Vörösmarty Mihály Gimnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vörösmarty Mihály Gimnázium"

Átírás

1 Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND A nevelőtestület elfogadta: augusztus a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 A Házirend hatálya, érvényessége... 4 A Házirend megismerése... 4 A tanulói jogok gyakorlásának megkezdése... 5 A tanulók nagyobb közössége... 5 Adatkezelés... 5 II. TANULÓI KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK... 5 TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 5 Élsportolói osztályok speciális szabályai... 5 TANULÓI ALAPJOGOK ÉS GYAKORLÁSUK MÓDJA... 6 Tájékozódás... 6 Véleménynyilvánítás... 6 A véleménynyilvánítás intézményes fórumai és formái... 6 A véleménynyilvánítás korlátai... 7 ÉRDEKKÉPVISELET... 7 Diákönkormányzat... 7 TANTÁRGYVÁLASZTÁS, TANULMÁNYI MENTESÍTÉS... 8 Tantárgyválasztás... 8 A választott tantárgy leadása... 8 Drámatagozatosok speciális tantárgyválasztása... 8 Tanulmányokkal összefüggő mentesítések... 9 Felmentés testnevelésből... 9 Testnevelés az élsportolói osztályokban... 9 Magántanuló Vendégtanulói jogviszony DIÁKKÖRÖK JUTTATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Alanyi jogon kapható juttatások Nem alanyi jogon kapható juttatások Vörösmarty Alapítvány A juttatások igénylése Diákétkeztetés Iskolaegészségügyi ellátás Tanulószoba III. AZ ISKOLAI ÉLET MINDENNAPJAI MUNKAREND Az iskola nyitva tartása Tanórák, szünetek Rendkívüli óra vagy foglalkozás BELÉPÉS AZ ISKOLÁBA, AZ ISKOLA ELHAGYÁSA Speciális szabályok a drámais osztályokra HELYISÉG- ÉS ESZKÖZHASZNÁLAT Helyiséghasználat, az iskolában tartózkodás Dohányzásra kijelölt hely

3 Könyvtár Eszközhasználat Külső személyek az iskolában A tanulók által az iskolába bevihető dolgok Mobiltelefon Mobiltelefon vizsgán való használata RUHÁZAT VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK TÁVOLMARADÁS A TANÍTÁSI ÓRÁKRÓL, HIÁNYZÁSOK, KÉSÉSEK A hiányzások igazolása Az igazolatlan órák következményei: Speciális szabályok az élsportolói és drámais osztályokra Késés JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS Dicséret A dicséret, jutalmazás formái a tanév folyamán A dicséret, jutalmazás formái a tanév végén Fegyelmező intézkedés, fegyelmi büntetés Súlyos jogsértések TANULÓI KÖZREMŰKÖDÉS AZ ISKOLA RENDBEN TARTÁSÁBAN Hetesek IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK KÁRTÉRÍTÉS, ANYAGI FELELŐSSÉG Rongálás, károkozás esetén HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS ÉRETTSÉGI VIZSGADÍJAK MENZA, ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK Étkezési térítési díjak befizetése, visszaigénylése Kiszolgálás a menzán FÉNYMÁSOLÁS A SZÁMONKÉRÉSI FORMÁK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYAI V. NYILATKOZATOK

4 A Házirend a Vörösmarty Mihály Gimnázium (OM-azonosító: ) mindennapi működését szabályozza. Összhangban áll az iskola szervezeti és működési szabályzatával, pedagógiai és minőségirányítási programjával. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az iskolai munkarendre, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra, az iskola helyiségek használatára vonatkozó helyi rendelkezés. A Házirend közvetlen jogforrása a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény, a nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. (VI. 8.) MKMrendelet, a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról kiadott 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, a tankönyvtámogatás feltételeit, az ingyenes igénybevétel lehetőségét, illetve az igényjogosultság igazolását szabályozó, tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. tv. 8. (6) bekezdése. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII:17.) Korm, rendelet, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII.20.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjról szóló 5/1997. (II.14.) Főv. Kgy. rendelet. E jogszabályok megismerhetők az iskolai könyvtárban. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Házirend hatálya, érvényessége 1. A Házirend hatályos az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken. 2. A Házirend hatályos az iskolával jogviszonyban álló minden személyre: tanulókra, vendégtanulókra és az intézmény dolgozóira egyaránt. Megtartása mindenki számára kötelező, megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmező intézkedésnek, fegyelmi lefolytatásának van helye, melynek eljárását jogszabályok tartalmazzák. 3. A házirendi szabályozás életkori megkülönböztetés nélkül hatályos a kiskorú és a 18. életévüket betöltött tanulókra, ugyanis az iskola felügyeleti kötelezettsége a tanulói jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében nem változik, csupán a megbízás, az, hogy kiskorú esetében a szülőtől, nagykorú esetében magától a tanulótól kapja az iskola. 4. A Házirend időbeli hatálya kihirdetésétől az újabb módosításig, felülvizsgálatig terjed, 5. A Házirend akkor érvényes, ha azt az igazgató előterjesztése alapján az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elfogadta, és a fenntartó jóváhagyta. A Házirend megismerése 6. A Házirend nyilvános dokumentum. 7. Hozzáférhető az iskola honlapján, az iskolai könyvtárban, pedagógusok számára a tanáriban is. 8. Egy példányát a beiratkozáskor a szülő (tanuló) megkapja. 9. Az osztályfőnökök minden tanévben legalább egy órát a házirend megismertetésére, értelmezésére fordítanak. 10. A szülők és tanulók a házirendben foglaltakról az osztályfőnöktől kaphatnak értelmezést, amennyiben további tájékoztatást igényelnek, fogadóóráján az igazgatóhoz fordulhatnak. 4

5 A tanulói jogok gyakorlásának megkezdése 11. A tanulói jogviszonyon alapuló jogok az első tanév megkezdésétől gyakorolhatók. 12. Kivétel a nyári iskolai rendezvényeken, például a gólyatáborban való részvétel. A tanulók nagyobb közössége 13. A tanulók nagyobb közössége, illetve nagyobb csoportja fogalom az intézményi tanulói létszám negyedének megfelelő, illetve azt meghaladó tanulói érintettség. 14. A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben az iskola kikéri a diákönkormányzat véleményét. Adatkezelés 15. Az iskola a beíráskor közokirat alapján veszi nyilvántartásba a tanuló személyi adatait, s azokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően őrzi. 16. A tanuló személyes adatait, családi és utónevét a valóságnak megfelelően tartja nyilván. Nevét egyetlen hivatalos dokumentumában (törzskönyv, osztályozó napló stb.) sem változtathatja meg. II. TANULÓI KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK TANULÓI KÖTELESSÉGEK 17. A tanuló kötelességei a tanulói jogviszonyból erednek. Az iskolaválasztással elfogadta a Vörösmarty Mihály Gimnázium pedagógiai programjában, házirendjében megfogalmazott nevelési oktatási tartalmakat, pedagógiai elveket, módszereket és szabályokat. Betartásuk így kötelesség. 18. A tanuló részt vesz a kötelező és az általa választott foglalkozásokon, eleget tesz rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelő tanulmányi kötelezettségének, tanórai felszerelését és ellenőrző könyvét az iskolába magával hozza. 19. A szaktanárok minden tanév kezdetén, szeptember 15-ig írásban ismertetik tantárgyuk éves követelményeit, a felszereléseket, a számonkérés formáit és a továbbhaladás feltételeit. A témazáró dolgozatok megírása a tanuló számára kötelező. A pótlási lehetőségek után az igazolatlanul elmulasztott témazáró dolgozat elégtelennek minősül, az igazoltan meg nem írt témazáró dolgozat pedig a tanév végén osztályozó vizsgát von maga után. 20. A tanuló köteles az iskola tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 21. Köteles a közös tulajdont (az iskola épületét, berendezéseit és felszereléseit) védeni, kulturáltan és szakszerűen használni. 22. A tanuló köteles az érdemjegyeket az ellenőrzőjébe folyamatosan beírni. Élsportolói osztályok speciális szabályai 23. Az élsportolói osztályba járó tanuló minden félévben köteles az iskola által kiadott nyomtatványon hivatalosan, egyesületi aláírással bizonyítani, hogy igazolt versenyzőként sportol. Az igazolást a nyomtatvány kézhez vételétől számított egy héten belül az iskolatitkári irodában kell leadnia. 24. Az élsportolói osztályok tanulói az iskola kérésének megfelelően, legjobb tudásuk szerint, a hagyományokhoz méltóan képviseljék a Vörösmarty Mihály Gimnáziumot a versenyeken. 25. Az élsportolói viszony megszűnését az élsportolói osztályba járó, testnevelési órák alóli mentességet élvező tanulók azonnal kötelesek jelezni osztályfőnökük útján az iskolavezetésnek. 5

6 26. Az igazolás elmulasztása esetén a bemutatásra megszabott határidőt követően a testnevelésből mentesített tanulót úgy kell tekinteni, mint akinek megszűnt az élsportolói státusa, s így haladéktalanul testnevelési órákra kell járnia. A határidő letelte után az elmulasztott testnevelési óra igazolatlan hiányzásnak, s a vele járó fegyelmi vétségnek minősül. 27. Akinek megszűnik az élsportolói státusa, automatikusan elveszti testnevelésből a tantárgyi mentességét, köteles az évfolyamának megfelelő óraszámban (9 10. évfolyamon külön beosztás szerint) testnevelési órákra járni, és a tantervi követelményeket teljesíteni. Tájékozódás TANULÓI ALAPJOGOK ÉS GYAKORLÁSUK MÓDJA 28. Az iskola működését és nevelő oktató munkáját szabályozó dokumentumok, a Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Intézményi Minőségirányítási Program, a Házirend és a vizsgaszabályzat nyilvános. Elérhetők az iskola honlapján, a könyvtárban, a tanári szobában és a diákönkormányzatot segítő tanárnál. 29. Az iskola biztosítja, hogy a tanuló minden olyan adatot megismerjen, amely rá vonatkozik, s az iskola birtokában van. 30. A tanuló az iskolatitkári irodában, egyeztetett időpontban, szóbeli kérésre győződhet meg arról, hogy az iskola milyen módon tárolja a személyes adatait, illetve hogy a nyilvántartott személyes adatai megfelelnek-e a valóságnak. 31. Valótlan, pontatlan, elferdített, elírt személyes adatainak helyesbítését a tanuló az iskolatitkári irodában, egyeztetett időpontban, szóbeli kérésre közokirat bemutatása mellett kérheti. 32. Ha az iskola a tanuló részére egy okmányt hibásan töltött ki, hibásan vezette rá az adatait, köteles az okmányt saját költségén ismételten kiállítani. Véleménynyilvánítás 33. Minden tanulónak joga személyesen vagy a diákönkormányzat révén kulturáltan megfogalmazni észrevételeit, bírálatát, javaslatait megfelelő helyen és időben, bármiről is legyen szó. A véleménynyilvánítás intézményes fórumai és formái 34. osztályozó konferenciák: Az osztály diákbizottság tagjai a félévi és év végi osztályozó konferenciára írásos beszámolót készítenek, amelyben az osztállyal kapcsolatos nevelésioktatási kérdéseket felvethetik, illetve fel kell vetniük. 35. a diákönkormányzat által szervezett, az iskolavezetés részvételével megtartott diákfórum 36. a diákönkormányzat által évente összehívott diákközgyűlés 37. iskolaszék Az iskolaszék egyensúlyra épülő, többoldalú szervezet. A diákönkormányzat az iskolaszékben három fővel képviselteti magát, egyenrangú tárgyalópartnere az iskolaszékben ugyancsak képviselettel rendelkező iskolafenntartói, szülői és nevelőtestületi oldalnak. 38. az iskolai belső nyilvánosság (iskolaújság) 39. a közoktatási törvényben meghatározott egyetértési és véleményezési jog gyakorlása 40. Amennyiben az iskola a diákönkormányzat egyetértési és véleményezési jogát csorbítja (jogelvonás), az iskolai diákbizottság írásban felhívhatja az iskola igazgatójának a figyelmét a jogsértésre, annak további fennállása esetén jogvitát kezdeményezhet. 41. az Év tanára választás (szavazatokkal kinyilvánítható bizalom) 6

7 A véleménynyilvánítás korlátai 42. A tanítási órán a tanuló a véleménynyilvánítás jogával mások művelődéshez való jogának sérelme nélkül, az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. 43. A véleménymondás nem sértheti mások emberi méltóságát. Diákönkormányzat ÉRDEKKÉPVISELET 44. A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek osztály szintű szervezete az osztály-diákbizottság, iskolai szintű szervezete az iskolai diákbizottság. Munkáját diákönkormányzatot segítő tanár támogatja. Legfelsőbb fóruma az évenként összehívandó diákközgyűlés. 45. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos összes kérdésben. 46. A diákönkormányzat működését szervezeti és működési szabályzatba foglalja, melyet a diákközgyűlés fogad el, és a nevelőtestület hagy jóvá. 47. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve házirendjével. 48. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő harminc napon belül kell nyilatkoznia. A szervezeti és működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 49. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 50. Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlésen kell áttekinteni a diákönkormányzat működését és a tanulói jogok érvényesülését. 51. Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat és a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor; a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor; az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor; 52. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével maga dönt a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról. 53. Az iskolai diákönkormányzat a tanulók érdekeinek képviselője. E képviseleti jogot külön nem szükséges igazolni, a gyakorlását bejelenteni csak az állami vizsgák (érettségi) esetében szükséges. 54. A diákönkormányzat legkésőbb az új tanév rendjét elfogadó nevelőtestületi értekezletig dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, s arról tájékoztatja az iskolavezetést. E program időpontját az iskolavezetés a diákönkormányzatot segítő tanárral egyeztetve építi be a tanév rendjébe, s azt a tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet hagyja jóvá. 55. A diákönkormányzat saját információs és tájékoztatási rendszert hozhat létre. 56. A tanórákon kívüli diákprogramok közül a gólyatábort és a gólyabált a diákönkormányzat szervezi. 7

8 57. A diák alanyi joga, hogy választó és választható legyen a diákközgyűlésen. A diákönkormányzat, a tanulói közösség érdeke a hiteles és hatékony diákképviselet, az iskolai tanulói közösség alapvető érdekeihez, a nevelés oktatás értékeihez kötött mandátum. 58. Az iskola lehetőséget kínál a diákönkormányzatnak a diákélet ellenőrzésében való részvételre (dohányzás, italozás, kábítószerezés tilalmának figyelemmel kísérése, megelőzés), illetve a diákétkeztetés lebonyolításában (ebédelés beosztása, menzai felügyelet). Tantárgyválasztás TANTÁRGYVÁLASZTÁS, TANULMÁNYI MENTESÍTÉS 59. A tanuló a kötelező tanítási órák mellett kötelező és szabadon választható tanítási órákon vesz, illetve vehet részt, így megilleti a tantárgyválasztás joga. A tantárgyválasztás keretei: az iskola pedagógiai programja és az érettségi vizsgaszabályzat. 60. A tantárgyválasztás korlátja a törvényben előírt terhelhetőségi határ. 61. Minden év áprilisig 15-ig az iskola igazgatója elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanuló választhat. A választható tárgyakról a tanuló az osztályfőnökétől kap tájékoztatást, illetve ha beiratkozás előtt áll a felvételiről szóló értesítésből (2. idegen nyelv, projekt-órák). 62. Az iskola minden év május 20-ig az osztályfőnök segítségével felméri az igényeket (hány tanuló, milyen szabadon választható tanítási órán kíván részt venni a következő tanévben). 63. Az igényeket összesítve az iskola 3 héten belül (legkésőbb június 11-ig) az osztályfőnökök révén közzéteszi az igények teljesítésével összefüggő jegyzéket (kellő érdeklődés hiányában nem indítható tantárgyak, illetve amennyiben az igények meghaladták a lehetőséget, az elbírálás szempontjaival, a döntés indokával azon tanulók nevét, akik nem jutottak be a megjelölt képzésre). 64. A tanuló május 20-i tantárgyválasztását követően a szorgalmi idő végéig, kivételes esetben a tanév végéig, augusztus 31-ig megváltoztathatja döntését. 65. A kiskorú tanuló csak szülői hozzájárulással élhet tantárgyválasztási, érdekképviseleti stb. jogával, míg a nagykorú önmaga gyakorolhatja azokat. A választott tantárgy leadása 66. A felvett és az új tanévben, szeptember 1-jével elkezdett választható tantárgyak a tanév során nem adhatók le. 67. A tanuló a tanévenkénti május 20-ig elvégzendő felméréskor jelentheti be, hogy a következő tanítási évben nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán. Drámatagozatosok speciális tantárgyválasztása 68. A drámatagozatos tanulók gyakorlati tárgyai közül a beszédtechnika, kreatív mozgás és tánc, kreatív ének-zene választható tárgyak, ám a tagozatra történt önkéntes jelentkezéssel kötelezőek, leadásukra nincs lehetőség a 11. évfolyamig. 69. A kreatív ének-zene vagy a kreatív mozgás és tánc az előző tanév május 20-i felméréskor a 11. évfolyamtól leadható. 8

9 Tanulmányokkal összefüggő mentesítések 70. A tanuló (szülő) a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentést sajátos nevelési igény, illetve sajátos helyzet alapján kérhet. 71. A tanulmányokkal összefüggő mentesítések iránti írásos kérelmeket az igazgatónak címezve lehet iktatásra benyújtani az iskolatitkári irodában vagy postán ajánlva elküldeni részletes indoklással, illetve a jogosultságot igazoló mellékletekkel. 72. A különleges gondozáshoz való jogot a közoktatásról kiadott évi LXXIX. törvény állapítja meg. Ennek alapján a sajátos nevelési igény vizsgálata, megállapítása a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról kiadott 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet alapján történik. 73. A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 74. Ha az iskola megítélése szerint a tanuló szakértői vizsgálata szükséges, tájékoztatja a szülőt, és az indok közlésével javasolja a szakértői vizsgálaton való részvételt. Egyidejűleg köteles a szülőt tájékoztatni a vizsgálatok eredményei alapján lehetséges következményekről, a szülőnek a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól. 75. A szakértői és rehabilitációs bizottságnál a sajátos nevelési igény fennállásának vizsgálata a szülő kérésére, illetve egyetértésével indul. 76. A közoktatási törvény 30. -ának (9) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat a évfolyamon annak a tanévnek március 31. napjáig indítható, amelyben az adott tantárgy tanulását a tanuló megkezdte. 77. Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság eljárását későbbi időpontban indítják, be kell csatolni az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét. Az iskola igazgatója egyetértésének hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság vezetője vagy az általa kijelölt szakértői bizottsági tag a tanuló meghallgatása után dönt a vizsgálat szükségességéről vagy a kérelem elutasításáról. Az elutasításáról szóló döntést írásba kell foglalni. 78. Az igazgató a tanuló (szülő) kérelmére indokolt esetben mentesíthet készségtárgyak (ének zene, rajz- és műalkotások ismerete, testnevelés) tanulása és értékelése alól. Felmentés testnevelésből 79. Testnevelésből az egészségi okból felmentést kérők vagy könnyített testnevelésen (saját csoportjukkal együtt), vagy gyógytestnevelési foglalkozáson vesznek részt vagy (különösen indokolt esetben) teljes felmentést kapnak. 80. A felmentést kérőknek az iskolaorvos beutalót ad szakrendelésre, majd a leletek alapján besorolja őket, ennek alapján az iskola igazgatója dönt, e döntés bekerül az ellenőrzőbe. A felmentési eljárást a tanév kezdetén legkésőbb szeptember 30-ig, tanév közben 2 héten belül le kell folytatni. Testnevelés az élsportolói osztályokban 81. A évfolyam valamennyi tanulója az élsportolói státus megléte esetén is testnevelésre és sportelmélet tantárgy tanulására kötelezett. Testnevelésből tantárgyi mentességet egyénileg lehet kérelmezni, amit az igazgató indokolt esetben ad meg. 9

10 Magántanuló 82. A tankötelezettség, illetve a tanulói jogviszonyból származó kötelezettség a szülő választása alapján magántanulóként is teljesíthető. 83. A magántanulóságot írásban lehet kérvényezni az igazgatónak címzett beadványban. 84. A magántanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetve a tanuló egyénileg készül fel. A tudás mérése, az értékelés vizsga formájában történik, ennek megszervezéséről az iskola gondoskodik. 85. A magántanuló jogai megegyeznek az iskolába járó tanulók jogaival. 86. Ha az iskola igazgatója megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. A jegyző dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Vendégtanulói jogviszony 87. Tanulóink más oktatási intézménnyel vendégtanulói jogviszonyt létesíthetnek. Következő tanévre vonatkozó szándékukat minden évben május 20-ig jelenthetik be a szabadon választható tárgyak felmérésekor az iskola által rendszeresített űrlapon. 88. A vendégtanulói jogviszony megvalósulásáról az anyaiskolát az igazgatónak címzett, iskolatitkári irodában leadott levélben kell tájékoztatni. 89. Vendégtanulói jogviszonyt a Vörösmarty Gimnáziummal más iskolák tanulói az iskola igazgatójának címzett kérvényben kezdeményezhetnek DIÁKKÖRÖK 90. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákkörök létrehozását kezdeményezhetik, részt vehetnek azok munkájában. 91. A diákkör: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művelődési, ismeretterjesztő, művészeti csoport, sportkör stb. 92. Diákkör létesítése tanórán kívüli foglalkozás keretére (az iskolai költségvetés terhére) vagy önköltséges formában (térítési díj-fizetési kötelezettség mellett) kezdeményezhető. 93. A diákkörök tanulói kezdeményezésének eljárása: tanórán kívüli foglalkozás keretére a tanév kezdetén szeptember 5-ig az igazgatónál írásban, a diákkör tevékenységének megnevezésével, a kezdeményezők névsorával és aláírásával, a foglalkozásra felkért tanár támogató aláírásával önköltséges formában a tanév során bármikor az igazgatónál írásban, a diákkör tevékenységének megnevezésével, a kezdeményezők névsorával és aláírásával, a foglalkozás vezetésére felkért személy támogató aláírásával. 94. A diákkörök megszervezésének feltételei Legalább 8 fős létszám A tárgyi és személyi feltételek megléte. 95. A tanórán kívüli foglalkozás keretét meghaladó igény esetén az igazgató pedagógiai szempontok alapján dönt arról, hogy mely diákkörök szervezhetők meg az iskolai költségvetés terhére. 96. Önköltséges formában csak akkor indítható diákkör, ha ezzel nem zárják ki azt a tanulót, aki be szeretne kapcsolódni a diákkör munkájába, a felvételi feltételeknek megfelel, de nem tudja megfizetni a költségtérítést. 97. A diákkör tevékenységébe való bekapcsolódást az igazgató pedagógiai feltételekhez kötheti 10

11 JUTTATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Alanyi jogon kapható juttatások 98. A tanuló alanyi jogon, jogszabályban meghatározott feltételek esetén ingyenes tankönyvellátásban és 50%-os étkezési támogatásban részesülhet. Nem alanyi jogon kapható juttatások 99. Az iskola a jogszabályban biztosított juttatások mellett a rendelkezésre álló forrásokból további ingyenes vagy kedvezményes juttatást biztosíthat a tanulóknak. A feltételeket iskolai hirdetményben teszi közzé Az igények elbírálásakor előnyben részesül azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező minimálbér másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges. A tankönyvkölcsönzés szabályozása (Tpr. 8. (8) bek.) 101. Az ingyenes tankönyvet iskolánk az iskolából történő kölcsönzéssel biztosítja tartós tankönyvek esetében jogszabályi előírás, az egyéb tankönyvek esetében pedig tantestületi döntés alapján Az iskola a normatív kedvezmény (tankönyvtámogatás) biztosítását részben tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, tartós tankönyv formájában A tartós tankönyvet az iskola addig az időpontig biztosítja a tanuló részére, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést A kölcsönzött tartós tankönyv elvesztése vagy szándékos megrongálása esetén a kölcsönző köteles azt ugyanazzal a könyvvel pótolni. Ha ez nem lehetséges, a könyv mindenkori vételi árát és beszerzési, feldolgozási költségeit is köteles megtéríteni. Az okozott kár összegét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola igazgatója állapítja meg. Vörösmarty Alapítvány 106. A Vörösmarty Alapítvány szociális rászorultság esetén étkezéshez, tanulmányi kiránduláshoz, önköltséges, térítési díj-fizetési kötelezettség mellett szerveződő diákkörben való részvételhez támogatást, illetve tanulmányi és szociális ösztöndíjat adhat. A juttatások igénylése 107. Az alanyi jogon járó, illetve nem alanyi jogon kapható juttatásokat egyazon nyomtatványon lehet igényelni. A nyomtatvány ismerteti a feltételeket és a jogosultság igazolásának módját A nyomtatványt a tanuló az iskolától az osztályfőnöke útján kapja, s kitöltve a megjelölt határidőig a gazdasági irodába kell visszajuttatnia. Ha az igénylő az igénylőlapot nem juttatja vissza határidőre, az iskola a később bejelentett igényeket nem köteles kielégíteni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot kitöltve leadni A Vörösmarty Alapítványhoz a kuratóriumnak címzett írásos kérvény formájában lehet folyamodni az osztályfőnök, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős véleményezésével. A kérvényeket az iskolatitkári irodában kell leadni. 11

12 Diákétkeztetés 110. Az iskola térítéses ebédet biztosít tanulói és alkalmazottai számára a fenntartó által meghatározott térítési díj ellenében. Igénybevételéről A vegyes rendelkezések című fejezet igazít el. Iskola egészségügyi ellátás 111. Az iskola tanulói a tanköteles kor végéig évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti, a tanulói jogviszonya teljes idején belgyógyászati vizsgálaton vesznek részt A belgyógyászati vizsgálat az iskolai rendelőben történik A tanulók évente egy alkalommal orvosi vizsgálaton vesznek részt Heti két alkalommal iskolaorvoshoz, illetve védőnőhöz lehet fordulni az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben Tanulói baleset, súlyosabb betegség tüneteinek észlelése esetén, amennyiben ez lehetséges, az iskola értesíti a szülőt. Tanulószoba 116. Az iskola, szülői igényekhez igazodva a évfolyam felügyeletre szoruló tanulói részére a 10. évfolyam befejezéséig ingyenes tanulószobai foglalkozásokat szervez A szülő az igényt a tanév kezdetén, legkésőbb szeptember 5-ig jelentheti be írásban az igazgatónak (az iskolatitkári iroda útján). III. AZ ISKOLAI ÉLET MINDENNAPJAI Az iskola nyitva tartása MUNKAREND 118. Tanítási napokon az iskola reggel 7 órától este 21 óráig tart nyitva Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon az iskola zárva tart Tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi és nyári szünet idején) szerdánként 9-13 óra között az iskola ügyeletet ad. Saját alkalmazottai munkanapokon 9 15 óra között bent tartózkodhatnak az épületben. A bent tartózkodás nem sértheti a portaszolgálat munkaidejét Rendkívüli nyitva tartásra hétvégén, munkaszüneti vagy ünnepnapokon a tanév rendjében elfogadott rendezvények alkalmával, kivételes esetben az igazgató külön engedélye alapján kerülhet sor. Tanórák, szünetek 122. A tanítás legkorábban 7 óra 30 perckor kezdődik és általában 15 óra 15 perckor fejeződik be Iskolába érkezés a tanórák megkezdése előtt legalább tíz perccel A tanórák 45 percesek 125. A szünetek 15 percesek Meghatározott szünetekben a pedagógusok felügyeletet látnak el Az óra kezdete előtt 5 perccel jelzőcsengetés figyelmeztet a szünet közelgő végére. Becsöngetéskor a diákoknak ha az zárt a terem előtt, egyébként a teremben kell tartózkodni, a taneszközöket előkészítve A tanórák és szünetek rendjét a tanárok és diákok kötelesek betartani. 12

13 129. Kivételes esetben, tantestületi döntés, igazgatói utasítás vagy tanár és diák közös megállapodása alapján a tanórák és szünetek rendje alkalmilag megváltoztatható (pl. rövidített órák és szünetek elrendelése, bombariadó miatt elmaradt órák pótlása, dupla óra összevonása dolgozatíráskor) Állandó jelleggel egymást követő két óra tanár és diák közös megállapodása esetén akkor vonható össze, ha ahhoz az igazgató hozzájárult, az osztály első vagy utolsó óráját érinti, a tanuló számára előnnyel jár (például később érkezhet vagy korábban távozhat az iskolából), a két tanóra teljes időtartamát (90 perc) kitöltik, s eközben öt perc rövid szünet más osztályokban folyó tanítás sérelme nélkül kiadható Tanórák alatt nem szabad enni, inni, a taneszközökön kívül más tárgyakat a padon vagy a padban tartani. Rendkívüli óra vagy foglalkozás 132. A bombariadó miatt elmaradt órákat pótoljuk 133. A bombariadót követően két óra múlva vissza kell térni az iskolába, az elmaradt, félbeszakított órától kezdve órarend szerint, rövidített órákkal folytatódik a tanítás Amennyiben a bombariadó 12 óra 30 perckor vagy ezt követően történt, aznap már nem kell a tanulóknak visszatérniük az iskolába. Az órákat más alkalommal (például szombaton) külön utasítás szerint pótoljuk. AZ ISKOLA ELHAGYÁSA 135. Tanítási idő alatt a tanuló az iskola épületét jogszerűen csak engedéllyel, az iskolatitkári irodában kiállított, az osztályfőnök vagy távollétében helyettese, illetve az ügyeletes iskolavezető által aláírt, portán leadott kilépő cédulával hagyhatja el Tanítási idő alatt engedély (kilépő cédula) nélküli eltávozás az iskolából utólag nem igazolható hiányzás. Speciális szabályok a drámais osztályokra 137. A drámatagozatos osztályba járó tanulók a délelőtti órák és a délutáni foglalkozások közötti időközben elhagyhatják az iskola épületét, ki és beléphetnek, ám az iskola felügyelete ez idő alatt még fennáll, így a tanulói jogviszonyukkal összefüggő, annak megfelelő magatartást kell tanúsítaniuk (dohányzás, alkoholfogyasztás tilalma, a Horánszky utcai lakók nyugalmának zavarása nélkül stb.). Helyiséghasználat, az iskolában tartózkodás HELYISÉG- ÉS ESZKÖZHASZNÁLAT 138. Az iskola helyiségei csak a nyitvatartási idő alatt használhatók. A tanuló az iskola nyitva tartása alatt a folyosók, udvar, mellékhelyiségek kivételével azokat a tantermeket és eszközöket veheti igénybe, amelyek a felkészítéséhez állnak rendelkezésre A termek kulcsa a tanári szobában vehető fel A portán lévő tartalékkulcsokat kivételes esetben csak tanár viheti el személyesen A tanulónak a szaktanár távolléte esetén helyettesítéskor minden esetben a foglalkozás helyszínén kell tartózkodnia a helyettesítő tanár felügyelete alatt Szaktantermekben, speciális helyiségekben (Díszterem, Levi s Klub, sportudvar, mindkét tornaterem, a fizika 1, fizika 2, kémia, biológia előadó, a 124-es és a 120-as számítógépes terem, a 207-es rajztanterem, a 01-es és 04-es nyelvi terem, könyvtár) diákok csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak, ezek kulcsát nem kaphatják meg. 13

14 143. A két tornaterem (tornacipőben) és a sportudvar csak testnevelő tanári felügyelet mellett használható. A termek, illetve sportudvari átjáró nyitásáról a felügyeletet ellátó testnevelő tanár gondoskodik A diákok jó idő esetén, nem fűtési szezonban a szünetekben és 14 óra 30 perc után a belső udvaron (díszudvar) tartózkodhatnak. Az időjárás megítéléséről az ügyeletes iskolavezető dönt Az iskola diákjai a tanítás befejezését követően is az épületben tartózkodhatnak, feltéve, ha nem zavarják az iskolában folyó munkát (tanórán kívüli foglalkozások, takarítás) Diákok 17 óra után csak tanári felügyelet mellett, az iskola szervezésében vagy közreműködésével folyó foglalkozásokon, tanfolyamokon tartózkodhatnak az épületben A tornatermek és a sportudvar tanításon kívüli heti rendszerességgel tömegsport és szakosztályi foglalkozásra használhatók. Időpontjukat a testnevelési munkaközösség a tornaterem előtti hirdetőtáblán minden tanévben közzéteszi A számítógépes szaktantermek (120, 124) tanítás után 17 óráig nyitva tartás szerint, a rendszergazdai tevékenységgel megbízott szaktanár engedélyével használhatók. A termek nyitásáról és zárásáról az engedélyt megadó rendszergazda felel. A számítógépes termek körzetében jól láthatóan fel kell tüntetni a nyitva tartást és azt, hogy mikor kihez fordulhatnak a diákok a teremhasználat engedélyezéséért A díszterem használatára egyedi esetekben az ügyeletes iskolavezető, egyéb esetben az iskola igazgatója adhat engedélyt A Levi s Klubot írásos igénylés alapján, az igazgatóhelyettesi irodában történt egyeztetés és engedélyezés után lehet használni A kondícionáló termet kizárólag az iskola alkalmazottai használhatják. Kulcsa az igazgatóhelyettesi irodában vehető fel, a portáról nem kérhető. Kivételes esetben, külön engedély alapján az igazgató hozzájárulhat a terem funkciójának megfelelő foglalkozások tartására a teremben. Dohányzásra kijelölt hely Könyvtár 152. Tanuló, aki nem töltötte be 18. életévét, nem dohányozhat az iskolában. A dohányzás tilalma kiterjed a sportudvarra és a belső udvarra is A nagykorúak számára dohányzásra kijelölt hely a belső udvar tornaterem felöli része Az iskolai könyvtár működési rendjét a könyvtárban és a tanári szobában elérhető Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg, illetve a könyvtárosok adnak róla felvilágosítást A könyvtárat az iskola dolgozói és tanulói díjmentesen használhatják. Nyilvántartásba az első kölcsönzés alkalmával, illetve könyvtárhasználat alkalmával kerülnek A tanulóink az iskolai könyvtárt kölcsönzés, helyben olvasás céljából a könyvtár nyitvatartási rendjéhez igazodva használhatják. A könyvtár nyitvatartási idejét minden tanévben a tanévnyitó nevelőtestület értekezleten (a diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével) alakítjuk ki, és a könyvtár bejáratánál kihelyezzük. Az olvasóterembe ennivalót, táskát bevinni nem szabad A könyvtárszoba a könyvtárosok munkaideje alatt a nyitvatartási időn kívül is azon tanulók rendelkezésére áll, akiknek egyéni lyukasórájuk van, könyvtári szolgáltatás azonban ilyenkor nem igényelhető Tanév végén a tanulóknak minden kölcsönzött könyvet vissza kell adniuk A kölcsönvett könyvekért a tanuló (kiskorú esetén a szülő) anyagi felelősséggel tartozik. Az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyv elvesztése vagy megrongálása esetén a kölcsönző köteles azt ugyanazzal a könyvvel, ha ez nem lehetséges, akkor azonos értékűvel pótolni. 14

15 160. Tanulói jogviszony megszüntetésekor a kölcsönzött könyveket vissza kell adni. A könyvtárosok az erre rendszeresített nyomtatványon igazolják, hogy a tanulónak nincs könyvtári tartozása. Eszközhasználat 161. A tanuló a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, szakszerűen használhatja a rábízott eszközöket (szertári eszközök, az oktatás segédeszközei) Felügyelet mellett használható eszközök, gépek: számítógépek, a díszterem fény- és hangtechnikai berendezései Tanulók által nem használható: fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag, dísztermi elektromos kuckó, fokozottan mérgező anyag. 15

16 Külső személyek az iskolában 164. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon, az ellenőrzésre és belépésre jogosult külső személyeken kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, akik kíséret nélkül az iskola helyiségeibe (tanári szoba, tantermek, szaktantermek, speciális helyiségek) nem léphetnek be Az iskola épületébe érkező szülők, illetve az intézménnyel közalkalmazotti vagy tanulói jogviszonyban nem álló személyek belépését a portaszolgálat ellenőrzi (belépőcédula, vendégkártya) Munkaidőn kívül, szervezett rendezvény illetve az iskola igazgatójától (például terembérlet esetén) kapott engedély. kivételével az intézményt idegenek nem látogathatják A gyakorló tanárok és foglalkozást vezető vendégek az iskolában tartózkodás időtartama alatt kitűzőt viselnek. A tanulók által az iskolába bevihető dolgok 168. Az iskolába a tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez szükséges dolgok hozhatók be. Kerülni kell minden egyéb behozatalát Kivétel az élsportolói osztályok tanulóinak sportfelszerelése, sporteszköze, a tanuló délutáni foglalkozásához, elfoglaltságához szükséges kellék Tilos az iskolába, iskolai rendezvényekre cigarettát, dohányféleséget, alkoholt, drogot, fegyvernek minősülő vagy látszó eszközöket, tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, robbanószert valamint szúró-, vágóeszközt behozni. Ezek birtoklása kiemelt fegyelmi vétség Az iskolába kerékpár, gördeszka, görkorcsolya, roller csak saját őrzési felelősséggel hozható be. Balesetveszélyessége miatt a használatuk a szünetekben is tilos Ha a tanuló nagyobb összegű készpénzt hoz magával (akár az iskolai élettel összefüggésben, akár magán célból) és azt a gazdasági irodában lezárt és aláírt borítékban leadja, az iskola felelősséggel, páncélszekrényben őrzi a tanítási nap végéig Az osztályteremben, öltözőben hagyott értékes ékszer, tárgy elveszítése vagy ellopása nem róható fel az iskolának. Mobiltelefon 174. A mobiltelefon az iskolába behozható és a szünetekben szabadon használható Mobiltelefonja őrzéséről mindenki maga köteles gondoskodni, az elhagyásából, illetve ellopásából származó kár nem érinti az iskola felelősségét Testnevelési óra alatt a mobiltelefon nem hagyható az öltözőben, őrzéséhez a testnevelő tanár a felmentettek bevonásával ad segítséget A tanóra megkezdése előtt a tanuló köteles kikapcsolni és a táskájában elhelyezni a mobiltelefonját, az számológépként sem használható az órán A mobiltelefon óra alatti használat esetén kikapcsolt állapotban elkobozható, azt a tanuló a tanár belátása szerint vagy az óra végén vagy csak utolsó tanítási órája után kaphatja vissza A mobiltelefon rendszeres, ismétlődő bekapcsolva felejtése, avagy óra alatti használata (SMS formájában is) fegyelmi vétségnek számít Dolgozatíráskor a mobiltelefon összegyűjthető a tanári asztalon Mobiltelefont tanár tanóra alatt nem használhat, csak kikapcsolt állapotban viheti magával az osztályterembe. 16

17 Mobiltelefon vizsgán való használata Vizsgák előtt (osztályozó-, javító vagy pótvizsga, különbözeti vizsga, helyi szakaszvizsga, érettségi vizsga stb.), a vizsga időtartamára a tanuló köteles a mobiltelefonját kikapcsolva leadni az iskola által megjelölt helyen A mobiltelefon vizsgán való birtoklása, használata vizsga alóli felfüggesztést von maga után. RUHÁZAT 184. Tanítási napokon a tanulók öltözete a munkahelyen elvárható hétköznapi öltözék Iskolai ünnepélyeken (tanévnyitó, tanévzáró, nemzeti ünnepek és évfordulók) előírt öltözet fehér blúz/ing és, sötét szoknya/nadrág, A szalagavatáson viselhető egységes ballagásiérettségi öltözék is, amennyiben alkalomhoz illő és a szülők egyetértésével készült. Egyéb rendezvényeken (bál, szalagavató stb.) az alkalomnak megfelelő öltözék viselhető A testneveléshez szükséges ruházatot az osztályt tanító testnevelő tanár írja elő Az előírt ünnepi öltözék, illetve testnevelési órai felszerelés hiánya fegyelmező intézkedést von maga után. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 188. Minden tanuló köteles óvni saját és társai épségét, egészségét, továbbá köteles elsajátítani és alkalmazni az egészségét és biztonságát védő ismereteket Az iskolát használók kötelesek ismerni a munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset megelőzési szabályokat, és azokat betartani A tanulóbalesetek megelőzése érdekében Az osztályfőnökök minden tanév elején és a kirándulások előtt kötelesek balesetvédelmi oktatást tartani, amelyet az osztály haladási naplójába bejegyeznek A technikát, informatikát, fizikát, kémiát, testnevelést, drámai és színházi gyakorlatot tanító tanárok az első szakórán, illetve minden veszélyes kísérlet, balesetveszélyes mozgás előtt kötelesek megelőző és ismétlő balesetvédelmi oktatást tartani, amelyet a haladási naplóba bejegyeznek A tanuló köteles a portán az észlelést követően azonnal jelenteni a saját magát vagy társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, kapcsolók, konnektorok meghibásodását, repedt, betört ablakot, padlóra, lépcsőre, folyosóra került elcsúszás veszélyt rejtő anyagot stb. Az eseményt a portás az intézkedésre, elhárításra jogosultaknak (ügyeletes iskolavezető, gazdaságvezető, karbantartó-gondnok) továbbítja és az ügyeletes füzetbe bejegyzi A tanuló a felügyeletét ellátó pedagógusnak köteles minden olyan balesetet a lehető legrövidebb idő alatt bejelenteni, amely őt az intézményben, valamint foglalkozása közben végzett munka közben vagy azzal összefüggésben az intézményen kívül érte A balesetről értesült személy köteles tájékoztatni a munkavédelmi megbízottat, aki a bejelentett balesetet jegyzőkönyvezi. A jegyzőkönyvet az iratkezelés szabályainak megfelelően kell kezelni Az iskolai tűz- és bombariadót 6 szaggatott csengetés jelzi. Riadó esetén az osztálytermekben kifüggesztett levonulási terv szerint tanárnak és diáknak haladéktalanul, sietősen és fegyelmezetten el kell hagynia az iskolát. 17

18 TÁVOLMARADÁS A TANÍTÁSI ÓRÁKRÓL, HIÁNYZÁSOK, KÉSÉSEK 195. A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles bejegyezni A tanuló havi mulasztásait az osztályfőnöknek a napló megfelelő rovatában a hónap elteltével legkésőbb a következő hó 15-ig összesíteni kell A szülő előzetes kérése alapján a tanulóaz osztályfőnök engedélyével három napig terjedően, az igazgató engedélyével három napot meghaladóan mulaszthat A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol iskolától A szülő minden esetben köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök kötelessége a mulasztás okának felderítése lehetőleg a mulasztás megkezdésének napján, legkésőbb három napon belül A testnevelés alól (teljes körűen) felmentettek a szülő írásos kérelme alapján nem kötelesek az órán megjelenni, ha a testnevelés óra első vagy utolsó az órarendben. A hiányzások igazolása 201. A tanuló hiányzását az osztályfőnök, a szülő és az egészségügyi szolgálat igazolhatja A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt napon belül három napig terjedő mulasztás esetén szülői, három napon túli betegség esetén pedig orvosi bizonyítvánnyal igazolhatja mulasztását A szülő tanévenként összesen 3 napot igazolhat Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni A mulasztott órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt a tanuló nem igazolja távolmaradását Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása osztályfőnök feladata. A megtett intézkedéseket dátummal ellátva osztálynapló jegyzet rovatában írásban kell rögzítenie. Az igazolatlan órák következményei: 207. osztályfőnöki intőt kap a tanuló 2 igazolatlan óra esetén, 208. osztályfőnöki rovót kap a tanuló 4 igazolatlan óra esetén 209. igazgatói intőt kap a tanuló 6 igazolatlan óra esetén 210. igazgatói rovót kap a tanuló 8 igazolatlan óra esetén igazolatlan óra után az osztályfőnök fegyelmi eljárást kezdeményezhet Harminc óra igazolatlan mulasztás esetén a nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya fegyelmi eljárás nélkül megszűnik, ha a szülő előzőleg legalább kétszer írásban kapott értesítést. Tanköteles tanuló esetében fegyelmi eljárás indítandó Ha a tanuló egy adott tárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladóan hiányzik (akár igazoltan is), és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt kellő számú érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen A tanuló igazolatlan mulasztását, illetve annak következményét az ellenőrző könyvön keresztül a szülő tudomására kell hozni Tanköteles tanuló szüleit az első igazolatlan mulasztás esetén az erre a célra rendszeresített nyomtatványon értesíteni kell az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről Ha a tanköteles mulaszt igazolatlanul, az osztályfőnök az igazolatlan mulasztás észlelésének napján köteles a szülőt írásban értesíteni. Tíz igazolatlan hiányzás után Feljelentés igazolatlan iskolai mulasztás miatt című nyomtatványt kell kitölteni és az iskola igazgatójának az iskolatitkári irodában leadni. Az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt, valamint az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősét. 18

19 217. Az iskola köteles a szülőt értesíteni, ha a nem tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri a tíz órát egy tanítási évben A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. Speciális szabályok az élsportolói és dráma tagozatos osztályokra Késés 219. Az élsportolói osztályok nemzetközi szintű eredményeket felmutató, kivételes tehetségű és sajátos felkészítést, edzésrendet követelő sportolói sporthiányzást vehetnek igénybe A drámatagozatos osztályok hivatásos produkciókra (filmszerep, tv-film, tv-sorozat, színházi előadás) kiválasztott, szerződtetett tanulói produkciós hiányzást vehetnek igénybe A sport- és produkciós hiányzásokat kizárólag az iskola igazgatója engedélyezheti előzetes írásbeli kérelem alapján. Az írásbeli kikérő 5 (rendkívüli esetben legalább 3) munkanappal a hiányzás előtt kell megérkezzen. Állandó kikérőt egy félévre engedélyez az iskola Drámatagozatos osztályok esetében az éves Eseménytervben tanév elején rögzített produkciós hónap idején a drámatagozatos osztályfőnökök az előadásuk érdekében belátásuk szerint élhetnek zöldszámos igazolással, ezek azonban nem haladhatják meg a három napot (vagy a 20 tanórát) E hiányzásokat a haladási naplóban, valamint a statisztikai összesítő részben zöld számmal igazoljuk, illetve jelöljük. A zöldszámos hiányzást figyelmen kívül kell hagyni mind a tantárgyankénti százalékos hiányzás, mind az éves hiányzás végösszegének megállapításakor (azaz a zöld számos hiányzás nem számítható be a hiányzások miatti osztályozóvizsga, illetve évismétlés kényszerébe.) 224. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik. Késése tényét a tanár a naplóban rögzíti 225. A 20 percnél többet késő tanuló már nem vehet részt a tanórán. Hiányzásának igazolásáról az osztályfőnök dönt A tanulónak késését legkésőbb egy napon belül igazolnia kell. a hiányzások igazolásának szokásos módján, közismert közlekedési, időjárási események esetén szóban. Vonatok, távolsági buszok késése miatti pontatlan iskolába érkezésről igazolást kell hoznia Az igazolás határidejének túllépése igazolatlan késésnek minősül A késések fegyelmező intézkedést vonnak maguk után. Három, 15 percet meghaladó, illetve öt 15 percet el nem érő igazolatlan késés egy fegyelmező fokozat. Dicséret JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS 229. Dicséretben, jutalomban részesül az a tanuló, aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, példamutató magatartást tanúsít, az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, tanulmányi, kulturális, sport versenyeken kiváló eredményt ér el, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon vesz részt vagy más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének öregbítéséhez, megerősítéséhez. A dicséret, jutalmazás formái a tanév folyamán Tanulmányi, közösségi, szorgalmi illetve sport munkáért a szaktanár és az osztályfőnök adhat dicséretet, minden harmadik osztályfőnöki dicséret igazgatói fokozatot jelent Kiemelt teljesítményért azonnal igazgatói fokozat jár. Igazgatói dicséretnek három fokozata van: bronz, ezüst, arany. 19

20 232. A Vörösmarty Alapítvány ösztöndíja (tanévenként 4 fő) A dicséret, jutalmazás formái a tanév végén 233. Szaktárgyi dicséret, nevelőtestületi dicséret (kiemelkedő tanulmányi munkáért és példamutató magatartásért, szorgalomért) 234. A dicséret a bizonyítványba és a törzskönyve kerül bejegyzésre. Elismerésként a tanuló oklevelet és/vagy könyvjutalmat kap Év tanulója cím (kiemelkedő teljesítményért évente 1 tanuló) 236. Vörösmarty Emlékplakett és tárgyjutalom (több éves kiváló teljesítmény elismeréseként évente legfeljebb 4 tanuló) 237. Calamus díj és tárgyjutalom (a diákújságírás elismeréseként évente 1 tanuló). Fegyelmező intézkedés, fegyelmi büntetés 238. Büntetést az a tanuló kap, aki tanulmányi kötelezettségét ismétlődően nem teljesíti, a házirend előírásait megszegi vagy igazolatlanul mulaszt Különös figyelemmel szankcionálandók: az indokolatlan és gyakori késések, a társas érintkezés vétségei, a trágár beszéd, a balesetvédelmi szabályok megszegése, az intézmény állagának, tisztaságának veszélyeztetése, a rongálás Kisebb vétség esetén a fegyelmezés az osztályfőnök illetve a szaktanár hatáskörébe tartozik Súlyos vétség vagy halmozódó kisebb vétségek esetén a fegyelmezés az igazgató jogkörébe kerül át Fegyelmező intézkedések (melyek több alaklommal is adhatók): szaktanári figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetés osztályfőnöki intő osztályfőnöki rovó igazgatói intő igazgatói megrovás A fegyelmezetlenség szaktanári érdemjeggyel nem büntethető A magatartás és szorgalom minősítése az ODB javaslata alapján az osztályban tanító tanárok hatásköre. Súlyos jogsértések 245. A nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvény megsértése, amely első esetben is igazgatói intőt von maga után A közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 10. és 19. alapján mások tanuláshoz való jogának megsértése, a tanári munka ellehetetlenítése A drogtörvény megszegése: kábító hatású szer birtoklása fogyasztása, terjesztése, mások rábírása e szerek használatára Súlyos testi sértést okozó bántalmazás, lelki agresszió, szexuális zaklatás Szeszesital fogyasztása iskolában, iskolai rendezvényen; alkoholos befolyás alatt iskolába jönni, iskolai rendezvényen részt venni A közoktatási törvény 76. (1) alapján, ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető. A pontban felsoroltak fegyelmi eljárást vonnak maguk után. 20

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND. A nevelőtestület elfogadta: október 10.

Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND. A nevelőtestület elfogadta: október 10. Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND A nevelőtestület elfogadta: 2012. október 10. 1 Tartalom Tanulói jogok, kötelességek... 3 Az iskolai élet rendje... 4 Munkarend... 4 A számonkérési formák összeférhetetlenségi

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND A nevelőtestület elfogadta: 2010. augusztus 31.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben