VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei"

Átírás

1 24 VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei 222. Milyen peldak:kal tudja alatamasztani, hogy a Nemzetkozi Bir6sag maga is ervenyesftette az ENSZ ktilonbozo szerveinek aktusait? 223. Magyarazza meg, hogy egy nemzetkozi szervezet alapokmanya (elnevezeset61 fliggetlentil is), mint nemzetkozi szerzodes, mennyiben ter el a nemzetkozi szerzodesek tulnyom6 t0bbseget61? Melyek azok a sajatossagok, amelyek altalaban jellemzik az un. alapokmanyokat? 224. Miben kiilonbozik altalaban a nemzetkozi szervezetekben a tagok, a tarsult tagok es a megfigyelok statusza? 225. Ktilligyminiszterenek foldrajzilag kozel es6 orszagbeli kollegaja hosszasan panaszolja, hogy nem engedik, hogy allama X nemzetkozi szervezetbe tagfelveteli kerelmet nyujtson be. Azt fejtegeti, hogy az "allamok egyenjogusaganak sulyos serelme", hogy eleve elzarjak: el6le a lehetoseget A ktilligyminiszter nem kfvan az tigy politikumaval foglalkozni s szeretne olyan nemzetkozi jogi ervet felhozni, amivel a felvetesre egyertelmo:en tud reagalni. Mit tanacsol? 226. Ktiltigyminisztere szamara attekintest kell keszitenie, hogy a klilonbozo nernzetkozi szervezetekben melyek a leggyakoribb felveteli kriteriumok. Emlitsen peldak:at is! 227. Miutan ujabb fontosnak tekintett nemzetkozi szervezetbe nyertlink felvetelt, hazafele a reptil6gepen azon mereng a kiilligyminiszter, hogy az alapokmany miert nem tartalmaz kilepesi klauzulat s egyaltalan orokos tagsagot szereztlink-e vagy kilephettink, ha varakozasaink ncm teljcslilnek vagy ha esetleg az anyagi teherviseles nem all aranyban a tagsagi elonyokkel. Pusztan az aitalanos nemzetkozi jogi szabalyok alapjan mi a megoldas? 228. Emlitsen peldat arra, hogy allamot nemzetkozi szervezetb61 kizartak, tagsagat felfliggesztettek vagy egyeb hasonl6 szankci6val fenyegettek! 229. "Az ENSZ, mint a nemzetkozi jog alanya" c. konfereneian a magyar kiilligyminiszternek is fel kell sz6lalnia. Mivel legut6bbi stockholmi latogatasan mely benyomast tettek ra az uralkod6haz tagjai, azt a feladatot adja Onnek, hogy a Bernadotte-Ugyrc visszamutatva keszitse el beszedenek vazlatat Magyarorszag es szomszcdainak rendszeresse valt targyalasain felmertil, hogy a hatarrendcszeti kerdesekben az egytittmtik:odest oly m6don is fokozzak, hogy nemzetkozi szervezet hoznak letre ennek erdekeben. Mivel tavirati uton egyik nagykovetseglink azt is jelentette, hogy partnerlink reszletes lervezettel fog erkezni, a ktiltigyminiszter szeretne, ha a magyar delegaci6 elozetesen reszletesen attekintene annak a kerdeset is, hogy a nemzetkozi szervezetek eseteben milyen megoldasokkal szoktak biztositani a koltsegvetesi fedezetet s milyen ervekkel tamaszthat6 ala az, hogy a szervezet penztigyileg is elvezzen bizonyos auton6miat a tagallamokkal szemben Ut6da-e az ENSZ a Nernzetek Szovetsegenek? Van-e (volt-e) bizonyos kontinuitas a kct szervezet kozott? 232. A magyar parlament ktiltigyi vitanapjara kesztilve a kiilugyminiszter kiilon fejezetet kfvan szentelni az ENSZ keretei kozott a bekefenntartasban megval6sult egytittmu'kodesre. A kabinet egyik munkatarsa mar keszitett egy tervezetet, de a kiiltigyminiszter ezzel nines igazan megelegedve.,. mivel az a hataskori kerdesek koreben kisse homalyos volt. Az ENSZ foosztaly

2 ... - I r: r: r= 25 vezet(5jc azzal az utasftassal adta tovabb Onnek a tervezete hogy "az un. beleertett felhatalrnazas el vet" figyelernbc veve dolgozza at azt anyagot. Mire. utal ez a fogalorn? 233. A Ncrnzetkozi Bfr6sag rnely fteleteit vagy tanacsad6 velernenyeit lehet kapesolni az ENSZ un. bcleertett felhatalrnazasainak pontosf tasahoz? 234. Milyen konkret esetekben igazgatott az ENSZ kisebb-nagyobb foldrajzi egysegeket? 235. Az ENSZ es tisztscgviseloinek kapcsolatrendszerc alapjan a szervezct milyen jogokat gyakorol tisztsegviseloi javara es erdekeben az allarnokkal szernben? 236. Az cur6pai cgyiittrnu1codes ktilonoozo konferenciain fclrncriilt, hogy a tcrrorizrnus cllcni hare illctvc a hatarrendeszct es a biztonsag kerdeseben az egyiittrnu1codcst oly rn6don is fokozzak, hogy nernzetkozi szervczet hoznak letrc ennek crdekcben. Mivel tavirati uton tobb nagykovctscgtink azt is jelentette, hogy partnereink rcszlctes tervezcttel fognak erkezni, a ktiliigyrninisztcr szeretne, ha a rnagyar dclegaei6 clozctesen reszlctescn attckintenc annak a kcrdcset is, hogy a ncrnzetkozi szervczctck esctebcn rnilycn megoldasokkal szoktak biztositani a korrnanykozi vagy eppen a ncrnkorrnanykozi rcszvetelt, rnilycn csetekben szoktak zartabb koru szervcket letesitcni. s ezeknck rnilyen viswnyuk lehet a plcnaris szervckkel? A donteshozatal kapcsan rnilyen crvek sz6lhatnak az egyhangusag, a rninosftett tobbscg es az cgyszeru tobbseg mellett? Milycn fobb mcgoldasokat szoktak alkalmazni a rninosftett tobbscgre? 237. Az egyik rncgyci rcndorkapitanysagr61 felhfvjak a Ktiltigyrniniszteriurnot, hogy segftscgtikct kerte X. Y., aki magat az "ENSZ tigynokcnek" rnondja, de rnindossze szokvanyos allarni utlevel van nfila. Nern ertik ot s fclvilagosftast kemck a kiiltigyrniniszteriurn ENSZ foosztalyat61, hogy CZ egyaltalan lchetsegcs-c? 238. A ktiliigyrninisztcriurnot is rncgkcrik, hogy rnukodjon kozre a hatarrendcszcti szcrvck tisztikaranak evi rcndes tovabbkepzesen. Onre szignaijak-ki afcladatot, hogy rovidcn vazolja, az un. "ncrnzetk<.)zi iigyn(ikok" jogi statuszanak rnelyek a fontesabb jellemzoi Az eur6pai egytittrnukodes ktilonbozo konfcrenciain fclrncriilt, hogy a komyczctvedelcrn kerdeseben az cgyiittmllkodcst oly rn6don is fokozzak,. ho nernzctkozi szervczet hoznak letre ennck erdekebcn. Mivcl tavirati uton tobb nagykovetscgiink azt is jelentette, hogy partnereink reszletes tervezettel fog erkezni, a ktiliigyrniniszter szeretne, ha a rnagyar delegaci6 elozetesen rcszlctescn attekintcne annak a kerdeset is, hogy a ncrnzctkozi szervezctek cseteben rnilyen megoldasokkal szoktak biztositani a ktilonbozo erdekkepviscletek valarnilyen forrnajli rcszvctelct. (A miniszter ugyanis arra szarrut, hogy a kornyezetvedclcmben aktfv NGO-k cs nernzeti zold mozgalrnak tagsagi vagy legalabbis reszveteli igenytiket fogjak bejelenteni.) 240. A Ktiliigyminisztert61 az Orszaggyfilcs cln()ke azt kcri, hogy egy rnunkatarsat adja kolcson, aki az Interparlamcntaris Uni6 rnagyar tagozatat fogja scgftcni s ernellctt azokat a kepviscloket, akik a kiilonbozo nemzctkozi parlarncntszeru testtiletek rnunkajaban vcsznck rcszt. Erre a feladatara kesztilve tckintse at, hogy melyek a fontosabb nernzetkozi parlarnentek, ezeknek rnilycn sulyuk van, osszetcteltik hogy alakul.

3 26 VII. Maganszemelyek es jogi szemelyek a nemzetkozi jogban 241. A ktiltigyminisztcr elfogadta azt a felkerest, hogy nyit6 cl6adast tartson "Az egyen a nemzetkozi jogban" c. nemzetkozi konferencian. Keszftsc el cnnek a beszoonek a vazlatat! 242. Magyarorszagra latogat a volt Jugoszlaviaban elkovetctt habon'.is es cmbcriseg elleni buncselekmenyek tigyeben hagai Nemzetkozi Torvenyszek fotigyesze. Mivel a ktiltigyminiszter is fogadni fogja, arra keri Ont, tekintse at, hogy melyek az egyennck a ncmzetkozi jogban crvenyestil6 biinteto jogi felelossegenek fontosabb szabalyai Az ENSZ reformjai kozott komolyan foglalkoznak azzal, hogy hozzanak letre a szervezet egiszc alatt egy alland6 nemzetkozi btinteto torvenyszeket. A targyalasra egy magyar tarcakozi delegaci6 is kiutazik s ennek munkaertekezleten kell Onnek referalnia arr61, hogy mely tertileteken ervenyestil az egyen nemzctkozi jogi biintcto jogi felelossege Az ORFK tigyelctcse ker azonnal tajekoztatast a Ktiliigyminiszteriumt61, mivcl a del-alfoldi Z. kisvaros rend6rjar6re feltart6ztatott cgy szemelyt, aki "ugy t(inik, rajta van a hagai Ncmzetkozi Torvenyszck korozesi listajan." Az a kerdese, hogy mi a tcend6 ebben az esetben Az igazsagtigyminiszter nemetorszagi Iatogatasa soran reszt vesz "A Niirnbergi Torvenyszek - 6t evtized tavlatab61" c. konferencian. c)nt jeloltek ki arra, hogy keszftsen szamara egy gyors attekintest a problemakorr61, kitekintve azokra a pontok.ra is, amelyekct problematikus volta miatt az ujabb nemzetkozi torvenyszekek mas megoldasokat alkalmaznak Az igazsagtigyminiszter genfi latogatasa soran fel kfvan sz6lalni "Az emberi jogok egykor es ma" c. konfcrencian. Ont jeloltek ki arra. hogy keszftsen szamara eloadasvazlatot arr61, hogy a 90- es evek rendszcrvaltasa nyoman hogyan valtozott meg Magyarorszag emberi jogi doktrfnaja Az igazsagligyminiszter genfi latogatasa soran fel kfvan sz61alni "Az univerzalizmus es regionalizmus az emberi jogokban" c. konfercncian. bnt jeloltek ki arra, hogy keszftsen szamara vazlatot arr6l, hogy a ktilonbozo nem:.r..ctki5zi szcrvci..etek milyen intezmenyekkel cs aspektusokkal foglalkoznak, melyek a f6bb ncmzetkozi egyezmenyek A ktiltigyminiszter Strasbourgba kesztil: arra kcri, roviden foglalja osszc, hogy az Embcri Jogok Eur6pai Egyezmenyenek intezmenyi reformja (a 1 l. jcgyz6'konyv) tulajdonkeppcn milyen valtozast hoz a korabbi intczmenyi mechanizmusban A ktiliigyminiszter Gentbe kesztil es az ENSZ-szervek vezetoivel val6 konzultaci6ja soran az emberi jogi tapasztalataink is sz6ba fognak kcrtilni. Arra kcri, roviden foglalja ossze, hogyan mtrkodik a Polgari cs Politikai Jogok Nemzetkozi Egyezsegokmanyanak kontrollmechanizmusa A miniszterelnok a hatarokon tuli magyarok vezetoivel fog talalkozni. E talalkoz6 hatteranyaganak el6keszftcse soran Onre az a feladat harul, hogy foglalja ossze, hogyan illeszkedik a kisebbsegvedelemben az univerzalis, a regionalis es a bilateralis nemzetkozi megkozelftes A miniszterelnok a hatarokon tuli magyarok vezetoivel fog talalkozni. A talalkoz6n a magyar szcrvezeteknek az un. kisebbsegi auton6mia iranti igenye es az ahhoz nyujtand6 magyarorszagi segftseg ismct es ktilonos hangsullyal fog felvetodni, E talalkoz6 hatteranyaganak e16'keszftese soran Onre az a feladat harul, hogy foglalja ossze, a pozitf v nemzetkozi jog ad-e fog6dz6kat az auton6miahoz?

4 A kiiltigyminisztcr parizsi latogatasa soran adott vacsorara meghf vjak Robert Badinter szenatort is. A nagykovet megemhti, hogy czt azert tartotta fontosnak, mivcl az illeto az un. "Eur6pai Konfercncia Jugoszlavia bekcjeert melletti valasztottbfr6sagban" cmlekczctcscn fontos szerepct jatszott. Micrt volt fontos cnnek a tcsttiletnek a mukodese a kisebbsegvcddem szempontjab61? 253. A Ktiltigyminisztert61 a Mcncktiltiigyi F6oiztossag budapesti irodajanak vezctojc ker talalkoz6t. A talrukoz6ra kcsztilve tekintse at, hogy melyek a menektiltjog legfontosabb szabalyai "Allamosftas cs beruhazasvcdelem" cimmel konfcrenciat rendcznck abban a fejlett, nyugateur6pai orszagban, ahova diplomatakent kihelyeztek. A nagykovet Ont ktildi el es a szervez6k jelzik, hogy nagyon szeretnek, ha a diplomatak roviden osszefoglalnak orszaguk allaspontjat ebben a kerdesben. On mit fog mondani? Amennyiben ugyanezt a konferenciat egy "fejlodo orszagban" rendezik, milyen elemeket celszeni hangsulyozni? 255. A miniszterelnok fogadja az egyik lcgismertebb multinacionalis konszcrn vezctojct, aki jelzi, hogy tobbszorosere bovftenek magyarorszagi befektetcseiket, amennyiben m6d nyflik arra, hogy az esetlegcs kesobbi vitak rendezesi f 6rumakent egy vruasztottbfr6sagot jcloljcnck ki. A miniszterclnok erre azonnal nem tud valaszolni cs megcgyeznek, hogy az cbcd utan visszaternek a kerdesre. Melyck a vonatkoz6 ncmzctkozi szabalyok es milycn a nemzctkozi gyakorlat ezcn a teren? Az uj beltigyminisztert azzal a kercssel kereste meg az orszagos rendorfokapitany, hogy j6 lenne cgycrtelmuvc tenni apparatusa szarnara, hogyan viselkedjcnek, milycn magatartast tanusftsanak a kiilonbozo nem-kormanykozi nemzetkozi szervezctek munk:atarsaival szcmben. A beliigyminiszter a ktiliigyminiszterium kozremuk.odeset is keri es Ont jelolik ki, hogy vegyen reszt egy konzultaci6n ahol Onnek azt a kerdest teszik fel, hogy a nemzetkozi jog tartalmaz-e altalanos szabalyokat a NGO-kr61 es a ktiltigyminiszterium szerint melyek a legfontosabb NGO-k? VIII. Diplomaciaijog = 257. Milyen szcrepet jatszik a ktiltigyminiszterium a nemzetkozi kapcsolatokban? Mi a ktili.igyminiszterium belso fclepftesenck logikaja? Mclyek azok a miniszteriumok cs f61iat6sagok, amelyck valamilyen formaban kozrem(fkodnek a ktili.igyck intezcsebcn'? 258. Sorolja fel, hogy melyek az Alland6 Nemzetkozi Bfr6sagnak illetve a Ncmzctkozi Bfr6sagnak azok az fteletei vagy tanacsad6 velemenyei, amelyek a diplomaciai jog tekinteteben relevansak! 259. G. orszag ktiltigyminiszteriuma azzal a javaslattal fordul a magyar ktiltigyminiszteriumhoz, hogy a ket orszag letcsftsen egymassal diplomaciai kapcsolatot. Milyen megfontolasokat kell szem elott tartani a dontcs mcghozatalakor? 260. H. orszag ktiliigyminiszteriuma rossz neven veszi, hogy a magyar tomegtajekoztatas rendszeresen beszarnol a nemregiben bekovetkezett puces nyoman kitort zavargasokr6l es a nagy szarnu aldozatr61, akik paramilitaris fegyveres erok rcndcsinal6 akci6i utan maradtak a videki tcleptilesekcn. Serclmezi azt is, hogy a magyar kormany a "sajt6 szabadsagara" hivatkozva nem kfvanja megakadalyozni, hogy a kommentarok "fundamentalistakent" aposztrofaljak az orszag uj vczetoit. Ezert crtcsfti a magyar kliltigyminiszteriumot, hogy budapesti nagykovetseget bezarja es diplomatait hazarendeli. Egy ilyen dontesnek milyen kovetkezmcnyci vannak, mire j6, ha fclkesztil a magyar ki.iltigyminiszterium?

5 A magyar ktiltigyminiszteriumhoz jegyzcket juttat el B. allam nagykovetscge, amclybcn "agrcment"-t kernck X.Y. szamara, akit a kormany a magyarorszagi nagykovetseg vezctescvcl kivan megbfzni, mivel clodje megbizatasa rovidesen lejar. Milyen tcnyez6ket kell figyclembc venni az agrement kerelem elbfralasakor? 262. Fogalmazzon mcg egy jegyzeket, amclybcn agrement-t ker dr W.Z. szamara, akit a magyar kormany bccsi nagykovetsegtink vezetcscvel szeretne megbfzni! 263. A ktiltigyminiszterium belso elomencteli es palyazati rendszerc alapjan cvben parizsi nagykovetsegilnkre F.K. urat 1.o. tanacsosi cimmel gazdasagpolitikai elemz6 funkci6k vegzesere es H.O. kisasszonyt 2. osztalyu titkari dmmel a sajt6titkari feladatokkal kivanjuk kihclyezni. Fogalmazzon meg egy jegyzektervezctct, amelybcn az illet6ket bcjelenti. F.K. urral egytitt utazik felesegc es 3 kiskoru gyermekc, H.O. mcg hajadon Jegyzekbcn ertesfti u. orszag ktiltigyminiszteriuma ottani nagykovetsegilnket, hogy a budapesti nagykovetsegre F.K. urat kfvanja kinevczni elso titkarnak es szamara diplomatavizumot ker. A rutinellenorzcs soran jclzik a ncmzctbiztonsagi kerdesekkcl foglalkoz6 szcrvek, hogy az illcto a veltink szoros politikai szovetsegben all6 allamban "diplomata statuszaval osszc ncm ftiggo" tevekenyseget vegzctt, ezert kiutasitottak. es a tovabbiakban nem kf vanatos szcmelynek tekintik. On, mint aki a protokollosztalyon dolgozik, milyen megoldast javasol? 265. Jcgyzekben ertesfti x allam ktiltigyminiszteriuma nagykovctsegtinkct, hogy budapesti nagykovetsegcnek vezeteserc Y-t szcmeltc, aki Ausztriaban, Csehorszagban es Szlovak.iaban egyszcrre kepviseli hazajat. Milyen tenyezoket figyelembe veve dontstink arr61, hogy az illeto agrcment-t kapjon-e? 266. A penztigyminiszter a kormany tilesen elotcrjeszti koltsegvetestervezetct, amelybcn drasztikus elvonasokat iktatott be a ktiltigyminiszteriumot illeto fcjezetbe. Javaslatai kozott szcrepcl az is, hogy minel tobb orszagba kcllene ugyanazt a nagykovetet akkreditaltatni, hiszen fgy jelcntos megtakarftast lehet elerni. A ktilligyminiszter szamara keszftsen attekintest arr61, hogy milyen elonyci, hatranyai, akadalyai csetleg kizar6 okai lehctnck egyes allamokban az ilyen megoldasnak? Az agrement intczmenye szempontjab61 ennek milyen jelentosege lchet? 267. Sorolja fel, hogy az agrement megtagadasanak melyek a leggyakoribb okai! 268. A ktiltigyminiszter a sajt6b61 crtestil arr61, hogy Z. orszag magyarorszagi nagykovetsegenek vczetesere W. urat fogjak. neveztek ki, aki rovidesen elfoglalja allomashclyet. Mivel Magyarorszag es Z. kowtt a viszony jelenleg ncm tekinthet6 harmonikusnak, a miniszterelnok szangvinikus termeszctet figyelembe veve a ktiltigyminiszter azzal szamol, a kormany tilescn komolyan sz6ba kertil az, hogy hogyan reagaljunk erre az ujabb ttiskere. Milyen valaszok lehetsegesck? 269. A kormany dontese alapjan G. ur ncm kap agremcnh es err61 jegyzekben ertesftik F orszag ktiltigyminisztcriumat, nagykovetsegen kereszttil. Arra hivatkozva, hogy a megtagad6 jegyzek nem tartalmaz indoklast, a G. urat jel016 F allam meltatlankodik es indokolatlannak es sertonek minosfti az elutasftast. Kovettilnk-e cl hibat az indoklast mellozescvcl? Kotclesek vagyunk-e ezck utan az indoklast reszletcsen megadni? 270. A kormany dontese alapjan J. ur ncm kap agrement-t es errol ertesftik Z orszag ktiltigyminiszteriumat. Az egyik vezcto napilapban azonban rovid hfr jelenik meg errol, celozva arra is, hogy az illetonek az orszag elleni korabbi hirszerz6i tevekenysege jelenti az okot. (Ez cgycbkent mcgfelel a val6sagnak.) Z orszag nagykovete tiltakoz6 jcgyzeket nyujt at a ktiltigyminiszteriumban, amelyben megdobbcneset fejezi ki az indiszkreci6 miatt. Celszeru-e valamilyen lepest tenni ebben az ilgyben?

6 A-ban mukodo nagykovetscglink vezetoje kozismcrten kituno munkat vcgcz, azonban csaladjara nem marad ideje. A nagykovctet figyelmeztetik, hogy egyetemi hallgat6 fia olyan barati korrel tart kapcsolatot, amcly szclsoscges politikai nezetekct kcpvisel cs az adott orszagon bcltil politikailag nem szalonkepes. On milyen lepest tamicsol cs mi Wrtenjcn abban az esetben, ha a fi(i nem h jland6 szakitani a tarsasaggal sot dacb61 maga is reszt vesz bizonyos demonstraci6kban? 272. X.Y. nagykovet felesege ugy donwtt, hogy a fogad6 allamban vasarolt nehany komolyabb vagyontargyat kiviszi az orszagb61 s expo1t cf men visszaigenyli az AF A-t. Ugyanazon vagyontarggyal azonban nehany 6ra mulva visszater, a j6 szimatli vamtisztnek azonban feltunik e manover s "tetten en s" Wrtcnik. On szerint kihat-e ez a teny a nagykovet tovabbi sorsara? 273. A BRFK majd tole ftlggetlentll a tovarosi onkormanyzat jelzi a Ktiltlgyminiszteriumnak, hogy a feleve hazankba crkezctt c. kovctsegi clso titkar az "cjszaka csaszarakcnt" a sebcssegkorlatozasi es cgycb alapvcto kozlckcdesi szabafyokat sorozatosan figyclmcn kivtil hagyja, az igazoltat6 rendorokkcl kihlv6an, sertoen viselkcdik, a parkol6jegy ki nem tetclc miatt elhclyezctt bfrsagcsekkeket nem fizette be sot a be nem fizetett osszeg immar a hatszamjegyu. Indokoltnak tarte valamilyen lepest? 274. A kozlekedesi rcndorseg jarorc mcgaflast parancsol diplomatarcndszamu gcpkocsinak. A rendor tiszteleg es sz61: "Jogosftvanyt, igazolvanyt es forgalmi cngedclyt kcrek!" A diplomatanak mi a teendoje ebben az esetben? 275. A (magyar) kc)zlekedcsi rendorseg jarorc mega.ilast parancsol az ausztriai diplomatarcndszamu gcpkocsinak, amelybcn a tulajdonos H. afrikai orszag nagykovete ill. A rendor tiszteleg cs sz61: "Jogosftvanyt, igazolvanyt es forgalmi engedelyt kerek!" Majd kozli, hogy scbcsscgtullcpcs miatt bfrsag fizetesere kcll felsz6lftania. Helyesen jart-e el Nagy 26 Janos fowrzsormester? 276. A magyar ktililgyminiszter teli szabadsagat az osztrak Alpok cgyik tidtil6bclyen kfvanja eltoltcni. Odafele aut6zva figyelmetlensegboi a zar6vonalon tlil fcjczi be az elozest, azonban az ezt eszlclo aut6pa.iya-rcndorscg orkocsija mega.ilasra sz6htja fol es bfrsagolni akar. A rendor lepcse iltkozik-e ncmzetkozi jogi szabatyba? 277. Az Eur6pai Uni6val folytatott targyaiasokon fclmertll, hogy Magyarorszag tulajdonkcppen miert a.ilft ki diplomata-utlcvelct azoknak, akiknek vajmi keves koztlk van a diplomaciahoz? A kormanytagokon, allamtitkarokon es a.ilamtitkar-hclycttesckcn tulmenoen parlamcnti kcpvisel6k, alkotmanybfr6k, bizonyos kisebbsegi onkormanyzati vezet6k, partelnokok stb crintettek. Az illeto altal felmutatott diplomata utlevcl alapjan mcgkovetelheto-c valarnilyen specialis elbanas? 278. Magyarorszagi nyari szabadsagar61 franciaorszagi atlomashclyerc visszatero diplomatank Nemctorszagban es Ausztriaban jogosult-e valamilyen statuszra? 279. Magyarorszagi szabadsagar61 svajci a.ilomashelyere diplomatank any6saval egytitt tcr vissza. Jogosult-e diplomatank Ausztriciban valamilyen spccia.iis elbanasra? Jogosult-e a vclc cgytitt utaz6 roman atlampolgarsagu any6sa valamilycn statuszra? Kotclezheto-c bizonyos napi valutamcnnyiseg felmutatasara? 280. Keszftscn jegyzeket, amclybcn idopontot ker az ujonnan erkezett nagykovct szamara, hogy az atlamfonel megbfz6 lcvelet atadja. Milyen dokumentumokat kcll illetvc celszeni csatolni ehhcz? 281. Sorolja fel, hogy melyek a diplomaciai kcpvisclct funkci6i! 282. On, mint kihclyczett diplomata a.ilomashelyen barati kapcsolatba kcrtil Y. minisztcr kozeli tanacsad6javal, akivcl folytatott seikb61 "jelcntomu.nkajaban" felhasznalhat6 adatokhoz

7 30 jut. Valamilycn "figyelmesseggel" szcretne kifejezesrc juttatni elismereset es a kapcsolat fontossagat: kb. milycn ertekff ajandek lehet osszeegyeztetheto az evi becsi egyezmeny betiljcvel es szellemevel? 283. On, mint kihelyezett diplomata atlomashelyen szamos ertekes informaci6hoz jut hozza, amelyet "jelentomunkajaban" felhasznal. W ur, aki sokszor segftett onnck, jelzi, hogy U. ur szfvesen ny6.jtana szakertoi scgitseget a kepviseletnek, bizonyos anyagi ellcnszolgfiltatas elleneben: a munka a vfilasztasokra kesziilo partok programjainak elemzeseben illetve a kiild6 orszag fele iranyul6 politika alakftasat illeto elkcpzelesek osszcfoglalasaban all. v an-e akadfilya egy ilyen jellcga kapcsolatnak? 284. Alkalmazhatja-c a nagykovetseg filland6 statuszban a fogad6 allam polgarat es atalanydfjas megbfzaskcnt foglalkoztathat-e iigyvooet a fogad6 allamban? 285. On a fogad6 orszag kiiliigyminiszteriumaban beszelget az egyik referenssel es a beszelgetes saran mindketten dossziet tesznek az asztalra es azokb61 veszik elo kiilonbozo abraikat, terkepeiket amelyek a konkret megbeszeles segedanyagai. A talfilkoz6 utan nem sokkal izgatottan tclefonal kollegaja, hogy velctleniil nem csuszott-c at az on dossziejaba az (5 egyik, mas temaban kesziilt aktaja. On atnezi az omin6zus dossziet s val6ban benne van az illetonek egy kiiliigyminiszteriumi aktaja. Mit tesz ekkor, lemasolja-e vagy egyeb formaban hasznosftja-e a dokumentumot, visszaadjae vagy tagadja-e le stb. Az 1961-es becsi egyezmeny szempontjab61 min6sfthet6-e a cselekmeny? 286. A fogad6 orszagban, amelybe kihelyeztek, kiilonboz6 nemzctkozi bfr6sagok makodnek, alland6ak es ad hoc bfr6sagok is. ()n reszben hivatalb61 is erdeklodik egy adott iigy kimenetele irant es a dontes megsziiletese utan a lehcto leghamarabb meg akarja szerezni a dokumentum egy peldanyat. Milyen lehetosegei vannak erre, ha Magyarorszag nem is resztvevo fel az emlitett eljarasban? 287. A kanadai magyar nagykovet szokvanyos szovegu taviratot intczett Finta Imrehez, a kanadai magyar emigraci6 egyik tagjahoz, annak 80. sziiletesnapjara, meltatva az illeto az emigraci6s magyarsag korcben vcgzett tevekenyscget. Az illeto a szegedi gett6 parancsnoka volt 1944-ben cs a habom utan ellene nepbfr6sagi eljaras is folyt, amelyben elmarasztaltak. A 80-as masodik felebcn amerikai foldon folyt elotte biintetoeljaras, ckkor azonban a bizonyfthat6sag a vad filtal felhozott vadpontok tobb elcmeben ncm volt kielegfto. Az iidvozlo nyilatkozat fenymasolata azonban nyilvanossagra kcriilt tobb lapban es novckv6 felhaborodast eredmenyczett. A nagykovct crroi a tortenetroi nem tudott, mivel 6 scm szerct a tortenclemmcl foglalkozni. Ha nem is vitatta alafrasat, azt gyakorlatilag ugy adta mcg, hogy a nagy kovetsegi sz8mf t6gcp protokollprogramja filtal jelzett sziiletesnapi iidvozletek sorozatban a beosztott diplomata filtal elkeszftett levelet frta ala, egyiitt az aznapon esedekes tobbi tucattal. Mit tegyen a nagykovet, rnivcl a felhaborodas egyre no? Kozben Finta Imre azt a ttisket is elhclyezi az egyik lapban, hogy 6 a nagykovct kiiltigyrniniszterevel is hosszabban beszelgctett mar egy fogadason, arninek fenykepes nyoma is van. Mi a teendo? 288. A fogad6 orszagban a valasztasok B part gyozelmct hoztak, aki C parttal koalfci6ra lep. Ebben a ciklusban rnilyen melysegu kapcsolatokat apolhat a nagykovetscg D, E es F partokkal, akik a parlamentben ellenzekben vannak? G, H, I, J, K partok ismet nem jutottak be a parlamcntbe es most L part is kiesett: vannak-e iranyad6 szabalyok a parlamenten kfviili partokkal val6 kapcsolattartasra? H part ortodox kommunista, I part trockista, J partr61 viszont az van benne a koztudatban, hogy igen kozel all egy olyan szervezethez, amely tcrrorista akci6kat alkalmaz. K part vczetoinek xenof6b nczetei kozismertek, ugyanakkor valaszt6i bazisa komoly es szamos helyi onkormanyzatban kepviseloi is vannak sot nehany polgarmestri szeket is elnyert mar. Melyik part iranyaba milyen magatartast tanacsol?

8 Fogad6 allarnaban P part egy tcri.iletnck a szornszedos allarnhoz val6 csatolasaert kuzd. legalis politikai m6dszerckkel. A nagykovetet meghfvjak P part evi rendes partkongresszusara: elmenjen-e vagy ktildjon-e rnaga helyett beosztott diplornatat? 290. Pogad6 allarnaban rncghf vjlik a nagykovetct Q korrnanyz6 part evi rendcs partkongrcsszusara. A szervezok szeretnck, ha nchany sz6ban rneltatna a ket orszag kozotti kapcsolatokat. Elcgct tesz-e a felkeresnek? 291. Fogad6 allarnaban rneghfvjak a nagykovctet a k<jzelg6 valasztasok esclycse, R cllcnzeki part evi rcndes partkongrcsszusara. A szcrvez61c szeretnck, ha nehany sz6ban rneltatna a kct orszag kozotti kapcsolatokat. Elegct tcsz-c a felkeresnck? 292. A fogad6 allarnban a nagykovet rendszerescn reszt vesz az ellenzek vezcto partjanak rnunkaertekezletcin, ahol a part holdudvara, szakcrt6i cs szirnpatizansai vitatnak rncg orszagos fontossagu kerdcsekct. A diplornaciai jog szernpontjab61 talat-e kifogasolhat6 elernct cbbcn? 293. A B. allarnot jclcnlcg korrnanyz6 partkoalfci6 uralrna alatt jclentosen visszaestck politikai cs gazdasagi kapcsolataink. Ez a fogad6 allarnban is kornoly problernat jelent es az egyik part kifejczcttcn a kapcsolatok javftasanak prograrnjaval indul ezen a valasztason. Ennek a partnak a vczctoje rncgkercsi a nagykovetct es hosszu tekcrvenyes bcvczcto utan cljut addig, hogy bizonyos anyagi tarnogatas j61 jonne a partnak. Ha kozvctlentil tudnank egy bizonyos penztigyi atutalast adni, annal jobb, de 61c a termcszetbeni tarnogatast is szivesen fogadjak peldaul a nagykovetseg hazi nyorndajanak hasznalatat, amelyert bizonyos cllenerteket fizetncnek is, arnennyiben az ingycnesscg nern rnegoldhat6. A nagykovet "rnasutas taviratban" jelenti az elhangzottakat es utasftast ker. On mit tanacsol? 294. X-t, F. orszag korabbi politikai vezctojet puccsal buktattak rncg es ezcrt elrncncktilt az orszagb61 es a tavoli G-ben cl. Megbfzottja felkercsi G-bcli nagykovetsegtinket cs a korrnannyal apolt barati kapcsolatokra hivatkozva arra keri a nagykovctct, hogy jelentse a korrnanynak, igcn hatas lenne, ha rn6d nyflna arra, hogy F orszagbcli barataival cenzurazatlan kapcsolatba lephctne. Tulajdonkeppen arra gondol, hogy 6 a lcvclcit atadna a rnagyar kovetsegnck, aki a rnaga csatornain cljuttatja F-bc s ott baratai bernennek ertc az ottani rnagyar nagykovetsegrc. A visszaut hasonl6 lcnne. Ernlitest tesz arr61 is, hogy Magyarorszag rnasodik vilaghaborus ncrnct rncgszallasa saran 6k ugyanezt a "szfvcssegct" tcttck rneg az akkori rnagyar crnigrans politikusok szarnara. Mit tanacsol? 295. A nagykovetscg ugy iteli rncg, hogy az orszag sajt6visszhangja sokat esett es az uj sajt6attasenak offenzfvabb sajt6politikat kellcne folytatnia. Ennek kidolgozasa soran rneri.ilnek fcl a kovetkez(5 lehetoscgek: a) fjsztondfj-alapftas, amcly kornoly anyagi segftseget jelcntcne a Magyarorszagr61 frott elcrnzcsek, rncdiahfrek szcrzqjenek; b) dfjalapftas, szirnbolikus crtckkel; c) turistautak szervczesc es finanszfrozasa; d) fizetctt (X-jelu) cikk elhelyezcsc a napilapokban; c) a sok j6 tud6sftas jutalma: exk:luzf v rniniszterelnoki interju stb. V an-e ezek kozott olyan, arnelyik esctleg nern cgyeztcthcto c)sszc az cvi bccsi cgyezrnennyel? 296. Az ujsagokh61 ertcstil parizsi allornashclyen, hogy a C.R.I.F. (a franciaorszagi izraelita hitkozsegek konf0deraci6ja) kongresszust tart. Elrncgy a rendezveny szfnhclycre, ahol azt tapasztalja, hogy a szervez61c a terrortarnadas elvi lehetosegere fclkesztilve egy kozisrnert "orz6- vooo" szolgalatot biztak rncg a bcleptetessel. A ceg rnagncskaput, a csornagokat atvilagft6 alagutat telepftctt es a biztonsagi szernelyzet rnegrnotozza azokat, akikncl a gcp sfpol. Mivel a bclcpcs rcndbcn folyik, a francia rendorsegnek csak cgy egyenruhas tiszthclycttesc Iathat6 az ilycn cclu rendezvcnyeket befogad6 nagy eptilet foldszintjen. Hajland6-e on alavetni rnagat az ilyen tfpusu ellenorzcsek valarnel yikenek?

9 On, mint parizsi allomashelyu diplomata az egyik szomszcd orszagbeli kollegajat es feleseget vacsorara hfvja lakasara. Hazafele aut6zva 13.tja, hogy a lakasahoz vezeto utcakban peldatlan rend6ri keszenlet van, a kavehazban es elotte pedig lepni is alig lehet a kisportolt, kopaszra nyfrt bameszkod6kt61. Az elozo napon hallott hfrre visszagondolva vilagossa va.iik, hogy ezek szerint a kavchazzal szembeni Henry Dunant K6rhazban kezclik George Habbas pelcsztfn gcrillavczert, a.kit tobb orszagban is az un. terrorista listara tettek. On befordulna a lakasahoz vezeto kis utcaba, amelyet aluminium akada.iyok:k:al zart el a rohamrendorseg es athaladast ker, mire a rend eber ore igazolvanyt ker. A francia allam altal kiallitott diplomata-igazolvanyba azonban a lakdmet nem vezetik be. Mit tesz ebben az esetben? Mi lesz a vacsoraval es mit tesz annak erdekeben, hogy vendcgci atjussanak a szuron? 298. A Playboy-hoz es a Penthouse-hoz hasonlfthat6 Lui c. francia ferfimagazin "Keleti lanyok a francia piacon" efmmel adott ki egy szamot a 90-es cvek elejen. Ebben a szokasos bea.ilitasokban voltak akt- illetve pornokepek a holgyekr61, mcgncvezve azt az intezmcnyt, amelyik a kozvctitestik:k:cl foglakozik. E fclsorolasban a lcngycl kulturalis intczet es a magyar kulturalis intezet is szerepelt s tudnival6, hogy mindketto a konzulatussal azonos epiiletben van elhelyezve, elen az igazgat6 diplomatabeosztast visclo szemely. A lengyel nagykovct arra kerte a magyar es csehszlovak nagykovetet, hogy indftsanak sajt6pert a lap ellen. A kozos fellepest tobb szempontb61 is elonyosnek tartotta volna, de f6leg szimbolikus ertelemben, az egyeztctett lepesek demonstratasara. Teny, hogy jelentos szamu telefonhf vas erkezett a lanyok tigyeben a kulturalis intezetekbe es emiatt a konzulatus es az intczet telefonkozpontja gyakorlatilag nem tudott mffkodni. On javasolta-e volna a fellepest? N.B.: a kulturalis intczeteknek termeszctesen semmi koztik sem volt a lap altal allitott tevekenyseghcz Diplomaciai rendszamu gepkocsi tilosban parkol. Felhelyezheto-e kerckbilincs? 300. Diplomaeiai rendszamu gepkocsi tilosban parkol es raadasul a forgalmat komolyan akadalyozza. Elszallithat6-e a gepkocsi? 301. A parizsi kovetscgen cgyik diplomata kollegaja azzal a kcressel ment a konzulhoz, hogy segitsen rajta. Gepkocsijat elszfillftottak, rnivel tilosban parkolt es a varosszeli mcg6rzo teleprol csak jelentos osszeg fizetese elleneben adtak ki, amelyr61 szamlat is kapott. A megorzes cs elszalhtas egy kozhasznu tarsasag feladata, s emberei rendorsegi intezkedesre sietnek a helyszinrc. On mil tanacsolt volna? 302. Diplomatakent kihelyezesre kertilt es nem tudta clkcrtilni, hogy a nagykovetseg fogadasan ne fogyasszon kisebb mcnnyisegu alkoholt. Mivcl masnap koran rcggel sztiksege van gcpkocsijara, bcszall es azzal indul hazafele. Harom sarok:k:al odebb a rendorok cgymas utan atlitjak le az erkezo gepkocsikat es alkoholszondaba ftijatnak a vezet6"'kkcl. Az on kocsijahoz is kozelft a jaror: rnit fog tenni? 303. Diplomatakent kihelyezesre kcriilt es nem tudta elkertilni, hogy egy masik nagykc>vetseg fogadasan nc fogyasszon kiscbb mennyiscgu alkoholt. Mivel masnap koran rcggel sztiksege van gepkocsijara, besza.il cs azzal indul hazafele. Harom sarok:k:al odcbb fatalis vcletlenkent beleszalad az on aut6jaba egy masik gepkocsi. A hclyszinelo rcndorok alkoholszondaba ftijatnak a vezet6k:k:cl. Az on kocsijahoz is kozclft a jaror: mit fog tcnni? 304. A nagykovetsegen az cgyik diplomatastatuszu kollegajanak feleseget felvcszik a vezct6- titkamo mclle cs titkarnoi munkat vcgcz. Milyen mcntcsscgi kateg6riaba tartozik a holgy? Az alapvet6en szakacskent foglakoztatott S. ur felescge a sajt6attaset segfti ki munkajaban: o milycn mentesscget Clvez? Kes6bb egy diplomatastatuszu holggyel is megerositik a sajt6irodat, aki eppen most ment ferjhcz s ferjc a fogad6 a.ilam polgara. Az urra haramlanak-e mentessegek?

10 A parizsi magyar konzulatus tulajdonkeppen a magyar nagykovetscg konzuli oszta.iya, az ott dolgoz6 konzul es helyettese diplomata rangban van. Az 1961-es diplomaciai kapcsolatokr61 vagy az evi konzuli kapcsolatokr61 sz6l6 egyezmenyt kell alkalmaznunk a szemelyekrc illetvc a nagykovetsegt61 fizikailag is killon a.j.16, a varos masik kcrtiletcben talalhat6 cptilctre? 306. A Parizsi Magyar Intezct clen all6 igazgat6 diplomatarangot kap. (tanacsos). A PMI a nagykovetseg konzuli osztalyaval kozosen lakja a rue Bonaparte-on talalhat6 eptiletet s abban talalhato az igazgat6 rezidcnciaja is. Van-e diplomaciai mcntesscge az igazgatonak, a PMI-nck illetve a rezidencianak? 307. Az OECD-vel fenntartott kapcsolatokat korabban a parizsi magyar nagykovetseg kercskedelmi szekci6janak 2. embere, Balogh Laszlo apolta, akinek diplomata rangja volt. Milyen mcntessegeket elvezctt ekkor? Amikor Magyarorszagot felvettck az OECD-bc, kineveztek nagykovette cs rovidcscn felallt az OECD-melletti magyar misszi6. A nagykovetnek es misszi6janak mentesscgere milyen ncmzetkozi jogi szaba.iyok az iranyadoak? 308. Az Europa Tanacs melle akkreditalt magyar misszi6 statuszara, kivaltsagaira es mentessegeire rnilyen szaba.iyok az iranyadoak? 309. Az Europa Tanl'ics mclle akkreditalt osztrcik misszio elso bcosztottja latja el a konzuli funkciokat is Elzasz-Lotharingiaban. Kiva.Itsagaira es mentcssegcire milyen szaba.iyok iranyad6ak? 310. A NATO mehe akkreditalt alland6 magyar misszi6 statuszanak meghatarozasakor mcnnyire veheto figyelembc az Eur6pai Unio melle akkreditalt misszio statusza illetvc azoke, amclycket az Europa Tanacs, a Nyugat-Eur6pai Uni6, az UNESCO mcllctt a.j.lftottunk fcl? 311. Az Eur6pai Unionak allando nagykovctsege van Budapesten. Az cptiletnck es az ott dolgozo diplomataknak milyen mentcssegtik van, rnilyen szabalyok az iranyad6ak? 312. Parizsban Quebec-nek, a Palcsztin Felszabaditasi Szcrvezetnck is van, sot Nelson Mandela mcgvalasztasaig a killonbozo del-afrikai bantusztanoknak is volt erdckkepvisclete. Minck alapjan donti cl egy allam, hogy szamukra engedelyczi-e az erdekkepviscletek megnyftasi jogat cs az eptiletek illctve a munkatarsak statuszara milyen szabalyok lehetnek iranyadok? 313. A "sivatagi vihar" fedonevti akcio, azaz Kuvait felszabaditasa az iraki agresszi6 al61 szeles korff ncmzetkozi reszvctellel zajlott, idcerve cgy magyar katonai orvoscsoport jelenletct is. A hadmuvelctck megindulasa elott a francia biztonsagi szcrvek ertesitcttek a koalicio nagykovctscgcit, hogy a francia allam maga is megerosfti a ktilkepviseletek vedelmct, de 6"k maguk is tegyenek meg mindent, hogy csokkentsek a terrorista tamadasok esclyet: milycn intczmenyes cgytittmukodcsscl lehet szavatolni a terrorizmus ellcni vcdelmet es a diplomaciai mentessegeket? 314. Tcrjedelmcs borftckot kap a nagykovetseg, amclyben X 6rnak az "Haut Consulat pour l'europe" (Eur6pai FOkonzulatus) elnevezesu NGO letrehozasara iranyul6 tervei vannak. A mellekelt dokumentumok javarcszt a tobbi nagykovctsegtol kapott udvarias va.iaszlevelek, amelyek jelzik, hogy a ktildemcnyt megkaptcik, az otletet figyelemre melt6nak tartjcik es hivatalos uton tovabbftottak. A diplomata talalkoz6t ajanl fel az illetonek, aki be is jon a nagykovetscgre cs a beszelgetes legfontosabb credmenye annak tudatosulasa, hogy az illeto joszandeku, artalmatlan elmebeteg, aki grafomankent gyartja leveleinek tomegct. Ennek kapesan mertilt fel a kcrdcst, mi tennenk akk:or, ha egyszer fegyvcres elmchaborodott jutna be a kovctsegrc?

11 Ttintctest jclcntett be az egyik harcos fcminista szovetseg a parizsi fr nagykovct rezidenciaja elott, ahol az abortuszt elutasft6 fr jogi szabalyozas ellen-tiltakoztak. On szerint Franciaorszag, mint fogad6 allam mit tett ebben az esetben? 316. Egyes nagykovetsegeinken vannak "lehallgatasbiztos"-nak mondott helyisegck. (Fortelmes kis konstrukci6k!) A fogad6 allam kovet-e el jogsertest egyebkent azzal, ha a nagykovetsegi tclefonokat lehallgatja illetvc a rejtjelezett tizeneteket rogzfti, hogy szamft6gepes programja alapjan megfejtse? Amennyiben ncm diplomaciai poggyaszkent erkezik egy ktildemeny, hanem kozonseges levelpostai ktildemenykent, ugy annak tartalma ellenorizhet6-e? 317. A diplomaciai futar a reptiloteren a magneskapun ktildi at a csomagot. A biztonsagi szolgalat jclzi, hogy igenyt tartanak a kinyitasra. Hogyan rcagal? Amennyiben ugy dont, hogy nem nyitja ki, a szolgalat mit tehet? 318. Pierre Joxe francia vedelmi minisztcr reszt vett Szavai Janos nagykovet altal adott cbcden. A minisztert testorei elkfsertek az eptiletig, majd az eptilet elott varakoztak. Kozben hatalmas vihar tart ki cs a testorok gepkocsijukba menektiltek. A kovetseg diplomatai felajanlottak az eptilet vendegszeretet a testoroknek is, akik azonban a naluk levo fegyverek miatt ezt koszonettel bar, de nem fogadtak el. Arra is hivatkoztak, hogy utasitasuk van arra, hogy nagykovetsegi eptiletekbe semmilyen kortilmenyek kozott se lepjenek be. A diplomaciai jog szempontjab61 ertelmezze az esetet! 319. Parizsi allomashelyu diplomatank gyermektelen amerikai nagybacsija meghalt cs rea hagyta ertekes rivierai nyara16jat, amely azonban ktilonbozo hagyateki terhckkel, haszonelvczcti joggal cs magaval a hagyateki illetekkel terhclt. A masodik hazassag fiatal ozvegye raadasul megtamadja a vegrendcletet, mivel aihtasa szerint a vegrendelet lcgutols6 valtozatanak megfrasat megel6z6 es koveto hetekben f erje mar nem volt tcljesen beszamfthat6. Diplomatank oromet az clhuz6d6 per kilatasai es koltsegci arnyaljak: perelheto-c azonban a francia bfr6sag elott? 320. Diplomatakent On sem adja fel kutat6i munkajat, mivel feltett szandeka hazaterese utan Ph.D. disszertaci6t keszfteni - j61 johet az meg a kes6obiekben... Tudomanyos publikaci6i koztil az egyiket a f ogad6 allamban mu'koo6 egyetemi kozpont felkeresere keszfti el s azt is tudomasara hozzak, hogy egy alapfvanyi tamogatas alapjan honorariumot is tudnak fizetni. Elfogadhatja-e a honorariumot? Amennyiben az igen mellett dont, ugy jovcdelemad6c161cget lehet-c ebb61 lcvonni vagy sem? Fog-e ad6bevallast tenni a fogad6 allamban vagy sem? 321. Gcpkocsijat eladja, mivel kihelyezcser61 hazakesztil es clotte ujat akar venni. A vevo nem sokkal kes6ob jelentkezik es kellekszavatossagi igenyt emlft, amit perre is hajland6 vinni. Az On diplomaciai mentessege vonatkozik-e erre az esetre vagy sem? 322. A nagykovetseg adminisztrativ-technikai szemelyzete azzal pr6ba.ija anyagi helyzetet javitani, hogy szereny javadalmazasab61 a tozsden reszvenyekct vasarol es azokat pr6balja adni-venni. A reszvenyek kivaltasa eseten a ktilonbozo forrasad6kat le lehet-e vonni? A tozsdezes osszeegyeztetheto-e statuszukkal? 323. Az egyik nagykovetsegtink clso beosztottjanak vclc Clo nagykoru gyermeke munkat vallal az egyik nemzetkozi szallftmanyozasi cegnel. Utkozik-e a diplomaciai jog szabalyaiba a fiatalember munkaber fojeben torteno munkavallalasa illetve milyen jogi kovetkezmenyekkel jar? 324. A nagykovetseg konzuli osztalyanak vezctoje felajanlja a diplomatak hazastarsainak es nagykoru gyermekeiknek, hogy vegezzenek konzuli kisegfto munkat (iratel6'keszftes, okmanykitoltis ellenorzese es segftsegnyujtas ahhoz, vizumpecseteles stb.) azon ido alatt, amfg a

12 - 35 konzulatus adminisztratfv szemclyzete szabadsagat tolti. A munka anyagi honoralas fejeben tortcnik. Milyen statust elveznek e kiscgfto, ideiglencs munkatarsak? 325. Kotelezhcto-e diplomata a szemctszallltasi, kemcnyseprcsi stb. dfjak mcgfizetcscre a berclt lakasert? 326. Amennyiben a diplomata nem fizeti ki az altala lakott lakas berleti dfjat illctve a telefon- es gazszamlat, hitclezoi mit tehctnek vele szcmbcn? 327. A Parizsi Magyar Intezetben talalhat6 az diplomata statuszti igazgat6 rezidenciaja. (Ogyanebben az cptiletbcn m1ikodik a nagykovctscg konzuli osztalya. Az eptiletbcn masnak tulajdona, berlemenye nines.) A parizsi lakasokat bizonyos ingatlanad6 terheli: a nagykovctseg szerctne megtakarftani czt a kifizetcst s arra hivatkozik, hogy az igazgat6i rczidcncia a PMI hclyisegenek minostil s ckkcnt ad6mentcs katcg6riaba tartozik. Mi a velemcnye err61 az ervclcsr61? Az illctve az cvi bccsi egyezmenyck vonatkoznak-e az adott csetre? Van-c vagy lchet-e meg olyan nemzetkozi jogi norma, ami iranyad6? 328. Fesztiltte valt a viszony a nagykovetscgtink cptiletevel erintkero masik cptilet legfclso emeletenck tulajdonosaval, rnivel az illeto parabolaantcnnat szereltctett fel a tctore cs ekozbcn a szercjo a nagykovetsegi epiilet tetocscrepeire is lepctt, raadasul egy ottani hajlathoz kivanta rt5gzftcni az antenna merevftojet. A kovetseg ott lak6 segedszemelyzete a szerelot elzavarta, a tulajdonos viszont azzal fenycgetozik, hogy az fgy keletkezo jclentos tobbletkoltsegek szarntait a kovetscgnek benyujtja. Mi err61 a velcmcnye? 329. A nagykovetscg sajat belso udvaran gepkocsik is parkolnak. A szcmclyzct arra lett figyclmcs, hogy illetektelcn maszkal az udvaron. Fcltart6ztattak, de az illeto kiteptc magat keztikb61, atvetette magat a 2,5 meter magas kcritesen cs elszaladt. Joga lctt volna-e a nagykovctseg szcmclyzctcnck az illetot bczarni, amfg a fogad6 allam szervei meg nem erkeznek? 330. A nagykovetseg sajat bclso udvaran egy fa igcn magasra nott cs agai takarjak a kilatast. A fa againak leftircszelese soran az egyik ag atpattan a kerftesen cs cgy ott parkol6 aut6ra esik s abban kart okoz. Koteles-ca kovctseg a kart megterftcni? Mi tortcnik, ha ett61 clzark6zik? 331. A nagykovctseg homlokzatar61 a gipsz stukk6 cs a pcrem kb. egy meter hosszti reszc levalik es a foldrc zuhan, kart okozva egy ott parkol6 gepkocsinak. Koteles-c a nagykovctseg a kar megterftesere? Mi tortenik, ha ett61 elzark6zik? ban tobb minszki nagykovetseg jegyzcket kap a belarusz ktiltigyrniniszteriumt61, hogy a nagykoveti rezidenciak muk:odeset zaros hataridon bcltil foldrajzilag at kell helyezni, mivel a drozdi koztarsasagi elnoki rczidcncia atepftese, kozmufclujitasa illetve biztonsagi bcrendezesckkel val6 fels7,erclcse az o eptileteiket is erinti. Az erintett nagykovetek ezt az 1961-es becsi egyezmenybe titkozonek tekintik es nem hajland6ak kikoltozni. A bclarusz allarn azzal kf vanja sicttctni a diplomatakat, hogy a vizet es az elektromos aramot kikapcsolja. Az EU tagallamok kozos valaszlepcst terveznek s ennek keretebcn allarnaik a nagykoveteket hazarendelik. Az Egyestilt A llamok beutazasi tilalmat rendel el bizonyos belarusz vezet6kre. Ertelmezzc ezt a lepessorozatot a diplomaciai jog szempontjab6l! Amennyiben a magyar nagykovet rezidenciajat nem erinti az epftkezes illetve a koltozesre sem sz6htottak fel, jogszeru vagy cclszerif-e a tiltakoz6 allamokhoz csatlakozni? Milyen a nemzetkozi gyakorlat ezekbcn az esctekben? 333. Az tin. delszlav habortiban a horvatorszagi Vukovar szornyu pusztftast szenvedett, amikor a jugoszlav nephadsercg es a vele harcol6 szabadcsapatok bcvcttek a varost. A parizsi Jugoszlav Kulturalis Intczet egy kiallftasnak adott helyt cgy evvel kesobb, arnelynek a cime "A horvatok habon:is buncselekmcnyei" volt. AkiaJHtas rnc.gnyitasa a francianrszagi media elftclo kommenta.t:iai

13 36 miatt nagy nyilvanossagot kapott, ktilonoscn azert, mivel alland6sultak elotte a franciaorszagi horvatok ttintctesei, akik tojassal cs festekbombakkal dobaltak. meg az tivegablakokat. A magyar nagykovetseg diplomataja is meg akarta tekintcni a kiallftast, amclyct azonban, mint a hclyszincn kit(fnt egy 6raval azelott bezart.ak, az atrocitasok es a negativ sajt6viss1hang miatt. Az cptilet el6tt azonban igen magas n{ivesu, kopaszra borotvalt szemelyek alldogaltak es szcrbtil provokaltak azokat a jar6kel0ket, akiket horvatnak tckintettek: az osszeftiggcsek a tcsti sertes valamelyik valfajanak hekovetkezescvel fenyegettck. Amcnnyiben CZ bckovetkezctt volna, a fogad6 allam tartozna-e felelosseggel azert, hogy diplomaciai funkci6t vegzo szemelyt bantalmaznak? 334. Milyen esetleges kivaltsagokat, mentessegekct elvez egy ncmzetkozi konfcrcnciara kiutaz6 ktihigyminiszter? Mit elveznck a vcle utaz6 szakertoi delegaci6 tagjai? 335. Antall J6zsef miniszterelnoksege idejcn felcsege maganjcllcgu latogatast tett Franciaorszagban. Az ot ilyen csetben megilleto banasm6d nemzetkozi jogi vagy nemzetkozi udvariassagi szabalyokon alapult? Boross Peter miniszterelnokscge idejcn lepleztck le id. es ifj. Antall J6zsef cmlcktablajat a XVI. kcrtilet egyik tcrcn s az tinnepscgen a volt minisztcrclnok ozvegye is reszt vctt. Vonatkozott-e rca nemzetkozi jogi vagy nemzetkozi udvariassagi szabaly? Antall J6zsefne es Boross Peterne tenylegcs megerkezesc utan ket nappal erkezett meg Boross Peter miniszterelnok hivatalos latogatasra. A miniszterelnok megerkezese valtoztat-e a holgycket megilleto statuson? 336. Orban Viktor miniszterelnok Jacques Chirac francia koztarsasagi clnok meghivasara reszt vesz az 1998-as futballvilagbajnoksag dontojen. Az ot ilyen esetben megilleto banasm6d nemzetkozi jogi vagy ncmzetkozi udvariassagi szabalyokon alapult? Vele egytitt utazott es tekintette mcg a rendezvcnyt 6 eves kisfia is. A gyermekre vonatkozik-e ilycn esetben valamilyen szabaly a nemzetkozi jog vagy a nemzetkozi udvariassag alapjan? 337. Az Orszaggyffles elnoke maga is tobb alkalommal utazik ktilfoldre a parlamenti kapcsolatokat apoland6. Milyen nemzetkozi jogi vagy nemzctkozi udvariassagi szahaly alapjan allapithato meg az ot megillcto status? 338. Az Alkotmanybir6sag 5 tagja reszt vctt Parizsban az Alkotmanybfr6sagok soros konferenciajan. Megilleti-e Oket valamilyen mentesseg vagy kivaltsag? Abb6l a tenybol, hogy a hatalyos magyar szabalyok szerint a diplomata-utlevelre jogosultak az alkotmanybirak, haramlanake kovetkezmcnyek a meglatogatott allarnra? A magyar nagykovet mennyire mllkodjon kozre programjukban? 339. Brtisszel, Parizs es Strasbourg szamos eur6pai rendezvcnynek ad otthont. Vonatkozik-e valamilyen mentesseg az Europa Parlament plcnaris illetve bizottsagi i.ileseire erkezo kcpvisel61cre vagy azokra, akiket a tagallami parlamentek delegaltak az Europa Tanacs Parlamenti Kozgyulescre? 340. Brtisszel, Parizs es Strasbourg szamos eur6pai szervezetnek otthont ad. Vonatkozik-e valamilycn mentesseg az EU melletti belga misszio, illetve a parizsi Nyugat-Eur6pai Uni6, az Unesco es a strasbourgi Europa Tanacs melletti francia misszi6k epi.ileteire es munkatarsaira? 341. Helyszini szemlet hajt vegre a Ncmzetkozi Bfr6sag a bosi vizierom(f vel osszeftiggo per kcretcben. Vonatkozik-e reajuk valamilyen specialis szabaly, rendelkeznek-e kivaltsagokkal es mentessegek.kel? A ket allam kormanya mit tcgycn a nemzetkozi jog, a ncmzetkozi udvariassag es a celszero'.scg elvcit szem clott tartva?

14 r- - i I X allam konzutatust is k:ivan nyitni Magyarorszagon, del-magyarorszagi konzuli kertilettcl. Nczzen utana, hogy X allam tekinteteben az evi be.csi cgyezmcny koti-e Magyarorszagot es van-e hatalyos ketoldahi egyezmenytink, amely iranyad6! 342. Magyarorszag Z urat nevczi ki Romaniaba, a kolozsvari konzulatus elere. Kcrjen szamara jegyzckben cxequaturt! ben Magyarorszag kolozsvari konzulatusanak eptilcterol egy tol6letras szerclokoesival erkez6 szemely leveszi a magyar zaszl6t, a konzul nagy megdobbenesere. Nehany h6nappal kes6ob Romania szegedi konzulatusanak falar61 eltcfnik a hivatalos feliratot hordoz6 reztabla. Mit tchct ilyen csetben a konzuli rnisszi6 vezet6jc altalaban illetve akkor, ha tctteneres tortcnik? Mclyek a fogad6 all am kotelezcttsegei? 344. Az 1963-as bcesi egyezmeny ertelmeben altalaban veve a konzuli eptilet mentessegc mennyiben mas, mint a diplomaciai eptilete? 345. Az evi hecsi egyezmcny crtelmebcn a konzuli tisztvisclo mentcsscge mennyiben mas, mint az cvi becsi cgyezmeny szcrint a diplomatac? ben tortenl, hogy az egyik fejlodo orszag parizsi konzulja gyakorlatilag rabszolgakent hozott magaval egy gyermekkoni lanyt es durva tcsti f enyftesben rcszesftettc rninden apr6bb hibaert. A lany vegiil mcgszokott cs a helyi rendororszobaba menckiilt. Koteles volt-c a rend6rseg kiadni a konzulnak a szerintc "tulajdonat" kepezo lanyt? Az cgyik jogvedo szervezet pedig azzal a keressel fordult az igazsagtigyminiszterhez es a ktiltigyminiszterhez, hogy teljesftsek az ILO-nak a gyermekmunkat tilt6 illetve a rabszolgamunkat tilt6 egyezmenyekb61 illetve az Embcri Jogok Eur6pai Egyezmenyeb61 fakad6 kotelezettsegtiket es emeljenek vadat a konzul cllcn. Hivatkozhat-c ebbcn az csctbcn a konzul sajat statuszara? ben tortcnt, hogy egy masik fejlodo orszag parizsi konzulja nemi eroszakot kovetett el a gycrmekerc vigyaz6 (baby-sitter) lany serelmcre. Lchct-e bunteto cljarast inditani a konzul ellcn? 348. A rcndszcrvaltas egyik velejar6jakcnt a magyar allam fcladta tart6zkodasat az un. tisztcletbeli konzulok intczmenyevcl szemben. Ki lehct tisztelctbcli konzul, milyen jogosftvanyai vannak, elvezc valarnilycn tipusu mentesseget? Jar-e elonyokkel a tiszteletbeli konzul intezmenye? 349. Jegyzckben jelentsc be, hogy Magyarorszag tisztcletbcli konzulnak nevezi ki Y urat Franciaorszagban Colmar varosaba es az azt ovez6 als6-rajnai megyere kiterjedo konzuli kcrtilcttcl. (A ktiltigyrniniszterium az alahbi jogosftvanyokkal bizta meg Y. urat: 1...., 2..., 3...) Kell-e szamara exequaturt kerni? 350. Romania tobb bonni diplomataja kcrtilt fordul6jan gyamiba, hogy csusz6penzert harnis titlevelet adtak illegalis bevandorl6knak illetve olyanoknak, akiket kisebb-nagyobb buncsclekmcnyek rniatt korozott a nemct rcndorseg. Milycn lepest tehet az illet6kke1 szembcn a nemct rendorseg? ben Budapesten az egyik nagykovctseg munkatarsai kertiltek gyanuba, hogy a statuszuk alapjan a diplomaciai csomagk:uldo hru6zatokban vamrnentesen vasarolt alkoholt cs cigarcttat cladtak, s raadasul igen komoly kcreskcdclrni tetclr61 volt sz6. Mit tegyen a Ktiltigyminiszterium, rnivel a V am- es Penztigyorseg Orszagos Parancsnoksaga illctve az APEH vczetese cgyrc energikusabban huzdftja fcllcpesre? 352. Szamos orszagban mu'kodnek olyan zart csomagktildo szolgalatok, amelyck a diplomaciai kepviscletck szamara varnmentcs vasarlast biztositanak. Itt a vammentesscg cgy szemelyre szabott

15 38 kv6tat jclent alkoholban is, dohanyaruban is. (Ezt a kv6tat az egcszsegerc ad6 diplomata egycbkcnt csaladjaval cgytitt sem tudja kimeritcni.) Megtehcti-e a diplomata, hogy a rea jut6 tetelt illetve annak maradekat masnak atadja? 353. Franciaorszagban a diplomatak szamara a Ktiltigyminiszterium illetve a kozlekedesi rendeszet aut6nyilvantartasa fcjcnkent 2 diplomata rendszamot biztosft, feltetelezvc, hogy a felescgnek is van aut6ja. Amennyiben a diplomata tenylegesen csak egy gepkocsival rendelkczik, kovct-c el jogsertest, ha a "fclesleges" rendszamot atengedi olyan szemelynek, aki nem diplomata rangu kiktildott? 354. Franciaorszagban a diplomatak a bcnzinben foglalt ad6k jelentos resze al61 mentestilnek, olyan m6don, hogy a francia ktiltigyminiszterium Shell- es ESSO vasarlasi b6nokat ad el a nagykovetscgeknek, s ott ezeket a nagykovetsegi gepkocsik illetve a diplomata cs az admin. szemelyzet fele tovabbadjak. Amennyiben nem hasznalja fel a nagykovetseg az filtala felvasarolt mennyiseget atadhatja-e a maradek cgy reszet nem diplomaciai kikiildotteknek? A diplomata megteheti-e, hogy nfila lev6 baratainak gepkocsijaiba az 0 benzinjegyeivel vasarolja a benzint? 355. Diplomatanak clcgansabb dolog lenni, mint adminisztratlv-tcchnikai szemelyzetnck s ez a mentessegek-kivaltsagok tekinteteben is jelent komoly elonyt. Ezert logik:us az egyen illetve bizonyos hazon beltili lobbik torekvese arra, hogy minostiljenek at diplomatava, illetve segedszemelyzetboi "admin"-ba. KOtclcs-c a fogad6 fillam tudomasul venni, ha a taviraszt a ktildo fillam kovetsegi attase vagy eppcn III.o. titkar ranggal ruhazza fel, de tovabbra is a taviraszi munka vegzese a feladata? 356. X. Y. admin statusban erkezett ki a nagykovetsegre, de egy cvvel kesobb otthoni egycztctes alapjan atminositettek diplomatastatusba III.o. titkarra s ekkor korvonalaztak azokat a funkci6kat is, amelyeket be kell toltcnie. Koteles-e a fogad6 fillam elfogadni az ilyen statusvfiltast? 357. X. Y. u jonnan eloleptetett diplomata anyagilag most, panzsi kihelyezese alatt szeretne megalapozni otthoni eletet. E eel jegyeben nem kivan bcnzint vasarolni "draga penzcrt" Ncmctorszagban, hancm a franciaorszagi benzinjcgyeiert nemcsak gepkocsija tankjat tolti csurig tele a hataron, hanem harom muanyagkannat is mcgtolt cs behelyczi a csomagtart6ba. A kc.szlckcdes biztonsaganak veszelycztetese dmen felelossegre vonhat6-e illetve diplomata statuszanak eszlelese csctcn mit tehct a francia aut6pfilya rcndorseg? (Franciaorszagban a diplomatak a bcnzinbcn foglalt ad6k jelent6s reszc al61 mentestilnek, olyan mooon, hogy a francia ktiltigyminiszterium Shell- es ESSO vasarlasi b6nokat ad el a nagykovetsegeknek, s ott ezeket a nagykovetsegi gepkocsik illetve a diplomata es az admin szemelyzct felc tovabbadjak.) 358. A nagykovetseg egyik diplomataja otthoni baratai szamara es az o megbfzasukb61 rendszcresen vammentes iparcikket vasar61 a Zart diplomaciai ellat6 hal6zatokban, azokat CD savon athaladva a magyar vamvizsgfilat al61 kivonja majd azokat otthon szamukra eladja. E tranzakci6 sorozat kozbcn sertiltek-e valamely fillam jogi szabalyai? 359. A nagykovetseg egyik diplomataja felfedezi, hogy fogad6 fillamaban a fab61 kesztilt nyaral6 eptiletek ara toredeke a magyarorszaginak s ezert ilyenekct vasar61, azt hazaszaihttatja, elvamoltatja, majd a szabad piacon eladja. Sertilt-e a fogad6 fillam erdeke, esett-e serelem a diplomaciai jog on? 360. A nagykovetseg diplomataja komolyan crdcklodik a mllkincsek irant cs azzal a gondolattal foglalkozik, hogy mukincskereskcdelem tertilcten kellcne megpr6bfilnia a szerencscjet. Fogad6 allamab61 val6 kiutazasaikor egy-egy ikont vagy cgyeb targyat atvisz csomagjaban. Most azonban a

16 39 vamtisztek csomagjainak felnyitasara kerik, amelyben ismet van cgy ertckesebb targy, amclynck a kivitcle csak a mcgfelelo f6nat6sag tanusftvanyaval lehetscges. Mi a teendo? IX. Nemzetkozi jogi felelffsseg 36 l. Magyarazza meg, hogy micrt halad clorc olyan lassan a nemzetkozi jog kodifikaci6ja. V azolja fel, mi az alapja a ncmzetkozi jogi felelossegnek? 362. "Goromboly kozsegben polgarorseg mffkodik. "- olvashatjuk a teleptiles tablajan. Amennyiben a polgarorseg a teleptilcsen mcgall6 X orszag diplomatajanak gepkocsijat a diplomata tiltakozasa e11encrc is atvizsgruja, ez a teny betudhat6-e a magyar allamnak? 363. Egy teleptilesi onkormanyzat dontcse milyen fcltctelek mellett alapozhatja meg a magyar allam felelosseget? 364. Az OrszaggyUlcs ktiltigyi bizottsaga az Alkotmanybfr6sag X tigyben hozott dontcse nyoman attekinti a nemzetkozi szerzodesek vegrehajtasat a magyar jogrendszerben. Kidcrtil, hogy a magyar parlament nem alkotott mcg tabb olyan tarvenyt, amcly pedig az adott nemzctkuzi szcrzodes vegrehajtasahoz sztikseges lcnne. E teny megallapitasa utan az is kidertil, hogy a kormany azonban nem nyujtotta mcg a tarvenyjavaslatot. A nemzctkozi jogi felelosscg szempontjab61 a tarvcnyhoz6 vagy a vegrchajt6 mulasztasa alapjan allapithat6 meg ebben az csetben a felelosscg? 365. A 80-as cvckbcn Guatemala allam nagykovetet magyarorszagi lakasa elott sulyosan megsebcsitette egy merenylo, aki a rendorseg gyamija szerint bosszu aldozatava Jett, mivel nagykoveti kinevezese elott igazsagilgyminiszterkent iranyftotta a harcot a kabft6szcrtermelokereskedo h<il6zatok ellen ban Bulgaria budapcsti nagyki5vetsegen dolgoz6 diplomatajanak holttcstet lakasan f cdcztek fel, a hfrek szerint homoszexualis partncrci allhattak rajta bosszut ban Magyarorszag teherani kereskedelmi kirendeltsegenek diplomatabeosztasu vezetojet es felescget a helyi illew'scgu maganalkalmazott megolte illctve sulyosan megsebcsftettc. Milyen feltctelek mcllett lehct bcszelni esetleg a fogad6 rulam felcloss6gr61 ezekbcn az csetekben? 366. Az Orosz Fodcraci6n beltili CsccsenfOldon a haborus esemenyek utan humanitarius scgftsegct nyujt6 Magyar Okumenikus Szeretetszolgalat ket munkatarsat 1998-ban egy csecsen csoport, akik nem tartoztak a csecsen auton6mia kormanyanak tenyleges kontrollja ala, elrabolta. Betudhat6-e ez a nemzetkozi jogi felelosseg szempontjab61 Oroszorszagnak? 367. Az ENSZ balsikcru szomruiai akci6ja utan tobbek kozott az is kideriilt, hogy az ENSZfellepest fegyveresen elutasft6 "Aidid tabornok" tart6zkodasi helyct kutat6 egyik olasz katonai egyseg katonai kinvallatast alkalmaztak tabb elfogott gerillaval szemhen is. Egy ilyen egyertelmu hadijogsertes Olaszorszag vagy az Egyestilt Nemzetek Szervezetenek felelosseget idezi-e fel? 368. Tobb sulyos kozlckcdesi balesctet is okoztak Taszar kornyekcn illetve Somogy megycben az IFOR-csapatok ktilonbozo gcpkocsijai. A kozlekedcsi balesetek felidezhetnek-e nemzetkozi jogi felelosseget? Ha igcn, ugy a tagrulamoket vagy az IFOR clnevezes alatt megjeleno konglomeratumet? 369. Az Europa Tanacs cmberi jogvcdelmi rendszereben mertilt fel, hogy az un. Eszak-Ciprusi Torok Koztarsasag teriileten tortent emberi jogsertest be lehet-e tudni Torokorszagnak, aki a tertiletet katonai megszallasa alatt tartja? 370. Bosznia-Hercegovina a hagai Nemzetkozi Bfr6sagon pert indftott a genocidium-cgyezmeny megsertese miatt Szerbia ellen azon az alapon, hogy a Karadzsics-fcle rulamalakulat tettei Szerhia i J

17 40 felelosseget ideztek fel. Ertelmezze ezt a problemakort, milyen feltetelekt61 ftigg az ervcles helytfill6 volta? A magyar kormanynak felajanljak, hogy a Biztonsagi Tanacs dontcset mcgval6sit6 allam altal szervczett koalici6 tagjakent vegyen rcszt Y fillamban zaj16 polgarhaboru megfekczcscben. A ktiltigyminisztcr arr61 tajekoztatj a a kormanyt, hogy y allam kormanya tulajdonkeppcn vcsztesre allt, de az ellene harcol6 egysegek ideol6giaja komoly veszelyt jelcnt a szomszedokra. A kormany maga kcrte a fcgyveres tamogatast a koalici6t61. Egyertelmu a hatarozat szovegebol, hogy a Biztonsagi Tanacs a VII. fej ezet alapjan hozta meg a donteset. A ktiltigyi bizottsagot is tajekoztatni akarja a kormany, ott azonban tobb kepviselo vitatja azt, hogy egy ilycn behivas vagy dontes elegendo-e ahhoz, hogy ne lehessen beltigyekbe val6 beavatkozasnak minositeni. Milyen altalanos ervcket hozna On fel? 372. A jogos onvcdclmet milyen formaban ismcri a nemzetkl)zi jog? - tcszi fel a kerdest a ktiltigyi bizottsagban az egyik kepvisclo a ktiltigyminiszternek. Nyujtson neki segitscget! 373. A kockazati felelosseg a nemzetkozi jog mely tertiletein ervenyestil? 374. A ncmzctkozi jog ismeri-c a vagyoni es a ncm vagyoni kar megktilonboztcteset? 375. X.Y. magyar fillampolgarkent latta meg a napvilagot, de Magyarorszagot 1948-ban elhagyta es Franciaorszagban telepcdett le, ahol ut6bb atlampolgarsagot is szerzctt. A 90-es cvckben o is igazoltatta magyar allampolgarsaganak fennfillasat es mcgkapta a magyar utlevelet is. Amcnnyiben egy 3. orszagban erdekeit sulyosan megscrtik, melyik fillamhoz fordulhat diplomaciai vcdelemert? Ez a 3. orszag milyen tcnyez6'kt61 teszi ftiggove a kezdemenyezes elfogadasat? 376. A maastrichti egyezmeny tcnylegesse tette az uni6s polgarsag intezmenyct abban az ertclemben is, hogy az EU-tagfillamok bizonyos feltetelek eseten diplomaciai vedelmet nyujthatnak egy masik EU-tagfillam polgaranak egy nem EU-tagfillamban. A nem EU-tagfillamok kotelesek-e elfogadni egy masik EU-tagallam fellepeset? Amcnnyiben az illeto sztiletese 6ta nem is sajat allamaban 611, hogyan ertelmezhetjtik a "tenylegesscg" szabalyat? 377. Az cgyik magyar nagyvfillalat jelentos reszvenypakcttct szerzctt meg az X. orszagban tcvekenykedo wolframkitcrmelo reszvenytarsasaghan. Szabad vfilasztasok nyoman azonban olyan kormany kertil hatalomra, amelyik eroltetett iltemben fillamositj a a jelentos tizcmeket. Az emlitett nagyvallalat vezerigazgat6ja bcjelentkezik a ktiltigyminisztcrnel, es varhat6an arra kivanja rabeszelni ot, hogy Magyarorszag teljes sulyaval lepjcn fel az o crdekeben es konzuli sot lehetoleg diplomaciai vedelmet nyujtson szamara. Nyujthat-e diplomaciai vedelmet egy allam egy reszvenytarsasagnak illetve a fo reszvenyeseknek? Ha ugy gondolja, hogy igen, ugy milyen feltetelek mellett? 378. Paraguay 1998-ban pert inditott az Egyestilt Allamok ellen a Nemzetkozi Bir6sagon, mivel az egyik tagfillamban elkovetett buncselekmenyeert halalra iteltek egy paraguayi allampolgart. Az elitelt a bonyolult fellebbezesi es kegyelmi eljarasok hosszu idejet a siralomhazban ("death row") tolti el: a paraguayi konzul tigyvedi scgitseget is szeretett volna allampolgaranak adni, ezt azonban megtagadtak tolc. On szerint serelem esett-e a konzuli jogon, ugy ahogyan azt a szokasjog illetve az evi becsi egyezmeny tartalmazza? 379. F. fillam nagykovete bejelentkezik a ktiltigyminisztcrncl, mivel diplomaciai vcdelmet kivan nyujtani allampolgaranak, akit allaspontj a szerint egy hosszadalmas eljaras soran a nemzetkozi jogot sertoen kezeltek. Mikozben a kiiltigyminiszter a talalkoz6ra kesztil, Ont keri meg, nezzen utana, hogy az illeto kimeritette-e.az tin. jogorvoslati f6rumokat. A jelenlegi kozigazgatasi es igazsagszolgaltatasi struktilrat figyelem:be veve ez konktetan milyen f6rumokat jelent?

18 f i r- r I... [ Az cgyik magyar nagyvfillalat mcgkfvanja vasarolni az cgyik kelct-eur6pai privatizaci6 soran Z nyersanyagkitermelo vallalatot. A tcndcr-felt6telek kozott az is szcrepel, hogy a "vasarl6 kotelczi magat, semmilyen koriilmenyek kozott sem fog diplomaciai vedelmet kerni ". Az RT vczerigazgat6ja a ktiltigyminisztcrium ncmzetkozi jogi foosztalyahoz fordul, hogy van-e 6rdemi tartalma 6s kovctkczmenye egy ilyen f eltetel clfogadasanak? x allam jegyzeket ktildott a ktiltigyminiszteriumnak, hogy az cgyik parlamenti partjanak vezew szemelyet a magyar hivatalos szemelyek reszer61 inzultusok ertek Magyarorszagon atutaztaban es ezert clegtetclt ker. Amcnnyiben az fillitas megfelel a val6sagnak, az elcgtetelnek milycn fajtaira lehet gondolni? 382. A magyar kormany fontol6ra veszi egy ujabb tigynck a hagai Nemzctkozi Bfr6sag cl6 vitclet. A kormany tilesere a ktiltigyminiszternek el6terjesztest keszft s abban ki kf van terjeszkedni arra is, hogy a nemzetkozi jogi felelosseg tekinteteben melyek voltak az Alland6 Nemzetkozi Bfr6sag illetve a Nemzetkozi Bir6sag legfontosabb dontesei. On, mint a Nemzetkozi Jogi F6osztaly vezetoje, milyen fteleteket sorolna fel? A parlamenti kepviselok: kozott kozismerten nagy szamban vannak olyanok, akik korabban tigyvedk6nt praktizaltak. A ktiltigyi bizottsag iilesen a kiiliigyminisztcr beszamol arr61, hogy az ENSZ cgisze alatt hol tart a ncmzetkozi jog vetscgck es buntettek kodifikaci6ja. Az cgyik volt tigyvcd azt a kerdest tcszi fel, hogy mennyiben analog ez a ktilonbsegtetel a magyar biintetojog altal ismert vetscgek es buntettek fogalmi korevel? A ktiliigyminisztcr egyik beszedeben ki akar tcrni arra, hogy az cgyen nemzctkozi f6rumok c16tti cgyeni btintctojogi fclclossegenck melyek a hfres "precedcnsei" s melyek azok a forumok, amely elott ezek az eljarasok folytak? X. Vitdk beke,fi rendezese Magyarorszag kapcsolatai fcsztiltte vfiltak S. fillammmal, mivcl megitelesiink szerint S. allam ncm teljesiti szerzodcsckbcn vallalt kotelczcttsegeit. A ktiltigyminisztcrnek clotcrjcsztest kcll keszfteni a kormany szamara, hogy milyen lehetosegeink vannak arra, hogy a vita lenycget valamely ncmzctkozi forum el6 vigyck. Keszftse el szamara az eloterjesztcs tcrvczetet! Vcgye szamitasba azt is, hogy az elozo ktiliigyminiszter hivatali idcjen a Ktiliigyminiszterium alapvct&n tart6zkodott a nemzctkozi vitarcndczcs igcnybevetclctol, mondvan, hogy "a szomszcd fillamokkal val6 barati kapcsolatok az eur6pai intcgraci6 alapkovetelmenyei... " Magyarorszag kapcsolatai fcsztilttc vfiltak S. allammmal, mivel mcgftclestink szerint S. allam nem tcljeslti szerzodesckben vallalt kotelezettscgeit. A ktiliigyminiszternek cloterjesztest kcll kcszitcni a kormany szamara, hogy milyen lchet6s6geink vannak arra, hogy a vita lenyeget valamely nemzetkozi f 6rum ele vigyek. Az eloterjesztes elokeszitese soran vcgye figyelembe, hogy S. allam eleddig ncm lepett be scmmilycn olyan kotelczettscgvallatasi rendszerbe, amcly vitarendczesi f 6rumnak torteno elozctes alavetest frna elo Y allammal ncm sikcrtilt vitankat rcndezni, sot a helyzct inkabb clmcrgcscdik. A nemzctkozi jog altalanos szabfilyait figyelembe vevc milyen elvek vonatkoznak a megoldatlan vitakra? 388. A rcndelkczesrc a116 adatbazisok alapjan illapftsa meg, hogy U. ;illammal fennall6 vitankat milyen nemzctkozi jogi forum ele vihctjtik!,. I

19 X atlammal az... evi... szerzodestink vegrehajtasa tobb ponton elmaradt. Keszftsen egy jegyzektervczetct, amelybcn diplomaciai targyalasokat indftvanyoz... szinten a vitas kerdesck rendczesere! 390. W allammal az... evi..... szerzooestink vegrchajtasa tobb ponton elmaradt. Kcszitsen egy jegyzektcrvezetet, amelyben diplomaciai targyalasokat indftvanyoz... szinten a vitas kerdesek rendezesere z. allam bevonasaval! A hatarokon tul elo magyar kisebbsegek hclyzetc nem megfelclo'en alakult az clmult cvckben. Keszftscn attekintcst arr61, hogy az EBESZ egisze alatt tcvekenykedo "nemzeti kisebbsegek biztosanak" milyen jogosftvanyai vannak, mennyiben tud kozremukodni az erintett allamokkal a vita rendczeseben! 392. Nezzen utana a rendelkezcsre atl6 adatbazisok felhasznalasaval, hogy az EBESZ keretei kozott mil yen intezmenycsftett vitarendezesi f 6rumok atlnak rendelkczcsre, ktilonos tekintettel a kozvetftes intezmenyere! 393. Soroljon fel peldakat a tenymegatlapitas intezmenyenek ncmzetkozi jogi es diplomaciatorteneti alkalmazasara! Nczzen utana annak is, hogy pcldaul milycn hatalyos nemzetkozi egyezmenyek tartalmazzak a tenymegallapftas intezmenyet! 394. Keszftsen attekintest arr6l, hogy az ENSZ kercteben a vitak nem bfr6i tfpusu rendezescnek milyen lchetosegei vannak! 395. Kcszftsen attekintest arr61, hogy az Europa Tanacs kereteben a vitak nem bfr6i tfpusu rcndczesenck milycn lehctosegei leteznck! 396. Keszftsen attekintest arr61, hogy az Eur6pai Biztonsagi es EgytittmUkodesi Szervezet kereteben a vitak nem bfr6i tfpusu rcndezesenck milyen lchetoscgei leteznck! 397. Keszftsen attckintest arr61, hogy az ENSZ fotitkara milyen kozvctftesi vagy j6szolgalati funkci6kat latott el az elmult evekben! 398. K. es B. allam k()zott a mar hosszabb ido 6ta letezo fesztiltsegek sulyos hatarincidensek kirobbanasaval fenyegetnck nagykovetsegcink egybehangz6 jelentesei szerint. A hfreket megerosftik mas orszagokban is, a ktiltigyminiszter pcdig azzal ter haza az cgyik ertekczletrol, hogy az cgyeztctesek credmenyekcnt formalisan Magyarorszag fogja felhf vni a Biztonsagi Tanacs figyelmet a helyzetre. Keszftse el a Biztonsagi Tanacshoz intezendo jegyzek tervezetet! 399. K. cs B. atlam kozott a mar hosszabb ido 6ta letczo fcsztiltsegek sulyos hatarincidcnsek kirobbanasaval fenyegetnek nagykovetsegeink egybehangz6 jelentesci szerint. Az tigy a Biztonsagi Tanacs ele kertilt, azonban a Biztonsagi Tanacs az atland6 tagok korotti osszhang hianya miatt lathat6an nem tud erdemben donteni a teend61c tekinteteben. A ktiltigyminiszter egy sztikkorn nemzetkozi ertekezleten vesz reszt, ahol az el6zetes informaci6 szerint arr61 is sz6 lesz, nem lehetne-e az iigyet a Biztonsagi Tanacs helyett a Kozgyfilesen targyalni. Keszftse el ennek hatteranyagat, tekintettel az ENSZ alapokmanyara cs gyakorlatara! 400. Magyarorszag es Z allam kozott hosszabb ideje rendezetlen az... evi beruhazasvedelmi cgyezmeny vegrchajtasa. MegftClestink szerint olyan politikat folytat az adott orszag, amelyik gazdasagilag mcgkerdojelezhet6en cs erdcmi kartalanftas nelktil atlamosftott tobb olyan bcruhazast, amelyet honosaink hajtottak vegre nehany evvel ezelott. Mivel a ket miniszterelnok legut6bbi talatkoz6jan megatlapodott egy ad hoc vatasztotthfr6sag 1Ctrehozasar61 az adott iigyre, keszftsen

20 J 43 cgy tervczetet. amclyct a Z-bc latogat6 kiiliigyminisztcr magaval vihct, hogy targyalasi eredmenyekent lchetoseg szerint annak alapjan jlii1on letre a testiilet A rcndelkczesere ai16 kiilonbozo adatbazisok es dokumentaci6 alapjan nezzcn utana, hogy Magyarorszag milyen fillamokkal kotott olyan ketoldahi mcgallapodasokat, amelyck a vfilasztottbfr6sag intczmenyet iranyozzak elo az esetlegcs jogvitak rendczcsere! 402. A rendclkezesere all6 ktil0nboz6 adatbazisok es dokumentaci6 alapjan nczzen utana, hogy Magyarorszag milyen olyan tobboldalu megfillapodasokban reszcs te l, amelyck a valasztottbfr6sag intezmcnyet iranyozzak: el6 az csetlegcs jogvitak rcndczesere! 403. Keszftscn attckintcst arr61, hogy a vitak: bckes rcndczeser61 sz evi hagai egyezmeny keretei kozott eloiranyzott valasztottbfr6sagi eljaras igenybevetelenek melyek a feltctelci es a fontosabb cljarasi szabalyai! Keszftsen attekintest arr61, hogy az Eur6pai Bekeltetcsi es V alasztotthfr6sagi Egyezmeny kerctei kozott eloiranyzott vfilasztottbfr6sagi cljaras igenybevetelcnck melyck a feltctclei cs a fontosabh eljarasi szabalyai! 405. Magyarorszag cs Z allam kozotti bcruhazasvooclmi egyczmcny vegrehajtasa kurul tamadt jogvita cldontcsere lctrehlvott valasztottbfr6sag Magyarorszag szcmpontjab61 kcdvczotlentil dontott. A ktiliigyminiszter a kormany szamara kcszitendo s a vfilasztottbfr6sagi dontcst kommenta.16 eloterjeszteseben arra is ki kf van terni, hogy lehetseges-e valamilyen jogorvoslathoz folyamodni. Keszftsen szamara ehhcz hatteranyagot! 406. Magyarorszag cs Z allam kozotti beruhazasvcdelmi egyezmeny vcgrehajtasa koriil tamadt jog vita eldontesere letrehf vott valasztottbfr6sag Magyarorszag szcmpontj ab61 kcdvczocn dontott, a don test awn ban Z allam Iathat6an nem kf vanja vegrehajtani. Mil yen eszkozok kfnalkoznak a valasztotthfr6sagi ftelet vegrehajtasanak kikenyszeritesere? 407. Magyarorszag joghat6sagi elismero nyilatkozatot tett a Nemzetkozi Bfr6sag javara, U allam azonban ncm. Mivel Magyarorszag... kerdesekben U-val fennfill6 jogvitajat a Ncmzetkozi Bfr6sag ele szeretne vinni, a kiiliigyminiszter egy kompromisszum-tervezetet is magaval kivan vinni targyalasaira. Vazolja fel, mclyck cnnek legfontosabb elemci! 408. Kcresse meg a bos-nagymarosi vitat a Nemzetkozi Bfr6sag ele terjeszto kompromisszumot. A kompromisszum kerdcsei mennyiben helycztck kenyszcrpfilyara a Nemzctkozi Bfr6sagot? A rendelkezeserc fill6 adatbazisok es dokumentaci6 alapjan nezzen utana, hogy mely fillamok fogadtak cl a Nemzetkozi Bfr6sag joghat6sagat egyoldalu alavetes rcvcn! 410. A rendclkezcsere fill6 adalbazisok cs dokumentaci6 alapjan nczzen utana, hogy milyen fontosabb sokoldah1 nemzetkozi szerz6dcsek frjak elo a Nemzetkozi Bfr6sag joghat6sagat! L A rendclkezesere ai16 adatbazisok es dokumentaci6 alapjan nezzen utana, hogy mcly olyan sokoldalu nemzctkozi szerzodcsekben reszes ffl Magyarorszag, amclyek elofrjak a Nemzetkozi Bfr6sag joghat6sagat! Magyarorszag S. fillammal a Ncmzetkozi Bfr6sag ele viszi vitajat... kerdcsbcn. A Ktiliigyi Bizottsag iilesen a kepvisel6k szamara reszletcs tajekoztatast kcll adni arr61, hogy a Ncmzetkozi Bir6sag joggyakorlata mcnnyiben tamasztja ala allaspontunkat. Ennek el6keszftese soran meriil fol, hogy arra is ki kell majd terni, a Ncmzetkozi Bfr6sag korabbi tanacsad6 velemenyeiben olvashat6 tezisek illetve az Alland6 Nemz -_Bfr6sag joggyakorlata mennyiben iranyad6?

VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei

VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei 24 VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei 222. Milyen peldak:kal tudja alatamasztani, hogy a Nemzetkozi Bir6sag maga is ervenyesftette az ENSZ ktilonbozo szerveinek aktusait? 223. Magyarazza

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk

1. cikk. 2. cikk. 3. cikk 2004.12.16. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 310/261 7. JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Alkotmány III-434. cikke szerint

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel

Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel KUTATÁS KÖZBEN PAVLOVICS ATTILA GYUROK JÁNOS Kisebbségek érdekképviselet Pécsi regionális tapasztalatok Az Országgyûlés 1993 júniusában közel 100%-os többséggel elfogadta 1 a nemzeti és etnikai kisebbségek

Részletesebben

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója

Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi beszámolója Irányadó jogszabályok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/3/8/2012 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. április 26. Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS. (2005. december 22.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS. (2005. december 22.) 2006.1.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS AZ EU IZRAEL TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2005 HATÁROZATA (2005. december 22.) az euro-mediterrán megállapodásnak

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.8.30. COM(2011) 516 végleges 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány

Nemzeti Jogvédõ Alapítvány Dr. Gaudi-Nagy Tamás ( Magyar Jelen) Döbbenet: Bíróság mondta ki, hogy a délvidékiek ma is magyar állampolgárok, egy 56-os hõsnek viszont börtönben a helye 2008. október 28. Beszélgetés Gaudi-Nagy Tamással,

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének. 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Összehasonlító elemzés A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Főbb megállapítások Az egyes országok jogi szabályozásának különbségei ellenére megállapítható, hogy valamennyi

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

ISMERTETÔ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ISMERTETÔ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Készült a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége kiadásában a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium irányításával mûködô Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Programja keretében meghirdetett Az európai

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000 105/993- /2012. P. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008.

dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE Budapest, 2008. dr.kökényesi József AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET NÉHÁNY KÉRDÉSE A Kormány a közrendet és közbiztonságot, összességében a jogrendet

Részletesebben

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN

AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL A BUDAPEST-FOLYAMAT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN, PRÁGÁBAN, 1997 OKTÓBER 14-ÉN ÉS 15-ÉN TARTOTT MINISZTERI KONFERENCIÁN ELFOGADÁSRA KERÜLT AJÁNLÁSOK Ülésezve Prágában, 1997.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Kisebbségi dosszié: Oslói Ajánlások

Kisebbségi dosszié: Oslói Ajánlások Kisebbségi dosszié: Oslói Ajánlások írta BOZÓKI Antal az Árgus Intézõbizottságának elnöke Adalékok a kisebbségi jogok európai normáinak jobb megismeréséhez A Nemzeti Kisebbségek Nyelvi Jogairól szóló,

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/221 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1295/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) a Kreatív Európa program (2014 2020) létrehozásáról és az 1718/2006/EK,

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. (Részlet)

DOKUMENTUMOK. (Részlet) DOKUMENTUMOK Preambulum SZERZÕDÉS az európai alkotmány létrehozásáról * (Részlet) ÕFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ÕFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNÕJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG

Részletesebben

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A 321-5262; Fax: 321-5405 E-mail: info@liganet.hu J a v a s l a t o k a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Egységes árupiac A belső piac és nemzetközi dimenziója A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv Magyarázó útmutató Rev 1.7 Dátum:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ, az ENSZ és különösen

A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ, az ENSZ és különösen Gabriel Toggenburg EGY KÉNYES KAPCSOLATRENDSZER: AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A KISEBBSÉGI JOGOK Tényezõ-e a kisebbségvédelem az európai integrációs folyamatban? A z olyan nemzetközi szervezetek, mint az EBESZ,

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok

A Cserepes Sori Piac Kft. által üzemeltetett vásárok és a piacok Cserepes Sori Piac Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 2. Nyilvántartó Cégbíróság : Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám : 06-09-000020 Telefonszám : 62/420-394 E-mail : info@cserepessoripiac.hu Honlap:

Részletesebben

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz.

Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett konzultációs anyagukhoz. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete B u d a p e s t Tisztelt Felügyelet! Az alábbiakban kifejtem hozzászólásomat a biztosítási kárrendezési gyakorlat lehetséges ügyfélszempontú javításáról közzétett

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Tartalomjegyzék Jogszabályfigyelő... 3 Jogértelmezés és jogalkalmazás... 5 Kötelező elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal, perkapu... 5 Keresetlevél elektronikus benyújtása közigazgatási és birtokvédelmi

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2013. december 2-án, hétfőn, 10 óra 45 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság!

Alkotmánybíróság. a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján. Tárgy: alkotmányjogi panasz. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alkotmánybíróság a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság útján Tárgy: alkotmányjogi panasz Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírott Vincze Krisztián ( ) meghatalmazott jogi képviselőm (dr. Hüttl Tivadar

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

Szám: 29000/105/1270/11/2010. RP. rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105/1270/11/2010. RP. rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl

amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl 8401-4 J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2012. április 27-én (péntek) 10.00 órakor tartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Dr. Szentgyörgyi

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8

ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8 ATLASZ GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) GTÜSZ 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/8 GÉP-ÜZEMSZÜNETI BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (MJK: GTÜSZ 001-2015) I). A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem

2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem 2015/11/08 17:47 1/15 Fogyasztóvédelem < Áruismeret Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem célterületei Az áruk és szolgáltatások biztonságának megteremtése A kereskedelmi gyakorlat harmonizációja A jelenlegi

Részletesebben

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014.

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Éves JlentésÉ FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 2 2 Statisztikai tájékoztatás... 3 3 Cash Control akciósorozat...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június

VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június VÉGELSZÁMOLÁS, ADÓVÁLTOZÁSOK, KOCKÁZATI KÉRDŐÍV, PDF-BEN VALÓ SZÁMLÁZÁS ÉS TÉTELES ÁFA 2012. június Konzultáns: Ruszin Zsolt könyvvizsgáló, adószakértő AZ ELŐADÁSOK TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓJA Végelszámolás

Részletesebben

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások

Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások BIZTONSÁGPOLITIKA 3 Az EU terrorizmusellenes politikája A legfontosabb eredmények és a jövõbeni kihívások Ez évben lett öt éves az Európai Unió terrorizmusellenes stratégiája. Az EU Bizottsága 2010 júliusában

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

Az ún. státustörvényrõl 1

Az ún. státustörvényrõl 1 UDVARVÖLGYI ZSOLT Az ún. státustörvényrõl 1 A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 1999. novemberi ülésének egyhangúlag elfogadott zárónyilatkozatában fogalmazódott meg az az igény, hogy a kormány vizsgálja

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Végszavazás a telekom-csomagról: garantált internethozzáférés Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.2. COM(2015) 84 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményének a büntető

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben