A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája ( ) Készült a TÁMOP / projekt részeként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként"

Átírás

1 A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája ( ) Készült a TÁMOP / projekt részeként 1

2 Tartalom 1. A stratégia készítésének módszerei A szakfelügyelık kiegészítı, értékelı, összegzı megállapításai, javaslatai... 3 Helyzetkép A KJF Könyvtár és Információs Központ szolgáltatási folyamatai és standardjai... 7 Információszolgáltatás, információkeresés... 8 Kölcsönzés... 9 Állománymenedzsment Tartalomszolgáltatás, digitalizálás A könyvtár intézményi archiváló szerepe Tervszerő állományapasztás Humán erıforrás menedzsment Használók igényeinek figyelembevétele Monitoring A könyvtár fejlesztésének külsı és belsı környezeti meghatározói A külsı környezet elemzése A felsıoktatási könyvtárak 21. századi víziójának meghatározó elemei A felsıoktatási könyvtárak minıségirányítási nézıpontjai A könyvtár SWOT elemzése A KJF Könyvtár és Információs Központ stratégiája A KJF Könyvtár és Információs Központ fejlesztésének stratégiai keretei A könyvtár szolgáltatási modellje Mottó A könyvtár küldetése Víziója Értékek A könyvtár fejlesztésének stratégiai irányai között a BSC térkép alapján Fenntartható finanszírozás A könyvtárhasználók elégedettsége növelése A könyvtári szolgáltatások fejlesztése A könyvtári szervezet fejlesztése. tanuló szervezet, növekedés A könyvtár minıségfejlesztési stratégiai programja A könyvtári mutatószámok a stratégiai teljesítmény vonatkozásában

3 1. A stratégia készítésének módszerei A stratégiai terv a Kodolányi János Fıiskola stratégiai tervének, a Tudományos Titkárság stratégiából fakadó operatív feladattervének, az országos könyvtári szervezet stratégiai terveinek és a Könyvtári Osztály portálprogramjában megfogalmazott célkitőzései alapján készült. A felülvizsgált dokumentum alapját a KJF júniusi paradigmaváltás dokumentuma, illetve az NEFM minıségügyi célkitőzései, a minıségi díj pályázatban megjelentetett követelmények jelentik. Általánosan megfogalmazva a stratégiai tervezés kétféle szerepet tölt be, egyrészt a szervezetet a környezetéhez viszonyítja (a könyvtár használói, a fıiskolai környezet, külsı használók), másrészt a szervezet számára egységet biztosít, irányt szab. A könyvtár új stratégiai dokumentumának válaszolnia kell a évi pénzügyi, hitelpiaci, nemzetgazdasági válság adta kihívásokra, azok fıiskolát, fogyasztót és a könyvtári szektort érintı következményeire, valamint a felsıoktatási szektor egészét érintı trendekre és minıségi célkitőzésekre. A könyvtár vezetıje 2006-ban elkészítette az elsı könyvtárfejlesztési stratégiát. Azonban a stratégia nem került elfogadásra, hanem a könyvtári beszámoló részét képezte a szakmai felügyelet munkájához. Az értékelés alapját a külsı szakfelügyeleti megállapítások képezték. A stratégiakészítés konzultációs beszélgetésekhez kapcsolódott: 1. Részletes konzultáció a könyvtár megbízott vezetıjével, Koloszárné Horinka Valériával. 2. Részletes konzultáció a könyvtár felügyeletét ellátó új rektorhelyettessel, Ujváry Gáborral. 3. A folyamatos hallgatói vélemények felhasználása. 4. Részletes konzultáció a rektorral, Szabó Péterrel, a vezetés könyvtárat érintı várakozásait illetıen. 5. Konzultáció a távoktatás vezetıjével, Hoffmann Orsolyával. 6. Konzultáció a siófoki oktatási központ vezetıjével, Berta Ákossal. 7. Konzultáció a budapesti oktatási központ vezetıjével, Németh Majával. Helyzetkép 2. A szakfelügyelők kiegészítő, értékelő, összegző megállapításai, javaslatai A Kodolányi János Fıiskola a hazai felsıoktatás számos más tagjával ellentétben nem múltbeli hagyományai miatt elismert oktatási intézmény. Fennállásának rövid ideje ellenére (alapítva: 1992, fenntartója a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által létesített Önálló Fıiskolai Közalapítvány) az elsı tanévi 147 diák után ma már fıs hallgatólétszámmal dicsekedhet. Térhódítását jellemzi, hogy Budapesten, Siófokon, valamint Nyíregyházán, és Orosházán is kihelyezett karokat mőködtet, legutóbb pedig Ausztriában, Fürstenfeldben létesített oktatási központot. Minıségelvő oktatási rendszere melynek alapja az egységes pedagógiai modell alkalmazása az olvasáskultúra fejlesztését tartja szem elıtt. Így nem véletlen, hogy a modell szerves része a Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szolgáltatásrendszere is. A Központi Könyvtár állományának kialakítása az egykori MSZMP Oktatási Igazgatóság könyvtárának használható győjteményrészével indult, amelyet az elsı oktatni kívánt szakok témakörének megfelelıen, nagy ütemő (évi kötetes) állománygyarapítás követett. 3

4 Mindezek mellett a tárgyalt idıszakban 18 sikeres pályázaton is támogatást nyertek. Az Európai Unió Dokumentációs Központjaként e témában különgyőjtemény birtokosa és szolgáltatója. A központi telephelytıl, Székesfehérvártól távol létesített oktatóhelyek születésekor természetes követelmény volt a letéti könyvtár, mint az oktatást közvetlenül kiszolgáló egység egyidejő létesítése. A szervezés és az irányítás kezdettıl a Központi Könyvtár feladata. A 2004-ben átadott új Központi Könyvtár 800 m 2 -en 100 férıhelyet kínál olvasóinak, amelyhez közvetlenül csatlakozik a 20 férıhelyes interaktív nyelvi labor/oktatóterem. Ez utóbbi internet-csatlakozással rendelkezı számítógépekkel teljesen felszerelt, melyet az oktatás szünetelésekor az olvasók is igénybe vehetnek. A nagy könyvtári olvasóteremben további 34 számítógép, 3 nyomtató és 2 lapolvasó mőködik. Az állomány az utolsó statisztikai adatok alapján több mint könyvtári egység, a kurrens folyóiratok száma 314. Széles a dokumentumtípusok skálája is, hiszen az oktatott tárgyak természetéhez igazodva térkép, hangkazetta, CD, DVD, és mások is képviselik azokat. A Kodolányi Fıiskola Központi Könyvtára kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Okiratok A fıiskola alapító okirata szabályosan utal a könyvtár létesítésére. Intézményi szervezeti és mőködési szabályzatának melléklete a könyvtár saját SZMSZ-e, amely a törvényi követelményeknek megfelelıen tartalmazza a pontos azonosító adatokat, az alaptevékenységeket, utal a győjtıkörre, amelynek részletes meghatározását külön mellékletben rögzíti. A mőködés személyi feltételeinek leírását a könyvtár szolgáltatásainak felsorolása, igénybevételének módja követi, majd a Fıiskolai Tanács záradéki kiegészítése utal a hálózati feladatokra, és kiegészítı feladatként az Európai Dokumentációs Központ mőködtetését jelöli meg. A könyvtári SZMSZ-hez kapcsolódik a Győjtıköri leírás, és az állomány ellenırzésének módját rögzítı szabályzat is. A Könyvtárhasználati szabályzat nem egyszerően utasítások és tilalmak sorozata, hanem nyomtatott változata többnyelvő, udvarias hangú részletes tájékoztatás a könyvtár minden győjteményérıl, szolgáltatásairól, díjairól, és természetesen a szükséges korlátozásokról is szól. A szabályzat internetes változatán kívül a küldetésnyilatkozat, és stratégiai terv is megtalálható a honlapon. Az elıbbibıl az információs közjó intézménye, a nyilvános könyvtári ellátás színtere, az intézményi tudás forrása és ırzıje, egységes szolgáltatói kultúrát biztosít kifejezéseket emeljük ki. A 15 oldal terjedelmő stratégiai terv egy igen nagyívő, a könyvtári tevékenység minden részletére kiterjedı, átfogó munka, amely tükrözi a fıiskola és a könyvtár együttes, minıségre törekvı modern szemléletét. A felsorolt célok mindegyikét e rövid értékelés keretében nem lehet egyenként értékelni, de kiemelendı az a cél, hogy a nyilvános könyvtári ellátás keretében a régió idegen nyelvő szakkönyvtára kívánnak lenni. A megvalósítást illetı kételyeink mindössze abból származnak, hogy 11 mégoly magasan kvalifikált és lelkes - munkatárs munkaideje és munkaereje sem végtelen, lehet, hogy a Könyvtár létszámának bıvítése is szükségessé válik. A közötti idıszak minıségi önértékelésére 2007-ben került sor, amelyet az eljárási szabályoknak megfelelıen dokumentált a Könyvtár. Az áttekintett idıszak hallgatói elégedettséget vizsgáló kérdıíves felméréseiben amely a fıiskolai minıségmenedzsment kezdeményezésére készült évrıl évre a Könyvtár kapta a legjobb helyezést. 4

5 Mőködés Az országos trendtıl pozitív irányban jelentısen eltérı helyzetet tapasztalt a szakfelügyelet az állománygyarapítás terén is. A tudományos rektorhelyettes külön figyelmet szentel az oktatott tárgyak és a legfrissebb szakirodalom korrelációjára, ennek tükrében alakítják ki a könyvtár vezetıjével együtt az állománygyarapítási tervet (természetesen figyelembe véve az egyéni igényeket is). A évi állománygyarapítási keret E Ft volt, között Ft-ot költöttek a könyvekre, folyóiratokra és egyéb dokumentumokra. Fel sem merül, hogy a beszerzett állományból valami nem kerül feldolgozásra, adata nem válik a közös katalógus részévé legfeljebb öt munkanapon belül. A Központi Könyvtár ellátó szerepet vállal mind beszerzés, mind feldolgozás terén. A szolgáltatások palettája mindenre kiterjed; kölcsönzés, elıjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, másolás, e-könyvtár és számítógép használata (szövegszerkesztés, nyomtatás, internet, adatbázisok, stb.) A használati lehetıségek és eszközök leírása, ismertetése példaszerően részletes, udvarias mind írásban, mind az interneten. Külön kiemelendı, hogy a könyvtár irodalomkutatást, a fıiskolára vonatkozó dokumentumok archiválását, feltárást és nem utolsó sorban rendszeres, kreditpontokkal értékelt felhasználóképzést is kínál minden hallgatói szinten. A szakfelügyelet talán a folyóiratok kölcsönzése terén találja túl megengedınek a szabályokat. Alapítványi fıiskola lévén nem kötelezı, de nyilvános könyvtárként mindenképpen be kell jelentenie a megrendelt és rendszeresen járó folyóiratokat az NPA adatbázisába. Ezért a Magyarországra esetleg nem járó periodikumok kölcsönzését rendszeres tartalomjegyzék-szolgáltatással célszerő helyettesíteni, a kiválasztott szakcikkeket pedig másolatban megküldeni az igénylınek. Bár a tájékoztatás elemei egyes részletkérdéseknél említésre kerültek, de még egyszer, összefoglalva hangsúlyozni kell, hogy mind a) a Könyvtár és bármely nyelvő olvasó, b) a Könyvtár és az oktatói kar, valamint c) a Könyvtár és tagkönyvtárai közötti kommunikáció írásban is, és elektronikus úton is kiváló, hézagtalan. A nyomtatott és táblán közölt információk udvariasak, részletesek, egységesek és tiszták. A Könyvtár szolgáltatásainak ismertetését mindenütt kiegészíti a magyar és külföldi könyvtárak elérésérıl szóló adatok széles körő összefoglalása. Az oktatók mind írásban, mind ben rendszeres tájékoztatást kapnak az új beszerzésekrıl, és egyéb hasznosítható tartalmakról. A tagkönyvtárak adatai szerepelnek a központ által közreadott tájékoztatóban, a tagkönyvtáraknál pedig kéznél van a központi szolgáltatások ismertetése. A kérések teljesítése, a dokumentumok szükség szerinti utaztatása logisztikailag megoldott. A tájékoztatási eszközök között külön említést érdemel a honlap. Szerkezete logikus, tartalma világos és részletes. Esztétikailag alkalmazkodik a fıiskola egységes általános arculatához. A kihelyezett oktatási központok könyvtárainak honlapja most készül, de az már a kezdeti (teszt) állapotban is látható, hogy a Központi Könyvtárral egységes szerkezetben és arculattal fognak megjelenni. A tájékoztatómunka speciális területén, a felhasználói képzésben 2006 szeptemberétıl tantervbe iktatottan vesznek részt. Az elsı szemeszterkor nappali tagozatos hallgatóknak 15 órában, a levelezıknek 5 órában oktatják. Szerepet vállalt a Könyvtár a távoktatási programban is. Sajnálatos, hogy sem a munkatervek, sem a beszámolók nem térnek ki a könyvtár oktatómunkájának részletesebb ismertetésére. A Könyvtár hálózatáról A szakfelügyelet helyszíni vizsgálatakor lehetıséget kaptunk a Kodolányi János Fıiskola Regionális Közgazdasági Szakkönyvtár és Turisztikai Információs Központ megtekintésére is Siófokon. A szépen felújított egykor Thanhoffer Lajos tulajdonát képezı villa 2004-tıl várja a 800 fınyi hallgató közül az érdeklıdıket elsısorban idegenforgalmi, közgazdász és 5

6 vendéglátó-ipari szakirodalmával a Balaton partján. Helyi állománya a központi könyvtári állomány része, kötet körüli nagyságrendő. (Éppen ott jártunk alkalmával adott át a könyvtárigazgató a központi könyvtárból hozott újabb könyveket a kérések és igények teljesítésére.) A siófoki városi könyvtárral kötött megállapodás eredményeként számos szakkönyv került az új fıiskolai létesítménybe, de ennél is fontosabb, hogy az egyezmény átjárhatóságot és ezzel szélesebb állományt kínál a két könyvtár olvasótáborának. Szolgáltatásai az alapszolgáltatásokon kívül a kölcsönzés és elıjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, internet és elektronikus adatbázisok, tartalmak használata. Nem hiányzik a kínálati palettáról a fénymásolás, szkennelés, nyomtatás sem, valamint kiemelendı, hogy a letéti könyvtár közhasznú információkkal is a látogatók (lakosság, nyaralók) rendelkezésére áll. Budapesten most készül két új oktatási telephely, és annak két győjteménye összevonásával a Budapesti Oktatási Központ új könyvtára. Folyamatban van az orosházi és a fürstenfeldi könyvtárak győjteményének szervezése, kialakuló szolgáltatásainak rendszerbe foglalása, és ismertetése is. A szakfelügyelık intézkedési javaslatai: A fenntartóra háruló teendık: A szakfelügyelet a fenntartó részérıl a legmesszebbmenıkig rendben találta a könyvtárral kapcsolatos intézkedéseket, mind a vonatkozó okiratok, mind a mőködtetés pénzügyi forrásai tekintetében. Ajánlásként fogalmazzuk meg, hogy tekintsék át a közalkalmazotti törvény felsıoktatási könyvtárakra és azok vezetıire vonatkozó illetménytáblázatát, hogy ne kerülhessenek az alapítványi rendszerben dolgozó könyvtárosok vagy a vezetı a közalkalmazott kollégáknál hátrányosabb helyzetbe. A Könyvtár vezetésére háruló teendık: A szakfelügyelet javasolja az országosan csak a könyvtárban megtalálható külföldi folyóiratok kölcsönzési rendjének áttekintését és módosítását a Mőködés fejezetben leírtak szerint. Ezzel egyidejőleg a könyvtár tegyen eleget a Nemzeti Periodika Adatbázisba történı bejelentési és szolgáltatási kötelezettségének, hogy a nemzeti kulturális vagyon ezen értékes része is a könyvtár által felvállalt nyilvános könyvtári szolgáltatások körébe kerülhessen. Javasoljuk továbbá a szolgálatban lévı könyvtárosok névvel, pozícióval történı jelölését a szolgálati helyen kihelyezett táblán. A Könyvtár és Információs Központ státusa és felépítése: A könyvtár a KJF szervezeti rendszerébe tartozó önálló szakmai szolgáltató egység, amelynek szakmai felügyeletét a tudományos rektorhelyettes látja el. Vezetıje a könyvtárigazgató. A siófoki és székesfehérvári fejlesztéseket követıen 2008-ban jött létre a budapesti fiókkönyvtár és információs forrásközpont. A Nemzetközi és Felnıttképzési Intézet keretében mőködik egy virtuális alkönyvtár, amelynek egyik elemét a távoktatási tananyagok, másik elemét a Moodle, tantárgyaihoz kapcsolt források jelentik. Ebben a tervezési idıszakban került kialakításra a budapesti forrásközpontok összevonásával egy korszerő könyvtár a Frangepán utcában. A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának fı feladata az oktatás segítése, az információhoz való könnyő és gyors hozzáférés biztosítása mind az oktatók, mind a hallgatók számára. A székhelyi kutatókönyvtár a régió idegen nyelvő szakkönyvtára és Európai Dokumentációs Központja. A fıiskola egyéb oktatási helyszínein fiókkönyvtár jellegő forrásközpontokat mőködtet (Budapest, Siófok, Orosháza, Fürstenfeld). Nyilvános könyvtárként szolgáltatást nyújt külsı látogatóknak. Alapelvként fogalmazható meg, hogy minden oktatási helyszínen és a távoktatási tagozaton is magas színvonalú könyvtári szolgáltatást biztosítson a fıiskola. 6

7 A könyvtár és információs központ alegységei: székhelyi kutatókönyvtár: idegen nyelvő szakkönyvtár, Európai Dokumentációs Központ, Kodolányi János Győjtemény siófoki turisztikai és vendéglátási szakkönyvtár budapesti fiókkönyvtár és forrásközpont orosházi könyvtári forrásközpont fürstenfeldi forrásközpont (szükségletek alapján) távoktatási tankönyvi forrásközpont Moodle, tantárgyi forrásközpont A Kodolányi János Fıiskola könyvtára a régió meghatározó intézményévé vált potenciális használóinak köre a város és a megye határain túl nyúlik, igen jelentıs azok száma, akik már egyetemeken és fıiskolákon tanulnak. Középpontban a használók állnak használóbarát könyvtár: A könyvtár egész munkáját úgy szervezi, hogy a használók érdekeit tartja szem elıtt. Integrált győjtemény menedzsmentet valósít meg. Koordinált hálózati szolgáltatásokat biztosít az oktatási központok könyvárainak és a virtuális hálózati egységek eltérı tanulóközösségei számára. Integrált képzésmenedzsment az oktatási egységekkel. Kérdıíves, interjús felmérések a használók igényeirıl. Kapcsolattartás (kommunikáció) az olvasókkal személyesen és online eszközökkel egyaránt. Kulturális és tanulmányi programok indítása a hallgatók/olvasók számára: online, ill. hagyományos játékok, vetélkedık, klubok szervezése a használóknak, ezek létrehozásába ıket is bevonva. Folyamatos információszolgáltatás a könyvtári újdonságokról az oktatók és hallgatók számára hírlevelek, internetes közösségi portálokon keresztül (könyvtári blog, rss szolgáltatás alkalmazásával). A fıiskola célja, hogy a hallgatói életpályát a tanulási folyamat elsı pillanatától (gólyatábor, regisztrációs hét) a diplomaszerzésig végigkövesse. Az információs társadalom polgárává váljanak a könyvtári, információszerzési ismeretek és az alapvetı informatikai kompetenciák biztos elsajátításával. 3. A KJF Könyvtár és Információs Központ szolgáltatási folyamatai és standardjai Feladat-központú szolgáltatási rendszer kialakítása: A könyvtár erısítse az intézmény iránti bizalmat, használja a hallgatókkal, oktatókkal való személyes kapcsolatot az oktatás segítésére, az intézmény presztízsének növelésére. A könyvtár feladata a releváns információs erıforrások elérhetıségének technológiai és tartalmi kifejlesztése (saját weblap, integrált könyvtári rendszer, stb.). Az információhoz való minél egyszerőbb hozzáférés biztosítása. A használók igényeihez alkalmazkodó nyitva tartás biztosítása. Gyors hozzáférés lehetıvé tétele a dokumentumszolgáltatás széles skálájához. Személyes segítségnyújtás a használók információs igényeinek kielégítéséhez. A fıiskolai hallgatók oktatók és külsı használók felkészítése az információkeresés és az információs menedzsment transzferálható képességeinek elsajátítására. Legyen a külsı használók számára a város dolgozószobája, az utca egyeteme és ugyanakkor virtuálisan is elérhetı tudástár. 7

8 Szakszerő szolgáltatások kialakítása és mőködtetése a felsıoktatásban az oktatás, a tanulás, a kutatás igényeinek való megfelelés. A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra hozott információt és adatot. Sokoldalú hozzáférés biztosítása a használók számára. Interaktív kapcsolat a felhasználókkal (jelenlegi és potenciális). Tanácsadás, segítség és képzés nyújtása az információs ismeretekhez, forrásokhoz. A könyvtárnak legyen tudományos, információintegráló szerepe a fıiskola tanszékei, kutatási egységei között. Országos és nemzetközi együttmőködés segítésével biztosítsa az információkhoz való egyetemes hozzáférést. Közösségszervezés és együttmőködés más könyvtárakkal, intézményekkel. A könyvtár és a tanszék/intézet együtt alakítsák a tanterveket, a könyvtári források és instrukciók annak részét képezzék. A tanszék a könyvtárat partnerként tekintse a tervezésben, a tananyagfejlesztésben. A felsıoktatási könyvtárnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a felsıoktatásban részt vevı valamennyi hallgató és oktató elsajátíthassa a korszerő információk használatát. Tanulmányai során a hallgatók, oktatók képesek legyenek hatékony, önálló információs kutatómunkára. A könyvtár készítsen marketingtervet a célközönség elérésére, a tudásközpont szerep fontosságának és értékeinek hangsúlyozására A város, a megye és a régió középiskoláival intenzívebb kapcsolat kialakítása mind az intézmények vezetıivel, mind az iskola diákjaival. Célunk az, hogy az iskolák jobban megismerjék a könyvtár szolgáltatásait, használják azokat az egyedülálló lehetıségeket (nyelvi labor, EU szakrészleg, kiváló nyelvi győjtemény), amelyekhez más könyvtárakban nem juthatnak hozzá. A középiskolásokat, mint potenciális kodolányis hallgatókat meg kell ismertetnünk ezekkel a lehetıségekkel. Információszolgáltatás, információkeresés Barátságos, nyílt és minıségi szolgáltatás a használók számára valamennyi szolgáltatási ponton. Írásos dokumentáció a könyvtár szolgáltatásainak, győjteményeinek, információs anyagainak használatáról. Könyvtárhasználat és információkeresés oktatása lehetıség szerint tantervbe építve, illetve fakultatív módon. Közhasznú ismeretek oktatása (pl. adóbevallás, elektronikus adminisztráció, stb.) tanfolyamok szervezése a nyelvi laborban. Középiskolai, általános iskolai csoportok fogadása a nyelvi laborban nyelvórák tartására, illetve egyéni tanulásra. A használók igényeinek megfelelı nyitva tartási idı biztosítása a hálózat valamennyi könyvtárában. Az állományban nem található dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés útján történı biztosítása a könyvár használói számára, kihasználva az Országos Dokumentumellátó Rendszer, az Ariel online másolatküldı szolgáltatás és a külföldi adatbázisok információit. A könyvtárközi kölcsönzéssel a hallgatók, oktatók és egyéb használók számára helybe hozza a könyvtár a dokumentumokat, ezzel is segíti a gyors információszerzést, irodalomkutatást és a kutatómunkát. Emellett jelentıs mennyiségő idıt takarít meg. Törekedni kell a még hatékonyabb, még gyorsabb elérésre természetesen ez mindig a partner könyvtártól függ. Könyvtárunk az MTA SZTAKI által kifejlesztett HunTéka integrált könyvtári rendszert használja. A HunTéka rendszer már eddig is számos fontos szolgáltatást nyújtott: katalogizálás, kölcsönzés, keresések, kimutatások, statisztikák, stb. A fejlesztık célja az, hogy a felhasználói igényekhez, problémákhoz igazodva bıvítsék a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat. A napi gyakorlat során felmerülı igényeket kell tehát belefoglalni a HunTéka további fejlesztési terveibe: 8

9 Állományellenırzési menü kidolgozása Elektronikus leltárkönyv vezetésére történı áttérés Lekérdezési listák és egyes keresı őrlapok bıvítése A különbözı oktatási központokban mőködı könyvtári hálózatunk fiókspecifikus igényeinek kidolgozása a HunTékában. Kiemelt fontossággal kezeljük a digitális tartalmak bevonását a HunTékába: e-books bibliográfiai szinten, pl. MEK tartalmak, folyóiratok és ezek aktualizálásának megoldása, a tananyagok analitikus feltárása a feltárás mélységének bıvítése. Meg kell oldani a HunTéka-webopac felületének keresı/súgó részletes leírását a fıiskolán oktatott nyelveken. Részvétel a kibıvített közös huntékás opacban HUNKAT. A könyvtár honlapját saját maga szerkeszti, amely arculatában egyezik a fıiskola honlapjával. A könyvtári honlap naprakész információkat tartalmaz, rugalmas szerkesztéső, alkalmazkodik az aktuális igényekhez. A honlapon található információk segítik a fıiskolai oktatást (például az egyes tantárgyakhoz tartozó link-győjtemények, az európai uniós oldal, adatbázisok elérhetıségei, stb.). Fejlesztési cél, hogy valamennyi oktatási központ fiókkönyvtára kapcsolódjon be egy integrált könyvtári portál építésébe, amely ezáltal a fiókkönyvtárak speciális tartalmait, információit is tükrözné. A honlap szerkesztését egy team fogja össze, amely a központi könyvtár és a forrásközpontok szakembereibıl áll. A Web 2.0 kifejezés az internetes világ megújulást jelzi, mely a web és a böngészı platformmá válását, a felhasználók aktív részvételét és együttmőködését, az internet-használat kiterjedését és ténylegesen mindennapivá válását jelenti. Ezekhez az új kihívásokhoz a könyvtári portáloknak is alkalmazkodni kell, internetes szolgáltatásainkat, megjelenésünket ehhez kell igazítanunk. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az online világban való jelenlétre, hiszen felhasználóink (a hallgatók) egyre inkább az online információszolgáltatásokat, az online tartalmakat részesítik elınyben a hagyományos dokumentumokkal szemben. Fontos elırelépést jelentene az interaktivitás hangsúlyozása és a naprakész, folyamatosan frissülı információk kínálása (akár hírlevelek, könyvtári blog formájában). Régóta mőködı, de egyre inkább mindennapossá váló könyvtári szolgáltatás a számítógépes keresés. Ennek jelentısége abban áll, hogy segítséget nyújt az olvasóknak a különbözı adatbázisok releváns tartalmainak megtalálásához. Napjaink információáradatában eligazítást tudunk adni bibliográfiák, lelıhelyforrások összeállításával. Könyvtárunk számos adatbáziselıfizetéssel rendelkezik, célunk a meglevı szolgáltatásaink fenntartása, népszerősítése, a full-textes, ill. a magyar nyelvő adatbázis-szolgáltatásaink bıvítése. A könyvtárban az információkereséshez az igényeknek megfelelı számban álljon rendelkezésre számítógép, legyen biztosítva a laptopok használata is. A középiskolások, ill. a fıiskola hallgatói számára a nyári hónapokban is biztosítjuk a nyelvi labor használatát egyéni vagy csoportos tanulás céljára, ezzel a lehetıséggel a nyelvvizsgára való felkészítést kívánjuk segíteni. A Kodolányi János Fıiskola újonnan felvett hallgatói számára névre szóló tájékoztatót küldünk a fıiskola valamennyi helyszínén mőködı könyvtár szolgáltatásairól. Kölcsönzés Minden könyvtárral ellátott helyszínen számítógépes kölcsönzési rendszer mőködjön, amelynek feltétele a megbízható és gyors hálózati rendszer. Közvetlen, online használói hozzáférés a saját kölcsönzési státusz nyilvántartásához. Teljes állományra kiterjedı, a használók által mőködtetett online rendelés lehetısége. 9

10 Törekedni kell az olvasói elıjegyzések átlagosan legalább 95%-ának teljesítésére. Csökkenteni kell az elıjegyzett dokumentum rendelkezésre bocsátásáig eltelt idıt. Optimális esetben ez nem lehetne több, mint 4 hét. Megértı, de határozott szankciókkal kell sújtani az olyan olvasókat, akik nem tartják be a kölcsönzési szabályokat. A számítógépes nyilvántartás adta lehetıségekkel élve meghatározott idıközönként ki kell győjteni a késedelmes olvasókat. Állománymenedzsment A könyvtár a dokumentumok győjtı, ırzı és tároló helye marad, de a győjtemény alakításánál figyelembe kell venni azt a tendenciát, hogy erıteljesen nı a digitalizált dokumentumok iránti kereslet, a hagyományoshoz képest. A helyben használat mellett biztosítjuk a távoli elérést is. (levelezıoktatás, távoktatás, otthoni hozzáférés). A fıiskola jelszóval védett belsı hálózatán hozzáférhetıvé kell tenni azokat a dokumentumokat, amelyek a tanulást, kutatást segítik, pl. folyóiratcikkek, szakdolgozatok, TDK, OTDK dolgozatok, segédanyagok. oktatást segítı digitális játékok. A játék mint oktatási eszköz a tanulási képességeket, a stratégiai tervezést fejlesztı szocializációs eszköz. Ezeket az anyagokat minden oktatási helyszín könyvtárában biztosítani kell. Tartalomszolgáltatás, digitalizálás A korszerő információs szolgáltatás fontos eszköze a tartalomszolgáltatás és az oktatáshoz szükséges anyagok digitalizált formában való biztosítása a használók részére. A könyvtár feladata, hogy nyilvántartsa és rendelkezésre bocsássa azokat a forrásokat, ahol digitalizált tartalmak találhatók (Magyar Elektronikus Könyvtár, Neumann Ház, stb.). Ezenkívül a fıiskola jelszóval védett zárt hálózatán tegye hozzáférhetıvé a hallgatók és oktatók számára a tananyagokat, a szerzıi jogok figyelembevételével. Meg kell határozni a digitalizálható tartalmak körét. A központi könyvtár és a forrásközpontok állományának folyamatos vizsgálata az oktatásban részt vevık számának, igényeinek figyelembevételével. Rugalmas, gazdaságos és felhasználóbarát ellátó rendszer mőködtetése. A források optimális kihasználása érdekében a győjtemények, az anyagi és az emberi erıforrások összehangolása. A dokumentum-ellátás, győjteményfejlesztés területén folyamatosan figyelembe kell venni a fıiskola stratégiai irányvonalát, a hallgatók számának alakulását, az olvasói igények változását, az új szakok, képzések tankönyvigényét. A beszerzés forrásai: a fıiskola költségvetésében biztosított összeg pályázatok, kiemelten a más intézményekkel közös pályázatok, régiós és európai uniós források felkutatása konzorciumok létrehozása hazai és külföldi fıiskolai és egyetemi könyvtárakkal adatbázisok elıfizetésére (pl. Scopus folyóirat adatbázis) a könyvtár saját bevétele A könyvtár intézményi archiváló szerepe Szabályzatban rögzíteni kell azoknak a dokumentumoknak a körét, amelyeket a könyvtár győjt és archivál: a fıiskola történetének dokumentumait (írásos és digitális formában), speciális dokumentációs különgyőjtemények dokumentumait (Európai Dokumentációs Központ, KJF Irodalmi Ház, konferenciaanyagok, autizmus, stb.), a Kodolányi János Fıiskolához tartozó kutatócsoportok, intézetek tudományos kiadványait, adományokat (pl. partnervárosok kiadványait), Kodolányi János életének, munkásságának dokumentumait, 10

11 a fıiskola fényképgyőjteményét, a könyvtár történetére vonatkozó anyagokat, iratokat, konferenciák elıadásait, a fıiskola saját kiadványait (tankönyv, jegyzet, konferenciaanyagok, egyéb), fıiskolai szakdolgozatok, TDK, OTDK dolgozatok ırzése, feldolgozása, archiválása. A szakdolgozatok, portfóliók tartalmi és formai követelményeit a Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzata tartalmazza. A szakdolgozatokat 2007-tıl elektronikus formában is tárolja a könyvtár, amelyeket a hallgató töltenek fel a fıiskola erre kialakított internetes Digidok felületre. (http://digidok.kodolanyi.hu) A digitalizált tárolás lehetıvé teszi a szakdolgozatok bármely helyszínrıl való elérését (csak a képernyırıl történı olvasást), biztosítja a diplomamunkák védelmét, és helytakarékos. Tervszerű állományapasztás A könyvtári állomány folyamatos felülvizsgálatával és az intézeti ajánlások figyelembevételével ki kell vonni az állományból az elavult és feleslegessé vált példányokat. A fölös példány jegyzékeket a Könyvtári Intézet honlapján a vonatkozó rendelet szerint kell köröztetni egyéb könyvtárak részére. Az apasztási politika révén megakadályozható, hogy a győjtemények minimális felesleges, idejét múlt dokumentumot tároljanak. Humán erőforrás menedzsment Cél: a könyvtári személyzet és a könyvtár használói közötti aktív párbeszéd, kommunikáció biztosítása. Az erıforrások hatékony elosztásának és felhasználásának segítése. A könyvtárosok (információs szakemberek) fı feladata az információ szerzése, rendszerezése, feltárása és archiválása. A könyvtári munkatársak folyamatos képzése, az új technikai eszközök, website-ok, keresıprogramok megismerésére és a hallgatók munkájának segítésére. A megfelelı tanulási környezethez nélkülözhetetlen a jól képzett, informatikus-könyvtárosi ismeretekkel, készségekkel rendelkezı, állandóan rendelkezésre álló szakembergárda (pl. távoli elérés biztosítása), amely segít eligazodni az információk tömkelegében, megtanítja a számítástechnikai eszközök használatát, tájékoztatást ad helyben vagy online. A tervszerő személyzeti munka, a humán erıforrásokkal való ésszerő gazdálkodás megköveteli, hogy a könyvtár céltudatosan fejlessze munkatársi gárdáját, elısegítse képzésüket, továbbképzésüket. A jó munkahelyi légkör, a motivált kollektíva, az anyagi és erkölcsi megbecsülés a minıségi teljesítmény záloga. Az innovatív képességek felhasználása, az egyénre szabott feladatok közös megtalálása erısíti a munkatársak kötıdését a könyvtárhoz és az intézményhez. A rendszeres munkaértekezletek célja a belsı kommunikáció erısítése, ezért szükséges minden megbeszélésrıl feljegyzést készíteni és ben eljuttatni mindenkinek. Az értekezletek célja a konstruktív beszélgetés, az új ötletek, tapasztalatok átadása. A könyvtár éves munkatervet és beszámolót készít, amelyhez minden munkatárs megírja a saját területére vonatkozó anyagot. Az elvégzett munka ellenırzése legyen folyamatos, problémamegoldó és konstruktív. Az oktatási és kulturális miniszter 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelete alapján, amely a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról szól, el kell készíteni a könyvtár hétéves továbbképzései tervét, és az éves beiskolázási tervet. A tervezést az alábbi szempontok figyelembevételével végezzük el: a korábbi továbbképzési ciklus elemzése, eredmények és hiányosságok számba kell venni a továbbképzésre javasolt munkatársakat 11

12 közösen ki kell választani azokat a képzéseket, amelyek a könyvtári munka szempontjából fontosak és hiányt pótló területek támogatni kell az intenzív nyelvtanulást és a nyelvvizsga letételét A fıiskola intézetein dolgozó oktatók tájékoztatása a könyvtári újdonságokról, elérhetı adatbázisokról bemutatók, tréningek szervezésével. Használók igényeinek figyelembevétele A könyvtárosok a szolgáltatások alakításakor vegyék figyelembe a használók (kockázatviselık) sokféleségét (pl. külföldi hallgatók), egyéni vagy csoportos tanulási igényét, a külsı és belsı használók eltérı könyvtárhasználati szokásait. A különbözı tanulási stílusok, a használók sokféle szükségletei alapján a könyvtárhasználók minden kategóriájának más és más támogatást kell nyújtani, ehhez szükséges a könyvtárosoknak kommunikációs, mentálhigiénés, stb. tanfolyamokon való továbbképzés biztosítása. A fıiskola vezetése számára döntés-elıkészítı információkat, jogszabályokat, egyéni szakterültek szerinti tájékoztatást, gyors, pontos adatokat kell szolgáltatni. Az oktatók részére rendszeres szakirodalmi tájékoztatást kell nyújtani. A fıiskola gyakorlóintézményeként mőködı Kodolányi János Középiskola könyvtári ellátása fokozott figyelmet igényel. Itt is szükség van a gimnázium tananyagának és specializációinak ismeretére. A fıiskola és a gimnázium könyvtára szoros munkakapcsolatban dolgozik, a középiskolában is a HunTéka integrált számítógépes könyvtári rendszer bevezetését tervezik. Monitoring A központi könyvtár és a hálózatához tartozó forrásközpontok munkájának értékelési szempontjai: éves statisztikai jelentések negyedéves kimutatás az állománygyarapításról (intézetenként és egységenként) könyvtárközi kérések alakulása (teljesített nem teljesített, okok feltárása) pályázati tevékenység kapcsolat a könyvtárakkal és a fıiskola egységeivel használói elégedettség mérése (hallgatók, oktatók, külsı használók) hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer áttekintése infrastruktúra megfelelısége és hatékonysága mérése A könyvtári munka önértékelését az egész hálózatra vonatkozóan tervezzük elvégezni, és az egyes forrásközpontok is értékelik saját tevékenységüket. Közösségi szolgáltatásokkal és a felnıttképzés támogatásával (távoktatás) segítse a hallgatók munkahelyszerzését, a foglalkoztatottság javítását, az esélyegyenlıség megteremtését. 12

13 13

14 4. A könyvtár fejlesztésének külső és belső környezeti meghatározói Az évi CXL. törvény meghatározza a könyvtárak helyét és szerepét: Az információs társadalom és a demokratikus jogállam mőködésének alapfeltétele a könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetık. A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai jelentıségő. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia. 1. A külső környezet elemzése Az információs társadalom térhódítása: Az információs társadalom elırehaladása számos olyan tömegmérető elterjedést jelentı technológiát eredményez, mint a WEB 2.0. elterjedése, ami alapjában alakítja át a könyvtári fogyasztói szokásokat, a könyvtáros és a könyvtárhasználó kapcsolatát interaktívvá szervezi. A print on demand kiadási rendszer, amely a könyvtári győjteményszervezés kérdéseit is átalakítja a felnıttoktatási technológiák átalakulása, amelyek az adatbázisokra épülve, új elemeket, módszereket is alkalmaznak. A felsıoktatást érintı demográfiai trendek: A felsıoktatás Magyarországon is fiatal korosztályokat érint, akik felkészültebbek az infotechnológiában, ugyanakkor olyan új csoportok is bekerülnek, akiknek általános ismeretszerzési képességei gyengébbek. Általánossá válik az online elérhetıség. Megjelenik az érettebb korosztály olvasóként. Számos fejlett országban a felsıoktatást 90-95%-ra kívánják kiterjeszteni a megfelelı korosztályban. A felsıoktatást érintı kockázatviselıi trendek: A könyvtárak fenntartását lehetıvé tevı források átalakulnak, csökken az állami, megerısödik az EU-s forrás, nagyobb mértékővé válik a céges, szervezeti igények révén a céges források száma. A felsıoktatást érintı fogyasztói trendek: A fogyasztói trendekben az egyéni könyvtárhasználat mellett megjelenik a közösségi könyvtárhasználat, a közösségi facebook, az interaktív használat, az online kurzusokhoz kötıdı használat. Megváltozik a szürke irodalom összetétele, beemelıdnek olyan új elemek, mint a hallgatói és az oktatói portfóliók, stb. A könyvtári győjteménymenedzsment folyamatainak megváltozása: A könyvtáraknak nem csupán győjtenie, vásárolnia kell a dokumentumokat, hanem a felsıoktatási könyvtárakban megnıtt az igény a saját források, dokumentumok elıállítása iránt is, tehát a 21. század könyvtárában hangsúlyossá válik az információtermelés. Másrészt a leszőkült források miatt a kurrens folyóiratok, könyvek beszerzése csak hálózati beszerzéssel biztosítható. A fenntartható győjteménymenedzsment a hálózati könyvtáraknak kedvez. A felsıoktatási intézmények szakjainak változásából fakadóan, a szakok életciklusának megfelelıen újabb és újabb fejlesztési igények léphetnek fel, amelyekre a felkészülés nem egyszerő. A felsıoktatási könyvtári tereket érintı változások: A felsıoktatás a hallgatói trendek változásaiban (nappali/levelezı/távoktatás) eltérı olvasói, eltérı olvasóhelyi (tényleges és virtuális) szükségleteknek kell, hogy megfeleljen. Egyre inkább a személyre szabott virtuális könyvtári olvasóhely jelenik meg igényként, amelyben a hallgató a szaknak, szakiránynak megfelelı források, dokumentumok között kell, hogy navigáljon. Másrészt a korábbi informatikai tantermek is könyvtári olvasóteremként kell, hogy funkcionáljanak, ahol az online könyvtári szolgáltatások bekapcsolhatók az oktatói-tanulói munkába. Pédául a szociális jog oktatása a könyvtárban. 14

15 A könyvtári humán erıforrás megváltozása iránti igény: A könyvtárakban megnıtt a szakmaismerettel bíró könyvtárosok szerepe és funkciója, másrészt a könyvtárosokat illetıen megnıtt az információs írástudás oktatásának képessége iránti szükséglet, harmadrészt megjelent a tartalomfejlesztés, az online kiadói tevékenység képessége, mint szükséglet, negyedszer a könyvtárak minıségirányítási folyamatai alapvetı minıségmenedzsment ismereteket igényelnek a könyvtárosoktól. A könyvtári minıségi és innovációs folyamatok: A könyvtári folyamatokban az innováció számos területen megjelenik, szükség van a könyvtári innováció menedzselésére is. 2. A felsőoktatási könyvtárak 21. századi víziójának meghatározó elemei A könyvtár az információs társadalom alapintézménye. A 21. század könyvtára megtartja alapértékeit: a dokumentumok szakszerő győjtése, feltárása és a használóhoz való juttatása, de szolgáltatásait a 21. századi használó infrastrukturális igényeihez igazítja (elérhetıség, digitalizálás, stb.). A könyvtár az oktatási intézménnyel együttesen felelıs az információs kultúra elsajátításáért, elterjedéséért. A fıiskolai, egyetemi könyvtárakat a kutatásokhoz is szoros kapcsolatok főzik, elsısorban az intézményben folyó kutatómunkát segítik és támogatják. A könyvtár tevılegesen részt vesz az egész életen át tartó tanulás stratégiájának, munkaprogramjának megvalósításában. Az intelligens tanulási terek létrehozásának, mőködtetésének legtermészetesebb közege a funkcionálisan jól mőködı, tudásmenedzselı könyvtár. A hallgató nem csak a tudásra éhes, hanem az értelmezésre, és kultúrára is. A könyvtár nemzetközi információs pont: a globális információk elérési helye. A könyvtárnak (könyvtáraknak) be kell győjteniük a saját intézményük, a városban, a régióban mőködı egyéb szervezetek képzési formáit, leírásait, alapvetı szakirodalmát, adatokat arról, az egyes modulokat hányan tanulják egy-egy kurzusban és milyen képzési formában vesznek részt. Tehát az állománygyarapítást, győjteményszervezést új alapokra kell helyezni. A könyvtárak élen járnak az informatika alkalmazásában. Ez is predesztinálja ezeket az intézményeket arra, hogy tevılegesen részt vegyenek az egész életen át tartó tanulás stratégiájának, munkaprogramjának megvalósításában. Az intelligens tanulási terek létrehozásának, mőködtetésének legtermészetesebb közege a funkcionálisan jól mőködı, tudásmenedzselı könyvtár, ahol egy helyen biztosítva van a mővelıdést, rekreációt, tanulást, kutatást szolgáló irodalom az internet-erıforrások igénybevételének lehetıségével együtt. 3. A felsőoktatási könyvtárak minőségirányítási nézőpontjai A felsıoktatási könyvtárak a közmenedzsment rendszereiben többnyire az ún. CAF modellt követik, ami az EFQM rendszerének egyfajta könnyített változata. A felsıoktatási intézmények könyvtárai nem önálló jogi személyiségek, minıségirányításuk az intézmény által kiválasztott modell szerint alakul mint egységé. A felsıoktatási intézményi könyvtárak minısége fontos eleme a MAB minıségügyi szabályozása, mivel a szaki elıírásoknak tartalmi megfelelése meghatározó lehet. A könyvtári szolgáltatások minıségét alapvetıen meghatározza a szakvezetés, a tanszékek és a könyvtári munkatársak együttmőködése. A hazai felsıoktatási könyvtárakban megjelent és beindult a Minıség 21 program, amely a CAF alapján az önértékelések elvégzéséig hozott eredményeket. A nemzetközi felsıoktatási könyvtári minıségcélok mérhetı eredményeket, és célokat is kitőznek. 15

16 5. A könyvtár SWOT elemzése A KJF KIK SWOT elemzése nézıpontjai Erısségek Mit csinálunk kivételesen jól? Milyen elınyeink vannak? Milyen értékeink és forrásaink vannak? Mit tekintenek a könyvtárhasználók fı erısségünknek? Gyengeségek Mit csinálhatnánk jobban? Mibıl van a legtöbb panasz? Miben vagyunk sebezhetık? Lehetıségek Milyen lehetıségekrıl tudunk, és mit nem használunk ki? Vannak -e olyan új trendek, amiket kihasználhatunk? Fenyegetések A gyengeségeink kritikusan sebezhetıvé tesznek bennünket? Milyen külsı blokkoló tényezık akadályoznak bennünket? Milyen fenyegetı változások nehezítik meg a fenntarthatóságot? Mennyire hat ránk a gazdasági recesszió következménye? 16

17 17

18 6. A KJF Könyvtár és Információs Központ stratégiája A KJF Könyvtár és Információs Központ fejlesztésének stratégiai keretei A könyvtár jövıképének kialakítása szorosan összefügg a fıiskola stratégiai fejlesztési programjával. A Kodolányi János Fıiskola a hazai felsıoktatás vezetı non-profit intézményeként országos szerepkörő, nemzetközi képzési orientációjú, alkalmazott kutató egyetemmé kíván válni. A KJF küldetése, hogy hozzájáruljon az európai felsıoktatás versenyképességéhez, a magyar felsıoktatás nemzetközi integrációjához. A könyvtár szolgáltatási modellje A könyvtár stratégiai tevékenységi magja A könyvtár győjteménye a KJF szakjaihoz kapcsolódó képzések szakdokumentációja, és az ehhez tartozó tudományterületi győjtıkör. A könyvtár fı célcsoportja a székhelyen és telephelyeken a fıiskolai hallgatói és oktatói közösség. A könyvtár finanszírozásában fejleszteni kell nemcsak a fenntartóra kerülı hányadot, pályázatok, adományok, egyéb üzleti fejlesztések révén. A könyvtár használóközpontú könyvtár A könyvtári szolgáltatások eltérı használati csoportokra: nappali, levelezı, távoktatásos, FSZ, BA, MA, doktori és felnıttképzésben részt vevı, valamint helyi társadalmi csoportokra specializáltak. A használókkal való kapcsolattartás 1. Könyvtári tagság 18

19 2. Napi látogatás, online látogatás 3. Ügyfélszolgálat 4. Olvasótermi jelenlét 5. Virtuális ügyfélszolgálat 6. Virtuális olvasóterem 7. Szociális média 8. Az árpolitika Értéklánc Az értékláncot a könyvtári teljesítmény elıállításához kapcsolódó kérdések jelentik. 1. A tanszékek képzési programjaihoz tartozó tantárgyak szakirodalmi megalapozottsága és a tantárgyi irodalomjegyzék minısége 2. A dokumentumbeszerzés, elıfizetés 3. A nyilvántartási rendszer fejlettsége és instrukciós minısége 4. A könyvtár hibrid jellege: hagyományos és digitális jelleg 5. A könyvtári dokumentáció feldolgozottsága 6. Az igények kielégítése gyorsasága 7. Az ügyfélszolgálatok tanácsadási minısége 8. A könyvtár hálózati rendszere, az ún. direct borrowing, a fiókkönyvtárakba való gyors leszállítás 9. A tagság megtartása a végzést követıen is 10. A technológia szinten tartása Együttmőködések 1. Tanszékekkel 2. Felsıoktatási könyvtárakkal 3. Helyi könyvtári rendszerrel 4. Szakfelügyelettel 5 Szakszolgálatokkal, OSZK, könyvtárközi kölcsönzés, beszerzés 6. Hálózati tagságok A jövıre vonatkozó koncepciók A KJF könyvtára alapvetıen a digitális modellek felé kíván elmozdulni, a jövendı szakok esetében a digitális adatbázisok, online tankönyvek, print-on-demand modellek, új dokumentumformák, a közösségi kapcsolattartás a követendı irány. A Web 2.0. és egyéb alkalmazásokkal az interaktív könyvtári modell a megcélzott hálózati jellegő könyvtár, amelyben a virtuális képzési tagozatok is önálló hálózati elemet jelentenek. Humántıke A könyvtár a felsıoktatás jelenlegi trendjeiben az alacsony személyzeti létszám, a rugalmas tanszéki szakértık, a hallgatói gyakornoki foglalkoztatás révén kívánja célkitőzéseit megvalósítani. Mottó Mindig a legjobbak között A könyvtár küldetése A KJF Könyvtár és Információs Központ küldetése, hogy támogassa a fıiskola oktatási, kutatási tevékenységét, hozzájáruljon annak intellektuális gazdagsága növekedéséhez, győjtse, szervezze, ırizze meg, tegye elérhetıvé a fıiskola képzési és kutatási területeit érintı 19

20 gazdag és egyedi forrásanyagot, kapcsolja azt a szakmai közösségek rendszerébe, integrálja a fıiskolát a nemzetközi tudáshálózatokba. Víziója A KJF Könyvtár és Információs Központ szerepköre, hogy az oktatás, tanulás, kutatás területén meghatározó partnere legyen a tanszékeknek és kutatóegységeknek, járuljon hozzá az oktatók, kutatók, hallgatók tudásra, ismeretekre, információkra építı szakmai kommunikációjához. A könyvtár legyen képes világszínvonalú forrásokhoz, győjteményekhez elérhetést nyújtani, olvasói terei legyenek alkalmasak intellektuális felfedezésekre, szakmai véleménycserékre. A képzési területeket illetıen felkészült szakértıi személyzetével a tanszékekkel, a hallgatókkal, a kiadókkal való kapcsolatépítés centruma legyen. Járuljon hozzá a KJF oktatási programjainak, szakjainak kiválóságához, a hallgatók, oktatók, használók intellektuális növekedéséhez. Értékek A könyvtár és információs központ tevékenységét meghatározó alapvetı értékek a következık: Integritás az intézmény képzési célkitőzéseivel A könyvtár a KJF képzési programjaiban megfogalmazott pedagógiai módszertani alapelvek alapján, a szaki struktúra változó igényeinek megfelelıen szervezi győjteményét és információs dokumentumait. A könyvtár a KJF egyéb oktatási és kutatási információs rendszereivel integráltan szervezi dokumentumait (távoktatási, Moodle, stb. források). A képzési és kutatási programokat érintı dokumentumok fejlesztése a tanszékek és a könyvtár együttes felelıssége. A könyvtár fejlesztése kooperatív tevékenység eredménye A KJF szakmai közösségei (tanszékek, oktatók, kutatók, hallgatók, végzett hallgatók) elkötelezettek a könyvtár fejlesztése iránt, amit szakmai dokumentumok közösségi szintő elérhetıvé tételével, egyéni és egyéb önkéntes adományokkal is támogatnak. A KJF kiadói, könyvtári információs, könyvesbolti szolgáltatási tevékenysége a szinergiahatásokat kell, hogy szolgálja. A könyvtár a fıiskola intézményi és saját szakmai hálózatai révén fejleszti az elérhetı forrásokat. Elkötelezettség a kiváló szolgáltatások folyamatos biztosítására A KJF Könyvtári és Információs Központja a KJF minıségirányítási rendszerébe illesztve fogalmazza meg minıségfejlesztési célkitőzéseit, amelyek között alapvetı a szakok információs minıségének kiválósága. A könyvtár rendszeresen méri a szaki képzési és kutatási, oktatói, hallgatói, kutatói szükségleteket és igényeket, amelyeket minıségcélokba emelve kíván megvalósítani. Elkötelezett a könyvtári folyamatok folyamatos javítása mellett, a könyvtári háttérfolyamatok, az ügyfélszolgálat összhangja és hatékonysága, eredményessége, a tanszékekkel való koordináció folyamatos fejlesztése mellett. A Könyvtári és Információs Központ elkötelezett a könyvtári könyvtárosok, egyéb alkalmazottak tudása és kompetenciája folyamatos fejlesztése mellett. Kreativitás, inkluzivitás, nyitottság és rugalmasság A könyvtár célja, hogy a használók változó szükségleteinek és igényeinek innovatív megoldásokkal, szolgáltatásokkal, rugalmassággal feleljen meg. 20

A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013

A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013 A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés... 3 2. A könyvtár átfogó célja, jövőképe... 3 3. Környezeti hatások bemutatása... 4 4.

Részletesebben

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra

A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár stratégiai terve a 2008-2013 közötti idıszakra A szigetvári Városi Könyvtárnak, mint 56 éves története során oly sokszor 2008-tıl is új társadalmi kihívásokkal

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK Készítette: Fenyvesi Judit 2016. Elhangzott a Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében c.

Részletesebben

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdıív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A yvtár elérhetıségei A fenntartó Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetıségei jellege 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM azonosítója

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül

- átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának javításán keresztül TÁMOP Társadalmi Megújulás Operatív Program - a munkaerıpiac kínálati oldalára irányuló intézkedések, az emberi erıforrások fejlesztése - átfogó cél: munkaerı-piaci aktivitás növelése a humán erıforrás

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Békés Városi Könyvtár Békés, Széchenyi tér 4. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy rögzítse

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete. a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről 1 1. melléklet a /2013. számú előterjesztéshez Az emberi erőforrások minisztere /2013. ( ) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. A MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR HÁLÓZATI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára

Magyar Mezıgazdasági Múzeum Könyvtára MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5., Pf. 129. Tel: (36-1) 364-0071 Fax: (36-1) 364-0076 E-mail: foigazgato@mmgm.hu Honlap: www.mmgm.hu Magyar Mezıgazdasági

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. számú melléklet POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRI GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Készítette: Pataki Sándorné Szathmáry Péterné könyvtáros ISKOLAI KÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT A Pollack Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására

Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Tudásbázis és disszemináció a Nyugat-magyarországi régióban az oktatás hatékonyságának javítására Barki Katalin projektmenedzser bkati@sek.nyme.hu A pályázati program "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szerv: 1. Neve: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: Bródy Sándor Könyvtár 4. Székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 16. 5. Az intézmény

Részletesebben

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport)

Oktatást és tanulást támogató elektronikus Szakkönyvtári Partner Portál (e-szapport) Partner Portál??? Üzleti alapú Szolgáltatás alapú (Szolgáltatók és szolgáltatások összegyűjtése az használók segítségére) A konzorcium Eszterházy Károly Főiskola (konzorciumvezető) Egri Hittudományi Főiskola

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND

INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND INFORMÁCIÓS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI REND 1. oldal összesen a(z) 7 oldalból KÉSZÍTETTE : Megyeri Stefánia MÓDOSÍTÁSRA KÖTELEZETT : IGEN/NEM VERZIÓ : 1 ÁLLAPOT : Végleges DOKUMENTUM DÁTUMA : 2009. október 1.

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók

1. A Könyvtárra vonatkozó általános tudnivalók A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Könyvtára (a továbbiakban Könyvtár) Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésekor az alábbi törvények és rendeletek előírásait vettük figyelembe: a kulturális

Részletesebben

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája

A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár. A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája A nemzetiségi és határon túli tankönyv- és médiatár A Pedagógiai Könyvtár tankönyvgyűjteményi stratégiája OFI - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum A Magyar Pedagógusok Háza Információs központ, országos tudományos

Részletesebben

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban

Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban Informatikai kommunikációs technikák a beszállító iparban A FLUID-WIN projekt Nyertes projekt az EU 6. Kutatás fejlesztési és demonstrációs keretprogramjában Prioritás: Információs Társadalom Technológiák

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai irodalom a NymE SEK Könyvtárában

Pszichológiai és pedagógiai irodalom a NymE SEK Könyvtárában Pszichológiai és pedagógiai irodalom a NymE SEK Könyvtárában Tematikus könyvajánló?? avagy a pedagógiai olvasás és tanulás útjai Gerölyné Kölkedi Éva könyvtári szakértı, NymE RPSZKK 2010. november 4. A

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban

A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban A jog útvesztőjében, avagy hogyan legyünk naprakészek a könyvtárakat érintő törvények változásaiban Dr. Kenyéri Katalin EMMI Könyvtári és Levéltári Osztály 2016. A könyvtárosok, mint információközvetítő

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd

Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd Az önértékelés területei Szentgyörgyi Szilárd Az akkreditációs folyamat alapelemei: Pannon Egyetem Napja minıségre vonatkozó (rendszeresen karbantartott) adatok bemutatása; önálló analízisre épülı önértékelés;

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014

Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 2014 Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára Zárt Forgalmú Tudományos Szakkönyvtára Státusz: Véglegesített pénzügyi adatok nélkül (kitöltő) 214 Alapadatok Az adatszolgáltató Magyar Nemzeti Levéltár

Részletesebben

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban

Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Hogyan segítheti a fenntartható fejlıdés mágikus hármasa a kézmőipari vállalkozásokat? Értékfenntartó gazdálkodás az európai kézmőiparban Gál Zsuzsanna projektkoordinátor LEONARDO projekt Szeged, 2009.

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-7/2012. MELLÉKLET: 1 DB TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Kodolányi János Fıiskola között Együttmőködési

Részletesebben

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár

I formá m ció i s s t ársa s da d lo l m Ált l a t lá l nos s t u t dniva v ló l k B F D. B a B kon o yi P é P t é er c Fıi ı sk s ol o a l i tanár Általános tudnivalók BMF Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.10.15. BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens BME c. fıiskolai tanár BMF igazgató helyettes MTA SZTAKI Bemutatkozás EU

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben