A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: 031199"

Átírás

1 A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: I. Bevezetés 1. A házirend a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 13. (1); 25. (2),(3),(5); 46. (1); 48.(1),(3); 58. (1),(3),(4),(5),(8) és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról intézkedő 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 35. (7), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet II. fejezet 5. pont 5. (1),(2)a)b)c)d)f)g) bekezdései alapján az iskola Pedagógiai Programjával, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban készült. 2. A házirend a debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanulóinak jogait, kötelességeit, az iskola életét meghatározó szabályokat és a munkarendet tartalmazza. Szabályai kötelezőek az iskola tanulóira, tanáraira, más alkalmazottaira és a tanulók szüleire, gondviselőire. 3. A házirend elfogadásának menete: az első változatot az igazgató javaslata alapján a nevelőtestület március 26-án fogadta el. A diákönkormányzat véleményezési jogát március 27-én, a szülői választmány március 27-én gyakorolta. A házirend hatálybalépésének dátuma: szeptember 1. II. A tanulók jogai 1. A tanulók használhatják az iskola létesítményeit, a rendelkezésre álló eszközöket. A fenti létesítményeknek a felelős tanárok és az igazgató által meghatározott működési rendje van, amit be kell tartani. (A részletes szabályozást lásd az V. fejezetben.) 2. A tanulók rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek. Az iskolaorvos végzi el a kötelező szűrővizsgálatokat, beadja a kötelező oltásokat. A szakorvosi vélemény figyelembevételével a tanulót részlegesen, vagy teljesen felmentheti a testnevelés alól 1 tanév tartamára, illetve gyógytestnevelésre utalhatja. 3. A tanuló a köznevelési törvény 46. -ának (6)/l bekezdése alapján állapotától, személyes adottságától vagy sajátos helyzetétől függően, az iskola igazgatójától kérheti felmentését bizonyos tantárgyak óráin való részvétel alól. 4. A tanuló a követelményeket nemcsak órára járással, hanem magántanulói státuszban is teljesítheti a tanuló és a szülő kérésére, illetve szakértői vélemény alapján. A magántanulót valamennyi kötelező tanóra látogatása alól fel kell menteni, minősítése osztályozóvizsga keretében történik. 5. A tanuló vendégtanulói jogviszonyt létesíthet másik iskolával, amennyiben az anyaintézmény képzési rendjében nem szerepel a tanulni kívánt tantárgy. Órarendi akadályok esetén a követelményeket osztályozóvizsgával lehet teljesíteni. Vendégtanulói jogviszony keretében érettségi vizsga is tehető másik tanintézményben, ha az iskola igazgatója fogadja a tanuló érettségi jelentkezését. 1

2 6. A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. Tanköteles tanuló esetén szülői kérelem és az átvevő iskola befogadó nyilatkozata, nem tanköteles, de kiskorú tanuló esetén pedig szülői kérelem szükséges a tanulói jogviszony megszüntetéséhez. A tanköteles tanuló jogviszonyának megszűnése és a másik iskolába való átvétel azonos dátummal dokumentálandó. 7. A tanuló, családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkeztetésben és/vagy ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátásban részesülhet, amennyiben megfelel a jogszabály, illetve a helyi intézményi szabályok által előírt feltételeknek. 8. Amennyiben a tanuló betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni az étkeztetést, be kell jelentenie az iskola ebédmegrendelésekkel foglalkozó dolgozójának. A bejelentést követő naptól a tanuló a távolmaradás idejére mentesül a díjfizetés alól. 9. A tanulók kezdeményezhetik diákkörök létrehozását és részt vehetnek azok munkájában. Az iskola, lehetőségeihez képest biztosítja a működési feltételeket. Egy diákkör létrehozható, ha van felnőtt segítője és megfelelő programja. 10. A tanulókat semmiféle hátrány nem érheti nemzeti és etnikai hovatartozásuk miatt. Iskolánkban tiszteletben kell tartani a tanulók lelkiismereti és vallásszabadságát. Senki sem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, illetve megtagadására. Tanulói, illetve szülői igény esetén az iskola biztosítja a fakultatív hit- és vallásoktatás feltételeit. A foglalkozások idejét és helyét a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérése után jelöli ki, miközben együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. A diákok jogainak gyakorlása nem ütközhet jogszabályba, és nem korlátozhatja mások jogait, továbbá nem zavarhatja a tanítási órákat. A tanulóknak tiszteletben kell tartaniuk diáktársaik, valamint az iskola vezetői, pedagógusai és alkalmazottai emberi méltóságát. 11. A tanulók választójoggal rendelkeznek és választhatók diákképviseletbe, diákönkormányzatba. A diákönkormányzat évenként kialakítja saját ütemtervét és dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, amelynek tervezetét a diákvezető két héttel a diákönkormányzati nap előtt átadja az iskola igazgatójának, és amelyről a nevelőtestület véleményt nyilvánít. A diákönkormányzat vezetője 5 munkanappal a diákönkormányzati nap előtt visszakapja a véleményezett programot. Iskolánk éves programjának összeállításakor a nevelőtestület határozza meg a diákönkormányzati nap időpontját. 12. A tanulók a diákönkormányzaton keresztül véleményt nyilváníthatnak a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben. Nagyobb közösségen legalább egy évfolyam tanulóit értjük. A diáktanács tagjai a felmerült problémával írásban vagy szóban a DÖK-segítő tanárhoz fordulhatnak, aki a kérdéseket eljuttatja az illetékeshez. Érdemi választ 15 napon belül kapnak az érintettektől a tanulók. Az évenként megtartott diákközgyűlésen a tanulók közvetlenül is tehetnek fel kérdéseket az iskola vezetőségének, illetve tanárainak. Érdemi választ azonnal, vagy 15 napon belül kapnak. 13. A tanulók problémáikkal felkereshetik a diákönkormányzat képviselőit, a szaktanárokat, az osztályfőnököt, az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket. Erre tanítási napon az óraközi szünetekben és az utolsó tanítási óra után kerülhet sor. 2

3 14. Minden tanulónak joga, hogy megfelelő formában, az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon iskolánk életével kapcsolatosan szóban, vagy írásban az iskola igazgatójánál, az igazgatóhelyetteseknél, a tanárainál. 15. A tanuló joga, hogy folyamatosan értesüljön az osztálynaplóban rögzített érdemjegyeiről, az esetleges szaktanári és osztályfőnöki. bejegyzésekről. Ez egyrészt az osztályfőnök, illetve szaktanár által történő szóbeli vagy írásbeli (dolgozatok) tájékoztatás útján történhet, másrészt az elektronikus naplóhoz a szülők részére kiosztott kódok segítségével olvasásra hozzáférést biztosítva a gyermek adataihoz. 16. A szaktárgyi témazáró dolgozat megírásáról legalább 1 héttel korábban értesüljenek a tanulók. Egy napon 1-nél több témazáró dolgozat csak az osztály/csoport több mint ötven százalékának szavazatával, közös megegyezés alapján íratható. A fentiek nem érvényesek a diákok által elhalasztott dolgozatok esetében A tanulók 3 héten belül kijavítva kapják vissza a dolgozatot. Kapjanak felvilágosítást az értékelés szempontjairól és a kapott érdemjegyről. A szaktanár hiányzása miatt kiesett idő nem számít bele a 3 hétbe. Ha a szaktanár nem értesíti a diákot az előbbiekben megadott időintervallumon belül, abban az esetben a tanuló nem köteles elfogadni a dolgozatra adott érdemjegyet, és joga van a dolgozat megismétléséhez. 17. A tanulók jelentkezhetnek nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra. 18. A nem kötelező tantárgyválasztással kapcsolatos jogok. A köznevelési törvény 46. -ának (6)b pontja alapján a tanuló joga különösen, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül. A évfolyam nem kötelező óráinak kiválasztása az adott irányultságú csoportba való beiratkozáskor történik meg. A tanuló és a szülő aláírásával igazolja a tanuló tantárgyválasztását. A 10., illetve a 11. évfolyam végén a tanuló 1 tanévre választhat a nem kötelező, emelt vagy középszintű érettségire felkészítő tantárgyi órakeretből. Az iskola igazgatója minden év április 15-ig írásban tájékoztatja a tanulókat és szüleiket a választható tantárgyak köréről, azok szintjéről, valamint arról, hogy a tantárgyat előreláthatólag melyik pedagógus fogja oktatni. A tanulók arról is értesülnek, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. -ának 1-2. bekezdése szerint a nem kötelező tantárgy ha azt a tanuló felveszi az adott tanévre kötelezővé válik számára. A felkészítőkre való írásbeli jelentkezés amely külön erre a célra kiállított jelentkezési lapon történik határideje minden év május 20-a. A tanuló az igazgató engedélyével, kellő indoklással módosíthatja jelentkezését. A módosítási kérelem beadásának határideje: minden év szeptember 15. A kérelmet kiskorú tanuló esetében a szülőnek is alá kell írnia. 3

4 19. A tanulók kérhetik, hogy tudásukról független vizsgabizottság előtt adhassanak számot. A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával a félév, illetve a tanév utolsó napját megelőző 30. napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy melyik tantárgyból kíván vizsgát tenni. Mulasztás miatt, a nevelőtestület által engedélyezett osztályozó vizsga esetében a független vizsgabizottság előtt történő vizsgázás szándékát az engedély megadását követő öt napon belül kell jelezni. A tanuló saját, illetve szülői kérésre javítóvizsgát is tehet független vizsgabizottság előtt, amennyiben ezt a szándékát a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül jelzi az iskola igazgatójánál. A fent említett bármely típusú független vizsga díjköteles. A vizsgadíj összege tantárgyanként nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. /229/2012. Korm.rendelet 35. (7)/ 20. A tanulmányok alatti vizsgák rendje A tanulmányok alatti vizsgák, amelyeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet ok szabályoznak: a javítóvizsga, a pótló vizsga, az osztályozó vizsga (egész éves vagy féléves tananyagból), a különbözeti vizsga (másik osztályból vagy iskolából történő átvétel esetén, az igazgató előírása alapján), a beszámoltató vizsga (1-2 hónapos tananyagból, engedélyezett, igazolt hiányzás esetén, illetve előrehozott érettségi vizsga előfeltételeként a május-júniusi tananyagból), a felvételi vizsga. Az osztályzatok megállapításához kötelező vizsgát tennie: a magántanulónak, a tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) - engedéllyel - rövidebb idő alatt eleget tévő tanulónak, jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem osztályozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület számára engedélyezi; vagy félévkor kötelező módon, ha a hiányzása a meghatározott mértéket már addigra meghaladta, és érdemjeggyel nem osztályozható, másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola igazgatója előírja, előzetes kérelemre: független vizsgabizottság előtti vizsga esetén. Az osztályozó vizsgát a következő tanév tantervi anyagából mindig a tanév megkezdését megelőzően kell letenni. 4

5 Csoport- vagy iskolaváltás miatt előírt osztályozó vagy különbözeti vizsgát szintén a tanévkezdet előtt kell teljesíteni. A pozitív elbírálás feltétele, hogy a tanuló minimálisan jó (71%-os) eredményt érjen el a vizsgán. A tanév rendjébe illesztett vizsgaidőszakok: a tanévkezdést megelőző hét (augusztus utolsó hete): teljes év (évek) tantervi anyagából /jelentkezési határidő: június 15./, április közepe: azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit kívánnak tenni a tárgyév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában /jelentkezési határidő: február 15./. A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell megszervezni. A számonkérés formája minden tantárgy esetében (a javító-, pótló és osztályozó vizsgákon) írásbeli és szóbeli, kivéve az informatikát és a testnevelést, amelyből csak gyakorlati vizsga van. A különbözeti és beszámoltató vizsgák (pl. a május-júniusi tananyagból) csak írásbeli (informatika és testnevelés esetén gyakorlati) formában zajlanak. Az írásbeli vizsgák időtartama a javító-, pótló, osztályozó és különbözeti vizsgák esetében 60 perc, a beszámoltató vizsgák esetében pedig 45 perc. Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az iskola Pedagógiai Programjának Helyi Tantervében szereplő, az adott csoportra és évfolyamra előírt tananyagtartalommal. Az értékelés rendje Az osztályozó vizsgák végső osztályzatait az alábbi százalékos sávok szerint állapítjuk meg: %: jeles 71-85%: jó 56-70%: közepes 41-55%: elégséges 0-40%: elégtelen Amennyiben a vizsga két részből áll, az értékelés az írásbeli vizsgarész 60%-os és a szóbeli vizsgarész 40%-os arányú beszámításával történik. 21. Az iskolarádió és az iskolaújság szerkesztésében iskolánk tanulói a diákönkormányzat tudtával vehetnek részt. A diákönkormányzat dönt az iskolaújság és az iskolarádió szerkesztőségének és vezetőjének kiválasztásáról. 22. Tanulmányi versenyeken való részvétel. A jelentkezés önkéntes alapon történik, egyik szaktanár sem kötelezheti diákját a versenyen való részvételre. 5

6 23. A tanulók jutalmazásának elvei Az iskola tantestülete dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sporteredményt ér el, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni A jutalmazás formái Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári (az adott tantárgy tanulása során nyújtott kiemelkedő munkáért, versenyen való részvételért), osztályfőnöki (elsősorban közösségi munkáért), igazgatói (az iskolaközösségért végzett közösségi munkáért, tanulmányi versenyeken való eredményes szereplésért, az iskola hírnevének egyéb kiemelkedő módon történő öregbítéséért), tantárgyi (az adott tantárgy tanulása során nyújtott kiemelkedő teljesítményért), A dicséretek tárgyiasult formái: dicsérő oklevél (kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi munkáért, versenyen való eredményes szereplésért), könyvjutalom (kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi munkáért, versenyen való eredményes szereplésért), aranykoszorús iskolajelvény (kitűnő tanulmányi eredményért a gimnáziumi tanulmányok alatt egy alkalommal). Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő közösségi munka részese, kimagasló sporteredményei vannak) jutalmát, kitüntetését a ballagáson, vagy a tanévzáró ünnepélyén az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. Vándordíjat közösségi, humán, reál, helytörténeti, és különféle sportágakban elért eredmények alapján adományozunk. Az iskolaközösség előtt átadott díjak (a díjak leírása az iskola szervezeti és működési szabályzatában olvasható): Az iskola legeredményesebb tanulója díj, Ágni Endre reál díj, Ugrin Károly humán díj, Vincze Lászlóné Emlékdíj, Csapó István közösségi díj, Koós Sándor díj, 6

7 Fair play díj, Magonc díj, Érdemes kollégista- vándorserleg, Az Arany János Tehetséggondozó Program Érdemes Diákja díj, Jó tanuló jó sportoló - díj (lány), Jó tanuló jó sportoló - díj (fiú), Puskás-kupa, Újhelyi-kupa, Bardi-kupa, Rotary-kupa, Közösségért-vándordíj. III. A tanulók kötelességei 1. A házirend, valamint a szervezeti és működési szabályzat vonatkozó részeinek ismerete és megtartása a TÁG minden tanulójának, pedagógusának és más alkalmazottjának kötelessége. 2. Minden tanuló kötelessége, hogy rendszeres tanulással és fegyelmezett magatartással maradéktalanul eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. 3. Minden tanuló kötelessége, hogy részt vegyen és pontosan megjelenjen a kötelező és a választott foglalkozásokon, közreműködjön a foglalkozások és a rendezvények előkészítésében és azok lezárásában. A tanórai foglalkozásról való késést a tanulónak igazolnia kell. Az órát tartó tanár joga és kötelessége a késés tényének a megállapítása és időtartamának a naplóban való rögzítése. Amennyiben az igazolatlan késések időtartamának összege eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolatlan órának minősül. Ha pedig az igazolt késések időtartama éri el a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt órának számít. Az igazolatlan órák, illetve késések a házirend III./13. pontjában meghatározott büntetési fokozatokat vonják maguk után. 4. A tanulók minden tanítási órára kötelesek magukkal hozni ellenőrzőjüket, személyi és diákigazolványukat, valamint az adott tantárgyat tanító szaktanár által meghatározott felszerelést és taneszközöket. A testnevelés órán a testnevelő tanárok által meghatározott öltözékben kell megjelenniük. 5. A tanulóknak be kell írniuk az ellenőrzőbe a tanárok által adott érdemjegyeket. Az érdemjegyeket és a tanárok bejegyzéseit a szülőkkel alá kell íratni. 6. A tanulók kötelessége, hogy óvják saját és társaik testi épségét, egészségét. A saját és mások egészségét súlyosan veszélyeztető jogellenes magatartás (dohányzás, elektromos cigaretta, illetve vízipipa használata, alkohol vagy drog fogyasztása, veszélyes tárgyak, pl. kés, fegyver birtoklása), valamint a másokat megalázó helyzetbe kényszerítő, illetve megbotránkoztató viselkedés súlyos fegyelmi vétségek. Mind az iskolában tanítási időben, mind pedig a tanítási időn kívül szervezett iskolai rendezvényeken a tiltott tanulói magatartás kategóriájába tartoznak. A tanulók egészségügyi szűrővizsgálatokon kötelesek részt venni, amelyekhez tanköteles tanuló esetében szülői hozzájárulás szükséges. 7

8 7. Amennyiben a tanulók magukra, társaikra vagy az iskola alkalmazottaira veszélyes magatartást tapasztalnak, kötelesek azt jelenteni a felügyeletüket ellátó pedagógusnak, az osztályfőnöknek, az igazgatóhelyetteseknek vagy az igazgatónak. 8. A tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. Az iskolában történt balesetet, tűzesetet és egyéb rendkívüli eseményt azonnal jelezni kell a tanulókhoz legközelebb tartózkodó tanárnak vagy alkalmazottnak és értesíteni kell az iskola vezetőit. A tanulók minden tanév elején az osztályfőnöki órán tűz- és balesetvédelmi oktatáson vesznek részt, amit aláírásukkal igazolnak. 9. Minden tanuló köteles betartani az iskola helyiségeinek az V. fejezetben meghatározott rendjét. 10. Minden tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, közreműködjön környezete rendben tartásában, a rendezvények előkészítésében és lezárásában. Az iskolának szándékosan okozott kárt az elkövető a Nkt. 59. (1)-(2) pontjaiban meghatározottak szerint téríti meg. 11. A hetesek, csoportfelelősök kötelessége a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, a tanulók számbavétele és a villanyoltás. Jelenteniük kell az óra elején az órát tartó tanárnak a hiányzók nevét. Az órát tartó tanár távolmaradását becsengetés után 10 perccel jelenteni kell az igazgatónak, vagy az igazgatóhelyetteseknek. 12. A tanulók 2 héten belül kötelesek igazolni a hiányzást. A hiányzás igazolásával kapcsolatos részletes szabályozás az SZMSZ-ben található, és az alábbiak szerint történik: Ha a tanuló az iskolai kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztások igazolása a tanuló és a szülő együttes kötelessége. A mulasztás igazolható orvosi igazolással, hivatalos idézéssel és félévenként legfeljebb 3 nap időtartamra a szülők által. Orvosi és szülői igazolást az ellenőrzőbe kell beírni. Az írásbeli igazolásokat, a hiányzást követően két héten belül a szülő, gondviselő vagy a kollégiumi nevelőtanár aláírásával ellátva át kell adni az osztályfőnöknek. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőre nem igazolja távolmaradását. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetes engedélyt kapott 1-1 tanítási óráról az osztályfőnökétől, vagy helyettesétől, félévente 1-3 tanítási napról osztályfőnökétől, ennél több nap esetén az iskola igazgatójától. 13. Az a tanuló, aki valamely tantárgyból bukásértesítőt kap, nem utazhat sítáborba előzetes jelentkezése ellenére sem. Az általa korábban befizetett részvételi díj nem kerül visszafizetésre. Igazoltnak tekintett hiányzások: OKTV első fordulója: a verseny napja, OKTV második fordulója: 3 munkanap és a verseny napja, OKTV döntő: 5 munkanap és a verseny napja. Egyéb közlönyös versenyek: első forduló: a verseny napján az óra, második forduló: 1 munkanap és a verseny napja, döntő: 3 munkanap és a verseny napja. Egyéb, nem közlönyös versenyek: egyéni elbírálás alapján, osztályfőnöki hatáskörben. 8

9 Diákolimpia döntő: 2 munkanap és a verseny napja. Nyelvvizsgákra való felkészülés: 3 munkanap nyelvenként és szintenként egy évben egyszer, valamint a nyelvvizsga napjai. Előrehozott érettségi vizsga szorgalmi időszakban: az érettségi vizsga napját megelőző nap, amennyiben az tanítási nap, valamint a vizsga napja. KRESZ-vizsgák tanítási időbe eső része, amennyiben csak egy-két tanítási órát érint és a tanuló igazolást hoz róla. Felsőoktatási intézmények nyílt napjain való részvétel a végzős tanulók számára: maximum 2 nap. A tanulók részvételükről kötelesek igazolást hozni az érintett felsőoktatási intézményektől. Megjegyzés: a tanuló kötelessége az osztályfőnök előzetes tájékoztatása a fent említett hiányzások esetében. 14. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei: Az órán tanúsított fegyelmezetlen magatartásért a szaktanár a tanulót írásbeli figyelmeztetésben részesíti, amelyet rögzít az osztálynaplóban és az ellenőrzőben. Tanítási időben és a tanórákon kívüli iskolai foglalkozásokon előforduló fegyelmi vétségekért azok súlyosságától függően az osztályfőnök figyelmeztetésben, intésben, illetve megrovásban részesíti a tanulót az alábbiak szerint: osztályfőnöki figyelmeztetés: magatartási vétségért, 1 igazolatlan óra után, 3 igazolatlan késés után, 3 szaktanári figyelmeztetés után, osztályfőnöki intés: bármely, az osztályfőnöki figyelmeztetésnél felsorolt vétség esetén, ha már van osztályfőnöki figyelmeztetése, illetve 3 igazolatlan óra után, osztályfőnöki megrovás: bármely, az osztályfőnöki figyelmeztetésnél felsorolt vétség esetén, ha már van osztályfőnöki intése, illetve 6 igazolatlan óra után. További súlyos kötelességszegés esetén a tanuló igazgatói figyelmeztetésben, intésben, illetve megrovásban részesül az alábbiak szerint: igazgatói figyelmeztetés: súlyos fegyelmi vétségért, illetve 10 igazolatlan óra után, igazgatói intés: bármely, az igazgató figyelmeztetésnél felsorolt vétség esetén, ha már van igazgatói figyelmeztetése, illetve 15 igazolatlan óra után, igazgatói megrovás: bármely, az igazgató figyelmeztetésnél felsorolt vétség esetén, ha már van igazgatói intése, illetve 20 igazolatlan óra után. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 9

10 A fegyelmi büntetés lehet megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából. Az utolsó két esetben a tanköteles tanulót érintően a szülő köteles új iskoláról gondoskodni gyermeke számára. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelességszegés óta három hónap már eltelt. A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rendelkezései az irányadóak. 15. Az iskolai ünnepélyeken a lányoknak fehér blúzban, az iskola címerével ellátott sálat viselve, sötét szoknyában, vagy nadrágban, a fiúknak pedig fehér ingben, az iskola címerével ellátott nyakkendőben és sötét szövetnadrágban kell megjelenniük és az alkalomhoz illő magatartást kell tanúsítaniuk. A szalagavatón és a ballagáson a lányok elegáns színű (szürke, sötétkék, fekete) és szabású kosztümöt, a fiúk pedig hasonló stílusú öltönyt is viselhetnek. 16. Tandíj A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott, július 1-jei 28/2008. (VI. 27.) rendelettel módosított 15/2005. (V. 31.) rendelete szabályozza a nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányainak és a külföldön megkezdett tanulmányok magyarországi folytatásának kérdését. A vonatkozó törvény 92. (7) bekezdése alapján a nem magyar állampolgár az iskolai ellátásért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra eső hányadát. Az önkormányzat az Nkt. 92. (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárokra vonatkozó díjfizetési kedvezményeket és mentességeket állapított meg: (1) Mentesül a meghatározott, iskolai ellátásért fizetendő díj megtérítése alól a Nkt. 92. (7) bekezdésében megjelölt nem magyar állampolgár tanulmányai első félévében. (2) Az iskola tandíjszabályzatában meghatározott, iskolai és kollégiumi ellátásért fizetendő díjat a Nkt. 92. (7) bekezdésében megjelölt nem magyar állampolgárok nappali tagozaton folytatott tanulmányai második félévétől kezdődően az alábbiak szerint csökkenteni kell: Tanulmányi átlag A kedvezmény mértéke 4,5 felett 100 % 4,1-4,49 között 95 % 3,51-4,00 között 90 % 3,5-ig 80 % 10

11 A köznevelési törvény 92. (5) bekezdése alapján azok a tanulók, akiknek szülei a Magyar Köztársaság területén három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkeznek és hivatalosan igazolható keresőtevékenységet folytatnak, a magyar állampolgárságú tanulókkal azonos feltételekkel vehetnek részt a közoktatásban, vagyis tanulmányi átlagtól függetlenül tandíjmentesek. Ehhez azonban a szülők kötelesek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozatot tenni, illetve a hivatalos igazolásokat benyújtani az iskolának az érintett tanév kezdésekor. IV. Munkarend, az iskolai élet szabályai 1. A nevelés és az oktatás a heti órarend alapján a kijelölt tantermekben folyik. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek időtartama 10, illetve 20 perc. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. Csengetési rend: Összevont 0. és 1. óra óra óra óra óra óra óra óra A délutáni foglalkozásokat legkorábban kor lehet elkezdeni. 2. A tanulók óra után csak iskolai rendezvényen való részvétel céljából, illetve külön engedéllyel tartózkodhatnak az iskola épületében. 3. Tanítási időben az iskola épületét ig csak az ellenőrzőbe beírt, vagy a kilépő cédulára bejegyzett osztályfőnöki engedéllyel lehet elhagyni. Ellenkező esetben a tanuló súlyos fegyelmi vétséget követ el. Az ellenőrzőbe előzetesen beírt szülői kérelmet is alá kell íratni az osztályfőnökkel, vagy az osztályfőnök helyettesével, esetleg a szaktanárral. 4. Az iskolában talált tárgyakat és felszereléseket a portán kell leadni. 5. A tanórákon, iskolai foglalkozásokon és a tanulmányi versenyeken nem szabad mobiltelefont, valamint szórakoztató és telekommunikációs elektronikai eszközöket használni. 6. Az iskola egész területén tilos a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata. 7. Az iskola helyiségeinek használata 11

12 Iskolánk könyvtárát, sportpályáit, számítógéptermeit, uszodáját, tornacsarnokát, kondicionáló termét és zenekari próbatermét a felelős tanárok engedélyével, felügyeletével a nyitvatartási időben minden tanuló használhatja. A fenti létesítményeknek a felelős tanárok és az igazgató által meghatározott működési rendje van, amit be kell tartani. Osztályok, szakkörök, diákkörök iskolánk termeit tanórán kívüli foglalkozásokra, igazgatói engedéllyel óráig használhatják. Ezeket a rendezvényeket az osztályfőnök, vagy más tanár jóváhagyásával és felügyelete mellett lehet megtartani. Az igényeket a bejelentkezések mellett tudja teljesíteni az iskola. A óra közötti rendezvényekről az igazgatóságot, a gondnokságot és a portai ügyeletet is értesíteni kell a foglalkozás felelősének. 8. Munka-, tűz- és balesetvédelem, óvó rendszabályok Az iskola munka-, tűz- és balesetvédelmével kapcsolatos teendőit a dolgozóival és tantestületével rendszeresen ismertetni kell. Pedagógusok esetében ez a tanévet előkészítő értekezleten történik, más alkalmazottaknál a munkába álláskor, illetve minden évben egy alkalommal továbbképzés formájában. Az ismertetésről jegyzőkönyvet, a résztvevőkről jelenléti ívet kell vezetni. Az iskola tanulóinak oktatása az első tanítási napon osztályfőnöki óra keretében, szaktantermek, laboratóriumok esetén az első alkalommal ott megtartott tanítási órán történik. Kötelező ez az ismertetés a kémia, fizika, számítástechnika, biológia szaktantermek és laboratóriumok, a tornaterem, a sportudvar kondicionálóterem és az uszoda esetében, továbbá minden olyan teremben, ahol annak funkciója folytán az általánostól eltérő veszélyforrásnak vannak kitéve a tanulók. Az ismertetés idejét és a jelenlévők névsorát rögzíteni kell a haladási naplóba. Nem kezdheti meg tanulmányait a tanuló addig, amíg nem vesz részt munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatáson. A balesetvédelem alapelvei, tennivalók Minden pedagógus kötelessége, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, azok elsajátításáról meggyőződjön, továbbá ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, megtegye a szükséges intézkedéseket. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetet haladéktalanul jelenteni kell az iskola igazgatójának, s azt ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. Súlyos balesetet a nevelési oktatási intézménynek azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. Súlyos az a tanulói baleset, mely: a sérült halálát, valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, vagy jelentős mértékű károsodását, orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, súlyos csonkolást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 12

13 a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott. Minden tanulói balesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló esetek megelőzésére. Intézményi védő, óvó rendszabályok Az intézményben felhalmozott értékek, valamint az épületet használó tanulók és dolgozók személyes tárgyainak védelme érdekében óvó-védelmi rendszabályokat kell alkalmazni az épület használatával kapcsolatban. Az iskola épületét tanítási időben óra között csak az iskola dolgozói, tanulói és bérlői használhatják. Az érkező más személyeknek igazolni kell magukat a portaszolgálatot ellátó dolgozónál, s közölni látogatásuk célját és a megkeresendő személyt. Az épületbe csak azok mehetnek be - adataik meghagyása mellett - akik hivatalos ügyet intéznek, az iskola dolgozóit halaszthatatlan okok miatt keresik, vagy az iskola hívta, idézte őket. Más személyeket az épületbe beengedni az igazgató engedélye nélkül nem lehet. A tanulók napközbeni mozgását óraközi szünetekben az épületbe és az épületből a portaszolgálat mellett tanári felügyelet is ellenőrzi óra után és tanítási időn kívüli időpontokban az épületet használó személyek, a csoportot vezető felügyelő által megjelölt számban mehetnek be, tartózkodhatnak az épületben. A csoportvezető engedélyt kaphat kísérők (szülők, szurkolók, segítők stb.) beengedésére is. Az épületet ilyen módon használók csak a megállapodás szerinti időben és helyiségben tartózkodhatnak az épületben. Az iskola helyiségeiben tárolt értékekért, a helyiség zárásáért az ott tartózkodó személyek felelősek. Akár csak rövid idejű távozáskor is minden helyiséget és előteret be kell zárni. Az iskola tantermeit és csoportszobáit abban az esetben lehet napközben nyitva hagyni, ha ott tanulócsoport tartózkodik. Az utolsó tanítási órát követően és a délutáni foglalkozások után a termek ablakait és ajtaját mindig be kell zárni. Az iskola vagyontárgyainak védelme az iskola minden dolgozójának és tanulójának kötelessége. Azonnal értesíteni kell a portai szolgálatot és az igazgatót, ha vagyontárgy eltulajdonítása történik, vagy annak veszélye áll fenn. Az iskola tanulói - a fűtési idényben - kabátjukat az épület alagsorában lévő ruhatárban helyezik el, ahol gondoskodnak azok lezárásáról. A ruhatárat mindaddig használni kell, amíg az épületben tartózkodnak (délutáni foglalkozások alatt is). Különös értéket képviselnek a számítógépteremben lévő berendezések. Azok védelmére fokozottan ügyelni kell. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére A rendkívüli események (továbbiakban: bombariadó ) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe. A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola technikai személyzete (elsősorban a takarító személyzet) a mindennapi feladatok végzésekor köteles ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem tapasztalható. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul kötelesek az igazgatónak jelenteni. Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak: 13

14 Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének vagy az iroda dolgozóinak. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót. A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan, erős csengetés hangjelzéssel történik, valamint, lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni. Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület ezzel ellentétes utasítás hiányában az iskola főbejárata előtti utcarész. A felügyelő tanárok a náluk lévő dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni. A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben tartózkodni tilos! Amennyiben a bombariadó az érettségi vizsgák időtartama alatt történik, az iskola igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak bejelenteni, valamint gondoskodni az érettségi vizsga mielőbbi folytatásának megszervezéséről. Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet regisztráló munkavállaló törekedjék arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban. A bombariadó lefújása folyamatos hangjelzéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével. V. Az iskolai létesítmények és helyiségek használati rendjének részletes szabályozása. Az étterem használati rendje 1. Ebédelni órától ig lehet. 2. A tanulóknak érkezés szerint sorba kell állniuk. 3. Ebéd után a tálcákat, a tányérokat és az evőeszközöket mindenkinek vissza kell vinnie. A tanári szoba működési rendje 1. A tanári szobában tanári felügyelet nélkül diákok nem tartózkodhatnak. Ruhatári rend 14

15 1. Az alagsorban elhelyezett ruhatár használata a fűtési idény kezdetétől kötelező. 2. A kabátokat védő acélsodrony rögzítéséhez szükséges lakatról mindenki maga gondoskodjon. 3. Mindenki a saját osztályának kijelölt helyet használja. 4. Több acélsodrony összefűzése, összelakatolása balesetveszélyes, tilos. 5. A ruhatárban elhelyezett ruházatban senki ne hagyjon értéket! Táskát, hátizsákot nem szabad a ruhatárban elhelyezni. A könyvtár használata 1. Az iskola könyvtárát a Tóth Árpád Gimnázium minden diákja és dolgozója ingyen használhatja. 2. A könyvtár az oktatás ideje alatt van nyitva heti negyven órában. A tanítási szünetekben zárva van. 3. A 9. évfolyam osztályainak első szülői értekezletén a szülők FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZATOT írnak alá, amely az érettségiig érvényes. 4. A diákok legkésőbb a szóbeli érettségijük napjáig kötelesek visszahozni a kölcsönzött könyveket. 5. Az olvasók kötelesek könyvtári tartozásaikat rendezni, mielőtt munkaviszonyuk, illetve tanulói jogviszonyuk a gimnáziumban megszűnik. 6. Az elhagyott vagy megrongálódott könyveket az olvasónak pótolnia kell: ez lehet új és antikvár példány is. 7. A könyvek és egyéb könyvtári dokumentumok kölcsönzése az olvasók igényei szerint történik mind időben és darabszámban. A biológia-kémia szaktanterem működési szabályzata 1. Általános szabály, ha a tanár nem tartózkodik a laborban, szaktanteremben, akkor azt zárva kell tartani. Kulcs csak a tanárnál, laboránsnál lehet! 2. A tanulókat (minden osztályban) minden tanév kezdetén tűz- és balesetvédelmi oktatásban kell részesíteni. A tanórákon csak olyan tanuló tartózkodhat, aki aláírásával igazolta, hogy a fenti oktatáson részt vett és magára nézve kötelezőnek tekinti az ott elhangzottakat. 3. A kémia és biológia órákon a tanulóknak munka közben ismerniük kell az európai szabvány szerint feliratozott és szimbólumokkal ellátott használati anyagok kezelési szabályait, biztonságos felhasználásukat! 4. Az órai munkához előkészített tálcát a szertárból csak tanári kísérettel lehet elvinni és visszavinni. A kísérletekhez csak ép eszközök használhatók! 5. A laboratóriumban a kísérletekhez a pamut (műszálmentes) köpeny használata ajánlott. A hosszú hajú tanulók hajukat kötelesek hátrafogni! 6. A laborban, szaktanteremben alapvető követelmény a rend és a tisztaság, ahol a tanulók fegyelmezetten, egymást nem zavarva dolgozhatnak. A kísérletek során a műveletek előírt sorrendjét be kell tartaniuk, és csak engedélyezett munkákat végezhetnek! Helyüket csak a munkával kapcsolatban hagyhatják el! A szaktanteremben található elektromos- és gázkészülékekhez a tanuló nem nyúlhat! 15

16 7. Az egészségre ártalmas anyagokkal kísérletet csakis a vegyi fülkében végezhetnek, tanári irányítás mellett. Illó, gyúlékony anyagokkal nyílt lángtól távol, nyitott ablak mellett végezzük a munkát! 8. A laboratóriumban étkezni szigorúan tilos! Inni is csak a többi laboratóriumi edénytől jól megkülönböztethető, külön erre a célra alkalmas ivópohárból szabad! 9. Takarékoskodjunk az energiával és a vegyszerekkel! Villanyt, gázt, vizet ne fogyasszunk feleslegesen! 10. A tanulókísérletek után a diákok kötelesek a használt eszközöket tisztán a tálcára visszarakni! 11. A laboratóriumi lefolyókba tömény savat, lúgot, szemcsés, darabos anyagokat kiönteni szigorúan tilos! A vegyszermaradékokat tanári irányítással hatástalanítani kell a falitáblán feltüntetett szabályok szerint, különös figyelemmel a veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésére! 12. Alapszabály, hogy minden vegyszer méregként kezelendő, vegyszert kóstolni, beleszagolni szigorúan tilos! A gimnázium számítógépes rendszerének használata 1. Tanulók a számítástechnika tantermekben csak felügyelet mellett tartózkodhatnak. 2. A terembe kabátot, ételt, italt bevinni nem szabad. 3. A táskákat a terem bejáratánál, a fal mellett kell elhelyezni. 4. A teremben úgy kell közlekedni és viselkedni, hogy a vezetékek és a berendezések ne sérüljenek. 5. Minden tanuló felelősséggel tartozik a tanterem rendjéért és az általa használt eszközökért. 6. A teremben fokozottan kell figyelni a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartására. 7. Áramszünet után biztosítani kell az egyes számítógépek fokozatos visszakapcsolását az elektromos rendszerbe. 8. Bármilyen hibát, rendellenességet azonnal jelenteni kell a foglalkozást vezető tanárnak. 9. A számítógépek konfigurációját tanuló nem módosíthatja. 10. A számítógépes rendszert mindenki csak a számára engedélyezett azonosítóval használhatja. 11. A foglalkozások elején a tanulók a kapott azonosítóval jelentkezzenek be a számítógépes rendszerbe, a foglalkozások végén jelentkezzenek ki a rendszerből. 12. A számítógépek használata során figyelemmel kell lenni az energiával való ésszerű takarékosságra. A számítógépeket minden olyan tanóra végén le kell állítani, amelyet nem követ közvetlenül informatika óra az adott tanítási napon. 13. Tilos minden olyan tevékenység, amely a számítógépes rendszer biztonságát veszélyezteti. Különösen veszélyesek a külső forrásból származó, nem megbízható helyekről származó programok futtatása ( ben kapott, Internetről letöltött szoftverek stb.). 14. Tilos minden olyan tevékenység, amely a rendszer többi felhasználójának kárt okoz, mások munkáját akadályozza. 15. A számítógépes rendszerben kizárólag az iskolai munkához szükséges fájlok tárolhatók, illetve használhatók. 16. A feleslegessé váló, vagy régebbi állományokat le kell törölni, illetve lemezre, CD-re kell menteni. 16

17 17. Tilos pornográf és nem publikus információk mozgatása a hálózaton! Tilos pornográf site-ok látogatása! Az uszoda működési rendje 1. Az uszodába csak az öltözőn keresztül lehet belépni. 2. Az első foglalkozás előtt minden tanulót kötelező balesetvédelmi oktatásban részesíteni. 3. Az intézmény az uszoda működése alatt, két műszakban úszómester jelenlétéről gondoskodik. 4. Az úszómester feladata az uszoda házirendjének betartása, és betartatása. Felelős a munkaköri leírásban foglaltak szerint az uszodában történtekért. 5. Délelőtti tanítási órákon, illetve délutáni csoportoknál az öltözők zárásáról az úszómester gondoskodik. Ennek elmulasztása esetén az öltözőben hagyott értékekért az úszómester felelősséggel tartozik. 6. A lakossági úszásnál az öltözőszekrény használata kötelező. A szekrény kulcsáért mindenki saját maga felelős. Hajszárítót nem tudunk biztosítani mindenki számára. 7. Lakossági úszás ideje alatt az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk. 8. Az uszodát nyílt sebbel rendelkező személyek, bőrbetegségben, illetve fertőző betegségben szenvedők nem használhatják. 9. Úszás előtt és után kötelező a zuhanyzás. 10. Úszósapka használata kötelező. Úszószemüveg használata ajánlott. 11. A medence szélén futni tilos, csúszásveszély miatt papucs használata ajánlott. 12. Vízbe ugrálni tilos.(kivéve az úszásoktató jelenlétében, tanóra vagy csoportos oktatás keretében.) A kondicionáló terem működési rendje 1. A kondicionáló termet az iskola dolgozói, a diák-sportegyesületi tagok, és a pártoló tagok használhatják. 2. Délutáni testnevelési órák ideje alatt a kondicionáló termet az oda beosztott csoport használhatja. 3. A diákok hétköznapokon 14:30-17:30 óra között felügyelet mellett, használhatják a termet. 4. Az iskola dolgozói és a pártoló tagok hétköznapokon 14:30-21:00, szombaton és vasárnap óra között használhatják a termet. 5. A diák-sportegyesületi kártyát a használat idejére le kell adni a portán. 6. A kondicionáló termet egyedül senki nem használhatja. 7. Melegítés nélkül a gépeken dolgozni tilos. Ajánlott, a fokozatosság elvét betartani! 8. Az edzés befejezésével mindenki köteles az eszközöket az állványra visszatenni, és az edzés ideje alatt a rendre fokozottan ügyelni. 9. Bármilyen rongálást az edzés után és az edzés megkezdése előtt jelenteni kell! 10. Hibás, sérült gépet használni tilos! 11. Az okozott kárt a törvényben meghatározottak szerint, mindenki köteles megtéríteni. 12. A teremben csak tiszta sportcipőben és sportfelszerelésben lehet tartózkodni! 13. Átöltözni az AA.21 és az AA.23-as alagsori öltözőkben lehet. 17

18 14. A kondicionáló terem működési rendjét minden használó köteles betartani és betartatni! A tornaterem használati rendje 1. A tornatermet a szünetekben, illetve tanórán kívüli időszakban -lehetőség szerint zárva kell tartani. 2. A teremben a testnevelő tanár engedélyével lehet tartózkodni. 3. A tanulók a tornatermi órákon csak tiszta sportcipőben vehetnek részt. 4. A tornaterem csak sportcélokra vehető igénybe. 5. A tornaterembe élelmet bevinni és étkezni tilos. 6. A tornateremben a tanóra alatt, a lelátón csak a felmentett tanulók tartózkodhatnak. 7. A tornaterem beosztásáért és használatáért, a tanórák ideje alatt a testnevelő tanárok a felelősek. 8. A sportszertárakban ügyelni kell a szertár rendjére, a sportszereket olyan állapotban és helyre kell letenni, amely nem jelent balesetveszélyt. 9. Az okozott kárt mindenki a törvényben meghatározottak szerint köteles, jelenteni és megtéríteni, amennyiben ez nem a teremben levő eszközök természetes elhasználódása által keletkezett. 10. A termet elhagyva az utolsó csoport köteles a világítást lekapcsolni. Az öltözők használati rendje 1. Tanórai időszakban az öltözőkulcs a testnevelő tanároknál található. A testnevelő vagy a megbízott diák zárja ill. nyitja az öltözőt. 2. Az öltözők rendjéért minden tanuló felelős. 3. Tanórákon az öltözőket zárva kell tartani. 4. Foglalkozások ideje alatt az öltözőkben senki sem tartózkodhat. 5. Az öltözőt elhagyva az utolsó tanuló/vendég köteles az ablakok, vízcsapok zárásáról és a világítás lekapcsolásáról gondoskodni! A sportudvar használati rendje 1. A sportudvar használatát a tanórák és a DSE- foglalkozások ideje alatt a testnevelőkkel kell egyeztetni. Engedély nélküli használata tilos! 2. Az udvaron található sportszerek és védőháló megóvása a használók kötelessége. 3. A távolugrógödör homokját használat előtt fel kell lazítani. 4. Használat után a távolugrógödröt be kell fedni, a kerti szerszámokat a helyükre vissza kell tenni. 5. Az udvar világításáról testnevelőkkel, vagy az épület-felügyelettel egyeztetve a portai személyzet gondoskodik. Bármilyen okozott kárt vagy rongálást azonnal jelenteni kell. 6. A sportudvaron alkalomszerűen személy és tehergépkocsi forgalom is előfordul. Ilyen esetben az udvaron tartózkodóktól is fokozott figyelmet kérünk! 18

19 A stúdió működési rendje 1. A stúdió helyiségében az oktatástechnikuson kívül csak a diákönkormányzat által támogatott diákstáb tagjai tartózkodhatnak reggel 6.30-tól délután óráig. 2. A második és harmadik óra közötti szünet a Hírpercek ideje, amikor a rádiósok tájékoztatást nyújtanak az iskolát és a diákságot érintő programokról. 3. A többi óraközi szünetben az iskolarádió elfogadható hangerőn zenét sugároz. A zeneszolgáltatást egy perccel becsengetés előtt be kell szüntetni. 4. A stúdiósok részt vesznek az iskolai rendezvények technikai lebonyolításában. Ezen események után további két órát tartózkodhatnak a stúdióban. A zenekari próbaterem működési rendje A zenekari próbateremben a gimnázium zenekara tartja a próbákat, és tárolja a hangszereket, valamint a hangosításhoz szükséges technikai eszközöket. A próbatermet csak a felelős engedélyével és felügyeletével használhatják a zenekari tagok, külön időbeosztás szerint. VI. A házirend hozzáférhetősége Az iskola biztosítja a tanulók és a szülők számára az SZMSZ, a Pedagógiai Program és a Házirend megismerését. 1. Az iskola minden tanulójának a beiratkozáskor át kell adni a házirend egy példányát. 2. Minden osztályteremben ki kell függeszteni a házirend teljes szövegét. 3. A házirend egy példánya megtalálható a könyvtárban, a tanári szobában, az iskola portáján és az iskola diáktanácsának az irodájában. 4. Az érvényes házirendet és a szervezeti és működési szabályzatnak közvetlenül a diákokra vonatkozó részeit az osztályfőnök az első osztályfőnöki órákon szükség szerint folyamatosan ismerteti a tanulókkal. A szülők az első szülői értekezleten kapnak tájékoztatást ezekről a dokumentumokról, a felmerülő problémákkal időpontot egyeztetve, illetve az igazgatói fogadóórán felkereshetik az osztályfőnököt és az iskolavezetés tagjait. 5. A házirend felülvizsgálatára, módosítására a házirend megalkotásában törvény alapján hatáskörrel rendelkezők a tanév folyamán javaslatokat tehetnek, amelyeket a házirendnek jogszabály által előírt következő módosításakor figyelembe kell venni. A Házirend szeptember 1-jén lép hatályba. Debrecen, március Fenyősné Kircsi Amália mb. intézményvezető

20 20

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító:

A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: 031199 I. Bevezetés 1. A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 13.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma TÉRÍTÉSI DÍJ- ÉS TANDÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT 2014. április 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84 62/551-548 OM azonosító: 200917 www. mffg.hu

Részletesebben

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013.03.28. Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. (4) bekezdés szerint

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1.

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény OM-azonosítója: 035165 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata

A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata A Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata 1/119 Tartalomjegyzék Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A Munkácsy

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND Nem magyar anyanyelvű tanulók iskoláztatása 1. Az eljárásrend hatálya Az

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben