../2015. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "../2015. (...) önkormányzati rendelete a. 2014. évi költségvetés végrehajtásáról"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2015. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba, április

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Költségvetési bevételek l. (l) Az önkormányzati szintü költségvetés évi összes teljesített bevétele ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt bevételi föösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege ezer Ft. (4) Az (3) bekezdésben megállapított bevételi föösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza. 2. Költségvetési szervek bevételei 2. (l) A költségvetési szervek teljesített bevételeinek főösszege ezer Ft. (2) A költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatási bevétele ezer Ft. (3) Az (l) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 3. Költségvetési kiadások 3. (l) Az önkormányzati szintű költségvetés évi összes teljesített kiadása ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt kiadási föösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített föösszege ezer Ft. (4) Az (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

20 2 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. ( l ) Az önkormányzati költségvetési szervek évi összes teljesített kiadásának főösszege ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt főösszeg költségvetési szervek szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 5. Beruházási kiadások 5. (l) Az Önkormányzathoz tertozó beruházási kiadások ezer Ft-ban teljesültek. (2) Az (l) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési szervek kiadásaiból beruházási kiadásra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 6. Felújítási kiadások 6. (l) Az Önkormányzathoz tartozó ingatlanok felújítására fordított összeg ezer Ft. (2) Az (l) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 7. Adósságrendezés 7. (l) Az év során fennálló az adósságkonszolidáció során kifizetésre kerülő fejlesztési hitelek összege ezer Ft-ban teljesült az l., és a 7. mellékletek szerint. (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő tizetési kötelezettségek tételes bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

21 3 8. Tartalékok 8. (1) A Közgyülés a tartalék előirányzat-maradványának ősszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékok részletezését az l. melléklet tartalmazza. 9. Vagyon alakulása 9. (l) Az önkormányzati szintü vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékietek szerinti részletezésben. Az Önkormányzat eszközeinek értéke összesen ezer Ft, a források összesen ezer Ft. (2) Az önkormányzati szintü mérlegben nem szereplő eszközök állományát és a évi vagyonváltozást a 9/2. és a 9/3. melléklet mutatja be. (3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza. 10. Maradvány alakulása 10. (1) Az Önkormányzat évi maradványa a ll. melléklet szerint kerül megállapításra. A évről áthúzódó kőtelezettségek, maradványok felhasználásának tételei müködési és felhalmozási célú maradványként kerülnek megállapításra. A Közgyülés felhatalmazást ad a polgánnestemek és a jegyzőnek, hogya kapcsolódó előirányzat módosítást a évi költségvetési rendeletben vezettesse át. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat évi központi kezelésü feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a II/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzatmódosításokat vezetesse át a évi költségvetési rendeletben. (3) A Közgyülés a költségvetési szervek évi maradványának összegét a II /b. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a évi költségvetési rendeletben. (4) A Közgyülés 3 költségvetési szerv évben le nem hívott irányító szervi támogatásának biztosítására december 31-éig tér vissza az alábbi intézmények és támogatási összegek tekintetében: Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum ezer Ft ezer Ft ezer Ft

22 4 (5) A Közgyűlés a évi költségvetés bevételeit a Békéscsaba és Térsége Többcélú Őnkormányzati Kistérségi Társulás által megtérített költségvetési befizetési kötelezettség ezer Ft-os összegével megemeli, amelyet a Csabagyöngye Kulturális Központ igénybe nem vett irányító szervi támogatásának részbeni ellentételezésére fordít. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a kapcsolódó előirányzat módosítást a évi költségvetési rendeletben vezettesse át. 11. Vegyes rendelkezések ll. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 1/d. melléklet mutatja be. (2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását az Őrikormányzat tekintetében a 4/a11., a költségvetési szervek tekintetében a 41a1II. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 1/b. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat kezességvállalásainak tételeit a 7/a. melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be. (6) A 12. melléklet mutatja be a évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó, valamint egyes egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását. l2. A 13/1., 13/2., 13/3., 13/4., 13/5. mellékietek a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználását mutatják be. 12. Záró rendelkezések 13. (l) Ez a rendelet április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 5/2014. (lll. 5.) önk. rendelet. Szarvas Péter polgármester Dr. Bacsa Vendel jegyző

23 Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkonnányzata 1. melléklet1 oldal Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi el61rányzatalnak és teljesltéselnek mérlege Megnevezés évi eredeti elólrányzat évi módosltott elólrányzat 2014.évlteijesltés % e Ft e Ft e Ft BEVÉTELEK I. 6nkormányzatl feladathoz nem rendelhetö bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások ,0 1. Közhatalmi bevétel ,2 Helyi adók és adój.lleg bevételek ,4 Hely' adó ,4 Épltményadó Idegenforgalmi adó / 135,3 lparüz ést adó ,8 AdópóUék, adóblnság ,2 Atengedell kllzpontl bevétel ,1 Gépjánnaadó ,7 Term6ftJld bértjeadásából szánnazó jljvec1elem ,5 2. Az önkormányzat központi alrendszerból származó forrásai ,0 A helyi llnkonninyzatok illtalinos mklldésének és igazau feladalalnak tllmagatása ,0 A helylljnkonnányzatokmakdésének általános támogatása ,0 ebböi: hozzájárulás a pénzbeli szociáfis ellátáshoz ,0 A településiijnkonnányzatok egyes kijznevelési feladatainaktámogatása ,0 A településiijnkonnányzatokszociális,gyennekjólétiés gyennekétkeztetési feladatainaktámogatása ,0 ebból: kistérségi társulás támogatása ,0 A településiijnkonnányzatok kulturális feladatainaktámogatása ,0 Könyvtári, közmvelódési és múzeumi fe/adatok támogatása ,0 A település; önkonnányzatok általfenntartott, ~letve támogatott e1öadómüvészeti szervezetek támogatása ,0 Kllzpontosltott elll/rányzatok ,0 Helylllnkonninyzatok ldegészjtőilimogatbal ,0 Egyéb felhalmozisi célú központi tllmag.llis ,0 II. A költségvetési szervek bevételei ,6 Múködésicélú támogatások államháztartáson belulről / ,9 Fe/halmozás; célú támogatások államháztartáson belülföl 1400 Közhatalmibevételek ,0 Múködés;bevételek ,4 Felhalmozás; bevételek ,9 Múködés;célú átvell pénzeszközök ,8 ebból: kőlcsn igénybevétele, visszaténllése Felhalmozási célúátvett pénzeszközök ,0 ebból: kijlcsijn igénybevétele. visszaténllése Finanszirozssi bevételek ebb61: maradványigénybevétele kijzponti, irányltószelvitámogatás III. Az önkormányzat bevételei ,S Müködésicélú támogatások államháztartáson be/ülröl ,9 Felhalmozási célútámogatások ádamháztartáson beiülröl ,5 KiJZhatalmi bevételek ,9 Múködésibevélelek ,7 Felhalmozási bevételek ,2 Múködésicélú átveu pénzeszközök ,3 ebból' k(j/csijn igénybevétele, visszaténl/ése ,1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,8 ebból: kijlcsijn igénybevétele, visszaténllése ,2 Finansz;rozasi bevételek ebbót: maradványigénybevétele kijzponl/, irányitószeivi támogatás BEVÉTELEK ÓSSZESEN ( ) ,3 IV. FINANSzlRzAsl BEVÉTELEK ,4 Hitel, kölcsönfelvéte/ évi dtjntés szerinrihitelfelvétel évi hire/mlvétel Értékpapírok bevételei D Iranyitó szervi támogatás Alapés vállalkozásitevékenység közöttielszámolás Költségvetési maradvány igénybevétele ,9 - ijnkonnányzat ,8 - kijitségvetési szelvek ,0 Államháztartáson belülimegelólegezések évi nettö államitámogatás elölege ,0 BEVETELEK MINDSSZESEN ,1

24 Békéscsaba Megye. Jogú Város Önkormányzata 1 melléklet 2 oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainakés teljesitéseinek mérlege Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módositott előirányzat 2014.éviteijesltés % e Ft e Ft e Ft KIADÁSK I. Önkormányzat/ kiadások ,8 1. Költségvetési szervek kiadásai ,4 Személyi juttatások ,9 Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Egyéb mükódési célú kiadások ,8 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése ,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,5 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése Finanszírozási kiadások 2. Az önkormányzat kiadásai ,0 Személyi juttatások ,9 Munkaadókatterhelöjárulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli Juttatása ,4 Egyéb müködési célú kiadások ,7 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése ,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,0 ebbé/: kij/csijn nyújtása, tljrlesztése ,3 Finanszírozási kiadások II. Felhalmozásl kiadások ,6 1. Beruházási kiadások ,5 Köllségvetési szervek beruházási kiadásai ,9 Önkormányzat beruházási kiadásai ,7 Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások ,5 2. FelúJltási feladatok kiadásai ,1 Költségvetési szervek felújítási kiadásai ,7 Önkormányzat felújltásl kiadásai ,9 Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások ,0 //I. Tarta/ékok Pedagógus életpálya szeptemberi üteme Intézményvezetök elismerésére céllartalék Intézményi, kommunális céllartalék ebbó/: BeruházásijeI/eg cé/tarta/ék MkódésijeI/eg céltarta/ék Általános tartalék Központi támogatások visszaflzetásáre céllartalék 5566 KIADAsK ÖSSZESEN (1.+/1.+/1/.) ,0 IV. FINANSZ/RzAsl KlADAsK ,4 Pályázati bevételek megelölegezési hitelének tör1esztése ,0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatás folyósltása Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás Adósságkonszolidáció során kiflzetésre kerülö fejlesztési hitelek részletei ,0 Államházlartáson belüli megelölegezések visszafizetése évi nettó állami támogat; Betét elhelyezés 270 KIADÁSK MINDÖSSZESEN ,4

25 Békéscsaba MegyelJogú Város Önkormányzata 1. melléklet3. oldal Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszlrozási módjának levezetése Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosltott előirányzat évi teljesités e Ft e Ft e Ft Bevételek összesen Finanszlrozási mveletek és elózó évi maradvány nélkül Kiadások összesen Finanszlrozási mveletek nélkül Finanszlrozási kiadások Hiány: A hiány finansz/rozásának módla: Belső források Igénybevétele: Belsó finanszlrozásúbevételek (költségvetési maradvány) 1. Mködési célú 2. Felhalmozási célú 2. Belsó finanszlrozásúbevételek (költségvetési maradvány) (betétvisszavonás) 1. Mködési célú Felhalmozási célú KDlső források Igénybevétele: Külsó finanszlrozásúbevételek (hitelfelvétel) Mködési célú (likvid) 2. Felhalmozási célú évi döntés szerinti hitelfelvétel évi döntés szerinti hi/elfelvétel 2. Allamháztaltáson belüli megelólegezések 2015.évi nettó állami támogatás Belső külső források összesen

26 Békéscsaba MegyeiJogu VárosÖnkormányzata 1/b. melléklet Az önkonnányzat evi költségvetési mérlege eft _ évi évi évi évi évi évi eredeti módositott teljesités eredeti módositott teljesités BEVÉTELEK elöirányzat elöirányzat KIADÁSK elöirányzat elöirányzat e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Múködési célú támogatások államháztartáson belül Személyi juttatások A helyi önkormányzat működésénekáltalános támogatása Munkaadókat terhelőjárulékok,szoc. hozzájárulási adó Ebből: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Dologi kiadások A települési önkormányztok e9yes köznevelési feladatainak támogatása Ellátottak pénzbeni juttatásal A települési önkormányzatok szociétis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladalainak lámogatása l Egyéb múködési célú kiadások Ebbőt: Kistérségi Társulás támogatása Ebből kölcsőn nyújtása, tmesztése A települési önkormányzatok kulturális fetadatainak támogatása Egyéb működésicélú támogatások államháztartáson belül Központositott előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatása Közhatalmi bevételek Helyiadók és adójellegű bevételek Adópóllék,adóbirság Gépjárműadó Termőföldbérbeadásából származó jövedelem E9yéb közhatalmi bevételek Múködési bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök Ebbőlkölcsön igénybevétele megtérolése Múködésl költségvetés összesen Múködésl költségvetés összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Beruházások Felhalmozásl bevételek Felújitások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozásl célú kiadások Ebbőlkölcsön i9énybevétele megtérolése Ebből kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási költségvetés összesen Felhalmozási költségvetés összesen Flnanszirozási bevételek: Finanszirozásl kiadások: Hilel, kölcsön felvétel Pályázati bevételek megelölegezési hilelének lörlesztése Költségvelési maradvány igénybevétele Adósságkonszolidació során kifizelésre kerülö fejl.hitelek Ebből műlködésicélú Államháztartáson belüli megelölegezések visszaüzet ése Ebbőlfelhalmozási célú Betét elhelyezés 270 Államháztart áson belüli megelölegezések KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESEN TARTALÉKK TARTALÉKK Bevételek összesen: Kiadások összesen:

27 Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata 1Id. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma év 'vi e",detll~m 'vi módosltott I~úm 'vi teljesltett I~m Közfoglal Közfoglal- Közfoglal- Teljes Teljes m.ldó", Teljes Teljes mjdöre Teljes Teljes m.ldő", Megnevezés koztatottl Mindösszesen koztatottl Mlndösszeser koztatottl MIndösszese, munkaidőben átszámltott munlulid6ben átszámltott munkald6ben átszámltott Összesen I~m Összesen I~m Összesen I~m foglalkoztatottak "szfoglalkoúsú foglalkoztatottak "szfoglalkoúsú foglalkoztatottak ~szfogl.lkozású létszáma létszám "tszám. "tszám létsúma létszám fö Gyennekélelmezési Intézmény 140,00 0, ,000 0,00 140, ,00 0,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 Százszorszép MvészetiBázisóvoda 32,00 1,500 33,500 0,00 33,500 32,00 1,50 33,50 0,50 34,00 32,00 1,50 33,50 0,50 34,00 Mackó - Kuckó Óvoda 23,00 2,500 25,500 2,30 27,800 23,00 2,50 25,50 4,75 30,25 23,00 2,50 25,50 4,75 30,25 Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakóte/epi Óvoda 45,00 2,000 47,000 0,00 47,000 45,00 2,00 47,00 2,00 49,00 45,00 2,00 47,00 2,00 49,00 Lencsési Óvoda 54,00 1,750 55,750 0,70 56,450 54,00 1,75 55,75 1,40 57,15 54,00 1,75 55,75 1,40 57,15 KtJ/csey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 23,00 1,000 24,000 0,00 24,000 23,00 1,00 24,00 0,00 24,00 23,00 1,00 24,00 0,00 24,00 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey szkár Uti Óvoda 23,00 2,500 25,500 0,00 25,500 23,00 2,50 25,50 0,00 25,50 23,00 2,50 25,50 0,00 25,50 Kerivárosi Óvoda 35,00 2,000 37,000 0,00 37,000 35,00 2,00 37,00 0,00 37,00 35,00 2,00 37,00 0,00 37,00 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Altalános Mve/ódési KtJzpont 31,00 2,250 33,250 0,00 33,250 31,00 2,25 33,25 0,00 33,26 31,00 2,25 33,25 0,00 33,25 Egészségagyi Alapellátási Intézmény 106,00 0, ,500 3,30 109, ,00 0,50 106,60 8,30 114,80 106,00 0,50 106,60 8,30 114,80 BékéscsabaiIntézményeIlátó Centrum 113,00 33, ,500 6,70 153, ,00 34,00 164,00 12,42 176,42 130,00 34,00 164,00 12,42 176,42 CsabagytJngye Kulturális KtJzpont 40,00 1,000 41,000 2,70 43,700 40,00 1,00 41,00 2,70 43,70 40,00 1,00 41,00 2,70 43,70 BékéscsabaiJókaiSzlnház 77,00 11,000 88,000 0,00 88,000 17,00 11,00 88,00 7,00 95,00 17,00 11,00 88,00 7,00 96,00 Békéscsabai Napsugár Bábszlnház 17,00 0,000 17,000 0,00 17,000 17,00 0,00 17,00 1,00 18,00 17,00 0,00 17,00 1,00 18,00 Békés Megyei KtJnyvtár 34,00 0,000 34,000 2,00 36,000 34,00 0,00 34,00 2,00 36,00 34,00 0,00 34,00 2,00 36,00 Munkácsy Mihály Múzeum 28,00 7,925 35,925 2,00 37,925 28,00 7,93 35,93 2,00 37,93 28,00 7,93 35,93 2,00 37,93 Intézmények összesen: 821,00 69, ,425 19,70 910, ,00 69, ,925 44,07 951, ,00 69, ,925 44,07 951,995 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 209,00 2, ,000 0,00 211, ,00 2,00 211,00 0,00 211,00 209,00 2,00 211,00 0,00 211,00 Polgármester, alpolgármesterek 3,00 0,000 3,000 0,00 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összesen: 212,00 2, ,000 0,00 214, ,00 2, ,000 0,00 211, ,00 2, ,000 0,00 211,000 Költségvetési szervek összesen: 1033,00 71, ,425 19, , ,00 71, ,925 44, , ,00 71, ,925 44, ,995 Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám Polgármester, alpolgármesterek 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Közfoglalkoztatottak 0,00 0,000 0, ,70 152,700 0,00 0,00 0,00 345,00 345,00 0,00 0,00 0,00 537,30 537,30 Szennyvizprojekt 5,00 0,000 5,000 0,00 5,000 5,00 0,00 6,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,00 0,00 5,00 Város és községgazdálkodás 1,00 0,000 1,000 0,00 1,000 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Ónkormányzati feladathoz kapcsolódó tétszám összesen 6,00 0,000 6, ,70 158,700 10,000 0,000 10, ,00 355,000 10,000 0,000 10, ,30 547,300 Önkormányzat összesen: 1039,00 71, , , , ,00 71, , , , ,00 71, , , ,295

28 Békescsaba Megyei Jog ú Város Önkormányzata ~ mcllóklct 1 oldal A kö ltségvetési szervek évi bevételei és kiadásai 'u; 2014, évi os 2014, évi évi ~ e 'i[ orudotj módosított e c: loljasilós -e BeVÉTEL N ol6lrjnyzlt ol61ranyzal % "''',,":! :J ol :i: iö "ii afi afi ofi '" Gyannokó/o/mozósi In/ózmóny , óvi 2014, évi 2014, évi i~ aredotl m6dositott ~ E,.. KIADÁS lal)osllés ol6lr"nyzat ol6iranyul :Xiö " ~ "ii ofi o FI o FI Múködósi c élútamagatasokallamhal.tartáson bolülról o o o Személyijuttatások no ,9 Fclhalmozási colú támogatások államháztartáson bolülról Munkaadókattorholö jarulókok és szociidis hozzáj árulásr adó ,6 KÖ1.hatalmi bovótelek Dologikiadások Múködésl bovctelek ,7 Ellálottakpénzbeli juttatásai Folhalmozási bovételek Egyéb múködósic61ú kradásck Múködósi cől ú atvett pónl.os lkö.lök abból: kijlcstjn nyújlasa. UJrlosztósc abból: kó/csn Igénybevételo. viszaténj/ó50 cruházások ~ 919 Folhalmozási cólúátvett pónlos7.köl.ok Folujitasok I cbb61: kötcsön igónybcvótelc, visr,atótij/óso Egyóbfolhalmozasi tőlü kiadások Finanszirozásrbevételek ,7 abb61: k/csnnyuj/ása, /tiasz/csa obb61: Maradvany fgónybovótolo ,0 Finanszirozási kiadások KiJllJnt" irányjtosl0fvi támogatás ,7 összosrm ,1 összesen ~- Százszorszóp Müvósz"ti Bázisóvoda Múködósicélú lamogatasokallamhaztarlason bolülrol ,0 SzemélYIJuUalasok ,1 Folhalmozási cólútámoqatások államháztartásen bolülrol Munkaadókattorholö Járulokok és szoclalis hozzaj árulasi adó ,4 Közhatalmi bevételek Dologikiadások '16 3 Múködósl bovótolok ,0 Ellatottakpénzbehjuttatasar Felhalmozási bevételek EgyobmúkodeslcoJu kiadások MüködóSl c éíúátvettpcnzeslközök "bból k/csn nyujtása, /rlasz/óso obböl: klcson Igónybcvótolo. vrszatónj/óso Boruhazások ,0 Folhalmozási cólúátvettpenzcszxo z ök FcluJítasok obb6l: kksonigénybevételo, vrszatónjlésq EgyóbfelhalmozasI ceíukiadások Flnanszlrczásr ccv őto ck ,7 obbó/, klcsn nyujtása,tórlosztóso ob".,,: MarodvanyIgonybevctolo ,0 Flnanszlrozáslkiadások K(Jlp"onIJ JTiJnYHoslofVIlám~ ~s Q -- 6sszoson ,7 ÓS5zo50n ,7 Mackó Kuckó Óvoda Mukodosl cclutamogatasok anamneztertascn bolurral ,0 SzomólyiJuttatasok ,3 Folhatmozasl cótulamogatasokáltamh áztartason baiuiról MunkaadókattcrholöJsrulékok cs szociális hozz ájárulási adó " ,3 Közhatalmi bovótelek Dologi kiadások '19,3 Múkodosl bovotolck ,8 Ellátottak pénzbolljuttatásai Folhalmozásl bevételek Egyób múködósi cólú kiadások MuködóSI celu átvett penzeszkozök abból: k6lcsn nylijtása, tórlasztóse abból: k/csón fgonybavéte/e. VlszatónJ/óse Beruházások ,0 FoihalmozasI célu átvett pónzoslko1.0k Folujitasak ,2 obbdl"klcsón tgónybcvéte/o, Vlsza/oTiJ/óso Egyéb folhalmozasi tőlü kiadások Finansztmzásr eevetotck ,2 ebbd/: kólcsn nyújtása,tórlosztósc obb61: Maradvány19ónylJavó/e1c ,0 Finanszlruzasi kiadások Kzponti, irányi/ószem támogatás ,2 6sszos"n ,5 összoson ,S

29 Békéscsaba Megye ; Jogú Város Önkormányzata 2 mallóklot2 oldal A költségvetési szervek évi bevétolei ős kiadásai ~;;; ~~ ~ It~ ill vi vl, vi eredeti m6dositott BEVETEL teljesit6s olőirányzat olőlrányzat % ~ v) ~ i5 '" - e Ft e Ft eft '" VI ÓVI ==a orodull m6dositott vl teljesltés ~ 'f KIADÁS ol61rílnyzat olőlrányzat % ~iö ü e Ft e Ft e Ft Szigligoti Utcai 6s Kazinczy-/akóto/opl Óvoda Mukodosl celu támogatások államttaztartáson bolulról SzomólYI Juttatások ,8 FclhalmoLasl ceju támogatások államháztartásun belülrol Munkaadókattam ole Járurókok os szocuilis bczzajerutésr ado ,8 KÖ/hatalml bovlolck Dologi kl.dasok ,9 Muködosl bevetetek ,3 Ellatattakpónzbolijuttatáser ' olhalmolásl bevételok Egyób múkődósi colukiadások Mukodosl celu atvott pénzeszközök obbdl: kijlesijn nyujtás., IMosz/éso abbó" kólcsn igénybovótole. viszatórij/óso Beruház ások ,0 f olharmozasl eóju átvett pónzoszkőző k FelúJilasok 1 0,0 ebból kdjcsdn tgónybc\lótc/c vl:;zatórijlósc Egyóbfelhalmozási cétú kiadások f mans/ira/asi bovctolok ,6 obból' klllcs/ln nyúj/ás., IMosz/óso obbdl- Marodvanyigónybovótolo ,0 Flnanszircz ási kiadások K/Ronti. irtinyjtószm tam~ijtás ,7 ijsszoson ,6 ijsszoson ,S LoncsosIvoda MukodoSI colutamcqatások államhá ztart ásen bolülről ,0 SzemelYIjuttatasok ,0 ~ olhalmolasl ceiu támogatások államháztartásonbolulröl Munkaadókattorhelojárulókok ös szociális hozzájárulási adó ' ,6 Klhalarml bovlolok DologIkiadások ,2 Mukodosl bovotclok ,4 EllatottakponzbohJuttatásal f o halmozast bovotolok Egyóbmúködosl celukiadások Mukodosl colualvottpónzoszkőzök ,0 abbór k/csn nyújtása, tórlosztóso abból kölcsönigónybovótolo, v;szatónj/óso Boruházasok FoihalmozasI celuatvoupónzoszközök Folújitások ,9 abbol k6jcsön igónybov'ótolo v;szató/ü/ósa Egyób felhalmozisi cetu kladasok f InanSl.lroLasl bovetelok ,4 obból: klllcs/ln nyujtás., /MSl/S - abból Maradványigónybovótalo Finanszirozásl kiadások Közponil minyílószem tá!!!p!latíls ,4 ijsszdson ,3 összoson ~ Kölcsoy Utcai és Ligoti So,i Óvoda MukodoSI eelu t ámcqatasck aüemhaztartéacn bolulröl SzcmólYI Juttat8sok ,6 Folhalmo73s1 colutarnoqatások államháztartáson bolülröl Munkaadókattorhelöjarulckokős szociális hozzájárulási ado ,6 Kczhatalrm bovotclok Dologikiadások ,1 Mukodoslbovótclok ,0 EllalottakpónzbolijuttatásaI FolharmolBsl bovótolok Egyóbmüködósl c éíukiadások Mükődósl celu átvett pónzoszközok abbdl: ktjlcsón nyújlása,törlesztésc abból: kölcsönigónybevéte/e, V1sza/óro/óso Boruházások ,0 Fclhalmozási c étú átvettpénzeszközök FolúJitások ,0 abból- kőicsn Igónybovótolo. viszatónj/ósc Egyóbfolhalmozási cólukiadások rinansllrlbsibovólolok ,3.bból: klllcsón nyújtás., /Mosz/éso obbö/' Maradványigónybovóto/o Finanszimzási kiadások Központi IrányitószM lámogatás ,3 é1isszoson ,3 ljsszo~on ,1

30 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata =' mollóklct 3 oldal A költségvetési szervek évi bevételei és kiadásai on m j ~ -e "'on l!l on ;o '" _.. N m '" E c o 'l! :i: iq c; BEVETEL Ponza LakótelepI ós Dr. Becsey szkár Utcai Óvoda 2014.óvl 2014.Óvl uradati m6dositott I cl61rinyzat olőiroinyzat ofi o FI évl toljositós I % Óvl 2014.Óvl 2014.óvi ~~ oradoti módosított E... KIADÁS taljcs itós m olöirányz at olc5ir'nyzat 'I. ~ :i:tö C; o FI o FI o Ft Múködósl c éíútámogatasakallamháztartason bolülről Felhalmozásl cőlü támogatások államhaztartáson bolülröl Közhatalmibovótolok Múködósi bevételek Folhalmozási bovótolck Múkódósi cótú átvett pónlcslkölók abból: kicsn igónybcvótolc, Vlsr.alófiJ/óso Folhalmozási cólüátvottpónl0s7.kólők cbból : klcsnigénybevétele VlsT-atórü/ósc Finanszirozási bovctolck abból: Maradvány ;gónybcvétolo Klpont" 'ronyitóslcm támogatás összosen ,1 D D D D D D ,1 D D D , ,1 Szomólyijuttatasok ,., Munkaadókatterholő járulókakós szociális hozzájárulási adó Dologikiadások ' Ellatatlak pónzboli juttatasal Egyóbmúködósicólúkiadssok ebbdf: kll/csn nyújtása, IrlasZ/óso D D Bcruhazasok ,3 Felújilások ,0 Egyob folhalmozasi célú kladasok obból: k6lcs6n nyújtása, /6rteszlóse D D Fmanszrroz ási kiadasok ljsszoson ,0 Kerlvárasl Óvoda Müködósi cólútámogatások allamhaztartason balcjiről Folhalmozási cólútamogatások ájlamháztartáscn bolülrol Kbzhatalml bevételek Müködósi bov6tclok FolhalmoZBsi bovólolok Múködósicélú átvattpön7.os1közök abból' klcsn Jgónybcw;/olo. Vlsza/óriJ/óso Fclhalmozási cóluátvettpénzeszközök abb6': klc$tjn igónybcllótolo, viszatófülóso Fmenszlrczásr bovólclok abból' MaradványIgcnybcvótc/o -'K"'"'I.ponti. ininy/~~s:z:':o~mt!9~tás ~':: ~ ~: : ,0 SzomélYI Juttalasok ,2 Munkaadókattorholö járulókokás szociális hczzajarutásl ado ,9 DologI kiadások , ,0 Ellátottakpónzbolijuttatésai Egyóbmüködósl cólukiadások ,0 obból' kll/cs6n nyújtása. 16rlosz/óso D D D D D Boruhazasok ,0 FohJJitások ,6 D D EgyóbfoIhalmozasI cólukiadások ,6 obból' kljfcs6n nyujtása, /órles'ió.o D D D ,0 Fmanszlrcaásrkiadások... ~ ~ lj 04: ,6 lssszcson Hajnal.Lenkey Jázmin Utcai Általános MDvol6dósl Központ Müködósi cólútamogatssok énamhazterteecn bolulrdl 6 2~ ,0 SzemolYIJuttatiisok ~ Folhalmozasic élúlamogatások illlamhaztartasonbaiuiról MunkaadókattemalöJarulókok osszociális hezzajarulasi adó Közhatalmi bevételek Dologi kladasok Működési bevótelok ,0 Ellátottakpénzbeli Juttatásal Folhalmozásl bovótelok Egyéb muködósl cólúkiadások Müködósi cőlu átvett punznszkozck abbó/-k/csn nyuj/ása, trlasz/óso D obbdl: hlcson Igénybovótclc VJszoténJ/óso D D D Bcruhazasok Folhalmozási cóló ályelt pónlcs7kozdk FcluJllások ebból: kij/cson19onybovctclc VJszatórülcso D D D Egyob foihalmoz851 eetu kiadások Finanszírozási bovételek abból- klestjn nyujtása. trlosz/6so D D ebbö" Mafddvany Igonybcvotolo D Flnans71rol.ásI kladasok Krponti I(CJnyi!os?pty1~amP9~_ összeson B 95,8 összeson :1 73, ,8

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai

Az önkormányzat központi kezelésű feladatainak 2014. évi kiadásai 3. melléklet 1. oldal kiadásai Kiemelt Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás kiadásai Parkfenntartás Dologi kiadások 140 175 összesen: 140 175 Játszóterek és berendezési tárgyak üzemeltetése

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) számú RENDELETE a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Dr. Kukorelli László. jegyző

Dr. Kukorelli László. jegyző Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(I. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,

eft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 2/2013. (II.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés % 1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben