A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE. Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: 031199"

Átírás

1 A TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Az intézmény székhelye: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. OM-azonosító: I. Bevezetés 1. A házirend a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 13. (1); 25. (2),(3),(5); 46. (1); 48.(1),(3); 58. (1),(3),(4),(5),(8) és a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról intézkedő 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 35. (7), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet II. fejezet 5. pont 5. (1),(2)a)b)c)d)f)g) bekezdései alapján az iskola Pedagógiai Programjával, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban készült. 2. A házirend a debreceni Tóth Árpád Gimnázium tanulóinak jogait, kötelességeit, az iskola életét meghatározó szabályokat és a munkarendet tartalmazza. Szabályai kötelezőek az iskola tanulóira, tanáraira, más alkalmazottaira és a tanulók szüleire, gondviselőire. 3. A házirend elfogadásának menete: az első változatot az igazgató javaslata alapján a nevelőtestület március 26-án fogadta el. A diákönkormányzat véleményezési jogát március 27-én, a szülői választmány március 27-én gyakorolta. A házirend hatálybalépésének dátuma: szeptember 1. II. A tanulók jogai 1. A tanulók használhatják az iskola létesítményeit, a rendelkezésre álló eszközöket. A fenti létesítményeknek a felelős tanárok és az igazgató által meghatározott működési rendje van, amit be kell tartani. (A részletes szabályozást lásd az V. fejezetben.) 2. A tanulók rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek. Az iskolaorvos végzi el a kötelező szűrővizsgálatokat, beadja a kötelező oltásokat. A szakorvosi vélemény figyelembevételével a tanulót részlegesen, vagy teljesen felmentheti a testnevelés alól 1 tanév tartamára, illetve gyógytestnevelésre utalhatja. 3. A tanuló a köznevelési törvény 46. -ának (6)/l bekezdése alapján állapotától, személyes adottságától vagy sajátos helyzetétől függően, az iskola igazgatójától kérheti felmentését bizonyos tantárgyak óráin való részvétel alól. 4. A tanuló a követelményeket nemcsak órára járással, hanem magántanulói státuszban is teljesítheti a tanuló és a szülő kérésére, illetve szakértői vélemény alapján. A magántanulót valamennyi kötelező tanóra látogatása alól fel kell menteni, minősítése osztályozóvizsga keretében történik. 5. A tanuló vendégtanulói jogviszonyt létesíthet másik iskolával, amennyiben az anyaintézmény képzési rendjében nem szerepel a tanulni kívánt tantárgy. Órarendi akadályok esetén a követelményeket osztályozóvizsgával lehet teljesíteni. Vendégtanulói jogviszony keretében érettségi vizsga is tehető másik tanintézményben, ha az iskola igazgatója fogadja a tanuló érettségi jelentkezését. 1

2 6. A tanuló joga, hogy kérje átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. Tanköteles tanuló esetén szülői kérelem és az átvevő iskola befogadó nyilatkozata, nem tanköteles, de kiskorú tanuló esetén pedig szülői kérelem szükséges a tanulói jogviszony megszüntetéséhez. A tanköteles tanuló jogviszonyának megszűnése és a másik iskolába való átvétel azonos dátummal dokumentálandó. 7. A tanuló, családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkeztetésben és/vagy ingyenes, illetve kedvezményes tankönyvellátásban részesülhet, amennyiben megfelel a jogszabály, illetve a helyi intézményi szabályok által előírt feltételeknek. 8. Amennyiben a tanuló betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe venni az étkeztetést, be kell jelentenie az iskola ebédmegrendelésekkel foglalkozó dolgozójának. A bejelentést követő naptól a tanuló a távolmaradás idejére mentesül a díjfizetés alól. 9. A tanulók kezdeményezhetik diákkörök létrehozását és részt vehetnek azok munkájában. Az iskola, lehetőségeihez képest biztosítja a működési feltételeket. Egy diákkör létrehozható, ha van felnőtt segítője és megfelelő programja. 10. A tanulókat semmiféle hátrány nem érheti nemzeti és etnikai hovatartozásuk miatt. Iskolánkban tiszteletben kell tartani a tanulók lelkiismereti és vallásszabadságát. Senki sem késztethető lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződésének megvallására, illetve megtagadására. Tanulói, illetve szülői igény esetén az iskola biztosítja a fakultatív hit- és vallásoktatás feltételeit. A foglalkozások idejét és helyét a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményének kikérése után jelöli ki, miközben együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. A diákok jogainak gyakorlása nem ütközhet jogszabályba, és nem korlátozhatja mások jogait, továbbá nem zavarhatja a tanítási órákat. A tanulóknak tiszteletben kell tartaniuk diáktársaik, valamint az iskola vezetői, pedagógusai és alkalmazottai emberi méltóságát. 11. A tanulók választójoggal rendelkeznek és választhatók diákképviseletbe, diákönkormányzatba. A diákönkormányzat évenként kialakítja saját ütemtervét és dönt egy tanítás nélküli munkanap programjáról, amelynek tervezetét a diákvezető két héttel a diákönkormányzati nap előtt átadja az iskola igazgatójának, és amelyről a nevelőtestület véleményt nyilvánít. A diákönkormányzat vezetője 5 munkanappal a diákönkormányzati nap előtt visszakapja a véleményezett programot. Iskolánk éves programjának összeállításakor a nevelőtestület határozza meg a diákönkormányzati nap időpontját. 12. A tanulók a diákönkormányzaton keresztül véleményt nyilváníthatnak a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben. Nagyobb közösségen legalább egy évfolyam tanulóit értjük. A diáktanács tagjai a felmerült problémával írásban vagy szóban a DÖK-segítő tanárhoz fordulhatnak, aki a kérdéseket eljuttatja az illetékeshez. Érdemi választ 15 napon belül kapnak az érintettektől a tanulók. Az évenként megtartott diákközgyűlésen a tanulók közvetlenül is tehetnek fel kérdéseket az iskola vezetőségének, illetve tanárainak. Érdemi választ azonnal, vagy 15 napon belül kapnak. 13. A tanulók problémáikkal felkereshetik a diákönkormányzat képviselőit, a szaktanárokat, az osztályfőnököt, az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket. Erre tanítási napon az óraközi szünetekben és az utolsó tanítási óra után kerülhet sor. 2

3 14. Minden tanulónak joga, hogy megfelelő formában, az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon iskolánk életével kapcsolatosan szóban, vagy írásban az iskola igazgatójánál, az igazgatóhelyetteseknél, a tanárainál. 15. A tanuló joga, hogy folyamatosan értesüljön az osztálynaplóban rögzített érdemjegyeiről, az esetleges szaktanári és osztályfőnöki. bejegyzésekről. Ez egyrészt az osztályfőnök, illetve szaktanár által történő szóbeli vagy írásbeli (dolgozatok) tájékoztatás útján történhet, másrészt az elektronikus naplóhoz a szülők részére kiosztott kódok segítségével olvasásra hozzáférést biztosítva a gyermek adataihoz. 16. A szaktárgyi témazáró dolgozat megírásáról legalább 1 héttel korábban értesüljenek a tanulók. Egy napon 1-nél több témazáró dolgozat csak az osztály/csoport több mint ötven százalékának szavazatával, közös megegyezés alapján íratható. A fentiek nem érvényesek a diákok által elhalasztott dolgozatok esetében A tanulók 3 héten belül kijavítva kapják vissza a dolgozatot. Kapjanak felvilágosítást az értékelés szempontjairól és a kapott érdemjegyről. A szaktanár hiányzása miatt kiesett idő nem számít bele a 3 hétbe. Ha a szaktanár nem értesíti a diákot az előbbiekben megadott időintervallumon belül, abban az esetben a tanuló nem köteles elfogadni a dolgozatra adott érdemjegyet, és joga van a dolgozat megismétléséhez. 17. A tanulók jelentkezhetnek nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra. 18. A nem kötelező tantárgyválasztással kapcsolatos jogok. A köznevelési törvény 46. -ának (6)b pontja alapján a tanuló joga különösen, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül. A évfolyam nem kötelező óráinak kiválasztása az adott irányultságú csoportba való beiratkozáskor történik meg. A tanuló és a szülő aláírásával igazolja a tanuló tantárgyválasztását. A 10., illetve a 11. évfolyam végén a tanuló 1 tanévre választhat a nem kötelező, emelt vagy középszintű érettségire felkészítő tantárgyi órakeretből. Az iskola igazgatója minden év április 15-ig írásban tájékoztatja a tanulókat és szüleiket a választható tantárgyak köréről, azok szintjéről, valamint arról, hogy a tantárgyat előreláthatólag melyik pedagógus fogja oktatni. A tanulók arról is értesülnek, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 14. -ának 1-2. bekezdése szerint a nem kötelező tantárgy ha azt a tanuló felveszi az adott tanévre kötelezővé válik számára. A felkészítőkre való írásbeli jelentkezés amely külön erre a célra kiállított jelentkezési lapon történik határideje minden év május 20-a. A tanuló az igazgató engedélyével, kellő indoklással módosíthatja jelentkezését. A módosítási kérelem beadásának határideje: minden év szeptember 15. A kérelmet kiskorú tanuló esetében a szülőnek is alá kell írnia. 3

4 19. A tanulók kérhetik, hogy tudásukról független vizsgabizottság előtt adhassanak számot. A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával a félév, illetve a tanév utolsó napját megelőző 30. napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy melyik tantárgyból kíván vizsgát tenni. Mulasztás miatt, a nevelőtestület által engedélyezett osztályozó vizsga esetében a független vizsgabizottság előtt történő vizsgázás szándékát az engedély megadását követő öt napon belül kell jelezni. A tanuló saját, illetve szülői kérésre javítóvizsgát is tehet független vizsgabizottság előtt, amennyiben ezt a szándékát a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül jelzi az iskola igazgatójánál. A fent említett bármely típusú független vizsga díjköteles. A vizsgadíj összege tantárgyanként nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. /229/2012. Korm.rendelet 35. (7)/ 20. A tanulmányok alatti vizsgák rendje A tanulmányok alatti vizsgák, amelyeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet ok szabályoznak: a javítóvizsga, a pótló vizsga, az osztályozó vizsga (egész éves vagy féléves tananyagból), a különbözeti vizsga (másik osztályból vagy iskolából történő átvétel esetén, az igazgató előírása alapján), a beszámoltató vizsga (1-2 hónapos tananyagból, engedélyezett, igazolt hiányzás esetén, illetve előrehozott érettségi vizsga előfeltételeként a május-júniusi tananyagból), a felvételi vizsga. Az osztályzatok megállapításához kötelező vizsgát tennie: a magántanulónak, a tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) - engedéllyel - rövidebb idő alatt eleget tévő tanulónak, jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem osztályozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület számára engedélyezi; vagy félévkor kötelező módon, ha a hiányzása a meghatározott mértéket már addigra meghaladta, és érdemjeggyel nem osztályozható, másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola igazgatója előírja, előzetes kérelemre: független vizsgabizottság előtti vizsga esetén. Az osztályozó vizsgát a következő tanév tantervi anyagából mindig a tanév megkezdését megelőzően kell letenni. 4

5 Csoport- vagy iskolaváltás miatt előírt osztályozó vagy különbözeti vizsgát szintén a tanévkezdet előtt kell teljesíteni. A pozitív elbírálás feltétele, hogy a tanuló minimálisan jó (71%-os) eredményt érjen el a vizsgán. A tanév rendjébe illesztett vizsgaidőszakok: a tanévkezdést megelőző hét (augusztus utolsó hete): teljes év (évek) tantervi anyagából /jelentkezési határidő: június 15./, április közepe: azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit kívánnak tenni a tárgyév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában /jelentkezési határidő: február 15./. A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell megszervezni. A számonkérés formája minden tantárgy esetében (a javító-, pótló és osztályozó vizsgákon) írásbeli és szóbeli, kivéve az informatikát és a testnevelést, amelyből csak gyakorlati vizsga van. A különbözeti és beszámoltató vizsgák (pl. a május-júniusi tananyagból) csak írásbeli (informatika és testnevelés esetén gyakorlati) formában zajlanak. Az írásbeli vizsgák időtartama a javító-, pótló, osztályozó és különbözeti vizsgák esetében 60 perc, a beszámoltató vizsgák esetében pedig 45 perc. Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az iskola Pedagógiai Programjának Helyi Tantervében szereplő, az adott csoportra és évfolyamra előírt tananyagtartalommal. Az értékelés rendje Az osztályozó vizsgák végső osztályzatait az alábbi százalékos sávok szerint állapítjuk meg: %: jeles 71-85%: jó 56-70%: közepes 41-55%: elégséges 0-40%: elégtelen Amennyiben a vizsga két részből áll, az értékelés az írásbeli vizsgarész 60%-os és a szóbeli vizsgarész 40%-os arányú beszámításával történik. 21. Az iskolarádió és az iskolaújság szerkesztésében iskolánk tanulói a diákönkormányzat tudtával vehetnek részt. A diákönkormányzat dönt az iskolaújság és az iskolarádió szerkesztőségének és vezetőjének kiválasztásáról. 22. Tanulmányi versenyeken való részvétel. A jelentkezés önkéntes alapon történik, egyik szaktanár sem kötelezheti diákját a versenyen való részvételre. 5

6 23. A tanulók jutalmazásának elvei Az iskola tantestülete dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sporteredményt ér el, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni A jutalmazás formái Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári (az adott tantárgy tanulása során nyújtott kiemelkedő munkáért, versenyen való részvételért), osztályfőnöki (elsősorban közösségi munkáért), igazgatói (az iskolaközösségért végzett közösségi munkáért, tanulmányi versenyeken való eredményes szereplésért, az iskola hírnevének egyéb kiemelkedő módon történő öregbítéséért), tantárgyi (az adott tantárgy tanulása során nyújtott kiemelkedő teljesítményért), A dicséretek tárgyiasult formái: dicsérő oklevél (kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi munkáért, versenyen való eredményes szereplésért), könyvjutalom (kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi munkáért, versenyen való eredményes szereplésért), aranykoszorús iskolajelvény (kitűnő tanulmányi eredményért a gimnáziumi tanulmányok alatt egy alkalommal). Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő közösségi munka részese, kimagasló sporteredményei vannak) jutalmát, kitüntetését a ballagáson, vagy a tanévzáró ünnepélyén az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. Vándordíjat közösségi, humán, reál, helytörténeti, és különféle sportágakban elért eredmények alapján adományozunk. Az iskolaközösség előtt átadott díjak (a díjak leírása az iskola szervezeti és működési szabályzatában olvasható): Az iskola legeredményesebb tanulója díj, Ágni Endre reál díj, Ugrin Károly humán díj, Vincze Lászlóné Emlékdíj, Csapó István közösségi díj, Koós Sándor díj, 6

7 Fair play díj, Magonc díj, Érdemes kollégista- vándorserleg, Az Arany János Tehetséggondozó Program Érdemes Diákja díj, Jó tanuló jó sportoló - díj (lány), Jó tanuló jó sportoló - díj (fiú), Puskás-kupa, Újhelyi-kupa, Bardi-kupa, Rotary-kupa, Közösségért-vándordíj. III. A tanulók kötelességei 1. A házirend, valamint a szervezeti és működési szabályzat vonatkozó részeinek ismerete és megtartása a TÁG minden tanulójának, pedagógusának és más alkalmazottjának kötelessége. 2. Minden tanuló kötelessége, hogy rendszeres tanulással és fegyelmezett magatartással maradéktalanul eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. 3. Minden tanuló kötelessége, hogy részt vegyen és pontosan megjelenjen a kötelező és a választott foglalkozásokon, közreműködjön a foglalkozások és a rendezvények előkészítésében és azok lezárásában. A tanórai foglalkozásról való késést a tanulónak igazolnia kell. Az órát tartó tanár joga és kötelessége a késés tényének a megállapítása és időtartamának a naplóban való rögzítése. Amennyiben az igazolatlan késések időtartamának összege eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolatlan órának minősül. Ha pedig az igazolt késések időtartama éri el a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt órának számít. Az igazolatlan órák, illetve késések a házirend III./13. pontjában meghatározott büntetési fokozatokat vonják maguk után. 4. A tanulók minden tanítási órára kötelesek magukkal hozni ellenőrzőjüket, személyi és diákigazolványukat, valamint az adott tantárgyat tanító szaktanár által meghatározott felszerelést és taneszközöket. A testnevelés órán a testnevelő tanárok által meghatározott öltözékben kell megjelenniük. 5. A tanulóknak be kell írniuk az ellenőrzőbe a tanárok által adott érdemjegyeket. Az érdemjegyeket és a tanárok bejegyzéseit a szülőkkel alá kell íratni. 6. A tanulók kötelessége, hogy óvják saját és társaik testi épségét, egészségét. A saját és mások egészségét súlyosan veszélyeztető jogellenes magatartás (dohányzás, elektromos cigaretta, illetve vízipipa használata, alkohol vagy drog fogyasztása, veszélyes tárgyak, pl. kés, fegyver birtoklása), valamint a másokat megalázó helyzetbe kényszerítő, illetve megbotránkoztató viselkedés súlyos fegyelmi vétségek. Mind az iskolában tanítási időben, mind pedig a tanítási időn kívül szervezett iskolai rendezvényeken a tiltott tanulói magatartás kategóriájába tartoznak. A tanulók egészségügyi szűrővizsgálatokon kötelesek részt venni, amelyekhez tanköteles tanuló esetében szülői hozzájárulás szükséges. 7

8 7. Amennyiben a tanulók magukra, társaikra vagy az iskola alkalmazottaira veszélyes magatartást tapasztalnak, kötelesek azt jelenteni a felügyeletüket ellátó pedagógusnak, az osztályfőnöknek, az igazgatóhelyetteseknek vagy az igazgatónak. 8. A tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásokat be kell tartani. Az iskolában történt balesetet, tűzesetet és egyéb rendkívüli eseményt azonnal jelezni kell a tanulókhoz legközelebb tartózkodó tanárnak vagy alkalmazottnak és értesíteni kell az iskola vezetőit. A tanulók minden tanév elején az osztályfőnöki órán tűz- és balesetvédelmi oktatáson vesznek részt, amit aláírásukkal igazolnak. 9. Minden tanuló köteles betartani az iskola helyiségeinek az V. fejezetben meghatározott rendjét. 10. Minden tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, közreműködjön környezete rendben tartásában, a rendezvények előkészítésében és lezárásában. Az iskolának szándékosan okozott kárt az elkövető a Nkt. 59. (1)-(2) pontjaiban meghatározottak szerint téríti meg. 11. A hetesek, csoportfelelősök kötelessége a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, a tanulók számbavétele és a villanyoltás. Jelenteniük kell az óra elején az órát tartó tanárnak a hiányzók nevét. Az órát tartó tanár távolmaradását becsengetés után 10 perccel jelenteni kell az igazgatónak, vagy az igazgatóhelyetteseknek. 12. A tanulók 2 héten belül kötelesek igazolni a hiányzást. A hiányzás igazolásával kapcsolatos részletes szabályozás az SZMSZ-ben található, és az alábbiak szerint történik: Ha a tanuló az iskolai kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztások igazolása a tanuló és a szülő együttes kötelessége. A mulasztás igazolható orvosi igazolással, hivatalos idézéssel és félévenként legfeljebb 3 nap időtartamra a szülők által. Orvosi és szülői igazolást az ellenőrzőbe kell beírni. Az írásbeli igazolásokat, a hiányzást követően két héten belül a szülő, gondviselő vagy a kollégiumi nevelőtanár aláírásával ellátva át kell adni az osztályfőnöknek. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőre nem igazolja távolmaradását. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetes engedélyt kapott 1-1 tanítási óráról az osztályfőnökétől, vagy helyettesétől, félévente 1-3 tanítási napról osztályfőnökétől, ennél több nap esetén az iskola igazgatójától. 13. Az a tanuló, aki valamely tantárgyból bukásértesítőt kap, nem utazhat sítáborba előzetes jelentkezése ellenére sem. Az általa korábban befizetett részvételi díj nem kerül visszafizetésre. Igazoltnak tekintett hiányzások: OKTV első fordulója: a verseny napja, OKTV második fordulója: 3 munkanap és a verseny napja, OKTV döntő: 5 munkanap és a verseny napja. Egyéb közlönyös versenyek: első forduló: a verseny napján az óra, második forduló: 1 munkanap és a verseny napja, döntő: 3 munkanap és a verseny napja. Egyéb, nem közlönyös versenyek: egyéni elbírálás alapján, osztályfőnöki hatáskörben. 8

9 Diákolimpia döntő: 2 munkanap és a verseny napja. Nyelvvizsgákra való felkészülés: 3 munkanap nyelvenként és szintenként egy évben egyszer, valamint a nyelvvizsga napjai. Előrehozott érettségi vizsga szorgalmi időszakban: az érettségi vizsga napját megelőző nap, amennyiben az tanítási nap, valamint a vizsga napja. KRESZ-vizsgák tanítási időbe eső része, amennyiben csak egy-két tanítási órát érint és a tanuló igazolást hoz róla. Felsőoktatási intézmények nyílt napjain való részvétel a végzős tanulók számára: maximum 2 nap. A tanulók részvételükről kötelesek igazolást hozni az érintett felsőoktatási intézményektől. Megjegyzés: a tanuló kötelessége az osztályfőnök előzetes tájékoztatása a fent említett hiányzások esetében. 14. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei: Az órán tanúsított fegyelmezetlen magatartásért a szaktanár a tanulót írásbeli figyelmeztetésben részesíti, amelyet rögzít az osztálynaplóban és az ellenőrzőben. Tanítási időben és a tanórákon kívüli iskolai foglalkozásokon előforduló fegyelmi vétségekért azok súlyosságától függően az osztályfőnök figyelmeztetésben, intésben, illetve megrovásban részesíti a tanulót az alábbiak szerint: osztályfőnöki figyelmeztetés: magatartási vétségért, 1 igazolatlan óra után, 3 igazolatlan késés után, 3 szaktanári figyelmeztetés után, osztályfőnöki intés: bármely, az osztályfőnöki figyelmeztetésnél felsorolt vétség esetén, ha már van osztályfőnöki figyelmeztetése, illetve 3 igazolatlan óra után, osztályfőnöki megrovás: bármely, az osztályfőnöki figyelmeztetésnél felsorolt vétség esetén, ha már van osztályfőnöki intése, illetve 6 igazolatlan óra után. További súlyos kötelességszegés esetén a tanuló igazgatói figyelmeztetésben, intésben, illetve megrovásban részesül az alábbiak szerint: igazgatói figyelmeztetés: súlyos fegyelmi vétségért, illetve 10 igazolatlan óra után, igazgatói intés: bármely, az igazgató figyelmeztetésnél felsorolt vétség esetén, ha már van igazgatói figyelmeztetése, illetve 15 igazolatlan óra után, igazgatói megrovás: bármely, az igazgató figyelmeztetésnél felsorolt vétség esetén, ha már van igazgatói intése, illetve 20 igazolatlan óra után. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 9

10 A fegyelmi büntetés lehet megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az iskolában a tanév folytatásától, kizárás az iskolából. Az utolsó két esetben a tanköteles tanulót érintően a szülő köteles új iskoláról gondoskodni gyermeke számára. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelességszegés óta három hónap már eltelt. A felelősségre vonás eljárásmódjára és formájára nézve a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rendelkezései az irányadóak. 15. Az iskolai ünnepélyeken a lányoknak fehér blúzban, az iskola címerével ellátott sálat viselve, sötét szoknyában, vagy nadrágban, a fiúknak pedig fehér ingben, az iskola címerével ellátott nyakkendőben és sötét szövetnadrágban kell megjelenniük és az alkalomhoz illő magatartást kell tanúsítaniuk. A szalagavatón és a ballagáson a lányok elegáns színű (szürke, sötétkék, fekete) és szabású kosztümöt, a fiúk pedig hasonló stílusú öltönyt is viselhetnek. 16. Tandíj A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott, július 1-jei 28/2008. (VI. 27.) rendelettel módosított 15/2005. (V. 31.) rendelete szabályozza a nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányainak és a külföldön megkezdett tanulmányok magyarországi folytatásának kérdését. A vonatkozó törvény 92. (7) bekezdése alapján a nem magyar állampolgár az iskolai ellátásért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra eső hányadát. Az önkormányzat az Nkt. 92. (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárokra vonatkozó díjfizetési kedvezményeket és mentességeket állapított meg: (1) Mentesül a meghatározott, iskolai ellátásért fizetendő díj megtérítése alól a Nkt. 92. (7) bekezdésében megjelölt nem magyar állampolgár tanulmányai első félévében. (2) Az iskola tandíjszabályzatában meghatározott, iskolai és kollégiumi ellátásért fizetendő díjat a Nkt. 92. (7) bekezdésében megjelölt nem magyar állampolgárok nappali tagozaton folytatott tanulmányai második félévétől kezdődően az alábbiak szerint csökkenteni kell: Tanulmányi átlag A kedvezmény mértéke 4,5 felett 100 % 4,1-4,49 között 95 % 3,51-4,00 között 90 % 3,5-ig 80 % 10

11 A köznevelési törvény 92. (5) bekezdése alapján azok a tanulók, akiknek szülei a Magyar Köztársaság területén három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkeznek és hivatalosan igazolható keresőtevékenységet folytatnak, a magyar állampolgárságú tanulókkal azonos feltételekkel vehetnek részt a közoktatásban, vagyis tanulmányi átlagtól függetlenül tandíjmentesek. Ehhez azonban a szülők kötelesek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozatot tenni, illetve a hivatalos igazolásokat benyújtani az iskolának az érintett tanév kezdésekor. IV. Munkarend, az iskolai élet szabályai 1. A nevelés és az oktatás a heti órarend alapján a kijelölt tantermekben folyik. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek időtartama 10, illetve 20 perc. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. Csengetési rend: Összevont 0. és 1. óra óra óra óra óra óra óra óra A délutáni foglalkozásokat legkorábban kor lehet elkezdeni. 2. A tanulók óra után csak iskolai rendezvényen való részvétel céljából, illetve külön engedéllyel tartózkodhatnak az iskola épületében. 3. Tanítási időben az iskola épületét ig csak az ellenőrzőbe beírt, vagy a kilépő cédulára bejegyzett osztályfőnöki engedéllyel lehet elhagyni. Ellenkező esetben a tanuló súlyos fegyelmi vétséget követ el. Az ellenőrzőbe előzetesen beírt szülői kérelmet is alá kell íratni az osztályfőnökkel, vagy az osztályfőnök helyettesével, esetleg a szaktanárral. 4. Az iskolában talált tárgyakat és felszereléseket a portán kell leadni. 5. A tanórákon, iskolai foglalkozásokon és a tanulmányi versenyeken nem szabad mobiltelefont, valamint szórakoztató és telekommunikációs elektronikai eszközöket használni. 6. Az iskola egész területén tilos a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata. 7. Az iskola helyiségeinek használata 11

12 Iskolánk könyvtárát, sportpályáit, számítógéptermeit, uszodáját, tornacsarnokát, kondicionáló termét és zenekari próbatermét a felelős tanárok engedélyével, felügyeletével a nyitvatartási időben minden tanuló használhatja. A fenti létesítményeknek a felelős tanárok és az igazgató által meghatározott működési rendje van, amit be kell tartani. Osztályok, szakkörök, diákkörök iskolánk termeit tanórán kívüli foglalkozásokra, igazgatói engedéllyel óráig használhatják. Ezeket a rendezvényeket az osztályfőnök, vagy más tanár jóváhagyásával és felügyelete mellett lehet megtartani. Az igényeket a bejelentkezések mellett tudja teljesíteni az iskola. A óra közötti rendezvényekről az igazgatóságot, a gondnokságot és a portai ügyeletet is értesíteni kell a foglalkozás felelősének. 8. Munka-, tűz- és balesetvédelem, óvó rendszabályok Az iskola munka-, tűz- és balesetvédelmével kapcsolatos teendőit a dolgozóival és tantestületével rendszeresen ismertetni kell. Pedagógusok esetében ez a tanévet előkészítő értekezleten történik, más alkalmazottaknál a munkába álláskor, illetve minden évben egy alkalommal továbbképzés formájában. Az ismertetésről jegyzőkönyvet, a résztvevőkről jelenléti ívet kell vezetni. Az iskola tanulóinak oktatása az első tanítási napon osztályfőnöki óra keretében, szaktantermek, laboratóriumok esetén az első alkalommal ott megtartott tanítási órán történik. Kötelező ez az ismertetés a kémia, fizika, számítástechnika, biológia szaktantermek és laboratóriumok, a tornaterem, a sportudvar kondicionálóterem és az uszoda esetében, továbbá minden olyan teremben, ahol annak funkciója folytán az általánostól eltérő veszélyforrásnak vannak kitéve a tanulók. Az ismertetés idejét és a jelenlévők névsorát rögzíteni kell a haladási naplóba. Nem kezdheti meg tanulmányait a tanuló addig, amíg nem vesz részt munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatáson. A balesetvédelem alapelvei, tennivalók Minden pedagógus kötelessége, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, azok elsajátításáról meggyőződjön, továbbá ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, megtegye a szükséges intézkedéseket. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetet haladéktalanul jelenteni kell az iskola igazgatójának, s azt ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. Súlyos balesetet a nevelési oktatási intézménynek azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. Súlyos az a tanulói baleset, mely: a sérült halálát, valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, vagy jelentős mértékű károsodását, orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, súlyos csonkolást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 12

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2013. Hatvan Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TANULÓI JOGOK... 4 3. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 11 4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI... 14 5. A

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE KOSSUTH LAJOS KÖZGAZDASÁGI ÉS HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. ÁTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 2. TÁVOLMARADÁS,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 K i s v á r d a 2013. T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 4 2 A gimnázium házirendje... 4 2.1 Általános rendelkezések... 4 2.2 A gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE

A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond. Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 4 Jogok és kötelességek...

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje

Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium házirendje Bevezetés: Az iskolai házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint 20/2012. a nevelési-oktatási

Részletesebben

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24.

A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. A DEBRECENI HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 4028 DEBRECEN, KARDOS U. 18-24. Készült: 2014. szeptember 15. Készítette: Bertók Krisztina intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje

A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés. Szakiskola. Házirendje A Diószegi Sámuel Baptista Szakközépés Szakiskola Házirendje 2014 Bevezetés A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA...

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezető... 4 A házirend célja és feladata... 4 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 I. A TANULÓ JOGVISZONYA... ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2013 Az intézmény adatai: Név: Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Cím: 1041 Budapest, Görgey Artúr

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend

KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend KT Általános és Középiskola Wattay Középiskola és Szakiskolája Házirend Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. november 26. 1 Tartalom Jogszabályi hivatkozások, kapcsolódó szabályzatok... 2 Bevezetés...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013.

A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. A WOSINSKY MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE TOLNA 2013. Készítette: Hága Lászlóné igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 3

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend

Részletesebben

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.

Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND. 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola OM 035395 HÁZIREND 1139 Budapest, XIII. Üteg u. 15. Tel.: 3408-132; Fax: 3203-032 www.verebelyszki.hu Bevezető rész: Házirendünk jogszabályi háttere: a közoktatásról

Részletesebben

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 1091 Budapest, Ifjúmunkás u.31. HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től 1 Tartalomjegyzék I. A házirend hatálya, érvényessége... 3 1.1. A házirend hatálya...

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

A Kodolányi János Középiskola és Kollégium

A Kodolányi János Középiskola és Kollégium A Kodolányi János Középiskola és Kollégium Házirendje Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének előterjesztése nyomán,

Részletesebben

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND

Nyíregyházi Széchenyi István. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola. és Kollégium HÁZIREND Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium HÁZIREND 2014 1 BEVEZETÉS A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 25. (2) bekezdése értelmében az

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben