BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG"

Átírás

1 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület május 30-i ülésére! Tárgy: Az Arany János Altalános Iskola magasabb vezetőjének, igazgatójának a megbízása a augusztus l-jétől július 31- ig terjedő időszakra Tisztelt Képviselő testület! Az Arany János Altalános Iskola igazgatói álláshelyének meghirdetésére azért került sor, mert a jelenlegi igazgató magasabb vezetői megbízása július 31-vel lejár. A magasabb vezetői álláshelyet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben, (továbbiakban: közoktatási törvény) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a 29/2012. (I. 25.) Kt. határozat értelmében hirdettük meg a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális Közlönyben, továbbá az Arany János Altalános Iskola honlapján. A nevelési-, oktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyére vonatkozóan a pályázati eljárás szabályait a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény a, az 57. (1) bekezdés i) pontja és a 102. (3) bekezdése, a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 23. -a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. íj-a, valamint a Munka Törvenykönyvéről szóló évi XXII. törvény 80. (1), (3) bekezdései határozzák meg. Az igazgatói álláshely betöltésére Gebefügi Miklós és Jávor Annamária nyújtotta be pályázatát. A pályázók Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság előtti meghallgatását követően Gebefügi Miklós visszavonta pályázatát. (1-2. sz. melléklet) Az intézményben működő közösségek véleménynyilvánítási joga biztosított volt. A nevelőtestület a április 23-ai értekezletén a vezetői programról titkos szavazással az alábbiak szerint foglalt állást. (3. sz. melléklet) Jávor Annamária vezetői Támogatja Nem támogatja Támogatás programját %-s aránya 1 34 fő Ofő 100% Az alkalmazottak a április 23-ai értekezleten a véleménynyilvánításra jogosultak - nevelőtestület, munkaközösségek, diákönkormányzat, szülői közösség, szakszervezetvéleményének megismerése után titkos szavazással az alábbiak szerint foglaltak állást a vezetői megbízással kapcsolatosan. (4. sz. melléklet)

2 Jávor Annamária vezetői megbízását 2 Támogatja Nem támogatja Támogatás %-s aránya 46 fő Ofő 100 % A pályázó és pályázata rövid bemutatása: Jávor Annamária szakmai önéletrajza szerint 2003-tól az Arany János Altalános Iskola pedagógusa, - tehát belső pályázó ben a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán végzett testnevelő tanárként ben közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget szerzett. Kilenc év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Végzettsége, szakképzettsége, szakmai gyakorlata a pályázati kiírásnak megfelel. Pályázatáról Pályázata a kiírás szerinti elemeket tartalmazza, a pályázati feltételeknek megfelel. Pályázatának benyújtására vonatkozó indíttatását az alábbiak szerint fogalmazza meg: Azért nyújtom be pályázatomat az igazgatói állásra, mert úgy érzem, sok olyan ötletem van, amellyel az iskola szellemiségét megőrizve mégis újat tudok teremtem:" A mindennapokban megélt ismeretei alapján fogalmazta meg az iskola vezetési programját, melyben fontos vezetői feladatnak tartja az egységes nevelői szemlélet kialakítását, a következetes tisztelet-és szeretetteljes, gyermekközpontú nevelést. 11 pontban fejti ki, hogy milyen iskolát szeretne irányítani. Megnevezi az iskola életének fontosabb állomásait. Az iskolát pályázatokon történő részvétellel kívánja folyamatosan korszerűsíteni. A helyzetelemzésben bemutatja a létszámadatok alakulását, az iskola sajátosságait, hagyományait, a nevelő-oktató munka tárgyi, személyi feltételeit, a működő közösségek által végzett feladatokat. A területek bemutatását követő megállapításai leginkább a tárgyi feltételek fejlesztésére tekintettel konkrétak, az intézményre vonatkozóak. Pontatlan megállapítás található a 2.6. Oktató nevelő munka fejezetben, mely szerint a pedagógiai program iskolaotthonos nevelés-oktatásra vonatkozó módosítása a 2010/2011. tanév második félévétől hatályos. Az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság az iskola 1-4. évfolyamán a 2011/2012. tanévtől bevezetendő nevelési-oktatási formának felmenő rendszerben történő bevezetését hagyta jóvá. Kitér a dolgozat a felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermek és ifjúságvédelem feladat ellátására, a tanórán kívüli tevékenységekre, az iskola kapcsolatrendszerére, az ellenőrzés, mérés, értékelés fontosságára. A pályázó a fejlesztési elképzelések témakörben az iskola jövőjét, arculatát meghatározó kérdésekkel foglalkozik. Legfontosabb területként a diákok nevelését, a pedagógusi feladatok változását, oktatási programok megerősítését, iskolakultúrát, elfeledett hagyományok felélesztését, pályázati lehetőségek kihasználását, minőségbiztosítást, az iskola menedzselését jelölte meg. A fejlesztendő területek közül legteljesebben az oktatási programjaink megerősítését" dolgozta ki a pályázó az intézményre vonatkozóan, kijelölve a kulcskompetenciákat és fejlesztési módszereket. A zárógondolatokban fiatalos lendülettel szeretné folytatni a korábbi vezetők és a jelenlegi igazgató által megkezdett fejlesztő, építő munkát. Szeretné, ha minél több szülő íratná be gyermekét az iskolába.

3 3 Az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság a május 14-i ülésén hallgatta meg a pályázókat, állásfoglalását Jávor Annamária pályázó igazgatói megbízásával kapcsolatosan a mellékelt határozat tartalmazza. (5. sz. melléklet). Az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság a Képviselő-testületnek a nyertes pályázó alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírása szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, azaz ,- Ft-ban javasolja meghatározni. (2012. évben a pótlékalap ,- Ft.) Jávor Annamária mellékelt nyilatkozatában a Képviselő-testület előtti nyílt ülésen történő meghallgatásához járult hozzá. (6. sz. melléklet). Kérem a Képviselő testület állásfoglalását az igazgatói megbízással kapcsolatosan. Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Jávor Annamáriát augusztus 1-től július 31- ig az Arany János Altalános Iskola (1161 Budapest Bekecs u ) magasabb vezetői, igazgatói teendőinek ellátásával. Budapest, május 15. Alapilletményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény előírásai szerint, vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, azaz ,- Ft-ban állapítja meg. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői álláshelyet elfogadó nyilatkozat beszerzéséről, valamint a vezetői megbízással kapcsolatos munkaügyi dokumentumok átadásáról. Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: július 31. (Elfogadása gépi titkos szavazással történik az SZMSZ 17. (1) bek. alapján, minősített többséget/igényel az SZMSZ 18. (2) bek. b) pontja alapján) Láttam: Tárgyalásra illetékes bizottság: Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság Melléklet: 1. sz.: nyilatkozat 2. sz.: pályázat sz.: jegyzőkönyvek 5. sz.: Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottsági határozat 6. sz.: nyilatkozat

4 XVI. kerület Önkormányzat Művelődési Ügyosztály Kovács Katalin ügyosztályvezető asszony részére Tárgy: igazgatói pályázat visszavonása Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony! Ezúton is visszavonom a XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott Arany János Általános Iskola (1162 Bekecs u ) igazgatói állására benyújtott pályázatomat. Budapest, május 14. Tisztelettel:

5 Pályázat r az Arany János Altalános Iskola igazgatói állására Pályáztató: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata 1163 Havashalom utca 43. Pályázó: Jávor Annamária 1164 Budapest, Felsőmalom utca 2/a. Intézmény: Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. OM: Benyújtás dátuma: április 4. ávor Annamária pályázó

6 Pályázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képvi selőte stülete 1163 Budapest, Havashalom utca 43. Pályázati nyilatkozat Alulírott Jávor Annamária pályázatot nyújtok be a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat honlapján március 7-én, és a KÖZIGÁLLÁS honlapján március 5-én megjelent pályázati felhívás alapján az Arany János Általános Iskola (1162 Budapest, Bekecs utca 78.) igazgatói állására. # Kijelentem, hogy a többször módosított évi LXXIX. törvényben a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeiének megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. + Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé. * Hozzájárulok pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához. Nyilatkozom arról, hogy megválasztásom esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelességemnek eleget teszek. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: + szakmai önéletrajz vezetői program végzettségeket igazoló okiratok másolatai erkölcsi bizonyítvány Budapest, április 4. Tisztelettel: Jávor Annamária 1164 Budapest, Felsőmalom utca 2/a. 1

7 Pályázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat 1 Tartalomjegyzék 2 Szakmai Önéletrajz, bemutatkozás 3 Az intézmény vezetésének programja 5 1. Bevezetés 1.1.Pedagógiai, vezetői hitvallás Iskolánk mérföldkövei alapítástól napjainkig 7 2. Helyzetelemzés 2.1. Az iskola fontosabb adatai, jellemzői, környezeti adottságai Az iskola sajátosságai, hagyományai Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei Az oktató-nevelő munka személyi feltételei Vezetési struktúra Pedagógusok közössége Technikai dolgozók közössége Technikai, gazdasági feltételek Oktató-nevelő munka Felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermek- és ifjúságvédelem Tanórán kívüli tevékenységek Az iskola kapcsolatrendszere Ellenőrzés, mérés, értékelés Fejlesztési elképzelések 3.1. Diákj aink nevelése Pedagógusi feladatok változása Oktatási programjaink megerősítése Partneri kapcsolatok építése Iskolakultúra, elfeledett hagyományok felélesztése Erőszakmentes, egészségtudatos iskola kialakítása Pályázati lehetőségek kihasználása Belsőellenőrzési, értékelési, fejlesztési elképzelések Az iskola menedzselése Záró gondolatok 38 Mellékletek: * erkölcsi bizonyítvány < * végzettségek, továbbképzések dokumentumai 2

8 Pálvázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária Szakmai önéletrajz, bemutatkozás LSzemélves adataim: Nevem: Születtem: Lakcímem: Családi állapotom Telefon: Jávor Annamária (született: Pente Annamária) február 24-én, Budapesten 1164 Budapest, Felsőmalom utca 2/a. férjezett, két gyermekem van 06-30/ j a vorancsafalfreemai 1. hu 2. Iskolai tanulmányaim, veszettségeim: 2001-ben 1995-ben 1991-ben testnevelő tanári diplomát szereztem a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán (nappali tagozaton) érettségiztem az Árpád Fejedelem Úti Közgazdasági Szakközépiskolában fejeztem be általános iskolai tanulmányaimat az Áldás Utcai Általános Iskolában J. További szakképesítéseim: BME Közoktatási vezető szakirányú továbbképzés (BME) Testnevelő mentortanári szakirányú továbbképzés (TF) 4, Munkahelyem 2003-tól az Arany János Általános Iskolában dolgozom 5. Munkavégzésem, tevékenységem az itt töltött években ig testnevelő tanárként ismerkedtem az iskolai élettel szeptemberében osztályfőnöki feladatokkal bővült a munkaköröm. Szívesen végeztem ezt a feladatot, mert mindig szerettem közösséget formálni, megoldást találni mások problémáira, szervezni, 3

9 Pályázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária irányítani. Ennek következményeként iratkoztam be a BME Közoktatási vezető szakirányú továbbképzésre. A 2009/2010-es tanévet már a felső tagozat vezetőjeként kezdtem, így három éve a gyakorlatban is kamatoztathatom a szakvizsgával szerzett tudásomat. Ez idő alatt sokat tanultam iskolánk jelenlegi igazgatójától és igazgatóhelyettesétől egyaránt, akik hosszú évek vezetői tapasztalatait osztották meg velem. Tagozatvezetőként részt vehetek az iskolai élet szervezésében, összehangolásában, irányításában. A vezetőségben töltött évek ösztönöztek arra, hogy próbáljak magasabb szintre lépni és kísérletet tegyek arra, hogy leköszönő igazgatónk nyomdokaiba lépjek. Fontos számomra a szakmai megújulás, ezért kezdtem el a mentortanári szakirányú képzést. Ennek keretében a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán, tanári szakra járó hallgatók tanítási gyakorlatának vezetésében veszek részt. Örülök, hogy bekapcsolódhattam ebbe a munkába, és lehetőséget teremthetek a jövő testnevelőinek arra, hogy megismerkedhessenek az iskolai élettel. Azért nyújtom be pályázatomat az igazgatói állásra, mert úgy érzem, sok olyan ötletem van mellyel az iskola szellemiségét megőrizve mégis újat tudok teremteni. Budapest, április 4. Jávor Annamária pályázó 4

10 Pályázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária Az iskola vezetésének programja 1. Bevezetés 1.1. Pedagógiai, vezetői hitvallás: Pedagógiai hitvallás: Mottó:" Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen benne tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." (Dr. Szent-Györgyi Albert) A gyerekek tudás iránti vágyának felébresztése nagymértékben függ első tanulással kapcsolatos élményeiktől, ezért az általános iskolákban dolgozók felelőssége hatalmas a nebulók nyitottságának, érdeklődésének alakulása során. Emellett hiszem, hogy a gyerekeknek szükségük van korlátokra, szabályokra ahhoz, hogy később egészséges és megelégedett, a társadalom számára hasznos felnőttek váljanak belőlük. Fontos vezetői feladatnak tartom az egységes nevelői szemlélet kialakítását, melynek középpontjában a következetes, tisztelet- és szeretetteljes, gyermekközpontú nevelés áll. Vezetői hitvallás: Mottó: Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni amit, lehet." (Bethlen Gábor) Vezetni és irányítani úgy érdemes, hogy az ember hasonló gondolkodású, elhivatott társakat talál a közös célok megvalósításához, akik számára biztosítja a nyugodt, kreatív munkához való lehetőségeket, körülményeket. Nem az egyetértés az elsődleges cél, hanem az együtt 5

11 Pályázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária kiválasztott, megalkotott eszmék lehető legteljesebb megvalósítása. A mi esetünkben olyan diákok képzése, akik önálló létre, folyamatos megújulásra és a mai kor elvárásainak megfelelően élethosszig tartó tanulásra alkalmasak. Ez csak olyan csapatmunkában valósítható meg, ahol minden nevelő tudásának legjavát adva, egyéni képességű kibontakoztatva dolgozhat. Iskolánkban a lehetőség és a megfelelő szakmai csapat is rendelkezésre áll. A vezetői tevékenység hangsúlyos része, hogy megfelelő munkamegosztás révén az alkalmazotti közösség minden tagja az iskola szempontjából fontosnak és hasznosnak érezze munkáját Olyan iskolát szeretnék irányítani: * ahova a gyerekek Örömmel, lelkesedéssel járnak, mert gyermeki mivoltukat megőrizve életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak > ahol ennek köszönhetően élvezettel vesznek részt a tanítás-tanulás folyamatában ahol hagyományos nevelési elvekkel, de a 21. század elvárásainak megfelelve hozzájárulunk a gyerekek egészséges személyiségfejlődéséhez ahol a sokoldalú fejlesztő foglalkozások segítségével kibontakoztathatják készségeiket, képességeiket, kompetenciáikat ahol a nehézségekkel küzdő gyerekek is megfelelő támogatást kapnak ahol fontosak az örök érvényű emberi értékek ahol a tudáson kívül emberségre is neveljük a tanítványokat **- ahol a klasszikus műveltség nyújtásán kívül fejlesztjük a gyermekek kognitív-, szociális-, érzelmi-, akarati-, rendszerező intelligenciáját ^ ahol a szülők és a pedagógusok egymás partnerei a gyerekek nevelésében ~+ ahol a pedagógusok megtapasztalhatják a tanítás, a diákok pedig a tanulás örömét + ahol a szülők és a fenntartó elvárásait figyelembe véve alkotjuk meg programjainkat 6

12 Pálvázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária 1.2. Iskolánk mérföldkövei alapítástól napjainkig Árpádföld, Budapest peremterülete. A gödöllői dombság szélén helyezkedik el, békét és nyugalmat áraszt. Az itt élő emberek ma is családias környezetre vágynak, bár az évek során lazultak a szoros közösségi szálak. A lakosság nagy része lecserélődött az utóbbi időben, valamint sok az újonnan beköltöző család, köszönhetően a több éve tartó építkezési hullámnak. A kerület ezen részének közintézményeit az árpádföldi emberek hozták létre, ezért ezek a mai napig fontosak az itt élők számára. Az iskola 1968-ban épült és többször került sor bővítésre, átépítésre. Ezeknek köszönhető mai praktikus jól kihasználható formája. Az elmúlt években is sok változás történt. A felújítások, korszerűsítések révén kellemesebb környezet fogadja a diákokat. Legmeghatározóbb események: 1989-ben vette fel Arany János nevét től emelt óraszámú ének-zene oktatás keretében került előtérbe a művészeti nevelés, valamint, az alsó tagozaton emelt óraszámú testneveléssel biztosították a mindennapos testmozgást. 1997/98-as tanévben az iskola épülete elérte jelenlegi formáját. 2010/1 l-es tanévtől első osztálytól tanulhatnak angol nyelvet a diákok. 2011/12-es tanévtől iskolaotthonos oktatást vezettünk be. Iskolánk gazdag programjaival hosszú évekig a helyi kulturális élet meghatározó szereplője volt. Fontosnak tartom e hagyomány újraélesztését, sokkal több közösségi program szervezését. Mert ugyan a családok nagy része jómódú, így autóval könnyen elérnek más kulturális intézményeket, de kevés idejük jut gyermekeikre, ezért kiemelten fontos a mi szerepünk abban, hogy milyen lehetőségeket teremtünk a számukra. Reménybeli vezetőként fontosnak tartom, a pályázati lehetőségeket kihasználva folyamatosan korszerűsítsük iskolánkat a kor kihívásainak megfelelően. 7

13 Pálvázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária 2. Helyzetelemzés 2.1. Az iskola fontosabb adatai, jellemzői, környezeti adottságai Fontosabb adatai, jellemzői: Tanulói létszám: 366 fő, számított létszám 406 fő. 2007/ / / / /2012 Tanév 2007/ / / / /2012. Létszám 373 fő 364 fő 374 fő 353 fő 366 fő A létszám hullámzó tendenciát mutat. Nálunk is erőteljesen érzékelhető a gyermekszám csökkenése, ennek ellenére jelentős változások nem tapasztalhatóak. Bízunk benne, hogy a tavaly átalakított óvodás ismerkedő foglalkozásaink meghozzák a várt eredményt és sikerül megtartanunk körzetes óvodásainkat. Alkalmazotti létszám:48 fő, ebből 33 fő pedagógus és 15 fő technikai dolgozó. Osztályaink száma: 17, évfolyamonként két osztályt indítunk, a tavalyi évben három első osztályt szervezhettünk. Alsó tagozat: a tavalyi évtől iskolaotthonos osztályt vezettünk be. Ennek óriási a sikere a szülők körében, bár néhányan igénylik a hagyományos tanítási formát is. Az iskoíaotthonban 8

14 Pálvázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária az eddigi egytanítós rendszert felváltotta az azonos szerepet betöltő, kéttanítós modell. Kisfeímenő rendszerben tanítunk, így könnyítve meg a felső tagozatba való átlépést. A szülők folyamatosan növekvő számban keresik a különböző kiemelt műveltségi területekre épülő programjainkat. Ezek kielégítésére került bevezetésre az emelt óraszámú testnevelés és ének, illetve két évvel ezelőtt az angol nyelv oktatása első osztálytól kezdve, valamint az idei évben a dráma-kommunikációra épülő oktatás. Felső tagozat: a felvételi tárgyakra nagy figyelmet fordítunk, ezért a magyart és a matematikát kiemelt területként kezeljük. Az évek során iskolánk megtartó ereje nőtt, egyre több diák marad velünk általános iskolai tanulmányainak végéig és viszonylag kevesen választják a 6 évfolyamos gimnáziumi képzést (évfolyamonként kb.3 tanuló). Tanítványaink érettségit adó intézményekben tanulnak tovább, az utóbbi években a gimnáziumba és a szakközépiskolába jelentkezők aránya kiegyenlítődni látszik. A szülők tudatosan tervezik gyermekeik jövőjét, ezért sokaknak az érettségivel együtt fontos egy szakma megszerzése is. A tanítási órák után napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk tanulóinknak. Továbbtanulási mutatók: 2010/ / /2009 szakiskola Szki. gimnázium 2007/ Iskolatípus/ év 2007/ / / /2011. Gimnázium SzakkÖzépisk Szakiskola l 9

15 Pályázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária Környezeti jellemzői: Iskolánk békés, nyugodt, családias környezetben helyezkedik el. Egy U alakú épület ad otthont az alsó és a felső tagozatnak egyaránt. Kialakításának köszönhetően a két tagozat a szükséges mértékben elkülöníthető egymástól az iskola külön szárnyaiban. Az Ábra utcai rész a kisebbek birodalma, míg a Bekecs utcai szakasz a nagyobbak világa. Nagy pozitívum csodálatos kertünk és sportudvarunk, arnely két szinten különböző foglalkozások egyidejű megtartására alkalmas. Szép, zöld kertünk hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a környezeti nevelés beépülhessen mindennapjainkba. Környezetünk megóvása és az egészséges életre való nevelés mindannyiunk szívügye, ezért a jövőben szeretnék pályázni az ÖKO iskola" címre. Tavalyi évben tavaszváró családi kertészkedést szerveztünk, melyből szeretnék hagyományt teremteni. Játszóterünk jó elhelyezésű, de a rajta levő játékok közül több is megérett a cserére. Leendő vezetőként fontosnak tartom, hogy környezeti adottságainkat maximálisan ki tudjuk használni, megóvjuk zöld környezetünket, és biztonságos játék- és mozgáslehetőséget teremtsünk tanítványainknak. 2.2.Az iskola sajátosságai, hagyományai Az iskola egyedi arculatát az általa kínált programok és hagyományai határozzák meg. Pedagógiai programunk kiemelt területei: ^ mindennapos testnevelés környezet- és egészségtudatos nevelés idegen nyelv oktatása 1-8. évfolyamokon > iskolaotthonos nevelés-oktatás + egyéni bánásmód (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 10

16 Pálvázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária Az iskola hagyományos, évenként ismétlődő programjai: Liba-bál 4 Farsang * Arany napok -c Környezetvédelmi hét * Magyar nyelv hete v Ki mit tud? * Gyermeknap Családi nap leendő elsősök foglalkozásai Challenge-day Bemutatkozunk megemlékezések, ünnepélyek Aranyos percek óvodásoknak évnyitó, évzáró, ballagási ünnepség Egyedi díjak: Arany-diák díj (diákok kapják 8. évfolyam végén kiváló tanulmányi és közösségi munkájukért) ^ alapítványi díj (tanárok kapják a gyerekek szavazatai alapján) Leendő vezetőként fontosnak tartom, hogy az intézmény fejlesztési terve szülők igényeit és a kor változásait figyelembe véve a hagyományos értékekre épüljön Nevelő-oktató munka tárgyi feltételei A tanítás-tanulás folyamatára közvetlen hatással van a biztonságos és egészséges környezet, valamint megfelelő eszközök megléte. Ennek érdekében iskolánkban folyamatos fejlesztések voltak az elmúlt években. A tantermekben korszerűsítették a világítást, több mosdót is átépítettek, teljesen felújították az orvosi szobát, több tanterem is új bútorzatot kapott, kicserélték a tornatermi öltözői padokat, egyes tantermekbe és az irodába új nyílászárók kerültek, Önkormányzati támogatásból új burkolatot kapott a felső udvar, javításra került a sportpálya megrepedezett aszfaltja, és az idei évben felújításra szorult a kazán is. E munkák elvégzése mind az itt tanuló diákok és az itt dolgozó kollégák munkájának minőségét javították. Ezeken kívül számos eszközberuházás is történt. Négy tanterembe került interaktív tábla, melyek segítségével élvezhetőbbé, még változatosabbá váltak a tanítási órák. Ezeken kívül laptopokkal, projektorokkal, írásvetítőkkel dolgoznak a kollégák annak érdekében, hogy minél szemléletesebben adhassák át tanítványaiknak a szükséges ismereteket. 11

17 Pályázat igazgatói állasra Készítette: Jávor Annamária Szaktantermek segítik az oktatást: + felszerelt fizika, kémia terem 18 modern számítógéppel rendelkező informatika terem tankonyhával rendelkező technika terem <e nyelvi labor könyvtár * tornaterem, tornaszoba, sportpálya A vezető egyik legfontosabb feladata a költségvetési pénzek takarékos és ésszerű felhasználása, valamint a szükséges eszközök, feltételek megteremtése. Az iskolában bőven akad tennivaló a következő években is. Ilyen az iskola akadálymentesítése, az iskolarádiós rendszer modernizálása, a felújításból kimaradt mosdók elkészítése, a tornaszoba nyílászáróinak cseréje, ugyanitt a padló borításának javítása, az iskola folyosóinak festése, modernizálása, a tantermek linóleumborításának cseréje. A központi gazdálkodás bevezetésével ezeket a fenntartó segítségével, pályázati pénzekből szeretném majd megvalósítani. 2.4 Nevelő-oktató munka személyi feltételei Vezetési struktúra Iskolánkban a lineáris felépítés valósul meg. Az igazgatót egy igazgatóhelyettes és egy felsős tagozatvezető segíti munkájában. A munkaközösségek vezetői a szakmai minőség fenntartásával, ellenőrzésével járulnak hozzá a vezetőség munkájához. A gazdasági és ügyviteli dolgozók munkáját gazdasági vezető irányítja. Feladatmegosztás: Vezető Feladatkör Igazgató - munkáltatói jogkör gyakorlása szakmai munka folyamatos ellenőrzése, irányítása 12

18 Pál vázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária - törvényi megfelelés folyamatos biztosítása, az iskola alapdokumentumainak naprakész kezelése kapcsolattartás a fenntartóval, partnerekkel - az iskola menedzselése Igazgatóhelyettes, tagozatvezető - a pedagógiai, szakmai munka napi szervezése, ellenőrzése - munkaközösségek vezetőinek irányítása adminisztrációs munkák ellenőrzése elsős és nyolcadikos beiskolázás előkészítése, levezetése Munkaközösség-vezetők Gazdasági vezető szakmai munka közvetlen irányítása munkaközösség tagjainak segítése tanulmányi versenyek szervezése gazdálkodási tevékenységek tervezése, előkészítése leltár vezetése Ez a munkamegosztás a jó együttműködésnek köszönhetően beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A törvény változásaival módosulni fognak a feladatkörök. Lesz olyan munkakör - gazdasági vezető - amely megszűnik majd, de lesz olyan is, amit a létszámhatárok változásával reméljük, visszakapunk. Egy vezetőnek az iskola működése szempontjából rendkívül fontos, hogy olyan emberek vegyék körül, akik szakmailag és emberileg is megkérdőjelezhetetlenek, illetve jól tudnak együtt dolgozni. 13

19 Pályázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária Pedagógusok közössége Tantestület Testületünk 33 pedagógusból áll, ebből 16 tanító és 17 tanár. Mindenki a munkaköre betöltéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, huszonhatan főiskolán, heten egyetemen szereztek diplomát A GYES-en levő kollégák feladatait határozott idejű szerződéssel, szakos helyettesítők látják el (2 fő). A nevelőtestület nagyobb része nyitott az új dolgok elsajátítása iránt és szívesen vesznek részt továbbképzéseken. Jó az együttműködés a kollégák között. Fő célnak mindenki a gyerekek tanítását, nevelését tekinti, ezért a felmerülő problémákat a közös cél érdekében mindig sikerül megfelelően kezelni. Életkori összetétel alapján a testület kevesebb, mint fele a fiatalabb korosztályhoz (25-44 év) tartozik, míg nagyobbik része a tapasztaltabb kollégákat képviseli (45-60 év) év év év év év év év Munkaközösségek Öt munkaközösség (alsó tagozatos, napközis, természettudományos, társadalomkutató, osztályfőnöki) működik az iskolában. A munkaközösség-vezetők havonként összehívják csoportjaikat, ahol értékelik az elmúlt hónapban végzett munkát és előkészítik a munkaterv által elosztott feladataikat. Fő feladataik: összehangolják a pedagógiai-szakmai munkát a pedagógiai programnak és a helyi tantervnek megfelelően 14

20 Pályázat igazgatói állásra Készítette: Jávor Annamária > törekednek arra, hogy területükön a legmodernebb módszereket megismerjék és é ( átadják a többieknek + mérési, értékelési feladatokat látnak el. + helyi versenyeket rendeznek és összehangolják azokat a kerületi versenyekkel. Osztályfőnökök Az osztályfőnökökre kiemelten nagy feladat hárul. Elsősorban rajtuk múlik, hogy a rájuk bízott gyerekek milyen közösséget alkotnak, hogyan képesek elfogadni egymást, valamint hogyan viszonyulnak tanáraikhoz, illetve a tanuláshoz. Ismerniük kell minden tanuló családi hátterét, problémáit, ahhoz, hogy hathatós segítséget tudjanak biztosítani a felmerülő gondok megoldásában. Ezeket a feladatokat nagy mennyiségű adminisztráció egészíti ki. Osztályfőnökeink lelkiismeretesen végzik munkájukat szorosan együttműködve gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünkkel. A jövőben szeretném kialakítani, hogy minden osztály kapjon osztályfőnök-helyettest, aki tartós betegség esetén ellátná az osztályfőnöki feladatokat, illetve kirándulásokra, programokra kísérné az osztályt. Oktató-nevelő munkát segítők Oktató-nevelő munkánkat egy pszichológus, egy logopédus,egy könyvtáros, egy félállású gyermekvédelemmel foglalkozó kolléga, valamint szabadidő-szervező segíti. Az SNI-s tanulók ellátását a Göllesz Viktor EGYMI-ből kijáró gyógypedagógusok látják el. Szoros az együttműködés a tantestület tagjai és a fent említett kollégák között. Rendszeresen konzultálnak a gyerekek fejlődéséről, előmeneteléről, így szükség esetén azonnal be tudnak avatkozni a fejlesztés irányába. Pszichológusunknak egyre több feladata van. Folyamatosan nő azon gyerekek száma, akik pszichológusi segítségre szorulnak. Szeretnénk, ha sokkal több gyerek számára nyújtana segítő támogatást, mint amit ittléte enged. Tanítóink és tanáraink nagymértékben támaszkodnak szakmai segítségére, a tőle kapott tanácsokat jól tudják használni a tanórákon. 15

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: intézményvezetői pályázatok elbírálása Mellékletek: 1. sz. melléklet: szakértői vélemény Vass Katalin 2. sz. melléklet:

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Vukovich Zoltán mb. ágazatvezető Tóth Mihály

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében.

A jelen testületi ülésen dönt a képviselő-testület az 5 évre szóló magasabb vezetői megbízásról a beérkezett pályázatok tekintetében. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-16299/2011. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A lista személyes adatokat nem tartalmaz 2015/16. tanítási év Tanévkezdés: 2015. szeptember 1. A 2015/2016os tanév szeptember elsején, kedden kezdődik. A tanítási napok száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 7-i ülésére Előterjesztő: Ellenjegyzés: Dr. Kocsis Máté polgármester Dr. Xantus Judit Jegyző Tárgy: A Vajda Péter Ének-zenei és Sportiskola

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA

BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA BUDAPEST XXI. KERULET CSEPEI, ON KORMNYZATA ALPOLGARMESTER JAVASLAT a Csillagtelepi dvodak intezmenyvezetoi megbizasara Keszitette: Eloterieszto: Baldauf Myrtill koznevelesi referens Morovik Attila alpolgarmester

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben