A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM"

Átírás

1 Mottó: A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektl való megszabadulásban John Maynard Keynes közgazdász A KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓJA Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna igazgató Zalaegerszeg,

2 I. Igazgatás A mködés törvényessége, jogszabályoknak való megfelelés, intézményi szabályozó dokumentumok megléte, megfelelsége, jogszersége Felelsség mátrix Az egyes folyamatok eredményes mködtetéséért felelsségmátrixot készítettünk. A felelsségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely ffolyamatnak ki a gazdája, ki az irányítója, ki a felelse. Szervezeti egység, vagy folyamatgazda Szervezeti egység, vagy folyamatgazda A Intézményvezet: G Folyamatgazda: Dr. Halász Imréné Tarjánné dr. Szabó Zsuzsanna B Min.fejleszt csoportvezet: Tóth László H Folyamatgazda: Értékel csop.vez. C Folyamatgazda: Horváth József K Folyamatgazda: Horváthné László Ibolya D Folyamatgazda: Forgács Ferenc L Folyamatgazda: Horváth László E Folyamatgazda: Kiss István F Folyamatgazda: Kovácsné Kiss Piroska M Szcs Gergely N Renszergazda Folyamat A B C D E F G H K L M N 1. Stratégiai tervezés x 2. Éves tervezés x 3. Vezeti ellenrzés x x x x 4 Az intézmény mködésének éves értékelése x x 5. Irányított önértékelés x x x 6. Partnerek azonosítása, igényeinek és x x elégedettségének mérése 7. Panaszkezelés x 8. PR arculat x x 8. Kiválasztási és betanulási rend mködtetése x x 9. Továbbképzési rend x x x 10. Bels értékelési rendszer mködtetése x x x x x 11. Ösztönz rendszer mködtetése x x 12. Az intézményi eszközbeszerzés mködtetése x x 13. Pénzügyi, gazdasági mködtetés x x 14. Biztonságos intézmény mködtetése x x 15. Pedagógusok szakmai együttmködése x 16. Beiratkozás x 17. A csoport elrehaladásának értékelése x x 18. A gyermekek értékelése x x 19. Bels audit x x 20 Érettségi x 21 Tanulói versenyek x 22 Mérések x x x x 23 Tankönyvtámogatás x 24 Osztályozó, javító vizsgák x 25 Pedagógus értékelés x x 26 Vezeti értékelés x x 27 Alkalmazotti értékelés x x 28 HEFOP projekt x x x x 29 Innovatív projektek x x x x 30 IKT program x x x x 2

3 Jogi megfelelség vizsgálat eredménye Az intézményi dokumentáció számbavétele, felülvizsgálata, összesít táblázat Dokumentum megnevezése Jóváhagyás ideje évszám Alapvet általános dokumentumok 1. Alapító okirat 2003 Felülvizsgálat érvényesség 1 Határozatlan jogszabályimködési megfelelség 2 A használhatósággal, gyakorlati megvalósulással, a szabályzat betartásával kapcsolatos megállapítások 3 megfelel felülvizsgálat megtörtént SzMSz 2000 Határozatlan megfelel felülvizsgálat folyamatban Házirend 2001 Határozatlan megfelel felülvizsgálat megtörtént 2007 Alapvet szakmai dokumentumok 4. Nevelési-, 2001 Határozatlan megfelel Beválásvizsgálat 2006 pedagógiai program 5. Továbbképzési megfelel Új prioritások meghatározása megtörtént 2007 program 6. Intézményi éves munkaterv Beszámoló (éves) Beszámoló (féléves) Intézményi ügyintézési dokumentumai 7. Ügyintézési, iratkezelési szabályzat 8. Jegyzkönyvek Folyamato s 9. Értesítés, határozat 10. Tanügyi nyomtatványok 11. Nyilvántartások 12. Tantárgyfeloszt ás Órarend megfelel Munkatervi feladatok illetve helyzetelemzésbl IMIP-bl, PP-bl adódó feladatok összhangjára kell törekedni megfelel ÖMIP, IMIP alapján indikátorok alapján megfelel Indikátorok alapján 2000 Határozatlan 2006 Folyamato s Folyamat os Folyamat os Folyamatos Folyamatos Folyamatos Folyamatos megfelel megfelel megfelel megfelel megfelel Évente Változás esetén megfelel Évente Változás esetén megfelel A meglev szabályzat kiegészítésre szorul a pedagógus teljesítményértékelés belépésével 3

4 Munkarend Munkaügyi dokumentumok 13. Munkaviszony iratkezelése 14. Munkaköri leírások 15. Személyi anyag kezelése 16. Folyamat os Folyamato s Folyamat os Jogviszony hatálya Munkakör vagy szabályzó változása esetén Jogszabályváltozás esetén megfelel Mt, Kjt szerint megfelel 2006, 2007 megfelel A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok 17. FEUVE Kockázatbecslé s Gazdálkodási Megállapodás 1990 Házi pénztár- és pénzkezelési szabályzat Számviteli és gazdálkodási szabályzat, készletgazdálkodási szabályzat Leltározási szabályzat folyamatos megfelel 2006, 2007 folyamatos megfelel 2006 határozatlan Alapító okirat szerint 2003 Határozatlan megfelel 2003 Érvényes megfelel felülvizsgálat folyamatban 2003 Változás esetén megfelel Számviteli és gazdálkodási szabályzat Selejtezési szabályzat Védelmi jelleg szabályzatok 20. Munkavédelmi szabályzat 21. Tzvédelmi szabályzat 22. Számítástechnik ai és szoftvervédelmi szabályzat Érdekvédelmi szabályzatok 23. Kollektív szerzdés 24. Közalkalmazotti Szabályzat 2003 Határozatlan megfelel 2003 mködképes, külss megbízott látja el Határozatlan megfelel 2004 Határozatlan megfelel mködképes, külss megbízott látja el 2003 Határozatlan megfelel Határozatlan megfelel Átdolgozott Határozatlan megfelel átdolgozásra került

5 25. SZMK szmsz 2003 Határozatlan megfelel átdolgozásra került 26. DÖK szmsz 1997 Határozatlan átdolgozást felülvizsgálata folyamatban van igényel Speciális dokumentumok 26. Könyvtári rend SZMSZ szabályzat 27. Tornaterem SZMSZ szabályzat Tanügyi nyomtatványok, nyilvántartások A nyomtatványokat a KT elírásainak megfelelen alkalmazzuk. A szigorú számadású nyilvántartó lapon vezetve egyszemélyi felelsséggel történik. Ide tartoznak a különböz bizonyítványok, a pedagógus-igazolvány, stb. A diákigazolványok és a tanulói azonosítók nyilvántartását a tanulónyilvántartó program kezeli. Az egyéb fontos nyomtatványok kezelése és nyilvántartása is pontosan, irattári elszámolással történik. (Pl.- ellenrz) Személyi anyagok nyilvántartása Az alkalmazottak és a tanulók adatait a Kt 2. sz. mellékletében meghatározott módon tartjuk nyilván. Az adatkezelés a megfelel titoktartási kötelezettség betartásával történik. A személyes adatokat csak a törvényben meghatározott esetekben és céllal adjuk ki (pl: pedagógiai cél, iskola-egészségügy, ifjúságvédelem, stb.) Tankötelezettség teljesítése Intézményünkben valamennyi tanuló teljesíti a tankötelezettségét, aki tanköteles korában távozik az iskolából, az másik középiskolában folytatja tanulmányait. 5

6 Bels ellenrzési rendszer mködése Az iskola ellenrzési, értékelési rendszere TANULÓK TERÜLET Tanulmányi munka Versenyeredmények ELLENRZÉS mérési pont módszer gyakoriság dokumentáci ó bels ell. dokumentumelemzés havonta napló, szerint esetenként ellenrz tanévvégi értékelés elemzés évente összesítések, jegyzkönyv ek ofi ig.h. igazgató ÉRTÉKELÉS felels mérési pont módszer gyakorisá g folyamatos szóbeli eseti tanmenet szerinti írásbeli tanmenet félév, évvége szerinti, igazgató igh. mkv. Vizsgák évvége jegyzkönyv igazgató ig.h. Magatartás Szorgalom folyamatos osztályozó értekezlet folyamatos osztályozó értekezlet óralátogatás megbeszélés óralátogatás megbeszélés Fegyelmi ügyek esetenként dokumentumelemzés megbeszélés Jutalmazások (motiváció) munkaterv szerinti óralátogatás dokumentumelemzés Bels mérések 6 osztályosban év végén, 9.bben január, május Küls mérések - országos kompetenciamérés - HEFOP bemenet mérés - HEFOP kimenet mérés dokumentumelemzés esetenként írásbeli folyamatos félévente folyamatos félévente feljegyzés feljegyzés feljegyzés feljegyzés igazgató ig.h. igazgató ig.h. versenyek vizsga félév, évvége félév, évvége írásbeli, szóbeli, gyakorlati írásbeli, szóbeli, gyakorlati önértékelés megbeszélés önértékelés megbeszélés dokumentác felels ió ellenrz, szaktanár napló, bizonyítvány félévente évente jegyzkönyv szaktanár évente jegyzkönyv vizsgáztató félévente napló osztályfnök félévente napló osztályfnök esetenként jegyzkönyv igh. félév, évvége megbeszélés félévente jegyzkönyv igazgató rendszeres folyamatos évente tanév rendje szerint sszel feljegyzés napló napló jegyzkönyv igazgató ig.h., mkv ig.h. ig.h. félév, évvége 9. évfolyamon január, május, 10. évfolyamon április önértékelés dokumentumelemzés írásbeli szóbeli félévente jegyzkönyv igazgató, ig. h. rendszeres évente napló jegyzkönyv jegyzkönyv ig.h. esetenként írásbeli eseti jegyzkönyv ig. h. szaktanár munkaköz. vez. KÖVETKEZTET ÉS Intézkedés tavasszal 6

7 PEDAGÓGUSOK ISKOLA Tanmenet, program IX. 10. dokumentumelemzés Tankönyv, IX. 15., dokumentumelemzés taneszköz II. 15. megbeszélés Ofi, munkaközösségveze ti tevékenység Pedagógusok munkája Munkaközösségi szakmai munka munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint óralátogatás dok.-elemzés megbeszélés óralátogatás dokumentumelemzés önértékel-lap szempontrendsze r fejlesztlap óralátogatás iskolai elemzés beszélgetés Házirend folyamatos iskolabejárás óralátogatás dokumentumelemzés Ügyeleti rendszer folyamatos dokumentum SZMSZ, Pedagógiai Program végrehajtása IMIP Eszköz ellátottság biztosítása ig. utasítás szerint folyamatszabályoz ás szerint SZMK jelentés -elemzés beszámoltatás jogszabály és dokumentum elemzés EFQM évente tanmenet ig.h. félév évvége félévente rendelések, ig.h. félév leltári évvége jegyzkönyv munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint feljegyzés feljegyzés napló értékellap napló feljegyzés igazgató ig.h. igazgató ig.h. mkv. értékelési csop.vez. igazgató ig.h. folyamatos feljegyzés igazgató ig.h. folyamatos feljegyzés igazgató ig.h. félév évvége félév évvége beszámoló félévente jegyzkönyv igazgató beszámoló félévente jegyzkönyv igazgató beszámoló félévente jegyzkönyv igazgató beszélgetés, dokumentumelemzés óralátogatás munkater v szerint évente feljegyzések értékellap igazgató értékelési csoportvezet tanév vége önértékelés évente jegyzkönyv igazgató ig.h. évente beszámoló évente jegyzkönyv igazgató évente beszámoló évente jegyzkönyv igazgató 2 évente feljegyzés igazgató 2 évente beszámoló 2 évente jegyzkönyv igazgató igazgatói ciklus éve jegyzkönyv elemzés évente eszközjegyzé k minségügyi vezet igazgató, oktatási igazgatóhelyettes folyamatszabályoz ás szerint tanév vége EFQM Beszámoló jelentés igazgatói ciklus éve jegyzkönyv minségügyi vezet évente beszámoló SZMK vezet, igazgatóhelyettese k Partneri együttmködés Elégedettség vizsgálat terve Kérdív elemzés Terv szerint jegyzkönyv Igazgató team Tanév vége elemzés évente beszámoló mfs vezet 7

8 Baleseti források felülvizsgálata Kockázat elemzés Gyakorlóhely látogatás folyamatos Ell. feljegyzés Munkavédelmi felels, gazdasági igazgatóhelyette s Tanév vége beszámoló évente beszámoló munkavédelmi felels, gazdasági igazgatóhelyettes Költséghaté-kony törvényes gazdálkodás bnk.ellenrzés Dokumentum elemzés évente jegyzkönyv Igazgató, gazdasági igazgatóhelyette s Vizsgálat eredménye jegyzkönyv évente jegyzkönyv igazgató, igazgatóhelyettese k Tankötelezett-ség teljesítése Beírási napló Dokumen-tum elemzés évente feljegyzés Iskolatitkárság, igazgatóhelyettes Tanév vége beszámoló évente jegyzkönyv Iskolatitkárság, igazgatóhelyettes Esélyegyenl-ség segít oktatásinevelési formák Munkaterv, tantárgyfelosztás óralátogatás folyamato s feljegyezés Oktatási igazgatóhelyettes Tanév vége beszámoló évente jegyzkönyv oktatási igazgatóhelyettes Érettségi Tanév vége elemzés megfigyel és Ell.terv szerint Igazgató, nevelési igazgatóhelyettes Tanév vége megbeszélés évente jegyzkönyv igazgató, igazgatóhelyettes Pályaorientáció, pályaválasztás munkaterv Kiállítás, pályaválasz-tási napok évente Feljegyzés, elemzés igazgatóhelyettes ek Tanév vége beszámoló évente jegyzkönyv oktatási igazgatóhelyettes Nevelési feladatok teljesítése Pedagógiai program Dokumen-tum elemzés évente feljegyzés Igazgató, szmk vezet. oktatási igazgatóhelyettes évente írásbeli beszámoló évente jegyzkönyv igazgató, szmk vezet Élethosszig tartó tanulásra való felkészítés folyamatos óralátogatás ofi folyamato s feljegyzés Igazgató évente beszámoló évente jegyzkönyv igazgató Oktatás tartalmi színvonalának fejlesztése Pedagógiai program munkaterv szerint Félévi, év végi statisztika félévente statisztika Igazgató, igazgatóhelyettes ek Félév, év vége beszámoló félévente jegyzkönyv igazgató, igazgatóhelyettes Beiskolázás tudatos tervezése Fenntartói engedély Összehasonlító elemzés évente Beiskolázási terv, ped.int. igazgató, igazgatóhelyettes ek OKÉV összehasonlít ás évente feljegyezés igazgató 8

9 Bels ellenrzés Bels ell. munkaterv Összehasonlító elemzés évente feljegyezés igazgató, igazgatóhelyettes ek Tanév vége beszámoló évente jegyzkönyv igazgató, igazgatóhelyettes ek ALKALMAZOTT AK Alkalmazotti értékelés szempontrendsz er értékellap értékelési csop.vez. 9

10 II. Gazdálkodás 1. Költségvetés tervezése, fbb mutatói; felhasználása, idarányos teljesítése A költségvetési módosított elirányzatok és teljesítésük alakulása Megnevezés év év év év m.elir. eft teljesítés eft m.elir. eft teljesítés eft m.elir. eft teljesítés eft m.elir. eft teljesítés eft Intézmény összes bevétele bbl: mködési bevétel mk.c. átvett pénzeszköz felh.c. átvett pénzeszköz elz évi pénzmaradvány intézményfinanszírozás Intézmény összes kiadása bbl: személyi jelleg munkaadót terh. járulékok dologi kiadások egyéb folyó kiadás ellátottak pénzbeli jutt beruházás felújítás A mellékelt revizori jelentésben megfogalmazottakat a év számai is alátámasztják. Ami külön magyarázatra szorul az a mködési célú pénzeszköz átvételben mutatkozó elmaradás, amely a HEFOP elszámolás utáni évre áthúzódó teljesítés miatt keletkezett. 10

11 2. A gazdálkodási tevékenység bels szabályozottsága, takarékossági szempontok érvényesülése Az intézmény gazdálkodására jellemz a szabályozottság, a törvények, rendeletek, bels szabályzatok betartása és betartatása, még annak árán is, hogy ebbl alakulnak ki konfliktushelyzetek. Az intézmény minden szükséges és elírt szabályzattal rendelkezik, azok folyamatos, a jogszabályi változásokat követ módosításai határidben megtörténnek. A költségvetés tervezése részletesen, minden feladat teljes kör számbavételével történik. A végrehajtás, a gazdasági folyamatok bizonylatolása, elszámolása, nyilvántartása teljes számítástechnikai háttér alkalmazásával valósul meg. Az elirányzat felhasználásának folyamatos ellenrzése, a munkafolyamatba épített rendszeres ellenrzés, a kötelezettségvállalások megalapozottságának szem eltt tartása biztosítja az indokolt, ésszer, hatékony és takarékos gazdálkodást. A takarékossági szempontok nem csak a gazdálkodásban, hanem az anyag és energiafelhasználás során is érvényesülnek. Ami javítható azt nem cseréljük, a beszerzéseket a legkedvezbb árfekvés helyekrl oldjuk meg. Ha lehet szolgáltatást a másik intézménytl vásároljuk meg, így a pénz az önkormányzaton belül marad. A világítás takarékos használata terén még vannak tartalékaink, de elindult egy a diákönkormányzat segítségét is kihasználó folyamat, amelyet az elkövetkez idszakban folytatni szeretnénk. A ftést nagyon ellenrzötten mködtetjük. A karbantartók rendszeresen digitális hmérvel ellenrzik a tantermek, irodák, közösségi helyiségek elírt hmérsékletekhez viszonyított értékét. Meg kell azonban jegyezni, hogy mind a ftési rendszerünk, beleértve a kazánokat is, mind pedig a fénycsöves világítási rendszer elavult önmagában nem energiatakarékos. 11

12 3. A gazdálkodás eredményessége, hatékonysága: Saját bevételek alakulása Megnevezés év év év év teljesítés eft teljesítés eft teljesítés eft teljesítés eft Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Alaptev. szolg. ellenértéke Alaptev. sajátos szolg. ell Továbbszáml. szolg Bérleti díjbevétel Szell. anyagi infrastr. igényb. 9 Étterem, büfé bérletidíja Dolgozó, tanuló térítése Egyéb bevétel Áfa visszatérülés Kiszámlázott Áfa Kamat Mködési bevétel összesen A mellékelt revizori jelentésben megfogalmazottakat a év számai is alátámasztják. A saját bevételek elérése érdekében az intézmény minden lehetséges eszközt megragad, de annak terembérleti tételének további növelésére az alacsony fizikai létszám miatt lehetséget nem látunk. 12

13 Pótlólagos források, melyek a mködési és fejlesztési igények megvalósulását segítették Támogató Milyen célra év év év év ZMJV Polgármesteri Hivatala eszközbeszerzés ZMJV Polgármesteri Hivatala táborok támogatása Közoktatási Közalapítvány könyvtárfejlesztés Közoktatási Közalapítvány oktatás hatékonyság növelése Közoktatási Közalapítvány gyógytestnevelés támogatása Környezet és Vízügyi Min. erdei iskola szervezése 250 ZMJV Polgármesteri Hivatala 50 é. jubileum, Kölcsey Múzsája szobor ZMJV Polgármesteri Hivatala Ifjúsági programok ZMJV Polgármesteri Hivatala könyvtárfejlesztés önrész 131 Vidéki önkormányzatok tanulók támogatása (étkezés, könyv) Képz és Iparmv. Lektorátus Kölcsey Múzsája szobor 500 Millecentenárium Alapítvány Kölcsey Múzsája szobor 300 Sportfólió Kht. Sportpálya felújítás Jövnkért Alapítvány tanulók szaköri és verseny támogatása Nemzeti Tankönyvkiadó iskolai oktatás támogatása 96 ICSSZEM drogpályázat 1022 Munkaügyi Központ bértámogatás 360 Megyei Önkormányzat Tábor tám., jubileumi ünnep tám Tempus Közalapítvány Út az érettségihez OKÉV OKTV és érettségi vizsgák tám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség HEFOP program támogatása 4500 ZMJV Polgármesteri Hivatala épületkarbantartás, eszközbesz. ip..a. 650 eft Összes átvett pénzeszköz

14 A pótlólagos források legtöbbjéhez pályázat útján lehet hozzájutni. Korlátot szab a mindenáron pályázzunk szemléletnek, hogy a legtöbb pályázat kiírási feltételét képezi 20-30%-os önrész biztosítása. Ezt korábban az önkormányzat átvállalta, azonban a jelenlegi helyzet erre nem ad módot. Iskolánk az általa alapított Jövnkért Alapítványtól jutott hozzá az önrészhez, de ez a lehetség is egyre korlátozott. III. Tárgyi, infrastrukturális feltételek Az alapfeladat ellátásához szükséges erforrásokkal az intézmény rendelkezik. Minden évben sikerült az elhasználódott eszközök pótlása, illetve új eszközök beszerzése. Látványos fejlesztésre az eszközök terén nem volt lehetség, de a szinten tartást és kis mérték javulást el tudtunk érni. Intenzívebb fejlesztés csak a számítástechnikai eszközök terén volt, mivel ezek amortizációja rendkívül gyors a kormányzati átgondolatlan szoftverfejlesztések következtében. Összességében tekintve az eszközállomány nagy része nullára íródott eszközökbl áll (megközelíten 50%). Az intézmény a rendelkezésére álló eszközöket megfelel hatékonysággal mködteti. Az épület állapota megfelel korának augusztusában került átadásra. Ettl az idponttól kezdve szinte folyamatosan történtek kisebb, nagyobb beavatkozások a szennyvízelvezet rendszer, a tetszigetelés, a tornaterem padozata, a tornaterem kopolitfala tekintetében, hogy csak a legnagyobb munkákra gondoljunk. Az elmúl 5-6 évben folyamatosan javítjuk, cseréljük a tantermek manyag padlóját, illetve az elmúlt évben kezdtük meg az épület küls nyílászáróinak festését. Ez a munka ebben az évben is folytatódik. A nyári karbantartások alatt folyamatos volt a tantermek javító festése, amit zömében saját erbl oldottunk meg. Az intézmény ftési és világítási rendszere nem korszer, ebbl adódóan a gazdaságos üzemeltetés lehetsége csak részben biztosított. Az elmúlt években történt meg a szabadtéri sportpályák közül kettnek a felújítása, mely után fleg a hétvégi nyitott iskolának köszönheten, a küls használók sok gondot és anyagi kárt okoznak a nem rendeltetésszer használat és a viselkedési kultúrájukban fellelhet hiányosságok miatt. Az oktatáshoz szükséges helyiségek száma szkösen elegend csak. Nem egészséges dolog, hogy a magas osztályszám miatt még a szaktantermek és eladók is osztálytermek. Fleg ezekben okoz gondot, hogy a tanulók nem rendeltetésszeren használják sem a helyiséget, sem pedig a berendezést. Ebbl adódik az ezirányú karbantartás egyre nagyobb szükségessége. A bútorzat állapota éppen a fent leírtaknak köszönheten elavultnak tnik, tény az is, hogy sok a régi iskolabútor, de az elmúlt 3-4 évben lehetségeinkhez képest folyamatosan cseréljük, illetve újítjuk fel a bútorzatot (1-1 osztálynak megfelel berendezést hol önerbl, hol az iparzési eszközpályázatból tudunk megoldani). Az épület és tartozékai, valamint az elhelyezéshez kapcsolódó eszköz és felszerelés tekintetében minden téren elérjük a PP teljesítéséhez, elirt minimális eszközigényt. 14

15 Kötelez(minimális) eszközjegyzéknek való megfelelés A nevelési-oktatási intézményekrl szóló 11/1994 (VI:8.) MKM rendelet 54. (1) bekezdése a rendelet 2 sz. mellékletében határozza meg azokat a kötelez (minimális) eszközöket és felszereléseket, amelyeket augusztus 31-ig az iskolának be kell szereznie. Az eszközjegyzék összeállításakor figyelembe vettük a Közoktatási törvényben, az MKM tájékoztatójában és az iskola pedagógiai programjában foglaltakat. Eszközbeszerzés tanulói bútor (ip. adóból) tanulói bútor (HEFOP) szám.tech. eszk. (HEFOP) eszk.fejl.tanuláshoz kapcs. Z.M.Közalapítványi pályázat * * Ez utóbbi a 2007-es pályázat összege. A 2008 évre még további támogatásra lenne szükségünk a feltételek biztosítására, az új érettségi vizsgaszabályzatban foglaltaknak való megfeleléshez, illetve a kompetencia alapú oktatás kialakításához. Külön gondot jelent, hogy az eszközjegyzék kiadása óta nagyon sok változáson ment át a közoktatás, és a mai kor igényeinek való megfelelés komoly feladatot fog jelenteni az elkövetkezend években. Gondot jelent az is, hogy a korábban beszerzett eszközeink, berendezéseink elhasználódnak, és cseréjükrl folyamatosan gondoskodni kell. Speciális feltételek Az akadálymentesítési program keretében liftet épített be az önkormányzat az iskolába, valamint lépcsnjáró szerkezetet is kapott az intézmény. Pályázati tevékenység A dolgozók figyelemmel kísérik a pályázati lehetségeket, sokan élnek a küls forrás lehetségével. Néhány eredményünk: 15

16 Sikeres pályázatok nemzetközi 1 országos megyei városi Elnyert támogatás Eszközfejlesztésre fordított Informatikai eszközökre for Iskolai drogmegelzési tev Könyvtári fejlesztésre for Nemzetközi kapcsolatok HEFOP Egyéb Útravaló pályázati program Út az érettségihez Út az érettségihez 2005/ /2007 elnyert összeg (Ft) diák (f) 11 9 mentor (f) 7 7 Út a tudományhoz Út a 2005/ /2007 tudományhoz elnyert összeg (Ft) diák (f) 6 4 mentor (f)

17 IV. Humánerforrás A továbbképzési normatíva felhasználása Év Összeg (e Ft) F A továbbképzések száma: Pedagógusok szakmai végzettsége A pedagógusok végzettsége iskolánkban megfelel a törvényben meghatározottaknak. Eddig 1 f matematika-német nyelv szakos tanárunk nem felelt meg a feltételeknek( tanította német nyelven a matematikát), de június 13-án sikeresen államvizsgát tett a matematika kiegészít szakon Szegeden. Másoddiplomát szerzk száma az utóbbi 4 évben: Szakvizsgát ebben az idszakban senki nem tett, 3 f doktori van folyamatban. V. Intézményi mutatók Jelentkezések, felvettek aránya Iskolánk népszerségét jelzi a felvételizk magas száma. Igaz, hogy több helyre valójelentkezések miatt komolyabb következtetést nem nagyon lehet levonni, de az érdekldést jelzi, illetve ilyen sok tanulóval kell foglalkoznunk írásbelin illetve szóbelin. 8. osztályosok: ált. tanterv angol kéttan emelt angol emelt német Összesen

18 6. osztályosok: reál német kéttan Összesen A gyereklétszám csökkenése ezekben az adatokban is jól megfigyelhet. A hat évfolyamos beiskolázás segítésére 2006/07-es tanévben felvételi elkészít indult magyarból és matematikából. Ennek eredménye ebben a tanévben a nagyobb jelentkezési létszám és a kedvezbb beiskolázás. Tanulói létszámadatok alakulása 2003/ / / /07 Osztályok sz * f % f % f % f % Összlétszám Bejáró , , , ,6 Más megyei 19 2,6 25 3,1 22 2,7 26 3,1 Kollégista 56 7,5 71 8,9 75 9,2 78 9,4 Zalaegerszegi , , , Átl osztálylétszámok ,7 33,2 * 2004/2005-ben ért fel az angol két tanítási nyelv osztály 13. évfolyamra, az utóbbi tíz évben ekkor volt elször 25 osztály iskolánkban. Az utóbbi négy évben tanulólétszámunk jelentsen emelkedett (nem csak a 2004/05-ös osztály növekedése miatt). A magas osztálylétszámok egyre nagyobb feladatot jelentenek a pedagógusoknak, hisz egyre több (még nálunk is) a problémás, a nehezen kezelhet tanuló. Az adatokból látható, hogy tanulóinknak kb. 34%-a bejáró, 9 %-a kollégista. Férhely kihasználtság Iskolánkban 37 teremben folyik oktatás: 24 osztályteremben, 7 váltóteremben, 6 szaktanteremben (biológia, kémia, fizika, ének, 2 számítógép). A termek kihasználtsági aránya magas, ez az órarendkészítésnél komoly feladatot jelent. A 2006/07-es tanévben a napi els 6 tanítási órában a szabad termek száma a következ: Szabad terem alkalom kihasználtság (%) , , , ,2 18

19 VI. Nevelés és fejlesztés Intézményvezeti óralátogatások száma Az évrl évre növekv adminisztrációs feladatok és az új feladatok száma miatt nagy a leterheltség, ezért kevés id jut a tanórák látogatására. Az óralátogatásra elssorban a kezd pedagógusoknál, új kollégáknál, belép osztályoknál kerül sor, illetve olyan osztályokban, ahol új programok, projektek indultak (HEFOP), továbbá bemutató órák keretében is látogatunk tanórákat, pl. a Nemzeti Tankönyvkiadó rendezvényei kapcsán, illetve a munkaközösségek tervei szerint. 2004/ / /07 Iskolavezetés (3f) Bels továbbképzések Továbbképzéseinkben prioritást kapott az SDT alapú oktatás, kooperatív tanítás, mérésértékelés, minségügyi képzés. Sor került az elmúlt években számos konferenciára, rendezvényre, bels továbbképzésre. Konferenciák témakörei: - KT változásai2006. aug. - Pedagógus teljesítményértékelés nov. A tantestület és küls vendégek részvételével folyó programjaink: - NTK konferenciák évente novemberben f részvételével. - etwinning konferencia 2005 márc, 2007 márc. - Innovatív iskolahálózat konferencia 2004, 2006, Német kéttannyelv oktatásban résztvev iskolák országos találkozója 2005, HEFOP regionális konferencia szept. Neveltestületi képzések témakörei: - intézményértékelés 2004 (Qualitas közremködésével) - pedagógusmunka értékelése 2005 (Qualitas közremködésével) - IMIP beválásvizsgálat 2006 küls szakért bevonásával - PP beválásvizsgálat küls szakért bevonásával - bels informatikai képzések - interaktív tábla használata 2006 június, 2007 április - interaktív osztályterem - számítógépes tanulói teljesítményértékelés 2007 június, augusztus - HEFOP bels képzések az új belép kollégák számára 2007 június, augusztus VII. Eredményesség Iskolai átlagok iskolai átlag: 4,18 4,14 4,13 19

20 Érettségi átlagok K E K E érettségi átlag 4,29 4,73 4,41 4,79 tantárgyanként: magyar nyelv és 4,11 4,12 3,91 4,26 irod történelem 4,22 4,25 4,45 4,95 német nyelv 4,85 4,88 4,66 5,00 két tannyelv 4,52 angol nyelv 4,62 4,73 4,16 4,78 két tannyelv 4,33 olasz nyelv 4,54 4,44 5,00 5,00 francia nyelv 5,00-4,50 matematika 3,95 4,34 4,21 4,58 fizika 4,67 4,35 4,30 5,00 kémia - 5,00 3,75 4,50 biológia 4,00 4,33 4,55 5,00 földrajz 4,50 4,18 4,40 5,00 rajz és malk.elemz - 5,00 informatika - 4,44 4,46 4,50 ének-zene 5,00 4, filozófia 5, testnevelés 5,00 angol civilizáció 4,40 német civilizáció 4,46 Két tanítási nyelv osztályokban érettségizettek száma: felsfokú nyelvvizsgával egyenérték középfokú nyelvvizsgával egyenérték alapfokú nyelvvizsgával egyenérték Kitnre, jelesre érettségizettek száma kitn jeles

21 Érettségire jelentkezés megoszlása Közép Emelt Közép Emelt magyar nyelv és irod matematika történelem angol nyelv német nyelv fizika kémia földrajz biológia informatika francia nyelv olasz nyelv angol nyelvi civilizáció német nyelvi civilizáció testnevelés Összesen Továbbtanulási statisztikák A gimnáziumi nevelés és oktatás elsdleges célja a tanuló felkészítése az érettségi vizsgára, valamint a felsfokú iskolai továbbtanulásra. Így az iskolánkban folyó munka egyik legfontosabb mutatója a felsoktatásba felvett tanulók száma. Errl elssorban az évente kiadásra kerül A középiskolai munka néhány mutatója c. kiadványból ill. az ez alapján megjelen újságcikkekbl értesülhet a közvélemény és a szkebb szakmai közösség is, és elssorban ez alapján ítélik meg munkánkat. E szerint a statisztika szerint: 12. évf. létszáma L Végzsök létszáma V Felvételire jelentkezett F Felsoktatásba felvett Felvételi arány F/L (%) Végzsökhöz viszonyítva F/V (%) OKI statisztika szerint (%) / ,84 85,91 72,26 80,67 79,73 79,25 76,84 85, ,45 81,94 83, ,6 21

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu

Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót www.bba.sulinet.hu Bemutatkozik a Béri Balogh Ádám Tagintézmény Zalaszentgrót Képzési profilunk Általános gimnáziumi oktatás. Emelt nyelvi oktatás. Emelt informatika oktatás. Szakmai alapozó orientációs oktatás 9-10. évfolyamon.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre

Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Deák Ferenc TTOK idegen nyelvi munkaközösségének munkaterve 2013-2014-as tanévre Zalaszentgrót, 2013-08-29 Készítette: Tamás Gyuláné és a munkaközösség tagjai Céljaink: Deák Ferenc TTOK középiskolai idegen

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben