Magyarország-Budapest: Parkolóórák 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Budapest: Parkolóórák 2013/S 183-315522. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés"

Átírás

1 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: Magyarország-Budapest: Parkolóórák 2013/S Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Óbudai Parkolási Kft. AK17742 Szentlélek tér 7. Címzett: Déri Ferenc 1033 Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Fax: Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) I.2) I.3) I.4) Az ajánlatkérő típusa Közjogi intézmény Fő tevékenység Egyéb: parkolási tevékenység Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Parkolóautomaták beszerzése és üzembe helyezése, tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére. A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Bérlet A teljesítés helye: A teljesítés helye: Budapest, III. kerület közigazgatási területe. NUTS-kód HU101 1/10

2 2/10 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részek A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: Nyertes ajánlattevő feladata mindösszesen 170 darab automata leszállítása és telepítése és beüzemelése, az általa készített telepítési tervnek megfelelően, legkésőbb ig kell. Az automaták 72 hónapra tartós bérletbe kerülnek. 32 db fővárosi útvonalon +10%. 138 db kerületi útvonalon +10%. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Vételi jog (opció): igen A vételi jog meghatározása: A vételi jog az automatákra és azok valamennyi a rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges alkotórészére és tartozékára valamint a szükséges szoftverekre vonatkozó jogokra gyakorolható. A vételi jog az 59. hónapban nyílik meg. Az opciós jog gyakorlása esetén az opciós vételár megfizetése a parkolójegy-kiadó automaták tulajdonjogának átszállásakor esedékes. A vételi jogra vonatkozó részletes leírás az ajánlati Dokumentációban található szerződéstervezetben. A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: 59 (a szerződés megkötésétől számítva) Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 72 (a szerződés megkötésétől számítva) III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, a késedelmes telepítésre tekintettel: mértéke naponta HUF. A kötbér maximum 15 napig kerül érvényesítésre, az ezen túli késedelem meghiúsulásnak tekintendő. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér összege a megszűnés napján irányadó indexált Bérleti díj alapulvételével a bérlet teljes tartamára számított bérleti díjak összegének 35%-a. 2/10

3 3/10 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) Jótállási kötelezettség, a telepítéstől számított minimum 24 hónapig és ennek biztosítására szolgáló jólteljesítési biztosíték a teljes nettó ellenérték (teljes futamidőre számított érték) 5%-a erejéig a Kbt (6) bekezdés a) pont alapján teljesítve. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése, havonta, a bérleti díj banki átutalásával történik a Kbt (1) és (5) bekezdésében foglaltak szerint. A szerződésszerű teljesítésről kiállított igazolás alapján benyújtott a szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számlák kerülnek kiegyenlítésre, figyelembe véve a Kbt (4), illetve a Ptk. 292/B. (1) bekezdésében foglaltakat. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nem teszi lehetővé. Egyéb különleges feltételek A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén egyik jelentkező sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem lehet részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (2) bekezdésében foglaltak fennállnak. Igazolási mód: 1. Részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén minden jelentkező külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet (továbbiakban: Kr.) ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 2. Részvételre jelentkező jelentkezésében nyilatkozzon a Kbt. 58. (3) bekezdésére, továbbá a Kbt val kapcsolatosan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. -a szerint járjanak el a nyilatkozat kiállításánál. 3. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának dátumánál nem régebbinek kell lennie. 4. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 58. szám; ) tárgyú, továbbá a én közzétett, A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában útmutatók figyelembevételével járjanak el. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén bármelyik jelentkező) csatolja be: P.1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a részvételi felhívás megjelenését követően kelt nyilatkozatot (attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: 3/10

4 4/10 pénzforgalmi számlaszám megadása, mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorban állás a részvételi felhívás feladását megelőző 12 hónapban; P.2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozatot az előző 3 üzleti év teljes ÁFA nélkül számított teljes árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak; P.3. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődje elmúlt 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója másolatát (mérleg és eredménykimutatás részek) benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a gazdasági szereplő beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, úgy annak csatolása nem szükséges, illetve a likviditási mutatók tekintetében részvételre jelentkező csatolja a Dokumentációban található minta szerinti nyilatkozatot. Ha részvételre jelentkező azért nem rendelkezik a P.3. pont szerinti irattal az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ha részvételre jelentkező a P.2. vagy P.3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló vagy az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az ezen ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló és az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Részvételre jelentkezők legyenek figyelemmel a Kbt. 55. (4) (6) bekezdéseiben foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 55. (6) bekezdés c) pontjában foglalt feltételekre. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas a részvételre jelentkező, ha P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint a részvételi felhívás feladását megelőző 12 hónapban a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény 2. (25) pontja szerinti 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő. P.2. a teljes ÁFA nélkül számított árbevétele az előző 3 üzleti év egyszerű számtani átlaga alapján eléri a HUF-ot; P.3. a Likviditási ráta mutatója (forgóeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) az elmúlt 3 lezárt üzleti év mindegyikében legalább 1,5 a Likviditási gyorsráta (forgóeszközök-készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek) az elmúlt 3 lezárt üzleti év mindegyikében legalább 1 (A mutatókat ajánlatkérő 2 tizedesjegy pontossággal kéri megadni a részvételi dokumentációban található nyilatkozatmintában, mely adatok alapján kerül sor a mutatók vizsgálatára.) Amennyiben a részvételre jelentkező az előírt időszaknál később jött létre, úgy alkalmasságát a működése megkezdése eltelt időszakban mindösszesen HUF nettó parkoló automaták értékesítése vagy bérlete árbevétellel is igazolhatja. A P.2. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös jelentkezők együttesen is megfelelhetnek, a P1. és P.3. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül egy felel meg (Kbt. 55. (4) bekezdés). 4/10

5 5/10 III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkező (közös jelentkezés esetén bármelyik jelentkező) csatolja be: M.1. a részvételi felhívás feladását megelőző 72 hónapos időszak legjelentősebb szállításainak ismertetése, az ismertetésnek ki kell térnie valamennyi az ezen időszakban parkolójegy automata beszerzések tárgykörében teljesített (befejezett) szállítások, bérbeadások tekintetében az alábbiakra: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállított eszközök megnevezése, az ellenszolgáltatás összege, a Kr. 16. (1) bekezdése szerinti módon igazolva (Kr. 15. (1) bekezdés a) pont); M.2. a Kr. 15. (1) bekezdés b) pontja alapján a közbeszerzés tárgya (parkoló automata gyártás vagy szállítás) tevékenységre vonatkozó tanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását; M.3. a Kr. 15. (1) bekezdés d) pontja alapján a szállítandó eszköz részletes műszaki leírása, annak gyártói igazolása és fényképének bemutatása. A műszaki leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy abból a minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen kiolvasható legyen. Az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szervezetet és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében a jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha: M.1. nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 72 hónapos időszakban egy szállítás keretében legalább 50 db vagy HUF értékű parkolójegy kiadó automata szállítására és telepítésére vonatkozó referenciával, mely szerződés teljesítése az automaták tartós bérbeadása útján történt, az opció lehetőségének biztosításával, oly módon, hogy az opció lehívásra is került; továbbá, ha nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 72 hónapos időszakban egy szerződés keretében legalább 50 db automata gyártására és szállítására vonatkozó referenciával; M.2. nem rendelkezik ISO minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), elismert minőségtanúsító intézmény által kiállított tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer működtetését igazoló dokumentummal, mely a parkoló automaták gyártására vagy szállítására vonatkozik; M.3. a szállítandó eszköz nem felel meg az alábbiakban előírt minimum műszaki paramétereknek, továbbá nem éri el az előírt minimum értéket, illetőleg meghaladja az előírt maximum értéket: Rögzítés beton alap speciális szerszámot igénylő rögzítési pontok; Burkolat fém, mosható, időjárás álló burkolat Működési tartomány max hőmérséklet min: +55, min hőmérséklet 20 fok Celsius, vandálbiztos kijelző kezelő felület; forint érmefelismerés, összes érvényben lévő forint érmére (MNB szerint), bankkártya-olvasó modul érintés nélküli módon, magyar angol német nyelvű menü; hőpapíros nyomtató; energiaellátás napelemes villamosenergia-ellátás; akadálymentesített (DDA) folyamatos (online) bevétel nyilvántartás. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 5/10

6 6/10 IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) Az eljárás fajtája Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: A III. kerületi Önkormányzat, mely a parkoló rendszer bevezetésére hozta létre az Óbudai Parkolási Kft.-t, jétől kívánja a parkolási rendszert bevezetni, azonban az Óbudai Parkolási Kft., mint ajánlatkérő korábbi beszerzésre irányuló eljárása eredménytelen lett. Ajánlatkérő módosító hirdetmény közzétételét kezdeményezte (erről az eljárás iránt érdeklődő szervezeteket is tájékoztatta), amely korrigendum azonban nem került közzétételre a TED-en az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, a Kbt. 42. (2) bekezdésének megfelelően és az eredeti, módosítás előtti időpontban egyetlen ajánlat sem érkezett. Fentiekre tekintettel a közbeszerzési eljárás Kbt. 76. (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen lett. Ahhoz, hogy a i indulás tartható legyen, Ajánlatkérő gyorsított eljárást folytat le. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során Bírálati szempontok Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Oszlop: reklám elhelyezésre kialakított felület víz mentes átlátszó burkolat alatt minimum 10 cm x 15 cm (nagyobb a jobb). Súlyszám Oszlop: 2 önálló mechanikusan záródó ajtó külön a érmetárolóhoz és a karbantartáshoz, és az ehhez szükséges mechanikus kulcs (igen/nem). Súlyszám Kijelző kezelő felület: méret mm x mm (nagyobb a jobb). Súlyszám Kijelző kezelő felület: automatikus fényerő szabályozás (igen/nem). Súlyszám Kijelző kezelő felület: érintőképernyő lehetősége (igen/nem). Súlyszám Kijelző kezelő felület: alfanumerikus billentyűzet lehetősége (igen/nem). Súlyszám Érme kezelő: euro érmefelismerés, összes érvényben lévő euro érmére (EUR szerint, igen/nem). Súlyszám Térfigyelő kamera (igen/nem). Súlyszám Térfigyelő kamera: felbontás pixel x pixel (nagyobb a jobb). Súlyszám Nyomtató: reklámnyomtatási lehetőség jegyre (igen/nem). Súlyszám Nyomtató: jegy / buszjegy nyomtatás lehetősége (nyomtatás parkolószelvénnyel azonos papírra) (igen/ nem). Súlyszám Nyomtató: központból vezérelt nyomtatási feladat feltöltése a fizető oszlopokra (igen/nem). Súlyszám Kommunikáció: GPRS (igen/nem). Súlyszám Kommunikáció: online azonnali hiba jelzés (igen/nem). Súlyszám Kommunikáció: központosított óraszinkronizáció (igen/nem). Súlyszám Biztonság technikai és egyéb szabványok: Vds 2344 (igen/nem). Súlyszám Biztonság technikai és egyéb szabványok: Vds 3546 (igen/nem). Súlyszám Biztonság technikai és egyéb szabványok: Vds 2841(igen/nem). Súlyszám Biztonság technikai és egyéb szabványok: DIN/MSZ/EN 1300 (igen/nem). Súlyszám Biztonság technikai és egyéb szabványok: DIN EN ISO 9227 NSS (igen/nem). Súlyszám Biztonság technikai és egyéb szabványok: DIN EN ISO 4628 (igen/nem). Súlyszám 15 6/10

7 7/10 IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) 22. Kényelmi funkciók: élettartam-végi újrahasznosítás mértéke %-ban (gyártói nyilatkozat és kötelezettség vállalás) (nagyobb a jobb). Súlyszám Kényelmi funkciók: központi programozási lehetőség (igen/nem). Súlyszám Kényelmi funkciók: excel formátumú statisztika (igen/nem). Súlyszám Kényelmi funkciók: biztonságos web alapú üzemeltetői felület (SSL) (igen/nem). Súlyszám Kényelmi funkciók: Linux operációs rendszer az automatán (igen/nem). Súlyszám Kényelmi funkciók: magyar nyelvű operációs rendszer és felhasználói felület (igen/nem). Súlyszám Kényelmi funkciók: távfelügyeleti / üzemeltetői szoftver / rendszer / központ licensz díja havonta/gép (kisebb a jobb). Súlyszám Garancia: garanciális idő években megadva (nagyobb a jobb). Súlyszám Ajánlati ár: havi fizetendő bérleti díj, 72 hónap egyenlő részlet, (minden 12. hónapban a bérbeadó jogosult a bérleti díjat az infláció mértékével korrigálni) (kisebb a jobb). Súlyszám 200 Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre Egyéb korábbi közzététel A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: :00 A dokumentációért fizetni kell: nem Ajánlattételi vagy részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk 1. Ajánlatkérő készít részvételi Dokumentációt. A Dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A Kbt. 49. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt jelentkezésenként legalább egy jelentkezőnek, vagy jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, le kell töltenie. 2. A dokumentáció letölthető az címről és a letöltést követően a jelen felhívás I.1. pontjában megadott címre vagy a fax számra regisztrációs adatlap megküldése szükséges az alábbi adatok megadásával: eljárás tárgya, részvételre jelentkező megnevezése, telefon- és faxszáma, címe 7/10

8 8/10 megadásával. A részvétel feltétele a dokumentáció átvétele jelentkezőként (részvételre jelentkező vagy a jelentkezésben megnevezett alvállalkozó részéről), a dokumentáció másra nem ruházható át. 3. Ajánlatok értékelése: Pontok kiosztásának ponthatára: 1 és 10 között kerülnek a pontok kiosztásra, az alábbi módszer szerint: Az értékelési szempont esetében az alábbi módszert alkalmazva értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám, ) elnevezésű dokumentum III/A/.1/c) pont alapján. Abban az esetben, ha a nagyobb a jobb: jelentkezők által megadott legjobb érték a maximum és arányosan a legrosszabb érték a minimum pont, közte lineárisan. Abban az esetben, ha kisebb a jobb: jelentkezők által megadott legjobb érték a legkisebb érték és legmagasabb érték a legrosszabb érték a minimum pont, közte lineárisan. Igen/nem válasz esetén: amennyiben jelentkező igennel válaszol, akkor a maximum pontot kapja, ha nemmel válaszol a minimum pontot kapja. 28. távfelügyeleti / üzemeltetői szoftver / rendszer / központ licensz díja havonta/gép és 30. részszempont Ajánlati ár (havi fizetendő bérleti díj, 72 hónap egyenlő részlet, (minden 12. hónapban a bérbeadó jogosult a bérleti díjat az infláció mértékével korrigálni.)) esetén: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám, ) elnevezésű dokumentum III/A/1/ba) szerinti fordított arányosítással, 29. részszempont: Garanciális idő években megadva részszempont esetén: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám, ) elnevezésű dokumentum III/A/1/ba) szerinti egyenes arányosítással; 4. Részvételi jelentkezések benyújtása: írásban és zártan az Óbudai Parkolási Kft. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) II. emelet Titkárságán közvetlenül vagy postai úton kell ugyanezen címre benyújtani a részvételi határidő lejártáig, 1 nyomtatott és egy elektronikus CD- vagy DVD-lemezen (szkennelt) példányban. A postán feladott jelentkezéseket az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a részvételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. A jelentkezés, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat jelentkezőt terheli. A nyomtatott és az elektronikus példányt egy közös zárt borítékban kell elhelyezni. A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: Részvételi jelentkezés Parkolójegy kiadó automaták beszerzése és üzembe helyezése Tilos felbontani a részvételi határidő lejártáig! Részvételi jelentkezések bontása: Óbudai Parkolási Kft. (1033 Budapest, Mozaik utca 7.) II. emelet Tárgyaló, szeptember óra. 5. A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezést aláíró jelentkező, valamint a Kbt. 55. (5) bekezdése szerintiszervezet vonatkozásában, az aláírási címpéldányokat/aláírás mintákat. 6. Irányadó idő: A teljes részvételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 7. Árfolyamok: A jelentkezés során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a jelentkezőnek az részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára a jelentkező saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 8. Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a szerint. Az Ajánlatkérő a Kbt. 67. (5) bekezdése alapján tájékoztatja a Tisztelt részvételre jelentkezőket, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást 8/10

9 9/10 arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére. 9. Jelentkező köteles csatolni ajánlatához a Kbt. 40. (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell. 10. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a részvételi dokumentáció vagy a Kbt. előír. 11. Ajánlatkérő a dokumentációban szereplő műszaki leírást teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények megadásával határozta meg, amennyiben a műszaki leírás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározásának szükségessége miatt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, való hivatkozást tartalmaz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdése alapján ajánlatkérő, azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza. 12. Az eljárás második szakaszában megajánlott havonta fizetendő bérleti díjnak tartalmaznia kell minden költséget, mely a felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételekkel a szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges. 13. A jelentkezés összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség jelentkezőt terheli. 14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Dokumentáció rendelkezései, valamint közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény valamint a 310/2011. az irányadó. 15. Közös jelentkezés esetében a jelentkezéshez csatolni kell a közös jelentkezők által kötött megállapodást,amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, továbbá nyilatkozniuk kell kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 16. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 17. Jelentkezőnek a jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt (5) bekezdése alapján, hogy az előírt biztosítékot a Kbt (4) bekezdés szerinti határidőre az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. 18. A jelentkező a Kbt. 28. (1) alapján: a) nem tehet másik jelentkezést más jelentkezővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, b) más részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 55. (5) bekezdés). 19. Jelentkezők nyilatkozatot kötelesek csatolni jelentkezésükhöz a gyártói kapacitás meglétének igazolása érdekében. 20. Ajánlatkérő az alkalmasság körében előírt feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1 P3 és az M1 M3 pontokban meghatározott feltéteknél. 21. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy az ajánlattételi szakaszban a Kbt ban foglalt rendelkezésekre figyelemmel az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke: HUF (azaz húszmillió forint). 22. Részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. ban foglaltak alapján részvételre jelentkező a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéshez csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 9/10

10 10/10 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u Budapest MAGYARORSZÁG Telefon: Internetcím: Fax: Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt alapján. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be E hirdetmény feladásának időpontja: /10

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285975-2012:text:hu:html HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek 2012/S 173-285975 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235828-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 141-235828 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a,, Parkolóautomaták beszerzése (gyártás és szállítás) és üzembe helyezése, 72 hónapra szóló tartós bérlet útján a III. kerület közigazgatási területére. tárgyú a közösségi értékhatárt

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64322-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 039-064322 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:143162-2012:text:hu:html HU-Győr: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 87-143162 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39501-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.06.15. Iktatószám: 9818/2015 CPV Kód: ELI-ALPS nagyprojekt P4 ker. a kut-i nagyberendezésnek helyet adó és az ÚSzT ker. megvalósuló kutatóközpont mechanikai, elektronikai és optikai műhelyei számára gépek, műszerek, berendezések, kiegészítők,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 I. Részvételi felhívás EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu Információ

Részletesebben

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:410384-2011:text:hu:html HU-Pápa: Pénztárgépek 2011/S 251-410384 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:164359-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kavics, homok, zúzott kő és aggregátum 2014/S 094-164359 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233781-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik 2014/S 131-233781 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362505-2012:text:hu:html HU-Pirtó: Nyomdagépek 2012/S 220-362505 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK irányelv

Részletesebben

Diagnosztikai eszközök beszerzése

Diagnosztikai eszközök beszerzése Diagnosztikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305. Ajánlati/részvételi felhívás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120305-2013:text:hu:html HU-Budapest: Számviteli, könyvvizsgálói és adózással kapcsolatos szolgáltatások 2013/S 072-120305

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171623-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Általános mérnöki támogatási szolgáltatások 2014/S 098-171623 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani

Az ajánlatokat vagy részvételi ajánlatokat a következő címre kell benyújtani I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:ojs@publications.europa.eu

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére GINOP 5.2.1-14-2015-00001 részprojekt keretében munkaerő-piaci mentori szolgáltatás nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/93 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132805-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2.

Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben