GYERMEKSZEGÉNYSÉG MONITOROZÁSI, ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKSZEGÉNYSÉG MONITOROZÁSI, ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSÁNAK"

Átírás

1 A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGBÍZÁSA ALAPJÁN GYERMEKSZEGÉNYSÉG MONITOROZÁSI, ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSÁNAK KIALAKÍTÁSÁRA JAVASLAT Készítette: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 10. Tel/fax: 06/ GSM július

2 Cél: Az értékelési és monitorozási eljárások rendszerszerő összeállítása, annak érdekében, hogy hatékonyan legyen követhetı a gyermekszegénység program prioritásainak a megvalósulása. Gyermekszegénység Program értékelési szintjei Országos mérések/program szint O-Pg szint Regionális mérések/program szint R-Pg szint Helyi szint/project szint H-Pj szint Az értékeléshez választott szemléletmód Az Országos mérések/program szintnél (O-Pg szint) és a Regionális mérések/program szintnél (R-Pg szint) az értékelés távolságtartó. Saját felmérésekkel, illetve meglévı adatbázisok másodelemezésével vonja le a következtetéseit a Program prioritásainak megvalósulására vonatkozóan. A Helyi szint/project szint (H-Pj szint) esetében részvételen alapuló értékelés történik. Az értékelı csapat tagjai segítik a projecttel kapcsolatos álláspontok megfogalmazását, akár helyzetekre választ adó projectek kidolgozását. Az értékelés/monitorozás elıre megadott a project belsı monitorozásából származó információk közös értékelésével, másrészt a felhasználók véleményének/értékelésének a feldolgozásával történik. Az értékelés nyílt eszközöket alkalmaz, a csoportmunka, a többszempontú elemzés technikájára építve. Az értékelés interaktívan minden partner bevonásával történik, és tükrözi a partnerek véleményét az értékelı megállapítások mellett. Az értékelık megırzik pártatlanságukat. Az értékelésnél abból az alapfeltevésbıl indulunk ki, hogy a mutatókban kifejezésre kerülı célok konszenzuson alapulnak, ebbıl következıen a kérdés úgy fogalmazódik meg, hogy az adott cél milyen eszközzel érhetı el a leghatékonyabban. Az értékelés a cél szempontjából vizsgálja a választott módszer hatékonyságát, illetve az elért eredményét, vagy csökkenı/megszőnı jelenség mértékét. Az értékelés célzott módja A szakértıi javaslat szakmai és társadalmi vitáját követıen elfogadott mutatókra építve készül egy kiinduló értékelés (ex-ante) az értékelés három szintjén (O-Pg szint; R-Pg szint; H-Pj szint). A kiinduló értékelés jellemzıinek változását mérjük rövid-; közép-; és hosszú távon. A mutatók kialakításánál az elérendı hatások kerülnek megfogalmazásra. A különbözı idıben és módszerrel végzett (közbensı) értékeléseknél azt vizsgáljuk, hogy mennyiben teljesültek az elérendı hatások. Az értékelési ciklusok végén (rövid-; közép-; és hosszú távon) készül egy összefoglaló tanulmány (ex-post) az adott szakasz szintjeinek megfelelıen (O-Pg szint; R-Pg szint; H-Pj szint) a prioritások teljesülésének az értékelésérıl. Az elkészült értékelésekhez mindig kapcsolódik javaslat-csomag, ami segíti a döntéshozókat a következı idıszakra vonatkozó cselekvési irányok meghatározásában. Értékelés eszközei 1 Országos mérések/program szint O-Pg szint Szakértıi panel (means 3. füzet 5.1.) 1 Az eszközöknél, ahol zárójelben feltüntetésre került a forrás, azoknak az eszközöknek a leírása külön mellékletben is megtalálhatók, hogy ne kelljen keresgélni ezeket az interneten a honlapon.

3 Kérdıíves felmérés a Program prioritásainak vizsgálatára Statisztikai adatok elemzése Esettanulmányok a régiókban megvalósuló projectekrıl azonos adottságokkal rendelkezı térségek reprezentatív mintája alapján, összehasonlító elemzés. Delphi-módszerrel országosan felmérni a szociális szakemberek között a szegregáció, kirekesztés jellemzıit, illetve az ezekre adható jó gyakorlatokat, válaszokat összegyőjteni (means 3. füzet 4.2) Regionális mérések/program szint R-Pg szint Esettanulmányok a régióban megvalósuló projectekrıl reprezentatív minta alapján. 2. NFT programhatásainak másodelemzése a Program prioritásai szempontjából Regionális Szociálpolitikai Fejlesztési Koncepciók megvalósulásának elemzése a Program prioritásai szempontjából Együttmőködések kérdıíven keresztüli felmérése, értékelése Helyi szint/project szint H-Pj szint Project belsı értékelése/monitorozása Folyamatos adatgyőjtés alapján 4 havonta PEJ (pályázat elırehaladási jelentés) beszámoló elkészítése Vezetıi értékelés/visszajelzés a munkatársak számára Külsı értékelı Egyéni interjú a projectek vezetıivel Fókusz-csoport projectenként az érintettek PEJ beszámolók szakértıi értékelése 4 havonta, majd ezt követıen a project menedzsmenttel közös értékelés PEJ és a Program prioritásainak összehasonlító elemzése/értékelése Szociálpolitikai Fejlesztési Koncepciók elemzése a Program prioritásai szempontjából, és ebben a project szerepérıl Etnográfiai (résztvevı) megfigyelés (iskolában, egészségügyi intézményekben; önkormányzatnál; szociális szolgáltatásokban) a szegregáció, kirekesztés értékelésére (means 3. füzet 3.2.)

4 Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program monitorozási, értékelési eljárásához a mutatók képzése (javaslat a szakértıi megbeszéléshez és a társadalmi egyeztetéshez) Az értékeléshez használt indikátorok kialakításához három idısík (rövid távú program; 2. nemzeti fejlesztési terv idıszaka; hosszú távú, 25 évre szóló generációs program); két dimenzió (Elért eredmények; Csökkenı/megszőnı jelenségek) és 13 kategória került kialakításra (Szülık munkája; Gyermekek fejlesztése, képzése; Szociális ellátások, szolgáltatások fejlesztése; Gyerekek jobb egészsége; Lakhatás javítása; Információ terjesztés, hozzáférés; Roma gyerekek; Fogyatékossággal élı gyerekek; Települési lejtı; Együttmőködés intézmények, ágazatok között; Állampolgári részvétel, jogok; gyermekszegénység; mély szegénység). Az elsı tizenegy kategória a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program prioritásokban leírt célrendszerének változtatási pontjai, amelyek az utolsó két összefoglaló kategória, a szegénység, és a mély szegénység komplex mutatóinak az összetevıik. Ezen komplex mutatórendszer kategóriái kerülnek leírásra az indikátor módszertan szerinti négy mutató alapján (Forrás vagy inputmutatók; Kimenet vagy output-mutatók; Eredménymutatók; Hatásmutatók) két leírás módban, a mennyiségi és minıségi (leíró) mutatókban kifejezve a mérni kívánt konkrét indikátorokat. A fenti összefoglaló leírás kicsit bonyolultnak tőnhet, de ha lépésrıl lépésre követjük, akkor a bonyolultsága ellenére a szisztematikussága válik látható. A három idısík és a két dimenzió, amelyik a mutatórendszer egyik eleme itt látható: Célok/eredmények Elért eredmények E Csökkenı/megszőnı jelenségek CS rövid távú program (3 éves) R 2. nemzeti fejlesztési terv idıszaka ( ) N hosszú távú, 25 évre szóló generációs program H R - E K - E H - E R - CS K - CS H - CS A mutatórendszer másik eleme a 13 kategória: Szülık munkája 1 Együttmőködés intézmények, ágazatok között 10 Gyermekek fejlesztése, képzése 2 Állampolgári részvétel, jogok 11 Szociális ellátások, szolgáltatások fejlesztése 3 gyermekszegénység "12" Gyerekek jobb egészsége 4 mély szegénység "13" Lakhatás javítása 5 Információ terjesztés, hozzáférés 6 Roma gyerekek 7 Fogyaté -kossággal élı gyerekek 8 Települési lejtı 9 A mutatórendszer komplex mutatója úgy jön létre, hogy az egyik idısík, az egyik dimenzióval, és az egyik kategóriával kerül összerendezésre. Ez a rendezıelv ad mind három idısíkban, a két dimenzió szerinti 13 kategóriában összesen a gyermekszegénység mérésére alkalmas indikátort.

5 rövid távú program mutatórendszere R-E-1 R-CS-1 R-E-2 R-CS-2 R-E-3 R-CS-3 R-E-4 R-CS-4 R-E-5 R-CS-5 R-E-6 R-CS-6 R-E-7 R-CS-7 R-E-8 R-CS-8 R-E-9 R-CS-9 R-E-10 R-CS-10 R-E-11 R-CS-11 R-E-12 R-CS-12 R-E-13 R-CS-13 rövid távú programban elért eredmények a szülık munkájában rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a szülık munkájában rövid távú programban elért eredmények a gyermekek fejlesztése, képzése terén rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a gyermekek képzése terén rövid távú programban elért eredmények a szociális ellátások, szolgáltatások fejlesztése terén rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a szociális ellátások, szolgáltatásokban rövid távú programban elért eredmények a gyerekek jobb egészsége terén rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a gyerekek egészségét befolyásoló tényezıkben rövid távú programban elért eredmények a lakhatás javítása terén rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a lakhatás befolyásoló tényezıkben rövid távú programban elért eredmények az információ terjesztés, hozzáférés terén rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek az információ terjesztés, hozzáférésben rövid távú programban elért eredmények a roma gyerekek rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a roma gyerekek rövid távú programban elért eredmények a fogyatékossággal élı gyerekek rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a fogyatékossággal élı gyerekek rövid távú programban elért eredmények a települési egyenlıtlenségek rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a települési egyenlıtlenségek rövid távú programban elért eredmények az együttmőködésekben rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek az együttmőködések rövid távú programban elért eredmények az állampolgári részvételben rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek az állampolgári részvétel rövid távú programban elért eredmények a gyermekszegénységben rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a gyermekszegénység rövid távú programban elért eredmények a mély szegénységben rövid távú programban csökkenı/megszőnı jelenségek a mély szegénység

6 közép távú program mutatórendszere K-E-1 K-CS-1 K-E-2 K-CS-2 K-E-3 K-CS-3 K-E-4 K-CS-4 K-E-5 K-CS-5 K-E-6 K-CS-6 K-E-7 K-CS-7 K-E-8 K-CS-8 K-E-9 K-CS-9 K-E nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a szülık munkájában 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a szülık munkájában 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a gyermekek fejlesztése, képzése terén 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a gyermekek képzése terén 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a szociális ellátások, szolgáltatások fejlesztése terén 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a szociális ellátások, szolgáltatásokban 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a gyerekek jobb egészsége terén 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a gyerekek egészségét befolyásoló tényezıkben 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a lakhatás javítása terén 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a lakhatás befolyásoló tényezıkben 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények az információ terjesztés, hozzáférés terén 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek az információ terjesztés, hozzáférésben 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a roma gyerekek 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a roma gyerekek 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a fogyatékossággal élı gyerekek 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a fogyatékossággal élı gyerekek 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a települési egyenlıtlenségek 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a települési egyenlıtlenségek 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények az együttmőködésekben K-CS nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek az együttmőködések K-E nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények az állampolgári részvételben K-CS nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek az állampolgári részvétel K-E nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a gyermekszegénységben K-CS nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a gyermekszegénység K-E nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a mély szegénységben K-CS nemzeti fejlesztési terv idıszakában csökkenı/megszőnı jelenségek a mély szegénység

7 hosszú távú program mutatórendszere H-E-1 H-CS-1 H-E-2 H-CS-2 H-E-3 H-CS-3 H-E-4 H-CS-4 H-E-5 H-CS-5 H-E-6 H-CS-6 H-E-7 H-CS-7 H-E-8 H-CS-8 H-E-9 H-CS-9 H-E-10 hosszú távú, generációs programban elért eredmények a szülık munkájában hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a szülık munkájában hosszú távú, generációs programban elért eredmények a gyermekek fejlesztése, képzése terén hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a gyermekek képzése terén hosszú távú, generációs programban elért eredmények a szociális ellátások, szolgáltatások fejlesztése terén hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a szociális ellátások, szolgáltatásokban hosszú távú, generációs programban elért eredmények a gyerekek jobb egészsége terén hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a gyerekek egészségét befolyásoló tényezıkben hosszú távú, generációs programban elért eredmények a lakhatás javítása terén hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a lakhatás befolyásoló tényezıkben hosszú távú, generációs programban elért eredmények az információ terjesztés, hozzáférés terén hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek az információ terjesztés, hozzáférésben hosszú távú, generációs programban elért eredmények a roma gyerekek hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a roma gyerekek hosszú távú, generációs programban elért eredmények a fogyatékossággal élı gyerekek hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a fogyatékossággal élı gyerekek hosszú távú, generációs programban elért eredmények a települési egyenlıtlenségek hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a települési egyenlıtlenségek hosszú távú, generációs programban elért eredmények az együttmőködésekben H-CS-10 hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek az együttmőködések H-E-11 hosszú távú, generációs programban elért eredmények az állampolgári részvételben H-CS-11 hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek az állampolgári részvétel H-E-12 hosszú távú, generációs programban elért eredmények a gyermekszegénységben H-CS-12 hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a gyermekszegénység H-E-13 hosszú távú, generációs programban elért eredmények a mély szegénységben H-CS-13 hosszú távú, generációs programban csökkenı/megszőnı jelenségek a mély szegénység

8 A komplex mutatórendszer kategóriái kerülnek leírásra az indikátor módszertan szerinti négy mutató alapján, két leírás módban, mellérendelve a mutatók forrásait és eszközeit a következık szerint: rövid távú programban elért eredmények a gyermekszegénység felszámolásában (R-E-12) R-E-12 gyerekszegénység Mennyiségi mutató Forrás vagy input-mutatók Kimenet vagy outputmutatók A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program családi pótlékra vonatkozó javaslata megvalósításra kerül A családi pótlék 50%-os emelése, és törvényben rögzített svájci indexálása. Eredménymutatók (közvetlen, azonnal jelentkezı hatás ) A KSH által számított létminimum alatt élık aránya 50%-kal csökken. Hatásmutatók (közvetlen és közvetett, jellemzıen késıbb jelentkezı hatások) A lakosság és a gyermekek körében a létminimum alatt élık aránya 10%-ra csökken. a mutatók Országgyőlés terjesztett törvényjavaslat elé évi LXXXIV. tv módosításra kerül a javaslatnak megfelelıen KSH létminimumra vonatkozó aktuális adatfelvétel eredményei KSH fogyasztási egységre számított jövedelem-felvétele az OECD1 skála szerint. Minıségi, leíró mutató Kormányzat elfogadja a Program javaslatát a garanciális elemek mőködtetésére Miniszterelnöki Hivatalon belül szervezeti egység létrehozása megtörténik a kormányzati döntéseknél a gyermekek helyzetének képviseletére Minden kormányzati döntésben érvényesíthetık a Program prioritásai, és ennek hatására teljesülnek a rövid, közép, és hosszú távú célkitőzések. 80%-kal csökken a gyermekszegénység kiterjedtsége, mélysége, súlyossága. a mutatók Minıségi, leíró mutató Kormányhatározat a Kialakítja a Program szervezeti kormány azt az egységének felállításáról a MHn eljárásrendet, amiben a belül grémium képviselni tudja a gyermekek érdekeit. Kormányzat elfogadja a Program javaslatát a garanciális elemek mőködtetésére szakértıi egység felállítása, amely az ország különbözı pontjain vizsgálja a Program megvalósulását, szükség esetén javaslatokat tesz a kormányzati intézkedések korrekciójára A Program értékelési eljárásainak dokumentumai nyomon követhetıen bizonyítják változásokat a A mőködéshez szükséges pénzügyi és személyi feltételek biztosítása megtörténik. KSH fogyasztási egységre számított jövedelem-felvétele az OECD1 skála szerint. Az egymást követı kormányzati ciklusok a szakértıi egység javaslatai alapján biztosítják a Program hosszú távú céljainak is a megvalósulását.

9 a mutatók Minıségi, leíró mutató Kormányhatározat a A kormány Program szervezeti biztosítja azokat a egységének felállításáról a MHn forrásokat amellyel a belül grémium képes a program megvalósulását nyomon követni és javaslatait figyelembe veszi. a Gyermeki Jogok Országgyőlési Biztosa intézményének létrehozása gyermeki képviselete garanciális szabályrendszer keretében jogok A költségvetési törvényben szerepel a Program finanszírozásához szükséges összeg. Megakadályozhatóvá válik a szegregáció és a kirekesztés a közintézményekben, a társadalmi mőködésben. Kormányváltás esetén is változatlan személyi feltételekkel finanszírozási kondíciókkal folytatódik Program. és a Csökken a gyerekek kiszolgáltatottsága, növekszik a jogtudatuk. a mutatók Országgyőlés terjesztett törvényjavaslat elé évi LIX. tvbe bekerül a Gyermeki Jogok Országgyőlési Biztosa intézménye a Gyermeki Jogok Országgyőlési Biztosa fellépése, határozatai - a Programon belül mérhetıvé teszik a társadalmi változást a Programon belül mérhetı a társadalmi változás 2. nemzeti fejlesztési terv idıszakában elért eredmények a gyermekszegénység felszámolásában (K-E-12) K-E-12 gyerekszegénysémutatók Forrás vagy input-mutatók Kimenet vagy output- Eredménymutatók Hatásmutatók (közvetlen (közvetlen, azonnal és közvetett, jellemzıen jelentkezı hatás ) késıbb jelentkezı hatások) Mennyiségi mutató Hátrányos helyzető régiók számára elérhetı pályázati források 20 hátrányos kistérség komplex fejlesztéséhez a források biztosítása Igényeknek megfelelı számú (utazó) szakember rendelkezésre áll a jó minıségő szolgáltatások nyújtásához 5 éven belül megszőnik a település hátrányos besorolása a mutatók 2. NFT pályázati kiírás dokumentációjában meghatározott régiók támogatása 2. NFT pályázat hivatalos nyertes pályázók dokumentációjában megtalálható a 20 kistérség 2. NFT pályázat elırehaladási jelentés (PEJ) dokumentációja alapján EUROSTAT régió besorolása alapján Minıségi, mutató leíró NFT operatív programjaiban a Gyerekprogram érdekeinek érvényesítése pályázat-elıkészítı munkacsoportokban (PEMCS) való részvétel. A források 50% a gyermekszegénység prioritásai szerinti projectek támogatására fordítódnak Csökkennek a települési egyenlıtlenségek, személyes igényeknek megfelelı szolgáltatások elérhetıvé válnak.

10 a mutatók A Program PEMCS-ben a prioritásainak Program képviselıje megfelelı 2. NFT hivatalosan és támogatási döntések döntési szerepkörben kimutathatók jelen van A Program prioritásainak megfelelı 2. NFT támogatási döntések kimutathatók 2. NFT pályázat elırehaladási jelentés (PEJ) dokumentációja alapján hosszú távú programban elért eredmények a gyermekszegénység felszámolásában (H-E-12) H-E-12 gyerekszegénység Forrás vagy input-mutatók Kimenet vagy outputmutatók Eredménymutatók (közvetlen, azonnal jelentkezı hatás ) Hatásmutatók (közvetlen és közvetett, jellemzıen késıbb jelentkezı hatások) Mennyiségi mutató a mutatók A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program megvalósításra kerül A kormányzat biztosítja a Programhoz szükséges pénzügyi és személyi feltételeket ezt kormányhatározatban és a költségvetési tvben rögzíti Az iskolai szegregáció felszámolásra kerül. A Program értékelési eljárásainak dokumentumai nyomon követhetıen bizonyítják a változásokat Egy generáció alatt megtörténik a civilizációs fordulat A Program értékelési eljárásainak dokumentumai nyomon követhetıen bizonyítják a változásokat Minden megkülönböztetés nélkül vesznek részt a romák az iskolákban, a munkaerıpiacon. A Program értékelési eljárásainak dokumentumai és független értékelık nyomon követhetıen bizonyítják a változásokat Minıségi, mutató leíró A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program javaslata szerinti kormánydöntések megszületnek a roma gyerekek támogatására. A roma gyerekek minden olyan szociális juttatásból arányuknak megfelelıen részesülnek, amelyet a kormány a szegény családok gyerekeinek szán. A családból hozott hátrányok, kulturális deficitek kompenzálása megvalósul. Mérhetı a változás a Program horizontális és vertikális prioritásaiban, így a mély szegénység csökkenésében a mutatók A kormányzat meghozza a Program javaslatának megfelelı kormányhatározatot és a költségvetési tvben hozzárendeli a forrásokat a döntésekhez A Program értékelési eljárásainak dokumentumai nyomon követhetıen bizonyítják a változásokat A Program értékelési eljárásainak dokumentumai nyomon követhetıen bizonyítják a változásokat KSH fogyasztási egységre számított jövedelem-felvétele az OECD1 skála szerint. Döntési kérdés: Megfelel-e ez az összetett mutatórendszer? Megfelel-e az indikátorok leírása? Ha igen, akkor az indikátorok kerüljenek kidolgozásra mind a három idısíkban, az összes kategóriára?

11 Az itt leírt indikátorok mintájára lehet elkészíteni az összes idısíkban és az összes kategóriában a mutatókat. Ezek a mutatók lehetnek a különbözı idıpontban, országosan, regionálisan, illetve helyi szinten végzett felmérések indikátorai, amelyek az értékelés eszközei részben leírt értékelési eljárásokban kerülhetnek vizsgálatra. Mutatók/kialakítandó programok szakértıi és társadalmi egyeztetése Projectek közös kialakítása A hatástérkép (means 4. füzet 2.) módszerrel helyi szinten az érintettek között egyeztetés a kirekesztés, szegregáció kezelésére kidolgozható közös javaslatokról. Csoportos döntéshozatal esetén színes szavazás technikája (means 3. füzet 2.3.) Értékelés partneri véleményezése Helyi, regionális és országos szinten olyan értékelési grémium felállítása, ahol minden érintett partner képviselıje, a felhasználók képviselıi jelen vannak. Rendszeres idıközönként (1/2 évenként) az összes beszámoló elemzése, véleményezése közösen történik. A grémiumok véleménye az adott szinten tevékenykedık számára írásban visszajelzésre kerülnek. A monitorozás/értékelés nyilvánossága A kialakítás fázisában az értékelési eljárás, mutatók kialakítása, a programok tervezése a személyes megbeszélések, team megbeszélések, szakértıi egyeztetések, társadalmi vita mellett, az anyagok a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program weblapján nyilvánosságra kerülnek. A weblapon mőködtetett Fórum rovattal pedig lehetıséget kap mindenki arra, hogy véleményét kifejtse. A programok, projectek beszámolói, értékelıi jelentések a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program weblapján nyilvánosságra kerülnek. A weblapon mőködtetett Fórum rovattal pedig lehetıséget kap mindenki arra, hogy véleményét kifejtse.

12 tevékenység módszertani feladatok értékelési eljárás szakértıi javaslata értékelési eljárás szakértıi javaslatának szakértıi és társadalmi vitája értékelési eljárás szakértıi javaslata felkerül a weblapra - társadalmi vita Program által finanszírozott projecteknek indikátorok kidolgozása, átadása helyi szinten az érintettek között egyeztetés a kirekesztés, szegregáció kezelésére kidolgozható közös javaslatokról H-Pj szint értékelési grémium felállítása országos, regionális, helyi beszámolók, értékelı jelentések weblapon elérhetık, véleményezhetık monitorzási/értékelési eljárás kiinduló értékelés (ex-ante) Szakértıi panel O-Pg szint Kérdıíves felmérés a Program prioritásainak vizsgálatára O-Pg szint Statisztikai adatok elemzése O-Pg szint Esettanulmányok O-Pg szint Delphi felmérés a szociális szakemberek között O-Pg szint Esettanulmányok R-Pg szint Regionális Szociálpolitikai Fejlesztési Koncepciók elemzése R-Pg szint Együttmőködések kérdıíven keresztüli felmérése R-Pg szint

13 Egyéni interjú a projectek vezetıivel H-Pj szint Fókusz-csoport projectenként az érintettek H-Pj szint PEJ beszámolók szakértıi értékelése 4 havonta H-Pj szint PEJ és a Program prioritásainak összehasonlítása H-Pj szint Szociálpolitikai Fejlesztési Koncepciók és a Program prioritásai H-Pj szint Etnográfiai megfigyelés a szegregáció, kirekesztés értékelésére H-Pj szint értékelési grémium véleményezi a beszámolókat összefoglaló értékelı tanulmány (ex-post)

14 Költségvetés A költségvetés 3 évre a rövid távú program megvalósításához került összeállításra. Magába foglalja az országos, regionális, és helyi projectek monitorozását, értékelését. Miután egységes rendszerbe lett foglalva az értékelés és monitorozás, ezért tartalmaz a költségvetés országos reprezentatív mintára vonatkozó szociológiai felmérést is, amely önálló kutatásként szokott általában megjelenni. A helyi projectek értékelésénél (miután nem ismerhetı a számuk) 50 project monitorozásával/értékelésével számoltunk. Az EU-ban a programok értékelésénél az az elfogadott viszonyítási szám, hogy a programra fordított összes forrás 6-10% kerül felhasználásra az értékelés/monitorozás finanszírozásánál. tevékenység Idı ráfordítás óra szükséges személyek száma összesen óra egységár Ft.- összesen Ft.- értékelési eljárás szakértıi javaslat kidolgozása értékelési eljárás szakértıi javaslatának szakértıi vitája értékelési eljárás szakértıi javaslatának társadalmi vitája hét régióban értékelési eljárás társadalmi vita hét régióban utazás Km-ben 7x 150 km értékelési eljárás szakértıi javaslatának a weblap vitája - moderálás, reagálás, összegzés Program által finanszírozott projecteknek indikátorok kidolgozása, átadása helyi szinten az érintettek között egyeztetés a kirekesztés, szegregáció kezelésére kidolgozható közös javaslatokról H-Pj szint hét régióban értékelési grémium felállítása országos, regionális, helyi beszámolók, értékelı jelentések weblapon - moderálás, reagálás, összegzés 6 alk kiinduló értékelés (ex-ante) 3 idısíkon Szakértıi panel O-Pg szint Kérdıíves felmérés kidolgozása Kérdıíves felmérés lebonyolítása 1000 fıs reprezentatív mintán Kérdıíves felmérés feldolgozása, tanulmány Statisztikai adatok elemzése O-Pg szint Esettanulmányok O-Pg szint 7 régióban 3 esettanulmány Esettanulmányokhoz utazási költségek 7x3x Delphi felmérés a szociális szakemberek között O-Pg szint Delphi felmérés lebonyolítása, értékelése Esettanulmányok R-Pg szint 21 esettanulmány

15 Esettanulmányokhoz utazási költségek 7x3x Regionális Szociálpolitikai Fejlesztési Koncepciók elemzése R-Pg szint Együttmőködések kérdıíven keresztüli felmérése R-Pg szint 135 fı Kérdıíves felmérés feldolgozása, tanulmány Egyéni interjú a projectek vezetıivel H-Pj szint 50 projecttel számolva Fókusz-csoport projectenként az érintettek H-Pj szint Interjú és Fókusz-csoport utazási költsége PEJ beszámolók szakértıi értékelése 4 havonta H-Pj szint PEJ értékelés utazási költsége PEJ és a Program prioritásainak összehasonlítása H-Pj szint Szociálpolitikai Fejlesztési Koncepciók és a Program prioritásai H-Pj szint Etnográfiai megfigyelés a szegregáció, kirekesztés értékelésére H-Pj szint Etnográfiai megfigyelés utazási költsége értékelési grémium véleményezi a beszámolókat 5 alkalommal összefoglaló értékelı tanulmány (expost) ügyviteli és szervezési költség napi 3 óra 3 éven át dokumentációs költség havi Ft weblap mőködtetése havi Ft webtárhely díja havi kommunikációs költség havi összesen Ft.- (nettó) ÁFA bruttó összesen július 17. Németh László

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Projektzáró dokumentum

Projektzáró dokumentum Projektzáró dokumentum Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0265 ÁROP pályázati összefoglaló 2010. augusztus 1 Pályázati indikátorok Tevékenység megnevezése Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3

A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 A GRUNDFOS gyakorlati problémamegoldás módszertana: PDCA és A3 Mi a PROBLÉMA? Alapértelmezés szerint : Valamely szabványtól / szabálytól való eltérés. A Lean gondolkodásmód szerint : Egy állapot ami számunkra

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

1 A kutatási jelentések, a munkatársak publikációinak, elıadásainak jegyzéke, a különbözı

1 A kutatási jelentések, a munkatársak publikációinak, elıadásainak jegyzéke, a különbözı JELENTÉS a MeH-MTA megállapodás keretében végzett A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti program kimunkálása címő kutatási feladatterületekrıl (2007. május 1. 2008. május 31.) Az MTA-MEH stratégiai kutatási

Részletesebben

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN

TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN TERÜLETI TERVEZÉS AZ ÁTMENETBEN DR. LADOS MIHÁLY MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Területfejlesztési stratégiák (Rt21) Széchenyi István Egyetem VÁZLAT 1. A területfejlesztés

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon Dandé István MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda Szekszárd, 2011. 05. 31. Egy kis történelem 2005. MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda megalakul

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl. (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia)

EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl. (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia) EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia) Kullmann Ádám (VOP MB elnök, KIH NFÜ) köszöntötte a résztvevıket, és ismertette az ülés tervezett

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 10.2.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0105 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2010. február 10-én került

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz

Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása. Solymosy József Bonifácz Óvodai Deszegregációs modell program bemutatása Solymosy József Bonifácz Országos Egészségfejlesztési Intézet EüM - roma gyermekek iskolai beilleszkedését segítı program szükséges 2003-2010. Projekt generálás

Részletesebben

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete. a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról Budapest Fıváros Közgyőlésének.../2009. ( ) számú önkormányzati rendelete a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról A Fıvárosi Közgyőlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1),

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei

PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei PIA-PHR PHR Egészségjelentések szakpolitikai döntéshozatalra gyakorolt hatásának felmérésre című Európai Uniós projekt előzetes eredményei Kaposvári Csilla TÁRKI HÁTTÉR Előzmény EU Népegészségügyi Akcióprogram

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A MAGYAR SZÁMVITELI STANDARDJAVASLATOK KIALAKÍTÁSÁNAK RÉSZLETES ELJÁRÁSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1. (1) A magyar számviteli standardokról, azok értelmezéseirıl és a kapcsolódó

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Sopron-Fertıd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége Székhely: 9400 Sopron, Király J. u. 24. Adószám: 18985933-1-08 MNyT sz: Pk.T.61.982/2007 (Gy-M-S) Lev. cím: 9401 Sopron,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15.

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15. LHH program Koordinációs Irányító Hatóság Gergely Bernadett 2011. 02. 15. Tartalom - elızmények, célok, források - tervezés folyamata - zsőrizés - a program elırehaladása - problémák, tanulságok Elızmények

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 3. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 3. Intézetünkrıl Feladataink: Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil részvétel erısítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében Antidiszkriminációs

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

3. A Civil Információs Portál

3. A Civil Információs Portál Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 20.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

A kormányzati megszorító csomag várható hatása a tanulószerzıdések számára

A kormányzati megszorító csomag várható hatása a tanulószerzıdések számára A kormányzati megszorító csomag várható hatása a tanulószerzıdések számára Gyorselemzés egy vállalati empirikus felmérés alapján Budapest, 2009. június 1/9 A felmérés elıkészítésében, az adatfelvétel lefolytatásában

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl

F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata. Fejér Megye Közgyőlése II. félévi üléstervérıl F.M. Közgyőlése 319/2007. (VI.28.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2007. II. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a közgyőlés 2007. II. félévi üléstervérıl szóló javaslatot,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben