J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, április 15. napján órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi pont: 1. A Szent István út és bekötőútjainak aszfaltozásával kapcsolatos egyeztetés Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László polgármester üdvözli a képviselő-testület tagjait, a jegyzőasszonyt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, a képviselőtestület határozatképes. Volentics Gyula és Erdélyi Balázs nem jelezte távollétét. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének figyelembe véve a sorrendet Papp István képviselőt javasolja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal Papp István képviselőt jegyzőkönyvhitelesítőnek elfogadja. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját. Tájékoztatja a képviselőket, hogy még a mai ülésen az iskolabővítéssel kapcsolatosan is határoznia kell a testületnek. A képviselők a kibővített napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadják. Erdélyi Balázs képviselő megérkezett, a testület létszáma 6 főre módosul 1. A Szent István út és bekötőútjainak aszfaltozásával kapcsolatos egyeztetés Előterjesztő: Hertel László polgármester Hertel László: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Szent István út és bekötőútjainak építésre vonatkozóan a tegnapi napig 9 ajánlat érkezett az önkormányzathoz. A beérkezett 9 ajánlatot táblázatba rendeztük a könnyebb áttekinthetőség érdekében. Ezt a táblázatot az alpolgármester úr részére megküldtük, aki egy pontrendszeren alapuló értékelő táblázatot készített az ajánlatok összehasonlíthatósága végett. Az ajánlatok közel hasonló műszaki tartalommal készültek el. Puskás Szilveszter: Részletesen ismerteti az értékelő táblázat tartalmát. Hertel László: Az a legfontosabb az ajánlatok tekintetében, hogy 50 millió forint áll rendelkezésünkre ennek a beruházásnak a megvalósítására. Az alpolgármester úr által készített értékelőtáblázattal kapcsolatosan egy pár dolgot szeretnék elmondani. Az árok kialakítása nem tartozott az ajánlatkéréshez, tehát ezért nem tartalmazza minden ajánlat. A mart aszfalt az útalapjának tökéletesen megfelel, ugyanis a községben az önkormányzati utak legtöbbje mart aszfalt. 1

2 Puskás Szilveszter: Én nem osztom a polgármester úr véleményét a mart aszfalttal kapcsolatosan. Ez egy olcsó anyag, nem a legjobb. Hertel László: Ebben a beruházásban nem kell útalapot készíteni, mert ez már meg van. Csak kiegyenlítik a mart aszfalt utakat. A meglévő mart aszfaltutak 4 m szélesek, erre jön a 3 m szélességben az aszfaltréteg, majd a mart aszfaltszegély. A zúzott kő lesodródik az útról, ezért nem szerencsés ebből az anyagból a szegély elkészítése. Puskás Szilveszter: Véleményem szerint a Szent István úton a padkát nem szabadna mart aszfalttal elkészíttetni. Papp Ístván: Egy dolgot kell komolyan venni, hogy mekkora összeg áll rendelkezésünkre a beruházás megvalósításához. Puskás Szilveszter: Ezzel teljes mértékben egyetértek. De ha van két 49 milliós ajánlat, akkor a jobbat válasszuk ki. Éppen ezért készült az értékelő táblázat. Hertel László: A vállalkozási szerződésben kikötésre kerül majd, hogy a kivitelező részére egy részszámla, és egy végszámla kerül majd kifizetésre. A végszámla kiegyenlítésére csak akkor kerülhet sor, ha az út minősége mindenhol megfelelő lesz. Hertel László: Az úton az akna szintbehelyezését minden ajánlattevőnek el kell végeznie. A járdák vonatkozásában nem szükséges a betonalap elkészítése. Puskás Szilveszter: Én javaslom, hogy azokat az ajánlatokat ne vegyük figyelembe, ahol nem szerepel a járdaalap készítése. A képviselők részletesen megtárgyalják a beérkezett ajánlatok tartalmát. Puskás Szilveszter A Hunga Build Kft megajánlotta az útépítésen felül a kézilabdapálya felújítását is forint összegben, amely összeget viszont az értékelőben szerepeltetett ajánlati ár nem tartalmaz. Hertel László: Még a mai napon, délután két újabb ajánlat érkezett. Az egyik 54 millió forint értékű, a másik 60 millió forint értékű ajánlat. A képviselők részletesen megtárgyalják a mai érkezett ajánlatokat is. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a 11 ajánlatból, az értékelő táblázat alapján ki kell választani azt a három céget, aki a meghívásos közbeszerzési eljárásban részt vesz. A közbeszerző a beárazott költségvetés alapján, ajánlattételre fogja felhívni a kiválasztott három céget. Én javaslom, hogy a kiválasztás során elsődleges szempont a vállalási ár legyen. Papp István: Nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a kiválasztott cégek referenciáit. Hertel László: Azt tudni kell, hogy 50 millió forintnál többet nem tudunk erre a beruházásra fordítani. Ebbe az összegbe bele kell férnünk. Az értékelés alapján a három legmegfelelőbb ajánlatot tevő 2

3 vállalkozó, akiktől a meghívásos közbeszerzési eljárás során az árazott költségvetés alapján ajánlatot kérjünk, 1. OTYS Úttechnika Kft 2030 Érd, Bádogos u. 57. ajánlati ár: bruttó: forint 379,4 a megfelelési tényező 2. Hunga-Build-Media Kft 1155 Budapest, Wysocki u. 1.ajánlati ár: bruttó: forint 363,6 a megfelelési tényező 3. Út-Garantor Kft 1154 Budapest, Szerencs u ajánlati ár: bruttó: forint 348,3 a megfelelési tényező Puskás Szilveszter: Javaslom, hogy kérjünk referenciát a három cégtől. Hertel László: Ennek semmi akadálya nincs. Van-e további javaslat a képviselők részéről? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a három ajánlatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2014.(IV.15.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Szent István út és bekötőútjainak megépítésére vonatkozóan az alábbi három cég részvételét határozza meg a meghívásos közbeszerzési eljárás vonatkozásában. OTYS Úttechnika Kft 2030 Érd, Bádogos u. 57. ajánlati ár: bruttó: forint Hunga-Build-Media Kft 1155 Budapest, Wysocki u. 1.ajánlati ár: bruttó: forint Út-Garantor Kft 1154 Budapest, Szerencs u ajánalti ár: bruttó: forint A képviselő-testület felkéri Hertel László polgármestert, hogy a testület döntéséről a közbeszerzési feladatokat ellátó szakértőt tájékoztassa. Hertel László: A három ajánlat közül a legkedvezőbb kiválasztására, közbeszerző közreműködésével meghívásos közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A mai ülésen a közbeszerző kiválasztásáról is kell a testületnek döntenie. A közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan három ajánlat érkezett. Én javaslom, hogy az ajánlatok tekintetében az elsődleges szempont a vállalási ár legyen. A beérkezett ajánlatok: Uniós Projekt Fejlesztő Kft bruttó: forint vállalási árért; AGROÉLET Kft bruttó: forint vállalási árért; az Uniós Energia Kft bruttó: forint vállalási árért tudná vállalni a közbeszerzési feladatok ellátását. 3

4 Kérem a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az ajánlatokkal kapcsolatosan. Papp István: Én javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó céget, az Uniós Projekt Fejlesztő Kftt bízzuk a közbeszerzési feladatok ellátásával. Hertel László: Van-e további javaslat a képviselők részéről? Mivel nincs, kérem, hogy szavazzunk az elhangzott javaslatra vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2014.(IV.15.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete a Szent István út és bekötőútjainak megépítésével kapcsolatosan a közbeszerzési feladatok ellátásával, bruttó: forint vállalási árért, az Uniós Projekt Kft-t (1067 Budapest, Podmaniczky u. 27 fiszt. 3.) bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására. Hertel László: A Hunyadi János Általános Iskola bővítésével kapcsolatosan tájékoztatom a képviselőket, hogy a mai napon vettünk részt a jegyzőasszonnyal egy tájékoztatón, ahol a kormányzati támogatásban való részvétel részleteit ismertették. Ezen az egyeztetésen részt vett a KLIK igazgatóasszonya- Günther Miklósné- valamint a váci KLIK műszaki vezetője is. Az intézmény tetőtérbeépítéssel történő bővítése ezen támogatási forma igénybevételével nem lehetséges. Két tanterem hozzáépítését tudná a NSK támogatni, mely a műszaki vezető véleménye alapján kivitelezhető. Ennek a beruházásnak az értéke 45 millió forint, mely összegnek a 25 %-t kellene az önkormányzatnak önrészként biztosítania. Az NSK végzi el a tervezői, közbeszereztetési, műszaki ellenőri, kivitelezői munkákat, a többi település beruházásaival együtt, tehát az önkormányzatot ilyen tekintetben kiadás nem terheli. A képviselő-testületnek csak az önrész biztosításáról kell határoznia. A beruházás még ebben az évben megvalósul. Puskás Szilveszter: Vannak már tervek? Hogyan valósul meg a beruházás? Hertel László: Még nincsenek tervek. A volt szolgálati lakás helyén kerülne kialakításra egy terem, illetve ennek a teremnek az emeleti részére is egy új tanterem épülne. Az akadálymentesítést is tartalmaz a beruházás. Nem lenne szükség új vizes blokkok kialakítására. Papp István: Az önkormányzat a kivitelezővel fog szerződést kötni? Hertel László: Nem, az önkormányzat csak az NSK-val köt szerződést. Puskás Szilveszter: Véleményem szerint arányban van a megvalósítandó beruházás a ráfordítással. Hertel László: Van-e további kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk az önrész biztosítására vonatkozóan. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4

5 SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2014.(IV.15.) HATÁROZATA Sződ Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sződ Község Önkormányzat tulajdonát képező sződi 158 hrsz. alatt lévő Sződi Hunyadi János Általános Iskola két tanteremmel történő bővítési beruházás összegének amely 45 millió forint- 25 %-os önrészét - mely forint- biztosítja. A mai ülésen további megtárgyalandó napirendi pont nincs, amennyiben a képviselők részéről további felszólalási kérés nem érkezik, az ülést órakor bezárom. Kmft. Hertel László polgármester dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző Papp István jegyzőkönyvhitelesítő 5

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. június 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. február 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-12/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. AUGUSZTUS 5-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 259, 260, 261, 262, 263, 264/2008. (VIII. 5.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. február 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 2-án megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-13/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. június 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,

Részletesebben

Jegy zők öny v. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Jegy zők öny v. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. 1 Jegy zők öny v Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24--i rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Jelenléti ív alapján jelenléti

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-9/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. május 09-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 80/2012.(V.09.) 81/2012.(V.09.) 82/2012.(V.09.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-14/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 30-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268/2014. (VII. 30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. szeptember 3-án 15:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben