A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium HÁZIRENDJE hatályba lépése: 2013.szeptember 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium HÁZIRENDJE 2013. hatályba lépése: 2013.szeptember 2."

Átírás

1 A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium HÁZIRENDJE hatályba lépése: 2013.szeptember 2.

2 I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Az intézmény székhelye: 1138 Budapest, Váci út 107. Telefon/fax: Postacím: 1391 Budapest, Postafiók: 232 cím: Honlap: Az intézmény fenntartója Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest V. ker. Nádor u.32. A fenntartó képviselője: Házlinger György Szakképzés-szervezési Főosztály Budapest V. ker. Nádor u.32. Az intézmény felügyeleti szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szakképzés-szervezési Főosztály Szakképzési Osztály Budapest V. ker. Nádor u.32. Az intézmény típusa: Szakközépiskola és Gimnázium 2

3 Az intézmény fontosabb adatai Igazgató: Móricz Katalin Telefonszám: Fax: cím: Általános igazgatóhelyettes: Körtési Erzsébet Telefonszám: Fax: cím: Szakmai igazgatóhelyettes: Nagy Beáta Telefonszám: Fax: cím: Felnőttoktatási igazgatóhelyettes: Tajti Zsuzsanna Telefonszám: Fax: cím: PR-marketing- Tajti Zsuzsanna Telefonszám: /124 vezető: Fax: cím: Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Solymosiné Bakcsi Vera Telefonszám: /131 Fax: cím: Iskolaszék tanári összekötője: Virga Krisztina Telefonszám: / 107 Fax: cím: 3

4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK 2.1 A házirend célja Iskolánk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan belső szabályozás kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a nevelő-oktató munka magas színvonalon történő végzését és a demokratikus légkörű közösségi életet biztosítja. 2.2 A házirend jogi háttere és egyéb forrásai Magyarország alaptörvénye április 25. Az évi LXIV törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó szabálya. Európai Charta a Demokratikus és Erőszakmentes Iskoláról ( ).7 A évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről a Kormány 229/2012.(VIII:28) rendelete a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a Szakképzésről szóló 2011.évi CLXXXVII. törvény 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a Tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. Törvény A tankönyvvé nyilvánítása, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet. Az iskolai egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet. Az iskolánk Pedagógia Programja. Az iskolánk Szervezeti és Működési Szabályzata. Az iskolánk korábbi Házirendje. A felsorolt dokumentumok az iskola könyvtárában megtalálhatók. 2.3 A házirend hatálya Személyi hatály: Területi hatály: Időbeli hatály: A házirend vonatkozik minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóra, a pedagógusokra, nem pedagógus dolgozókra, kiskorú tanulók esetén a szülőkre. A házirend előírásai, szabályai az iskola területére, illetve tanműhelyére; valamint a tanulók tanórán kívüli tevékenységére (szakkör, sportkör); az iskola által szervezett tanítási időn kívüli, ill. tanítási időn belüli programokra (szabadidős programok, kirándulások, színházlátogatás stb.) vonatkoznak. A házirend csak arra az időszakra vonatkozik, amikor iskolánk ellátja a tanulók felügyeletét, illetve amikor az iskola által szervezett programokon vesznek részt a diákok, tanárok. 4

5 2.4 A házirend elfogadásának szabályai (Nkt (4)) A házirendet az iskola igazgatója készíti el. A házirend tervezetét megvitatja az iskola nevelőtestülete, a tanulói közösségek (osztályok, diákkörök, szakkörök) képviselői, az iskolaszék és a diákönkormányzat. A házirendet az iskolaszék, illetve a diákönkormányzat egyetértésével az igazgató a nevelőtestület elé terjeszti és a nevelőtestület dönt annak elfogadásáról. A Diákönkormányzatnak a Házirend elfogadásánál véleményezési joga van. A házirend aláírása hitelesíti a véleményezési jog gyakorlását. 2.5 A házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha jogszabályi változások következnek be, illetve ha az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, és az iskolaszék együttesen igényt tartanak erre. A házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév június 30-ig javasolhatja: az iskola igazgatója a nevelőtestület az iskolaszék a diákönkormányzat A javaslatot írásban kell benyújtani, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az iskola igazgatójának, igazgatói kezdeményezés esetén az igazgató a nevelőtestületi értekezleten kezdeményezheti a módosítást. A javaslatot a beterjesztést követően a következő tanév nyitóértekezletét követő 30 napon belül kell elbírálni, s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 2.6 A tanulók közösségeinek meghatározása a véleményezési és egyetértési jog gyakorlása szempontjából (Nkt.48 és R ) Iskolánkban a tanulók a következő tanulói közösségek munkájában vehetnek részt: - diákönkormányzat - osztály - szakkör - sportkör - diákkör, érdeklődési kör Diákönkormányzatot illetve diákkört a tanulók saját maguk is alapíthatnak. Új diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját írásban haladéktalanul értesíteni kell. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata az iskola könyvtárában, az iskola WEBoldalán megtalálható, illetve a házirend mellékletét képezi. 5

6 Véleményezési jog szempontjából az iskolában a nappali tagozaton a képzési típusnak megfelelően minimum egy osztály, vagy minimum 50 fő minősül a tanulók nagyobb közösségének. 2.7 A házirend nyilvánosságra hozatala (Nkt.25., R. 82..) A házirendet az elfogadástól számított 5 munkanapon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az igazgató köteles intézkedni. A házirend az alábbi helyeken található meg: az igazgatói titkárságon az igazgatóhelyetteseknél szülői szervezet elnökénél a tanári szobában a diákönkormányzatnál a könyvtárban az iskola WEB - lapján tanári belső hálózaton osztálytermekben 1-1 kivonat Beiratkozáskor a házirend egy kivonati példányát a diákok és a szülők választásuk szerint digitális vagy nyomtatott formában kapják meg. A házirendet minden tanév elején ismertetni kell: osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal szülői értekezleten a szülőkkel az új belépő dolgozókkal A házirend változásakor a házirendet a fentiek szerint ismételten nyilvánosságra kell hozni III. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK (NKT.46. és ) Az iskola tanulói a vonatkozó törvények és rendeletek értelmében jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthetik. Kiskorú és a szülővel egy háztartásban élő nagykorú nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók esetén csak a következő esetekben szükséges törvényes képviselőjük írásbeli nyilatkozata: magántanulói jogviszony kérése, tanulószobai foglalkozásra felvétel iránti kérelem, független vizsgabizottság előtti vizsga kérése, osztályozó-, ill. különbözeti vizsga kérése, egyes tantárgyak alóli mentesítés kérelme, ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul, ha a tanulói jogviszony megszűnik vagy szünetel, tankönyv támogatási kérelem, a tanítási időn kívüli programok alóli mentesítés, ösztöndíj-pályázat esetén. 6

7 3. 1. A tanuló joga, hogy a beiratkozás napjától vagy a tanév megkezdésétől: (Nkt. 46. ;(3-13).) megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit. A dokumentumok az iskola könyvtárában illetve az iskola WEB-lapján olvashatók; személyiségi jogait, személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára. E jogának gyakorlása nem korlátozhatja másokat e jogainak érvényesítésében, nem veszélyeztetheti a saját és társai, az iskola alkalmazottai egészségét, testi épségét, ill. a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. vallási meggyőződését, nemzeti, vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. E jogok gyakorlása nem ütközhet érvényes jogszabályokba, és nem sértheti más tanulók ugyanezen jogait igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit, könyvtárát, informatika tantermeit, tornacsarnokát, szak- és tantermeit. kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről; kérje, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön sor. A témazárók időpontját előre tudhatja, s a tanév elején az ütemezést megkapja, a tervezett időpontról a szaktanár előre 1 héttel tájékoztatja a diákokat. A témazárókról való távolmaradás csak előzetes szülői kéréssel, illetve orvosi igazolással igazolható; írásbeli dolgozatát, témazáróját 10 munkanapon belül kijavítva és értékelve kapja vissza; lehetősége legyen a tanulónak arra, hogy pontos felvilágosítást kapjon a javítási útmutatóról, szempontokról tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, a bejegyzésekről (késés, mulasztás) folyamatos tájékoztatást kapjon szaktanáraitól, osztályfőnökétől, szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát; javaslatot tegyen, a diákokat érintő kérdésekben, kérdést intézhessen az iskola vezetőihez, iskolaszékhez, s arra a megkeresést követő 10 munkanapon belül érdemi választ kapjon. részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken; részt vegyen a szakkörök, önképzőkörök, diákkörök munkájában, tagja legyen az iskolai kulturális és sportköröknek 10. osztálytól kezdődően kerettantervben, vagy a pedagógiai programban, vagy érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott keretek között válasszon a választható tantárgyakból, foglalkozásokból, valamint ha erre lehetősége van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógusokat kezdeményezze diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását, választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre; rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön; a saját iskolai életével összefüggő kiadásai mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi. A kérelmet az osztályfőnökön keresztül az igazgatóhelyettesnek vagy iskolaigazgatónak kell benyújtani; 7

8 igényeljen kedvezményes étkezést az aktuális törvényeknek megfelelően kedvezményes (ingyenes) tankönyvellátásban részesüljön osztályozó-, javítóvizsga, ill. különbözeti vizsgát tegyen a nevelőtestület döntése, ill. a jogszabályban foglaltak szerint, részleteket a vizsgaszabályzat tartalmazza tudásáról független vizsgabizottság előtt adjon számot. Kérelmét a szorgalmi idő megfelelő félévének utolsó tanítási napját megelőző harmincadik napig adhatja be az iskola igazgatójának, szülői aláírással, az év végi bizonyítvány átvételét követő 10 munkanapon belül írásban kérje, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. Kiskorú tanuló ezen igényét a szülő aláírásával kell bejelenteni az iskola igazgatójának tanulószobai foglalkozásokat igénybe vegyen jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen a tanuló - a szülő választása (nagykorúnál saját maga) alapján magántanulói jogviszonyt létesíthet, amennyiben megfelelő indokai vannak, pl. orvosilag igazoltan súlyos beteg, élsportoló. Hátrányos helyzetű tanulónál be kell szerezni a gyámhatóság, ill. a gyermekjóléti szakszolgálat véleményét. Magántanulói jogviszonyt az a tanuló, ill. kiskorú tanuló esetén szülője/ gondviselője kérhet, aki ezt az igényét október 1-ig az igazgatónak írásban benyújtja. Szakközépiskolai oktatásban a szülőnek, ill. a tanulónak tudomásul kell vennie, hogy a magántanulói jogviszony ellenére a tanulónak a szakmai gyakorlatokon részt kell vennie, vagy azt pótolnia kell. Ha a tanuló körülményei indokolják, a magántanulói státust más időpontban is kérheti. kérje átvételét másik, azonos vagy más típusú más oktatási intézménybe (kiskorú tanuló esetén a szülő kérése alapján) vagy intézményen belül a törvényi feltételek fennállása esetén a felnőttoktatási tagozatra kérje a két vagy több évfolyamra megállapított követelmények egy tanév alatti teljesítését. A kérelmet az iskola igazgatójához kell benyújtania (kiskorú tanuló esetén a szülő kérése alapján) joga, hogy a 12. illetve 13. évfolyamot elvégezve a szakképző évfolyamon folytathassa tanulmányait A tanuló kötelessége, hogy (Nkt. 45., 46. (1-2.)) képességei és legjobb tudása szerint, rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással tegyen eleget a pedagógiai programban, a helyi tantervben meghatározott követelményeknek; szerezzen általános és szakmai műveltséget, alakítson ki magában olyan emberi tulajdonságokat, melyek társadalmunk erkölcsi elvárásainak megfelelnek; úgy éljen jogaival, hogy azokkal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. legyen udvarias, tartsa tiszteletben tanárai, az iskola dolgozói, társai emberi méltóságát és jogait; vegyen részt a kötelező és választott tanórai foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon; ismerje meg iskolánk múltját, ápolja hagyományait; tevékenységével, magatartásával, tudásával szerezzen megbecsülést önmagának és az iskolának; ismerje meg és tartsa be az iskola házirendjét, a különböző szabályzatok (szervezeti és működési, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat) rá vonatokozó előírásait, az iskola helyiségeinek, területének rendjét; 8

9 a tanítási órákhoz szükséges felszereléseket, taneszközöket, ellenőrző könyvét mindig hozza magával, más eszközt az iskolába ne hozzon. Ellenőrző könyvét vezesse gondosan és pontosan, a bejegyzéseket írassa alá a szüleivel; kímélje és gondozza környezetét, az iskola felszereléseit, berendezéseit. Őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, illetve az oktatás során használt dolgokat, felszereléseket. Az általa okozott kárt térítse meg. legyen aktív és kezdeményező az iskola és az osztályközösség (diákszervezet) érdekében végzett munkában, az iskolai rendezvények megszervezésében, megtartásában; végezzen közösségi szolgálatot; az iskolában elméleti, gyakorlati órákra úgy érkezzen, hogy az óra illetve a foglalkozás kezdetét jelző csengetés előtt 5 perccel a tanteremben, illetve az oktatókabinet -, szaktanterem előtt felkészülve várja tanárát; óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési-, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat, észleleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket a közelben tartózkodó tanárnak vagy felnőtt dolgozónak sajátítsa el és alkalmazza a munka- és egészségvédelemre vonatkozó szabályokat. az iskola területén, valamint az iskolán kívül szervezett foglalkozásokon, hivatalos rendezvényen (pl. kihelyezett gyakorlati foglalkozás, iskolai ünnepély, színház, koncert, múzeumlátogatás, sportverseny), osztálykiránduláson, ne űzzön szerencsejátékot, ne dohányozzon, ne fogyasszon kábítószert és szeszesitalt, ne tartson magánál és ne használjon olyan eszközt, amellyel sérülést okozhat. hétköznapokon az iskolában az életkorának és az általános közízlésnek megfelelő öltözetben jelenjen meg. 3.3 Tanulói megbízatások: A hetesek megbízása, kötelességei: a szünetben felelősek a tantermek rendjéért; gondoskodik az óraközi szünetekben a szellőztetésről, az ablakok zárásáról, a világítás lekapcsolásáról, az osztályterem szükség szerinti zárásáról és tisztaságáról. ha az órát tartó tanár másképpen nem rendelkezik, az óra végén tisztára törli a táblát, szivacsról, a létszámváltozást minden óra előtt ellenőrzik, s jelentik a tanárnak; a szaktanárok kérésének megfelelően közreműködik a demonstrációk előkészítésében felügyel a rendre a tanár megérkezéséig ha bármilyen rendellenességet (rongálást, balesetet, tűzesetet) észlelnek, azonnal jelentik az osztályfőnöknek, a szaktanárnak, illetve az ügyeletes tanárnak, iskolavezetésnek ha az óra kezdetétől számított 10 percen belül a tanár nem jelenik meg az osztályban, jelentik a tanáriban vagy az oktatási igazgatóhelyettesnek; utolsó óra után a tanárral együtt felelnek a tanterem rendjéért. A hetesek megbízásakor figyelembe kell venni a csoportbontásokat. Amennyiben a hetes a munkáját nem megfelelően végzi, osztályfőnöki elmarasztalásban részesül. 9

10 Egyéb megbízatások A gyakorlat-, számítástechnika-, gépírás-, informatikai-, tanirodai foglalkozásokon a foglalkozást vezető tanár a csoporttal egyeztetve felelősöket bízhat meg. Az elméleti órák előkészítéséhez a szaktanár felelősöket választhat (ez lehet a hetes is). Feladatukat az adott hely munkarendje és a foglalkozást vezető tanár írja elő. A megbízatás ideje feladatonként változhat, de maximálisan egy tanítási évre szólhat. Az osztályfőnök a tanulók étkezésének szervezésére felelőst jelölhet ki. IV. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Diákkörök létrehozásának rendje: (Nkt. 48..R.120..) A diákkör az iskolai diákközösség tevékenységének egyik színtere, így a diákkör diák-önkormányzati szervként működik, önköltséges alapon és társadalmi erőforrások bevonásával is szervezhető. A diákkör saját tagjai sorából vezetőséget választ. A diákköri tevékenység segítésére, irányítására, vezetésére az iskola dolgozója vagy más nagykorú személy is felkérhető. A felnőtt vezetőt az iskola igazgatója bízza meg, aki pedagógiailag, szakmailag felelős a diákkör működéséért. Az iskolai diákkörök október 01-jétől kezdhetik meg munkájukat, és minden tanév május 31-ig tarthatnak a foglalkozások. A diákkörök létszáma minimum 10 fő. Kisebb létszámmal működő diákkörök működését az igazgató indokolt esetben engedélyezheti. A diákkörök programját és működési rendjét a diákkör tagsága készíti el, és az igazgató hagyja jóvá. A diákkörök tagjai közül egy-egy képviselőt delegálhatnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe Kérdezés-, érdemi válasz rendje, vélemény-nyilvánítási, javaslattételi jog (Nkt.48., R.120..(4-6).) Fenti jogok érvényesítésének lehetőségei és formái a következők: - az osztályfőnökkel, valamint a nevelőtestület tagjaival folytatott egyéni beszélgetés - osztályfőnöki óra - osztály- és évfolyamgyűlések - fegyelmi bizottságban való képviselet, képviselet a nevelőtestületi értekezleten, képviselet a szülői értekezleten - diákközgyűlés - iskolaszék - igazgató, igazgatóhelyettesek - diákönkormányzati gyűlés - Kamasz-panasz 10

11 Az iskola tanulóinak a fenti keretek között feltett kérdéseire, javaslataira a címzett felnőtt köteles lehetőleg azonnal, legkésőbb 10 munkanapon belül érdemi választ adni, szükség szerint az iskolavezetést azonnal tájékoztatni. A nevelőtestület kívánatosnak tartja, hogy a tanulók jogaikat kulturált módon, az elvárható tiszteletet tanúsítva gyakorolják, továbbá, hogy a tanulók egy-egy, tanárokkal támadt esetleges konfliktusuk megoldásához osztályfőnökük segítségét kérjék, s ezt a segítséget a nevelőtestület minden tagja fogadja jóindulattal, az ellentétek feloldásának szándékával. Az iskola egészét-, illetve a tanulóközösségeket érintő véleményeket, javaslatokat írásban kell eljuttatni a diákönkormányzat elnökéhez. A diákönkormányzat havonta írásban tájékoztatja az iskola igazgatóját, a tanulóközösségek összesített véleményéről, javaslatáról A tanulót egyénileg az iskolai diákönkormányzat is képviselheti, ill. az iskolai diákönkormányzatnak javaslattételi joga van bármely tanulói ügyben. Osztály- és évfolyamgyűlések a tanulók kérésére is összehívhatók. A gyűléseken azok a pedagógusok, szaktanárok is részt vehetnek, akiknek jelenlétét legalább egy héttel a gyűlés előtt a tanulók kérték. Az iskola diákönkormányzata minden tanév februárjában, a félévi zárás után diákközgyűlést szervez, ahol bárki elmondhatja véleményét, javaslatait, felteheti kérdéseit. A közgyűlés előtt probléma-kezelő lapokon írásban is eljuttathatják kérdéseiket a címzetteknek. A tanulói vélemények nyilvánosságára hozatala céljából tanulói hirdetőtáblát kell működtetni. A felkerülő hirdetményekről az iskolai diákönkormányzat dönt. Szülői, ill. tanulói panaszt, kérelmet, írásban az igazgató titkárságán kell leadni, amelyre az igazgató a törvényes határidőn belül válaszol. A szülői szervezethez, iskolaszékhez intézett beadványokat zárt borítékban az igazgató titkárságán lehet leadni, aki továbbítja a címzetteknek. Az iskolavezetés minden évben szeptember 15-ig tájékoztatást ad fogadóórájáról. Rendkívüli esetben az igazgató - előzetes bejelentéssel - azonnal fogadja a szülőt, tanulót, a diákönkormányzat elnökét, illetve a diákönkormányzatot segítő tanárt. Az osztályfőnök szeptember 15-ig az ellenőrző könyvben tájékoztatja a szülőket a tanárok rendszeres fogadóórájáról A tanulók, tanulóközösségek tájékoztatásának lehetőségei, formái, az iskolai média iskolarádió, iskolaújság: (Ktv. 48., R ) A tanulók rendszeres tájékoztatását hirdetőtábla szolgálja, amelyre ki kell tenni minden olyan nevelőtestületi-, iskolaszéki döntést, amely érinti a tanulókat. A tanulók további tájékoztatási eszköze az iskolarádió, iskolatévé, az iskolai WEB-lap, illetve az iskolai diákújság, DÖK-hiradó a nagyszünetben. Minden, az iskolát, tanulókat érintő kérdésekben, döntésekben az iskolavezetőség a hónap utolsó keddjén - az iskolarádió, ill. iskola TV útján tájékoztatást ad. Az iskola támogatja a diákmédia minden formáját - az iskolarádiót, iskola TV-t- amennyiben a diákok ezt igénylik és ennek szervezeti formáját kidolgozzák. A nevelőtestület kívánatosnak tartja, hogy a műsorok színvonala, hangulata segítse az iskola nevelő-, oktató munkáját, és a kellemes iskolai komfortérzetet biztosítsa. 11

12 Az iskolarádió, iskola TV felszereltségének, üzemeltetésének költségét az iskolai költségvetés biztosítja az adásidőn belül. Minden más műsor, ill. adás szolgáltatását a diákönkormányzat előzetesen egyezteti a diákönkormányzatért felelős pedagógussal, ill. az iskolavezetéssel.( igazgatóhelyettessel) Iskolánkban igény szerint, diákújság készülhet. A diákújság megjelenését a diákönkormányzat kezdeményezheti, szerkesztéséhez az iskolavezetés szaktanárokat kér fel. A diákújságban az iskola vezetőségének minimum egy oldal áll rendelkezésére a legfontosabb közlemények, tájékoztatók közzététele céljából. A diákújság tartalmáért - a vonatkozó törvényeknek megfelelően a szerkesztőbizottság viseli a felelősséget Tanítás nélküli munkanap: (R (2.)) Az iskolai diákönkormányzat egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról dönt. A DÖK minden tanév augusztus 31-ig átadja a tanítás nélküli munkanap tervezett programját, javaslatát, melyet a tantestület fogad el a tanévnyitó értekezleten. A tervezett programok költségvetését a DÖK és az iskola közösen viselik, a nevelőtestület a programok segítségében, felügyeletében aktív szerepet vállal Tanulószobai foglalkozásokra történő jelentkezés: (Ktv. 53. (3.)) Szülői kérésre biztosítunk szaktanári segítséget a lemaradóknak, hiányzóknak, évfolyamos tanulók esetén. Az osztályfőnök és a szaktanár bármely évfolyamon évközben szorgalmazhatja a tanulószoba igénybevételét, hosszabb hiányzást követően, ill. ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják, vagy ha a tanulmányi előmenetele indokolttá teszi. A javaslatról a tanulót, ill. szülőt tájékoztatni kell, ill. ki kell kérni a szülő véleményét, beleegyezését Egészségügyi felügyeleti és ellátás rendje: (Nkt.46..) A tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát, ellenőrzését, esetleges védőoltásokat, az iskolai gyermekorvos és asszisztense végzi. Személyük kijelölését a XIII. Kerületi Önkormányzat, ill. az ÁNTSZ biztosítja. Az iskola épületében felszerelt rendelő és elsősegélyhely biztosított. Az iskolaorvos heti egy alkalommal, ill. asszisztense a hét négy napján rendel az iskolában. A rendelési időpontok dátumát minden tanév szeptember 15-ig nyilvánosságra kell hozni. Az iskolaorvos éves munkaterv alapján az igazgatóhelyettessel egyeztetve végzi, ill. ütemezi a kötelező szűrővizsgálatokat, felvilágosító előadásokat tart. A külső helyszínen történő kötelező vizsgálatok esetén pl. fogászati szűrővizsgálat a tanulók felügyeletét a kísérő tanárok látják el Az iskolaorvos az adott napra igazolást adhat a tanórai hiányzások alól, de kötelessége, hogy az illetékes szakorvoshoz irányítsa a tanulókat. 12

13 Az iskolaorvos részt vesz a tanévenkénti munkavédelmi bejáráson, véleménye, javaslatai meghatározóak az egészséges munkakörülmények biztosításában Vagyoni jog: (Nkt. 46. (9-10.)) Szervezett tanórai foglakozásokon a tanuló által előállított termék /szellemi-, vagy tárgyi) az iskola tulajdonát képezi. Ha az iskola értékesíteni kívánja a tanuló által előállított terméket, akkor a bevételből a tanuló a hozzáadott értékkel arányosan részesül. Az esetleges értékesítésről az iskolavezetésnek - a tanulót, ill. szülőt írásban tájékoztatnia kell Diáksportkör támogatása (Nkt. 48..R ) Az iskolában diáksportkör működhet, tevékenységüket a saját szervezeti és működési szabályzatukban rögzíti. A tanulók bővebb tájékoztatásért a testnevelési munkaközösség vezetőhöz fordulhatnak, és a faliújságon információkat olvashatnak. Az egyesületek működését az iskolai költségvetés támogathatja, a rendelkezésére álló erőforrások alapján. Erről minden év január 30-ig tájékoztatja a diáksportkör vezetőit. Az iskola minden olyan pályázat beadását támogatja, amely a diákok testi-, egészséges fejlődését segíti elő, s szinkronban van az iskola egészségnevelési programjával Térítési díj, tandíj befizetése, visszatérítése: (Nkt. 2. és Vhr. 33. (1) ba, bc, és bg. bek.) A vonatkozó jogszabályok egyértelműen rögzítik az ingyenes,- ill. térítési-, tandíj köteles szolgáltatásokat. A térítési-, ill. tandíj mértékét jogszabályok és gazdaságossági számítások alapján kell meghatározni, legkésőbb minden év szeptember 30-ig. Tanulmányi eredmény-, ill. szociális okok miatt a díjak csökkenhetők. A kérelmeket az iskola igazgatójának - minden tanév félév első hónapja végéig - kell beadni, melynek elbírálásáról az érintett területek felelős vezetőivel történő egyeztetés után az igazgató dönt. A mérséklésnél figyelembe vehető körülmények: - kiemelkedő tanulmányi eredmény elérése - tanulmányi versenyeken elér eredmények - HH ill. HHH helyzetbe kerülés - átmeneti vagy tartós, igazolható rossz szociális helyzet - eltartott gyermekek száma - egy főre eső jövedelem igazolhatóan nagyon alacsony volta - vagy bármilyen körülmény, ami veszélyeztetheti a tanulmányok folytatását Ezen kérdésekben, a döntésekről, az érintetteket írásban tájékoztatni kell. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2..(1.) alapján és a Kormány 229/ 2012 (VIII.28.) Rendelete a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 33..(1.) ba, bc és bg bekezdései alapján az iskola nappali és felnőttoktatási (estis is) tanulói számára a tanulói jogviszony fennállása esetén ingyenes: - a tanórai foglakozásokon való részvéte 13

14 - a tanulmányok alatti vizsga - az évfolyamismétlés első alkalommal Térítési díj fizetésére kötelezett az a kormányrendelet 34. -a (1.) alapján, aki: - második alkalommal ismétel évfolyamot - független vizsgát kér (1.) - vendégtanulói jogviszonyt létesít (2.) A térítési díj mértéke: - tanköteles tanuló esetén a számított összeg 12,5%-a, mely a házirendben részletezett feltételek szerint 5%-ig csökkenthető ( csak az 1. és 2. esetben!) - nem tanköteles tanuló esetén a számított összeg 25%-a, mely a házirendben részletezett feltételek szerint 20%-ig csökkenthető Jogszabályban előírt jogorvoslati lehetőségek: (Nkt ) Jogorvoslati kérelmeket (törvényességi kérelem, felül bírálati kérelem, panasz, közérdekű bejelentés és javaslat) benyújthatja: - a tanuló - a tanuló törvényes képviselője (szülő, gyám, gondviselő) - a tanuló képviseletében, illetve saját jogán a diákönkormányzat Jogszabálysértés esetén benyújtott panasz a törvényességi kérelem, melyet az iskola igazgatójához kell benyújtani. Ennek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre. A felül bírálati kérelemben le kell írni a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A kérelmet az iskolaszéknek címezve kell beadni (Zárt borítékban az iskola titkárságán is leadható). A kérelem kivizsgálására az iskolaszék jogosult, s 15 napon belül köteles elbírálni, illetve határozatot hozni. Panaszt nyújthat be a tanuló minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelem esetén a diákönkormányzathoz, ill. az iskola igazgatójához-, az iskolaszékhez. A diákönkormányzathoz benyújtott panasz eljárás rendjét a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az igazgatóhoz benyújtott panaszok esetén 15 napon belül írásban válaszolni kell. Bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén az igazgató köteles rendőrségi feljelentést tenni, bárhonnan kap információt az iskola ügyeivel kapcsolatosan. V. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK Az iskolai tanulói munkarend (Nkt. 30., R. 16. ) Az iskola szorgalmi időben reggel től a szervezett foglalkozások befejezésig, de legkésőbb ig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap, munkaszüneti napokon zárva kell tartani. (Kivételt képez, ha az iskolai programok megvalósítása érdekében a tanulók szombatra is kérik az épület használatát- versenyek, táncpróbák.) Ezekben az esetekben írásban benyújtott egyedi kérelmek alapján, az igazgató adhat engedélyt. Az iskola biztonságát az állandó portai szolgálat biztosítja. 14

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIRENDJE 2009. I. JOGI STÁTUSZ, ALAPADATOK: Az intézmény neve: Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Az

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2012 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 5 II. Tanulói jogok gyakorlásának

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon HÁZIREND 2013. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3.

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2013 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 4 II. Bevezetés... 5 1. Általános rendelkezések... 5 2. A házirend jogszabályi

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézménye (6724 Szeged, Mars tér 14.) HÁZIREND Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk! 2012. PREAMBULUM Az emberi együttélést a felnőtt

Részletesebben

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:.

Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE. Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Deák Diák Általános Iskola 1081 Budapest, Köztársaság tér 4 HÁZIRENDJE Készítette: Dr. Várnai Andrásné Hatálybalépés időpontja:. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE

A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest, 1087 Mosonyi utca 6. Tel.: 334-2358 HÁZIRENDJE Jelen házirend az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán, a diákönkormányzat

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben