../2015. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "../2015. (...) önkormányzati rendelete a. 2014. évi költségvetés végrehajtásáról"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2015. (...) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba, április

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Költségvetési bevételek l. (l) Az önkormányzati szintü költségvetés évi összes teljesített bevétele ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt bevételi föösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege ezer Ft. (4) Az (3) bekezdésben megállapított bevételi föösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza. 2. Költségvetési szervek bevételei 2. (l) A költségvetési szervek teljesített bevételeinek főösszege ezer Ft. (2) A költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatási bevétele ezer Ft. (3) Az (l) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 3. Költségvetési kiadások 3. (l) Az önkormányzati szintű költségvetés évi összes teljesített kiadása ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt kiadási föösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített föösszege ezer Ft. (4) Az (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

20 2 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. ( l ) Az önkormányzati költségvetési szervek évi összes teljesített kiadásának főösszege ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt főösszeg költségvetési szervek szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 5. Beruházási kiadások 5. (l) Az Önkormányzathoz tertozó beruházási kiadások ezer Ft-ban teljesültek. (2) Az (l) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési szervek kiadásaiból beruházási kiadásra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 6. Felújítási kiadások 6. (l) Az Önkormányzathoz tartozó ingatlanok felújítására fordított összeg ezer Ft. (2) Az (l) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 7. Adósságrendezés 7. (l) Az év során fennálló az adósságkonszolidáció során kifizetésre kerülő fejlesztési hitelek összege ezer Ft-ban teljesült az l., és a 7. mellékletek szerint. (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő tizetési kötelezettségek tételes bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

21 3 8. Tartalékok 8. (1) A Közgyülés a tartalék előirányzat-maradványának ősszegét ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékok részletezését az l. melléklet tartalmazza. 9. Vagyon alakulása 9. (l) Az önkormányzati szintü vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékietek szerinti részletezésben. Az Önkormányzat eszközeinek értéke összesen ezer Ft, a források összesen ezer Ft. (2) Az önkormányzati szintü mérlegben nem szereplő eszközök állományát és a évi vagyonváltozást a 9/2. és a 9/3. melléklet mutatja be. (3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza. 10. Maradvány alakulása 10. (1) Az Önkormányzat évi maradványa a ll. melléklet szerint kerül megállapításra. A évről áthúzódó kőtelezettségek, maradványok felhasználásának tételei müködési és felhalmozási célú maradványként kerülnek megállapításra. A Közgyülés felhatalmazást ad a polgánnestemek és a jegyzőnek, hogya kapcsolódó előirányzat módosítást a évi költségvetési rendeletben vezettesse át. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat évi központi kezelésü feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a II/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzatmódosításokat vezetesse át a évi költségvetési rendeletben. (3) A Közgyülés a költségvetési szervek évi maradványának összegét a II /b. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a évi költségvetési rendeletben. (4) A Közgyülés 3 költségvetési szerv évben le nem hívott irányító szervi támogatásának biztosítására december 31-éig tér vissza az alábbi intézmények és támogatási összegek tekintetében: Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum ezer Ft ezer Ft ezer Ft

22 4 (5) A Közgyűlés a évi költségvetés bevételeit a Békéscsaba és Térsége Többcélú Őnkormányzati Kistérségi Társulás által megtérített költségvetési befizetési kötelezettség ezer Ft-os összegével megemeli, amelyet a Csabagyöngye Kulturális Központ igénybe nem vett irányító szervi támogatásának részbeni ellentételezésére fordít. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a kapcsolódó előirányzat módosítást a évi költségvetési rendeletben vezettesse át. 11. Vegyes rendelkezések ll. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 1/d. melléklet mutatja be. (2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását az Őrikormányzat tekintetében a 4/a11., a költségvetési szervek tekintetében a 41a1II. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 1/b. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat kezességvállalásainak tételeit a 7/a. melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be. (6) A 12. melléklet mutatja be a évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó, valamint egyes egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását. l2. A 13/1., 13/2., 13/3., 13/4., 13/5. mellékietek a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználását mutatják be. 12. Záró rendelkezések 13. (l) Ez a rendelet április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 5/2014. (lll. 5.) önk. rendelet. Szarvas Péter polgármester Dr. Bacsa Vendel jegyző

23 Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkonnányzata 1. melléklet1 oldal Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi el61rányzatalnak és teljesltéselnek mérlege Megnevezés évi eredeti elólrányzat évi módosltott elólrányzat 2014.évlteijesltés % e Ft e Ft e Ft BEVÉTELEK I. 6nkormányzatl feladathoz nem rendelhetö bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások ,0 1. Közhatalmi bevétel ,2 Helyi adók és adój.lleg bevételek ,4 Hely' adó ,4 Épltményadó Idegenforgalmi adó / 135,3 lparüz ést adó ,8 AdópóUék, adóblnság ,2 Atengedell kllzpontl bevétel ,1 Gépjánnaadó ,7 Term6ftJld bértjeadásából szánnazó jljvec1elem ,5 2. Az önkormányzat központi alrendszerból származó forrásai ,0 A helyi llnkonninyzatok illtalinos mklldésének és igazau feladalalnak tllmagatása ,0 A helylljnkonnányzatokmakdésének általános támogatása ,0 ebböi: hozzájárulás a pénzbeli szociáfis ellátáshoz ,0 A településiijnkonnányzatok egyes kijznevelési feladatainaktámogatása ,0 A településiijnkonnányzatokszociális,gyennekjólétiés gyennekétkeztetési feladatainaktámogatása ,0 ebból: kistérségi társulás támogatása ,0 A településiijnkonnányzatok kulturális feladatainaktámogatása ,0 Könyvtári, közmvelódési és múzeumi fe/adatok támogatása ,0 A település; önkonnányzatok általfenntartott, ~letve támogatott e1öadómüvészeti szervezetek támogatása ,0 Kllzpontosltott elll/rányzatok ,0 Helylllnkonninyzatok ldegészjtőilimogatbal ,0 Egyéb felhalmozisi célú központi tllmag.llis ,0 II. A költségvetési szervek bevételei ,6 Múködésicélú támogatások államháztartáson belulről / ,9 Fe/halmozás; célú támogatások államháztartáson belülföl 1400 Közhatalmibevételek ,0 Múködés;bevételek ,4 Felhalmozás; bevételek ,9 Múködés;célú átvell pénzeszközök ,8 ebból: kőlcsn igénybevétele, visszaténllése Felhalmozási célúátvett pénzeszközök ,0 ebból: kijlcsijn igénybevétele. visszaténllése Finanszirozssi bevételek ebb61: maradványigénybevétele kijzponti, irányltószelvitámogatás III. Az önkormányzat bevételei ,S Müködésicélú támogatások államháztartáson be/ülröl ,9 Felhalmozási célútámogatások ádamháztartáson beiülröl ,5 KiJZhatalmi bevételek ,9 Múködésibevélelek ,7 Felhalmozási bevételek ,2 Múködésicélú átveu pénzeszközök ,3 ebból' k(j/csijn igénybevétele, visszaténl/ése ,1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,8 ebból: kijlcsijn igénybevétele, visszaténllése ,2 Finansz;rozasi bevételek ebbót: maradványigénybevétele kijzponl/, irányitószeivi támogatás BEVÉTELEK ÓSSZESEN ( ) ,3 IV. FINANSzlRzAsl BEVÉTELEK ,4 Hitel, kölcsönfelvéte/ évi dtjntés szerinrihitelfelvétel évi hire/mlvétel Értékpapírok bevételei D Iranyitó szervi támogatás Alapés vállalkozásitevékenység közöttielszámolás Költségvetési maradvány igénybevétele ,9 - ijnkonnányzat ,8 - kijitségvetési szelvek ,0 Államháztartáson belülimegelólegezések évi nettö államitámogatás elölege ,0 BEVETELEK MINDSSZESEN ,1

24 Békéscsaba Megye. Jogú Város Önkormányzata 1 melléklet 2 oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainakés teljesitéseinek mérlege Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módositott előirányzat 2014.éviteijesltés % e Ft e Ft e Ft KIADÁSK I. Önkormányzat/ kiadások ,8 1. Költségvetési szervek kiadásai ,4 Személyi juttatások ,9 Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 Dologi kiadások ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Egyéb mükódési célú kiadások ,8 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése ,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,5 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése Finanszírozási kiadások 2. Az önkormányzat kiadásai ,0 Személyi juttatások ,9 Munkaadókatterhelöjárulékok és szociális hozzájárulási adó ,0 Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli Juttatása ,4 Egyéb müködési célú kiadások ,7 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése ,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,0 ebbé/: kij/csijn nyújtása, tljrlesztése ,3 Finanszírozási kiadások II. Felhalmozásl kiadások ,6 1. Beruházási kiadások ,5 Köllségvetési szervek beruházási kiadásai ,9 Önkormányzat beruházási kiadásai ,7 Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások ,5 2. FelúJltási feladatok kiadásai ,1 Költségvetési szervek felújítási kiadásai ,7 Önkormányzat felújltásl kiadásai ,9 Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások ,0 //I. Tarta/ékok Pedagógus életpálya szeptemberi üteme Intézményvezetök elismerésére céllartalék Intézményi, kommunális céllartalék ebbó/: BeruházásijeI/eg cé/tarta/ék MkódésijeI/eg céltarta/ék Általános tartalék Központi támogatások visszaflzetásáre céllartalék 5566 KIADAsK ÖSSZESEN (1.+/1.+/1/.) ,0 IV. FINANSZ/RzAsl KlADAsK ,4 Pályázati bevételek megelölegezési hitelének tör1esztése ,0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatás folyósltása Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás Adósságkonszolidáció során kiflzetésre kerülö fejlesztési hitelek részletei ,0 Államházlartáson belüli megelölegezések visszafizetése évi nettó állami támogat; Betét elhelyezés 270 KIADÁSK MINDÖSSZESEN ,4

25 Békéscsaba MegyelJogú Város Önkormányzata 1. melléklet3. oldal Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszlrozási módjának levezetése Megnevezés évi eredeti előirányzat évi módosltott előirányzat évi teljesités e Ft e Ft e Ft Bevételek összesen Finanszlrozási mveletek és elózó évi maradvány nélkül Kiadások összesen Finanszlrozási mveletek nélkül Finanszlrozási kiadások Hiány: A hiány finansz/rozásának módla: Belső források Igénybevétele: Belsó finanszlrozásúbevételek (költségvetési maradvány) 1. Mködési célú 2. Felhalmozási célú 2. Belsó finanszlrozásúbevételek (költségvetési maradvány) (betétvisszavonás) 1. Mködési célú Felhalmozási célú KDlső források Igénybevétele: Külsó finanszlrozásúbevételek (hitelfelvétel) Mködési célú (likvid) 2. Felhalmozási célú évi döntés szerinti hitelfelvétel évi döntés szerinti hi/elfelvétel 2. Allamháztaltáson belüli megelólegezések 2015.évi nettó állami támogatás Belső külső források összesen

26 Békéscsaba MegyeiJogu VárosÖnkormányzata 1/b. melléklet Az önkonnányzat evi költségvetési mérlege eft _ évi évi évi évi évi évi eredeti módositott teljesités eredeti módositott teljesités BEVÉTELEK elöirányzat elöirányzat KIADÁSK elöirányzat elöirányzat e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Múködési célú támogatások államháztartáson belül Személyi juttatások A helyi önkormányzat működésénekáltalános támogatása Munkaadókat terhelőjárulékok,szoc. hozzájárulási adó Ebből: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Dologi kiadások A települési önkormányztok e9yes köznevelési feladatainak támogatása Ellátottak pénzbeni juttatásal A települési önkormányzatok szociétis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladalainak lámogatása l Egyéb múködési célú kiadások Ebbőt: Kistérségi Társulás támogatása Ebből kölcsőn nyújtása, tmesztése A települési önkormányzatok kulturális fetadatainak támogatása Egyéb működésicélú támogatások államháztartáson belül Központositott előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatása Közhatalmi bevételek Helyiadók és adójellegű bevételek Adópóllék,adóbirság Gépjárműadó Termőföldbérbeadásából származó jövedelem E9yéb közhatalmi bevételek Múködési bevételek Múködési célú átvett pénzeszközök Ebbőlkölcsön igénybevétele megtérolése Múködésl költségvetés összesen Múködésl költségvetés összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl Beruházások Felhalmozásl bevételek Felújitások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozásl célú kiadások Ebbőlkölcsön i9énybevétele megtérolése Ebből kölcsön nyújtása, törlesztése Felhalmozási költségvetés összesen Felhalmozási költségvetés összesen Flnanszirozási bevételek: Finanszirozásl kiadások: Hilel, kölcsön felvétel Pályázati bevételek megelölegezési hilelének lörlesztése Költségvelési maradvány igénybevétele Adósságkonszolidació során kifizelésre kerülö fejl.hitelek Ebből műlködésicélú Államháztartáson belüli megelölegezések visszaüzet ése Ebbőlfelhalmozási célú Betét elhelyezés 270 Államháztart áson belüli megelölegezések KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESEN TARTALÉKK TARTALÉKK Bevételek összesen: Kiadások összesen:

27 Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata 1Id. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma év 'vi e",detll~m 'vi módosltott I~úm 'vi teljesltett I~m Közfoglal Közfoglal- Közfoglal- Teljes Teljes m.ldó", Teljes Teljes mjdöre Teljes Teljes m.ldő", Megnevezés koztatottl Mindösszesen koztatottl Mlndösszeser koztatottl MIndösszese, munkaidőben átszámltott munlulid6ben átszámltott munkald6ben átszámltott Összesen I~m Összesen I~m Összesen I~m foglalkoztatottak "szfoglalkoúsú foglalkoztatottak "szfoglalkoúsú foglalkoztatottak ~szfogl.lkozású létszáma létszám "tszám. "tszám létsúma létszám fö Gyennekélelmezési Intézmény 140,00 0, ,000 0,00 140, ,00 0,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 Százszorszép MvészetiBázisóvoda 32,00 1,500 33,500 0,00 33,500 32,00 1,50 33,50 0,50 34,00 32,00 1,50 33,50 0,50 34,00 Mackó - Kuckó Óvoda 23,00 2,500 25,500 2,30 27,800 23,00 2,50 25,50 4,75 30,25 23,00 2,50 25,50 4,75 30,25 Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakóte/epi Óvoda 45,00 2,000 47,000 0,00 47,000 45,00 2,00 47,00 2,00 49,00 45,00 2,00 47,00 2,00 49,00 Lencsési Óvoda 54,00 1,750 55,750 0,70 56,450 54,00 1,75 55,75 1,40 57,15 54,00 1,75 55,75 1,40 57,15 KtJ/csey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 23,00 1,000 24,000 0,00 24,000 23,00 1,00 24,00 0,00 24,00 23,00 1,00 24,00 0,00 24,00 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey szkár Uti Óvoda 23,00 2,500 25,500 0,00 25,500 23,00 2,50 25,50 0,00 25,50 23,00 2,50 25,50 0,00 25,50 Kerivárosi Óvoda 35,00 2,000 37,000 0,00 37,000 35,00 2,00 37,00 0,00 37,00 35,00 2,00 37,00 0,00 37,00 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Altalános Mve/ódési KtJzpont 31,00 2,250 33,250 0,00 33,250 31,00 2,25 33,25 0,00 33,26 31,00 2,25 33,25 0,00 33,25 Egészségagyi Alapellátási Intézmény 106,00 0, ,500 3,30 109, ,00 0,50 106,60 8,30 114,80 106,00 0,50 106,60 8,30 114,80 BékéscsabaiIntézményeIlátó Centrum 113,00 33, ,500 6,70 153, ,00 34,00 164,00 12,42 176,42 130,00 34,00 164,00 12,42 176,42 CsabagytJngye Kulturális KtJzpont 40,00 1,000 41,000 2,70 43,700 40,00 1,00 41,00 2,70 43,70 40,00 1,00 41,00 2,70 43,70 BékéscsabaiJókaiSzlnház 77,00 11,000 88,000 0,00 88,000 17,00 11,00 88,00 7,00 95,00 17,00 11,00 88,00 7,00 96,00 Békéscsabai Napsugár Bábszlnház 17,00 0,000 17,000 0,00 17,000 17,00 0,00 17,00 1,00 18,00 17,00 0,00 17,00 1,00 18,00 Békés Megyei KtJnyvtár 34,00 0,000 34,000 2,00 36,000 34,00 0,00 34,00 2,00 36,00 34,00 0,00 34,00 2,00 36,00 Munkácsy Mihály Múzeum 28,00 7,925 35,925 2,00 37,925 28,00 7,93 35,93 2,00 37,93 28,00 7,93 35,93 2,00 37,93 Intézmények összesen: 821,00 69, ,425 19,70 910, ,00 69, ,925 44,07 951, ,00 69, ,925 44,07 951,995 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 209,00 2, ,000 0,00 211, ,00 2,00 211,00 0,00 211,00 209,00 2,00 211,00 0,00 211,00 Polgármester, alpolgármesterek 3,00 0,000 3,000 0,00 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összesen: 212,00 2, ,000 0,00 214, ,00 2, ,000 0,00 211, ,00 2, ,000 0,00 211,000 Költségvetési szervek összesen: 1033,00 71, ,425 19, , ,00 71, ,925 44, , ,00 71, ,925 44, ,995 Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám Polgármester, alpolgármesterek 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Közfoglalkoztatottak 0,00 0,000 0, ,70 152,700 0,00 0,00 0,00 345,00 345,00 0,00 0,00 0,00 537,30 537,30 Szennyvizprojekt 5,00 0,000 5,000 0,00 5,000 5,00 0,00 6,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,00 0,00 5,00 Város és községgazdálkodás 1,00 0,000 1,000 0,00 1,000 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Ónkormányzati feladathoz kapcsolódó tétszám összesen 6,00 0,000 6, ,70 158,700 10,000 0,000 10, ,00 355,000 10,000 0,000 10, ,30 547,300 Önkormányzat összesen: 1039,00 71, , , , ,00 71, , , , ,00 71, , , ,295

28 Békescsaba Megyei Jog ú Város Önkormányzata ~ mcllóklct 1 oldal A kö ltségvetési szervek évi bevételei és kiadásai 'u; 2014, évi os 2014, évi évi ~ e 'i[ orudotj módosított e c: loljasilós -e BeVÉTEL N ol6lrjnyzlt ol61ranyzal % "''',,":! :J ol :i: iö "ii afi afi ofi '" Gyannokó/o/mozósi In/ózmóny , óvi 2014, évi 2014, évi i~ aredotl m6dositott ~ E,.. KIADÁS lal)osllés ol6lr"nyzat ol6iranyul :Xiö " ~ "ii ofi o FI o FI Múködósi c élútamagatasokallamhal.tartáson bolülról o o o Személyijuttatások no ,9 Fclhalmozási colú támogatások államháztartáson bolülról Munkaadókattorholö jarulókok és szociidis hozzáj árulásr adó ,6 KÖ1.hatalmi bovótelek Dologikiadások Múködésl bovctelek ,7 Ellálottakpénzbeli juttatásai Folhalmozási bovételek Egyéb múködósic61ú kradásck Múködósi cől ú atvett pónl.os lkö.lök abból: kijlcstjn nyújlasa. UJrlosztósc abból: kó/csn Igénybevételo. viszaténj/ó50 cruházások ~ 919 Folhalmozási cólúátvett pónlos7.köl.ok Folujitasok I cbb61: kötcsön igónybcvótelc, visr,atótij/óso Egyóbfolhalmozasi tőlü kiadások Finanszirozásrbevételek ,7 abb61: k/csnnyuj/ása, /tiasz/csa obb61: Maradvany fgónybovótolo ,0 Finanszirozási kiadások KiJllJnt" irányjtosl0fvi támogatás ,7 összosrm ,1 összesen ~- Százszorszóp Müvósz"ti Bázisóvoda Múködósicélú lamogatasokallamhaztarlason bolülrol ,0 SzemélYIJuUalasok ,1 Folhalmozási cólútámoqatások államháztartásen bolülrol Munkaadókattorholö Járulokok és szoclalis hozzaj árulasi adó ,4 Közhatalmi bevételek Dologikiadások '16 3 Múködósl bovótolok ,0 Ellatottakpénzbehjuttatasar Felhalmozási bevételek EgyobmúkodeslcoJu kiadások MüködóSl c éíúátvettpcnzeslközök "bból k/csn nyujtása, /rlasz/óso obböl: klcson Igónybcvótolo. vrszatónj/óso Boruhazások ,0 Folhalmozási cólúátvettpenzcszxo z ök FcluJítasok obb6l: kksonigénybevételo, vrszatónjlésq EgyóbfelhalmozasI ceíukiadások Flnanszlrczásr ccv őto ck ,7 obbó/, klcsn nyujtása,tórlosztóso ob".,,: MarodvanyIgonybevctolo ,0 Flnanszlrozáslkiadások K(Jlp"onIJ JTiJnYHoslofVIlám~ ~s Q -- 6sszoson ,7 ÓS5zo50n ,7 Mackó Kuckó Óvoda Mukodosl cclutamogatasok anamneztertascn bolurral ,0 SzomólyiJuttatasok ,3 Folhatmozasl cótulamogatasokáltamh áztartason baiuiról MunkaadókattcrholöJsrulékok cs szociális hozz ájárulási adó " ,3 Közhatalmi bovótelek Dologi kiadások '19,3 Múkodosl bovotolck ,8 Ellátottak pénzbolljuttatásai Folhalmozásl bevételek Egyób múködósi cólú kiadások MuködóSI celu átvett penzeszkozök abból: k6lcsn nylijtása, tórlasztóse abból: k/csón fgonybavéte/e. VlszatónJ/óse Beruházások ,0 FoihalmozasI célu átvett pónzoslko1.0k Folujitasak ,2 obbdl"klcsón tgónybcvéte/o, Vlsza/oTiJ/óso Egyéb folhalmozasi tőlü kiadások Finansztmzásr eevetotck ,2 ebbd/: kólcsn nyújtása,tórlosztósc obb61: Maradvány19ónylJavó/e1c ,0 Finanszlruzasi kiadások Kzponti, irányi/ószem támogatás ,2 6sszos"n ,5 összoson ,S

29 Békéscsaba Megye ; Jogú Város Önkormányzata 2 mallóklot2 oldal A költségvetési szervek évi bevétolei ős kiadásai ~;;; ~~ ~ It~ ill vi vl, vi eredeti m6dositott BEVETEL teljesit6s olőirányzat olőlrányzat % ~ v) ~ i5 '" - e Ft e Ft eft '" VI ÓVI ==a orodull m6dositott vl teljesltés ~ 'f KIADÁS ol61rílnyzat olőlrányzat % ~iö ü e Ft e Ft e Ft Szigligoti Utcai 6s Kazinczy-/akóto/opl Óvoda Mukodosl celu támogatások államttaztartáson bolulról SzomólYI Juttatások ,8 FclhalmoLasl ceju támogatások államháztartásun belülrol Munkaadókattam ole Járurókok os szocuilis bczzajerutésr ado ,8 KÖ/hatalml bovlolck Dologi kl.dasok ,9 Muködosl bevetetek ,3 Ellatattakpónzbolijuttatáser ' olhalmolásl bevételok Egyób múkődósi colukiadások Mukodosl celu atvott pénzeszközök obbdl: kijlesijn nyujtás., IMosz/éso abbó" kólcsn igénybovótole. viszatórij/óso Beruház ások ,0 f olharmozasl eóju átvett pónzoszkőző k FelúJilasok 1 0,0 ebból kdjcsdn tgónybc\lótc/c vl:;zatórijlósc Egyóbfelhalmozási cétú kiadások f mans/ira/asi bovctolok ,6 obból' klllcs/ln nyúj/ás., IMosz/óso obbdl- Marodvanyigónybovótolo ,0 Flnanszircz ási kiadások K/Ronti. irtinyjtószm tam~ijtás ,7 ijsszoson ,6 ijsszoson ,S LoncsosIvoda MukodoSI colutamcqatások államhá ztart ásen bolülről ,0 SzemelYIjuttatasok ,0 ~ olhalmolasl ceiu támogatások államháztartásonbolulröl Munkaadókattorhelojárulókok ös szociális hozzájárulási adó ' ,6 Klhalarml bovlolok DologIkiadások ,2 Mukodosl bovotclok ,4 EllatottakponzbohJuttatásal f o halmozast bovotolok Egyóbmúködosl celukiadások Mukodosl colualvottpónzoszkőzök ,0 abbór k/csn nyújtása, tórlosztóso abból kölcsönigónybovótolo, v;szatónj/óso Boruházasok FoihalmozasI celuatvoupónzoszközök Folújitások ,9 abbol k6jcsön igónybov'ótolo v;szató/ü/ósa Egyób felhalmozisi cetu kladasok f InanSl.lroLasl bovetelok ,4 obból: klllcs/ln nyujtás., /MSl/S - abból Maradványigónybovótalo Finanszirozásl kiadások Közponil minyílószem tá!!!p!latíls ,4 ijsszdson ,3 összoson ~ Kölcsoy Utcai és Ligoti So,i Óvoda MukodoSI eelu t ámcqatasck aüemhaztartéacn bolulröl SzcmólYI Juttat8sok ,6 Folhalmo73s1 colutarnoqatások államháztartáson bolülröl Munkaadókattorhelöjarulckokős szociális hozzájárulási ado ,6 Kczhatalrm bovotclok Dologikiadások ,1 Mukodoslbovótclok ,0 EllalottakpónzbolijuttatásaI FolharmolBsl bovótolok Egyóbmüködósl c éíukiadások Mükődósl celu átvett pónzoszközok abbdl: ktjlcsón nyújlása,törlesztésc abból: kölcsönigónybevéte/e, V1sza/óro/óso Boruházások ,0 Fclhalmozási c étú átvettpénzeszközök FolúJitások ,0 abból- kőicsn Igónybovótolo. viszatónj/ósc Egyóbfolhalmozási cólukiadások rinansllrlbsibovólolok ,3.bból: klllcsón nyújtás., /Mosz/éso obbö/' Maradványigónybovóto/o Finanszimzási kiadások Központi IrányitószM lámogatás ,3 é1isszoson ,3 ljsszo~on ,1

30 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata =' mollóklct 3 oldal A költségvetési szervek évi bevételei és kiadásai on m j ~ -e "'on l!l on ;o '" _.. N m '" E c o 'l! :i: iq c; BEVETEL Ponza LakótelepI ós Dr. Becsey szkár Utcai Óvoda 2014.óvl 2014.Óvl uradati m6dositott I cl61rinyzat olőiroinyzat ofi o FI évl toljositós I % Óvl 2014.Óvl 2014.óvi ~~ oradoti módosított E... KIADÁS taljcs itós m olöirányz at olc5ir'nyzat 'I. ~ :i:tö C; o FI o FI o Ft Múködósl c éíútámogatasakallamháztartason bolülről Felhalmozásl cőlü támogatások államhaztartáson bolülröl Közhatalmibovótolok Múködósi bevételek Folhalmozási bovótolck Múkódósi cótú átvett pónlcslkölók abból: kicsn igónybcvótolc, Vlsr.alófiJ/óso Folhalmozási cólüátvottpónl0s7.kólők cbból : klcsnigénybevétele VlsT-atórü/ósc Finanszirozási bovctolck abból: Maradvány ;gónybcvétolo Klpont" 'ronyitóslcm támogatás összosen ,1 D D D D D D ,1 D D D , ,1 Szomólyijuttatasok ,., Munkaadókatterholő járulókakós szociális hozzájárulási adó Dologikiadások ' Ellatatlak pónzboli juttatasal Egyóbmúködósicólúkiadssok ebbdf: kll/csn nyújtása, IrlasZ/óso D D Bcruhazasok ,3 Felújilások ,0 Egyob folhalmozasi célú kladasok obból: k6lcs6n nyújtása, /6rteszlóse D D Fmanszrroz ási kiadasok ljsszoson ,0 Kerlvárasl Óvoda Müködósi cólútámogatások allamhaztartason balcjiről Folhalmozási cólútamogatások ájlamháztartáscn bolülrol Kbzhatalml bevételek Müködósi bov6tclok FolhalmoZBsi bovólolok Múködósicélú átvattpön7.os1közök abból' klcsn Jgónybcw;/olo. Vlsza/óriJ/óso Fclhalmozási cóluátvettpénzeszközök abb6': klc$tjn igónybcllótolo, viszatófülóso Fmenszlrczásr bovólclok abból' MaradványIgcnybcvótc/o -'K"'"'I.ponti. ininy/~~s:z:':o~mt!9~tás ~':: ~ ~: : ,0 SzomélYI Juttalasok ,2 Munkaadókattorholö járulókokás szociális hczzajarutásl ado ,9 DologI kiadások , ,0 Ellátottakpónzbolijuttatésai Egyóbmüködósl cólukiadások ,0 obból' kll/cs6n nyújtása. 16rlosz/óso D D D D D Boruhazasok ,0 FohJJitások ,6 D D EgyóbfoIhalmozasI cólukiadások ,6 obból' kljfcs6n nyujtása, /órles'ió.o D D D ,0 Fmanszlrcaásrkiadások... ~ ~ lj 04: ,6 lssszcson Hajnal.Lenkey Jázmin Utcai Általános MDvol6dósl Központ Müködósi cólútamogatssok énamhazterteecn bolulrdl 6 2~ ,0 SzemolYIJuttatiisok ~ Folhalmozasic élúlamogatások illlamhaztartasonbaiuiról MunkaadókattemalöJarulókok osszociális hezzajarulasi adó Közhatalmi bevételek Dologi kladasok Működési bevótelok ,0 Ellátottakpénzbeli Juttatásal Folhalmozásl bovótelok Egyéb muködósl cólúkiadások Müködósi cőlu átvett punznszkozck abbó/-k/csn nyuj/ása, trlasz/óso D obbdl: hlcson Igénybovótclc VJszoténJ/óso D D D Bcruhazasok Folhalmozási cóló ályelt pónlcs7kozdk FcluJllások ebból: kij/cson19onybovctclc VJszatórülcso D D D Egyob foihalmoz851 eetu kiadások Finanszírozási bovételek abból- klestjn nyujtása. trlosz/6so D D ebbö" Mafddvany Igonybcvotolo D Flnans71rol.ásI kladasok Krponti I(CJnyi!os?pty1~amP9~_ összeson B 95,8 összeson :1 73, ,8

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ...

4. A rendelet 1-10.,12.,mellékletei helyébe ezen rendelet 1-10., 12.mellékletei lépnek. 5. A rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. ... Gecse Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének /215.(IV.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló1/214.(ii.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben