GENOMIKA Fogalmak genom genetika genomika szerkezetét összehasonlít funkcióit A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GENOMIKA Fogalmak genom genetika genomika szerkezetét összehasonlít funkcióit A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika (2)"

Átírás

1 GENOMIKA Fogalmak A genom az élőlényekben, illetve azok egyetlen sejtjében található öröklési anyag (DNS) teljes állománya. A genetika a tulajdonságok öröklésével, egyes gének szerkezetével és működésével foglalkozik. A genomika a genom vizsgálatával foglalkozó tudomány ben született, amikor meghatározták az első sejtes élőlény (a Haemophilus influenzae baktérium) teljes DNS-szerkezetét (nukleotidsorrendjét). A genomika tárgya az élőlény génjeinek, illetve DNS-ének összessége. A genomika tehát vizsgálja az egyes genomok szerkezetét, a gének eloszlását, számát, méretét, a génnek nem tekinthető DNS-szakaszok (intergénikus, gének közti régiók) szerkezetét, elhelyezkedését, biológiai szerepét, összehasonlítja a különböző genomokat egymással. A genomika megismeri a DNS-szerkezetet és annak ismeretében keresi meg az egyes DNS-szakaszok funkcióit. A genomika főbb területei (1) Strukturális (szerkezeti) genomika: nem foglalkozik a funkcióval, csupán leltárba, veszi a DNS elemeit, a DNS-t alkotó bázisok sorrendjét határozza meg. A genomikai módszereket elsősorban DNS szerkezetének a vizsgálatára használják, nem pedig a DNS megváltoztatására. A strukturális genomika létrejöttének alapvető feltétele a DNS szekvenálás (bázis sorrend megállapítása) módszerének megalkotása volt. A tudományterület létrejöttét a DNS szekvenálás alapozta meg (Frederick Sanger, az 1970-es évek eleje), azonban a napjainkban tapasztalható rohamos fejlődés nem az általa kidolgozott dideoxi-nukleotid módszer, hanem az új generációs, ún. high-throughput (nagy-volumenű) szekvenálási technikáknak köszönhető. (2) Funkcionális genomika: vizsgálódási területei a transzkriptom (és a proteom) működése, változása. A genomikai módszereket elsősorban DNS működésének a vizsgálatára használják. Funkción elsősorban mrns-ek vagy fehérjék egyidejű expressziójának a vizsgálatát értik, abban az értelemben, hogy egy kezelt (vagy beteg) szövetben megváltozik-e, s ha igen, mennyire az egyes gének kifejeződése. (2a) Transzkriptomika: a genomról képződő transzkriptumok (RNS-ek) összességével foglalkozik. (2b) Proteomika: a fehérjék összességével foglalkozik. 1 A genomika további területei: Integratív genomika: ötvözi a genomikai, sejtbiológiai tudást az informatikával, s azt vizsgálja, hogyan állnak össze a részek egy működő egésszé. Komparatív (összehasonlító) genomika: az a tudományterület, mely a különböző fajok genom struktúrája és funkciója közti hasonlóságokat vizsgálja. Metabolomika: az anyagcserében résztvevő enzimek összességével foglalkozik. In silico genomika: számítógépes predikciókat (jóslatokat, hipotéziseket) ad, egy-egy gén in vivo működéséről. Farmakogenomika: gyógyszerek és genomok interakcióinak vizsgálata. Pszichogenomika: a farmakegenomika ága, hangulat-javító (antidepresszáns, stb.) szerek genomra, génekre gyakorolt hatását vizsgálja.

2 A Sanger-módszer (Lásd A molekuláris biológia technológiai arzenálja II., DIA 6-9): in vitro DNS szintézis, amely során izotóppal jelölik a keletkező új szálat. E módszer eredeti verziója szerint előállítják a templát DNS egyes szálát (single-stranded DNA; ssdns), majd radioaktívan (újabban fluoreszcensen) jelölt primert hibridizálnak hozzá. Ezután négyfelé osztják az elegyet és kiegészítő szálat szintetizálnak az eredeti lánchoz dntpk (dezoxiribonukleotid-trifoszfát) jelenlétében (DNS polimeráz enzim segítségével), minden esetben úgy, hogy a reakcióelegyekben egy-egy dideoxi-nukleotid (ddntp) is jelen van (a módszer ennek köszönheti másik közismert nevét: dideoxinukleotid-módszer). A DNS polimeráz hatására megindul a kiegészítő DNS lánc szintézise, de bizonyos esetekben, amikor véletlenszerűen egy dideoxi analóg épül be a normál nukleotid helyett, akkor a szintézis nem tud folytatódni, hanem megáll (innen származik a technika 3. neve: stop-nukleotid módszer, vagy lácterminációs módszer). A ddntp cukor-foszfát láncáról hiányzik egy hidroxil csoport (a szén 3 helyén, s helyette egy H van), tehát a következő dntp nem tud hova kötni, nem tud foszfodiészter kötést kialakítani. Mivel a ddntp-k kapcsolódása a DNS szálhoz véletlenszerűen történik, az egyes reakciók véletlenszerűen állnak le. A kapott DNS fragmenteket (poliakrilamid) géleken megfuttatjuk, majd autoradiográfiával (vagy a fluoreszcens festéket detektálva, megfelelő gerjesztőfénnyel) meghatározzuk a helyzetüket. Végül alulról felfelé olvasva megkapjuk a vizsgált oligonukleotid szekvenciájának komplementerét. A DNS-szekvenálás az 1980-as évek végéig manuálisan történt. Ezzel a módszerrel, egyetlen ilyen készüléket alkalmazva, a humán genom megszekvenálása 1000 évebe telne!!! (Hogy a jelenlegi tudással rendelkezzünk az emberi genomot illetően, a szekvenálást már a Honfoglaló magyaroknak el kellett volna kezdenie ) 2 Automatizált festék-terminációs módszer: az eljárás során a négyféle ddntp-hez négyféle fluoreszcens anyagot kapcsolnak, és négyféle reakcióelegyben végzik el a DNS polimeráz által vezérelt reakciót (DNS szintézist). A reakcióelegyet ezután egyetlen mintakamrába helyezik és elvégzik az elektroforézist. Megfelelő gerjesztő fény alkalmazásakor a fluoreszcencia színe fogja jelenteni az adott nukleotidot, mely megfelel a beépült ddntp-nek. Ezeket automata méri, így napi bázisnyi szekvencia is meghatározható. Egyetlen ilyen automata készülék alkalmazása esetén a teljes humán genom szekvenciájának meghatározása 1000 évet venne igénybe. Robotok alkalmazása gyorsítja a szekvenálást. Nagy-volumenű, újgenerációs szekvenálási módszerek MULTIPLEX DNS SZEKVENÁLÁS Hibridizáció alapú o SBH DNS szintézisen alapuló o Piroszekvenálás o tsms o SMRT Nanopórusos technikák

3 AZ ÚJGENERÁCIÓS TECHNIKÁK KÖZÜL EGY TETSZŐLEGESEN KIVÁLASZTOTTAT KELL MEGÉRTENI ÉS MEGTANULNI, EXTRA KÖVETELMÉNYKÉNT (DIA 7, 9, 10, 11, 13, 14). EXTRA KÖVETELMÉNY Hibridizáláson alapuló módszer (Sequencing by hybridization, SBH): DNS mikroarray-en alapuló, nem enzimatikus módszer. Teljes genomok megszekvenálására alkalmas. Ennél a megközelítésnél a fluoreszcensen jelölt templát DNS fragmenseit ismert szekvenciákat tartalmazó mikroarray (chip, vagy membrán) felszínéhez kötik (így tehát annak minden pontján spot ismert és egymástól különböző szekvenciájú oligók vannak). Egy adott spot-ból származó fluoreszcens jel azt jelenti, hogy oda egy komplementer szekvencia hibridizált, melynek bázissorenje tehát az array adott pontjárhoz kötött oligó komplementere. A chip kb. 10 cm2-es, és 60 millió egyszálú DNS van hozzá kötve. Egy-egy kis négyzet próbát tartalmaz. A Perlegen nevű amerikai cég használja főemlősök kromoszómáinak és a humán genom SNP-inek vizsgálatához. A genom szkennerük hatalmas gén chipek -ből áll, mely parallel képes kiválogatni egyedi DNS szegmensek millióit, s így teszi lehetővé az SNP-k millióinak detektálását. 3 DNS szintézisen alapuló szekvenálási módszerek Közös jellemzőik DNS polimeráz (enzimatikus reakciók) Fénydetekció Parallel, multiplex módszerek Típusaik o Piroszekvenálás o tsms: valódi egymolekulás szekvenálás o SMRT: egymolekulás real-time technológia EXTRA KÖVETELMÉNY Piroszekvenálás: A piroszekvenálás egy enzimkaszkád, mely real-time (valós idejű) detekciót tesz lehetővé. A target DNS-t feldarabolják, gyantához, vagy valamilyen hordozóhoz rögzítik, hozzáadják a DNS polimerázt, mely facilitálja az amplifikációt (DNS szintézist): a hordozó felület egy pikoliter nagyságú kamrájában egyetlen DNS fragment millió kópiában lesz jelen. A minta ATP-szulfuriláz és luciferáz enzimeket valamint adeno-foszfoszulfátot (APS) és luciferint is tartalmaz. A reakció első lépéseként egy típusú dntp-t adnak a rendszerhez, s ha a templáton az adott nukelotiddal komplementer bázis következik, akkor az beépül a készülő láncba. A dntp-ről leszakad egy pirofoszfát (PPi), melyet a szulfuriláz megköt és az APS-ből ATP-t állít elő, melyből a luciferáz a luciferin segítségével fényfelvillanást hoz létre. A felvillanást kamera érzékeli, melyből következtetnek a soron következő bázis milyenségére (A, T, G, vagy C). (Az ATP-nek egy olyan módosult változatát használják a DNS szintézishez, melyet a DNS polimeráz fel tud használni, az szulfuriláz viszont nem, így a keletkező ATP biztosan a pirofoszfátból származik, s nem a hozzáadott ATP-ről van szó). Ha a templáton egymásután ugyanazon bázisok ismétlődnek (pl. GGGG), akkor a dctp-k hozzáadásakor négy fog beépülni a szintetizálódó DNS-be, ennek köszönhetően a luciferáz négy luciferint tud felhasználni, s emiatt a fényfelvillanás a kamera által is érzékelhetően, négyszer erősebb lesz. A dntp-ket addig adják a rendszerhez, míg a teljes templát végére nem érnek. A be nem épült dntp-ket és a fölösleges ATP-t az apiráz enzim bontja le még a következő ciklus előtt.

4 EXTRA KÖVETELMÉNY Helicos tsms (True Single Molecule Sequencing) a szekvenálni kívánt DNS-t bp-os darabokra vágják (restrikciós endonukleázokkal), majd a kettős hélixeket széttekerik: 94 C-ra melegítik, s így denaturálják. Egyetlen kis kamra felületére kötik a bp-ra darabolt DNS molekulák milliárdjait olyan módon, hogy a kamra felszínéhez oligot-k vannak kötve rendkívül nagy denzitással: egy négyzetcentiméter felületen 100 millió. A feldarabolt DNS szálakhoz fluoreszcensen jelölt poly-a-kat ragasztanak (adapter), majd ezek hibridizálnak az oligot-kel, így a DNS molekulák a felszínhez kötődnek. Ezek a DNS szálak, mint templátok fognak viselkedni a szintézis során, primerként pedig az oligot fog funkcionálni. A DNS-ekkel hibridizált kamrát behelyezik a Heliscope készülékbe, ahol gerjesztő (lézer) fény hatására világítani fognak azok a pontok, ahová DNS kapcsolódott. (A lézerfény feltérképezi, hogy hol vannak a szintetizálásra váró DNS szálak). Ezután lemossák a fluorszcens molekulát a felületről, s megkezdik a szintézist, s egyben a szekvenálást. E folyamatok első lépéseként DNS polimeráz enzimet és fluoreszcensen jelölt dntp-t adnak a rendszerhez. Nagyon fontos tudni, hogy ennél az eljárásnál egy lépésben csak egy fajta dntp-t (pl. először csak datp-t) használhatunk. A hozzáadott datp-k csak oda épülnek be, ahol a lánc poly-a utáni első bázisa T (timin). A gerjesztő fény hatására ezek a helyek, azaz ezek a DNS szálak világítani fognak. Következő lépésként lemossák a felesleges (azaz be nem épült) datp-ket, s új reakciót indítanak, de ebben a reakcióban egy másik fluoreszcensen jelölt dntp (dctp-t, vagy dgtp-t, vagy dttp) használnak. Ezek is csak a velük komplementer bázisok esetén épülnek be a láncba. Minden lépés végén csak azok a DNS szálak világítanak, melyek soron következő bázisa a reakcióhoz adott dntp komplemetere (azaz datp esetén T, dctp esetén G, dgtp esetén C, dttp esetén pedig A), s a készülék minden lépés után fotót készít a világító régiókról. E módszer (Helicose Ltd.) jellemzője, hogy minden DNS szál egyedi, egymástól függetlenül szekvenálódik, s használatával naponta milliárd bázis nagyságrendben lehet szekvenálni. 4 EXTRA KÖVETELMÉNY SMRT (Single Molecule Real-Time, Egymolekulás Real-Time) technológia: ezzel a megközelítéssel az ötletgazda Pacific Biosciences szerint 2013-ra humán genom megszekvenálása 100$-ból 15 perc alatt megvalósítható lesz. A folyamat ún SMRT kamrákban zajlik, a DNS szintézist fluoreszcensen jelölt nukleotidokkal (mind különböző színű) oldják meg. Azonban festéket a foszfátcsoportra teszik, nem a bázisra, s így, mikor az adott bázis beépül a szinetizálódó szálba, a DNS polimeráz a festéket levágja róla, melynek felvillanását ZMW (Zero Mode Waveguide) nanofotonikus vizualizáló kamra érzékeli. Ez a kamera 20 zeptoliter (10-21 liter) minta detektálására alkalmas. Egymás mellett számos SMRT kamrákban zajlik a folyamat, tehát multiplex módszer, paralell minták ezrei szekvenálhatók meg a DNS polimeráz működési sebességének megfelelő idő alatt. 5 Nanopórusos szekvenálás: ultragyors (többszáz kb megszekvenálása néhány perc alatt) és olcsó szekvenálási módszer (a teljes genom megszekvenálásának költségeit kb 4 nagyságrenddel csökkenti). A különböző cégek más-más módszereket dolgoztak ki (Oxford Nanopore Technologies; NabSys); közös jellemzőjük, h nem enzimatikus reakciókról van szó, s nem fényt, hanem áramerősséget detektálnak.

5 EXTRA KÖVETELMÉNY Oxford Nanopore Technologies: Foszfolipid kettősréteg két oldalán töltésegyenlőtlenség van, a DNS molekulák a negatív helyek felől a pozitív felé igyekeznek. Az egyetlen lehetséges út számukra az α-hemolizin által alkotott 1nm-es átmérőjű nanopórusok tömege, ezen haladnak át a DNS láncok. A nanopórus ciklodextrinnel bélelt, ami szükséges a detekcióhoz. A nanopórushoz exonukleáz enzim van rögzítve, mely a pórushoz közeledő DNS-ről egyesével levagdossa a nukleotid bázisokat, melyek így egyesével haladnak át a nanopóruson, a rájuk jellemző mértékben változtatják meg az áramerősséget, amelyet a készülékkel detektálni tudunk. EXTRA KÖVETELMÉNY NabSys: A genomi DNS-t kb 100 kb-os darabokra hasítják, egyszálúsítják, majd az ssdns-ekhez 6 bp-os, ismert szekvenciájú oligókat hibridizálnak (párhuzamosan futó reakciókban különböző bázissorrendűeket, de egy adott csőben egy adott típusút). Ez az oligó a 100 kb-s DNS számos régiójával komplementer, s ezen régiókhoz oda is hibridizál. A DNS-t egy vékony membrán pórusain préselik át, s közben áramerősséget mérnek az idő függvényében. Amikor a 6-mer-es oligóval hibridizált DNS rész érkezik a nanopórushoz, az áramerősség megváltozik. Ezt a készülék megjegyzi, s beazonosítja, h a genom ezen régiója az ismert szekvenciájó oligó komplementere; az áramerősség monitorozásából lehet tehát a primer pozíciójára, s ebből a DNS régió szekvenciájára következtetni. Az ugyanolyan próbákkel hibridizált hosszú DNS szakaszokat az átfedő próbák alapján állítják sorba, s így megkapják az adott próba genomi térképét. Rengetek típusú oligó párhuzamos használatával megkapható az összes próba teljes géntérképe. A próbák elhelyezése közti hézagokat az ún moving window Sequencing By Hibridization (mwsbh) módszerrel oldják meg, s így kapják meg a teljes genomot. 5 Miért jó a DNS szekvenciák ismerete? A DNS szekvencia ismeretében lehetővé válik: genetikai hátterű betegségekre való hajlam kimutatása fertőzések diagnosztikája (a kórokozók azonosítása) rokonsági fok meghatározása (apasági vizsgálatok) személyazonosítás (bűnüldözés) génváltozatok összehasonlítása törzsfák készítése különböző biológiai folyamatok kutatása betegségek genetikai hátterének elemzése terápiás lehetőségek kidolgozása SZEMÉLYRE SZABOTT GYÓGYMÓDOK KIALAKÍTÁSA Chromosome walking (kromoszóma séta) Hosszú (250 kb-ig) random, DNS fragmentek könyvtára (általában BAC vektorban). A fizikai térkép (az a térkép, mely megmutatja a genom egy részletét, vagy a kromoszómát alkotó anyag elrendezését) megszerkesztésére alkalmas technika. A genomkönyvtárból kiválogatják az egymással átfedő klónokat, és így meghatározzák az egymás után elhelyezkedő gének sorrendjét. Lényegében az ismert (marker) gént tartalmazó kiindulási klónt fragmentálják, és minden fragmentet szubklónoznak, hogy génpróbaként használják a szomszédos és az egymást átfedő szegmenseket tartalmazó egyéb klónok azonosítására. Másfelől ezeket a szomszédos szegmenseket fragmentálják és szubklónozzák, és próbaként használják a további árfedésekre, és így tovább. A klónozott szegmentumokat a kromoszómán is található megfelelő sorrendbe helyezik.

6 EXTRA KÖVETELMÉNY: A módszer finomításakor, melyet kromoszómaugrásnak neveznek, csak a szegmensek végeit azonosítják, így a vizsgálatot végző a középen lévő szakaszokat átugorhatja. Így felgyorsul a folyamat, és így figyelmen kívül hagyhatják a ismétlődő DNS szakaszokat, amelyek a kromoszóma séta alkalmazásával nem kezelhetők. EXTRA KÖVETELMÉNY PCR alapú kromoszóma séta A példa azt mutatja be, hogy hogyan lehet megállapítani PCR-ral, hogy számos klón közül melyik fed át egy adott fragmenssel. Az 1-es sorszámú fragment felamplifikálására tervezett primer párt felhasználják az összes többi (2-26) fragment felsokszorozására is, majd az eredményt gélben megfuttatják. Amint látható, a 25 klón közül egyedül a 14-es sorszámú eredményezett PCR terméket (DNS-t), tehát ez a klón és az 1-es számú átfednek egymással. A FUNKCIONÁLIS GENOMIKA ESZKÖZTÁRA (1) Real Time PCR (2) Microarray technológia (DNS és fehérje chipek) (3) Whole Genome Tiling (4) RACE (5) SAGE 6 A CHIPEK TÖRTÉNETE: 1996: a chip-technológia bevezetése ben már egy microarray-vel kimutatott komplett eukarióta genomról az élesztőgomba genomról (Saccromyces cerevisiae) számoltak be amerikai szerzők óta baktériumok, élesztő, szőlőmuslica, fonalféreg és növények mellett az emberi genom és az egér teljes genomiális géntérképe rendelkezésre áll, a világháló adatbázisaiból lehívható és elemezhető ben vált ismertté a kutya teljes genomja. Az évszázadokon át tartó, beltenyésztésekkel tarkított kutyatenyésztés révén olyan fajták alakultak ki, melyek bizonyos fajta betegséggel szemben rendkívül fogékonyak, vagy éppen ellenkezőleg, rezisztensek. E kutyafajták és a kapcsolódó betegségek vizsgálata humán szempontból is rendkívül jelentős, (részben) ezért vált a kutya a kardiológiai-, rák-, cukorbetegség-, magatartásbeli rendellenességek- és számos más, genetikai eredetű humán betegség legfontosabb modellállatává. már létezik a kutyamicroarray Panda és az első békafaj genom szekvenciája ismert, utóbbi kiváló modell az emberi szervezet vizsgálata szempontjából, a microarray bevezetése már csak rövid idő kérdése. A DNS CHIP (MICROARRAY) TECHNOLÓGIA: A huszadik század végéig a gének funkciójának és szabályozásának tanulmányozása egyedi vizsgálatokon alapult. Köszönhetően annak, hogy egyre több organizmus genomjának szekvenciája vált és válik ismertté, új technikák alakultak ki, melyekkel számos gén expressziójának egyidejű tanulmányozása válik lehetővé. A technikák közül az egyik automatizálható módszer a chip technológia, melynek bevezetése (1996) forradalmasította a molekuláris biológiát, a funkcionális genomikát és napjainkban a klinikai diagnosztikai módszereket is. A chipek két típusa, DNS-, ill. fehérje chipek közti alapvető különbség a vizsgálat tárgya: a DNS-chipek a (1) génexpresszió megváltozásának vizsgálatát, (2) splice-variánsok, valamint (3) szabályozó RNS-ek kimutatását teszik lehetővé, míg a fehérje chip a proteom (1) kifejeződését, (2) módosulásait, (3) kölcsönhatásait megcélzó vizsgálatok eszköze. A transzkriptom vizsgálata mellett a DNS-chipekkel lehetőségünk van (1) mutációk, (2) SNP-k, (3) deléciók, (4) inszerciók detektálására, (5) szekvencia megállapítására, (6) metilációs mintázat felderítésére (Strukturális genomika).

7 A DNS-chip nagyszámú gén expressziós mintázatának egyidejű meghatározására szolgál. Egyetlen chip gén szimultán vizsgálatát teszi lehetővé. Működésük alapja a DNS-DNS vagy DNS-RNS hibridizáció. A DNS-chip-ek a próbák minősége alapján két csoportra különíthetők el: (1) cdns chipek: mrns-ről reverz transzkripcio segitsegevel, in vitro előallitva; (2) oligonukleotid chipek (20-25 bp) FAKULTATÍV ANYAG A DNS-CHIP KÉSZÍTÉS I: FOTOLITOGRÁFIA (IN SITU, azaz helyben szintetizált chip): ún. fotolitográfiai módszerrel szintetizálják a próbákat a hordozó felszínére. E módszer egy magyar származású kutató, Steven Fodor ötlete. A módszer elve az, hogy az üres lapocskát fényre bomló anyaggal borítják, majd egy olyan maszkkal fedik le, amely miniatűr (< 1 mikron) átmérőjű, bizonyos pontokon perforált kis lyukak ezreit tartalmazza, előre megtervezett eloszlásban. Ha ezt követően fénnyel világítják meg a maszkkal fedett lapocskát, csak ott jön le a fotolabilis anyag, ahol a kis lyukak helyezkedtek el. Ezzel egyidejűleg az egyik a fotolabilis molekulával kapcsolt nukleotidot (pl. A) hozzáadják a rendszerhez, amely így kapcsolódni képes a fény által szabaddá tett pozícióhoz. Ugyanezt három másik, más perforációs mintázatot hordozó maszkkal (C, T, G) megismételve a teljes lapocska fedve lesz kötött nukleotidokkal. Minthogy a nukleotidok fotolabilis anyagot hordoznak, további négy maszk egymásutáni adásával, megvilágítással és a megfelelő nukleotid adagolásával felépíthető a második, harmadik, stb. "emelet", Tehát, például egy 10 "emeletes" oligonukleotid 10 x 4=40 maszkot, negyven megvilágítást és minden negyedik ciklusban ugyanazzal a nukleotiddal való inkubációt jelenti. Ez nem több mint ciklusonként egy perc, tehát példánkban 40 perc alatt készül el egy gén-chip. Minthogy a maszkok perforáltsági mintázatát a számítógép tervezi, az tudni fogja, hogy mely pozíción milyen "emeletek" következtek egymás után tehát az in situ szintetizált oligonukleotid szál sorrendjét. Így már az is érthető, hogy a leolvasáskor (lásd előző rész) az egyes pontok pozitivitása milyen génnek, mely génszakasznak felelt meg. Az előállítás tehát úgy történik, hogy a gyártó betáplálja azokat a génsorrendeket a számítógépbe, amelyekre kíváncsi (pl. vírusok egyedi génjeit, tumort okozó mutációkat, hisztokompatibilitási HLA-molekulák jellegzetes szakaszait, stb.) A számítógép ezek alapján megtervezi a maszkok perforáltságát, sorrendjét és egy automata szintetizátor létrehozza a gén-chipet. Már ma is egy-egy gén-chip előállítása igen olcsó és a kereskedelmi ár sem haladja meg a 100 USD-t. 7 A DNS-CHIP KÉSZÍTÉS II: NYOMTATÁS : egy kis lapocskára, szilárd hordozó felületre (lehet üveg, speciális műanyag) robot segítségével (spotted microarray) DNS-próbát visznek fel, akár DNS-szálat. Ismert e DNS próbák szekvenciája (nukleotidsorrendje) és helyzete is. Ez úgy lehetséges, hogy a számítógép "megjegyzi", hogy a kétdimenziós rácson melyik pozícióban, milyen nukleotidszerkezet található. A DNS kovalensen köt a hordozóhoz. Ezt követően ehhez a chiphez adják hozzá az in situ hibridizációhoz hasonló módon egy oldatban a vizsgálandó személy (organizmus) sejtjeiből izolált DNS- (illetve RNS-) darabokat (esetleg ezek polimeráz láncreakcióval (PCR) felszaporított tömegét), melyet előzőleg fluoreszcens festékkel megjelöltek. Rövid inkubálás után kimossák a nem kapcsolódó nukleinsavdarabokat. Könnyen belátható, hogy a megfelelő színes nukleinsavdarabok csak oda kapcsolódnak, ahol az előbb említett nukleotidbázis komplementaritás teljesül. Más szóval, úgy történik meg az inkubálás majd a mosás, hogy csak azok a szálak kössék meg a nekik megfelelő jelzett nukleinsavdarabokat, ahol teljes a sorrend azonossága. Ezt követően egy "scanning" rendszer leolvassa a színes és sötét pontokból álló mintázatot és már csak az eredmények értékelése van hátra. Itt újra a számítógépé a főszerep, hiszen az "tudja", hogy mely pozícióban milyen génszakasz található. Ha például az egyik rácsponton a HIV jellegzetes génszakaszát helyezték el, és ott pozitív reakciót jelez a leolvasó, ez azt jelenti, hogy a beteg mintájában előfordult ez a vírus.

8 HASZNÁLATA különböző mintákból a génexpressziók összehasonlítására: Több szín, fluoreszcens festék alkalmazása lehetővé teszi, hogy ugyanazon fajta chip-ből az egyiket egy kezelt pl. piros festékkel jelzett, a másikat pedig egy kezeletlen minta zöld festékkel jelölt DNS-mintájával inkubálják Ebben az esetben a két mintából származó RNS-t reverz transzkripcióval cdns-sé írunk át. A cdns-t felépítő nukleotidokat fluoreszcensen jelöljük: a két RNS populáció átírására szolgáló nukleotidok jelöléséhez tehát két, spektrális tulajdonságaiban egymástól különböző festéket használunk (a példában a kontroll mintából származó RNS-ek átírásához zöld Cy3 festékkel jelölt nukleotidokat használunk, míg a kezelt esetben piros Cy5 festéket) pirosan és zölden fluoreszkáló cdns-eket kapunk, amelyeket egy DNS-chipen hibridizálva, majd egy nagyfelbontású lézerszkenneres leolvasás után meghatározhatjuk az egyes gének relatív kifejeződése. A gén aktivitása az adott pontban detektálható fluoreszcens jel intenzitásával arányos. Ha egy pontban a kezelt mintából származó fluoreszcens jel erősebb, az azt jelenti, hogy a kezelés hatására az adott gén aktivitása megemelkedett. 8 KIÉRTÉKELÉS A rendkívül nagyszámú mintakapcsolás kiértékelése bonyolult programokkal és igen fejlett számítógépes technikával történik. A számítógép a leolvasás után egymásra képes vetíteni a leolvasott mintázatokat. Ott, ahol mindkét esetben (kezelt-kezeletlen, vagy beteg-egészséges, stb.) azonos a gén (illetve az ennek megfelelő DNS-darab) szerkezete, a zöld és a piros egymásra vetülve sárga színt ad. Ahol hiányzik a kezelt mintából a megfelelő DNS-szakasz, a zöld szín jelenik meg, ahol csak a kezeltben van valamely DNS-szerkezet, ott a piros szín dominál. Így, mintegy kivonható egymásból a két eredmény és a különbségre génszinten derül fény. Az eljárással képet kaphatunk egyes gének föl-, illetve alulexpresszálódásáról. Egyes daganatokban expresszálódó gének, az ún. génmintázat, a normálissal, illetve különböző daganattípusok egymással hasonlíthatók össze. Ennek eredményeképpen a daganatok a génexpressziós profil alapján egymástól elkülöníthetők. A DNS CHIPEK FELHASZNÁLÁSA: (1) Fertőzések felismerése, mikroorganizmusok azonosítása. (2)Rákdiagnosztika: diffúz nagy B-sejtes limfóma (DLBLC) típusok megkülönbözetése alkalmas kezelés. (3) SNP-kdetektálása. (4) mirns-microarray különböző ráktípusokban megfigyelhető, hogy bizonyos mirnsekalul/túlexpresszálódnak FERTŐZÉSEK DETEKTÁLÁSA: a jelenleg ismert genomú mikroorganizmusok: vírusok, baktériumok, gombák teljes, specifikus génszekvenciája felvihető a chipekre, s így pl. néhány csepp vérből kimutatható, hogy a vér tulajdonosa mivel fertőzött. Nemcsak maga a mikroorganizmus, de a terápiás megoldás is megközelíthető (pl. antibiotikum-rezisztencia spektrum) ezzel a módszerrel. Már jelenleg is rendelkezésre áll a kereskedelmi forgalomban az a chip, amely a HIV-ellenes szerekkel szembeni rezisztenciát mutatja ki. EXTRA KÖVETELMÉNY DIAGNOSZTIKA: a microarray a betegségek diagnosztizálásának jövőbeli fontos eszköze??? Egy amerikai kutatócsoport (Pat Brown & David Botstein csoportja) és jó néhány más kutatóintézet kapcsolatot épített ki egymással annak érdekében, hogy a DNS chipeket a diffúz nagy B-sejtes limfóma (DLBCL) diagnosztizálására alkalmassá tegyék. A DLBLC a B-sejtek rendkívül agresszív, rosszindulatú elváltozása. Az USA-ban évente kb új esetet jelentenek. A DLBLC diagnózisa morfológiai és molekuláris jellegzetességek kombinációján alapul. Kemoterápiával a betegek

9 40%-a kezelhető sikeresen. Hogy a többieknél miért hatástalan ez a kezelési mód, senki sem tudja. A feladat elvégzéséhez 128 db, pontból álló, emberi DNS-t tartalmazó microarray-t állítottak elő. 96 egészséges, illetve malignusan elváltozott limfocitamintából származó mrns-t írtak át cdns-sé, majd vizsgálták meg. 1,8 millió arányszámot kaptak, melyből egy szoftver egy érdekes tendenciát emelt ki. Először a géneket csoportosították expressziós mintázatuk alapján, majd a 96 mintát csoportosították a hasonló génexpressziós mintázatuk alapján. Az eredmény ún. markergének felismerése, melyek segítségével azonosíthatók az egyes sejttípusok. Az aktivált B-sejtekben pl. meghatározott gének indukálódnak, mások represszálódnak, s e gének együttese alkotja az aktivált B-sejtek merkergéncsoportját. Tehát bizonyos géncsoportok felhasználásával a mintákat sejttípus, sőt, sejtfunkció szerint is csoportosítani lehet. A DLBLC-s sejtekeben sok sejtosztódásban (proliferáció) szerepet játszó gén expresszálódik; ez egybecseng azzal, hogy a DLBLC rendkívül agresszív, malignus tumortípus. A microarray adatok alátámasztották a klinikai megfigyeléseket: nem minden DLBLC egyforma. A kutatócsoport ezután a klinikai adatok elemzése felé fordult. A kérdés az volt, hogy hogyan alakul a betegek sorsa a kemoterápiás kezelés után. Negyven, éveken át kezelt beteg közül 22 halt meg, mely a betegek 55%-a; ez az arány közel van a DLBLC esetén jellemző átlagos túlélési arányhoz. Amikor a betegeket és mintáikat párosították és ábrázolták, megfigyelték, hogy ha a beteg mintája a DLBLC egyik típusába került (GC-szerű csoport; a germinális centrum génjei indukálódnak), akkor jobb volt a túlélés, mint amikor aktivált B-sejtszerű DLBLC-t mutattak ki. A betegek génexpressziós mintázat alapján történő csoportosítása még kísérleti fázisban tart, de cél, hogy megjósolhassák, hogy melyik betegnek fog használni a standard kemoterápia, s kinél lesz szükség csontvelő-átültetésre. 9 SNP-K DETEKTÁLÁSA DNS-CHIPEKKEL: A DNS-chipek használata lehetővé teszi az egypontos nukleotid polimorfizmusok (SNP) detektálását. Egyik lehetőség az Affymetrix GeneChip microarray technológia: 25 bp hosszúságú oligókat (próbákat) kötnek a hordozó felületre; allélenként (SNP variánsonként) 4-6-szoros ismétlésben. A vizsgálni kívánt DNS-eket viszonylag kis ( bp) darabokban viszik fel a chipre. Az Affymetrix chipek SNP detektálása a hibridizáció különbözőségén alapul. SNP-k & fenotípus SNP (Single nucleotide polymorphism; egy nukleotid polimorfizmus; lásd A molekuláris biológia technológiai arzenálja II., DIA 17-18). Minden ember genetikai anyaga egyedi SNP mintázattal bír. A közelmúlt kutatásai azt az eredményt hozták, hogy az SNP-k nem felelősek betegségekért. Viszont, biológiai markerként funkcionálnak a humán genom térképen, mivel rendszerint betegségekkel kapcsolatba hozott gének szomszédságában vannak. Asszociációs tanulmánynak (association study) nevezik azokat az elemzéseket, ahol bizonyos, ismert genetikai hátterű betegséggel rendelkező emberek csoportjának SNP mintázatát egészségesekével hasonlítják össze, s így arról szereznek információt, hogy melyik SNP variáns előfordulása esetén a leggyakoribb az adott betegség. Végeredményként ún. SNP-profilokat állapítanak meg, melyek karakterisztikus jellemzői egy-egy betegségnek. Jelen ismereteink szerint tehát, az SNP-k nem okoznak betegségeket, de segítségükkel detektálni lehet annak a valószínűségét, hogy valakiben bizonyos betegség ki fog-e alakulni. Az Alzheimer-kór a 65 év felettiek 10%-át, míg a 85 év felettiek 30-40%-át, más kutatások szerint csaknem felét sújtó idegrendszeri betegség.

10 EXTRA KÖVETELMÉNY Az ApoE (apolipoprotein E) két SNP-t tartalmaz, melyeknek köszönhetően a génnek három allélja létezik: E2, E3 és E4. Mindhárom allél 1-1 nukleotidban különbözik egymástól, az általuk kódolt fehérjetermékek között 1-1 aminosav különbség van. Minden embernek egy anyai és egy apai ApoE gén kópiája van. A kutatások azt mutatták ki, hogy azoknak a személyeknek, akiknek legalább egy E4 allélje van, nagyobb az esélye, hogy kialakul majd bennük az Alzheimer kór. Úgy tűnik, hogy az E4 fehérjében megfigyelhető egyetlen aminosav- csere révén megváltozott struktúra és funkció elég ahhoz, hogy a betegség kialakulásának esélye nagyobb legyen. Az E2 allél örököseként viszont jóval kisebb az esély, hogy az Alzheimer-kór tünet együttese jelentkezni fog. Természetesen az SNP-k nem abszolút indikátorai egy-egy betegségnek: előfordulhat, hogy az E2 allél jelenlétében kialakul a betegség, míg egy E4 alléllel rendelkezőnél nem. Az ApoE gén csak egy a sok közül, mely kapcsolatba hozható az Alzheimer kórral. Csakúgy, mint számos krónikus betegség, szívbetegségek, diabétesz, vagy a rák, az Alzheimer-kór is számos gén variációjának működése révén alakul ki, ezen betegségek poligénes természete miatt a genetikai vizsgálatuk is rendkívül bonyolult. 10 EXTRA KÖVETELMÉNY A malária (régies nevén: váltóláz) az Anopheles szúnyog nőstényei által terjesztett, kórokozók (Plasmodium fajok) által kiváltott betegség. A világon népbetegségnek számít, főleg trópusi vidékeken fordul elő, emberek, főként gyerekek millióit öli meg minden évben. Egy kelet-afrikai hematológus csoport a Nos2 gén promóterében előforduló SNP-k gyakoriságát kutatta. (Nos2 gén: nitrogén oxid szintáz, NO-t termel.) Azt figyelték meg, hogy abban az esetben, ha a gén egy bizonyos pontján T C csere történik, akkor a gyerekek vérében több volt a NO és az ő körükben 80%-kal csökkent az esélye, a (fatális) malária kialakulásának. A malária-védő SNP változat a tanzániai és kenyai gyerekek 25%-ban volt megfigyelhető. (Más országokból nincs adat). Ez a felfedezés lehetővé tette a malária-kezelés egy új elvi - módjának kialakítását: gyógyszerek révén szabályozni a NO megfelelő mennyiségben való termelődését. EXTRA KÖVETELMÉNY Az SNP vizsgálatok egy fontos lépése annak megfigyelése, hogy az adott SNP exonban van-e, vagy sem. Ha az exonban találják, akkor a következő lépés, hogy megállapítsák azt, hogy ez az SNP okoz-e aminosav-módosulást a kódolt fehérjében. Ha az SNP az aminosav milyenségét nem befolyásolja, akkor hajlamosak vagyunk csendes SNP -nek titulálni. Egy kutatócsoport munkatársai számos ilyen csendes SNP-t azonosítottak a BRCA1 gén exonjában. A BRCA1 hírhedt mellrákgén. (Élete során egy nőnek kb. 13% az esélye, hogy mellrákja legyen, ennek a génnek mutációja esetén az esély 85% lehet). A BRCA1-ben előforduló SNP-k alternatív splicing-gal járnak együtt. Az exonokon belül vannak ún. exonikus hatást erősítők (exonic splicing enhancer: ESE) és csendesítők (exonic splicing silencer:ess). Ezeknek a kb 6bp-os nukleotidszakaszoknak szerepe meghatározni, hogy a splicing során az adott exon beépüljön-e az RNS-be (ESE), vagy ellenkezőleg, ne épüljön be (ESS). Azt figyelték meg, hogy abban az esetben, ha egy erősítőben van SNP, akkor egy exon, mely normálisan része lenne az mrns-nek nem épül be, azaz a kódolt fehérje struktúrája és funkciója nem biztos, hogy rendeltetés-szerű lesz. A csendesítőkhöz olyan fehérjék kötődnek, melyek megakadályozzák, hogy az adott csendesítőt hordozó exon beépüljön a mrns-be. Ha egy ilyen csendesítőben van tehát SNP, akkor az exon beépül(het) a mrns-be, elrontva ezzel a normális fehérje működését. A kutatócsoport által a BRCA1 génben talált SNP-k magyarázatul szolgálhatnak arra, hogy miért alakul ki csendes mutációt hordozó nőkben mell-, vagy petefészekrák. Ez az eset egy kiváló példa arra, hogy még a csendes mutációknak is súlyos hatásuk lehet a fenotípusra, beleértve az olyan poligénes jellegeket, mint a rák.

11 EXTRA KÖVETELMÉNY Egy, az Mc1R (melanocortin 1 receptor) génben megfigyelhető SNP esetén azt figyelték meg, hogy több pheomelanin és kevesebb eumelanin termelődik, mint a normál változatban. Ezek az emberek vörös hajúak, nagyon fehér bőrűek, gyakran szeplősek. Az SNP-nek fenotípusban megjelenő hatása van. A kutatások azt is megállapították, hogy ezek az emberek egy altatóra, a midazolamra rezisztensek. FEHÉRJECHIPEK A DNS-chip technológiával hasonló módon készülnek el a fehérje chipek, azzal a különbséggel, hogy a lecseppentett pontokban nem kölcsönható DNS molekulák, hanem fehérjékkel specifikus kölcsönhatásba lépő (általában) antitestek vannak kihorgonyozva. A biológiai mintából nem RNS-t vagy DNS-t vonunk ki, hanem fehérjét, amelyet szintén fluoreszcens festékkel jelölünk, majd a fehérje-chip felületén inkubáljuk a jelölt fehérjék elegyét. (A jelölési stratégiák között találunk direkt és indirekt módszereket is, előbbi esetben a már említett módon fluoreszcens festékkel jelöljük a fehérjét, míg utóbbi esetben a fehérjét biotinnal jelöljük, melyhez pl. fluoreszcens festékkel kapcsolt streptavidin kapcsolódik). A detektálás szintén a DNS-chipeknél már említett lézerszkenneres leolvasás, amelyet az intenzitásértékek meghatározása és kezelt és kezeletlen minták relatív fehérje mennyiségének meghatározása követ. Ezzel a módszerrel egy kísérletben több száz vagy akár ezer fehérje mennyisége határozható meg, így azonosíthatók olyan fehérjék, amelyeknek mennyisége egy gyógyszeres kezelés során megváltozott. 11 EXTRA KÖVETELMÉNY WHOLE GENOME TILING TELJES- GENOM CSEREPEZÉS: A teljes genom vizsgálatához használt újabb típusú microarray. Alkalmas: gének transzkripciójának vizsgálatára, transzkripciós faktor kötő helyek, DNS metilációs helyek feltérképezésére, alternatív spicing analízisére bp-os oligonukleotidokat, vagy PCR termékeket használnak próbaként. A próbákat szabályosan rendezik el, ennek 2-féle módja van: a próbák vagy átfedik egymást (azt jelenti, hogy úgy tervezik a próbákat, hogy az első 3 -vége és a következő 5 -vége átfedő bázisokat tartalmazzon), vagy kisebb-nagyobb hézag van közöttük. Step-nek nevezik a szomszédos próbák centrumainak távolságát. A vizsgált genomból származó cdns-t, vagy crns-t fluoreszcensen jelölik, s hibridizálják az array felületére. Minél nagyobb az intenzitása, annál erősebb a transzkripció aktivitása. PCR ISMÉTLÉS: egy-egy PCR reakció ciklusokból áll (kb 30-50); a ciklusokban 3 lépés követi egymást: 1; denaturáció, 2; annelaing, 3; elongáció. A PCR reakcióhoz szükséges: (1) DNS-templát tartalmazza a DNS-szakasz amplifikálandó régióját. (2) 2 primer meghatározza az amplifikálandó szakasz elejét és végét. (3)DNS-polimeráz (Taq) lemásolja az amplifikálandó szakaszt. (4) Nukleotidok amelyekből a DNS-polimeráz felépíti az új DNS-t. (5)Puffer biztosítja az enzim számára megfelelő kémiai környezetet. REAL-TIME PCR ALAPOK: A Real-Time PCR (valós idejű PCR) technika a PCR alapelvein nyugszik. Alapvető funkciója, hogy meghatározott DNS-szakaszokat nagy hatékonysággal és nagyfokú specificitással amplifikáljon (szaporítson) fel. Működésének alapja: fluoreszcencia detektálása a PCR reakció mindenegyes ciklusában Real-Time. A Real-Time PCR reakciók során a PCR-nál megismert reakció-összetevőkön túl szükség van fluoreszcens festék(ek)re, amelyek megfelelő fény hatására a ciklusok végén fényt emittálnak, s e fluoreszcencia intenzitása arányos az adott ciklus végére jelen lévő kópiák (DNS klónok) számával. A Real-Time PCR reakciók végén nincs szükség gél alapú kiértékelésre, az analízis szoftver alapú.

12 REAL-TIME vs END-POINT PCR: a hagyományos PCR-ok esetén csak a gélben való kiértékeléshez a beállított ciklusok lejárta után van lehetőség, tehát. end-point (végpont) analízisret végezhetünk csak. A Real-Time PCR során azonban lehetőségünk van a kezdeti ciklusok során képződő termékek mennyiségéről információt szerezni. REAL-TIME PCR NEVEZÉKTAN: qpcr (kvantitatív) = Real-Time PCR: minden mintából származó fluoreszcens jelet numerikus értékké alakít át a reakció mindenegyes ciklusában. RT2 PCR: reverz transzkripción alapuló Real-Time PCR: olyan PCR reakció, melynek kiindulási templátja cdns (mrns-ről reverz transzkripcióval írják át) REAL-TIME PCR A DETEKTÁLÁS LEHETŐSÉGEI: (1) nem specifikus módon ún. SYBR Green festék használatával. (2) specifikus, ún. TaqMan próbák használatával. 12 A SYBRGreen festék az etidium-bromidhoz hasonlóan interkalálódó molekula, amely a dupla szálú (ds) DNS kis árkába kötődik a reakcióelegyben. Bekötődve, adott monokróm fénnyel indukálva 530 nm-s hullámhosszú fényt emittál. Az ebből keletkező mérhető fluoreszcens jel nagysága a PCR folyamán szaporodó dsdns mennyiségével arányosan növekszik. Ez a megoldás nem igényel extra próbákat (oligo, primer), ezért a relatíve olcsósága miatt népszerű. EXTRA KÖVETELMÉNY A TaqMan módszerrel még pontosabban meghatározható a minta DNS tartalma. Maga a próba egy bp hosszúságú oligonukleotid, mely a felamplifikálni kívánt DNS szakasz egy, a közepén lévő régiójával komplementer. A próba a két végén módosított: 5 vég: fluoreszcens festék molekulával jelölt reporter (R). 3 vég: a reporter fluoreszcenciáját kioltó, nem fluoreszcens quencher (NFQ) molekulát tartalmaz A próba intakt állapotában a kioltó molekula a reporterhez való fizikai közelségéből kifolyólag képes a reporter fluoreszcens emisszióját kioltani. Az energia átadás fluoreszcens rezonancia energia transzferrel (FRET) történik és a két molekula fizikai közelségén alapul. A TaqMan alapú PCR reakcióhoz, az amplifikáció működéséhez három oligonukleotid egyidejű bekötődése szükséges, mely a nagyfokú specificitást biztosítja. Az amplifikáció során a DNS polimeráz 5 -exonukleáz aktivitásának köszönhetően képes a próbát hasítani, miáltal a reporter távolabb kerül a kioltó molekulától, amely így már nem képes elnyelni a reporter által emittált fluoreszcenciát. A reakció előrehaladtával egy detektor folyamatosan érzékeli az exponenciálisan* növekvő fluoreszcenciát, ami arányos az adott minta kiindulási RNS (cdns) tartalmával, a vizsgálni kívánt gén expressziójának mértékével. * ideális PCR reakciók esetén figyelhető meg az exponenciális növekedés: n-edik ciklus kópiaszáma 2 n EXTRA KÖVETELMÉNY OLVADÁSPONT-ANALÍZIS A PCR TERMÉKEK ELEMZÉSÉRE - MINŐSÉGI ANALÍZIS: Minden DNS fragmentumra jellemző az olvadáspontja (Tm), mely definíciószerűen az a hőmérséklet, melyen az adott DNS fragmens 50%-a egyszálú. Az olvadáspontot leginkább befolyásoló tényezők: a fragment G+C tartalma, valamint hossza. A készülék a hőmérséklet fokonkénti emelése közben képes folyamatosan monitorozni a keletkező fluoreszcenciát. Amikor a kapillárisban a hőmérséklet eléri a vizsgált fragmens Tm értékét, a fluoreszcencia emisszió hirtelen csökkenni kezd, az alkalmazott fluoreszcens technikától függően, vagy azért, mert a (duplaszál-specifikus) SYBR Green I leválik az amplikonról, vagy azért, mert a hibridizációs próbák az amplikonról leolvadva már nincsenek többé megfelelő közelségben.

13 Mire használható az olvadáspont analízis? (1) mutáció detektálására, mivel a próba és a target közötti mismatch a Tm csökkenését okozza, (2) termékek megkülönböztetésére, mivel a rövidebb termékek (pl. primer-dimerek) Tm értéke alacsonyabb mint a specifikus fragmenté,(3) a termék azonosítására, a termékspecifikus Tm érték kimérésével. EXTRA KÖVETELMÉNY ANALÍZIS II MENNYISÉGI ANALÍZIS: A Real-Time PCR reakciók során keletkező termékek mennyiségi kiértékeléséhez szükség van a Ct (threshold cycle; küszöbfluoreszcencia) fogalom ismeretére. Minden egyes Real-Time PCR reakciónak van egy adott Ct értéke; mely az a ciklusszám, ahol az adott mintából származó fluoreszcens jel az ún. háttérfluoreszcencia (zaj) szintje fölé emelkedik. Zaj: a kezdeti ciklusokban nem a speifikus termékekből származó fluoreszcencia. EXTRA KÖVETELMÉNY REAL-TIME PCR A GYAKORLATBAN SNP DETEKTÁLÁS: SNP-k detektálásához a TaqMan alapú Real-Time PCR használható. Az allél specifikus PCR-nál megismert módon, az egyik primert itt is úgy tervezzük, hogy 3 -vége az SNP-re essen. A DNS szintézis, azaz a PCR reakció működik, ha a használt primer 3 -vége az SNP-vel komplementer, s ebben az esetben a reporter festék fluoreszcenciája detektálható lesz. 13 EXTRA KÖVETELMÉNY REAL-TIME PCR A GYAKORLATBAN EXPRESSZIÓ VIZSGÁLAT A chipekhez hasonlóan a Real_time PCR is a génexpressziós vizsgálatokban rendkívül hasznos. Ugyanúgy összehasonlíthatjuk vele a kezelt és kezeletlen, beteg és egészséges minták génexpersszióját. A limitáló tényező, hogy egyszerre jóval kevesebb mintáról kapunk információt, viszont a microarray-hez képest jóval érzékenyebb technika. Két minta Ct értéke közti különbségből ( Ct) meghatározható a relatív kópiaszám (egyikben hányszor több kópia van, mint a másikban). FAKULTATÍV ANYAG RACE: Rapid Amplifiation of cdna Ends (cdns végek gyors felszaporítása): Módszer a cdns-ek elejének és végének azonosítására. Az RNS-t reverz transzkripcióval (RT) cdns-sé írjuk, majd PCR-rel felamplifikáljuk. A cdns kópiákat megszekvenáljuk. Megkülönböztetünk 5 és 3 RACE-PCR módszert. 5 RACE esetén az mrns 5 -végéhez tapadó ún. génspecifikus primert használunk a reverz transzkripcióhoz. Ezután egy enzimmel (tdt: terminális dezoxinukleotid transzferáz) egy homopolimer farkat (azonos nukleotidokból áll) adunk a cdns 3 végére. A PCR során egy másik génspecifikus primerrel és a farokkal komplementer primert használunk a felamplifikáláshoz. 3 RACE során a reverz transzkripciókor kihasználjuk az mrns-ek 3 végén lévő PolyA farkat (csupa T- ből álló OligodT primert használunk), ezért nincs szükség tdt-re. A PCR-t egy génspecifikus primer, s egy az OligodT-vel komplementer (csupa A) primerrel végezzük el. FAKULTATÍV ANYAG SAGE: Serial Analysis of Gene Expression (Génexpresszió sorozatvizsgálat): nagyszámú transzkriptum egymás melletti analízisére alkalmas. A módszer alapvetően két alapfeltevésen nyugszik: (1) egy rövid (kb bázispár) nukleotidszekvencia-részlet elég információt tartalmaz ahhoz, hogy egy géntermék azonosítható legyen, (2) ezeknek a rövid szekvenciarészleteknek az egymásutáni láncolata lehetővé teszi sok géntermék egymásmelletti hatékony analízisét. A módszer során olyan, 9-10 bázispár hosszúságú, úgynevezett SAGE-címkéket (tag-ek) kapunk, amelyek egy adott mrns-populációt tükröznek. A technikának az az előnye, hogy segítségével a különböző kísérleti körülményekből származó mrns-populációk között szignifikáns mennyiségi reláció

14 állítható fel. Érzékeny az alacsony kópiaszámú géntermék kimutatásában. A DNS-csipek előfutárának tekinthető, azonban időigényessége miatt ez a módszer mára jelentősen háttérbe szorult. A módszer lépései röviden a következők: (1) mrns izolálás (2) mrns kihorgonyzott OligodT-hez kapcsolása (PolyA-ja révén) (3) cdns írás (RT) (4) Emésztés egy restrikciós endonukleázzal (RE); csak a kihorgonyzott részre lesz szükségünk (5) Egy RE hasítóhelyét tartalmazó adaptert ligálunk hozzá (olyan RE-t használunk, mely a felismerő helyéhez képest beljebb hasít)(6) Az előbb használt RE-vel megemésztjük (7) Az így kapott kis cimkéket (tag-eket) kettesével összeligáljuk (ditagek képződnek) (8) Ditagaket felszaporítjuk PCR-rel (9) Leemésztjük a végükről a hasítóhelyet tartalmaző adaptereket (10) Konkatamerekké ligáljuk össze és megszekvenáljuk. Komparatív (összehasonlító) genomika: az a tudományterület, mely a különböző fajok genom struktúrája és funkciója közti hasonlóságokat vizsgálja. A genom szekvenálás eredményei lehetővé teszik, hogy az egyes élőlények genomjait géntartalmuk és a gének szerkezete szerint összehasonlítsák. Egyes fajokon belül is lehet összehasonlításokat tenni. A vizsgálatok eredményiből a gének szerepére és evolúciójukra lehet következtetni. Ha egy bizonyos genom szekvencia, vagy mintázat egy adott, közös leszármazási vonalú (monofiletikus) rendszertani kategória tagjai között gyakori, akkor konzervatív szekvenciáról beszélünk. Egy-egy ilyen szekvencia, azaz motívum evolúciós konzerváltsága arra utal(hat), hogy szelekciós előnyhöz juttatja az ezzel rendelkező élőlényeket. A konzervatív szekvenciák kifejeződhetnek, mint fehérjék, de lehet, hogy szabályozó szerepet töltenek be. Találtak olyan konzervált DNS-szakaszokat is, melyekről RNS leíródik, de fehérje nem képződik. Ezek szerepe még nem tisztázott (valószínűleg szabályozó RNS-ekről van szó). Hasonló szekvenciák azonosítása (géneket is beleértve) távoli rokon élőlényekben (nem monofiletikusak), ahhoz a feltevéshez vezet, hogy ezekre az egyikük horizontális géntranszferrel tett szert. Ez a jelenség baktériumok körében gyakori, de magasabbrendűeknél is előfordul. Eukarióta genomokban is jelen lehetnek prokarióta eredetű gének. Ezek mitokondriális (vagy növények esetében színtestek) felépítésében résztvevő fehérjéket kódolnak, az endoszimbionta elméletet támasztva alá. Számos genomikai vizsgálatot végeztek, melyek az emberi agy kialakulásának megértését tűzték ki célul. 14 EXTRA KÖVETELMÉNY MYH16 (miozin nehézlánc kódoló gén): egy philadelphiai klinikán azt találták, hogy bármely populációból származó minden emberben az MYH16 géneknek két DNS-bázisa hiányzik, ha összehasonlítjuk bármely más főemlős hasonló génjeivel, tehát redukció történt. A főemlősökben található változat a hosszú, eredeti verzió előfeltétele volt annak, hogy erős rágóizom fejlődjön ki. Ez a nagy rágóizom, amely szükséges az egész napos táplálkozásnál (ez a nagyizom a csimpánznál is megtalálható), a halántéki csonton található nagy csontkiemelkedéshez kapcsolódik. Anatómiai tanulmányok arra utalnak, hogy ez az extra csontmegnagyobbodás valamilyen módon gátló kapcsolatban van az agykoponya kiterjedésével és az agykoponya csontjai között található növekedési gócokkal: s ezek növekedésgátlásán keresztül gátolja az agykoponya, s az agy fejlődését is. A mutáció során kialakuló, emberi gén egy rövidebb gén, mely kevesebb rágóizom-fehérjét termel, így csökken a rágóizom nagysága is. Emiatt nem szükséges extra csontkiemelkedés a koponyán, tehát felszabadítja a koponyát a növekedését gátoló tényező alól. Tehát növekedhet a koponya, így az agyunk is. Kutatók a vizsgálatok alapján azt gondolják, hogy ez a mutáció, amelyet a gondolat szobájának neveztek el, kb. 2,4 millió évvel ezelőtt jött létre, éppen Homo nemzetség fejlődésének egy olyan szakaszában, amikor ezzel párhuzamosan felgyorsult az agy fejlődése is.

15 EXTRA KÖVETELMÉNY FOXP2 (forkhead box protein P2): a beszéd génje. Az a protein, amelyet kódol, szinte azonos az egérben, csimpánzban és az emberben. A 715 aminosavból két aminosav különbözik a csimpánz és az ember között. (Az egér és a csimpánz között csak néma mutációk vannak). A kutatók szerint a FOXP2 génnek ez a humánspecifikus mutációja kb évvel ezelőtt jött létre. Ez a mutáció teszi lehetővé azokat a finom mozgásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy motorikusan létrejöjjön a beszéd. Ilyen módon a FOXP2 gén kis mutációja jelentős mértékben hozzájárult a beszéd és a nyelv kifejlődéséhez. EXTRA KÖVETELMÉNY HAR (Human Acceleraled Region): nagyon felgyorsult evolúciós változáson ment át az emberelődökben és az emberekben, s különösen aktív az agyfejlődés kritikus szakaszában. Összehasonlították a csimpánzok és emberek genomjait, kiderítették, hogy kb. 48 olyan terület található a humán emberi genomban, amelyek különösen gyorsabban fejlődtek, mint a csimpánz vagy más állatok ugyanazon 48 régiója. Az egyik régió ezek közül a HAR. Az elemzések során kimutatták azt is, hogy a HAR1 lényegében ugyanaz minden emlősben, kivéve az embereket. Ez a hasonlóság azt jelenti, hogy ez a DNS-szekvencia tulajdonképpen változatlan maradt százmillió éveken keresztül az evolúció során, ami egyben azt is jelzi, hogy egy biológiailag rendkívül fontos funkciót lát el. Abban az időben azonban, amikor az emberi vonal szétvált a csimpánzzal közös elődtől, kb. öt-hétmillió évvel ezelőtt, a HAR1 elkezdett változni, sokkal gyorsabban, mint azelőtt. Egyáltalán, míg azelőtt nem volt lényegi változás, most rendkívüli módon változott: 18 különbséget találtak a csimpánz és a humán HAR1 DNS-e között, ami fantasztikusan gyors és nagy változás, különösképpen figyelembe véve azt, hogy néhány millió év alatt játszódott le. Különösen fontos e tekintetben az, hogy a neokortexnek az első része a prefrontális, vagyis előhomloki lebeny, kortex, rendkívüli módon, hatalmasra fejlődött a hominid evolúcióban, az ember fejlődése során. 15 Genom és komplexitás (lásd I. félév, Genom c. előadás) 2009-re már több mint 50 eukarióta genom nukleotid sorrendjét olvasták le. Szinte minden completly sequenced genom tartalmaz hiányokat, nem szekvenált szakaszokat. Ezek főként heterokromatin szakaszok. Ezért a genomok mérete, DNS tartalomban és génszámban egyaránt becslésen alapszik. Az eukarióta genomok DNS tartalma nagyobb, mint a prokariótáké. Az egyes eukarióták komplexitása és genomjuk DNS tartalma vagy génjeik száma között nincs szoros összefüggés. Például a lúdfű genomja nagyobb a bonyolultabb C.elegans genomjánál. A muslica komplexebb élőlény, mint a C.elegans, de a fonálféregnek több génje van, mint a muslicának. Az ember vagy az egér és a fugu halnak körülbelül ugyanannyi génje van, de a fugu genom DNS tartalma csak kb. tizede az egér vagy ember genomjának. Humán genom csak szemléltetés Eukarióta genomok Sejtmagi, mitokondriális és kloroplasztisz genom. Ismétlődő genetikai szegmensek, transzpozonok, stb. Az emberi genom struktúrája gyakorlatilag 100-osan ismert (egy prototípus), azonban a gének funkciójáról jóval kevesebb az ismeret. A jövő a genomika és a bioinformatika alapján új utat jelöl ki az orvosbiológia fejlődésében, a megelőzésben, diagnosztikában és a gyógyításban, gyógyszer-, védőoltásfejlesztésben egyaránt. A bioinformatika és a genomika révén jelentősen nő az esély az életminőség javítására, az átlagéletkor emelésére.

I. Strukturális Genomika II. Funkcionális Genomika III. Integratív Genomika

I. Strukturális Genomika II. Funkcionális Genomika III. Integratív Genomika I. Strukturális Genomika II. Funkcionális Genomika III. Integratív Genomika A genomika főbb területei Strukturális (szerkezeti ) genomika Funkcionális (működési) genomika Transzkriptomika Proteomika Integratív

Részletesebben

DNS-szekvencia meghatározás

DNS-szekvencia meghatározás DNS-szekvencia meghatározás Gilbert 1980 (1958) Sanger 3-1 A DNS-polimerázok jellemzői 5'-3' polimeráz aktivitás 5'-3' exonukleáz 3'-5' exonukleáz aktivitás Az új szál szintéziséhez kell: templát DNS primer

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

5. Molekuláris biológiai technikák

5. Molekuláris biológiai technikák 5. Molekuláris biológiai technikák DNS szaporítás kémcsőben és élőben. Klónozás, PCR, cdna, RT-PCR, realtime-rt-pcr, Northern-, Southernblotting, génexpresszió, FISH 5. Molekuláris szintű biológiai technikák

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

A PCR TECHNIKA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

A PCR TECHNIKA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI Polimeráz láncreakció A PCR TECHNIKA ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETEI Tetszõleges DNS-szakaszról (templát) rövid idõ alatt korlátlan számú másolatot készíthetünk két iniciáló oligonukleotid (primer) és a DNS-polimeráz

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.)

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.) Genomika Új korszak, paradigmaváltás, forradalom: a teljes genomok ismeretében a biológia adatokban gazdag tudománnyá válik. Új kutatási módszerek, új szemlélet. Hajtóerõk: Genomszekvenálási projektek

Részletesebben

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat

HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt. SNP GWA Haplotípus: egy kromoszóma szegmensen lévő SNP mintázat HAPMAP -2010 Nemzetközi HapMap Projekt A Nemzetközi HapMap Project célja az emberi genom haplotípus* térképének(hapmap; haplotype map) megszerkesztése, melynek segítségével katalogizálni tudjuk az ember

Részletesebben

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik 10. Genomika 2. 1. Microarray technikák és bioinformatikai vonatkozásaik Microarrayek és típusaik Korrelált génexpresszió mint a funkcionális genomika eszköze 2. Kombinált megközelítés a funkcionális genomikában

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A citológia és a genetika társtudománya Citogenetika A kromoszómák eredetét, szerkezetét, genetikai funkcióját,

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása.

Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Növények klónozása Klónozás Klónozás: tökéletesen egyforma szervezetek csoportjának előállítása, vagyis több genetikailag azonos egyed létrehozása. Görög szó: klon, jelentése: gally, hajtás, vessző. Ami

Részletesebben

Genomika. Mutációk (SNP-k) és vizsgálatuk egyszerű módszerekkel. DNS szekvenálási eljárások. DNS ujjlenyomat (VNTR)

Genomika. Mutációk (SNP-k) és vizsgálatuk egyszerű módszerekkel. DNS szekvenálási eljárások. DNS ujjlenyomat (VNTR) Genomika (A genom, génállomány vizsgálata) Mutációk (SNP-k) és vizsgálatuk egyszerű módszerekkel DNS szekvenálási eljárások DNS ujjlenyomat (VNTR) DNS chipek statikus és dinamikus információk vizsgálata

Részletesebben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben esirna mirtron BEVEZETÉS TÉMAKÖRÖK Ősi RNS világ RNS-ek tradicionális szerepben bevezetés BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek BIOLÓGIAI MOLEKULÁK FEHÉRJÉK NUKLEINSAVAK DNS-ek RNS-ek

Részletesebben

I. A sejttől a génekig

I. A sejttől a génekig Gén A gének olyan nukleinsav-szakaszok a sejtek magjainak kromoszómáiban, melyek a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmazzák.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai

Genetika. Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai Genetika Előadás a I. éves Génsebészet szakos hallgatók számára Tartárgyi adatlap: tantárgy adatai 2.1. Tantárgy címe Genetika 2.2. Előadás felelőse Dr. Mara Gyöngyvér, docens 2.3. Egyéb oktatási tevékenységek

Részletesebben

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3.

A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában. Derzsy Napok, Sárvár, 2011 Június 2-3. A kvantitatív PCR alkalmazhatósága a fertőző bronchitis vakcinák hatékonysági vizsgálatában Pénzes Zoltán PhD, Soós Pál PhD, Nógrády Noémi PhD, Varga Mária, Jorge Chacón PhD, Zolnai Anna PhD, Nagy Zoltán

Részletesebben

Génkifejeződési vizsgálatok. Kocsy Gábor

Génkifejeződési vizsgálatok. Kocsy Gábor Génkifejeződési vizsgálatok MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete Növényi Molekuláris Biológia Osztály A génkifejeződés A sejtmag géneket tartalmaz; (fehérjéket, RNSeket kódoló); A gének átíródnak mrns; Pre-mRNS

Részletesebben

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!!

12/4/2014. Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció. 1952 Hershey & Chase 1953!!! Genetika 7-8 ea. DNS szerkezete, replikáció és a rekombináció 1859 1865 1869 1952 Hershey & Chase 1953!!! 1879 1903 1951 1950 1944 1928 1911 1 1. DNS szerkezete Mi az örökítő anyag? Friedrich Miescher

Részletesebben

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Poligénes v. kantitatív öröklődés 1. Öröklődés komplexebb sajátosságai 2. Öröklődés molekuláris alapja Poligénes v. kantitatív öröklődés Azok a tulajdonságokat amelyek mértékegységgel nem, vagy csak nehezen mérhetők, kialakulásuk kevéssé

Részletesebben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben

A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben A genetikai lelet értelmezése monogénes betegségekben Tory Kálmán Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika A ~20 ezer fehérje-kódoló gén a 23 pár kromoszómán A kromoszómán található bázisok száma: 250M

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással

Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Biomassza alapú bioalkohol előállítási technológia fejlesztése metagenomikai eljárással Kovács Zoltán ügyvezető DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Problémadefiníció Első generációs

Részletesebben

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós

A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós A HUMÁNGENETIKA LEGÚJABB EREDMÉNYEI Péterfy Miklós Összefoglalás A humángenetika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő tudományága. Ennek a fejlődésnek legfőbb mozgatórugója az, hogy a humángenetika,

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Iparilag alkalmazható szekvenciák, avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest Neutrokin α - jelentős kereskedelmi érdekek

Részletesebben

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László

A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése. Kiss Erzsébet Kovács László A szamóca érése során izolált Spiral és Spermidin-szintáz gén jellemzése Kiss Erzsébet Kovács László Bevezetés Nagy gazdasági gi jelentıségük k miatt a gyümölcs lcsök, termések fejlıdésének mechanizmusát

Részletesebben

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai

10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai 10. CSI. A molekuláris biológiai technikák alkalmazásai A DNS mint azonosító 3 milliárd bázispár az emberi DNS-ben (99.9%-ban azonos) 0.1%-nyi különbség elegendő az egyedek megkülönböztetéséhez Genetikai

Részletesebben

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia Fehérje expressziós rendszerek Gyógyszerészi Biotechnológia Expressziós rendszerek Cél: rekombináns fehérjék előállítása nagy tisztaságban és nagy mennyiségben kísérleti ill. gyakorlati (therapia) felhasználásokra

Részletesebben

Molekuláris biológiai technikák

Molekuláris biológiai technikák Molekuláris biológiai technikák Wunderlich Lívius A Molekuláris biológiai technikák jegyzet igyekszik átfogó képet adni a jövő tudományának, a molekuláris biológiának a módszertanáról. A technikák elméleti

Részletesebben

A replikáció mechanizmusa

A replikáció mechanizmusa Az öröklődés molekuláris alapjai A DNS megkettőződése, a replikáció Szerk.: Vizkievicz András A DNS-molekula az élőlények örökítő anyaga, kódolt formában tartalmazza mindazon információkat, amelyek a sejt,

Részletesebben

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai

Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Evolúcióelmélet és az evolúció mechanizmusai Az élet Darwini szemlélete Melyek az evolúció bizonyítékai a világban? EVOLÚCIÓ: VÁLTOZATOSSÁG Mutáció Horizontális géntranszfer Genetikai rekombináció Rekombináció

Részletesebben

A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish.

A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish. OTKA K67808 zárójelentés 2012. A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-fish. A fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) olyan technikai fejlettséget ért

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján

Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján Bakteriális identifikáció 16S rrns gén szekvencia alapján MOHR ANITA SIPOS RITA, SZÁNTÓ-EGÉSZ RÉKA, MICSINAI ADRIENN 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. info@biomi.hu, www.biomi.hu TÖRZS AZONOSÍTÁS

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA

BIOLÓGIA HÁZIVERSENY 1. FORDULÓ BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA BIOKÉMIA, GENETIKA 1. Nukleinsavak keresztrejtvény (12+1 p) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. A nukleinsavak a.-ok összekapcsolódásával kialakuló polimerek. 2. Purinvázas szerves bázis, amely az

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek RNS-ek RNS-ek 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek 3. Egy újonnan felfedezett RNS Világ: - szabályozó RNS-ek 4. Transzkripció Ősi

Részletesebben

Epigenetikai Szabályozás

Epigenetikai Szabályozás Epigenetikai Szabályozás Kromatin alapegysége a nukleoszóma 1. DNS Linker DNS Nukleoszóma mag H1 DNS 10 nm 30 nm Nukleoszóma gyöngy (4x2 hiszton molekula + 146 nukleotid pár) 10 nm-es szál 30 nm-es szál

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének

A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének A növény inváziójában szerepet játszó bakteriális gének merisztéma korai szimbiotikus zóna késői szimbiotikus zóna öregedési zóna gyökér keresztmetszet NODULÁCIÓ növényi jel Rhizobium meliloti rhizobium

Részletesebben

A preventív vakcináció lényege :

A preventív vakcináció lényege : Vakcináció Célja: antigénspecifkus immunválasz kiváltása a szervezetben A vakcina egy olyan készítmény, amely fokozza az immunitást egy adott betegséggel szemben (aktiválja az immunrendszert). A preventív

Részletesebben

Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what?

Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what? 2000 június 26 Új út kezdete, vagy egy út vége? Human Genome Project, 1990-2005 5 évvel a tervezett befezés előtt The race is over, victory for Craig Venter. The genome is mapped* - now what? 2000 június

Részletesebben

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel

Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Patogén mikroorganizmusok vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel Rohonczy Kata, Zoller Linda, Fodor Andrea, Tabajdiné, dr. Pintér Vera FoodMicro Kft. Célkitűzés Élelmiszerekben és takarmányokban

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában!

Új temékek az UD-GenoMed Kft. kínálatában! Új temékek az UD-GenMed Kft. kínálatában! Műanyag termékek: SARSTEDT műanyag termékek teljes választéka Egyszer használats labratóriumi műanyag eszközök szövet és sejttenyésztéshez Vérvételi és diagnsztikai

Részletesebben

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik.

MUTÁCIÓK. A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. MUTÁCIÓK A mutáció az örökítő anyag spontán, maradandó megváltozása, amelynek során új genetikai tulajdonság keletkezik. Pontmutáció: A kromoszóma egy génjében pár nukleotidnál következik be változás.

Részletesebben

Az emberi erőforrás értéke

Az emberi erőforrás értéke Szabó László SZABÓ LÁSZLÓ Az emberi erőforrás értéke A génvizsgálat, mint egészségügyi prevenció Az emberi tényező fontos elem a stratégiai kezdeményezésekben, a versenyelőny megszerzésében és megtartásában.

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Könyvtárak, szekvenálás, mutagenezis

Könyvtárak, szekvenálás, mutagenezis Könyvtárak, szekvenálás, mutagenezis GÉNKÖNYVTÁRAK GENOMIÁLIS KÖNYVTÁR (könyvtár rendelésre: pl. Stratagene) vektor: -fág (helyettesítő), kozmid, YAC, PAC, BAC méret: N = ln(1-p)/ln[1-(i/g)] klónok száma

Részletesebben

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok

Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok AKÁCKÖRÚTON Hazai méhészeti genomikai és genetikai vizsgálatok Előző cikkünkben arról írtunk, milyen új eszköztárral rendelkezünk a XXI. században a genetikai vizsgálatok területén, és mit adhat a molekuláris

Részletesebben

BIOINFORMATIKA Ungvári Ildikó

BIOINFORMATIKA Ungvári Ildikó 1 BIOINFORMATIKA Ungvári Ildikó Az elmúlt évtizedekben a molekuláris biológiai, genomikai technológiák robbanásszerű fejlődése a biológiai adatok mennyiségének exponenciális növekedéséhez vezetett. Ebben

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.) Az I./2. rész (Gének és funkciójuk) rövid összefoglalója A gének a DNS információt hordozó szakaszai, melyekben a 4 betű (ATCG) néhány ezerszer, vagy százezerszer ismétlődik. A gének önálló programcsomagként

Részletesebben

DNS-számítógép. Balló Gábor

DNS-számítógép. Balló Gábor DNS-számítógép Balló Gábor Bevezetés A nukleinsavak az élő szervezetek egyik legfontosabb alkotórészei. Ezekben tárolódnak ugyanis az öröklődéshez, és a fehérjeszintézishez szükséges információk. Bár a

Részletesebben

Népegészségügyi genomika

Népegészségügyi genomika Népegészségügyi genomika Népegészségügyi genomika Tartalom 1. A genom szerkezete... 1 1. A genom szerkzet... 1 1.1. Bevezetés a humán genom... 1 1.2. A genetika rövid története... 1 2. A DNS szerkezete...

Részletesebben

A HUMÁN GENOM PROJEKT Sasvári-Székely Mária* Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet

A HUMÁN GENOM PROJEKT Sasvári-Székely Mária* Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet A HUMÁN GENOM PROJEKT Sasvári-Székely Mária* Semmelweis Egyetem, Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet *Levelezési cím: Dr. Sasvári-Székely Mária, Semmelweis Egyetem, Orvosi

Részletesebben

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI A GENETIKAI INFORMÁCI CIÓ TÁROLÁSA ÉS S KIFEJEZŐDÉSE A DNS SZERKEZETE Két antiparalel (ellentétes lefutású) polinukleotid láncból álló kettős helix A két lánc egy képzeletbeli közös tengely körül van feltekeredve,

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód)

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód) 2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód) 2.1 Nukleotidok, nukleinsavak Információátadás (örökítőanyag) Információs egység

Részletesebben

3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció

3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció 3. gyakorlat: nukleinsav-tisztítás, polimeráz láncreakció A vírus genetikai anyagának vizsgálata (direkt víruskimutatási módszer) biztosítja a legrészletesebb és legspecifikusabb információkat a kimutatott

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk. Nukleinsavak Szerkesztette: Vizkievicz András A nukleinsavakat először a sejtek magjából sikerült tiszta állapotban kivonni. Innen a név: nucleus = mag (lat.), a sav a kémhatásukra utal. Azonban nukleinsavak

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

4. A humorális immunválasz október 12.

4. A humorális immunválasz október 12. 4. A humorális immunválasz 2016. október 12. A klónszelekciós elmélet sarokpontjai: Monospecifictás: 1 sejt 1-féle specificitású receptor Az antigén receptorhoz kötődése aktiválja a limfocitát A keletkező

Részletesebben

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel

DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel DNS molekulák elválasztása agaróz gélelektroforézissel és kapilláris elektroforézissel Gyakorlat helye: BIOMI Kft. Gödöllő, Szent-Györgyi A. u. 4. (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ épülete volt

Részletesebben

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód)

2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód) 2. Sejtalkotó molekulák II. Az örökítőanyag (DNS, RNS replikáció), és az öröklődés molekuláris alapjai (gén, genetikai kód) 2.1 Nukleotidok, nukleinsavak Információátadás (örökítőanyag) Információs egység

Részletesebben

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció

Nukleinsavak. Szerkezet, szintézis, funkció Nukleinsavak Szerkezet, szintézis, funkció Nukleinsavak, nukleotidok, nukleozidok 1869-ben Miescher a sejtmagból egy savas természetű, lúgban oldódó foszfortartalmú anyagot izolált, amit később, eredetére

Részletesebben

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak.

Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Evolúció Az evolúció folyamatos változások olyan sorozata, melynek során bizonyos populációk öröklődő jellegei nemzedékről nemzedékre változnak. Latin eredetű szó, jelentése: kibontakozás Időben egymást

Részletesebben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a biológiai környezeti kármentesítésben

Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a biológiai környezeti kármentesítésben Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a biológiai környezeti kármentesítésben Dr. Kovács Tamás, Kovács Árpád László Kármentesítés Aktuális Kérdései 2013 Budapest, 2013.03.21-22 Bioremediáció során

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat

Johann Gregor Mendel Az olmüci (Olomouc) és bécsi egyetem diákja Brünni ágostonrendi apát (nem szovjet tudós) Tudatos és nagyon alapos kutat 10.2.2010 genmisk1 1 Áttekintés Mendel és a mendeli törvények Mendel előtt és körül A genetika törvényeinek újbóli felfedezése és a kromoszómák Watson és Crick a molekuláris biológoa központi dogmája 10.2.2010

Részletesebben

Molekuláris ökológia Általános Ökológia 2012

Molekuláris ökológia Általános Ökológia 2012 Molekuláris ökológia Általános Ökológia 2012 Technikák Csak vázlatosan Technikák Allozim elektroforérizs Restrikciós fragmens méret polimorfizmus (RFLP) Miniszattelita DNS ujjlenyomat Random Amplification

Részletesebben

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase SZTE, Orv. Biol. Int., Mol- és Sejtbiol. Gyak., VIII. Az örökítőanyag Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase Ez az

Részletesebben

A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics

A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics A Telomerase-specific Doxorubicin-releasing Molecular Beacon for Cancer Theranostics Yi Ma, Zhaohui Wang, Min Zhang, Zhihao Han, Dan Chen, Qiuyun Zhu, Weidong Gao, Zhiyu Qian, and Yueqing Gu Angew. Chem.

Részletesebben

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Szántó-Egész Réka 1, Mohr Anita 1, Sipos Rita 1, Dallmann Klára 1, Ujhelyi Gabriella 2, Koppányné Szabó Erika

Részletesebben

Az RNS-interferencia és távlatai

Az RNS-interferencia és távlatai Sipiczki Mátyás Az RNS-interferencia és távlatai Genetika és genom-projektek A modern biológia egyik leggyorsabban és leglátványosabban fejlődő területe a genetika, az a tudomány, amely az öröklődés mechanizmusát

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

Bioinformatika 2 10.el

Bioinformatika 2 10.el 10.el őadás Prof. Poppe László BME Szerves Kémia és Technológia Tsz. Bioinformatika proteomika Előadás és gyakorlat 2009. 04. 24. Genomikavs. proteomika A genomika módszereivel nem a tényleges fehérjéket

Részletesebben

Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com

Genetikai vizsgálatok módszerei. Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com Genetikai vizsgálatok módszerei Dr. Gál Anikó galaniko77@gmail.com Genetikai vizsgálat fogalma A vizsgált egyén DNS állományában (genomjában) történő elkésések kimutatása A genetikai vizsgálatot A humángenetikai

Részletesebben

7. SOKFÉLESÉG. Sokféleség

7. SOKFÉLESÉG. Sokféleség Sokféleség DIA 1 Egy populáció egyedei fenotípusos jegyeikben különböznek egymástól. Az egypetéjű ikreket leszámítva, nincs két egyforma egyed. A fenotípusos változékonyságot a genetikai változékonyság

Részletesebben

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév

Evolúcióbiológia. Biológus B.Sc tavaszi félév Evolúcióbiológia Biológus B.Sc. 2011. tavaszi félév A biológiában minden csak az evolúció fényében válik érthetővé Theodosius Dobzhansky : Nothing in biology makes sense except in the light of evolution.

Részletesebben

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan fehérjét (FC-1 killer toxint) választ ki a tápközegbe, amely elpusztítja az opportunista patogén Cryptococcus neoformans-t.

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

NANOTECHNOLOGIA 6. előadás

NANOTECHNOLOGIA 6. előadás NANOTECHNOLOGIA 6. előadás A plazmid: Ha meg akarjuk ismerni egy fehérje működését, akkor sokat kell belőle előállítanunk. Ezt akár úgy is megtehetjük, hogy a kívánt géndarabot egy baktérumba ültetjük

Részletesebben

A BIOTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN

A BIOTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GYÓGYSZERKUTATÁSBAN Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 A BIOTECHNOLÓGIA

Részletesebben

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban

11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban 11. Dr. House. Biokémiai és sejtbiológiai módszerek alkalmazása az orvoslásban HIV fertőzés kimutatása (fiktív) esettanulmány 35 éves nő, HIV fertőzöttség gyanúja. Két partner az elmúlt időszakban. Fertőzött-e

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben

Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Algaközösségek ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitásának összehasonlítása szentély jellegű és emberi használatnak kitett élőhelykomplexekben Duleba Mónika Környezettudományi Doktori Iskola I.

Részletesebben