ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolában folyó CISCO hálózatépítı szakképzés eredményességérıl. Elıterjesztı: Simon Géza, a megyei közgyőlés alelnöke Elıadó: Dér Imre igazgató

2 2 Tisztel Közgyőlés! A fenntartásunkban mőködı esztergomi székhelyő Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolában közel tíz éve folyik informatika szakmacsoportos képzés. Az informatika rohamos fejlıdésével egyidıben megjelent az informatikai hálózati szakemberek képzésének, alkalmazásának igénye is. Az iskola 2000-ben csatlakozott helyi képzı intézményként a CISCO Hálózati Akadémia programhoz. Az azóta eltelt idıszak, a képzés Országos Képzési Jegyzék (OKJ) szerinti konformmá tétele, a növekvı gazdasági igények indokolttá teszik, hogy betekintést nyerjünk ebbe a megyei szinten eddig egyedülálló kezdeményezésbe. Az elıterjesztés elkészítéséhez szempontsort állítottunk össze. Ez alapján készítette el az intézmény vezetıje beszámolóját.

3 3 Beszámoló a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolában folyó CISCO hálózatépítı szakképzés eredményességérıl 1. Mit jelent a CISCO elnevezés? Az 1984-ben alapított Cisco Systems a hálózati gazdaság elıfutárából mára a világ egyik legjelentısebb nemzetközi nagyvállalatává vált. Alapítói, a kaliforniai Stanford Egyetem tudósai, úttörı szerepet vállaltak egy szabvány (IP Internet Protokoll) fejlesztésében, amely a belsı hálózatokon, illetve az Interneten keresztül folytatott kommunikáció alapvetı szabványa lett. A cég neve a San Francisco városnévbıl származik. A Cisco Systems nemzetközileg is elfogadott hálózati megoldásai biztosítják mind az Internet, mind a legtöbb nagyvállalat, felsıoktatási és kormányzati intézmény számára az adatkommunikációs kapcsolatot. A Cisco az Internetgazdaság informatikai alapját megteremtı hálózati eszközök világviszonylatban is legnagyobb gyártója és forgalmazója. A világhálón közlekedı információk szinte teljes egészét a Cisco Systems rendszerei szállítják. A Cisco Systems világszerte élenjár az innovatív termékek és technológiák fejlesztésében, valamint a kutatás-fejlesztés támogatásában is. (http://www.cisco.com/global/hu/ceginfo/cisco_nk.shtml alapján) 2. A képzés rövid történeti áttekintése kezdettıl napjainkig. Az egyre jelentısebbé váló informatikai hálózati szakemberhiány csökkentése érdekében a Cisco Systems 1997-ben beindította Cisco Hálózati Akadémia (késıbb CHA) programját. (Ezévben jelentıs rendezvényekkel ünneplik a CHA alapításának 10. évfordulóját). A CHA szigorúan non-profit szakképzési program és hálózat, amely oktatási intézmények, vállalatok, a kormányzat és a Cisco Systems közötti együttmőködés eredményeként jött létre. A program alapját a folyamatosan bıvített, modellértékő, elektronikus tanulás (E- Learning) alapú tananyag képezi, a szemléltetést látványos multimédia anyagok szolgálják. A tananyag magyar nyelven is elérhetı. A CHA képzés nemzetközi szabványoknak megfelelı, általánosan felhasználható és gyártó semleges hálózati végzettséget nyújt. (http://www.cisco.com/global/hu/cnap/index.shtml) Az Oktatási Minisztérium és a Cisco Systems Magyarország Kft. együttmőködési megállapodást írt alá a CHA Program hosszú távú hazai támogatására és fejlesztésére vonatkozóan. A megállapodás az informatika oktatás területén az elsı hazai ipari-állami együttmőködés. Létrejött az elsı, teljes mértékben az ipar által kidolgozott hivatalos magyar szakképesítés, amely egyúttal az elsı, távoktatási formában elérhetı szakképesítési tananyagot biztosító képzés is. 3. Hogyan és mikor kapcsolódott be az iskola ebbe a képzési programba? Iskolánk a CHA program 1999-ben történt hazai beindítása után, a fenntartói engedély megszerzését követıen 2000-ben azonnal csatlakozott a programhoz ben indult a

4 4 képzés néhány középiskolában és felsıoktatási intézményben. Csatlakozásunkat segítette, hogy öt iskola egyikeként intézményünk számára a Cisco Magyarország Kft. szakképzési támogatásként ingyenesen biztosította a mintegy 5 millió Ft értékő laborfelszerelést. 4. Hogy illeszkedik e szakképzés az iskola képzési profiljába? Mekkora az óraszám igénye? A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola informatikai képzési kínálata Iskolánk 1998-tól indította be az informatika szakmacsoportos képzést. Középfokú szakképzésként a korábbi OKJ-ben szerepelt Ipari informatikai technikus képzést kínálta az érettségizett tanulóknak. Mivel lehetıség nyílt az akkor akkreditált iskolarendszerő felsıfokú szakképzésnek nevezett (a mai elnevezése: felsıfokú szakképzés) rendszerben Mőszaki informatikai mérnökasszisztens képzés indítására, ezért a tanulók inkább ezt választották. E szakképzést jelen tanévtıl hallgatói jogviszonyban folytatjuk. Sok középiskolában tanítanak általános informatikai ismereteket. Ezen iskolák informatikai oktatásában csak a képzés alapja jelenik meg. Informatika szakmacsoportos alapozó képzésünkben szélesebb körő és elmélyültebb képzést kapnak tanulóink, az informatikai szakképzéseinkben pedig megyénkben máshol nem tanulható speciális szaktudást szerezhetnek. Képzési formáink eddig is egymást támogató, egységes rendszert alkottak. Ehhez az egységes rendszerhez illeszkedik az új képzési kínálatként megjelenı Informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı képzés is ben csatlakoztunk helyi képzı intézményként (Lokális Akadémiaként) a CHA programhoz. A szakköri formában folytatott CHA képzés teszi teljessé iskolánk informatikai képzési kínálatát. Képzéseinkben nagy segítséget jelent a CHA minden szempontból kiemelkedı minıségirányítási programjával végzett munka, tapasztalat. A CHA program egy összesen 280 órás, négy szemeszterbıl álló kurzus. A félévenként 70 órás program 14 hét alatt heti 5 órás szakköri foglalkozást jelent, melynek nagy része gyakorlati munka, az önállóan megszerzett ismeretanyag megbeszélése, illetve vizsgáztatás. A tananyagot a tanulók Internet kapcsolattal érik el, sajátítják el - ez térben és idıben szabadon történhet otthon, vagy könyvtárban stb. A végsı cél olyan szakemberek képzése, akik kb. legfeljebb 100 számítógépbıl álló helyi hálózatok tervezésében, kiépítésében, beállításában, folyamatos felügyeletében, karbantartásában egyedül, párban vagy kis csoportban hatékonyan tudnak dolgozni. Motiváció Az egész világra kiterjedı képzés legfıbb hajtóereje a már ma is akut szakemberhiány. Több független forrás egybehangzó véleménye szerint a következı évekre az igényekhez képest egyre nagyobb szakemberhiány fog mutatkozni. A Cisco Hálózati Akadémia egy, az egész világon elfogadott, versenyképes képesítés, a CCNA (Cisco Certified Network Associate) oklevél, megszerzésére ad lehetıséget. A képzés színvonalának biztosítása A képzési célok megvalósulását a CNAP Management System által nagyon részletesen kidolgozott és szigorúan alkalmazott minıségbiztosítási rendszer (Quality Assurance Plan - QAP-) garantálja.

5 5 5. Milyen e szakképzés személyi és tárgyi feltételrendszere az intézményben? a) Személyi feltételek Dér Imre és Gergely László a Budapesti Mőszaki Fıiskola Neumann János Informatikai Karán mőködı Cisco Regionális Akadémián sikeresen elvégezték a négy félévbıl álló oktatói kurzust, ami feljogosította ıket a Cisco tanfolyamok vezetésére. Az új tananyag bevezetését követıen mindketten eredményes vizsgát tettek az úgynevezett Bridge kurzusból, ami további feltétele volt az oktatói munkának. Az oktatók szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy a Cisco Hálózati Akadémia mindkettıjüket kiemelkedı oktatói tevékenységüket elismerı oklevélben részesítette. Továbbá Gergely László, az iskola akkori igazgatója 2003-ban az Év Oktatója címet is megkapta, melyet rangos szakmai zsőri ítélt oda. Részlet az indoklásból: november 13. Az Év Oktatói A 2003-as CNAP Konferencián két CNAP instruktor is átvehette az Év Oktatója díjat. Az év oktatói: BERTÓK CSABA tanár úr, a nyírbátori Bethlen Gábor Mőszaki Szakközépiskolán mőködı Cisco Hálózati Akadémia vezetı oktatója, valamint GERGELY LÁSZLÓ igazgató úr, az esztergomi Bottyán János Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója és az intézményben kialakított Cisco Hálózati Akadémia vezetıje. Mindkét oktató a hazai Program beindulása óta oszlopos tagja hazai közösségünknek, lelkesedésükkel, kiváló szakmai tudásukkal és fáradságot nem kímélı munkájukkal lehetıvé tették, hogy az intézményeikben mőködı Akadémiák hazai közösségünk kiemelkedı intézményeivé váljanak. Forrás: (http://www.cisco.com/global/hu/cnap/cnap_news_ _03.shtml) b) Tárgyi feltételek A képzés kimondottan gyakorlat-orientált jellege miatt egy olyan laboratóriumra is szükség van, amely magába foglalja az öt forgalomirányítóból, két kapcsolóból, az ezekhez csatlakozó egyéb szerelvények együttesébıl kialakított, tipikusan két, vagy három nyílt állványon elhelyezett hálózati rendszert, a laborgyakorlatok során konzol-funkciókat és hálózati munkaállomás funkciókat ellátó PC számítógépeket (minimálisan 5 db, célszerően 10 db) és a számítógépeket a hálózati eszközökkel összekapcsoló (a feladatok igényei szerint rugalmasan konfigurálható) kábelezést. A gyakorlatok fontos része a tervezés, a telepítés és az üzemeltetés munkáihoz használt szerszámok szakszerő kezelésének megismertetése. Ezen eszközök sora az egyszerő kéziszerszámoktól a bonyolult kábelvizsgáló mőszereken át a hálózatok belsı mőködésének nyomon követésére alkalmas hálózat- és protokoll-analizátorokig terjed. Beszerzésük költségeit jelentısen csökkenti, hogy a Cisco Hálózati Akadémia programját több olyan nagy cég is támogatja, amelyek a képzéshez szükséges eszközöket jelentıs árkedvezményekkel teszik elérhetıvé az Akadémiák számára.

6 6 A labor sematikus felszerelését az alábbiakban ábra mutatjuk be: Ez az ábra egy világhálót szemléltet, ahol LAB A, LAB B, LAB C, LAB D, LAB E (forgalomirányítók) egy-egy földrészt jelenthetnek. A tanulóknak önállóan össze kell tudniuk kötni egy hasonló kapcsolást, és adott feladatnak megfelelıen fel kell tudniuk programozni a megfelelı hálózati eszközöket. Közben az egyre elıtérbe kerülı hálózatbiztonsági kérdésekre is oda kell figyelniük. A Cisco Systems Magyarország Kft. által támogatásként átadott laborfelszerelés biztosította a képzés indításához szükséges tárgyi feltételeket. A labor továbbfejlesztése több cégtıl kapott szakképzési támogatásból történik. Jelentısebb fejlesztés új hálózati eszközök (forgalomirányítók, kapcsolók) vásárlása volt. A képzés tárgyi feltételeinek biztosítása a fenntartó részérıl nem igényelt anyagi ráfordítást. 6. A CISCO szakképzés hogy kapcsolódik az OKJ rendszeréhez? május 8-án Budapesten az Oktatási Minisztérium és a Cisco Systems Magyarország Együttmőködési Megállapodást írt alá a Cisco Hálózati Akadémia Program hosszú távú hazai támogatására és fejlesztésre vonatkozóan. Az együttmőködés alapvetı célja a CNAP tananyag beemelése a közoktatásba, valamint a csatlakozó iskolák eszköztámogatása. A Megállapodással az IT oktatás területén létrejött elsı hazai ipari-állami együttmőködés. (http://www.cisco.com/global/hu/cnap/cnap_news_ _01.shtml) A CCNA fokozat hivatalos szakképesítésként történı állami elismerésért folytatott munka február 22-én sikerrel járt. Az Országos Szakképzési Tanács egyhangúlag megszavazta a Informatikai hálózati rendszertelepítı -re keresztelt szakképesítés elfogadását, amelynek Szakmai és vizsgakövetelményét teljes egészében a CCNA tananyaga képezi. A szakképesítés a 27/2001-es OM rendelet értelmében bekerült az Országos Képzési Jegyzékbe. A "Informatikai hálózati rendszertelepítı" szakképesítés regisztrációs száma

7 Az új szakma nemcsak az elsı, teljes mértékben az ipar által kidolgozott hivatalos magyar szakképesítés, de az elsı távoktatási formában elérhetı szakképesítési tananyag is volt. (http://www.cisco.com/global/hu/cnap/cnap_news_ _01.shtml) A képzés szintjének (31) választását az indokolta, hogy érettségi vizsga elıtt, már a középiskola 11. évfolyamától kezdve oktatható legyen. A képzés az OKJ évi korszerősítése után az Informatikai rendszergazda szakképesítés leágazásaként azonosítószámú Informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı képzésként szerepel. Ez a képzés különösen hatékonyan és eredményesen oktatható a Cisco Lokális Akadémiákban, hiszen a képzésben résztvevı diákok a hagyományos oktatási módszer mellett e-learning formában hozzájuthatnak a világ egyik legkorszerőbb multimédiás tananyagához is. Továbbá kiegészítésként a technikusi oklevél mellé nemzetközileg elfogadott tanúsítványt is szerezhetnek (CCNA oklevél). 7. Hány tanuló kapcsolódott be eddig a programba, hány fı kapott szakképesítést? Feltétel-e szakmai idegen nyelv (pl. angol) ismerete? Az Akadémia képzésébe eddig összesen 51 tanuló kapcsolódott be. (Forrás: A képzésben résztvevı tanulókra a normál tanulás mellett jelentıs többlet teher hárul. Minimálisan heti plusz 10 órával lehet számolni. A heti 10 órából 5 óra az iskola laborjában elvégezhetı gyakorlatokból, vizsgákból és konzultációkból áll, a másik 5 óra egyéni otthoni felkészülés. Mindez nagyon erıs minıségbiztosítási feltételek között folyik. A tanulóknak gyakorlatilag minden héten vizsgázniuk kell az amerikai közösségi szerver által generált teszt feladatsorokból. Az egyes szemeszterek záróvizsgáin a hallgatóknak minimálisan 70%-os eredményt el kell érniük, hogy tovább léphessenek a következı szemeszterbe. Ebbıl is látható, hogy a képzésbe csak azok a tanulók kapcsolódhatnak be, akik munkabírása, szorgalma, tehetsége az átlagosnál jóval magasabb. Jelenleg Akadémiánkon 17 tanuló az elsı szemeszteres és 5 tanuló pedig a második szemeszteres képzésben vesz részt. Az elıbbieknél a 17 tanuló közül 16 intézményünk tanulója, egy fı pedig a szintén megyei fenntartásban mőködı Dobó Katalin Gimnázium tanulója. Ez az elsı olyan eset, hogy a képzésben nem csak iskolánk tanulója vesz részt. Nem feltétel a szakmai idegen nyelv ismerete, de elıny. A tananyagot magyar nyelven érik el, a vizsgákat magyar nyelven teszik le a tanulók, de kívánságuk esetén bármikor elérik az angol, német, francia stb. nyelvő tananyagot is. Azoknak a tanulóknak, akik a nemzetközileg is elfogadott tanúsítványt szeretnék szerezni, a vizsgát többnyire angol nyelven kell letenni. Ebbıl a szempontból elınyös, hogy a tananyagot angol nyelven is el lehet érni. 8. A képzés iránti gazdasági igények Az informatika az ipar, a technológiai mőveltség igen magas szintjét fogja megkövetelni a holnap dolgozóitól. Pillanatnyilag nagyon sok közép- és nagyvállalatnál vannak betöltetlen, magas szintő technikai tudást feltételezı álláshelyek. Várható, hogy a legtöbb technológiai profilú cég növelni fogja az elkövetkezı években az információ technológiában (IT) dolgozó szakembergárdájának létszámát. A technológiával foglalkozó cégek többsége a hozzáértı IT alkalmazottak hiányában látja a növekedés egyik gátját. Az oktatási intézményeknek szembe kell nézniük azzal a kihívással, hogy olyan diákokat képezzenek, akik megfelelnek a 21. század elvárásainak.

8 8 A 194/2004. (XI.25.) számú közgyőlési határozat melléklete, a Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Felülvizsgált Közoktatási Intézkedési Terve 2007-ig, amely az alábbi megállapítást tartalmazza az iskolánkra vonatkozólag: Az intézmény a CISCO Hálózati Lokális Akadémia képzési központja. A hálózatépítı informatikus szakma iránt rendkívül nagy a piaci kereslet. Ezen felül számos egyéb felmérés is ugyanezt támasztja alá. 9. Az itt végzett tanulók továbbtanulási, munkába állási lehetıségei. A Cisco nagyon nagy figyelmet szentel arra, hogy az egyes képzési intézményekben azonos körülmények között és azonos színvonalon tanulhassanak a hallgatók, éppen ezért egy többszintő minıségbiztosítási rendszert dolgoztak ki, aminek minden akadémiának meg kell felelni. Ezt a minıségbiztosítási rendszert az IT-vel foglalkozó cégek is jól ismerik, és elıszeretettel alkalmazzák a CCNA végzettséggel rendelkezı munkavállalókat, jó kereseti lehetıséget biztosítva számukra. 10. Egyéb, az intézmény által e témakörben fontosnak ítélt információk. - ÖMIP, IMIP, kötelezettség A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Minıségirányítási programja kiemelten kezeli az intézményünkben mőködı Cisco központ mőködési feltételeinek biztosítását. Jelentıs szülıi igény mutatkozik a Cisco képzés iránt. Ezt bizonyítja az a legutóbbi tény is, hogy a 10.b osztály szülıi munkaközössége október 19-én levélben fordult az iskola vezetéséhez, melyben kérik, hogy gyermekeik számára is hirdessük meg a képzést. Ennek a kérésnek eleget téve e tanítási év második félévében indítottuk be az újabb képzést. - Az Esztergom-Komárom Konzorcium komplex szakképzés-fejlesztési tervében ( ) fejlesztési stratégiaként az alábbi szerepel: V. Projekt megnevezése: Informatika szakmacsoport fejlesztése 1. A fejlesztés iránya: Informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı képzés indítása. 2. A projekt, a feladat, a kiindulási helyzet bemutatása A tartós munkaerı piaci igényekre alapozva új képzés indítása Informatikai rendszergazda szakon. A választott szakma az Országos Képzési Jegyzékben (késıbb OKJ) szereplı Informatikai hálózattelepítı és üzemeltetı szakma, mely az Informatikai rendszergazda szakképesítés elágazása. Ez a képzés a világ legnagyobb egységes képzési rendszere, a Cisco Hálózati Akadémiai képzés alapján került az OKJ-be az Oktatási Minisztérium és a Cisco Magyarország Kft évi megállapodása alapján. Ez egyúttal az egyetlen olyan szakképesítés, mely egy nemzetközileg elismert szakképesítés hazai adaptációja. Az informatikai képzéskínálat a évfolyamos informatika szakmacsoportos képzéstıl kezdve a középfokú és felsıfokú szakképzésig terjed. A képzéseket támogatja, kiegészíti a szakköri formában folytatott Cisco Hálózati Akadémiai képzés. A Bottyán János Mőszaki Szakközépiskola 2000-tıl a Cisco Hálózati Akadémia helyi képzı központ (Lokális akadémia). A konzorciumban résztvevı intézmények közül fentiek alapján ebben az intézményben indokolt a képzés indítása.

9 9 3. Célrendszer Korszerő ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezı számítógép-hálózati szakemberek képzése, egy hiányszakmában a szakemberhiány csökkentése. A konzorcium képzési kínálatának gazdagítása. 4. A projekt helyszíne A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolája. 5. A megvalósulás során elkészítendı létesítmények, dokumentumok, eredmények és azok fontosabb jellemzıi, paraméterei 5.1. A képzéshez kapcsolódó pedagógiai dokumentumokat (az intézmény dolgozza ki) A képzéshez szükséges, megfelelı eszközökkel és szoftverekkel felszerelt labor egy második csoport gyakorlati foglalkozásaihoz: gyakorlóhely, felszerelés (laboreszközök), a laborfelszereléshez szükséges számítógép-hálózat. 6. A projekt indoklása- munkaerıpiaci indokok Hazai és nemzetközi munkaerıpiaci igények indokolják a képzés beindítását. Az egyes területeken tapasztalható túlképzés ellenére tartós munkaerıhiány mutatkozik a helyi számítógép-hálózatok megtervezéséhez, létrehozásához, fejlesztéséhez és felügyeletéhez értı szakemberekbıl. Magyarországon mintegy 37%-os az IT hálózati szakemberhiány (Forrás: Hasonló szakemberhiány tapasztalható a konzorcium felelısségi területén is. Több multinacionális nagyvállalat mellett sok kis- és közepes vállalkozás és közintézmény is mőködik Esztergomban, Komáromban és környékükön. Ezek a vállalkozások és intézmények igénylik a helyi számítógép hálózatuk felügyeletéhez, karbantartásához és bıvítéséhez értı, középfokú szakmai végzettségő szakembereket. Fenti képzésünkkel kapcsolatosan felmerülı bármely kérdés esetén szívesen állok a Tisztelt Közgyőlés rendelkezésére. Esztergom, március 13. Dér Imre sk igazgató Tisztelt Közgyőlés! Kérem a fentiek ismeretében a beszámoló megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, március 14. Simon Géza

10 10 HATÁROZATI JAVASLAT A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elfogadja a Bottyán János Mőszaki Szakközépiskolában folyó CISCO szakképzés eredményességérıl készített intézmény-vezetıi beszámolót. Felelıs: Simon Géza alelnök Határidı: azonnal Tatabánya, március 29.

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT

Egységes Szakképzési Minoségirányítási Keretrendszer, ESZMK EMMI. Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Szak- és Felnottképzési Igazgatóság, NMH SZFI NGTT ORSZÁGELEMZÉS A FORMÁLIS, NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS JELENLEGI SZERKEZETÉRİL ÉS HELYZETÉRİL A KORÁBBI TAPASZTALATOK AKKREDITÁLÁSA/ÉRVÉNYESÍTÉSE SZEMPONTJÁBÓL 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILLS Transzferálási

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Hatvan Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Intézményi minıségpolitika... 6 1. Fenntartói minıségpolitika... 6 1.1.

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004 Gyır, Mártírok útja 13-15. Módosítva: 2007. december 17. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola jogállása... 6 1.1.

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere

Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Jankó-Brezovay Pálné: A vakok és gyengénlátók ellátása a közoktatásban és az integrált oktatás feltételrendszere Budapest, 2007. BEVEZETİ... 3 A TANULMÁNY CÉLJA... 3 I. A LÁTÁSSÉRÜLÉS ÉS A HALMOZOTT FOGYATÉKOSSÁG

Részletesebben

Cisco Hálózati Akadémia Cisco Networking Academy Program (CNAP)

Cisco Hálózati Akadémia Cisco Networking Academy Program (CNAP) Cisco Networking Academy Program (CNAP) I. Bevezetõ áttekintés 1. A képzés célja Kis- és középméretû vállalatok/intézmények számítógépes hálózati infrastruktúrájának - tipikusan 100 végpont alatti lokális

Részletesebben

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010.

KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. KOMPLEX BALATON RÉGIÓS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TERV 2007-2010. SIÓFOK, 2007. JANUÁR 23. Balatoni Szakképzési Projekt 2007-2010. 1 HELYZETFELTÁRÁS... 4 Vezetıi összefoglaló... 4 A Balaton Régió jövıképe...

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28.

Részletesebben

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011

Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl. Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok. Budapest 2011 Jelentések a magyar felsıoktatás minıségérıl 6 Párhuzamos vizsgálatok: agrár alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE

AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS FOGORVOS KÉPZÉSEK PÁRHUZAMOS ÉRTÉKELÉSE A MAB 2006/2/II/1/2. sz. határozata: Az intézményi önértékelések, valamint a látogatások alkalmával tapasztaltak alapján megállapítást nyert,

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Intézményi Minıségirányítási Program 2009.

Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Intézményi Minıségirányítási Program 2009. Tartalom 1. BEVEZETÉS 4 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6 3. AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSÉNEK HOSSZÚ TÁVRA SZÓLÓ ELVEI ÉS AZ AZOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ELKÉPZELÉSEK 8 3.1.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG

I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG I. RÉSZ REAL-TIME NETWORKING MÓDSZEREK ÓRA- ÉS VIZSGATERV TANANYAG 1 Elmélet és módszerek Az elırejelzések alapján az európai és benne a magyar gazdaság számára egyre inkább egyértelmő, hogy a világgazdasági

Részletesebben

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör:

Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Integrált Termékfejlesztési Hálózat MENTORÁLÁS/MENTORSÁG munkacsoportja Kutatás II. témakör: Magyarországon a munkaerı-piaci szereplık igényének, ill. viszonyulásának meghatározása a mentorság-mentorálás

Részletesebben

A Világ Nyelv program célja

A Világ Nyelv program célja VILÁG NYELV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2008 TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETİ...3 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...3 1. FORRÁS: TÁMOGATÁS A TANULÓKÖZPONTOK FENNTARTÁSÁRA...9 2. ÉLESZTİ: ÚJ IDEGENNYELV-OKTATÁSI

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 29-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben