a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z"

Átírás

1

2 T A R T A L O M r c o k év m s z ko k A S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A M O L N Á R G ÁL P É T E R Foto Várkonyi (1) I I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M N O V E M B E R n é g y s z e m k ö z t G Á B O R I S T V Á N Hipnotizőrök vgyunk..." (10) FŐ S Z E R KE S ZT Ő: B O L D I Z S Á R I V ÁN S Z E R KES Z T Ő: C S. T Ö R Ö K M ÁR I A műhely M É S Z Á R O S T A M Á S A kellékek világ (12) B E N KŐ T I B O R Tolny Klári, riporter (15) Szerkesztőség: Budpest VI., Ngymező utc 22 í4 Telefon: M e g je le n ik h vo nt A kézirtok megőrzére visszküldére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút 9-11, A k i d á s é r t fe le l: S l S á nd o r ig z g t ó T er je s z t i M g y r Po st Előfizethető Post Központi Hírlp Irodánál ( B u d p e st V., Jó z s et ná do r t é r 1.), s z á mú e g yé n i c s e k k s z á mo n számú közületi csekkszámon, vgy átutlássl z MNB 8-s egyszámlár E lő f iz e t é s i d íj: 1 évre 1 4 4,- Ft. 1 /2 évre 72.- Ft P é ld á n yo nk é nt i á r : t 2,- Ft Külföldön előfizethető Kultúr külföldi képviselőinél I nd e xszá m: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyo más Fe le lő s ve z et ő : So p r o ni B é l ig z g t ó f ó r u m é s d i s p u t P ÁLYI A N D R Á S Mim Lbortórium (19) H E R M A N N I S T V Á N Gondoltok z mtőr színházról (22) v i l á g s z í n h á z R O B E R T K. S A R L Ó S - J U D I T S Z A T M Á R I W A L T E R S Euripidz Kliforniábn (23) S Z Á N T Ó J U D I T A hrmdik bszurd (27) K Ö R Ö S P A T A K I K I S S S Á N D O R Élmények hullómvölgyben (III.) (32) L E N G Y E L G Y Ö R G Y Színházi esték Moszkvábn Leningrádbn (36) S A Á D K A T A L I N Két fesztivál tnulsági (41) A C Í M L A P O N : L A T I N O V I T S Z O L T Á N É S S Z A T M Á R I I S T V Á N P I R A N D E L L O I V. H E N R I K C Í M Ű D R Á M A J Á B A N ( V Í G S Z Í N H Á Z ) ( I k lá d y L á s z ló fe lvé t e le ) d r á m P Á L Y I A N D R Á S Gyertyák Leninnek (42)

3 rcok mszkok MOLNÁR GÁL PÉTER Foto Várkonyi* Minth kiment voln nálunk divtból céhbeliség tisztelete, jólelkzítettség feletti öröm, mesterségbeli tudás felemelő érze. Eltünedezett szkm becsüle, kár egy tisztességesen megterített éttermi sztlról, tökéllyel kiszbott férfiöltönyről, gonddl végrehjtott szerelről, prólékosn bevégzett munkfolymtról vn szó; kár pedig egyértelműen művzi munkáról. Várkonyi Zoltán elődásibn meglátszik szkmi gondok megoldás fölött érzett öröm, z ezernyi rzfeldttl vló bíbelőd míves szenvedélye. Lát-szik, mennyi gondot fordít világításr: milyen rzletességgel komponálj meg z elődás minden percének fény-játékit, nélkül, hogy színpd olyn kemény önmutogtó fényekkel voln tele, mint cseh színházművzet reflektormániákus elődási. Látszik gond szeretet, hogy kellékeket összeválogtj: hogy z konykos üveg, z horgolt terítő, z z álló-lámp legyen ott színpdon. * Rzletek egy kzülő tnulmányból. 2. Mindenki ismeri színházi nekdotát: h vlmely drám első felvonásánk díszletében flon egy pusk lóg, nnk z utolsó felvonás végéig cl kell sülnie. Az állítólgos Cschov-nekdot drámi cselekvő módon értelmezi színpdi kellékek szerepét. Csupán cselekvő kellékek létezét érzi jogosnk: nem kívánj relizmus címszó ltt egy egz ószeres bzár árukzletét színpdon látni. A modern színház utolsó két évtizedében kissé megváltozott helyzet, h Csehov szerint csk olyn kelléknek vn helye színen, mi z utolsó fel-vonásig elsül, már úgy módosíthtnánk megfoglmzást, hogy színpdon minden tárgynk el kell sülnie. Pirndello Ht szerep keres egy szerzőt című groteszkjében vn egy jelenet, ebben leglább olyn fontos rendez-elméleti utsítást d szerző, mint Shkespere Hmletben. Pirndello, ki százdunkbn tlán legmélyebben ismerte színházt nnk mágiáját, irrcionálisnk tűnő htásit, így ír: IGAZGATÓ Legyen szíves, nézze meg rktárbn, vn-e ott vlmi rekmié! KELLÉKES Vn kérem, z zöld! MOSTOHA - LÁNY Nem, nem zöld! Sárg volt, virág-mintás, plüssbársony, ngyon ngy. Jó kényelmes! KELLÉKES Olyn nincs. IGAZGATÓ Nem számít, hozz zt, mi vn! MOSTOHALANY Hogyhogy nem számít? Mdám Pce híres knpéj! " Vgyis: Pirndello szerint meghtározott drbhoz meghtározott kellékek bútorok szükségeltetnek. Ez drám cskis ezekkel kellékekkel bútorokkl játszhtó el Amikor De Lullo társult bemuttt Pirndello groteszkjét, ebben jelenetben egy cirádás Jugendstil tejüvegbúrájú állólámp állt egy kissztlon, divtszlonnk álcázott tlálkhely háromszárnyú prób-tükre is érzékeny ízlsel, körültekintő ggodlomml összeválogtott volt. Beszélő tárgykt láttunk, melyek csk ebben szlonbn állhtnk. A színpdi elődás kellékeinek fontosság XVIII. százdbn vált tudtossá, egyidőben z első hivtásos tudtos rendező felléptével (Ekhof, VÁRKONYI zoltán (Iklády László felvétele) Goethe, Immermnn). Nem véletlen jelenség, Lessing Diderot után vgyunk, polgári drámírás küszöbén, mikor életközeli relist drám színház kezd kilkulni, mit polgárin öntudtos Hugo Victor Cromwell híres előszvábn (ott, hol groteszk kifejezt első ízben lklmzzák irodlmi műre), így foglmz meg:.. végtére is mi vlószerűtlenebb mi képtelenebb, mint bizonyos előcsrnok, oszlopcsrnok vgy előszob, z semleges hely, hol trgédiáink udvris kzséggel lejátszódnk... " Az bszurd színházsok színpdán érthető meg tlán színpdi eltárgyisodás ok. Ott, hol Beckett Az utolsó tekercsben mgnetofonszlgokt, bnánokt konykos üvegeket tétet színpdr, mint egy elsüllyedt világ kizárólgos nyomit; vgy még következetesebben bszurd, de már kevbé drámájábn, z Ó, szép npok!- bn, hol egy női bevásárlósztyor, egy fogkefe, egy szemüveg, egy Lehár Víg özvegyét muzsikáló zenélőór képviselik z emberiség földi nyomit. De kellemetesebb Ionescónál is megtláljuk tárgyknk ezt mindent belepő játékát, z Amdée, vgy hogyn szbduljunk meg tőle című komédiájábn folytonosn növekedő hull szorítj ki z embereket bútorokt házból; Az orrszrvúbn pedig szporodó rinocéroszok népesítik be s lepik el szín-pdot s mögötte meghúzódó külvilágot is. E végletes példák felől vissz-nézve, megérthetjük tlán jelenkori drámírók ( rendezők) tárgykhoz vonzódó igényét. Központi kérde

4 ezeknek drámáknk z ember ember közötti kpcsoltok teljes elernyede, illetőleg e kpcsoltok megteremtének vgy trtósításánk lehetetlensége. Szélsőséges eseteiben már nem egy-mást metsző krtok ütközéből áll drám, hnem konfliktust éppen konfliktustlnság, z ütközni nem tudó párhuzm eredményezi. Ilyenkor z ember ember kpcsoltánk helyére z ember tárgy kpcsolt nyomul, hol z ember rc tárgykbn folyttódik, hogy mégis megismerhessük drámi embert vlmilyen jelenséggel vló viszony közben. A semleges stilizált kellékek helyett vlóságos tárgyk szerepe növekedett meg színpdon. Önálló életük, jellemük, cselekvőképességük vn drámilg meghtározó értékük. Nem Othello kendőjéről beszélünk, nem is cseldrámák elhulljtott legyezőiről, fél pár kesztyűiről. Másról. Elő cselekvő, kisugárzó tárgykról. Egy tlálós kérdsel tlán közelebb kerülünk megfoglmzáshoz: melyik z XX. százdi áltörténelmi komédi, melynek első felvonásábn ezen kulcskérden fordul meg egy nemzet sors: tojnk vgy nem tojnk tyúkok? Shw Szent Johnnáj? Dürrenmtt Ngy Romulus? Mind kettő. Ez egyszersmind zt is jelenti, hogy mikor Dürrenmtt elörökölte Shw tojni nem kró tyúkjit, elörökölt vlmit stílusából, történelemszemléléből is, ez rokonságbn trtj z ír komédiszerzővel. 3. A kellékek következetes felhsználásán is érződik Várkonyinál pepecsel, munk szeretete. Szokás őt cinikusnk nevezni. Léh üzletember-rendezőnek. Csk zért, mert szereti sikert, néh hjszolj is. De ugyn mutssnk már egyetlen színházi rendezőt, ki rrnézvt végzi el munkáját, hogy elődásávl megbukjon. Melyik rendező spekulál szándékosn sikertelenségre? (H mondj is, hogy nem érdekli siker: titokbn duzzog sértett, mikor nem rjongják körül; h nem közönség, leglább mmelukji.) Várkonyi nem lehet cinikus. Aki enynyire szeret tud dolgozni, z nem lehet cinikus ember. Az megbecsüli másik munkáját is, mert tudj, mennyi álom, mennyi lemondás mennyi élet-rövidül vn egy-egy premierben, egy-egy elvégzett munkábn. Kevesen tekintik őt művznek, mert ki mesterséget keményen tudj műveli, z nem ht eléggé művznek, zt iprosnk tekintik zokkl szemben, kik csup-csup sejtelem, sóhj, lelki pnsz, lnyiság rebbenő bizonytlnság. Várkonyi túlontúl jól tudj h-hoz színházt, hogy művznek" tekinthessék. Túl tudtosn állítj elő sikert, túl keveset bukik meg hhoz, hogy művz mártír-töviskoszorúj övezhesse homlokát. Addig táplálkoztunk közhelyekkel, míg közhelyek kifordítási is igznk tűnnek számunkr. Első közhely: meg nem értett zseni közhelye. Megnnyi lángelmét nem ér-tett meg sját kor tehát: kit megért, nem lehet lángz. Második közhely: z lkotás tele vn ellenőrizhetetlenséggel t e h á t : h ellenőrzött úton jön lét-re lkotás, z nem művzi. Hrmdik közhely: művz útj bukásokkl kikövezett keserves pály t e h á t : sikeres művz srltán, kókler, kócevő. Negyedik közhely: sok művz szegénységben élte le életét t e h á t : jómódú művz tehetségének tálentumát própénzre váltott föl. Milyen gynús Chplin, ki milliomos, z Állmokból dóhátrlékánk kifizete elől (is) költözködött át Európáb; milyen gynús Cludel, ki diplomtként volt költő; Mlrux, ki miniszterséget válllt; milyen gynús Eliot, ki bnktisztviselő volt. Hiszen művz lbérleti vckán hever délelőttönként, korgó gyomorrl ngylokról álmodik. H lkoholist mű-vz, h ki nem kezelt tüdővzben pusztul el, h szifilisz támdj meg szervezetét: z igen, közképzeletnek smkkoló, z áltlános hiedelembe be-illeszkedő. H sok gyermeke vn bsztinens, h példás csládi életet él, rendben trtj bnkbetétjét ösztöneit, kkor gynkodni kezdünk: tehetsége nem lehet elég erős, vgy h z volt is, rosszr fordított, másr kmtozttt. Az életüket éhhlálll bevégző művzekről szóló legend, kik egy-egy ebédért kótyvetyélték el m több millió dollárt érő festményeiket: nemcsk csiklndós felnőttmesék, nemcsk zzl járnk együtt, hogy ifjú, de kopott ndrágú festők mázolmányit olcsón megvegyük, rr spekulálv, hogy mint egy kötvénynek, idővel felszökik mjd z ár; hnem önérzetünket is táplálják, mgunkról lkotott jó véleményünket dgsztják ezek történetek, mivel mi tisztán látjuk lemosolyogjuk zokt, kik hgyták e ngy művzeket éhenhlni. Miért keres pénzt, helyett, hogy éhen hln? Gynús. Sikerei vnnk? Es e sikerek még fitlon ngy jövedelemhez segítik? Gynús. Ngyon gynús. Aggkorbn más. Akkor jogos. Ősz kdémikusoknk jár ház, kocsi, személyzet, birtokocsk. Fitl művz koplljon csk, hogy szebbeket álmodhsson. Jóllkott ember nem képes művzetre. Teli vgyunk tömve ilyen múlt százdbeli képzetekkel. Murger látttj velünk még m is költőt, komponistát piktort, pdlásszobájukkl, fizeti nehézségeikkel vrrólányszerelmeikkel. Meglehet, hogy már Murger is hmis képet festett, már zonbn kép végképp elvult megvsodott. Közben műlkotás árucikk is lett, nem törvényszerű, hogy siker hszn más zsebébe vándoroljon. 4. Várkonyi színház mindig trk jókedvű. Tele vn humorrl kkor is, h trgédiát rendezne, de nem rendez, mert nem neki vló: képtelen z életet egyoldlún csk vérbefulldónk látni. Németh László A két Bolyi című színművének megrendeze igzán nem z ő rendezői szerepköre volt. Ezt z ízlétől nnyir távol eső művet mégis mi tette sjátosn várkonyis rendezsé? Elsősorbn világítás kényes-kifinomodott hsznált, finom derengek lágy belkonyodások, szomszéd szobából jtónyílásr legyezőként széttáruló fénysugrk: mindez olyn furcs színpdon szoktln hngulti htást eredményezett. Ilyeneket csk filmen szoktunk látni, legfeljebb z életben. A színpdi világítás más. Az prólékos elemz helyett rendezének lényeges vonását egy betétszámbn, egy rendezői ötletben tlálhtjuk meg. Bolyi drb leghosszbb legesszéisztikusbb, állóvízszerű betétjét mondt el, minden drámi láépít nélkül. Nem Bolyit játszó színznek dt játékötletet, hnem másiknk, kiről szerző mostohán meg-feledkezett, vgy nemtörődöm módr

5 nem gondoskodott játéklehetőségről, tirád idejére kikpcsolt drbból - ebből is látszik, hogy tirád betétszám volt csupán, nem drámilg szerves trtozék. Ekkor Bihri József félhomályos színpdon ült, s egy lmát tisztított meg bicskjávl. Egyetlen szlgbn vágt le komótos nyuglomml z lm héját. S mint mindig, mikor színpdon szó cselekv áll egymás mellett: kis idő után már csk cselekvre lehetett figyelni, mert z mindig szemet, figyelmet vonzóbb, erősebb színházbn. Már csk rr figyelt közönség: sikerül-e muttvány? Lejön-e egyben z héj? Mjdnem tpsos be-tét lett ebből játékötletből, mi helyére tette mellékszereplőt, feldtot dott neki nemcsk szűken prktikust, hogy eltöltse idejét hosszú mgánbeszéd ltt, hnem rr is lklmt kínált, hogy életét belesűrítse ebbe játékb, elmondj múltját, viszonyát tudóshoz, viszonyát nnk problémáihoz, jelesül hhoz problémájához, mit épp olyn bőbeszédűen tár elő itten. Egy igzi ember elevenedett meg színpdon, ki lmát hámozv figyelni is jobbn tudott, minth ráfüggesztette voln bmbán tekintetét beszélő másik színzre. Az odfigyel illusztrálás helyett vlóbn figyel lett ebből jelenetből. Várkonyitól nem lehet várni, hogy eddig nem ismert mélységeket fedezzen fel, sem zt, hogy felderítse z emberi lélek vgy társdlmi élet ködös ismeretlenségű területeit. Nem számíthtunk rr, hogy meghökkentően forrdlmi újdonságokkl szolgáljon: rr sem, hogy megújíts színjátszásunkt. Nem trtozik kócos vntgrdeb. Elődási nem kísérleti jellegűek. Nem veszik célb z ismeretlen felfedezét meghódítását. A polgári színház jellegzetes képviselőjének trtják őt néhányn, még konzervtívnk is nevezhetnénk, h nem figyelne nnyir érzékenyen minden újdonságr, bárhol merüljön is föl világ ngy színházi fővárosibn. Ismeri kuttj z új sikerdrbokt, nem sokkl párizsi, londoni, New York-i vgy moszkvi premier után igyekszik műsorr tűzni, szinte egyidőben z újságok hírdásivl. Igyekszik gyors friss árut szolgálni közönségének, jól tudj zt, hogy folytonosn újdonsággl kell ébren trtni vevő érdeklődét vásárlókedvét. Egyszersmind zt is tudj, hogy ennek z újdonságnk nem szbd gyökeresen újnk lennie, erősen különböznie kedvelt már megismert árucikktől. De legfrissebb vntgrdeeredmények, külföldi színházi tláltok, vgy derniercri-megoldások elegáns egyensúlybn keverednek Várkonyi rendezeiben, legjobb értelemben vett hgyományos színházzl. Vgyis ő z rendező, ki kísérleti-lbortóriumi szín-házi tláltokt egyesíti hgyományos színház legjobb eredményeivel. Ő z, ki kommercilizálj kísérleteit, megfüli kócost, áttekinthetővé teszi néh rejtelmes moderneket. Persze, mindennek vn veszélye is közízlre nézvt: polgár, ki könnyedén bírj befogdni Várkonyi mindig kellemes mindig üdült szerző színházánk meg-oldásit gondoltit, büszkén bólint egy-egy elődás után: h ez modernség, kkor értem! miért nem rögtön így mondták? Rendezei zonbn biztos ízlsel kluzolják el nézőit kellemes színház klndji közé. Ne tévesszen meg jelző senkit. Várkonyi kommersz szín-háznk zt z igényes formáját műveli, hol mindig gondolti igényesség jelentkezik, mondnivló vlóbn korszerű (leglábbis: up-to-dte). A vizuális CSURKA ISTVÁN: AZ IDŐ VASFOGA (DARVAS IVÁN ÉS BÁRDY GYÖRGY: RENDEZŐ: VÁRKONYI ZOLTÁN VÍGSZÍNHÁZ) (MTI Fotó - Keleti Év felvétele) megjelenít csiszoltn éretten ízles. A játék elegánsn kimunkált. Rendezei remek rzrányosn. felépített művzi szerkezetek. Szerves életük vn, szórkozttást legmgsbb szinten képviselik. Nem válllj prófétságot, szín-ház közéleti górjellegét, szószéket vgy z gitátori emelvényt, de nem is süpped bele másik oldlról fenyegető ködös művzked bevtottknk kzülő, finomkodó játékib. 6.H egy rendező életművét vizsgáljuk, legszerencsebb voln egy következetesen végigvonuló vonlt fölfedezni. De milyen vonl legyen ez? Irodlmi? Úgy meg kellene vizsgálnunk, milyen írók milyen drámáit állított színpdr, ezeknek egyvonlb fűze világítn mjd rá rendezői vonzlmir, stílusár mondnivlójár. Úgy tetszik, hogy ez módszer nem vezet sehová. Így csupán rendező irodlmi ízlét sikerül kitpogtnunk, vgy még zt sem. (Hiszen legritkább esetben kerül olyn szerencs helyzetbe egy színházművz, hogy legszemélyesebb ízlét követve állíthss össze színház műsorát. Még Várkonyi Zoltán esetében sem mondhtó ez el, holott tuljdonos volt

6 Művz Színháznk háború után. A rendezőket nnyi véletlen sodorj egy-egy író egy-egy drb mellé, hogy gynkodnunk kell, nem rendező válsztj drámát, hnem drám válsztj rendezőt. Több befolyássl vn színmű rendező ízlére, mint fordítv. Várkonyi mgánszínházánk mű-sorát is kssz, közönség kívánságir figyelő műsorrend szervezte egységbe.) Az persze nem tgdhtó, hogy rendező különféle irodlmi lpnygokból képes kicsiholni vlmi olynt - kis retusálássl ezt közösnek foghtjuk föl -, melyben több-kevesebb következetességet vehetünk zre, központi mondnivlót, de leglábbis: vonzódást világ vlmiféle értelmezéhez. Helyes-e zonbn, h drámák irodlmi képleteiből, simává egyszerűsített helyzeteiből igyekszik következtetni rendező művzetére. Várkonyi munkáibn kis erőszkossággl fölismerhető egy minden munkájábn ismétlődő folymtosság, kár Dosztojevszkij Bűn bűnhődéről, kár Csurk István Az idő vsfog című sztíráj áról, Lwler A tizenhetedik bb nyr című újcsehovist usztrál színdrbjáról vgy Szegény Dánielről, erről mechnikusn megírt detektívrejtvényről vn szó. Legutolsó filmje, Dobozy Imre El-jött tvsz című drámájából film-drámává átlkított Szemtől szembe volt. Lehetséges, hogy ez felszbdulás évfordulójár kzült lklmi-ünnepi filmnek indult eredetileg, zt is hozzátehetnénk, hogy létrejöttében ngy szerepe vn nnk, hogy Várkonyi kommerszrendezőként él szkmi köztudtbn - nevéhez kpcsolódnk Jókimegfilmesítek z Egri csillgok -, ezzel munkájávl bizonyítni, kompenzálni krt, hogy ő is képes művzetet csinálni", nem csupán szórkozttásr lklms". Ennyi súlyos külső nyomték nehezedett rá munk közben. Az elkzült film mégis szervesen illeszkedik bele életművébe, szemléletének egyik újbb megvlósulás, ugynzt problémát járj körül, mi szinte vlmennyi munkájábn izgtt, legyen z kár színházi vgy filmrendez vgy színzi lkítás. Ez központi mondnivló, ez mjdnem rögeszmen ismétlődő motívum "minden másképp vn " viszonylgosságánk érzete. Ez vonul végig rendezein, de még színzi lkításin is. A látszt vlóság drámi problémáj központi gondolt. Amikor vizsgáljuk zokt z lpnygokt, melyekhez művzi életében hozzányúlt, szinte kivétel nélkül mindegyik erre kulcsr mozdul. Kezdve egzen fitlon Pünkösti-féle Mdáchbn eljátszott Hmleten - hol z őrültség lá bújttott józnság kettőssége mozgtt figurát -, folyttv híres Pirndello-szerepén, IV. Henriken - ki ugyncsk z őrültség álrc mögé menekül vlóság borzlmi elől, s kényelmesebben érzi m-gát történelmi jelmezében, Cnoss-járó Henrik álomudvrábn, mint kor-társi között -, folyttv kár Srtre George Vleráján sort, hol egy le-csúszott csirkefogó besurrnó tolvjból politiki szélhámos válik. Végigmehetnénk összes szerepein. Elősorolhtnánk Művz Színházánk sikeres színműveit, rendezeit kőbbi rendezői munkáit is. Végigvonulón tlálhtnánk rá erre gondoltr: z elrejtőző vló s ág ironikus leleplezére, kifordított jellem-bőrök groteszken erőszkos, játékos viszszfordításár. Élvezettel fosztj meg lkjit álrcuktól. Kéjjel vezeti végig zokon fázisokon, mikor lebomlik róluk társdlmi sminkréteg, kivilln meztelen kendőzetlen igzságuk. Legyen szó A mkrncos hölgyről, hol egy bogrs leányzóról kiderül, mennyire kezes szerelmes sszony, legyen szó A nyugti világ bjnokáról, hol egy kelekóty fickó hőssé, eszményképpé emelkedik környezetével szemben, legyen szó Temetetlen holtkról, prtizán-mítoszok kori demisztifikálásáról, hol hősökről kiderül, mennyire félnek, miközben hősök. Meglelhetjük ezt Művz Színház egyik kedvelt szerzőjében, Priestley drbjibn, hol jól temperált polgári csládok életéről egy utólg, kívülről étkezett idegen ktlizálás segítségével foszlik le fokoztosn z álorc frsngi mskr, hogy csúfondárosn villnjon ki z igzság: minden másképpen vn. Minden másképpen vn Agth Christie detektívdrámájábn - ennek mű-fjnk remekében -, Tíz kicsi néger-ben is. A lehámló konvenciórétegek lssn előmerülő igzság folymt érdekelte itt is. De ugynezt vizsgálj filmjeiben is: z állmosítást megelőző éjszkát bizrrul megelevenítő Utolsó éjszkábn, mely egy ngytők cslád környezetében bonyolódik le; ugynezt Foto Háber című bűnügyi hjszfilm-ben, hol tiszteletreméltó trfikosnőről kiderül, hogy bndvezér, gynús börtöntöltelékről pedig, hogy bűnügyi tiszt. Gyermeteg módon fordítj át jellemeket fonákjukr, mint Mrie Octobre című film színdrbváltoztábn, Különös tlálkozóbn, Békeffy István (csendestársként Hns Hbe) nem túlságosn sikerült trk groteszkjében, z Egy sszonygyilkos vllomásábn z irodlmi nyg irodlmitlnság ellenére is ennek kifordítom-befordítom jellemcsiki-csukink lehetősége vonzott, librettó bújócskjátékot kínált színznek, rendezőnek. Minden rendezén kimutthtó, mekkor élvezettel bontogtj ki lineárisn megírt jelenetet, jól megcsinált drbok folymtit, mindzokt, hol vlki kibújik bőréből ismét visszbúvik, átválllj másvlkinek szerepét, mjd ismét helyet cserélnek, hogy mindenki eredeti helyzetébe kerüljön, de már megváltozott trtlomml. 7. H romntikus filmjeit vesszük sorr, ott is átfordítj szemléletet, megkövesedett illúziókt z ellenkezőjére. Leglábbis kísérletet tesz erre. H Jókit divtjmúlt regélő pónk tekinti z irodlmi közvélemény ", h szkálls, mesélő bácsikánk látják m zok, kik Hemingwy-ben is csk divtot ünnepelnek, zt hiszik, hogy egy igzán jó író vlh is kimehet divtból; h z irodlmi közvélemény meseglzúrrl befutttott ncionlist kozmetikusnk érzi Jókit, kkor Várkonyi mint eleven íróhoz nyúl hozzá, visszállítj mindzt z időszerűségét, mit Jóki mg idején képviselt. (Körülbelül olyn folymtról vn itt szó, mint Bizet Crmenjének eseténél. Az oper zene keletkeze idején szemtelen muzsik színpdi kesztyűhjítás volt. Először itt cigrettáztk nyílt színpdon. Ahelyett, hogy lelküket lehelték voln ki mgsztosn: füstöt fújtk ki z orrukon szájukon, mi elég meg-hökkentő látvány lehetett, különösen zért, mert régmúlt idők kosztümjeit znpi ruhák fogllták el, fenséges személyek helyett dohánygyári munkás-nők társdlomból kiszorultk vették át főszerepet. Mindz, mi Bizet-nél még izgtón új volt meghökkentően provoktív: kőbb operbérletűvé rendszeresedett. A musicl-változt, Crmen Jones, dt vissz műnek sziljságát, emelte ki kövér ltisták légzi brvúrjiból, helyezte vissz friss

7 szemtelen köznpiságáb. A Crmen Jones nemcsk dzsesszes hngszerelével vonszolt közelebb Bizet dllmit mindennpjinkhoz, hnem librettó átformálásábn, megmodernítében is.) Várkonyi Jókij visszkpt iróniáját. Szerencs tlálkozás volt rendező eredendően ironikus lktánk rndevú-j Jókivl, kiről szeretjük elfeledni, hogy mennyire ironikus stiliszt volt. Félő, hogy Jókit vgy nem ismerik elegen, vgy kizárólg irodlmi tnkönyvekből. emlékeznek rá, így már nem él elég élénken z vonás, hogy menynyire eleven gúny htj át szövegét, hogy mennyi ironikus távolságot teremt stílusávl bő árdású mesél közben, közbeközbeszúrt elidegenítő " effektusokkl. Várkonyi ezt Jókit hozt vissz filmvászonr - h közönség nem is ezt méltányolt elsősorbn, h-nem virulens mesét, gzdg szenvedélyeket, szélsőséges jellemeket -, zt Jókit hozt mozibn, ki mindig látj meséinek másik oldlát is, pedig gúnnyl látj; zt Jókit, ki teleszövi lendületes meséit npi időszerűségekkel odlopj politiki nézeteit is. Minden másképpen vn Várkonyi Jókijábn. Elsősorbn Jóki vn másképpen, mint hogy z Egri csillgokbn Nemeskürty Istvánnl írtott Várkonyi egy új történetet, megtrtv régi motívumit, z Egy mgyr nábob Kárpáthy Zoltán motívumiból Erdődy János kzített két olyn Jóki-filmet, melyekről lposbb vizsgált után kiderül, hogy egyetlen szvát sem ngy mesemondó írt. Olyn bevtkozás átformálás történt itt, mint Crmen Jones már említett esetében. Eddig tudniillik vlmennyi Jókimegfilmesítünk elkövette zt hibát, hogy regény keletkeze ót eltelt időt z eseményekkel, szereplőkkel kpcsoltos, szükségszerűen megváltozott véleményünket, ítéletünket nem tükrözte. Mindnnyin elfelejtették, hogy miközben filmet csinálnk, nem XIX. százdi filmet kell kzíteniük. Hűségesek krtk mrdni Jókihoz. Egzen szolgi hozzátpdásig hűségesek. És ezért elárulták. Várkonyi ironikusn kezeli Jókit, féktelen nábob dombérozását" egy csárdábn, csárd felgyújtását... múlt százdi léh párizsi életet, Chtquel, titokztos táncosnő muttványivl... pozsonyi diét, hol egy vidéki nemes trk kendőből csomgolj ki elemózsiáját szlonnázni kezd z országgyűl szünetében... egy impresszionist hngultú pisztolypárbj... egy etnográfii gyönyörűségű pünkösdi-királyválsztás... csónkázás Kárpáthybirtokon Renoir modorábn... hrmincnyolcs pesti árvíz: látványosn ironikus ironikusn látványos volt ez film. Mint hogy nem lett melldöngető öndicsér z Egri csillgok, gyermekkorunknk ez kedvelt félmeskönyve, nem lett hzfiskodó zászlórázás. Sem gylázás török népnek, mohmedán vllásnk. Szerencsére hiányzik ncionlizmus túlfokozott öntudt, ne bántsd mgyrt!-szerű tpsfksztó fölzokogás, másokt gylázó, ellenfélhöz nem méltányos hisztéri. Túlerőben levő, felkzült ellenfelet mutt film. Kton áll szemben ktonávl, hdsereg hdsereggel: egyik kor-szerű, másik sebtiben ásór-kpár kpott kisebbség. Hódító kerül szembe védekezővel. A film végi győzelem nnyit ér, mennyit vlóságbn ért. A török veszedelem csk átmenetileg vonult vissz. Nem végső győzelem ez, mely évszázdokr világító példát teremthet-ne egy ngy mgyr birodlom lpjit rkná le hősies cstnyerével. A filmművzet vgy másfél évtizede romntikus élet- történelemszemlélet didlms pózit tépázgtj világ-szerte. Várkonyi is cstlkozott ehhez nemzetközileg terebélyesedő irányzthoz. Nem rugszkodott cl odáig, hogy Brdlynét egyszerű törtetőnek mutss be, ki megfkult csládi becsületet igyekszik kifényesíteni fiink hlálb hjszolásávl, nnyi fnyrságot sem engedélyezett mgánk, hogy Kárpáthy Zoltánt olyn örökségvdásznk állíts be, ki miközben reformeszményekről szónokol, nyúzz jobbágyit; miközben pesti árvíz áldoztit menti: rr vigyáz, elég hősiesen ht-e szvzói szemében, nyer-e hősi gesztusávl újbb válsztókt. De érjük be zzl, mi vn. Várkonyi elég merz volt romntikus hősi fényeket ironikus szik-rákká változttni át. A romntikus múltb burkolódzó hrgos hzfik rendszerint többre trtják szép nemzeti meséket, telve morális emelkedettséggel olvsókönyvbe vló színezett erkölcs-csel történelmi emberi igzságnál. Milyen cslódást okozott például nemrég z történzi megállpítás, hogy Petőfi nem szvlt Tlpr mgyrt Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Mennyivel kevbé tetszett így már március t5-e emléke, enélkül muttós színházi gesztus nélkül. Amikor Várkonyi eltért Gárdonyi Gézától, ettől kiválón rossz írótól, mi-kor változttott mesefordultin, z iróni felé terelte történetet, bele krt injckciózni csiklndósbb ízeket is. Ki krt fordítni regényt - mi már nem is félklsszikus, hnem műklsszikus finom prodisztikus füsttel krt befutttni. H színes mesenyomt lkji ellenálltk is ennek, rr mindenesetre képes volt, hogy emberi lkokként tüntesse föl egyikét-másikát. A fitl szerelmeseket nem romntikus szvlássl muttt be, hnem testi vlójukbn, kicsikét brbár, termzet-közelben élő emberek szbdosságávl. A törökországi képekben menekülteket nem honfibútól eltelt, pöfeteg búsongásbn ábrázolt, hnem igyekezetit megfoglmzni z emigráció belső sorvdását. 8. Térjünk vissz Dobozy-filmhez, mert itt is hzfisságnk egy romntikájától megfosztott változtávl tlálkozunk, mely Várkonyinál törvényszerűen priestley-i drmturgi mgsbb szintű ismétlődében jelentkezik. Néhány férfi jubileumi ünnepségre, mártírok márványtáblájánk leleplezére gyűl össze, ennyien mrdtk meg egy hdosztályból. Egymást önmgukt gyötörve elevenítik föl 25 éve történteket. Meg szeretnének bizonyosodni, miként esett vlóságbn életük sorsfordulój, hol követtek el hibát, mennyi felelősség illeti őket társik hláláért, vgy dönteni hlogtó gyávságukért. A cselekmény közben publicisztiki hevülettel bomlik ki néhány fontos izglms problém, ncionlizmus, z ntiszemitizmus, sovinizmus, mgyrság kérde, ngyhtlmk közé ékelt kelet-európi kis nemzet problémáj. De szinte egzen biztos, hogy Várkonyit jobbn érdekelte ezeknél z izglms kérdeknél no de viszont drmturgi ". A bevezető képsorok ltt egy édesk briton, Weygnd Tibor vgy László Imre belefeledkezett búsongássl énekli Szép vgy, gyönyörű vgy Mgyrországot, no de viszont szemcs hír-dófelvételeket látni, Uzdóczy Zdrvetzet, mint felszenteli bevonulókt, látni kerékpáros hdosztályt, bevetre induló repülőgépeket, látni rommá lőtt Vérmezőt. A filmnek ezt z indítását kzítette el legtöbb személyes élvezet-tel Várkonyi, ez jellemzi legerősebben iróniáját, groteszk, szürreálisb

8 hjló különlegesség keresét. A film egz menetében no de viszontr, dolgok másik oldlánk megvizsgálásár fordítj legtöbb gondot. 9. Miből szármzht Várkonyink ez kettős látás? Gondolhtnánk, hogy egz élete hsdthelyzetűségéből ered. Hiszen minden élethelyzetéből kibúvót tlálhtott mgánk. Újságírónk író volt, írónk költő, költőnek újságíró, írónk bölcsz, bölcsznek művz, rendezőnek színz, színznek literátor, literátornk színházi ember, színházi embernek filmes, filmesként mindig megmrdt színházi rendezőnek. Amikor színikdémiás társi nélkülöztek, ő egy hír-neves hírlpíró jól szituált gyermeke volt. De Várkonyi Titusz fi mégsem rngos hírlpíró gyermeke, hnem egy bohém p elhnygolt csemetéje, kinek sját lábán kellett megállni. Polgári művznek túlságosn élénken figyelt társdlom igzságtlnságir bloldli mozglmkr, de kommunistánk ngyon is polgári művz mrdt, ki mgánszínházi álmokt melengetett, szocilist kultúr örökségei helyett nyugt-európi kultúr eredményeit görgette mg előtt. Ahhoz viszont, hogy polgári kultúr humnist örökségét fejlessze ápolj tovább, túl erőssé fejlődött benne z üzletember, menedzsertehetség, de nem volt képes soh belezülleni z üzletbe, mert ehhez ngyon érzékenyen ideges művz volt, mindig új kísérletek izgtták. Mégsem nevezhető művzete experimentálisnk vgy vntgrdenk, mert soh nem feledkezett meg, egyetlen pillntr sem rról, hogy színháznk filmnek egyik legfontosbb célj jelen idejű siker, pillntnyi tömeghtás. Ez se ide, se od nem trtozás - z ide z od is kötőd - ugyncsk segíthetett neki kifejleszteni kritiki rálátás, kívülről szemlél ironikus képességét. Meglehet zonbn, hogy z ironikus fölény okozt állndón külső látószöget fölvevő mgtrtását, zt, hogy mindenhonnn kívülre szorítj ön-mgát, kritiki fönntrtásokkl éljen folytonosn, szellemi nyugtlnságábn próbár tegye másik, kizáró lehetőséget is. Termzetesen, h vlh is megtlált voln művzi megnyugvást, föloldódást, tökéletes önki-fejez boldogító lehetőségét, megszűn tek vgy szétoldódtk voln hjszolt lehetőségvizsgázttási, el bírt voln merülni egyetlen műform vgy egyetlen világnézet párnái között. Lehet zonbn, hogy mélyebben kell keresnünk z okokt. Lehetséges, hogy zért nem volt képes teljes zonosulásr, mert állndón kívülről is látt z embereket. Az elmúlt negyven év - lkotói korszk erre z időre esik - ngyon előzékenyen volt lklms rr, hogy egy kritiki szellem ne tudjon letpdni egyetlen helyen sem. Nem is rról vn szó, hogy egy színz, ki okosbb műveltebb társinál, túllát rjtuk, kicsinyes fogásikt, nevetséges érzékenységüket, beteges sértődékenységüket, gyermetegségüket szkmi, mesterségbeli tpogtódzásikt fölénnyel szemléli, ez fölény lendíti át szükségszerűen rivld másik oldlár, hogy megtelepedjen rendezői sztlnál, onnn próbálj meg irányítni báb-színházát, de hiszen ott sem bír nyugton mrdni feszült figyelemmel ellenőrizni színpdi munkát, lssú, pedgogikus nyuglomml kibontkozttni színz tehetségét, hnem lázsn föl kell futni színpdr, rdikálisn lerövidítenie színz gyötrődét, megszkítni bizonytln keresgélét, mg ngy színzimesterségbeli tudásávl megoldni földtot, egyszersmind rákényszerítve sját megoldását, sját egyéniségét. Nem, ennél többről vn szó. A háború utáni Várkonyi Zoltán hökkenten vehette zre, hogy mennyi fegyvertárs vn neki, kikről hrcok idején semmit sem tudott, nem zért nem tudott, mert pártfegyelem vgy z illegális munk konspirációs törvényei elfedték voln létezüket. Hirtelen támdt ellenállók, sebtiben született nép-brátok frissen átfestett világnézeti munkások bújtk elő. Neofit buzglmukbn mindent jobbn tudtk világosbbn láttk nál, ki kkor vett rzt hrcokbn, mikor ezért még nem fizettek. Várkonyi is szédülten figyelhette z emberi átlkulásokt; z újonnn támdt demokrtákt, z ellen-állási érdemeseket, kik hlvány kételyeiket ngyították föl, egy elejtett mondt esetleges tisztességére játszottk rá festették tovább önmguk egyéniségét, egzen odáig, hogy kommunistánk mondták mgukt, sőt, legjobb kommunistánk. Párhuzmosn ezzel, szédelegve kísérhette figyelemmel zt is, hogy egyszerű derék emberek miként vesztik el fejüket kpott htlom birtokábn, miként idomulnk írósztluk méltóságteljességéhez, hogyn szoknk le régi szokásikról vesznek föl újkt, melyek idegenül lötyögnek rjtuk; hogyn telepedik rájuk idegen gőg, rkódik hngjukr idegen hngsúly, mjesztétikus hnghordozás, kántálós kenetesség, kinyiltkozós megfellebbezhetetlenség. Várkonyi is végignézte, mint lkulnk át emberek másodpercmuttóvá. A köpönyegforgtás ddigr köpönyegkörhint lett. Od vissz váltogtták nézeteiket lelkiismeretüket z emberek. Npont cseréltek nézetet, cseréltek nemcsk tört rnyt dollárr, hnem derűlátást borúlátásr. Hősiességet vgy letrgiát öltöttek mgukr, szerint, hogy npi újságbn miként állnk hírek. 10 Ezt villámsebes átlkulósdit, z egyéniség merz ívű eldobálását tlán egyetlen színpdi művében sem formált olyn tündökletes játékká, mint egy látszólg ártlmtln meriki vígjátékbn, Szerelem, ó!-bn. Itt pár- éncserének fény terjedi sebességénél gyorsbb változékonyság, z erkölcs szeretet állhttlnság dt ki zt pompás szívszorító multságot, mi egyik legjobb munkájává vtt Schisgl színpdi pródiájánk megrendezét. Ezért keretezte cirkuszi tűzijáték hepp!- kiáltásokkl trkított ki- be-vonulás, rtistberontások ujjongó ugrálások z elődást, függöny lemenetele után is bbhgyhttlnul folyttv ezt z örömteli, zbolátln éntelenséget, szilárdság veszejtett jellembeli cseppfolyósságot. A brooklyni híd tövében játszódó tündérjáték - mit olyn lpos unlomb fullsztott megfilmesít Jck Lemonnl főszerepben hol mindig más más krj levetni mgát folyób, mindig más érzi mgát megvigsztlhttlnul boldogtlnnk, vgy tlál párjár, tlán legjellemzőbb Várkonyi pályájár, nem véletlen, hogy itt tlált tlán legerősebben önmgár. Némi örömöt jelent játék során, hogy Schisgl fölényesen gúnyolódik z ibseni átörökl, Tennessee Willims-i lélekbúvárlás, milleri freudizmus más kurrens drámi divtok fölött, hogy könnyedén táncol z ionescoiádák fölött, még jól megcsinált Brodwy-drám is megkpj tőle mgáét. Mindettől zonbn nem lett

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D A SZÍNHÁZM Ű VÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I - É V F O L Y A M 5 - S Z Á M 1 9 7 5. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél MONITOR extr www.monitormgzin.hu III/1. 2016. JANUÁR KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN Kvárt Mátyás Hegyi Rolnd A legfontosbb hitelesség megtrtás HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszkos keszthelyi opertőr sszisztált

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 3. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka?

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka? A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM VII. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 4. OKTÓBER F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T

Részletesebben

A kormány első munkaülése

A kormány első munkaülése A kormány első munkülése A román kormány szombton megtrtott első munkülését. Az ülésen jelen levő Ion Iliescu, Nemzeti Megmentési Front Tnácsánk elnöke utlt zokr főbb feldtokr, melyek ebben z időszkbn

Részletesebben