A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM"

Átírás

1 Mottó: A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektl való megszabadulásban John Maynard Keynes közgazdász A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓJA Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna igazgató Zalaegerszeg,

2 I. Igazgatás A mködés törvényessége, jogszabályoknak való megfelelés, intézményi szabályozó dokumentumok megléte, megfelelsége, jogszersége Felelsség mátrix Az egyes folyamatok eredményes mködtetéséért felelsségmátrixot készítettünk. A felelsségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely ffolyamatnak ki a gazdája, ki az irányítója, ki a felelse. Szervezeti egység, vagy folyamatgazda Szervezeti egység, vagy folyamatgazda A Intézményvezet: G Folyamatgazda: Dr. Halász Imréné Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna B Min.fejleszt csoportvezet: Tóth László H Folyamatgazda: Értékel csop.vez. C Folyamatgazda: Horváth József K Folyamatgazda: Horváthné László Ibolya D Folyamatgazda: Forgács Ferenc L Folyamatgazda: Horváth László E Folyamatgazda: Kiss István F Folyamatgazda: Kovácsné Kiss Piroska M Szcs Gergely N Renszergazda Folyamat A B C D E F G H K L M N 1. Stratégiai tervezés x 2. Éves tervezés x 3. Vezeti ellenrzés x x x x 4 Az intézmény mködésének éves értékelése x x 5. Irányított önértékelés x x x 6. Partnerek azonosítása, igényeinek és x x elégedettségének mérése 7. Panaszkezelés x 8. PR arculat x x 8. Kiválasztási és betanulási rend mködtetése x x 9. Továbbképzési rend x x x 10. Bels értékelési rendszer mködtetése x x x x x 11. Ösztönz rendszer mködtetése x x 12. Az intézményi eszközbeszerzés mködtetése x x 13. Pénzügyi, gazdasági mködtetés x x 14. Biztonságos intézmény mködtetése x x 15. Pedagógusok szakmai együttmködése x 16. Beiratkozás x 17. A csoport elrehaladásának értékelése x x 18. A gyermekek értékelése x x 19. Bels audit x x 20 Érettségi x 21 Tanulói versenyek x 22 Mérések x x x x 23 Tankönyvtámogatás x 24 Osztályozó, javító vizsgák x 25 Pedagógus értékelés x x 26 Vezeti értékelés x x 27 Alkalmazotti értékelés x x 28 HEFOP projekt x x x x 29 Innovatív projektek x x x x 30 IKT program x x x x 2

3 Jogi megfelelség vizsgálat eredménye Az intézményi dokumentáció számbavétele, felülvizsgálata, összesít táblázat Dokumentum megnevezése Jóváhagyás ideje évszám Alapvet általános dokumentumok 1. Alapító okirat 2003 Felülvizsgálat érvényesség 1 Határozatlan jogszabályimködési megfelelség 2 A használhatósággal, gyakorlati megvalósulással, a szabályzat betartásával kapcsolatos megállapítások 3 megfelel felülvizsgálat megtörtént SzMSz 2000 Határozatlan megfelel felülvizsgálat folyamatban Házirend 2001 Határozatlan megfelel felülvizsgálat megtörtént 2007 Alapvet szakmai dokumentumok 4. Nevelési-, 2001 Határozatlan megfelel Beválásvizsgálat 2006 pedagógiai program 5. Továbbképzési megfelel Új prioritások meghatározása megtörtént 2007 program 6. Intézményi éves munkaterv Beszámoló (éves) Beszámoló (féléves) Intézményi ügyintézési dokumentumai 7. Ügyintézési, iratkezelési szabályzat 8. Jegyzkönyvek Folyamato s 9. Értesítés, határozat 10. Tanügyi nyomtatványok 11. Nyilvántartások 12. Tantárgyfeloszt ás Órarend megfelel Munkatervi feladatok illetve helyzetelemzésbl IMIP-bl, PP-bl adódó feladatok összhangjára kell törekedni megfelel ÖMIP, IMIP alapján indikátorok alapján megfelel Indikátorok alapján 2000 Határozatlan 2006 Folyamato s Folyamat os Folyamat os Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos megfelel megfelel megfelel megfelel megfelel Évente Változás esetén megfelel Évente Változás esetén megfelel A meglev szabályzat kiegészítésre szorul a pedagógus teljesítményértékelés belépésével 3

4 Munkarend Munkaügyi dokumentumok 13. Munkaviszony iratkezelése 14. Munkaköri leírások 15. Személyi anyag kezelése 16. Folyamat os Folyamato s Folyamat os Jogviszony hatálya Munkakör vagy szabályzó változása esetén Jogszabályváltozás esetén megfelel Mt, Kjt szerint megfelel 2006, 2007 megfelel A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok 17. FEUVE Kockázatbecslé s Gazdálkodási Megállapodás 1990 Házi pénztár- és pénzkezelési szabályzat Számviteli és gazdálkodási szabályzat, készletgazdálkodási szabályzat Leltározási szabályzat folyamatos megfelel 2006, 2007 folyamatos megfelel 2006 határozatlan Alapító okirat szerint 2003 Határozatlan megfelel 2003 Érvényes megfelel felülvizsgálat folyamatban 2003 Változás esetén megfelel Számviteli és gazdálkodási szabályzat Selejtezési szabályzat Védelmi jelleg szabályzatok 20. Munkavédelmi szabályzat 21. Tzvédelmi szabályzat 22. Számítástechnik ai és szoftvervédelmi szabályzat Érdekvédelmi szabályzatok 23. Kollektív szerzdés 24. Közalkalmazotti Szabályzat 2003 Határozatlan megfelel 2003 mködképes, külss megbízott látja el Határozatlan megfelel 2004 Határozatlan megfelel mködképes, külss megbízott látja el 2003 Határozatlan megfelel Határozatlan megfelel Átdolgozott Határozatlan megfelel átdolgozásra került

5 25. SZMK szmsz 2003 Határozatlan megfelel átdolgozásra került 26. DÖK szmsz 1997 Határozatlan átdolgozást felülvizsgálata folyamatban van igényel Speciális dokumentumok 26. Könyvtári rend SZMSZ szabályzat 27. Tornaterem SZMSZ szabályzat Tanügyi nyomtatványok, nyilvántartások A nyomtatványokat a KT elírásainak megfelelen alkalmazzuk. A szigorú számadású nyilvántartó lapon vezetve egyszemélyi felelsséggel történik. Ide tartoznak a különböz bizonyítványok, a pedagógus-igazolvány, stb. A diákigazolványok és a tanulói azonosítók nyilvántartását a tanulónyilvántartó program kezeli. Az egyéb fontos nyomtatványok kezelése és nyilvántartása is pontosan, irattári elszámolással történik. (Pl.- ellenrz) Személyi anyagok nyilvántartása Az alkalmazottak és a tanulók adatait a Kt 2. sz. mellékletében meghatározott módon tartjuk nyilván. Az adatkezelés a megfelel titoktartási kötelezettség betartásával történik. A személyes adatokat csak a törvényben meghatározott esetekben és céllal adjuk ki (pl: pedagógiai cél, iskola-egészségügy, ifjúságvédelem, stb.) Tankötelezettség teljesítése Intézményünkben valamennyi tanuló teljesíti a tankötelezettségét, aki tanköteles korában távozik az iskolából, az másik középiskolában folytatja tanulmányait. 5

6 Bels ellenrzési rendszer mködése Az iskola ellenrzési, értékelési rendszere TANULÓK TERÜLET Tanulmányi munka Versenyeredmények ELLENRZÉS mérési pont módszer gyakoriság dokumentáci ó bels ell. dokumentumelemzés havonta napló, szerint esetenként ellenrz tanévvégi értékelés elemzés évente összesítések, jegyzkönyv ek ofi ig.h. igazgató ÉRTÉKELÉS felels mérési pont módszer gyakorisá g folyamatos szóbeli eseti tanmenet szerinti írásbeli tanmenet félév, évvége szerinti, igazgató igh. mkv. Vizsgák évvége jegyzkönyv igazgató ig.h. Magatartás Szorgalom folyamatos osztályozó értekezlet folyamatos osztályozó értekezlet óralátogatás megbeszélés óralátogatás megbeszélés Fegyelmi ügyek esetenként dokumentumelemzés megbeszélés Jutalmazások (motiváció) munkaterv szerinti óralátogatás dokumentumelemzés Bels mérések 6 osztályosban év végén, 9.bben január, május Küls mérések - országos kompetenciamérés - HEFOP bemenet mérés - HEFOP kimenet mérés dokumentumelemzés esetenként írásbeli folyamatos félévente folyamatos félévente feljegyzés feljegyzés feljegyzés feljegyzés igazgató ig.h. igazgató ig.h. versenyek vizsga félév, évvége félév, évvége írásbeli, szóbeli, gyakorlati írásbeli, szóbeli, gyakorlati önértékelés megbeszélés önértékelés megbeszélés dokumentác felels ió ellenrz, szaktanár napló, bizonyítvány félévente évente jegyzkönyv szaktanár évente jegyzkönyv vizsgáztató félévente napló osztályfnök félévente napló osztályfnök esetenként jegyzkönyv igh. félév, évvége megbeszélés félévente jegyzkönyv igazgató rendszeres folyamatos évente tanév rendje szerint sszel feljegyzés napló napló jegyzkönyv igazgató ig.h., mkv ig.h. ig.h. félév, évvége 9. évfolyamon január, május, 10. évfolyamon április önértékelés dokumentumelemzés írásbeli szóbeli félévente jegyzkönyv igazgató, ig. h. rendszeres évente napló jegyzkönyv jegyzkönyv ig.h. esetenként írásbeli eseti jegyzkönyv ig. h. szaktanár munkaköz. vez. KÖVETKEZTET ÉS Intézkedés tavasszal 6

7 PEDAGÓGUSOK ISKOLA Tanmenet, program IX. 10. dokumentumelemzés Tankönyv, IX. 15., dokumentumelemzés taneszköz II. 15. megbeszélés Ofi, munkaközösségveze ti tevékenység Pedagógusok munkája Munkaközösségi szakmai munka munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint óralátogatás dok.-elemzés megbeszélés óralátogatás dokumentumelemzés önértékel-lap szempontrendsze r fejlesztlap óralátogatás iskolai elemzés beszélgetés Házirend folyamatos iskolabejárás óralátogatás dokumentumelemzés Ügyeleti rendszer folyamatos dokumentum SZMSZ, Pedagógiai Program végrehajtása IMIP Eszköz ellátottság biztosítása ig. utasítás szerint folyamatszabályoz ás szerint SZMK jelentés -elemzés beszámoltatás jogszabály és dokumentum elemzés EFQM évente tanmenet ig.h. félév évvége félévente rendelések, ig.h. félév leltári évvége jegyzkönyv munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint feljegyzés feljegyzés napló értékellap napló feljegyzés igazgató ig.h. igazgató ig.h. mkv. értékelési csop.vez. igazgató ig.h. folyamatos feljegyzés igazgató ig.h. folyamatos feljegyzés igazgató ig.h. félév évvége félév évvége beszámoló félévente jegyzkönyv igazgató beszámoló félévente jegyzkönyv igazgató beszámoló félévente jegyzkönyv igazgató beszélgetés, dokumentumelemzés óralátogatás munkater v szerint évente feljegyzések értékellap igazgató értékelési csoportvezet tanév vége önértékelés évente jegyzkönyv igazgató ig.h. évente beszámoló évente jegyzkönyv igazgató évente beszámoló évente jegyzkönyv igazgató 2 évente feljegyzés igazgató 2 évente beszámoló 2 évente jegyzkönyv igazgató igazgatói ciklus éve jegyzkönyv elemzés évente eszközjegyzé k minségügyi vezet igazgató, oktatási igazgatóhelyettes folyamatszabályoz ás szerint tanév vége EFQM Beszámoló jelentés igazgatói ciklus éve jegyzkönyv minségügyi vezet évente beszámoló SZMK vezet, igazgatóhelyettese k Partneri együttmködés Elégedettség vizsgálat terve Kérdív elemzés Terv szerint jegyzkönyv Igazgató team Tanév vége elemzés évente beszámoló mfs vezet 7

8 Baleseti források felülvizsgálata Kockázat elemzés Gyakorlóhely látogatás folyamatos Ell. feljegyzés Munkavédelmi felels, gazdasági igazgatóhelyette s Tanév vége beszámoló évente beszámoló munkavédelmi felels, gazdasági igazgatóhelyettes Költséghaté-kony törvényes gazdálkodás bnk.ellenrzés Dokumentum elemzés évente jegyzkönyv Igazgató, gazdasági igazgatóhelyette s Vizsgálat eredménye jegyzkönyv évente jegyzkönyv igazgató, igazgatóhelyettese k Tankötelezett-ség teljesítése Beírási napló Dokumen-tum elemzés évente feljegyzés Iskolatitkárság, igazgatóhelyettes Tanév vége beszámoló évente jegyzkönyv Iskolatitkárság, igazgatóhelyettes Esélyegyenl-ség segít oktatásinevelési formák Munkaterv, tantárgyfelosztás óralátogatás folyamato s feljegyezés Oktatási igazgatóhelyettes Tanév vége beszámoló évente jegyzkönyv oktatási igazgatóhelyettes Érettségi Tanév vége elemzés megfigyel és Ell.terv szerint Igazgató, nevelési igazgatóhelyettes Tanév vége megbeszélés évente jegyzkönyv igazgató, igazgatóhelyettes Pályaorientáció, pályaválasztás munkaterv Kiállítás, pályaválasz-tási napok évente Feljegyzés, elemzés igazgatóhelyettes ek Tanév vége beszámoló évente jegyzkönyv oktatási igazgatóhelyettes Nevelési feladatok teljesítése Pedagógiai program Dokumen-tum elemzés évente feljegyzés Igazgató, szmk vezet. oktatási igazgatóhelyettes évente írásbeli beszámoló évente jegyzkönyv igazgató, szmk vezet Élethosszig tartó tanulásra való felkészítés folyamatos óralátogatás ofi folyamato s feljegyzés Igazgató évente beszámoló évente jegyzkönyv igazgató Oktatás tartalmi színvonalának fejlesztése Pedagógiai program munkaterv szerint Félévi, év végi statisztika félévente statisztika Igazgató, igazgatóhelyettes ek Félév, év vége beszámoló félévente jegyzkönyv igazgató, igazgatóhelyettes Beiskolázás tudatos tervezése Fenntartói engedély Összehasonlító elemzés évente Beiskolázási terv, ped.int. igazgató, igazgatóhelyettes ek OKÉV összehasonlít ás évente feljegyezés igazgató 8

9 Bels ellenrzés Bels ell. munkaterv Összehasonlító elemzés évente feljegyezés igazgató, igazgatóhelyettes ek Tanév vége beszámoló évente jegyzkönyv igazgató, igazgatóhelyettes ek ALKALMAZOTT AK Alkalmazotti értékelés szempontrendsz er értékellap értékelési csop.vez. 9

10 II. Gazdálkodás 1. Költségvetés tervezése, fbb mutatói; felhasználása, idarányos teljesítése A költségvetési módosított elirányzatok és teljesítésük alakulása Megnevezés év év év év m.elir. eft teljesítés eft m.elir. eft teljesítés eft m.elir. eft teljesítés eft m.elir. eft teljesítés eft Intézmény összes bevétele bbl: mködési bevétel mk.c. átvett pénzeszköz felh.c. átvett pénzeszköz elz évi pénzmaradvány intézményfinanszírozás Intézmény összes kiadása bbl: személyi jelleg munkaadót terh. járulékok dologi kiadások egyéb folyó kiadás ellátottak pénzbeli jutt beruházás felújítás A mellékelt revizori jelentésben megfogalmazottakat a év számai is alátámasztják. Ami külön magyarázatra szorul az a mködési célú pénzeszköz átvételben mutatkozó elmaradás, amely a HEFOP elszámolás utáni évre áthúzódó teljesítés miatt keletkezett. 10

11 2. A gazdálkodási tevékenység bels szabályozottsága, takarékossági szempontok érvényesülése Az intézmény gazdálkodására jellemz a szabályozottság, a törvények, rendeletek, bels szabályzatok betartása és betartatása, még annak árán is, hogy ebbl alakulnak ki konfliktushelyzetek. Az intézmény minden szükséges és elírt szabályzattal rendelkezik, azok folyamatos, a jogszabályi változásokat követ módosításai határidben megtörténnek. A költségvetés tervezése részletesen, minden feladat teljes kör számbavételével történik. A végrehajtás, a gazdasági folyamatok bizonylatolása, elszámolása, nyilvántartása teljes számítástechnikai háttér alkalmazásával valósul meg. Az elirányzat felhasználásának folyamatos ellenrzése, a munkafolyamatba épített rendszeres ellenrzés, a kötelezettségvállalások megalapozottságának szem eltt tartása biztosítja az indokolt, ésszer, hatékony és takarékos gazdálkodást. A takarékossági szempontok nem csak a gazdálkodásban, hanem az anyag és energiafelhasználás során is érvényesülnek. Ami javítható azt nem cseréljük, a beszerzéseket a legkedvezbb árfekvés helyekrl oldjuk meg. Ha lehet szolgáltatást a másik intézménytl vásároljuk meg, így a pénz az önkormányzaton belül marad. A világítás takarékos használata terén még vannak tartalékaink, de elindult egy a diákönkormányzat segítségét is kihasználó folyamat, amelyet az elkövetkez idszakban folytatni szeretnénk. A ftést nagyon ellenrzötten mködtetjük. A karbantartók rendszeresen digitális hmérvel ellenrzik a tantermek, irodák, közösségi helyiségek elírt hmérsékletekhez viszonyított értékét. Meg kell azonban jegyezni, hogy mind a ftési rendszerünk, beleértve a kazánokat is, mind pedig a fénycsöves világítási rendszer elavult önmagában nem energiatakarékos. 11

12 3. A gazdálkodás eredményessége, hatékonysága: Saját bevételek alakulása Megnevezés év év év év teljesítés eft teljesítés eft teljesítés eft teljesítés eft Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptev. szolg. ellenértéke Alaptev. sajátos szolg. ell Továbbszáml. szolg Bérleti díjbevétel Szell. anyagi infrastr. igényb. 9 Étterem, büfé bérletidíja Dolgozó, tanuló térítése Egyéb bevétel Áfa visszatérülés Kiszámlázott Áfa Kamat Mködési bevétel összesen A mellékelt revizori jelentésben megfogalmazottakat a év számai is alátámasztják. A saját bevételek elérése érdekében az intézmény minden lehetséges eszközt megragad, de annak terembérleti tételének további növelésére az alacsony fizikai létszám miatt lehetséget nem látunk. 12

13 Pótlólagos források, melyek a mködési és fejlesztési igények megvalósulását segítették Támogató Milyen célra év év év év ZMJV Polgármesteri Hivatala eszközbeszerzés ZMJV Polgármesteri Hivatala táborok támogatása Közoktatási Közalapítvány könyvtárfejlesztés Közoktatási Közalapítvány oktatás hatékonyság növelése Közoktatási Közalapítvány gyógytestnevelés támogatása Környezet és Vízügyi Min. erdei iskola szervezése 250 ZMJV Polgármesteri Hivatala 50 é. jubileum, Kölcsey Múzsája szobor ZMJV Polgármesteri Hivatala Ifjúsági programok ZMJV Polgármesteri Hivatala könyvtárfejlesztés önrész 131 Vidéki önkormányzatok tanulók támogatása (étkezés, könyv) Képz és Iparmv. Lektorátus Kölcsey Múzsája szobor 500 Millecentenárium Alapítvány Kölcsey Múzsája szobor 300 Sportfólió Kht. Sportpálya felújítás Jövnkért Alapítvány tanulók szaköri és verseny támogatása Nemzeti Tankönyvkiadó iskolai oktatás támogatása 96 ICSSZEM drogpályázat 1022 Munkaügyi Központ bértámogatás 360 Megyei Önkormányzat Tábor tám., jubileumi ünnep tám Tempus Közalapítvány Út az érettségihez OKÉV OKTV és érettségi vizsgák tám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP program támogatása 4500 ZMJV Polgármesteri Hivatala épületkarbantartás, eszközbesz. ip..a. 650 eft Összes átvett pénzeszköz

14 A pótlólagos források legtöbbjéhez pályázat útján lehet hozzájutni. Korlátot szab a mindenáron pályázzunk szemléletnek, hogy a legtöbb pályázat kiírási feltételét képezi 20-30%-os önrész biztosítása. Ezt korábban az önkormányzat átvállalta, azonban a jelenlegi helyzet erre nem ad módot. Iskolánk az általa alapított Jövnkért Alapítványtól jutott hozzá az önrészhez, de ez a lehetség is egyre korlátozott. III. Tárgyi, infrastrukturális feltételek Az alapfeladat ellátásához szükséges erforrásokkal az intézmény rendelkezik. Minden évben sikerült az elhasználódott eszközök pótlása, illetve új eszközök beszerzése. Látványos fejlesztésre az eszközök terén nem volt lehetség, de a szinten tartást és kis mérték javulást el tudtunk érni. Intenzívebb fejlesztés csak a számítástechnikai eszközök terén volt, mivel ezek amortizációja rendkívül gyors a kormányzati átgondolatlan szoftverfejlesztések következtében. Összességében tekintve az eszközállomány nagy része nullára íródott eszközökbl áll (megközelíten 50%). Az intézmény a rendelkezésére álló eszközöket megfelel hatékonysággal mködteti. Az épület állapota megfelel korának augusztusában került átadásra. Ettl az idponttól kezdve szinte folyamatosan történtek kisebb, nagyobb beavatkozások a szennyvízelvezet rendszer, a tetszigetelés, a tornaterem padozata, a tornaterem kopolitfala tekintetében, hogy csak a legnagyobb munkákra gondoljunk. Az elmúl 5-6 évben folyamatosan javítjuk, cseréljük a tantermek manyag padlóját, illetve az elmúlt évben kezdtük meg az épület küls nyílászáróinak festését. Ez a munka ebben az évben is folytatódik. A nyári karbantartások alatt folyamatos volt a tantermek javító festése, amit zömében saját erbl oldottunk meg. Az intézmény ftési és világítási rendszere nem korszer, ebbl adódóan a gazdaságos üzemeltetés lehetsége csak részben biztosított. Az elmúlt években történt meg a szabadtéri sportpályák közül kettnek a felújítása, mely után fleg a hétvégi nyitott iskolának köszönheten, a küls használók sok gondot és anyagi kárt okoznak a nem rendeltetésszer használat és a viselkedési kultúrájukban fellelhet hiányosságok miatt. Az oktatáshoz szükséges helyiségek száma szkösen elegend csak. Nem egészséges dolog, hogy a magas osztályszám miatt még a szaktantermek és eladók is osztálytermek. Fleg ezekben okoz gondot, hogy a tanulók nem rendeltetésszeren használják sem a helyiséget, sem pedig a berendezést. Ebbl adódik az ezirányú karbantartás egyre nagyobb szükségessége. A bútorzat állapota éppen a fent leírtaknak köszönheten elavultnak tnik, tény az is, hogy sok a régi iskolabútor, de az elmúlt 3-4 évben lehetségeinkhez képest folyamatosan cseréljük, illetve újítjuk fel a bútorzatot (1-1 osztálynak megfelel berendezést hol önerbl, hol az iparzési eszközpályázatból tudunk megoldani). Az épület és tartozékai, valamint az elhelyezéshez kapcsolódó eszköz és felszerelés tekintetében minden téren elérjük a PP teljesítéséhez, elirt minimális eszközigényt. 14

15 Kötelez(minimális) eszközjegyzéknek való megfelelés A nevelési-oktatási intézményekrl szóló 11/1994 (VI:8.) MKM rendelet 54. (1) bekezdése a rendelet 2 sz. mellékletében határozza meg azokat a kötelez (minimális) eszközöket és felszereléseket, amelyeket augusztus 31-ig az iskolának be kell szereznie. Az eszközjegyzék összeállításakor figyelembe vettük a Közoktatási törvényben, az MKM tájékoztatójában és az iskola pedagógiai programjában foglaltakat. Eszközbeszerzés tanulói bútor (ip. adóból) tanulói bútor (HEFOP) szám.tech. eszk. (HEFOP) eszk.fejl.tanuláshoz kapcs. Z.M.Közalapítványi pályázat * * Ez utóbbi a 2007-es pályázat összege. A 2008 évre még további támogatásra lenne szükségünk a feltételek biztosítására, az új érettségi vizsgaszabályzatban foglaltaknak való megfeleléshez, illetve a kompetencia alapú oktatás kialakításához. Külön gondot jelent, hogy az eszközjegyzék kiadása óta nagyon sok változáson ment át a közoktatás, és a mai kor igényeinek való megfelelés komoly feladatot fog jelenteni az elkövetkezend években. Gondot jelent az is, hogy a korábban beszerzett eszközeink, berendezéseink elhasználódnak, és cseréjükrl folyamatosan gondoskodni kell. Speciális feltételek Az akadálymentesítési program keretében liftet épített be az önkormányzat az iskolába, valamint lépcsnjáró szerkezetet is kapott az intézmény. Pályázati tevékenység A dolgozók figyelemmel kísérik a pályázati lehetségeket, sokan élnek a küls forrás lehetségével. Néhány eredményünk: 15

16 Sikeres pályázatok nemzetközi 1 országos megyei városi Elnyert támogatás Eszközfejlesztésre fordított Informatikai eszközökre for Iskolai drogmegelzési tev Könyvtári fejlesztésre for Nemzetközi kapcsolatok HEFOP Egyéb Útravaló pályázati program Út az érettségihez Út az érettségihez 2005/ /2007 elnyert összeg (Ft) diák (f) 11 9 mentor (f) 7 7 Út a tudományhoz Út a 2005/ /2007 tudományhoz elnyert összeg (Ft) diák (f) 6 4 mentor (f)

17 IV. Humánerforrás A továbbképzési normatíva felhasználása Év Összeg (e Ft) F A továbbképzések száma: Pedagógusok szakmai végzettsége A pedagógusok végzettsége iskolánkban megfelel a törvényben meghatározottaknak. Eddig 1 f matematika-német nyelv szakos tanárunk nem felelt meg a feltételeknek( tanította német nyelven a matematikát), de június 13-án sikeresen államvizsgát tett a matematika kiegészít szakon Szegeden. Másoddiplomát szerzk száma az utóbbi 4 évben: Szakvizsgát ebben az idszakban senki nem tett, 3 f doktori van folyamatban. V. Intézményi mutatók Jelentkezések, felvettek aránya Iskolánk népszerségét jelzi a felvételizk magas száma. Igaz, hogy több helyre valójelentkezések miatt komolyabb következtetést nem nagyon lehet levonni, de az érdekldést jelzi, illetve ilyen sok tanulóval kell foglalkoznunk írásbelin illetve szóbelin. 8. osztályosok: ált. tanterv angol kéttan emelt angol emelt német Összesen

18 6. osztályosok: reál német kéttan Összesen A gyereklétszám csökkenése ezekben az adatokban is jól megfigyelhet. A hat évfolyamos beiskolázás segítésére 2006/07-es tanévben felvételi elkészít indult magyarból és matematikából. Ennek eredménye ebben a tanévben a nagyobb jelentkezési létszám és a kedvezbb beiskolázás. Tanulói létszámadatok alakulása 2003/ / / /07 Osztályok sz * f % f % f % f % Összlétszám Bejáró , , , ,6 Más megyei 19 2,6 25 3,1 22 2,7 26 3,1 Kollégista 56 7,5 71 8,9 75 9,2 78 9,4 Zalaegerszegi , , , Átl osztálylétszámok ,7 33,2 * 2004/2005-ben ért fel az angol két tanítási nyelv osztály 13. évfolyamra, az utóbbi tíz évben ekkor volt elször 25 osztály iskolánkban. Az utóbbi négy évben tanulólétszámunk jelentsen emelkedett (nem csak a 2004/05-ös osztály növekedése miatt). A magas osztálylétszámok egyre nagyobb feladatot jelentenek a pedagógusoknak, hisz egyre több (még nálunk is) a problémás, a nehezen kezelhet tanuló. Az adatokból látható, hogy tanulóinknak kb. 34%-a bejáró, 9 %-a kollégista. Férhely kihasználtság Iskolánkban 37 teremben folyik oktatás: 24 osztályteremben, 7 váltóteremben, 6 szaktanteremben (biológia, kémia, fizika, ének, 2 számítógép). A termek kihasználtsági aránya magas, ez az órarendkészítésnél komoly feladatot jelent. A 2006/07-es tanévben a napi els 6 tanítási órában a szabad termek száma a következ: Szabad terem alkalom kihasználtság (%) , , , ,2 18

19 VI. Nevelés és fejlesztés Intézményvezeti óralátogatások száma Az évrl évre növekv adminisztrációs feladatok és az új feladatok száma miatt nagy a leterheltség, ezért kevés id jut a tanórák látogatására. Az óralátogatásra elssorban a kezd pedagógusoknál, új kollégáknál, belép osztályoknál kerül sor, illetve olyan osztályokban, ahol új programok, projektek indultak (HEFOP), továbbá bemutató órák keretében is látogatunk tanórákat, pl. a Nemzeti Tankönyvkiadó rendezvényei kapcsán, illetve a munkaközösségek tervei szerint. 2004/ / /07 Iskolavezetés (3f) Bels továbbképzések Továbbképzéseinkben prioritást kapott az SDT alapú oktatás, kooperatív tanítás, mérésértékelés, minségügyi képzés. Sor került az elmúlt években számos konferenciára, rendezvényre, bels továbbképzésre. Konferenciák témakörei: - KT változásai2006. aug. - Pedagógus teljesítményértékelés nov. A tantestület és küls vendégek részvételével folyó programjaink: - NTK konferenciák évente novemberben f részvételével. - etwinning konferencia 2005 márc, 2007 márc. - Innovatív iskolahálózat konferencia 2004, 2006, Német kéttannyelv oktatásban résztvev iskolák országos találkozója 2005, HEFOP regionális konferencia szept. Neveltestületi képzések témakörei: - intézményértékelés 2004 (Qualitas közremködésével) - pedagógusmunka értékelése 2005 (Qualitas közremködésével) - IMIP beválásvizsgálat 2006 küls szakért bevonásával - PP beválásvizsgálat küls szakért bevonásával - bels informatikai képzések - interaktív tábla használata 2006 június, 2007 április - interaktív osztályterem - számítógépes tanulói teljesítményértékelés 2007 június, augusztus - HEFOP bels képzések az új belép kollégák számára 2007 június, augusztus VII. Eredményesség Iskolai átlagok iskolai átlag: 4,18 4,14 4,13 19

20 Érettségi átlagok K E K E érettségi átlag 4,29 4,73 4,41 4,79 tantárgyanként: magyar nyelv és 4,11 4,12 3,91 4,26 irod történelem 4,22 4,25 4,45 4,95 német nyelv 4,85 4,88 4,66 5,00 két tannyelv 4,52 angol nyelv 4,62 4,73 4,16 4,78 két tannyelv 4,33 olasz nyelv 4,54 4,44 5,00 5,00 francia nyelv 5,00-4,50 matematika 3,95 4,34 4,21 4,58 fizika 4,67 4,35 4,30 5,00 kémia - 5,00 3,75 4,50 biológia 4,00 4,33 4,55 5,00 földrajz 4,50 4,18 4,40 5,00 rajz és malk.elemz - 5,00 informatika - 4,44 4,46 4,50 ének-zene 5,00 4, filozófia 5, testnevelés 5,00 angol civilizáció 4,40 német civilizáció 4,46 Két tanítási nyelv osztályokban érettségizettek száma: felsfokú nyelvvizsgával egyenérték középfokú nyelvvizsgával egyenérték alapfokú nyelvvizsgával egyenérték Kitnre, jelesre érettségizettek száma kitn jeles

21 Érettségire jelentkezés megoszlása Közép Emelt Közép Emelt magyar nyelv és irod matematika történelem angol nyelv német nyelv fizika kémia földrajz biológia informatika francia nyelv olasz nyelv angol nyelvi civilizáció német nyelvi civilizáció testnevelés Összesen Továbbtanulási statisztikák A gimnáziumi nevelés és oktatás elsdleges célja a tanuló felkészítése az érettségi vizsgára, valamint a felsfokú iskolai továbbtanulásra. Így az iskolánkban folyó munka egyik legfontosabb mutatója a felsoktatásba felvett tanulók száma. Errl elssorban az évente kiadásra kerül A középiskolai munka néhány mutatója c. kiadványból ill. az ez alapján megjelen újságcikkekbl értesülhet a közvélemény és a szkebb szakmai közösség is, és elssorban ez alapján ítélik meg munkánkat. E szerint a statisztika szerint: 12. évf. létszáma L Végzsök létszáma V Felvételire jelentkezett F Felsoktatásba felvett Felvételi arány F/L (%) Végzsökhöz viszonyítva F/V (%) OKI statisztika szerint (%) / ,84 85,91 72,26 80,67 79,73 79,25 76,84 85, ,45 81,94 83, ,6 21

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007.

VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2003-2007. VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 16. Pf.: 353. Telefon: 92/596-445 Telefon/Fax: 92/314-544 OM azonosító: 040693 E-mail: varosikoll@mail.datanet.hu VÁROSI KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2007. április 16. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2007. április 19. Fenntartói jóváhagyás

Részletesebben

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény

Tagintézmény-vezet i pályázat- Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú M vészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézmény Tartalom I. Helyzetelemzés 1 II. Pályázatok...6 III. Az iskola bels m ködési rendje..8 IV. Fejlesztési területek, vezet i program 28 V. Vezet i hitvallomásom...29 VI. Összefoglalás..29 VII. Szakmai önéletrajz..30

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók

PÁLYÁZAT. A kiírt álláshely betöltésére jelentkezem. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások a pályázat mellékletében találhatók PÁLYÁZAT Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdetett a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ. a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT I. RÉSZ Általános rendelkezések l. A szervezeti és m ködési szabályzat célja, jogszabályi alapja a./ A szervezeti és m ködési szabályzat /a továbbiakban: SZMSZ határozza

Részletesebben

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Intézményi minőségirányítási program KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEI (KAPOSVÁR, FŐ U. 40-44.) INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 311-815 E mail: buzaszemovi@gmail.com A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 I.

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Tartatalomjegyzék: 1. Bevezet /a pedagógiai program felülvizsgálatának indoklása /

Tartatalomjegyzék: 1. Bevezet /a pedagógiai program felülvizsgálatának indoklása / Tartatalomjegyzék: 1. Bevezet /a pedagógiai program felülvizsgálatának indoklása / 2. Helyzetelemzés - Az iskolák rövid története a 2002/2003. tanévig, - A Deák F. és Széchenyi I. Szakközép- és Szakiskola

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Szakértői vélemény. Békéscsaba Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Szakértői vélemény Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium 2010 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az intézményi munka szakmai ellenőrzése és értékelése a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban Orosháza,

Részletesebben

Helyzetértékelés és Vezetői program

Helyzetértékelés és Vezetői program Helyzetértékelés és Vezetői program a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatói álláspályázatához Készítette: Edényi László Budapest, 2012. február 10. Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek,

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki Középiskola Tagintézményi IMIP-ek SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYI IMIP-EK 2009 1 Csonka János Műszaki Szakközépiskola 6726 Szeged, Temesvári

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA - KESZTHELYI VSZK - Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ tagja Számlakezelő: OTP BankRT Keszthelyi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja 2013. 1 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi u. 64. Minőségirányítási Program

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Újlaki Általános Iskola 1023 Budapest, Ürömi u. 64. Minőségirányítási Program MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Készítette: ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA Gábor Áron igazgató vezetésével Kolozsyné Grech Judit Hancsók Anita Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2009.június

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK A RÉDICSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK I. számú Melléklete Az óvoda hagyományrz programja 1 Hagyományrzés az óvodában Az SZI ünnepkörhöz kapcsolódó szokások,

Részletesebben

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Pedagógiai program

Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium. Pedagógiai program Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium 1074, Budapest, Hársfa u. 4. telefon/ fax: 322-0456, ig.: 413-0213 e-mail: fabrykollegium@freemail.hu Web cím: www.fabrykollegium.hu Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2013 1 Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 5 I.1. A Szervezeti és M ködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja...

Részletesebben