, Switzerland Hungarian edition Neemtree Corporation AG., 2014 Hungarian translation Hegedûs Péter, 2014 OSHO és az Osho Zen Tarot az Osho International Foundation által bejegyzett védjegy, használata engedélyezve. A könyv tartalma Osho elõadássorozatának szerkesztett változata. Osho minden elõadása teljes egészében kiadásra került könyv formájában, s az eredeti audiofelvételek is elérhetõk. A hangfelvételek és a teljes írásos archívum elérhetõ az Osho Library internetes oldalán: A magyarázatok Deva Padma leírásai alapján készültek. Minden jog fenntartva. A könyv a kiadó írásos jóváhagyása nélkül sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhetõ, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános elõadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját. ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felelõs kiadó Novák András igazgató Fõszerkesztõ és Mûszaki vezetõ Melher Viktor Tipográfi a Alinea Kft. Eredeti illusztrációk Deva Padma Borítóterv Amiyo Ruhnke & Deva Sandipa Számítógépes grafi ka Sambodhi Prem Nyomta Metris Bt., Budapest Felelõs vezetõ Lengyel Tamás vezérigazgató ISBN

5 Tartalom Bevezetés Az Osho-féle zen tarot Miként játsszuk a transzcendens zen játékot? Nagy Arkánum Kis Arkánum Kártyavetési módok, avagy kirakások Szimbólumszótár Oshóról Osho Nemzetközi Meditációs Központ Az illusztrátorról Idézetek forrásának listája További információk

6 Nagy Arkánum 0 A BOLOND I LÉTEZÉS II BELSÕ HANG III ALKOTÓKÉPESSÉG IV A LÁZADÓ V ÛR VI A SZERETÕK VII TUDATOSSÁG VIII BÁTORSÁG IX EGYEDÜLLÉT X VÁLTOZÁS XI ÁTTÖRÉS XII ÚJ LÁTÁS XIII ÁTALAKULÁS XIV EGYSÉGESÜLÉS XV BEIDEGZÕDÉS XVI VILLÁMCSAPÁS XVII CSEND XVIII MÚLTBELI ÉLETEK XIX ÁRTATLANSÁG XX TÚL A KÁPRÁZATON XXI KITELJESEDÉS A MESTER

7 Kis Arkánum TÛZ: URALOM A CSELEKEDETEK FELETT Tûz Királya A TEREMTÕ Tûz Királynõje OSZTOZÁS Tûz Lovagja HEVÜLÉS Tûz Apródja JÁTÉKOSSÁG VÍZ: URALOM AZ ÉRZELMEK FELETT Víz Királya GYÓGYÍTÁS Víz Királynõje FOGÉKONYSÁG Víz Lovagja BIZALOM Víz Apródja MEGÉRTÉS FELHÕK: URALOM AZ ELME FELETT Felhõk Királya ELLENÕRZÉS Felhõk Királynõje ERKÖLCSÖSSÉG Felhõk Lovagja KÜZDELEM Felhõk Apródja ELME SZIVÁRVÁNY: URALOM AZ ANYAGI VILÁG FELETT Szivárvány Királya BÕSÉG Szivárvány Királynõje VIRÁGZÁS Szivárvány Lovagja MEGLASSÚDÁS Szivárvány Apródja KALAND

8 TÛZ-SOROZAT Tûz Kettes LEHETÕSÉGEK Tûz Hármas MEGTAPASZTALÁS Tûz Négyes RÉSZVÉTEL Tûz Ötös TELJESSÉG Tûz Hatos SIKER Tûz Hetes FESZÜLTSÉG Tûz Nyolcas UTAZÁS Tûz Kilences KIMERÜLTSÉG Tûz Tízes ELFOJTÁS Tûz Ász A FORRÁS VÍZ-SOROZAT Víz Kettes BARÁTI ÉRZÜLET Víz Hármas * ÜNNEPLÉS Víz Négyes BEFELÉ FORDULÁS Víz Ötös KAPASZKODÁS A MÚLTBA Víz Hatos AZ ÁLOM Víz Hetes KIVETÍTÉSEK Víz Nyolcas ELENGEDÉS Víz Kilences LUSTASÁG Víz Tízes HARMÓNIA Víz Ász SODRÓDÁS AZ ÁRRAL

9 FELHÕ-SOROZAT Felhõ Kettes TUDATHASADÁS Felhõ Hármas JÉGSZÍVÛSÉG Felhõ Négyes HALOGATÁS Felhõ Ötös HASONLÍTGATÁS Felhõ Hatos A TEHER Felhõ Hetes POLITIKUSI VÉNA Felhõ Nyolcas BÛNTUDAT Felhõ Kilences BÁNAT Felhõ Tízes ÚJJÁSZÜLETÉS Felhõ Ász * TUDATOSSÁG SZIVÁRVÁNY-SOROZAT Szivárvány Kettes PILLANATRÓL PILLANATRA Szivárvány Hármas ÚTMUTATÁS Szivárvány Négyes A FÖSVÉNY Szivárvány Ötös A KÍVÜLÁLLÓ Szivárvány Hatos MEGALKUVÁS Szivárvány Hetes TÜRELEM Szivárvány Nyolcas HÉTKÖZNAPISÁG Szivárvány Kilences ÉRETTSÉG Szivárvány Tízes MI VAGYUNK A VILÁG Szivárvány Ász KIBONTAKOZÁS

10 Köszönetnyilvánítás Hálás köszönetem a következõ személyeknek, amiért segédkeztek e könyv megalkotásában: Anand Zeno Dhyan Sammadhi Deva Prem Deva Ayama és Emma Kunz, amiért ihletet adott a Gyógyítás kártyalaphoz. A szimbólumok magyarázó jegyzékéért köszönettel tartozom J. C. Coopernek, valamint a The Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols (Hagyományos szimbólumok illusztrált enciklopédiája, Thames & Hudson) címû mû szerzõinek. 10

11 Bevezetés Osho beszédeiben harminc esztendõn át adott válaszokat tanítványai és barátai kérdéseire, s magyarázta a világ nagy bölcseinek és szentírásainak tanításait. Szavai a mai napig új fényben láttatnak mindent, a homályos védikus iratoktól egészen Jézus jól ismert mondásaiig. Osho egyaránt szaktekintélyként szól haszidokról, szúfi król és báulokról 1, a jógáról és a buddhistákról. Végül azonban Osho a zen páratlan bölcsességének tolmácsolására összpontosította fi gyelmét, hiszen mint mondja, a zen az egyetlen spirituális hagyomány, amely olyan felfogással közelíti meg az emberi lény bensõ életét, amelyik kiállta az idõk próbáját, és korunk emberisége számára is mély jelentõséget hordoz. Más vallásoktól eltérõen, amelyek áldozatul estek a hõsimádatnak és a dogmatizmusnak, a zen továbbra is azt hangoztatja, hogy minden egyes emberi lény rendelkezik a megvilágosodás elérésének vagyis az elménk alkotta ego-káprázatok szertefoszlatásának egyedülálló képességével. 1 Misztikus vallási rend Indiában, amelynek tagjai vándor köl tõként és énekmondóként járják az országot; hinduk és muszlimok egyaránt akadnak közöttük a Ford. 11

12 Állítja továbbá, hogy e képességet kizárólag a meditáció útján bontakoztathatjuk ki. Nem úgy, hogy bizonyos szertartásokat végzünk, ragaszkodunk egy sor lefektetett szabályhoz, vagy mások példáját utánozzuk, bármilyen követendõ legyen is, hanem csakis oly módon, hogy nyitott szemmel és ítéletektõl mentesen fi gyelemmel kísérjük gondolatainkat, cselekedeteinket és érzéseinket. Ha állhatatosan gyakoroljuk ezt az éberséget, az életnek ezt a meditatív megközelítésmódját, hamarosan ráeszmélünk, hogy mindnyájunkban benne rejlik az eleven tudatosság egy változatlan, zavartalan és örökkévaló középpontja miáltal képesek vagyunk az életet pompás kalandként, játékként, misztériumiskolaként és végül elragadó utazásként szemlélni, amelynek egyetlen célja, hogy minden lépése során gyönyörködjünk. Osho szavaival élve arról a képességrõl van szó, hogy ne imádjuk a buddhákat, hanem magunk is buddhává váljunk; hogy ne másokat kövessünk, hanem magunkban bontakoztassuk ki a bensõ tudatosságot, amely a fény és a szeretet minõségével hatja át minden cselekedetünket. Osho azonban mindig több volt puszta szónoknál vagy bölcselõnél. Az õt körülvevõ baráti közösségben olyan légkört teremtett, amelyben az általa kimondott igazságok közvetlenül is megtapasztalhatók. Osho társaságában járni utunkat nem azt jelenti, hogy visszavonulunk a hegyekbe, s 12

13 aszketikus nyugalomban múlatjuk napjainkat, távol a világ zajától. Épp ellenkezõleg, az õ társaságában teljes szívvel nekigyürkõzünk a feleszmélés feladatának a legkülönbözõbb meditációk, testi gyógymódok és lélektani terápiák révén, rengeteg nevetéssel és mókával, egészséges adag kreativitással és kemény munkával. A felmosás éppannyira meditatív elfoglaltság, mint amikor csendben ülünk a mester jelenlétében, és éppolyan jelentõs dolog szembenézni a többi kukta hatalmi csatározásaival a konyhában, mint megérteni a Gautama Buddha ajkáról elhangzott Gyémánt-szútrát. Még a szerelmi ügyek viharos csapongásának is megvan a maga szerepe az úton, amelynek során felfedezzük valódi kilétünket. Ezt a tarot-paklit ama életszemlélet és szilárd elkötelezettség szellemében készítettük el, hogy egész létünket egyetlen meditációvá mélyítsük. Kártyalapjait pedig ezennel a kivétel nélkül mindnyájunkban ott lakozó buddhának ajánljuk. A buddhát senki sem sajátíthatja ki, és nem védetheti le szerzõi joggal, hiszen mindnyájunk legbensõbb valója. Nem kell buddhistának lennünk ahhoz, hogy buddhává váljunk. A buddhaság minden vallási fogalom felett áll, lévén olyan jog, amely mindenkit születésénél fogva megillet. Tedd hát életed szerves részé- 13

14 vé, hogy elkísérjen mindennapi tevékenységeidben, így léted minden eleme meditációvá váljon, és kegyelem, szépség és áldás hassa át! OSHO: No Mind: THE FLOWERS OF ETERNITY (ELMENÉLKÜLISÉG: AZ ÖRÖKLÉT VIRÁGAI) Deva Sarito 14

15 Az Osho-féle zen tarot A tarot több ezer esztendeje létezik, már az ókori Egyiptom ideje vagy talán még régebbi korok óta. Nyugaton tudomásunk szerint elõször a középkorban használták. Azokban a viharos idõkben a tarot képi világát egyfajta kódként alkalmazták a középkori misztériumiskolák tanításainak tolmácsolásához. Az idõk folyamán a tarot-t számos célra használták: jövendõmondásra, szalonok léha szórakozásaként, láthatatlan, okkult értesülések megszerzésére különbözõ élethelyzetekkel kapcsolatban és így tovább. Egyesek szerint a kártyalapok számát azoknak a lépéseknek a száma határozta meg, amelyeket a csecsemõ Gautama Buddha megtett nyomban a születése után. A legenda úgy tartja, hogy hét lépést tett elõre és hetet hátra mind a négy világtáj irányában, és ez szolgált mintául a tarot kis kártyalapjaihoz. A tarot a Kis Arkánum 56 lapján túlmenõen 22 további, Nagy Arkánumnak nevezett kártyalapot tartalmaz, amelyek az ember spirituális utazásának teljes történetét elmesélik. A Bolond elsõ, ártatlan lépésétõl kezdve egészen az út tetõpontjáig, amelyet a Kiteljesedés jelképez, a Nagy Arkánumban azokat az archetípusokat leljük fel, amelyek em- 15

16 beri lényként mindnyájunkat összekötnek. E kártyalapok az önmegismerés útját regélik el, amely minden egyes ember esetében teljességgel egyedülálló, jóllehet a felfedezésre váró alapigazságok fajtától, nemtõl, társadalmi osztálytól és vallásos neveltetéstõl függetlenül mindenki számára azonosak. A hagyományos tarot-pakliban az önfelfedezésnek ezt az útját egyfajta emelkedõ csigavonalként értelmezik, amely minden Kiteljesedéssel az ösvény egy újabb és magasabb szintjére vezet, hogy ennél az új kezdetnél ismét színre lépjen A Bolond. Ezt a kártyacsomagot azonban kiegészítettük A Mester kártyalapjával. Ez a lap lehetõvé teszi, hogy magunk mögött hagyjuk a csigavonalat, hogy kiszakadjunk a halál és újjászületés körforgásából. A Mester lapja a végsõ felülemelkedést jelképezi az utazáson magán, ami csakis akkor válik lehetségessé, amikor az elkülönült, egyéni ego szertefoszlik a megvilágosodás fényében. Az Osho-féle zen tarot kétségkívül nem hagyományos tarot-kártya, ugyanis rendeltetése nem a jövendölés. Inkább a zen transzcendens játéka ez, amely a jelent tükrözi, állhatatosan az itt és most pillanatát mutatva meg ítélkezés és összehasonlítgatás nélkül. Ez a játék mintegy arra kíván ráébreszteni bennünket, hogy ideje ráhangolódnunk az érzékenységre, az intuícióra, az együttérzésre, a fogékonyságra, a bátorságra és az egyéniségre. 16

17 múló mellékcselekménye. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy nem bír jelentõséggel, vagy hogy ostobának kell érezned magad, amiért ez a helyzet olyan erõteljesen hat rád mindenesetre a Nagy Arkánum lapjainak hiánya megnyugtathat afelõl, hogy ez is elmúlik egyszer, és életed késõbbi szakaszában alighanem csodálkozni fogsz, miért csaptál ilyen nagy hûhót a dolog körül. Végül pedig, ha az olvasás során több olyan lap is felbukkan, amely a Nagy Arkánumba tartozik, ez azt jelezheti, hogy életed színjátékának díszletei és szereplõi jelentõs változáson mennek keresztül. Ami azt illeti, akadnak olyan esetek is, amikor a Nagy Arkánum lapjainak túláradó bõsége miatt érdemes csupán ezek egyikét kiválasztanod éspedig azt, amelyiknek az üzenete a legvilágosabban ragyog fel benned egy új olvasás központi elemeként, amely segít megértened, mivel is állsz szemben. KIS ARKÁNUM Ez az 56 kártyalap négy színsorozatból áll, amelyek a négy elemet jelképezik a könnyebb meg kü lönböztethetõség végett minden egyes lapot a csoport uralkodó színében pompázó gyémánt jelöl. A Víz-sorozat kártyalapjait kék gyémánt díszíti, a Tûz lapjain vörös, a Felhõk lapjain szürke, míg a Szivárvány kártyalapjain szivárványszínû gyémánt látható. A szabványos játékkártya-paklikhoz hasonlóan a tarot színei is tartalmaznak udvari kártyákat, ame- 18

18 lyeket itt megfosztottunk arisztokratikus, feudális címeik jelentõségétõl, hogy a lapok elnevezései egyszerûen az általuk képviselt négy elem feletti uralom különbözõ lehetõségeire utaljanak. A Tûz a hagyományos tarot Botjainak felel meg, s a cselekvés és reagálás birodalmát képviseli; azt az energiát, amely belevisz bennünket a különbözõ élethelyzetekbe, majd ismét kiránt belõlük, amikor elménk és érzelmeink helyett zsigeri megérzéseinket követjük. A Víz a hagyományos tarot Kelyheit váltja fel az élet érzelmi oldalát jelképezve; e szín nõiesebb és befogadóbb energiát képvisel a Tûznél, amely inkább férfi as és kitárulkozó. A Felhõt a Kardok helyettesítésére választottuk, amely szín hagyományosan az elmét szimbolizáló levegõt jeleníti meg. Éspedig azért, mert a megvilágosulatlan elme a felhõkre emlékeztet abban, ahogyan elzárja a fény útját, és elsötétíti a körülöttünk lévõ tájat, megakadályozva, hogy a maguk valódi mivoltában lássuk a dolgokat. Azonban a felhõknek van még egy sajátságuk, amelyet nem szabad fi - gyelmen kívül hagynunk: felbukkannak, és máris tovatûnnek, s ezért nem szabad õket túl komolyan venni. Végezetül e pakliban a föld elemet szokványosan jelképezõ Érmék vagy Pentagramok helyét a Szivárvány foglalja el. Hagyományosan ez az elem jelképezi az élet gyakorlati, anyagi oldalát. Azon- 19

19 ban a zen hozzáállásával összhangban, miszerint még a legalantasabb e világi tevékenységek is jó alkalmat szolgáltatnak a szentséges dicsõítésére, mi e szín szimbólumául a Szivárványt választottuk. A Szivárvány felhasználásával amely hídként köti össze a földet és az égboltot, az anyagot és a szellemet arra emlékeztetjük magunkat, hogy a magasabb és az alacsonyabb rendû valójában nem különül el, hogy voltaképpen ugyanannak a mindent átható energiának a részét alkotják. S hogy a mennyország nem holmi távoli hely odafenn az égben, hanem nagyon is földi valóság, amely csak felfedezésre vár. Kezdõdjék tehát a felfedezõút, amelynek során eljuthatsz a végsõ felülemelkedésig! Indulj könnyû szívvel és játékos kedvvel a hegycsúcsokról a völgyekbe, majd ismét vissza a legmagasabb ormokra, s élvezd ki utazásod minden egyes lépését! Tanulj a hibáidból, és nem tévedhetsz le a helyes útról! 20

INTIMITÁS A BIZALOM M Û VÉSZETE

INTIMITÁS A BIZALOM M Û VÉSZETE INTIMITÁS A BIZALOM M Û VÉSZETE A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Osho / Intimacy: Trusting Oneself and the Other St. Martin's Press, New York, 2001 Fordította Kovács Ivett Szerkesztette Leiszter

Részletesebben

GYÓGYÍTÁS ANGYALOKKAL

GYÓGYÍTÁS ANGYALOKKAL Doreen Virtue GYÓGYÍTÁS ANGYALOKKAL Kérd az angyalok segítségét életed minden területén! A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Doreen Virtue PhD. / Healing with the Angels How the Angels Can Assist

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

Tartalom. Köszönet 9. Bevezetés 11 I. RÉSZ-A 2012-ES ÉV

Tartalom. Köszönet 9. Bevezetés 11 I. RÉSZ-A 2012-ES ÉV A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Diana Cooper / 2012 and Bej ond Findhorn Press, Scotland, 2009 Fordította Görbe Angéla Tartalom Szerkesztette Miklós Gábor Copyright Diana Cooper, 2009 Hungárián

Részletesebben

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok

Belső Gyermek Kártya kisarkánumok kisarkánumok Botok Gyermeke A Kisherceg A Kisherceg a mindannyiunkban élő csillaggyermek. Miközben megnyílunk a csillagok, a virágok és a világmindenségben lévő élet egészének csodáira, akkor alázatosságunkban

Részletesebben

Az első és utolsó lépés a szabadság felé MEDITÁCIÓS

Az első és utolsó lépés a szabadság felé MEDITÁCIÓS MEDITÁCIÓ Az első és utolsó lépés a szabadság felé MEDITÁCIÓS KÉZIKÖNYV Copyright 1988 Osho International Foundation, 1998 Amrita Publisher All rights reserved Originally published as Meditation: The First

Részletesebben

Az arkangyali rendek

Az arkangyali rendek Az arkangyali rendek Kik azok az arkangyalok? Minden arkangyal isteni intelligencia, a Szentlélek egyik megnyilvánulási formája, az isteni szeretet forrása. Az arkangyalok tiszta, esszenciális erények,

Részletesebben

Arthur E. Powell. A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország)

Arthur E. Powell. A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország) Arthur E. Powell A MENTÁLIS TEST (A gondolatok világa és a mennyország) Fordította korábbi fordítások felhasználásával: Szabari János, 2007. MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT Ezt a könyvet akárcsak az előző kettőt

Részletesebben

A Nagy arkánum titka 3

A Nagy arkánum titka 3 Tarot könyv 1 2 A Nagy arkánum titka 3 A tarot 22 nagy arkánuma a TANÍTÁS AZ EMBERRŐL. A tarot utat jelent, a Belső Fejlődés útját, az arkánum ti t- kot, ennek az útnak a rejtettségét, de egyúttal az igazi

Részletesebben

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY

AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY AZ ERŐ BENNED VAN FELTÁRUL ELŐTTÜNK A BENNÜNK REJLŐ SZÉPSÉG, SZERETET ÉS ERŐ LOUISE L. HAY ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Louise L. Hay / The Power Is Within

Részletesebben

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása I. Bevezetés Az ember ősidők óta kutatja az őt körülvevő univerzumot, és keresi a végső választ azokra a felvetődő kérdésekre, amelyek minden gondolkodó

Részletesebben

Az elme feletti uralom. Sivánanda-kézikönyv a meditációhoz

Az elme feletti uralom. Sivánanda-kézikönyv a meditációhoz Az elme feletti uralom és a transzcendens megtapasztalása Sivánanda-kézikönyv a meditációhoz First published in Great Britain in 2003 under the title The Sivananda Book of Meditation by Gaia, an imprint

Részletesebben

m agya r nyomdatermék

m agya r nyomdatermék m agya r nyomdatermék Ha tá rta la n G o n d o l a t o k ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rhonda Byrne / The Secret Daily Teachings Atria Books, a Division of Simon &

Részletesebben

Victor Sanchez. Fülszöveg

Victor Sanchez. Fülszöveg Fülszöveg Érdekes könyvet tart a kezében, kedves olvasó. Victor Sanchez gyakorlati útmutatót készített Carlos Castaneda 1974 és 1987 között megjelent nyolc művéhez: DON JUAN TANÍTÁSAI, A FÜGGETLEN VALÓSÁG,

Részletesebben

SHAKTI GAWAIN MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSÁVAL GYÖKERESEN ÉS POZITÍVAN MEGVÁLTOZTATHATJUK AZ ÉLETÜNKET.

SHAKTI GAWAIN MÓDSZERÉNEK ALKALMAZÁSÁVAL GYÖKERESEN ÉS POZITÍVAN MEGVÁLTOZTATHATJUK AZ ÉLETÜNKET. + Minden pillanat a teremtés pillanata, és minden *teremtő pillanatbari végtelen lehetőségek rejlenek. Ezt üzeni nekünk Shakti Qawain, a nagy sikerű ÉLJ A FÉNYBEN! c. könyv szerzője. nemzetközileg is sikeres

Részletesebben

Neked ajánlom. Ezt kívánom neked és a világnak.

Neked ajánlom. Ezt kívánom neked és a világnak. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Rhonda Byrne / The Magic Atria Books, a Division of Simon & Schuster, Inc.. 2012 www.thcsecrcl.tv Fordította Cziczelszky Judit Szerkesztette Besenyő Viktória

Részletesebben

SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK

SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK SILVER RAVENWOLF ANGYALMÁGIA KIPRÓBÁLT TECHNIKÁK, KREATÍV, HATÉKONY MÓDSZEREK ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2006 Tartalom BEVEZETÉS 7 ELSŐ FEJEZET Keresd és találd meg az angyalokat! 9 MÁSODIK FEJEZET Az angyaloltár

Részletesebben

A BETEGSÉG. mint szimbólum RUEDIGER DAHLKE A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE. Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása

A BETEGSÉG. mint szimbólum RUEDIGER DAHLKE A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE. Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása RUEDIGER DAHLKE A BETEGSÉG mint szimbólum A PSZICHOSZOMATIKA KÉZIKÖNYVE Betegségeink tüneteinek jelentése, értelmezése, feldolgozása és feloldása Margit Dahlke, Christine Stecher, dr. Robert Höf3l és dr.

Részletesebben

ERNEST WOOD A HÉT SUGÁR. Fordította: Solymos Béláné, 2003 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1/81

ERNEST WOOD A HÉT SUGÁR. Fordította: Solymos Béláné, 2003 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1/81 ERNEST WOOD A HÉT SUGÁR Fordította: Solymos Béláné, 2003 MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT 1/81 Előszó H. P. Blavatsky A Titkos Tanítás című művéből ismerhette meg először a modern világ A hét sugár kifejezést.

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest

ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ. Édesvíz Kiadó Budapest ŐSZENTSÉGE, A DALAI LÁMA A MEDITÁCIÓ S Z A K A S Z A I Édesvíz Kiadó Budapest TARTALOM Előszó 7 Prológus 11 Bevezetés 19 1. Mi az elme? 31 2. Az elme kiművelése 41 3. Együttérzés 47 4. Az egykedvűség mint

Részletesebben

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata

dharma a tartalomból a nyugati buddhizmus lapja tavasz 4. szám 2011/2 Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata a nyugati buddhizmus lapja dharma a tartalomból Dharmabódhi Sipos Zoltán: A vadzsra jelképrendszerének eredete és magyarázata Vadzsramatí Ute Volmerg: A szellemi fejlődés esélyei a párkapcsolatban Szammavatí

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével!

Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével! Arielle Ford lm agyar nyomdatermék Teremtsd meg életed szerelmét a vonzás törvényével! édesvíz kiadó budapest A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Arielle Ford / The Soulmate Secret HarperCollins

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT

C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT C. W. LEADBEATER A CSAKRÁK TANULMÁNY MAGYAR TEOZÓFIAI TÁRSULAT A mű eredeti címe: C.W. Leadbeater: The Chakras The Theosophical Publishing House, Adyar, 1969 Fordította: Reicher László, 1995 Életrajz és

Részletesebben

Bevezetés a Sóbógenzóba

Bevezetés a Sóbógenzóba Mokusho Zen Ház jegyzetek www.mokushozen.hu Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 3.0 Unported Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható. Bevezetés a Sóbógenzóba

Részletesebben

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N

S H A K T I G A W A I N A F É N Y B E N N E W A G E - Ú J K O R S H A K T I G A W A I N É L J A F É N Y B E N ÚT IGAZI ÖNMAGUNKHOZ EGYEK VAGYUNK AZ UNIVERZUMMAL AZ EGÉSZ VILÁGNAK (A mű eredeti címe: Living in the Light. A Guide to Personal and

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Jóga

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Jóga t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Jóga t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben