Vörösmarty Mihály Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vörösmarty Mihály Gimnázium"

Átírás

1 Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND A nevelőtestület elfogadta: augusztus a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1

2 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 A Házirend hatálya, érvényessége... 4 A Házirend megismerése... 4 A tanulói jogok gyakorlásának megkezdése... 5 A tanulók nagyobb közössége... 5 Adatkezelés... 5 II. TANULÓI KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK... 5 TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 5 Élsportolói osztályok speciális szabályai... 5 TANULÓI ALAPJOGOK ÉS GYAKORLÁSUK MÓDJA... 6 Tájékozódás... 6 Véleménynyilvánítás... 6 A véleménynyilvánítás intézményes fórumai és formái... 6 A véleménynyilvánítás korlátai... 7 ÉRDEKKÉPVISELET... 7 Diákönkormányzat... 7 TANTÁRGYVÁLASZTÁS, TANULMÁNYI MENTESÍTÉS... 8 Tantárgyválasztás... 8 A választott tantárgy leadása... 8 Drámatagozatosok speciális tantárgyválasztása... 8 Tanulmányokkal összefüggő mentesítések... 9 Felmentés testnevelésből... 9 Testnevelés az élsportolói osztályokban... 9 Magántanuló Vendégtanulói jogviszony DIÁKKÖRÖK JUTTATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Alanyi jogon kapható juttatások Nem alanyi jogon kapható juttatások Vörösmarty Alapítvány A juttatások igénylése Diákétkeztetés Iskolaegészségügyi ellátás Tanulószoba III. AZ ISKOLAI ÉLET MINDENNAPJAI MUNKAREND Az iskola nyitva tartása Tanórák, szünetek Rendkívüli óra vagy foglalkozás BELÉPÉS AZ ISKOLÁBA, AZ ISKOLA ELHAGYÁSA Speciális szabályok a drámais osztályokra HELYISÉG- ÉS ESZKÖZHASZNÁLAT Helyiséghasználat, az iskolában tartózkodás Dohányzásra kijelölt hely

3 Könyvtár Eszközhasználat Külső személyek az iskolában A tanulók által az iskolába bevihető dolgok Mobiltelefon Mobiltelefon vizsgán való használata RUHÁZAT VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK TÁVOLMARADÁS A TANÍTÁSI ÓRÁKRÓL, HIÁNYZÁSOK, KÉSÉSEK A hiányzások igazolása Az igazolatlan órák következményei: Speciális szabályok az élsportolói és drámais osztályokra Késés JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS Dicséret A dicséret, jutalmazás formái a tanév folyamán A dicséret, jutalmazás formái a tanév végén Fegyelmező intézkedés, fegyelmi büntetés Súlyos jogsértések TANULÓI KÖZREMŰKÖDÉS AZ ISKOLA RENDBEN TARTÁSÁBAN Hetesek IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK KÁRTÉRÍTÉS, ANYAGI FELELŐSSÉG Rongálás, károkozás esetén HIVATALOS ÜGYINTÉZÉS ÉRETTSÉGI VIZSGADÍJAK MENZA, ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK Étkezési térítési díjak befizetése, visszaigénylése Kiszolgálás a menzán FÉNYMÁSOLÁS A SZÁMONKÉRÉSI FORMÁK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYAI V. NYILATKOZATOK

4 A Házirend a Vörösmarty Mihály Gimnázium (OM-azonosító: ) mindennapi működését szabályozza. Összhangban áll az iskola szervezeti és működési szabályzatával, pedagógiai és minőségirányítási programjával. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az iskolai munkarendre, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra, az iskola helyiségek használatára vonatkozó helyi rendelkezés. A Házirend közvetlen jogforrása a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény, a nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. (VI. 8.) MKMrendelet, a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról kiadott 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, a tankönyvtámogatás feltételeit, az ingyenes igénybevétel lehetőségét, illetve az igényjogosultság igazolását szabályozó, tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. tv. 8. (6) bekezdése. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII:17.) Korm, rendelet, a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII.20.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjról szóló 5/1997. (II.14.) Főv. Kgy. rendelet. E jogszabályok megismerhetők az iskolai könyvtárban. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Házirend hatálya, érvényessége 1. A Házirend hatályos az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken. 2. A Házirend hatályos az iskolával jogviszonyban álló minden személyre: tanulókra, vendégtanulókra és az intézmény dolgozóira egyaránt. Megtartása mindenki számára kötelező, megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmező intézkedésnek, fegyelmi lefolytatásának van helye, melynek eljárását jogszabályok tartalmazzák. 3. A házirendi szabályozás életkori megkülönböztetés nélkül hatályos a kiskorú és a 18. életévüket betöltött tanulókra, ugyanis az iskola felügyeleti kötelezettsége a tanulói jogviszonnyal összefüggő jogok és kötelességek teljesítése tekintetében nem változik, csupán a megbízás, az, hogy kiskorú esetében a szülőtől, nagykorú esetében magától a tanulótól kapja az iskola. 4. A Házirend időbeli hatálya kihirdetésétől az újabb módosításig, felülvizsgálatig terjed, 5. A Házirend akkor érvényes, ha azt az igazgató előterjesztése alapján az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elfogadta, és a fenntartó jóváhagyta. A Házirend megismerése 6. A Házirend nyilvános dokumentum. 7. Hozzáférhető az iskola honlapján, az iskolai könyvtárban, pedagógusok számára a tanáriban is. 8. Egy példányát a beiratkozáskor a szülő (tanuló) megkapja. 9. Az osztályfőnökök minden tanévben legalább egy órát a házirend megismertetésére, értelmezésére fordítanak. 10. A szülők és tanulók a házirendben foglaltakról az osztályfőnöktől kaphatnak értelmezést, amennyiben további tájékoztatást igényelnek, fogadóóráján az igazgatóhoz fordulhatnak. 4

5 A tanulói jogok gyakorlásának megkezdése 11. A tanulói jogviszonyon alapuló jogok az első tanév megkezdésétől gyakorolhatók. 12. Kivétel a nyári iskolai rendezvényeken, például a gólyatáborban való részvétel. A tanulók nagyobb közössége 13. A tanulók nagyobb közössége, illetve nagyobb csoportja fogalom az intézményi tanulói létszám negyedének megfelelő, illetve azt meghaladó tanulói érintettség. 14. A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben az iskola kikéri a diákönkormányzat véleményét. Adatkezelés 15. Az iskola a beíráskor közokirat alapján veszi nyilvántartásba a tanuló személyi adatait, s azokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően őrzi. 16. A tanuló személyes adatait, családi és utónevét a valóságnak megfelelően tartja nyilván. Nevét egyetlen hivatalos dokumentumában (törzskönyv, osztályozó napló stb.) sem változtathatja meg. II. TANULÓI KÖTELESSÉGEK ÉS JOGOK TANULÓI KÖTELESSÉGEK 17. A tanuló kötelességei a tanulói jogviszonyból erednek. Az iskolaválasztással elfogadta a Vörösmarty Mihály Gimnázium pedagógiai programjában, házirendjében megfogalmazott nevelési oktatási tartalmakat, pedagógiai elveket, módszereket és szabályokat. Betartásuk így kötelesség. 18. A tanuló részt vesz a kötelező és az általa választott foglalkozásokon, eleget tesz rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelő tanulmányi kötelezettségének, tanórai felszerelését és ellenőrző könyvét az iskolába magával hozza. 19. A szaktanárok minden tanév kezdetén, szeptember 15-ig írásban ismertetik tantárgyuk éves követelményeit, a felszereléseket, a számonkérés formáit és a továbbhaladás feltételeit. A témazáró dolgozatok megírása a tanuló számára kötelező. A pótlási lehetőségek után az igazolatlanul elmulasztott témazáró dolgozat elégtelennek minősül, az igazoltan meg nem írt témazáró dolgozat pedig a tanév végén osztályozó vizsgát von maga után. 20. A tanuló köteles az iskola tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani. 21. Köteles a közös tulajdont (az iskola épületét, berendezéseit és felszereléseit) védeni, kulturáltan és szakszerűen használni. 22. A tanuló köteles az érdemjegyeket az ellenőrzőjébe folyamatosan beírni. Élsportolói osztályok speciális szabályai 23. Az élsportolói osztályba járó tanuló minden félévben köteles az iskola által kiadott nyomtatványon hivatalosan, egyesületi aláírással bizonyítani, hogy igazolt versenyzőként sportol. Az igazolást a nyomtatvány kézhez vételétől számított egy héten belül az iskolatitkári irodában kell leadnia. 24. Az élsportolói osztályok tanulói az iskola kérésének megfelelően, legjobb tudásuk szerint, a hagyományokhoz méltóan képviseljék a Vörösmarty Mihály Gimnáziumot a versenyeken. 25. Az élsportolói viszony megszűnését az élsportolói osztályba járó, testnevelési órák alóli mentességet élvező tanulók azonnal kötelesek jelezni osztályfőnökük útján az iskolavezetésnek. 5

6 26. Az igazolás elmulasztása esetén a bemutatásra megszabott határidőt követően a testnevelésből mentesített tanulót úgy kell tekinteni, mint akinek megszűnt az élsportolói státusa, s így haladéktalanul testnevelési órákra kell járnia. A határidő letelte után az elmulasztott testnevelési óra igazolatlan hiányzásnak, s a vele járó fegyelmi vétségnek minősül. 27. Akinek megszűnik az élsportolói státusa, automatikusan elveszti testnevelésből a tantárgyi mentességét, köteles az évfolyamának megfelelő óraszámban (9 10. évfolyamon külön beosztás szerint) testnevelési órákra járni, és a tantervi követelményeket teljesíteni. Tájékozódás TANULÓI ALAPJOGOK ÉS GYAKORLÁSUK MÓDJA 28. Az iskola működését és nevelő oktató munkáját szabályozó dokumentumok, a Pedagógiai program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az Intézményi Minőségirányítási Program, a Házirend és a vizsgaszabályzat nyilvános. Elérhetők az iskola honlapján, a könyvtárban, a tanári szobában és a diákönkormányzatot segítő tanárnál. 29. Az iskola biztosítja, hogy a tanuló minden olyan adatot megismerjen, amely rá vonatkozik, s az iskola birtokában van. 30. A tanuló az iskolatitkári irodában, egyeztetett időpontban, szóbeli kérésre győződhet meg arról, hogy az iskola milyen módon tárolja a személyes adatait, illetve hogy a nyilvántartott személyes adatai megfelelnek-e a valóságnak. 31. Valótlan, pontatlan, elferdített, elírt személyes adatainak helyesbítését a tanuló az iskolatitkári irodában, egyeztetett időpontban, szóbeli kérésre közokirat bemutatása mellett kérheti. 32. Ha az iskola a tanuló részére egy okmányt hibásan töltött ki, hibásan vezette rá az adatait, köteles az okmányt saját költségén ismételten kiállítani. Véleménynyilvánítás 33. Minden tanulónak joga személyesen vagy a diákönkormányzat révén kulturáltan megfogalmazni észrevételeit, bírálatát, javaslatait megfelelő helyen és időben, bármiről is legyen szó. A véleménynyilvánítás intézményes fórumai és formái 34. osztályozó konferenciák: Az osztály diákbizottság tagjai a félévi és év végi osztályozó konferenciára írásos beszámolót készítenek, amelyben az osztállyal kapcsolatos nevelésioktatási kérdéseket felvethetik, illetve fel kell vetniük. 35. a diákönkormányzat által szervezett, az iskolavezetés részvételével megtartott diákfórum 36. a diákönkormányzat által évente összehívott diákközgyűlés 37. iskolaszék Az iskolaszék egyensúlyra épülő, többoldalú szervezet. A diákönkormányzat az iskolaszékben három fővel képviselteti magát, egyenrangú tárgyalópartnere az iskolaszékben ugyancsak képviselettel rendelkező iskolafenntartói, szülői és nevelőtestületi oldalnak. 38. az iskolai belső nyilvánosság (iskolaújság) 39. a közoktatási törvényben meghatározott egyetértési és véleményezési jog gyakorlása 40. Amennyiben az iskola a diákönkormányzat egyetértési és véleményezési jogát csorbítja (jogelvonás), az iskolai diákbizottság írásban felhívhatja az iskola igazgatójának a figyelmét a jogsértésre, annak további fennállása esetén jogvitát kezdeményezhet. 41. az Év tanára választás (szavazatokkal kinyilvánítható bizalom) 6

7 A véleménynyilvánítás korlátai 42. A tanítási órán a tanuló a véleménynyilvánítás jogával mások művelődéshez való jogának sérelme nélkül, az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. 43. A véleménymondás nem sértheti mások emberi méltóságát. Diákönkormányzat ÉRDEKKÉPVISELET 44. A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek osztály szintű szervezete az osztály-diákbizottság, iskolai szintű szervezete az iskolai diákbizottság. Munkáját diákönkormányzatot segítő tanár támogatja. Legfelsőbb fóruma az évenként összehívandó diákközgyűlés. 45. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos összes kérdésben. 46. A diákönkormányzat működését szervezeti és működési szabályzatba foglalja, melyet a diákközgyűlés fogad el, és a nevelőtestület hagy jóvá. 47. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési szabályzatával, illetve házirendjével. 48. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő harminc napon belül kell nyilatkoznia. A szervezeti és működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 49. A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 50. Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlésen kell áttekinteni a diákönkormányzat működését és a tanulói jogok érvényesülését. 51. Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat és a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor; a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor; az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor; 52. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével maga dönt a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról. 53. Az iskolai diákönkormányzat a tanulók érdekeinek képviselője. E képviseleti jogot külön nem szükséges igazolni, a gyakorlását bejelenteni csak az állami vizsgák (érettségi) esetében szükséges. 54. A diákönkormányzat legkésőbb az új tanév rendjét elfogadó nevelőtestületi értekezletig dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, s arról tájékoztatja az iskolavezetést. E program időpontját az iskolavezetés a diákönkormányzatot segítő tanárral egyeztetve építi be a tanév rendjébe, s azt a tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet hagyja jóvá. 55. A diákönkormányzat saját információs és tájékoztatási rendszert hozhat létre. 56. A tanórákon kívüli diákprogramok közül a gólyatábort és a gólyabált a diákönkormányzat szervezi. 7

8 57. A diák alanyi joga, hogy választó és választható legyen a diákközgyűlésen. A diákönkormányzat, a tanulói közösség érdeke a hiteles és hatékony diákképviselet, az iskolai tanulói közösség alapvető érdekeihez, a nevelés oktatás értékeihez kötött mandátum. 58. Az iskola lehetőséget kínál a diákönkormányzatnak a diákélet ellenőrzésében való részvételre (dohányzás, italozás, kábítószerezés tilalmának figyelemmel kísérése, megelőzés), illetve a diákétkeztetés lebonyolításában (ebédelés beosztása, menzai felügyelet). Tantárgyválasztás TANTÁRGYVÁLASZTÁS, TANULMÁNYI MENTESÍTÉS 59. A tanuló a kötelező tanítási órák mellett kötelező és szabadon választható tanítási órákon vesz, illetve vehet részt, így megilleti a tantárgyválasztás joga. A tantárgyválasztás keretei: az iskola pedagógiai programja és az érettségi vizsgaszabályzat. 60. A tantárgyválasztás korlátja a törvényben előírt terhelhetőségi határ. 61. Minden év áprilisig 15-ig az iskola igazgatója elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanuló választhat. A választható tárgyakról a tanuló az osztályfőnökétől kap tájékoztatást, illetve ha beiratkozás előtt áll a felvételiről szóló értesítésből (2. idegen nyelv, projekt-órák). 62. Az iskola minden év május 20-ig az osztályfőnök segítségével felméri az igényeket (hány tanuló, milyen szabadon választható tanítási órán kíván részt venni a következő tanévben). 63. Az igényeket összesítve az iskola 3 héten belül (legkésőbb június 11-ig) az osztályfőnökök révén közzéteszi az igények teljesítésével összefüggő jegyzéket (kellő érdeklődés hiányában nem indítható tantárgyak, illetve amennyiben az igények meghaladták a lehetőséget, az elbírálás szempontjaival, a döntés indokával azon tanulók nevét, akik nem jutottak be a megjelölt képzésre). 64. A tanuló május 20-i tantárgyválasztását követően a szorgalmi idő végéig, kivételes esetben a tanév végéig, augusztus 31-ig megváltoztathatja döntését. 65. A kiskorú tanuló csak szülői hozzájárulással élhet tantárgyválasztási, érdekképviseleti stb. jogával, míg a nagykorú önmaga gyakorolhatja azokat. A választott tantárgy leadása 66. A felvett és az új tanévben, szeptember 1-jével elkezdett választható tantárgyak a tanév során nem adhatók le. 67. A tanuló a tanévenkénti május 20-ig elvégzendő felméréskor jelentheti be, hogy a következő tanítási évben nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán. Drámatagozatosok speciális tantárgyválasztása 68. A drámatagozatos tanulók gyakorlati tárgyai közül a beszédtechnika, kreatív mozgás és tánc, kreatív ének-zene választható tárgyak, ám a tagozatra történt önkéntes jelentkezéssel kötelezőek, leadásukra nincs lehetőség a 11. évfolyamig. 69. A kreatív ének-zene vagy a kreatív mozgás és tánc az előző tanév május 20-i felméréskor a 11. évfolyamtól leadható. 8

9 Tanulmányokkal összefüggő mentesítések 70. A tanuló (szülő) a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentést sajátos nevelési igény, illetve sajátos helyzet alapján kérhet. 71. A tanulmányokkal összefüggő mentesítések iránti írásos kérelmeket az igazgatónak címezve lehet iktatásra benyújtani az iskolatitkári irodában vagy postán ajánlva elküldeni részletes indoklással, illetve a jogosultságot igazoló mellékletekkel. 72. A különleges gondozáshoz való jogot a közoktatásról kiadott évi LXXIX. törvény állapítja meg. Ennek alapján a sajátos nevelési igény vizsgálata, megállapítása a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról kiadott 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet alapján történik. 73. A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 74. Ha az iskola megítélése szerint a tanuló szakértői vizsgálata szükséges, tájékoztatja a szülőt, és az indok közlésével javasolja a szakértői vizsgálaton való részvételt. Egyidejűleg köteles a szülőt tájékoztatni a vizsgálatok eredményei alapján lehetséges következményekről, a szülőnek a vizsgálattal és annak megállapításaival kapcsolatos jogairól. 75. A szakértői és rehabilitációs bizottságnál a sajátos nevelési igény fennállásának vizsgálata a szülő kérésére, illetve egyetértésével indul. 76. A közoktatási törvény 30. -ának (9) bekezdése alapján egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből a tanuló teljesítményének értékelése, minősítése alóli mentesítés céljából szakértői vizsgálat a évfolyamon annak a tanévnek március 31. napjáig indítható, amelyben az adott tantárgy tanulását a tanuló megkezdte. 77. Ha a szakértői és rehabilitációs bizottság eljárását későbbi időpontban indítják, be kell csatolni az érintett iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az iskola igazgatója döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító pedagógus véleményét. Az iskola igazgatója egyetértésének hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság vezetője vagy az általa kijelölt szakértői bizottsági tag a tanuló meghallgatása után dönt a vizsgálat szükségességéről vagy a kérelem elutasításáról. Az elutasításáról szóló döntést írásba kell foglalni. 78. Az igazgató a tanuló (szülő) kérelmére indokolt esetben mentesíthet készségtárgyak (ének zene, rajz- és műalkotások ismerete, testnevelés) tanulása és értékelése alól. Felmentés testnevelésből 79. Testnevelésből az egészségi okból felmentést kérők vagy könnyített testnevelésen (saját csoportjukkal együtt), vagy gyógytestnevelési foglalkozáson vesznek részt vagy (különösen indokolt esetben) teljes felmentést kapnak. 80. A felmentést kérőknek az iskolaorvos beutalót ad szakrendelésre, majd a leletek alapján besorolja őket, ennek alapján az iskola igazgatója dönt, e döntés bekerül az ellenőrzőbe. A felmentési eljárást a tanév kezdetén legkésőbb szeptember 30-ig, tanév közben 2 héten belül le kell folytatni. Testnevelés az élsportolói osztályokban 81. A évfolyam valamennyi tanulója az élsportolói státus megléte esetén is testnevelésre és sportelmélet tantárgy tanulására kötelezett. Testnevelésből tantárgyi mentességet egyénileg lehet kérelmezni, amit az igazgató indokolt esetben ad meg. 9

10 Magántanuló 82. A tankötelezettség, illetve a tanulói jogviszonyból származó kötelezettség a szülő választása alapján magántanulóként is teljesíthető. 83. A magántanulóságot írásban lehet kérvényezni az igazgatónak címzett beadványban. 84. A magántanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetve a tanuló egyénileg készül fel. A tudás mérése, az értékelés vizsga formájában történik, ennek megszervezéséről az iskola gondoskodik. 85. A magántanuló jogai megegyeznek az iskolába járó tanulók jogaival. 86. Ha az iskola igazgatója megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. A jegyző dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. Vendégtanulói jogviszony 87. Tanulóink más oktatási intézménnyel vendégtanulói jogviszonyt létesíthetnek. Következő tanévre vonatkozó szándékukat minden évben május 20-ig jelenthetik be a szabadon választható tárgyak felmérésekor az iskola által rendszeresített űrlapon. 88. A vendégtanulói jogviszony megvalósulásáról az anyaiskolát az igazgatónak címzett, iskolatitkári irodában leadott levélben kell tájékoztatni. 89. Vendégtanulói jogviszonyt a Vörösmarty Gimnáziummal más iskolák tanulói az iskola igazgatójának címzett kérvényben kezdeményezhetnek DIÁKKÖRÖK 90. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákkörök létrehozását kezdeményezhetik, részt vehetnek azok munkájában. 91. A diákkör: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művelődési, ismeretterjesztő, művészeti csoport, sportkör stb. 92. Diákkör létesítése tanórán kívüli foglalkozás keretére (az iskolai költségvetés terhére) vagy önköltséges formában (térítési díj-fizetési kötelezettség mellett) kezdeményezhető. 93. A diákkörök tanulói kezdeményezésének eljárása: tanórán kívüli foglalkozás keretére a tanév kezdetén szeptember 5-ig az igazgatónál írásban, a diákkör tevékenységének megnevezésével, a kezdeményezők névsorával és aláírásával, a foglalkozásra felkért tanár támogató aláírásával önköltséges formában a tanév során bármikor az igazgatónál írásban, a diákkör tevékenységének megnevezésével, a kezdeményezők névsorával és aláírásával, a foglalkozás vezetésére felkért személy támogató aláírásával. 94. A diákkörök megszervezésének feltételei Legalább 8 fős létszám A tárgyi és személyi feltételek megléte. 95. A tanórán kívüli foglalkozás keretét meghaladó igény esetén az igazgató pedagógiai szempontok alapján dönt arról, hogy mely diákkörök szervezhetők meg az iskolai költségvetés terhére. 96. Önköltséges formában csak akkor indítható diákkör, ha ezzel nem zárják ki azt a tanulót, aki be szeretne kapcsolódni a diákkör munkájába, a felvételi feltételeknek megfelel, de nem tudja megfizetni a költségtérítést. 97. A diákkör tevékenységébe való bekapcsolódást az igazgató pedagógiai feltételekhez kötheti 10

11 JUTTATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS Alanyi jogon kapható juttatások 98. A tanuló alanyi jogon, jogszabályban meghatározott feltételek esetén ingyenes tankönyvellátásban és 50%-os étkezési támogatásban részesülhet. Nem alanyi jogon kapható juttatások 99. Az iskola a jogszabályban biztosított juttatások mellett a rendelkezésre álló forrásokból további ingyenes vagy kedvezményes juttatást biztosíthat a tanulóknak. A feltételeket iskolai hirdetményben teszi közzé Az igények elbírálásakor előnyben részesül azt, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező minimálbér másfélszeresét. Ehhez a család egy főre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges. A tankönyvkölcsönzés szabályozása (Tpr. 8. (8) bek.) 101. Az ingyenes tankönyvet iskolánk az iskolából történő kölcsönzéssel biztosítja tartós tankönyvek esetében jogszabályi előírás, az egyéb tankönyvek esetében pedig tantestületi döntés alapján Az iskola a normatív kedvezmény (tankönyvtámogatás) biztosítását részben tankönyvkölcsönzéssel oldja meg, tartós tankönyv formájában A tartós tankönyvet az iskola addig az időpontig biztosítja a tanuló részére, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést A kölcsönzött tartós tankönyv elvesztése vagy szándékos megrongálása esetén a kölcsönző köteles azt ugyanazzal a könyvvel pótolni. Ha ez nem lehetséges, a könyv mindenkori vételi árát és beszerzési, feldolgozási költségeit is köteles megtéríteni. Az okozott kár összegét a könyvtáros tanár javaslata alapján az iskola igazgatója állapítja meg. Vörösmarty Alapítvány 106. A Vörösmarty Alapítvány szociális rászorultság esetén étkezéshez, tanulmányi kiránduláshoz, önköltséges, térítési díj-fizetési kötelezettség mellett szerveződő diákkörben való részvételhez támogatást, illetve tanulmányi és szociális ösztöndíjat adhat. A juttatások igénylése 107. Az alanyi jogon járó, illetve nem alanyi jogon kapható juttatásokat egyazon nyomtatványon lehet igényelni. A nyomtatvány ismerteti a feltételeket és a jogosultság igazolásának módját A nyomtatványt a tanuló az iskolától az osztályfőnöke útján kapja, s kitöltve a megjelölt határidőig a gazdasági irodába kell visszajuttatnia. Ha az igénylő az igénylőlapot nem juttatja vissza határidőre, az iskola a később bejelentett igényeket nem köteles kielégíteni. Az iskolába felvett új tanulók esetében legkésőbb a beiratkozáskor kell az igénylőlapot kitöltve leadni A Vörösmarty Alapítványhoz a kuratóriumnak címzett írásos kérvény formájában lehet folyamodni az osztályfőnök, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős véleményezésével. A kérvényeket az iskolatitkári irodában kell leadni. 11

12 Diákétkeztetés 110. Az iskola térítéses ebédet biztosít tanulói és alkalmazottai számára a fenntartó által meghatározott térítési díj ellenében. Igénybevételéről A vegyes rendelkezések című fejezet igazít el. Iskola egészségügyi ellátás 111. Az iskola tanulói a tanköteles kor végéig évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti, a tanulói jogviszonya teljes idején belgyógyászati vizsgálaton vesznek részt A belgyógyászati vizsgálat az iskolai rendelőben történik A tanulók évente egy alkalommal orvosi vizsgálaton vesznek részt Heti két alkalommal iskolaorvoshoz, illetve védőnőhöz lehet fordulni az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben Tanulói baleset, súlyosabb betegség tüneteinek észlelése esetén, amennyiben ez lehetséges, az iskola értesíti a szülőt. Tanulószoba 116. Az iskola, szülői igényekhez igazodva a évfolyam felügyeletre szoruló tanulói részére a 10. évfolyam befejezéséig ingyenes tanulószobai foglalkozásokat szervez A szülő az igényt a tanév kezdetén, legkésőbb szeptember 5-ig jelentheti be írásban az igazgatónak (az iskolatitkári iroda útján). III. AZ ISKOLAI ÉLET MINDENNAPJAI Az iskola nyitva tartása MUNKAREND 118. Tanítási napokon az iskola reggel 7 órától este 21 óráig tart nyitva Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon az iskola zárva tart Tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi és nyári szünet idején) szerdánként 9-13 óra között az iskola ügyeletet ad. Saját alkalmazottai munkanapokon 9 15 óra között bent tartózkodhatnak az épületben. A bent tartózkodás nem sértheti a portaszolgálat munkaidejét Rendkívüli nyitva tartásra hétvégén, munkaszüneti vagy ünnepnapokon a tanév rendjében elfogadott rendezvények alkalmával, kivételes esetben az igazgató külön engedélye alapján kerülhet sor. Tanórák, szünetek 122. A tanítás legkorábban 7 óra 30 perckor kezdődik és általában 15 óra 15 perckor fejeződik be Iskolába érkezés a tanórák megkezdése előtt legalább tíz perccel A tanórák 45 percesek 125. A szünetek 15 percesek Meghatározott szünetekben a pedagógusok felügyeletet látnak el Az óra kezdete előtt 5 perccel jelzőcsengetés figyelmeztet a szünet közelgő végére. Becsöngetéskor a diákoknak ha az zárt a terem előtt, egyébként a teremben kell tartózkodni, a taneszközöket előkészítve A tanórák és szünetek rendjét a tanárok és diákok kötelesek betartani. 12

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2013 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 4 II. Bevezetés... 5 1. Általános rendelkezések... 5 2. A házirend jogszabályi

Részletesebben

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE Jelen házirend az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat

Részletesebben

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák.

Fenntartó elvárások. Szüleiket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassák. HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartó

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 1091 Budapest, Ifjúmunkás u.31. HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től 1 Tartalomjegyzék I. A házirend hatálya, érvényessége... 3 1.1. A házirend hatálya...

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 2 1. A házirenddel kapcsolatos szabályozás A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, melyet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogad el. Elfogadásakor, illetve módosításakor

Részletesebben

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján...

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok, védő, óvó előírások... 10. (III. 8.) Kormányrendelet alapján... Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A tanulók jogai... 3 A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések... 5 Az osztályozó vizsgák követelményei évfolyamonként,

Részletesebben

Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Házirendje. OM azonosító: 200598. Székhely: 3860 Encs, Petőfi út 60.

Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Házirendje. OM azonosító: 200598. Székhely: 3860 Encs, Petőfi út 60. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Házirendje OM azonosító: 200598 Székhely: 3860 Encs, Petőfi út 60. Intézményünk, az encsi Váci Mihály Gimnázium,

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. Bevezetés 3 II. A tanulók jogai 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 3 II.2. A tanulói

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2012 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 5 II. Tanulói jogok gyakorlásának

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24.

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. Készült: 2014. szeptember 15. Készítette: Bertók Krisztina intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2013. Hatvan Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TANULÓI JOGOK... 4 3. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 11 4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI... 14 5. A

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény. általános iskolai. Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje 2009. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény általános iskolai Házirendje A Házirend az intézmény minden általános iskolai tanulójára, valamint

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben