TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gábor Dénes Főiskola FML-028/01"

Átírás

1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ ELMÉLETI FIZIKA Alapszak (BSc) 332 Gábor Dénes Főiskola 2008/2009. tanév FML-028/01

2 Tartalomjegyzék 1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok A tantárgy célkitűzése és tematikája A felkészülést támogató tananyagok Előtanulmányi rend, előfeltételek Módszertani javaslat a tantárgy megtanulására A gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók Gyakorló feladatok, önellenőrző tesztek megoldása A tananyag számonkérése Előadások, konzultációk Kapcsolattartás a tutorokkal, hallgatótársakkal A tanulás javasolt ütemterve A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok A tantárgy kredit értéke* Nappali képzési forma Előadás Gyakorlat Távoktatási / levelező képzési forma Bevezető konzultáció Gyakorlat Vizsga-előkészítő konzultáció Önálló tanulás (átlag) 4 kredit 30 óra - óra 3 óra - óra 3 óra 54 óra kredit *15 - munkaóra Tantárgy elérési útvonala a GDF ILIAS e-learning keretrendszerben: ILIAS ETOR tantárgyi mappa: Taneszköz tároló Főiskolai alapképzés aktuális tanév/félév mappa Tantárgy- és tananyagfelelős Név: Dr. Berke József Telefon: / Fogadóóra helye: GDF 1115 Bp., Etele út em Fogadóóra ideje: Általában hétfőnkét vagy keddenként 14:00-15:00 1

3 Tutorok Név: Dr. Berke József Telefon: / Fogadóóra helye: GDF 1115 Bp., Etele út em Fogadóóra ideje: Általában hétfőnkét vagy keddenként 14:00-15:00 Név: Dr. Szász Gábor Telefon: / Fogadóóra helye: 1115 Bp., Etele út em Fogadóóra ideje: Általában hétfőnkét 15:00-16:00 A tantárgy internetes tutorának nevét, elérhetőségét és fogadóóráinak időpontjait minden hallgató megtalálja az ILIAS internetes távoktató rendszerben. Kérjük, hogy olvassa el a teljes képzéshez tartozó tanulmányi útmutatót! 2. A tantárgy célkitűzése és tematikája A tantárgy célja: A mai kor technikája, különösen az informatika a fizika modern fejezeteire épül. A mai kor technikája, különösen az informatika a fizika legújabb fejezeteire épül. Napjainkban az alkalmazó és a fejlesztő (F), a fejlesztő és a kutató (K), valamint a kísérleti és az elméleti K + F tevékenység olyannyira összefüggenek egymással, hogy határvonaluk szinte teljesen elmosódott. Az Elméleti fizika tantárgy célkitűzése, hogy az összekötő híd szerepét játssza a tudomány és a technika fenti határterületein. A tantárgy tartalma alkalmas arra, hogy az MSc-n tanulni kívánókat a modern fizika néhány területén felkészítse a további egyetemi tanulmányokra. Tematika: 1. Bevezetés. Az elméleti fizika alapjai. Problémák felvetése. 2. Speciális relativitáselmélet. Lorentz-koordinátatranszformáció. 3. Gyakorlati problémák: energiára, anyaghullámra. Az elektronmikroszkópia alapjai. 4. Az általános relativitáselmélet és informatikai következményei. 5. Legkisebb hatás elve. Lagrange-egyenletek. Transzportelmélet. 6. Kvantummechanika alapjai. Schrödinger-egyenlet és néhány alkalmazása. 7. Atomenergetika - maghasadás és magfúziós kísérletek. 8. Szupravezetés elmélet és gyakorlat. 9. Nemlineáris rendszerek. Káoszelmélet. 10. Fraktálok és gyakorlati alkalmazásuk a fizikában. 2

4 11. Térelmélet alapjai. Alapvető kölcsönhatások. 12. Kvantumelektrodinamika. Stantard modell. 13. Húrelmélet. M-elmélet. 14. Ősrobbanás. Fekete lyukak. A világegyetem. 15. A fizika jövője. 3. A felkészülést támogató tananyagok Kötelező tananyagok: Tananyag Forma Kiadás módja Alvin Hudson - Rex Nelson: hallgatói oktatócsomag tankönyv Útban a modern fizikához Dr. Bíró Gábor: Hallgatói segédlet a Fizika II. című tantárgyhoz mag hallgatói oktatócso- segédlet Tantárgyi útmutató kiadvány hallgatói oktatócsomag Internet honlap elektronikus Kiegészítő tananyagok, segédletek: Tananyag Forma Kiadás módja Prezentáció elektronikus ILIAS ETOR Segédletek elektronikus ILIAS ETOR és Ajánlott szakirodalom: Bíró-Kálmán-Keszthelyi-Tóth: Bevezetés a modern fizikába I. Tankönyvkiadó, Bíró-Tóth: Bevezetés a modern fizikába II. BME kiadás, Szűcs Ervin: Dialógusok a műszaki tudományokról Műszaki Könyvkiadó Bp., Dr. Balázs Béla: Az univerzum fejlődése, INFORMATIKA, 9. évf. 2. sz. GDF. Bp., május, pp Ajánlott a Magyar EURATOM Fúziós Szövetség honlapja is: 3

5 4. Előtanulmányi rend, előfeltételek a.) A tantárgy elsajátításához szükséges előismereteket tartalmazó tantárgyak: Analízis II., Fizika, Valószínűségszámítás és matematikai statisztika b.) A vizsga előfeltétele: - c.) Erre a tananyagra épülő más tantárgyak: - 5. Módszertani javaslat a tantárgy megtanulására a.) Módszertani útmutató a nappali képzési formában tanulók részére: A tananyag megértésére és nem memorizálására kell törekedni. Ehhez önellenőrzést jelenthet a Tankönyv egyes fejezetei végén lévő kérdések megválaszolása. (A példák megoldására nincs szükség.) A tananyag tankönyvi oldalszáma nem sok, ugyanakkor a tárgy nem könnyű, ezért javaslom az ajánlott irodalom megfelelő fejezeteinek az elolvasását is. A tankönyvben szereplő matematikai levezetéseknek csak a gondolatmenetét és fizikai tartalmát kell ismerni. Szívesen fogadjuk a vizsga előkészítő konzultációra azokat a kollégákat, akiknek az előadás meghallgatása, illetve a tankönyv megfelelő részének az átolvasása után kérdéseik vannak. b.) A tantárgyra vonatkozó módszertani útmutató a távoktatási / levelező hallgatók részére: - Bevezető konzultáció: Az első foglalkozást szánjuk erre. Az itt kapott útmutatás szerint kell felkészülni, illetve az itt átvett tananyagrészt érdemes jegyzetelni a honlapról v. a hallgatói DVD-ről letöltött vázlat kiegészítésére. - Vizsga-előkészítő konzultáció: Erre szánjuk a második foglalkozást. c.) Módszertani útmutató az ILIAS ETOR-ral való tanuláshoz: Az ILIAS ETOR-ral való tanuláshoz módszertani javaslatot találnak a Taneszköztároló Főiskolai alapképzés Általános információk A tanulás és önellenőrzés folyamata tantárgyanként az ILIAS használatával című fájlban. 6. A gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók Nincs gyakorlat. 7. Gyakorló feladatok a.) Kötelező, illetve házi feladatok: - b.) Önellenőrzés az ILIAS ETOR-ban: - 4

6 8. A tananyag számonkérése A számonkérés módja (vizsga, beszámoló, gyakorlati jegy): szóbeli beszámoló Értékelési szempontok: a fizikai tartalom megértését tartjuk a legfontosabbnak. Ha valaki a foglalkozásokon aktív, akkor azt a beszámolón jutalmazzuk. Szigorlatnak része-e a tananyag? Nem 9. Előadások, konzultációk a.) A nappali képzési formában tanulóknak a tanterv szerint előírt foglalkozásokat az időrendi táblázatok tartalmazzák, amelyek a főiskola web lapján megtalálhatók (www.gdf.hu). b.) Távoktatási / levelező képzési forma (Internetes távoktatás) A nappali képzési forma előadásait, ha idejük engedi, az internetes távoktatásos és a levelező hallgatók is látogathatják. Bevezető konzultáció: A tanár útmutatást ad a tananyag feldolgozásához, illetve ismerteti a tananyag ama részeit, amelyekről a tankönyvben nincs semmi. Vizsga-előkészítő konzultáció: A tanár válaszol a hallgatók kérdéseire, ill. átveszi azokat az anyagrészeket, amelyek a beszámolón biztosan érintve lesznek. Ha jut idő rá, akkor néhány érdekes fizikai jelenségre, valamint a modern fizika műszaki alkalmazásaira is ráirányítja a hallgatóság figyelmét. 10. Kapcsolattartás a tutorokkal, hallgatótársakkal Tantárgyi fórum Az ILIAS internetes távoktató rendszerben a tantárgynál talál egy aktív levelező fórumot. 5

7 11. A tanulás javasolt ütemterve a.) A nappali képzési formában Előadás / konzultáció TÉMA, TEMATIKA Bevezetés. Az elméleti fizika alapjai. Problémák felvetése. Speciális relativitáselmélet. Lorentzkoordinátatranszfor máció. Gyakorlati problémák: energiára, anyaghullámra. Az elektronmikroszkópia alapjai. Az általános relativitáselmélet és informatikai következményei. Legkisebb hatás elve. Lagrange-egyenletek. Transzportelmélet. Kvantummechanika alapjai. Schrödinger-egyenlet és néhány alkalmazása. Atomenergetika - maghasadás és magfúziós kísérletek. Szupravezetés elmélet és gyakorlat. Nemlineáris rendszerek. Káoszelmélet. Fraktálok és gyakorlati alkalmazásuk a fizikában. Térelmélet alapjai. Alapvető kölcsön- tankönyv, fejezet Ismétlés a Fizika I. ea. vázlatból Hallgatói segédlet ILIAS Ea. vázlat ILIAS Ea. vázlat ILIAS Ea. vázlat tanulásra ford. idő házi feladat Zárthelyi - 6 óra óra óra óra óra - ILIAS ea. vázlat - 8 óra - 6

8 7. hatások. Kvantumelektrodinamika. Stantard modell. Húrelmélet. M-elmélet. Ősrobbanás. Fekete lyukak. A világegyetem. A fizika jövője. Ea óra - 60 óra Beszámoló b.) Távoktatási / levelező képzési formában Bevezető konzultáció: Tutor 1 : 1. Téma Időpont Megjegyzés Tematika A tanárok megadják az ILIAS-on és más honlapon és 7. pontja elérhető kiegészítő tananyagokat. Megkérik a hallgatókat, hogy néhány fontos fizikai tématerületet (pl. az elektrodinamika Maxwellegyenletei) nézzenek át a tananyag megértése céljából. Vizsga-előkészítő konzultáció: Tutor 2 :... Téma Időpont Megjegyzés 1. Amiről kérdeznek Jegyzetek: Ha nem lesz sok kérdés, akkor a tutor vet fel olyanokat, amelyekre a beszámolón számítani lehet. Felhívja arra is a figyelmet, hogy az ismertetett fizikai egyenletekről mit kell tudni, mi a fizikai tartalmuk, és milyen tanulságok vonhatók le belőlük. 1 A saját tutorja nevét írja ide! 2 A saját tutorja nevét írja ide! 7

9 2007/08/3 MM

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

INNOVATÍV MINŐSÉGI FOLYAMATOK AZ E-LEARNINGBEN A TUTORÁLÁS ÉS MENTORÁLÁS GYAKORLATA A GÁBOR DÉNES FŐISKOLÁN

INNOVATÍV MINŐSÉGI FOLYAMATOK AZ E-LEARNINGBEN A TUTORÁLÁS ÉS MENTORÁLÁS GYAKORLATA A GÁBOR DÉNES FŐISKOLÁN INNOVATÍV MINŐSÉGI FOLYAMATOK AZ E-LEARNINGBEN A TUTORÁLÁS ÉS MENTORÁLÁS GYAKORLATA A GÁBOR DÉNES FŐISKOLÁN INNOVATIVE QUALITY PROCESSION IN E-LEARNING, PARACTICE AND PROCEDURE OF TUTOROING AND MENTORING

Részletesebben

MESTERKÉPZÉS SZAKINDÍTÁS ÚTMUTATÓ ÉS ŰRLAP beadvány összeállításához

MESTERKÉPZÉS SZAKINDÍTÁS ÚTMUTATÓ ÉS ŰRLAP beadvány összeállításához M Ms A MAB 2010/5/II. sz. határozata a frissítésről ÚTMUTATÓ ÉS ŰRLAP beadvány összeállításához Tartalom: Oldal ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK 0 ADATLAP 1 I. A KÉPZÉS TARTALMA 2 I.1. A szakra való belépés feltételei

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 4. A tananyagfejlesztés módszertana 1 Szemere Bertalan

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Szegediné Lengyel Piroska Tanulói kompetencia-fejlesztés e-oktatási modelljének korszerűsítése című doktori

Részletesebben

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 52. Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerző: Feigl Ágnes Marosán Miklósné Szerkesztette:

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz

Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz dr. Máté Zoltán Nemzetközi marketing menedzsment I. tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Nemzetközi marketing menedzsment I. Tantárgyi kalauz A kalauz a következő könyvhöz készült: Rekettye

Részletesebben

18. számú melléklet. Digitális Középiskola. Tájékoztató a közoktatás intézményrendszere számára

18. számú melléklet. Digitális Középiskola. Tájékoztató a közoktatás intézményrendszere számára Apertus Közalapítvány NFT Iroda 1088 Budapest, Múzeum u. 17. Telefon: +361-411-5750 Fax: +361-209-3742 http://www.apertus.hu e-mail: iroda@apertus.hu 18. számú melléklet Digitális Középiskola Tájékoztató

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Fizika szekció A MÉRNÖKI FIZIKA ONLINE OKTATÁSA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLÁN Összefoglalás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Mechanika II. (Szilárdságtan) tantárgy tanulásához

ÚTMUTATÓ a Mechanika II. (Szilárdságtan) tantárgy tanulásához ÚTMUTATÓ a Mechanika II. (Szilárdságtan) tantárgy tanulásához 1.) A tantárgy témája és felépítése: A tantárgy a három félévben előadott Mechanika tantárgycsoport második részét képezi. A szilárdságtan

Részletesebben

VIRTUÁLIS CAMPUS A GYAKORLATBAN

VIRTUÁLIS CAMPUS A GYAKORLATBAN IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Miskolczi Ildikó Szolnoki Főiskola miskolczi.ildiko@gmail.com Készült a Somos Alapítvány támogatásával VIRTUÁLIS CAMPUS A GYAKORLATBAN Absztrakt A dolgozatban áttekintést

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

TECHNIKÁK (útmutató) a közigazgatási alapvizsga tananyagának feldolgozásához és az alapvizsgára való felkészüléshez. 2011.

TECHNIKÁK (útmutató) a közigazgatási alapvizsga tananyagának feldolgozásához és az alapvizsgára való felkészüléshez. 2011. TECHNIKÁK (útmutató) a közigazgatási alapvizsga tananyagának feldolgozásához és az alapvizsgára való felkészüléshez 2011. december Tisztelt Alapvizsgázó! Kedves Kolléga! A közigazgatási alapvizsgára való

Részletesebben

Az egyetemi informatikai alapképzés problémái és az oktatásban rejlő kompetencia fejlesztési lehetőségek

Az egyetemi informatikai alapképzés problémái és az oktatásban rejlő kompetencia fejlesztési lehetőségek Az egyetemi informatikai alapképzés problémái és az oktatásban rejlő kompetencia fejlesztési lehetőségek Ambrusné Somogyi Kornélia 1, Pasaréti Otília 2 1 Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TURIZMUS ÉS FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET TARTALOMJEGYZÉK A hallgatók gyakorlati foglalkoztatásával kapcsolatos általános tudnivalók...3 A. Gyakorlati előírások...3 A szakmai gyakorlat

Részletesebben

Information technology and toolkit for competence based learning

Information technology and toolkit for competence based learning A kompetencia-alapú tanulás informatikai eszköztára és technológiája Information technology and toolkit for competence based learning BEVEZETÉS A tantárgy (a projekt) célja, szerkezete, ütemezése Ön most

Részletesebben

Számvitel tantárgyi kalauz

Számvitel tantárgyi kalauz Seres Sándorné Számvitel tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Számvitel Tantárgyi kalauz Ez a kalauz Lakatosné Lévai Judit Pusztai Lászlóné Seres Sándorné Számvitel I. c. főiskolai jegyzet,

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

Üzleti informatika tantárgyi kalauz

Üzleti informatika tantárgyi kalauz Dúl Imre Miskolczi Ildikó: Üzleti informatika tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Üzleti informatika tantárgyi kalauz A kalauz az alábbi 2 könyvhöz készült: 1. Kacsukné dr. Bruckner Lívia

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz

Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Dr. Székely Péter Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Bevezetés a szociológiába tantárgyi kalauz Ez a kalauz 2 tankönyvhöz és egy munkafüzethez készült: Andorka Rudolf:

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre

Részletesebben