2007. ÉVI KÖZGYŐLÉSI BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. ÉVI KÖZGYŐLÉSI BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 Elızmények ismertetése: ÉVI KÖZGYŐLÉSI BESZÁMOLÓ A Magyar Rádió Közalapítványában a évben kisorsolt és aktívan közremőködı társadalmi kurátorai közül a Stratégiai és Informatikai Fejlesztések Munkacsoportban résztvevık, az ott végzett tevékenységük során, valamint a társadalmi kurátorok által november 14-én szervezett KÉPZÉS alkalmával szerzett tapasztalataik alapján hozták meg azon döntésüket, hogy a médiatörvényben foglalt feladataik jobb ellátása érdekében megalakítják a Közszolgálati Mősorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesületét (KÖZTE). A Magyar Rádió székházában december 18-án megalakult a KÖZTE. A Fıvárosi Bíróságnál január 30-án elindítottuk a KÖZTE bejegyzését. Egy hiányzó irat határidıre történı pótlása a posta késedelmes kézbesítése miatt nem történhetett meg, így a határidın túl történt hiánypótlást a Bíróság nem tudta elfogadni. Ezért az Egyesületnek a felvételi kérelmét ill. társadalmi szervezetek nyilvántartásába vételét elutasította. Az elutasítást követıen a Magyar Rádió, a Hungária és a Magyar Televízió Közalapítványaiban évben közremőködı társadalmi kurátorainak részvételével a KÖZTE jogszerően ismét megalakult. Az egyesület nyilvántartásba vétele és azzal kapcsolatos adminisztrációs feladatok A Közszolgálati Mősorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete tehát június 23-án alakult meg. A Fıvárosi Bíróság (Budapest, Markó u. 27.) 14.Pk /2004/1.számú végzésében július 16-án a sorszám alatt az Egyesületet a társadalmi szervezetek nyilvántartásba vette. A végzés augusztus 9-én jogerıre emelkedett. A Közszolgálati Mősorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete küldetése és céljai: (1) Küldetésünk az információszabadság és az információhoz való hozzájutás szabadságának elısegítése és támogatása, kiemelten a magyar állampolgárok és a közszolgálati mősorszolgáltatók vonatkozásában. Célunk, segíteni a mindenkori közszolgálati mősorszolgáltatók közalapítványainak kuratóriumi tagjait a fentiek megvalósításában. (2) Célunk, hogy a közszolgálati mősorszolgáltatók ügyét és alapvetı céljait lehetıségeinkhez mérten támogassuk. Partnereket keresünk a közszolgálati mősorszolgáltatók értéknövelt társadalmi megítélésének megalapozásához és formálásához, valamint olyan tevékenységek végzéséhez, melyek ezeket elısegíthetik. (3) Célunk, hogy a közmédia kuratóriumaiba delegált civil szervezetek képviselıit ilyen irányú feladataik ellátására felkészítsük, valamint hogy az Egyesület tagjainak tapasztalatait számukra az arra alkalmas formában továbbadjuk. (4) Célunk az olyan tevékenységek folytatása, amelyek elısegíthetik az ORTT törvényben deklarált feladatainak hatékonyabb megvalósítását. Ezen belül kiemelten 1

2 törekszünk arra, hogy a civilszervezetek minél szélesebb köre kerüljön bevonásra a közszolgálati mősorszolgáltatók társadalmi kurátori feladatainak ellátásába. A KÖZTE évi munkája 1.) A Magyar Rádió, a Hungária és a Magyar Televízió Közalapítványaiban a médiatörvény hatálybalépésétıl kezdve közremőködı civil szervezetek és az általuk delegált társadalmi kurátorok felkutatott adataiból (telefon, postai címeket, stb.) az adatbázis létrehozása. 2.) Az egyesület megalakulásáról, céljairól és vállalt feladatairól levélben tájékoztattuk az Országos Rádió és Televízió Testület, a Magyar Rádió Közalapítvány, a Magyar Televízió Közalapítvány, a Hungária Közalapítvány, valamint az Országgyőlés Kulturális és Sajtó Bizottság elnökeit és tagjait, továbbá kértük a személyes kapcsolatfelvétel lehetıségét. Ebben a mai napig csak az ORTT volt partner. 3.) Egyesületünk az Országgyőlés Kulturális és Sajtó Bizottság elnökének és tagjainak javaslatot tett a Médiatörvény 57. (4) bekezdésében foglaltaknak módosítására (a delegált kuratóriumi tagok megbízása két évig tart), amely javaslatot a bizottság elnöke elutasított. 4.) A KÖZTE június 23-ra megszervezte a Társadalmi Kurátorok I. Konferencia kerekasztal - beszélgetését, az alábbi programmal: A társadalmi kurátorok a Közszolgálati médiában, jelenlegi tapasztalatok és lehetıségek, A kurátorok feladatainak ellátását támogató információk, módszerek, Politikusok, parlamenti választott és sorsolt (civil) kurátorok eszmecseréje, hogyan tovább a közszolgálati média jobb mőködéséért. A Konferenciára meghívást kaptak az Országgyőlés Kulturális és Sajtó Bizottságból Petı Iván elnök, Kósa Ferenc, Halász János Lezsák Sándor, Újhelyi István bizottsági alelnökök, Kovács György, az ORTT elnöke, a Közalapítványok volt és jelenlegi elnökei, Czeglédi László, Szadai Károly, Gellért Kis Gábor, Bíró Sándor és Kisfalviné Ortutay Mária, valamint Németh Erzsébet a Bp. Kommunikációs Fıiskola tanára. A meghívást elfogadta és jelen volt Kisfalviné Ortutay Mária, Szadai Károly, Németh Erzsébet és Halász János. 5.) Az Egyesület, május 18-ig klub formában mőködött. A Társadalmi Kurátor Klubestek programjainak egységes fı címe: Ha a Klubban ezt elmesélem! Médiaelnökök mesélnek A KÖZTE Klub vendégei voltak: Peták István, Horváth Lóránt, Mendreczky Károly és Szabó László Zsolt a Magyar Televízió, Sára Sándor és Pekár István a Duna Televízió, Hajdú István a Magyar Rádió és az ORTT, valamint Révész T. Mihály az ORTT egykori elnökei A Klubestek Kerek-asztal beszélgetésein a civil kurátorok és korábbi évek volt médiaelnökei közösen vitatták és értékelték a Médiatörvény érvényesülését az elektronikus közszolgálati mősorszolgáltatók által sugárzott mősorok vonatkozásában. 6.) Az egyesület a Magyar Tartalomipari Szövetség anyagi támogatásával elkészíttette a KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNY kép és hanganyagát, melyet a KÖZTE kérésére a Magyar Rádió és a Duna Televízió a reggeli és esti fımősor idıben azt követıen sugárzott, hogy az ORTT jelentkezési felhívása a közszolgálati rádiót és a közszolgálati televíziókat felügyelı közalapítványi kuratóriumokba történı delegálásához szükséges nyilvántartásba vételre hivatalosan megjelent. A Magyar Televízió többszöri kérésünkre sem sugározta a közérdekő közleményt. 2

3 Az Egyesület az Internet segítségével jelenlegi címjegyzékében címmel rendelkezı 203 kurátor-társunknak és közel 300 civil szervezet elnökeinek szintén elküldtük a jelentkezéshez szükséges, általunk összeállított Hasznos tudnivalók -at és mellékleteket. 7.) Az Egyesület tagjaiban és vezetıségében a médiaelnökökkel folytatott beszélgetések alapján fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a továbbiakban a Médiatörvény civil szervezetek által fontosnak tartott módosításokat tartalmazó törvénytervezet megbeszélésével foglalkoznak, Közmédia Mőhely formájában. A képileg rögzített mőhelybeszélgetéseket a Magyar Nemzeti Host digitális stúdióba szerveztük és az Internet segítségével közkinccsé tettük. Az elsı Társadalmi Kurátorok Közmédia Mőhely digitális stúdió felvétele és annak egyenes Internetes közvetítése május 18-án történt, melynek vendége Tímár János az Országos Rádió és Televízió Testület tagja volt. Programja: A társadalmi kurátorok szerepe a közszolgálati médiában. A stúdióbeszélgetések és internetes közvetítése a nyári szünetet követıen szeptember hónaptól folytatódott ÉVI BESZÁMOLÓ A év második félévtıl kezdıdött és a év elsı félév végével lezárult idıszak egyesületi munkáiról Elvégzett feladatok: A Közszolgálati Mősorszolgáltatók Társadalmi Kurátorainak Egyesülete (KÖZTE), célkitőzéseinek megfelelıen folytatja a megalakulásakor tervezett és megkezdett feladatokat az alábbiak szerint: 1.) A KÖZTE folytatja a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Duna Televízió Közalapítványaiba évenként besorsolt civil szervezetek által delegált társadalmi kurátorok elérhetıségeinek (lakáscím, telefon, stb.) megszerzését tagtoborzás céljából, valamint a korábbi évek kurátorai nevének és elérhetıségeinek kutatását az adatbázis bıvítése céljából. 2.) A 2005 elsı félévében elkezdett Közmédia Mőhely programot - a nyári szünet után - szeptembertıl kezdve tovább szervezte minden hónap harmadik szerdáján a Magyar Nemzeti Host digitális stúdiójában. Emellett elvégezte a rendezvények vágatlan felvételeinek egyenes élı adásainak internetes közreadását. A Közmédia Mőhely programjának címe: A társadalmi kurátorok szerepe a közszolgálati médiában Stúdió beszélgetések és Internetes közvetítések idıpontjai: Horváth János Sport 1 TV elnöke, MTV volt munkatársa, Gellért Kis Gábor Magyar Rádió Közalapítvány elnöke, Kondor Katalin Magyar Rádió elnöke, Kovács György ORTT elnöke, Dr. Szabó Zoltán képviselı, az Országgyőlés Kulturális és Sajtó Bizottság tagja (MSZP), Révész Máriusz képviselı, az Országgyőlés Oktatási és Tudományos Bizottság alelnöke (FIDESZ), Dr. Rudi Zoltán, a Magyar Televízió Zrt. elnöke, Cselényi László, a Duna Televízió Rt. elnöke. 3

4 /A KÖZTE továbbra is minden hónap harmadik szerda napjára tervezi a Magyar Nemzeti Host Stúdióban a Közmédia Mőhely digitális stúdió felvételeit és annak Internetes közreadását./ 3.) Vezetıségi ülést /soron kívüli/ tartottunk án /Kovács György stúdióbeszélgetés elıtt/, Napirendi pontok: a év elsı félévi program megbeszélése, /az elızı 2.) pontban ismertetett, február 22. és május 17. közötti idıszak vendégeinek névsorát állítottuk össze/ döntéshozatal, a évi vezetıségi és közgyőlés összehívásának idıpontjáról, Döntés: a vezetıségi ülés összehívásának idıpontja , /amelynek célja az elızı idıszak feladatairól készített beszámoló, valamint az elıre látható feladatok és a közgyőlés napirendi pontjainak összeállítása/ a közgyőlés összehívásának idıpontja: Megjegyzés: A vezetıségi ülés és a közgyőlés elmaradt, mivel ugyanezen idıben a KÖZTE elızetes tervein felül az MTV és az egyesület között létrejött szerzıdés alapján a kurátorok oktatását végeztük a Magyar Televízió Zrt. anyagi támogatásával és elıadóival. A megállapodás az oktatás idıpontjait is rögzítette. 4.) A Társadalmi Kurátor Közmédia Mőhely március 29-én rendkívüli stúdióbeszélgetést szervezett A rádiózásról és a televíziózásról szóló törvény tervezete címmel, amelynek vendégei voltak: Pekár István a Duna Televízió egykori elnöke, valamint Hajdú István a mősorszolgáltatási Alap Szakértıi Tanácsának elnöke és a Törvényelıkészítı Szakértıi bizottság tagja. 5.) A KÖZTE 2005 és 2006 évek november hónapjaiban elkezdte az új civil szervezetek szervezését és a már volt kurátorok felkészítését az évenkénti kuratóriumi tagságra és a pályázásra. 6.) Figyelmet felkeltı levél kíséretével az évenként aktualizálás után a tájékoztatót és hasznos tudnivalókat, valamint azok mellékleteit a KÖZTE megküldte az Egyesület címjegyzékében ill. adatbázisában lévı civil szervezeteknek és kurátoroknak. 7.) A KÖZTE által 2005 februárban elkészítetett KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNY /civil szervezetek figyelmét felhívó és azok pályázatához segítségnyújtást felkínáló/ film és hanganyagának sugárzását évenként levélben kérelmeztük és a sugárzások idejét egyeztettük a Magyar Rádióval és a Duna Televízióval, majd az ORTT által közétett pályázati felhívása után gondoskodtunk annak fımősor idıben történı közvetítésérıl. A közlemény sugárzásának idıszakában fogadja a pályázni kívánó érdeklıdık telefonhívásait. 8.) év nyarán megterveztük, a Magyar Televízióval egyeztettük és a Megbízási Szerzıdésben meghatározottak szerint megszerveztük a társadalmi kurátorképzést, a vizsgáztatás rendjét, a szó-és írásbeli kérdéseket /Kiss József kurátortársunk segítségével/. A vizsgát tett kurátorok számára a megszerzett Közszolgálati Média Tanácsadó képesítésrıl ünnepélyes diplomaosztást rendeztünk az MTV székház elnöki tanácstermében. A képzés elıadásainak témái és idıpontjai, vizsgák és diplomaosztás dátumai: bevezetı: Dr. Mlinarics József a KÖZTE alelnöke és Dr. Balassy Zsolt a Magyar Nemzeti Host Egyesület fıtitkára, 4

5 elıadás: Siklós Sirin a (z) MTV Zrt. projekt igazgatója, Az MTV mőködése /Szervezet, Gyártás, Mősorterjesztés, Mősortematikák/ és konzultáció, bevezetı: Dr. Balassy Zsolt a Magyar Nemzeti Host Egyesület fıtitkára elıadás: Fekete László a (z) MTV Zrt. mőszaki projekt vezetıje, Az MTV-ben alkalmazott médiatechnikák /hagyományos, digitális, jövıbeni változások, fejlesztési elképzelések, az MTV archívum szerepe/, Dr. Balassy Zsolt, a Host fıtitkára, Az IPTV, mint alternatív megoldás és konzultáció, elıadás: Dr. Mlinarics József a KÖZTE elnöke, Az ORTT sorsolásán kisorsolt civil szervezetek által delegált Társadalmi Kurátorok feladatai, kötelezettségei a Kuratóriumokban és konzultáció, elıadás: Dr. Tyukodiné Dr. Baranyai Erzsébet a (z) MTV Zrt. jogi referense, Az MTV Kuratórium kurátorainak feladatai, kötelezettségei és konzultáció, elıadás: Schmelzer Péter a (z) MTV Zrt. gazdasági igazgatója, Az MTV gazdálkodása, és Gyıri Sándor a (z) MTV Zrt. fımunkatársa, A társadalmi célú reklám és közérdekő közlemény megjelenítése az MTV-ben, valamint konzultáció, Vizsga, Vizsga, Közszolgálati Média Tanácsadó Diplomák ünnepélyes átadása. 9.) A képzés szervezésével párhuzamosan a Fıvárosi Munkaügyi Központtól kérelmeztük az Egyesület hatósági nyilvántartásba vételét, mint a KÖZTE felnıttképzést folytató intézményét. A Fıvárosi Munkaügyi Központ a KÖZTE -t számon nyilvántartásba vette / / nyolc azonosító számon felsorolt tevékenységekkel. 10.) A Nemzeti Civil Alapprogramhoz az egyesület mőködéséhez 2006 és 2007 évekre pályázatot készítettünk /2006. évre Ft., 2007 évre Ft. összeget nyert az Egyesület. A 2006 évben nyert összeg a könyvelés, mérleg, készíttetését, valamint a banki költségeket fedezte. 11.) Az Országos Foglalkoztatási Alaphoz 2007-ben konferencia rendezésére és kurátorok továbbképzésére pályáztunk, amelyen az Egyesület nem nyert. 12.) A Magyar Televízió által megrendezett konferencián megismerkedtünk az European Alliance of Listeners and Viewers Associations (EURALVA) nemzetközi közszolgálati média ernyıszervezet képviselıjével Profeszor Vincent Porter úrral, akivel levélváltás útján a KÖZTE kapcsolatot teremtett. A szervezet, Egyesületünktıl egy angolul jól beszélı és író tagunkat meghívta október 8. és 9. napokon rendezett nemzetközi konferenciára, Koppenhágába. Egyesületünket Kiss József képviseli a konferencián, amennyiben az utazással kapcsolatosan felmerülı egyesületi költségei megtérítésére lehetısége lesz az EURALVA-nak. 13.) A kurátorok képzésének folytatására, hasonlóan a (z) MTV támogatásához, anyagi támogatásért pályáztunk az Országos Rádió és Televízió Testülethez, a Duna Televízióhoz és a Magyar Rádióhoz, de kérésünket pénzhiányra hivatkozva mindhárom helyrıl elutasították. 14.) A fent részletesen ismertetett programon kívül az Egyesület rendszeresen, késedelem nélkül elvégezte és folyamatosan jelenleg is végzi a mőködéssel kapcsolatosan jelentkezı hivatalos feladatokat. Ilyenek: adóbevallások, a Statisztikai Hivatal, a Fıvárosi Bíróság, a Társadalombiztosítás stb. intézményeknek évenként kötelezı adatszolgáltatásai, pénztárkönyv vezetés, könyvelés és mérlegek készíttetése, stb. 5

6 15.) Jelenleg, és a 2007 év második felének elsı hónapjaiban az év ıszi programjának és a közgyőlés összehívásának tervezési munkája folyik. Megjegyzés: Az Egyesületnek a kurátorok képzésének befejezését követıen további programok szervezésére anyagiak hiányában ez ideig nem volt lehetısége. A KÖZTE mőködési feltételeit és a tervezett Közmédia Mőhely 2007 évi ıszi három programjának költségeit Dr. Mlinarics József alelnök úgy is, mint a Magyar Tartalomipari Szövetség ügyvezetı elnöke biztosítja. A KÖZTE 2007 év ıszi és 2008 év elsı félévére tervezett programjai: 1. Közmédia Mőhely A társadalmi kurátorok szerepe a közszolgálati médiában címő stúdió beszélgetései, amelynek idıpontjai: /szeptember 19-ei rendezvény, elıadó vendég hiányában elmarad/, október 17. és november 14. a résztvevı vendégelıadók névsora jelenleg egyeztetés alatt áll. 2. Közgyőlés összehívása október 3. /szerda/ 14 órai kezdettel. A közgyőlés tervezett napirendje: o évi közgyőléstıl napjainkig elvégzett munkáról készült beszámoló ismertetése és elfogadása, o gazdasági ügyek megvitatása, a taglétszámról és a tagdíjfizetésrıl készült pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása, o az Egyesület év ıszi és év elsı félévi programjának ismertetése, o az egyesület alapító okiratának módosítása /Kiss József alelnökké választása Bank Dénes helyett, és Lambert Gyızıné aláírási jogának kibıvítése/ o egyéb egyesületi ügyek, valamint a mőködéssel kapcsolatos olyan tagsági javaslatok megbeszélése, amelynek elvégzését a javaslatevı vállalja. 3. November hónaptól az Egyesület elkezdi felkészülését az ORTT évi civil szervezetek és kurátor delegáltjai számára kiírt pályázatára az alábbi feladatok elvégzésével: o Adatbázis aktualizálása valamint, a kurátorok és civil szervezetek postai, és telefoni elérések ellenırzése, o A korábbi években összeállított pályázó szervezeteket segítı tájékoztatók, hasznos tudnivalók és mellékletei aktualizálása és alkalmassá tétele a KÖZTE honlapján a megjelenítésre, valamint a civil szervezeteknek, kurátoroknak postai úton és e- mailen történı elküldéséhez. /Az ORTT pályázati felhívásának megjelenését követıen az elıbbiekben ismertetett módokon kerül közvetítésre és elküldésre/, o A Közszolgálati médiáktól engedélyek kérése a korábban elkészült KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNY film és hanganyagának sugárzására évi ORTT pályázati felhívását követıen, ha szükséges szóbeli tanácsadás a segítséget kérı civil szervezetek pályázati dokumentumainak összeállításához; 5. Pályázatok kiírásainak folyamatos figyelése és az egyesület feladataihoz alkalmas felhívásokra az egyesület pályázni fog; 6. Amennyiben a jövıben tudunk pályázni, és azokon pénzt nyerni, 2008-ban is folytatjuk a Közmédia Mőhely programot és a kurátorok Közszolgálati Média Tanácsadó képzését. Budapest, év szeptember hó 12. napja Lambert Gyızıné a KÖZTE titkára 6

K i s e b b s é g i H í r l e v é l

K i s e b b s é g i H í r l e v é l JOGI INFORMÁCIÓK Jogszabályváltozások... 2 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Biztosa hírei... 8 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK Véget ért a Regionális Roma Fórum programsorozat...

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2010. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2009 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2010. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT...

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı

Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezetı Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/22-26/2008. ELİTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI POLGÁRİR SZÖVETSÉG E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Polgárır Szövetség tevékenységérıl

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

Elnöki beszámoló a 2010.09.18-i taggyőlésre

Elnöki beszámoló a 2010.09.18-i taggyőlésre Elnöki beszámoló a 2010.09.18-i taggyőlésre Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák! Az egy évvel ezelıtti taggyőlésünkön megválasztott vezetıség a győlést követıen azonnal munkához látott, és munkatervben

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Kizárólag tájékoztatást szolgáló anyagok

Részletesebben

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Éves beszámoló Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Éves beszámoló A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének 2010. március 02-i megyei közgyőlésére Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntjük a közgyőlésünkön megjelent

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl.

A jogszabály száma és címe: 2009. évi VI. törvény A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérıl. JOGI INFORMÁCIÓK NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA HÍREI... 6 A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI FİOSZTÁLY HÍREI HAZAI HÍREK K i s e b b s é g i H í r l e v é l 2 0 0 9. m á r c i u s KÜLFÖLDI HÍREK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL DEBRECEN, 2011. JANUÁR KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRİL 2010 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2011. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A. a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 71/b/2013. (V. 30.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem Doktori Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusa a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS POLGÁRİR SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Az Országos Polgárır Szövetség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyta az OPSZ Elnöksége a 2012.november 23. napján az ELN/103/2012

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG Országos Ügyvezetı Elnök Cím: 1025, Tömörkény u. 3/A. II. em. Levélcím: 1255 Budapest, Pf. 192 Tel. és fax: (36-1) 266-1532 web: www.cserkesz.hu/elnokseg; E-mail: ugyvezeto@cserkesz.hu

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia elnökének beszámolója az Akadémia tevékenységérıl a 2010. évi 180. rendes közgyőlésen A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységérıl szólva három, a munka jellegét tekintve különbözı

Részletesebben

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu

kisterseg@paksivmk.hu www.paksivmk.hu Tisztelt Olvasó! A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal által szerkesztett és online módon megjelentetett hírlevélben lehetıséget kívánunk biztosítani a paksi kistérség területén mőködı kulturális intézmények,

Részletesebben

Civil Szervezetek Szövetsége. Kommunikációs Terv -2010-

Civil Szervezetek Szövetsége. Kommunikációs Terv -2010- Civil Szervezetek Szövetsége Kommunikációs Terv -2010- A terv elkészítését az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma támogatta az NCA-CIV-09-G-0147. sz. program keretében. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

1. A szervezet alapadatai

1. A szervezet alapadatai TARTALOM (2008) 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának mérlege - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-8/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 14-én 13.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben