Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program 2011."

Átírás

1 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Szent-Györgyi Albert Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ ELŐSZÓ A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE AZ ISKOLA KÖRNYEZETE KÜLDETÉSNYILATKOZAT JÖVŐKÉP INTÉZMÉNYI JÖVŐKÉP SZERVEZETI JÖVŐKÉP A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ MAGAS SZÍNVONALÚ OKTATÁS ÉS SZAKMAI KÉPZÉS BIZTOSÍTÁSA AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA A LEGFONTOSABB ALAPELVEK ALAPVETŐ CÉLOK FŐ FELADATOK LEGFONTOSABB ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT NEVELÉSI-OKTATÁSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁCIÓ: SZÜLŐI ÉRTEKEZLET PROGRAMJA, TÁJÉKOZTATÓK, SZMK VÉLEMÉNYE, JEGYZŐKÖNYVEK TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-HASZNÁLAT RENDJE PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE NEVELÉSI FELADATOK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK AZ ÖNKORMÁNYZÁS KÉPESSÉGÉNEK KIALAKÍTÁSA A TANULÓI KÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGSZERVEZÉSE A KÖZÖSSÉG EGYÉNI ARCULATÁNAK, HAGYOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK Prevenciós tevékenység Korrekciós tevékenység A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A beilleszkedési nehézségek feltárása Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedés segítésére A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE Tevékenységek

3 5.5.2 Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások Szociális támogatás AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Az egészségfejlesztő tevékenységek célkitűzései Az egészségfejlesztés főbb területei Az egészségfejlesztés fő célcsoportjai és színterei Iskolaorvos, védőnő mérések, diagnosztika Egészségügyi szűrővizsgálatok Testnevelési órák - Mindennapos testnevelés Kapcsolat a Dunaújvárosi Diák-sport Egyesülettel Tanulók fizikai állapotának mérése Felvilágosítás és szemléletformálás AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskola működése környezeti nevelési szempontból A környezeti nevelés színterei iskolánkban Erőforrások A környezeti nevelés alapelvei, jövőképe A környezeti nevelés konkrét céljai A környezeti nevelés tanulásszervezési és tartalmi keretei A környezeti nevelés módszerei A környezeti nevelés taneszközei Kommunikáció Mérés-értékelés Továbbképzés HAGYOMÁNYAINK OKTATÁSI FELADATOK TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A TANULÁSI KUDARCOKNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A PEDAGÓGIA PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ FELTÉTELEK Eszközök és felszerelések jegyzéke - Tárgyi feltételek Személyi feltételek Költségvetési feltételek AZ ISKOLA HELYI TANTERVE ALAPELVEK BEVEZETÉSRE KERÜLŐ TANTERVEK A nemzeti alaptanterv műveltségi területeinek az iskola tantárgyaihoz rendelése a kerettantervek figyelembevételével

4 7.2.2 Óraszámkeretek az általánosan képző évfolyamokon TANTÁRGY / EMBER ÉS TÁRSADALOM ÉNEK ZENE / / FIZIKA / / PÁLYAORIENTÁCIÓ**** / / , ÓRA/ÉV/ GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK K INFORMATIKA* ÉVFOLYAM TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK

5 A könyvtár Számítógép, Internet használat A tornaterem használata Nyílt napok rendszere A TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendjének meghatározása A tanév rendjének közzététele Az intézmény nyitva tartása TANULÓI JOGVISZONY ÉS ÁTJÁRHATÓSÁG Tanulói jogviszony Átjárhatóság AZ ISKOLÁBA, ILLETVE ANNAK MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉ-TELEI évfolyamba lépés (beiratkozás) feltételei: Szakképző évfolyamba lépés (beiratkozás) feltételei Magasabb évfolyamra lépés feltételei A TANULÓI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Az ellenőrzés és értékelés elvei Értékelés az iskolában Az otthoni felkészülés A kiemelkedő teljesítmények elismerése Szorgalom és magatartás minősítése AZ ISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGARENDSZERE Kötelező vizsgatantárgyak Kötelezően választható vizsgatantárgyak A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Gépészeti alapismeretek Elektronikai alapismeretek Belügyi rendészeti ismeretek Informatika Testnevelés Földrajz Kémia Biológia SZAKMAI PROGRAM AZ ISKOLAI SZAKKÉPZÉS CÉLJA

6 8.2 SZAKKÉPZÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK STRATÉGIÁJA A KÉPZÉS SZAKASZAI, KÉPZÉSI IDŐ, JELLEMZŐI AZ AKTUÁLIS KÉPZÉSI FORMÁK SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI Beiratkozás A magasabb évfolyamra lépés feltételei A SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KÖRE AZ ISKOLA SZAKKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEI ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSI SZINTEK SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS SZAKISKOLAI KÉPZÉS ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK ALAPFOKÚ ELŐKÉPZETTSÉGRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK ISKOLAI RENDSZERŰ FELNŐTTKÉPZÉSI KÍNÁLATUNK (ESTI TAGOZAT): A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE VONATKOZÓ CÉLOK A SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERVEI A KIDOLGOZOTT ÚJ HELYI TANTERVEK ÉS ÓRATERVEK: GYAKORLAT ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT* SZERKEZETLAKATOS (OKJ SZ ) SOR-SZÁM TANTÁRGY /11. ÉVF

7 2/12. ÉVF VIZSGA ÉVFOLYAM/CSOPORT OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA TESTNEVELÉS TÁRSADALMI ISMERETEK ETIKA MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM GAZDASÁGI ALAPISMERETEK MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS SZAKRAJZ ANYAGISMERET

8 SZAKMAI ALAPISMERETEK SZAKMAI ISMERET MŰSZAKI ALAPISMERETEK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS KÖTELEZŐ ELMÉLET ÖSSZESEN: SZAKMAI ALAPGYAKORLATOK* SZAKMAI GYAKORLAT*

9 MŰSZAKI MÉRÉSEK* KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLAT ÖSSZESEN: KÖTELEZŐ ÖSSZESEN: SZAKMAI SZÁMÍTÁSOK (ACÉLSZERKEZETEK) ACÉLSZERKEZETEK SZERELÉSTECHNOLÓGIÁJA SZABADON VÁLASZTHATÓ KÖT. SZAKMAI ELMÉLETI TÁRGYAK: GYAKORLATI OKTATÁS SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GYAKORLATI SZINTVIZSGA A SZAKMAI OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

10 10.2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK MÓDJA, LEHETŐSÉGEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

11 1 BEVEZETŐ 1.1 ELŐSZÓ Iskolánk Pedagógiai Programjának felülvizsgálata és szükséges módosítása a törvényi változásoknak megfelelően történt. Nevelőtestületünk szinte minden tagja részt vett e komoly felkészültséget, kitartó, aprólékos, szakszerű munkát igénylő tevékenységben. Mindvégig a Közoktatási Törvény, a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettantervek és a szakmai programok előírásai jelentették az iránymutatást. Hasznosítottuk a COME- NIUS I. intézményi modelljének kiépítése és a Szakiskolai Fejlesztési Program kialakítása során szerzett tapasztalatokat. Ezen kívül meg kell felelni városunk, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat - működtetési és fejlesztési tervének. Figyelembe kellett vennünk a város szakképzés fejlesztési tervét is. Az előkészületek és az elkészítés során kikértük a szülők, a diákság és környezetünk véleményét, elvárásait iskolánkkal kapcsolatban. Bízunk abban, hogy eredményes munkát végeztünk. 1.2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE I. részben megfogalmaztuk iskolánk nevelési - oktatási programját. II. III. rész tartalmazza az iskola helyi tantervét, az oktatás szerkezetét, az értékelési és vizsgarendszert. rész tartalmazza az iskola szakmai programját, a szakképzés helyi óraterveit, a szakmai vizsgák szervezését. 11

12 1.3 12

13 1.3 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Rövid iskolatörténet A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola története egybeforrt a város történetével. Az itt letelepedett, a Dunai Vasműben dolgozó szakemberek gyermekeinek kellett biztosítania az ötvenes évektől a szakmai képzés lehetőségét, a rohamosan épülő gyáróriás szakember utánpótlását. Az első tanév szeptember 14-én indult a Kerpely Antal Technikum öt helyiségében. A felvett 120 tanulót 5 főhivatású tanár és 7 szakoktató kezdte a választott szakmára oktatni. Az oktatás 4+2-es rendszerű volt, két napot jártak iskolába és négy napig gyakorlaton voltak a diákok. A képzési idő 2 év volt ban a növekvő tanulólétszám miatt a Dunai Vasmű közigazgatási épületébe költöztünk, és elkezdődött egy új iskolaépület építése. A 16 tantermes iskolát november 7-én adták át. Ekkor vette fel az iskola a Makarenko nevet. Ugyanebben az évben indult a szakközépiskolai képzés, mely érettségit és szakmunkás-bizonyítványt adott a végzetteknek. Ez a képzési forma 1968-ig folyt, utána szünetelt re, a tízéves évfordulóra a tanulólétszám 1300-ra nőtt. A gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez szükség volt egy korszerű tanműhelyre, melyet a Dunai Vasmű épített fel ben vehették birtokba a tanulók ban új létesítménnyel bővült az iskola, a papíripari (könnyűipari) tagozattal, mely 1987-től önálló iskolaként levált az anyaiskoláról. (Ma Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium). A villamosipari szakközépiskolai képzés belépésével a tanulólétszám akkorára nőtt, hogy a Dunai Vasmű munkásszállóján ideiglenes oktatási épületet kellett bérelni ban rövid időre a Dunai Vasmű fennhatósága alá kerültünk. Ez az állapot január 1-ig tartott. Azóta újra önkormányzati iskolaként működünk ben újraindítottuk az érettségit adó szakképzést villanyszerelő szakon, majd a technikusképzést az épületgépész és ipari elektronika szakon. A technikusképzést 1993-ban egy újabb szakkal, a mechatronikával bővítettük. Ezen technikus szakok oktatása jelenleg is folyik. Az érettségizettek számára is szerveztünk technikusképzést nappali és levelező tagozaton mechatronika, ipari elektronikai technikus és villamos gépek és berendezések szakon. 18

19 1996-ban az oktatás körülményeiben minőségi változást jelentett az Aranyvölgyi iskola épületének birtokba vétele, ahol a villamos szakmák oktatása folyik. Az 1990-es évek elején bekövetkező változások iskolánkat is érintették. A szakmunkásképzés a korábbi évekhez viszonyítva csökkent. Nőtt a technikusképzés aránya, melyet 1998-tól bizonyos szakok helyett új szakokkal bővítettünk. Így indítottuk 1999-ben a rendvédelmi előkészítő képzést, 2000-ben pedig az automatizálási technikus szakot. Több pedagógiai, módszertani kísérletben, országos szervezetek munkáiban is részt veszünk. A pedagógusaink jó munkáját jelzi, hogy igen sok tankönyv, oktatástechnikai eszköz, oktatási segédlet készült iskolánkban. A korszerűséget fémjelzi, hogy a napjaink csúcstechnológiáját magában foglaló mechatronikai, automatizálási szakképzésben meghatározó a szerepünk. Sikeres PHARE pályázat, majd a világbanki pályázat - Az ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program A komponense - több tízmillió forintos eszközfejlesztést tett lehetővé. A program keretében komoly szakmai tananyagfejlesztő munkával egy teljesen új technikusi szakot alakítottunk ki DACUM - SCID módszerrel, az automatizálási technikus szakot (gépipari szakiránnyal). Az ország minden szakközépiskolájában, a mi általunk elkészített tanterv alapján oktatják ezt a szakot. A korszerű, színvonalas oktatás elengedhetetlen követelménye az oktatás minőségének folyamatos fejlesztése. Sikerrel pályáztunk a COMENIUS 2000 I. intézményi modell, közoktatási minőségfejlesztési programra, melynek keretében 2002-től foglalkozunk az iskolai minőségfejlesztéssel, melynek kiépítését májusára eredményesen befejeztük szeptemberétől a Szakiskolai Fejlesztési Program D2 komponense előírásai szerint folytatjuk a minőségfejlesztési munkát február végére elkészítettük az intézményi önértékelést és értékelő könyvet, valamint a folyamat során feltárt fejlesztési feladatokra kidolgozott intézkedési terveket. Pályázat nyerteseként, részt veszünk a Szakiskolai Fejlesztési Program valamennyi komponensének munkájában, melyek keretében tantestületünkben komoly szakmaipedagógiai fejlesztő munka kezdődött. 19

20 A fenti pályázatok lehetőséget biztosítottak hazai és külföldi továbbképzéseken, tanulmányi utakon a széleskörű tapasztalatcserére és a szakmai-pedagógiai látókör szélesítésére. A Dunaújvárosi Főiskola Pedagógiai Intézetének gyakorló iskolája vagyunk. A mérnöktanár jelöltek pedagógiai és szakmai gyakorlatokon vesznek részt intézményünkben. A Budapesti Műszaki Főiskola Humánfejlesztési és Módszertani Intézete és iskolánk 2003-ban együttműködési megállapodást írt alá a Cisco Hálózati Oktatási Programhoz való csatlakozásról májusától az iskola akkreditált felnőttképzési intézetté vált. Az előzőekben vázolt sikerek arra ösztönzik tantestületünket, hogy a megújuló szakképzésben is hasonló, jó színvonalú munka jellemezze iskolánkat. Ezt a célt tűzi ki pedagógiai programunk. 1.4 AZ ISKOLA KÖRNYEZETE A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola földrajzilag jól körülhatárolható régió számára végez szakképzési szolgáltatást. Ez a régió Székesfehérvár - Sárbogárd - Paks - Solt - Dunaegyháza - Érd városok által határolt terület. A Duna híd megépülése az iskolánk vonzáskörzetét kiterjeszti a Duna túlsó oldalára is. Ezen a területen változatos, dinamikusan fejlődő ipari tevékenység folyik. Az iskola profiljába vágó szakképzés ezért mindig naprakészen követi, (megelőzi) a régió iparát, ipari szolgáltató szerkezetét. Nagyságrendjénél, összetettségénél fogva a régió számára is, az iskola számára is meghatározó az ISD Dunaferr Zrt. Tartalmas, jó szakmai kapcsolatunk van Göttingen, Osztrava, Kassa szakközépiskoláival. A göttingeni iskolával való kapcsolatunk keretében tanulóink kölcsönösen szakmai gyakorlaton vesznek részt egymás városában. Az iskola által rendezett országos és nemzetközi rendezvényeket arra is kihasználjuk, hogy a várost, annak iparát, kultúráját bemutassuk. Iskolánk tagja az ESHA-nek (Európai Szakképző Iskolák Szervezete), a kiadványaiban való megjelenés növeli a városunk ismertségét. 20

21 Az iskola makro- és mikrokörnyezetében továbbra is az eddigihez hasonló tevékenységet, jó színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani. Kiemelten figyelembe véve a fenntartható fejlődés kritériumait. 21

22 2 KÜLDETÉSNYILATKOZAT A város legrégibb szakképzést végző iskolája vagyunk. Napjainkig közel húsz ezer diák végezte tanulmányait iskolánk falai közt. Feladatunk az alapképzés magas szintű lezárása, diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára, a továbbtanulni vágyók felkészítése a műszaki felsőoktatásban való eredményes részvételre, továbbá a gépész és villamosipari szakmák közép- és felsőfokú szakembereinek képzése. Az oktatott szakmák mindenkori megválasztásával a munkaerő-piaci igényeket kívánjuk kiszolgálni. A szakmai ismeretek átadásában a kompetencia elve fontos számunkra, azaz, hogy tanulóink azokat az ismereteket sajátítsák el a lehető legmagasabb szinten, amire munkakörük ellátásához szükségük lehet. Tanítványaink szakképesítést biztosító kiegészítő képzésekben is részesülhetnek. Az itt szerzett tanúsítványok is biztosítják, hogy a nálunk végzett szakemberek keresett, sikeres munkaerővé váljanak. Az Európa szerte alkalmazható tudás érdekében használható, biztos idegen nyelvi és informatikai ismereteket nyújtunk. Célunk olyan alapvető ismeretek birtokába juttatni gyermekeinket, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő környezet, a család, az iskola, a lakóhely, a majdani munkahely valós életének mindennapjaiba. Tanulóink jelenét is kiemelt fontossággal kezeljük. Esélyt, lehetőséget teremtünk arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhasson ki iskolai élete során. Alkalmat biztosítunk a sokoldalú társas művelődésre, rendezvényekkel színesítve tanulóink életét, így erősítve kötődésüket iskolánkhoz. Gondot fordítunk arra, hogy az iskola falai között tanulják meg a demokrácia szabályait, felelősségét, ismerjék meg jogaikat, kötelességeiket. Az iskolánkban eltöltött évek alatt harmonikus személyiségű, becsületes és sikeres embereket szeretnénk nevelni tanítványainkból, akik hazájuk hagyományait és eredményeit is ismerik, büszkék rá és készek azok ápolására, fejlesztésére. Nevelő és oktató munkánkban legfontosabb partnereink a szülők. Kiemelten kezeljük a velük való együttműködést, a rendszeres tájékoztatást. Mindannyian a gyermekek fejlődését tartjuk szem előtt. Közös céljaink eredményes megvalósításához stabil, jól képzett tantestület, jól felszerelt, korszerű iskolaépületek és vállalati gyakorlóhelyek állnak rendelkezésünkre. Belső igényként fogalmazzák meg a környezet iránti felelősségüket. 22

23 3 JÖVŐKÉP 3.1 INTÉZMÉNYI JÖVŐKÉP Iskolánk a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmastruktúrával rendelkező, korszerű technikai eszközökkel, szakmai oktatási eszközparkkal, az oktatáshoz szükséges mennyiségű és minőségű számítógéppel, és interaktív tananyagokkal is ellátott intézmény lesz. Az elméletigényes, korszerű, vonzó technikus szakok és az államilag finanszírozott iskolarendszerű szakképzésben indított új szakok sok tehetséges, tanulni vágyó tanulónak is vonzó perspektívát nyújtanak, ahol a kompetencia elvű tananyag-összeállítást alkalmazva a tanulónak és a tanárnak is sikerélményt biztosító oktató-nevelő tevékenység folyik. A légkör, a tartalmas, együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és tanár. A tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, ötletei, feladatai, kérdései, munkái, számítógépes programjai szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásba. Megtanul helyesen és okosan (egyénre szabottan) tanulni. Felkeltik benne a tudás iránti vágyat, kialakítják az egész életen át való tanulásképességét. Ezek segítségével felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, és hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálja életcélját. 3.2 SZERVEZETI JÖVŐKÉP Iskolánk olyan munkahelyet biztosít minden munkavállalójának, amely a dolgozók megtartására, a biztonság megteremtésére törekszik. Tisztességes, a végzett munka társadalmi jelentőségével arányban álló megbecsülést és jövedelmi viszonyokat garantál a lelkiismeretes, eredményes munkát végző, elhivatott munkavállalóknak. Ennek következtében csökkennek a jelenlegi munkaerő-gondok és a pedagógus túlterhelés. Több idő és energia jut a hátrányos helyzetű, deviáns viselkedésű tanulók között az egyéni bánásmód alkalmazásával az akut problémák kezelésére, elhárítására, a szocializációs folyamat eredményesebb segítésére, ami a munkakörülmények javulására is hat. A jövőben a munkaközösségek nagyobb önállósággal és felelősséggel irányítanak és döntenek saját szakmai területük kérdéseiben. Rendszeresen elemzik, értékelik és segítik a területen dolgozó munkavállalók tevékenységét. A vezető-dolgozó kapcsolat rendszeres párbeszédre épülő, gördülékeny információs tevékenységgel megerősített, egymás munkáját ismerő és megbecsülő viszony lesz. 23

24 3.3 A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ MAGAS SZÍNVONALÚ OKTATÁS ÉS SZAKMAI KÉPZÉS BIZTOSÍTÁSA. A szaktanárok és a szakoktatók szakirányú szakmai munkaközösségbe dolgoznak. Az egységes követelményrendszert együttesen alakítják ki. Tanmeneteiket az MK vezető véleményezi az összhang megteremtése érdekében: Rendszeres munkaközösségi megbeszélést tartanak. Csoport- és óralátogatásokat szerveznek. A szakmai továbbképzéseken együtt vesznek részt. A vállalatokhoz kihelyezett tanulók oktatói a gyakorlati oktatásvezetőtől kapnak szakmai, pedagógiai segítséget, ő látja el őket a szükséges dokumentumokkal. A korábbi féléves kapcsolattartást felülbíráltuk, a hatékonyság érdekében ezt gyakoribbá tettük. Ha kell havi rendszerességű. A külső gyakorlati képzőhelyek a pedagógiai folyamat közvetlen résztvevői. Fejlesztői lehetőségeik elsősorban az iparban kialakult gyakorlat közvetítésére alapulnak. Ennek kapcsán a tananyag egyes részeinek aktualizálása, és a korszerű eszközök beszerzése során vesszük igénybe segítségüket. Kiemelt fontosságú partnerként kezeljük a szakképzési támogatást nyújtó vállalatokat, cégeket, képző helyeket. A legtöbb esetben az ő segítségükkel tudjuk modernizálni a szakképzésünk eszközparkját, ezáltal ezeknek a fejlesztési forrásoknak köszönhetően szinte a legkorszerűbb tudás birtokába juthatnak tanulóink. Az intézmény közvetlen partnereinek (szülők, tanulók) elégedettségét szóbeli és írásbeli interjúk formájában végzi. A diákok a pedagógiai folyamat közvetlen részesei. Őket jellemzően az iskolai diákéletet befolyásoló döntések előkészítésébe és végrehajtásába vonjuk be. Bevonásuk területei: A tanulói elégedettség és igény mérése (kérdőívek segítségével). A házirend módosítása (osztályfőnöki tevékenység és a DÖK keretében). Ügyeleti rendszer működtetése (pedagógusi támogatással). Rendezvények szervezése (pedagógusi támogatással). Kirándulások és egyéb tanórán kívüli programok (pedagógusi támogatással). Szakkörök témakörének összeállítása (igények felmérésével). 24

25 A szülők a legfontosabb segítőink a pedagógiai folyamatban. Rájuk elsősorban a saját gyermekük fejlődésének biztosítása érdekében számítunk. Ilyenek például: A szülői elégedettség és igény mérése (kérdőívek segítségével). Gyermekük előmenetelének figyelemmel kísérése (tájékoztatás). Gyermekük motiválása (pedagógusi tanácsadás). Az esetleges nevelési és tanulási problémák okainak feltárása, közös megoldása (személyes megbeszélés). Közreműködés az osztály szintű szabadidős programok szervezésében (pedagógusi támogatás). 25

26 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA Tanulóinkat az életre - a rájuk váró küzdelmekre, a versenyre, amelyek átszövik életünket, mindennapjainkat - készítjük fel. Az egyetemes emberi értékek jelentik az alapot, a tisztesség, becsület, szeretet, barátság, embertársaink tisztelete. 4.1 A LEGFONTOSABB ALAPELVEK komplexitás elve egyenrangúság elve a pedagógusok vezető szerepe az életkori és egyéni sajátosságok elve a különböző közösségekhez tartozás elve a tapasztalatszerzés elve a külső hatások elve a bizalom elve a következetesség elve a nevelés ellentmondásosságának elve a motiváció elve a koncentráció elve a szemléletesség elve az aktivitás elve a visszajelzés elve 4.2 ALAPVETŐ CÉLOK A legfontosabb tudás, amit gyermekeinknek átadhatunk, a folyamatos tanuláshoz szükséges ismeretek, képességek és technikák összessége. Más szavakkal az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges ismeretek átadása. Fontos, hogy kialakuljon az a meggyőződés: tanulni, tudni jó. Kiemelt cél, hogy szakképzési kínálatunk a környezet munkaerőpiacon jelentkező igényeit kielégítése. A végzett tanulóink felkészültsége olyan legyen, hogy elhelyezkedésüket, továbbtanulásukat segítse. Az emberi kultúra haladó értékei iránt fogékony közösségi emberek formálása. Hazaszeretetre, emberségre, munkaszeretetre, minőségi munkára, feladatvállalásra, a város, a környezet szeretetére való nevelés. 4.3 FŐ FELADATOK Iskolánk tevékenységét alapvetően meghatározó feladatok: személyiség fejlesztése 26

27 ismeretek közvetítése (elméleti és gyakorlati, valamint általánosan művelő és szakmai) A személyiség fejlesztését az alábbiak szerint kívánjuk megoldani: értelmes, kreatív és kritikai gondolkodás kommunikációs képességek és készségek manuális képességek tudatosan irányított tevékenységek által az egész életen át történő tanulási igény kialakítása munkaszeretetre nevelés minőségi munkára nevelés (elmélet és gyakorlat) demokratikus és felelős döntési készség a másikra való figyelés, a világ dolgai iránti érdeklődés egészséges életmódra való törekvés környezettudatos életszemlélet kialakítása Az ismeretek közvetítése három területre irányul: alapvető és tudományos igényességű általános és műszaki ismeretek erkölcsi értékek megismertetése és betartatása magatartási és viselkedésnormák, modellek A következő képességek kialakítása alapfeladat: a tudás megszerzésének képessége a folyamatos tanulás képességének kialakítása és megerősítése, azaz a tanulás váljon önfenntartó folyamattá Az átadandó tudás, átadandó képességek első megközelítésben: kooperációs képesség problémamegoldó képesség ismeretszerző és rendszerező (felhasználó) képesség kommunikációs képesség testi-lelki állóképesség, konfliktustűrés és kezelés képessége érzelmi intelligencia tolarencia EU-programjában megfogalmazott, iskolánk által is felvállalt, fejlesztendő és kialakítandó kulcskompetenciák (második megközelítés): olvasási és számolási alapkészségek matematikai, tudományos és technológiai kompetencia idegen nyelvek ismerete tanulás megtanulásának képessége szociális képességek (csoportéletre szervezeti és társadalmi létre való képesség, érdekérvényesítő képesség, együttműködés, a vezetés, a versengés képessége) 27

28 vállalkozási képesség nyitottság más kultúrákra Fontos feladataink még: egészséges és kulturált életmódra nevelés kulturális alapkészségek elsajátításának támogatása munkaerő-piaci igényeknek megfelelés (elmélet, gyakorlat) lehetőségeihez mérten a speciális kompetenciák fejlesztése (tehetségfejlesztés) környezeti, környezetvédelmi nevelés hazafias nevelés, hagyományápolás a piac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérése a képzés tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységben hagyományos keretek közt korszerű, részben alternatív oktatás a fiatalok személyiségfejlődését elősegítő (pozitív irányú) és nem korlátozó iskola megvalósítása gyermekközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a középiskolában és a szakképzésben, fenntarthatóságra nevelés 4.4 LEGFONTOSABB ESZKÖZÖK A pedagógiai feladatok iránt elkötelezett vezetőség, nevelőtestület Az iskola működését szabályozó dokumentumok rendszere Az elméleti képzéshez rendelkezésre álló infrastruktúra A gyakorlati oktatás magas szintű biztosításához szerződött partnerek A nevelőtestület módszertani megújulását segítő továbbképzések Intézményi minőségirányítási rendszer Mérési értékelési rendszer A tanári munka hatékonyságának fokozása gazdag, változatos, diákjaink önképzését segítő programok által Lehetőség teremtése a sokoldalú társas művelődésre, rendezvényekkel színesítve tanulóink életét, erősítve így kötődésüket iskolánkhoz Folyamatos kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnereinkkel. 4.5 ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT NEVELÉSI-OKTATÁSI ELJÁRÁSOK Az eljárások megtalálása a pedagógiailag szervezett nevelési folyamat kulcskérdése. Az iskolai élet mindennapjai során alkalmazott megoldások esetében újra és újra megvizsgálandó: vajon az alkalmazott eljárás, módszer erősíti vagy gyengíti vállalt céljaink megvalósítását. Szabályozott eljárások (folyamatok) a már meglevő iskolai dokumentumokban is megtalálhatók. 28

29 Ezek a dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Kollektív Szerződés Intézményi minőségirányítási program DÖK SZMSZ Munkavédelmi Szabályzat Intézkedési terv baleset esetén Veszélyes anyagok, készítmények biztonságos tárolásának, használatának szabályozása Kockázatkezelési Szabályzat Képernyő előtti munkavégzés egészségi és biztonsági előírásai Nem dohányzók védelméről szóló szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Munkaerő-gazdálkodási Kézikönyv Irattározási Szabályzat Gazdálkodással Összefüggő Szabályzatok Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (közalkalmazott) Adatkezelési Szabályzat (tanulók) Belső Ellenőrzési Szabályzat Felnőttképzési Terv Továbbképzési Program Tankönyvrendelés rendje Tantermek, mérőtermek, laborok, szertárak, sportlétesítmények használati rendje Jutalmazás elvei A év óta folytatott minőségfejlesztési munka során kidolgozott eljárásrendek: A partnerek azonosítása valamint a partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje Az irányított önértékelés eljárásrendje A szülőkkel-mint a diákjainkért felelős legfontosabb partneri körrel- való kapcsolattartást kiemelten kezeljük, ezt külön is szabályoztuk. 29

30 A szülőkkel való kapcsolattartás eljárásrendje Tevékenység Módszer Kik csinálják? Mikor? Felelős A belépő évfolyam szülőinek tájékoztatása Összevont szülői értekezlet Írásbeli tájékoztató az iskoláról, házirend, rövidített ped. program Igazgató osztályfőnökök Minden év elején sek Az éves munka tervezése A tanév rendjének és feladatainak ismertetése A félév értékelése A tanév értékelése Tájékoztató a diákok eredményéről Közös programok Szülői választmány (SZMK) értekezlete, a munkaterv véleményezése Osztályonkénti szülői értekezlet házirend ismertetése az osztályban tanító tanárok bemutatkozása tantárgyi követelményrendszer ismertetése Félévi konferencia Osztályonkénti szülői értekezlet Szülői választmányi értekezlet Év végi konferencia Egyéni fogadóórák Közös fogadónap Negyedévi írásos tájékoztató a szülőknek Osztályzatok az ellenőrzőben Az iskola hagyományainak megfelelően az olyan hagyományos programok kerülnek ide, amelyek szervezésében, lebonyolításában a szülők aktívan részt vesznek Szülői választmány Osztályfőnökök szaktanárok Tantestület minden tagja Osztályfőnökök Szülők és az igazgató Osztályfőnökök Tantestület minden tagja Szaktanárok Szaktanárok Osztályfőnökök Iskolavezetés Pedagógusok Szülők Minden év szeptemberében Minden év szeptemberében Február eleje Május vége Június vége November és április közepe Minden hónap 30-ig Folyamatos Dokumentáció: szülői értekezlet programja, tájékoztatók, SZMK véleménye, jegyzőkönyvek Igazgató Igazgatóhelyette- Igazgató Igazgatóhelyettesek Nevelési ig.h. Osztályfőnöki MK vezetőj Igazgató Nevelési ig.h. Ofő.MK-vez. Igazgató Igazgató Nevelési ig.h. Osztáyfőnöki MK vezető Nevelési ig.h. Osztáyfőnöki MK vezető A kulcsfolyamatokra eljárásrendeket készítünk, melyek közül az iskolahasználókat általánosan érintik a következők: Felvételi a középiskolába, az iskolába lépés folyamata Tankönyv- és taneszköz-használat rendje 30

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes)

Szakiskolai alapozó képzés osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Szakiskolai alapozó képzés 9-10. osztály nappali tagozat (tandíjmentes) Alapozó képzésünket azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik befejezték a 8. osztályt és szeretnének 9-10. osztály elvégzése után szakiskolai

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben