28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya"

Átírás

1 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató), az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó) és a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó) terjed ki. (2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz (BTO ) árának (díjának) alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában a) alapdíj: az a díj, melyet a 20 m 3 /h-nál kisebb névleges teljesítményű gáz felhasználó (Ft/év), valamint a 20 m 3 /h-nál nagyobb, de a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb névleges (össz)teljesítményű felhasználó (Ft/m 3 /h/év) a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet, b) fogyasztási igénybejelentés: az elosztóvezetékről ellátott, 500 m 3 /h feletti lekötéssel rendelkező felhasználó mennyiségi igényének naponta és MJ-ban történő megadása a vele szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató számára egybefüggő telephelyenként, c) földgáz fűtőértéke: az MSZ 2373 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke, d) gázdíj: az a - Ft/MJ-ban meghatározott - díj, melyet a felhasználó az átvett földgázért a hőmennyiség alapján fizet, figyelembe véve a szolgáltató Üzletszabályzatában leírtakkal összhangban álló nyomás- és hőmérséklet-korrekciót is, e) szerződési időszak: a gázév a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz, illetve éves teljesítmény-lekötés (-igénybevétel) esetében, továbbá a teljes naptári hónapokból álló időszak a gázéven belül havi teljesítmény-lekötés (-igénybevétel) esetében, f) teljesítménydíj: az a díj, melyet a 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges teljesítményű gáz nem lakossági felhasználó (Ft/MJ/h/év) a lekötött legnagyobb teljesítmény után a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló rendelkezésre állásért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet, g) téli fogyasztási időszak: a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak, h) utólagos teljesítménydíj: az a díj, melyet az e rendelet 11. (1) bekezdése szerinti felhasználó adott hónapban a -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletteljesítmény után fizet, melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti teljesítménydíjjal. (2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni. Általános rendelkezések 3. (1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt: a) a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz árszabása, b) a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz árszabása. (2) A szolgáltató kereskedelmi árrését az 1. melléklet, az induló összehasonlító árat a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza. (3) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó esetén alapdíjból és gázdíjból, a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz felhasználó esetén

2 teljesítménydíjból és gázdíjból áll. A földgáz egyetemes szolgáltatás árának díjelemeit a 3. melléklet tartalmazza. (4) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a rendszerhasználati díjakat. (5) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára a GET 138/A. -a szerinti pénzeszköz, az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók összegét nem tartalmazza. (6) A felhasználó a GET 138/A. szerinti pénzeszközt a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerint köteles megfizetni. 4. (1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét - a 12. -ban foglaltak kivételével - a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának, b) a mérési időszakra a (3) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint c) az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye és a szerződött (lekötött) teljesítmény szerinti díjkategóriához tartozó - megállapított 3. melléklet szerinti gázdíjnak a szorzataként kell meghatározni. (2) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell. (3) Az elszámolás alapja a földgázszállító által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján - a szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként - alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m 3 értékre kell kerekíteni. (4) Üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámításnál a 4. mellékletben meghatározott hitelesítési előírásokban foglaltak az irányadóak. 5. (1) A felhasználó az alapdíjat havi vagy az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, egy hónapnál rövidebb időszaki ütemezés szerint, egybefüggő telephelyenként köteles megfizetni. (2) Ha a felhasználó egybefüggő telephelyén több gázmérő található, az adott árszabás szerinti szabályokat a gázmérők gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni. 6. (1) A teljesítménydíj összegét a) a szolgáltató által ellátott nem lakossági esetében a MJ/h-ban megállapított (lekötött) legnagyobb teljesítmény, és b) az egységnyi teljesítményre vonatkozó megfelelő teljesítménydíj szorzataként kell meghatározni. (2) Az utólagos teljesítménydíj összegét a) a gázév során először az adott hónapban a -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletteljesítmény, és b) a 3. mellékletben meghatározott adott árszabáshoz tartozó teljesítménydíj szorzataként kell megállapítani. (3) Az utólagos teljesítménydíjat az adott hónapot megelőző hónap(ok), -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény feletti teljesítményre kell megfizetni. (4) A teljesítménydíjas értékesítési kategóriába történő sorolásánál a felhasználó szerződési időszakon belüli legnagyobb lekötött teljesítménye az irányadó. 7. (1) Az alapdíj, a teljesítménydíj és az átalánydíj havi összege minden hónap első napján, vagy szerződés szerinti hányada legkorábban a szerződésben rögzített megfelelő időszak első napján esedékes. (2) A földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó, illetve a gázév folyamán éves többletteljesítményt igénybe vevő felhasználó - az alapdíjat és az átalánydíjat fizető lakossági fogyasztó kivételével - az alapdíjat vagy a teljesítménydíjat fizeti a gázévből hátralévő időszakban. Az alapdíjat és az átalánydíjat fizető lakossági fogyasztónak az alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell megfizetnie a gázévből hátralévő időszakban havonta, vagy a szerződésben rögzített időszakonként. A megkezdett hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körbe visszatérő ra is. (3) A tárgyhóra eső alapdíjat, teljesítménydíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történő felhasználó-változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni. (4) A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő felhasználó - kivéve a 20 m 3 /hnál kisebb névleges teljesítményű gáz felhasználót - az alapdíjat a gázév végéig, a teljesítménydíjat a teljes szerződési időszakra köteles megfizetni.

3 8. (1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre, ha a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m 3 /h-nál kisebb és a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m 3 /h-nál nagyobb, vagy b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb. (2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni. (3) A felülvizsgálat lezárását követően a szolgáltató a bejelentés időpontjától köteles a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre. (4) Mérőcsere esetén a fogyasztás elszámolásához újonnan beépíthető gázmérők névleges teljesítményét az 5. melléklet tartalmazza. 9. Ha a szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt földgázt nem szolgáltat, az alapdíjat és a teljesítménydíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre. 10. A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek megfizetésére- beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is - az érdekelt szerződő felek megállapodása az irányadó. A 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz árszabása 11. (1) A szolgáltató által a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)-(4) bekezdés és a 12. szerinti árszabást kell alkalmazni. (2) A 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó - a 12. kivételével - a fogyasztott földgázért a 4. (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni. (3) Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m 3 /h értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges (össz)teljesítménye alapján köteles fizetni. (4) Ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti a szolgáltató, a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének a szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott szabályok szerinti díját. 12. Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként a) a 3. melléklet I-IV. pont I.1. alpont C) jelű sorában szereplő gázdíjnak, és b) a 6. mellékletben meghatározott - a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő - fogyasztásnak a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni. A 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz árszabása 13. (1) A szolgáltató által a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)-(3) bekezdés és a szerinti árszabást kell alkalmazni. (2) Ha a felhasználó szerződési időszakon belüli legnagyobb fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye egybefüggő telephelyenként 100 m 3 /h-nál nagyobb, a felhasználó a fogyasztott földgázért a 4. (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a teljesítmény lekötéséért a 6. (1) bekezdése szerint számított teljesítménydíjat, a lakossági felhasználó a gázmérő névleges (össz)teljesítménye alapján alapdíjat köteles fizetni. Ezen teljesítmény-lekötése nem lehet kisebb 101 m 3 /h-nál. (3) Ha a gázmérők 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba építettek, a szolgáltató jogosult a gázmérő(k) névleges (össz)teljesítményét gáztechnikai normálállapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a gázmérőknél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a szolgáltatott gáz hőmérsékletének átlagát kell figyelembe venni. 14. (1) A szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok, teljesítménymérések - különösen a beépített gázmérő névleges teljesítménye, mérési tartománya, üzemelő berendezések száma, egyidejű teljesítménye, az éves gázfelhasználás - figyelembevételével kezdeményezheti a 13. (2) bekezdése szerinti felhasználó

4 gázmérője névleges teljesítményének, mérési tartományának ellenőrzését és ezzel összefüggő mérésügyi felülvizsgálatát. (2) Ha a gázmérő a) mérési tartománya nem illeszkedik az üzemelő felhasználói berendezések egyidejű teljesítményfelhasználásához, b) az MKEH hitelesítési előírásában a típusra vonatkozóan foglaltaknak nem felel meg, vagy c) típusavult, az elosztó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű, illetve mérésügyi szempontoknak megfelelő elosztói tulajdonú gázmérőre. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján a mérőcserét indokoltnak tartja és kicseréli, a mérőcsere költsége - kivéve a mérőhely kialakításának költségét - az elosztót terheli. A felhasználó köteles tűrni a gázmérő cseréjét. (3) A mérőhely átalakítási költségének megosztásában az érdekelt szerződő felek megállapodása az irányadó. 15. (1) Az 500 m 3 /h feletti teljesítmény-lekötéssel rendelkező felhasználó a fogyasztási igénybejelentést a szolgáltató részére egybefüggő telephelyenként a gáznapot megelőző nap óráig köteles megadni. A felhasználó a fogyasztási igénybejelentést a gáznapot megelőző nap óráig módosíthatja. (2) Ennek az árszabásnak a további áralkalmazási feltételeit a 7. melléklet I. pontja tartalmazza. 16. A 15. (1) bekezdése szerinti felhasználó fogyasztási igénybejelentésének elmulasztása esetén fogyasztási igénybejelentésként az előző gáznapra megadott értéket kell tekinteni. Ha az előző gáznapra vonatkozóan sincs érvényes fogyasztási igénybejelentés, a fogyasztási igénybejelentés értékét az elszámolás szempontjából 0-nak (nulla) kell tekinteni. Vegyes rendelkezések 17. (1) A szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési időszakra meghatározott átlagos fűtőértéket köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni. (2) Ha a szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni. (3) A szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az (1)-(2) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék. (4) A szolgáltató köteles az alapdíjat fizető számláján a fogyasztói panaszokkal foglalkozó irodák telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni. (5) Ha a felhasználó a szolgáltatott földgáz ellenértékét előre megfizeti (pl. mágneskártyás gázmérő esetében), átlagos fűtőértéknek a felhasználási helyre vonatkozóan a vásárlás napját megelőző hat naptári hónap tényleges fűtőértékének kéttized MJ/m 3 értékre kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat a) az így számított átlagos fűtőértéknek, b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és c) a vásárlás időpontjában az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó díjnak a szorzataként kell meghatározni. Az alapdíj fizetése a következő vásárlás alkalmával utólag történik, az előző vásárlás óta eltelt időszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel július 1-jén lép hatályba. (2) A 19. (2)-(4) bekezdése július 1-jén lép hatályba. 19. (1) Hatályát veszti a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet. (2) Hatályát veszti a 2. (1) bekezdés b), f), g) és h) pontja, a 3. (1) bekezdés b) pontja, a 6., a 7. (4) bekezdése, a 13. -t megelőző alcím, a , a 22. (2) bekezdése, a 3. melléklet I. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet II. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet III. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet IV. pont I.2. alpontja, valamint a 7. és a 8. melléklet. (3) Hatályát veszti a 2. (1) bekezdés a) pontjában a, valamint a 20 m 3 /h-nál nagyobb, de a 100 m 3 /hnál nem nagyobb névleges (össz)teljesítményű felhasználó (Ft/m 3 /h/év) szövegrész, a 3. (3) bekezdésében a, a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz felhasználó esetén teljesítménydíjból és gázdíjból szövegrész, a 4. (1) bekezdés c) pontjában az és a szerződött (lekötött) teljesítmény szövegrész, a 7. (1) bekezdésében az, a teljesítménydíj szövegrész, a 7. (2) bekezdésében az, illetve a

5 gázév folyamán éves többletteljesítményt igénybe vevő felhasználó szövegrész és a vagy a teljesítménydíjat szövegrész, a 7. (3) bekezdésében a, teljesítménydíjat szövegrész, valamint a 9. -ban az és a teljesítménydíjat szövegrész. (4) A 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] e) szerződési időszak: a gázév a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz esetében, 20. A 19. (2)-(4) bekezdése július 2-án hatályát veszti. Ez a július 3-án hatályát veszti. 21. A 22. (3) bekezdése és a 2. melléklet 2. pontja október 1-jén hatályát veszti. Ez a október 2-án hatályát veszti. 22. (1) Az e rendelet hatálybalépését követően az elosztó (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult minden árváltozást követően egyszeri külön mérőleolvasást végezni. (2) Ha a 15. (1) bekezdése szerinti felhasználó nem rendelkezik olyan gázmérővel, amely megfelel a nem egyetemes szolgáltatás szerint vételező gázmérői számára az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt követelményeknek, akkor e felhasználó számára az elosztó köteles e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül térítésmentesen mérőt biztosítani. (3) A földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló rendelet szerinti kiegyenlítő elem mértékét a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza. 1. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Az egyetemes szolgáltatók kereskedelmi árrése I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: 0,831 0,932 0,587 0,535 0,484 0,585 0,239 0,188 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: 0,874 0,975 0,629 0,577 0,484 0,585 0,239 0,188 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 0,815 0,915 0,571 0,521 0,482 0,582 0,238 0,187 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 0,883 0,984 0,639 0,588 0,484 0,585 0,239 0,188

6 2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez 1. A földgáz induló összehasonlító ára I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,176 2,176 2,176 2,176 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,218 2,218 2,218 2,218 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,162 2,162 2,162 2,162 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,228 2,228 2,228 2, A kiegyenlítő elem mértékének meghatározása A januári várható importár-változás kiegyenlítésére fedezetet nyújtó kiegyenlítő elem mértéke : 0, melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez A földgáz egyetemes szolgáltatás legmagasabb induló ára és díjelemei I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: Sorszám Árszabás Érintett vásárlói kör Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ

7 I.1 I m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h , ,705 2, , ,383 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,701 2, , ,382 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) Gázmérővel nem Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,674 2, m 3 /h-nál nagyobb m 3 /h ,433

8 >500 m 3 /h ,382 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,721 2, , , melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámítás általános szabályai Az átszámításnál a a) szűkítőelemes (mérőperemes) mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 64/1989. számú hitelesítési előírásában foglaltakat, b) turbinás, forgódugattyús, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 75/1992. számú hitelesítési előírásában foglaltakat, c) lemezes (membrános) mérő esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2/1996. számú hitelesítési előírásában foglaltakat kell alkalmazni. 5. melléklet a 28/2009. (VI. 25.)KHEM rendelethez Az újonnan beépíthető gázmérők Méretsor Névleges teljesítmény (m 3 /h) a) G G G G b) G melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

9 Lakás típusa Gázmérővel nem rendelkező lakások számításba veendő földgázfogyasztása 2 lángú gáztűzhely 3-4 lángú gáztűzhely 4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel Garzon gáztűzhely MJ/hó 1 szobás ,5 szobás szobás ,5 szobás szobás ,5 szobás szobás Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül. 7. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Gáz hűtőszekrény A éves teljesítmény-igénybevételének és havi teljesítmény-lekötésének szabályai 1. Az éves teljesítmény-igénybevétel szabályai 1.1. Ha az egybefüggő telephelyen a szerződési időszakban, a téli fogyasztási időszakban is vételeznek földgázt, a teljesítménydíjat és az alapdíjat a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb teljesítmény alapján köteles a felhasználó megfizetni. Igénybe vett legnagyobb teljesítmény alatt a felhasználó fogyasztását mérő gázmérő(k) névleges (össz)teljesítménye értendő, ha az - az 5. (2) bekezdése szerint számítva - egybefüggő telephelyenként m 3 /h érték között van, és a lekötött teljesítmény értendő, ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérő(k) névleges (össz)teljesítménye - az 5. (2) bekezdése szerint számítva - egybefüggő telephelyenként 100 m 3 /h-nál nagyobb. A felhasználó az alapdíjat, a teljesítménydíjat és a gázdíjat a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb teljesítmény szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles megfizetni A felhasználó által lekötni kívánt legnagyobb órai teljesítmények joghatályos bejelentését az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglaltak szerint kell megtenni A lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a szolgáltató a soron következő szerződési időszakot megelőző szerződési időszakra lekötött legnagyobb teljesítményeket jogosult érvényes lekötött teljesítménynek tekinteni mindaddig, amíg a felhasználó a lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének nem tesz eleget. Ilyen késedelem esetén a felhasználó - a bejelentett teljesítmény után a teljes szerződési időszakra felszámolt teljesítménydíjon felül - köteles a szolgáltató részére megfizetni az adott egybefüggő telephelyen a késedelem időtartama alatt figyelembe vett teljesítmény éves teljesítménydíjának 1/365-öd részét a késedelem minden napjára (a továbbiakban: pótdíj) A pótdíjra vonatkozó számlát a szolgáltató a teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a felhasználó számára, aki a pótdíj számláját a teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni. 2. A havi teljesítmény-lekötés szabályai 2.1. A lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a felhasználó - a bejelentett teljesítmény után a teljes szerződési időszakra felszámolt teljesítménydíjon felül - köteles a szolgáltató részére megfizetni az adott egybefüggő telephelyre a bejelentett teljesítmény éves teljesítménydíjának 1/365-öd részét a késedelem minden napjára (pótdíj) A 2.1. pont szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szolgáltató a teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a felhasználó számára, aki a pótdíj számláját a teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni A téli fogyasztási időszakban lekötött teljesítmény a lekötés időtartamának első hónapjára az éves teljesítménydíj 90%-át és minden további megkezdett hónap után további 10%-át köteles megfizetni a felhasználó. Minden új lekötés esetén a teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani A nem téli fogyasztási időszakban lekötött teljesítményért a lekötés időtartamának első hónapjára az éves teljesítménydíj 20%-át és minden további megkezdett hónap után további 5%-át köteles megfizetni a felhasználó. Minden új lekötés esetén a teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani.

10 2.5. A téli fogyasztási időszakra lekötött teljesítmény, amely után a felhasználó egy időpontban legalább 3 hónapra köt le teljesítményt, a lekötött teljesítmény a gázév hátralévő részében térítésmentesen vehető igénybe A nem téli fogyasztási időszakra lekötött teljesítmény, amely után a felhasználó egy időpontban legalább 3 hónapra köt le teljesítményt, a lekötött teljesítmény a gázév hátralévő - téli fogyasztási időszakon kívüli - részében térítésmentesen vehető igénybe. 8. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Hőmérséklet-mérési pontok felsorolása OMSZ mérési pont megnevezése Agárd Baja Békéscsaba Budapest-Lőrinc Debrecen Eger Győr Káld Kaposvár Kapuvár Kecskemét Kelebia Kiskunmajsa Miskolc OTR/WEM kiadási pont megnevezése Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta I-5-2 (DHE), Kápolnásnyék+Mezőszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, DHE 1+2, Százhalombatta I-1 (DHE), Százhalombatta I-2 (DHE), Százhalombatta I-3 (DHE), Százhalombatta I-5-1 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2 Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Gerendás + Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad + Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Budaörs+Budatétény 1, Budaörs, Budatétény 1, Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta I-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Sződ, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2 Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-2, Bödönhát 1-1, Debrecen, Debrecen I-1, Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-2, Devecser 1-1, Győr 1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Ikrény, Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-2, Pápa Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa, Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I+Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse Jánoshalma, Kunfehértó Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc I+II-3+II-4, Miskolc I, Miskolc II-3, Miskolc II-4, Miskolc II-1,

11 Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I-l+Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Vadna, Tiszaújváros I- 2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO) Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Nagykanizsa Magyarszerdahely, Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2 Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza Nyírtelek 1, Nyíregyháza Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza Orosháza II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár Paks Aba+Törökkoppány, Aba, Törökoppány, Fadd 1+2, Fadd 1-1, Fadd 1-2 Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs Pécs II, Pécs III Pitvaros Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza Soltvadkert Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár Sopron Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3 Szarvas Ecsegfalva, Szarvas+Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1 Szécsény Szeged Szentes Szentgotthárd Szentkirályszabadja Szolnok Szombathely Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD) Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd Ajka, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Kőröshegy, Papkeszi, Pétfürdő 1, Raposka, Somogysámson, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I- 1+I-2+II (BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM), Ősi, Pétfürdő 2 Abony, Berekfürdő, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II- 2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1-2, Kenderes I-2 (KTD) Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény Tápiószele Zsámbok 3 Tass Kunadacs, Tass Tát Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu Tata Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék Záhony Mándok Nagylengyel 1-1. Nagylengyel, 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Zalaegerszeg Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD NLT-3

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008.

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Működtetett rendszer műszaki adatai- Minőségi előírások

Működtetett rendszer műszaki adatai- Minőségi előírások Kapacitáslekötési szerződés 4. számú melléklete Működtetett rendszer műszaki adatai- Minőségi előírások Az elosztó rendszerbe betáplált földgáz minőségének és szagosítás mértékének ki kell elégítenie a

Részletesebben

ALAPVETŐ ESZKÖZÖK (Apportlista alapján)

ALAPVETŐ ESZKÖZÖK (Apportlista alapján) 2 számú melléklet ALAPVETŐ ESZKÖZÖK (Apportlista alapján) 21 Vezetékrendszerek az 1 sz melléklet szerint (technológiai rendszerekkel) 22 Gázátadó állomások Üzem Gázátadó állomás Max Kapacitás (em3/h) Kiadási

Részletesebben

13442 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 126. szám

13442 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 126. szám 13442 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2014. (IX. 15.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati akról, a rendszerüzemeltető

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A nemzeti fejlesztési miniszter 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelete a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról A földgázellátásról szóló 2008.

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA V. évfolyam 9. szám 2006. július 12. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 13., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (VI. 13.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: 2010. január 1jétől Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. ENERGIA SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐGÁZ Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: Controlling Osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT ÁRAK

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: január 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám MAGYAR KÖZLÖNY 126. szám M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2014. szeptember 15., hétfő Tartalomjegyzék 33/2014. (IX. 15.) MNB rendelet A Somogyvár-Kupavár rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Részletesebben

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől

FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS. Érvényes: július 1-jétől FŐVÁROSI GÁZMŰVEK Zrt. SZOLGÁLTATÁSI DÍJSZABÁS Érvényes: Készítette: controlling osztály 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÚTMUTATÓ A DÍJSZABÁS HASZNÁLATÁHOZ 2. oldal 2. AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN ALKALMAZOTT

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

MŰKÖDÉSI TERÜLET. 1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI TERÜLET. 1. számú melléklet FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RT 1 számú melléklet MŰKÖDÉSI TERÜLET Az Engedélyes működési területe a vezeték szakaszokkal meghatározott és a földgázszállító vezeték rendszer magyarországi belépési és kilépési pontjait

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

> 20m 3 / h gázmérôvel rendelkezôk ,401 82,1. nem rendelkezôk 3, ,7

> 20m 3 / h gázmérôvel rendelkezôk ,401 82,1. nem rendelkezôk 3, ,7 FÔGÁZ kiterjesztett egyetemes szolgáltatási területén a zeti fejlesztési miniszter rendelete alapján az egyetemes szolgáltatásban 0. április -ától alkalmazandó díjak Árszabás az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH

A 5/2016. (VIII. 16.) MEKH 1/2013. (VII. 11.) MEKH A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati akról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi

amelyekre vonatkozóan 2011. július 1-jén nem volt érvényes versenypiaci földgázkereskedelmi 1. SZ. FÜGGELÉK: KÜLÖN SZABÁLYOK, ÁRAK ÉS ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELEK A GET 139. (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN JOGUTÓDKÉNT ELLÁTOTT FOGYASZTÓKRA (KORÁBBI 7. SZ. MELLÉKLET) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az E.ON Energiaszolgáltató

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 4844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 51. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám MAGYAR KÖZLÖNY 210. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék 6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei 64881 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelete

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

szolgálati hely nappal éjszaka

szolgálati hely nappal éjszaka 1 Budapest-Keleti Ferencváros Kelenföld tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy), külső forgalmi tolatásvezető II, kocsimester forgalmi forgalmi külső forgalmi (személy),

Részletesebben

Vizsgálati jelentés a földgáz fűtőértéknek, valamint a korrekciós tényezők megállapításának módjáról

Vizsgálati jelentés a földgáz fűtőértéknek, valamint a korrekciós tényezők megállapításának módjáról Vizsgálati jelentés a földgáz fűtőértéknek, valamint a korrekciós tényezők megállapításának módjáról A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2013. szeptember 30-án

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Gerecse (1-7 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest egyéb vízfolyás állóvíz víztest egyéb állóvíz vizes élőhely ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép 0 2 4 6 8 km vasút autópálya főbb utak víztest egyéb víztest egyéb vizes élőhely FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép Ökológiai állapot / potenciál nem éri el a állapotot

Részletesebben

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím

A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím A PostaHozamHalomzó biztosítás az alábbi postákon köthető meg Település Posta neve Cím Balmazújváros Balmazújváros posta 4061 Balmazújváros Dózsa György utca 5-7. Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1 posta

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u

Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u Üzlet Szombati nyitva tartás Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 7:00-21:00 Budapest, Liget tér 5. 7:00-21:00 Budapest, Kőrösi Cs. u. 35-37. 7:00-21:00 Budapest, Újhegyi sét. 3-5. 7:00-20:30 Budapest, Etele

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1. MELLÉKLET. Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása II/1. MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00 : 8:00-20:00 : 8:00-14:00 : 8:00-14:00

Részletesebben

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista

GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII. számú melléklet, GOP településlista VIII./D Településlista a konvergencia régiók komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségeire vonatkozóan a mikrovállalkozásnak minősülő pályázók esetében Jelen településlistában szerepelnek

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/1. sz. melléklet II/1./B MELLÉKLET II/1./B MELLÉKLET Az ügyfélszolgálati irodák felsorolása, nyitvatartása 2014. augusztus 01. napjától hatályos 1. Állandó ügyfélszolgálati irodák 1.1. Állandó ügyfélszolgálati irodák nyitvatartása, : 8:00-14:00

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai A TIGÁZ-DSO Kft. gázelosztó hálózata jelenleg 125 elszámolási ponton összesen 143 gázátadó

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló évi XL.

29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló évi XL. 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai A TIGÁZ-DSO Kft. gázelosztó hálózata jelenleg 125 elszámolási ponton összesen 147 gázátadó

Részletesebben

35. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. március 1., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal

35. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. március 1., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 250, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. március 1., szombat 35. szám Ára: 250, Ft TARTALOMJEGYZÉK 5/2008. (III. 1.) GKM r. A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII.

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS 2016. NOVEMBER 25-26-27-ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Baja 6500 Baja,

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az 1 2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.

Részletesebben

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek ABONY Abony AE 233/1/1995 1979 TIGÁZ Rt. ABONY Jászkarajenő VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Kőröstetétlen VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Szászberek AE 233/1/1995 1993 TIGÁZ Rt. ABONY Törtel VIII. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

Az önkormányzat és intézményei földgázenergia beszerzésére

Az önkormányzat és intézményei földgázenergia beszerzésére PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-94/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8.

Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. Irányítószám Cím 2740 Abony, Radák u. 2457 Adony, 6. sz. főút 8400 Ajka, Fõ út 2170 Aszód, Pesti út 8261 Badacsony, 71.sz. főút 8448 Bakonygyepes, 8. sz. fkl. út 4561 Baktalórántháza, 41. sz. főút 8172

Részletesebben

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 2012. január 1-jétől

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 2012. január 1-jétől A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 201 január 1-jétől I. Rendszerirányítási díj (862/2011. sz. határozat): 1 000 000 Ft/év Szagosítási díj (863/2011. sz. határozat):

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai A TIGÁZ-DSO Kft. gázelosztó hálózata jelenleg 138 ponton összesen 147 gázátadó állomáson

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

II/1. MELLÉKLET A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai

II/1. MELLÉKLET A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai II/1.sz. melléklet II/1. MELLÉKLET A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai A TIGÁZ-DSO Kft. gázelosztó hálózata jelenleg 138 ponton összesen 147 gázátadó állomáson keresztül csatlakozik a szállítói

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 80. szám 7367 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 300 HELYSZÍNEN

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 300 HELYSZÍNEN ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS 2014. NOVEMBER 28-29-ÉN, KÖZEL 300 HELYSZÍNEN Lánc város cím Penny Market Abony Újszászi út 2. TESCO Abony 2740 Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.

Részletesebben

Akcióban részt vevő posták listája

Akcióban részt vevő posták listája Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Apc posta 3032 Apc Petőfi út 7. Aszód posta 2170 Aszód Kossuth Lajos utca

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Közép-Duna (1-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Közép-Duna (1-9 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. Közép- (1-9 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép D u na -vö lgy S or o k s ári- D una Du na Sz e nt e n d re i -D u n a Z ag yv a i - f őc s a t or n a N o ád to sa r-c rna (Sá ) rví z 0 víztest víztest

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Befektetési jegy nyilvános ajánlattétele A ( Alapkezelõ ) - amelynek székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartja a Fõvárosi

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben