MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 79. Klaudy kinga Budapest

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva ISSN ISBN Bolla Kálmán Kiadja a Zsigmond Király Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Bayer József rektor. Hozott anyagról sokszorosítva. ROBINCO Kft. Felelős vezető: Kecskeméthy Péter. 2

3 KLAUDY KINGA 3

4 4

5 KLAUDY KINGA VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Önvallomás Bombazáporban próbáltak szüleim átjutni a Vérmezőn a Szieszta szanatóriumba 1945 februárjában, de ott annyi volt a sebesült, hogy szülő nőket nem fogadtak, így egy Attila utcai ház óvóhelyén láttam meg a napvilágot a második világháború utolsó napjaiban. Egész életemben budai maradtam, a Kékgolyó utcában nevelkedtem, a Németvölgyi út, a Bíró utca, a Városmajor utca volt általános iskoláim színhelye, középiskolába pedig a Mészáros utcába jártam, az énekkaráról híres Szilágyi Erzsébet leánygimnázium utolsó nem koedukált osztályába. Nagy élmény volt Pestre villamosozni, amikor felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Karára. Még nem volt Erzsébet híd, építését a Pesti Barnabás utcai épület harmadik emeleti nagyelőadójának ablakából néztük végig Hahn István professzor történelem előadásainak szünetében. A történelem mellett az egyetemen oroszt, japánt és angolt tanultam, de eszembe sem jutott, hogy nyelvész is lehetnék. Különösnek hangzik talán, de nem is érzékeltem, hogy mi lenne itt a kutatnivaló. Világosabban láttam, mit csinál egy történész. Dolmányos Istvánhoz írtam a szakdolgozatomat, és levéltári kutatásokat végeztem a harmincas évek japán magyar kapcsolatainak feltárásához. A két világháború közötti magyar diplomácia megsárgult, gépírásos iratait tartalmazó dossziék kibontásakor éreztem meg először a kutatás izgalmát, azt, hogy olyan jelenségekre lehet bukkanni, olyan összefüggéseket lehet feltárni, amelyeket előttem más nem fedezett fel. Történészként azonban nem sikerült elhelyezkednem, a középiskolai nyelvtanárkodást nem szerettem igazán, tehát mint a bölcsészek nagy része fordítással próbálkoztam én is. Dolmányos István ajánlott be a Gondolat Kiadóhoz, Herzen leveleinek fordítása volt az első munkám, majd Bahtyin, Uszpenszkij, Zsirmunszkij, Eihenbaum tanulmányaival folytattam. Olyan munkahelyet is sikerült találnom, ahol maradt idő a fordításra, a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézetének Könyvtárában helyezkedtem el könyvtárosként, esténként pedig a TIT József Attila Szabadegyetemének Budapesti Nyelviskolájában tanítottam orosz nyelvet, és tanultam japán és angol nyelvet. Mindkét színhely fontosnak bizonyult későbbi pályafutásom szempontjából. Kezdjük a TIT-tel. A 70-es évek elején a TIT Budapesti Nyelviskolája rendszeresen szervezett továbbképzéseket a nyelvtanárok számára. Az előadá- 5

6 sokat a kiváló nyelvészek tartották: Szépe György, Dezső László, Hegedűs József, Fülei-Szántó Endre, Ferenczy Gyula, akiknek a munkásságáról az egyetemen nem is hallottam, de nem hallottam azokról a modern nyelvészeti irányzatokról sem, melyeket előadásaikban ismertettek. Akkor került kezembe először a Modern Nyelvoktatás című folyóirat is, amelynek tanulmányait kezdetben csak azért olvastam, mert jobb nyelvtanár akartam lenni, de fokozatosan feltámadt az érdeklődésem a nyelvoktatás nyelvészeti háttere iránt. A TIT nyelviskolájának akkori vezetői: Simonné Tudóssy Margit, Hegedűs Józsefné, Szentiványi Ágnes a nyelvtanfolyamokból bejövő pénz egy részét konferenciák szervezésére, ösztöndíjakra, kiadványok szerkesztésére, kutatások finanszírozására fordították, így történhetett, hogy nyelvtanárként egyszerre két kutatási programba is bekerültem: a William Nemser vezette kontrasztív nyelvészeti kutatásba, és a Dezső László vezette Szituatív dialógusok és nyelvi szerkezetek című kutatásba. Itt válik fontossá, hogy közben egy akadémiai kutatóintézetben dolgoztam. Igaz, hogy a vegyészet messze esik a nyelvészettől, de alkalmam nyílt megismerni a tudományos kutatók életformáját, láttam, hogy rendszeresen követik a hazai és nemzetközi szakirodalmat, konferenciákra járnak, előadásokat tartanak, eredményeiket publikálják, láttam, hogyan kell igazán elmélyedni egy kutatási témában, láttam mennyi munkával jár, ha valaki egy témában eredményt akar elérni, de láttam a kemény munka jutalmát is. Kissé irigykedve néztem őket, én is szerettem volna sokat dolgozni, és eredményeket elérni. Körülöttem kristályszerkezeteket kutattak, de én a nyelvi szerkezeteket éppoly kutatásra méltó tárgynak éreztem. Intenzívebben kezdtem el nyelvészeti munkákat olvasni, miközben folyamatosan fordítottam is, és valamikor valahogy összekapcsolódott bennem a két dolog. Arra emlékszem, hogy még a Központi Kémiai Kutatóintézet könyvtárában dolgoztam, amikor elolvastam Dezső Lászlónak A jelzős főnévi csoport kérdései a magyarban című tanulmányát, és úgy éreztem nyelvtipológiai fejtegetései sok mindent megmagyaráznak az én fordítási problémáimból. Akkor még nem tudtam, hogy fordításnak elmélete is van. A fordításelmélet létezéséről csak később, 1972-ben értesültem, amikor Hegedűs Józsefnek köszönhetően tudományos segédmunkatársként bekerültem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézetébe, és ott valaki kezembe adta Revzin és Rozencvejg Osznovi obscsevo i masinnovo perevoda című művét. Az ő irodalomjegyzékük alapján kezdtem hozzá az orosz és az angol szakirodalom olvasásának, és alighogy megismerkedtem a fordításelmélet alapjaival máris kipróbálhattam tudásomat a gyakorlatban is, mert 1973-ban Ferenczy Gyula meghívott az ELTE akkor alakuló Fordító- és Tolmácsképző Csoportjába orosz magyar fordítástechnikát oktatni ősze fordulópont volt az életemben, szeptember 21-én délelőtt volt a frissen alakult tanszék évnyitója, és délután volt az esküvőm. Férjem, Bart Ist- 6

7 ván kiváló műfordító, akivel úgy ismerkedtem meg, hogy gyakorló fordítót kerestem az újonnan alakuló tanszék számára. Ő a tanszéken nem akart tanítani, helyette engem tanított egy életen át. Tőle tanultam a fordítói gondolkodást, az ő műfordítói kompetenciájának nyelvészeti leírása máig is kimeríthetetlen ihletforrás kutatásaimhoz. Ami az új tanszéket illeti a folytatás nem volt ilyen idillikus. Mivel a fordító- és tolmácsképzésben semmiféle előzményre nem támaszkodhattunk, mindent nekünk kellett kitalálni, többek között az elmélet és gyakorlat arányát is, és ebben óriási viták voltak a tanszék alapítói között. Ezek a viták ma is folynak a világ fordítóképző intézményeiben, hiszen sok helyen csak gyakorlati képzés van, és fölöslegesnek sőt néhol kifejezetten károsnak tartják a kontrasztív nyelvészeti tudatosítást. Én természetesen a nyelvészeti tudatosítás pártján voltam, ma is hiszek benne, de már nem vagyok olyan harcias, mint pályám kezdetén, és elfogadom azt, hogy más úton is lehet fejleszteni a fordítói készséget, és a fordításkutatás eredményességét nem azon mérem le, hogy a kutatási eredményeket mennyire lehet visszaforgatni a gyakorlatba. Utólag visszatekintve ezek a szakmai viták nagyon hasznosak voltak, hozzásegítettek ahhoz, hogy pontosabban megfogalmazzam álláspontomat, és azt hiszem, első könyvem az Orosz magyar fordítástechnika sem született volna meg, ha nem kell állandóan bizonygatnom, hogy lehet valamiféle rendszert vinni a fordítástechnika oktatásába. A hetvenes éveket életemben a végleges munkahely és a családi boldogság megtalálása, két fiam, Dániel és István születése és édesanyám állandó otthoni segítségének köszönhetően pezsgő szakmai élet jellemezte. Részt vettem minden alkalmazott nyelvészeti konferencián, melyen szakfordításról, szaknyelvoktatásról, szaknyelvkutatásról volt szó. Ezek akkoriban jórészt feltáratlan területek voltak. A bölcsészkarokról kikerült filoszok egy része, akik szakegyetemek lektorátusain helyezkedtek el, olyan feladatokkal találták szembe magukat, amelyekre az egyetem nem készítette fel őket. A Közgazdasági Egyetemen, a Külkereskedelmi Főiskolán, a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Idegen Nyelvi Intézetében szinte évente rendeztek nyelvoktatási és alkalmazott nyelvészeti konferenciákat, melyeken a fordítás elméletéről és oktatásáról szóló előadásaim mindig érdeklődő hallgatóságra találtak. Az alkalmazott nyelvészeti konferenciák mellett 1975-től a russzisztikai konferenciák sorozata jelentett állandó szellemi ösztönzést. Papp Ferenc, a Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetemen) professzora 1975-től kezdve minden év januárjában összehívta a russzistákat az ország minden egyeteméről és főiskolájáról. Itt hallottam először a számítógépes nyelvészetről, a szóvégmutató szótárakról, Melcsuk és Zsolkovszkij értelem-szöveg modelljéről, a szemantikai operátorokról, és itt tartottam először előadást az aktuális tagolás és a fordítás viszonyáról, ami később kandidátusi disszertációm témája lett. Sok helyen és sokat írtam már Papp Ferencről és a russzisztikai konferenci- 7

8 ákról, legyen most elég annyi, hogy a legtöbbet adták, amire egy fiatal kutatónak szüksége lehet: a megmérettetést az idősebb pályatársak és a kortársak szemében. Akit itt elfogadtak, számíthatott arra, hogy felkészültségét, tudását, gondolatait, eredményeit máshol is elfogadják. Csak a hazai pályáról beszélek, mert külföldi konferenciákra akkor még alig jártunk. Egyszer egy moszkvai fordítástudományi konferenciára készültem, amikor Ferenczy Gyula kezembe adta Papp Ferenc egyik cikkét, amely az idegen nyelvet jól tudó nyelvtanulók beszédének kvázi-helyességéről szólt. Egyenként minden mondatuk helyes, szövegük egészében véve mégis idegenül hangzik az anyanyelvi beszélők fülében. Ez az, gondoltam, így lehet megragadni az én posztgraduális hallgatóim magyar fordításainak jellegzetességeit is: nem a mondatok szintjén, hanem a téma-réma tagolás, a funkcionális perspektíva eltolódásának leírásával. Így született meg kandidátusi disszertációm, a Fordítás és aktuális tagolás, amelyet a nyolcvanas évek elején védtem meg. A nyolcvanas évek tudományszervezéssel teltek. Biztos, hogy nem fogalmaztam meg ilyen világosan, de ösztönösen éreztem: ahhoz, hogy egy tudományterületet művelni lehessen, szükség van a szakemberek egy kritikus tömegére, akik ugyanazt a szakirodalmat olvassák, követik az adott tudományterület legújabb fejleményeit, figyelemmel kísérik egymás eredményeit. Egyszóval, szükség van a fordításkutatók összefogására. Abból indultam ki, hogy Magyarországon folyik egy óriási méretű fordítási tevékenység, vagy úgy is fogalmazhatnánk kétnyelvű beszédtevékenység, mely egyáltalán nincs nyelvészetileg leírva, feldolgozva. Össze kell tehát fogni a fordítókat, fordítást oktató tanárokat, lektorokat, a nyelvészet iránt érdeklődő műfordítókat, és elkezdeni a fordítás eredményének, folyamatának és funkciójának rendszeres tudományos feldolgozását. Szerencsém volt abban, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága élén Papp Ferenccel és Szépe Györggyel hajlandó volt befogadni ezt az új tudományterületet, és hozzájárult ahhoz, hogy az 1983-as debreceni russzisztikai konferencián létrehozzuk az Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság Fordításelméleti Szekcióját tól kezdve hat éven keresztül minden évben rendeztünk egy fordítástudományi konferenciát, s az érdeklődők megtöltötték a Roosevelt téri MTA székház Nagytermét. A konferenciák előadásait sikerült publikálni is a Fordításelméleti Füzetekben. Ezzel a szegényes kivitelezésű stencilezett kiadvánnyal, ma már aligha büszkélkedhetünk, de az akkori számítógép nélküli világban ezt sem volt könnyű véghezvinni. A kilencvenes évek rendszerváltása az Egyesült Államokban töltött félév közben ért, és több nagy változást hozott az életemben. Elutazásom előtt itthon még írógéppel dolgoztam, a kis vidéki amerikai egyetemen már csak számítógépet lehetett használni. Hazatérésem után a számítógépes szövegszerkesztés nagyon megkönnyítette régen készülő fordításelméleti könyvem befejezését, és 8

9 az átváltási műveletek korábban cédulákon gyűjtött anyagának gépre vitelét, könyvvé formálását. A másik nagy változást a személyes nemzetközi szakmai kapcsolatok létrejötte jelentette. Elméleti tájékozottságunknak köszönhetően a tanszéken és az akadémiai bizottságban egyaránt jól ki tudtuk használni a nemzetközi együttműködés hirtelen feltáruló lehetőségeit. A kilencvenes években elnyert pályázati pénzekből bekapcsolódhattunk a nemzetközi fordítástudományba, nemcsak mi jártunk külföldre, hanem meg is tudtuk hívni Magyarországra a fordítástudomány legnevesebb szakembereit: Eugen Nida, Gideon Toury, Jose Lambert, Peter Nemwark, Mona Baker, Anthony Pym és még sokan mások jártak tanszékünkön, konferenciáinkon. Két nemzetközi fordítástudományi konferenciát is rendeztünk, egyet Szombathelyen, egyet Budapesten és az utóbbival sokat tettünk azért, hogy Magyarország felkerüljön a nemzetközi fordítástudomány térképére. De a hazai pályán is annyi minden történt a kilencvenes években, hogy a puszta felsorolás is hosszadalmas lenne. Csak a legfontosabbak: 1990-ben a Fordító- és Tolmácsképző átköltözött a Ménesi úti Eötvös Kollégiumból az Amerikai útra, és sokkal jobb körülmények közé került. Kialakíthattuk a számítógépes termet, a konferenciatolmács-termet és az új épület nagy előadótermében elkezdhettem Bevezetés a fordítás elméletébe és Bevezetés a fordítás gyakorlatába című előadásaimat az összes nyelvi csoport számára. Ennek az volt az eredménye, hogy az átváltási műveletek rendszeres leírását, amelyet kezdetben csak angol-magyar és orosz-magyar irányban végeztem el, német-magyar és francia-magyar irányban is kiterjesztettem és egy átfogó indoeurópai-magyar átváltási tipológiává fejlesztettem. Nagy vállalkozásba kezdtünk az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságán belül is: 1991-ben elindítottuk a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciák sorozatát, amelyet 18 éve minden évben más város egyeteme vagy főiskolája rendez meg tól a konferenciasorozat a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének (MANYE) hivatalos kongreszszusa lett. Bizonyára ennek a konferenciasorozatnak a szervezésében kifejtett munkámnak köszönhetem, hogy 2008-ban nagy megtiszteltetés ért: a leköszönő Szépe György után megválasztottak a MANYE elnökének. De térjünk vissza a '90-es évekhez ben Gárdus János meghívott a Miskolci Egyetemre az akkor alakuló bölcsészkar Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének megalapítására és vezetésére. A miskolci évek jelentősen kitágították repertoáromat, mivel a fordításelméleti előadások mellett alkalmazott nyelvészeti és pszicholingvisztikai előadásokat is tarthattam től 2002-ig vezettem a tanszéket, lelkes munkatársaimmal Simigné Fenyő Saroltával, Dobos Csillával, Bodnár Ildikóval és Urbán Annával máig is sikeresen működő alkalmazott nyelvészeti műhelyt hoztunk létre. 9

10 1994-ben Kiefer Ferenc bíztatására beadtam, és 1996-ban megvédtem nagydoktori értekezésemet A fordítás elmélete és gyakorlata címen decemberében habilitáltam a Pécsi Egyetemen ben Szépe György meghívott oktatni a Pécsi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjába. Ez a meghívás adta az ösztönzést, a Bevezetés a fordítás kutatásába című előadássorozat kidolgozására. Saját doktori programom csak hat évvel később lett, de itt kezdtem rá felkészülni ben vettem át a Fordító- és Tolmácsképző Csoport (később Központ, majd Tanszék) vezetését, és munkatársaimmal Szabari Krisztinával, Kurián Ágnessel, Láng Zsuzsával, Boronkay Roe Zsuzsával keményen és sikeresen dolgozó csapatot alkotunk azóta is. Mindkét vezetésemre bízott intézményben arra törekedtem, hogy munkatársaim az oktatómunka mellett tudományos kutatást is végezzenek, és tudtam, hogy ennek két fontos feltétele van: a publikálási lehetőség megteremtése, és szakmai konferenciák rendezése ben két magyar nyelvű tudományos folyóirat alapító főszerkesztője lettem, az egyik a Fordítástudomány a Fordítóés Tolmácsképző Központ, a másik a Modern Filológiai Közlemények a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének folyóirata lett ben az Akadémiai Kiadótól megbízást kaptam egy angol nyelvű fordítástudományi folyóirat az Across Languages and Cultures megindítására. Létrejött a konferenciasorozat is, 1999 óta minden év tavaszán megrendezzük a Fordító- és Tolmácsképző Központ tudományos konferenciáját, de a fordításkutatók számára az Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusok fordítástudományi szekciója is minden évben lehetőséget nyújt a fellépésre ben neveztek ki egyetemi tanárrá Miskolcon, 2000-ben pedig az ELTE-n, és ezzel már át is léptünk ebbe az évtizedbe, amikor ezeket a sorokat írom. Újabb költözéssel indult az új évtized, tanszékünk a Trefort kert F épületének első emeletén kapott helyet, brüsszeli támogatásból felszerelt tolmácsfülkéink még tágasabb konferenciaterembe kerültek. Örököltünk egy szépen berendezett könyvtárat is, melyet folyamatosan töltünk fel friss fordítástudományi szakirodalommal. Ez a könyvtár lett színtere a Fordítástudományi Doktori Programnak, amely 2003-ban indítottunk részben a tanszék munkatársai (Szabari Krisztina, Kurián Ágnes, Láng Zsuzsa), részben sok tanszéken kívüli kolléga (Nyomárkay István, Bańczerowski Janusz, Károly Krisztina, Gósy Mária, Heltai Pál, Váradi Tamás, Prószéky Gábor, Hell György, Hidasi Judit, Papp Andrea, Fóris Ágota, Szili Katalin, Jászó Anna, Dróth Júlia, Kis Balázs, Horváth Péter) önzetlen segítségével. A programnak több mint ötven hallgatója van, ők már szervezett képzés keretében tanulják a fordítástudományt, van magyar és idegen nyelvű fordítástudományi folyóirat, ahol publikálhatnak, és vannak fordítástudományi konferenciák, ahol előadhatják eredményeiket. Hatvanéves születésnapomon pályatársaim és tanítványaim két kötettel is megleptek. Az egyiket, amely negyven magyar kollégám tanulmányát tartal- 10

11 mazza, 2005-áprilisában a Miskolci Egyetemen rendezett XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson nyújtották át a szerkesztők: Dobos Csilla, Kis Ádám, Lengyel Zsolt, Székely Gábor és Tóth Szergej. A másik tanulmánykötet idegen nyelvű, részben magyar, részben külföldi kollégáim írásai találhatók benne (köztük Andrew Chestermané, Anthony Pymé, Ieva Zaubergáé, Cay Dollerupé, Zuzana Jettmarováé, Sonja Tirkkonen-Condité és Don Királyé). Ez utóbbi kötetet az Akadémiai Kiadó adta ki Károly Krisztina és Fóris Ágota szerkesztésében, és 2005 szeptemberében vehettem át Kiefer Ferenc bevezető szavai után a Magyar Tudományos Akadémián szervezett ünnepségen. Mindkét kötetet folyamatosan olvasom és használom. Örülök, hogy ennyi kollégám tart barátjának, hálás vagyok nekik, hogy így fejezték ki rokonszenvüket, és büszkeséggel tölt el, hogy ennyi értékes gondolatot tudtam inspirálni. Mit várok a jövőtől? Minél tovább szeretnék a szenvedélyeimnek élni: az oktatásnak, a kutatásnak, és folyóirataim szerkesztésének. Feladat is van elég. A Fordító- és Tolmácsképző Tanszék 2009-ben új képzési formát indít: a fordító és tolmács mesterszakot, ami azt jelenti, hogy harmincöt éve sikeresen folytatott képzési struktúránkat kell újjal felváltanunk. Sok megoldandó kutatási kérdés is vár még rám a fordítási univerzálék, az explicitációs és implicitációs fordítási műveletek aszimmetriájának bizonyítása terén. Doktorandusz hallgatóim pedig még csak mostanában kezdenek szigorlatozni, ami azt jelenti, hogy 2010 körül fogják megvédeni az első fordítástudományi disszertációkat. Minél tovább szeretném segíteni pályafutásukat. Most már azonban versenytársaik is vannak, négy unokám is részt kér az életemből, de így kerek a világ. Budapest, július 13. Klaudy Kinga pályaképe évszámokban 1945: Megszületik Budapesten 1963: Érettségi a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban :Elvégzi az ELTE BTK történelem, valamint orosz nyelv és irodalom szakát : Középiskolai tanár a Vörösmarty Gimnáziumban : Az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének könyvtárosa 1971: Az MTA Tudományszervezési Tájékoztató munkatársa 1972: Tudományos segédmunkatárs a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézetében 1973: Egyetemi adjunktus az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképző Csoportjában 11

12 1981: A Magyar Tudományos Akadémián megvédi kandidátusi értekezését (Fordítás és aktuális tagolás) 1983: Megalapítja a MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának Fordításelméleti Szekcióját 1986: Kinevezik egyetemi docensnek az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Csoportjában : Fordítástudományi konferenciákat rendez az Akadémián (I VI) : A Fordításelméleti Füzetek elindítása és szerkesztése 1990: Egy szemesztert az Amerikai Egyesült Államokban tölt : Elvégzi az ELTE BTK angol nyelv és irodalom szakát 1991: Tevékenyen részt vesz a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciák (később Kongresszusok) sorozatának elindításában 1992: Meghívást kap a Miskolci Egyetem újonnan alakuló Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének megalapítására és vezetésére : Az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Bizottság Fordításelméleti Munkabizottságának elnöke : Az MTA közgyűlési képviselője 1995: Tagja lesz a St Jerome Kiadónál megjelenő The Translator című folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottságának 1995: Megválasztják A MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének) alelnökévé : Egy év alatt több nemzetközi konferencián tart előadást: Varsó, Maastricht, Helsingőr, Prága, Nashville Tennessee, Melbourne június: A Magyar Tudományos Akadémián megvédi nagydoktori értekezését (A fordítás elmélete és gyakorlata) szeptember: Transferre Necesse Est 2. Második nemzetközi fordítástudományi konferencia megrendezése Budapesten december: Megtartja habilitációs előadását a Pécsi Egyetemen ( Fordítástudomány és szövegnyelvészet) 1997: Oktatni kezd a Pécsi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjában 1997: A Modern Nyelvoktatás című folyóiraton belül új rovatot indít A fordítástudomány műhelyéből címmel 1997: A Miskolci Egyetemen kinevezik másodállású egyetemi tanárnak 1997: Kinevezik tanszékvezetőnek az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Csoportjában : A Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének igazgatója 1999: Az I. Fordítástudományi Konferencia és öregdiák találkozó megszervezése a Fordító és Tolmácsképző Központ megalakulásának 25 éves jubileumának alkalmából 1999: Megalapítja a Fordítástudomány című tudományos folyóiratot 12

13 1999: A Miskolci Egyetemen megalapítja a Modern Filológiai Közlemények című tudományos folyóiratot 2000: Az Akadémiai Kiadónál megalapítja az Across Languages and Cultures című nemzetközi tudományos folyóiratot 2000: Az ELTE Bölcsészettudományi Karának kinevezik főállású egyetemi tanárnak 2001: Papp Ferenc akadémikus halála után létrehozza a Papp Ferenc Baráti Kört : Fordításelméleti előadásokat tart Kolozsváron a Babeş Bólyai Tudományegyetemen 2002: Brassai Sámuel díjat kap alkalmazott nyelvészeti munkásságáért a Szegeden rendezett XII. MANYE Kongresszuson 2003: V. Fordítástudományi Konferencia és Öregdiák találkozó az FTK 30 éves jubileuma alkalmából 2003: Megalapítja a Fordítástudományi Doktori Programot az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktoriskoláján belül 2004: A Fordítástudományi PHD Konferenciák megindítása az FTK éves konferenciasorozatán belül április: Magyar pályatársaktól köszöntőkönyvet kap a XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson szeptember: Angol nyelvű köszöntőkönyvet kap a Magyar Tudományos Akadémián 2006: Akadémiai Nívódíjat kap az Across Languages and Cultures című nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztéséért 2007: Az MTA Közgyűlési képviselője : Képviseli a magyar fordítóképzést Brüsszelben az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatóságának konferenciáin 2007: Megválasztják a Modern Filológiai Társaság alelnökévé 2008: Kitüntetik a Miskolci Egyetemért érdeméremmel 2008: Megválasztják a MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének) elnökévé 13

14 KLAUDY KINGA ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA ( ) Rövidítések: AkK = Akadémiai Kiadó, ÁltNyT = Általános Nyelvészeti Tanulmányok, ATA = American Translators Association, AUB SLingu = Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominante. Sectio Linguistica, BDTF = Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, BGYTF = Bessenyei György Tanárképző Főiskola, BME = Budapesti Műszaki Egyetem, FIT = Fédération Internationale des Traducteurs, FPK = Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, FOSz = Felsőoktatási Szemle, FTCs = Fordító- és Tolmácsképző Csoport, INyT = Idegen Nyelvek Tanítása, ism. = ismertetés, ITI = Institute of Translation and Interpreting, ITK = Idegennyelvi Továbbképző Központ, JGYTF = Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, JPTE = Janus Pannonius Tanárképző Főiskola, KJF = Kodolányi János Főiskola, KLTE = Kossuth Lajos Tudományegyetem, MNy = Magyar Nyelv, MANYE = Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete, MAPRJAL = Mezsdunarodnaja Asszociacija Prepodavatyelej Russzkogo jazyka i lityeratury, ME = Miskolci Egyetem, MKKE = Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, ModNyOkt = Modern Nyelvoktatás, Mtud = Magyar Tudomány, Nyr = Magyar Nyelvőr, Mtud = Magyar Tudomány, ModNyOkt = Modern Nyelvoktatás, NytudÉrt = Nyelvtudományi Értekezések, szerk = szerkesztette, TankK, NemzTankK = Tankönyvkiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, VAPRJAL = Vengerszkaja Asszociacija Prepodavatyelej Russzkogo jazyka i lityeratury, VE = Veszprémi Egyetem, UMB = Univerzita Mateja Bela Beszámoló a moszkvai szövegnyelvészeti konferenciáról. ModNyOkt XII, Szosztavlenyije szpecialnovo szlovarja dlja perevodcsikov. Matyeriali konferencii Tyeorija perevoda. Maurice Thorez Idegen Nyelvi Főiskola, Moszkva, Orosz-magyar fordítási segédanyag a Fordító- és Tolmácsképző Csoport hallgatói számára. ELTE BTK FTCS kiadványa. Budapest, 150 p. (Kézirat) A szövegnyelvészet néhány alapkérdése. ÁltNyT XI (Társzerző: Ferenczy Gy.) 14

15 1977. Altyernatyivi v posztrojenyii ucsebnovo matyeriala na perevodcseszkih kurszah. Slavica XV, Szókincsfejlesztés az állami nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamokon. ModNyOkt XV, Fordítás és aktuális tagolás. In: A fordítás elmélete és gyakorlata. Szerk. Ferenczy Gy. FPK, Budapest, Fordítás és aktuális tagolás. Nyr Orosz magyar fordítástechnika. TankK, Budapest, 151 p. Fordításelméleti szöveggyűjtemény. TankK, Budapest, 263 p. (Társzerző: Bart I.) Orosz szövegek mondatszerkesztési sajátosságainak hatása a magyar nyelvre. Nyr Az idegenszerűség mérése az oroszból fordított magyar szövegekben. In: Szaknyelvkutatás szaknyelvoktatás. Szerk. Gárdus J. Tanulmányok a felsőoktatás köréből. FPK, Budapest, Ob odnoj szfere szoposztavlenyija russzkovo i vengerszkovo jazikov. AUB SLingu XI, Idegenszerűség az oroszból fordított magyar tudományos szövegek mondatainak tematikus szakaszában. In: Fordítás és Nyelvoktatás. Szerk. Nyomárkay I. TIT, Budapest, Fordítás és aktuális tagolás. Kandidátusi értekezés. Budapest: Kézirat. Quasi Correctness an experimental and statistical approach. In: The Mission of the Translator Today and Tomorrow. Proceedings of the IX-th World Congress of the International Federation of Translators. Eds. Kopczyński, A. et al. FIT, Warsaw, Aktualnoje cslenyenyije i perevod sz liszta. In: Dokladi vengerszkoj delegacii. Ed. Gárdus J. MAPRJAL, Budapest, Kvazipravilnoszty perevoda i perevodcseszkij jaziki In: Hudozsesztvennij perevod. Voporoszi tyeorii i praktyiki. Eds. Joper P. M. Mkrtcsan, L. M. Izd. Jerevanszkovo Unyiverszityeta, Jerevan Moszkva,

16 1983. Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatásában? ModNyOkt XX/l Fordításelmélet fordításoktatás. In: Nyelvoktatás Felsőfokon IV. Szerk. Berényi P. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, Fordításelméleti Füzetek I. MTA. Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, Budapest, l24 p. (Szerk.) Orosz-magyar fordítástechnika. TankK, Budapest, 151 p. (2. kiadás). Orosz szövegek mondat- és szövegszerkesztési sajátosságainak hatása a magyar nyelvre. In: Anyanyelv idegen nyelv. Szerk. Székely G. A Bessenyei György Tanárképző Főiskola kiadványa, Nyíregyháza, Original Hungarian text vs. text translated from Russian into Hungarian. In: Contrastive Studies Hungarian-Russian. Ed. Papp F. AkK, Budapest, Hogyan alkalmazható az aktuális tagolás elmélete a fordítás oktatásában? Nyr Szoposztavityelnoje izucsenyije nacsala predlozsenyij v russzkih i vengerszkih tyeksztah. Bolgarszkaja Russzisztyika II. évf Oszobennosztyi russzkoj naucsnoj recsi predsztavljajuscsije trudnoszty dlja vengerszkih sztugyentov nyefilologov. Russzkij jazik za rubezsom Fordításelméleti Füzetek 2. MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, Budapest Debrecen, 74 p. (Szerk.) Van-e a magyarban általános tudományos nyelv? In: Fordításelméleti Füzetek 4. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, Fordításelméleti Füzetek 3. MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottság, Budapest Debrecen, 92 p. (Szerk.) Fordításelméleti Füzetek 4. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 168 p. (Szerk.) A fordítás pragmatikai aspektusa. In: Nyelvpedagógiai írások. VIII. Szerk. Papp F. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest, A fordítás tudománya. Válogatás a fordításelmélet irodalmából. TankK, Budapest, 365 p. (Társszerző: Bart. I.) Vibor zaloga pri perevogye sz vengerszkovo na russzkij. In: Nyelvpedagógiai Írások. Lingua Russzkij. Szerk. Magyar M.. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest,

17 A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban: a valódi fordítás a középiskolai nyelvoktatásban. In: Az idegen nyelvi nevelés-oktatás néhány iránya és lehetősége. Oktatáskutató Intézet. Szerk. Lengyel Zs. Klaudy K. Budapest, Az idegen nyelvi nevelés-oktatás néhány iránya és lehetősége. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, Oktatáskutató Intézet. 375 p. (Társszerk. Lengyel Zs.) A fordítás oktatásának elméleti alapjai. FOSz XXXV/ Perevodcseszkije transzformacii, napravlennije na vossztanovlenyije szvjaznosztyi tyekszta pri perevogye sz russzkovo na vengerszkij. In: Lingvisztyika,lityeraturovegyenyije i metogyika. Ed. Papp F. VAPRJAL, Budapest, Az idéző mondategység igéiről. Nyr 110/ Fordításelméleti Füzetek 5. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola. l90 p. (Szerk.) Fordítás és aktuális tagolás. Budapest, AkK 136 p. (NytudÉrt 123.) A fordítás helye és szerepe a nyelvoktatásban. INyT A szenvedő szerkezetről. In: A nyelvoktatás korszerűsítéséért. Szerk. Lengyel Zs. JPTE, Pécs, A kontextus szerepe a cselekvő és a szenvedő igealakok közötti választásban. Hungarológiai Közlemények 19/ Foreigness, foreign flavour, quasi correctness. In: Semantik, Kognition und Åquivalenz. Übersetzungswissenschaftliche Beitrage 11. Eds. Jäger, G. Neubert, A. VEB Verlag Enzyklopedie, Leipzig, A magyar tudományos nyelvhasználat az orosz nyelv tükrében. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss J. Szűts L. AkK, Budapest, A frazeologizmusok szó szerinti fordításáról. Nyr A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei. Nyr A fordítási ekvivalenciáról. Hungarológiai Közlemények 20/ O lakunah. In: Nyelvpedagógiai Írások. Lingua Russzkij. Szerk. Papp F. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest, Fordításelméleti Füzetek 6. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 217 p. (Szerk.) Az ekvivalencia fogalma a fordításelméletben. Nyr Prevodilacka ekvivalencija. Prevodilac 7/ Koszvennaja interferencija pri perevogye sz inosztrannovo jazika na rodnoj 17

18 jazik. In: Interferenz in der Translation. Ed. Schmidt, H. VEB Verlag Enzyklopedie, Leipzig, Izmerenyije grammatyicseszkih oszobennosztyej vengerszkih tyeksztov perevegyennih sz russzkovo jazika. In: Translatologia Pragensia. Ed. Hrala, M. Univerzita Karlova, Praha, Orosz szólások és közmondások képekben. Budapest, TankK. 346 p. (Társszerző: Dubrovin, M.) Perevod i informacionnaja sztruktura predlozsenyija. In: Übersetzungswissenschaft und Sprachmittlerausbildung. Akten der I. Internationalen Konferenz. Band. II. Ed. Salewsky,H. Humboldt Universität, Berlin, Átváltási műveletek a fordításban. INyT Átváltási műveletek a fordításban. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 166 p. In Defence of a Linguistic Theory of Translation. In: Hovory o prekladu a tlumoceni. Ed. Hrdlicka, M. Interlingue Servis, Praha, Topic, Comment and Translation. In: Empirical Research in Translation and Intercultural Studies. Ed. Tirkkonen-Condit, S. Narr, Tübingen, Merre tart ma a fordítástudomány? In: Az Első Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia anyaga. Szerk. Székely G. BGYTF, Nyíregyháza, Linguistic Theory of Translation LTT (A survey). In: Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. Szerk. Hunyadi L., et al. KLTE, Debrecen, Könyv Papp Ferencnek. Tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára. KLTE, Debrecen, 444 p.(társszerkesztők: Hunyadi L., Lengyel Zs., Székely G.) Magyar fordítástudomány a XIX században. (Brassai Sámuel nézetei a fordításról.) In: Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből. Szerk. Szűts L. Kiss L. AkK, Budapest, Fordításelmélet és szövegnyelvészet. In: Nyelvpedagógiai Írások. Szerk. Máté J. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest, Merre tart ma a fordítástudomány? MNy LXXXVIII, Just enough Hungarian. How to get By and Be Easily Understood. D.L. Elis and A. Cheyne. Hungarian version. Budapest, Corvina. 147 p. 18

19 1993. Fordításelmélet és szociolingvisztika. Nyr A III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. I II. kötet. Miskolci Egyetem, Miskolc,. 493 p., 503 p. (Szerk.) Fordítástudomány a világban fordításoktatás Magyarországon. In: A III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. I. kötet ME, Miskolc, (Társszerkesztőkkel) A Harmadik után a Negyedik előtt. Beszámoló a III. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciáról. Nyelv-Info 1. évf. 2. szám, Optional additions in translation. In: Translation the vital link. Proceedings of the XIII. FIT World Congress. Volume 2. ITI, London, Vissza a szöveghez! In: Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz. Szerk. Petőfi S. J. JGYTF Kiadó, Szeged, On explicitation hypothesis. In: Transferre necesse est... Current Issues of Translation Theory. In honour of György Radó on his 80th birthday. Eds. Kohn J. Klaudy K. et al. Dániel Berzsenyi College, Szombathely, Transferre necesse est... Current Issues of Translation Theory. In honour of György Radó on his 80th birthday. Dániel Berzsenyi College, Szombathely, 282 p. (Társszerkesztő: Kohn J.) A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral. Scholastica, Budapest, 400 p. Fordításelmélet és pszicholingvisztika. Nyr Fordítástudomány a világban - fordításoktatás Magyarországon. Nyelv-Info 2/ Fordításelmélet és szociolingvisztika. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetének Tudományos Közleményei. Szerk. Lendvai L. F. ME, Miskolc, Fordítás és nyelvi norma. In: A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. Szerk. Kemény G. Kardos T. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, Empirikus kutatások a fordításelméletben. In: A II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Anyaga. Szerk. Lengyel Zs. VE, Veszprém, A fordítás elmélete és gyakorlata. Angol, német, francia, orosz fordítástechnikai példatárral. Scholastica, Budapest, 400 p. (2. kiadás) Német magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 1. NemzTankK, Budapest, 293 p. (Társsszerző: Salánki Á.) 19

20 Számítógépes korpuszok felhasználása a fordításkutatásban. In: A IV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Anyaga. Szerk. Aradi A. Sturz Z. Szőllősy S.A. BME, Budapest, II Lexical Operations in Translation. Segmentation and Integration of Meaning. In: Proceedings of the 36 th Annual Conference of the American Translators Association. Ed. Krawutschke, P. ATA, Nashville, Tennessee, Angol fordítóiskola. Corvina, Budapest, 250 p. (Társszerző: Bart I., Szöllősy J.) Angol magyar fordítástechnika. A fordítás lexikája és grammatikája. 2. NemzTankK, Budapest, 322 p. (Társszerző: Simigné Fenyő S.) Concretization and Generalization of Meaning in Translation. In: Proceedings of the 2nd International Maastricht-Lodz Duo Colloquium on Translation and Meaning. Ed. Thelen, M. EUROTERM, Maastricht, Egy átváltási tipológia körvonalai. In: Absztrakció és valóság. Tanulmányok Békési Imre köszöntésére. Szerk. Rozgonyiné Molnár E. JGYTF Kiadó, Szeged, Quality Assessment in School Translation and in Professional Translation. In: Dollerup, C. et al. (eds.) New Horizons. Proceedings of the III. Third Language International Conference on Teaching Translation and Interpreting. Amsterdam, Benjamins Changing Status of Translators in Hungary. An European Union Enlarged Towards the East. What Role for Translation. In: Ulrich, M. et al. (ed.) Libri e Riviste d'italia. Rasegna di informazione culturale e bibliografica. Trieste, Instituto Poligrafico e Tecca Dello Stato. Tipologia operacji przeksztalcajacych. In: Tłumaczenie rzemiosło i sztuka. Ed. Snopek, J. Węgierski Instytut Kultury, Warszawa, Translation Studies in Hungary. (eds.) Budapest: Scholastica. 208 p. (Társszerkesztők: Lambert, J., Sohár A.) Back Translation as a Tool for Detecting Explicitation Strategies in Translation. In: Translation Studies in Hungary. Scholastica, Budapest, (Társszerkesztők: Lambert, J., Sohár A.) Translation and Translators in Hungary. Introduction. In: Klaudy K., Lambert, J., Sohár A. (eds.) Translation Studies in Hungary. Scholastica, Budapest, (Társszerző: Bart I.) Jelentésfelbontás és jelentésösszevonás a fordításban és a kétnyelvű szótárakban. In: Nyelv, Nyelvész, Társadalom. Emlékkönyv Szépe György 65 születésnapjára. Szerk. Terts I. JPTE, Pécs, A fordítástudomány műhelyéből 1. A második nemzetközi Transferre necesse est konferenciáról. ModNyOkt II/

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS

KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok 2 TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 3 SEGÉDKÖNYVEK A

Részletesebben

FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN

FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN FORDÍTÁSTUDOMÁNY AZ EZREDFORDULÓN KLAUDY KINGA Miskolci Egyetem, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 1. Bevezetés Jubileumi előadásomat két kérdéssel kezdem. Az első kérdés, amellyel tíz év óta minden szeptemberben

Részletesebben

Papp Ferenc Baráti Kör

Papp Ferenc Baráti Kör Tájékoztató a Papp Ferenc Baráti Kör tevékenységéről 2001-2010 (kklaudy@ludens.elte.hu) A Papp Ferenc Baráti Kör céljai és tevékenysége ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ

A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ A doktori értekezés tézisei MAKKOS ANIKÓ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ KOMPETENCIÁK ANYANYELVI ÉS FORDÍTOTT SZÖVEGEKBEN Az anyanyelvi fogalmazási kompetencia és a fordítási kompetencia összefüggései egyetemi hallgatók

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 3. Szerkesztette Bolla Kálmán Bolla Kálmán, szerk. Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 3 BENCZE LÓRÁNT... 4 FÖLDI ÉVA...37 GULYA JÁNOS...53 HAVAS FERENC...91

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 11 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 71. BüKY BÉLA (1928 1998) BUDAPEST 2004 1 22 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 1419 4481 ISBN 963 95 59 17 2 Bolla Kálmán

Részletesebben

Zachar Viktor E-mail: zacharviktor@gmail.com

Zachar Viktor E-mail: zacharviktor@gmail.com Fordítástudomány 2013. XV. Fordítástudományi Konferencia és FTT-öregdiák-találkozó X. Fordítástudományi PhD-Konferencia (Budapest, 2013. április 18-19.) Zachar Viktor E-mail: zacharviktor@gmail.com Háromszorosan

Részletesebben

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete

Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Kolozsvári Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Szakbizottság Az erdélyi nyelvészeti kutatások jelenlegi helyzete Összeállította: Kádár Edit, a nyelvtudományi szakbizottság elnöke 1. A tudományterület jelenlegi

Részletesebben

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014 A kötet megjelenését támogatta: Dominant Kft. HC Delta

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A FORDÍTÁS SZEREPE AZ ANGOL MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN ÉS OKTATÁSÁBAN: AZ EURÓPAI UNIÓS SZÖVEGEK FORDÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Károly Adrienn Témavezető: Dr. Károly Krisztina,

Részletesebben

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát.

MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. MI A SZEMIOTIKA? A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát. (Guadalajara, 1997.) A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája. (Ivanov nyomán

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Debrecen, 2014 Szerkesztette a Szerkesztőbizottság: Elnök: Százdi Antal Tagok: Dr. Balogh László Dr.

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens

CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens CURRICULUM VITAE E PUBBLICAZIONI Dr. Szűcs Tibor habilitált egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszék Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium H-7624

Részletesebben

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA

A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Címnegyed SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 117. HORVÁTH PÉTER IVÁN A SZAKFORDÍTÁSOK LEKTORÁLÁSA Elmélet és gyakorlat TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2011 SEGÉDKÖNYVEKA NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS,

A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Fischer Márta A FORDÍTÓ MINT TERMINOLÓGUS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS KONTEXTUSRA Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben