HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S 137-200738 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás"

Átírás

1 1/7 HU-Budapest: Nyomtatási és kapcsolódó szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Krisztina krt. 39., Κapcsolattartó Jogi osztály, Horváth Éva, HU-1013 Budapest. Tel Fax Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal. A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Krisztina krt. 39., Κapcsolattartó Érkeztető iroda, HU-1013 Budapest. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Krisztina krt. 39., Κapcsolattartó Érkeztető iroda, HU-1013 Budapest. I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik. Gazdasági és pénzügyek. Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Az évi LXXXII. törvény 123. (16) bekezdése és a évi LXXVII. törvény 226. (2) bekezdése szerinti értesítő levelek tértivevényes kiküldése ig, a postai kézbesítés nyomon követése és a visszajövő küldemények kezelése - Vállalkozási szerződés. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés. Szolgáltatási kategória 15. A teljesítés helye: Magyarország. NUTS-kód: HU. A hirdetmény a következők valamelyikére irányul: Közbeszerzés megvalósítása. Keretmegállapodásra vonatkozó információk: A szerződés meghatározása/tárgya: Az évi LXXXII. törvény 123. (16) bekezdése és a évi LXXVII. törvény 226. (2) bekezdése szerinti értesítő levelek tértivevényes kiküldése ig, a postai kézbesítés nyomon követése és a visszajövő kezelése - Vállalkozási szerződés. 1/7

2 2/7 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen. Részekre történő ajánlattétel: Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség: Az évi LXXXII. törvény 123. (16) bekezdése és a évi LXXVII. törvény 226. (2) bekezdése szerinti értesítő levelek tértivevényes kiküldése szeptember 30-ig, a postai kézbesítés nyomon követése és a visszajövő küldemények kezelése. A szolgáltatás részeként: legfeljebb db 2 oldalon nyomott, fekete-fehér kivitelű, ablakos borítékhoz igazodó címzésű, adatbázis alapján megszemélyesített (perszonalizált) levél teljes körű nyomdai előállítása, a levelekhez C6/5 szabvány, ablakos, feliratozott (feladó adatai, Díjhiteles, Tértivevényes) borítékok teljes körű nyomdai előállítása, a levelek borítékolása és lezárása, hivatalos tértivevények nyomdai előállítása, perszonalizálása és a borítékokra rögzítése, borítékok és tértivevények egyedi ragszámmal való ellátása, a küldemények - a Magyar Posta Zrt. által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek meg-felelő - sorba rendezése, a Magyar Posta Zrt. által meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő feladójegyzék elkészítése, küldemények megadott postai feladóhelyre szállítása és feladása, a postai kézbesítés nyomon követése: a visszajövő küldemények (levelek, tértivevények) kezelése ajánlatkérő székhelyén (sorba rendezés, átadás), a postai kézbesítés adatainak elektronikus nyilvántartásban történő rögzítése - ajánlatkérő székhelyén, ajánlatkérő által biztosított számítógépen, ajánlattevő által biztosított szoftverrel, a hiányzó küldemények esetén tudakozványok kitöltése. Vételi jog (opció): A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: befejezés: III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A dokumentációban meghatározott mértékű késedelmi kötbér, hibás teljesítés miatti kötbér, meghiúsulási kötbér. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet. 2/7

3 3/7 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Az ellenérték kiegyenlítésére Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) által igazolt (rész)teljesítést követő 30 napon belül kerül sor magyar forintban, tekintettel a Kbt ában foglalt előírásokra. Ezen határidőn belül Ajánlatkérő (szerződés szerinti Megrendelő) a számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki összhangban az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltakkal, az Ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: Igen évi CI. törvény a postáról 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatásokról évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó (a teljesítés során az igénybevétel mértékétől függetlenül) vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a) - h) pontjaiban, illetve a 61. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át megahaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a) - c) pontjaiban, illetve a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: Részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezet - összhangban a Kbt (3) bekezdésében foglaltakkal - írásbeli nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének valamint a 61. (1) bekezdés a) - d) pontjainak hatálya alá, illetőleg jogosultak ezt a részvételi jelentkezésben igazolni. Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek, ha ezt a részvételi jelentkezésben vagy ajánlatában nem igazolta, az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt a és a 63/A. (4) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, illetve a Kbt. 60. (1) bekezdésének e) pontja, illetőleg a 60. (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésőbb a részvételi szakasz eredményhirdetését követő 15 napon belül kell csatolnia. A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában részvételre jelentkező a Kbt (3) bekezdése szerinti nyilatkozata. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Jelen pontban részvételre jelentkező alatt a közös részvételre jelentkezőket is, alvállalkozó alatt a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat kell érteni. A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján részvételre jelentkező és alvállalkozó nyilatkozata az elmúlt két év (2007, 2008) teljes forgalmáról (nettó árbevételéről) és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya (megszemélyesített levélküldemények nyomdai előállítása, postára adása, nyomon követése) szerinti forgalmáról. 3/7

4 4/7 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) Amennyiben részvételre jelentkező alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodik, az alkalmassági követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak is megfelelően alkalmazandók. Nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. (1) bekezdés a) - c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szerve-zetnek (is) megfelelően csatolnia kell az alkalmasság igazolására előírt dokumentumo(ka)t. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Jelen pontban részvételre jelentkező alatt a közös részvételre jelentkezőket is, alvállalkozó alatt a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat kell érteni. A szerződés teljesítésére alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha. a részvételre jelentkező és alvállalkozó együttes teljes forgalma (nettó árbevétele) az előző két évben (2007, 2008) összesen nem érte el a HUF-ot, a részvételre jelentkező és alvállalkozó együttes, a közbeszerzés tárgya (megszemélyesített levélküldemények nyomdai előállítása, postára adása, nyomon követése) szerinti forgalma az előző 2 évben (2007, 2008) összesen nem érte el a nettó HUF-ot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Jelen pontban részvételre jelentkező alatt a közös részvételre jelentkezőket is, alvállalkozó alatt a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat kell érteni. a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkező és alvállalkozó által az előző két évben (2007, 2008) teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (megszemélyesített levélküldemények nyomdai előállítása, postára adása, nyomon követése) szerinti szolgáltatásainak ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével), a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően referencia levél (levelek) és/vagy referencia nyilatkozat(ok) becsatolásával. Amennyiben részvételre jelentkező alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodik, az alkalmassági követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak is megfelelően alkalmazandók. Nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 67. (3) bekezdés c), d) - f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezetnek (is) megfelelően csatolnia kell az alkalmasság igazolására előírt dokumentumo(ka)t. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Jelen pontban részvételre jelentkező alatt a közös részvételre jelentkezőket is, alvállalkozó alatt a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat kell érteni. A szerződés teljesítésére alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha. a részvételre jelentkező és alvállalkozó együttesen nem tudnak bemutatni az előző két évben (2007, 2008) teljesített, összesen legalább 3 darab, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtására vonatkozó referenciát, melyek közül legalább 2 alapján legalább db megszemé-lyesített levélküldemény nyomdai előállítása, borítékolása és postára adása, és legalább 1 alapján a postai kézbesítés és a visszaérkező küldemények kezelése (regisztrálás, nyilvántartás) is teljesült. Fenntartott szerződések: SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?: 4/7

5 5/7 III.3.2) A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?: IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos. A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő számára szeptember 30-ig teljesítendő értesítési és tájékoztatási kötelezettséget előíró évi LXXVII. törvény ben lépett hatályba. A törvényi kötelezettség teljesítésének határideje nem teszi lehetővé nyílt vagy meghívásos eljárás lefolytatását. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma: Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során: BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: KEUGY 11/09. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében): A dokumentáció beszerzésének határideje: :00. Kell-e fizetni a dokumentációért: nem. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: :00. Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Az ajánlatok felbontásának feltételei: VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 5/7

6 6/7 1. A dokumentáció saját részre történő átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció megküldése faxon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott ben írásban kérhető, illetve a dokumentáció személyesen is átvehető ajánlatkérő székhelyén az Érkeztető irodában, munkanapokon 9:00-14:00 óra között, a részvételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között. Amennyiben részvételre jelentkező megbízásából a dokumentációt más cég / szervezet veszi át, a meghatalmazást is csatolni szükséges. A dokumentáció átvételekor ajánlatkérő a következő adatokat kéri megadni: a dokumentációt átvevő (részvételre jelentkező) cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, részvételre jelentkező részéről a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kijelölt személy neve, telefonés telefax száma, címe. Az adatok a dokumentáció átvételekor személyesen vagy a megküldésről szóló kérelemben írásban egyaránt megadhatók. Az adatok hiányos vagy hibás megadásának következményeiért részvételre jelentkező felelős. Ha a dokumentáció megküldését kérik, ajánlatkérő a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 2. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben - a Kbt (1) bekezdésének megfelelően - jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, a dokumentációban megadott minta szerinti formában és tartalommal, az általa a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, székhely) vagy nyilatkozzon azok nemlétéről, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, a dokumentációban megadott minta szerinti formában és tartalommal, a részvételre jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, a dokumentációban megadott minta szerinti formában és tartalommal. 3. Részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) és az erőforrást nyújtó szervezet(ek) csatolják a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának, illetve adott esetben ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának másolati példányát. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során a részvételre jelentkező, és/vagy a közbeszerzés értékének 10 %- át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és/vagy az erőforrást nyújtó szervezet nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy nem azonos a cégjegyzésre jogosult személlyel, akkor csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult személy nevére szóló, annak aláírását is tartalmazó meghatalmazást. 4. Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak és az erőforrást nyújtó szervezet(ek)nek a részvételi jelentkezéshez csatolniuk kell a részvételi határidő lejártának napjához képest 30 napnál nem régebbi, cégbíróság által kiadott vagy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium céginformációs szolgálata által kiadott vagy közjegyző által igazoltan közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó (az elektronikus igazolás másolatának csatolásával igazoltan) érkeztetett változásbejegyzési kérelem másolati példányát is csatolni kell. 5. Közös Részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezéshez csatolniuk kell a Részvételre jelentkezők együttműködéséről szóló nyilatkozatot, melyben részletesen rendelkezni kell a képviselet és a feladatok megosztásának kérdéseiről, valamint arról, hogy nyertességük esetén a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni. 6. Közös Részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak és nyertességük esetén a szerződésben foglalt 6/7

7 7/7 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) valamennyi kötelezettség teljesítéséig az együttműködési megállapodásuk tartalmai elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az Ajánlatkérő (szerződés szerinti megrendelő) előzetesen írásban hozzájárult. 7. A nem Magyarországon letelepedett Részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt, nem Magyarországon letelepedett alvállalkozó(k), továbbá nem Magyarországon letelepedett erőforrást nyújtó szervezet(ek) a Kbt. 60. és 61. -ai szerinti kizáró okokkal kapcsolatban a III.2.1. pontban foglaltak teljesítése mellett a Kbt. 63. és 63/A. -aira figyelemmel a dokumentációban meghatározott minta szerinti formában és tartalommal nyilatkozzanak arról, hogy a letelepedésük szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására milyen igazolások alkalmasak, és azokat mely szervezet, hatóság bocsátja ki. Ajánlattevő nyertessége esetén a kizáró okok hiányának igazolását a fenti nyilatkozatban megnevezett hatóságok, szervezetek által kibocsátott igazolásokkal kell igazolni, figyelemmel a Kbt. 63/A. -ában foglaltakra is. 8. A szerződéskötést megelőzően nyertes ajánlattevőnek nyilatkoznia kell azon gazdálkodó szervezet(ek)ről, amely(ek) felett a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, illetve amely(ek) az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorol(nak), az Ajánlati dokumentációban megadott minta szerinti formában és tartalommal. A nyilatkozat megküldése (átadása) a szerződéskötés feltétele. 9. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és azok igazolási módját a Kbt. 12. (2) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg. 10. Az eljárás (ajánlattételi szakasz) eredményhirdetésének időpontja (10:00). A szerződéskötés tervezett időpontja (10:00), helye: ajánlatkérő székhelye. 11. A részvételi jelentkezések: benyújtásának helye: lásd A melléklet III, benyújtásának határideje és felbontásának ideje: (10:00), felbontásának helye: Ajánlatkérő székhelye, felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt (2) bekezdésében meghatározott személyek. 12. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: (11:00), pontos helyéről Ajánlatkérő a meghívóban értesíti a részvételre jelentkezőket. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, Margit krt. 85, HU-1024 Budapest. Tel Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be: E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /7

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266360-2011:text:hu:html HU-Békéscsaba: Villamos energia 2011/S 161-266360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): HU-Miskolc: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 2-001648 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 109-165584 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166866-2009:text:hu:html HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 HU-Budapest: Gépészeti szerkezetekkel kapcsolatos műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2008/S 33-045847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: CT letapogató készülékek 2009/S 40-058191 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Országos Idegtudományi Intézet,

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39501-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben