a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z"

Átírás

1

2 T A R T A L O M r c o k év m s z ko k A S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A M O L N Á R G ÁL P É T E R Foto Várkonyi (1) I I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M N O V E M B E R n é g y s z e m k ö z t G Á B O R I S T V Á N Hipnotizőrök vgyunk..." (10) FŐ S Z E R KE S ZT Ő: B O L D I Z S Á R I V ÁN S Z E R KES Z T Ő: C S. T Ö R Ö K M ÁR I A műhely M É S Z Á R O S T A M Á S A kellékek világ (12) B E N KŐ T I B O R Tolny Klári, riporter (15) Szerkesztőség: Budpest VI., Ngymező utc 22 í4 Telefon: M e g je le n ik h vo nt A kézirtok megőrzére visszküldére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút 9-11, A k i d á s é r t fe le l: S l S á nd o r ig z g t ó T er je s z t i M g y r Po st Előfizethető Post Központi Hírlp Irodánál ( B u d p e st V., Jó z s et ná do r t é r 1.), s z á mú e g yé n i c s e k k s z á mo n számú közületi csekkszámon, vgy átutlássl z MNB 8-s egyszámlár E lő f iz e t é s i d íj: 1 évre 1 4 4,- Ft. 1 /2 évre 72.- Ft P é ld á n yo nk é nt i á r : t 2,- Ft Külföldön előfizethető Kultúr külföldi képviselőinél I nd e xszá m: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyo más Fe le lő s ve z et ő : So p r o ni B é l ig z g t ó f ó r u m é s d i s p u t P ÁLYI A N D R Á S Mim Lbortórium (19) H E R M A N N I S T V Á N Gondoltok z mtőr színházról (22) v i l á g s z í n h á z R O B E R T K. S A R L Ó S - J U D I T S Z A T M Á R I W A L T E R S Euripidz Kliforniábn (23) S Z Á N T Ó J U D I T A hrmdik bszurd (27) K Ö R Ö S P A T A K I K I S S S Á N D O R Élmények hullómvölgyben (III.) (32) L E N G Y E L G Y Ö R G Y Színházi esték Moszkvábn Leningrádbn (36) S A Á D K A T A L I N Két fesztivál tnulsági (41) A C Í M L A P O N : L A T I N O V I T S Z O L T Á N É S S Z A T M Á R I I S T V Á N P I R A N D E L L O I V. H E N R I K C Í M Ű D R Á M A J Á B A N ( V Í G S Z Í N H Á Z ) ( I k lá d y L á s z ló fe lvé t e le ) d r á m P Á L Y I A N D R Á S Gyertyák Leninnek (42)

3 rcok mszkok MOLNÁR GÁL PÉTER Foto Várkonyi* Minth kiment voln nálunk divtból céhbeliség tisztelete, jólelkzítettség feletti öröm, mesterségbeli tudás felemelő érze. Eltünedezett szkm becsüle, kár egy tisztességesen megterített éttermi sztlról, tökéllyel kiszbott férfiöltönyről, gonddl végrehjtott szerelről, prólékosn bevégzett munkfolymtról vn szó; kár pedig egyértelműen művzi munkáról. Várkonyi Zoltán elődásibn meglátszik szkmi gondok megoldás fölött érzett öröm, z ezernyi rzfeldttl vló bíbelőd míves szenvedélye. Lát-szik, mennyi gondot fordít világításr: milyen rzletességgel komponálj meg z elődás minden percének fény-játékit, nélkül, hogy színpd olyn kemény önmutogtó fényekkel voln tele, mint cseh színházművzet reflektormániákus elődási. Látszik gond szeretet, hogy kellékeket összeválogtj: hogy z konykos üveg, z horgolt terítő, z z álló-lámp legyen ott színpdon. * Rzletek egy kzülő tnulmányból. 2. Mindenki ismeri színházi nekdotát: h vlmely drám első felvonásánk díszletében flon egy pusk lóg, nnk z utolsó felvonás végéig cl kell sülnie. Az állítólgos Cschov-nekdot drámi cselekvő módon értelmezi színpdi kellékek szerepét. Csupán cselekvő kellékek létezét érzi jogosnk: nem kívánj relizmus címszó ltt egy egz ószeres bzár árukzletét színpdon látni. A modern színház utolsó két évtizedében kissé megváltozott helyzet, h Csehov szerint csk olyn kelléknek vn helye színen, mi z utolsó fel-vonásig elsül, már úgy módosíthtnánk megfoglmzást, hogy színpdon minden tárgynk el kell sülnie. Pirndello Ht szerep keres egy szerzőt című groteszkjében vn egy jelenet, ebben leglább olyn fontos rendez-elméleti utsítást d szerző, mint Shkespere Hmletben. Pirndello, ki százdunkbn tlán legmélyebben ismerte színházt nnk mágiáját, irrcionálisnk tűnő htásit, így ír: IGAZGATÓ Legyen szíves, nézze meg rktárbn, vn-e ott vlmi rekmié! KELLÉKES Vn kérem, z zöld! MOSTOHA - LÁNY Nem, nem zöld! Sárg volt, virág-mintás, plüssbársony, ngyon ngy. Jó kényelmes! KELLÉKES Olyn nincs. IGAZGATÓ Nem számít, hozz zt, mi vn! MOSTOHALANY Hogyhogy nem számít? Mdám Pce híres knpéj! " Vgyis: Pirndello szerint meghtározott drbhoz meghtározott kellékek bútorok szükségeltetnek. Ez drám cskis ezekkel kellékekkel bútorokkl játszhtó el Amikor De Lullo társult bemuttt Pirndello groteszkjét, ebben jelenetben egy cirádás Jugendstil tejüvegbúrájú állólámp állt egy kissztlon, divtszlonnk álcázott tlálkhely háromszárnyú prób-tükre is érzékeny ízlsel, körültekintő ggodlomml összeválogtott volt. Beszélő tárgykt láttunk, melyek csk ebben szlonbn állhtnk. A színpdi elődás kellékeinek fontosság XVIII. százdbn vált tudtossá, egyidőben z első hivtásos tudtos rendező felléptével (Ekhof, VÁRKONYI zoltán (Iklády László felvétele) Goethe, Immermnn). Nem véletlen jelenség, Lessing Diderot után vgyunk, polgári drámírás küszöbén, mikor életközeli relist drám színház kezd kilkulni, mit polgárin öntudtos Hugo Victor Cromwell híres előszvábn (ott, hol groteszk kifejezt első ízben lklmzzák irodlmi műre), így foglmz meg:.. végtére is mi vlószerűtlenebb mi képtelenebb, mint bizonyos előcsrnok, oszlopcsrnok vgy előszob, z semleges hely, hol trgédiáink udvris kzséggel lejátszódnk... " Az bszurd színházsok színpdán érthető meg tlán színpdi eltárgyisodás ok. Ott, hol Beckett Az utolsó tekercsben mgnetofonszlgokt, bnánokt konykos üvegeket tétet színpdr, mint egy elsüllyedt világ kizárólgos nyomit; vgy még következetesebben bszurd, de már kevbé drámájábn, z Ó, szép npok!- bn, hol egy női bevásárlósztyor, egy fogkefe, egy szemüveg, egy Lehár Víg özvegyét muzsikáló zenélőór képviselik z emberiség földi nyomit. De kellemetesebb Ionescónál is megtláljuk tárgyknk ezt mindent belepő játékát, z Amdée, vgy hogyn szbduljunk meg tőle című komédiájábn folytonosn növekedő hull szorítj ki z embereket bútorokt házból; Az orrszrvúbn pedig szporodó rinocéroszok népesítik be s lepik el szín-pdot s mögötte meghúzódó külvilágot is. E végletes példák felől vissz-nézve, megérthetjük tlán jelenkori drámírók ( rendezők) tárgykhoz vonzódó igényét. Központi kérde

4 ezeknek drámáknk z ember ember közötti kpcsoltok teljes elernyede, illetőleg e kpcsoltok megteremtének vgy trtósításánk lehetetlensége. Szélsőséges eseteiben már nem egy-mást metsző krtok ütközéből áll drám, hnem konfliktust éppen konfliktustlnság, z ütközni nem tudó párhuzm eredményezi. Ilyenkor z ember ember kpcsoltánk helyére z ember tárgy kpcsolt nyomul, hol z ember rc tárgykbn folyttódik, hogy mégis megismerhessük drámi embert vlmilyen jelenséggel vló viszony közben. A semleges stilizált kellékek helyett vlóságos tárgyk szerepe növekedett meg színpdon. Önálló életük, jellemük, cselekvőképességük vn drámilg meghtározó értékük. Nem Othello kendőjéről beszélünk, nem is cseldrámák elhulljtott legyezőiről, fél pár kesztyűiről. Másról. Elő cselekvő, kisugárzó tárgykról. Egy tlálós kérdsel tlán közelebb kerülünk megfoglmzáshoz: melyik z XX. százdi áltörténelmi komédi, melynek első felvonásábn ezen kulcskérden fordul meg egy nemzet sors: tojnk vgy nem tojnk tyúkok? Shw Szent Johnnáj? Dürrenmtt Ngy Romulus? Mind kettő. Ez egyszersmind zt is jelenti, hogy mikor Dürrenmtt elörökölte Shw tojni nem kró tyúkjit, elörökölt vlmit stílusából, történelemszemléléből is, ez rokonságbn trtj z ír komédiszerzővel. 3. A kellékek következetes felhsználásán is érződik Várkonyinál pepecsel, munk szeretete. Szokás őt cinikusnk nevezni. Léh üzletember-rendezőnek. Csk zért, mert szereti sikert, néh hjszolj is. De ugyn mutssnk már egyetlen színházi rendezőt, ki rrnézvt végzi el munkáját, hogy elődásávl megbukjon. Melyik rendező spekulál szándékosn sikertelenségre? (H mondj is, hogy nem érdekli siker: titokbn duzzog sértett, mikor nem rjongják körül; h nem közönség, leglább mmelukji.) Várkonyi nem lehet cinikus. Aki enynyire szeret tud dolgozni, z nem lehet cinikus ember. Az megbecsüli másik munkáját is, mert tudj, mennyi álom, mennyi lemondás mennyi élet-rövidül vn egy-egy premierben, egy-egy elvégzett munkábn. Kevesen tekintik őt művznek, mert ki mesterséget keményen tudj műveli, z nem ht eléggé művznek, zt iprosnk tekintik zokkl szemben, kik csup-csup sejtelem, sóhj, lelki pnsz, lnyiság rebbenő bizonytlnság. Várkonyi túlontúl jól tudj h-hoz színházt, hogy művznek" tekinthessék. Túl tudtosn állítj elő sikert, túl keveset bukik meg hhoz, hogy művz mártír-töviskoszorúj övezhesse homlokát. Addig táplálkoztunk közhelyekkel, míg közhelyek kifordítási is igznk tűnnek számunkr. Első közhely: meg nem értett zseni közhelye. Megnnyi lángelmét nem ér-tett meg sját kor tehát: kit megért, nem lehet lángz. Második közhely: z lkotás tele vn ellenőrizhetetlenséggel t e h á t : h ellenőrzött úton jön lét-re lkotás, z nem művzi. Hrmdik közhely: művz útj bukásokkl kikövezett keserves pály t e h á t : sikeres művz srltán, kókler, kócevő. Negyedik közhely: sok művz szegénységben élte le életét t e h á t : jómódú művz tehetségének tálentumát própénzre váltott föl. Milyen gynús Chplin, ki milliomos, z Állmokból dóhátrlékánk kifizete elől (is) költözködött át Európáb; milyen gynús Cludel, ki diplomtként volt költő; Mlrux, ki miniszterséget válllt; milyen gynús Eliot, ki bnktisztviselő volt. Hiszen művz lbérleti vckán hever délelőttönként, korgó gyomorrl ngylokról álmodik. H lkoholist mű-vz, h ki nem kezelt tüdővzben pusztul el, h szifilisz támdj meg szervezetét: z igen, közképzeletnek smkkoló, z áltlános hiedelembe be-illeszkedő. H sok gyermeke vn bsztinens, h példás csládi életet él, rendben trtj bnkbetétjét ösztöneit, kkor gynkodni kezdünk: tehetsége nem lehet elég erős, vgy h z volt is, rosszr fordított, másr kmtozttt. Az életüket éhhlálll bevégző művzekről szóló legend, kik egy-egy ebédért kótyvetyélték el m több millió dollárt érő festményeiket: nemcsk csiklndós felnőttmesék, nemcsk zzl járnk együtt, hogy ifjú, de kopott ndrágú festők mázolmányit olcsón megvegyük, rr spekulálv, hogy mint egy kötvénynek, idővel felszökik mjd z ár; hnem önérzetünket is táplálják, mgunkról lkotott jó véleményünket dgsztják ezek történetek, mivel mi tisztán látjuk lemosolyogjuk zokt, kik hgyták e ngy művzeket éhenhlni. Miért keres pénzt, helyett, hogy éhen hln? Gynús. Sikerei vnnk? Es e sikerek még fitlon ngy jövedelemhez segítik? Gynús. Ngyon gynús. Aggkorbn más. Akkor jogos. Ősz kdémikusoknk jár ház, kocsi, személyzet, birtokocsk. Fitl művz koplljon csk, hogy szebbeket álmodhsson. Jóllkott ember nem képes művzetre. Teli vgyunk tömve ilyen múlt százdbeli képzetekkel. Murger látttj velünk még m is költőt, komponistát piktort, pdlásszobájukkl, fizeti nehézségeikkel vrrólányszerelmeikkel. Meglehet, hogy már Murger is hmis képet festett, már zonbn kép végképp elvult megvsodott. Közben műlkotás árucikk is lett, nem törvényszerű, hogy siker hszn más zsebébe vándoroljon. 4. Várkonyi színház mindig trk jókedvű. Tele vn humorrl kkor is, h trgédiát rendezne, de nem rendez, mert nem neki vló: képtelen z életet egyoldlún csk vérbefulldónk látni. Németh László A két Bolyi című színművének megrendeze igzán nem z ő rendezői szerepköre volt. Ezt z ízlétől nnyir távol eső művet mégis mi tette sjátosn várkonyis rendezsé? Elsősorbn világítás kényes-kifinomodott hsznált, finom derengek lágy belkonyodások, szomszéd szobából jtónyílásr legyezőként széttáruló fénysugrk: mindez olyn furcs színpdon szoktln hngulti htást eredményezett. Ilyeneket csk filmen szoktunk látni, legfeljebb z életben. A színpdi világítás más. Az prólékos elemz helyett rendezének lényeges vonását egy betétszámbn, egy rendezői ötletben tlálhtjuk meg. Bolyi drb leghosszbb legesszéisztikusbb, állóvízszerű betétjét mondt el, minden drámi láépít nélkül. Nem Bolyit játszó színznek dt játékötletet, hnem másiknk, kiről szerző mostohán meg-feledkezett, vgy nemtörődöm módr

5 nem gondoskodott játéklehetőségről, tirád idejére kikpcsolt drbból - ebből is látszik, hogy tirád betétszám volt csupán, nem drámilg szerves trtozék. Ekkor Bihri József félhomályos színpdon ült, s egy lmát tisztított meg bicskjávl. Egyetlen szlgbn vágt le komótos nyuglomml z lm héját. S mint mindig, mikor színpdon szó cselekv áll egymás mellett: kis idő után már csk cselekvre lehetett figyelni, mert z mindig szemet, figyelmet vonzóbb, erősebb színházbn. Már csk rr figyelt közönség: sikerül-e muttvány? Lejön-e egyben z héj? Mjdnem tpsos be-tét lett ebből játékötletből, mi helyére tette mellékszereplőt, feldtot dott neki nemcsk szűken prktikust, hogy eltöltse idejét hosszú mgánbeszéd ltt, hnem rr is lklmt kínált, hogy életét belesűrítse ebbe játékb, elmondj múltját, viszonyát tudóshoz, viszonyát nnk problémáihoz, jelesül hhoz problémájához, mit épp olyn bőbeszédűen tár elő itten. Egy igzi ember elevenedett meg színpdon, ki lmát hámozv figyelni is jobbn tudott, minth ráfüggesztette voln bmbán tekintetét beszélő másik színzre. Az odfigyel illusztrálás helyett vlóbn figyel lett ebből jelenetből. Várkonyitól nem lehet várni, hogy eddig nem ismert mélységeket fedezzen fel, sem zt, hogy felderítse z emberi lélek vgy társdlmi élet ködös ismeretlenségű területeit. Nem számíthtunk rr, hogy meghökkentően forrdlmi újdonságokkl szolgáljon: rr sem, hogy megújíts színjátszásunkt. Nem trtozik kócos vntgrdeb. Elődási nem kísérleti jellegűek. Nem veszik célb z ismeretlen felfedezét meghódítását. A polgári színház jellegzetes képviselőjének trtják őt néhányn, még konzervtívnk is nevezhetnénk, h nem figyelne nnyir érzékenyen minden újdonságr, bárhol merüljön is föl világ ngy színházi fővárosibn. Ismeri kuttj z új sikerdrbokt, nem sokkl párizsi, londoni, New York-i vgy moszkvi premier után igyekszik műsorr tűzni, szinte egyidőben z újságok hírdásivl. Igyekszik gyors friss árut szolgálni közönségének, jól tudj zt, hogy folytonosn újdonsággl kell ébren trtni vevő érdeklődét vásárlókedvét. Egyszersmind zt is tudj, hogy ennek z újdonságnk nem szbd gyökeresen újnk lennie, erősen különböznie kedvelt már megismert árucikktől. De legfrissebb vntgrdeeredmények, külföldi színházi tláltok, vgy derniercri-megoldások elegáns egyensúlybn keverednek Várkonyi rendezeiben, legjobb értelemben vett hgyományos színházzl. Vgyis ő z rendező, ki kísérleti-lbortóriumi szín-házi tláltokt egyesíti hgyományos színház legjobb eredményeivel. Ő z, ki kommercilizálj kísérleteit, megfüli kócost, áttekinthetővé teszi néh rejtelmes moderneket. Persze, mindennek vn veszélye is közízlre nézvt: polgár, ki könnyedén bírj befogdni Várkonyi mindig kellemes mindig üdült szerző színházánk meg-oldásit gondoltit, büszkén bólint egy-egy elődás után: h ez modernség, kkor értem! miért nem rögtön így mondták? Rendezei zonbn biztos ízlsel kluzolják el nézőit kellemes színház klndji közé. Ne tévesszen meg jelző senkit. Várkonyi kommersz szín-háznk zt z igényes formáját műveli, hol mindig gondolti igényesség jelentkezik, mondnivló vlóbn korszerű (leglábbis: up-to-dte). A vizuális CSURKA ISTVÁN: AZ IDŐ VASFOGA (DARVAS IVÁN ÉS BÁRDY GYÖRGY: RENDEZŐ: VÁRKONYI ZOLTÁN VÍGSZÍNHÁZ) (MTI Fotó - Keleti Év felvétele) megjelenít csiszoltn éretten ízles. A játék elegánsn kimunkált. Rendezei remek rzrányosn. felépített művzi szerkezetek. Szerves életük vn, szórkozttást legmgsbb szinten képviselik. Nem válllj prófétságot, szín-ház közéleti górjellegét, szószéket vgy z gitátori emelvényt, de nem is süpped bele másik oldlról fenyegető ködös művzked bevtottknk kzülő, finomkodó játékib. 6.H egy rendező életművét vizsgáljuk, legszerencsebb voln egy következetesen végigvonuló vonlt fölfedezni. De milyen vonl legyen ez? Irodlmi? Úgy meg kellene vizsgálnunk, milyen írók milyen drámáit állított színpdr, ezeknek egyvonlb fűze világítn mjd rá rendezői vonzlmir, stílusár mondnivlójár. Úgy tetszik, hogy ez módszer nem vezet sehová. Így csupán rendező irodlmi ízlét sikerül kitpogtnunk, vgy még zt sem. (Hiszen legritkább esetben kerül olyn szerencs helyzetbe egy színházművz, hogy legszemélyesebb ízlét követve állíthss össze színház műsorát. Még Várkonyi Zoltán esetében sem mondhtó ez el, holott tuljdonos volt

6 Művz Színháznk háború után. A rendezőket nnyi véletlen sodorj egy-egy író egy-egy drb mellé, hogy gynkodnunk kell, nem rendező válsztj drámát, hnem drám válsztj rendezőt. Több befolyássl vn színmű rendező ízlére, mint fordítv. Várkonyi mgánszínházánk mű-sorát is kssz, közönség kívánságir figyelő műsorrend szervezte egységbe.) Az persze nem tgdhtó, hogy rendező különféle irodlmi lpnygokból képes kicsiholni vlmi olynt - kis retusálássl ezt közösnek foghtjuk föl -, melyben több-kevesebb következetességet vehetünk zre, központi mondnivlót, de leglábbis: vonzódást világ vlmiféle értelmezéhez. Helyes-e zonbn, h drámák irodlmi képleteiből, simává egyszerűsített helyzeteiből igyekszik következtetni rendező művzetére. Várkonyi munkáibn kis erőszkossággl fölismerhető egy minden munkájábn ismétlődő folymtosság, kár Dosztojevszkij Bűn bűnhődéről, kár Csurk István Az idő vsfog című sztíráj áról, Lwler A tizenhetedik bb nyr című újcsehovist usztrál színdrbjáról vgy Szegény Dánielről, erről mechnikusn megírt detektívrejtvényről vn szó. Legutolsó filmje, Dobozy Imre El-jött tvsz című drámájából film-drámává átlkított Szemtől szembe volt. Lehetséges, hogy ez felszbdulás évfordulójár kzült lklmi-ünnepi filmnek indult eredetileg, zt is hozzátehetnénk, hogy létrejöttében ngy szerepe vn nnk, hogy Várkonyi kommerszrendezőként él szkmi köztudtbn - nevéhez kpcsolódnk Jókimegfilmesítek z Egri csillgok -, ezzel munkájávl bizonyítni, kompenzálni krt, hogy ő is képes művzetet csinálni", nem csupán szórkozttásr lklms". Ennyi súlyos külső nyomték nehezedett rá munk közben. Az elkzült film mégis szervesen illeszkedik bele életművébe, szemléletének egyik újbb megvlósulás, ugynzt problémát járj körül, mi szinte vlmennyi munkájábn izgtt, legyen z kár színházi vgy filmrendez vgy színzi lkítás. Ez központi mondnivló, ez mjdnem rögeszmen ismétlődő motívum "minden másképp vn " viszonylgosságánk érzete. Ez vonul végig rendezein, de még színzi lkításin is. A látszt vlóság drámi problémáj központi gondolt. Amikor vizsgáljuk zokt z lpnygokt, melyekhez művzi életében hozzányúlt, szinte kivétel nélkül mindegyik erre kulcsr mozdul. Kezdve egzen fitlon Pünkösti-féle Mdáchbn eljátszott Hmleten - hol z őrültség lá bújttott józnság kettőssége mozgtt figurát -, folyttv híres Pirndello-szerepén, IV. Henriken - ki ugyncsk z őrültség álrc mögé menekül vlóság borzlmi elől, s kényelmesebben érzi m-gát történelmi jelmezében, Cnoss-járó Henrik álomudvrábn, mint kor-társi között -, folyttv kár Srtre George Vleráján sort, hol egy le-csúszott csirkefogó besurrnó tolvjból politiki szélhámos válik. Végigmehetnénk összes szerepein. Elősorolhtnánk Művz Színházánk sikeres színműveit, rendezeit kőbbi rendezői munkáit is. Végigvonulón tlálhtnánk rá erre gondoltr: z elrejtőző vló s ág ironikus leleplezére, kifordított jellem-bőrök groteszken erőszkos, játékos viszszfordításár. Élvezettel fosztj meg lkjit álrcuktól. Kéjjel vezeti végig zokon fázisokon, mikor lebomlik róluk társdlmi sminkréteg, kivilln meztelen kendőzetlen igzságuk. Legyen szó A mkrncos hölgyről, hol egy bogrs leányzóról kiderül, mennyire kezes szerelmes sszony, legyen szó A nyugti világ bjnokáról, hol egy kelekóty fickó hőssé, eszményképpé emelkedik környezetével szemben, legyen szó Temetetlen holtkról, prtizán-mítoszok kori demisztifikálásáról, hol hősökről kiderül, mennyire félnek, miközben hősök. Meglelhetjük ezt Művz Színház egyik kedvelt szerzőjében, Priestley drbjibn, hol jól temperált polgári csládok életéről egy utólg, kívülről étkezett idegen ktlizálás segítségével foszlik le fokoztosn z álorc frsngi mskr, hogy csúfondárosn villnjon ki z igzság: minden másképpen vn. Minden másképpen vn Agth Christie detektívdrámájábn - ennek mű-fjnk remekében -, Tíz kicsi néger-ben is. A lehámló konvenciórétegek lssn előmerülő igzság folymt érdekelte itt is. De ugynezt vizsgálj filmjeiben is: z állmosítást megelőző éjszkát bizrrul megelevenítő Utolsó éjszkábn, mely egy ngytők cslád környezetében bonyolódik le; ugynezt Foto Háber című bűnügyi hjszfilm-ben, hol tiszteletreméltó trfikosnőről kiderül, hogy bndvezér, gynús börtöntöltelékről pedig, hogy bűnügyi tiszt. Gyermeteg módon fordítj át jellemeket fonákjukr, mint Mrie Octobre című film színdrbváltoztábn, Különös tlálkozóbn, Békeffy István (csendestársként Hns Hbe) nem túlságosn sikerült trk groteszkjében, z Egy sszonygyilkos vllomásábn z irodlmi nyg irodlmitlnság ellenére is ennek kifordítom-befordítom jellemcsiki-csukink lehetősége vonzott, librettó bújócskjátékot kínált színznek, rendezőnek. Minden rendezén kimutthtó, mekkor élvezettel bontogtj ki lineárisn megírt jelenetet, jól megcsinált drbok folymtit, mindzokt, hol vlki kibújik bőréből ismét visszbúvik, átválllj másvlkinek szerepét, mjd ismét helyet cserélnek, hogy mindenki eredeti helyzetébe kerüljön, de már megváltozott trtlomml. 7. H romntikus filmjeit vesszük sorr, ott is átfordítj szemléletet, megkövesedett illúziókt z ellenkezőjére. Leglábbis kísérletet tesz erre. H Jókit divtjmúlt regélő pónk tekinti z irodlmi közvélemény ", h szkálls, mesélő bácsikánk látják m zok, kik Hemingwy-ben is csk divtot ünnepelnek, zt hiszik, hogy egy igzán jó író vlh is kimehet divtból; h z irodlmi közvélemény meseglzúrrl befutttott ncionlist kozmetikusnk érzi Jókit, kkor Várkonyi mint eleven íróhoz nyúl hozzá, visszállítj mindzt z időszerűségét, mit Jóki mg idején képviselt. (Körülbelül olyn folymtról vn itt szó, mint Bizet Crmenjének eseténél. Az oper zene keletkeze idején szemtelen muzsik színpdi kesztyűhjítás volt. Először itt cigrettáztk nyílt színpdon. Ahelyett, hogy lelküket lehelték voln ki mgsztosn: füstöt fújtk ki z orrukon szájukon, mi elég meg-hökkentő látvány lehetett, különösen zért, mert régmúlt idők kosztümjeit znpi ruhák fogllták el, fenséges személyek helyett dohánygyári munkás-nők társdlomból kiszorultk vették át főszerepet. Mindz, mi Bizet-nél még izgtón új volt meghökkentően provoktív: kőbb operbérletűvé rendszeresedett. A musicl-változt, Crmen Jones, dt vissz műnek sziljságát, emelte ki kövér ltisták légzi brvúrjiból, helyezte vissz friss

7 szemtelen köznpiságáb. A Crmen Jones nemcsk dzsesszes hngszerelével vonszolt közelebb Bizet dllmit mindennpjinkhoz, hnem librettó átformálásábn, megmodernítében is.) Várkonyi Jókij visszkpt iróniáját. Szerencs tlálkozás volt rendező eredendően ironikus lktánk rndevú-j Jókivl, kiről szeretjük elfeledni, hogy mennyire ironikus stiliszt volt. Félő, hogy Jókit vgy nem ismerik elegen, vgy kizárólg irodlmi tnkönyvekből. emlékeznek rá, így már nem él elég élénken z vonás, hogy menynyire eleven gúny htj át szövegét, hogy mennyi ironikus távolságot teremt stílusávl bő árdású mesél közben, közbeközbeszúrt elidegenítő " effektusokkl. Várkonyi ezt Jókit hozt vissz filmvászonr - h közönség nem is ezt méltányolt elsősorbn, h-nem virulens mesét, gzdg szenvedélyeket, szélsőséges jellemeket -, zt Jókit hozt mozibn, ki mindig látj meséinek másik oldlát is, pedig gúnnyl látj; zt Jókit, ki teleszövi lendületes meséit npi időszerűségekkel odlopj politiki nézeteit is. Minden másképpen vn Várkonyi Jókijábn. Elsősorbn Jóki vn másképpen, mint hogy z Egri csillgokbn Nemeskürty Istvánnl írtott Várkonyi egy új történetet, megtrtv régi motívumit, z Egy mgyr nábob Kárpáthy Zoltán motívumiból Erdődy János kzített két olyn Jóki-filmet, melyekről lposbb vizsgált után kiderül, hogy egyetlen szvát sem ngy mesemondó írt. Olyn bevtkozás átformálás történt itt, mint Crmen Jones már említett esetében. Eddig tudniillik vlmennyi Jókimegfilmesítünk elkövette zt hibát, hogy regény keletkeze ót eltelt időt z eseményekkel, szereplőkkel kpcsoltos, szükségszerűen megváltozott véleményünket, ítéletünket nem tükrözte. Mindnnyin elfelejtették, hogy miközben filmet csinálnk, nem XIX. százdi filmet kell kzíteniük. Hűségesek krtk mrdni Jókihoz. Egzen szolgi hozzátpdásig hűségesek. És ezért elárulták. Várkonyi ironikusn kezeli Jókit, féktelen nábob dombérozását" egy csárdábn, csárd felgyújtását... múlt százdi léh párizsi életet, Chtquel, titokztos táncosnő muttványivl... pozsonyi diét, hol egy vidéki nemes trk kendőből csomgolj ki elemózsiáját szlonnázni kezd z országgyűl szünetében... egy impresszionist hngultú pisztolypárbj... egy etnográfii gyönyörűségű pünkösdi-királyválsztás... csónkázás Kárpáthybirtokon Renoir modorábn... hrmincnyolcs pesti árvíz: látványosn ironikus ironikusn látványos volt ez film. Mint hogy nem lett melldöngető öndicsér z Egri csillgok, gyermekkorunknk ez kedvelt félmeskönyve, nem lett hzfiskodó zászlórázás. Sem gylázás török népnek, mohmedán vllásnk. Szerencsére hiányzik ncionlizmus túlfokozott öntudt, ne bántsd mgyrt!-szerű tpsfksztó fölzokogás, másokt gylázó, ellenfélhöz nem méltányos hisztéri. Túlerőben levő, felkzült ellenfelet mutt film. Kton áll szemben ktonávl, hdsereg hdsereggel: egyik kor-szerű, másik sebtiben ásór-kpár kpott kisebbség. Hódító kerül szembe védekezővel. A film végi győzelem nnyit ér, mennyit vlóságbn ért. A török veszedelem csk átmenetileg vonult vissz. Nem végső győzelem ez, mely évszázdokr világító példát teremthet-ne egy ngy mgyr birodlom lpjit rkná le hősies cstnyerével. A filmművzet vgy másfél évtizede romntikus élet- történelemszemlélet didlms pózit tépázgtj világ-szerte. Várkonyi is cstlkozott ehhez nemzetközileg terebélyesedő irányzthoz. Nem rugszkodott cl odáig, hogy Brdlynét egyszerű törtetőnek mutss be, ki megfkult csládi becsületet igyekszik kifényesíteni fiink hlálb hjszolásávl, nnyi fnyrságot sem engedélyezett mgánk, hogy Kárpáthy Zoltánt olyn örökségvdásznk állíts be, ki miközben reformeszményekről szónokol, nyúzz jobbágyit; miközben pesti árvíz áldoztit menti: rr vigyáz, elég hősiesen ht-e szvzói szemében, nyer-e hősi gesztusávl újbb válsztókt. De érjük be zzl, mi vn. Várkonyi elég merz volt romntikus hősi fényeket ironikus szik-rákká változttni át. A romntikus múltb burkolódzó hrgos hzfik rendszerint többre trtják szép nemzeti meséket, telve morális emelkedettséggel olvsókönyvbe vló színezett erkölcs-csel történelmi emberi igzságnál. Milyen cslódást okozott például nemrég z történzi megállpítás, hogy Petőfi nem szvlt Tlpr mgyrt Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Mennyivel kevbé tetszett így már március t5-e emléke, enélkül muttós színházi gesztus nélkül. Amikor Várkonyi eltért Gárdonyi Gézától, ettől kiválón rossz írótól, mi-kor változttott mesefordultin, z iróni felé terelte történetet, bele krt injckciózni csiklndósbb ízeket is. Ki krt fordítni regényt - mi már nem is félklsszikus, hnem műklsszikus finom prodisztikus füsttel krt befutttni. H színes mesenyomt lkji ellenálltk is ennek, rr mindenesetre képes volt, hogy emberi lkokként tüntesse föl egyikét-másikát. A fitl szerelmeseket nem romntikus szvlássl muttt be, hnem testi vlójukbn, kicsikét brbár, termzet-közelben élő emberek szbdosságávl. A törökországi képekben menekülteket nem honfibútól eltelt, pöfeteg búsongásbn ábrázolt, hnem igyekezetit megfoglmzni z emigráció belső sorvdását. 8. Térjünk vissz Dobozy-filmhez, mert itt is hzfisságnk egy romntikájától megfosztott változtávl tlálkozunk, mely Várkonyinál törvényszerűen priestley-i drmturgi mgsbb szintű ismétlődében jelentkezik. Néhány férfi jubileumi ünnepségre, mártírok márványtáblájánk leleplezére gyűl össze, ennyien mrdtk meg egy hdosztályból. Egymást önmgukt gyötörve elevenítik föl 25 éve történteket. Meg szeretnének bizonyosodni, miként esett vlóságbn életük sorsfordulój, hol követtek el hibát, mennyi felelősség illeti őket társik hláláért, vgy dönteni hlogtó gyávságukért. A cselekmény közben publicisztiki hevülettel bomlik ki néhány fontos izglms problém, ncionlizmus, z ntiszemitizmus, sovinizmus, mgyrság kérde, ngyhtlmk közé ékelt kelet-európi kis nemzet problémáj. De szinte egzen biztos, hogy Várkonyit jobbn érdekelte ezeknél z izglms kérdeknél no de viszont drmturgi ". A bevezető képsorok ltt egy édesk briton, Weygnd Tibor vgy László Imre belefeledkezett búsongássl énekli Szép vgy, gyönyörű vgy Mgyrországot, no de viszont szemcs hír-dófelvételeket látni, Uzdóczy Zdrvetzet, mint felszenteli bevonulókt, látni kerékpáros hdosztályt, bevetre induló repülőgépeket, látni rommá lőtt Vérmezőt. A filmnek ezt z indítását kzítette el legtöbb személyes élvezet-tel Várkonyi, ez jellemzi legerősebben iróniáját, groteszk, szürreálisb

8 hjló különlegesség keresét. A film egz menetében no de viszontr, dolgok másik oldlánk megvizsgálásár fordítj legtöbb gondot. 9. Miből szármzht Várkonyink ez kettős látás? Gondolhtnánk, hogy egz élete hsdthelyzetűségéből ered. Hiszen minden élethelyzetéből kibúvót tlálhtott mgánk. Újságírónk író volt, írónk költő, költőnek újságíró, írónk bölcsz, bölcsznek művz, rendezőnek színz, színznek literátor, literátornk színházi ember, színházi embernek filmes, filmesként mindig megmrdt színházi rendezőnek. Amikor színikdémiás társi nélkülöztek, ő egy hír-neves hírlpíró jól szituált gyermeke volt. De Várkonyi Titusz fi mégsem rngos hírlpíró gyermeke, hnem egy bohém p elhnygolt csemetéje, kinek sját lábán kellett megállni. Polgári művznek túlságosn élénken figyelt társdlom igzságtlnságir bloldli mozglmkr, de kommunistánk ngyon is polgári művz mrdt, ki mgánszínházi álmokt melengetett, szocilist kultúr örökségei helyett nyugt-európi kultúr eredményeit görgette mg előtt. Ahhoz viszont, hogy polgári kultúr humnist örökségét fejlessze ápolj tovább, túl erőssé fejlődött benne z üzletember, menedzsertehetség, de nem volt képes soh belezülleni z üzletbe, mert ehhez ngyon érzékenyen ideges művz volt, mindig új kísérletek izgtták. Mégsem nevezhető művzete experimentálisnk vgy vntgrdenk, mert soh nem feledkezett meg, egyetlen pillntr sem rról, hogy színháznk filmnek egyik legfontosbb célj jelen idejű siker, pillntnyi tömeghtás. Ez se ide, se od nem trtozás - z ide z od is kötőd - ugyncsk segíthetett neki kifejleszteni kritiki rálátás, kívülről szemlél ironikus képességét. Meglehet zonbn, hogy z ironikus fölény okozt állndón külső látószöget fölvevő mgtrtását, zt, hogy mindenhonnn kívülre szorítj ön-mgát, kritiki fönntrtásokkl éljen folytonosn, szellemi nyugtlnságábn próbár tegye másik, kizáró lehetőséget is. Termzetesen, h vlh is megtlált voln művzi megnyugvást, föloldódást, tökéletes önki-fejez boldogító lehetőségét, megszűn tek vgy szétoldódtk voln hjszolt lehetőségvizsgázttási, el bírt voln merülni egyetlen műform vgy egyetlen világnézet párnái között. Lehet zonbn, hogy mélyebben kell keresnünk z okokt. Lehetséges, hogy zért nem volt képes teljes zonosulásr, mert állndón kívülről is látt z embereket. Az elmúlt negyven év - lkotói korszk erre z időre esik - ngyon előzékenyen volt lklms rr, hogy egy kritiki szellem ne tudjon letpdni egyetlen helyen sem. Nem is rról vn szó, hogy egy színz, ki okosbb műveltebb társinál, túllát rjtuk, kicsinyes fogásikt, nevetséges érzékenységüket, beteges sértődékenységüket, gyermetegségüket szkmi, mesterségbeli tpogtódzásikt fölénnyel szemléli, ez fölény lendíti át szükségszerűen rivld másik oldlár, hogy megtelepedjen rendezői sztlnál, onnn próbálj meg irányítni báb-színházát, de hiszen ott sem bír nyugton mrdni feszült figyelemmel ellenőrizni színpdi munkát, lssú, pedgogikus nyuglomml kibontkozttni színz tehetségét, hnem lázsn föl kell futni színpdr, rdikálisn lerövidítenie színz gyötrődét, megszkítni bizonytln keresgélét, mg ngy színzimesterségbeli tudásávl megoldni földtot, egyszersmind rákényszerítve sját megoldását, sját egyéniségét. Nem, ennél többről vn szó. A háború utáni Várkonyi Zoltán hökkenten vehette zre, hogy mennyi fegyvertárs vn neki, kikről hrcok idején semmit sem tudott, nem zért nem tudott, mert pártfegyelem vgy z illegális munk konspirációs törvényei elfedték voln létezüket. Hirtelen támdt ellenállók, sebtiben született nép-brátok frissen átfestett világnézeti munkások bújtk elő. Neofit buzglmukbn mindent jobbn tudtk világosbbn láttk nál, ki kkor vett rzt hrcokbn, mikor ezért még nem fizettek. Várkonyi is szédülten figyelhette z emberi átlkulásokt; z újonnn támdt demokrtákt, z ellen-állási érdemeseket, kik hlvány kételyeiket ngyították föl, egy elejtett mondt esetleges tisztességére játszottk rá festették tovább önmguk egyéniségét, egzen odáig, hogy kommunistánk mondták mgukt, sőt, legjobb kommunistánk. Párhuzmosn ezzel, szédelegve kísérhette figyelemmel zt is, hogy egyszerű derék emberek miként vesztik el fejüket kpott htlom birtokábn, miként idomulnk írósztluk méltóságteljességéhez, hogyn szoknk le régi szokásikról vesznek föl újkt, melyek idegenül lötyögnek rjtuk; hogyn telepedik rájuk idegen gőg, rkódik hngjukr idegen hngsúly, mjesztétikus hnghordozás, kántálós kenetesség, kinyiltkozós megfellebbezhetetlenség. Várkonyi is végignézte, mint lkulnk át emberek másodpercmuttóvá. A köpönyegforgtás ddigr köpönyegkörhint lett. Od vissz váltogtták nézeteiket lelkiismeretüket z emberek. Npont cseréltek nézetet, cseréltek nemcsk tört rnyt dollárr, hnem derűlátást borúlátásr. Hősiességet vgy letrgiát öltöttek mgukr, szerint, hogy npi újságbn miként állnk hírek. 10 Ezt villámsebes átlkulósdit, z egyéniség merz ívű eldobálását tlán egyetlen színpdi művében sem formált olyn tündökletes játékká, mint egy látszólg ártlmtln meriki vígjátékbn, Szerelem, ó!-bn. Itt pár- éncserének fény terjedi sebességénél gyorsbb változékonyság, z erkölcs szeretet állhttlnság dt ki zt pompás szívszorító multságot, mi egyik legjobb munkájává vtt Schisgl színpdi pródiájánk megrendezét. Ezért keretezte cirkuszi tűzijáték hepp!- kiáltásokkl trkított ki- be-vonulás, rtistberontások ujjongó ugrálások z elődást, függöny lemenetele után is bbhgyhttlnul folyttv ezt z örömteli, zbolátln éntelenséget, szilárdság veszejtett jellembeli cseppfolyósságot. A brooklyni híd tövében játszódó tündérjáték - mit olyn lpos unlomb fullsztott megfilmesít Jck Lemonnl főszerepben hol mindig más más krj levetni mgát folyób, mindig más érzi mgát megvigsztlhttlnul boldogtlnnk, vgy tlál párjár, tlán legjellemzőbb Várkonyi pályájár, nem véletlen, hogy itt tlált tlán legerősebben önmgár. Némi örömöt jelent játék során, hogy Schisgl fölényesen gúnyolódik z ibseni átörökl, Tennessee Willims-i lélekbúvárlás, milleri freudizmus más kurrens drámi divtok fölött, hogy könnyedén táncol z ionescoiádák fölött, még jól megcsinált Brodwy-drám is megkpj tőle mgáét. Mindettől zonbn nem lett

Á r a m és érintésrédelem (1)

Á r a m és érintésrédelem (1) T A R T A L O M HERMANN ISTVÁN Á r m és érintésrédelem (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z É T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A mgyr játékszín HUBAY MIKLÓS I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1970. M

Részletesebben

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29)

m a g y a r j á t é k s z í n Az Ivanov láthatatlan főszereplő (9) A színház műhelyei M E Z E l É V A 5. A Huszonötödik Szinház stúdiójáról (29) T A R T A L O M A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 5. S Z Á M 1 9 7 1. M Á J U S Hgyományos vgy új drmturgi? V A J D A M I KLÓS Vjúdó drmturgi (1) P

Részletesebben

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN

MÉSZÁROS TAMÁS. játékszín BÁNYAI GÁBOR SZÁNTÓ ERIKA CSIK ISTVÁN SAÁD KATALIN RÓNA KATALIN MAJOROS JÓZSEF MOLNÁR GÁL PÉTER NÁNAY ISTVÁN A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1973. OKTÓBER F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐHELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA T A RTALOM MÉSZÁROS TAMÁS A Mikroszkópon

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

játékszín SZÁNTÓ JUDIT

játékszín SZÁNTÓ JUDIT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XIX. É V F O L Y A M, 9. SZÁM 1 9 8 6. SZEPTEMBER T A RTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B

Részletesebben

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín S Z Á N T Ó J U D I T. vendégjátékok. négyszemközt. világszínház. szemle. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 5. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő

Részletesebben

játékszín Az ünneplő színház - ma

játékszín Az ünneplő színház - ma T A R T A L O M j á t é k s z í n A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó IR A T A V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1 9 7 2. M Á R C I U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség:

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV II. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 9 8 4. M Á J U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS

PÁLYI ANDRÁS TAKÁCS ISTVÁN HERMANN ISTVÁN PÓR ANNA CSERJE ZSUZSA N. I. GÁBOR ISTVÁN. n é gyszemk özt BÁNYAI GÁBOR. f ó rum KOLTAI TAMÁS S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT X I I. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 97 9. SZEPTEMBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI ELMÉLETI ÉS K R IT IK A I FOLYÓIRAT T A R T A L O M XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1 9 8 1. A U G U S Z T U S FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA KOLTAI

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5)

játékszín arcok és maszkok fórum világszínház négyszemközt drámamelléklet HU ISSN 0039-8136 A huszonötödik (1) Megfordult szelek (5) T ARTALOM S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I E L M É L E T ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 8 5. J A N U Á R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra

2012/2013. Amire büszke vagyok. Erdei iskolások voltunk Városlődön. Vidám kirándulás a Csobáncra SULITÜKÖR 2012/2013 Erdei iskolások voltunk Városlődön Amire büszke vgyok Vidám kirándulás Csobáncr 2 Az Olvsóhoz Ismét júniust írunk. Mg mögött hgyv z emlékek őrzőjét, Sulitükör legújbb számát, eltelt

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben