Büszkék lehetünk! Én és a Kenesei Hírlap. Beköszöntõ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Büszkék lehetünk! Én és a Kenesei Hírlap. Beköszöntõ"

Átírás

1 2013. június Balatonkenesei Hírlap évvel ez elõtt, megszületett az elsõ balatonkenesei hírlap. Az a hírlap, amit még ma is, felnõttek és gyerekek egyaránt örömmel vesznek kézbe és olvasnak. Szerintem abban az idõben nem is gondolták mennyire sikeres lesz ez az újság. Persze, azóta sokat változott és rengeteget fejlõdött. Hogy milyen érzés látni a saját írásaimat a lapjain? Minden hónapban újabb csodálatos érzés. Néha el sem hiszem, hogy egész Kenese az én írásaimat olvasgatja! Nekem ez Büszkék lehetünk! Én és a Kenesei Hírlap olyan, mint egy apró munkahely, és egy benne olyan munka, amit nagyon szeretek csinálni! Lehetõleg minél tovább szeretnék írni a lapba kisújságíróként és talán már igazi újságíróként is. Abba biztos vagyok, ha esetleg nem írok bele tovább, én mindig el fogom olvasni, mert tudom, hogy nagyon hiányozna! Büszkék lehetünk magunkra, hiszen már 100 éve készítjük el Balatonkenese hírlapját, a Mi hírlapunkat! Már kis koromban is olvasgattam az újságot, eleinte azért mert akkor kezdtem megtanulni olvasni és mindent elolvastam ami a kezembe került, késõbb azért mert rajzaim, eredményeim benne voltak az hírlapban.mostanság pedig már olvashatom a saját írásaimat is. Nagyon fontosnak tartom, hogy mindig elolvassam az újságot így tájékozódom Kenese híreirõl másrészt a diákújságíró társaim írásaiból is tanulhatok.szerintem a gyerekek többsége mostanság nem nagyon forgatja egyik írott sajtót sem ez pedig baj.ha felnövök akkor én is tagja szeretnék lenni a balatonkenesei hírlap szerkesztõségnek, ez fontos hogy megõrizzük az írott sajtó fontosságát. A diákújságíró szakkörön a többiekkel egész jól összekovácsolódtunk ami emeli a teljesítményt, Mariann néni pedig mindent elkövet, hogy megtanítson az újságírás fortélyaira. Így minden szombaton összeülünk és mindenki ír valamit a mi újságunkba. Remélem a gyerekeink is ott lesznek 200. évfordulón és õk is ugyanolyan lelkesedéssel fogják olvasni a lapot mint mi! Tóth István Utnak inditjuk e lapot, a melynek szerkesztését kezünkbe tette le a Balatonpart és Balatonkenese fejlõdését is szivükön viselõk egy nagy csoportjának megtisztelõ bizalma. A különbözõ gondolatok közül, amidõn a tollat kezünkbe vesszük nem tudjuk melyiket vessük papirra. Hiszen szeretnénk kitárni valamennyit, hogy látható legyen, mibõl kezdõdött élõ reménysége annak: hogy a Balatonpart e részének nagy jövõje van. Vidéke káprázatos. Kaleidoszkopszerü szinváltozással találkozunk mindenütt. ezt költõ leirni, világhirü müvészek lerajzolni, a legszebb szavu regélõ elbeszélni, sõt a merész fantázia elképzelni sem tudja. Mindennap és mindennap más- más pompa lep meg bennünket. A nap megannyi lépése. A kergetõzõ felhõ minden változása, az égbolt arczának mosolya, derültsége, mélabuja, haragja, komorsága, vad indulata, a szellõ suhanása, a szél járása, a vihar Beköszöntõ Balatonkenese, junius 28-án. korbácsolása nyomán ezer és ezer uj hangulat, kép terem. A természeti szépség ápolásához azonban hozzá kell járulni a munkás kezeknek is. Hisz munka, mozgás a létnek alapfeltétele. Mozgás nélkül nincs élet. S itt kezdõdik a felelet a kérdésre, mely igen sokaknál fog támadni az elsõ szám láttára: vajjon mit akar Balatonkenese ezzel a lappal, mi a czélja, mi a programja? Tenni, cselekedni, munkálkodni akarunk a Balatonpart és kiváltképpen Balatonkenese község és fürdõ fejlõdése érdekében. Ösztönözni, sarkalni akarunk minden tényezõt, hogy e vidék, ahova a Mindenható jó kedvvel, pazar bõséggel hinti áldásait, ahol egyedül Sweicz költõi szépsége, az olasz tavak bája, a miramarei öböl fensége, a lagunák vizének édes titokzatossága, ahol minden csupa változatosság, édes mosolygás- haladjon, fejlõdjön s azzá legyen amivé tenni szeretnénk, a mivé lenni kell az éden kapuja. Az életet akarjuk a mozgással fokozni, ez a czélunk, a többi csak eszköz a czélnak elérésére. Hogy milyen lesz lapunk programmja? Becsületes egyenesség, nyilt járás az egyenes uton, következetesség, tisztesség, erély és elhatározás, ezek az eszmék fejezik ki lapunknak irányát. Azért precizirozzuk ily erõsen, mert tudjuk, hogy nálunk, ha egy ujság jelenik meg valahol, többnyire rejtett, önzõ czélokat sejtenek müködése mögött és gunnyal megvetéssel- a melyben benne van egy bizonyos foku félelem is- beszélnek a háta mögött. Semmit személyes érdekbõl, mindent a Balatonpart és Balatonkenese fejlõdéséért. A nagy hang és a szerénytelenség, a pillanatnyi felhevülés, a gyorsan lobbanó és gyorsan szétfoszló lelkesedés távol fog állani tõlünk. Czakó Gyula

2 4 Balatonkenesei Hírlap június Ti hozzátok akarok szólani, a ti lapotoknak hasábjain Balatonkenese népe. Ugy ismerünk benneteket, mint derék értelmes és jóravaló népet, akik tudtok szeretni, lelkesedni, vannak még eszmények, egyszerü, egyenes és becsületes szivetekben. Tudjuk, hogy most dolgoztok, iparkodtok, reggel korán kelve, estve fáradtan feküdve s pihenésrehirlapolvasásra csak egyszer van idõtök egy héten. Ezen a pihenõ, olvasó napon olvassátok el e sorokat, hisz ti érettetek dolgozó önzetlen barátotoknak szavai ezek. Ti érettetek. Kiváltképpen Balatonkenese fejlõdésének fokozásáért indult utnak a Balatonkenesei Hirlap. Utnak indult, hogy munkára, tettre sarkaljon minden tényezõt, aki csak tud tenni valamit a Balatonpart eme gyönyörüséges részének fejlõdése érdekében. Széppé, naggyá kell tenni e helyet, amelynek nagy jövõje van. És ebben a munkában mindnyájunknak oda kell vinni a maga kövét az épités, a fejlesztés nagy munkájához. Ezek a kövek a: figyelmesség, a vonzalom, a becsülésnyilvánitás, Balatonkenese népéhez! Balatonkenese, julius 19. a tisztelet, a megbecsülõ szeretet azok iránt, akik közibénk jönnek a munkában kifáradva uj erõt gyüjteni. Had szeressenek bennünket, hogy vigyék el jó hirét messze földre Balatonkenese népének, hogy e nép nem zsákmánynak tekinti a közöttük élõket, hogy itten egyesek, község, mindenki azon munkálkodik, hogy a virágzás, elõrehaladás minél nagyobb lépésben mehessen elõre. Sok teendõ vár még reánk a fürdõ fejlesztése érdekében is. Még csak a kezdet kezdetén vagyunk- fásitás, öntözés, világitás stb. mind- mind olyan dolgok, amelyek fokozásán és megoldásán gondolkodnunk és megvalósitásán munkálkodnunk kell. Komoly öntudatos munka áll elõttünk, uj életre, megujhodásra van szükségünk, ha azt akarjuk, hogy e hely, ahol születtetek, ahol éljük életünket, s ahol egykor az édes anyaföld eltakar bennünket azzá legyen, amivé lenni óhajtjuk. Községünk fekvése, természeti szépsége, a MÁV állomása, a balatoni közelsége és jósága mind- mind arra predestinálják e helyet, hogy mintegy kiemelkedjék a szépen fejlõdõ balatoni fürdõk sorából. Lélekemelõ látni a szépért, a haladásért lelkesedni tudó embert, s tudni azt, hogy a jövõ nemzedékek szeretete áldani fog érette bennünket. Hisz mi jóban, rosszban itt élünk, azért kell, hogy szivünk- lelkünk, minden érzésünk és minden munkakedvünk egybeforrjon a szent ügyért. A Balatonkenesei Hirlap a maga munkakedvével, minden erõvel segiti és fogja segiteni e munkát, önzetlenül és minden érdek nélkül. Az érdek, a maga csalogató, hiu, üres, képmutató, szemkápráztató fényével nem vezet bennünket, csak a szivünk, csak a lelkünk- becsülettel élni és munkálkodni az elõrehaladáson. De álljunk mindannyian ott a munka mellett, dolgozzunk mindannyian az adott talentum szerint tisztességgel és igazán Nekünk is rakni kell a tüzre, hogy ki ne aludjék. Egy- egy hasáb fát, a megértésnek és szeretetnek fáját, hogy a haladásnak és fejlõdésnek tüze minél nagyobb lánggal lobogjon. A Balaton poétája ( ) Balatonkenese, július 12. Itt élt Balatonkenesén s itt piheni csendes álmait a Balaton költõje, sóvári Soós Lajos. Poéta lélekkel, szeretettel, imádattal járja be a Balaton mosolygó vidékét, árnyas ligeteit, felkél az énekes madárral, bolyong az illatos réteken, csörgõ patak partján, hallgatja a vadgalamb meg gerlice búgását s azután dalba fog s hivatása magasztosságában keresi és találja fel boldogságát Senki sem írt a Balatonról annyi és oly sok szép költeményt, mint õ. Balatoni költeményei külön kötetekben jelentek meg. Végigjárva berket, erdõt, mezõt, vadvirágos réteket, mindig csak vissza- visszavágyik oda, ahol a mennyország ragyogását látja, a hívogató tündérhez, a Balatonhoz. Szereti, nem azzal a szeretettel, amely éget, hanem ideális lelke ábrándos szeretetével, melynek melegébõl a költészet gyönyörû virágai fakadnak. Bolyongó képzeletét még a nádas fészket rejtõ helye is megragadja, egyedül a természet a hívogató, csalogató szép Balaton képes õt megérteni, az néki minden boldogsága. Az az õ mindene, azé lelkének gondolata, szívének minden dobbanása- azé költészete. Ritkulnak soraink, mint lapunk betûi. Fogyunk napról- napra, mint a meleg napsugár, végtére azon vesszük észre magunkat, hogy magunk maradunk. Elmarad egy idõre a kis rikkancs, s a lapeladás szünetel a jövõ szezonig. Megszûnik a rikkancs keresete, a hagyományos egy fillér s a borbély üzleteinkben nem tudják ezután még a hirdetéseket is elolvasni. Jön a pihenés nem jön az õsz, jön a szüret s valakinek csak le kell szedni azt a szõlõfürtöt, amibõl a mi fürdõvendégeink jövõre bort kóstolhatnak. Fürdõegyesület Balatonkenesén Folyó hó (1913. augusztus) 24-én megalakult a Fürdõ Egyesület Balatonkenesén. A vezetõség a Vonatkísérõk Országos Otthona nagytermébe hívta össze a közgyûlését, melyet Hegedûs István fõgymn. tanár, mint az elõkészítõ bizottság elnöke nyitott meg. Az elõadói tisztet a fáradhatatlan Bursits Ernõ igazgató töltötte be. A cél, melyet az egyesület maga elé tûzött: fejlesztése Balatonkenesének vállvetve a polgári községgel, annak vezetõségével, megoldani minden olyan kérdést, amely Balatonkenese széppé, kényelmessé tételét elõmozdítja. Az elõterjesztett alapszabályokat a közgyûlés kevés stiláris módosítással elfogadta, a tisztikart megválasztotta, s Hegedûs István és Bursits Ernõnek az elõkészítési munkájában való agilis részvételükért jegyzõkönyvileg fejezte ki köszönetét.

3 2013. június Balatonkenesei Hírlap 5 A fejlõdés útja Írta: Szabó Miklós Balatonkenese, augusztus 16. Sokan vitatkoznak arról a tudósok, vajon a pihenés és nyugalom hol kedvesebb és jobb, talán a magas bércek kicsi csermelyei tövén, avagy a havasi gyopárok fennsíkjain. Jobb-e a tenger pálmaligete, kedvesebb-e a susogó nádzizegésû édes vizû Balaton mellett a pihenés. Milyen életet lehet élni egyik vagy másik helyen, menynyire lehet elvonulni a világtól, s mégis emberek között pihenni. Hol lehet gyönyörû részleteket találni az ecset hegyére és az írótollnak, hol találhatni fel az elveszett erõt, az egészséget, mind- mind olyan kérdések, amelyek megvilágítását fõcélunkkal tûztük ki. Mindenesetre nehéz a véleményeket összhangzásba hozni, nehéz a különbözõ természeti szépségek bevésõdött képeit a szívekbõl és a lelkekbõl kitépni. Nem is ez a célunk, csupán azt akarjuk, fáklyával akarunk oda bevilágítani, amelynek fénye megragad bennünk, s megszeretjük a mi falunkat. A festõi szép, a sima hullámú víztömeg, a naplemente színgazdag változata, a lefesthetetlen csillagtenger s a már ezer meg ezer változatban újabb és újabb formákban megörökített partszegély ékes bizonysága a hely mûvészi szépségek gazdag tárházának. Ha a jelent nézzük, visszaesést nem látunk, csupán az élõkben van változás. A természet örök gazdagsága lebilincselõ erõ, ellenállhatatlan hatalom, amely leköti gazdagságával a nyugtalan lelkeket és pihenést, erõt, színt, változatot ad a mûvészi léleknek. S micsoda szellemi erõ az, ha egy területen összetömörülve különbözõ ágú mûvészet képviselõi nyaralnak és keresik az egyszerûségben az igazat, a természetességben a mûvészit. Mert egy helynek kulturáltabb volta nem a telkek árának rohamos emelkedésében, hanem az itt lakó szellemi tehetségek puszta ittlakásában áll, mert ez vonzza hozzánk az idegent, ez hozza közelebb a magyart a magyar természeti szépségekhez. Mi magunkénak valljuk a mi mûvészeinket. A balatoni élet Írta: Szabó Miklós Ne nézzetek a Balatonra, ne vágyjatok annyira a langyos hullámok ölelésére, ne kérjétek a Mindenhatót, hogy mindig itt lehessetek, ne szeressétek a gyönge szellõjû vitorlást, ne szédüljetek bele az imbolygó hullámok tövére. Ne kívánjatok utána repülni a fecske sirálynak, szemetekkel ne szívjátok fel a vizet a zöldes, aranysárgás, égszínkék s haragos fekete színû Balatont. Jöjjetek el inkább a kenesei partok északi részére, bámuljátok a festõi tónusokat, a rozsdavörös hullámot a kármin eget, a kék almádit és a zöld füzfõi öblöt Kenesei partokon, kenesei vizeken kezdõdik a balatoni élet. Igazi eredetiségében látható itt a régi Balaton. Itt még nincsen modern kultúra, nem zavarja a lelket az érdek, a pénz, itt lehet megszeretni a Balatont. Fenti anyagok válogatások a korabeli, 1913-as Balatonkenesei Hírlap írásaiból. A jubileumi kiadvány- mely az eredetivel megegyezõ nagy méretben készült el- a Kultúra Házában megvásárolható 500 Ft-os áron. Kenesei emlékek Írta: Dr. Aurély János És amikor úgy Szent István táján a Badi bandája hazament Enyingre, nem jöttünk ám zavarba. A felsõtelepen csak összejöttünk mindennap s cigány híján a Mészöly kisbíró harmonikájára táncoltunk, talán még jobb kedvvel, mint a cigánymuzsikára. Haza szép holdvilágos estén yachton érkeztünk. Egy ilyen útunkkor, csendes este fedeztük fel a vízrõl a kenesei kettõs visszhangot, a nádas mögül a falu felé a református templom irányában. Milyen boldogok voltunk! Többre becsültük a kenesei visszhangnál, egyszerûen azért, mert ez kenesei volt. Régi szép jó idõk. * Aztán jött a vasút. Bizony nekünk fájt látni, hogyan szeli át a Kossuth-liget kellõs közepét. De persze Kenesének éltetõ mindene lett. Csak tíz év elõtt is ki álmodott volna arról, hogy itt emeletes hotelek lesznek? Emelkedjék is kedves falunk, s ez az emelkedés váljék javára polgártársainknak, vendégeink pedig érezzék itt magukat a lehetõ legjobban! * Meg kell említenem, hogy Kenese még a régibb idõkben sem volt ám az utolsó hely az országban. A történelemben meg vagyon írva, hogy itt országgyûlés is tartatott I. Ferdinánd és Zápolya János idejében. Országútja a vasutak elõtt mindig fõútvonal volt. Gyorskocsi állomás volt s elsõ volt a balatoni gõzhajó állomások között, az István nádor és Jellasich találkozása folytán történelmi nevezetességû Kisfaludy gõzös rendszeresen járta partjait. Õrzöm a Pesti Hírlapnak március 12-én megjelent számából a következõ hirdetést: Balatoni gõzhajózás utazási rendje évi március hónapban. A Kisfaludy gõzös Füredrõl minden hétfõn, szerdán, pénteken reggeli 6 órakor indul Keszthelyre, ott meghál. Keszthelyrõl pedig minden kedden, csütörtökön, szombaton reggeli 6 órakor indul Kenesére, s onnan füredi hálására visszatér Erõs vasból készített két rakhajók egyike minden szerdán Keszthelyrõl Kenesére, a másik ugyanezen a napon Kenesérõl Keszthelyre portékákat és termesztményeket szállít. A Pesti Hírlap március 30-i számából pedig bizonyíték a következõ hirdetés: Gyorsutazás Alulírt gyorskocsijai elindulnak Pestrõl Székesfehérváron át a balatoni Kenesére: minden hétfõn és pénteken, onnan Kisfaludy gõzössel Keszthelyre megérintve a balatoni állomásokat; visszajövet Kenesérõl Pestre: minden kedden és szombaton. Változtatások mindenkor tudomásul fognak adatni. Felvételi iroda: Szél utca, Tigris vendéglõben Pesten. Lobmayer M. I.

4 6 Balatonkenesei Hírlap június Ballagás 2013 Kedves Kedves Szülõk! Tisztelt Vendégeink! Kinyitom most ezt a hatalmas mesekönyvet, melyet az óvodába lépés elején kezdtünk közösen mesélni. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy óvoda. Ebbe az óvodába mindennap örömmel indultak a gyerekek. Fogták anyukájuk vagy apukájuk kezét, egyik lábukról a másikra szökkentek, és így köszöntek az ajtóban: Jó reggelt, Óvó néni! Sziasztok, gyerekek! Ha innen nézem, hosszú ez a mese, ha onnan nézem: csak most kezdtük, és már itt a vége, fuss el véle. A mindennapokat átszõtte egy-egy mese, sok-sok játék, csodálatos,izgalmas kalandok. Nem olvashatjuk újra minden lapját ennek a mesekönyvnek, de bízom abban, hogy minden nap emlékezetes maradt mindenkinek. Minden gyerek a maga sajátos küldetésével születik a világra, némelyik, hogy beragyogja a napjainkat, némelyik, hogy próbára tegye türelmünket, némelyik, hogy célt adjon életünknek és némelyik, hogy gondoskodjék rólunk. Van, aki örömöt varázsol az emberek arcára, van, aki feltalálja a régóta kutatott gyógyszert, van, aki vizet talál majd a sivatag alatt, van aki az ûrbe repül. Mert minden gyermek egy csoda, egy lehetõség, egy varázslat. A felnõttek dolga, hogy ezt sose tévesszék a szemük elõl. Ha a szüleiktõl ezt látták, akkor azért, ha pedig nem ezt tapasztalták, akkor annál inkább. Az egyik gyermek életének minden eseményérõl beszámol a szüleinek, a másik inkább befelé ragyog, de mindegyikre igaz: a gyerekek azért látják a varázslatot, mert keresik. Kedves Szülõk! Most az óvoda kapui becsukódnak, és a varázspálca kizárólag az Önök kezébe kerül. Éljenek ezzel a lehetõséggel, fessék be mindennap az eget, számolják meg a csillagokat, hogy a gyermekük legyen a leggazdagabb ezen a világon! Amikor a gyermekük megszületett, új tündér kapott szárnyra. Minden reggel olyan szeretettel nézzenek gyermekeik szemébe, amilyen szeretettel keresik õk az Önök arcán tündérük tükörképét! Köszönöm a szeretetüket, türelmüket, megértésüket. Bízom abban, hogy tudják, csodálatos ajándék a gyermekük és, hogy látják, milyen remek kis emberré cseperedett. Ez a nap a búcsú napja, lezárul a közös mesénk. A mai napon nemcsak a gyerekek, hanem én is fájó szívvel búcsúzom az óvodától. Megkezdõdik számomra is egy másik mese. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert az óvodapedagógusi, vezetõi munkámban megtaláltam életem egyik célját, a gyerekekkel való foglalkozást megtaláltam a hívatásomat, hogy pályám során sikereket érhettem el. A gyerekek között lenni, érteni a nyelvüket, felelõsséggel nevelni, szeretgetni õket, csodálatos érzéssel tölt el a mai napig is. Óvodavezetõi kinevezésem után egy kicsit fájó szívvel szakadtam el a gyerekektõl, de kezdetektõl fogva lelkesített az a tudat, hogy mennyi mindent tehetek, azért, hogy boldog, örömteli óvodai és bölcsõdei életet biztosítsak számukra.vezetõi munkám során mindig arra törekedtem, hogy óvodánk olyan hely legyen, - ami örömforrást jelent a gyermekeknek, a szülõknek, a benne dolgozóknak egyaránt, - ahol dönteni, választani kell, - ahol felelõsséget kell vállalni a gyermekért, önmagunkért, másokért. Hiszem és vallom, hogy becsülnünk és tisztelnünk kell felnõtt társainkban, a gyermekekben az embert, az egyént. A bizalom, az õszinteség, a másokra figyelés, a mások értékeinek, sikereinek az elfogadása számomra követendõ, egyetemes emberi értékek. Mindig ösztönöztem a körülöttem lévõ társaimat, hogy fedezzék, fel saját értékeiket s támogattam a bennük szunnyadó tehetség kibontakozását. A ránk bízott gyermekek nevelésében elengedhetetlennek tartom és követendõnek érzem a felnõtt kapcsolatok alakításában is a hitelességet: azt, hogy mindig önmagunkat, saját személyiségünket adjuk, érzéseinket sem titkolva. Az odafordulást: hogy szeressük a gyermeket olyannak amilyen, tetteinkkel sugározzuk a feltétel nélküli szeretet. Az empátiát :tudjunk a gyermek szemével látni, eszével gondolkodni, szívével érezni, beleérezni, átérezni helyzetét. Ez azért is fontos, mert az igazi nevelõ maga az óvónõ, az óvónõ személyisége. A felnõttek modellszerepe döntõ jelentõségû, hiszen a kisgyermek utánzással tanul, érzelmileg függ tõlünk és ami nagyon fontos, hogy az óvodáskor a legfogékonyabb idõszak egy kisgyermek életében. Mai világunkban kiemelt jelentõségûnek érzem a család szerepét, a családi összetartozás megtartó erejét, az otthon, a szülõföld, a haza szeretetét, tiszteletét. Úgy érzem, hogy, mint közoktatási intézmény vezetõje, mindent megtettem annak érdekében, hogy a rám bízott intézmény szakszerû, törvényes és gazdaságos mûködését biztosítsam. Egyéni sikereim és óvodai eredményeink elérésében köszönöm dolgozóim összefogását, értékes pedagógiai munkáját, hiszen eredményeket elérni csak közös akarással, együttes erõvel lehet. Gondolataimat egy rövid kínai közmondással zárnám: A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az ember szépsége összhangot teremt a házban. Az otthon összhangja rendet teremt a hazában. S ha az országban rend honol, Béke köszönt a világra. Kedves Ballagók! A mesék úgy kezdõdnek, hogy egyszer volt, hol nem volt, és úgy fejezõdnek be:hogy, boldogan éltek..., aki nem hiszi, járjon utána...! Én is azt kívánom, hogy sikerrel vegyétek az akadályokat az úton, ami elõttetek áll, egyszóval éljetek boldogan! Elköszönök tõletek, és az óvó és a dajka nénik is búcsút intenek nektek. Most becsukom mesekönyvünket. Kívánom, hogy õsszel mindenkinek nyíljon egy új könyv, egy olyan szép, amilyen csak lehet! Elhangzott a KippKopp Óvoda és Bölcsõde évzáró ünnepségén. Írta és felolvasta: Thury Attiláné óvodavezetõ Zarándoklat Altöttingbe Július (hétfõ, kedd és szerda) Indulás július 29-én, hétfõn Balatonkenesérõl a 6 órai szentmise után. Oda- és visszautazás alkalmával egy-egy nevezetes helyet meglátogatunk. A tervek szerint a Szent Flórián apátságot Ausztriában, illetve a XVI. Benedek pápa szülõvárosát Németországban. Altöttingben két éjszakát töltünk szállodában. A zarándoklat fõ célja az altöttingi Mária szentély. Ott van alkalmazásban Szeles Péter orgonamûvész, aki vendéglátónk és kalauzunk lesz a szent helyen és környékén. Minden résztvevõ a rá esõ tényleges költséget fizeti, amely elõre láthatóan a következõ : Ft autóbuszköltség egységesen mindenki számára, valamint szállásköltség, mely az igényektõl függõen háromféle lehet a 2 napra: 1 ágyas szoba félpanzióval: 104 Euró 2 vagy 3 ágyas szoba félpanzióval: 82 Euró Szállás csak reggelivel: 55 Euró A jelentkezõket összegyûjti és információval ellátja Kúl Imréné Balatonkenese Széchenyi u Tel: 06-88/

5 2013. június Balatonkenesei Hírlap 7 Tisztelt Szülõk, Vendégeink! Kedves Diáktársaim! Úgy tartják az idõs emberek, hogy mindennek eljön a maga ideje. Idáig nem gondoltam végig ezt a mondatot. De mikor ennek a beszédnek a megírására készülõdtem, elgondolkodtam e bölcs mondáson. Március körül még nagyon vártam, hogy legyen már vége az általános iskolás éveimnek. S most az utolsó napokban elbizonytalanodtam, ezerféle érzés kavarog bennem. Nyolc évvel ezelõtt, mikor édesanyám kezét fogva beléptem az iskola épületébe tele voltam félelemmel, bizonytalansággal. Izgultam, hogy a barátságos óvoda után mi vár itt rám. Aztán hamar megbarátkoztam a tanító nénivel, osztálytársaimmal. Megismertem az iskolai éltet: a kemény tanulást. Megtanultam az olvasás és írás nehéz tudományát. Nehéz, egyben izgalmas évek voltak ezek. A helyesírásomra gondolva ez még mindig nagyon izgalmas. Majd a felsõ tagozat következett. Ahány tantárgy, annyi új tanár. Csupa érdekes dolog: történelem, irodalom, fizika, kémia Aztán jöttek a szürke hétköznapok, amikor már nem éreztem olyan érdekesnek a tantárgyakat, mert tanulni, tanulni, tanulni kellett, volna. Azt kívántam, hogy legyen már vége. Voltak ünnepnapok is! Játékos vetélkedõk, vidám farsangok és bálok valamint komoly szerepléssel járó ünnepélyek. Na és a kirándulások. Mind kedves emlék. Ez az épület otthont ad egy világnak, a mi világunknak. Itt Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket ezen a várva várt napon! Köszönjük a Jó Istennek és akik eltervezték és véghezvitték, hogy legyen az épület nem csak az öregeknek, de Kenesének is öröme. Szerintem nagyon kiemeli a várost. A központban van. Köszönjük mindenkinek akik részt vettek a munkában. Sok ellenség is volt akik nem akarták, gyõzött a jobb. Én már idõs vagyok, de figyelemmel kísértem valóra válik-e az álmunk. Amikor már állt az épület hallottam, hogy a régi ablakok cserélésére már nincs pénz. És akkor jött a gondolatom, hogy ami pénzt eltettünk még a Drága Férjemmel együtt jótékony célra, és nem költöttük el, most felhasználom. Ugyanis eladtuk az almádi nyaralónkat és félretettük ezt a milliót, a többi a gyermekeimé lett. Gondoltuk azt is, nem tudjuk nem leszünk-e betegek és szükség lesz rá. De nem úgy alakult. A párom meghalt. Nagy ûrt hagyott rám, de voltak a jó barátok akik mellém álltak, vigasztaltak, hívtak kirándulásokra, de sajnos elmúlt a fiatalság, jöttek a betegségek a gondok. De itt volt az a pénz. Azt megígértük egymásnak, ha egyikünk elmegy, az itt maradó viszi tovább, nem adjuk csak jótékony célra. Most úgy éreztem itt az alkalom, hogy segítsek. De kihez forduljak? Elmentem a Polgármester Úrhoz, szeretettel fogadott, adott jó tanácsot, egy-két hely felmerült, de én csak visszatértem a kenesei idõsek klubjához. Így abban maradtunk, hogy legyenek új ablakok. Nagyon örültem! Köszönöm a segítséget. Gyorsan elintéztük az ügyvéddel és a bankban és én megnyugodtam, hogy jó helyre adtam a pénzt. Mert én nagyon szeretem Kenesét, nagyon szeretek itt élni. Biztos, hogy a Drága Párom is örül. Szeretjük a klubot. A Pozsonyi Monika vigyáz ám ránk. Legtöbbször itt van az ebédnél is. Ügyel a mennyiségre, meleg-e az ebéd. No de azok a jó kis meditációk, nekem sokat segít. Az itteni személyzet is aranyos. Ha valami óhajunk-sóhajunk van, meghallgat és vigasztalást ad, ez a Julika. Õ meghozza a gyógyszereinket, bevásárol. Ákossal tornázunk, felolvas nekünk, imádkozunk, énekelünk. Ági aki mindig mosolyog, figyelmes. Jó teákat fõznek a kávé mindig Tanévzáró Cím???? megtanultuk, hogy a sok megírt - és a még több nem meg írt - iskolai házi feladatnál még fontosabbak az emberi leckék, melyekkel itt szembesültünk: ezeket pedig az élet könyörtelenül számon kéri, és akik tõlünk kérték számon a különbözõ tananyagokat, köztük például Vera néni, aki nem értékelte osztályunk kortárs mûvészetét. Gabi néni és Ildi néni, akik máig sem értik, hogy vannak olyan diákok, akiknek a némettudása visszafelé fejlõdik. János bácsi, aki mindig furcsán nézett ránk, amikor azt mondtuk, hogy tõlünk, Jobbra van Románia. Klári néni, aki a számok erdejében vitte nekünk a lámpást, ezáltal amit eddig homály fedett arra is fény derült. Ahogyan az osztálytársaimra nézek, szeretnék megváltó dolgokat mondani, metaforákban és rébuszokban beszélni, ígérni, szépet mondani, vigasztalni, de nem megy. Szomorú vagyok. Amikor arra gondoltam, mennyi mindent viszek magammal, csak akkor tudatosult bennem mennyi mindent hagyok itt. Utoljára szüleinkhez szólok. Hogy nekik mennyi mindenért tartozunk köszönettel azt felsorolni lehetetlenség. Igyekszünk szorgalmunkkal és a becsületes életünkkel meghálálni mindazt, amit értünk tettek és tesznek ezután is. Ezt megígérjük. Mi pedig indulunk megkeresni azt az utat, amelyet választottunk. Elhangzott a Pilinsuky János Általános és Mûvészeti Iskolai tanévzáró ünnepségén. Írta és felolvasta: Mikola Marcell meleg. Van TV, elégedettek lehetünk. Itt jó helyen vagyunk. Ha két-három nap szünet van, hiányzik. Köszönjük azoknak, akik jönnek látogatni. Köszönjük az Esperes Úr és Kedves Felesége látogatásait. Még betegen is eljött hozzánk. Isten áldja meg a jóságáért, kedves családjával élhessen még soká! Jó egészséget kívánunk! Minden egyedül élõ öreget, fiatalt várunk sok szeretettel, ne higgyetek az ellenségeskedõknek! Ne nézzétek le embertársaitokat, mert az Atya elõtt mindenki egyenlõ! Köszönöm, hogy meghallgattak! Mindenkinek jó egészséget, szeretetet, békességet kívánok! Margit néni Szeretlek benneteket! Kedves Margit Néni! Köszönjük a kedves szavakat és mindazt amit eddig is kaptunk Margit Nénitõl. Elsõsorban persze az önzetlen adományát szeretnénk megköszönni, de ezen túl is köszönet illeti a kitartásáért, biztatásáért, együttérzõ támogatásáért. Bizony támogatása nélkül a felújított épületben a régi ablakok és a régi bejárati ajtó maradt volna, ami biztos, hogy az épület esztétikai és funkciós hatását is csökkentette volna. Így azonban mindnyájan örülhetünk az öszszes új hõszigetelt ablaknak, ajtónak. A jelenlegi és jövõbeni szolgáltatást igénybe vevõk, valamint az intézmény minden dolgozója nevében köszönjük ezt a nemes cselekedetet, amire mindig emlékeztet majd az Idõsek Klubja bejárati ajtajánál elhelyezett réztábla. Végezetül pedig fogadja szeretettel ezt az idézetet: Mindenki úgy adjon, ahogyan elõre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerûségbõl, mert a jókedvû adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bõségben éljetek minden jó cselekedetre. 2Kor 9,7-8. Pozsonyi Monika intézményvezetõ

6 8 Balatonkenesei Hírlap június Merre tovább Tátorján Játékvár? A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetésére tõl kaptam megbízást. Elsõ kötelezettségeim között szerepelt a Kft. pénzügyi helyzetének átvizsgálása, a könyvelõvel történõ egyeztetés. Megállapítást nyert, hogy nagyságrendileg 2 millió Ft hiány mutatkozik az év hátralévõ részének biztonságos mûködéséhez. A hiányzó összeg nagy része a Magyar Államkincstár és a NAV felé fenálló tartozás, másrészt a szállítok felé fenálló fizetési kötelezettségek határidejének csúszása. A Kft. Felügyelõ Bizottsága rendkívüli összejövetelén felülvizsgálta a Kft. 5 éves mûködését. A Bizottság kikérte a Kft könyvelõjétõl a és évi fõkönyvi kartonokat. Pénzügyi, számviteli szakemberekkel konzultálva az alábbi megállapítást tette: (részlet Gyõrfi Károlyné felügyelõ bizottsági tag által összeállított jegyzõkönyvbõl). Jegyzett tõke Eredménytartalék/ elõzõ évek eredménye Éves eredmény/ kiadások, bevételek mérlege Ft Ft Saját tõke/ elõbbi három tényezõnek a mérlege M Ft Ft Ft Ft M Ft Ft Ft Ft M Ft Ft Ft Ft M Ft Ft Ft Ft M Ft Ft Ft! Ft A fenti táblázatból megállapítható, hogy 2008-ban zárt rendkívül negatív eredményû évet a Kft, tekintve, hogy abban az évben önkormányzati támogatást nem kapott. A következõ évben ben hitelfelvétellel próbálták pótolni a hiányt, az éves zárás pozitív eredményt mutat, ám az eredménytartalék összegén ez nem javított ben az önkormányzat jelentõs segítséget nyújtott a Kft-nek, hiszen a hitel visszafizetése megtörtént, így a kamatok a továbbiakban nem növelték a kiadásokat, valamint 6, 5 M Ft támogatást is nyújtott, így az összesen nyújtott 12, 5 M Ft-nak köszönhetõen az éves mérleg ismét pozitív, jelentõs, mintegy 4 M Ft-os összeggel. Azonban a saját tõke az elõzõ években felhalmozott negatív eredmények után még mindig jelentõsen negatív ( Ft) ben hasonló a helyzet, 9, 5 M Ft támogatást biztosított az önkormányzat, az éves mérleg ismét pozitív bár jelentõsen kisebb mértékben, a saját tõke eredménye alig változott. A év hasonló A két év összehasonlítása során nagyon sok könyvelési tétel nagyságrendileg alig változott. Jelentõs eltérés a béreknél mutatkozik: a évben 2 M Ft-tal magasabb kifizetések voltak, a minimálbérhez történõ bérkiegészítések miatt, ez dolgozónként mindössze Ft-os emelést jelentettek. Ami még világossá vált, hogy a Mókuska Bölcsõde kiadási és bevételi oldala között Ft különbség mutatkozik, ezt a hiányzó összeget a Kft a kenesei bevételekbõl gazdálkodta ki. Mindezek magyarázatot adnak a 2011 és év közötti eltérõ eredményre. Az is jól látható, hogy mindkét év jelentõs adó és járuléktartozással fordult, tehát az év elsõ félévében hasonló jellegû kifizetési problémák voltak, mint ahogy ebben az évben is jelezte a megbízott ügyvezetõ. Összességében megállapítható, hogy a Kft gazdálkodása, kiadásai nem tartalmaznak túlzó kifizetéseket. Balatonkenese Önkormányzat által nyújtott támogatás Év Intézményi Bölcsõdei normatíva kiegészítés Összesen mûködési támogatás szep.-tõl vettük át millió - 5 millió millió 6 m. hitel visszafizetés 1,5 millió 12,5 millió ,1 millió 5,4 milli 9,5 millió ,6 millió 6,3 millió 9,9 millió Összesen 23,7 millió 13,2 millió 36,9 millió Tátorján Bölcsõde és Családi Napközi kihasználtsága Év tól Beiratott gyermekek száma az év folyamán Tátorján Bölcsõde Ellátotti átlag létszám Tátorján Bölcsõde 12 férõhely 13 fõ Kipp-kopp óvoda fenntartásában Beiratott gyermekek száma az év folyamán Családi Napközi Ellátotti létszám Családi Napközi 7 férõhely Játéktári szolgáltatást igénybe vevõ gyermekek száma fõ fõ tõl fõ 7,1 fõ fõ 9,06 fõ 17 fõ 5,22 fõ 762 fõ fõ 10,03fõ 13 fõ 5,33 fõ 468 fõ fõ 9,73 fõ 12 fõ 4,74 fõ 410 fõ fõ 9,56 fõ 10 fõ 5,02 fõ 249 fõ fõ Átlag ig 8.92 fõ 7 fõ Átlag ig 5,12 fõ ig 56 fõ+62 fõ jelmezkölcsönzés A bölcsõdébe beiratott gyermekek életkora átlag 1,5-2 év közötti, szeptemberében 2 fõ megy óvodába. A családi napközibõl 2 gyermek megy óvodába összel, felvételi elõjegyzésben 1 gyermek van. A játszóházi szolgáltatást igénybe vevõket külön személy alkalmazása nélkül a családi napközis csoportban fogadjuk. Az intézmény mûködési engedélyében szereplõ férõhelyek kihasználtsága maximális, több gyermek a jelenlegi engedély szerint nem iratható be. Az ellátotti átlaglétszám a naponta jelenlévõ gyermekek éves átlagát mutatja. Az átlagot lehúzza a nyári és téli zárvatartás, valamint a gyermekek betegségének ideje, amikre nem kapunk normatívát. A Játékvár kihasználtsága fokozható lenne újabb bölcsõdei vagy családi napközis csoport megnyitásával a jelenlegiek mellett. Az önkormányzat- képviselõ testülete több alkalommal tárgyalta a Tátorján Bölcsõde és Családi Napközi további mûködtetésének lehetõségét. Megoldási lehetõségek: - A Tátorján Kft. tovább mûködteti a bölcsõdei és családi napközis csoportot - Az épület adta minden lehetõséget kihasználva, a jelenlegi irodák átalakításával a Kipp-kopp óvodában lévõ bölcsödei csoport áthelyezése, így a város bölcsõdés gyermekeinek ellátása egy helyen biztosított. A Tátorján Játékvárban így két bölcsõdei csoport és egy családi napközis csoport játszóházzal mûködne a Kft. fenntartásában. - További variációs lehetõség: egy bölcsõdei csoport + két családi napközis csoport egy játszóházzal a Kft. fenntartásában. A Tátorján Kft. helyett önkormányzati fenntartásában a Kipp-kopp Óvoda és Bölcsõde veszi át a Tátorján bölcsõde és családi napközi mûködtetését, a játékvár épületében továbbra is marad az egy bölcsõdei és egy családi napközis csoport. A döntés joga a képviselõ testület kezében van, remélhetõleg az összes körülmény, tárgyi és személyi feltétel, pénzügyi számítások ismeretében bölcs határozat születik. Novák Éva ügyvezetõ

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3

2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 2014. február Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket közlünk.

Részletesebben

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK 2014. június Balatonkenesei Hírlap 3 BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK Július 11-én pénteken, a nyitónapon: Bevezetõ program:

Részletesebben

Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3

Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a választáson rám szavaztak, és a kampányom során segítségemre voltak. Kopogtató cédulát

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin

HÍRLAP BALATONKENESEI. Gopcsa Katalin KÖSZÖN TI OLVASÓI T BALATONKENESEI 2008. JANUÁR 20. XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM HÍRLAP A 20 ÉVES Tisztelettel meghívjuk Önt, kedves családját, barátait 2008. január 22-én 17 órára a Faluházba (Balatonkenese,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

Papkeszi Önkormányzati Lapja XIX. évfolyam 4. szám 2013. szeptember

Papkeszi Önkormányzati Lapja XIX. évfolyam 4. szám 2013. szeptember Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja XIX. évfolyam 4. szám 2013. szeptember Interjú Humli Dáviddal, aki 2013 májusában a rangos második helyet szerezte meg a nemzetközileg elismert szakácsversenyen

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 10. szám (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava 2014. október november Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3

Adventi várakozás. Katolikus karácsonyi miserend. Adventi alkalmak a katolikus egyháznál. 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 2011. november Balatonkenesei Hírlap 3 Advent (úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. Advent elsõ vasárnapja egyúttal

Részletesebben

A család minden tagja számára

A család minden tagja számára NOE Levelek A család minden tagja számára 193-194. 2007. december Nagycsalád 2007. december 1 Tartalomjegyzék 20 éve a családok szolgálatában.................... 3 Így ünnepeltünk.............................

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók!

Tanévnyitó. Tisztelt Olvasók! Tanévnyitó Széchenyi teljesítménytúra az alsó tagozaton Immár hagyománnyá vált a szeptember elsõ felében megrendezésre kerülõ Széchenyi-emléktúra, melyen évrõl évre az iskola is képviselteti magát. Az

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015.

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015. Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 2. szám A település közéleti lapja Lakossági fórum a közlekedésről Ferenczi Gábor polgármester a fórum három fő témájának jelölte a közútfejlesztéseket, amelyek

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

Kistérségi Gyógyítóház

Kistérségi Gyógyítóház Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 2. szám 2010. Nyár Kistérségi Gyógyítóház alapkövének ünnepélyes letételére került sor 2010. június 4-én a volt Süke iskola helyén. Tét Város Önkormányzata pályázatot

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben