Az akkreditáció az USA-ban: Kalifornia esete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az akkreditáció az USA-ban: Kalifornia esete"

Átírás

1 Az akkreditáció az USA-ban: Kalifornia esete Részkutatás címe: A közneveléshez kapcsolódó akkreditációs eljárással és adatszolgáltatással kapcsolatos nemzetközi szakirodalom feldolgozása, elemzése, összehasonlítása, jó gyakorlatok gyűjtése

2 A dokumentumot elkészítő konzorciumi partner neve: E-Animations Zrt. Részkutatás vezetője: Dr. Falus Iván A dokumentum szerzője: Kimmel Magdolna PhD Készült a XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz (TÁMOP / ) projekt keretében Leadás dátuma: szept.18. Leadás verziószáma: 3. 2

3 Tartalomjegyzék Glosszárium: fogalmak és rövidítések Milyen jelentősége van az akkreditációs folyamatoknak az USA oktatási rendszerében? 7 2. A közoktatás akkreditációs folyamatai Kalifornia államban A sztenderdek és kerettantervek kidolgozása Kaliforniában A tananyagok (instructional materials) és taneszközök akkreditálása Kaliforniában Mit akkreditálnak? Mik a tananyagok akkreditációjának kritériumai? Milyen dokumentáció szükséges az akkreditációhoz? Kik végzik a tananyagok akkreditációját? Hogyan zajlik az akkreditációs eljárás? Igénylik-e a tananyagok gyakorlati kipróbálását? Hogyan zajlik a digitális tananyagok akkreditációja? Az akkreditációs eljárásnak része-e az akkreditálandó termékek, produktumok és szolgáltatások hosszabb távú beválásának vizsgálata? Változott-e az akkreditációs eljárás az elmúlt 10 évben? Ha igen, minek a hatására, mi volt a változások jellege? Ki viseli az akkreditáció költségeit? Mennyire elégedettek az egyes szereplők az akkreditációs eljárásrenddel? Mennyire tekinthető Kalifornia állam példája tipikusnak a tananyagok akkreditálása terén? Kalifornia és Texas állam gyakorlatának összehasonlítása A kaliforniai tankerületek és más tankerületek gyakorlatának összehasonlítása A mérési és értékelési eszközök egységességének biztosítása Az iskolák akkreditációja Kalifornia államban A szakértők és tanfelügyelők akkreditációja Kalifornia államban Az akkreditáció szerepe Kaliforniában és hasznosítható jó gyakorlatok Irodalom- és hivatkozásjegyzék Mellékletek

4 Glosszárium: fogalmak és rövidítések 1 CAHSEE (California High School Exit Exam kaliforniai középiskolai kimeneti vizsga) Az érettséginek megfeleltethető vizsga, amelyről az oktatási törvény szakasza rendelkezik. California Free Digital Textbook Initiative (Kalifornia ingyenes digitális tankönyvprojektje) A digitális tankönyvek elterjedését elősegítő állami kezdeményezés. CCS (Common Core Standards Az alaptantárgyak közös sztenderdjei matematika és anyanyelv tárgyakból) 2010-ben születtek meg, két szinten) A CCS-t eddig 45 állam és Washington DC fogadta el. CLRN (California Learning Resources Network Kaliforniai tananyaghálózat) A digitális tananyagok akkreditációját bonyolító szervezet. CRE (Content Review Experts Szaktárgyi/műveltségterületi szakértők) Feladatuk az akkreditációra benyújtott tananyagok tudományos megfelelőségének vizsgálata. ELR (Electronic Learning Resource Digitális tananyag) ETS (Educational Testing Services Oktatási vizsgaszolgáltatások) Nonprofit, vizsgafejlesztéssel és lebonyolítással foglalkozó, globálisan is ismert és elismert cég. Központja a New Jersey állambeli Princeton. HQT (Highly Qualified Teacher Magasan képzett pedagógus) A 2001-es NCLB-törvény értelmében a magasan képzett pedagógusnak három követelménynek kell megfelelnie: rendelkeznie kell egy alapdiplomával (Bachelor s Degree), képesítő vizsgát kell tennie, és bizonyítania kell, hogy kompetens a szaktárgyában. IMR (Instructional Materials Reviewer Tantárgy-pedagógiai szakértők) 1 A fogalmakat a szövegben az első előforduláskor csillaggal jelöltem. 4

5 Feladatuk annak vizsgálata, hogy az akkreditálandó oktatási anyagok megfelelnek-e az adott tárgy/műveltségterület kerettantervében előírt követelményeknek, a tárgy/műveltségterület tartalmi sztenderdjeinek (Content Standards) és a kerettantervben megfogalmazott egyéb pedagógiai tartalmi kritériumoknak. IQC (Instructional Quality Commission Oktatási Minőség Bizottság) Az SBE tanácsadó testülete. A bizottság feladata a kerettantervek kidolgozása, a tankönyvek értékelési kritériumainak kidolgozása, az akkreditációra benyújtott tananyagok értékelése, javaslattétel az SBE és a tankerületek felé tantervi és oktatási kérdésekben. LEA (Local Education Authority A tankerületeket vezető helyi oktatási hatóságok) LRDC (Learning Resources Display Center Oktatási anyagokat bemutató központ) NCLB (No Child Left Behind Egy gyermek se maradjon le) Az 1965-ös közoktatási törvény megújítása 2001-ben. Hatályba lépett 2002-ben. PAR (Peer Assisstance and Review Társsegítő és -értékelő rendszer) Szakmai tanácsadási és felügyeleti rendszer kezdő tanárok és problémákkal küzdő veterán pedagógusok számára. A rendszer alapjait 1981-ben, Dal Lawrence szakszervezeti vezető dolgozta ki. SBE (State Board of Education Állami Oktatási Bizottság) Lényegét tekintve tulajdonképpen az Állami Iskolaszék. Az Oktatási Minisztérium irányító és oktatáspolitikát kidolgozó testülete. Tizenegy tagja van, akiket a kormányzó nevez ki. Social Content Review (Társadalmi tartalomvizsgálat) Ez a tananyagok törvényességi vizsgálatának legfontosabb része, alapvetően az anyagok politikai korrektségének vizsgálatát jelenti. SPPA (Single Plan for Pupil Achievement Egységes terv a tanulói teljesítmények javítása érdekében) 5

6 Azoknak az iskoláknak, amelyek címkézett, vagyis bizonyos célra elkülönített pénzeket kapnak Kalifornia államtól vagy a szövetségi államtól, ilyen egységes oktatási minőségjavítási tervet kell készíteniük. STAR-vizsgák 1999-ben bevezetett sztenderdizált vizsgák. A 2-tól a 11. évfolyamig minden tanév végén teszik le a tanulók az alaptárgyakból, így matematikából, anyanyelvből, történelem- és társadalomtudományból és természettudományból. A STAR-vizsgák célja annak megállapítása, hogy mennyire sikerült a tanulóknak az egyes szaktárgyak sztenderdjeiben megfogalmazott követelményeket teljesíteniük. TPE (Teaching Performance Expectations Pedagógusoktól elvárt teljesítmény) A kezdő működési engedélyt még nem szerzett pedagógusok pedagógiai kompetenciáinak elvárt fejlettségi szintje Kaliforniában. WASC (Western Association of Schools and Colleges Iskolák és Főiskolák Nyugati Szövetsége) Egyike a szövetségi kormány által is elismert regionális akkreditációs szervezeteknek. A WASC nem állami szervezet, de együtt dolgozik a megfelelő állami és szövetségi hatóságokkal. 6

7 1. Milyen jelentősége van az akkreditációs folyamatoknak az USA oktatási rendszerében? Az USA közoktatása jellemzően decentralizált, mert az alkotmány az oktatásügyet az egyes államok fennhatósága alá rendeli. Ennek következtében az akkreditációs folyamatok alapvetően nem szövetségi szinten zajlanak, hanem, ha vannak ilyenek, akkor az egyes államok szintjén, illetve regionális alapon létrejövő szervezetekben (pl. felsőoktatási intézmények és iskolák akkreditációja) vagy a tankerületek szintjén (pl. a tankönyvek akkreditációja 28 államban.) Ennek ellenére vannak jelei annak, hogy a szövetségi oktatáspolitika egyre nagyobb szerepet játszik, igaz, nem az akkreditációs folyamatokon, hanem a kimeneti szabályozáson keresztül. Mindez különösen a közoktatási törvény 2001-es felülvizsgálata és a No Child Left Behind ( Egy gyermek se maradjon le, a továbbiakban röviden NCLB*) címmel történt módosított változatának elfogadása (2002) óta igaz. Az NCLB legfontosabb, az egységesítést szolgáló intézkedése annak elrendelése volt, hogy minden államnak ki kell dolgoznia az egész állam oktatásügyére nézve kötelező, a tanulók számára kihívást jelentő tanulmányi sztenderdjeit (academic content standards) anyanyelv és matematika tárgyakból. A sztenderdek évfolyamokra bontott leírások arról, hogy az évfolyam elvégzése után mit kell tudnia, és mit kell tudnia megcsinálni a tanulóknak. Az NCLB kötelezővé tette az államok számára azt is, hogy harmadiktól a nyolcadik évfolyamig évente sztenderdizált tesztekkel mérjék az összes tanuló előrehaladását anyanyelv (reading and language arts) és matematika tárgyakból, legkésőbb az 2005/06-os tanévtől. 2 (A törvény további rendelkezéseit, mivel kívül esnek a tanulmány keretein, itt nem ismertetem.) Mivel azonban minden állam maga készítette el sztenderdjeit, eltérő kihívások elé állították a tanulóikat, így az egyes államokban a sztenderdizált vizsgákon elért eredmények nem voltak összehasonlíthatók. Ezért volt fontos lépés a tanulási eredmények, vagyis sztenderdek vezérelte egységesítés felé haladás útján a Common Core Standards (az alaptantárgyak közös sztenderdjei, a továbbiakban: közös sztenderdek vagy CCS*) megszületése. A CCS-ek 2010-ben készültek el, anyanyelv és matematika tárgyakból, két szinten. A K-12 Standards (a közoktatás 12 évfolyamának sztenderdjei) leírják, mit kell tudniuk a diákoknak a közoktatás 2 Letöltés dátuma:

8 egyes évfolyamainak elvégzése után, míg a College and Career Readiness Standards (Sztenderdek a felsőoktatásba, illetve a szakképzésbe történő belépéshez) leírják, hogy mit kell tudniuk a diákoknak, amikor kilépnek a közoktatásból. A közös sztenderdek kidolgozásához vezető kezdeményezés mögött 48 állam és a főváros áll, valamint civil szervezetek, tehát nem a szövetségi állam. A közös sztenderdek nem kötelezőek az egyes államok számára, és ha egy állam úgy dönt, hogy bevezeti azokat, módosíthat rajtuk. Jelen pillanatig 45 állam, négy társult terület, Washington D. C. és a Hadügyminisztérium oktatási osztálya fogadta el a közös sztenderdeket. 3 Az egyes államok felelőssége az érvényben lévő sztenderdekre alapozva a kerettantervek megalkotása, és a tanulók számára az NCLB-törvényben előírt évenkénti sztenderdizált vizsgák lebonyolítása. Azonban a közös sztenderdek megalkotásával megnyílt az út a szövetségi szinten egységes vizsgák bevezetése előtt is: 2010 óta működik szövetségi finanszírozásban két államok közötti konzorcium, amelyeknek a fő célja a közös sztenderdekre épülő vizsgák kidolgozása anyanyelv és matematika tárgyakból, és a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően a vizsgáztatás megkezdése. (A két konzorcium: a Smarter Balanced Consortium 4 és a PARCC, vagyis a Partnership for Assessment of Readinessfor College and Careers 5 ). Azonban a két konzorcium által kifejlesztett vizsgákat sem akkreditálják szövetségi szinten, az egyes szövetségi államok maguk döntik el, hogy elfogadják-e a konzorciumok által kifejlesztett vizsgákat, és ha igen, melyiket. Jelen pillanatban a két konzorciumnak egyenként állam a tagja. A tankönyveket sem akkreditálják szövetségi szinten, sőt ma a legtöbb államban állami szinten sem. Jelenleg 22 államban kerül sor állami tankönyv-akkreditációra, míg a többiben a tankönyvek kiválasztása a tankerületek feladata. (Watts-Taffe, 2006, 3) Összefoglalóan tehát azt mondhatjuk, hogy bár jelentős az előrehaladás az oktatásügyben az egységesítés felé, ez nem a szövetségi kormány akkreditációs tevékenységének köszönhető, mert ilyen tevékenységet az alkotmány értelmében nem folytathat. Akkreditációra az egyes 3 Letöltés dátuma: Letöltés dátuma: Letöltés dátuma:

9 szövetségi államok szintjén kerülhet sor. Mivel nem lehetséges az ötven szövetségi állam akkreditációs tevékenységét egyenként megvizsgálni, ezért a kérdést egy államra, Kaliforniára fókuszálva tekintem át. 2. A közoktatás akkreditációs folyamatai Kalifornia államban Kalifornia lakosságának számát tekintve az USA legnagyobb, területét tekintve harmadik legnagyobb állama. Kalifornia állam gazdasága a nyolcadik legnagyobb a világon. Kalifornia rendelkezik a legnagyobb iskoláskorú populációval az USA-ban. A második Texas, ezért is szokás a legtöbb oktatásüggyel foglalkozó tanulmányban e két államot vizsgálni. Kaliforniában az iskolarendszert az USA-ban szokásosnál nagyobb mértékben Kalifornia állam oktatáspolitikája határozza meg, mert a hatvanas-hetvenes években átalakult a közoktatás finanszírozási rendszere: a közoktatást nem a helyi közösségek adóiból, hanem döntő mértékben (mintegy 60%-os arányban) Kalifornia állam büdzséjéből finanszírozzák. 6 Ezért a tankerületek háttérbe szorultak az állami oktatáspolitikával szemben. Kalifornia hagyományosan úttörő szerepet vitt az oktatási reformok területén: elsőként alkotott 1985 és 1994 között kerettantervet a fő műveltségterületek vonatkozásában (Senate Bill, 1983, 813.), majd a 90-es években az elsők között dolgozta ki tantárgyi sztenderdjeit. (Cohen, D., 1996, 103.; Harnischfeger, 1995, 111, 113.) Kalifornia élen jár a sztenderdizált vizsgák bevezetésében is: ennek egyik jele, hogy kötelezővé tette anyanyelv és matematika tárgyakból a California High School Exit Exam (nagyjából: kaliforniai középiskolai kimeneti vizsga, rövidítve a továbbiakban CAHSEE*), vagyis a mi érettséginknek megfeleltethető vizsgát, amelyről az oktatási törvény szakasza rendelkezik. 7 Témánk szempontjából fontos, hogy Kalifornia egyike a 22 textbook adoption, azaz az államban használatos tananyagokat akkreditáló államnak. Jelentős tanulói populációja miatt meghatározó befolyást gyakorol az amerikai tankönyvpiacra. (The mad, mad world of textbook adoption 2004.) 6 Letöltés dátuma: Chapter 1, statutes of , S.B.2, O'Connell, idézi: 9

10 2.1. A sztenderdek és kerettantervek kidolgozása Kaliforniában Kaliforniában az oktatási rendszer gerincét a sztenderdek adják. Ezekre épülnek az egyes szaktárgyak/műveltségterületek kerettantervei. Kalifornia állam már a 80-as években kidolgozta alaptanterveit, majd a 90-es évektől először a fő szaktárgyakra/műveltségterületekre, majd a többi területre is tartalomsztenderdeket (Content Standards) alkotott. 8 A sztenderdeket az Oktatási Minisztérium irányító és oktatáspolitikákat kidolgozó testülete, a State Board of Education (Állami Oktatási Bizottság, a továbbiakban: SBE*) megbízásából az ún. Academic Standards Commission [Tanulmányi Sztenderdek Bizottsága, hosszabb nevén a Commission for the Establishment of Academic Content and Performance Standards (Bizottság a tanulmányi tartalom- és teljesítménysztenderdek megalkotására)] írta meg, az oktatási törvény ös szakasza alapján. Az alaptantárgyak közös sztenderdjeit (CCS) Kalifornia állam rögtön megszületésük után, 2010-ben elfogadta, és most a bevezetésükön dolgozik. A 2000-es években a tartalmi sztenderdekre építve megszülettek az egyes műveltségterületek kerettantervei (Curriculum framework). 9 A kerettantervek tartalmazzák a tantárgy tanításának céljait, a követelményeket, valamint az értékelés elveit. Míg a tartalmi sztenderdek azt fogalmazzák meg, hogy egy adott évfolyam végére mit kell tudnia és mit kell tudnia megcsinálni a tanulónak, a kerettantervek kijelölik és időben is elrendezik a tananyagot. A kaliforniai kerettantervek ezen kívül bemutatják a kerettantervek mögötti pedagógiai koncepciót is. Minden tárgy esetében ismertetik a kutatások által leghatékonyabbnak bizonyult tanítási stratégiákat, módszereket, elméleti alapvetésükkel együtt. Ajánlásokat fogalmaznak meg a tananyagok hozzáférhetőségének biztosítására, értékelésére és a kerettantervek bevezetéséhez szükséges tanártovábbképzésekre vonatkozóan is. (A kerettantervek fejlesztésének 2011-ben felülvizsgált folyamatábráját lásd az 1. sz. mellékletben.) A kerettanterveket összeállító bizottság az Állami Oktatási Bizottság (SBE) tanácsadó testülete. Működésének jogszabályi hátterét az oktatási törvény szakaszai 8 Letöltés dátuma: Letöltés dátuma:

11 adják. A bizottságot eredetileg Curriculum Development and Supplemental Materials Commission-nak (Tantervfejlesztő és Kiegészítő Anyagok Bizottsága) nevezték ben a bizottság neve Instructional Quality Commission-re (Oktatási Minőség Bizottság, a továbbiakban röviden: IQC*) változott. 10 A bizottság feladata a kerettantervek kidolgozása, a tankönyvek értékelési kritériumainak kidolgozása, az akkreditációra benyújtott tananyagok értékelése, javaslattétel az SBE és a tankerületek felé tantervi és oktatási kérdésekben. E feladatok ellátásához az IQC segítséget is kap, munkájának támogatására az SBE újabb bizottságokat jelölhet ki mellé, például a Kerettanterv és Értékelési Kritériumok Bizottságot (Curriculum Framework and Evaluation Criteria Committee, CFCC). Az IQC tizennyolc tagú testület, amelynek 13 tagját az SBE választja ki a miniszter, illetve az SBE tagjainak ajánlása alapján. A fennmaradó 5 tag kinevezése a következőképpen történik: egy képviselőt és egy laikus tagot a képviselőház elnöke delegál, egy szenátort és egy laikus tagot a szenátus ügyrendi bizottsága, az ötödik tagot pedig a kormányzó nevezi ki. Az SBE által választott 13 tag közül legalább hétnek a közoktatásban dolgozó pedagógusnak vagy mentornak kell lennie, a többi helyre pedig tanterv- és tananyagfejlesztésben jártas iskolavezetők, tankerületi vezetők, szülők, gondviselők jelentkezhetnek. A munkával nem jár honorárium, csak költségtérítés, és a gyakorló pedagógus bizottsági tagok esetében nem fizetik a helyettesítésüket sem, tehát csak olyan pedagógus tud jelentkezni, akinek a helyettesítését iskolájában, tankerületében így is meg tudják oldani. A bizottsági tagok négy évig látják el teendőiket. A bizottsági tagságot csak egyszer lehet betölteni. A bizottsági tagság feltételeiről részletes információkat a 2012-es pályázati felhívás tartalmaz. 11 A fentiekből látható, hogy a kerettantervek megalkotása és elfogadása az állami oktatáspolitika feladata. Az 1. sz. melléklet folyamatábráján látható, hogy a kerettantervek kidolgozása és elfogadása során bevonják a szakmát és az érdekelt feleket (szülőket, gondviselőket) is, részben azáltal, hogy részt vehetnek a folyamat kiindulópontjaként szolgáló fókuszcsoportokban, részben pedig jelentkezhetnek az IQC bizottságba, amely a 10 Assembly Bill 250 (Chapter 608, Statutes of Letöltés dátuma:

12 kerettanterveket kidolgozza és az SBE felé elfogadásra benyújtja, és a kerettantervek első változatát, majd véglegesnek szánt változatát nyilvános vitára is bocsájtja A tananyagok (instructional materials) és taneszközök akkreditálása Kaliforniában Mit akkreditálnak? Kalifornia a 22 adoption state, vagyis a tananyagokat akkreditáló állam egyike, azonban Kalifornia vegyes rendszert működtet, mert ellentétben a másik 21 állammal, csak a K-8, tehát az iskola-előkészítő év és az első 8 évfolyam oktatási anyagait akkreditálja, a évfolyamok tananyagainak kiválasztását a tankerületekre bízza. Ezért Kalifornia példáján bemutatható úgy az állami akkreditációt alkalmazó államok, mint a tananyag kiválasztását a tankerületekre hagyó államok gyakorlata. Az állami akkreditáció folyamatát az oktatási törvény szabályozza. 12 A tananyagok állami akkreditációja az alaptantárgyakból (matematika, anyanyelv, természettudomány, történelem és társadalomtudomány) 6 évre, a többi tárgyból 8 évre szól. Az államnak kötelessége minden alaptantárgyból/műveltségterületből a K-8 évfolyamok számára legalább ötféle alapvető oktatási anyagot akkreditálni, kivéve, ha valamilyen okból erre nem képes, például nem nyújtanak be akkreditációra 5 megfelelő színvonalú tankönyvet. A K-8 évfolyamok számára tehát adott az állam által akkreditált tankönyvek jegyzéke, míg a évfolyamok számára ilyen jegyzék nem készül, mert az állam a évfolyam számára készülő anyagokat nem akkreditálja. A K-8 évfolyamok számára akkreditált tananyagok listájáról választhatják ki a tankerületek azt az egyet, amelyet a tankerület iskoláiban használnak majd. Ha egy tankerület az állam által nem akkreditált anyagot akar használni a K-8 évfolyamokon, az SBE engedélyével megteheti. Ehhez bizonyítania kell, hogy tanulói számára az általa választott anyag megfelelőbb, mint az állam által akkreditált tananyagok. 12 Oktatási törvény szakasz. 12

13 Az akkreditációra a kiadók az alapvető oktatási anyagokat (Basic Instructional Materials) nyújtják be. Alapvető oktatási anyagoknak nevezik azokat az anyagokat, amelyek a tanulók számára a tanulás fő forrását adják, és amelyek úgy tartalmukban, mind szerkezetükben megfelelnek arra, hogy egy teljes tanulási ciklusban használják őket, tehát minimálisan egy tanév tartalmi sztenderdjeiben meghatározott anyagot fednek le. 13 Természetesen a kiadó elkészítheti egy műveltségterület/szaktárgy oktatási anyagait több évfolyamra is, és a teljes tankönyvsorozatot is akkreditáltathatja, de az akkreditációnak ez nem feltétele, elég egy évfolyam anyagával pályázni. Az alapvető oktatási anyagokhoz számítják a tankönyvhöz szorosan kapcsolódó tananyagokat, amelyeket ancillary materials -nak (kapcsolódó anyagok) hívnak. (Az egy vagy több tanévre szóló programok a következőket foglalják magukba: tankönyv, tanulási útmutatók (study guides), munkafüzetek, online támogatás, tanári kézikönyvek és a tantárgy jellegétől függően más anyagok is. (Példaként lásd a 2. sz. mellékletet: a Pearson kiadó K-6 évfolyamok számára 2006-ban akkreditált természettudomány-programjának komponenseit. 14 ) Az alapvető és a kapcsolódó (ancillary) tananyagokat, akár egy, akár több tanévre szólnak, egy programként akkreditálják, és programként nevezik meg a dokumentumokban is. Ezért a továbbiakban a dolgozatban nem tankönyvekről, hanem programokról vagy tananyagokról beszélek majd. Fontos még tudni, hogy az ún. kapcsolódó tananyagok (ancillary materials) elnevezésükben is különböznek az egy tanévnél rövidebb tanítási ciklusra készült anyagoktól, amelyeket kiegészítő anyagoknak (supplementary materials) neveznek, és amelyeket nem akkreditálnak. (Kivételt képeznek a digitális kiegészítő anyagok, lásd erről később a II.2.7 pontot.) Mik a tananyagok akkreditációjának kritériumai? 13 Oktatási törvény, 2. cikkely, meghatározások Letöltés dátuma:

14 Az akkreditáció sarokkövét az egyes tantárgyak/műveltségterületek kerettanterveiben a tananyagokkal kapcsolatban megfogalmazott pedagógiai tartalmi megfelelés követelményei adják. A pedagógiai tartalmi megfelelés fő kritériumai minden tárgy esetében azonosak. Itt a matematikai kerettantervből idézem a leírásukat. A. A pedagógiai tartalmi megfelelés kritériumai 1. A matematikai tartalom és sztenderdek összehangoltsága: az anyag tartalma feleljen meg a Kalifornia állam által elfogadott matematika tartalmi sztenderdeknek és a matematika kerettanterv ajánlásainak. 2. Az oktatási anyagok felépítése: az oktatási anyagok felépítése (sequence) és szerkesztése (organization) megfelelően strukturálja azt a tananyagot, amelyet a tanulók egy tanév során elsajátítanak a matematika-alapprogramban, valamint az algebrai felkészítő- és a matematikai felzárkóztató programokban. 3. Értékelés: az oktatási anyagok mutassák be azokat az értékelési módszereket, amelyek segítségével mérhetővé válik a tanulók előrehaladása. 4. Általános hozzáférés: az oktatási anyagok legyenek hozzáférhetők a sajátos nevelési igényű tanulók számára is. 5. Tanítástervezési és oktatási támogatás: a kiadó biztosítson támogató információkat és anyagokat (minimálisan egy tanári kézikönyvet) a pedagógusok számára. E kritériumok teljes kifejtése a matematika tárgy vonatkozásában megtalálható a minisztérium honlapján. 15 Az öt kritérium részletes kifejtése minden kerettantervben megtalálható, a kerettantervek pedig hozzáférhetők a kaliforniai Oktatási Minisztérium honlapján. 16 Az egyes kerettanterveken belül a Tanítási anyagok értékelési kritériumai c. rész tartalmazza a releváns információkat. Például, ha megnézzük a történelem és 15 Evaluation Criteria Letöltés dátuma: Letöltés dátuma:

15 társadalomtudomány műveltségterület teljes specifikációját, akkor látható, többek között, hogy a tananyagkészítőnek: különböző értékelési eszközöket kell kifejlesztenie; az anyagokhoz megoldókulcsokat kell biztosítania; ha technológiai anyagokat nyújt be kapcsolódó anyagként, akkor gondoskodnia kell a technikai támogatásról; gondoskodnia kell a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséről; részletes tanári kézikönyvet kell biztosítania; ha az anyag külső források használatát javasolja, ismertetnie kell, hogy azokat hogyan lehet az alaptananyaghoz illeszteni, és mely sztenderdeknek való megfelelést segítik; tartalmaznia kell a kiadó által szervezett, az anyagok megfelelő bevezetéséhez szükséges tanári továbbképzések időszükségletét, költségeit. Mivel a Tanítási anyagok értékelési kritériumai című fejezet minden kerettantervben igen sok követelményt támaszt a pályázókkal szemben, az akkreditációra benyújtott anyagok csak akkor felelnek meg az elvárásoknak, ha sok komponensből állnak össze. Ezért szükséges az akkreditációhoz az alapvető tananyagon kívül az ún. kapcsolódó (ancillary) anyagok benyújtása is. Amikor eljön az akkreditáció ideje, a kerettantervekben található leírás alapján az Oktatási Minőség Bizottság (IQC) elkészíti a teljes, részletes értékelési kritériumlistát, amelyet az Állami Oktatási Bizottság (SBE) fogad el. Azokat az anyagokat, amelyek nem felelnek meg az első kritériumnak, tehát nem illeszkednek a sztenderdekhez, semmiképpen nem akkreditálják. Csak azok jöhetnek számításba, amelyek megfelelően illeszkednek a sztenderdekhez, és a többi négy területen is vannak erősségeik. (Jól látható ez, ha megvizsgáljuk a most folyó matematikai programakkreditáció részletes kritériumait. 17 ) B. Törvényességi vizsgálat 17 Letöltés dátuma:

16 Ezután az oktatási törvény értelmében a tananyagoknak még át kell esniük a törvényességi vizsgálaton, amelynek legfontosabb része az ún. Social Content Review * ( társadalmi tartalomvizsgálat ), amely alapvetően a tananyagok politikai korrektségének vizsgálatát jelenti. 18 Ennek értelmében az akkreditált programoknak vállalniuk kell a kulturális, etnikai sokszínűség megjelenítését, a környezetvédelmi alapelvek és a káros szenvedélyek hatásainak megfelelő megvilágítását, a takarékosság, a tűzvédelem és az állatok és emberek humánus kezelésének tanítását. Gondoskodniuk kell a férfi és női nemi szerepek, a homoszexualitás és a transzgender csoportok politikailag korrekt megjelenítéséről. Semmiféle diszkriminatívnak minősíthető anyagot vagy ábrázolást nem tartalmazhatnak. A tananyagoknak, ahol ez lehetséges, gondoskodniuk kell a tanulók erkölcsi fejlődéséről: tanítaniuk kell az erkölcsösség, igazságosság, hazafiasság elveit, az amerikai állampolgársággal járó jogokat, kötelezettségeket és méltóságot, a szabad kormányzati rendszer módját, erkölcsi alapját és elveit. A társadalomtudományi tananyagoknak tanítaniuk kell a polgárjogi mozgalmakat és Martin Luther King szerepét, továbbá az egyes kisebbségi csoportok szerepét az USA történelmében. Tilos bármilyen cégnév, márka, logó használata a tananyagban vagy tananyag illusztrációjában, kivéve, ha valamilyen igazolható pedagógiai célt szolgálnak. Ez a szabály vonatkozik a tankerületek által akkreditált anyagokra is, de természetesen nem vonatkozik a tankönyvkiadó nevére, logójára. Ennél részletesebb leírás is elérhető a követelményekről, hiszen ennek a vizsgálatnak a sztenderdjei is az értékelők rendelkezésére állnak. (Standards for Evaluating Instructional Materials for Social Content, 2000.) A társadalmi tartalomvizsgálat kritériumainak való megfelelést az állami akkreditáció során a K-8 anyagok vonatkozásában egy önkéntesekből válogatott, a teljes társadalmi spektrumot lefedő testület vizsgálja, míg a évfolyamok számára elkészített anyagok megfelelőségét a tankerületeknek kell vizsgálniuk. Olyan anyag, amely ezen a szűrőn nem megy át, nem kerülhet akkreditálásra Oktatási törvény, , , szakaszok o., Letöltés dátuma:

17 C. További követelmények Az oktatási törvény ezen kívül még további kötelezettségeket is ró a kiadókra: megfelelő számú ingyenes mintát kell a tankerületek és a minisztérium rendelkezésére bocsátaniuk; 2. megegyezés alapján vállalhatják tanártovábbképzések tartását az anyagok megfelelő tanításáról; 3. egy kiadó sem adhatja tananyagait magasabb áron egyetlen kaliforniai tankerületnek sem, mint más államok tankerületeinek, vagyis alkalmaznia kell a legnagyobb kedvezmény elvét; 4. egy kiadó sem biztosíthat rosszabb minőségű anyagokat Kaliforniában, mint más államokban. Ezen kívül a kiadóknak be kell tartaniuk a tananyagok méretéről, súlyáról és tartósságáról alkotott állami szabályokat Milyen dokumentáció szükséges az akkreditációhoz? Az akkreditálásra benyújtott anyagok elbírálásánál az ún. standards map, vagyis sztenderdtérkép szolgál sorvezetőként. Ez a legfontosabb dokumentum, mert az akkreditáció legfontosabb követelménye az anyagok sztenderdeknek való megfelelése. (3. sz. melléklet: Sztenderdtérkép részlete történelem és társadalomtudományokból az 5. évfolyam számára) A sztenderdtérképeken a kiadóknak bizonyítaniuk kell az egyes sztenderdleírások melletti rovatokban megadott elsődleges és másodlagos referenciákkal, hogy az általuk akkreditációra benyújtott anyag illeszkedik a tartalmi sztenderdekhez. Az akkreditációt végző szakemberek a kiadók által már kitöltött sztenderdtérképeket vetik össze az akkreditálandó tananyaggal. Az anyagoknak ezen kívül meg kell felelniük a kerettantervekben megfogalmazott, az A pontban felsorolt további négy pedagógiai tartalmi kritériumnak is. Az egyes akkreditációkhoz a teljes kritériumlistát az Oktatási Minőség Bizottság (IQC) állítja össze. 20 Lásd ezeket részletesen: oktatási törvény , 1 7. cikkely. 21 Letöltés dátuma:

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról. 5. sz. alprojekt

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról. 5. sz. alprojekt ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek fejlesztési munkafolyamatának kialakításáról című tanulmányról 5. sz. alprojekt A pedagógiai rendszerek fejlesztésének és iskolai alkalmazásának gondolata viszonylag új

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010

KORAI FEJLESZTÉS. Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS Előrelépés és eredmények 2005 2010 KORAI FEJLESZTÉS ELŐRELÉPÉS ÉS EREDMÉNYEK 2005 2010 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Az Európai Ügynökség

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás

A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás A foglalkoztathatóságot, a méltányosságot és az alkalmazkodóképességet szolgáló oktatás Fehér könyv az oktatásról Készült a Haza és Haladás Közpolitikai Alapítvány megbízásából Budapest, 213. Haza és Haladás

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben