28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya"

Átírás

1 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató), az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó) és a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó) terjed ki. (2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz (BTO ) árának (díjának) alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában a) alapdíj: az a díj, melyet a 20 m 3 /h-nál kisebb névleges teljesítményű gáz felhasználó (Ft/év), valamint a 20 m 3 /h-nál nagyobb, de a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb névleges (össz)teljesítményű felhasználó (Ft/m 3 /h/év) a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet, b) fogyasztási igénybejelentés: az elosztóvezetékről ellátott, 500 m 3 /h feletti lekötéssel rendelkező felhasználó mennyiségi igényének naponta és MJ-ban történő megadása a vele szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató számára egybefüggő telephelyenként, c) földgáz fűtőértéke: az MSZ 2373 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke, d) gázdíj: az a - Ft/MJ-ban meghatározott - díj, melyet a felhasználó az átvett földgázért a hőmennyiség alapján fizet, figyelembe véve a szolgáltató Üzletszabályzatában leírtakkal összhangban álló nyomás- és hőmérséklet-korrekciót is, e) szerződési időszak: a gázév a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz, illetve éves teljesítmény-lekötés (-igénybevétel) esetében, továbbá a teljes naptári hónapokból álló időszak a gázéven belül havi teljesítmény-lekötés (-igénybevétel) esetében, f) teljesítménydíj: az a díj, melyet a 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges teljesítményű gáz nem lakossági felhasználó (Ft/MJ/h/év) a lekötött legnagyobb teljesítmény után a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló rendelkezésre állásért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet, g) téli fogyasztási időszak: a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak, h) utólagos teljesítménydíj: az a díj, melyet az e rendelet 11. (1) bekezdése szerinti felhasználó adott hónapban a -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletteljesítmény után fizet, melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti teljesítménydíjjal. (2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni. Általános rendelkezések 3. (1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt: a) a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz árszabása, b) a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz árszabása. (2) A szolgáltató kereskedelmi árrését az 1. melléklet, az induló összehasonlító árat a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza. (3) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó esetén alapdíjból és gázdíjból, a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz felhasználó esetén

2 teljesítménydíjból és gázdíjból áll. A földgáz egyetemes szolgáltatás árának díjelemeit a 3. melléklet tartalmazza. (4) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a rendszerhasználati díjakat. (5) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára a GET 138/A. -a szerinti pénzeszköz, az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók összegét nem tartalmazza. (6) A felhasználó a GET 138/A. szerinti pénzeszközt a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerint köteles megfizetni. 4. (1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét - a 12. -ban foglaltak kivételével - a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának, b) a mérési időszakra a (3) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint c) az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye és a szerződött (lekötött) teljesítmény szerinti díjkategóriához tartozó - megállapított 3. melléklet szerinti gázdíjnak a szorzataként kell meghatározni. (2) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell. (3) Az elszámolás alapja a földgázszállító által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján - a szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként - alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m 3 értékre kell kerekíteni. (4) Üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámításnál a 4. mellékletben meghatározott hitelesítési előírásokban foglaltak az irányadóak. 5. (1) A felhasználó az alapdíjat havi vagy az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, egy hónapnál rövidebb időszaki ütemezés szerint, egybefüggő telephelyenként köteles megfizetni. (2) Ha a felhasználó egybefüggő telephelyén több gázmérő található, az adott árszabás szerinti szabályokat a gázmérők gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni. 6. (1) A teljesítménydíj összegét a) a szolgáltató által ellátott nem lakossági esetében a MJ/h-ban megállapított (lekötött) legnagyobb teljesítmény, és b) az egységnyi teljesítményre vonatkozó megfelelő teljesítménydíj szorzataként kell meghatározni. (2) Az utólagos teljesítménydíj összegét a) a gázév során először az adott hónapban a -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletteljesítmény, és b) a 3. mellékletben meghatározott adott árszabáshoz tartozó teljesítménydíj szorzataként kell megállapítani. (3) Az utólagos teljesítménydíjat az adott hónapot megelőző hónap(ok), -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény feletti teljesítményre kell megfizetni. (4) A teljesítménydíjas értékesítési kategóriába történő sorolásánál a felhasználó szerződési időszakon belüli legnagyobb lekötött teljesítménye az irányadó. 7. (1) Az alapdíj, a teljesítménydíj és az átalánydíj havi összege minden hónap első napján, vagy szerződés szerinti hányada legkorábban a szerződésben rögzített megfelelő időszak első napján esedékes. (2) A földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó, illetve a gázév folyamán éves többletteljesítményt igénybe vevő felhasználó - az alapdíjat és az átalánydíjat fizető lakossági fogyasztó kivételével - az alapdíjat vagy a teljesítménydíjat fizeti a gázévből hátralévő időszakban. Az alapdíjat és az átalánydíjat fizető lakossági fogyasztónak az alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell megfizetnie a gázévből hátralévő időszakban havonta, vagy a szerződésben rögzített időszakonként. A megkezdett hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körbe visszatérő ra is. (3) A tárgyhóra eső alapdíjat, teljesítménydíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történő felhasználó-változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni. (4) A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő felhasználó - kivéve a 20 m 3 /hnál kisebb névleges teljesítményű gáz felhasználót - az alapdíjat a gázév végéig, a teljesítménydíjat a teljes szerződési időszakra köteles megfizetni.

3 8. (1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre, ha a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m 3 /h-nál kisebb és a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m 3 /h-nál nagyobb, vagy b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb. (2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni. (3) A felülvizsgálat lezárását követően a szolgáltató a bejelentés időpontjától köteles a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre. (4) Mérőcsere esetén a fogyasztás elszámolásához újonnan beépíthető gázmérők névleges teljesítményét az 5. melléklet tartalmazza. 9. Ha a szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt földgázt nem szolgáltat, az alapdíjat és a teljesítménydíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre. 10. A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek megfizetésére- beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is - az érdekelt szerződő felek megállapodása az irányadó. A 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz árszabása 11. (1) A szolgáltató által a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)-(4) bekezdés és a 12. szerinti árszabást kell alkalmazni. (2) A 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó - a 12. kivételével - a fogyasztott földgázért a 4. (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni. (3) Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m 3 /h értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges (össz)teljesítménye alapján köteles fizetni. (4) Ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti a szolgáltató, a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének a szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott szabályok szerinti díját. 12. Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként a) a 3. melléklet I-IV. pont I.1. alpont C) jelű sorában szereplő gázdíjnak, és b) a 6. mellékletben meghatározott - a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő - fogyasztásnak a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni. A 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz árszabása 13. (1) A szolgáltató által a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)-(3) bekezdés és a szerinti árszabást kell alkalmazni. (2) Ha a felhasználó szerződési időszakon belüli legnagyobb fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye egybefüggő telephelyenként 100 m 3 /h-nál nagyobb, a felhasználó a fogyasztott földgázért a 4. (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a teljesítmény lekötéséért a 6. (1) bekezdése szerint számított teljesítménydíjat, a lakossági felhasználó a gázmérő névleges (össz)teljesítménye alapján alapdíjat köteles fizetni. Ezen teljesítmény-lekötése nem lehet kisebb 101 m 3 /h-nál. (3) Ha a gázmérők 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba építettek, a szolgáltató jogosult a gázmérő(k) névleges (össz)teljesítményét gáztechnikai normálállapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a gázmérőknél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a szolgáltatott gáz hőmérsékletének átlagát kell figyelembe venni. 14. (1) A szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok, teljesítménymérések - különösen a beépített gázmérő névleges teljesítménye, mérési tartománya, üzemelő berendezések száma, egyidejű teljesítménye, az éves gázfelhasználás - figyelembevételével kezdeményezheti a 13. (2) bekezdése szerinti felhasználó

4 gázmérője névleges teljesítményének, mérési tartományának ellenőrzését és ezzel összefüggő mérésügyi felülvizsgálatát. (2) Ha a gázmérő a) mérési tartománya nem illeszkedik az üzemelő felhasználói berendezések egyidejű teljesítményfelhasználásához, b) az MKEH hitelesítési előírásában a típusra vonatkozóan foglaltaknak nem felel meg, vagy c) típusavult, az elosztó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű, illetve mérésügyi szempontoknak megfelelő elosztói tulajdonú gázmérőre. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján a mérőcserét indokoltnak tartja és kicseréli, a mérőcsere költsége - kivéve a mérőhely kialakításának költségét - az elosztót terheli. A felhasználó köteles tűrni a gázmérő cseréjét. (3) A mérőhely átalakítási költségének megosztásában az érdekelt szerződő felek megállapodása az irányadó. 15. (1) Az 500 m 3 /h feletti teljesítmény-lekötéssel rendelkező felhasználó a fogyasztási igénybejelentést a szolgáltató részére egybefüggő telephelyenként a gáznapot megelőző nap óráig köteles megadni. A felhasználó a fogyasztási igénybejelentést a gáznapot megelőző nap óráig módosíthatja. (2) Ennek az árszabásnak a további áralkalmazási feltételeit a 7. melléklet I. pontja tartalmazza. 16. A 15. (1) bekezdése szerinti felhasználó fogyasztási igénybejelentésének elmulasztása esetén fogyasztási igénybejelentésként az előző gáznapra megadott értéket kell tekinteni. Ha az előző gáznapra vonatkozóan sincs érvényes fogyasztási igénybejelentés, a fogyasztási igénybejelentés értékét az elszámolás szempontjából 0-nak (nulla) kell tekinteni. Vegyes rendelkezések 17. (1) A szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési időszakra meghatározott átlagos fűtőértéket köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni. (2) Ha a szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni. (3) A szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az (1)-(2) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék. (4) A szolgáltató köteles az alapdíjat fizető számláján a fogyasztói panaszokkal foglalkozó irodák telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni. (5) Ha a felhasználó a szolgáltatott földgáz ellenértékét előre megfizeti (pl. mágneskártyás gázmérő esetében), átlagos fűtőértéknek a felhasználási helyre vonatkozóan a vásárlás napját megelőző hat naptári hónap tényleges fűtőértékének kéttized MJ/m 3 értékre kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat a) az így számított átlagos fűtőértéknek, b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és c) a vásárlás időpontjában az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó díjnak a szorzataként kell meghatározni. Az alapdíj fizetése a következő vásárlás alkalmával utólag történik, az előző vásárlás óta eltelt időszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel július 1-jén lép hatályba. (2) A 19. (2)-(4) bekezdése július 1-jén lép hatályba. 19. (1) Hatályát veszti a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet. (2) Hatályát veszti a 2. (1) bekezdés b), f), g) és h) pontja, a 3. (1) bekezdés b) pontja, a 6., a 7. (4) bekezdése, a 13. -t megelőző alcím, a , a 22. (2) bekezdése, a 3. melléklet I. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet II. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet III. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet IV. pont I.2. alpontja, valamint a 7. és a 8. melléklet. (3) Hatályát veszti a 2. (1) bekezdés a) pontjában a, valamint a 20 m 3 /h-nál nagyobb, de a 100 m 3 /hnál nem nagyobb névleges (össz)teljesítményű felhasználó (Ft/m 3 /h/év) szövegrész, a 3. (3) bekezdésében a, a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz felhasználó esetén teljesítménydíjból és gázdíjból szövegrész, a 4. (1) bekezdés c) pontjában az és a szerződött (lekötött) teljesítmény szövegrész, a 7. (1) bekezdésében az, a teljesítménydíj szövegrész, a 7. (2) bekezdésében az, illetve a

5 gázév folyamán éves többletteljesítményt igénybe vevő felhasználó szövegrész és a vagy a teljesítménydíjat szövegrész, a 7. (3) bekezdésében a, teljesítménydíjat szövegrész, valamint a 9. -ban az és a teljesítménydíjat szövegrész. (4) A 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] e) szerződési időszak: a gázév a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz esetében, 20. A 19. (2)-(4) bekezdése július 2-án hatályát veszti. Ez a július 3-án hatályát veszti. 21. A 22. (3) bekezdése és a 2. melléklet 2. pontja október 1-jén hatályát veszti. Ez a október 2-án hatályát veszti. 22. (1) Az e rendelet hatálybalépését követően az elosztó (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult minden árváltozást követően egyszeri külön mérőleolvasást végezni. (2) Ha a 15. (1) bekezdése szerinti felhasználó nem rendelkezik olyan gázmérővel, amely megfelel a nem egyetemes szolgáltatás szerint vételező gázmérői számára az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt követelményeknek, akkor e felhasználó számára az elosztó köteles e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül térítésmentesen mérőt biztosítani. (3) A földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló rendelet szerinti kiegyenlítő elem mértékét a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza. 1. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Az egyetemes szolgáltatók kereskedelmi árrése I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: 0,831 0,932 0,587 0,535 0,484 0,585 0,239 0,188 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: 0,874 0,975 0,629 0,577 0,484 0,585 0,239 0,188 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 0,815 0,915 0,571 0,521 0,482 0,582 0,238 0,187 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 0,883 0,984 0,639 0,588 0,484 0,585 0,239 0,188

6 2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez 1. A földgáz induló összehasonlító ára I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,176 2,176 2,176 2,176 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,218 2,218 2,218 2,218 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,162 2,162 2,162 2,162 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,228 2,228 2,228 2, A kiegyenlítő elem mértékének meghatározása A januári várható importár-változás kiegyenlítésére fedezetet nyújtó kiegyenlítő elem mértéke : 0, melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez A földgáz egyetemes szolgáltatás legmagasabb induló ára és díjelemei I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: Sorszám Árszabás Érintett vásárlói kör Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ

7 I.1 I m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h , ,705 2, , ,383 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,701 2, , ,382 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) Gázmérővel nem Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,674 2, m 3 /h-nál nagyobb m 3 /h ,433

8 >500 m 3 /h ,382 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,721 2, , , melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámítás általános szabályai Az átszámításnál a a) szűkítőelemes (mérőperemes) mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 64/1989. számú hitelesítési előírásában foglaltakat, b) turbinás, forgódugattyús, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 75/1992. számú hitelesítési előírásában foglaltakat, c) lemezes (membrános) mérő esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2/1996. számú hitelesítési előírásában foglaltakat kell alkalmazni. 5. melléklet a 28/2009. (VI. 25.)KHEM rendelethez Az újonnan beépíthető gázmérők Méretsor Névleges teljesítmény (m 3 /h) a) G G G G b) G melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

9 Lakás típusa Gázmérővel nem rendelkező lakások számításba veendő földgázfogyasztása 2 lángú gáztűzhely 3-4 lángú gáztűzhely 4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel Garzon gáztűzhely MJ/hó 1 szobás ,5 szobás szobás ,5 szobás szobás ,5 szobás szobás Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül. 7. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Gáz hűtőszekrény A éves teljesítmény-igénybevételének és havi teljesítmény-lekötésének szabályai 1. Az éves teljesítmény-igénybevétel szabályai 1.1. Ha az egybefüggő telephelyen a szerződési időszakban, a téli fogyasztási időszakban is vételeznek földgázt, a teljesítménydíjat és az alapdíjat a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb teljesítmény alapján köteles a felhasználó megfizetni. Igénybe vett legnagyobb teljesítmény alatt a felhasználó fogyasztását mérő gázmérő(k) névleges (össz)teljesítménye értendő, ha az - az 5. (2) bekezdése szerint számítva - egybefüggő telephelyenként m 3 /h érték között van, és a lekötött teljesítmény értendő, ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérő(k) névleges (össz)teljesítménye - az 5. (2) bekezdése szerint számítva - egybefüggő telephelyenként 100 m 3 /h-nál nagyobb. A felhasználó az alapdíjat, a teljesítménydíjat és a gázdíjat a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb teljesítmény szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles megfizetni A felhasználó által lekötni kívánt legnagyobb órai teljesítmények joghatályos bejelentését az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglaltak szerint kell megtenni A lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a szolgáltató a soron következő szerződési időszakot megelőző szerződési időszakra lekötött legnagyobb teljesítményeket jogosult érvényes lekötött teljesítménynek tekinteni mindaddig, amíg a felhasználó a lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének nem tesz eleget. Ilyen késedelem esetén a felhasználó - a bejelentett teljesítmény után a teljes szerződési időszakra felszámolt teljesítménydíjon felül - köteles a szolgáltató részére megfizetni az adott egybefüggő telephelyen a késedelem időtartama alatt figyelembe vett teljesítmény éves teljesítménydíjának 1/365-öd részét a késedelem minden napjára (a továbbiakban: pótdíj) A pótdíjra vonatkozó számlát a szolgáltató a teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a felhasználó számára, aki a pótdíj számláját a teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni. 2. A havi teljesítmény-lekötés szabályai 2.1. A lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a felhasználó - a bejelentett teljesítmény után a teljes szerződési időszakra felszámolt teljesítménydíjon felül - köteles a szolgáltató részére megfizetni az adott egybefüggő telephelyre a bejelentett teljesítmény éves teljesítménydíjának 1/365-öd részét a késedelem minden napjára (pótdíj) A 2.1. pont szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szolgáltató a teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a felhasználó számára, aki a pótdíj számláját a teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni A téli fogyasztási időszakban lekötött teljesítmény a lekötés időtartamának első hónapjára az éves teljesítménydíj 90%-át és minden további megkezdett hónap után további 10%-át köteles megfizetni a felhasználó. Minden új lekötés esetén a teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani A nem téli fogyasztási időszakban lekötött teljesítményért a lekötés időtartamának első hónapjára az éves teljesítménydíj 20%-át és minden további megkezdett hónap után további 5%-át köteles megfizetni a felhasználó. Minden új lekötés esetén a teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani.

10 2.5. A téli fogyasztási időszakra lekötött teljesítmény, amely után a felhasználó egy időpontban legalább 3 hónapra köt le teljesítményt, a lekötött teljesítmény a gázév hátralévő részében térítésmentesen vehető igénybe A nem téli fogyasztási időszakra lekötött teljesítmény, amely után a felhasználó egy időpontban legalább 3 hónapra köt le teljesítményt, a lekötött teljesítmény a gázév hátralévő - téli fogyasztási időszakon kívüli - részében térítésmentesen vehető igénybe. 8. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Hőmérséklet-mérési pontok felsorolása OMSZ mérési pont megnevezése Agárd Baja Békéscsaba Budapest-Lőrinc Debrecen Eger Győr Káld Kaposvár Kapuvár Kecskemét Kelebia Kiskunmajsa Miskolc OTR/WEM kiadási pont megnevezése Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta I-5-2 (DHE), Kápolnásnyék+Mezőszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, DHE 1+2, Százhalombatta I-1 (DHE), Százhalombatta I-2 (DHE), Százhalombatta I-3 (DHE), Százhalombatta I-5-1 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2 Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Gerendás + Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad + Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Budaörs+Budatétény 1, Budaörs, Budatétény 1, Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta I-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Sződ, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2 Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-2, Bödönhát 1-1, Debrecen, Debrecen I-1, Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-2, Devecser 1-1, Győr 1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Ikrény, Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-2, Pápa Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa, Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I+Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse Jánoshalma, Kunfehértó Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc I+II-3+II-4, Miskolc I, Miskolc II-3, Miskolc II-4, Miskolc II-1,

11 Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I-l+Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Vadna, Tiszaújváros I- 2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO) Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Nagykanizsa Magyarszerdahely, Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2 Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza Nyírtelek 1, Nyíregyháza Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza Orosháza II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár Paks Aba+Törökkoppány, Aba, Törökoppány, Fadd 1+2, Fadd 1-1, Fadd 1-2 Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs Pécs II, Pécs III Pitvaros Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza Soltvadkert Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár Sopron Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3 Szarvas Ecsegfalva, Szarvas+Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1 Szécsény Szeged Szentes Szentgotthárd Szentkirályszabadja Szolnok Szombathely Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD) Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd Ajka, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Kőröshegy, Papkeszi, Pétfürdő 1, Raposka, Somogysámson, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I- 1+I-2+II (BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM), Ősi, Pétfürdő 2 Abony, Berekfürdő, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II- 2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1-2, Kenderes I-2 (KTD) Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény Tápiószele Zsámbok 3 Tass Kunadacs, Tass Tát Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu Tata Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék Záhony Mándok Nagylengyel 1-1. Nagylengyel, 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Zalaegerszeg Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD NLT-3

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYAR KÖZLÖNY 81. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 13., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (VI. 13.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten

Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barnaövezetek Magyarországon, kiváltképpen Budapesten Barta Györgyi Ipari műemlékek megőrzése és hasznosítása nemzetközi konferencia 2006. szeptember 29 30. Mi a barnaövezet? 1980-as években az USA-ban.

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek

A TIGÁZ Rt. közüzemi szolgáltatási működési engedélyes szolgáltatási területe, az ellátott települések, településrészek, területek ABONY Abony AE 233/1/1995 1979 TIGÁZ Rt. ABONY Jászkarajenő VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Kőröstetétlen VI. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY Szászberek AE 233/1/1995 1993 TIGÁZ Rt. ABONY Törtel VIII. 1996 TIGÁZ Rt. ABONY

Részletesebben

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 2012. január 1-jétől

A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 2012. január 1-jétől A rendszerhasználat (legmagasabb) hatósági díjai (általános forgalmi adó nélkül) 201 január 1-jétől I. Rendszerirányítási díj (862/2011. sz. határozat): 1 000 000 Ft/év Szagosítási díj (863/2011. sz. határozat):

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye

Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. Erste Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 4. hirdetménye 1. A kibocsátó megnevezése Az ERSTE Bank Alapkezelő Rt. (székhely: 1075 Budapest, Madách I. út 13-15.)

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA -

Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program - TELEPÜLÉS LISTA - Az Új Széchenyi Terv igénybevételi jogosultságának feltétele, hogy a támogatásban részesülő vállalkozás az alábbi települések valamelyikén rendelkezzen telephellyel, illetve, hogy a beruházás ezen települések

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása

M.1. számú melléklet. 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása M.1. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. ügyfélszolgálati irodáinak felsorolása, azok nyitvatartása 1/10. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Állandó nyitva tartású személyes ügyfélszolgálati

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa.

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Fekete-víz (3-3 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. (3-3 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép F ek ete -v íz Ka ra si ca Dr 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak a áv egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (3-3 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön

A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön A klaszteresedés lehetőségei a Dél-Alföldön Dr. Patik Réka Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Szeged, 2008. március 13. Kérdések Hogyan célszerű megközelítenünk a klaszter fogalmát? Milyen

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6.

Orsz ggyil s Hivatala. tron á yszur : TI5'3MJ438. Érkezett: 2008 mm 0 6. Orsz ggyil s Hivatala tron á yszur : TI5'3MJ438 Érkezett: 2008 mm 0 6. ORSZÁGGYULÉSI KÉPVISEL Ő Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET. A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/1. MELLÉKLET A működtetett rendszer leírása, műszaki adatai A TIGÁZ-DSO Kft. gázelosztó hálózata jelenleg 138 ponton összesen 147 gázátadó állomáson

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

Támogatott pályázatok - K1

Támogatott pályázatok - K1 Támogatott pályázatok - K1 Békési Kistérségi Szeghalom Kistérség Békés Szeghalom Dél-Alföldi Régió A Békés Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása 399 900 Új kistérségi KÖZKINCS-kerekasztal létrehozása,

Részletesebben

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14.

Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. město adresa Abony Kossuth Lajos tér 18. Ajka Szabadság tér 7. Ajka Szabadság tér 4/a. Aszód Kossuth Lajos u. 2. Bácsalmás Szent János u. 15. Baja Kossuth Lajos u. 14. Baja Tóth Kálmán tér 1. Baja Vörösmarty

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 13., szombat Tartalomjegyzék 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Maros (2-21 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (2-21 alegység) ÁTNZETI TRKP Hármas-K örö s 1-1. térkép Ke ttő sk ör ös Do ng éri-fő csa torna Tis za Ma ro s 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km (2-21 alegység)

Részletesebben

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a

TESCO Hódmezővásárhely Hipermarket 6800 Hódmezővásárhely, Hódtó u. 17 19. TESCO Jászberény Hipermarket 5100 Jászberény, Nagykátai út 2/a TESCO Abony Hipermarket 2740, Abony, Szolnoki út 118. TESCO Ajka Hipermarket 8400, Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730, Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza Hipermarket 1087, Budapest,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL A Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által a tájékoztatóhoz és a nyilvános

Részletesebben

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták

Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták Hiteligénylési csomagok, módosító adatlapok elfogadására kijelölt posták s.sz. Posta Ir. szám Posta címe 1 ABONY POSTA 2740 2740 Abony Szolnoki út 8. 2 ALBERTIRSA POSTA 2730 2730 Albertirsa Vasút utca

Részletesebben

Magyar Posta - online postahelyek listája

Magyar Posta - online postahelyek listája Budapest 12 posta 1122 Budapest Déli pu. Budapest 13 posta 1013 Budapest Pauler utca 3. Budapest 15 posta 1015 Budapest Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest Török utca 2. Budapest 25 posta

Részletesebben

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22.

Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Kispest 1 posta 1196 Budapest XIX. Templom tér 22. Posta Személyi Kölcsön szolgáltatást nyújtó posták Posta címe Abony posta 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta

Részletesebben

A szarvasmarha kokcidiózisa

A szarvasmarha kokcidiózisa A szarvasmarha kokcidiózisa Az enterális kórképek kor szerinti dinamikája Németország Corona E coli Rota Crypto Kokcídium BVD Szalmonellozis 100 % 0 % 2 hét 2-4 hét 4-8 hét 8-12 hét 3-6 hó 6-9 hó > 9 ó

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 Ssz. Posta Cím 1 Abony 2740 Szolnoki út 8. 2 Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 9. 3 Albertirsa 2730 Vasút út 4/10. 4 Aszód 2170 Kossuth u. 37. 5 Bácsalmás 6430 Bácsalmás Hősök tere 11. 6 Baja 1 6501 Baja

Részletesebben

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) ÜZLETI CÉLÚ FÉNYMÁSOLÁS SZOLGÁLTATÁS Általános szerződési feltételei (ÁSZF) 1. A szolgáltatás tartalma A megrendelő által átadott papíralapú dokumentumról, a postahelyen lévő fénymásoló eszköz műszaki

Részletesebben

ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS IDENTITÁS: történelmi tényező a települések életében Jankó Ferenc NYME KTK Kérdésfeltevés előtt: mi a történelem? Azaz: mit értünk a történelem szerepe alatt? Definíciók helyett: az

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7

1. oldal, összesen: 7 Postahely neve Irányítószám Település neve cím Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10. Algyő 6750 Algyő Búvár utca 4. Aszód 2170 Aszód

Részletesebben

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe:

A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: A Magyar Posta Befektetési Zrt. termékeit, szolgáltatásait, a Magyar Posta Zrt. alábbi postahelyein veheti igénybe: Postahely neve Irányítószám Település neve cím Budapest - Sashalom 1 1165 Budapest XVI.

Részletesebben

64/2013. (X. 30.) NFM rendelet

64/2013. (X. 30.) NFM rendelet 64/2013. (X. 30.) NFM rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor

SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor SPAR üzletek 2740 Abony, Ceglédi út 8. 8400 Ajka, Ifjúság utca 9. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

Részletesebben

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei

A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei 2. számú melléklet Hatályos: 2013.10.21. A Magyar Posta nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának általános feltételei Nemzetközi postautalvány és gyorsutalvány szolgáltatást

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zagyva (2-10 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár Zagyva (2-10 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép ly Ipo na Za gy va a Tar n a isz T i- főcsatorna lgy - vö na Du S oro ksá ri- D u na Sz e nt e n d r e i- D u na Du 0 víztest víztest vasút autópálya főbb

Részletesebben

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről

az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Jóváhagyom: Dr. Székely Tamás BESZÁMOLÓ az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. január A Hivatal adatbázisában

Részletesebben

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági

Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági 2. sz. melléklet Szolgáltatások földrajzi lefedettsége - lakossági Tartalom 1.10 ADSL... 2 1.11 SHDSL... 2 1.12 Dial-up... 2 1.13 GTS ISDN 30... 2 1.14 GTS ISDN 2... 2 1.15 GTS analóg hangszolgáltatás...

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYNÖKHÁLÓZAT a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2015. június 08. Közzététel:

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

Kiadott támogatási igazolás összege. Jóváhagyott támogatás összesen. Sportszervezet neve Sportág Település

Kiadott támogatási igazolás összege. Jóváhagyott támogatás összesen. Sportszervezet neve Sportág Település Sportszervezet neve Sportág Település Jóváhagyott támogatás összesen Kiadott támogatási igazolás összege Abonyi Kézilabda Klub kézilabda Abony 2708415 2708415 Alba Regia Kézilabda Sport Egyesület Székesfehérvár

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám MAGYAR KÖZLÖNY 171. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. október 16., szerda Tartalomjegyzék 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának

Részletesebben

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza.

Hirdetmény. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályait az Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata tartalmazza. Hirdetmény A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2012. október 12-én kelt H-KE-III- 520/2012. (GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alap) számú határozata alapján a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.

Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vevők meghatározott körének felülvizsgálata. Az ellátórendszer átláthatóságának javítása. A lehető legteljesebb értékű társadalmi reintegráció érdekében

Részletesebben

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015.

A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. A Médiatanács 690/2015. (VI. 16.) számú döntésével módosított 1195/2014. (XII.16.) számú döntése egységes szerkezetben 2015. július 1-től Műsorterjesztési platformok: M1 DVB-T (HD) DVB-S2 (HD) on-line,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés

238-9/Gyf/2005 KEF-3034-4/2014 I/56 Békési Gyógyászati Központ és KEF-27812-3/2014 Békés gyógyfürdő Bács-Kiskun Kalocsa Kalocsa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdő 426-3/Gyf/2007 I/68 Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza Városi Kórház- Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 365-5/Gyf/2007

Részletesebben

A telefonos ügyfélszolgálat az alábbi ügyek intézésére nyújt lehetőséget:

A telefonos ügyfélszolgálat az alábbi ügyek intézésére nyújt lehetőséget: napirendi pont ÉGÁZ Rt. előterjesztése Az Ügyfél kiszolgálás minőségének javítása érdekében a közelmúltban végrehajtott és a folyamatban lévő gázszolgáltatási fejlesztések ismertetése Társaságunk 2005.

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézményneve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca

2. számú Melléklet. Az akcióban résztvevő áruházak. Azonosító Név Irsz Város Utca 2. számú Melléklet Az akcióban résztvevő áruházak Azonosító Név Irsz Város Utca TESCO Ajka Hipermarket 8400 Ajka Fő út 66. TESCO Albertirsa Szupermarket 2730 Albertirsa Vasút utca 4/13. TESCO Arena Plaza

Részletesebben

Spilly Spoon gyógyszeradagoló kanalat forgalmazó dm üzletek

Spilly Spoon gyógyszeradagoló kanalat forgalmazó dm üzletek A 8400 Ajka, Csingeri u. 2. B 6500 Baja, Eötvös u. 5. 8220 Balatonalmádi, Baross u.2 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs, Köztársaság út 25. 5630 Békés, Kossuth

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet Hatályos: 2012.01.01-01.31. 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

Országos Sportorvosi Hálózat

Országos Sportorvosi Hálózat Országos Sportorvosi Hálózat Bács-Kiskun megyei sportorvosi szakrendelések Megyei szakfőorvos: Dr. Szabó Veronika 6000 Piaristák tere 7. 76/485-185 Kecskemét 6001 Piaristák tere 7. 76/485-185 Bácsalmás

Részletesebben

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14.

8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8394 Alsópáhok, Hévízi út 18. 6500 Baja, Jelky tér 4. 6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 77. 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca 14. 8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59. 8230 Balatonfüred, Arácsi út

Részletesebben

Sportorvosi hálózat rendelők

Sportorvosi hálózat rendelők Sportorvosi hálózat rendelők AZ ORSZÁGOS SPORTORVOSI HÁLÓZAT IGAZGATÓJA: Dr. Schiszler Gábor, vezető főorvos Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 48. Tel.: 06-1/488-61-00/274; 160 Fax: 06-1/375-32-92 E-mail:

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról A

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye

Rendkívüli tájékoztatás. Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye Rendkívüli tájékoztatás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Igazgatóságának hirdetménye az OTP Bank által kibocsátott részvények dematerializált értékpapírokká átalakítása során cserére

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

Boltszám Cím Ir.szám Telefonszám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 10 Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 1026 20/823-7768 7:00-20:00

Boltszám Cím Ir.szám Telefonszám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 10 Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 1026 20/823-7768 7:00-20:00 Boltszám Cím Ir.szám Telefonszám Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 10 Budapest, Szilágyi E. fasor 63. 1026 20/823-7768 7:00-20:00 7:00-20:00 7:00-20:00 7:00-20:00 7:00-20:00 7:00-18:00

Részletesebben

Vevőként szerződő felek

Vevőként szerződő felek Vevőként szerződő felek Szerződő fél Székhelye Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata Borsodnádasd Város Önkormányzata Budapest Főváros XV. Ker. Rákospalota, Pestújhely,

Részletesebben

Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása

Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása Magyarország 2014/2015. évi csapatbajnokságának osztály- és csoportbeosztása NŐK EXTRA LIGA 1. Postás SE I. 2. Budaörsi 2i SC 3. Szekszárd AC I. 4. Postás SE II. 5. UNIVER Sport Kft. 6. MTK-Dunakeszi KSE

Részletesebben

50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet. a kedvezményes gázellátás igénybevételéről. Fogalommeghatározások

50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet. a kedvezményes gázellátás igénybevételéről. Fogalommeghatározások 50/2003. (VIII. 14.) GKM rendelet a kedvezményes gázellátás igénybevételéről A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Elektronikus ügyindítás

Elektronikus ügyindítás Lakossági tájékoztató az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás elektronikus megindításáról Jelen tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás, a fennmaradási engedélyezési eljárás, a bontási engedélyezési

Részletesebben

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke

Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat. HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Golfpálya fejlesztés Az alternatív irányzat HEGYI J. Attila a Birdland Golf & Country Club és az Academy Golf Club alapítója és elnöke Helyzetértékelés Nemzetközi kitekintés A golfozók és golfpályák alakulása

Részletesebben

Elektronikus okmánykezel

Elektronikus okmánykezel Elektronikus okmánykezel nykezelés Vadászi Tiborné Fıosztályvezetı E-közszolgáltatások FıosztF osztálya Budapest, 2009. április 23. Tartalom 1. A KEK KH bemutatása 2. Az okmányirodák kialakulása 3. Az

Részletesebben

2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI. Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2

2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI. Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2 2.A MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM REGIONÁLIS ÉS ALAP ZÓNÁI Tartalom 2.A.1 MELLÉKLET: A MAGYAR TELEKOM ZÓNA MODELL...2 1. Kétszintű zónarendszer...2 1.1 A Regionális Zónák...2 1.2 Az Alap Zónák...2 2. A Helyhez

Részletesebben