Alapítva: október TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítva: 1956. október TARTALOM"

Átírás

1 LVI. évfolyam, szám Világirodalmi folyóirat Alapítva: október szeptember október TARTALOM HOMMAGE À CZES AW MI OSZ CZES AW MI OSZ Orpheusz és Eurüdiké (Vörös István fordítása) CZES AW MI OSZ Az akarat legendája (Mihályi Zsuzsa fordítása) ANDRZEJ FRANASZEK Mi³osz élete részletek (Pálfalvi Lajos fordítása) CZES AW MI OSZ Mittelbergheim (Vörös István fordítása) Ne költsünk belôle mítoszt! Agnieszka Wolny-Hamka³o beszélgetése Andrzej Franaszekkel (Mihályi Zsuzsa fordítása) CZES AW MI OSZ A feladat (Vörös István fordítása) KONSTANTY JELEÑSKI Hegyek között, idôm puha fényei (Tempfli Péter fordítása) CZES AW MI OSZ Európa védelmében (Pálfalvi Lajos fordítása) Dosztojevszkij a szellem betegségeit vizsgálta Cezary Gawryœ és Józef Majewski beszélgetése Czes³aw Mi³oszsal (Pálfalvi Lajos fordítása) CZES AW MI OSZ Önmagam szemléletes leírása egy pohár whisky fölött, teszem azt, a minneapolisi reptéren (Vörös István fordítása)

2 CZES AW MI OSZ Ördögök (Pálfalvi Lajos fordítása) CZES AW MI OSZ Dosztojevszkij (Pálfalvi Lajos fordítása) MÛHELY MÓZES HUBA Pohárfelirat TÁJÉKOZÓDÁS MIKLÓSVÖLGYI ZSOLT Minden tér szûk nekem Beckett klausztrofób tereirôl TÚRI MÁRTON Az elhagyatottak tanúsága Magány és emlékezet Samuel Beckett Társaság címû mûvében MAGYAR MIKLÓS André Malraux és a regény PELLE JÁNOS A posztkommunisták és az új magyar jobboldal, avagy a XX. század elátkozott öröksége (Schmidt Mária: Politikailag inkorrekt) LYNN FREED Ôrjárat: a dél-afrikai múlt mint elôzmény (Tárnoki Attila fordítása) S. KIRÁLY BÉLA Francia politikusok írói becsvággyal KÜLFÖLDI SZERZÔINK E számunk megjelenését a Lengyel Intézet támogatta. Látogasson el honlapunkra: A Nagyvilág támogatója: Nemzeti Kulturális Alap

3 CZESŁAW MIŁOSZ Orpheusz és Eurüdiké Hádész nagy kapuja elôtt a járdapadkán Orpheusz összehúzódik a heves szélverésben, Mely kabátját cibálja, ködgomolyokat sodor, A fák levelébe hempereg, ôrjöng. Az autók fényeit El-elnyeli a köd, ahogy mindenen átörvénylik. Az üvegezett ajtónál megtorpan, Orpheusz bizonytalan, Hogy lesz-e elég ereje az utolsó megpróbáltatáshoz. Felesége egyszer azt mondta: Te jó ember vagy. Nem nagyon hitt neki. Tudta, a lírai költôknek rendszerint hideg a szívük. Ez majdnemcsak kötelezô. A mûvészi tökély Ilyen fogyaték árán érhetô el. Csak a nô szerelme melegítette át, csinált belôle embert. Amikor vele volt, magáról is másképp gondolkodott. Most, amikor meghalt, nem okozhatott csalódást neki. Belökte az ajtót. Folyosók, liftek labirintusában haladt. A kékes fény nem fény volt, hanem földi félhomály. Elektromos kutyák rohantak el mellette nesztelen. Emeletet emelet után, százat, háromszázat utazott le, csak le. Át is fázott. Tudatában volt annak, hogy a Seholba került. A kihûlt évszázadok ezrei alatt, A szétoszlott nemzedékek sírdombja közt, Úgy tûnt e királyság lefelé végtelen. Árnyak tolongó arcai vették körül. Felismerte némelyiket. Érezte saját vére ritmusát. Szinte tapintotta tulajdon életét, s a bûneit. 663

4 És félt találkozni velük, akikkel rosszat tett. De ôk már emlékezetképtelenek voltak. Átláttak rajta a közöny szívéig. A lantot, a lantot szorította magához. Föld muzsikáját vitte benne a csendokádó Szakadék ellen, melynek pora a hangokra ülepszik. És eluralkodott rajta a zene. A rabságába került. A zene énekelte ôt, és ô kívülrôl hallgatta magát. A lantja rajta játszott. Végül leért e táj urának székhelyére. Perszephoné kiszáradt körte- s almafák között, Görcsöktôl fekete, csupasz ágak alatt hallgatta. A trónja gyászos ametisztbôl. És ô énekelt a reggeli fényrôl, a zöld folyókról. A rózsaujjú hajnal füstölgô vizérôl. A színekrôl: a cinóber, a kármin, Az égetett siena, az égszínkék volt dalában. Az úszás gyönyörûsége sziklák között. Lakomázás egy balkonon a halászfalu zsivajában. A bor, a só, az olíva, a mustárok, a mandula ízére tért. A fecske, a sólyom röptére, a pelikánraj méltóságteljes repülésére az öbölben. Egy nyaláb esôverte orgona illatáról dalolt. És, hogy saját szavait a halál ellen sorakoztatta fel, Soha, semmilyen eszközzel a semmit nem dicsérte. De nem tudom, kérdezett rá az istennô, tényleg szeretted ôt? Ugyan megmenteni egész idáig eljutottál. Ezért vissza is kaphatod. A feltétel csak az: Egymással tilos szóba állni. És a visszaúton Nem fordulhatsz hátra, meggyôzôdni, hogy ott jön-e. Hermész elôvezette Eurüdikét. Az arca más, nem ô, és szürke teljesen, 664

5 Leengedett szemhéj alatt szempillaárny. A lépte, mint egy bábué, vállán Hermész keze. Szerette volna Orpheusz kimondani a nô nevét, Kiszabadítani e mély álomból is. De vissza- Tartotta a saját adott szava. Elindultak. Elöl a férj, aztán, kicsit mögötte Hermész szandálkoppanása s a szûk, Halotti-pólya-szerû ruha alól apró lábak csosszanása. Az ösvény foszforeszkálva vitt fölfelé A sötétben, amely olyan volt, mint egy alagút fala. Megállt és hallgatózott. Csakhogy akkor Megálltak ôk is, és a visszhang elveszett. Ha ment, megint hallhatta a kétféle léptüket, Néha szorosan itt, de néha távolabb. És így hitére ráfutott a kétkedés, Körülfonta ôt, akár egy hideg kúszónövény. A sírni nem tudó, most sírt, hogy elvesztette A halottainkból való föltámadás reményét. Mert egy volt már csak ô a halandók között, A lantja hallgatott, az álma védtelen. Tudta, hogy hinni kell, de nem tudta, hogyan. Szinte belealudt a saját léptei zajába, Miket hiába számolt önfeledten. Nappalodott. A sziklák láthatóvá váltak A mélybôl nyíló kapu felfénylô szemétôl. Az történt meg, amit elôre is tudott. Amikor hátrafordult, Az ösvényen nem volt mögötte senki. A nap. Az ég. A felhôk erre-arra. Csak most csapott ki szájából a szó: Eurüdiké! Hogy tudnék élni nélküled, vigasztalóm! A fû illatában, méhzümmögés között Az álom ott érte utol a földre bukva arccal. (2002. augusztus szeptember) VÖRÖS ISTVÁN fordítása

6 CZESŁAW MIŁOSZ Az akarat legendája Amikor az emberi tudatban megszületik a sokaságszörny, a sokaságorganizmus legendája, ahol, mint a bálna gyomrában, élni kénytelenek a jelenkori Jónások, megjelenik egy olyan figura, akivel addig nem találkoztunk, de nagy karrier elôtt áll a történelemben. E figura kalandjai egyúttal a kapitalista demokrácia kalandjai is, amikor átlép az ellentétes, rossz oldalra; a megvalósulni készülô antitézisek egyike. Ô az erôs ember, aki az elszenvedett sérelmek miatt elfojtott haragot érez a társadalom iránt, és túlteng benne a hatalom- és a becsvágy, akiben megvan az akarat, hogy mindenáron elégtételt vegyen törvényes és törvénytelen eszközökkel. Áthatja valóját a sértett düh, ez az összetett érzelem, amelyben keveredik a gyûlölet, a harag, a vágy arra, ami számára elérhetetlen, és van benne egyes értékek iránt mesterségesen táplált megvetés is. Ezeket titokban nagyra tartja, de nem tudja megszerezni ôket. Ahhoz, hogy megszülessen ez az alak, olyan körülmények kellenek, amelyek segítenek kifejleszteni a sértett dühöt. Elôször is úgy kell mûködnie a társadalom gépezetének, hogy minden lépésénél leküzdhetetlen akadályokba ütközzön az ember, ha el akarja érni a vágyait, és minduntalan útját állják törekvéseinek. Ahol minden pénzkérdés, ahol a szerelemtôl kezdve a nemesi címig mindent meg lehet kapni pénzért, ott kitûnô táptalaj képzôdik ehhez. A rendszer természetébôl adódóan kevesek elôjoga a pénz birtoklása. A többiek mértékletességre, szegénységre vannak ítélve, amelyet személytelen erô kényszerít rájuk, és van egy pokoli ráadás: nézhetik a maroknyi kiválasztott gondtalan életét. Személytelen az erô, senki sem felelôs érte, ezért ha felébred a harag a mellôzöttekben, akkor nem is a vagyonosok ellen irányul, hanem inkább a kötelezô érvényû törvény és erkölcs a célpontja. 666

7 De ez még semmi. Ahhoz, hogy kifejlôdjön a sértett düh, az kell, hogy ugyanolyan jónak, ugyanolyan értékesnek érezze magát az ember, mint a gyûlöletes személy, akinek nem azért jutott gazdagság és pozíció, mert jobb, hanem a megmagyarázhatatlan véletlen folytán, vagy éppen ragadozó természetének köszönhetôen. A sértett düh alapja az, ha kihasználatlan erényeinket a világ gazdagjainak sokszor silányabb erényeivel hasonlítjuk össze. A szigorú kasztrendszerben, ahol áthághatatlanok a kasztokat elválasztó határok, ahol mint a középkorban veleszületett tulajdonság az adott kaszt vagy rend, ahol az ember egész életében a kasztján belül marad a sértett düh csak az egyazon rendhez tartozó emberek között fejlôdhet ki, például egy kereskedô esetében a többi kereskedôvel szemben. 1 Ahol viszont az egyenlôség elve uralkodik a legmagasabb hatalommal, a pénz hatalmával szemben ott a társadalom egészére irányul az elfojtott indulat, a törvényeket és a szokásokat veszi célba, ezeket pedig az egyén hajlamos fikciónak, ravasz elképzelésnek tekinteni, amelyet a személytelen sokaság vet be annak érdekében, hogy megfékezze az erôs ember lendületét és vágyait. A névtelen emberiség maffia lesz, amely a vesztemre tör. Ezért jöjjön a harc, játékszabályok nélkül, hiszen nem tartja be ôket a másik oldal sem, vessük be ugyanazokat a visszatetszô módszereket, a színlelt etikát, a hamis jámborságot, legyen porhintés a sokaságért hozott áldozat. És ebben rejlik a paradoxon: az a kor, amely már nem a kinyilatkoztatott vallásban, és nem is a természeti vallásban, hanem a társadalom szervezetében kezdi keresni a morál sarokkövét megteremti ezzel a lázadó típusát is, aki nyomot hagy a történelem lapjain, ha valamikor a kezébe kerül a modern technika fegyvere. Ha ez a lázadó ráébredt arra, hogy mind a vallás, mind az erkölcs csupán emberi agyszülemény, a föld pedig a gonosz földje, feljogosítva érzi magát arra, hogy hadat üzenjen a gyáva és aljas tömegnek, amely maga teremti isteneit, fétiseit, ezekben a fétisekben hisz, és ezt írja elô másoknak is. Nem ugyanolyan, mint egy közönséges bûnözô: a bûnözô nyíltan harcba száll, nem állít föl elméleteket, amelyek igazolhatják a tetteit, nem vonja kétségbe a harc puszta tényével az általánosan tisztelt értékeket, ezek mintha a cselekedetei szféráján kívül léteznének. A sértettséggel teli individualistát sosem szabadítja föl a 1 A sértett dührôl folytatott elmélkedésrôl lásd M. Scheler könyvét: L homme du ressentiment. Gallimard, Párizs,

8 cselekedet, kimeríthetetlen a lelke mélye, mégis olyan fontos számára a társadalmi kötöttség, hogy mindvégig megmarad az ámítás párájában, és úgy érzi, félmegoldásokat alkalmaz. Sôt meg is fordulhat benne az értékrend azon munkálkodik állandóan, hogy feltárja, milyen rugók mozgatnak minden nemes tettet és erényt meggyôzôdése szerint, ezeket a létharc eszközének jelentésére vezeti vissza, és megfosztja önálló értelmüktôl. Ebbôl következik, hogy mérhetetlenül éleslátónak és erôsnek tartja magát: csak ô látja a dolgokat a maguk teljességében, csak ô nem ámítja magát, míg mindenki más az ostoba, merôben konvencionális parancsok és tiltások nyakörvét hordja. Minél sorsszerûbbnek mutatkozik elôtte saját elaljasulása, amiért senki sem hibás, gondolataival és tetteivel öntudatlanul annál inkább hajlik arra, hogy a sorsszerûséget az összeesküvést, a véletlent ellenséges erôk mûködéseként tüntesse föl. Ha az a romantikus elképzelés, hogy a szellem vágyai korlátlanok, eszközei pedig korlátozottak, természetébôl adódóan biztosan többé-kevésbé pesszimista, és egyenes út vezet az abszolút pesszimizmushoz, 2 akkor az is ugyanilyen helyénvaló, ha megfordítjuk, és kijelentjük, hogy az a pesszimizmus, amely saját gyarlóságunk és gyengeségünk érzésébôl fakad, korlátlan vágyakat szül. Ha az enyém lenne ez vagy amaz, akkor megmutatnám, mennyit érek sokszor érvelnek így azok, akiknek nincs alkalmuk rá, hogy a gyakorlatban tegyék próbára a képességeiket. Stendhal a Vörös és fekete címû regényében formálta meg azt az alakot, akirôl szó van. Minden bizonnyal ez az egyik legkövetkezetesebben individualista regény. Egy hôs áll a középpontban, a társadalommal vívott harca, vagy inkább ami lényeges a sértett düh szempontjából a társadalomról alkotott képpel vívott harca tölti ki az egész cselekményt, azzal a képpel küzd, amely sértettséggel teli lelkében tükrözôdik. Julien Sorel parasztfiú. Egy nyugalmazott sebész ôrnagy könyveinek köszönhetôen szerzett némi mûveltséget. A könyvtár könyvei és a plébánosnál vett órák voltak e gyors felfogású, zseniálisan tehetséges elme tudásának egyedüli forrásai. Ez az elsô gubanc, ebbôl képzôdik a sok bonyodalom. A származás feltétele teljesült. Ma már tudjuk, hogy a feltörekvô gyûlölködôk megteremtéséhez a polgárság és a parasztság vagy a polgárság és a proletariátus köztes 2 M. Zdziechowski: Pesymizm, romantyzm a podstawy chrzeœcijañstwa [1. kötet, Krakkó, 1915]. 668

9 vidéke általánosságban minden társadalmi osztály határterülete a legmegfelelôbb terep. Aki már szakított eredeti osztálya életmódjával, de még nem vette át a másik, magasabb osztály szokásait a kapitalista rendszerben, az nyugtalan, képlékeny elem, és aligha veti alá magát ilyen vagy olyan etika szigorának. Julien Sorelben túlteng az ambíció, az ambíció tölti ki minden más érzés helyét csak olyan érzelmei vannak, amelyek a kielégített vagy gyakrabban a sértett becsvágyból fakadnak. Keresi, hogyan törhet ki a vidéki kisvárosból a nagyvilágba, a hivatali pozíció, a megbecsülés, a tekintély, a hatalom magaslatairól ábrándozik. Két út mutatkozik a leggyorsabb módnak a hozzá hasonló, törekvô nincstelenek elôtt: a hadsereg és a papi reverenda. A katonai pálya bezárult, a Bourbon-restauráció korszakában vagyunk, elmúltak azok az idôk, amikor Napóleon nevének bûvöletében a Sorel-félék tízezrei mentek a harcmezôkre Európa-szerte. A császár megadta nekik azt, amit a társadalom nem akart: hírnevet, hôsi babért, karriert, pénzt. Cserébe csak egy semmiséget kívánt: a vérüket. Ezért imádja Julien határtalanul Napóleont, olyan rajongással, amelyet csak egy plebejus érezhet egy másik plebejus iránt, aki célba ért, ezzel élô, követendô példa lett a társadalom tettekrôl ábrándozó kitaszítottjai elôtt. Julien szemében Napóleon testesíti meg az erôs ember mítoszát, aki gyôzelmet aratott a sokaságszörny fölött. Julien minden súlyos döntése elôtt kivonul a szülôvárosa környékén lévô erdôkbe és hegyekbe. Ahol a hatalmas völgyet, a tiszta teret látja maga elôtt, ahol héják köröznek, ott mereng el a sorsa fölött. Julien szeme gépiesen követte a ragadozót, nyugodt, hatalmas mozdulatai lenyûgözték; irigyelte ezt az erôt, irigyelte ezt a magányosságot. Ilyen volt Napóleon sorsa; az övé is ilyen lesz? 3 Az emberekkel folytatott minden párbeszéd újabb és újabb csata Julien számára, és nem kevesebb energiáját emésztik föl az apró lépések, amelyek utat nyitnak a karrier felé, mint a vezérének, aki államok és népek leigázását tervelte ki. A papi rend (ne felejtsük el, hogy abban a korban játszódik a történet, amikor a klérus uralkodik Franciaországban, a Bourbonok alatt a klérus mindenható, papok kormányozzák az országot, és minden plébános, püspök kinevezése egyúttal politikai aktus is) egy parasztfiúnak ezt jól látja Julien lépcsôfok, amelyen feljebb kapaszkodhat, 3 A Vörös és feketébôl idézett mondatokat Illés Endre fordította. 669

10 míg el nem éri a héja erejét. Haditervet készít. A legkisebbnél kell kezdeni. Jámborságot és alázatot színlel, így férkôzik az öreg plébános bizalmába. Megtanulja az egész Újtestamentumot latinul, elhiteti, hogy hivatástudat él benne. Nehezebb próbatételek következnek; eldönti, hogy az álszentség maszkját ölti magára, és a legkisebb szóval vagy gesztussal sem árulja el magát senki elôtt. Olyan magányos, amilyen magányos csak lehet az ember, aki egy pillanatra sem felejtheti el, hogy titkot hordoz. Úgy telnek a napjai, mint egy katonának, akit a legszigorúbb fegyelem kötelez, de ezt a fegyelmet ô erôltette magára. Esténként lelkiismeret-vizsgálatot tart. Nem követtem el semmilyen óvatlanságot? Megfelelôen uralkodtam az érzelmeimen? Nem árulta el a valódi érzéseimet az arckifejezésem? Ekkor és ekkor kell mintegy mellékesen megjelenni a templomban, és úgy tenni, mintha elmerült volna az imádkozásban. Ebben és ebben a pillanatban lehunyni a szemét vagy kipréselni egy könnycseppet. Nincs megállás, nincs lazítás. Sorel az akarat titánja. Jaj annak, aki kiemelkedik. Szívünkbe rejteni a gyûlöletet, azt a hitet, hogy mások, magasabb rendûek vagyunk és úgy viselkedni, mint mindenki, de tudatosan, hazudni a legapróbb részletekig ez az ô parancsolata. Rettenetes harc dúl a szívében: küzd a gyengeséggel, annak minden megjelenési formájával. Gyengeség a szerelem, a ragaszkodás, a bizalom, a hit. Gyengeség a gyönyör, az öröm, a mulatság, a vidámság. Julien az akarat aszkétája, szigorú etika: az önmagával szemben vállalt kötelesség etikájának híve. Végül az akarat eléri azt a célt, amelyet szolgált, és maga az akarat lesz a cél, az akarat gyakorlása a legfelsôbb parancs. Julien a polgármester, de Renal úr gyerekeinek nevelôje lesz. A gyerekek anyja, a szép de Renalné beleszeret Julienbe. Julien a politikájához alkalmazkodva megtartja a báj, a vallásosság, a komolyság látszatát miközben gyûlöli az asszonyt, mert gazdag, szép, mert csapda lehet, amelyet az élet állított az állhatatosságának, mert beleszerethetne de Renalnéba, benne kereshetne támaszt. Tapasztalatlan, még sosem volt dolga nôvel. De épp azért, mert félelmet és gyûlöletet érez úgy dönt, hogy megszerzi, így mutathatja meg önmaga elôtt is, hogy kiállja a legkeményebb próbát is. De Renalné elcsábítása csak próbatétel Julien számára, az elsô nagy tett, amelyet végre kell hajtania, hogy meggyôzôdjön arról, alkalmas-e további hôsi tettekre. Egy nyári éjszakán, a hársfák alatt, amikor a körülötte ülô nôk ábrándokba merülnek a padon, Julien hideg és józan 670

11 marad csak a félelem tombol benne olyan viharral, amelyet nem ismernek a gyengék, akik érzelmi hullámaikat, szeszélyeiket követik, és könnyen lemondanak az elhatározásaikról, ha azok növelhetik a kínjaikat. A belsô küzdelem miatt remegni kezd a hangja, de Renalné ezt az érzelmi felindulás jelének véli. Julien nem tudja elszánni magát. Végül saját gyávaságát gyûlölve azt mondja magában: pontosan abban a pillanatban, amikor tízet üt az óra, végrehajtom, amit elhatároztam, vagy fölmegyek a szobámba, és fôbe lövöm magam. És végrehajtja a tettet: megérini az asszony kezét, megsimogatja, a kéz nem húzódik el. Megtörtént. Amikor belopózik de Renalné szobájába, nincsenek erkölcsi fenntartásai, és nem érez vágyat sem. Fél, hogy kompromittálódik, de a félelemnél erôsebb a parancs: elôre, lesz, ami lesz, meg kell mutatnom magamnak, hogy nem vagyok gyáva. Miután a szerelmes asszony szobájában töltötte az éjszakát, azért érez örömöt, mert teljesítette a maga elôtt vállalt kötelességét. Ilyen az erôs ember viselkedési sémája: bebizonyítja magának, hogy szabad ember, lehetôségei határtalanok. Okok láncolata határozza meg az emberi cselekedeteket. Fölöttem lebeg a társadalmi gépezet súlyos sorsszerûsége, én viszont én szabad vagyok, és szabad azt tennem, amire csak rászánom magam, legyôzve kicsinységemet, félelmemet, érzéseimet. Dosztojevszkij regényében, a Bûn és bûnhôdésben Raszkolnyikov gondolkodik hasonlóan, és hasonlóan vívódik, mielôtt megöli az öreg uzsorásasszonyt. Kirilov azért követ el öngyilkosságot az Ördögökben, hogy bebizonyítsa, csak ô maga tudja elvenni vagy megôrizni az életét, ez nem függ sem az emberektôl, sem Istentôl. Amikor továbbhalad az a folyamat, melynek során a tettek motivációja elszakad a társadalom talajától vagyis amikor önállóan létezô érték lesz az, ami a hatalom megszerzésére felkészítô gyakorlat lett volna, akkor jutunk el Gide regénye, A Vatikán titka hôséhez, Lafcadióhoz. Lafcadio kilök egy ismeretlen öregembert a robogó vonatból ezzel nincs semmilyen célja, nem származik semmiféle haszna ebbôl a bûnbôl. Azért hajtja végre, hogy meggyôzôdjön róla, lehetséges-e az act gratuit, az olyan cselekedet, amely független minden tényezôtôl, ez az ember abszolút szabadságának legmagasabb rendû megerôsítése. Úgy csapódik be egy ilyen cselekedet az egymással összefüggô jelenségek rendszerébe, mint derült égbôl a villámcsapás, nem a fennálló rendbôl következik. Minden ilyen esetben az akarat 671

12 imádatáról van szó, és minden esetben a szükségszerûség rögeszméje bújik meg a mélyben. A társadalomszörny belsejében élve szüntelenül érzem a helyem szükségszerûségét, egyfolytában más emberekhez tartozom, egymáshoz súrlódunk, úgy csiszolódom, mint egy kô a patakban. A szükségszerûség ellen tör ki az elfojtott düh lázadása, ez legalább a szabadság illúzióját keresi. Nem a harc puszta ténye lényeges az ilyen alakok számára, hanem az a harc, amely a hasznosságával jellemezhetô értelmét veszti menet közben. Tulajdon képzeletének démonaival vívott harc lesz belôle, saját jellemében lát olyan elemeket a küzdô, amelyeket el kell fojtania, mert ezek a társadalomszörny cinkosai, az elôôrs, amelyet a közösségi érzékelési mód küldött, hogy belülrôl mardossa az erôlködôt. Veszélyes narkotikumnak látja az emberi érzéseket, az irgalmat, az együttérzést, a jóságot. Stendhal és az olvasó minden rokonszenve a fôhôsé. Hiszen magasabb rendû, összetettebb, tökéletesebb típust képvisel. Nincs olyan emberi tapasztalat, amely idegen lenne tôle. Képes hevesen és ôszintén szeretni, sírni az irgalomtól és sírni a bûnözô iránti gyûlölettôl, ha egy rab énekét hallja. Tud imádkozni, megbánja a bûneit, pedig a vallás számára nem más, mint bölcseleti formulák gyûjteménye, a sok-sok ember alkotta hazugság közé tartozik. De egyezzünk meg, ez csupa olyan állapot, amelynek nem nagyobb a jelentôsége, mint a fiziológiai állapotoknak. Ô uralja ôket, az állapotok váltakoznak, ô változatlan marad. Alany, amely különbözô tulajdonságokat vesz fel sorban, de ô maga független tôlük, változatlan marad. Nem keríti hatalmába semmilyen hit, semmilyen gondolat abban a tudatban él, hogy mind a vallások, mind a gondolatok átáramlanak rajta, úgy figyeli ôket, ahogy a pulzusunkat, a szívverésünket hallgatjuk. Kívül áll jón és rosszon, igazságon és hazugságon. Egyvalami lehet méltó és fontos: ha világosan látjuk magunkat és másokat, nem táplálunk illúziókat. De itt is a természet, testünk felépítése, pillanatnyi reflexeink uralkodnak fölöttünk. Amikor a halálra ítélt Julien keserûen szónokol börtöncellájában, és azt hajtogatja, hogy nincs más természeti törvény, mint az oroszlán ereje vagy az éhezô, fázó lény szükséglete, nincs semmi a szükségleten kívül Stendhal nem mulasztja el ironikusan megjegyezni: Ez a gondolatsor helyes lehetett, de a halál vágya fakadt ki belôle. Vagyis nem olyan egyenes, mint gondolnánk. Nem azt jelenti az értékrend felborulása, hogy az addig jónak tekintett dolgokat rossznak 672

13 nevezzük, a rosszakat pedig jónak. Itt maga az életerô áll szemben minden erkölcsi értékkel, amelyek másodlagosak, kevésbé fontosak lesznek. Élni, egyre erôsebbnek lenni ez a jelmondat kerül a megsemmisített tízparancsolatok helyére. Élni, egyre erôsebbnek lenni vagyis magunkba fogadni a földi lét egész nagyszerûségét és minden megaláztatását, mindennek ellenére megôrizni magunkat és alkotni. Hiszen Stendhal filozófiája nem komor és reménytelen filozófia, mint egyesek feltételezhetnék. Ellenkezôleg, a szenvedélyért lelkesedik, abban a hiszemben, hogy az ember boldog lehet, és boldognak kell lennie, ha kielégíti a szenvedélyeit. A pármai kolostor szerzôje a közösségre hárít minden bûnt, amely megbéklyózza az egyént. Maga az ember olyan ártatlan, amilyen ártatlan az állat. Cselekedeteit a boldogságkeresés irányítja, a boldogságnak pedig annyiféle fajtája van, ahány pszichofizikai szervezôdés létezik. Megengedni az embereknek, hogy kivívják a saját boldogságukat ez nem más, mint olyan körülmények közé vezetni ôket, ahol a bûnt és a jóságot is büntetlenül megengedhetik maguknak; manapság viszont mondhatná Stendhal egyik is, másik is veszélyes luxus, a nemzeteket pedig álszent félbûnök és félerények irányítják. Ezért rajong Stendhal a gomolygó, viharos, tobzódó korszakokért amikor nem kötötte semmilyen kötelék, semmilyen fék a nagyszerû, dionüszoszi egyéniséget. Rajongott a reneszánsz Itáliáért, a XVI. századi Franciaországért, Napóleonért. Nietzsche, aki bálványozta Stendhalt, halott barátjának nevezte, hasonlóképpen a múltban kereste saját romlott korának ellensúlyát. Abból, hogy Cesare Borgiát magasabb rendû hôstípusnak tartotta, mint Parsifalt 4 világosan kiderül, milyen irányba mutattak történelmi fantáziaképei. Itt jutottunk el egy érdekes ponthoz, amely az erôs emberre jellemzô: elítéli a jelenkori civilizációt a régi civilizációk nevében, amelyek állítólag több boldogságot adtak az embereknek, és állítólag az emberi természethez közelebb álló elveken nyugodtak. Ezt vallja a német gondolkodók körében általános katasztrofizmus is, amely az as háború után terjedt el, a vissza a középkorba jelszó pedig mindenekelôtt az olyan emberek tiltakozásaként hangzik, akik tagadják a fejlôdô civilizáció lehetôségeit. Bár a vissza a középkorba sokszor egész más nyelvet jelent, mint amilyet az erôs ember használ, és inkább pont az olyan értékek ápolására irányul, amelyekre 4 Ch. Andler: Les précurseurs de Nietzsche. Párizs,

14 Stendhal és Nietzsche is célzott a háttér mégis hasonló marad. Akár a középkori rend képét nézzük Bergyajevnél, akár a VI. Sándor pápa korabeli bûnös, romlott Róma ábrázolását Stendhalnál, akár Nietzsche dionüszoszi Görögországát mindenhol ugyanazt a törekvést látjuk, hogy tisztán legendának tekintsék a történelmet, megteremtsék a szellem elveszített hazájának legendáját, összeírják maguknak a tiszteletre méltó leszármazást, legalább részben azzal a céllal, hogy ellensúlyozza az ostoba és alávaló tömegek közt leélt életet. Ezzel gyôzködik magukat arról, hogy követeléseink nem alaptalanok, mert egyszer már, valamikor kielégítették ôket, hiszen ezekre támaszkodva sikerült építkezni. Stendhal megjósolta, hogy a halála után fél évszázaddal fogják megérteni, mintha tudta volna, hogy alakjai lelépnek a regények lapjairól, és az élôk között indulnak vándorútra. Tudta, hogy nemcsak a saját koráról ad képet, hanem ô az elsô, aki másképp tekint az emberre nem ámította magát úgy, mint Balzac, aki külön beillesztett részekben dicsérte a jót. Ez a kutatói, kvázitudományos, kvázipártatlan szemlélet Stendhal halála után fél évszázaddal terjedt el általánosan, ma már széles körben alkalmazzuk, tekintet nélkül arra, hogy csak egy a sok lehetséges módszer közül. Stendhal kivételes nézôpontja és Nietzschére tett hatása épp azért volt döntô, mert torzította a pártatlanságot, eltúlozta az egyén és a sokaság között fellépô konfliktust. Azzal, hogy mindenféle zseniális képességgel ruházta föl a hôseit, szépnek, vonzónak, érzékenynek ábrázolta ôket és ezzel együtt alsóbbrendûnek mutatta a környezetüket, olyan eljárást alkalmazott, amelyen túlságosan jól érezhetô a harag és a sértett düh. Egy másodvonalbeli francia kritikus didaktikai-morális szempontból értékelte Balzacot, Stendhalt, Flaubert-t, és arra a következtetésre jutott, hogy rossz tanítók. Ez lapos és naiv vélemény, mert azt kívánni, hogy a belsô felindulások okozta földrengésekbôl létrejövô irodalom engesztelô, építô jellegû legyen olyan, mintha azt várná el, hogy a forró üstbôl a nagy nyomású gôz sziszegése helyett angyali zeneszó törjön elô. A középszerû, szürke ítészek véleménye viszont akiket annyira megvetett a kiváló író gyakran elevenére tapint a maga bántó tömörségével. Stendhal mondja a kritikus a saját énjét helyezte a világ középpontjába. Megalomániája a gyûlöletben öltött testet, mert az emberek természetesen nem nôttek föl ahhoz, hogy az írót a maga 674

15 mércéjével mérjék. Magasabb rendû lény volt a saját szemében, aki épp ezzel a magasabbrendûséggel botránkoztatta meg és háborította föl a környezetét. És mindezt gyûlölködéssel, megvetéssel tetézte. Tegyük hozzá, hogy valóban magasabb rendû ember volt. Rendkívül éleslátóan ítélt, sosem hódolt be az irodalmi divatoknak, viszolygott kortársai, a romantikusok sarlatánságától, hûvös, analitikus elme volt ezek semmiképp sem jó tulajdonságok olyasvalaki számára, aki tudja, hogy mindemellett hatalmas tehetség is. Stendhal nemzeti normaszegésének ügye lélekben milánóinak tartotta magát, nem franciának a bizonyíték arra, milyen energiát fektetett abba, hogy kivonja magát a közvélemény hatóköre alól, milyen gondosan választotta ki a maga kitüntetett helyét: a kívülállást. Idegen a hazájában, emellett idegen a választott hazájában is ez azt jelenti, hogy bármely pillanatban elmondhatja, hogy az itteni közvélemény ítélete nem vonatkozik rá, formális kibúvó segítségével vágja ki magát, nem mondja bírái szemébe, hogy túlságosan kisszerûnek és ostobának találja ôket. De térjünk vissza Julien Sorel furcsa és elragadó személyéhez. Julien elesik a társadalommal vívott harcban, mert nem tudja végigjátszani a hûvös és számító játékos szerepét. Olyan a természete, amelyhez a széles gesztusok illenek, féktelen szenvedély uralja. Ha Balzacnál a hideg számító Rastignac és a hideg számító Vautrin eljut a legmagasabb pozíciókba, ez annak köszönhetô, hogy Balzac nem áll teljes mértékben a hôsei mellett, míg Julien Sorel Stendhal alteregója, és olyan erények birtokosa, amelyek döntô fotosságúak voltak a szerzô sikertelen életében. Ezeknek a tulajdonságoknak nincs helyük a törpék szenteskedô gyülekezetében. Az eleve kudarcra ítélt küzdelem miatt tragikus mû a Vörös és fekete. A regény elején szerepel az a jelenet, ahol Julien a templomban térdelve észreveszi egy újságlap darabját a földön. Ez olvasható rajta: Részletek Louis Jenrel kivégzésérôl és utolsó pillanatairól. Kivégeztetett Besançonban... A hátoldalán egy cím elsô szavai: Az elsô lépés. Ki tehette ide? tûnôdött Julien. A szerencsétlen! sóhajtott azután. Neve úgy végzôdik, mint az enyém... És összegyûrte a papírt. Amikor a templomból kifelé indult, azt hitte, vért lát a szenteltvíztartó alatt, de csak kiloccsantott víz volt; az ablakot eltakaró piros szövet festette vérszínûvé. Julien szégyellte magát, hogy megijedt.»gyáva volnék? kérdezte önmagától. Fegyverbe!«Nem használt ez a titokzatos figyelmeztetés, amelyet a sorstól kapott. Julien 675

Rajnai László. Kodolányi János

Rajnai László. Kodolányi János Rajnai László Kodolányi János Székesfehérvár, 2002 Felelős kiadó: Csurgai Horváth József Borítóterv: Jónás Attila Tipográfia és nyomdai előkészítés: Takács Péter Nyomdai munkák: Regia Rex Nyomda Kft.,

Részletesebben

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Carl Gustav Jung Bevezetés a tudattalan pszichológiájába Fordította: NAGY PÉTER A fordítás alapjául szolgált: C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN. IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

Wim Hornman: A lázadó

Wim Hornman: A lázadó PPEK 207 Wim Hornman: A lázadó Wim Hornman A lázadó mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos

Részletesebben

A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978)

A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978) A SZEGÉNY JÓ HANUSZÁKNÉ RÓNAY GYÖRGY (1913-1978) A Nyugat harmadik nemzedékének tagjaként kezdte pályáját: Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Vas István, Radnóti Miklós, Zelk Zoltán társaságában. Az Ezüstkor

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben

TARTALOM. Augusztusi hó (Kiss Marcell fordítása)...1046 MA CSIEN Nyújts nyelvet! (Kiss Marcell fordítása)...1089 KÜLFÖLDI SZERZÕINK...

TARTALOM. Augusztusi hó (Kiss Marcell fordítása)...1046 MA CSIEN Nyújts nyelvet! (Kiss Marcell fordítása)...1089 KÜLFÖLDI SZERZÕINK... LVII. évfolyam, 11. szám 2012. november TARTALOM KISS MARCELL Kao Hszing-csien...1002 KAO HSZING-CSIEN A Tökéletes Adomány temploma...1004 Az irodalom védelmében...1010 Egyszemélyes Biblia (Kiss Marcell

Részletesebben

The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy

The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy The Kyokushin Way Mas. Oyama Karate Philosophy Bevezető A KYOKUSHIN MÓDSZER Mas. Oyama karate filozófiája Írta: Masutatsu Oyama Tartalomjegyzék Előszó...2 Eszmék és törekvések...5 A szorgalom...10 A bátorság...17

Részletesebben

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3.

Tartalom. Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal. Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. COMITATUS FOLYÓIRAT I. évf. 2. szám 1 Tartalom Cikkek Szabó László Dezső - Mítoszok, héroszok és hazugságok...2. oldal Szabó László Dezső - Gondolatok a nemzeti radikalizmusról...3. oldal Szabó László

Részletesebben

Christine Ponsard. Hit a családban

Christine Ponsard. Hit a családban Christine Ponsard Hit a családban Christine Ponsard Olivérnek (1971-1985) Hit a családban Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Homokkomárom 2007 Előszó E könyv nem jött volna létre a Famille Chrétienne 1

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért

KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE. A hétköznapi csodákért KATHLEEN McGOWAN AZ IMA EREJE A hétköznapi csodákért Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben úgy a földön is. A

Részletesebben

A Transz-Atlantik megállói. Gombrowicz. Pálfalvi Lajos. A habilitációs dolgozat tézisei. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A Transz-Atlantik megállói. Gombrowicz. Pálfalvi Lajos. A habilitációs dolgozat tézisei. Pázmány Péter Katolikus Egyetem A Transz-Atlantik megállói. Gombrowicz Pálfalvi Lajos A habilitációs dolgozat tézisei 2013 Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1 I. Lengyelország uraságból művész Gombrowicz szinte egész életében mellőzöttnek

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

MÜLLER PÉTER: BENSŐ MOSOLY. Szkennelte, javította: Molnár Péter; 2007. Tördelte: Dr. Kiss István; 2007. BEVEZETÉS

MÜLLER PÉTER: BENSŐ MOSOLY. Szkennelte, javította: Molnár Péter; 2007. Tördelte: Dr. Kiss István; 2007. BEVEZETÉS MÜLLER PÉTER: BENSŐ MOSOLY Szkennelte, javította: Molnár Péter; 2007. Tördelte: Dr. Kiss István; 2007. BEVEZETÉS Olyan könyvet szeretnék írni, amely élni segít. Még nekem is - azáltal, hogy megírom. Számomra

Részletesebben

PAULO COELHO DIGITALIZÁLÁS: SG WILLS

PAULO COELHO DIGITALIZÁLÁS: SG WILLS PAULO COELHO A győztes egyedül van ATHENAEUM FORDÍTOTTA: NAGY VIKTÓRIA DIGITALIZÁLTA: SG WILLS Paulo Coelho, 2008 A mű eredeti címe: O vencedor está só Rio de Janeiro, 2008, Agír Editora LTDA. A könyv

Részletesebben

estéli beszélgetések

estéli beszélgetések estéli beszélgetések Borinak, Rékának és Kingának I. rész A parti villa teraszán A terasz a ház előtt a domb kiemelkedő szikláján volt. Ovális terület kő mellvéddel. Mögötte a ház, széles, a terasz formáját

Részletesebben

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol

EVÉLET LELKI SEGÉLY. Szõkéné Bakay Beatrix. A lelkipásztor válaszol Szõkéné Bakay Beatrix A lelkipásztor válaszol Válogatás az Evangélikus Élet hetilap Lelki segély rovatában 2004-2007 között megjelent írásokból. ÉLÕ VÍZ füzetek 2. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében

Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében IV. évfolyam, 8. szám 2007. augusztus 15., szerda Ára: 174 Ft Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi a Pécsi Egyházmegyében Bizony, bizony, mondom nektek: Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül

Részletesebben

MAGYAR VILÁG. Vonzódások Albert Zsuzsa Vargyas Lajossal beszélget...621 TÁJÉKOZÓDÁS

MAGYAR VILÁG. Vonzódások Albert Zsuzsa Vargyas Lajossal beszélget...621 TÁJÉKOZÓDÁS LVIII. évfolyam, 6. szám 2013. június TARTALOM JAMES BOSWELL Napló, 1764... 551 Grand Tour: Találkozása Rousseau-val. Találkozása Voltaire-rel Napló [1784]...581 Ebéd Kant professzornál (Tárnok Attila

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu

www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu www.karavankiado.hu 4 A betegségek kialakulásánál, a betegség legelõször gondolati formában alakul ki. Ez a gondolatiság a beletörõdésbõl, a kételybõl és a tagadásból tud felépülni.

Részletesebben

Lepra. A lepra az Ó- és Újszövetségben

Lepra. A lepra az Ó- és Újszövetségben 2 Kedves Testvérkék! Hátborzongató ez a számunk, mert a lepráról írunk, mindarról, ami kirekeszt, kiközösít, eltávolít másoktól, a társadalom perifériájára szorít. Nem csak szembeötlő, nyilvánvaló kitaszítottságról

Részletesebben

Edgar Cayce a reinkarnációról

Edgar Cayce a reinkarnációról Noel Langley Edgar Cayce a reinkarnációról * * * Az első öt fejezet fordítója: A továbbiaké: Miklós Katalin Révbíró Tamás * * * Noel Langley: Edgar Cayce a reinkarnációról 2 Edgar Cayce (1877-1945) különleges

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben