NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSI RENDJE... 4 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK... 5 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK... 6 UNIÓS ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK... 6 A NEMZETI ÉRTÉKHATÁROKAT ELÉRŐ ÉRTÉKŰ KÖZBESZERZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK. 7 KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK... 9 A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY TEMATIKÁJA...10 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETEK, SZEMÉLYEK...10 BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI OSZTÁLY FELADATAI...11 A KÖZBESZERZÉST BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG FELADAT ÉS HATÁSKÖRE:...12 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK SZAKMAI TÁMOGATOTTSÁGA:...13 AZ EGYETEMI KÖZBESZERZÉSEK BONYOLÍTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK...14 KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE:...14 AZ ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS...14 AZ EGYETEMI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK RENDJE...15 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYILVÁNOSSÁGA:...15 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...16 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE SZÁMÚ MELLÉKLET-TÁJÉKOZTATÓ: SZÁMÚ MELLÉKLET - TITOKTARTÁSI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT SZÁMÚ MELLÉKLET-A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG SZÁMÚ MELLÉKLET-MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZÁMÚ MELLÉKLET - KÖZBESZERZÉSI TERV SZÁMÚ MELLÉKLET - BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET - JEGYZŐKÖNYV MINTA SZÁMÚ MELLÉKLET - BÍRÁLATI LAP SZÁMÚ MELLÉKLET - DÖNTÉSI JEGYZŐKÖNYV SZÁMÚ MELLÉKLET-ÖSSZEGEZÉS SZÁMÚ MELLÉKLET - TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL SZÁMÚ MELLÉKLET ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS SZÁMÚ MELLÉKLET ELŐTERJESZTÉS KÖZBESZERZÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÁMÚ MELLÉKLET - JEGYZÉK

3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja és hatálya 1. A Nyugat-magyarországi Egyetem a közpénzek ésszerű felhasználása és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) és kapcsolódó jogszabályokkal összhangban alkotja meg hatályos szabályzatát. A szabályzat meghatározza az egyetem által indított közbeszerzési eljárások, előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésnek feladatmegosztását, felelősségi rendjét, az egyetem nevében eljáró, bevont személyek és szervezetek, felelősségi körét és a közbeszerzési eljárások dokumentálási szabályait 2. A szabályzat hatálya kiterjed az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában megnevezett valamennyi szervezetére. 3. A szabályzat hatálya kiterjed a Kbt-ben meghatározott Uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések tekintetében az alábbi beszerzései tárgyakra: a árubeszerzés,[7. (2) bekezdése] b építési beruházás, [7. (3) bekezdése] c szolgáltatás megrendelése.[7. (4) bekezdése] d építési koncesszió,[7. (5) bekezdése] Az Uniós értékhatárokat el nem érő, nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések tekintetében: a árubeszerzés, [7. (2) bekezdése] b építési beruházás, [7. (3) bekezdése] c szolgáltatás megrendelése, [7. (4) bekezdése] d szolgáltatási koncesszió, [7. (6) bekezdése] e építési koncesszió, [7. (5) bekezdése] A Kbt.[19. (2) bekezdése] a 4. melléklet szerinti szolgáltatások esetében a nemzeti eljárásrend szabályait rendeli alkalmazni, függetlenül attól, hogy a beszerzés értéke eléri-e az Uniós közbeszerzési értékhatárt. A Kbt ára figyelemmel kell lenni.(a jogi szolgáltatások megrendelésére az ajánlatkérőnek továbbra sem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia.) 4. A szabályzat hatálya a Kbt. hatálya alá tartozó valamennyi beszerzésre kiterjed, az alábbi kivételekkel: - azok az esetkörök tartoznak ide, amelyek minden eljárásrendben kivételt képeznek a törvény hatálya alól [9. ]. - azok a kivételi körök, amelyek kizárólag a nemzeti eljárásrend alkalmazása esetén teszik lehetővé a közbeszerzés mellőzését.[120. ]. - a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó, országosan kiemelt termékek 3

4 vonatkozásában kivétel csak a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 7. -ában foglalt, saját hatáskörében megvalósított beszerzés tekintetében lehetséges. Ezeken felül a szabályzat hatálya szintén kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre az Egyetem a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza. A szabályzat - a Kbt. legfontosabb elemeit kiemelve - alapvetően az egyetemre vonatkozó sajátos és különös szabályokat tartalmazza, ezért azt a Kbt-vel és a kapcsolódó jogszabályokkal együttesen/azok ismeretében kell használni, illetve alkalmazni. 2. A közbeszerzési eljárások előkészítése 1. Az egyetem köteles a költségvetési év elején legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről (nem kell szerepeltetni a tervben: a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseket). A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános, elfogadás után az egyetem honlapján közzé kell tenni. 2. A közbeszerzési tervre vonatkozó egyéb előírások a[ Kbt ában] találhatók. 3. A közbeszerzési eljárás dokumentálási rendje 1. Az egyetem minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően - írásban köteles dokumentálni. 2. Az egyetem minden egyes közbeszerzési eljárását - annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően írásban/eljárási cselekmény elektronikus gyakorlása esetén törvényi felhatalmazás alapján elektronikusan köteles dokumentálni. 3. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától /[Kbt. 30. (2) bekezdés], illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni. [Kbt. 34. ]. A dokumentálás és a megőrzés Közbeszerzési és Beruházási Osztály feladata. 4

5 4. Összeférhetetlenségi szabályok 1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában hivatalos közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni, figyelembe véve egyben a [Kbt. 24. ] szerinti összeférhetetlenségi követelményeket,a bevont személy, szervezet, az ajánlatkérő nevében eljáró köteles nyilatkozni,hogy vele szemben fennáll-e az összeférhetetlenség. 2. Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 3. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. 4. A 3.) pont alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 5

6 5. A közbeszerzési eljárások 1. Az eljárások két főbb csoportja: az általános és a közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok. Az egyetem, mint klasszikus ajánlatkérő a [Kbt. 6. (1) bekezdés b)pontja] alapján minősül ajánlatkérőnek, közbeszerzési eljárásaira az általános szabályok az irányadók A közbeszerzés tárgyának értékét a következő rendelkezések szerint kell számítani.[kbt ] A becsült érték általános szabályát [11. -a] rögzíti. A beszerzés tárgyaként, illetve eljárási típusok szerint rögzítenek speciális szabályokat [ ] Pl.: Az építési beruházás becsült értékének meghatározása.[16. ] A részekre bontás tilalmát a [Kbt.18. ] rögzíti: 18. (1) Tilos e törvény, vagy e törvény Második Része alkalmazásának megkerülése céljából a közbeszerzést részekre bontani. (2) Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. (3) A (2) bekezdéstől eltérően mindig e törvény Harmadik Része szerinti eljárás alkalmazható olyan szerződés megkötésére, amelynek becsült értéke a (2) bekezdés alkalmazása nélkül szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetében forintnál, az építési beruházások esetében pedig forintnál kevesebb, feltéve, hogy ezen egybe nem számított rész értéke nem haladja meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit a (2) bekezdés alkalmazása esetén állapított volna meg az ajánlatkérő a beszerzés becsült értékeként. (4) Amennyiben a beszerzés becsült értéke a (2) bekezdés szerint az uniós értékhatárt elérné, a (3) bekezdés alapján nem alkalmazhatóak azok a rendelkezések, amelyeket e törvény Harmadik Része a törvény alkalmazása alól kivételként határoz meg [120. ]. (5) Amennyiben az ajánlatkérő egy közbeszerzési eljáráson belül teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, minden rész értékét egybe kell számítani a közbeszerzés becsült értékének meghatározásakor. 4. A közbeszerzési közösségi, illetve nemzeti értékhatárokra vonatkozóan a Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a évre közbeszerzési értékhatárokról az irányadó. A tájékoztató a oldalán a jogalkalmazást elősegítő anyagok, elnöki tájékoztatók cím alatt megtalálhatók.(1. számú melléklet) 6. Uniós értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések 1. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre e törvény Második Része tartalmazza a részletszabályokat. 6

7 2. A közbeszerzési eljárás fajtái (XII. fejezet): - nyílt eljárás, - meghívásos eljárás, - tárgyalásos eljárás - versenypárbeszéd lehet. /Tárgyalásos eljárást és versenypárbeszédet kizárólag abban az esetben lehet alkalmazni, amennyiben azt a Kbt. XII. fejezete megengedi. / 3. Az egyes Uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások szabályait a Második rész tartalmazza: A Uniós értékhatárt elérő közbeszerzés részletszabályai a törvény / okban,/ A nyílt eljárás szabályai esetében/83. / A meghívásos eljárás szabályai esetében/ okban/ A két szakaszból álló eljárás - ide értve a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásokat - esetében a / okban,/ A versenypárbeszéd esetén a / okban,/ A keretmegállapodásos eljárás esetén a / okban/ Az építési koncesszióval kapcsolatos különös szabályokat a / okban,/ 7. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések 1. Az Uniós értékhatárokat el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések a Kbt. Harmadik része, Nemzeti eljárásrend alatt kerülnek meghatározásra. 2. Az alkalmazandó eljárásrendről: Az ajánlatkérő a közbeszerzés megvalósításakor: a.) a 123. meghatározott esetben és módon, szabadon kialakított eljárást folytat le. b.) az Uniós beszerzésekre vonatkozó szabályok szerint jár el a ban meghatározott eltérésekkel, kiemelve a legfontosabbakat: - Az ajánlattételi határidőt az ajánlatkérő nyílt eljárásban és meghívásos eljárásban kivéve a gyorsított eljárást nem határozhatja meg az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény feladásának napjától, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított húsz napnál rövidebb időtartamban. - A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. 7

8 - Az ajánlattételi vagy részvételi határidőt, az eljárást megindító felhívást vagy a dokumentációt módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidőig, annak eddig megjelennie nem kell, viszont a módosítási szándékról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi vagy részvételi határidő lejárta előtt írásban közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek; a módosító hirdetmény megjelenéséig a közbeszerzési eljárásban intézkedést tenni, döntéseket hozni, iratokat beadni nem lehet. - Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat: a) az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot; (a 100. (1) bekezdés nem alkalmazandó, köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, olyan gazdasági szereplőknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és amelyek a szerződés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérő megítélése szerint feltehetőleg teljesíteni tudják.) b) a beszerzés nyilvánosan közzétett, bárki által igénybe vehető és kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele az e rész szerinti eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna; c) a közbeszerzés külképviselet számára történik. (köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni) - Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben, árubeszerzés és szolgáltatás esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint, áfa nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozókat vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.( Ez a rendelkezés az építési beruházás és építési koncesszió esetében csak akkor alkalmazható, ha a beszerzés értéke nem haladja meg az ötszázmillió forintot. A Kormány az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában meghatározhatja ezen rendelkezések alkalmazását megalapozó kötelező feltételek és figyelembe veendő szempontok körét.) 8

9 8. Központosított közbeszerzések A Kormány a közbeszerzések központosított eljárás keretében történő lefolytatását rendelheti el az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában, meghatározva annak személyi és tárgyi hatályát, az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet (központi beszerző szerv), valamint az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségét. A központosított eljárás részletes e törvénytől az ilyen eljárások sajátosságai miatt szükséges eltérő szabályait külön jogszabály határozza meg: (168/2004. (V.25.) Korm. rendelet). 1 A NymE a 168/2004. (V.25.) kormányrendelet ban foglalt lehetőség alapján önként csatlakozhat a központi beszerző szervezet által kezelt központosított közbeszerzési eljáráshoz. 2 Az önkéntes csatlakozási lehetőség azt jelenti, hogy az országosan kiemelt termékek közül nem kötelező minden terméket a központosított közbeszerzés keretében beszerezni, hanem az egyetem érdekeinek megfelelően választható ki azon termékek köre, amelyek vonatkozásában csatlakozni kívánunk a központosított közbeszerzési endszerhez. Az önkéntes csatlakozással azonban egyetemünk kötelezettséget vállal arra, hogy a csatlakozással érintett termékek beszerzése során - a beszerzendő termék és szolgáltatás értékhatártól függetlenül - a Korm. rendelet előírásai szerint jár el. A bejelentkezés visszaigazolását követően az önként csatlakozott szervezet a központi beszerző szervezet által jóváhagyott igénybejelentése alapján jogosult a központi beszerző szervezet által kötött keretszerződések terhére történő megrendelésre, valamint a központi beszerző szervezet által megkötött keretmegállapodások alapján a 28. szerinti eljárások lefolytatására. 3 (A 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet szerinti kiemelt termékek beszerzéséről (a kormányrendelet 1. sz. melléklete) beszerzési tervet kell készíteni amennyiben a központi beszerző szervezet más határidőt nem állapít meg,- háromhavonta előre be kell jelenteni a központi szervezet által közzétett módon. Az adatszolgáltatást a szervezeti egységek vezetői kötelesek biztosítani a Gazdasági Főigazgatóság beruházási és közbeszerzési koordinátora részére. A beszerzési terv összeállítása és megküldése a központi beszerző szervezet részére Gazdasági Főigazgatóság beruházási és közbeszerzési koordinátor feladata. 4 Az Egyetem központosított közbeszerzési rendszerben történő megrendelés teljesítéséről, annak pontos adatairól és minősítéséről a központi beszerző szervezetet tájékoztatni kell. Az adatszolgáltatás teljesítését az eljárásért felelős személy végzi. 9

10 5 A központosított közbeszerzési eljárásban alkalmazandó eljárási szabályokat a 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet III. fejezete tartalmazza. Az eljárásért felelős személy köteles az eljárásra vonatkozó szabályokat alkalmazni és betartani. 9. A közbeszerzési törvény tematikája 1 Általános rendelkezések Első rész. 2 Uniós Értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai Második rész. 3 Nemzeti eljárásrend Harmadik rész. 4 Közbeszerzési szerződések Negyedik rész. 5 A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat szabályai Ötödik rész. 6 A közbeszerzési hatóság Hatodik rész. 7 A záró rendelkezéseket a Hetedik rész tartalmazza. 10. A közbeszerzési eljárásban résztvevő szervezetek, személyek 1 Az egyetem közbeszerzési tevékenységének irányítása a gazdasági főigazgató feladata és hatáskörébe tartozik. 2 A Közbeszerzési Bíráló Bizottság végzi a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával, ajánlatok értékelésével kapcsolatos feladatokat. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személynek, szervezetnek a közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, illetve annak belső ellenőrzésében való részvétele előtt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell kitöltenie.(2. számú melléklet) Az Bíráló Bizottságnak három állandó tagja van (3. számú melléklet), az állandó tagokon kívül eseti jelleggel megbízás alapján más szakértők is részt vehetnek munkájában. 3 A bizottság elnökét, és tagjait a gazdasági főigazgató bízza meg, illetve kéri fel max. 2 éves időtartamra.(4. számú melléklet) Tagjait úgy kell megválasztani, hogy abban biztosított legyen a [Kbt. 22. (3)] bekezdésében előírt közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi szakértelem. 4 Az egyetem által lefolytatott közbeszerzési eljárásokban jogszabály által előírt esetekben külső megfigyelő, szakértő és bíráló bizottsági tag, különösen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Közreműködő Szervezet delegált szakértője vehet részt. 10

11 11. Beruházási és Közbeszerzési Osztály feladatai A gazdasági főigazgató elvi irányításával (a Kbt. előírásának megfelelően: március 31-ig) elkészíti az egyetem éves közbeszerzési tervét. Figyelembe véve a gazdálkodási/szervezeti egységek igényeit, illetve javaslatait. A közbeszerzési terv megalapozottsága érdekében a közbeszerzést kezdeményező, illetve abban érdekelt szervezeti egységek vezetői kötelesek az egységükre és a tárgyévre vonatkozóan (legkésőbb tárgy év március 14-ig): megküldeni a tervkészítéshez szükséges adatokat, a gazdasági főigazgató által körlevélben megadott szempontok alapján.(5.számú melléklet) A megadott adatok alapján a Beruházási és Közbeszerzési Osztály elkészíti a tervet és jóváhagyásra a Gazdasági Főigazgató elé illetőleg a Szenátus elé terjeszti. Ezt követően Beruházási és Közbeszerzési Osztály vezetője gondoskodik az egyetemi honlapon történ közzétételről. 1 Gondoskodik az egyetemi honlapon a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről [Kbt.31..]: a) közbeszerzési terv, valamint annak módosítása b) a [Kbt.9. (1) bekezdés k) pontja] alkalmazásával megkötött szerződések (Inhouse) c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a[ Kbt.79. (2) bekezdése] szerinti adatok d) közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában: a kérelemmel érintetett eljárás megnevezése tárgya, ügyfelek megnevezése,a kérelem megérkezése időpontjának a KH honlapján történő közzétételről.[137. (9)] a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzése e) közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések f) a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok: hivatkozás a megindító hirdetményre szerződő felek megnevezése teljesítés szerződésszerű-e a teljesítés elismert időpontja, ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja, értéke g) éves statisztikai összegezés 2 A közbeszerzési terv alapján elkészítheti- az előzetes összesített tájékoztatót [Kbt.32. ] megfelelően. 3 Az eljárások dokumentálása, kapcsolattartás és határidők számítása. 4 Az eljárást megindító felhívás rendelkezéseivel szemben a Kbt.39. (1) és (2) bekezdése kettős követelményt támaszt: 11

12 az ajánlatkérőnek/beruházási- és közbeszerzési osztálynak egyrészt biztosítania kell a szakmai résztvevők együttműködésével, hogy az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tudjanak tenni, másrészt a megfelelő és versenyképes ajánlat tételre egyenlő esélyük legyen, a tárgy egyértelműen kerüljön meghatározásra. 5 A hirdetmények feladása, ellenőrzése [Kbt.30. (5)]. 6 A dokumentáció esetleges módosítása, visszavonása. 7 Kiegészítő tájékoztatás, értelmező tájékoztatás adása a megfelelő ajánlattétel érdekében. Írásbeli vagy konzultációs kiegészítő tájékoztatás formájában. A tájékoztatás megadására vonatkozó objektív határidőt egyes eljárástípusok meghatározza a törvény. 8 Az ajánlatkérő jogosultsága és egyben felelőssége is, hogy a beszerzési igényt meghatározza (közbeszerzési műszaki leírás), melyet köteles közölni az ajánlattevőkkel. A gyakorlatban a dokumentáció [Kbt.49. ] részét képezi, azonban felhívásban is megadható. 9 Az ajánlati felhívásban benyújtandó dokumentumokat pontosan meg kell jelölni. 12. A Közbeszerzést Bíráló Bizottság feladat és hatásköre: 1 A közbeszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása és teljes körű dokumentálása: A hirdetmény és a dokumentáció megjelentetésre történő előkészítése, a közbeszerzési támogatottságot biztosító szervezet képviselőinek bevonásával, a hirdetmény feladásra történő előkészítése, a dokumentációnak az ajánlattevők részére történő kiadása, a benyújtott ajánlatok átvétele, megőrzése a bontási, értékelési, eljárásra az érintettek jelenlétének biztosítása, az ezekhez Kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, részvétel az ajánlatok bontásában, értékelésében, a bontási jegyzőkönyv megküldése (a bontástól számított 5 napon belül) valamennyi ajánlattevőnek, az ajánlattevők szükség szerinti tájékoztatása, a megkötendő szerződés aláírásra történő előkészítése, a szerződés (közbeszerzés) teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése a szerződés teljesítéséig, a szerződés teljesítésének igazolását követően, az ellenszolgáltatás teljesítésének megindítása a kötelező hirdetmények megjelentetése az eljárás eredményéről, az eljárás folyamán szükséges adminisztrációs, adatszolgáltatási feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi irat szabályszerű megőrzése, 12

13 2 A Bizottság a közbeszerzési műszaki leírást (dokumentációt) tartalmi, formai, jogi vonatkozásban ellenőrzi annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a vonatkozó törvényi előírásoknak. 3 A beérkezett ajánlatokat a közbeszerzést kezdeményező, az érdekeltek előzetes értesítése alapján- a Közbeszerzést Bíráló Bizottság bontja, majd bírálja. Mind a bontásról, mind a bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.(6. sz.7. sz.8. sz. melléklet) 4 A szakmai értékelés figyelembe vételével mely elsődlegesen az eljárást kezdeményező szervezeti egység képviselőjének a feladata- a Közbeszerzést Bíráló Bizottság a Kbt. 22. (3)-(5) bekezdésének megfelelően, a Gazdasági Főigazgató részére döntési javaslatát előkészíti. (9. számú melléklet) 5 A Közbeszerzési Bíráló Bizottság, javaslata illetve a gazdasági főigazgató döntése alapján a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egységgel együttműködve - kihirdeti az eljárás eredményét (összegezés).(10. számú melléklet). A Közbeszerzési Bíráló Bizottság a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. (11. számú melléklet) 6 A határozatképességhez az állandó tagok közül legalább 3 fő jelenléte szükséges. 7 A szerződés megkötése során (megkötésre jogosult személyek, szerződés teljesítésének igazolása, jogosultja, a kifizetés feltételei, ellenőrzés szabályai) a Szervezeti és Működési valamint Kötelezettségvállalási Szabályzatokban rögzített előírások figyelembevételével jár el. 13. A közbeszerzési eljárások szakmai támogatottsága: Az egyetem külső szakértőt kérhet fel a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására. Feladatai: - külön megbízási szerződésben foglaltak szerint - részt vesz a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság munkájában, - gondoskodik a közbeszerzési eljárások jogszabályoknak megfelelő lefolytatásáról, - az eljárást megindító hirdetményt közbeszerzési megfelelőség szempontjából ellenőrzi, a Bizottság munkáját érdemben segíti. 13

14 14. Az egyetemi közbeszerzések bonyolításában részt vevő szervezeti egységek A közbeszerzési eljárások előkészítésében, valamint lebonyolításban köteles közreműködni: - Gazdasági Főigazgatóság Beruházási és Közbeszerzési Osztály - Gazdasági Főigazgatóság Titkársága - Közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység - Egyetemi Informatikai Központ A közbeszerzési eljárások előkészítésében, valamint lebonyolításban alkalomszerűen vesz részt: - Pályázati Iroda - Gazdasági Főigazgatóság Elemzési és Pályázatkezelési Csoport - Rektori Hivatal- Kommunikációs Iroda 15. Közbeszerzési eljárások előkészítése: 1 A Szabályzat 11. -ban már hivatkozott közbeszerzési terv készítése. 2 Éves közbeszerzési terv módosítása: Amennyiben a terv készítésének időpontját követően merül fel olyan beszerzési igény, mely előre nem volt tervezhető, ezt a tervben utólag fel kell tüntetni. Az adatok átvezetése a Beruházási és Közbeszerzési Osztály feladata. A módosítás elfogadása gazdasági főigazgató és Szenátus feladata. 3 A közbeszerzési terv nem vonja maga után a közbeszerzésekre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. 4 Az egyes konkrét közbeszerzési eljárások során a közbeszerzést kezdeményező szervezeti egység feladata az ajánlati /ajánlattételi felhívás elkészítéséhez szükséges információk átadása. 16. Az éves statisztikai összegezés 1 Az egy költségvetési év alatt lefolytatott közbeszerzésekről éves statisztikai összegzést kell készíteni. 2 Az éves statisztikai összegzést a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság elnöke készíti el és küldi meg Közbeszerzések Hatóságnak 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) tárgyév május 31-ig. 14

15 36. (1) Az ajánlatkérő az éves beszerzéseiről e rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a Hatóságnak. (2) A Hatóság az éves statisztikai összegezések, valamint a hirdetmények alapján elkészített összesített statisztikai jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év október 31. napjáig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak. 3 Az éves statisztikai összegzés összeállításához: Az éves statisztikai összegzés elkészítésénél alkalmazandó nyomtatvány mintáját a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet melléklete tartalmazza. (12. számú melléklet) Az egyetem valamennyi közbeszerzésben érintett gazdálkodási/szervezeti egysége köteles a Gazdasági Főigazgató felhívására írásos tájékoztatást adni az elmúlt évi közbeszerzéseiről. 17. Az egyetemi közbeszerzési eljárások rendje 1 Az eljárás megindítása: Közbeszerzési eljárás megindítására csak akkor kerülhet sor, ha: a) a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, vagy b) kellő garancia van az anyagi eszközök későbbi rendelkezésre állásáról, vagy c) az egyetem támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani. Az eljárás megindítását az érintett szervezeti egység írásban köteles kezdeményezni a gazdasági főigazgatónál az erre vonatkozó adatlapon. (13. számú melléklet) - A megadott adatok alapján a gazdasági főigazgató a Beruházási és Közbeszerzési Osztály, Pénzügyi Osztály illetve szükség esetén a közbeszerzési tanácsadó véleményének kikérése után dönt az engedély megadásáról, valamint az eljárás fajtájáról. 2 A szervezeti egység vezetője/igénylő köteles a teljesítés tényéről, tájékoztatást adni a Beruházási és Közbeszerzési Osztálynak. 18. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága: 1 Az éves közbeszerzési terv és módosításai, valamint az éves statisztikai összegzés honlapon történő közzétételének kezdeményezéséért, az információk teljes körű átadásáért Beruházási és Közbeszerzési Osztály felel. 15

16 19. Záró rendelkezések 1 Az egyetem szervezeti egységeinek vezetői kötelesek a vezetésük alatt álló egység közbeszerzéseit figyelemmel kísérni, s jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrizni. 2 Jelen szabályzatot a Szenátus az 53/2012. (V. 9.) sz. határozatával fogadta el. A szabályzat május 9. napján lép hatályba. 3 Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szenátus 67/2011. (IV. 6.) sz. határozatával elfogatott Közbeszerzési Szabályzat. Sopron, 2012.május 9. Prof. Dr. Faragó Sándor rektor 16

17 Mellékletek jegyzéke 1. számú melléklet: Közbeszerzések Tanácsa Elnökének tájékoztatója, a évre irányadó közbeszerzési értékhatárokról. 2. számú melléklet: Titoktartási és Összeférhetetlenségi Nyilatkozat (minta) 3. számú melléklet: Bíráló Bizottság összetétele 4. számú melléklet: Megbízás (minta) 5. számú melléklet: 20**. évi közbeszerzési terv (minta) 6. számú melléklet: Jegyzőkönyv a bontásról, jelenléti ív (minta) 7. számú melléklet: Jegyzőkönyv közbeszerzési bírálóbizottság üléséről(minta) 8. számú melléklet: Bírálati lap(minta) 9. számú melléklet: Döntési jegyzőkönyv(minta) 10. számú melléklet: Tájékoztató az eljárás eredményéről(minta) 11. számú melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (minta) 12. számú melléklet: 17

18 Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről (minta) 13. számú melléklet: Közbeszerzési Adatlap közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezésére (minta) 14. számú melléklet Közbeszerzési szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok felsorolása 18

19 1.számú melléklet-tájékoztató: 19

20 20

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás

Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Tájékoztató az eljárás eredményéről_lk kerékblokker karbantartás, javítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/141 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása

Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Alkotmánybíróság Budapest, I. Donáti u. 35-45. és Budapest, XII. Rege u. 5. alatti épületei karbantartási feladatainak ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő:

Belügyminisztérium 1051 Budapest, József Attila u Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: "Ultrabook-ok és külső winchesterek beszerzése a KM0201-0219SZGR13 keret-megállapodásból" tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményről szóló tájékoztató közzététele Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3. szám alatti objektumban lévő 2. számú raktár átalakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.)

Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Budapest V. kerület Szervita tér - Belvárosi Gyógyszertár és Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt portál lábazat beszerzés (Er. Táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Magyarcsanád, Közösségi ház építése

Magyarcsanád, Közösségi ház építése Magyarcsanád, Közösségi ház építése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/17 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére

Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Tájékoztató eredményről- Agile Point workflow rendszer mérnöki támogatásának beszerzése a HungaroControl Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/135 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére 115 db Microsoft Office Pro Plus szoftver 3 éves bérlete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9

Közzététel dátuma: 2015.01.23. Iktatószám: 868/2015 CPV Kód: 30199000-0;30192000-1;30197000-6;30192112-9 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei részére papír, irodaszerek, és nyomtatványok beszerzése (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése

Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Alap- és középkategóriás mobiltelefonok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről - Ferdeágyas és síkágyas CNC eszterga beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/118 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE

Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Csobánka Község térfigyelő rendszerének kiépítése elnevezésű projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés TE Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 A KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 számú Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja kialakításához kapcsolódó építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2013.05.20. Iktatószám: 7982/2013 CPV Kód: 71322000-1 Csengerújfalu Község Önkormányzata Partnerség a fenntartható megoldások megvalósításáért a határmenti környezet közös kezelése és védelme - HURO/1001/206/1.3.4 kódszámú projekt- engedélyes tervek készítése. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére üzemi ellenőrzést és irányítást ellátó személygépkocsik beszerzése 2015. (ER) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat

Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Pápa Rendőrkapitányság bővítési igényével kapcsolatos kivitelezési feladat Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH)

Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Marógépek beszerzése a Bánki Donát Szakképző Iskola részére (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről

4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről 4 db személygépkocsi beszerzés - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez

1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez 1.400 m3 0/50 zúzottkő beszerzése útépítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről-munkahelyi képzések megvalósítása a Sanmina-SCI Magyarország Kft-nél- vállalkozás működésével kapcsolatos képzés II. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/113 Beszerzés

Részletesebben

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására

9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására 9 db kis áruszállító gépjármű beszerzése TOP feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/2 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH)

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Érsekcsanádon (EH) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika.

Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Erkel Ferenc multifunkcionális közösségi központ kialakítása - 1. rész: fénytechnika 2. rész: hangtechnika. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről - HULEJAF-2013-0202 számú pályázat kapcsán lefolytatandó eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Eljárás eredményéről szóló tájékoztató a Liget Budapest projekt keretében látványtervezői és virtuális 3D modellépítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Képzési szolgáltatás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: Képzési szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/142 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése

Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Használt és új mezőgazdasági gépek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Adatbázis kezelő szoftver (4 processzor licenc) beszerzés Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat parkolási informatikai rendszer redundáns működésének biztosításához Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában

Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Tájékoztató az eljárás eredményéről a Kovács Ádám Intertrans Kft. képző kiválasztására indított közbeszerzési eljárásában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/149 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása

Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Tisztítószerek (vegyi anyagok) szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése

Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Búvótér beépítése és szerelt lépcső elkészítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés).

A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). A Soós István Borászati Szakképző Iskola Szigetcsépi Tangazdasága fejlesztése - mezőgazdasági jellegű szolgáltatások igénybevétele (területrendezés). Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése

IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése IP CCTV video megfigyelő rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira.

Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Tájékoztató az eljárás eredményéről Répcelak, Petőfi utca 331, 332, 644 hrsz járdaépítés építés beruházás kiviteli munkáira. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.

Közzététel dátuma: 2015.07.06. Iktatószám: 11481/2015 CPV Kód: 45233141-9 Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató - Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésében lévő szilárd burkolatú utak karbantartása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/75

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére közfoglalkoztatási programhoz kullancs elleni védőoltás (FSME-IMMUN felnőtteknek szuszpenziós injekció) 320 db beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/133

Részletesebben

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció)

Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Tájékoztatás eljárás eredményéről (applikáció) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/145 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/81 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái

Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Tiszalúc Nagyközség Polgármesteri Hivatal épületének korszerűsítési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése

A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u sz. alatti (7377. és Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése A FŐTÁV Zrt. tulajdonában lévő 8600 Siófok Balatonszéplak-felső, Tihany u. 16-20. sz. alatti (7377. és 7379. Hrsz.) üdülő-ingatlan(ok) üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj.

A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. A épület homlokzat felújítás, nyílászáró csere KEOP táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/96 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

1147 Budapest, Csömöri út 50-60. és 1194 Budapest, Temesvár utca 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató az eljárás eredményéről: Szállítási szerződés - TÁMOP-1.1.1-11/2-2011-0001 Automata ipari varrógép és kelmebevizsgáló berendezés beszerzése - Csömöri úti Mintavarroda Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tájékoztató a Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztató a "Hatásvizsgálat - jó gyakorlatok" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére Tájékoztató az eljárás eredményéről - Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016.

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Tájékoztató az eljárás eredményéről - Keretszerződés keretében történő műszaki ügyviteli rendszer fejlesztése, 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/8 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről. "Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Szarvasi Arborétum területén éjszakai porta-, recepciós szolgálati és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása" Közbeszerzési

Részletesebben

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése.

Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Redundáns külső adattároló eszköz (storage) bővítése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/134 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában

Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában Szállítási szerződés utcabútorok beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/78 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése

tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése tájékoztató az eljárás eredményéről-lifepak 15 típusú defibrillátor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/139 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében.

Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Különböző orvosi-gép műszerek javítása és karbantartása 18 hónap időtartamra vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Adathordozók beszerzése (500/2013)

Adathordozók beszerzése (500/2013) Adathordozók beszerzése (500/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/120 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása

A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola épületeinek bontása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/18 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: FORDÍTÁS/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/86 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Angol és német nyelvi képzések beszerzése

Angol és német nyelvi képzések beszerzése Angol és német nyelvi képzések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend

Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása -Körmend Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az "MTVA meglévő Fotobank szolgáltatásának megújítása Fotoweb 7.0 licensz moduljainak beszerzésével, a rendszer fejlesztésével és 2 éves supporttal" tárgyában lefolytatott eljárás eredményéről

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/77. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről - Innovációs intézményi és szervezeti keretek kialakítása, valamint kutatási hálózatok megszervezésének, az együttműködések jogi és pénzügyi hátterének kialakítása -

Részletesebben

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése

VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése VASIVÍZ ZRt. műszaki létesítményeinek őrzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Mentőegység beszerzés/ 2013.

Mentőegység beszerzés/ 2013. Mentőegység beszerzés/ 2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/115 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa:

útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ Hirdetmény típusa: útépítés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről

Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről Munkaruházat körébe tartozó kabátok beszerzése - tájékoztató eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: EH - A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet "C" és "D" épület tetőfelületének déli oldalán 48 kva beépített látszólagos teljesítményű napelemes rendszer tervezése és telepítése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

"Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben Tájékoztató "Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Cserkeszőlő Községben" Tájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Kazincbarcika, Herbolyai út 7/a. (566/5. hrsz.) sz. alatti központi konyha épület kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről

Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Veresegyházi termál- és gyógyfürdő fejlesztése során ellátandó műszaki szakértői feladatok - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/6 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának bővítése és felújítása tárgyú projekt során lebonyolítói, műszaki menedzseri és projekt koordinátori feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/93 Beszerzés

Részletesebben

Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében

Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében Faházak kivitelezése és telepítése vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/89 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái

Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Győrság Községben Ikszt kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/20 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

VMware követési szolgáltatás beszerzése (596/2015)

VMware követési szolgáltatás beszerzése (596/2015) VMware követési szolgáltatás beszerzése (596/2015) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény)

Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Csorna,József Attila utca útburkolatának felújítása(eredmény) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/148 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele

TEE- SZE Diákmunka igénybevétele TEE- SZE Diákmunka igénybevétele Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Vadász u energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.)

Vadász u energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.) Vadász u. 11-13. energetikai felújítása tervezési munkák (er. táj.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre

Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény - Az Oktatási Hivatal által CD (DVD) adathordozón átadott anyagok másolása CD (DVD) lemezre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/11 Tájékoztató hirdetmény A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Budapest XIV. ker., Gvadányi u. 69. szám alatti objektumában a biztonságfelügyeleti rendszer telepítése közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről

Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Újköztemető szociális parcella kialakítása - Tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/107 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Magyar Turizmus Zrt. - Idegenvezetők

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Magyar Turizmus Zrt. - Idegenvezetők Tájékoztató az eljárás eredményéről - Magyar Turizmus Zrt. - Idegenvezetők Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása

Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása Tájékoztató az eljárás eredményéről Kommunikációs ügynökségi tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők

Részletesebben

Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére

Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére Robogók beszerzése az ORFK-OBB részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése"

Tájékoztató az eljárás eredményéről Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése Tájékoztató az eljárás eredményéről "Fehérje kölcsönhatások in vitro és sejten belüli detektálására, képalkotásra alkalmas lemezleolvasó beszerzése" Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/86 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Hidrofor konténer beszerzés

Hidrofor konténer beszerzés Hidrofor konténer beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt.

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében Tájékoztató az eljárás eredményéről - Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó RAM memória modulok beszerzése az eszig projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/144 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129

HPV elleni oltás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 HPV elleni oltás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/129 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben

Életrendezés Házának felújítási munkái, kútfúrás és Meditációs sétaútvonal kialakítása kivitelezési munkái - tájékoztató az eljárás eredményéről

Életrendezés Házának felújítási munkái, kútfúrás és Meditációs sétaútvonal kialakítása kivitelezési munkái - tájékoztató az eljárás eredményéről Életrendezés Házának felújítási munkái, kútfúrás és Meditációs sétaútvonal kialakítása kivitelezési munkái - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/87 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről 1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja tájékoztató az eljárás eredményéről I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási

Részletesebben

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása

Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Plébánia épület utcaszint alatt található területének felújítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/141 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

"1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány"

1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány "1 db. mikrobusz beszerzése-hálózat a Közösségért Alapítvány" Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/92 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben