BIZTONSÁGI ADATLAP MASTER 25 CS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP MASTER 25 CS"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP MASTER 25 CS A 93/112/EEC és ISO szabványok szerint 1. HATÓANYAG / KÉSZTERMÉK AZONOSÍTÓ Terméknév: MASTER 25 CS A hatóanyag kémiai neve: O,O-dietil-O- 3,5,6-triklór-2-piridil-foszforotioát Képlet: klórpirifosz: C9H11Cl3NO3PS EU Kat. Szám: klórpirifosz: Kódszám: R-6850.G Gyártó.: Makhteshim Chemical Works Ltd. P.O.B.60, Beer Sheva 84100, Israel Fax szám: (364) Elsősegély telefon: ÖSSZETÉTEL / HATÓANYAG, EGYÉB INFORMÁCIÓK Alapanyag / késztermék: Késztermék Veszélyes hatóanyagok adatai *: Közönséges név: CAS No.: % EC szám Jele: klórpirifosz g/l T, N * A kijuttatással tölthető maximális időtartam - ha meghatározott - a 8. Pontban található R- mondatok: R24/25-50/53 3. VESZÉLYESSÉGI AZONOSÍTÓ Legfontosabb veszélyesség: A TERMÉK KOLINÉSZTERÁZ GÁTLÓ Környezeti veszély: Vízi élőlényekre toxikus, a vízi környezetre hosszú

2 távú hatása lehet 4. ELSŐSEGÉLY Hatások és tünetek: Az expozíció élénk izzadást, gyengeséget, émelygést, zavartságot, bradikardiát, tachikardiát, bronchitist, hörgőgyulladást, köhögést, tüdőödémát, pupillaszűkületet, központi idegrendszeri bénulást, hányást, fejfájást, remegést és sápadtságot okozhat Elsősegély: Belélegzés esetén: Vigyük a sérültet friss levegőre. Tartsuk melegen és nyugalomban. Nehézlégzés esetén adjunk oxigént. Ha nem lélegzik, lélegeztessük mesterségesen. Azonnal hívjunk orvost. Lenyelés esetén: Csak akkor hánytassuk meg a beteget, ha eszméleténél van. Soha ne adjunk semmit szájon át eszméletlen betegnek. A száját öblítsük ki vízzel. Nehézlégzés esetén adjunk oxigént. Ha nem lélegzik, lélegeztessük mesterségesen. Azonnal hívjunk orvost. Bőrre jutás esetén: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt sok vízzel és szappannal tisztítsuk meg. Hívjunk orvost. Szembe jutás esetén: Legalább 15 percen keresztül mossuk a szemet. Azonnal konzultáljunk szemorvossal. Megjegyzés az orvos számára Antidótum 1: Atropin-szulfát Antidótum 2: Obidoxim-klorid vagy Pralidoxim (PAM) Javasolt szérum- és/vagy RBC kolinészteráz meghatározás Lenyelés esetén gyomormosás és aktívszén 5. TŰZVÉDELEM

3 Megfelelő oltóanyagok: Kis tűz esetén: száraz kémiai, széndioxid Nagy tűz esetén: vízsugár vagy oltóhab Speciális tűzoltás: Árkoljuk körül a tűzfészket a tüzivíz későbbi megsemmisítése érdekében. Hűtsük a kannákat vízsugárral. Veszélyes hőérzékeny összetevők: HCl, SO, NO, CO,CO2, Po Tűzoltók védelme: Viseljünk megfelelő védőruházatot, szűrőbetétes légzőmaszkot 6. BALESETI ELŐÍRÁSOK Személyi óvintézkedések: Viseljünk megfelelő védőöltözéket (lsd. 8. Pont ) Környezetvédelmi Szállítsuk a göngyöleget az országos vagy helyi előírásoknak óvintézkedések: megfelelő gyüjtőhelyre. Ha a termék érintkezett a felszíni vizekkel, értesítsük az illetékes hatóságot. A szennyezett talajrétegeket távolítsuk el. Tisztítási eljárások: Kisebb szivárgás esetén: A kiömlött szert itassuk fel homokkal vagy közömbös anyaggal. Használjunk megfelelő eszközöket, hogy elkerüljük a környezet szennyeződését. Nagyobb kiömlés esetén: Gyüjtsük össze a lehető legtöbbet a kifolyt anyagból.árkoljuk körül, használjunk abszorbens vagy vízhatlan anyagot, mint a homok vagy agyag, amit később megsemmisítünk. 7. AZ ÁRU KEZELÉSE ÉS TÁROLÁSA Kezelés: Ne szívjuk be a párát. Kerüljük el a szernek a bőrre vagy a szembe kerülését. Tárolás: Tartsuk elzárva. Tartsuk a kannákat is szorosan zárva. Az eredeti csomagolásban, hűvös, jól szellőző, száraz helyen. Erős bázisoktól tartsuk távol Csomagoló anyagok: Polietilén bevonatú hordók Megfelelő: Többrétegű préselt PE kanna

4 8. KIJUTTATÁSI SZABÁLYOK / SZEMÉLYI VÉDELEM Műszaki előírások: Szellőztetés szükséges. A felhasználás helyén tegyük lehetővé a szemmosást és a zuhanyozást. Higiéniai szabályok: Kijuttatás után mossunk kezet alaposan. A ruházat minden használat után kitisztítandó. A kijuttatással tölthető - maximális időtartam Közönséges név: klórpirifosz TLV (USA): 0,2 mg/m3, A4 bőr (1996) Közönséges név: Xylén TLV (USA): 434 mg/m3, A4 (1996) Személyi védőeszközök: Légzésvédő: A kijuttatás alatt viseljünk megfelelő légzésvédőt. Test és bőr: Viseljünk megfelelő védőöltözéket Kéz: Megfelelő kesztyű Szem: Védőszemüveg vagy arcvédő maszk 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Halmazállapot: folyadék Szín: Fehéres Szag: Szagtalan Molekula súly: klórpirifosz: 350,62 Olvadáspont: 41,5-43,5 (tiszta anyag) Bomlási hőmérséklet: 160 OC felett (tiszta anyag) Gőztenzió: klórpirifosz: 2,4 * 10-5 mm Hg 25 OC - on (tiszta anyag) Fajsúly (H2O=1): 1,08-1,10 20 oc-on Vízoldhatóság: 2,4 ppm 25 oc-on Lobbanáspont: Nem alkalmazható

5 Robbanás veszélyesség: Nem robbanásveszélyes 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás: Normál körülmények között stabil Elkerülendő körülmények: Napfénytől és sugárzó hőtől óvjuk. 75 Oc feletti hőmérséklet kerülendő Elkerülendő anyagok: Erős oxidálű ágensek, erős savak, erős lúgok Veszélyes kémiai reakciók: Veszélyes polimerizációra nem hajlamos Veszélyes bomlástermékek: SO, NO, CO, CO2, PO, HCl, kloridok és szulfátok 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK Orális akut toxicitás: LD50 (patkány) > mg/kg LD50 (egér) > mg / kg Dermális akut toxicitás: LD50 (patkány) > mg / kg Inhalációs akut toxicitás: Pyrinex technikai LC50 > 4,07 mg/l, 4 óra (patkány) Bőrirritáció: Gyengén irritál (nyúl) Szemirritáció: Nem irritál (nyúl) Szenzibilitás: Különösképpen allergizál (tengerimalac) Közönséges név: klórpirifosz Karcinogenitás: nem karcinogén Mutagenitás: nem mutagén Reprodukciós toxicitás: Állatkísérletekben nem teratogén 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Közönséges név: klórpirifosz

6 Mobilitás: nem mobil Perzisztencia/lebomlás: Talaj: Felezési idő: (t 1/2 ) = nap Bioakkumulációs potenciál: nem akkumulálódik vízi élőlényekben Ökotoxicitás: LD50 > (japán kacsa) LC50 = 110 mg/l (szivárványos pisztráng) LC50 (orális) = 118,5 mikrogramm/méh Egyéb információ: Klórpirifosz technikai: méhekre nagyon toxikus Jelen formulációt 0,2% - os szántóföldi töménységben tesztelték, és felnőtt méhekre nem volt élesen toxikus. A kísérlet eredménye nem befolyásolta a termék kifejlesztését. 13. HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉS Hulladék megsemmisítési Helyi törvénykezés szerint módszerek: 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK Nemzetközi szállítási szabályok: UN szám: 3082 Tartalma: 25% Klórpirifosz A mikrokapszulázás nagymértékben csökkenti a hatóanyag emlőstoxicitását Közúti / vasúti szállítás A szállítmány megnevezése: Környezetre veszélyes anyag, folyadék, N.O.S. klórpirifosz ADR / RID osztály: 9 ADR / RID egység szám: 11 o ( c ) Csomagolási csoport: III Veszélyazonosító szám: 90 Belföldi hajózás: A szállítmány megnevezése: Környezetre veszélyes anyag, folyadék, N.O.S. klórpirifosz

7 Tengeri szállítás: A szállítmány megnevezése: Környezetre veszélyes anyag, folyadék, N.O.S. klórpirifosz IMDG osztály: 9 IMDG Lapszám: 3082 Csomagolási csoport: III Orvosi Elsősegély Útmutató: nincs (MFAG) Vészhelyzeti tennivalók: nincs (EmS) Légi szállítás: A szállítmány megnevezése: Környezetre veszélyes anyag, folyadék, N.O.S. klórpirifosz UN / ID szám: EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK Klasszifikáció: Ez a termék az EU előírások szerint címkézett Veszély jelzet: N, Xi Környezetre veszélyes: N; Irritatív: Xi R mondatok: R51/53: Vízi élőlényekre toxikus, a vízi környeztben hosszú távon káros hatása lehet R43: Bőrrel érintkezve szenzibilizációt okozhat S mondatok: S2: Gyermekektől távol tartandó! S13: Élelelmtől, italtól, takarmánytól távol tartandó! S20/21: Alkalmazás közben enni, inni, dohányozni tilos! S24:Kerüljük a bőrrel való érintkezést! S37: A kezeléskor viseljen kesztyűt! S60 : Ezen anyag és göngyölege veszélyes hulladékként kezelendő S61: Kerüljük a szer környezetbe kerülését. Lsd. A speciális utasításokat a Biztonsági Adatlapon. Tartalmaz: 250 g/l klórpirifosz

8 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK Javasolt felhasználás: Inszekticid A Biztonsági Adatlap a megjelenés napján érvényes ismereteink alapján készült. Szándékunk szerint a Biztonsági Adatlap a biztonságos felhasználás, kezelés, hulladék megsemmisítés, tárolás és szállítás érdekében készült, nem használható garanciként vagy hivatalos specifikációként. A kiadott információk kizárólag a specifikált termékre vonatkoznak, esetleg nem felelnek meg egyéb anyagokat is tartalmazó kombinációk esetében, ahol bizonyos folyamatok máshogyan mehetnek végbe, mint a fentiekben leírtak. TÖRTÉNET Kinyomtatva: nov. 15. Megelőző kiadás: szept. 16. Kiadás dátuma: nov. 15. Verziószám: A verziószám három részre osztható, az egyes az általános információk kódja, a 2 - es az országkód, a 3 - as a nyelv-specifikus kód.

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó szer A készítmény

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL

1. A HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 2. Ö S S Z E T É T E L / T U D N I V A L Ó K A Z A L K O T Ó R É S Z E K RŐL ADMIRAL 10 EC BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1. oldal, összesen: 9 A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvevőjét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily módon ismerkedjen meg

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02-0115 Terméknév Tiszta anyag/elegy Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1.2 AZ anyag

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

az 1907/2006/EK rendelet szerint

az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2010. 08. 19. Oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: FLAMAX grillgyújtó folyadék 1.2.Az anyag megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Kodak Polychrome Graphics Ltd.

Kodak Polychrome Graphics Ltd. Megfelel a 91/155/EEC 2001/58/EC szabványoknak BIZTONSÁGI ADATLAP Violet 500 előhívószer 1. Az anyag/készítmény és a cég/vállalkozás azonosítása Az anyag vagy készítmény azonosítása Termék neve: Violet

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. S1301 M, B rész

BIZTONSÁGI ADATLAP. S1301 M, B rész BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikke és II. melléklete alapján S1301 M, B rész 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása:

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója. 2. Veszélyesség szerinti besorolás Kibocsátási dátum: 30.09.1999 Változat: 11.0 Felülvizsgálat dátuma: 08.07.2013 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 1.1. Termékazonosító Kémiai termék típusa : Anyag Név : Kerozin

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben