A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája ( ) Készült a TÁMOP / projekt részeként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája 2007 2013 (2010 13) Készült a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029 projekt részeként"

Átírás

1 A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szervezeti és minıségstratégiája ( ) Készült a TÁMOP / projekt részeként 1

2 Tartalom 1. A stratégia készítésének módszerei A szakfelügyelık kiegészítı, értékelı, összegzı megállapításai, javaslatai... 3 Helyzetkép A KJF Könyvtár és Információs Központ szolgáltatási folyamatai és standardjai... 7 Információszolgáltatás, információkeresés... 8 Kölcsönzés... 9 Állománymenedzsment Tartalomszolgáltatás, digitalizálás A könyvtár intézményi archiváló szerepe Tervszerő állományapasztás Humán erıforrás menedzsment Használók igényeinek figyelembevétele Monitoring A könyvtár fejlesztésének külsı és belsı környezeti meghatározói A külsı környezet elemzése A felsıoktatási könyvtárak 21. századi víziójának meghatározó elemei A felsıoktatási könyvtárak minıségirányítási nézıpontjai A könyvtár SWOT elemzése A KJF Könyvtár és Információs Központ stratégiája A KJF Könyvtár és Információs Központ fejlesztésének stratégiai keretei A könyvtár szolgáltatási modellje Mottó A könyvtár küldetése Víziója Értékek A könyvtár fejlesztésének stratégiai irányai között a BSC térkép alapján Fenntartható finanszírozás A könyvtárhasználók elégedettsége növelése A könyvtári szolgáltatások fejlesztése A könyvtári szervezet fejlesztése. tanuló szervezet, növekedés A könyvtár minıségfejlesztési stratégiai programja A könyvtári mutatószámok a stratégiai teljesítmény vonatkozásában

3 1. A stratégia készítésének módszerei A stratégiai terv a Kodolányi János Fıiskola stratégiai tervének, a Tudományos Titkárság stratégiából fakadó operatív feladattervének, az országos könyvtári szervezet stratégiai terveinek és a Könyvtári Osztály portálprogramjában megfogalmazott célkitőzései alapján készült. A felülvizsgált dokumentum alapját a KJF júniusi paradigmaváltás dokumentuma, illetve az NEFM minıségügyi célkitőzései, a minıségi díj pályázatban megjelentetett követelmények jelentik. Általánosan megfogalmazva a stratégiai tervezés kétféle szerepet tölt be, egyrészt a szervezetet a környezetéhez viszonyítja (a könyvtár használói, a fıiskolai környezet, külsı használók), másrészt a szervezet számára egységet biztosít, irányt szab. A könyvtár új stratégiai dokumentumának válaszolnia kell a évi pénzügyi, hitelpiaci, nemzetgazdasági válság adta kihívásokra, azok fıiskolát, fogyasztót és a könyvtári szektort érintı következményeire, valamint a felsıoktatási szektor egészét érintı trendekre és minıségi célkitőzésekre. A könyvtár vezetıje 2006-ban elkészítette az elsı könyvtárfejlesztési stratégiát. Azonban a stratégia nem került elfogadásra, hanem a könyvtári beszámoló részét képezte a szakmai felügyelet munkájához. Az értékelés alapját a külsı szakfelügyeleti megállapítások képezték. A stratégiakészítés konzultációs beszélgetésekhez kapcsolódott: 1. Részletes konzultáció a könyvtár megbízott vezetıjével, Koloszárné Horinka Valériával. 2. Részletes konzultáció a könyvtár felügyeletét ellátó új rektorhelyettessel, Ujváry Gáborral. 3. A folyamatos hallgatói vélemények felhasználása. 4. Részletes konzultáció a rektorral, Szabó Péterrel, a vezetés könyvtárat érintı várakozásait illetıen. 5. Konzultáció a távoktatás vezetıjével, Hoffmann Orsolyával. 6. Konzultáció a siófoki oktatási központ vezetıjével, Berta Ákossal. 7. Konzultáció a budapesti oktatási központ vezetıjével, Németh Majával. Helyzetkép 2. A szakfelügyelők kiegészítő, értékelő, összegző megállapításai, javaslatai A Kodolányi János Fıiskola a hazai felsıoktatás számos más tagjával ellentétben nem múltbeli hagyományai miatt elismert oktatási intézmény. Fennállásának rövid ideje ellenére (alapítva: 1992, fenntartója a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által létesített Önálló Fıiskolai Közalapítvány) az elsı tanévi 147 diák után ma már fıs hallgatólétszámmal dicsekedhet. Térhódítását jellemzi, hogy Budapesten, Siófokon, valamint Nyíregyházán, és Orosházán is kihelyezett karokat mőködtet, legutóbb pedig Ausztriában, Fürstenfeldben létesített oktatási központot. Minıségelvő oktatási rendszere melynek alapja az egységes pedagógiai modell alkalmazása az olvasáskultúra fejlesztését tartja szem elıtt. Így nem véletlen, hogy a modell szerves része a Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának szolgáltatásrendszere is. A Központi Könyvtár állományának kialakítása az egykori MSZMP Oktatási Igazgatóság könyvtárának használható győjteményrészével indult, amelyet az elsı oktatni kívánt szakok témakörének megfelelıen, nagy ütemő (évi kötetes) állománygyarapítás követett. 3

4 Mindezek mellett a tárgyalt idıszakban 18 sikeres pályázaton is támogatást nyertek. Az Európai Unió Dokumentációs Központjaként e témában különgyőjtemény birtokosa és szolgáltatója. A központi telephelytıl, Székesfehérvártól távol létesített oktatóhelyek születésekor természetes követelmény volt a letéti könyvtár, mint az oktatást közvetlenül kiszolgáló egység egyidejő létesítése. A szervezés és az irányítás kezdettıl a Központi Könyvtár feladata. A 2004-ben átadott új Központi Könyvtár 800 m 2 -en 100 férıhelyet kínál olvasóinak, amelyhez közvetlenül csatlakozik a 20 férıhelyes interaktív nyelvi labor/oktatóterem. Ez utóbbi internet-csatlakozással rendelkezı számítógépekkel teljesen felszerelt, melyet az oktatás szünetelésekor az olvasók is igénybe vehetnek. A nagy könyvtári olvasóteremben további 34 számítógép, 3 nyomtató és 2 lapolvasó mőködik. Az állomány az utolsó statisztikai adatok alapján több mint könyvtári egység, a kurrens folyóiratok száma 314. Széles a dokumentumtípusok skálája is, hiszen az oktatott tárgyak természetéhez igazodva térkép, hangkazetta, CD, DVD, és mások is képviselik azokat. A Kodolányi Fıiskola Központi Könyvtára kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Okiratok A fıiskola alapító okirata szabályosan utal a könyvtár létesítésére. Intézményi szervezeti és mőködési szabályzatának melléklete a könyvtár saját SZMSZ-e, amely a törvényi követelményeknek megfelelıen tartalmazza a pontos azonosító adatokat, az alaptevékenységeket, utal a győjtıkörre, amelynek részletes meghatározását külön mellékletben rögzíti. A mőködés személyi feltételeinek leírását a könyvtár szolgáltatásainak felsorolása, igénybevételének módja követi, majd a Fıiskolai Tanács záradéki kiegészítése utal a hálózati feladatokra, és kiegészítı feladatként az Európai Dokumentációs Központ mőködtetését jelöli meg. A könyvtári SZMSZ-hez kapcsolódik a Győjtıköri leírás, és az állomány ellenırzésének módját rögzítı szabályzat is. A Könyvtárhasználati szabályzat nem egyszerően utasítások és tilalmak sorozata, hanem nyomtatott változata többnyelvő, udvarias hangú részletes tájékoztatás a könyvtár minden győjteményérıl, szolgáltatásairól, díjairól, és természetesen a szükséges korlátozásokról is szól. A szabályzat internetes változatán kívül a küldetésnyilatkozat, és stratégiai terv is megtalálható a honlapon. Az elıbbibıl az információs közjó intézménye, a nyilvános könyvtári ellátás színtere, az intézményi tudás forrása és ırzıje, egységes szolgáltatói kultúrát biztosít kifejezéseket emeljük ki. A 15 oldal terjedelmő stratégiai terv egy igen nagyívő, a könyvtári tevékenység minden részletére kiterjedı, átfogó munka, amely tükrözi a fıiskola és a könyvtár együttes, minıségre törekvı modern szemléletét. A felsorolt célok mindegyikét e rövid értékelés keretében nem lehet egyenként értékelni, de kiemelendı az a cél, hogy a nyilvános könyvtári ellátás keretében a régió idegen nyelvő szakkönyvtára kívánnak lenni. A megvalósítást illetı kételyeink mindössze abból származnak, hogy 11 mégoly magasan kvalifikált és lelkes - munkatárs munkaideje és munkaereje sem végtelen, lehet, hogy a Könyvtár létszámának bıvítése is szükségessé válik. A közötti idıszak minıségi önértékelésére 2007-ben került sor, amelyet az eljárási szabályoknak megfelelıen dokumentált a Könyvtár. Az áttekintett idıszak hallgatói elégedettséget vizsgáló kérdıíves felméréseiben amely a fıiskolai minıségmenedzsment kezdeményezésére készült évrıl évre a Könyvtár kapta a legjobb helyezést. 4

5 Mőködés Az országos trendtıl pozitív irányban jelentısen eltérı helyzetet tapasztalt a szakfelügyelet az állománygyarapítás terén is. A tudományos rektorhelyettes külön figyelmet szentel az oktatott tárgyak és a legfrissebb szakirodalom korrelációjára, ennek tükrében alakítják ki a könyvtár vezetıjével együtt az állománygyarapítási tervet (természetesen figyelembe véve az egyéni igényeket is). A évi állománygyarapítási keret E Ft volt, között Ft-ot költöttek a könyvekre, folyóiratokra és egyéb dokumentumokra. Fel sem merül, hogy a beszerzett állományból valami nem kerül feldolgozásra, adata nem válik a közös katalógus részévé legfeljebb öt munkanapon belül. A Központi Könyvtár ellátó szerepet vállal mind beszerzés, mind feldolgozás terén. A szolgáltatások palettája mindenre kiterjed; kölcsönzés, elıjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, másolás, e-könyvtár és számítógép használata (szövegszerkesztés, nyomtatás, internet, adatbázisok, stb.) A használati lehetıségek és eszközök leírása, ismertetése példaszerően részletes, udvarias mind írásban, mind az interneten. Külön kiemelendı, hogy a könyvtár irodalomkutatást, a fıiskolára vonatkozó dokumentumok archiválását, feltárást és nem utolsó sorban rendszeres, kreditpontokkal értékelt felhasználóképzést is kínál minden hallgatói szinten. A szakfelügyelet talán a folyóiratok kölcsönzése terén találja túl megengedınek a szabályokat. Alapítványi fıiskola lévén nem kötelezı, de nyilvános könyvtárként mindenképpen be kell jelentenie a megrendelt és rendszeresen járó folyóiratokat az NPA adatbázisába. Ezért a Magyarországra esetleg nem járó periodikumok kölcsönzését rendszeres tartalomjegyzék-szolgáltatással célszerő helyettesíteni, a kiválasztott szakcikkeket pedig másolatban megküldeni az igénylınek. Bár a tájékoztatás elemei egyes részletkérdéseknél említésre kerültek, de még egyszer, összefoglalva hangsúlyozni kell, hogy mind a) a Könyvtár és bármely nyelvő olvasó, b) a Könyvtár és az oktatói kar, valamint c) a Könyvtár és tagkönyvtárai közötti kommunikáció írásban is, és elektronikus úton is kiváló, hézagtalan. A nyomtatott és táblán közölt információk udvariasak, részletesek, egységesek és tiszták. A Könyvtár szolgáltatásainak ismertetését mindenütt kiegészíti a magyar és külföldi könyvtárak elérésérıl szóló adatok széles körő összefoglalása. Az oktatók mind írásban, mind ben rendszeres tájékoztatást kapnak az új beszerzésekrıl, és egyéb hasznosítható tartalmakról. A tagkönyvtárak adatai szerepelnek a központ által közreadott tájékoztatóban, a tagkönyvtáraknál pedig kéznél van a központi szolgáltatások ismertetése. A kérések teljesítése, a dokumentumok szükség szerinti utaztatása logisztikailag megoldott. A tájékoztatási eszközök között külön említést érdemel a honlap. Szerkezete logikus, tartalma világos és részletes. Esztétikailag alkalmazkodik a fıiskola egységes általános arculatához. A kihelyezett oktatási központok könyvtárainak honlapja most készül, de az már a kezdeti (teszt) állapotban is látható, hogy a Központi Könyvtárral egységes szerkezetben és arculattal fognak megjelenni. A tájékoztatómunka speciális területén, a felhasználói képzésben 2006 szeptemberétıl tantervbe iktatottan vesznek részt. Az elsı szemeszterkor nappali tagozatos hallgatóknak 15 órában, a levelezıknek 5 órában oktatják. Szerepet vállalt a Könyvtár a távoktatási programban is. Sajnálatos, hogy sem a munkatervek, sem a beszámolók nem térnek ki a könyvtár oktatómunkájának részletesebb ismertetésére. A Könyvtár hálózatáról A szakfelügyelet helyszíni vizsgálatakor lehetıséget kaptunk a Kodolányi János Fıiskola Regionális Közgazdasági Szakkönyvtár és Turisztikai Információs Központ megtekintésére is Siófokon. A szépen felújított egykor Thanhoffer Lajos tulajdonát képezı villa 2004-tıl várja a 800 fınyi hallgató közül az érdeklıdıket elsısorban idegenforgalmi, közgazdász és 5

6 vendéglátó-ipari szakirodalmával a Balaton partján. Helyi állománya a központi könyvtári állomány része, kötet körüli nagyságrendő. (Éppen ott jártunk alkalmával adott át a könyvtárigazgató a központi könyvtárból hozott újabb könyveket a kérések és igények teljesítésére.) A siófoki városi könyvtárral kötött megállapodás eredményeként számos szakkönyv került az új fıiskolai létesítménybe, de ennél is fontosabb, hogy az egyezmény átjárhatóságot és ezzel szélesebb állományt kínál a két könyvtár olvasótáborának. Szolgáltatásai az alapszolgáltatásokon kívül a kölcsönzés és elıjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, internet és elektronikus adatbázisok, tartalmak használata. Nem hiányzik a kínálati palettáról a fénymásolás, szkennelés, nyomtatás sem, valamint kiemelendı, hogy a letéti könyvtár közhasznú információkkal is a látogatók (lakosság, nyaralók) rendelkezésére áll. Budapesten most készül két új oktatási telephely, és annak két győjteménye összevonásával a Budapesti Oktatási Központ új könyvtára. Folyamatban van az orosházi és a fürstenfeldi könyvtárak győjteményének szervezése, kialakuló szolgáltatásainak rendszerbe foglalása, és ismertetése is. A szakfelügyelık intézkedési javaslatai: A fenntartóra háruló teendık: A szakfelügyelet a fenntartó részérıl a legmesszebbmenıkig rendben találta a könyvtárral kapcsolatos intézkedéseket, mind a vonatkozó okiratok, mind a mőködtetés pénzügyi forrásai tekintetében. Ajánlásként fogalmazzuk meg, hogy tekintsék át a közalkalmazotti törvény felsıoktatási könyvtárakra és azok vezetıire vonatkozó illetménytáblázatát, hogy ne kerülhessenek az alapítványi rendszerben dolgozó könyvtárosok vagy a vezetı a közalkalmazott kollégáknál hátrányosabb helyzetbe. A Könyvtár vezetésére háruló teendık: A szakfelügyelet javasolja az országosan csak a könyvtárban megtalálható külföldi folyóiratok kölcsönzési rendjének áttekintését és módosítását a Mőködés fejezetben leírtak szerint. Ezzel egyidejőleg a könyvtár tegyen eleget a Nemzeti Periodika Adatbázisba történı bejelentési és szolgáltatási kötelezettségének, hogy a nemzeti kulturális vagyon ezen értékes része is a könyvtár által felvállalt nyilvános könyvtári szolgáltatások körébe kerülhessen. Javasoljuk továbbá a szolgálatban lévı könyvtárosok névvel, pozícióval történı jelölését a szolgálati helyen kihelyezett táblán. A Könyvtár és Információs Központ státusa és felépítése: A könyvtár a KJF szervezeti rendszerébe tartozó önálló szakmai szolgáltató egység, amelynek szakmai felügyeletét a tudományos rektorhelyettes látja el. Vezetıje a könyvtárigazgató. A siófoki és székesfehérvári fejlesztéseket követıen 2008-ban jött létre a budapesti fiókkönyvtár és információs forrásközpont. A Nemzetközi és Felnıttképzési Intézet keretében mőködik egy virtuális alkönyvtár, amelynek egyik elemét a távoktatási tananyagok, másik elemét a Moodle, tantárgyaihoz kapcsolt források jelentik. Ebben a tervezési idıszakban került kialakításra a budapesti forrásközpontok összevonásával egy korszerő könyvtár a Frangepán utcában. A Kodolányi János Fıiskola Könyvtárának fı feladata az oktatás segítése, az információhoz való könnyő és gyors hozzáférés biztosítása mind az oktatók, mind a hallgatók számára. A székhelyi kutatókönyvtár a régió idegen nyelvő szakkönyvtára és Európai Dokumentációs Központja. A fıiskola egyéb oktatási helyszínein fiókkönyvtár jellegő forrásközpontokat mőködtet (Budapest, Siófok, Orosháza, Fürstenfeld). Nyilvános könyvtárként szolgáltatást nyújt külsı látogatóknak. Alapelvként fogalmazható meg, hogy minden oktatási helyszínen és a távoktatási tagozaton is magas színvonalú könyvtári szolgáltatást biztosítson a fıiskola. 6

7 A könyvtár és információs központ alegységei: székhelyi kutatókönyvtár: idegen nyelvő szakkönyvtár, Európai Dokumentációs Központ, Kodolányi János Győjtemény siófoki turisztikai és vendéglátási szakkönyvtár budapesti fiókkönyvtár és forrásközpont orosházi könyvtári forrásközpont fürstenfeldi forrásközpont (szükségletek alapján) távoktatási tankönyvi forrásközpont Moodle, tantárgyi forrásközpont A Kodolányi János Fıiskola könyvtára a régió meghatározó intézményévé vált potenciális használóinak köre a város és a megye határain túl nyúlik, igen jelentıs azok száma, akik már egyetemeken és fıiskolákon tanulnak. Középpontban a használók állnak használóbarát könyvtár: A könyvtár egész munkáját úgy szervezi, hogy a használók érdekeit tartja szem elıtt. Integrált győjtemény menedzsmentet valósít meg. Koordinált hálózati szolgáltatásokat biztosít az oktatási központok könyvárainak és a virtuális hálózati egységek eltérı tanulóközösségei számára. Integrált képzésmenedzsment az oktatási egységekkel. Kérdıíves, interjús felmérések a használók igényeirıl. Kapcsolattartás (kommunikáció) az olvasókkal személyesen és online eszközökkel egyaránt. Kulturális és tanulmányi programok indítása a hallgatók/olvasók számára: online, ill. hagyományos játékok, vetélkedık, klubok szervezése a használóknak, ezek létrehozásába ıket is bevonva. Folyamatos információszolgáltatás a könyvtári újdonságokról az oktatók és hallgatók számára hírlevelek, internetes közösségi portálokon keresztül (könyvtári blog, rss szolgáltatás alkalmazásával). A fıiskola célja, hogy a hallgatói életpályát a tanulási folyamat elsı pillanatától (gólyatábor, regisztrációs hét) a diplomaszerzésig végigkövesse. Az információs társadalom polgárává váljanak a könyvtári, információszerzési ismeretek és az alapvetı informatikai kompetenciák biztos elsajátításával. 3. A KJF Könyvtár és Információs Központ szolgáltatási folyamatai és standardjai Feladat-központú szolgáltatási rendszer kialakítása: A könyvtár erısítse az intézmény iránti bizalmat, használja a hallgatókkal, oktatókkal való személyes kapcsolatot az oktatás segítésére, az intézmény presztízsének növelésére. A könyvtár feladata a releváns információs erıforrások elérhetıségének technológiai és tartalmi kifejlesztése (saját weblap, integrált könyvtári rendszer, stb.). Az információhoz való minél egyszerőbb hozzáférés biztosítása. A használók igényeihez alkalmazkodó nyitva tartás biztosítása. Gyors hozzáférés lehetıvé tétele a dokumentumszolgáltatás széles skálájához. Személyes segítségnyújtás a használók információs igényeinek kielégítéséhez. A fıiskolai hallgatók oktatók és külsı használók felkészítése az információkeresés és az információs menedzsment transzferálható képességeinek elsajátítására. Legyen a külsı használók számára a város dolgozószobája, az utca egyeteme és ugyanakkor virtuálisan is elérhetı tudástár. 7

8 Szakszerő szolgáltatások kialakítása és mőködtetése a felsıoktatásban az oktatás, a tanulás, a kutatás igényeinek való megfelelés. A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra hozott információt és adatot. Sokoldalú hozzáférés biztosítása a használók számára. Interaktív kapcsolat a felhasználókkal (jelenlegi és potenciális). Tanácsadás, segítség és képzés nyújtása az információs ismeretekhez, forrásokhoz. A könyvtárnak legyen tudományos, információintegráló szerepe a fıiskola tanszékei, kutatási egységei között. Országos és nemzetközi együttmőködés segítésével biztosítsa az információkhoz való egyetemes hozzáférést. Közösségszervezés és együttmőködés más könyvtárakkal, intézményekkel. A könyvtár és a tanszék/intézet együtt alakítsák a tanterveket, a könyvtári források és instrukciók annak részét képezzék. A tanszék a könyvtárat partnerként tekintse a tervezésben, a tananyagfejlesztésben. A felsıoktatási könyvtárnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a felsıoktatásban részt vevı valamennyi hallgató és oktató elsajátíthassa a korszerő információk használatát. Tanulmányai során a hallgatók, oktatók képesek legyenek hatékony, önálló információs kutatómunkára. A könyvtár készítsen marketingtervet a célközönség elérésére, a tudásközpont szerep fontosságának és értékeinek hangsúlyozására A város, a megye és a régió középiskoláival intenzívebb kapcsolat kialakítása mind az intézmények vezetıivel, mind az iskola diákjaival. Célunk az, hogy az iskolák jobban megismerjék a könyvtár szolgáltatásait, használják azokat az egyedülálló lehetıségeket (nyelvi labor, EU szakrészleg, kiváló nyelvi győjtemény), amelyekhez más könyvtárakban nem juthatnak hozzá. A középiskolásokat, mint potenciális kodolányis hallgatókat meg kell ismertetnünk ezekkel a lehetıségekkel. Információszolgáltatás, információkeresés Barátságos, nyílt és minıségi szolgáltatás a használók számára valamennyi szolgáltatási ponton. Írásos dokumentáció a könyvtár szolgáltatásainak, győjteményeinek, információs anyagainak használatáról. Könyvtárhasználat és információkeresés oktatása lehetıség szerint tantervbe építve, illetve fakultatív módon. Közhasznú ismeretek oktatása (pl. adóbevallás, elektronikus adminisztráció, stb.) tanfolyamok szervezése a nyelvi laborban. Középiskolai, általános iskolai csoportok fogadása a nyelvi laborban nyelvórák tartására, illetve egyéni tanulásra. A használók igényeinek megfelelı nyitva tartási idı biztosítása a hálózat valamennyi könyvtárában. Az állományban nem található dokumentumok könyvtárközi kölcsönzés útján történı biztosítása a könyvár használói számára, kihasználva az Országos Dokumentumellátó Rendszer, az Ariel online másolatküldı szolgáltatás és a külföldi adatbázisok információit. A könyvtárközi kölcsönzéssel a hallgatók, oktatók és egyéb használók számára helybe hozza a könyvtár a dokumentumokat, ezzel is segíti a gyors információszerzést, irodalomkutatást és a kutatómunkát. Emellett jelentıs mennyiségő idıt takarít meg. Törekedni kell a még hatékonyabb, még gyorsabb elérésre természetesen ez mindig a partner könyvtártól függ. Könyvtárunk az MTA SZTAKI által kifejlesztett HunTéka integrált könyvtári rendszert használja. A HunTéka rendszer már eddig is számos fontos szolgáltatást nyújtott: katalogizálás, kölcsönzés, keresések, kimutatások, statisztikák, stb. A fejlesztık célja az, hogy a felhasználói igényekhez, problémákhoz igazodva bıvítsék a rendszer által nyújtott szolgáltatásokat. A napi gyakorlat során felmerülı igényeket kell tehát belefoglalni a HunTéka további fejlesztési terveibe: 8

9 Állományellenırzési menü kidolgozása Elektronikus leltárkönyv vezetésére történı áttérés Lekérdezési listák és egyes keresı őrlapok bıvítése A különbözı oktatási központokban mőködı könyvtári hálózatunk fiókspecifikus igényeinek kidolgozása a HunTékában. Kiemelt fontossággal kezeljük a digitális tartalmak bevonását a HunTékába: e-books bibliográfiai szinten, pl. MEK tartalmak, folyóiratok és ezek aktualizálásának megoldása, a tananyagok analitikus feltárása a feltárás mélységének bıvítése. Meg kell oldani a HunTéka-webopac felületének keresı/súgó részletes leírását a fıiskolán oktatott nyelveken. Részvétel a kibıvített közös huntékás opacban HUNKAT. A könyvtár honlapját saját maga szerkeszti, amely arculatában egyezik a fıiskola honlapjával. A könyvtári honlap naprakész információkat tartalmaz, rugalmas szerkesztéső, alkalmazkodik az aktuális igényekhez. A honlapon található információk segítik a fıiskolai oktatást (például az egyes tantárgyakhoz tartozó link-győjtemények, az európai uniós oldal, adatbázisok elérhetıségei, stb.). Fejlesztési cél, hogy valamennyi oktatási központ fiókkönyvtára kapcsolódjon be egy integrált könyvtári portál építésébe, amely ezáltal a fiókkönyvtárak speciális tartalmait, információit is tükrözné. A honlap szerkesztését egy team fogja össze, amely a központi könyvtár és a forrásközpontok szakembereibıl áll. A Web 2.0 kifejezés az internetes világ megújulást jelzi, mely a web és a böngészı platformmá válását, a felhasználók aktív részvételét és együttmőködését, az internet-használat kiterjedését és ténylegesen mindennapivá válását jelenti. Ezekhez az új kihívásokhoz a könyvtári portáloknak is alkalmazkodni kell, internetes szolgáltatásainkat, megjelenésünket ehhez kell igazítanunk. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az online világban való jelenlétre, hiszen felhasználóink (a hallgatók) egyre inkább az online információszolgáltatásokat, az online tartalmakat részesítik elınyben a hagyományos dokumentumokkal szemben. Fontos elırelépést jelentene az interaktivitás hangsúlyozása és a naprakész, folyamatosan frissülı információk kínálása (akár hírlevelek, könyvtári blog formájában). Régóta mőködı, de egyre inkább mindennapossá váló könyvtári szolgáltatás a számítógépes keresés. Ennek jelentısége abban áll, hogy segítséget nyújt az olvasóknak a különbözı adatbázisok releváns tartalmainak megtalálásához. Napjaink információáradatában eligazítást tudunk adni bibliográfiák, lelıhelyforrások összeállításával. Könyvtárunk számos adatbáziselıfizetéssel rendelkezik, célunk a meglevı szolgáltatásaink fenntartása, népszerősítése, a full-textes, ill. a magyar nyelvő adatbázis-szolgáltatásaink bıvítése. A könyvtárban az információkereséshez az igényeknek megfelelı számban álljon rendelkezésre számítógép, legyen biztosítva a laptopok használata is. A középiskolások, ill. a fıiskola hallgatói számára a nyári hónapokban is biztosítjuk a nyelvi labor használatát egyéni vagy csoportos tanulás céljára, ezzel a lehetıséggel a nyelvvizsgára való felkészítést kívánjuk segíteni. A Kodolányi János Fıiskola újonnan felvett hallgatói számára névre szóló tájékoztatót küldünk a fıiskola valamennyi helyszínén mőködı könyvtár szolgáltatásairól. Kölcsönzés Minden könyvtárral ellátott helyszínen számítógépes kölcsönzési rendszer mőködjön, amelynek feltétele a megbízható és gyors hálózati rendszer. Közvetlen, online használói hozzáférés a saját kölcsönzési státusz nyilvántartásához. Teljes állományra kiterjedı, a használók által mőködtetett online rendelés lehetısége. 9

10 Törekedni kell az olvasói elıjegyzések átlagosan legalább 95%-ának teljesítésére. Csökkenteni kell az elıjegyzett dokumentum rendelkezésre bocsátásáig eltelt idıt. Optimális esetben ez nem lehetne több, mint 4 hét. Megértı, de határozott szankciókkal kell sújtani az olyan olvasókat, akik nem tartják be a kölcsönzési szabályokat. A számítógépes nyilvántartás adta lehetıségekkel élve meghatározott idıközönként ki kell győjteni a késedelmes olvasókat. Állománymenedzsment A könyvtár a dokumentumok győjtı, ırzı és tároló helye marad, de a győjtemény alakításánál figyelembe kell venni azt a tendenciát, hogy erıteljesen nı a digitalizált dokumentumok iránti kereslet, a hagyományoshoz képest. A helyben használat mellett biztosítjuk a távoli elérést is. (levelezıoktatás, távoktatás, otthoni hozzáférés). A fıiskola jelszóval védett belsı hálózatán hozzáférhetıvé kell tenni azokat a dokumentumokat, amelyek a tanulást, kutatást segítik, pl. folyóiratcikkek, szakdolgozatok, TDK, OTDK dolgozatok, segédanyagok. oktatást segítı digitális játékok. A játék mint oktatási eszköz a tanulási képességeket, a stratégiai tervezést fejlesztı szocializációs eszköz. Ezeket az anyagokat minden oktatási helyszín könyvtárában biztosítani kell. Tartalomszolgáltatás, digitalizálás A korszerő információs szolgáltatás fontos eszköze a tartalomszolgáltatás és az oktatáshoz szükséges anyagok digitalizált formában való biztosítása a használók részére. A könyvtár feladata, hogy nyilvántartsa és rendelkezésre bocsássa azokat a forrásokat, ahol digitalizált tartalmak találhatók (Magyar Elektronikus Könyvtár, Neumann Ház, stb.). Ezenkívül a fıiskola jelszóval védett zárt hálózatán tegye hozzáférhetıvé a hallgatók és oktatók számára a tananyagokat, a szerzıi jogok figyelembevételével. Meg kell határozni a digitalizálható tartalmak körét. A központi könyvtár és a forrásközpontok állományának folyamatos vizsgálata az oktatásban részt vevık számának, igényeinek figyelembevételével. Rugalmas, gazdaságos és felhasználóbarát ellátó rendszer mőködtetése. A források optimális kihasználása érdekében a győjtemények, az anyagi és az emberi erıforrások összehangolása. A dokumentum-ellátás, győjteményfejlesztés területén folyamatosan figyelembe kell venni a fıiskola stratégiai irányvonalát, a hallgatók számának alakulását, az olvasói igények változását, az új szakok, képzések tankönyvigényét. A beszerzés forrásai: a fıiskola költségvetésében biztosított összeg pályázatok, kiemelten a más intézményekkel közös pályázatok, régiós és európai uniós források felkutatása konzorciumok létrehozása hazai és külföldi fıiskolai és egyetemi könyvtárakkal adatbázisok elıfizetésére (pl. Scopus folyóirat adatbázis) a könyvtár saját bevétele A könyvtár intézményi archiváló szerepe Szabályzatban rögzíteni kell azoknak a dokumentumoknak a körét, amelyeket a könyvtár győjt és archivál: a fıiskola történetének dokumentumait (írásos és digitális formában), speciális dokumentációs különgyőjtemények dokumentumait (Európai Dokumentációs Központ, KJF Irodalmi Ház, konferenciaanyagok, autizmus, stb.), a Kodolányi János Fıiskolához tartozó kutatócsoportok, intézetek tudományos kiadványait, adományokat (pl. partnervárosok kiadványait), Kodolányi János életének, munkásságának dokumentumait, 10

11 a fıiskola fényképgyőjteményét, a könyvtár történetére vonatkozó anyagokat, iratokat, konferenciák elıadásait, a fıiskola saját kiadványait (tankönyv, jegyzet, konferenciaanyagok, egyéb), fıiskolai szakdolgozatok, TDK, OTDK dolgozatok ırzése, feldolgozása, archiválása. A szakdolgozatok, portfóliók tartalmi és formai követelményeit a Kodolányi János Fıiskola egységes szerkezetbe foglalt szakdolgozati szabályzata tartalmazza. A szakdolgozatokat 2007-tıl elektronikus formában is tárolja a könyvtár, amelyeket a hallgató töltenek fel a fıiskola erre kialakított internetes Digidok felületre. (http://digidok.kodolanyi.hu) A digitalizált tárolás lehetıvé teszi a szakdolgozatok bármely helyszínrıl való elérését (csak a képernyırıl történı olvasást), biztosítja a diplomamunkák védelmét, és helytakarékos. Tervszerű állományapasztás A könyvtári állomány folyamatos felülvizsgálatával és az intézeti ajánlások figyelembevételével ki kell vonni az állományból az elavult és feleslegessé vált példányokat. A fölös példány jegyzékeket a Könyvtári Intézet honlapján a vonatkozó rendelet szerint kell köröztetni egyéb könyvtárak részére. Az apasztási politika révén megakadályozható, hogy a győjtemények minimális felesleges, idejét múlt dokumentumot tároljanak. Humán erőforrás menedzsment Cél: a könyvtári személyzet és a könyvtár használói közötti aktív párbeszéd, kommunikáció biztosítása. Az erıforrások hatékony elosztásának és felhasználásának segítése. A könyvtárosok (információs szakemberek) fı feladata az információ szerzése, rendszerezése, feltárása és archiválása. A könyvtári munkatársak folyamatos képzése, az új technikai eszközök, website-ok, keresıprogramok megismerésére és a hallgatók munkájának segítésére. A megfelelı tanulási környezethez nélkülözhetetlen a jól képzett, informatikus-könyvtárosi ismeretekkel, készségekkel rendelkezı, állandóan rendelkezésre álló szakembergárda (pl. távoli elérés biztosítása), amely segít eligazodni az információk tömkelegében, megtanítja a számítástechnikai eszközök használatát, tájékoztatást ad helyben vagy online. A tervszerő személyzeti munka, a humán erıforrásokkal való ésszerő gazdálkodás megköveteli, hogy a könyvtár céltudatosan fejlessze munkatársi gárdáját, elısegítse képzésüket, továbbképzésüket. A jó munkahelyi légkör, a motivált kollektíva, az anyagi és erkölcsi megbecsülés a minıségi teljesítmény záloga. Az innovatív képességek felhasználása, az egyénre szabott feladatok közös megtalálása erısíti a munkatársak kötıdését a könyvtárhoz és az intézményhez. A rendszeres munkaértekezletek célja a belsı kommunikáció erısítése, ezért szükséges minden megbeszélésrıl feljegyzést készíteni és ben eljuttatni mindenkinek. Az értekezletek célja a konstruktív beszélgetés, az új ötletek, tapasztalatok átadása. A könyvtár éves munkatervet és beszámolót készít, amelyhez minden munkatárs megírja a saját területére vonatkozó anyagot. Az elvégzett munka ellenırzése legyen folyamatos, problémamegoldó és konstruktív. Az oktatási és kulturális miniszter 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelete alapján, amely a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérıl, követelményeirıl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000 (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról szól, el kell készíteni a könyvtár hétéves továbbképzései tervét, és az éves beiskolázási tervet. A tervezést az alábbi szempontok figyelembevételével végezzük el: a korábbi továbbképzési ciklus elemzése, eredmények és hiányosságok számba kell venni a továbbképzésre javasolt munkatársakat 11

A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013

A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013 A Kodolányi János Főiskola Könyvtárának stratégiai fejlesztési programja 2007-2013 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés... 3 2. A könyvtár átfogó célja, jövőképe... 3 3. Környezeti hatások bemutatása... 4 4.

Részletesebben

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV 2008-2013

STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI TERV 2008-2013 SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS- TUDOMÁNYI KAR Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum Stratégiai fejlesztési terv Oldalszám: 1/31 Változat: S2 Dátum: 2011-08-09 STRATÉGIAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA Hely INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28.

Részletesebben

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012.

STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. STÚDIUM KERESKEDELMI, IGAZGATÁSI, ÜZLETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (a 2003. évi program átdolgozott változata) 2012. Ahhoz hogy jobb teljesítményt lehessen elérni egy elérendı

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. TOMORI PÁL FİISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2010-2012. Változat száma: 3 Elfogadás dátuma: 2010.01.13. Határozat száma: 2010/1/2. Hatályos: 2010. 01.13. oldalszám: 3 / oldalak száma: 39 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014

Keszthely Város. Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Keszthely Város Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási Programja 2009-2014 Hatálya kiterjed: A Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG Készítette: Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna ZALAEGERSZEG 2008 JANUÁR 1. Tarjánné dr Szabó Zsuzsanna igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013)

Érd Megyei Jogú Város. Információs Társadalom Stratégia (2007-2013) Érd Megyei Jogú Város (2007-2013) Készítette: Printnet Kft. Dátum: 2007. július 20. /ÉrdITS_v1.0.doc 1/157 Dokumentum történet Készült: 2007. július Összeállította: Dénes György Dellei László Sebık Viktória

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése

DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2011/2012 (Harmadik akkreditációs értékelés) DEBRECENI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2012/8/VI/2. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2012. szeptember 28. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. Hatvan Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Intézményi minıségpolitika... 6 1. Fenntartói minıségpolitika... 6 1.1.

Részletesebben

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30

5.1. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán belül... 29 5.2. A tehetségfejlesztés lehetıségei tanórán kívül... 30 Tartalom Tartalom... 1 Bevezetı... 4 Az iskola bemutatása... 4 Az iskola adatai... 6 Az intézmény szerkezeti felépítése... 10 I. fejezet... 11 Az iskola nevelési programja... 11 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015

Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli regionális szakképzés-fejlesztési stratégia 2009-2015 Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Veszprém, 2009 Szerkesztették: Dr. Temesvári Balázs Dr. Madarász Sándor

Részletesebben

16. számú elıterjesztés

16. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 16. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. február 09-én, 14-órakor megtartandó ülésére a közmővelıdési intézmények

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának középtávú (2009-2015) informatikai stratégiája, informatikai

Részletesebben

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22.

Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció. 2005. június 22. Vezetıi döntéseket támogató adattár alapú mutatószám rendszer koncepció 2005. június 22. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 4 1.1 PROJEKT HÁTTÉR, CÉLKITŐZÉSEK... 4 2 A TANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁSA...

Részletesebben

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó

Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471. varoskozponti@mezoszel.hu. Cselikné Juhász Ildikó e-mail: varoskozponti@varoskozponti.hu T.: 72/512-472 OM azonosító: 027249 Címe: 7635 Pécs, Mezıszél u. 1. Tel./fax: 72-512-472/fax: 72-512-471 e-mail: Igazgató: Minıségirányítási vezetı: varoskozponti@mezoszel.hu

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OROSZLÁNY VÁROS ÓVODÁI INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Kis Balázsné óvodavezetı Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2008.április. 24. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2008.

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár

PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére. Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár PÁLYÁZAT A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Nyilatkozat 3 Pályázat 4 Önéletrajz 21 Tudományos

Részletesebben