a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a r c o k év ma s z ko k n é g y s z e m k ö z t műhely f ó r u m é s d i s p u t a v i l á g s z í n h á z"

Átírás

1

2 T A R T A L O M r c o k év m s z ko k A S Z Í N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A M O L N Á R G ÁL P É T E R Foto Várkonyi (1) I I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M N O V E M B E R n é g y s z e m k ö z t G Á B O R I S T V Á N Hipnotizőrök vgyunk..." (10) FŐ S Z E R KE S ZT Ő: B O L D I Z S Á R I V ÁN S Z E R KES Z T Ő: C S. T Ö R Ö K M ÁR I A műhely M É S Z Á R O S T A M Á S A kellékek világ (12) B E N KŐ T I B O R Tolny Klári, riporter (15) Szerkesztőség: Budpest VI., Ngymező utc 22 í4 Telefon: M e g je le n ik h vo nt A kézirtok megőrzére visszküldére nem válllkozunk Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút 9-11, A k i d á s é r t fe le l: S l S á nd o r ig z g t ó T er je s z t i M g y r Po st Előfizethető Post Központi Hírlp Irodánál ( B u d p e st V., Jó z s et ná do r t é r 1.), s z á mú e g yé n i c s e k k s z á mo n számú közületi csekkszámon, vgy átutlássl z MNB 8-s egyszámlár E lő f iz e t é s i d íj: 1 évre 1 4 4,- Ft. 1 /2 évre 72.- Ft P é ld á n yo nk é nt i á r : t 2,- Ft Külföldön előfizethető Kultúr külföldi képviselőinél I nd e xszá m: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyo más Fe le lő s ve z et ő : So p r o ni B é l ig z g t ó f ó r u m é s d i s p u t P ÁLYI A N D R Á S Mim Lbortórium (19) H E R M A N N I S T V Á N Gondoltok z mtőr színházról (22) v i l á g s z í n h á z R O B E R T K. S A R L Ó S - J U D I T S Z A T M Á R I W A L T E R S Euripidz Kliforniábn (23) S Z Á N T Ó J U D I T A hrmdik bszurd (27) K Ö R Ö S P A T A K I K I S S S Á N D O R Élmények hullómvölgyben (III.) (32) L E N G Y E L G Y Ö R G Y Színházi esték Moszkvábn Leningrádbn (36) S A Á D K A T A L I N Két fesztivál tnulsági (41) A C Í M L A P O N : L A T I N O V I T S Z O L T Á N É S S Z A T M Á R I I S T V Á N P I R A N D E L L O I V. H E N R I K C Í M Ű D R Á M A J Á B A N ( V Í G S Z Í N H Á Z ) ( I k lá d y L á s z ló fe lvé t e le ) d r á m P Á L Y I A N D R Á S Gyertyák Leninnek (42)

3 rcok mszkok MOLNÁR GÁL PÉTER Foto Várkonyi* Minth kiment voln nálunk divtból céhbeliség tisztelete, jólelkzítettség feletti öröm, mesterségbeli tudás felemelő érze. Eltünedezett szkm becsüle, kár egy tisztességesen megterített éttermi sztlról, tökéllyel kiszbott férfiöltönyről, gonddl végrehjtott szerelről, prólékosn bevégzett munkfolymtról vn szó; kár pedig egyértelműen művzi munkáról. Várkonyi Zoltán elődásibn meglátszik szkmi gondok megoldás fölött érzett öröm, z ezernyi rzfeldttl vló bíbelőd míves szenvedélye. Lát-szik, mennyi gondot fordít világításr: milyen rzletességgel komponálj meg z elődás minden percének fény-játékit, nélkül, hogy színpd olyn kemény önmutogtó fényekkel voln tele, mint cseh színházművzet reflektormániákus elődási. Látszik gond szeretet, hogy kellékeket összeválogtj: hogy z konykos üveg, z horgolt terítő, z z álló-lámp legyen ott színpdon. * Rzletek egy kzülő tnulmányból. 2. Mindenki ismeri színházi nekdotát: h vlmely drám első felvonásánk díszletében flon egy pusk lóg, nnk z utolsó felvonás végéig cl kell sülnie. Az állítólgos Cschov-nekdot drámi cselekvő módon értelmezi színpdi kellékek szerepét. Csupán cselekvő kellékek létezét érzi jogosnk: nem kívánj relizmus címszó ltt egy egz ószeres bzár árukzletét színpdon látni. A modern színház utolsó két évtizedében kissé megváltozott helyzet, h Csehov szerint csk olyn kelléknek vn helye színen, mi z utolsó fel-vonásig elsül, már úgy módosíthtnánk megfoglmzást, hogy színpdon minden tárgynk el kell sülnie. Pirndello Ht szerep keres egy szerzőt című groteszkjében vn egy jelenet, ebben leglább olyn fontos rendez-elméleti utsítást d szerző, mint Shkespere Hmletben. Pirndello, ki százdunkbn tlán legmélyebben ismerte színházt nnk mágiáját, irrcionálisnk tűnő htásit, így ír: IGAZGATÓ Legyen szíves, nézze meg rktárbn, vn-e ott vlmi rekmié! KELLÉKES Vn kérem, z zöld! MOSTOHA - LÁNY Nem, nem zöld! Sárg volt, virág-mintás, plüssbársony, ngyon ngy. Jó kényelmes! KELLÉKES Olyn nincs. IGAZGATÓ Nem számít, hozz zt, mi vn! MOSTOHALANY Hogyhogy nem számít? Mdám Pce híres knpéj! " Vgyis: Pirndello szerint meghtározott drbhoz meghtározott kellékek bútorok szükségeltetnek. Ez drám cskis ezekkel kellékekkel bútorokkl játszhtó el Amikor De Lullo társult bemuttt Pirndello groteszkjét, ebben jelenetben egy cirádás Jugendstil tejüvegbúrájú állólámp állt egy kissztlon, divtszlonnk álcázott tlálkhely háromszárnyú prób-tükre is érzékeny ízlsel, körültekintő ggodlomml összeválogtott volt. Beszélő tárgykt láttunk, melyek csk ebben szlonbn állhtnk. A színpdi elődás kellékeinek fontosság XVIII. százdbn vált tudtossá, egyidőben z első hivtásos tudtos rendező felléptével (Ekhof, VÁRKONYI zoltán (Iklády László felvétele) Goethe, Immermnn). Nem véletlen jelenség, Lessing Diderot után vgyunk, polgári drámírás küszöbén, mikor életközeli relist drám színház kezd kilkulni, mit polgárin öntudtos Hugo Victor Cromwell híres előszvábn (ott, hol groteszk kifejezt első ízben lklmzzák irodlmi műre), így foglmz meg:.. végtére is mi vlószerűtlenebb mi képtelenebb, mint bizonyos előcsrnok, oszlopcsrnok vgy előszob, z semleges hely, hol trgédiáink udvris kzséggel lejátszódnk... " Az bszurd színházsok színpdán érthető meg tlán színpdi eltárgyisodás ok. Ott, hol Beckett Az utolsó tekercsben mgnetofonszlgokt, bnánokt konykos üvegeket tétet színpdr, mint egy elsüllyedt világ kizárólgos nyomit; vgy még következetesebben bszurd, de már kevbé drámájábn, z Ó, szép npok!- bn, hol egy női bevásárlósztyor, egy fogkefe, egy szemüveg, egy Lehár Víg özvegyét muzsikáló zenélőór képviselik z emberiség földi nyomit. De kellemetesebb Ionescónál is megtláljuk tárgyknk ezt mindent belepő játékát, z Amdée, vgy hogyn szbduljunk meg tőle című komédiájábn folytonosn növekedő hull szorítj ki z embereket bútorokt házból; Az orrszrvúbn pedig szporodó rinocéroszok népesítik be s lepik el szín-pdot s mögötte meghúzódó külvilágot is. E végletes példák felől vissz-nézve, megérthetjük tlán jelenkori drámírók ( rendezők) tárgykhoz vonzódó igényét. Központi kérde

4 ezeknek drámáknk z ember ember közötti kpcsoltok teljes elernyede, illetőleg e kpcsoltok megteremtének vgy trtósításánk lehetetlensége. Szélsőséges eseteiben már nem egy-mást metsző krtok ütközéből áll drám, hnem konfliktust éppen konfliktustlnság, z ütközni nem tudó párhuzm eredményezi. Ilyenkor z ember ember kpcsoltánk helyére z ember tárgy kpcsolt nyomul, hol z ember rc tárgykbn folyttódik, hogy mégis megismerhessük drámi embert vlmilyen jelenséggel vló viszony közben. A semleges stilizált kellékek helyett vlóságos tárgyk szerepe növekedett meg színpdon. Önálló életük, jellemük, cselekvőképességük vn drámilg meghtározó értékük. Nem Othello kendőjéről beszélünk, nem is cseldrámák elhulljtott legyezőiről, fél pár kesztyűiről. Másról. Elő cselekvő, kisugárzó tárgykról. Egy tlálós kérdsel tlán közelebb kerülünk megfoglmzáshoz: melyik z XX. százdi áltörténelmi komédi, melynek első felvonásábn ezen kulcskérden fordul meg egy nemzet sors: tojnk vgy nem tojnk tyúkok? Shw Szent Johnnáj? Dürrenmtt Ngy Romulus? Mind kettő. Ez egyszersmind zt is jelenti, hogy mikor Dürrenmtt elörökölte Shw tojni nem kró tyúkjit, elörökölt vlmit stílusából, történelemszemléléből is, ez rokonságbn trtj z ír komédiszerzővel. 3. A kellékek következetes felhsználásán is érződik Várkonyinál pepecsel, munk szeretete. Szokás őt cinikusnk nevezni. Léh üzletember-rendezőnek. Csk zért, mert szereti sikert, néh hjszolj is. De ugyn mutssnk már egyetlen színházi rendezőt, ki rrnézvt végzi el munkáját, hogy elődásávl megbukjon. Melyik rendező spekulál szándékosn sikertelenségre? (H mondj is, hogy nem érdekli siker: titokbn duzzog sértett, mikor nem rjongják körül; h nem közönség, leglább mmelukji.) Várkonyi nem lehet cinikus. Aki enynyire szeret tud dolgozni, z nem lehet cinikus ember. Az megbecsüli másik munkáját is, mert tudj, mennyi álom, mennyi lemondás mennyi élet-rövidül vn egy-egy premierben, egy-egy elvégzett munkábn. Kevesen tekintik őt művznek, mert ki mesterséget keményen tudj műveli, z nem ht eléggé művznek, zt iprosnk tekintik zokkl szemben, kik csup-csup sejtelem, sóhj, lelki pnsz, lnyiság rebbenő bizonytlnság. Várkonyi túlontúl jól tudj h-hoz színházt, hogy művznek" tekinthessék. Túl tudtosn állítj elő sikert, túl keveset bukik meg hhoz, hogy művz mártír-töviskoszorúj övezhesse homlokát. Addig táplálkoztunk közhelyekkel, míg közhelyek kifordítási is igznk tűnnek számunkr. Első közhely: meg nem értett zseni közhelye. Megnnyi lángelmét nem ér-tett meg sját kor tehát: kit megért, nem lehet lángz. Második közhely: z lkotás tele vn ellenőrizhetetlenséggel t e h á t : h ellenőrzött úton jön lét-re lkotás, z nem művzi. Hrmdik közhely: művz útj bukásokkl kikövezett keserves pály t e h á t : sikeres művz srltán, kókler, kócevő. Negyedik közhely: sok művz szegénységben élte le életét t e h á t : jómódú művz tehetségének tálentumát própénzre váltott föl. Milyen gynús Chplin, ki milliomos, z Állmokból dóhátrlékánk kifizete elől (is) költözködött át Európáb; milyen gynús Cludel, ki diplomtként volt költő; Mlrux, ki miniszterséget válllt; milyen gynús Eliot, ki bnktisztviselő volt. Hiszen művz lbérleti vckán hever délelőttönként, korgó gyomorrl ngylokról álmodik. H lkoholist mű-vz, h ki nem kezelt tüdővzben pusztul el, h szifilisz támdj meg szervezetét: z igen, közképzeletnek smkkoló, z áltlános hiedelembe be-illeszkedő. H sok gyermeke vn bsztinens, h példás csládi életet él, rendben trtj bnkbetétjét ösztöneit, kkor gynkodni kezdünk: tehetsége nem lehet elég erős, vgy h z volt is, rosszr fordított, másr kmtozttt. Az életüket éhhlálll bevégző művzekről szóló legend, kik egy-egy ebédért kótyvetyélték el m több millió dollárt érő festményeiket: nemcsk csiklndós felnőttmesék, nemcsk zzl járnk együtt, hogy ifjú, de kopott ndrágú festők mázolmányit olcsón megvegyük, rr spekulálv, hogy mint egy kötvénynek, idővel felszökik mjd z ár; hnem önérzetünket is táplálják, mgunkról lkotott jó véleményünket dgsztják ezek történetek, mivel mi tisztán látjuk lemosolyogjuk zokt, kik hgyták e ngy művzeket éhenhlni. Miért keres pénzt, helyett, hogy éhen hln? Gynús. Sikerei vnnk? Es e sikerek még fitlon ngy jövedelemhez segítik? Gynús. Ngyon gynús. Aggkorbn más. Akkor jogos. Ősz kdémikusoknk jár ház, kocsi, személyzet, birtokocsk. Fitl művz koplljon csk, hogy szebbeket álmodhsson. Jóllkott ember nem képes művzetre. Teli vgyunk tömve ilyen múlt százdbeli képzetekkel. Murger látttj velünk még m is költőt, komponistát piktort, pdlásszobájukkl, fizeti nehézségeikkel vrrólányszerelmeikkel. Meglehet, hogy már Murger is hmis képet festett, már zonbn kép végképp elvult megvsodott. Közben műlkotás árucikk is lett, nem törvényszerű, hogy siker hszn más zsebébe vándoroljon. 4. Várkonyi színház mindig trk jókedvű. Tele vn humorrl kkor is, h trgédiát rendezne, de nem rendez, mert nem neki vló: képtelen z életet egyoldlún csk vérbefulldónk látni. Németh László A két Bolyi című színművének megrendeze igzán nem z ő rendezői szerepköre volt. Ezt z ízlétől nnyir távol eső művet mégis mi tette sjátosn várkonyis rendezsé? Elsősorbn világítás kényes-kifinomodott hsznált, finom derengek lágy belkonyodások, szomszéd szobából jtónyílásr legyezőként széttáruló fénysugrk: mindez olyn furcs színpdon szoktln hngulti htást eredményezett. Ilyeneket csk filmen szoktunk látni, legfeljebb z életben. A színpdi világítás más. Az prólékos elemz helyett rendezének lényeges vonását egy betétszámbn, egy rendezői ötletben tlálhtjuk meg. Bolyi drb leghosszbb legesszéisztikusbb, állóvízszerű betétjét mondt el, minden drámi láépít nélkül. Nem Bolyit játszó színznek dt játékötletet, hnem másiknk, kiről szerző mostohán meg-feledkezett, vgy nemtörődöm módr

5 nem gondoskodott játéklehetőségről, tirád idejére kikpcsolt drbból - ebből is látszik, hogy tirád betétszám volt csupán, nem drámilg szerves trtozék. Ekkor Bihri József félhomályos színpdon ült, s egy lmát tisztított meg bicskjávl. Egyetlen szlgbn vágt le komótos nyuglomml z lm héját. S mint mindig, mikor színpdon szó cselekv áll egymás mellett: kis idő után már csk cselekvre lehetett figyelni, mert z mindig szemet, figyelmet vonzóbb, erősebb színházbn. Már csk rr figyelt közönség: sikerül-e muttvány? Lejön-e egyben z héj? Mjdnem tpsos be-tét lett ebből játékötletből, mi helyére tette mellékszereplőt, feldtot dott neki nemcsk szűken prktikust, hogy eltöltse idejét hosszú mgánbeszéd ltt, hnem rr is lklmt kínált, hogy életét belesűrítse ebbe játékb, elmondj múltját, viszonyát tudóshoz, viszonyát nnk problémáihoz, jelesül hhoz problémájához, mit épp olyn bőbeszédűen tár elő itten. Egy igzi ember elevenedett meg színpdon, ki lmát hámozv figyelni is jobbn tudott, minth ráfüggesztette voln bmbán tekintetét beszélő másik színzre. Az odfigyel illusztrálás helyett vlóbn figyel lett ebből jelenetből. Várkonyitól nem lehet várni, hogy eddig nem ismert mélységeket fedezzen fel, sem zt, hogy felderítse z emberi lélek vgy társdlmi élet ködös ismeretlenségű területeit. Nem számíthtunk rr, hogy meghökkentően forrdlmi újdonságokkl szolgáljon: rr sem, hogy megújíts színjátszásunkt. Nem trtozik kócos vntgrdeb. Elődási nem kísérleti jellegűek. Nem veszik célb z ismeretlen felfedezét meghódítását. A polgári színház jellegzetes képviselőjének trtják őt néhányn, még konzervtívnk is nevezhetnénk, h nem figyelne nnyir érzékenyen minden újdonságr, bárhol merüljön is föl világ ngy színházi fővárosibn. Ismeri kuttj z új sikerdrbokt, nem sokkl párizsi, londoni, New York-i vgy moszkvi premier után igyekszik műsorr tűzni, szinte egyidőben z újságok hírdásivl. Igyekszik gyors friss árut szolgálni közönségének, jól tudj zt, hogy folytonosn újdonsággl kell ébren trtni vevő érdeklődét vásárlókedvét. Egyszersmind zt is tudj, hogy ennek z újdonságnk nem szbd gyökeresen újnk lennie, erősen különböznie kedvelt már megismert árucikktől. De legfrissebb vntgrdeeredmények, külföldi színházi tláltok, vgy derniercri-megoldások elegáns egyensúlybn keverednek Várkonyi rendezeiben, legjobb értelemben vett hgyományos színházzl. Vgyis ő z rendező, ki kísérleti-lbortóriumi szín-házi tláltokt egyesíti hgyományos színház legjobb eredményeivel. Ő z, ki kommercilizálj kísérleteit, megfüli kócost, áttekinthetővé teszi néh rejtelmes moderneket. Persze, mindennek vn veszélye is közízlre nézvt: polgár, ki könnyedén bírj befogdni Várkonyi mindig kellemes mindig üdült szerző színházánk meg-oldásit gondoltit, büszkén bólint egy-egy elődás után: h ez modernség, kkor értem! miért nem rögtön így mondták? Rendezei zonbn biztos ízlsel kluzolják el nézőit kellemes színház klndji közé. Ne tévesszen meg jelző senkit. Várkonyi kommersz szín-háznk zt z igényes formáját műveli, hol mindig gondolti igényesség jelentkezik, mondnivló vlóbn korszerű (leglábbis: up-to-dte). A vizuális CSURKA ISTVÁN: AZ IDŐ VASFOGA (DARVAS IVÁN ÉS BÁRDY GYÖRGY: RENDEZŐ: VÁRKONYI ZOLTÁN VÍGSZÍNHÁZ) (MTI Fotó - Keleti Év felvétele) megjelenít csiszoltn éretten ízles. A játék elegánsn kimunkált. Rendezei remek rzrányosn. felépített művzi szerkezetek. Szerves életük vn, szórkozttást legmgsbb szinten képviselik. Nem válllj prófétságot, szín-ház közéleti górjellegét, szószéket vgy z gitátori emelvényt, de nem is süpped bele másik oldlról fenyegető ködös művzked bevtottknk kzülő, finomkodó játékib. 6.H egy rendező életművét vizsgáljuk, legszerencsebb voln egy következetesen végigvonuló vonlt fölfedezni. De milyen vonl legyen ez? Irodlmi? Úgy meg kellene vizsgálnunk, milyen írók milyen drámáit állított színpdr, ezeknek egyvonlb fűze világítn mjd rá rendezői vonzlmir, stílusár mondnivlójár. Úgy tetszik, hogy ez módszer nem vezet sehová. Így csupán rendező irodlmi ízlét sikerül kitpogtnunk, vgy még zt sem. (Hiszen legritkább esetben kerül olyn szerencs helyzetbe egy színházművz, hogy legszemélyesebb ízlét követve állíthss össze színház műsorát. Még Várkonyi Zoltán esetében sem mondhtó ez el, holott tuljdonos volt

6 Művz Színháznk háború után. A rendezőket nnyi véletlen sodorj egy-egy író egy-egy drb mellé, hogy gynkodnunk kell, nem rendező válsztj drámát, hnem drám válsztj rendezőt. Több befolyássl vn színmű rendező ízlére, mint fordítv. Várkonyi mgánszínházánk mű-sorát is kssz, közönség kívánságir figyelő műsorrend szervezte egységbe.) Az persze nem tgdhtó, hogy rendező különféle irodlmi lpnygokból képes kicsiholni vlmi olynt - kis retusálássl ezt közösnek foghtjuk föl -, melyben több-kevesebb következetességet vehetünk zre, központi mondnivlót, de leglábbis: vonzódást világ vlmiféle értelmezéhez. Helyes-e zonbn, h drámák irodlmi képleteiből, simává egyszerűsített helyzeteiből igyekszik következtetni rendező művzetére. Várkonyi munkáibn kis erőszkossággl fölismerhető egy minden munkájábn ismétlődő folymtosság, kár Dosztojevszkij Bűn bűnhődéről, kár Csurk István Az idő vsfog című sztíráj áról, Lwler A tizenhetedik bb nyr című újcsehovist usztrál színdrbjáról vgy Szegény Dánielről, erről mechnikusn megírt detektívrejtvényről vn szó. Legutolsó filmje, Dobozy Imre El-jött tvsz című drámájából film-drámává átlkított Szemtől szembe volt. Lehetséges, hogy ez felszbdulás évfordulójár kzült lklmi-ünnepi filmnek indult eredetileg, zt is hozzátehetnénk, hogy létrejöttében ngy szerepe vn nnk, hogy Várkonyi kommerszrendezőként él szkmi köztudtbn - nevéhez kpcsolódnk Jókimegfilmesítek z Egri csillgok -, ezzel munkájávl bizonyítni, kompenzálni krt, hogy ő is képes művzetet csinálni", nem csupán szórkozttásr lklms". Ennyi súlyos külső nyomték nehezedett rá munk közben. Az elkzült film mégis szervesen illeszkedik bele életművébe, szemléletének egyik újbb megvlósulás, ugynzt problémát járj körül, mi szinte vlmennyi munkájábn izgtt, legyen z kár színházi vgy filmrendez vgy színzi lkítás. Ez központi mondnivló, ez mjdnem rögeszmen ismétlődő motívum "minden másképp vn " viszonylgosságánk érzete. Ez vonul végig rendezein, de még színzi lkításin is. A látszt vlóság drámi problémáj központi gondolt. Amikor vizsgáljuk zokt z lpnygokt, melyekhez művzi életében hozzányúlt, szinte kivétel nélkül mindegyik erre kulcsr mozdul. Kezdve egzen fitlon Pünkösti-féle Mdáchbn eljátszott Hmleten - hol z őrültség lá bújttott józnság kettőssége mozgtt figurát -, folyttv híres Pirndello-szerepén, IV. Henriken - ki ugyncsk z őrültség álrc mögé menekül vlóság borzlmi elől, s kényelmesebben érzi m-gát történelmi jelmezében, Cnoss-járó Henrik álomudvrábn, mint kor-társi között -, folyttv kár Srtre George Vleráján sort, hol egy le-csúszott csirkefogó besurrnó tolvjból politiki szélhámos válik. Végigmehetnénk összes szerepein. Elősorolhtnánk Művz Színházánk sikeres színműveit, rendezeit kőbbi rendezői munkáit is. Végigvonulón tlálhtnánk rá erre gondoltr: z elrejtőző vló s ág ironikus leleplezére, kifordított jellem-bőrök groteszken erőszkos, játékos viszszfordításár. Élvezettel fosztj meg lkjit álrcuktól. Kéjjel vezeti végig zokon fázisokon, mikor lebomlik róluk társdlmi sminkréteg, kivilln meztelen kendőzetlen igzságuk. Legyen szó A mkrncos hölgyről, hol egy bogrs leányzóról kiderül, mennyire kezes szerelmes sszony, legyen szó A nyugti világ bjnokáról, hol egy kelekóty fickó hőssé, eszményképpé emelkedik környezetével szemben, legyen szó Temetetlen holtkról, prtizán-mítoszok kori demisztifikálásáról, hol hősökről kiderül, mennyire félnek, miközben hősök. Meglelhetjük ezt Művz Színház egyik kedvelt szerzőjében, Priestley drbjibn, hol jól temperált polgári csládok életéről egy utólg, kívülről étkezett idegen ktlizálás segítségével foszlik le fokoztosn z álorc frsngi mskr, hogy csúfondárosn villnjon ki z igzság: minden másképpen vn. Minden másképpen vn Agth Christie detektívdrámájábn - ennek mű-fjnk remekében -, Tíz kicsi néger-ben is. A lehámló konvenciórétegek lssn előmerülő igzság folymt érdekelte itt is. De ugynezt vizsgálj filmjeiben is: z állmosítást megelőző éjszkát bizrrul megelevenítő Utolsó éjszkábn, mely egy ngytők cslád környezetében bonyolódik le; ugynezt Foto Háber című bűnügyi hjszfilm-ben, hol tiszteletreméltó trfikosnőről kiderül, hogy bndvezér, gynús börtöntöltelékről pedig, hogy bűnügyi tiszt. Gyermeteg módon fordítj át jellemeket fonákjukr, mint Mrie Octobre című film színdrbváltoztábn, Különös tlálkozóbn, Békeffy István (csendestársként Hns Hbe) nem túlságosn sikerült trk groteszkjében, z Egy sszonygyilkos vllomásábn z irodlmi nyg irodlmitlnság ellenére is ennek kifordítom-befordítom jellemcsiki-csukink lehetősége vonzott, librettó bújócskjátékot kínált színznek, rendezőnek. Minden rendezén kimutthtó, mekkor élvezettel bontogtj ki lineárisn megírt jelenetet, jól megcsinált drbok folymtit, mindzokt, hol vlki kibújik bőréből ismét visszbúvik, átválllj másvlkinek szerepét, mjd ismét helyet cserélnek, hogy mindenki eredeti helyzetébe kerüljön, de már megváltozott trtlomml. 7. H romntikus filmjeit vesszük sorr, ott is átfordítj szemléletet, megkövesedett illúziókt z ellenkezőjére. Leglábbis kísérletet tesz erre. H Jókit divtjmúlt regélő pónk tekinti z irodlmi közvélemény ", h szkálls, mesélő bácsikánk látják m zok, kik Hemingwy-ben is csk divtot ünnepelnek, zt hiszik, hogy egy igzán jó író vlh is kimehet divtból; h z irodlmi közvélemény meseglzúrrl befutttott ncionlist kozmetikusnk érzi Jókit, kkor Várkonyi mint eleven íróhoz nyúl hozzá, visszállítj mindzt z időszerűségét, mit Jóki mg idején képviselt. (Körülbelül olyn folymtról vn itt szó, mint Bizet Crmenjének eseténél. Az oper zene keletkeze idején szemtelen muzsik színpdi kesztyűhjítás volt. Először itt cigrettáztk nyílt színpdon. Ahelyett, hogy lelküket lehelték voln ki mgsztosn: füstöt fújtk ki z orrukon szájukon, mi elég meg-hökkentő látvány lehetett, különösen zért, mert régmúlt idők kosztümjeit znpi ruhák fogllták el, fenséges személyek helyett dohánygyári munkás-nők társdlomból kiszorultk vették át főszerepet. Mindz, mi Bizet-nél még izgtón új volt meghökkentően provoktív: kőbb operbérletűvé rendszeresedett. A musicl-változt, Crmen Jones, dt vissz műnek sziljságát, emelte ki kövér ltisták légzi brvúrjiból, helyezte vissz friss

7 szemtelen köznpiságáb. A Crmen Jones nemcsk dzsesszes hngszerelével vonszolt közelebb Bizet dllmit mindennpjinkhoz, hnem librettó átformálásábn, megmodernítében is.) Várkonyi Jókij visszkpt iróniáját. Szerencs tlálkozás volt rendező eredendően ironikus lktánk rndevú-j Jókivl, kiről szeretjük elfeledni, hogy mennyire ironikus stiliszt volt. Félő, hogy Jókit vgy nem ismerik elegen, vgy kizárólg irodlmi tnkönyvekből. emlékeznek rá, így már nem él elég élénken z vonás, hogy menynyire eleven gúny htj át szövegét, hogy mennyi ironikus távolságot teremt stílusávl bő árdású mesél közben, közbeközbeszúrt elidegenítő " effektusokkl. Várkonyi ezt Jókit hozt vissz filmvászonr - h közönség nem is ezt méltányolt elsősorbn, h-nem virulens mesét, gzdg szenvedélyeket, szélsőséges jellemeket -, zt Jókit hozt mozibn, ki mindig látj meséinek másik oldlát is, pedig gúnnyl látj; zt Jókit, ki teleszövi lendületes meséit npi időszerűségekkel odlopj politiki nézeteit is. Minden másképpen vn Várkonyi Jókijábn. Elsősorbn Jóki vn másképpen, mint hogy z Egri csillgokbn Nemeskürty Istvánnl írtott Várkonyi egy új történetet, megtrtv régi motívumit, z Egy mgyr nábob Kárpáthy Zoltán motívumiból Erdődy János kzített két olyn Jóki-filmet, melyekről lposbb vizsgált után kiderül, hogy egyetlen szvát sem ngy mesemondó írt. Olyn bevtkozás átformálás történt itt, mint Crmen Jones már említett esetében. Eddig tudniillik vlmennyi Jókimegfilmesítünk elkövette zt hibát, hogy regény keletkeze ót eltelt időt z eseményekkel, szereplőkkel kpcsoltos, szükségszerűen megváltozott véleményünket, ítéletünket nem tükrözte. Mindnnyin elfelejtették, hogy miközben filmet csinálnk, nem XIX. százdi filmet kell kzíteniük. Hűségesek krtk mrdni Jókihoz. Egzen szolgi hozzátpdásig hűségesek. És ezért elárulták. Várkonyi ironikusn kezeli Jókit, féktelen nábob dombérozását" egy csárdábn, csárd felgyújtását... múlt százdi léh párizsi életet, Chtquel, titokztos táncosnő muttványivl... pozsonyi diét, hol egy vidéki nemes trk kendőből csomgolj ki elemózsiáját szlonnázni kezd z országgyűl szünetében... egy impresszionist hngultú pisztolypárbj... egy etnográfii gyönyörűségű pünkösdi-királyválsztás... csónkázás Kárpáthybirtokon Renoir modorábn... hrmincnyolcs pesti árvíz: látványosn ironikus ironikusn látványos volt ez film. Mint hogy nem lett melldöngető öndicsér z Egri csillgok, gyermekkorunknk ez kedvelt félmeskönyve, nem lett hzfiskodó zászlórázás. Sem gylázás török népnek, mohmedán vllásnk. Szerencsére hiányzik ncionlizmus túlfokozott öntudt, ne bántsd mgyrt!-szerű tpsfksztó fölzokogás, másokt gylázó, ellenfélhöz nem méltányos hisztéri. Túlerőben levő, felkzült ellenfelet mutt film. Kton áll szemben ktonávl, hdsereg hdsereggel: egyik kor-szerű, másik sebtiben ásór-kpár kpott kisebbség. Hódító kerül szembe védekezővel. A film végi győzelem nnyit ér, mennyit vlóságbn ért. A török veszedelem csk átmenetileg vonult vissz. Nem végső győzelem ez, mely évszázdokr világító példát teremthet-ne egy ngy mgyr birodlom lpjit rkná le hősies cstnyerével. A filmművzet vgy másfél évtizede romntikus élet- történelemszemlélet didlms pózit tépázgtj világ-szerte. Várkonyi is cstlkozott ehhez nemzetközileg terebélyesedő irányzthoz. Nem rugszkodott cl odáig, hogy Brdlynét egyszerű törtetőnek mutss be, ki megfkult csládi becsületet igyekszik kifényesíteni fiink hlálb hjszolásávl, nnyi fnyrságot sem engedélyezett mgánk, hogy Kárpáthy Zoltánt olyn örökségvdásznk állíts be, ki miközben reformeszményekről szónokol, nyúzz jobbágyit; miközben pesti árvíz áldoztit menti: rr vigyáz, elég hősiesen ht-e szvzói szemében, nyer-e hősi gesztusávl újbb válsztókt. De érjük be zzl, mi vn. Várkonyi elég merz volt romntikus hősi fényeket ironikus szik-rákká változttni át. A romntikus múltb burkolódzó hrgos hzfik rendszerint többre trtják szép nemzeti meséket, telve morális emelkedettséggel olvsókönyvbe vló színezett erkölcs-csel történelmi emberi igzságnál. Milyen cslódást okozott például nemrég z történzi megállpítás, hogy Petőfi nem szvlt Tlpr mgyrt Nemzeti Múzeum lépcsőjén. Mennyivel kevbé tetszett így már március t5-e emléke, enélkül muttós színházi gesztus nélkül. Amikor Várkonyi eltért Gárdonyi Gézától, ettől kiválón rossz írótól, mi-kor változttott mesefordultin, z iróni felé terelte történetet, bele krt injckciózni csiklndósbb ízeket is. Ki krt fordítni regényt - mi már nem is félklsszikus, hnem műklsszikus finom prodisztikus füsttel krt befutttni. H színes mesenyomt lkji ellenálltk is ennek, rr mindenesetre képes volt, hogy emberi lkokként tüntesse föl egyikét-másikát. A fitl szerelmeseket nem romntikus szvlássl muttt be, hnem testi vlójukbn, kicsikét brbár, termzet-közelben élő emberek szbdosságávl. A törökországi képekben menekülteket nem honfibútól eltelt, pöfeteg búsongásbn ábrázolt, hnem igyekezetit megfoglmzni z emigráció belső sorvdását. 8. Térjünk vissz Dobozy-filmhez, mert itt is hzfisságnk egy romntikájától megfosztott változtávl tlálkozunk, mely Várkonyinál törvényszerűen priestley-i drmturgi mgsbb szintű ismétlődében jelentkezik. Néhány férfi jubileumi ünnepségre, mártírok márványtáblájánk leleplezére gyűl össze, ennyien mrdtk meg egy hdosztályból. Egymást önmgukt gyötörve elevenítik föl 25 éve történteket. Meg szeretnének bizonyosodni, miként esett vlóságbn életük sorsfordulój, hol követtek el hibát, mennyi felelősség illeti őket társik hláláért, vgy dönteni hlogtó gyávságukért. A cselekmény közben publicisztiki hevülettel bomlik ki néhány fontos izglms problém, ncionlizmus, z ntiszemitizmus, sovinizmus, mgyrság kérde, ngyhtlmk közé ékelt kelet-európi kis nemzet problémáj. De szinte egzen biztos, hogy Várkonyit jobbn érdekelte ezeknél z izglms kérdeknél no de viszont drmturgi ". A bevezető képsorok ltt egy édesk briton, Weygnd Tibor vgy László Imre belefeledkezett búsongássl énekli Szép vgy, gyönyörű vgy Mgyrországot, no de viszont szemcs hír-dófelvételeket látni, Uzdóczy Zdrvetzet, mint felszenteli bevonulókt, látni kerékpáros hdosztályt, bevetre induló repülőgépeket, látni rommá lőtt Vérmezőt. A filmnek ezt z indítását kzítette el legtöbb személyes élvezet-tel Várkonyi, ez jellemzi legerősebben iróniáját, groteszk, szürreálisb

8 hjló különlegesség keresét. A film egz menetében no de viszontr, dolgok másik oldlánk megvizsgálásár fordítj legtöbb gondot. 9. Miből szármzht Várkonyink ez kettős látás? Gondolhtnánk, hogy egz élete hsdthelyzetűségéből ered. Hiszen minden élethelyzetéből kibúvót tlálhtott mgánk. Újságírónk író volt, írónk költő, költőnek újságíró, írónk bölcsz, bölcsznek művz, rendezőnek színz, színznek literátor, literátornk színházi ember, színházi embernek filmes, filmesként mindig megmrdt színházi rendezőnek. Amikor színikdémiás társi nélkülöztek, ő egy hír-neves hírlpíró jól szituált gyermeke volt. De Várkonyi Titusz fi mégsem rngos hírlpíró gyermeke, hnem egy bohém p elhnygolt csemetéje, kinek sját lábán kellett megállni. Polgári művznek túlságosn élénken figyelt társdlom igzságtlnságir bloldli mozglmkr, de kommunistánk ngyon is polgári művz mrdt, ki mgánszínházi álmokt melengetett, szocilist kultúr örökségei helyett nyugt-európi kultúr eredményeit görgette mg előtt. Ahhoz viszont, hogy polgári kultúr humnist örökségét fejlessze ápolj tovább, túl erőssé fejlődött benne z üzletember, menedzsertehetség, de nem volt képes soh belezülleni z üzletbe, mert ehhez ngyon érzékenyen ideges művz volt, mindig új kísérletek izgtták. Mégsem nevezhető művzete experimentálisnk vgy vntgrdenk, mert soh nem feledkezett meg, egyetlen pillntr sem rról, hogy színháznk filmnek egyik legfontosbb célj jelen idejű siker, pillntnyi tömeghtás. Ez se ide, se od nem trtozás - z ide z od is kötőd - ugyncsk segíthetett neki kifejleszteni kritiki rálátás, kívülről szemlél ironikus képességét. Meglehet zonbn, hogy z ironikus fölény okozt állndón külső látószöget fölvevő mgtrtását, zt, hogy mindenhonnn kívülre szorítj ön-mgát, kritiki fönntrtásokkl éljen folytonosn, szellemi nyugtlnságábn próbár tegye másik, kizáró lehetőséget is. Termzetesen, h vlh is megtlált voln művzi megnyugvást, föloldódást, tökéletes önki-fejez boldogító lehetőségét, megszűn tek vgy szétoldódtk voln hjszolt lehetőségvizsgázttási, el bírt voln merülni egyetlen műform vgy egyetlen világnézet párnái között. Lehet zonbn, hogy mélyebben kell keresnünk z okokt. Lehetséges, hogy zért nem volt képes teljes zonosulásr, mert állndón kívülről is látt z embereket. Az elmúlt negyven év - lkotói korszk erre z időre esik - ngyon előzékenyen volt lklms rr, hogy egy kritiki szellem ne tudjon letpdni egyetlen helyen sem. Nem is rról vn szó, hogy egy színz, ki okosbb műveltebb társinál, túllát rjtuk, kicsinyes fogásikt, nevetséges érzékenységüket, beteges sértődékenységüket, gyermetegségüket szkmi, mesterségbeli tpogtódzásikt fölénnyel szemléli, ez fölény lendíti át szükségszerűen rivld másik oldlár, hogy megtelepedjen rendezői sztlnál, onnn próbálj meg irányítni báb-színházát, de hiszen ott sem bír nyugton mrdni feszült figyelemmel ellenőrizni színpdi munkát, lssú, pedgogikus nyuglomml kibontkozttni színz tehetségét, hnem lázsn föl kell futni színpdr, rdikálisn lerövidítenie színz gyötrődét, megszkítni bizonytln keresgélét, mg ngy színzimesterségbeli tudásávl megoldni földtot, egyszersmind rákényszerítve sját megoldását, sját egyéniségét. Nem, ennél többről vn szó. A háború utáni Várkonyi Zoltán hökkenten vehette zre, hogy mennyi fegyvertárs vn neki, kikről hrcok idején semmit sem tudott, nem zért nem tudott, mert pártfegyelem vgy z illegális munk konspirációs törvényei elfedték voln létezüket. Hirtelen támdt ellenállók, sebtiben született nép-brátok frissen átfestett világnézeti munkások bújtk elő. Neofit buzglmukbn mindent jobbn tudtk világosbbn láttk nál, ki kkor vett rzt hrcokbn, mikor ezért még nem fizettek. Várkonyi is szédülten figyelhette z emberi átlkulásokt; z újonnn támdt demokrtákt, z ellen-állási érdemeseket, kik hlvány kételyeiket ngyították föl, egy elejtett mondt esetleges tisztességére játszottk rá festették tovább önmguk egyéniségét, egzen odáig, hogy kommunistánk mondták mgukt, sőt, legjobb kommunistánk. Párhuzmosn ezzel, szédelegve kísérhette figyelemmel zt is, hogy egyszerű derék emberek miként vesztik el fejüket kpott htlom birtokábn, miként idomulnk írósztluk méltóságteljességéhez, hogyn szoknk le régi szokásikról vesznek föl újkt, melyek idegenül lötyögnek rjtuk; hogyn telepedik rájuk idegen gőg, rkódik hngjukr idegen hngsúly, mjesztétikus hnghordozás, kántálós kenetesség, kinyiltkozós megfellebbezhetetlenség. Várkonyi is végignézte, mint lkulnk át emberek másodpercmuttóvá. A köpönyegforgtás ddigr köpönyegkörhint lett. Od vissz váltogtták nézeteiket lelkiismeretüket z emberek. Npont cseréltek nézetet, cseréltek nemcsk tört rnyt dollárr, hnem derűlátást borúlátásr. Hősiességet vgy letrgiát öltöttek mgukr, szerint, hogy npi újságbn miként állnk hírek. 10 Ezt villámsebes átlkulósdit, z egyéniség merz ívű eldobálását tlán egyetlen színpdi művében sem formált olyn tündökletes játékká, mint egy látszólg ártlmtln meriki vígjátékbn, Szerelem, ó!-bn. Itt pár- éncserének fény terjedi sebességénél gyorsbb változékonyság, z erkölcs szeretet állhttlnság dt ki zt pompás szívszorító multságot, mi egyik legjobb munkájává vtt Schisgl színpdi pródiájánk megrendezét. Ezért keretezte cirkuszi tűzijáték hepp!- kiáltásokkl trkított ki- be-vonulás, rtistberontások ujjongó ugrálások z elődást, függöny lemenetele után is bbhgyhttlnul folyttv ezt z örömteli, zbolátln éntelenséget, szilárdság veszejtett jellembeli cseppfolyósságot. A brooklyni híd tövében játszódó tündérjáték - mit olyn lpos unlomb fullsztott megfilmesít Jck Lemonnl főszerepben hol mindig más más krj levetni mgát folyób, mindig más érzi mgát megvigsztlhttlnul boldogtlnnk, vgy tlál párjár, tlán legjellemzőbb Várkonyi pályájár, nem véletlen, hogy itt tlált tlán legerősebben önmgár. Némi örömöt jelent játék során, hogy Schisgl fölényesen gúnyolódik z ibseni átörökl, Tennessee Willims-i lélekbúvárlás, milleri freudizmus más kurrens drámi divtok fölött, hogy könnyedén táncol z ionescoiádák fölött, még jól megcsinált Brodwy-drám is megkpj tőle mgáét. Mindettől zonbn nem lett

9 voln z elődás z, mi. Várkonyi nygár tlált ebben csillogó játé-kos drbbn. Mámoros boldogsággl bontott ki belőle központi mondnivlóját, z utolsó évtized mgyr szín-házánk egyik lcmpompáztosbb művét hozt létre. H csk egy üres vidámságot krt voln elkzíteni - vlljuk be, kkor is ngyon multságos lett voln -, nem tudnánk megmgyrázni, miért éreztük olyn megrendítőnek hbzó vidámságot, cirkuszisn bohózti légkört. Hát nem. Ez nemcsk egy meriki házssági komédi volt. És nem is rekedt meg színháziirodlmi divtok okos prodizálásánál. Az emberi kpcsoltok ing-tgságáról beszélt z elődás, jellemek gyors fordultiról, skrupulozitás hiányáról rról z etiki fölbomlásról, minek következtében már semmi sem szent: sem brátság, sem szülők, sem gyermekkor rgyogás vgy fekete szorongási, sem szerelem, sem házsság, sem hűség, de még hűtlenség sem z. Ruttki Év, Drvs Iván Bárdy György ujjongv r kipirultn hrsányn elcsitíthttlnul száguldottk ki ismét ismét színpdr, hogy megkoreogrfált tpsrendekben, ezekben különelődásokbn, színzi jutlomjátékokbn szellemi testi bukfenceket hányjnk, ugrbugrálásikkl, tűzijátékozó rkétázásukkl, rtisttrükkjeikkel kdobálószámikkl elmondják, hogy ők bohócok, kik egy ngy világcirkusz elődásánk rztvevői. Cirkusz volt Várkonyink ez színház, de nem trtozott döglött cirkuszok közé, nem Picsso tervezte tüdőbeteg komédiásfiú szomorúság árdt számiból, sem jel-képes cirkuszok érzelmessége, sem brechtien célztos politiki cirkusz gördült be Vígszínház színpdár, hnem egy életörömtől áthtott, kjánul gúnyos cirkusz. Ujjongását kedélyét bból mindent összetörő, nekivdult jókedvből merítette, melynek jelszv: z utánm z özönvíz. A Szerelem, ó! Várkonyi szkmi tudásánk, invenciózusságánk multságosn fonák szemléletének egyik legngyszerűbb teremtménye. Úgy látszik, SCHISGAL: SZERELEM, Ó! (VÍGSZÍNHÁZ) (RENDEZŐ: VÁRKONYI ZOLTÁN) FENT: DARVAS IVÁN 'S RUTTKAI ÉVA LENT: BÁRDY GYÖRGY ÉS DARVAS IVÁN (MTI Foto - Keleti Év felvétele)

10 SCHISGAL: SZERELEM, Ó! (RUTTKAI ÉVA ÉS DARVAS IVÁN. RENDEZŐ: VÁRKONYI ZOLTÁN, VÍGSZÍNHÁZ) (MTI Foto - Keleti Év felvétele) minth ehhez z elődáshoz kzített előtnulmány lett voln Molnár komédiájából, A testőrből kzült rendeze. Lehet, hogy ez meghökkentően hngzik, de ez Molnár-drb volt z előmunkált hhoz, hogy egy meriki bohóztból színházművzetünk egyik legértékesebb elődását hozhss létre. De h Vígszínháznk z elmúlt tíz évben műsorr került Molnár-reprízét megvizsgáljuk, tlán érthetőbb lesz, mire gondolok. A kétszer egymás után is felújított játék kstélybn Benkő Gyul rendezében semmi mást nem szándékozott, mint lehető legcsiszoltbb poentírozási technikávl eltárslkodni egy elegánsn megírt színdrbot. Benkő ügyelt rendez berendez hiteles egykorúságár, szmokingvisel cigretttárc-előhúzás könnyedségére játékstílusr. Horvi rendezében Az ördög már többet krt ennél. MOLNÁR FERENC: A TESTŐR (DARVAS IVÁN, SULYOK MÁRIA ÉS RUTTKAI ÉVA; RENDEZŐ: VÁRKONYI ZOLTÁN, VÍGSZÍNHÁZ) (MTI Foto - Keleti Év felvétele) Új-meiningenist hűséggel szerkesztet-te színpdr egy Mcqurt-korbeli új-gzdg szlon pöfeteg elegnciáját, egy uborkfnemességű polgár soirée-j ánk csiricsáré zjosságát, Disznótor Lipót-városbnszerű légkörét. Gonddl kultúrávl rendezett be egy bohémlkást, mely ngypolgárság-mjmoló lkberendez szedett-vedett budoárfülledtségnek furcs egyvelegét nyújtott. Rendezői látási kultúráj nyilvánult meg ebben finomn elgondolt, de kissé erőtlen elődásbn. Várkonyi rendezében A testőr több volt ennél. Elsősorbn itt is z új-meiningenizmusnk volt legngyobb ereje, bútorok kellékek, kínos gonddl, egykorú divtlpokból kibányászott viseletek sugározták legtöbb erőt. De ez csk külső hámrétege volt z elődásnk. Már függöny fölmenetele előtt gunyoros hngultot keltett korb illeszkednek ez z ggályos hitelessége: százd eleji kupletták but kis dlocskák, színházi revüfüggöny trk hirdetei mind-mind tegnpi divtot imitálták nevették ki egyszerre. A ngymm vslój gombos cipője, Frnck-kávédráló divtj réz klácssütők gyűjtének mániáj idején meglengette előttünk Ferenc József-i békeévek kuglóf-szgúvá párolódott gynútln nyuglmát elsüllyedt ábrándvilágát, de groteszk ízeket kevert ebbe vágykozásb, hgyt érvényesülni tegnpi divt komikumát. Egy színzházspár furcs, bolondos tárgykkl telezsúfolt szlonj, egy meghökkentő látószögből bemuttott htlms színházi páholy, kissé gunyorosn negédes színházi szereplők közé konyhszgot sodró, őrmesterien cpltó Sulyok Mári színházi mmáj groteszk bájt dott z elődásnk. A lényeg mégsem ez volt, hnem játék, z játék, melyik vérre megy, ddig cserélgetik szereplők mszkjikt jelmezeiket, ddig bolondoznk ki- bebújv válllt kényszerű szerepekbe szerepekből, míg nemcsk néző zvrodik össze veszti el szeme elől z igzságot, hnem mguk játszók is kínos zvrt kezdenek érezni, mert szerepválllásik közben vlhol elvesztették ön-mgukt, elvesztettek egy cseppnyi nemes őszinteséget, elvesztették z igzsághoz vló érzéküket, szinte kéjelegnek bbn, hogy ők mguk nincsenek is, csk szerepeikben léteznek. Ez egy ngyon züllött erkölcstelen színdrb, egyben ngyon kegyetlen is, Várkonyink, zt

11 hiszem, drb történetében először sikerült legyőzni Molnár cinizmusát, túlemelni játék tnulságit, hogy ne csk színház oly bohó világár vontkozzék, hnem mindzokr, kik szín-háznk látják világot. 11. Ngy Ignác Tisztújítás című drbjánk nemzeti színházi rendezével (1957) nyitj meg z irodlmi lpnygot elironizálv megmentő rendezsoroztát. Kpcsolódik munkáj Szinetár Miklós prodisztikus kísérleteihez, vele mjd-nem egyidőben veszi zre, hogy drámirodlom bizonyos konvenciódivtji elvultk, de h kritikusn 'mi pillntássl nézünk rájuk, kkor új multsággl szolgálhtnk. Két egyidőben felfedezett, megérzett korigény tükrözéről vn szó. A Tisztújítás, Shkespere Minden jó, h jó vége (1961), Csiky Gergely Udvri klpj (1965), Molnár-rendezei (1963, 1966), Szerelem, ó! (1967) Feydeu Osztrigás Mici (1967) z ott-létnek kívülállásnk, belehelyezkednek kritikus rápillntásnk kettősségét nyújtják. A modern dupl-látás jellegzetes termékei. Nosztlgi érződik belőlük, letűnt korok,ruhái, míderei, hsználti tárgyi életformái iránt. Ez nosztlgi zonbn gúnyos távolságot trt cskúgy, mint z elmúlt tíz évben divtozó cmp-ek, m már hszontln egykori hsználti tárgyk: ngymm fszénvslój, gombos cipő, kávédráló, réz pudingsütő, sulykolóf, szuszék, háromlábú vrgzsámoly. Letűnt korok báját idézik fel. Sóvárgásunkt fejezik ki egy nyuglmsbb regényessé színeződött kor iránt. De gúnyos is vágykozásunk, mert felelőtlenül játékos: sulykoló kedvéért nem mondnánk le mosógépről, kávédráló jvár z elektromos őrlő-gépről, réz konyheszközökért jéni edényekről. Ekként idézi föl Várkonyi is régi színházi stílusok együgyű báját, de perspektív niv ábrázolás, gyertysoros rivld meghitt ódonság mitt mégsem kpcsolttj ki színházából modern világítási berendez bonyolult fényorgonáját. Ezekben rendezeiben minduntln megszóll muzsik. Dlolni kezdenek szereplők. Hol egykorú kuplettákt énekelnek függöny fölmenetele előtt hngszóróból (miltt revüfüggöny egykorú reklámhirdetek trkságát hozz elénk). Hol pedig z érzelmi telí BRUCNKNER: ANGLIAI ERZSÉBET (RENDEZŐ : VÁRKONYI ZOLTÁN, VÍGSZÍNHÁZ) (MTI Foto - Keleti É v felvétele) tettség fuldokló csúcspontján hbzik ki szereplőkből túlfeszített érz, s dlbn fejezik ki mgukt: átemelkedvén egy stilizált, ám még vlóságos lépték-kel mérhető játékos világb. Az Osztríg rás Miciből negyedszázd kzült operett is, Várkonyi mégsem ehhez fordult, mikor Bolh fülben londoni sikere után újr fölfedezte Feydeu-t. Zenét írtott hozzá, de csk nnyit, hogy bohózt még nem lépett át musicl comedybe, csupán könnyű lebegt dott játéknk, költői külszínt. A színpdi játékot nehéz múlt időben rgozni, hiszen kármilyen régmúlt jelmezeket hordjnk is mgukon színzek, mi néző előtt színen történik, z mindig jelenben megy végbe. A néző önmgár sját korár lklmz mindent, önkéntelenül is átértelmezi látottkt. Várkonyink ezekben rendezeiben zonbn látvány régies kcentussl beszél. 12. Anglii Erzsébete egyedülálló elődás. Mgyr színpdon egyedülállón ízltelen. Ehhez foghtót színházi elődásbn nem is mondhtunk. Csk mozivl mérhetően sekélyes. Várkonyi rendeze Cecil B. de Mille-lel mérhető vgy John Hustonnl. Mmmutprodukció Szent István körúton. Szuper-történelmi prádé Pnnóni utc srkán. Es nem melléfogás. Nem ízlficm. Nem téved. Vgy z ízl elbóbiskolás. Sem tudtlnság. Es nem is mellétrfálás. Céltudtosn ízltelen. Várkonyi mjd tévedhetetlen ismerője htáselemeknek. Htáselemzei pontosn célb tlálnk. Most is bemérte becélozt - nőgyógyász-fogorvos premierbérlő, mszek kötöd, fölkpszkodott neoprvenü ízlnormáját, csk kicsivel becsülte lá ízlieket. Azért volt ennyire ízltelen, hogy egzen biztos lehessen sikerben. Elődás nem kztette semmiféle erőfeszítre Vígszínház bérlőit. Nem dott semmiféle fársztó képzeletmunkát, gytornát. Azt dt csk, mit kívántk, mit szeretnek igényelnek: bársonyokt csókokt, rnyhímzeket hímzett érzeket, ngy érzelmeket ngy pletykákt, Erzsébetet pongyolábn, sőt leleplezett álhjjl. És romntikát dott, mert z expresszionizmusból, úgy lát-szik, m már csk romntikát érezzük ki. Keletkeze idején Bruckner drámáj jelzett díszleteket, modern színpdot igényelt szerzői utsításokbn. A mostni fölújítás súlyos schillersége bízvást. keretezhetett voln egy hgyományosn megrendezett Sturt Máriát. Ez pontosn muttj Várkonyi szándékát. Gyertyákt fáklyákt, lbárdosokt testőröket, ppokt szerzeteseket, fő-rendeket főppokt, udvrhölgyeket, forgó díszleteket ont z elődás. Mindent, mit trtós fogysztási eszköznek tekinthetünk. A színház törzsközönség pénzéért msszív élményt kínál: bársonyokt, rnykt, hosszú elődást, több szünetet ettől igencsk elszokott már publikum, épp z publikum, melyik nnyir igényli szünetet, hol körülnézhet körülmutthtj önm-gát, hol megbeszélhet kibeszélhet -, most végre három szünetet is élvezhetett ez közönség, színház tágs dohányzójábn vcsortálkt szervíroztk külön z Anglii Erzsébet-lklomr. És működött forgószínpd is. Nemcsk film látványosságigénye, flkt széttoló szbdb vágyás fejeződött ki színpdi látvány pörgében, nemcsk pomp fokozását szolgált - mi színpdnk tlán egyetlen brokk ünnepségmrdvány, látványosság-gépe-

12 zetek csökevénye -, hnem, mint Mrton Endrénél is, vlmi gyermeki öröm is kifejeződik színpd minden egyes fordulásánál. Várkonyinál forgószín-pd minden megmozdulás megmuttj fonákot is. A látvány másik oldlát. De egy színházb szbdult filmrendező muttványigénye jelentkezett z elődás tállásábn, mikor kstély prkjábn éjszk bujkáló királynőt fegyveres összeesküvők kergetik, z árkon-bokron, díszletelemeken át menekül, vlóságos üldözi jelenetet produkálv színpdon, minth egy Dougls Firbnks-film elevenedne meg ott. négyszemközt 13. Az Ibsen-rendez (1969) fordultot jelent, h jelentős eredményei ellenére sem tekinthető legjobb munkájánk. Fordult mégis, mert mesteri színpd-ismerő, htások nyegle eltervezője, muttós közfogysztásr lklms sikerember munkáj hirtelen átforrósodott - éppen ott, hol legkevbé oldott meg Ibsen ironizálását -, z utolsó föl-vonásbn személyessé fűtődött át szín-pdi játék, lnyivá színeződött. Vllomásos értékeket kpott Solness építő-mester. Várkonyi, ki évtizedeken át megbízhtón rejtezett el játék fordulti mögött, csupán sokszoros áttételben volt hjlndó - szinte féltudtosn - vllni vonzlmiról nem-szenvedhetnékjeiről, életérzéről világszemléléről: most első személyben szóllt meg színpdon, megrendítően vllott rról, hogy fojtogtón érzi közeledő öregséget, féltékeny izgtottsággl szemléli fölnövekedő új nemzedéket, zokt, kik friss mohósággl kebelezik be megszenvedett eredményeit, hjthttln keménységgel, rzvétlenül törnek z életben elért helyére. Érzelmes, mégis meghtó volt z öregedét érző férfi színpdi pnsz - szerencsére nem nélkülözte z öngúnyt sem -, úgy látszott, nélkül, hogy földn bár-mit is csillogó formáiból bból ngyszerű kifogyhttln képességéből, hogy szórkozást kínáljon nézőinek: komolybbr fordítj szót, számvett csinál életéről, rról társ-dlmi közegről, melyben férfiéveit eltöltötte. (Nem véletlen, hogy Dobozy-drám megfilmesíte is ekkor jutott z eszébe, fogott bele mgyr történelem egyik sorsfordulójánk lpos őszinte megvizsgálásáb. Vlmint z sem véletlen, hogy legendás fitlkori GÁBOR ISTVÁN Hipnotizőrök vgyunk..." Az Adáshib áról b eszél Páger Antul A színházi szezon végén npilpokbn, folyóirtokbn 'mindig megindul vit z elmúlt évdról. Termzetes, hogy mindenki másképp értékeli szín-házk egyéves útját, mindenki más szempontok lpján ítéli meg, hogy mi volt siker miből lett bukás. H vélemények tvlyi évdról is eltérőek voltk ugyn, bbn vlmennyi kritikus egyetértett, hogy szezon egyik ngy eredménye Szkonyi Károly drbjánk, z Adáshibánk bemuttój volt Pesti Színházbn. Ugynesk egységes volt z megállpítás is, hogy sikerét, Pirndello IV. Henrikét egy jelképes mozdulttl, mint fejedelem z utódánk, Ltinovits Zoltánnk jándékozt.) Szkonyi Károly groteszkje, z Adáshib éppen ezért egy új problém vidám boncolását végzi el. Egy polgári csládot hoz elénk körülbástyázott giccseivel pnel-beszélgeteivel, házgyári érzelmeivel, hogy közelhjolv hozzájuk, szemügyre vehesse megmerevedüket; kbrétréf élénkségének vdságánk szélén egyensúlyozv, z ötletek drb szerzőjén, vlmint rendezőjén, Várkonyi Zoltánon túl z Adáshib sikerében oroszlánrzt válllt Páger Antl. Az Bódog, ki jóformán nem tudj, milyen világ veszi körül, ki információibn ddig sem jutott el, hogy z elmúlt világháborúbn egy szmokingon kívül még néhány millió ruhdrb is elpusztult viselőjével együtt, ki képtelen megállpítni, hogy legkisebb fi, Imrus, mi npon vjon 1 8 vgy 19 éves-e, Páger 'művzi munkáj nyomán áltlános érvényűvé emelkedik. Úgy tűnik, hogy hiányos ismereteit világról Bódog televízió útján pótolhtná, televízióvl, mely ennek korlátolt embernek kezét, lábát megkötözi. Páger ennek tévérbságnk egy mgs szinten áltlánosíthtó tuljdonságát is megfoglmzz, nevezetesen zt tényt, hogy reánk zúduló információmennyiség - ez termzetesen nem kizárólg nem elsősorbn televíziór vontkozik - csk kkor formái informál, h befogdóbn is hjlm muttkozik erre. Páger kitűnő lkítását környező élettel szembeni teljes intktság htj át, z öntudtnk" zzl lobogásávl, mi minden kispolgár nélkülözhetetlen vonás. Procul negotiis, ismerősöktől, zjoktól távol, Szbdság-hegyi villájánk csöndes kertjében, fonott székeken ülünk beszélgetünk erről-rról. Páger éppen olyn jó mesélő, mint milyen kiváló színz; történetei pró, kerek novellák, műfj minden szbály szerint. Szíves szóvl trtj vendégét, kinek csk z lenne dolg, hogy művz egy-egy mondtát ppírr vesse. De mi most nem derűs történetek kedvéért ülünk itt - ez külön tém lehetne, Páger vgy z újságíró-krónikás dós mrd vele z olvsónk -, fényénél rávillntson tunyságukr, változásr képtelenségükre öntudtln vegetációjuk történelmi felelősségére is. 14. (Ez három pont tuljdonképpen ennek dolgoztnk legjobb befejeze, mert egy új fejlődnek induló, érett művzi pály lezártln lezárhttln folymtosságát jelzi, zt, hogy Várkonyi Zoltán elindult önmg szintézise felé.)

13 PÁGER ANTAL AZ ADÁSHIBÁBAN (VÍGSZÍNHÁZ) ( Iklády László felvétele) hnem hogy z Adáshibáról külön Bódogról beszélgessünk. Egy pillntnyi csöndben, míg két fekete puli fejét simogtjuk, kérdsel töröm meg hllgtást: Amikor megismerte ezt figurát, Bódogot, mire gondolt elsősorbn? Arr, hogy - őszintén megmondom kicsit mgm is ilyen vgyok, hogy mindenki mgár ismerhet Bódogbn. Éppen ez jó benne. A tévé odszögezi székhez z embereket, kik nem krnk tudomást venni világról. Velem is előfordul z, mi drb egyik jelenetében. Nézem televíziót, bejön közben feleségem, megkérdi: N, ez ki?", mire én zt felelem: H nem tetszik, ne nézd!" De ez csk felülete persze, mert ennél jóvl többről vn szó z Adáshibábn, Szkonyi érdeme, hogy rendkívül emberi módon tudt ezt megfoglmzni. Megtudhtnám, hogyn lkult ki önben ez Bódog? És áltlábn: hogyn kzül el egy-egy szereppel? Azt szoktm mondni: ehhez pályához sok álszerénység kell. De zért nem olyn egyszerű, hogy vlki egy-szerű legyen színpdon. Leírom szerepet kézzel, leírom újból géppel, ztán sorok között fölfedezek vlmit, gondolkodni kezdek: miről is vn itt szó? Mgmbn felkiáltok: z író nem is tudj, milyen jó lklmt dott nekem! Két ujjl megint végigpötyögtetem z írógépen szöveget, mgnór mondom, ztán rájövök, hogy milyen rossz még szövegem. Bosszúsn letörlöm, elölről kezdem megint, megtör ténik, hogy nyitv felejtem mgnót, csládom zárj el, mikor én már szín-pdon vgyok. Ami Bódogot illeti: szerencsém vn, hogy egy ensemble-játékbn vehetek rzt, hogy Várkonyink sikerült együtt trtni társultot. Várkonyi remekül dolgozott, cl voltm tőle rgdttv. A színznek nem kellett cll'enllni, rábízhttuk mgunkt rendezőre. Mégis, kinek kezén formálódott inkább figur: rendezőén vgy színzén? A próbákr figur ngyjából kzen volt, Várkonyink csk lkítgtni kellett rjt. A művznek, h tényleg művz, vn némi fntáziáj, ngyot tehát nem tévedhet. H mégis tévutkr vinné szerepet, ott rendező: szól igzít. Ez történt most is. Egy kritik - Sándor Iváné Film Színház Muzsikábn ügy összegezte z ön lkítását: mg megtestesült»bódogság«, z ember, ki messzenező csládfői tekintettel könyökéig.sem lát..." Ngyon jó megállpítás. A kritik gyönyörűen írt drbról, rólm is, jól ítélte meg z elődást. Kitűnően érti meg publikum is, ebben vn drb ngy ereje. Nem igz, hogy közönségnek nem kell mindjárt megértenie z elődást, csk este, vetkőz közben jöhet rá, hogy mit is látott. Én külön örültem ennek fogdttásnk. Nekem is, ki éppen most ötven éve vgyok színz bn Andor Zsigmond szerződtetett Székesfehérvárr -, újból újból szükségem vn sikerre. Hozzám közel kell férkőzni, hogy megismerjenek, ez drb lklmt dott rá. A gépnek is közel kell jönnie, h jól krnk ábrázolni filmben, mert gykrn nem is z fontos, mit mondok, hnem mit z rcomml kifejezek, vgy mire közben gondolok. Tlán ez lehet siker titk z Adáshibábn is. És mi történik z első siker után? Változik-e közönség htásár szerep? A siker után következnek rossz npok. Ezen pályán z borzsztó szép, hogy nem lehet megállni, mindent újr kell kezdeni. H egyszer slmposn mennék ki színpdr, közönség egyszerűen letörölne tábláról. Próbák közben Várkonyi földíszítette drbot, de premier után ez figur már nem változht. Egyetlen mozdulttl sem szbd többet dni, mert minden pontosn he vn állítv. A drbbn sok olyn poén hngzik el, mi rögtön elcsúszn, h legkevbé esne is játék. A közönség rzvétele játékbn, hogyn befogdj z Adáshib gondoltit, külön is feszesen trtj z elődást, nem d okot lzításr. A drbnk egyéb-ként ngy bukttój - különleges érdeme is egyben -, hogy nincs egyetlen logikus végszv sem, ezért mérhetetlen koncentráció kell hozzá, olyn, milyent csk kev szerző kíván meg színzektől. Elhngzik egy végszó, mire nem kell válszolni - hiszen erről is szól drb -, de emitt mindegyik prtnerünk szerepét tudnunk kell. Zökkenő még nem is fordult elő? Dehogynem. Éppen premieren. Elfelejtettek szivrt tenni zsebembe. Pedig ez lényeges motívum z Adáshibábn, mert ezzel szivrrl kínálom meg Emberfit. Nyúlok zsebembe, nincs szivr. Ezt csk függönylehúzássl lehet befejezni. Ki kell menni függöny elé, hogy Páger Antl vártlnul rosszul lett. Aztán hirtelen eszembe jutott, hogy ott z sztlon egy ezüstdoboz, bár nem voltm benne biztos, hogy tlálok-e benne szivrt. Szerencsére volt benne egy, zzl kínáltm meg Thi Tóthot. Várkonyibn közben színflk között megállt lélek. Amikor vége felvonás-nk, zt mondj nekem: mit csináltál voln, h nem tlálsz szivrt? És tényleg: mit csinált voln? Személyesen húztm voln le függönyt. De ezt csk zért meséltem cl, hogy érzékeltessem: h z Adáshibábn egyetlen gyors bevágás elmrd, összedől z egz. Ngyon jólesett, mit főprób után Várkonyi egy kis bráti megbeszélen mondott: jól sikerült z elődás, fitloktól ezt el is vártm, de mit te csináltál, Téni, rr egy hrmincéves színz nem lett voln képes. Pedig nem kell ugye mondnom, hogy már kétszer hrminc is régen elmúltm. Most már, hogy nnyit beszéltünk z Adáshibáról, Szkonyi, Várkonyi társult érdemeiről, mégis, mi titk z ön lkításánk? H egyáltlán vn ilyen titok... Megint csk zt mondhtom: drbbn vn titok, Szkonyi tehetségében, ez tlálkozott z én színzi lktomml. Különben is: hipnotizőrök vgyunk. H ezt képességünket elveszítjük, kkor publikum is kiesik kezünkből. H pedig nem tudom megtrtni közönséget, megbuktm. Mert közönségnek zt kell csinálni, mit én krok. Sikerül-e vgy sem, ez színzen múlik. Most ismét egy régi történet következik, de ezt ideírom, mert válsz rzben

14 z előbbi kérdre is. A Tűzvzben játszott Pesti Színházbn, vlmikor negyvenes évek legelején, Tolny Klárivl Mezei Máriávl. Ngy éjszki veszeked hngultát idézte z egyik jelenet: törött cserepek, tányérok z sztlon, földön. Páger színpd egyik végében állt, z sztlb kpszkodv, másik végén pedig Mezei Mári ült, mgáb roskdtn. Ngy feszültség csönd, Págernek ebben ném csöndben végig kell mennie színpdon, hogy megvigsztlj Mezeit. De djuk át most szót művznek: - Egy este törött tányérok között egy épet is tláltm, hirtelen rr gondoltm: mi lenne, h én ezt tányért most csizmám srkávl összetörném? Meg tudnám-e trtni feszültséget, vgy pedig nevetne közönség? Kipróbáltm. Mezei vártln rögtönzre, csörömpölre összerezzent, de nem jött zvrb, én pedig, minth mi sem történt voln, szerepem szerint odmentem Mezeihez. A közönség semmit sem vett zre, znp este zt mondtm mgmbn: színz vgyok, mert még megvn z képességem, hogy htni tudjk közönségre. Akkor, z elődás után, ngyon-ngyon boldognk éreztem mgmt. Ilyen boldog most is, Bódogként, mert közönség mi Pesti Színházbn mindzt fölfogj megérti, mit Páger el krt számár mondni. Érti közönség zt boldogtln bódogságot is, mi egy idő után vlószínűleg ugyn-olyn foglommá lkul mjd, mint hábetlerség Fejes Endre Rozsdtemetőjében. Sötét este lett. Kellemes knyrokkl, derűs nekdotákkl beszélget végéhez értünk. Tpinthtó, puh csönd vesz körül bennünket kertben, még fekete pulik is némán heverznek z sztl ltt. Egy cigrett búcsúzóul - sokdik már hosszúr nyúlt látogtás során -, ztán Páger kikísér kertkpuig. Nyári szünet vn még, nincs elődás színházbn. És hétfő lé-vén nincs dás, sem hib televízióbn. műhely MÉSZÁROS TAMÁS A kellékek világ Termzetes, hogy kellék szerepe nturlist színpdon legegyértelműbb. Illusztrtív prktikus célokt szolgál, tárgyisítj kívánt vlóságot. Nem jelzi, hnem jelenti színpdi világot, s önmgán kívül nem kr mást kifejezni. Ezen téren meiningeniek precizitás volt tovább már nem vihető véglet. Ismeretes, hogy III. Richárd-elődásuk kellékeibe, még szolgák ruhgombjib is York-címert vték, jóllehet néző múgy sem láthtt. De százdelő Vígszínház sem szánt színpdi tárgyknk gzdgbb jelent-trtlmt. Csortos híres hboskávé-botrányábn, mikor gondosn brnár festett üvegpohár tetejéről lepiszkált hbpótló vttcsomókt, nyílt színen fülébe dugt, sokn egy színpdi eszményhez vló tüntető rgszkodást láttk, protestálást zok ellen, kik száműznék színpdról z igzi kelléket, megszentségtelenítenék nturlist hgyományt. Pedig gynútln szín-házi kellékesnek esze ágáb se jutott stílusforrdlmt csinálni, nem hgyományt krt lerombolni, hnem sját munkáját megkönnyíteni. Csortos kávéj ugynis funkcióját tekintve festvevttázv is kávé mrdt. A régmúlt esetnek ktulitást kölcsönöz z kérd, mely z utóbbi évdok néhány hzi elődás kpcsán merült fel: hol vn htár kellékek nturális vgy jobb szó híján - stilizált hsznált között? Milyen logik szerint fordulht elő egyzon elődáson belül, hogy szereplők üres üvegből töltenek, üres pohárból isznk, de már cigrettár rágyújtnk? A logiki csorbát könnyű kiköszörülni: vgy folydékot töltünk pohárb, vgy nem gyújtjuk meg eigrettát. Cskhogy ezzel vlójábn éppúgy nem szóltunk bele kellék nturlizmusánk kérdébe, mint z bizonyos vígszínházi kellékes. Elképzelhető, hogy z itl rágyújtás elhgyását következetesen továbbfejlesztve, elhgyjuk mgát pohrt cigrettát is; egyszerű mimikus eszközökkel kifejezzük" kelléket. Igy kétségtelenül elvontkozttjuk cselekvt tárgyktól, stilizáljuk z keiót. De nem kelléket. A kellék továbbr is szereplő mrd, ott vn" színpdon, mint pohár vgy cigrett legfeljebb szbdságot kp néző, képzelje el, milyen is z pohár! Változtttunk, változtthtunk-e hát lényegen, jelenthet-e kellék önmgán, funkcióján kívül egyebet is, bbn z értelemben, hogy egy stilizált díszlet kifejezheti drámi vgy rendezői koncepciót? Az előbbi módszerekkel ligh. Mert kellékek világ nem ttól válik nturálissá, hogy színpdi cselekv során töltünk-e pohrkb, rágyújtunk-e cigrettár, vgy imitáljuk; még csk nem is ttól, hogy mit vünk mibe. A kellék mindddig óhttlnul nturális mrd, míg csk funkcionálisn, egy primér jelzrendszerben hsználják fel, vgyis lklmtln jelentátvitelre, drámi gondolt kifejezének segíté-re. Mgától értetődő, hogy kelléknek teljesítenie kell elsődleges feldtát: önmgát jelenteni egy meghtározott szituációbn. Sőt, ngyon vlószínű, hogy egyes színjátéktípusokbn ennek feldtnk teljesíte z egyetlen, mit kelléktől elvárhtunk. De leglább ilyen erős igzság, hogy vnnk művek stílusok - h úgy tetszik, elképzelek -, melyek lehetővé teszik kellékek szerepének másfjt felfogását is. Ennek z átértelmeznek három módozt látszik célrvezetőnek: 1. Vlmely művzeti stílus vgy formvilág jellegzetes motívumink kö-

15 vetkezetes lklmzás egy elődás vlmennyi kellékére - függetlenül történeti korhűségtől. 2. Vlmely közismert eszköz funkciójánk, jelenttrtlmánk" tudtos megváltozttás színpdi felhsználás során. 3. Vlmely korbn, stílusbn, rendeltetben egymásnk nem megfelelő kellékek szándékos együttjátszás egy elődáson, egyes jeleneteken belül. A cél, mindhárom eljárás közös lényege, hogy kellék htás - mint színpd egyik kifejezi eszközéé - nézőben felkeltett képzettársítások révén megnövekedjék. Az így lklmzott kel-lék túllép eredeti htókörén, mert néző már nem csk rendeltetében, hnem z áltl megnyilvánuló rendezői elképzel révén veszi tudomásul. De h elméletben el is fogdjuk, hogy felhsználásuk szempontjából kellékeknek két jelzrendszerét, funkcionális koncepcionális rendszert különböztethetjük meg, gykorlt terén, hzi elődásink ismeretében nem könnyű bizonyítás. Poszt-nturlist színházkultúránk díszlet- jelmeztervez stilizációs törekveinek sem kedvez, hogyn kerülne hát terítékre színpdi tárgyk világánk problémáj?! Pedig kellékek lklmzás még díszletkonvenciókhoz képest is meg-rekedt állpotot mutt, mert h néhány stilizált színpdképpel mégis tlálkozunk, csk nnál lehngolóbb, hogy ugynnnk z elődásnk kellékhsznált milyen fntáziátlnságról tnúskodik. Ezért jóleső meglepet, mit ebben tekintetben már tvly Klevl idén z Elveszett prdicsom elődási ltt Körszínházbn tpsztlhttunk. Alighnem egy tudtos kelléktechniki" kísérletsorozt állomásiként trt-htjuk számon ezt két produkciót. Összehsonlításuk világosn muttj, hogy - leglábbis ebből szempontból - Klevlánk meg kellett előznie Milton eposzát színpdi megvlósítás időrendjében. Az előbbi kifejezi eszközeinek egységes, homogén rendszere lpozt meg z utóbbi eklektikus, brokkos" eszköztárát. Az Elveszett prdicsom kellékhsználtánk sszociációserkentő megoldási Klevl tárgyink egyszerűbb, egyetlen form-kincsből táplálkozó színpdán gyökerez-nek. A Klevl mindkét értelemben bűbájos, misztikus mesevilág könnyen csábítht különböző szertelen fntáziszüleményekre, díszlettől jelmezen át egzen kellékekig. H eljátszunk gondolttl, hogy milyen lehetett voln finn ngyeposz Reinhrdt színpdán, biztosn híres Szentivánéji álomrendezének külsőségei jutnk eszünk-be. A Körszínház stábj zonbn olyn megoldást keresett, mely - h tág h-tárok között is - megköti néző képzeletét, közelebb hozz foglmihoz mű ősidőkbe vesző világát. Az európi prsztfolklór kínált ezt közvetítő lehetőséget, melynek lpmotívumi mindnnyiunk számár ismerősek, segítségükkel Klevl hősei is ismerősebbek lehetnek, bátor flurosszák, mint léh Lemminkejnen " - hogy már Szerb Antl is írt. A Klevl z lett Körszínházbn, mi Lönnrot bevtkozás előtt volt: népmese. Vlmennyi kellék ezt z értelmezt szolgált: z ivócsnkoktól dézsákig kolompokig. S mivel ezek z eszközök hngkulisszák szerepét is betöltötték, különböző zörejek-zjok látvány ", helyszíni hngkelt tovább fokozt kellékek kifejezőerejét. A következetesen lklmzott módszer - egy formvilág jellegzetes motívumink lklmzás egy elődás vlmennyi kellékére rendezői koncepció értelmében - még Szmpó lehetetlennek hitt megjelenítét is lefegyverző egy-szerűséggel oldott meg: egy petrence-rúd, egy kocsikerék néhány molnár-knál dt z lktrzmintát ". További érdekesség, hogy ebben z elődásbn kellékstilizálás egy látszólgos ellentmondás révén érvényesült. Hiszen Klevl esetében éppen hogy nem nturlizmustól, nem túlzott korhűségtől kell félteni színpdot, de sokkl inkább túlzott képzeletgzdgságtól, modorosságoktól. Ehhez veszélyes véglethez képest egy megfoghtóbb motívumrendszer felé nturlizált Klevlát láthttunk, melyet mégsem éreztünk nturálisnk. S ez nem fából vskrik - prdoxon didl ezúttl egy módszer eredményeit igzolj. Az Elveszett prdicsom kellékeit bonyolultbb rendszerben, többféle áttételben hsznált fel rendező. Nem egyetlen, egységes motívumkzletre épülnek; ezúttl más módszer. Míg Klevlánál egy dott formkultusz jegyében kzült kellékekkel tlálkozhttunk, ddig Milton-elődás z eszközök stiláris kvlkádjávl lep meg. Pontosbbn: Körszínház idei produkció-j nem rr törekszik, hogy egy stílus-egységen belül teremtsen kellékvilágot, hnem, hogy egy heterogén kelléktár segítségével teremtse meg színpd világát. Ez utóbbi válllkozás nehezebb, de meg kell dni, hogy eredményei is izglmsbbk, sokrétűbbek. Ennek z eljárásnk vulgáris változt z színzpedgógii gykorlt, melyben növendéknek vlmely mindennpi hsználti eszközt úgy kell beepítenie egy rövid etűdbe, hogy bármi másnk felhsználhtj eredeti rendeltetén kívül. Amíg ez fntázigykorlt okttási célokt szolgál, termzetesen ritkán párosul vlmiféle koncepeióvl, nem is ez célj. De h tn-példából színpdi eszközzé válik, egyszersmind mgsbb értelmet is nyer: z átlényegült kellék rendezői elképzel kifejezője lesz. Tlán Milton n- KELLLÉKEK A KALEVALÁBÓL: SZAUNA (TERVEZŐ: RAJKAI GYÖRGY)

16 gylink világító rendőrbotj - biblii lángpllos szellemes própénzre váltás legjobb péld. S h z égiek kezében megszóllnk ministránscsengők, megjelenik pásztorbot, de z Aty vezérigzgtói krszékében írj lá, stemplizi le mennyei hivtl ktáit: meghökkentő htásávl ismét egy másfjt tudtosság kerül előtérbe. A merőben külön élő rekvizitumok összehozás egy szituáció, egy világrend értelmezét hivtott kifejezni. Az Elveszett prdicsom színpdáról még számtln példát idézhetnénk, zonbn szándékunk nem egy elődás effektusink lelkiismeretes leltározás. Az áltlánosbb érvényű módszerek megrgdásár tettünk kísérletet. Bár úgy tűnik, lehetőségek kimeríthetetlenek, rosszul tűrik sktulyázást. Hiszen sokféleképp felhsználhtó sokféle kellék olykor már más minőség-be is átlép; díszletté válik vgy szimbólumot lkot, s metmorfózis szbályit szinte reménytelen megfoglmzni. Mégis, közelmúlt tpsztlti is zt bizonyítják, hogy z ilyen besorolhttln esetek is beilleszkednek vlmelyik elméletrekeszbe, látszólg rendhgyó kellékhsználtnk is tudtos, átgondolt lpj vn. Mert lennie kell. A rendezői-tervezői ötlet - bármilyen tetszetős legyen is fbtkát sem ér, h nem igzolj z elmélet, h nem egy következetes módszer eredménye. Egyszerűbben: h nem érthető, h nincs meghtározott jelente. A stilizált kellék ugynis nem zonos jelentét vesztett kellékkel. A trtlmtln formlizmus, z üres dekortivitás itt is leglább olyn veszélyt jelent, mint díszlet vgy jelmez esetében. Sőt, tárgyk esztétikum tlán még csábítóbb. Esetleg tervezni, elkzíteni sem kell, elég odállítni-rátenni vlhovvlmire, hogy hngsúlyt kpjon, kiemelkedjen, felrgyogjon. Hogy jelentsen vlmit. De mit? Ezt nem mindig lehet pontosn tudni. Jól mutt. És nem ez legngyobb bj. Csk ízltelen. Sok. Zsúfolt. Rontj kellék hitelét. Akárcsk Vonó Ignác Mdách kmrbeli elődásán nyitókép. A sötét színpdon, rivld vonlábn egyetlen fénynyláb esik egy felborult, brokkosrokokós kissztlr. Pár nyomtékos másodperc után kilszik fény, kezdődhet játék. Vonó Ignác bktársi egy lövzárokbn gubbsztnk. Hogy kerül ide cifr sztlk? Sehogy, gondolj néző ( igz vn), de várjuk ki végét, utóbb mjd kiderül! Nem derül ki. Igz, z effektus" második rzben nnk rendje módj szerint megismétlődik, s tán több joggl, mint előszörre, hiszen Vonónévá vnzsált risztokrtlány környezetéhez közelebb áll z efféle bútordrb, mint z olsz front gránáttölcséreihez. Mégis, e lz kötőden kívül mi indokolj megvilágított kissztlt? Asztlként nem funkcionál, díszként, díszletként sem, kizárólg feldöntött állpotbn, ferdén világítv, néhány másodpercre fordul elő. Tehát szimbólum. Minek szimbólum? Nézzük kizárásos lpon. Minek nem lehet? Nem lehet lövzároknk, ktonéletnek, háborúnk áltlábn; nem lehet z lbérletnek, özvegy Máknénk, z életnek áltlábn... stop! Az életnek nem, de egy letűnt életnek tlán. Az elárvult, felborított stíl-sztlk, egyszál fényben, mint z ncien régime jelképe! A Del Pietro Antlok, méltóságosok, kegyelmesek világánk színpdi nekrológj! Cskhogy drb, Fejes Endre Vonó Ignác nem erről szól. Vgy mondjuk így: nem csk erről. A kellékötlet ránő " témár. Az sztl-szimbólumnál hsonlíthttlnul szerencsebbek Nemzeti Színház Athéni Timonjánk díszletszékei. Szerényebb igénnyel is kerültek színpd- r, egyszerűen gyors jelenetváltást, könnyű átdíszletezt kell megoldniuk, nélkül, hogy sűríteni, kifejezni krnák témát vgy mondnivlót. Ezek csőbútorr emlékeztető, hosszútámlájú székek éppolyn termzetességgel lkítják" z erdő fáit egy kút káváját, mint önmgukt, széket. S különböző lkztbn összerkott - egymásb ksztott kellékek célszerűsége kettős, gykorlti előnyök mellett rendezői elképzelt is segíti. Tudvlevő, hogy z Athéni Timonnk ez z elődás egy cirkuszi ttrkciósorozt külsőségeit igyekszik megteremteni. Ebben felfogásbn hgyományos díszletez elképzelhetetlen, hiszen minden elemet cirkuszszolgáknk kell felállítniuk porondon. A színpd színpdon" - értelemszerűen: cirkusz színpdon" - koncepcióját csk úgy fogdj el néző, h cselekmény külsőségei elképzelhetők számár cirkusz világábn is. A drám világ így áll kölcsönhtásbn kellékekével. Elfogdom erdőnek székeket, cirkuszporondnk színpdot mert megoldások egymást fel-tételezik. Az elmélet hitelt d gykorltnk - h fordítv is igz tétel. KÖVETKEZŐSZÁMUNK TARTALMÁBÓL Szántó Judit: Szmirni impresszárió vgy olsz komédiások Hermnn István: Küzdelem z emlékkel Pályi András: Törőcsik Mri Mjor cirkusz-színházábn Antl Gábor: Horváth Ferenc pódiumon Emődi Ntáli: A szocilist drám hgyományi Győrffy László: A kötéltáncosok hite Molnár Gál Péter: Újítások Körösptki Színházi újdonságok" Kiss Bábel Sándor: Belgrádbn Köpeczi Bócz István: KELLÉKEK A KALEVALÁBÓL: SZAMPÓ (TERVEZŐ: RAJKAI GYÖRGY) A szlovák szcenográfi öt évtizedének kiállításán

17 BENKÓ TIBOR Tolny Klári, riporter A Rádió színházi folyóirtábn - Színházi Mgzinbn - már elmondtm: rádiózás történetében - s nem-csk mgyrébn! - egyedülálló eset, hogy olyn képességű színz, mint Tolny Klári, rádióriporterséget vállljon. Nemcsk lklmnként, hnem folymtosn. Tolny Klári 1969 októberében kzítette első riportját, s zót hónpról hónpr, szbd idejét feláldozv keres lklmt, hogy művztársivl Folyttott beszélgetét mgnószlgr rögzítse. Leglább olyn hivtás-tudttl, felelősségérzettel, hogy szerepeire kzül. A rádióriporter Tolny Klári egy pillntr sem volt kezdő: mgától értetődő termzetességgel bánik mikrofonnl interjúlnyivl. Hogyn lett rádióriporter Tolny Klári? 1969 tvszán-nyrán egy beszélgetben Tolny Klári olysmit mondott: sok minden vn z életben, mi érdekli, sok mindent meg szeretne kérdezni, tudkolni, sok mindent el szeretne mondni - színpdon nincs erre lklm. Ekkor született z ö t l e t : legyen riporter. Akssz nykáb mgnókzüléket, keresse fel zt z embert, ki ér-dekli, kinek nézetérc, veleményére kíváncsi. Szbd utt kpott. Egyszer, még z első riportok idején, Tolny zt kérdezte: megfelelő-e z interjúj, vn-e olyn jó, minth X. Y. (z egyik ismert rádióriporter nevét említette) kzítette voln? Őszintén zt válszoltm: h olyn lenne, Ie sem dnám. Ne krjon egy pillntig se versengeni senkivel, ki rádióból közismert, zt csinálj, mire képes: dj önmgát, s erre vegye rá - erre termzetességre, feloldódásr beszélgetőtársit. Tolny felsóhjtott: hál isten, ezt szeretné ő is csinálni. Így is kzíti riportjit. Érdekes jelenség: z interjúlnyok is előbb-utóbb engedelmeskednek z - úgy látszik szuggesztív riporternek, levetkőzik gátlásukt, termzetesek, közvetlenek lesznek. Egy-egy beszélgetnél érződik, hogy z lnyok meglepődnek, meghtódnk, mikor Tolny, TOLNAY KLÁRI (Iklády László felvétele) neves kortárs keresi fel őket, volt olyn, ki kifejezetten zvrb jött, mikor színznő-riporter kérdezte. (Tolny ezekről z élményekről bizonyár jóvl többet tudn mesélni.) Tény, lpi tény: éppen ezek változó körülmények dják z interjúk különleges romáját, ízét. Utánozhttlnok, mint tokji szú. Mr említettem: Tolny szbd utt kpott. A műsor szerkesztőjével ugyn mindig megbeszéli, kit keres fel következő lklomml, s még zt is megemlíti, hogy mit kr tőle elsősorbn megtudkolni, de körülmények nemegyszer úgy hozták, hogy megváltozott z interjúlny személye, vgy h nem is változott meg: más témáról beszéltek végül is, mint hogy zt riporter előre elképzelte. Tolny soh nem jött zvrb, gondoltbn zonnl átcsoportosított. Mert tlán mondni is felesleges: Tolny Klári minden riport-ját rögtönzi, s rögtönöznek interjúlnyi is. Kötetlen eszmecserék ezek. Ami fájdlms: ezek sokszor cspongó, hosszúr nyúlt beszélgetek legtöbbszőr megcsonkítv, megkurtítv kerülnek dásb. A Színházi Mgzin műsorideje 6o perc - érthető, h Tolnyriportokr nem jut több percnél, márpedig ez z idő sokszor lig elegendő egy-egy fontosbb gondoltkör kibontásár. Éppen ezért úgy igyekszünk megvágni ezeket z interjúkt, hogy h tegyük fel - három-négy témkör került megvittásr, kkor csk egy-kettőt hgyunk meg, legfontosbbt, legizglmsbbt, de zt lehetőleg teljes egzében, csonkítás nél-kül. Ennyit Tolny Kláriról, rádióriporterről. Még nnyit tennék hozzá: ideális munktárs is. Pontos, fegyelmezett. Rendkívüli esetben (már előfordult ilyesmi) még 'z éjszkáját is feláldozz, hogy megbeszélt htáridőre riportot elkzítse. Fárdhttln: jó néhány k i l ó s ú l yú mgnót sokszor vállán cipelve siet hz. Szerény: minden riportját ggódv dj át, háth nem jól sikerült. Figyelmes: meghllgt minden zrevételt, h jónk trtj, el-fogdj, h nem, elveti. S ezt mindjárt közli is. Néh elveszti kedvét (mint minden ember), szívesen fogdj lelkesítt (mind minden ember), mert bízik bbn, hogy vlmit dht mgából, vlmi hsznost. Tolny céltudtos riporter: nemcsk interjúlnyit krj bemuttni, h-nem szívósn körbejár egy-egy gondoltot, témát. Vnnk olyn kérdei, mit szinte minden lnyánk feltesz, kíváncsi válszr - óhttlnul megismerni ezekből riportokból Tolny Klárit is, művzt, közélet iránt érdeklődőt. A rendezői terror ", rendezőszínház " is ebbe csoportb trtozik. Érdemes megvizsgálni, mit válszoltk erre z interjúlnyok. Például Vámos László : - A színházbn, szerintem, színz legérdekesebb, néző színzért megy be színházb. A rendezői szín-házbn " zért nem hiszek, mert számomr, zt hiszem, minden igzi rendező számár legngyobb boldogság z, mikor egy lk, kit egy bizonyos színszel elképzel, úgy jelenik meg, hogy zt elképzelte. A drbválsztásnál kezdődik. tuljdonképpen rendező, mert olyn drbot szbd csk kiválsztni, mi z dott társulttl megvlósíthtó. Tolny Klári így vág közbe: Mi, színzek, egymás közt úgy látjuk, hogy rendező drbválsztás sokszor nem éppen egy ngy színzre lpozódik, hnem mgár drbr. Azt is rendezőcentrizmusnk érzik színzek, hogy nem őbennük gondolkodnk, nekik, keresve lehetőséget z lkításr, hnem drbok érvényesülnek... Vámos: H én tlálok egy olyn drbot, miben úgy érzem, hogy z, mit én gondolok világról, z emberekről, benne vn, kkor elővesszük dr-bot, de h zt nem tudjuk színzekkel megvlósítni, h z ngyon erőszkoltn megy, kkor ennek nincs sok értelme, rendszerint fiskóvl végződik. Én bbn hiszek, mikor minden együtt vn. H vn olyn drb, mi minden-

18 VÁMOS LÁSZLÓ képpen színpdr kínálkozik, s tlálkozik egy együttes lehetőségeivel. H egy színz III. Richárdbn jó, kkor rendeznek lehetnek gyenge pontji vgy gyenge megoldási, de rendező feldtát kilencven százlékbn megoldott zzl, hogy színz megcsinált szerepet, emlékezetesen csinált meg. Hozzá nem értnek trtom, mi-kor engem megdicsérnek, de címszereplőt, kinek z egz produkció vállán vn, letolják. Vgy: címszereplőt megdicsérik engem elmrsztlnk, holott nekem egyetlen fő dolgom volt znp este, hogy címszereplő olyn jó legyen, mint milyen... Én legfontosbbnk színszel vló munkát trtom, ez mindig is színház éltető eleme. Tolny Klári érdekes vllomásr bírt Vámos Lászlót z interjú végén: - A színz-rendező kpcsoltot egy szerelemhez tudnám hsonlítni. Ahol nem z olvsópróbán kezdődik dolog, hnem tlán megszületnél. Az olvsóprób előtt rendezőben már le-játszódott sok minden, mit szóvl el-mondott, kilkult egy elképzel, el-kzült díszletterv. Ami ezután kezdődik: robbnások, összeütközek, zok egy szerelemben, vgyis szín-házi munkábn olynok, mint két ember egymásr htás. Az, hogy ki győz ebben szerelmi összecspásbn, z vég-eredményben teljesen mindegy, ugynennek szerelemnek kell győznie, sikerülni kell szerelemnek kpcsoltnk. Ugynolyn tpintttl, másikr figyelsel, mint z említett példábn. Fitlbb korbn rendező áltlábn erőszkosbb, persze ezt presztízskérdnek fogják fel. Somly Artúr, ki élete utolsó éveiben tnított minket főiskolán, s néhányszor dol goztm mellette, egy kollégámnk zt írt fel egy vizsgelődás bnkettjén: rendező cselekvő bölcs, de 20 éves bölcsek nincsenek. Akkor ezt mi nem-igen értettük, de tudom zt: 3o éves kor után kezd lehiggdni z ember nnyir, hogy végső célt láss, s 3o éves kor után elkezd rendelkezni zzl bizonyos bölcsességgel, hogy megvárj, mi színzből jön. Azok legizglmsbb pillntok egy színházbn, mikor dobáljuk egymásnk lbdát. Es kölcsönösen termékenyítjük meg egy-mást, illetve zt, mit létrehozunk. Tolny Klári következő interjúlny fitl Kerényi Imre rendező volt, kétségtelenül bizonyítv, hogy Tolnyt izgtt mindz, mit Vámos mondott. Így is kezdte riportját: Kerényi Imrével, Mdách Szín-ház legfitlbb rendezőjével beszélgetek. Ez szó, hogy fitl, itt semmit nem jelent. A Mdách Színház legtöbb sikeres drbjánk ő rendezője... Kerényi, mikor beszélgetben felvetődik: mi iránt vonzódik jobbn, vidámbb vgy komolybb drámi műfj iránt, zonnl lényegre " tér: A színházt totális egzként szemlélem fogdom el önmgmbn, s z véleményem, hogy bármelyik ágát műveli z ember, tuljdonképpen ugyn-zt dolgot műveli... Nem szeretem zt színházi ngyképűséget, melyik KERÉNYI IMRE (Iklády László felvétele) ngy tirádákr épül, csk komoly műfjr koncentrál, s nem szeretem zt szemléletet, mikor zt mondják vlmire, ez egy kis könnyű mrhság. En megmondom őszintén, ngyon sokszor untkozom, mikor - klsszikus értelemben vett - igzi " színházi ügyeket látok, ngy drámák ngy elődásit. Nem véletlen, zt hiszem, koromml együtt jár, válllom is ezt - hogy is mondjm szemléletet. Vló-színű, mikor 4o éves keserű, gyomor-bjos ember leszek - már bocsántot kérek negyvenévesektől, én most negyvenéveseket egy kicsit öregembernek látom -, kkor biztos mjd én is más jellegű dolgokkl fogllkozom. Egyelőre még ngyon sok mindennek tudok örülni z életben. Ezt z örömöt egy pezsgő hngultú vígjáték jól ki tudj fejezni, tehát ezért szívesebben zonosulok jelen pillntbn hbkönnyű vgy félkönnyű vígjátékokkl meg furcs stílusú játékos, vérbő dolgokkl. Nem véletlen tehát, hogy sokszor nyúlok erre területre. Tolny ezután zt firttt, hogy befutott, idősebb színzek hllgtnk-e fitl rendezőre, elismerik-e, befogdják-e? Kerényi szerint, színházon belüli, egyáltlán, művzeten belüli munktársi viszonynk kölcsönösségen kell lpulni... A bék viszony gyümölcsöző tud lenni, mert két ember improvizációj htht egy jelenetben nemcsk egy ember improvizációj. Két ember improvizációjából biztos, hogy gzdgbbá válik jelenet." Igen - teszi hozzá Tolny -, de előfordulht z is, én gondolom, hogy nem zonos intelligenciávl vgy nem zonos felfogássl áll hozzá egy drbhoz egy bizonyos színz rendező. Mg fontosnk trtj-e, hogy egy színdrbbn minden egyes szereplő megértve csinálj zt, mit tőle kér, vgy pedig ilyenkor szükség vn-e egy bizonyos rendezői terrorr? Vnnk esetek - válszolt Kerényi -, mikor nélkülözhetetlen rendezői terror. Egzen röviden megfoglmzv: kik tehetségesek úgy tehetségesek, hogy tehetségüknek közös rezgszámuk, kpcsolódnk egymáshoz. Ilyen esetekben nem kell sokt beszélni, nem kell mindenféle htlmi eszközöket igénybe venni, mert egymásr néznek, bból z egymásrnézből tehetséges emberek számár világos z, hogy rendező mit gondolt. Vnnk más esetek. A tehetségtelennel nem

19 kell egyetérteni. Aki tehetségtelen, z dolgozzon prncsszór. Ez z életnek termzetes rendje, ezt felesleges lehzudni vlmiféle hmis demokrtizmussl. Vgy olyn esetben is htlmi eszközökkel kell élni, rendezői tekintélyre kell pellálni, mikor vlki ugyn ngyon tehetséges, de rosszul képzeli el mg munkáját, életét, esetleg egy szerepkör megformálását produkción belül. Ezekben z esetekben termzetesen ltb kell vetni zokt z eszközöket, melyek -hogy úgy mondjm mjdnem terrorisztikusk. És még egy dlék ehhez témához. Vnnk mnpság olyn drbok, melyek rendező-drbok, szemben régebbi hngütű színzdrbokkl, vgy: vnnk olyn régi színdrbok, melyeknek mi interpretálás, nnk sikere, érdekessége kizárólg rendezői elképzeltől függ. Ilyen esetekben nem sok beleszólás vn munk-társknk, hnem egyszerűen diktálni kell. H rendező elég érdekes súlyos személyiség, vgy elég színes elképzelei vnnk drbr vontkozón, kkor termzetszerűleg utsításokt kell dni, s h nem ezt teszi, kkor színház önmg ellen vét, mert h elindul egy úton, mit nem kellő htározottsággl jár végig, senki más helyette nem járj végig z utt. Tolny Klári hivtkozott Somly előbb idézett mondásár, mjd így folyttt: És most itt ül mg velem szemben... Mégis úgy érzem, hogy vnnk 20 éves b ö l c s e k... Eszembe jut Lil kác rendeze, mely Szép Ernő világ, mgától rendkívül távol-álló. Nem modern musicl, mi termzetesen mg világ lenne, mégis több 'kritik dicsérte 'külön zt, hogy mennyire od tudt tenni színpdr nnk kornk lelkét, szellemét, hol-ott csk hírből h l l h t t... " Kerényi válszábn zt fejtegette, hogy Szép Ernő drbj boldogság utáni vágyról boldogság kergete közepette megvlósult kis boldogságokról szól. Szerinte ez z életérz mi életérzünk is. Amit Szép Ernő gondolt, óhjtott, szeretett voln, rr gondol ő is, zt óhjtj, szeretné. Ebben z lpvető kérdben együtt volt z íróvl. Mjd szinte összegezi életcélját: Vlhogy úgy szeretném tovább intézni z életemet művzi tevékenységemet, hogy utm körvonli még jó ideig ne lkuljnk ki htározottn, mert eddigi utmnk is z volt lényege, hogy z dott pillnt lehetőségeit egyeztettem z dott életérzekkel. Itt egy fontos dologról kellene beszélni, rról, hogy változni kell-e egy művznek, vgy nem 'kell. Szerintem művzi munk lényege folytonos változás. Tehát nem szeretném megfoglmzni mgm számár zt z utt, mit járnom kell, hnem nyitott" állpotbn szeretném trtni mgm. Es úgy érzem, hogy míg képes vgyok változni pillntról pillntr, produkcióról produkciór, ddig nem öregedtem meg. A színz-vllomások közül csk Drvs Iván megjegyzét idézném újr fel, ki igen tömören ennyit mondott,,rendezőszínházról": Én nevetségesnek trtom zt fetisizálást, mit m már nemcsk Nyugton, hnem nálunk is csinálnk. A rendezőcentrikus színház - hzugság, cscsiság. Nincs külön rendező külön szerző külön színz. Ez egy szkm. Drvs Iván - Tolny Klári kérdére zonnl bizonyít is: elmondott, hogy vendégként - rendezni fog. Így beszélt erről: Én úgy gondolom, s úgy is tpsztltm eddig, hogy minden színművz pályájánk egy bizonyos fokán kevesli zt, hogy csk megírt, elébe tárt dr-bot, szerepet játsszon el jól-rosszul. Többnyire már jól, h befutott színz. Előbb-utóbb vlki vgy írni kr, vgy rendezni, tehát: túllépni sját htáskörén. Én mgm rzéről nem érzem ezt ( rendezt) htásköröm túllépének, én mindig is színznek hittem mgm, ezentúl is színznek érzem mgm. Olyn értelemben túllép ez, hogy módot fogok kpni rr, hogy súghssk színzkollégáimnk. Mi indít téged rr - kérdi Tolny -, hogy ne te szerepelj csupán egy drbbn, hnem egy kollektívát irányíts? Milyen vágy, milyen inger vn benned ziránt, hogy kollégáidt rendezd? Vlószínűleg ugynz z inger lép fel bennem, mint minden színzkollégámbn. Hosszú évek ót zt tpsztlom, hogy egyik kollégám sem, ki vlmicskét ér ezen pályán, sját sikerére, vgy sját egyéni érvényesülé-re vágyik, hnem egyfjt olyn élményszerzre, vgy élmény dásár, mi csk furcs módon hdd hsználjm ezt szót -, kollektívábn vlósíthtó meg. Ez bizonyár z elmúlt huszonöt, vgy ötven, vgy százötven évnek következménye, hogy mi DARVAS IVÁN (Iklády László felvétele) szkmánkbn z úgynevezett sztárok, tehát egyéni sikerre vágyó, külön utt járó művzek helyett z válik szokássá, z válik divttá, hogy kollektíven gondolkodunk. Hosszsn el lehetne gondolkodni, hogy mi ennek z ok. Én is hiszem zt - folyttt vllomását Drvs -, hogy errefelé megyünk. A közelmúltbn nem ismertük eléggé Csortos Gyulákt, Törzs Jenőket vgy Vrsányi Iréneket, de hiszem zt, hogy egy ngy művzben - színművzetről vn most állndón szó - mindig megvolt vágy rr, hogy beleszóljon, hogy segítsen, hogy helyesbítsen, mert hiszen egy területen, egy helyen dolgoztk egy fls végszó - mi tudjuk, mi z -, s már nem lehet úgy felelni, hogy kell. Azt hiszem, legkollektívebb művzet mi művzetünk. Egyáltlán nem rendkívüli dolog z, hogy egymásr kell figyelnünk, egy-mást kell segítenünk. És én hiszem zt is, hogy egy ngy művznek el kell jutni ddig, hogy kev sját produktum színpdon, ösztönösen érzi, hogy másokt is errefelé kell irányítni. Ezt úgy hívjuk röviden: rendezni kr. Hogy mindenki rendezni kr, vgy drbot írni, vgy színházt csinálni, önálló színházt csinálni - termzetes. Ez bszolúte termzetes dolog, hiszen mi közegünk - kollektív közeg. Mi végszó nélkül meghlunk, mi végszó nélkül nem tudunk létezni. Most ki dj végszót? Termzetesen szerző. Mi három rzből állunk. A szerzőből, produkcióból közönségből. Mgától értetődik, hogy bármelyik rztvevője, tehát szerző is, rr törekszik, hogy egyben közönség színz is legyen. A színz rr törekszik, hogy egyben szerző, zz e jelen esetben rendező 'közönség legyen. A közönség is rr törekszik - igen helyesen -, hogy ő legyen szerző egy-ben rendező. Egyszóvl: nem látok túl ngy különbséget között, mit ed-

20 dig csináltm között, mit - remélem ezentúl csinálhtok, hogy rendezhetek. A dolog zonos: színházt csinálni. Játszni. Vlmikor nem volt rendező. Kétszáz évvel ezelőtt ez státus ismeretlen volt. Csk szerző volt, közönség voltk komédiások, teátristák. Ngyjából efelé kellene tr-tnunk m is. Tolny Klárit termzetesen még sok más problém is izgtj. Például színzek beszédtechnikáj. Úgy is írhttm voln: sját beszédtechnikáj is. Több ízben nyiltkozott már erről igen szigorú önbírálttl (mi eléggé szoktln színzi pályán), s tlán ezért is kereste fel Fischer Sándort, Színművzeti Főiskol tnárát. Az interjú dermesztő " mondtokkl kezdődött. Tolny provokált ki Fischer tnár úr szigorú meglepő véleményét ezzel kérdsel: tudj-e függetleníteni tnári minőségét színpdon elhngzottktól, vgy bele tudj-e élni mgát drbb nélkül, hogy kritizálná művzek beszédét? - Tnárságomt, tnításomt, beszéd- hngképzi pedgógiámt nem tudom függetleníteni. Még hllásomt sem válszolt Fischer Sándor. - Sjnos, nemegyszer rjtkpom mgm, hogy már húsz perce megy drb, nem tudom, miről vn szó. Tudniillik z első másodpercekben kijött egy színz, tlán éppen z én egyik növendékem, vgy volt növendékem, s zt mondt, hogy ezt tetem". Megrendít, hogy tettem helyett tetemet mond. Után zt mondt, hogy visszjöt". Ez kiejti hib nnyir zvr, hogy után már csk kiejti hibáját figyelem. Azt is figyelem, hogy mikor viszi föl, mikor húz föl egy hngsort, mi nem odvló; most egy kicsit pöszébb volt. És egyszerre csk zreveszem, hogy nem is tudom, miről szól drb. - Régebben sokkl többet jártm színházb. Most sokkl kevesebbet járok, persze ez zzl is összefügg, hogy ngyon sok m u n k á m... Ngyon nehéz elmondni, de bizony eléggé megvisel engem egy ilyen elődás. Lehngol. Lehngol z, hogy bár nemcsk főiskolán tnítok húsz éve - tudj, hogy mgyr színztársdlomnk eléggé tetemes rzét tnítottm, tnítom m is -, nem látok Fejlődt... Úgy nem látok fejlődt, hogy mi lesz következőkben, következő években, évtizedekben, bár vlmennyire úgy érzem, hogy fitlbb generáció tlán zt, hogy egyes ismertebb színzeket nem hívnk meg vendégszereplre, s így nincs lklom rr, hogy mgyr színzek legjobbji néh egy színpdon tlálkozhssnk. Elmondott, milyen szívesen játszn együtt például Drvs Ivánnl vgy éppen Tolny Klárivl. Ez leglább olyn elérhetetlen vágy, minth egy külföldi társult vezető színzeivel kerülne egy drbb... MÁRKUS LÁSZLÓ (lklády László felvétele) jobbn megbecsüli mgyr beszédet... Azt hiszem, immár kötetet tenne ki Tolny Klári interjúink 'leírt szövege. Nem is gondolok rr, hogy vlmennyit ismertessem, csk egy-egy közérdeklődre számot trtó gondoltot szeretnék kirgdni Márkus Lászlóvl Törőcsik Mrivl 'kzített Tolny-interjúból. Márkus László: - Szerintem nincs színházi válság, miről egyébként divtos beszélni, mert színházk nem mennek rosszul, csk z bj, hogy kicsit sblonosn gondolkodnk rendezők, színházvezetők, nemcsk drbbn, hnem színzek fogllkozttásábn is. Szereposztásokt nem mindig kellőképpen csinálnk színházbn. A szereposztások elég sblonosk, vgy hogyh 'kísérletezni krnk, kkor nem megfelelően osztják ki szerepek et. Tolny: Azt krod ezzel mondni, hogy túl biztosr mennek szereposztásbn, tehát z dott 'szereplők megvnnk színházbn, nem is próbálnk egy ellentétes szereposztást? Márkus: Erről vn szó pontosn, bár volt már lklom rr, hogy csináltk ellentétes szereposztást, mi persze nem sikerült. De ez, szerintem, csk véletlen. Én olyn emberekről beszélek, kik tehetségesek már bebizonyították zt, hogy mit tudnk, s én ezekkel ngyon szívesen próbálnék. Például veled egy komik-szerepet ngyon szívesen eljátsznék. Tolny: Válllom, ngyon boldogn válllom... Törőcsik Mri is hsonló gondoltot mondott el Tolnynk: hibázttt szín-házi rendszerünk merevségét, főként A Színházi Mgzin rendszeres hllgtói joggl mondhtják: Tolny Klári riportji hllgtv jóvl ngyobb élményt dtk, mint így, leírv. (Különösen ngy visszhngot váltott ki Törőcsik Mrivl folyttott beszélget, melyből ezúttl csk néhány mondtot emeltünk ki.) Azt hiszem, így is vn. Az írás képtelen visszdni z élő beszéd vrázsát, z érzelmek, i ndultok, hllgtások pályát dgályát. Gondolom, Tolny jól tudj ezt. Ezért is válllkozott rádióriporterségre. TÖRŐCSIK MARI (Iklády László felvétele)

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D A SZÍNHÁZM Ű VÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I - É V F O L Y A M 5 - S Z Á M 1 9 7 5. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél MONITOR extr www.monitormgzin.hu III/1. 2016. JANUÁR KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN Kvárt Mátyás Hegyi Rolnd A legfontosbb hitelesség megtrtás HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszkos keszthelyi opertőr sszisztált

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 3. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka?

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka? A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM VII. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 4. OKTÓBER F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben