28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet. a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról. A rendelet hatálya"

Átírás

1 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról A földgázellátásról szóló évi XL. törvény 133. (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya az egyetemes szolgáltatóra (a továbbiakban: szolgáltató), az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználóra (a továbbiakban: felhasználó) és a földgázelosztóra (a továbbiakban: elosztó) terjed ki. (2) E rendelet határozza meg az egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz (BTO ) árának (díjának) alkalmazási feltételeit és a kapcsolódó fizetési feltételeket. Értelmező rendelkezések 2. (1) E rendelet alkalmazásában a) alapdíj: az a díj, melyet a 20 m 3 /h-nál kisebb névleges teljesítményű gáz felhasználó (Ft/év), valamint a 20 m 3 /h-nál nagyobb, de a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb névleges (össz)teljesítményű felhasználó (Ft/m 3 /h/év) a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló szolgáltatás rendelkezésre állásáért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet, b) fogyasztási igénybejelentés: az elosztóvezetékről ellátott, 500 m 3 /h feletti lekötéssel rendelkező felhasználó mennyiségi igényének naponta és MJ-ban történő megadása a vele szerződéses kapcsolatban álló szolgáltató számára egybefüggő telephelyenként, c) földgáz fűtőértéke: az MSZ 2373 szabvány szerinti, gáztechnikai normálállapotú, köbméterben mért száraz földgáz fűtőértéke, d) gázdíj: az a - Ft/MJ-ban meghatározott - díj, melyet a felhasználó az átvett földgázért a hőmennyiség alapján fizet, figyelembe véve a szolgáltató Üzletszabályzatában leírtakkal összhangban álló nyomás- és hőmérséklet-korrekciót is, e) szerződési időszak: a gázév a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz, illetve éves teljesítmény-lekötés (-igénybevétel) esetében, továbbá a teljes naptári hónapokból álló időszak a gázéven belül havi teljesítmény-lekötés (-igénybevétel) esetében, f) teljesítménydíj: az a díj, melyet a 100 m 3 /h-nál nagyobb névleges teljesítményű gáz nem lakossági felhasználó (Ft/MJ/h/év) a lekötött legnagyobb teljesítmény után a jogszabályban előírt ellátási kötelezettségen alapuló rendelkezésre állásért a szerződési időszakra vonatkozóan fizet, g) téli fogyasztási időszak: a november 1-jétől március 31-ig terjedő időszak, h) utólagos teljesítménydíj: az a díj, melyet az e rendelet 11. (1) bekezdése szerinti felhasználó adott hónapban a -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletteljesítmény után fizet, melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti teljesítménydíjjal. (2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: GET), valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni. Általános rendelkezések 3. (1) A szolgáltató az egyetemes szolgáltatás keretében a következő árszabások szerint értékesíti a földgázt: a) a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz árszabása, b) a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz árszabása. (2) A szolgáltató kereskedelmi árrését az 1. melléklet, az induló összehasonlító árat a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza. (3) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó esetén alapdíjból és gázdíjból, a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz felhasználó esetén

2 teljesítménydíjból és gázdíjból áll. A földgáz egyetemes szolgáltatás árának díjelemeit a 3. melléklet tartalmazza. (4) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a rendszerhasználati díjakat. (5) A földgáz egyetemes szolgáltatás ára a GET 138/A. -a szerinti pénzeszköz, az általános forgalmi adó, az energiaadó és a felhasználót terhelő egyéb adók összegét nem tartalmazza. (6) A felhasználó a GET 138/A. szerinti pénzeszközt a földgázellátásról szóló évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály szerint köteles megfizetni. 4. (1) A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét - a 12. -ban foglaltak kivételével - a) a szolgáltatott (átvett) földgáz köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának, b) a mérési időszakra a (3) bekezdés szerint meghatározott fűtőértéknek, valamint c) az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan - a gázmérők névleges teljesítménye és a szerződött (lekötött) teljesítmény szerinti díjkategóriához tartozó - megállapított 3. melléklet szerinti gázdíjnak a szorzataként kell meghatározni. (2) A gáztechnikai normálállapotra történő térfogat-átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás köbméterben kifejezett mennyisége egymástól eltérhet. A számlán mindkét mennyiséget, valamint a kiszámításuk módját közérthető módon szerepeltetni kell. (3) Az elszámolás alapja a földgázszállító által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) érvényes minősítésével rendelkező gázmérőn mért, naponkénti bontásban jegyzőkönyvben megadott, és ezen napi fűtőértékek alapján - a szolgáltató által a mérési időszakra gázátadó állomásonként és településenként - alkalmazott átlagos fűtőérték, amit kéttizedes pontosságú MJ/m 3 értékre kell kerekíteni. (4) Üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámításnál a 4. mellékletben meghatározott hitelesítési előírásokban foglaltak az irányadóak. 5. (1) A felhasználó az alapdíjat havi vagy az egyetemes szolgáltatási szerződésben rögzített, egy hónapnál rövidebb időszaki ütemezés szerint, egybefüggő telephelyenként köteles megfizetni. (2) Ha a felhasználó egybefüggő telephelyén több gázmérő található, az adott árszabás szerinti szabályokat a gázmérők gáztechnikai normálállapotú névleges teljesítményének összege alapján kell alkalmazni. 6. (1) A teljesítménydíj összegét a) a szolgáltató által ellátott nem lakossági esetében a MJ/h-ban megállapított (lekötött) legnagyobb teljesítmény, és b) az egységnyi teljesítményre vonatkozó megfelelő teljesítménydíj szorzataként kell meghatározni. (2) Az utólagos teljesítménydíj összegét a) a gázév során először az adott hónapban a -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb - az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett - többletteljesítmény, és b) a 3. mellékletben meghatározott adott árszabáshoz tartozó teljesítménydíj szorzataként kell megállapítani. (3) Az utólagos teljesítménydíjat az adott hónapot megelőző hónap(ok), -12 C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletteljesítmény feletti teljesítményre kell megfizetni. (4) A teljesítménydíjas értékesítési kategóriába történő sorolásánál a felhasználó szerződési időszakon belüli legnagyobb lekötött teljesítménye az irányadó. 7. (1) Az alapdíj, a teljesítménydíj és az átalánydíj havi összege minden hónap első napján, vagy szerződés szerinti hányada legkorábban a szerződésben rögzített megfelelő időszak első napján esedékes. (2) A földgázellátásba gázév közben bekapcsolt új felhasználó, illetve a gázév folyamán éves többletteljesítményt igénybe vevő felhasználó - az alapdíjat és az átalánydíjat fizető lakossági fogyasztó kivételével - az alapdíjat vagy a teljesítménydíjat fizeti a gázévből hátralévő időszakban. Az alapdíjat és az átalánydíjat fizető lakossági fogyasztónak az alapdíj vagy átalánydíj időarányos részét kell megfizetnie a gázévből hátralévő időszakban havonta, vagy a szerződésben rögzített időszakonként. A megkezdett hónap vagy időszak egész hónapnak vagy időszaknak számít. Ez a rendelkezés vonatkozik az egyetemes szolgáltatói körbe visszatérő ra is. (3) A tárgyhóra eső alapdíjat, teljesítménydíjat és átalánydíjat hóközi felhasználó-változás esetén a korábbi felhasználó, hó elsejével történő felhasználó-változás esetén az új felhasználó köteles megfizetni. (4) A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő felhasználó - kivéve a 20 m 3 /hnál kisebb névleges teljesítményű gáz felhasználót - az alapdíjat a gázév végéig, a teljesítménydíjat a teljes szerződési időszakra köteles megfizetni.

3 8. (1) A felhasználó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű gázmérőre, ha a) a felhasználónál üzemelő gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összege 115 m 3 /h-nál kisebb és a felszerelt gázmérő névleges teljesítménye 100 m 3 /h-nál nagyobb, vagy b) a felhasználó gázmérőjének névleges teljesítménye a beépített gázüzemi berendezések névleges teljesítményeinek összegéhez viszonyítva 15%-kal nagyobb. (2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználói kezdeményezést a szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok figyelembevételével (beépített gázmérő névleges teljesítménye, üzemelő berendezések száma, teljesítménye, éves gázfelhasználás) köteles az elosztóval 30 napon belül felülvizsgáltatni. (3) A felülvizsgálat lezárását követően a szolgáltató a bejelentés időpontjától köteles a fogyasztást a műszakilag indokolt gázmérő teljesítményének megfelelő díjjal elszámolni. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján kicseréli a gázmérőt, az új gázmérő beszerzésének költsége a gázmérő tulajdonosát terheli. A mérőcserével kapcsolatos gázmérőkötés kialakításának költsége a felhasználót terheli, kivéve ha az elosztó az indokolt gázmérőcserét 3 hónapon belül nem hajtja végre. (4) Mérőcsere esetén a fogyasztás elszámolásához újonnan beépíthető gázmérők névleges teljesítményét az 5. melléklet tartalmazza. 9. Ha a szolgáltató egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt földgázt nem szolgáltat, az alapdíjat és a teljesítménydíjat a kieső 24 órás időszakok arányában nem fizettetheti meg. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre. 10. A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek megfizetésére- beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is - az érdekelt szerződő felek megállapodása az irányadó. A 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz árszabása 11. (1) A szolgáltató által a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)-(4) bekezdés és a 12. szerinti árszabást kell alkalmazni. (2) A 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz felhasználó - a 12. kivételével - a fogyasztott földgázért a 4. (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási helyenként alapdíjat köteles fizetni. (3) Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy meghaladja a 20 m 3 /h értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges (össz)teljesítménye alapján köteles fizetni. (4) Ha a felhasználó kérésére a szolgáltatást időlegesen szünetelteti a szolgáltató, a szüneteltetés idejére az alapdíjat nem kell megfizetni. Ebben az esetben a gázmérőt le kell szerelni, és a felhasználó köteles megfizetni a gázmérő le- és felszerelésének a szolgáltató Üzletszabályzatában meghatározott szabályok szerinti díját. 12. Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként a) a 3. melléklet I-IV. pont I.1. alpont C) jelű sorában szereplő gázdíjnak, és b) a 6. mellékletben meghatározott - a lakás típusa és a beépített gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő - fogyasztásnak a szorzataként meghatározott átalánydíjat kell fizetni. A 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz árszabása 13. (1) A szolgáltató által a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz részére szolgáltatott földgáz elszámolására a (2)-(3) bekezdés és a szerinti árszabást kell alkalmazni. (2) Ha a felhasználó szerződési időszakon belüli legnagyobb fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye egybefüggő telephelyenként 100 m 3 /h-nál nagyobb, a felhasználó a fogyasztott földgázért a 4. (1) bekezdése szerint számított mennyiségarányos díjat, a teljesítmény lekötéséért a 6. (1) bekezdése szerint számított teljesítménydíjat, a lakossági felhasználó a gázmérő névleges (össz)teljesítménye alapján alapdíjat köteles fizetni. Ezen teljesítmény-lekötése nem lehet kisebb 101 m 3 /h-nál. (3) Ha a gázmérők 100 mbar-nál nagyobb üzemi nyomású szakaszba építettek, a szolgáltató jogosult a gázmérő(k) névleges (össz)teljesítményét gáztechnikai normálállapotra átszámítani. Az átszámításnál üzemi értékként a gázmérőknél mért üzemi nyomás átlagát, illetve a szolgáltatott gáz hőmérsékletének átlagát kell figyelembe venni. 14. (1) A szolgáltató a rendelkezésére álló műszaki adatok, teljesítménymérések - különösen a beépített gázmérő névleges teljesítménye, mérési tartománya, üzemelő berendezések száma, egyidejű teljesítménye, az éves gázfelhasználás - figyelembevételével kezdeményezheti a 13. (2) bekezdése szerinti felhasználó

4 gázmérője névleges teljesítményének, mérési tartományának ellenőrzését és ezzel összefüggő mérésügyi felülvizsgálatát. (2) Ha a gázmérő a) mérési tartománya nem illeszkedik az üzemelő felhasználói berendezések egyidejű teljesítményfelhasználásához, b) az MKEH hitelesítési előírásában a típusra vonatkozóan foglaltaknak nem felel meg, vagy c) típusavult, az elosztó kezdeményezheti a gázmérő cseréjét a gyártási méretsorozatnak megfelelő típusú és teljesítményű, illetve mérésügyi szempontoknak megfelelő elosztói tulajdonú gázmérőre. Ha az elosztó a felülvizsgálat alapján a mérőcserét indokoltnak tartja és kicseréli, a mérőcsere költsége - kivéve a mérőhely kialakításának költségét - az elosztót terheli. A felhasználó köteles tűrni a gázmérő cseréjét. (3) A mérőhely átalakítási költségének megosztásában az érdekelt szerződő felek megállapodása az irányadó. 15. (1) Az 500 m 3 /h feletti teljesítmény-lekötéssel rendelkező felhasználó a fogyasztási igénybejelentést a szolgáltató részére egybefüggő telephelyenként a gáznapot megelőző nap óráig köteles megadni. A felhasználó a fogyasztási igénybejelentést a gáznapot megelőző nap óráig módosíthatja. (2) Ennek az árszabásnak a további áralkalmazási feltételeit a 7. melléklet I. pontja tartalmazza. 16. A 15. (1) bekezdése szerinti felhasználó fogyasztási igénybejelentésének elmulasztása esetén fogyasztási igénybejelentésként az előző gáznapra megadott értéket kell tekinteni. Ha az előző gáznapra vonatkozóan sincs érvényes fogyasztási igénybejelentés, a fogyasztási igénybejelentés értékét az elszámolás szempontjából 0-nak (nulla) kell tekinteni. Vegyes rendelkezések 17. (1) A szolgáltató a gázellátásba bekapcsolt településeken a mérési időszakra meghatározott átlagos fűtőértéket köteles rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni. (2) Ha a szolgáltató a fogyasztás elszámolásánál nyomáskorrekciót alkalmaz, köteles a számlán a mért és a korrigált értéket is feltüntetni, köteles továbbá a szolgáltatási területére hiteles mérőeszközzel mért légköri (barometrikus) nyomásértékeket rendszeresen honlapján és az ügyfélszolgálatán közzétenni. (3) A szolgáltató köteles lehetővé tenni, hogy a földgázellátásba bekapcsolt település önkormányzata, valamint a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek az (1)-(2) bekezdés szerinti méréseket és számításokat ellenőrizhessék vagy ellenőriztethessék. (4) A szolgáltató köteles az alapdíjat fizető számláján a fogyasztói panaszokkal foglalkozó irodák telefonszámait, ügyfélfogadási rendjét feltüntetni. (5) Ha a felhasználó a szolgáltatott földgáz ellenértékét előre megfizeti (pl. mágneskártyás gázmérő esetében), átlagos fűtőértéknek a felhasználási helyre vonatkozóan a vásárlás napját megelőző hat naptári hónap tényleges fűtőértékének kéttized MJ/m 3 értékre kerekített számtani átlagát kell tekinteni, és a gázdíjat a) az így számított átlagos fűtőértéknek, b) a vásárolt földgáz köbméterben mért mennyiségének, és c) a vásárlás időpontjában az egységnyi hőmennyiségre vonatkozó díjnak a szorzataként kell meghatározni. Az alapdíj fizetése a következő vásárlás alkalmával utólag történik, az előző vásárlás óta eltelt időszakban érvényes alapdíjak összegzésével. A megkezdett hónap egész hónapnak számít. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel július 1-jén lép hatályba. (2) A 19. (2)-(4) bekezdése július 1-jén lép hatályba. 19. (1) Hatályát veszti a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet. (2) Hatályát veszti a 2. (1) bekezdés b), f), g) és h) pontja, a 3. (1) bekezdés b) pontja, a 6., a 7. (4) bekezdése, a 13. -t megelőző alcím, a , a 22. (2) bekezdése, a 3. melléklet I. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet II. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet III. pont I.2. alpontja, a 3. melléklet IV. pont I.2. alpontja, valamint a 7. és a 8. melléklet. (3) Hatályát veszti a 2. (1) bekezdés a) pontjában a, valamint a 20 m 3 /h-nál nagyobb, de a 100 m 3 /hnál nem nagyobb névleges (össz)teljesítményű felhasználó (Ft/m 3 /h/év) szövegrész, a 3. (3) bekezdésében a, a 100 m 3 /h-nál nagyobb gáz felhasználó esetén teljesítménydíjból és gázdíjból szövegrész, a 4. (1) bekezdés c) pontjában az és a szerződött (lekötött) teljesítmény szövegrész, a 7. (1) bekezdésében az, a teljesítménydíj szövegrész, a 7. (2) bekezdésében az, illetve a

5 gázév folyamán éves többletteljesítményt igénybe vevő felhasználó szövegrész és a vagy a teljesítménydíjat szövegrész, a 7. (3) bekezdésében a, teljesítménydíjat szövegrész, valamint a 9. -ban az és a teljesítménydíjat szövegrész. (4) A 2. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E rendelet alkalmazásában] e) szerződési időszak: a gázév a 100 m 3 /h-nál nem nagyobb gáz esetében, 20. A 19. (2)-(4) bekezdése július 2-án hatályát veszti. Ez a július 3-án hatályát veszti. 21. A 22. (3) bekezdése és a 2. melléklet 2. pontja október 1-jén hatályát veszti. Ez a október 2-án hatályát veszti. 22. (1) Az e rendelet hatálybalépését követően az elosztó (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult minden árváltozást követően egyszeri külön mérőleolvasást végezni. (2) Ha a 15. (1) bekezdése szerinti felhasználó nem rendelkezik olyan gázmérővel, amely megfelel a nem egyetemes szolgáltatás szerint vételező gázmérői számára az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban előírt követelményeknek, akkor e felhasználó számára az elosztó köteles e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül térítésmentesen mérőt biztosítani. (3) A földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló rendelet szerinti kiegyenlítő elem mértékét a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza. 1. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Az egyetemes szolgáltatók kereskedelmi árrése I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, illetve az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: 0,831 0,932 0,587 0,535 0,484 0,585 0,239 0,188 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: 0,874 0,975 0,629 0,577 0,484 0,585 0,239 0,188 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 0,815 0,915 0,571 0,521 0,482 0,582 0,238 0,187 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 0,883 0,984 0,639 0,588 0,484 0,585 0,239 0,188

6 2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez 1. A földgáz induló összehasonlító ára I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,176 2,176 2,176 2,176 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,218 2,218 2,218 2,218 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság és a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,162 2,162 2,162 2,162 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: 1,829 1,829 1,829 1,829 2,228 2,228 2,228 2, A kiegyenlítő elem mértékének meghatározása A januári várható importár-változás kiegyenlítésére fedezetet nyújtó kiegyenlítő elem mértéke : 0, melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez A földgáz egyetemes szolgáltatás legmagasabb induló ára és díjelemei I. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, elosztói működési területén, továbbá a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési területén: Sorszám Árszabás Érintett vásárlói kör Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ

7 I.1 I m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h , ,705 2, , ,383 II. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,701 2, , ,382 III. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) Gázmérővel nem Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,674 2, m 3 /h-nál nagyobb m 3 /h ,433

8 >500 m 3 /h ,382 IV. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén: Sorszám I.1 I.2 Árszabás Érintett vásárlói kör 100 m 3 /h-nál nem nagyobb <20 m 3 /h gázmérővel >20 m 3 /h gázmérővel C) 100 m 3 /h-nál nagyobb Gázmérővel nem m 3 /h >500 m 3 /h Alapdíjak Teljesítménydíjak Ft Ft/m 3 /h Ft/MJ/h Gázdíjak Ft/MJ , ,721 2, , , melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Az üzemi állapotról gáztechnikai normálállapotra történő átszámítás általános szabályai Az átszámításnál a a) szűkítőelemes (mérőperemes) mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 64/1989. számú hitelesítési előírásában foglaltakat, b) turbinás, forgódugattyús, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 75/1992. számú hitelesítési előírásában foglaltakat, c) lemezes (membrános) mérő esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2/1996. számú hitelesítési előírásában foglaltakat kell alkalmazni. 5. melléklet a 28/2009. (VI. 25.)KHEM rendelethez Az újonnan beépíthető gázmérők Méretsor Névleges teljesítmény (m 3 /h) a) G G G G b) G melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

9 Lakás típusa Gázmérővel nem rendelkező lakások számításba veendő földgázfogyasztása 2 lángú gáztűzhely 3-4 lángú gáztűzhely 4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel Garzon gáztűzhely MJ/hó 1 szobás ,5 szobás szobás ,5 szobás szobás ,5 szobás szobás Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül. 7. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Gáz hűtőszekrény A éves teljesítmény-igénybevételének és havi teljesítmény-lekötésének szabályai 1. Az éves teljesítmény-igénybevétel szabályai 1.1. Ha az egybefüggő telephelyen a szerződési időszakban, a téli fogyasztási időszakban is vételeznek földgázt, a teljesítménydíjat és az alapdíjat a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb teljesítmény alapján köteles a felhasználó megfizetni. Igénybe vett legnagyobb teljesítmény alatt a felhasználó fogyasztását mérő gázmérő(k) névleges (össz)teljesítménye értendő, ha az - az 5. (2) bekezdése szerint számítva - egybefüggő telephelyenként m 3 /h érték között van, és a lekötött teljesítmény értendő, ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérő(k) névleges (össz)teljesítménye - az 5. (2) bekezdése szerint számítva - egybefüggő telephelyenként 100 m 3 /h-nál nagyobb. A felhasználó az alapdíjat, a teljesítménydíjat és a gázdíjat a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb teljesítmény szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles megfizetni A felhasználó által lekötni kívánt legnagyobb órai teljesítmények joghatályos bejelentését az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban foglaltak szerint kell megtenni A lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a szolgáltató a soron következő szerződési időszakot megelőző szerződési időszakra lekötött legnagyobb teljesítményeket jogosult érvényes lekötött teljesítménynek tekinteni mindaddig, amíg a felhasználó a lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének nem tesz eleget. Ilyen késedelem esetén a felhasználó - a bejelentett teljesítmény után a teljes szerződési időszakra felszámolt teljesítménydíjon felül - köteles a szolgáltató részére megfizetni az adott egybefüggő telephelyen a késedelem időtartama alatt figyelembe vett teljesítmény éves teljesítménydíjának 1/365-öd részét a késedelem minden napjára (a továbbiakban: pótdíj) A pótdíjra vonatkozó számlát a szolgáltató a teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a felhasználó számára, aki a pótdíj számláját a teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni. 2. A havi teljesítmény-lekötés szabályai 2.1. A lekötni kívánt teljesítmény bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a felhasználó - a bejelentett teljesítmény után a teljes szerződési időszakra felszámolt teljesítménydíjon felül - köteles a szolgáltató részére megfizetni az adott egybefüggő telephelyre a bejelentett teljesítmény éves teljesítménydíjának 1/365-öd részét a késedelem minden napjára (pótdíj) A 2.1. pont szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szolgáltató a teljesítménydíj számlájával együtt jogosult kiállítani a felhasználó számára, aki a pótdíj számláját a teljesítménydíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni A téli fogyasztási időszakban lekötött teljesítmény a lekötés időtartamának első hónapjára az éves teljesítménydíj 90%-át és minden további megkezdett hónap után további 10%-át köteles megfizetni a felhasználó. Minden új lekötés esetén a teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani A nem téli fogyasztási időszakban lekötött teljesítményért a lekötés időtartamának első hónapjára az éves teljesítménydíj 20%-át és minden további megkezdett hónap után további 5%-át köteles megfizetni a felhasználó. Minden új lekötés esetén a teljesítménydíjat a fenti módon kell kiszámítani.

10 2.5. A téli fogyasztási időszakra lekötött teljesítmény, amely után a felhasználó egy időpontban legalább 3 hónapra köt le teljesítményt, a lekötött teljesítmény a gázév hátralévő részében térítésmentesen vehető igénybe A nem téli fogyasztási időszakra lekötött teljesítmény, amely után a felhasználó egy időpontban legalább 3 hónapra köt le teljesítményt, a lekötött teljesítmény a gázév hátralévő - téli fogyasztási időszakon kívüli - részében térítésmentesen vehető igénybe. 8. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez Hőmérséklet-mérési pontok felsorolása OMSZ mérési pont megnevezése Agárd Baja Békéscsaba Budapest-Lőrinc Debrecen Eger Győr Káld Kaposvár Kapuvár Kecskemét Kelebia Kiskunmajsa Miskolc OTR/WEM kiadási pont megnevezése Dunaújváros 1, Dunaújváros, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta I-5-2 (DHE), Kápolnásnyék+Mezőszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, DHE 1+2, Százhalombatta I-1 (DHE), Százhalombatta I-2 (DHE), Százhalombatta I-3 (DHE), Százhalombatta I-5-1 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2 Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Gerendás + Békéscsaba 3, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad + Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós Alag 1+2, Alag 1, Alag 2, Budaörs+Budatétény 1, Budaörs, Budatétény 1, Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta I-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Sződ, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2 Balmazújváros, Berettyóújfalu, Bödönhát 1-2, Bödönhát 1-1, Debrecen, Debrecen I-1, Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Nagyfüged, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2, Visonta Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-2, Devecser 1-1, Győr 1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Ikrény, Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-2, Pápa Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonszéplak, Balatonboglár, Marcali, Háromfa, Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I+Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse Jánoshalma, Kunfehértó Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc I+II-3+II-4, Miskolc I, Miskolc II-3, Miskolc II-4, Miskolc II-1,

11 Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I-l+Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Vadna, Tiszaújváros I- 2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO) Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Nagykanizsa Magyarszerdahely, Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2 Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza Nyírtelek 1, Nyíregyháza Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 1, Nyírtelek 2, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény Gerendás, Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza Orosháza II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár Paks Aba+Törökkoppány, Aba, Törökoppány, Fadd 1+2, Fadd 1-1, Fadd 1-2 Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs Pécs II, Pécs III Pitvaros Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza Soltvadkert Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár Sopron Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3 Szarvas Ecsegfalva, Szarvas+Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1 Szécsény Szeged Szentes Szentgotthárd Szentkirályszabadja Szolnok Szombathely Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó 2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2+Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD) Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd Ajka, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Kőröshegy, Papkeszi, Pétfürdő 1, Raposka, Somogysámson, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I- 1+I-2+II (BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM), Ősi, Pétfürdő 2 Abony, Berekfürdő, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II- 2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1-2, Kenderes I-2 (KTD) Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény Tápiószele Zsámbok 3 Tass Kunadacs, Tass Tát Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu Tata Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék Záhony Mándok Nagylengyel 1-1. Nagylengyel, 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Zalaegerszeg Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD NLT-3

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYAR KÖZLÖNY 174. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 13., szombat Tartalomjegyzék 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól

Részletesebben

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez

1. melléklet az 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelethez 73847 A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2013. (X. 16.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a

Részletesebben

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

2. A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 145. szám 24797 A nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak

Részletesebben

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet. a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (5) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott

Részletesebben

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok

84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet. A rendelet hatálya. Általános szabályok Hatályos: 2009.10.28-2012.09.30 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási

Részletesebben

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a SÁRVÁR TÁVHŐ Hőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9600 Sárvár, Széchenyi u. 2., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY BELFÖLDI NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA

Részletesebben

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve

Irányító szám. Irányító szám. Posta neve. Posta neve 3261 Abasár 8440 Herend posta 3881 Abaújszántó 3360 Heves 2740 Abony posta 8381 Hévíz posta 8401 Ajka 1 posta 6801 Hódmezővásárhely 1 2730 Albertirsa posta 6805 Hódmezővásárhely Tesco 2351 Alsónémedi posta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye

Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Az OTP Bank Nyrt. közgyűlési hirdetménye Hivatkozási szám: BKO-133/2012 Budapest, 2012. március 28. Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007

A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE BUDAPEST 2007 A KÖZÚTI FORGALOM FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 26 BUDAPEST 27 MAGYAR KÖZÚT ÁLLAMI KÖZÚTKEZELŐ FEJLESZTŐ MŰSZAKI ÉS INFORMÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 124 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Tel.: 336-879, Fax: 336-8776

Részletesebben

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció

Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció Hivatalos játék- és részvételi szabályzat Olajszintméréssel csak nyerhet! fogyasztói akció a MOL-töltőállomásokon A fogyasztói promóció szervezője a MOL-LUB Kft. (székhely: 2931 Almásfüzitő Fő út 21.)

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2018/P SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban

Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban Gyakori kérdések és válaszok a földgázellátás területén meglévő szabad fogyasztói választási lehetőséggel kapcsolatban (lakossági fogyasztók és kis fogyasztású nem lakossági felhasználók vonatkozásában)

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/K SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Diplomamentő program. nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre. Program kód: 14111 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Diplomamentő program nyelvvizsgára felkészítő képzésein történő részvételre Program kód: 14111 1 Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. DIPLOMAMENTŐ PROGRAMJÁNAK PÁLYÁZATI

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2014. VBKJ Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer a MÁV-START Zrt. munkavállalói részére 3 TARTALOMJEGYZÉK I. A 2014. évi VBKJ rendszerrôl...................... 4 II. Nyilatkozattétel

Részletesebben

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI

Tartalom ADATOK KÖRE... 9 III. BELFÖLDI FELADÁSI CÍMRŐL BELFÖLDI ÁTVÉTELI CÍMRE TÖRTÉNŐ KÖZÚTI Tartalom AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ... 2 2003. ÉVI XCII. TÖRVÉNY... 2 11. számú melléklet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényhez... 8 A közúti fuvarozással járó tevékenység folytatásával kapcsolatos

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben