VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei"

Átírás

1 24 VI. NemzetkOzi szervezetekjogalanyisdgdnak egyes kerdesei 222. Milyen peldak:kal tudja alatamasztani, hogy a Nemzetkozi Bir6sag maga is ervenyesftette az ENSZ ktilonbozo szerveinek aktusait? 223. Magyarazza meg, hogy egy nemzetkozi szervezet alapokmanya (elnevezeset61 fliggetlentil is), mint nemzetkozi szerzodes, mennyiben ter el a nemzetkozi szerzodesek tulnyom6 t0bbseget61? Melyek azok a sajatossagok, amelyek altalaban jellemzik az un. alapokmanyokat? 224. Miben kiilonbozik altalaban a nemzetkozi szervezetekben a tagok, a tarsult tagok es a megfigyelok statusza? 225. Ktilligyminiszterenek foldrajzilag kozel es6 orszagbeli kollegaja hosszasan panaszolja, hogy nem engedik, hogy allama X nemzetkozi szervezetbe tagfelveteli kerelmet nyujtson be. Azt fejtegeti, hogy az "allamok egyenjogusaganak sulyos serelme", hogy eleve elzarjak: el6le a lehetoseget A ktilligyminiszter nem kfvan az tigy politikumaval foglalkozni s szeretne olyan nemzetkozi jogi ervet felhozni, amivel a felvetesre egyertelmo:en tud reagalni. Mit tanacsol? 226. Ktiltigyminisztere szamara attekintest kell keszitenie, hogy a klilonbozo nernzetkozi szervezetekben melyek a leggyakoribb felveteli kriteriumok. Emlitsen peldak:at is! 227. Miutan ujabb fontosnak tekintett nemzetkozi szervezetbe nyertlink felvetelt, hazafele a reptil6gepen azon mereng a kiilligyminiszter, hogy az alapokmany miert nem tartalmaz kilepesi klauzulat s egyaltalan orokos tagsagot szereztlink-e vagy kilephettink, ha varakozasaink ncm teljcslilnek vagy ha esetleg az anyagi teherviseles nem all aranyban a tagsagi elonyokkel. Pusztan az aitalanos nemzetkozi jogi szabalyok alapjan mi a megoldas? 228. Emlitsen peldat arra, hogy allamot nemzetkozi szervezetb61 kizartak, tagsagat felfliggesztettek vagy egyeb hasonl6 szankci6val fenyegettek! 229. "Az ENSZ, mint a nemzetkozi jog alanya" c. konfereneian a magyar kiilligyminiszternek is fel kell sz6lalnia. Mivel legut6bbi stockholmi latogatasan mely benyomast tettek ra az uralkod6haz tagjai, azt a feladatot adja Onnek, hogy a Bernadotte-Ugyrc visszamutatva keszitse el beszedenek vazlatat Magyarorszag es szomszcdainak rendszeresse valt targyalasain felmertil, hogy a hatarrendcszeti kerdesekben az egytittmtik:odest oly m6don is fokozzak, hogy nemzetkozi szervezet hoznak letre ennek erdekeben. Mivel tavirati uton egyik nagykovetseglink azt is jelentette, hogy partnerlink reszletes lervezettel fog erkezni, a ktiltigyminiszter szeretne, ha a magyar delegaci6 elozetesen reszletesen attekintene annak a kerdeset is, hogy a nemzetkozi szervezetek eseteben milyen megoldasokkal szoktak biztositani a koltsegvetesi fedezetet s milyen ervekkel tamaszthat6 ala az, hogy a szervezet penztigyileg is elvezzen bizonyos auton6miat a tagallamokkal szemben Ut6da-e az ENSZ a Nernzetek Szovetsegenek? Van-e (volt-e) bizonyos kontinuitas a kct szervezet kozott? 232. A magyar parlament ktiltigyi vitanapjara kesztilve a kiilugyminiszter kiilon fejezetet kfvan szentelni az ENSZ keretei kozott a bekefenntartasban megval6sult egytittmu'kodesre. A kabinet egyik munkatarsa mar keszitett egy tervezetet, de a kiiltigyminiszter ezzel nines igazan megelegedve.,. mivel az a hataskori kerdesek koreben kisse homalyos volt. Az ENSZ foosztaly

2 ... - I r: r: r= 25 vezet(5jc azzal az utasftassal adta tovabb Onnek a tervezete hogy "az un. beleertett felhatalrnazas el vet" figyelernbc veve dolgozza at azt anyagot. Mire. utal ez a fogalorn? 233. A Ncrnzetkozi Bfr6sag rnely fteleteit vagy tanacsad6 velernenyeit lehet kapesolni az ENSZ un. bcleertett felhatalrnazasainak pontosf tasahoz? 234. Milyen konkret esetekben igazgatott az ENSZ kisebb-nagyobb foldrajzi egysegeket? 235. Az ENSZ es tisztscgviseloinek kapcsolatrendszerc alapjan a szervezct milyen jogokat gyakorol tisztsegviseloi javara es erdekeben az allarnokkal szernben? 236. Az cur6pai cgyiittrnu1codes ktilonoozo konferenciain fclrncriilt, hogy a tcrrorizrnus cllcni hare illctvc a hatarrendeszct es a biztonsag kerdeseben az egyiittrnu1codcst oly rn6don is fokozzak, hogy nernzetkozi szervczet hoznak letrc ennek crdekcben. Mivel tavirati uton tobb nagykovctscgtink azt is jelentette, hogy partnereink rcszlctes tervezcttel fognak erkezni, a ktiliigyrninisztcr szeretne, ha a rnagyar dclegaei6 clozctesen reszlctescn attckintenc annak a kcrdcset is, hogy a ncrnzetkozi szervczctck esctebcn rnilycn megoldasokkal szoktak biztositani a korrnanykozi vagy eppen a ncrnkorrnanykozi rcszvetelt, rnilycn csetekben szoktak zartabb koru szervcket letesitcni. s ezeknck rnilyen viswnyuk lehet a plcnaris szervckkel? A donteshozatal kapcsan rnilyen crvek sz6lhatnak az egyhangusag, a rninosftett tobbscg es az cgyszeru tobbseg mellett? Milycn fobb mcgoldasokat szoktak alkalmazni a rninosftett tobbscgre? 237. Az egyik rncgyci rcndorkapitanysagr61 felhfvjak a Ktiltigyrniniszteriurnot, hogy segftscgtikct kerte X. Y., aki magat az "ENSZ tigynokcnek" rnondja, de rnindossze szokvanyos allarni utlevel van nfila. Nern ertik ot s fclvilagosftast kemck a kiiltigyrniniszteriurn ENSZ foosztalyat61, hogy CZ egyaltalan lchetsegcs-c? 238. A ktiliigyrninisztcriurnot is rncgkcrik, hogy rnukodjon kozre a hatarrendcszcti szcrvck tisztikaranak evi rcndes tovabbkepzesen. Onre szignaijak-ki afcladatot, hogy rovidcn vazolja, az un. "ncrnzetk<.)zi iigyn(ikok" jogi statuszanak rnelyek a fontesabb jellemzoi Az eur6pai egytittrnukodes ktilonbozo konfcrenciain fclrncriilt, hogy a komyczctvedelcrn kerdeseben az cgyiittmllkodcst oly rn6don is fokozzak,. ho nernzctkozi szervczet hoznak letre ennck erdekebcn. Mivcl tavirati uton tobb nagykovetscgiink azt is jelentette, hogy partnereink reszletes tervezettel fog erkezni, a ktiliigyrniniszter szeretne, ha a rnagyar delegaci6 elozetesen rcszlctescn attekintcne annak a kerdeset is, hogy a ncrnzctkozi szervezctek cseteben rnilyen megoldasokkal szoktak biztositani a ktilonbozo erdekkepviscletek valarnilyen forrnajli rcszvctelct. (A miniszter ugyanis arra szarrut, hogy a kornyezetvedclcmben aktfv NGO-k cs nernzeti zold mozgalrnak tagsagi vagy legalabbis reszveteli igenytiket fogjak bejelenteni.) 240. A Ktiliigyminisztert61 az Orszaggyfilcs cln()ke azt kcri, hogy egy rnunkatarsat adja kolcson, aki az Interparlamcntaris Uni6 rnagyar tagozatat fogja scgftcni s ernellctt azokat a kepviscloket, akik a kiilonbozo nemzctkozi parlarncntszeru testtiletek rnunkajaban vcsznck rcszt. Erre a feladatara kesztilve tckintse at, hogy melyek a fontosabb nernzetkozi parlarnentek, ezeknek rnilycn sulyuk van, osszetcteltik hogy alakul.

3 26 VII. Maganszemelyek es jogi szemelyek a nemzetkozi jogban 241. A ktiltigyminisztcr elfogadta azt a felkerest, hogy nyit6 cl6adast tartson "Az egyen a nemzetkozi jogban" c. nemzetkozi konferencian. Keszftsc el cnnek a beszoonek a vazlatat! 242. Magyarorszagra latogat a volt Jugoszlaviaban elkovetctt habon'.is es cmbcriseg elleni buncselekmenyek tigyeben hagai Nemzetkozi Torvenyszek fotigyesze. Mivel a ktiltigyminiszter is fogadni fogja, arra keri Ont, tekintse at, hogy melyek az egyennck a ncmzetkozi jogban crvenyestil6 biinteto jogi felelossegenek fontosabb szabalyai Az ENSZ reformjai kozott komolyan foglalkoznak azzal, hogy hozzanak letre a szervezet egiszc alatt egy alland6 nemzetkozi btinteto torvenyszeket. A targyalasra egy magyar tarcakozi delegaci6 is kiutazik s ennek munkaertekezleten kell Onnek referalnia arr61, hogy mely tertileteken ervenyestil az egyen nemzctkozi jogi biintcto jogi felelossege Az ORFK tigyelctcse ker azonnal tajekoztatast a Ktiliigyminiszteriumt61, mivcl a del-alfoldi Z. kisvaros rend6rjar6re feltart6ztatott cgy szemelyt, aki "ugy t(inik, rajta van a hagai Ncmzetkozi Torvenyszck korozesi listajan." Az a kerdese, hogy mi a tcend6 ebben az esetben Az igazsagtigyminiszter nemetorszagi Iatogatasa soran reszt vesz "A Niirnbergi Torvenyszek - 6t evtized tavlatab61" c. konferencian. c)nt jeloltek ki arra, hogy keszftsen szamara egy gyors attekintest a problemakorr61, kitekintve azokra a pontok.ra is, amelyekct problematikus volta miatt az ujabb nemzetkozi torvenyszekek mas megoldasokat alkalmaznak Az igazsagtigyminiszter genfi latogatasa soran fel kfvan sz6lalni "Az emberi jogok egykor es ma" c. konfcrencian. Ont jeloltek ki arra. hogy keszftsen szamara eloadasvazlatot arr61, hogy a 90- es evek rendszcrvaltasa nyoman hogyan valtozott meg Magyarorszag emberi jogi doktrfnaja Az igazsagligyminiszter genfi latogatasa soran fel kfvan sz61alni "Az univerzalizmus es regionalizmus az emberi jogokban" c. konfercncian. bnt jeloltek ki arra, hogy keszftsen szamara vazlatot arr6l, hogy a ktilonbozo nem:.r..ctki5zi szcrvci..etek milyen intezmenyekkel cs aspektusokkal foglalkoznak, melyek a f6bb ncmzetkozi egyezmenyek A ktiltigyminiszter Strasbourgba kesztil: arra kcri, roviden foglalja osszc, hogy az Embcri Jogok Eur6pai Egyezmenyenek intezmenyi reformja (a 1 l. jcgyz6'konyv) tulajdonkeppcn milyen valtozast hoz a korabbi intczmenyi mechanizmusban A ktiliigyminiszter Gentbe kesztil es az ENSZ-szervek vezetoivel val6 konzultaci6ja soran az emberi jogi tapasztalataink is sz6ba fognak kcrtilni. Arra kcri, roviden foglalja ossze, hogyan mtrkodik a Polgari cs Politikai Jogok Nemzetkozi Egyezsegokmanyanak kontrollmechanizmusa A miniszterelnok a hatarokon tuli magyarok vezetoivel fog talalkozni. E talalkoz6 hatteranyaganak el6keszftcse soran Onre az a feladat harul, hogy foglalja ossze, hogyan illeszkedik a kisebbsegvedelemben az univerzalis, a regionalis es a bilateralis nemzetkozi megkozelftes A miniszterelnok a hatarokon tuli magyarok vezetoivel fog talalkozni. A talalkoz6n a magyar szcrvezeteknek az un. kisebbsegi auton6mia iranti igenye es az ahhoz nyujtand6 magyarorszagi segftseg ismct es ktilonos hangsullyal fog felvetodni, E talalkoz6 hatteranyaganak e16'keszftese soran Onre az a feladat harul, hogy foglalja ossze, a pozitf v nemzetkozi jog ad-e fog6dz6kat az auton6miahoz?

4 A kiiltigyminisztcr parizsi latogatasa soran adott vacsorara meghf vjak Robert Badinter szenatort is. A nagykovet megemhti, hogy czt azert tartotta fontosnak, mivcl az illeto az un. "Eur6pai Konfercncia Jugoszlavia bekcjeert melletti valasztottbfr6sagban" cmlekczctcscn fontos szerepct jatszott. Micrt volt fontos cnnek a tcsttiletnek a mukodese a kisebbsegvcddem szempontjab61? 253. A Ktiltigyminisztert61 a Mcncktiltiigyi F6oiztossag budapesti irodajanak vezctojc ker talalkoz6t. A talrukoz6ra kcsztilve tekintse at, hogy melyek a menektiltjog legfontosabb szabalyai "Allamosftas cs beruhazasvcdelem" cimmel konfcrenciat rendcznck abban a fejlett, nyugateur6pai orszagban, ahova diplomatakent kihelyeztek. A nagykovet Ont ktildi el es a szervez6k jelzik, hogy nagyon szeretnek, ha a diplomatak roviden osszefoglalnak orszaguk allaspontjat ebben a kerdesben. On mit fog mondani? Amennyiben ugyanezt a konferenciat egy "fejlodo orszagban" rendezik, milyen elemeket celszeni hangsulyozni? 255. A miniszterelnok fogadja az egyik lcgismertebb multinacionalis konszcrn vezctojct, aki jelzi, hogy tobbszorosere bovftenek magyarorszagi befektetcseiket, amennyiben m6d nyflik arra, hogy az esetlegcs kesobbi vitak rendezesi f 6rumakent egy vruasztottbfr6sagot jcloljcnck ki. A miniszterclnok erre azonnal nem tud valaszolni cs megcgyeznek, hogy az cbcd utan visszaternek a kerdesre. Melyck a vonatkoz6 ncmzctkozi szabalyok es milycn a nemzctkozi gyakorlat ezcn a teren? Az uj beltigyminisztert azzal a kercssel kereste meg az orszagos rendorfokapitany, hogy j6 lenne cgycrtelmuvc tenni apparatusa szarnara, hogyan viselkedjcnek, milycn magatartast tanusftsanak a kiilonbozo nem-kormanykozi nemzetkozi szervezctek munk:atarsaival szcmben. A beliigyminiszter a ktiliigyminiszterium kozremuk.odeset is keri es Ont jelolik ki, hogy vegyen reszt egy konzultaci6n ahol Onnek azt a kerdest teszik fel, hogy a nemzetkozi jog tartalmaz-e altalanos szabalyokat a NGO-kr61 es a ktiltigyminiszterium szerint melyek a legfontosabb NGO-k? VIII. Diplomaciaijog = 257. Milyen szcrepet jatszik a ktiltigyminiszterium a nemzetkozi kapcsolatokban? Mi a ktili.igyminiszterium belso fclepftesenck logikaja? Mclyek azok a miniszteriumok cs f61iat6sagok, amelyck valamilyen formaban kozrem(fkodnek a ktili.igyck intezcsebcn'? 258. Sorolja fel, hogy melyek az Alland6 Nemzetkozi Bfr6sagnak illetve a Ncmzctkozi Bfr6sagnak azok az fteletei vagy tanacsad6 velemenyei, amelyek a diplomaciai jog tekinteteben relevansak! 259. G. orszag ktiltigyminiszteriuma azzal a javaslattal fordul a magyar ktiltigyminiszteriumhoz, hogy a ket orszag letcsftsen egymassal diplomaciai kapcsolatot. Milyen megfontolasokat kell szem elott tartani a dontcs mcghozatalakor? 260. H. orszag ktiliigyminiszteriuma rossz neven veszi, hogy a magyar tomegtajekoztatas rendszeresen beszarnol a nemregiben bekovetkezett puces nyoman kitort zavargasokr6l es a nagy szarnu aldozatr61, akik paramilitaris fegyveres erok rcndcsinal6 akci6i utan maradtak a videki tcleptilesekcn. Serclmezi azt is, hogy a magyar kormany a "sajt6 szabadsagara" hivatkozva nem kfvanja megakadalyozni, hogy a kommentarok "fundamentalistakent" aposztrofaljak az orszag uj vczetoit. Ezert crtcsfti a magyar kliltigyminiszteriumot, hogy budapesti nagykovetseget bezarja es diplomatait hazarendeli. Egy ilyen dontesnek milyen kovetkezmcnyci vannak, mire j6, ha fclkesztil a magyar ki.iltigyminiszterium?

5 A magyar ktiltigyminiszteriumhoz jegyzcket juttat el B. allam nagykovetscge, amclybcn "agrcment"-t kernck X.Y. szamara, akit a kormany a magyarorszagi nagykovetseg vezctescvcl kivan megbfzni, mivel clodje megbizatasa rovidesen lejar. Milyen tcnyez6ket kell figyclembc venni az agrement kerelem elbfralasakor? 262. Fogalmazzon mcg egy jegyzeket, amclybcn agrement-t ker dr W.Z. szamara, akit a magyar kormany bccsi nagykovetsegtink vezetcscvel szeretne megbfzni! 263. A ktiltigyminiszterium belso elomencteli es palyazati rendszerc alapjan cvben parizsi nagykovetsegilnkre F.K. urat 1.o. tanacsosi cimmel gazdasagpolitikai elemz6 funkci6k vegzesere es H.O. kisasszonyt 2. osztalyu titkari dmmel a sajt6titkari feladatokkal kivanjuk kihclyezni. Fogalmazzon meg egy jegyzektervezctct, amelybcn az illet6ket bcjelenti. F.K. urral egytitt utazik felesegc es 3 kiskoru gyermekc, H.O. mcg hajadon Jegyzekbcn ertesfti u. orszag ktiltigyminiszteriuma ottani nagykovetsegilnket, hogy a budapesti nagykovetsegre F.K. urat kfvanja kinevczni elso titkarnak es szamara diplomatavizumot ker. A rutinellenorzcs soran jclzik a ncmzctbiztonsagi kerdesekkcl foglalkoz6 szcrvek, hogy az illcto a veltink szoros politikai szovetsegben all6 allamban "diplomata statuszaval osszc ncm ftiggo" tevekenyseget vegzctt, ezert kiutasitottak. es a tovabbiakban nem kf vanatos szcmelynek tekintik. On, mint aki a protokollosztalyon dolgozik, milyen megoldast javasol? 265. Jcgyzekben ertesfti x allam ktiltigyminiszteriuma nagykovctsegtinkct, hogy budapesti nagykovetsegcnek vezeteserc Y-t szcmeltc, aki Ausztriaban, Csehorszagban es Szlovak.iaban egyszcrre kepviseli hazajat. Milyen tenyezoket figyelembe veve dontstink arr61, hogy az illeto agrcment-t kapjon-e? 266. A penztigyminiszter a kormany tilesen elotcrjeszti koltsegvetestervezetct, amelybcn drasztikus elvonasokat iktatott be a ktiltigyminiszteriumot illeto fcjezetbe. Javaslatai kozott szcrepcl az is, hogy minel tobb orszagba kcllene ugyanazt a nagykovetet akkreditaltatni, hiszen fgy jelcntos megtakarftast lehet elerni. A ktilligyminiszter szamara keszftsen attekintest arr61, hogy milyen elonyci, hatranyai, akadalyai csetleg kizar6 okai lehctnck egyes allamokban az ilyen megoldasnak? Az agrement intczmenye szempontjab61 ennek milyen jelentosege lchet? 267. Sorolja fel, hogy az agrement megtagadasanak melyek a leggyakoribb okai! 268. A ktiltigyminiszter a sajt6b61 crtestil arr61, hogy Z. orszag magyarorszagi nagykovetsegenek vczetesere W. urat fogjak. neveztek ki, aki rovidesen elfoglalja allomashclyet. Mivel Magyarorszag es Z. kowtt a viszony jelenleg ncm tekinthet6 harmonikusnak, a miniszterelnok szangvinikus termeszctet figyelembe veve a ktiltigyminiszter azzal szamol, a kormany tilescn komolyan sz6ba kertil az, hogy hogyan reagaljunk erre az ujabb ttiskere. Milyen valaszok lehetsegesck? 269. A kormany dontese alapjan G. ur ncm kap agremcnh es err61 jegyzekben ertesftik F orszag ktiltigyminisztcriumat, nagykovetsegen kereszttil. Arra hivatkozva, hogy a megtagad6 jegyzek nem tartalmaz indoklast, a G. urat jel016 F allam meltatlankodik es indokolatlannak es sertonek minosfti az elutasftast. Kovettilnk-e cl hibat az indoklast mellozescvcl? Kotclesek vagyunk-e ezck utan az indoklast reszletcsen megadni? 270. A kormany dontese alapjan J. ur ncm kap agrement-t es errol ertesftik Z orszag ktiltigyminiszteriumat. Az egyik vezcto napilapban azonban rovid hfr jelenik meg errol, celozva arra is, hogy az illetonek az orszag elleni korabbi hirszerz6i tevekenysege jelenti az okot. (Ez cgycbkent mcgfelel a val6sagnak.) Z orszag nagykovete tiltakoz6 jcgyzeket nyujt at a ktiltigyminiszteriumban, amelyben megdobbcneset fejezi ki az indiszkreci6 miatt. Celszeru-e valamilyen lepest tenni ebben az ilgyben?

6 A-ban mukodo nagykovetscglink vezetoje kozismcrten kituno munkat vcgcz, azonban csaladjara nem marad ideje. A nagykovctet figyelmeztetik, hogy egyetemi hallgat6 fia olyan barati korrel tart kapcsolatot, amcly szclsoscges politikai nezetekct kcpvisel cs az adott orszagon bcltil politikailag nem szalonkepes. On milyen lepest tamicsol cs mi Wrtenjcn abban az esetben, ha a fi(i nem h jland6 szakitani a tarsasaggal sot dacb61 maga is reszt vesz bizonyos demonstraci6kban? 272. X.Y. nagykovet felesege ugy donwtt, hogy a fogad6 allamban vasarolt nehany komolyabb vagyontargyat kiviszi az orszagb61 s expo1t cf men visszaigenyli az AF A-t. Ugyanazon vagyontarggyal azonban nehany 6ra mulva visszater, a j6 szimatli vamtisztnek azonban feltunik e manover s "tetten en s" Wrtcnik. On szerint kihat-e ez a teny a nagykovet tovabbi sorsara? 273. A BRFK majd tole ftlggetlentll a tovarosi onkormanyzat jelzi a Ktiltlgyminiszteriumnak, hogy a feleve hazankba crkezctt c. kovctsegi clso titkar az "cjszaka csaszarakcnt" a sebcssegkorlatozasi es cgycb alapvcto kozlckcdesi szabafyokat sorozatosan figyclmcn kivtil hagyja, az igazoltat6 rendorokkcl kihlv6an, sertoen viselkcdik, a parkol6jegy ki nem tetclc miatt elhclyezctt bfrsagcsekkeket nem fizette be sot a be nem fizetett osszeg immar a hatszamjegyu. Indokoltnak tarte valamilyen lepest? 274. A kozlekedesi rcndorseg jarorc mcgaflast parancsol diplomatarcndszamu gcpkocsinak. A rendor tiszteleg es sz61: "Jogosftvanyt, igazolvanyt es forgalmi cngedclyt kcrek!" A diplomatanak mi a teendoje ebben az esetben? 275. A (magyar) kc)zlekedcsi rendorseg jarorc mega.ilast parancsol az ausztriai diplomatarcndszamu gcpkocsinak, amelybcn a tulajdonos H. afrikai orszag nagykovete ill. A rendor tiszteleg cs sz61: "Jogosftvanyt, igazolvanyt es forgalmi engedelyt kerek!" Majd kozli, hogy scbcsscgtullcpcs miatt bfrsag fizetesere kcll felsz6lftania. Helyesen jart-e el Nagy 26 Janos fowrzsormester? 276. A magyar ktililgyminiszter teli szabadsagat az osztrak Alpok cgyik tidtil6bclyen kfvanja eltoltcni. Odafele aut6zva figyelmetlensegboi a zar6vonalon tlil fcjczi be az elozest, azonban az ezt eszlclo aut6pa.iya-rcndorscg orkocsija mega.ilasra sz6htja fol es bfrsagolni akar. A rendor lepcse iltkozik-e ncmzetkozi jogi szabatyba? 277. Az Eur6pai Uni6val folytatott targyaiasokon fclmertll, hogy Magyarorszag tulajdonkcppen miert a.ilft ki diplomata-utlcvelct azoknak, akiknek vajmi keves koztlk van a diplomaciahoz? A kormanytagokon, allamtitkarokon es a.ilamtitkar-hclycttesckcn tulmenoen parlamcnti kcpvisel6k, alkotmanybfr6k, bizonyos kisebbsegi onkormanyzati vezet6k, partelnokok stb crintettek. Az illeto altal felmutatott diplomata utlevcl alapjan mcgkovetelheto-c valarnilyen specialis elbanas? 278. Magyarorszagi nyari szabadsagar61 franciaorszagi atlomashclyerc visszatero diplomatank Nemctorszagban es Ausztriaban jogosult-e valamilyen statuszra? 279. Magyarorszagi szabadsagar61 svajci a.ilomashelyere diplomatank any6saval egytitt tcr vissza. Jogosult-e diplomatank Ausztriciban valamilyen spccia.iis elbanasra? Jogosult-e a vclc cgytitt utaz6 roman atlampolgarsagu any6sa valamilycn statuszra? Kotclezheto-c bizonyos napi valutamcnnyiseg felmutatasara? 280. Keszftscn jegyzeket, amclybcn idopontot ker az ujonnan erkezett nagykovct szamara, hogy az atlamfonel megbfz6 lcvelet atadja. Milyen dokumentumokat kcll illetvc celszeni csatolni ehhcz? 281. Sorolja fel, hogy melyek a diplomaciai kcpvisclct funkci6i! 282. On, mint kihclyczett diplomata a.ilomashelyen barati kapcsolatba kcrtil Y. minisztcr kozeli tanacsad6javal, akivcl folytatott seikb61 "jelcntomu.nkajaban" felhasznalhat6 adatokhoz

7 30 jut. Valamilycn "figyelmesseggel" szcretne kifejezesrc juttatni elismereset es a kapcsolat fontossagat: kb. milycn ertekff ajandek lehet osszeegyeztetheto az evi becsi egyezmeny betiljcvel es szellemevel? 283. On, mint kihelyezett diplomata atlomashelyen szamos ertekes informaci6hoz jut hozza, amelyet "jelentomunkajaban" felhasznal. W ur, aki sokszor segftett onnck, jelzi, hogy U. ur szfvesen ny6.jtana szakertoi scgitseget a kepviseletnek, bizonyos anyagi ellcnszolgfiltatas elleneben: a munka a vfilasztasokra kesziilo partok programjainak elemzeseben illetve a kiild6 orszag fele iranyul6 politika alakftasat illeto elkcpzelesek osszcfoglalasaban all. v an-e akadfilya egy ilyen jellcga kapcsolatnak? 284. Alkalmazhatja-c a nagykovetseg filland6 statuszban a fogad6 allam polgarat es atalanydfjas megbfzaskcnt foglalkoztathat-e iigyvooet a fogad6 allamban? 285. On a fogad6 orszag kiiliigyminiszteriumaban beszelget az egyik referenssel es a beszelgetes saran mindketten dossziet tesznek az asztalra es azokb61 veszik elo kiilonbozo abraikat, terkepeiket amelyek a konkret megbeszeles segedanyagai. A talfilkoz6 utan nem sokkal izgatottan tclefonal kollegaja, hogy velctleniil nem csuszott-c at az on dossziejaba az (5 egyik, mas temaban kesziilt aktaja. On atnezi az omin6zus dossziet s val6ban benne van az illetonek egy kiiliigyminiszteriumi aktaja. Mit tesz ekkor, lemasolja-e vagy egyeb formaban hasznosftja-e a dokumentumot, visszaadjae vagy tagadja-e le stb. Az 1961-es becsi egyezmeny szempontjab61 min6sfthet6-e a cselekmeny? 286. A fogad6 orszagban, amelybe kihelyeztek, kiilonboz6 nemzctkozi bfr6sagok makodnek, alland6ak es ad hoc bfr6sagok is. ()n reszben hivatalb61 is erdeklodik egy adott iigy kimenetele irant es a dontes megsziiletese utan a lehcto leghamarabb meg akarja szerezni a dokumentum egy peldanyat. Milyen lehetosegei vannak erre, ha Magyarorszag nem is resztvevo fel az emlitett eljarasban? 287. A kanadai magyar nagykovet szokvanyos szovegu taviratot intczett Finta Imrehez, a kanadai magyar emigraci6 egyik tagjahoz, annak 80. sziiletesnapjara, meltatva az illeto az emigraci6s magyarsag korcben vcgzett tevekenyscget. Az illeto a szegedi gett6 parancsnoka volt 1944-ben cs a habom utan ellene nepbfr6sagi eljaras is folyt, amelyben elmarasztaltak. A 80-as masodik felebcn amerikai foldon folyt elotte biintetoeljaras, ckkor azonban a bizonyfthat6sag a vad filtal felhozott vadpontok tobb elcmeben ncm volt kielegfto. Az iidvozlo nyilatkozat fenymasolata azonban nyilvanossagra kcriilt tobb lapban es novckv6 felhaborodast eredmenyczett. A nagykovct crroi a tortenetroi nem tudott, mivel 6 scm szerct a tortenclemmcl foglalkozni. Ha nem is vitatta alafrasat, azt gyakorlatilag ugy adta mcg, hogy a nagy kovetsegi sz8mf t6gcp protokollprogramja filtal jelzett sziiletesnapi iidvozletek sorozatban a beosztott diplomata filtal elkeszftett levelet frta ala, egyiitt az aznapon esedekes tobbi tucattal. Mit tegyen a nagykovet, rnivcl a felhaborodas egyre no? Kozben Finta Imre azt a ttisket is elhclyezi az egyik lapban, hogy 6 a nagykovct kiiltigyrniniszterevel is hosszabban beszelgctett mar egy fogadason, arninek fenykepes nyoma is van. Mi a teendo? 288. A fogad6 orszagban a valasztasok B part gyozelmct hoztak, aki C parttal koalfci6ra lep. Ebben a ciklusban rnilyen melysegu kapcsolatokat apolhat a nagykovetscg D, E es F partokkal, akik a parlamentben ellenzekben vannak? G, H, I, J, K partok ismet nem jutottak be a parlamcntbe es most L part is kiesett: vannak-e iranyad6 szabalyok a parlamenten kfviili partokkal val6 kapcsolattartasra? H part ortodox kommunista, I part trockista, J partr61 viszont az van benne a koztudatban, hogy igen kozel all egy olyan szervezethez, amely tcrrorista akci6kat alkalmaz. K part vczetoinek xenof6b nczetei kozismertek, ugyanakkor valaszt6i bazisa komoly es szamos helyi onkormanyzatban kepviseloi is vannak sot nehany polgarmestri szeket is elnyert mar. Melyik part iranyaba milyen magatartast tanacsol?

8 Fogad6 allarnaban P part egy tcri.iletnck a szornszedos allarnhoz val6 csatolasaert kuzd. legalis politikai m6dszerckkel. A nagykovetet meghfvjak P part evi rendes partkongresszusara: elmenjen-e vagy ktildjon-e rnaga helyett beosztott diplornatat? 290. Pogad6 allarnaban rncghf vjlik a nagykovetct Q korrnanyz6 part evi rendcs partkongrcsszusara. A szervezok szeretnck, ha nchany sz6ban rneltatna a ket orszag kozotti kapcsolatokat. Elcgct tesz-e a felkeresnek? 291. Fogad6 allarnaban rneghfvjak a nagykovctet a k<jzelg6 valasztasok esclycse, R cllcnzeki part evi rcndes partkongrcsszusara. A szcrvez61c szeretnck, ha nehany sz6ban rneltatna a kct orszag kozotti kapcsolatokat. Elegct tcsz-c a felkeresnck? 292. A fogad6 allarnban a nagykovet rendszerescn reszt vesz az ellenzek vezcto partjanak rnunkaertekezletcin, ahol a part holdudvara, szakcrt6i cs szirnpatizansai vitatnak rncg orszagos fontossagu kerdcsekct. A diplornaciai jog szernpontjab61 talat-e kifogasolhat6 elernct cbbcn? 293. A B. allarnot jclcnlcg korrnanyz6 partkoalfci6 uralrna alatt jclentosen visszaestck politikai cs gazdasagi kapcsolataink. Ez a fogad6 allarnban is kornoly problernat jelent es az egyik part kifejczcttcn a kapcsolatok javftasanak prograrnjaval indul ezen a valasztason. Ennek a partnak a vczctoje rncgkercsi a nagykovetct es hosszu tekcrvenyes bcvczcto utan cljut addig, hogy bizonyos anyagi tarnogatas j61 jonne a partnak. Ha kozvctlentil tudnank egy bizonyos penztigyi atutalast adni, annal jobb, de 61c a termcszetbeni tarnogatast is szivesen fogadjak peldaul a nagykovetseg hazi nyorndajanak hasznalatat, amelyert bizonyos cllenerteket fizetncnek is, arnennyiben az ingycnesscg nern rnegoldhat6. A nagykovet "rnasutas taviratban" jelenti az elhangzottakat es utasftast ker. On mit tanacsol? 294. X-t, F. orszag korabbi politikai vezctojet puccsal buktattak rncg es ezcrt elrncncktilt az orszagb61 es a tavoli G-ben cl. Megbfzottja felkercsi G-bcli nagykovetsegtinket cs a korrnannyal apolt barati kapcsolatokra hivatkozva arra keri a nagykovctct, hogy jelentse a korrnanynak, igcn hatas lenne, ha rn6d nyflna arra, hogy F orszagbcli barataival cenzurazatlan kapcsolatba lephctne. Tulajdonkeppen arra gondol, hogy 6 a lcvclcit atadna a rnagyar kovetsegnck, aki a rnaga csatornain cljuttatja F-bc s ott baratai bernennek ertc az ottani rnagyar nagykovetsegrc. A visszaut hasonl6 lcnne. Ernlitest tesz arr61 is, hogy Magyarorszag rnasodik vilaghaborus ncrnct rncgszallasa saran 6k ugyanezt a "szfvcssegct" tcttck rneg az akkori rnagyar crnigrans politikusok szarnara. Mit tanacsol? 295. A nagykovetscg ugy iteli rncg, hogy az orszag sajt6visszhangja sokat esett es az uj sajt6attasenak offenzfvabb sajt6politikat kellcne folytatnia. Ennek kidolgozasa soran rneri.ilnek fcl a kovetkez(5 lehetoscgek: a) fjsztondfj-alapftas, amcly kornoly anyagi segftseget jelcntcne a Magyarorszagr61 frott elcrnzcsek, rncdiahfrek szcrzqjenek; b) dfjalapftas, szirnbolikus crtckkel; c) turistautak szervczesc es finanszfrozasa; d) fizetctt (X-jelu) cikk elhelyezcsc a napilapokban; c) a sok j6 tud6sftas jutalma: exk:luzf v rniniszterelnoki interju stb. V an-e ezek kozott olyan, arnelyik esctleg nern cgyeztcthcto c)sszc az cvi bccsi cgyezrnennyel? 296. Az ujsagokh61 ertcstil parizsi allornashclyen, hogy a C.R.I.F. (a franciaorszagi izraelita hitkozsegek konf0deraci6ja) kongresszust tart. Elrncgy a rendezveny szfnhclycre, ahol azt tapasztalja, hogy a szervez61c a terrortarnadas elvi lehetosegere fclkesztilve egy kozisrnert "orz6- vooo" szolgalatot biztak rncg a bcleptetessel. A ceg rnagncskaput, a csornagokat atvilagft6 alagutat telepftctt es a biztonsagi szernelyzet rnegrnotozza azokat, akikncl a gcp sfpol. Mivel a bclcpcs rcndbcn folyik, a francia rendorsegnek csak cgy egyenruhas tiszthclycttesc Iathat6 az ilycn cclu rendezvcnyeket befogad6 nagy eptilet foldszintjen. Hajland6-e on alavetni rnagat az ilyen tfpusu ellenorzcsek valarnel yikenek?

9 On, mint parizsi allomashelyu diplomata az egyik szomszcd orszagbeli kollegajat es feleseget vacsorara hfvja lakasara. Hazafele aut6zva 13.tja, hogy a lakasahoz vezeto utcakban peldatlan rend6ri keszenlet van, a kavehazban es elotte pedig lepni is alig lehet a kisportolt, kopaszra nyfrt bameszkod6kt61. Az elozo napon hallott hfrre visszagondolva vilagossa va.iik, hogy ezek szerint a kavchazzal szembeni Henry Dunant K6rhazban kezclik George Habbas pelcsztfn gcrillavczert, a.kit tobb orszagban is az un. terrorista listara tettek. On befordulna a lakasahoz vezeto kis utcaba, amelyet aluminium akada.iyok:k:al zart el a rohamrendorseg es athaladast ker, mire a rend eber ore igazolvanyt ker. A francia allam altal kiallitott diplomata-igazolvanyba azonban a lakdmet nem vezetik be. Mit tesz ebben az esetben? Mi lesz a vacsoraval es mit tesz annak erdekeben, hogy vendcgci atjussanak a szuron? 298. A Playboy-hoz es a Penthouse-hoz hasonlfthat6 Lui c. francia ferfimagazin "Keleti lanyok a francia piacon" efmmel adott ki egy szamot a 90-es cvek elejen. Ebben a szokasos bea.ilitasokban voltak akt- illetve pornokepek a holgyekr61, mcgncvezve azt az intezmcnyt, amelyik a kozvctitestik:k:cl foglakozik. E fclsorolasban a lcngycl kulturalis intczet es a magyar kulturalis intezet is szerepelt s tudnival6, hogy mindketto a konzulatussal azonos epiiletben van elhelyezve, elen az igazgat6 diplomatabeosztast visclo szemely. A lengyel nagykovct arra kerte a magyar es csehszlovak nagykovetet, hogy indftsanak sajt6pert a lap ellen. A kozos fellepest tobb szempontb61 is elonyosnek tartotta volna, de f6leg szimbolikus ertelemben, az egyeztctett lepesek demonstratasara. Teny, hogy jelentos szamu telefonhf vas erkezett a lanyok tigyeben a kulturalis intezetekbe es emiatt a konzulatus es az intczet telefonkozpontja gyakorlatilag nem tudott mffkodni. On javasolta-e volna a fellepest? N.B.: a kulturalis intczeteknek termeszctesen semmi koztik sem volt a lap altal allitott tevekenyseghcz Diplomaciai rendszamu gepkocsi tilosban parkol. Felhelyezheto-e kerckbilincs? 300. Diplomaeiai rendszamu gepkocsi tilosban parkol es raadasul a forgalmat komolyan akadalyozza. Elszallithat6-e a gepkocsi? 301. A parizsi kovetscgen cgyik diplomata kollegaja azzal a kcressel ment a konzulhoz, hogy segitsen rajta. Gepkocsijat elszfillftottak, rnivel tilosban parkolt es a varosszeli mcg6rzo teleprol csak jelentos osszeg fizetese elleneben adtak ki, amelyr61 szamlat is kapott. A megorzes cs elszalhtas egy kozhasznu tarsasag feladata, s emberei rendorsegi intezkedesre sietnek a helyszinrc. On mil tanacsolt volna? 302. Diplomatakent kihelyezesre kertilt es nem tudta clkcrtilni, hogy a nagykovetseg fogadasan ne fogyasszon kisebb mcnnyisegu alkoholt. Mivcl masnap koran rcggel sztiksege van gcpkocsijara, bcszall es azzal indul hazafele. Harom sarok:k:al odebb a rendorok cgymas utan atlitjak le az erkezo gepkocsikat es alkoholszondaba ftijatnak a vezet6"'kkcl. Az on kocsijahoz is kozelft a jaror: rnit fog tenni? 303. Diplomatakent kihelyezesre kcriilt es nem tudta elkertilni, hogy egy masik nagykc>vetseg fogadasan nc fogyasszon kiscbb mennyiscgu alkoholt. Mivel masnap koran rcggel sztiksege van gepkocsijara, besza.il cs azzal indul hazafele. Harom sarok:k:al odcbb fatalis vcletlenkent beleszalad az on aut6jaba egy masik gepkocsi. A hclyszinelo rcndorok alkoholszondaba ftijatnak a vezet6k:k:cl. Az on kocsijahoz is kozclft a jaror: mit fog tcnni? 304. A nagykovetsegen az cgyik diplomatastatuszu kollegajanak feleseget felvcszik a vezct6- titkamo mclle cs titkarnoi munkat vcgcz. Milyen mcntcsscgi kateg6riaba tartozik a holgy? Az alapvet6en szakacskent foglakoztatott S. ur felescge a sajt6attaset segfti ki munkajaban: o milycn mentesscget Clvez? Kes6bb egy diplomatastatuszu holggyel is megerositik a sajt6irodat, aki eppen most ment ferjhcz s ferjc a fogad6 a.ilam polgara. Az urra haramlanak-e mentessegek?

DIPLOMÁCIAI ETIKETT ÉS PROTOKOLL DIPLOMÁCIA RÉSZ

DIPLOMÁCIAI ETIKETT ÉS PROTOKOLL DIPLOMÁCIA RÉSZ DIPLOMÁCIAI ETIKETT ÉS PROTOKOLL DIPLOMÁCIA RÉSZ 1. Fogalmak: Diplomácia, Diplomata, Konzulátus, Konzul Diplomácia [fr]:államok közötti pol ügyek intézése, ennek szabályai és módszerei összefüggésben ezzel

Részletesebben

STRATEGIAI FUZETEK - 3. Raffay Emo. -Romania. Romania nemzetisegi politikaja 1920-ig

STRATEGIAI FUZETEK - 3. Raffay Emo. -Romania. Romania nemzetisegi politikaja 1920-ig STRATEGIAI FUZETEK - 3. Raffay Emo -Romania Romania nemzetisegi politikaja 1920-ig Az elmult j6 szaz ev alatt Romaniar61 megjelent roman es nyugat-eur6pai irasokb61 egy tenyez6 elemzese mindig hianyzott.

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát.

A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A PDF fájlok elektronikusan kereshetőek. A dokumentum használatával elfogadom az Europeana felhasználói szabályzatát. A Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról IX. évfolyam 1-2. szám 2003.

Részletesebben

Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában*

Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában* Kovács Péter Kisebbségvédelem az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában* 1. Az elsõ négy évtized visszafogottsága A jogállamisághoz ragaszkodó államok kohéziójának erõsítésére Winston Churchill

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

TANULMÂNYOK ADALEKOK

TANULMÂNYOK ADALEKOK T,oRTE,NELMI TANULMÂNYOK 8 ADALEKOK....~ 31 43 SZILAGYSAGI FALU ZSIDOSAGANAK LELEKSzAMA 1880-BAN Egy tanulmanyb61 mely a Magyar-Zsid6 Szemle I. es II. evfolyamaban, 1884-ben es 1885-ben jelent meg, megtudjuk,

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-4/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 2/2014. (!1.28.)

Részletesebben

M O Z G A L M I É R T E S Í T

M O Z G A L M I É R T E S Í T Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége M O Z G A L M I É R T E S Í T Ő 2015. JÚLIUS Írta és szerkesztette: Gábor Imola T a r t a l o m j e gy z é k Beszámoló a 2015. július 13-i elnökségi

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

BELGIUM, DÁNIA ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG PROTOKOLLÁRIS ÖSSZEHASONLÍTÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ URALKODÓ CSALÁD SZEREPÉRE

BELGIUM, DÁNIA ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG PROTOKOLLÁRIS ÖSSZEHASONLÍTÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ URALKODÓ CSALÁD SZEREPÉRE Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BELGIUM, DÁNIA ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG PROTOKOLLÁRIS ÖSSZEHASONLÍTÁSA, KÜLÖNÖS

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/32-2/2014. NEB-12/2014. sz. ülés (NEB-12/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2014. november 26-án, szerdán, 11 óra 03 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: 336-12/2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. Iktatószám: 336-12/2005. Helyszín: Városháza, Nagyterem. Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV. Dr. 1 Iktatószám: 336-12/2005. Tárgy: 2005. november 24- Helyszín: Városháza, Nagyterem - Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV ALÁÍRÁSA MEGJEGYZÉS Dr. Ipkovich György Csermelyi András Feiszt György Abajkovics Péter

Részletesebben

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1

Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Kaszás Veronika Diplomáciai megoldáskeresés az 1987 89 között Magyarországra érkező erdélyi menekültek helyzetének rendezésére 1 Magyarország csatlakozása az 1951. évi Genfi Konvencióhoz és az azt kiegészítő

Részletesebben

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr.

KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK. Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK Öröklésjogi kérdések az Európai Unióban II. dr. Kőfalusi Eszter 1 A kötelezetti pertársaság egyes kérdései a fizetési meghagyásos

Részletesebben

Kettős állampolgárság

Kettős állampolgárság 2003. július 8. (Magyar Szó-Publicisztika) Kettős állampolgárság Jogi akadálya nincs annak, hogy a vajdasági magyarság megkapja a magyar állampolgárságot. Ezt egyfelõl Zoran Zivkovic szerb miniszterelnök

Részletesebben

CSALAD! NEZOPONTOK. Kisero nelkuli kiskoruak a menekultjogban es a gyermekvedelemben: iunyak a Paradicsomban*

CSALAD! NEZOPONTOK. Kisero nelkuli kiskoruak a menekultjogban es a gyermekvedelemben: iunyak a Paradicsomban* ------=--JCC---=----- NEZOPONTOK Kisero nelkuli kiskoruak a menekultjogban es a gyermekvedelemben: iunyak a Paradicsomban* Bevezetes Az ENSZ Menekiiltiigyi Fobiztossaganak (a tovabbiakban: UNHCR) adatai

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK A HATÁRRENDÉSZEKNÉL 12. oldal ALKOTMÁNYBÍRÓ- SÁGHOZ FORDULUNK A 13. HAVI BÉR MEGVONÁSA MIATT

TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK A HATÁRRENDÉSZEKNÉL 12. oldal ALKOTMÁNYBÍRÓ- SÁGHOZ FORDULUNK A 13. HAVI BÉR MEGVONÁSA MIATT A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. MÁRCIUS AZ FRSZ JAVASLATÁRA LAKHATÁSI TÁMOGATÁSRA IS FORDÍTHATÓ A BÉRKOMPENZÁCIÓ SZTRÁJKJOGOT A RENDÕRÖKNEK 8. oldal TARTHATATLAN KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTOK

Részletesebben

Jegyzőkönyv EMBCB-17/2011. (EMBCB-50/2010-2014.)

Jegyzőkönyv EMBCB-17/2011. (EMBCB-50/2010-2014.) EMBCB-17/2011. (EMBCB-50/2010-2014.) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2011. július 5-én, kedden, 14 órakor a Képviselői Irodaház I. emelet II. számú

Részletesebben

MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK

MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK MIGRÁNSOKRÓL SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK KÉZIKÖNYV Menedék Migránsokat Segítő Egyesület Budapest, 2007 1 zs_kek_1-6.indd 1 2007-04-23 16:44:11 A projekt címe: HEFOP 2.2.1 Migránsok munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához Budapest, 2010 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Az Államreform Operatív Program 2.2.5-2008-0001 támogatásával kiadja: Magyar Köztársaság

Részletesebben

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

17. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-17/2015. iktatószám 17. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.) FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. április 19-én, kedden, 9 óra 30 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL: Lékó Zoltán: A lobbizás szabályozása az Európai Unióban Bóka Éva: Európai integráció és a föderalizmus

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben