Amit a gazdálkodó szervezeteknek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Fôvárosi jogszabályról tudni kell. Tisztaságban minôséget

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amit a gazdálkodó szervezeteknek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Fôvárosi jogszabályról tudni kell. Tisztaságban minôséget"

Átírás

1 Amit a gazdálkodó szervezeteknek a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos Fôvárosi jogszabályról tudni kell Tisztaságban minôséget

2 TISZTELT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK! A Hulladékgazdálkodási törvény (Hgt.) évi hatálybalépésével Magyarország hulladékgazdálkodásában olyan változások következtek be, amelyek közvetlenül érintik a gazdálkodó szervezeteket is október 18-án lépett hatályba Budapest Fôvárosi Közgyûlésének 61/2002. (X.18.) számú önkormányzati rendelete, amely a települési szilárdhulladékgazdálkodással összefüggô feladatokról szól. A rendelet tartalmazza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek Budapest közigazgatási területén mûködô gazdálkodó szervezeteket érintik. Jelen Tájékozató célja, hogy a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek a jogszabályi elôírásoknak megfelelôen, szabályosan járhassanak el települési szilárd hulladékuk kezelése során. Reméljük, kiadványunkkal segítséget tudunk nyújtani mindazon kérdések tisztázásában, amelyek a jogszabály értelmezése során felmerülnek. Bármilyen további kérdésükkel keressék Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala Közmû Ügyosztályát és a Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt. Vállalkozási Irodáját, ahol mindenkor képzett szakemberek állnak az Önök rendelkezésére! Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala Közmû Ügyosztály Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt. Közszolgáltató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 4 2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKÁNAK KEZELÉSE 5 3. A KÖZTERÜLETEN FOLYTATOTT SZOLGÁLTATÓ ÉS MÁS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZÔ NEM HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEENDÔK SZABÁLYSÉRTÉSEK, JOGKÖVETKEZMÉNYEK 12 3

4 1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 1.1. a gazdálkodó szervezet A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 685. c) pontja szerint: gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdôbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggô polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérô rendelkezést tartalmaz. A gazdasági társaságokról szóló törvény (1997. évi CXLIV. törvény) 2. (1) bekezdése alapján gazdasági társaság: a közkereseti és a betéti társaság, valamint a közös vállalat, a korlátolt felelôsségû társaság és a részvénytársaság a települési szilárd hulladék A fôvárosi rendelet szerint a következô hulladékok sorolhatók ide: a háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során, a lakásokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkezô, veszélyesnek nem minôsülô hulladék, a közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkezô hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkezô, veszélyesnek nem minôsülô szilárd hulladék, amely a háztartási hulladékkal együtt kezelhetô. 4

5 2. A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKÁNAK KEZELÉSE Alapvetô követelmény, hogy a hulladékokat birtokosa köteles gyûjteni, átmenetileg tárolni, továbbá hasznosításukról vagy ártalmatlanításukról gondoskodni. A rendelet a gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladék egy részének kezelésére többféle lehetôséget engedélyez A gazdálkodó szervezet a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét: a Közszolgáltató igénybevételével, a környezetvédelmi felügyelôség által engedélyezett, megfelelô hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga, vagy hasznosításra vagy ártalmatlanításra feljogosított és a környezetvédelmi felügyelôség engedélyével rendelkezô kezelônek történô átadással teljesítheti A közszolgáltatás igénybevételére köteles a gazdálkodó szervezet: a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû települési szilárd hulladéka tekintetében, amennyiben nem gondoskodik se maga, se más által (hulladékkezelô) a gazdasági tevékenységébôl eredô települési szilárd hulladéka kezelésérôl, ha gondoskodik, de a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelôség által igazoltan környezeti szempontból lényegesen kedvezôbb megoldás az általa választotthoz képest, amennyiben gazdasági tevékenységébôl közterületi hulladéka keletkezik. 5

6 A KÖZSZOLGÁLTATÁST TELJES KÖRÛEN IGÉNYBE VEVÔ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás igénybevételekor a gazdasági tevékenysége során keletkezô települési szilárd hulladékának kezelésére: írásbeli szerzôdést köt a közszolgáltatást kilenc társvállalkozóval pályázaton elnyert és a rendeletben kijelölt Közszolgáltatóval, a Fôvárosi Közterületfenntartó Rt.-vel (a továbbiakban: FKF Rt.). A szerzôdés megkötését minden esetben írásbeli megrendelés alapján az FKF Rt. intézi saját Vállalkozási Irodáján vagy a gazdálkodó telephelyére kirendelt szerzôdéskötôk által. A Közszolgáltató teljes körûen felméri a hulladékkezelési igényeket (hasznosításra, ártalmatlanításra kerülô hulladékok, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék mennyisége, a termelésbôl származó hulladék menynyisége, stb.) és a legköltséghatékonyabb szolgáltatási rendszer alkalmazására indikatív ajánlatot tesz. A szerzôdés megkötésével a gazdálkodó szervezetnél keletkezô települési szilárd hulladék teljes körû kezelése megoldódik, és minden esetben a szolgáltatással értékarányos díjak kerülnek kiszámlázásra. Minden hatósági bejelentést és kötelezettséget a továbbiakban (pl. adatszolgáltatás, nyilvántartás vezetése, stb.) a Közszolgáltató a gazdálkodó szervezettôl átvállal és teljesít. A szolgáltatás egységes és biztonságos teljesítését a Közszolgáltató és a Társvállalkozók többéves szakmai együttmûködése és tevékenysége, a Közszolgáltató EN ISO 9001,

7 minôségirányítási és környezetirányítási rendszere biztosítja. A szerzôdés felmondása a pont kivételével írásban, 30 napos határidôvel történhet. A felmondás azonban csak akkor érvényes, ha a gazdálkodó szervezet egyidejûleg igazolja, hogy a fôjegyzônél vezetett nyilvántartás számára a változásokat bejelentette és becsatolta a hulladékkezelési engedélyét, vagy az általa igénybe venni szándékozott új hulladékkezelô gazdálkodó szervezet engedélyét A KÖZSZOLGÁLTATÁST TELJES KÖRÛEN IGÉNYBE NEM VEVÔ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET Amennyiben egy gazdálkodó szervezet a termelésbôl származó hulladékának kezelésére nem veszi igénybe teljes körûen a közszolgáltatást, a következô lehetôségek közül választhat azonban a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának kezelésére kizárólag a Közszolgáltatót bízhatja meg : kötelezettségeit maga teljesíti azzal, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelô ártalmatlanító vagy hasznosító eljárással, berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezô hulladékkezelônek történô átadással teljesíti. Az átadás történhet a kezelô, vagy a kötelezett telephelyén (székhelyén, fióktelepén). 7

8 elôbbi esetben a hulladék szállításáról a kezelôtelepig a kötelezett gondoskodik, melynek során a hulladékszállításra vonatkozó elôírásokat köteles betartani. utóbbi esetben a hulladék elszállítását a szállításra jogosultságot szerzett szakvállalkozás végzi. Az e fejezetben szereplô gazdálkodó szervezetet az alábbi kötelezettségek terhelik: a magasabb szintû jogszabályoknak megfelelôen saját maga köteles (akár a , akár a pont szerint gondoskodik hulladékáról) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Köteles a tevékenysége során keletkezô hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, és ezekrôl a hatóságoknak bejelentést tenni. (A Hgt. nyilvántartást érintô végrehajtási rendelete jelenleg elôkészítés alatt áll, amely részletesen fogja rendezni a nyilvántartási és a bejelentési kötelezettség ide vonatkozó elôírásait.) 8

9 A pont szerint gondoskodó nyilvántartásának ezen felül ki kell terjednie az általa végzett kezelésrôl, a kezelt és a kezelés eredményébôl származó hulladékok nyilvántartására, valamint köteles a kezelôlétesítmények mûködésérôl üzemnaplót vezetni. Akár a , akár a pont szerint gondoskodik hulladékáról, köteles nyilatkozni errôl a tényrôl a Közszolgáltató egyidejû tájékoztatása mellett, illetve, hogy a mentesülés alapjául szolgáló feltételeknek megfelel, a feltételek egyidejû igazolása mellett. A nyilatkozatot, illetve a bejelentést Budapest Fôváros Fôjegyzôjéhez (1052 Budapest, Városház u ) kell eljuttatni. A pont alá tartozó gazdálkodó szervezet bejelentése során köteles igazolni a környezetvédelmi felügyelôség engedélyének eredeti vagy közjegyzô által hitelesített példányával azt, hogy az ártalmatlanító berendezése vagy létesítménye a felügyelôség által engedélyezett, és annak üzemeltetésével hulladékkezelési engedélye alapján maga kíván gondoskodni a kezelésrôl. A pont szerint gondoskodó gazdálkodó szervezet köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltató egyidejû tájékoztatása mellett az általa igénybe vett hulladékkezelô(ke)t, az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint feltüntetni a hulladékkezelô(k) hulladékkezelési engedélyének számát. A közszolgáltatás körén kívül gyûjtött és elszállított hulladék ártalommentes elhelyezésére, kizárólag a hatóságilag engedélyezett ártalmatlanító helyeken kerülhet sor. (Az említett elôírás megsértése súlyos jogi következményekkel jár.) A hulladékait a közszolgáltatás körén kívül kezelô minden gazdálkodó szervezet, a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezô, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû hulladékát köteles a többi hulladékától elkülönítetten gyûjteni, arra a közszolgáltatást igénybe venni, és szerzôdést kötni. (E hulladékkörben mindenfajta adatnyilvántartásról, hatósági bejelentésrôl a Közszolgáltató gondoskodik.) 9

10 Külön kell szólni azon gazdálkodó szervezetekrôl, amelyek cégnyilvántartásban bejegyzett székhelye (telephelye vagy fióktelepe) egy ingatlanon található valamely lakóingatlannal. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezeteknél a következô hulladékok keletkeznek: 3.1. a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenységébôl eredô települési szilárd hulladéka, melynek kezelésérôl a , a , illetve a szerint gondoskodhat. Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem a közszolgáltatást veszi igénybe, köteles a 3.1. pontban említett hulladékát elkülönítetten gyûjteni a gazdálkodó szervezetnek a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezô, a háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû hulladéka, amelyre köteles a közszolgáltatást igénybe venni. Abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet hulladékkezelési kötelezettségérôl a közszolgáltatás 10

11 körén kívül gondoskodik, köteles ezen hulladékát is elkülönítetten gyûjteni, illetve azt kizárólag a Közszolgáltatónak adhatja át. 3. A KÖZTERÜLETEN FOLYTATOTT SZOLGÁLTATÓ ÉS MÁS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZÔ NEM HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEENDÔK Közterületen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató vagy más gazdasági tevékenység a Fôvárosi Önkormányzattól kapott közterület-használati hozzájárulás, valamint a kerületi önkormányzattól kapott közterület-használati engedély birtokában végezhetô. Amennyiben a tevékenysége során hulladék is keletkezik, annak kezelésérôl az érintettnek a közszolgáltatás igénybevétele útján kell gondoskodnia. A fôvárosi rendelet szerint ugyanis a közterületen keletkezô hulladék tekintetében a közterület tulajdonosa, használója aki az említett engedélyeket megkapta köteles a Közszolgáltatóval szerzôdést kötni. 11

12 Az érintettnek tevékenysége megkezdésének és várható befejezésének idôpontjáról, a várható hulladék fajtájának és összetételének, valamint menynyiségének adatairól a Közszolgáltatónál bejelentést kell tennie, és a közszolgáltatás igénybevételérôl szerzôdést kell vele kötnie. Ennek alapján a Közszolgáltató kötelessége, hogy megfelelô gyûjtôedényzet vagy gyûjtôeszköz rendelkezésre bocsátásáról gondoskodjon. Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett azt nem veszi igénybe, tôle egyéb jogkövetkezmények mellett a közterület-használati hozzájárulás, illetve a közterület-használati engedély megtagadható. 4. SZABÁLYSÉRTÉSEK, JOGKÖVETKEZMÉNYEK Az ellenôrzésre jogosultak a kerületi jegyzô, a fôjegyzô, a környezetvédelmi hatóságok, a Fôvárosi, illetve a kerületi Közterület-felügyelet, valamint az ÁNTSZ illetékes szerve szabálysértési feljelentést tehetnek, és szabálysértési bírságot illetve hulladékkezelési bírságot szabhatnak ki. Fontos tudnivaló, hogy a bírság megfizetése nem mentesít az egyéb felelôsségi formák alkalmazása alól, továbbá a jogerôsen kiszabott bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minôsül! 5.1. Szabálysértést követ el a gazdálkodó szervezet, amennyiben: a , a pontok alatt említett igazolási kötelezettségének nem vagy nem az ott elôírtaknak megfelelôen tesz eleget. a , a pontok során tárgyalt bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének nem, illetve nem a valóságnak megfelelôen tesz eleget. a hulladék elhelyezése során a környezetet szennyezi Külön említendô azon esetek köre, amikor a kerületi jegyzô hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult. 12

13 Ezek az esetek többek között a következôk: a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladéka tekintetében a gyûjtésre és átadásra vonatkozó kötelezettségét megszegi, a települési szilárd hulladékot közterületen, illetve más ingatlantulajdonos ingatlanán hagyja, a rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggô kötelezettségeit megszegi, vagy a kötelezett a jegyzô által hozott hatósági határozat elôírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelôen tesz eleget. A bírság megállapításának módját külön jogszabály, a 271/2001. (XII. 21.) sz. Korm. rendelet rendezi. Végül a rendelet értelmében, az a gazdálkodó szervezet, amely nem tesz eleget a szerzôdéskötésre vonatkozó kötelezettségének a közszolgáltatás körébe vont hulladéka tekintetében (ld pont) a Közszolgáltató által megjelölt idôpontban, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerzôdés létrehozását, valamint igazolt költségének és kárának megtérítését. 13

14 Budapest Fôváros Fôpolgármesteri Hivatala Közmû Ügyosztály: Bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos felvilágosítás, információadás Tel.: Budapest, Városház u Közszolgáltató Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt. Vállalkozási Iroda Ügyfélfogadás: Hétfô: , Szerda: , Péntek: Budapest, Alföldi u. 7. (Bejárat a Kun u. felôli oldalon) Telefon: , , Fax: Társvállalkozók Bencsics József 1147 Budapest, Szentes u. 30. tel./fax: Merkon Kft Budapest, Lakatos út Központ tel./fax: AKont KFT Budapest, Töltény u. 17. Központ: , (fax is) 14

15 Fidó Kft Budapest, Attila u. 62. Központ: , (fax is) Jäger Kft Nagykovácsi, Kossuth u. 1. Központ: , fax: Lé-Ma - Sped Kft Budapest, Szigeti Kálmán u. 75. Központ tel./fax: Biofilter Kft Törökbálint, Kinizsi út 15. Központ tel./fax: , Multiszint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Attila u. 62. Központ: (fax is), Avermann - Hungária Kft Budapest, Kozma u Központ tel./fax: , ; Fax:

16 ELÉRHETÔSÉGEK Lakossági Ügyfélszolgálati Iroda 1081 Budapest, Alföldi u. 7. (Bejárat a Kun u. felôli oldalon) Ügyfélfogadás: Hétfô: , Szerda: , Péntek: Telefon: , , , , , , , , , Fax: Lakossági Hulladékgyûjtô Udvarok III., Testvérhegyi út 10/a. Tel.: IV., Ugró Gyula sor 1-3. Tel.: IV., Zichy Mihály u. Istvántelki út sarok Tel.: VIII., Sárkány u. 5. Tel.: IX., Ecseri út 9. Tel.: X., Fehér köz 2. Tel.: XI., Bánk bán u Tel.: XIII., Tatai út 96. Tel.: XIV., Füredi út 74. sz. mellett. Tel.: XV., Károlyi S. u Tel.: XVI., Csömöri út 2-4. Tel.: XVII., Gyökér köz 4. Tel.: XXI., Bajáki Ferenc u. 86. Tel.: Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 10-18, szombaton 8-14 óra között Fôvárosi Hulladékhasznosító Mû 1151 Budapest, Mélyfúró utca Telefon: , , Szemételhelyezési Üzem Hulladéklerakással kapcsolatos információk: Pusztazámori Regionális Hulladékkezelô Központ: Pusztazámor, külterület Dunakeszi II. Hulladéklerakó: Dunakeszi, külterület 1098 Budapest, Ecseri út Telefon: Honlapunk:

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK Pethőhenye Község Önkormányzatának 9/2012(V.7.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 2/2013(III.7.), a 15/2013(IX.23.)

Részletesebben

Hatályos: 2013. október 31-től

Hatályos: 2013. október 31-től Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII. 16) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 13/2011.(XII.14.). 3/2012. (II.29.)

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.03.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Derecske Város Képviselõ-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET

E L S Ő R É S Z I. FEJEZET Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009.(VI.25.) önkormányzati rendelete a település köztisztaságáról, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(III. 02.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól Lakitelek Önkormányzata a helyi

Részletesebben

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR.

NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. NAGYBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (IX. 26.) ÖR. számú rendelete A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2004.(VII.14.) rendelete Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről, a szervezett kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó rendelet 30/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Kunpeszér Község Önkormányzatának 16/2005. (IV.15.)sz. r e n d e l e t e A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2003. (XII. 30.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2003. (XII. 30.) számú Rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról ( egységes szerkezetben a

Részletesebben

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2002. (2003. I. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2002. (2003. I. 01.) számú r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról A Közgyűlés a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5 / 2009. (V.28.) rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, valamint a szervezett köztisztasági

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések I. fejezet

Általános rendelkezések I. fejezet DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014.(VI.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben