Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program 2011."

Átírás

1 Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Szent-Györgyi Albert Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Pedagógiai Program

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ ELŐSZÓ A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE AZ ISKOLA KÖRNYEZETE KÜLDETÉSNYILATKOZAT JÖVŐKÉP INTÉZMÉNYI JÖVŐKÉP SZERVEZETI JÖVŐKÉP A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ MAGAS SZÍNVONALÚ OKTATÁS ÉS SZAKMAI KÉPZÉS BIZTOSÍTÁSA AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA A LEGFONTOSABB ALAPELVEK ALAPVETŐ CÉLOK FŐ FELADATOK LEGFONTOSABB ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT NEVELÉSI-OKTATÁSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁCIÓ: SZÜLŐI ÉRTEKEZLET PROGRAMJA, TÁJÉKOZTATÓK, SZMK VÉLEMÉNYE, JEGYZŐKÖNYVEK TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ-HASZNÁLAT RENDJE PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE NEVELÉSI FELADATOK SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK AZ ÖNKORMÁNYZÁS KÉPESSÉGÉNEK KIALAKÍTÁSA A TANULÓI KÖZÖSSÉGEK TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGSZERVEZÉSE A KÖZÖSSÉG EGYÉNI ARCULATÁNAK, HAGYOMÁNYAINAK KIALAKÍTÁSA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK Prevenciós tevékenység Korrekciós tevékenység A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A beilleszkedési nehézségek feltárása Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedés segítésére A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSE Tevékenységek

3 5.5.2 Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások Szociális támogatás AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Az egészségfejlesztő tevékenységek célkitűzései Az egészségfejlesztés főbb területei Az egészségfejlesztés fő célcsoportjai és színterei Iskolaorvos, védőnő mérések, diagnosztika Egészségügyi szűrővizsgálatok Testnevelési órák - Mindennapos testnevelés Kapcsolat a Dunaújvárosi Diák-sport Egyesülettel Tanulók fizikai állapotának mérése Felvilágosítás és szemléletformálás AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskola működése környezeti nevelési szempontból A környezeti nevelés színterei iskolánkban Erőforrások A környezeti nevelés alapelvei, jövőképe A környezeti nevelés konkrét céljai A környezeti nevelés tanulásszervezési és tartalmi keretei A környezeti nevelés módszerei A környezeti nevelés taneszközei Kommunikáció Mérés-értékelés Továbbképzés HAGYOMÁNYAINK OKTATÁSI FELADATOK TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A TANULÁSI KUDARCOKNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM A PEDAGÓGIA PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ FELTÉTELEK Eszközök és felszerelések jegyzéke - Tárgyi feltételek Személyi feltételek Költségvetési feltételek AZ ISKOLA HELYI TANTERVE ALAPELVEK BEVEZETÉSRE KERÜLŐ TANTERVEK A nemzeti alaptanterv műveltségi területeinek az iskola tantárgyaihoz rendelése a kerettantervek figyelembevételével

4 7.2.2 Óraszámkeretek az általánosan képző évfolyamokon TANTÁRGY / EMBER ÉS TÁRSADALOM ÉNEK ZENE / / FIZIKA / / PÁLYAORIENTÁCIÓ**** / / , ÓRA/ÉV/ GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK K INFORMATIKA* ÉVFOLYAM TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK

5 A könyvtár Számítógép, Internet használat A tornaterem használata Nyílt napok rendszere A TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendjének meghatározása A tanév rendjének közzététele Az intézmény nyitva tartása TANULÓI JOGVISZONY ÉS ÁTJÁRHATÓSÁG Tanulói jogviszony Átjárhatóság AZ ISKOLÁBA, ILLETVE ANNAK MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉ-TELEI évfolyamba lépés (beiratkozás) feltételei: Szakképző évfolyamba lépés (beiratkozás) feltételei Magasabb évfolyamra lépés feltételei A TANULÓI TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE Az ellenőrzés és értékelés elvei Értékelés az iskolában Az otthoni felkészülés A kiemelkedő teljesítmények elismerése Szorgalom és magatartás minősítése AZ ISKOLA ÉRETTSÉGI VIZSGARENDSZERE Kötelező vizsgatantárgyak Kötelezően választható vizsgatantárgyak A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREI Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Gépészeti alapismeretek Elektronikai alapismeretek Belügyi rendészeti ismeretek Informatika Testnevelés Földrajz Kémia Biológia SZAKMAI PROGRAM AZ ISKOLAI SZAKKÉPZÉS CÉLJA

6 8.2 SZAKKÉPZÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK STRATÉGIÁJA A KÉPZÉS SZAKASZAI, KÉPZÉSI IDŐ, JELLEMZŐI AZ AKTUÁLIS KÉPZÉSI FORMÁK SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI Beiratkozás A magasabb évfolyamra lépés feltételei A SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KÖRE AZ ISKOLA SZAKKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEI ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSI SZINTEK SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS SZAKISKOLAI KÉPZÉS ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK ALAPFOKÚ ELŐKÉPZETTSÉGRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK ISKOLAI RENDSZERŰ FELNŐTTKÉPZÉSI KÍNÁLATUNK (ESTI TAGOZAT): A KÖVETKEZŐ ÉVEKRE VONATKOZÓ CÉLOK A SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERVEI A KIDOLGOZOTT ÚJ HELYI TANTERVEK ÉS ÓRATERVEK: GYAKORLAT ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT* SZERKEZETLAKATOS (OKJ SZ ) SOR-SZÁM TANTÁRGY /11. ÉVF

7 2/12. ÉVF VIZSGA ÉVFOLYAM/CSOPORT OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA TESTNEVELÉS TÁRSADALMI ISMERETEK ETIKA MUNKA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM GAZDASÁGI ALAPISMERETEK MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS SZAKRAJZ ANYAGISMERET

8 SZAKMAI ALAPISMERETEK SZAKMAI ISMERET MŰSZAKI ALAPISMERETEK IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS KÖTELEZŐ ELMÉLET ÖSSZESEN: SZAKMAI ALAPGYAKORLATOK* SZAKMAI GYAKORLAT*

9 MŰSZAKI MÉRÉSEK* KÖTELEZŐ SZAKMAI GYAKORLAT ÖSSZESEN: KÖTELEZŐ ÖSSZESEN: SZAKMAI SZÁMÍTÁSOK (ACÉLSZERKEZETEK) ACÉLSZERKEZETEK SZERELÉSTECHNOLÓGIÁJA SZABADON VÁLASZTHATÓ KÖT. SZAKMAI ELMÉLETI TÁRGYAK: GYAKORLATI OKTATÁS SZAKMAI VIZSGÁZTATÁS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GYAKORLATI SZINTVIZSGA A SZAKMAI OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

10 10.2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK MÓDJA, LEHETŐSÉGEI A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

11 1 BEVEZETŐ 1.1 ELŐSZÓ Iskolánk Pedagógiai Programjának felülvizsgálata és szükséges módosítása a törvényi változásoknak megfelelően történt. Nevelőtestületünk szinte minden tagja részt vett e komoly felkészültséget, kitartó, aprólékos, szakszerű munkát igénylő tevékenységben. Mindvégig a Közoktatási Törvény, a Nemzeti Alaptanterv, a Kerettantervek és a szakmai programok előírásai jelentették az iránymutatást. Hasznosítottuk a COME- NIUS I. intézményi modelljének kiépítése és a Szakiskolai Fejlesztési Program kialakítása során szerzett tapasztalatokat. Ezen kívül meg kell felelni városunk, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közoktatási feladat ellátási, intézményhálózat - működtetési és fejlesztési tervének. Figyelembe kellett vennünk a város szakképzés fejlesztési tervét is. Az előkészületek és az elkészítés során kikértük a szülők, a diákság és környezetünk véleményét, elvárásait iskolánkkal kapcsolatban. Bízunk abban, hogy eredményes munkát végeztünk. 1.2 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE I. részben megfogalmaztuk iskolánk nevelési - oktatási programját. II. III. rész tartalmazza az iskola helyi tantervét, az oktatás szerkezetét, az értékelési és vizsgarendszert. rész tartalmazza az iskola szakmai programját, a szakképzés helyi óraterveit, a szakmai vizsgák szervezését. 11

12 1.3 12

13 1.3 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Rövid iskolatörténet A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola története egybeforrt a város történetével. Az itt letelepedett, a Dunai Vasműben dolgozó szakemberek gyermekeinek kellett biztosítania az ötvenes évektől a szakmai képzés lehetőségét, a rohamosan épülő gyáróriás szakember utánpótlását. Az első tanév szeptember 14-én indult a Kerpely Antal Technikum öt helyiségében. A felvett 120 tanulót 5 főhivatású tanár és 7 szakoktató kezdte a választott szakmára oktatni. Az oktatás 4+2-es rendszerű volt, két napot jártak iskolába és négy napig gyakorlaton voltak a diákok. A képzési idő 2 év volt ban a növekvő tanulólétszám miatt a Dunai Vasmű közigazgatási épületébe költöztünk, és elkezdődött egy új iskolaépület építése. A 16 tantermes iskolát november 7-én adták át. Ekkor vette fel az iskola a Makarenko nevet. Ugyanebben az évben indult a szakközépiskolai képzés, mely érettségit és szakmunkás-bizonyítványt adott a végzetteknek. Ez a képzési forma 1968-ig folyt, utána szünetelt re, a tízéves évfordulóra a tanulólétszám 1300-ra nőtt. A gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez szükség volt egy korszerű tanműhelyre, melyet a Dunai Vasmű épített fel ben vehették birtokba a tanulók ban új létesítménnyel bővült az iskola, a papíripari (könnyűipari) tagozattal, mely 1987-től önálló iskolaként levált az anyaiskoláról. (Ma Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium). A villamosipari szakközépiskolai képzés belépésével a tanulólétszám akkorára nőtt, hogy a Dunai Vasmű munkásszállóján ideiglenes oktatási épületet kellett bérelni ban rövid időre a Dunai Vasmű fennhatósága alá kerültünk. Ez az állapot január 1-ig tartott. Azóta újra önkormányzati iskolaként működünk ben újraindítottuk az érettségit adó szakképzést villanyszerelő szakon, majd a technikusképzést az épületgépész és ipari elektronika szakon. A technikusképzést 1993-ban egy újabb szakkal, a mechatronikával bővítettük. Ezen technikus szakok oktatása jelenleg is folyik. Az érettségizettek számára is szerveztünk technikusképzést nappali és levelező tagozaton mechatronika, ipari elektronikai technikus és villamos gépek és berendezések szakon. 18

19 1996-ban az oktatás körülményeiben minőségi változást jelentett az Aranyvölgyi iskola épületének birtokba vétele, ahol a villamos szakmák oktatása folyik. Az 1990-es évek elején bekövetkező változások iskolánkat is érintették. A szakmunkásképzés a korábbi évekhez viszonyítva csökkent. Nőtt a technikusképzés aránya, melyet 1998-tól bizonyos szakok helyett új szakokkal bővítettünk. Így indítottuk 1999-ben a rendvédelmi előkészítő képzést, 2000-ben pedig az automatizálási technikus szakot. Több pedagógiai, módszertani kísérletben, országos szervezetek munkáiban is részt veszünk. A pedagógusaink jó munkáját jelzi, hogy igen sok tankönyv, oktatástechnikai eszköz, oktatási segédlet készült iskolánkban. A korszerűséget fémjelzi, hogy a napjaink csúcstechnológiáját magában foglaló mechatronikai, automatizálási szakképzésben meghatározó a szerepünk. Sikeres PHARE pályázat, majd a világbanki pályázat - Az ifjúsági szakképzés korszerűsítése világbanki program A komponense - több tízmillió forintos eszközfejlesztést tett lehetővé. A program keretében komoly szakmai tananyagfejlesztő munkával egy teljesen új technikusi szakot alakítottunk ki DACUM - SCID módszerrel, az automatizálási technikus szakot (gépipari szakiránnyal). Az ország minden szakközépiskolájában, a mi általunk elkészített tanterv alapján oktatják ezt a szakot. A korszerű, színvonalas oktatás elengedhetetlen követelménye az oktatás minőségének folyamatos fejlesztése. Sikerrel pályáztunk a COMENIUS 2000 I. intézményi modell, közoktatási minőségfejlesztési programra, melynek keretében 2002-től foglalkozunk az iskolai minőségfejlesztéssel, melynek kiépítését májusára eredményesen befejeztük szeptemberétől a Szakiskolai Fejlesztési Program D2 komponense előírásai szerint folytatjuk a minőségfejlesztési munkát február végére elkészítettük az intézményi önértékelést és értékelő könyvet, valamint a folyamat során feltárt fejlesztési feladatokra kidolgozott intézkedési terveket. Pályázat nyerteseként, részt veszünk a Szakiskolai Fejlesztési Program valamennyi komponensének munkájában, melyek keretében tantestületünkben komoly szakmaipedagógiai fejlesztő munka kezdődött. 19

20 A fenti pályázatok lehetőséget biztosítottak hazai és külföldi továbbképzéseken, tanulmányi utakon a széleskörű tapasztalatcserére és a szakmai-pedagógiai látókör szélesítésére. A Dunaújvárosi Főiskola Pedagógiai Intézetének gyakorló iskolája vagyunk. A mérnöktanár jelöltek pedagógiai és szakmai gyakorlatokon vesznek részt intézményünkben. A Budapesti Műszaki Főiskola Humánfejlesztési és Módszertani Intézete és iskolánk 2003-ban együttműködési megállapodást írt alá a Cisco Hálózati Oktatási Programhoz való csatlakozásról májusától az iskola akkreditált felnőttképzési intézetté vált. Az előzőekben vázolt sikerek arra ösztönzik tantestületünket, hogy a megújuló szakképzésben is hasonló, jó színvonalú munka jellemezze iskolánkat. Ezt a célt tűzi ki pedagógiai programunk. 1.4 AZ ISKOLA KÖRNYEZETE A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola földrajzilag jól körülhatárolható régió számára végez szakképzési szolgáltatást. Ez a régió Székesfehérvár - Sárbogárd - Paks - Solt - Dunaegyháza - Érd városok által határolt terület. A Duna híd megépülése az iskolánk vonzáskörzetét kiterjeszti a Duna túlsó oldalára is. Ezen a területen változatos, dinamikusan fejlődő ipari tevékenység folyik. Az iskola profiljába vágó szakképzés ezért mindig naprakészen követi, (megelőzi) a régió iparát, ipari szolgáltató szerkezetét. Nagyságrendjénél, összetettségénél fogva a régió számára is, az iskola számára is meghatározó az ISD Dunaferr Zrt. Tartalmas, jó szakmai kapcsolatunk van Göttingen, Osztrava, Kassa szakközépiskoláival. A göttingeni iskolával való kapcsolatunk keretében tanulóink kölcsönösen szakmai gyakorlaton vesznek részt egymás városában. Az iskola által rendezett országos és nemzetközi rendezvényeket arra is kihasználjuk, hogy a várost, annak iparát, kultúráját bemutassuk. Iskolánk tagja az ESHA-nek (Európai Szakképző Iskolák Szervezete), a kiadványaiban való megjelenés növeli a városunk ismertségét. 20

21 Az iskola makro- és mikrokörnyezetében továbbra is az eddigihez hasonló tevékenységet, jó színvonalú szolgáltatást kíván nyújtani. Kiemelten figyelembe véve a fenntartható fejlődés kritériumait. 21

22 2 KÜLDETÉSNYILATKOZAT A város legrégibb szakképzést végző iskolája vagyunk. Napjainkig közel húsz ezer diák végezte tanulmányait iskolánk falai közt. Feladatunk az alapképzés magas szintű lezárása, diákjaink felkészítése az érettségi vizsgára, a továbbtanulni vágyók felkészítése a műszaki felsőoktatásban való eredményes részvételre, továbbá a gépész és villamosipari szakmák közép- és felsőfokú szakembereinek képzése. Az oktatott szakmák mindenkori megválasztásával a munkaerő-piaci igényeket kívánjuk kiszolgálni. A szakmai ismeretek átadásában a kompetencia elve fontos számunkra, azaz, hogy tanulóink azokat az ismereteket sajátítsák el a lehető legmagasabb szinten, amire munkakörük ellátásához szükségük lehet. Tanítványaink szakképesítést biztosító kiegészítő képzésekben is részesülhetnek. Az itt szerzett tanúsítványok is biztosítják, hogy a nálunk végzett szakemberek keresett, sikeres munkaerővé váljanak. Az Európa szerte alkalmazható tudás érdekében használható, biztos idegen nyelvi és informatikai ismereteket nyújtunk. Célunk olyan alapvető ismeretek birtokába juttatni gyermekeinket, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő környezet, a család, az iskola, a lakóhely, a majdani munkahely valós életének mindennapjaiba. Tanulóink jelenét is kiemelt fontossággal kezeljük. Esélyt, lehetőséget teremtünk arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhasson ki iskolai élete során. Alkalmat biztosítunk a sokoldalú társas művelődésre, rendezvényekkel színesítve tanulóink életét, így erősítve kötődésüket iskolánkhoz. Gondot fordítunk arra, hogy az iskola falai között tanulják meg a demokrácia szabályait, felelősségét, ismerjék meg jogaikat, kötelességeiket. Az iskolánkban eltöltött évek alatt harmonikus személyiségű, becsületes és sikeres embereket szeretnénk nevelni tanítványainkból, akik hazájuk hagyományait és eredményeit is ismerik, büszkék rá és készek azok ápolására, fejlesztésére. Nevelő és oktató munkánkban legfontosabb partnereink a szülők. Kiemelten kezeljük a velük való együttműködést, a rendszeres tájékoztatást. Mindannyian a gyermekek fejlődését tartjuk szem előtt. Közös céljaink eredményes megvalósításához stabil, jól képzett tantestület, jól felszerelt, korszerű iskolaépületek és vállalati gyakorlóhelyek állnak rendelkezésünkre. Belső igényként fogalmazzák meg a környezet iránti felelősségüket. 22

23 3 JÖVŐKÉP 3.1 INTÉZMÉNYI JÖVŐKÉP Iskolánk a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmastruktúrával rendelkező, korszerű technikai eszközökkel, szakmai oktatási eszközparkkal, az oktatáshoz szükséges mennyiségű és minőségű számítógéppel, és interaktív tananyagokkal is ellátott intézmény lesz. Az elméletigényes, korszerű, vonzó technikus szakok és az államilag finanszírozott iskolarendszerű szakképzésben indított új szakok sok tehetséges, tanulni vágyó tanulónak is vonzó perspektívát nyújtanak, ahol a kompetencia elvű tananyag-összeállítást alkalmazva a tanulónak és a tanárnak is sikerélményt biztosító oktató-nevelő tevékenység folyik. A légkör, a tartalmas, együttes munka következtében jól érzi magát a tanuló és tanár. A tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának, ötletei, feladatai, kérdései, munkái, számítógépes programjai szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásba. Megtanul helyesen és okosan (egyénre szabottan) tanulni. Felkeltik benne a tudás iránti vágyat, kialakítják az egész életen át való tanulásképességét. Ezek segítségével felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, és hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálja életcélját. 3.2 SZERVEZETI JÖVŐKÉP Iskolánk olyan munkahelyet biztosít minden munkavállalójának, amely a dolgozók megtartására, a biztonság megteremtésére törekszik. Tisztességes, a végzett munka társadalmi jelentőségével arányban álló megbecsülést és jövedelmi viszonyokat garantál a lelkiismeretes, eredményes munkát végző, elhivatott munkavállalóknak. Ennek következtében csökkennek a jelenlegi munkaerő-gondok és a pedagógus túlterhelés. Több idő és energia jut a hátrányos helyzetű, deviáns viselkedésű tanulók között az egyéni bánásmód alkalmazásával az akut problémák kezelésére, elhárítására, a szocializációs folyamat eredményesebb segítésére, ami a munkakörülmények javulására is hat. A jövőben a munkaközösségek nagyobb önállósággal és felelősséggel irányítanak és döntenek saját szakmai területük kérdéseiben. Rendszeresen elemzik, értékelik és segítik a területen dolgozó munkavállalók tevékenységét. A vezető-dolgozó kapcsolat rendszeres párbeszédre épülő, gördülékeny információs tevékenységgel megerősített, egymás munkáját ismerő és megbecsülő viszony lesz. 23

24 3.3 A FELHASZNÁLÓI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ MAGAS SZÍNVONALÚ OKTATÁS ÉS SZAKMAI KÉPZÉS BIZTOSÍTÁSA. A szaktanárok és a szakoktatók szakirányú szakmai munkaközösségbe dolgoznak. Az egységes követelményrendszert együttesen alakítják ki. Tanmeneteiket az MK vezető véleményezi az összhang megteremtése érdekében: Rendszeres munkaközösségi megbeszélést tartanak. Csoport- és óralátogatásokat szerveznek. A szakmai továbbképzéseken együtt vesznek részt. A vállalatokhoz kihelyezett tanulók oktatói a gyakorlati oktatásvezetőtől kapnak szakmai, pedagógiai segítséget, ő látja el őket a szükséges dokumentumokkal. A korábbi féléves kapcsolattartást felülbíráltuk, a hatékonyság érdekében ezt gyakoribbá tettük. Ha kell havi rendszerességű. A külső gyakorlati képzőhelyek a pedagógiai folyamat közvetlen résztvevői. Fejlesztői lehetőségeik elsősorban az iparban kialakult gyakorlat közvetítésére alapulnak. Ennek kapcsán a tananyag egyes részeinek aktualizálása, és a korszerű eszközök beszerzése során vesszük igénybe segítségüket. Kiemelt fontosságú partnerként kezeljük a szakképzési támogatást nyújtó vállalatokat, cégeket, képző helyeket. A legtöbb esetben az ő segítségükkel tudjuk modernizálni a szakképzésünk eszközparkját, ezáltal ezeknek a fejlesztési forrásoknak köszönhetően szinte a legkorszerűbb tudás birtokába juthatnak tanulóink. Az intézmény közvetlen partnereinek (szülők, tanulók) elégedettségét szóbeli és írásbeli interjúk formájában végzi. A diákok a pedagógiai folyamat közvetlen részesei. Őket jellemzően az iskolai diákéletet befolyásoló döntések előkészítésébe és végrehajtásába vonjuk be. Bevonásuk területei: A tanulói elégedettség és igény mérése (kérdőívek segítségével). A házirend módosítása (osztályfőnöki tevékenység és a DÖK keretében). Ügyeleti rendszer működtetése (pedagógusi támogatással). Rendezvények szervezése (pedagógusi támogatással). Kirándulások és egyéb tanórán kívüli programok (pedagógusi támogatással). Szakkörök témakörének összeállítása (igények felmérésével). 24

25 A szülők a legfontosabb segítőink a pedagógiai folyamatban. Rájuk elsősorban a saját gyermekük fejlődésének biztosítása érdekében számítunk. Ilyenek például: A szülői elégedettség és igény mérése (kérdőívek segítségével). Gyermekük előmenetelének figyelemmel kísérése (tájékoztatás). Gyermekük motiválása (pedagógusi tanácsadás). Az esetleges nevelési és tanulási problémák okainak feltárása, közös megoldása (személyes megbeszélés). Közreműködés az osztály szintű szabadidős programok szervezésében (pedagógusi támogatás). 25

26 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA Tanulóinkat az életre - a rájuk váró küzdelmekre, a versenyre, amelyek átszövik életünket, mindennapjainkat - készítjük fel. Az egyetemes emberi értékek jelentik az alapot, a tisztesség, becsület, szeretet, barátság, embertársaink tisztelete. 4.1 A LEGFONTOSABB ALAPELVEK komplexitás elve egyenrangúság elve a pedagógusok vezető szerepe az életkori és egyéni sajátosságok elve a különböző közösségekhez tartozás elve a tapasztalatszerzés elve a külső hatások elve a bizalom elve a következetesség elve a nevelés ellentmondásosságának elve a motiváció elve a koncentráció elve a szemléletesség elve az aktivitás elve a visszajelzés elve 4.2 ALAPVETŐ CÉLOK A legfontosabb tudás, amit gyermekeinknek átadhatunk, a folyamatos tanuláshoz szükséges ismeretek, képességek és technikák összessége. Más szavakkal az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges ismeretek átadása. Fontos, hogy kialakuljon az a meggyőződés: tanulni, tudni jó. Kiemelt cél, hogy szakképzési kínálatunk a környezet munkaerőpiacon jelentkező igényeit kielégítése. A végzett tanulóink felkészültsége olyan legyen, hogy elhelyezkedésüket, továbbtanulásukat segítse. Az emberi kultúra haladó értékei iránt fogékony közösségi emberek formálása. Hazaszeretetre, emberségre, munkaszeretetre, minőségi munkára, feladatvállalásra, a város, a környezet szeretetére való nevelés. 4.3 FŐ FELADATOK Iskolánk tevékenységét alapvetően meghatározó feladatok: személyiség fejlesztése 26

27 ismeretek közvetítése (elméleti és gyakorlati, valamint általánosan művelő és szakmai) A személyiség fejlesztését az alábbiak szerint kívánjuk megoldani: értelmes, kreatív és kritikai gondolkodás kommunikációs képességek és készségek manuális képességek tudatosan irányított tevékenységek által az egész életen át történő tanulási igény kialakítása munkaszeretetre nevelés minőségi munkára nevelés (elmélet és gyakorlat) demokratikus és felelős döntési készség a másikra való figyelés, a világ dolgai iránti érdeklődés egészséges életmódra való törekvés környezettudatos életszemlélet kialakítása Az ismeretek közvetítése három területre irányul: alapvető és tudományos igényességű általános és műszaki ismeretek erkölcsi értékek megismertetése és betartatása magatartási és viselkedésnormák, modellek A következő képességek kialakítása alapfeladat: a tudás megszerzésének képessége a folyamatos tanulás képességének kialakítása és megerősítése, azaz a tanulás váljon önfenntartó folyamattá Az átadandó tudás, átadandó képességek első megközelítésben: kooperációs képesség problémamegoldó képesség ismeretszerző és rendszerező (felhasználó) képesség kommunikációs képesség testi-lelki állóképesség, konfliktustűrés és kezelés képessége érzelmi intelligencia tolarencia EU-programjában megfogalmazott, iskolánk által is felvállalt, fejlesztendő és kialakítandó kulcskompetenciák (második megközelítés): olvasási és számolási alapkészségek matematikai, tudományos és technológiai kompetencia idegen nyelvek ismerete tanulás megtanulásának képessége szociális képességek (csoportéletre szervezeti és társadalmi létre való képesség, érdekérvényesítő képesség, együttműködés, a vezetés, a versengés képessége) 27

28 vállalkozási képesség nyitottság más kultúrákra Fontos feladataink még: egészséges és kulturált életmódra nevelés kulturális alapkészségek elsajátításának támogatása munkaerő-piaci igényeknek megfelelés (elmélet, gyakorlat) lehetőségeihez mérten a speciális kompetenciák fejlesztése (tehetségfejlesztés) környezeti, környezetvédelmi nevelés hazafias nevelés, hagyományápolás a piac és a gazdasági környezet igényeinek figyelemmel kísérése a képzés tartalmában és az iskolafejlesztési tevékenységben hagyományos keretek közt korszerű, részben alternatív oktatás a fiatalok személyiségfejlődését elősegítő (pozitív irányú) és nem korlátozó iskola megvalósítása gyermekközpontúság az alapozásban, teljesítményközpontúság a középiskolában és a szakképzésben, fenntarthatóságra nevelés 4.4 LEGFONTOSABB ESZKÖZÖK A pedagógiai feladatok iránt elkötelezett vezetőség, nevelőtestület Az iskola működését szabályozó dokumentumok rendszere Az elméleti képzéshez rendelkezésre álló infrastruktúra A gyakorlati oktatás magas szintű biztosításához szerződött partnerek A nevelőtestület módszertani megújulását segítő továbbképzések Intézményi minőségirányítási rendszer Mérési értékelési rendszer A tanári munka hatékonyságának fokozása gazdag, változatos, diákjaink önképzését segítő programok által Lehetőség teremtése a sokoldalú társas művelődésre, rendezvényekkel színesítve tanulóink életét, erősítve így kötődésüket iskolánkhoz Folyamatos kapcsolattartás a közvetlen és közvetett partnereinkkel. 4.5 ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZOTT NEVELÉSI-OKTATÁSI ELJÁRÁSOK Az eljárások megtalálása a pedagógiailag szervezett nevelési folyamat kulcskérdése. Az iskolai élet mindennapjai során alkalmazott megoldások esetében újra és újra megvizsgálandó: vajon az alkalmazott eljárás, módszer erősíti vagy gyengíti vállalt céljaink megvalósítását. Szabályozott eljárások (folyamatok) a már meglevő iskolai dokumentumokban is megtalálhatók. 28

29 Ezek a dokumentumok: Szervezeti és Működési Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat Kollektív Szerződés Intézményi minőségirányítási program DÖK SZMSZ Munkavédelmi Szabályzat Intézkedési terv baleset esetén Veszélyes anyagok, készítmények biztonságos tárolásának, használatának szabályozása Kockázatkezelési Szabályzat Képernyő előtti munkavégzés egészségi és biztonsági előírásai Nem dohányzók védelméről szóló szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Munkaerő-gazdálkodási Kézikönyv Irattározási Szabályzat Gazdálkodással Összefüggő Szabályzatok Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (közalkalmazott) Adatkezelési Szabályzat (tanulók) Belső Ellenőrzési Szabályzat Felnőttképzési Terv Továbbképzési Program Tankönyvrendelés rendje Tantermek, mérőtermek, laborok, szertárak, sportlétesítmények használati rendje Jutalmazás elvei A év óta folytatott minőségfejlesztési munka során kidolgozott eljárásrendek: A partnerek azonosítása valamint a partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje Az irányított önértékelés eljárásrendje A szülőkkel-mint a diákjainkért felelős legfontosabb partneri körrel- való kapcsolattartást kiemelten kezeljük, ezt külön is szabályoztuk. 29

30 A szülőkkel való kapcsolattartás eljárásrendje Tevékenység Módszer Kik csinálják? Mikor? Felelős A belépő évfolyam szülőinek tájékoztatása Összevont szülői értekezlet Írásbeli tájékoztató az iskoláról, házirend, rövidített ped. program Igazgató osztályfőnökök Minden év elején sek Az éves munka tervezése A tanév rendjének és feladatainak ismertetése A félév értékelése A tanév értékelése Tájékoztató a diákok eredményéről Közös programok Szülői választmány (SZMK) értekezlete, a munkaterv véleményezése Osztályonkénti szülői értekezlet házirend ismertetése az osztályban tanító tanárok bemutatkozása tantárgyi követelményrendszer ismertetése Félévi konferencia Osztályonkénti szülői értekezlet Szülői választmányi értekezlet Év végi konferencia Egyéni fogadóórák Közös fogadónap Negyedévi írásos tájékoztató a szülőknek Osztályzatok az ellenőrzőben Az iskola hagyományainak megfelelően az olyan hagyományos programok kerülnek ide, amelyek szervezésében, lebonyolításában a szülők aktívan részt vesznek Szülői választmány Osztályfőnökök szaktanárok Tantestület minden tagja Osztályfőnökök Szülők és az igazgató Osztályfőnökök Tantestület minden tagja Szaktanárok Szaktanárok Osztályfőnökök Iskolavezetés Pedagógusok Szülők Minden év szeptemberében Minden év szeptemberében Február eleje Május vége Június vége November és április közepe Minden hónap 30-ig Folyamatos Dokumentáció: szülői értekezlet programja, tájékoztatók, SZMK véleménye, jegyzőkönyvek Igazgató Igazgatóhelyette- Igazgató Igazgatóhelyettesek Nevelési ig.h. Osztályfőnöki MK vezetőj Igazgató Nevelési ig.h. Ofő.MK-vez. Igazgató Igazgató Nevelési ig.h. Osztáyfőnöki MK vezető Nevelési ig.h. Osztáyfőnöki MK vezető A kulcsfolyamatokra eljárásrendeket készítünk, melyek közül az iskolahasználókat általánosan érintik a következők: Felvételi a középiskolába, az iskolába lépés folyamata Tankönyv- és taneszköz-használat rendje 30

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, Szabadság u. 23. Igazgató: Németh Eszter PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008. A pedagógiai programot a tantestület elfogadta 2008. június 30-án. A pedagógiai programot

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

Pedagógiai Program. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes

Pedagógiai Program. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Erdőkertes 1 Tartalomjegyzék oldal Bevezető rendelkezések Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd. KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2030 ÉRD, ERCSI ÚT 8. OM azonosító: 032647 Telefon: 06-23-365-531 E-mail cím: kos.erd@hawk.hu Honlap: www.kos-erd.hu Intézményvezető: Weszprémy Barna Gábor PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GÖDÖLLŐI HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LIA Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskola egységes szerkezetbe foglalt PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés I. Kedves Érdeklődő! II. Helyzetkép az iskolánkról III. Jogi státus, alapadatok

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 1 Tartalomjegyzék A Teleki Blanka Közgazdasági

Részletesebben

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 2013 Pedagógiai program Vajk-sziget Általános Iskola 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 Tartalom Bevezetés...3 1. NEVELÉSI PROGRAM...6 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék Iskolánkról...3 Küldetésnyilatkozat...5 Jövőkép...6 NEVELÉSI PROGRAM...7 I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program

Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola. Pedagógiai program Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Pedagógiai program 2013 TARTALOM BEVEZETÉS... 2 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 5 1.1.

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1. NEVELÉSI PROGRAM 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Egységes hatások elve Az intézmény személyi- és tárgyi feltételeivel egységes nevelési rendszert

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben