A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást"

Átírás

1 A demográfiai csökkenés lélektani határa 2013-ban éri el a középfokú oktatást INTERJÚ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Beszélgetés Imre Annával, az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet fômunkatársával A fiatalabb korosztályok arányának csökkenô demográfiai trendjébôl következôen várhatóan a középfokú képzésben részt vevôk, tehát a felsôoktatás egyik fô bázisát adó, érettségit szerzô korosztály száma is folyamatosan csökkenni fog. A tendenciák értelmezésérôl, pontosításáról, az iskolai szerkezetváltásról beszélgettünk Imre Anna oktatáskutatóval, az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet tudományos fômunkatársával. Beszélgetôtársunk magyar angol szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett 1983-ban a szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd szociológusi diplomát 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és 1991 között a szegedi József Attila Tudományegyetem Szociológiai Tanszékén dolgozott. Rövid kitérô után 1992-tôl az Oktatáskutató Intézetben kezdett oktatáskutatással foglalkozni tól az Országos Közoktatási Intézetben jelenlegi nevén az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézetben dolgozik. Kutatói munkája során több tématerülettel foglalkozott, köztük a középfokú iskolázás kiterjedésével és hatásaival. Fel sô ok ta tá si MÛ HELY (FeMû): Ma gyar or szá - gon fo lya ma to san csök ken a gyer mek lét szám. Ho gyan je le nik meg ez a fel sô ok ta tás ok ta tás - sta tisz ti kai mu ta tó i ban? Im re An na: Magyarországon már a nyolcvanas évek ele je óta csök ken a né pes ség szám, ami nyilvánvalóan nagyon erôsen érinti az oktatási rendszert. A demográfiai hullám átvonulása a képzési rendszeren közvetlenül a rendszerváltás után vált nagyon látványossá. Azért is említem ezt a hul lám zást, mert a csök ke nô ta nu ló- vagy népességszám mellett az egyenetlen mozgások okoznak problémát a rendszer mûködésében. FeMû: Mi a hul lám zás oka? I. A.: E tendenciák elsôsorban a demográfiai mozgásokból táplálkoznak, amelyeket társadalmi-kulturális hatások összekapcsolódása egyensúlyozott ki fokozatosan némileg. A demográfiai hullámzás fô forrása az ötvenes évek FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 7

2 INTERJÚ nagy népességnövekedése volt, amely a hetvenes évek közepén ismét nagyobb létszámú korosztályokat idézett elô. Az ô gyermekeik pe dig már a 2000-es évek után lép tek szü lô ké - pes korba, elvileg tehát most tapasztalhatnánk egy újabb felfutást, gyakorlatilag azonban ez a ha tás már épp az egyéb tren dek mi att olyan elnyújtott ciklusban jelenik meg, hogy nagyon kevéssé érzékelhetô. Mindez az oktatási rendszer felôl nézve elôször természetesen a közoktatás alsó szintjeit érinti. Az általános iskolába belépôk esetében a csökkenés folyamatos volt, sôt a hullámzás a kilencvenes évektôl már-már drámai mértéket is öltött. Azt tapasztalom, hogy az oktatásban egy gyermekkorcsoport (egy korévnyi gyermek szám) száz ezer fô alá esé se egy faj ta lé lek - tani határt jelent. Kozák Kökény 1 is kiemeli ezt a pontot az 1997-es évre vonatkoztatva, amely az utolsó százezer feletti élve születéssel jellemezhetô év volt. A születések demográfiája ezzel egy lélektani határt lépett át a kilencvenes évek második felében. Az általános iskolai képzés be 2005-ben lé pett be ez az utol só száz ezer fô feletti évfolyam, a 2006/2007-es tanévtôl már százezer fô alatti létszámokkal indulnak az elsô évfolyamok. Innentôl visszafordíthatatlannak tû nik a csök ke nés, amely már a ter mé sze tes ingadozás ellenére is százezer fônél alacsonyabb belépô évfolyamokat produkál. Logikusan eb bôl az kö vet kez ne, hogy e ten den cia kö - vetkezetesen vonul végig a képzési rendszeren de ez azért nem ilyen egy sze rû. 1 Az említett tanulmány: Kozák Kökény (2010): A felsô - oktatási továbbtanulás demográfiai vonatkozásai. In: Felsôoktatási jelentkezések Továbbtanulási tendenciákat meghatározó tényezôk. Felsôoktatási Mûhely Füzetek, I FeMû: Néz zük most ezt meg kis sé rész le te - seb ben! I. A.: A kilencvenes évek tapasztalatai jól mutatják, hogy a gyermeklétszám csökkenése nem teljesen ugyanolyan hatásokat vált ki az egyes oktatási szinteken. Az általános iskola esetében ez még elkerülhetetlen tendencia, itt csak az el múlt tíz év ben 18%-os csök ke nés tapasztalható. Ez a folyamat nagy valószínûséggel nem is fog megfordulni, a kérdés inkább az, hogy a csökkenés mennyire lesz meredek, lesznek-e állandósuló szakaszok. Mindez persze az általános iskolai oktatás rendszerére is kihatott, iskola-összevonások, megszüntetések, pedagóguselbocsátások formájában. Jóllehet egyértelmû a csökkenés, és ez rendre tematizálódik is a közoktatáson belül, azért az egyes oktatási szinteken és konkrét intézményi pontokon mégsem olyan egységesek a tendenciák és az ebbôl fakadó mozgástér. A középfokú oktatást amelyet természetesen ugyanúgy érint a folyamatos csökkenés el vi leg 2013-ban éri el ez a lé lek ta ni ha tárt je - lentô százezer fô alatti évjárat, amikor folyamatosan érkeznek a százezer fô alatti korosztályok tanulói csoportjai. A tendenciózus csökkenés egyébként fôként a beiskolázási ponton, a kilencedik évfolyamon ragadható meg, azon ban ez itt már nem ér vé nye sül olyan egyértelmûen, mint az általános iskolai kezdô évfolyam esetében, mert itt megjelennek az általános iskolából kilépôk mellett más belépôk is. Az oktatásstatisztika szerint a 2008/2009-es évben az általános iskolából mint egy száz tíz ezer fô lé pett ki, s a kö vet ke - zô, 2009/2010-es tan év ben mint egy 12%-kal több, százhuszonötezer fô tanult a kilencedik évfolyamon. Bár ezen a ponton a statisztikai adatgyûjtés számára is nehéz követni a folyamatokat, de még ha adódhatnak is tévedések, va la mi lyen arány ban itt van nak más új be lé - pôk is, ami nyilvánvalóan tompítja a közvetlen demográfiai hatást ezen a belépési ponton. Még érdekesebb azonban, ha a középfokon 8 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

3 Beszélgetés Imre Annával tanulók összességét vagy a kilépôk számát nézzük: a csökkenés nemcsak hogy kevésbé mutat drasztikus képet, hanem összességében még némi növekedés is észlelhetô a középfokú képzési létszámokban. FeMû: Mi lyen ös sze füg gé sek áll nak en nek hát te ré ben? I. A.: An nak az oka, hogy a kö zép fo kon ösz - szességében nem csökkent a tanulólétszám, a középiskolai oktatásban végbemenô expanzió. En nek is dön tô en az a di men zi ó ja, ami az iskola, a középfokú oktatás vertikális kiterjedéséhez vezetett. Ez a folyamat eredményezte, hogy bár a kilencedik évfolyamokon a korábbinál kevesebben léptek be a középfokú oktatás ba, ezek a ta nu lók több mint négy évig ma - radtak a rendszerben. A középfokú képzésben töltött idô a szabályozási változások hatására a szakképzési évfolyamokkal együtt öt-hat év is lehet. Ez a nagyságrendi növekedés kiegyensúlyozta a belépéskor adódó létszámveszteséget. A legutóbbi számadatok szerint gyakorlati lag az utób bi tíz év ben stag ná ló a lét szám, a középfokú oktatás rendszerében összesen tartósan hatszázötvenezer körüli tanuló van. FeMû: Mi ta pasz tal ha tó a kö zép fo kú kép zés ki me ne ti ol da lán? I. A.: Az érettségit szerzôk számának alakulása a kilencvenes évek folyamán meredeken növekedett, majd a 2000-es években, némi ingadozás után, tartósan stabilizálódott. Annak hátterében, hogy a belépôk számában bekövetkezett csökkenés sem a rendszeren belül, sem a ki me net ben nem ér he tô tet ten, szintén a középfokú oktatás szerkezeti átalakulása áll. Ezúttal azonban nem a vertikális, hanem a horizontális rendszerjellemzôk változásáról beszélhetünk. Ez azt takarja, hogy a kilencvenes évek folyamán a középfokú oktatás programjai közötti arányok is megváltoztak. Megnôtt az érdeklôdés az érettségit adó programok iránt, ami ezzel párhuzamosan csökkentette a csak szakmai végzettséget adó szakképzési programok súlyát. Mindez egy na gyon erô tel jes és vi szony lag gyors le - folyású átalakulás volt, aminek a következtében a kilencvenes években egy-egy évfolyam szerkezetén belül körülbelül 50%-ról egynegyednyire csökkent a szakmunkásképzésbe belépôk aránya, míg a középiskolai programokba belépôké egy korcsoporton belül háromnegyedes arányúra nôtt. Mindez a gimnáziumokat és szakközépiskolákat sem érintette egyformán. A kilencvenes években inkább a szakközépiskolába lépôk aránya növekedett tar tó san, míg a 2000-es évek után a gim ná zi - umba jelentkezôké lódult meg bár ez most kissé megtorpanni látszik. FeMû: Ho vá so rol ha tók e szem pont ból a ve - gyes kö zép is ko lák? Tud ja-e ke zel ni a sta tisz - ti ka a gim ná zi u mi és szak kö zép is ko lai prog - ra mo kat egy aránt nyúj tó in téz mé nye ket? I. A.: A hivatalos oktatási statisztikák alapja nem az osz tály, ha nem a kép zé si prog ram. En - nek mentén zajlik a különbségtétel: hány tanuló, hány pe da gó gus érin tett az egyes prog ra - mokban, programonként hány intézmény, hány feladat-ellátási hely mûködik. Magának a vegyes középiskolai típusnak az elkülönített kezelését azonban a statisztika nem vállalja. Más adatgyûjtések, például a Neuwirth Gábor 2 által rendszeresen készített középiskolai kimeneti statisztika meg tudja tenni e különbségtételt. 2 Neuwirth Gábor ezzel kapcsolatos munkája A közép - iskolai munka néhány mutatója címmel éves rend - szerességgel jelent meg 2006-ig az Országos Köz - oktatási Intézetben (mai nevén az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézetben) (http://www.ofi.hu/tudastar/ kozepiskolai-munka/neuwirth-gabor). A legfrissebb eredményeket a Felsôoktatási MÛHELY jelen számának Vendégoldal rovatában is közöljük. FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 9

4 INTERJÚ FeMû: Mi lyen fo lya ma tok áll nak a ve gyes tí pu - sú kö zép is ko lák meg je le né sé nek hát te ré ben? I. A.: Mondhatjuk, hogy a vegyes középiskolai típust legalábbis ebben a mennyiségben és for má ban az élet rak ta ös sze, az in téz - ményhálózat egészét érintô átstrukturálódási folyamatok révén. Az intézmények úgy alkalmazkodtak a megváltozott demográfiai trendekhez és az ennek következtében kialakult új versenyhelyzethez, hogy egyrészt új típusú programokat indítottak, másrészt a meglévôk közül jó néhányat megszüntettek. A változtatások iránya iskolai szinten a potenciális diákok és szüleik a felhasználók preferenciái szerint alakult. A megváltozott társadalmi igények pedig az érettségit adó, magasabb presztízsû képzési programok felé mozdították el az iskolák kínálatát. Ez a szakiskolák, szakközépiskolák esetében a gimnáziumi képzések iránti elmozdulást jelentette, egyfajta elôremenekülési célzattal. A középiskolák egy részében mind a három típusú program megtalálható. Az a ten den cia, hogy meg nôtt az érett sé - git adó prog ra mok szá ma, il let ve az ezek re be is ko lá zot tak ará nya, nyil ván va ló an meg je - lent a ki me ne ti pon to kon is, egy ide ig nö vel - ve az érett sé git szer zet tek szá mát, s ez zel lé - nye gé ben el fed ve a de mog rá fi ai csök ke nést után a száz ezer fô alat ti éves kor cso port el éri a kö zép fo kot, s így ez a lé - lek ta ni ha tár a kö zép fo kot is utol fog ja ér ni. Ez a vál to zás va ló szí nû leg nem lesz olyan mér té kû, mint az ál ta lá nos is ko lá ban és ter - mé sze te sen nem lesz vá rat lan sem, hi szen a lét szám csök ke nés rég óta tar tó ten den cia, ez in kább egy szim bo li kus ha tár ezen a ten den - ci án be lül. Szá mol ni kell az zal, hogy az elôbb tár gyalt je len tôs, nagy erô ket meg moz ga tó át struk tu rá ló dá si fo lya mat ez zel le csen gett, ké szü lô ben van nak azon ban más, már most újabb át ren de zô dés fe lé mu ta tó fo lya ma tok. Az min den eset re jól lát szik, hogy a de mog - rá fi ai ha tá sok a to váb bi ak ban is más hogy ren de zôd nek majd el a kép zé si rend szer kö - zép- és alap szint je in. FeMû: A kép zé si prog ra mok át ala ku lá sá val mint ha a kö zép fo kú kép zés linearitása is meg bom lott vol na. I. A.: Má ra a di á kok gyak ran öt vagy hat évet töltenek a középfokú oktatásban. Ez elsôsorban a gimnáziumokban, a nyelvi elôkészítô kép zés kap csán tör té nik meg, fô ként a gim na - zistákkal. A szakközépiskolásoknál is jellemzô mind ez, egy részt szin tén a nyel vi elô ké szí - tô kép zés okán, más részt itt a szak kép zés érettségi utánra tolódása is növelheti a képzési évek számát. Ráadásul az alapfokú képzésbe belépôk életkora is növekedett, ami a plusz középiskolai évekkel együtt nagyfokú szórást eredményez a felsôoktatásba potenciálisan belépôk életkorában. De voltaképpen ez mindegy is, hiszen maga a felsôoktatásig tartó képzési út sem feltétlenül lineáris. Az egyéni igények, egyéni stratégiák rugalmasan alakítják azo kat a dön té se ket, hogy va la ki a kö zép - iskolából kilépve a felsôoktatásba jelentkezik, esetleg akár ezzel párhuzamosan felsôfokú szakképzésben (is) továbbtanul. Az OKJ-s képzésekkel kapcsolatosan is van egy ilyen játéktér. Sokan még a felsôfokú tanulmányok elôtt vagy akár ab ban az idô szak ban, amíg a felsôoktatási felvételivel próbálkoznak, kitanul nak egy vagy két szak mát sa ját ko ráb bi szakközépiskolájukban. Ezek a nehezen követhetô mozgások, párhuzamosságok megnehezítik az átmenet tiszta elemzését. FeMû: A tren dek ar ra mu tat nak te hát, hogy a kö zép is ko lai kor osz tály lét szá ma 2013-ra esik a lé lek ta ni ha tár nak ne vez he tô szá zez - res szint alá. Mi kor és ho gyan éri majd el ez a drasz ti kus csök ke nés a fel sô ok ta tást? I. A.: Úgy gon do lom, hogy ez a száz ezer fô alat ti kor cso port 2017 kö rül vá lik majd po - tenciálisan felsôoktatási jelentkezôvé a közülük középiskolákba bejutottak ekkor hagy- 10 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

5 Beszélgetés Imre Annával ják el a középfokú oktatás szintjét. Onnantól a korcsoportok tekintetében folyamatos csökkenésre lehet számítani. Hogy ez mennyire lesz látványos, az persze még hatványozottabban függ az egyéb strukturális tényezôktôl, szabályozásoktól, mint azt a középfokú oktatásban láthattuk. Az egyéni stratégiák, döntések szerepe úgyszintén nehezen jósolható meg elôre. Mindössze a változások azon tényezôjét tudtuk most áttekinteni, amelyek demográfiai jellegûek hiszen ezek a folyamatok hosszú távon mûködnek. FeMû: Köszönjük a beszélgetést. Az interjút készítette Fábri István, szerkesztette Veroszta Zsuzsanna. FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 11

6 Pózolás 12 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai

A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai A nôk fel vé te li je lent ke zé se i nek sa já tos sá gai MÛHELY FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Esély la tol ga tás a fel vé te li el já rás 2012-es vál to zá sa i nyo mán Garai Or so lya Szinte már axióma, hogy

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN

MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN ZRÍNYI KIADÓ Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Kiss Zoltán László MAGYAROK A BÉKEFENNTARTÁSBAN Katonaszociológiai adalékok a nemzetközi béketámogató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben