Szentendrei Kulturális K. N. Kft. Egyszerősített éves beszámoló Szentendre Dunakorzó 18. a vállalkozás címe, telefonszáma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentendrei Kulturális K. N. Kft. Egyszerősített éves beszámoló. 2000 Szentendre Dunakorzó 18. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-0 9-1 3 1 5 7 3"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Szentendrei Kulturális K. N. Kft a vállalkozás megnevezése 2000 Szentendre Dunakorzó 18. a vállalkozás címe, telefonszáma 2010 Egyszerősített éves beszámoló Keltezés: Szentendre március 31. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

2 Stat.sz Cégbir.sz Szentendrei Kulturális K. N. Kft 11 Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Eszközök) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 1 A Befektetett eszközök I. Immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzeszközök Befekt.püi.eszk.értékehelyesbítése B Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök C Aktiv idıbeli elhatárolás ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Keltezés: március 31. A vállalkozás vezetıje (képviselıje)

3 Stat.sz Cégbir.sz Szentendrei Kulturális K. N. Kft 12 Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Források) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e 53 D Saját tıke I. Jegyzett tıke Ebbıl visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) III. Tıketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettség III. Rövidlejáratú kötelezettség G Passziv idıbeli elhatárolás FORRÁSOK ÖSSZESEN Keltezés: március 31. A vállalkozás vezetıje (képviselıje)

4 Stat.sz Cégbir.sz Szentendrei Kulturális K. N. Kft 31 Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): adatok E Ft-ban Téte l Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése szá módosításai m a b c d e I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények III. Egyéb bevételek III.sorból: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII.sorból: értékvesztés A Üzemi tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai B Pénzügyi mőv. eredménye C Szokásos vállalk. eredmény X. Rendkivőli bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások D Rendkivőli eredmény E Adózás elıtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény Eredménytartalék osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Egyszerősített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárásssal) G Mérleg szerinti eredmény Keltezés: március 31. A vállalkozás vezetıje (képviselıje)

5 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Szentendrei Kulturális K. N. Kft évi egyszerősített éves beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft 2. A cég rövidtett elnevezése: Szentendrei Kulturális K. N. Kft 3. A cég székhelye: 2000 Szentendre, Dunakorzó A cég telephelyei: Szentendre Dunakorzó 11/a, Szentendre Hamvas B. u. 4-6.,Szentendre Bogdányi u A cég fióktelepe: 6. A cég alapításának éve: A cég fıtevékenysége: mővészeti kiegésztítı tevékenység 8. A cég jegyzett tıkéje: Ft 9. A társaság tagja: Cég név: Szentendre Város Önkormányzata Képviselıje: dr. Dietz Ferenc MINİSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZİ TAG. Cím: 2000 Szentendre Városház tér A társaság tagjainak törzsbetétei: Pénzneme: HUF Szentendre Város Önkormányzata 11. A társaság tevékenységi köre: folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása filmvetítés mővészeti létesítméynek mőködtetése elıadó-mővészet elıadó-mővészetet kiegészítı tevékenység könyvtári tevékenység m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidıs tevékenység A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. Kiemelten közhasznú szervezetnek minısül. 12. A Társaság ügyvezetése, képviseletére és cégjegyzésre: Az ügyvezetı jogosult A Társaság ügyvezetıje: Ivancsics Ilona megbíz. igazgató május A társaság legfıbb szerve: Taggyőlés. A taggyőlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni. 14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója. Ivancsics Ilona megbíz. igazgató május A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja. 16. Az alább felsorolt esetekben az Alapító okirat szerint kell eljárni: A társaság szervezete Az Ügyvezetı igazgató feladatai és hatásköre A Társaságot érintı pénzügyi rendelkezések A Társaság megszőnése és végelszámolása /felszámolása/ Ft A számviteli törvényben elıírtakon túlmenı, további információk megadására nincs szükség. A számviteli alapelvek érvényesítése elegendı a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történı bemutatásához. I/2. A számviteli politika fıbb vonásai

6 1. A beszámolási forma: A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója: Egyszerősített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak. A mérleg "A" változatban készült, a nagybetővel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza. Az eredmény-kimutatása : Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat. Attérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határértéktúllépés miatt lehetséges. 2. A beszámoló készítésével kapcsolatos idıpontok: az üzleti év megegyezik a naptári évvel. a mérleg fordulónapja: december 31. a mérlegkészítés idıpontja: március 31. A kft re megváltoztatta a mérlegkészítés idıpontját. 3. A beszámoló készítése, aláírása: A beszámolót nyelve: Magyar Aláíró: Ügyvezetı igazató A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési elıírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülmé nyeinknek leginkább megfelelı, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat. A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetrıl készülı beszámolót helyezi elıtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos idıpontok: A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévı eszközökrıl és azok forrásairól, továbbá a gazdasági mőveletekrıl a kettıs könyvvezetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelıen, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetıen kerüljön bemutatásra. A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé. A számviteli alapelvek érvényesítése: A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valódiság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az idıbeli elhatárolás elve; a tartalom elsıdlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elv; a költség-haszon összevetésének elve. Összehasonlíthatóság biztosítása A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az elızı üzleti év megfelelı adatával. Önellenırzés : az elızı üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentıs összegő hibá(ka)t állapított meg. Az erre vonatkozó módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az elızı év adatai mellett szerepelnek, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak évi eredmény változása: 0 eft évi mérleg változása: 2007/4829/, 2008/-1764/, 2009/-1764/ A számviteli rendért felelıs személy A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelıs személy neve: Gyırffy Balázsné nyilvántartási száma: A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki. A könyvvizsgálói díj jogcíme:könyvvizsgálat Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai 1. Az eszközök besorolásának szempontjai: 2. Könyvvizsgálati kötelezettség A Társaság a Számviteli törvény elıírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat. A források besorolásának szempontjai: A Társaság a Szt elıírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredménybıl hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külsı vállalkozásoktól (hitelintézetektıl, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektıl) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidı mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják. 3. Az eszközök értékelése: a) A bekerülési érték: az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülı kiadások;

7 b) c) d) 4. a) térítés nélküli átvételkor a piaci érték; ajándékba kapott, hagyatékként átvett, többletként fellelt eszközök esetében a piaci érték; speciális elszámolást igényelnek az értékpapírok egyes változatai. Az értékcsökkenés leírás módszerei: a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke; aktiválás napjától egyedileg, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;évente egy alkalommal a Társaság a kisértékő ( Ft) egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben. Az értékvesztés elszámolása : akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentısen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 0,2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott; A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése: a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni; a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni; a külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik; a mérlegforduló napján meglévı valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árolyam eltérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentısnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni. Jelentısnek minısül a tárgyév mérlegfıösszegének 1%-a Az aktív és passzív idıbeli elhatárolások köre Aktív idıbeli elhatárolások Bevételek, melyek a mérleggel lezárt idıszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek. Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követı idıszakra számolhatók el. A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege. Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek. b) Passzív idıbeli elhatárolás Bevételek, melyek a mérlegforduló napja elıtt befolytak, de a következı év bevételét képezik. Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel. A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai. A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelı kötelezettségek. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege. Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek. II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás A beszámolási idıszakban beszerzett tárgyi eszközök maradéktalanul aktiválva lettek, így beruházások és beruházásokra adott elılegek a mérlegben nem szerepelnek. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számvitei politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt. Nem következett be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna. A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el. II/2 II/3 II/4 III. Pénzeszközök bemutatása A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 1. sz. melléklet szemlélteti. Követelések és kötelezettségek bemutatása A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítı melléklet 2. és 3. sz. mellékletében közzé tesz. A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 4. sz. melléklet szemlélteti. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

8 EU közösségi tagállamból származó árbevétel: Harmadik országból származó árbevétel: Összes értékesítés nettó árbevétele: Az anyagjellegő ráfordítások értéke összesen: amelybıl: Elszámolt anyagok költsége: Igénybevett szolgáltatások költsége: Egyéb szolgáltatások költségei: Eladott árúk beszerzési értéke: Közvetített szolgáltatások értéke: Az elszámolt személy jellegő ráfordítások értéke összesen: amelybıl: Bérköltségek: Személyi jellegő kifizetések: Bérjárulékok: Az összes elszámolt tervszeinti értékcsökkenés összege: amelybıl: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écsö: Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs: Saját termeléső készletek állományvoltozása: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Az üzemi(üzleti) tevékenység eredménye: A beszámolási idıszakban a pénzügyi mőveletek bevételei: amelybıl: realizált árfolyamnyereség: kapott kamat, kamatjellegő bevétel: A beszámolási idıszakban a pénzügyi mőveletek ráfordításai: amelybıl: realizált árfolyamveszteség: fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegő ráfordítás: Pénzügyi mőveletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli bevételek: Rendkívüli ráfordítások: Rendkívüli eredmény: Adózás elıtti eredmény: Társasági adófizetési kötelezettség: Adózott eredmény eft Nyereség -266 eft Veszteség eft Nyereség eft Veszteség eft Nyereség 0 eft eft Nyereség 0 eft 0 eft eft eft eft eft 629 eft eft 0 eft eft eft eft eft eft eft 163 eft 0 eft eft eft 77 eft 0 eft 77 eft 343 eft 0 eft 343 eft 789 eft eft Mint kiemelten közhasznú szervezetnek,a vállalkozási eredménye eFt veszteség. közhasznú eredménye: eft. IV. Tájékoztató rész IV/1. A tárgyévi munkavállói létszám, bér, személyi jellegő egyéb kifizetésének bemutatása Az statisztikai állományi létszám: 16 fı eft ebbıl: fizikai 1 fı 1320 eft szellemi 15 fı eft A személyi jellegő egyéb kifizetések összetételét a 5. számú melléklet tartalmazza. IV/2. A vezetı tisztségviselık által a beszámolási idıszakban felvett járandóság, nekik folyósított elılegek A vezetı tisztségviselık felvett járandósága a bérköltségekbıl az ügyvezetıi munkabér, mert az ügyvezetı a feladatát munkaviszonyban látja el. A vezetı tisztségviselıknek adott elılegek összege 0 eft IV/3. A mérlegben meg nem jelenı kötezettségekrıl A beszámolási idıszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentıséggel bírna. IV/4. A saját tıke alakulásának bemutatása A saját tıke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A saját tıkén belül a lekötött tartalék alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A tulajdonosok a jegyzett tıkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

9 A Társaság a követekzı gazdasági évet nyereséggel tervezi zárni. IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás. Veszélyes hulladék elıállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az elıírt rendelkezésének megfelelıen jár el március 31. Mellékletek: 1. Pénzeszközök leltára 2. Követelések leltára 3. Kötelezettségek leltára 4. Mutatók 5. Egyéb személyi jellegő kifizetések 6. Saját tıke alakulása 7. Lekötött tartalék elemzése Képviseletre jogosult személy aláírása

10 Pénzeszközök leltára 1. melléklet Készült a Szentendrei Kulturális K. N. Kft évi egyszerősített éves beszámolójához Dátum: december 31. Fıkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozás Forint a b c 3811 Pénztár Ft 384 Elszámolási betétszámla Ft 387 Elkülönített betétszámlák Ft 386 Devizabetét számla Ft ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... ügyvezetı

11 Követelések leltára 2. melléklet Készült a Szentendrei Kulturális K. N. Kft évi egyszerősített éves beszámolójához Dátum: december 31. Fıkönyvi Érték A tétel megnevezése hivatkozá Forint a b c 311 Belföldi követelések (forintban) Ft 315 Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása és visszaírás Ft 369 Különféle egyéb követelések, elszámolások Ft APEH Nemzeti kulturális járulék elszámolása Ft APEH Késedelmi pótlék elszámolása Ft APEH Tv készülék üzembentartási díj Ft 4732 APEH Egészségbiztosítási kötelezettség Ft APEH Illeték számla elszámolása Ft 4733 APEH Ekho Ft 4734 AXA MNYP tagdíj Ft ÖSSZESEN: Ft Mérleg érték: eft.... ügyvezetı

12 Dátum: Fıkönyvi hivatkozás a Kötelezettségek leltára Készült a Szentendrei Kulturális K. N. Kft évi egyszerősített beszámolójához december 31. H o s s z ú l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k A tétel megnevezése b 3. melléklet Érték Forint c ÖSSZESEN: - Ft Mérleg érték: eft Fıkönyvi hivatkozás a R ö v i d l e j á r a t ú k ö t e l e z e t t s é g e k A tétel megnevezése b Érték Forint c - Ft 454 Belföldi szállítók Ft 4542 Bellföldi folyamatos szállítók januári köt Ft 4629 APEH Személyi jövedelemadó elszámolása Ft 4731 APEH Nyugdijbiztosítási Alapot megilletı járulékok elszámolása Ft 4736 APEH Egészségbiztositási és munkaerıpiaci járulék elszámolása Ft APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása Ft 4735 APEH Start kártya járuléka Ft 468 APEH Általános forgalmi adó elszámolása Ft 479 Egyéb kötelezettség ajánlati biztosíték Ft 4796 Egyéb kötelezettség FB tiszteletdíjak Ft 4797 Egyéb kötelezettség Tigáz Rt Ft 4711 Jövedelemelszámolási számla Ft ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: Mérleg érték: Ft eft.... ügyvezetı

13 4. melléklet Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemzö mutatók Szentendrei Kulturális K. N. Kft Befektetett eszközök aránya = Bázis évre Tárgy évre Befektetett eszközök x % 32% Összes eszköz Forgóeszközök aránya = Forgóeszközök+aktív idıbeli elhatárolás x % 68% Összes eszköz Tıkeerısség (saját tıke aránya) = Saját tıke 11% 38% Mérleg fıösszege Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tıkéhez viszonyítva = Mérleg szerinti eredmény x % 80% Saját tıke Kötelezettségek aránya = Kötelezettségek x % 28% Mérleg fıösszeg Befektetett eszközök fedezete = Saját tıke x % 117% Befektetett eszközök Forgótıke, saját tıke aránya = Forgótıke x100 8% 103% Saját tıke Likviditási mutató = Forgóeszközök x % 237% Rövid lejáratú kötelezettségek Árbevétel arányos őzleti eredmény = Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény x 100 2% 30% Értékesítés nettó árbevétele Árbevétel arányos adózás elıtti eredmény = Adózás elıtti eredmény x 100 1% 6% Összes árbevétel + összes bevétel Eszköz arányos jövedelmezıség = Adózás elıtti eredmény x100 5% 30% Eszközök összesen

14 Személyi jellegő kiadások 5. melléklet Készült a Szentendrei Kulturális K. N. Kft évi egyszerősített éves beszámolójához Dátum: december 31. Fıkönyvi szám Személyi jellegő költségnem megnevezése Egyenleg Ft 5513 Étkezési utalványok Ft 5521 Utazási költségtérítés Ft 5531 Reprezentációs költségek Ft 5524 Beiskolázási támogatás Ft 5593 szabadságmegváltás Ft 5596 Alkalmi munkavállalási díj Ft 5597 Közteherjegy Ft 5598 Természetbeni juttatás szja vonzata Ft Összesen: Ft

15 Saját tıke alakulása 6. melléklet Készült a Szentendrei Kulturális K. N. Kft évi egyszerősített éves beszámolójához Dátum: december 31. eft Jegyzett tıke Jegyzett, be nem fizetett tıke Tıketartalék Tıkeelem Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény Nyitás Növekedés Csökkenés Átkönyvelés Zárás Saját tıke

16 Lekötött tartalék elemzése 7. melléklet Készült a Szentendrei Kulturális K. N. Kft évi beszámolójához eft 1 Tıketartalékból lekötött összeg: - b) c) d) Tıketartalékból lekötendı összeg: - Fedezet (összes tıketartalék) - Szövetkezetnél : fel nem osztható szövetkezeti vagyon Más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalék Kötelezettség fedezetét jelentı tartalék Visszafizetendı támogatás (ha a folyósításkor tıketartalékba helyeztük) 2 Eredménytartalékból lekötött összeg: - 3 Összes eredménytartalék 178 a) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek Átalakulás esetén a jogutódnál: b) még fizetendı társasági adó összege c) Alapítás-átszervezés aktivált értékébıl még le nem írt összeg Kísérleti fejlesztés akt. értékébıl még le nem írt összeg d) Beruházási célú, nem realizált árfolyam vesztesség AIE-CT különbözete e) Lekötendı tıketartalék (ha a tıketart. nem nyújt fedezetet) - f) Tagnál: pótbefizetés fizetendı összege Fejlesztési tartalék miatt lekötött összeg évre - Kedvezményes társasági adókulcs (16%-10%) miatti különbözet g) Más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalék Vesztességek fedezetére kapott pótbefizetés 4 5 Feloldás a tıketartalékkal szemben Feloldás az eredménytartalékkal szemben 6 Korábban lekötött tartalék - - Lekötés éve: - - Lekötés éve: - Lekötés éve: 7 Lekötött tartalék összesen - Lekötés elıtt Lekötés változás Mérleg érték 8 Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék összesen eft

17 VERKO-FULL KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT 1038 Budapest,Ráby Mátyás u.42 tel/fax: Független Könyvvizsgálói Jelentés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság tulajdonosának Elvégeztük a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság /2000.Szentendre,Dunakorzó u.18,cégjegyzékszám: / mellékelt évi egyszerősített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl melyben az eszközök és források egyezı végösszeg E Ft, a mérleg szerinti eredmény E Ft nyereség, és az ezen idıponttal végzıdı évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítı mellékletbıl áll. A vezetés felelıssége az egyszerősített éves beszámolóért Az egyszerősített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történı elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelıssége. Ez a felelısség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerősített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelı számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerő számviteli becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelıssége A mi felelısségünk az egyszerősített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellı bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerősített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves beszámolóban szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerősített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsı ellenırzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelıek, de nem azért, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelıségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerőségének, valamint az egyszerősített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság egyszerősített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerősített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerősített éves beszámoló a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad. Keltezés Budapest, Könyvvizsgáló cég képviselıjének aláírása Képviseletre jogosult neve:veres Olga Könyvvizsgáló cég neve:verko-full Kft Könyvvizsgáló cégszékhelye :1038 Budapest,Ráby M.u.42 Nyilvántartásba-vételi szám: Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Veres Olga Kamarai tagsági szám:004227

18 A. Szentendrei Kulturális Nonprofit Kft Közhasznú és vállalkozói eredmény kimutatása Sorsz A tétel megnevezése elızı év módosítás tárgy év a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú támogatás a). Alapítótól b).minisztériumi keretbıl 0 5 c). Helyi önkormányzattól Egyéb támogatás Pályázati uton elnyert támogatás Közhasznú tev.-bıl származó bev Közhasznú tev.-bıl származó bev. - egyéb támogatás Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordít.(1-7) Anyagjellegő ráfordítások Személiy jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások E. Vállalkozás tevékenység ráfordít.(1-5) Anyagjellegő ráfordítások Személiy jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató datok 32 A Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A nonpr.kft által nyújtott támogatások 0 0 Szentendre, március 31.

19 B KIMUTATÁS 2010 a költségvetési támogatás felhasználásáról Támogató Müködésre kapott támogatás ezer forintban Felhasznált összeg Elızı év Tárgy év változás Elızı év Tárgy év Központi költségvetés C KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés Elızı év Tárgy év Vált +,- Saját tıke Induló tıke Tıkeváltozás Tárgyévi eredmény D KIMUTATÁS a célszerinti juttatásokról Juttatás megnevezése Elızı év Tárgy év Vált+,- Közhasznú tevékenység keretében adott pénzjuttatás-pályázatból Közhasznú tevékenység keretében adott természetbeni juttatás Összesen E KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Támogató megnevezése Támogatott cél Elızı év Tárgyév Változás Szentendre Város Önkormányzata mőködés NKA célszerinti tev OKM célszerinti tev Pest M. Önkormányzat célszerinti tev Egyéb támogatók célszerinti Elıadómőv.tv és tao szerinti támogatás célszerinti Összesen F KIMUTATÁS a választott tisztségviselık juttatásairól A felügyelı bizottság tagjai juttatásban részesültek Szentendre, március 31.

20 Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Közhasznú Kft Közhasznúsági jelentés

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 1 4 9 2 5 8 7 3 8 1 1 1 1 3 0 4 Statisztikai számjel 0 4-0 9-0 0 9 1 8 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 5746 Kunágota, Rákóczi út 9. a vállalkozás címe, telefonszáma 2012 Egyszerűsített éves

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Trader-Holding Zrt. 2. A cég rövidtett elnevezése: 3. A cég székhelye: 2013 Pomáz, Koppány

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Honvéd Együttes Nonprofit Kft 2010. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit

Részletesebben

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése

Miskolci Városfejlesztési Kft. Éves beszámoló. 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma. a vállalkozás megnevezése 1 4 7 4 4 4 0 4 8 2 1 1 1 1 3 0 5 Statisztikai számjel 0 5-0 9-0 1 7 5 4 7 Cégjegyzék száma Miskolci Városfejlesztési Kft. a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Városház tér 13. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ

a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe,telefonszáma 2011.01.01-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ 1 4 1 7 3 7 1 8 4 1 3 5 7 2 5 5 9 1 5 4 5 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel NORRIA Nonprofit Közhasznú Kft a vállalkozás megnevezése 3525 Miskolc, Széchenyi u. 17 a vállalkozás címe,telefonszáma 211.1.1-211.12.31.

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009/2010. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2011. január 26. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009/2010.

Részletesebben

Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyszerősített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013.12.31 Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt Cégjegyzék száma: 01-10-047706 Statisztikai számjele: 24282112244211401 eft-ban tételsz. tétel megnevezése

Részletesebben

2 0 1 1. Éves beszámoló

2 0 1 1. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl

Közhasznúsági Jelentés. az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl Közhasznúsági Jelentés az Ifjúsági Unió Szekszárd közhasznú egyesület 2004. évi mőködésérıl 1, Számviteli beszámoló Az Ifjúsági Unió Szekszárd 2004. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt. Éves beszámoló 2010. december 31. 1 1 9 5 1 7 6 6 6 5 2 3 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 2 6 1 Cégjegyzékszám AEGON Magyarország Befektetési

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben