nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt."

Átírás

1 Az államadósság g alakulásának a költségvetési hiány mértm rtékétıl független tényezt nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt.

2 1. rész Megjegyzések az adósságplafonról 2

3 Az adósságplafon meghatározása Magyarország g Alaptörv rvénye 36. cikk (4) Az Országgyőlés nem fogadhat el olyan központi költségvetésrıl szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai össztermék felét. (5) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az Országgyőlés csak olyan központi költségvetésrıl szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság a teljes hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza. Mi a helyzet az államháztartás s többi t alrendszerével? 3

4 A megvalósítási szabály Magyarország g Alaptörv rvénye 37. cikk (2) A központi költségvetés végrehajtása során - a 36. cikk (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel - nem vehetı fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amely azt eredményezné, hogy az államadósság meghaladja a teljes hazai össztermék felét. (3) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja - a 36. cikk (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel - a központi költségvetés végrehajtása során nem vehetı fel olyan kölcsön, és nem vállalható olyan pénzügyi kötelezettség, amelynek következtében az államadósságnak a teljes hazai össztermékhez viszonyított aránya a megelızı évben fennállóhoz képest növekedne. (5) Az államadósság és a teljes hazai össztermék számítási módját, valamint a 36. cikkben és az (1)-(3) bekezdésben foglaltak végrehajtására vonatkozó szabályokat törvény határozza meg. Mi a lesz azzal az adóss ssággal, amely mégis m meghaladja valamelyik szabályt? 4

5 Engedélyeztetési rendszer bevezetése évi CXCIV. törvt rvény Magyarország g gazdasági gi stabilitásáról 9. (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztetı ügyletet érvényesen az államháztartásért felelıs miniszter elızetes hozzájárulásával köthet. 10. (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - érvényesen csak a Kormány elızetes hozzájárulásával köthet. 5

6 2. rész Az államadósság fogalma és nagysága 6

7 Mi is az államadósság? évi CXCIV. törvt rvény Magyarország g gazdasági gi stabilitásáról 2. (1) a) számlálójában az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás önkormányzati alrendszerének, és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek egymással szembeni kötelezettségek kiszőrésével számított (konszolidált) adósságának (a továbbiakban együtt: államadósság), (2) Az államháztartás központi alrendszerének adóssága az államháztartás központi alrendszerébe tartozó jogi személyek által vállalt adósságot keletkeztetı ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján. (3) Az államháztartás önkormányzati alrendszerének adóssága a helyi önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanácsok, a többcélú kistérségi társulások és az egyéb, jogi személyiséggel rendelkezı társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzat) által vállalt adósságot keletkeztetı ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján. (4) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága az általuk, saját nevükben vállalt adósságot keletkeztetı ügyletek konszolidált értéke a számbavétel fordulónapján. Államadósság: a 3 szektor adóss sságot keletkeztetı ügyleteinek konszolidált lt értéke. 7

8 Adósságot keletkeztetı ügyletek évi CXCIV. törvt rvény Magyarország g gazdasági gi stabilitásáról 3. (1) Adósságot keletkeztetı ügylet és annak értéke: a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása, b) a számvitelrıl szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke, Új j elemek az adóss sság g fogalomban. 8

9 Adósságot keletkeztetı ügyletek évi CXCIV. törvt rvény Magyarország g gazdasági gi stabilitásáról d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése -ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerzıdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) külföldi hitelintézetek által, származékos mőveletek különbözeteként az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. Új j elemek az adóss sság g fogalomban. 9

10 A bruttó államadósság nagysága ,5 Md Euró 68,4 Md Euró 70,0 Md Euró 71,9 Md Euró 67,4 Md Euró Forrás: ÁKK Zrt Korábban dinamikusan nıtt, n 2011-ben a megyei önkormányzatok nyzatok adóss sságának átvállalása miatt - csökkent az egyéb b adóss sság. 10

11 A bruttó államadósság nagysága Forrás: ÁKK Zrt Meg kell állítani az egyéb b adóss sságelemek további növekedn vekedését. 11

12 3. rész Költségvetési egyenleg és államadósság 12

13 A központi költségvetés egyenlege 2011-ben Forrás: NGM, ÁKK Zrt Sem a pénzforgalmi,, sem az eredményszemlélető egyenlegbıl nem lehet levezetni az államadósság g változv ltozását. t. 13

14 A bruttó államadósság változását befolyásoló tényezık kumulált változása 2011-ben Forrás: ÁKK Zrt Az elıfinansz finanszírozás s miatt átmenetileg nagy összegő nettó kibocsátás, s, az év v 1. felében adóss sságot csökkent kkentı,, a 2-ikban 2 növeln velı árfolyamhatás. 14

15 Költségvetés és finanszírozás évi CXCV. törvt rvény - az államháztartásról 72. Az államháztartás alrendszereiben a költségvetési bevételeken és költségvetési kiadásokon kívül a bevételek és kiadások lehetnek a) finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások (a továbbiakban együtt: finanszírozási célú pénzügyi mőveletek), 15

16 Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek évi CXCV. törvt rvény - az államháztartásról 73. (1) A finanszírozási célú pénzügyi mőveletek a) az államháztartás mindkét alrendszerében: aa) az értékpapír kibocsátása, értékesítése, vásárlása, visszavásárlása, ab) a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése, ac) a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való elhelyezése és visszavonása, 16

17 Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek évi CXCV. törvt rvény - az államháztartásról 73. (1) A finanszírozási célú pénzügyi mőveletek b) kizárólag az államháztartás központi alrendszerében: ba) az ÁKK Zrt. által állampapírokkal végzett repóügyletek, bb) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján a Magyar Nemzeti Bank és a központi költségvetés közötti elszámolásokból a Magyar Nemzeti Bank deviza-árfolyamváltozásból származó eredményének (ideértve az eredménytartalékot is) és az értékpapírok értékesítésébıl származó realizált eredményének tulajdonítható rész, elıjelre való tekintet nélkül, bc) a Magyar Fejlesztési Bankról szóló évi XX. törvény 5. (2) bekezdése alapján vállalt árfolyam-garanciából eredı, a Magyar Fejlesztési Bank és az állam közötti elszámolások elıjelre való tekintet nélkül, 17

18 Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bd) az állam nevében a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságnak nyújtott tulajdonosi kölcsön és annak visszatérülése, ha a kölcsön visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk - különösen a pénzügyi, számviteli kimutatások és elırejelzések - alapján a közfeladatok ellátásáért fizetendı összegen felüli központi költségvetési többlettámogatás biztosítása nélkül kellıen megalapozott, be) az MNV Zrt.-nek a rábízott vagyonnal való gazdálkodás során hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokkal végzett mőveletei, és bf) a 79. (4) bekezdése szerinti megelılegezések és azok visszatérítése. 18

19 Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek (2) A devizában kibocsátott, értékesített, visszavásárolt értékpapírok, felvett és törlesztett hitelek, kölcsönök kibocsátásakor, értékesítésekor, visszavásárlásakor, felvételekor, törlesztésekor érvényesített devizaárfolyammal - az árfolyamfedezeti mőveletek figyelembevétele mellett - meghatározott forintértékét kell finanszírozási bevételként, kiadásként elszámolni. 19

20 A finanszírozási igény alakulása 2011-ben Milliárd forint A központi költségvetés egyenlege -957,7-733,6-890,0-544,7-1958,4-1394,4-864,7-739,9-837,8-1718,4 TB alapok egyenlege -100,9-342,9-422,9-469,8-124,7 35,6-73,4-151,0-95,6-83,3 Elkülönített állami alapok egyenlege 1,4 18,8 27,9 30,4 50,1 63,0 28,0-30,4 61,6 67,2 Kincstári kör egyenlege -1057,1-1057,7-1285,1-984,1-2033,0-1295,8-910,0-921,3-871,9-1734,4 Az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése Privatizációs bevételek és tıkemőveletek egyenlege EU transzferek nettó elıfinanszírozása -250,2-82,9 0,0-1,1-14,8-20,6-2,8 0,0 0,0-29,1 0,0 42,0 166,5 0,0 268,7 67,3 3,1 1,1 30,1 36,7 0,0 0,0-12,8-169,0-35,8 217,8 29,2 35,7-125,1 406,6 Nettó finanszírozási igény -1307,3-1098,6-1131,3-1154,2-1814,9-1031,3-880,5-884,5-966,9-1320,2 Forrás: NGM, ÁKK Zrt A finanszíroz rozási igény oldaláról l a legjelentısebb kockázati tényezt nyezı az EU transzferek finanszíroz rozása. 20

21 Köszönöm a figyelmet! 21

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2014. (II. 14.) számú határozat A i Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról. I. Fejezet. Értelmező rendelkezések. II. Fejezet. Az államadósság csökkentése

2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról. I. Fejezet. Értelmező rendelkezések. II. Fejezet. Az államadósság csökkentése Hatályos 2012. április 20-tól 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról Az Országgyűlés az ország pénzügyi stabilitása és a költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele

ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzata 7.990.000 Ft támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 1

2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CXCIV. törvény 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 1 A 2012.3.31. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

T/5130. számú. törvényjavaslat. Magyarország pénzügyi stabilitásáról

T/5130. számú. törvényjavaslat. Magyarország pénzügyi stabilitásáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5130. számú törvényjavaslat Magyarország pénzügyi stabilitásáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. december 2011. évi törvény Magyarország

Részletesebben

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/215. (II.25.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215.(II.25.)

Részletesebben

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA. 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása 25470 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 184. szám II. Törvények 2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról* I. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról* 36494 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 178. szám II. Törvények 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szólótörvénymegalapozásávalösszefüggõ, valamint egyéb célú módosításáról*

Részletesebben

T/2141. számú törvényjavaslat. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

T/2141. számú törvényjavaslat. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2141. számú törvényjavaslat Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról Előterjesztő: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos Az elemzı munkát felügyelte: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Az elemzı munkát vezette: Pongrácz Éva projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Gácsi Györgyi számvevı Dr. Kádár Kriszta számvevı Dr. Nagy

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26.

dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. A ltségvetési törvt rvény, az Áht. és s az Ávr. változásai dr. Vig Gyula 2012. Január r 26. Az előad adás s vázlatav BEVEZETŐ Magyarország g Alaptörv rvénye az államháztartásról l szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 178. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 22., szombat Tartalomjegyzék 2012. évi CCVIII. törvény Egyes törvényeknek a központi költségvetésrõl szóló törvény megalapozásával összefüggõ,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1

2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CCVIII. törvény 2012. évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 1 A 2013.1.2.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvető rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elősegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602

Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 Budapest, 2013. február 28. Ára: 5200 Ft 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 410 514 II. GAZDASÁG 515 576 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 577 602 410 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel.

J e g y ző kö ny v. A testület 3 igen szavazattal egyhangúlag megbízza Sipos Melindát a jegyzőkönyv-vezetéssel. Deutsche Minderheitenselbstverwaltung der Stadt Miskolc mit Komitatsrecht Német Nemzetiségi Önkormányzat Levelezési cím: 3535 Miskolc, Bartók Béla út 54 80.050- /2014. J e g y ző kö ny v Készült: Miskolc

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Ügyszám: 246-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. február 5-én,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben