AC forgatókönyv - Szerk: Juhász Márta. ASSESSMENT CENTER FORGATÓKÖNYV a Munka- és szervezetpszichológus szakképzés hallgatói számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AC forgatókönyv - Szerk: Juhász Márta. ASSESSMENT CENTER FORGATÓKÖNYV a Munka- és szervezetpszichológus szakképzés hallgatói számára"

Átírás

1 1 ASSESSMENT CENTER FORGATÓKÖNYV a Munka- és szervezetpszichológus szakképzés hallgatói számára Készítették: Szerkesztette: Juhász Márta Andó Sándor Benczédi Réka Breuer Ágnes Csukonyi Csilla Gittinger Aliz Holp Edit Kelemen Nóra Kertész Adrienn Kiss Orhidea Edith Kiss Tóth Ildikó Kovács Péter Krepelka Ágnes Nagy Erika Gyöngyvér Nagy Tibor Oláh Andrea Petı Dóra Szalay Bea Székely Katalin Tarnóczi Richárd Völgyi Zoltán

2 2 ELİSZÓ A munka- és szervezetpszichológiai szakképzés történetében 2002 tavaszán hirdettük meg elıször az Assessment Center (AC) tárgyat. Akik a munka- és szervezetpszichológia területén jártasak jól tudják milyen népszerőségre tett szert ez a kiválasztási és fejlesztési módszer az utóbbi években. Annak ellenére, hogy a gyakorlatot limitált részvétellel hirdettük meg, kétszer annyian jártak be az órára. A gyakorlat kezdete az AC elméletével, ezzel kapcsolatos különbözı kutatásokból származó eredmények ismertetésével kezdıdött. Ezt követıen került sor új, eddig nem ismert gyakorlatok sajátélményő lejátszására, kipróbálására, ami ıszintén szólva pszichológus csoportban nem kis teljesítmény volt. A nagy létszám és idıkorlát miatt úgyhagyott ellenállások természetesen nem segítették az AC gyakorlatok mélyebb szintő elemzését és megértését, de ez nem jelenti résztvevık érdektelenségét...sıt, a végeredményt most itt tarthatjuk a kezünkben. Köszönet az AC-n részt vevı pszichológus kollegáknak az egyéni kiscsoportos munkák gyümölcse beért és most ezt szeretném egy-egy nyomtatott példányban és elektronikus úton továbbküldeni minden résztvevı számára. Arra kérlek benneteket, hogy vegyétek figyelembe, hogy ezek jórészt új - általatok kitalált - gyakorlatok, amelyeket nem volt lehetıségünk kipróbálni, bemérni, azonban jó ötleteket, kipróbálandó lehetıségeket biztosítanak. Az elsıre elkészített változathoz minden csoportnak írtam észrevételeket, kijavítandó tételeket. A győjteményben már a kijavított gyakorlatok találhatóak. Két csoport anyaga hiányzik a forgatókönyvbıl. Ha ık úgy látják mégiscsak érdemes elküldeni tegyék meg és én azt továbbítom mindenki számára. Juhász Márta BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék Budapest, 2002 október 25.

3 3 Készítették: Csukonyi Csilla és Nagy Erika Gyöngyvér Munkakör: KONTROLLER A Kontroller munkakör leírása Páros gyakorlat: Tej vs. Sajt probléma A kontroller munkakör kompetenciái A kontroller esetében egy elemzı közgazdász munkakörrel állunk szemben, ahol alapos szakmai felkészültség, adatok elemzéséhez kifejezetten szükséges az oknyomozó beállítottság és következtetıkészség. A temérdek mennyiségő adathalmazban meg kell találnia a felettesei (általában a vezérigazgató által) kért adatokat, sıt azok összefüggéseit és következményeit, az adatok eredményeit más adathalmazokban. Ehhez nagyfokú következtetı készségre van szükség és precizitásra, illetve pontosságra. Tehát a munkaköre alapján elıttünk áll egy közgazdász, aki jó elemzıkészséggel rendelkezik, de emellett mivel alapjában véve ellenırzı funkciót tölt be a vállalatnál, hiszen állandóan egy általános adatátvizsgálást tart, illetve projektekhez kapcsolódóan célirányosan keres a termelési és a szolgáltatási adatok között. Alapjában véve nem elhanyagolható a munkatársakkal való kapcsolattartás a megfelelı adatok beszerzésének érdekében. Mivel bár legtöbb esetben jogköre van a megfelelı adatok bekérésére a munkájához, de nem mindegy, hogy milyen adatokat kap a munkatársaktól. Meg kell vizsgálnia, hogy érvényesek-e, naprakészek-e vagy már nem idıszerőek az adatok. Állandó bizonytalanság helyzetben van ennek következtében, nem igazán bízhat senkiben (sokszor a felsı-vezetés is alkalmazhat konrollert saját hibáinak, tévedéseinek kendızésére, illetve, hogy lefedje a felelısséget, hátha a konroller másoknak tulajdonítja a hiány, veszteség okát ), nem oszthatja meg kételyeit senkivel, sıt mivel általában egy kontrollert alkalmaznak a vállalatok, magányos, nem kérhet senkitıl szakmai segítséget. A többi munkatárssal sem lehet igazán személyes, közeli kapcsolata, nehogy a késıbbiekben meggyanúsíthassák elfogultsággal. Ez sokban visszaveti a személyes kapcsolatainak építését adott cégen belül, de mivel korrekt kapcsolatra van szükség A kontroller munkakörre szabott általános kompetenciák és a hozzájuk tartozó személyiségjegyek:

4 4 Aprólékosság, precizitás - sok adat elemzése, ebbıl meg kell találnia a kérdéses adatot, nagy odafigyeléssel, sokszor monoton munka során Elemzıkészség összefüggések felfedezése az adatokban, esetleg teljesen elkülönült adatbázisok összehasonlítása és kiértékelése, éleslátás, részletek felismerése, egyes részletek egymástól való elhatárolása, a nyilvánvaló és a rejtett összefüggések felismerése Következtetıkészség pl. termék-mennyiség és az anyagköltség összefüggései, bizonyos adatok okainak, elızményeinek kutatása, a tények dinamikus és statikus folyamatokba való elhelyezése, az okozatossági összefüggések felismerése Oknyomozó beállítottság annak feltárása, hogy mi okozta az esetleges eltéréseket, össze nem illéseket az elvárt és a kapott adatok között, a tények egymásra hatását feltérképezi, részleteibe vizsgálja az egyes hatásokat, a hatások között rangsor állít fel, a legdominánsabb nyomás gyakorlás köré felépíti a folyamatokat, és figyelembe veszi azok dekoncentráló hatását Felépíteni az információáramlást törekszik a teljes körő információszerzésre, az információkat leellenırzi, több egymástól független forrásból. A döntéshozatalhoz szükséges információkat az óvatosság elve alapján kezeli pl. a vezérigazgató és a termelési egységek vezetıi között objektív, torzításoktól mentes információs kapcsolatot kell létrehoznia Függetlenség, de nem döntési joggal kissé magányos farkas -ra emlékeztet, nincsenek közvetlen munkatársai, csak a vezérigazgatónak tartozik beszámolással. Csak javasol, de nem dönt az általa kezelt adatok sorsáról. A döntés elıkészítés felelıssége minden esetben rá hárul, de a döntéshozatal felelıssége nem ıt terheli és ez a kívülállók számára nem világos és a meghozott döntésekért ıt teszik felelıssé. Ez azzal jár, hogy a szervezeten belül elidegenedik. Állhatatosság addig kell keresnie az adott összefüggéseket, össze nem illések okát, amíg meg nem találja, mert valahol kell, hogy legyen a hiba oka. Felelısségtudat, involváltság a feladatban, magáénak tekinti a probléma megoldását. Ez a motiváló erı a részletekbe menı elemzések elvégzéséhez. A prezentáció során mások ellenvéleménye ellenére is kiáll, még akkor is, ha ez a másik félnek nem tetszik. Érvelés - Meggyızés a kapott eredmények, összefüggések látványos, világos és egyértelmő prezentálása a felsı-vezetés számára, illetve a problémák, hiányosságok megmagyarázása, elfogadtatása a bőnösnek talált személyek, részlegek számára. Saját álláspontját érthetıen

5 5 fejezi ki. Megállapítja, hogy tettei milyen hatást váltanak ki másokból. A partnerrel közös, egybeesı érdekek, célok felkutatására törekszik, és ezt felhasználja a megegyezésre. Konfliktuskezelés abban az esetben, ha álláspontját kétségbe vonják, szakmai kompetenciáját megkérdıjelezik, a támadást nyugodtan és kiegyensúlyozottan fogadja és gyorsan felismerve ellenfele érvelését és annak hiányosságait, és ellenfele érvelésébıl kiindulva, bizonyítva annak hibáit, saját érvelésének megalapozottságát igazolja, végül elsimítja a konfliktust. Nem reagál támadással az ıt ért támadásokra, jól kezeli a jogos és jogtalan támadásokat egyaránt. Interperszonális érzékenység az érvek ütköztetése során figyelnie kell arra, hogy a vitapartnere milyen érzelmi okok és egyéb indíttatások miatt ellenérdekelt a konfliktusban. Észleli, hogyha a vita során az érvelést félreértik. Érdeklıdik a mások érzései iránt, megfogalmazza azokat. Adekvát módon reagál mások viselkedéseire, érzelmeire. Prezentációs készség az elemzések, kikövetkeztetett adatok bemutatása a felsı vezetés részére, a megfelelı és kiemelt részek, a lényeg meggyızı bemutatása a modern prezentációs eszközök felhasználásával. Fontos megfigyelési szempont, hogy a prezentáció során megfelelı táblázatokat, eszközöket használ-e, nem viszi túlzásba a bemutatást. Képes az eredmények világos és gyors bizonyítására, ha esetleg kétség merülne fel álláspontjának hitelességével kapcsolatosan Páros gyakorlat: Tej versus sajt probléma Kétszemélyes helyzet: a megfigyelt személy mellett egy beépített személy vesz részt a gyakorlatban egy zárt helységben, illetve a megfigyelık, akik vezetıségi tagokként szerepelnek a helyzetben. A megfigyelt és a beépített személyek 90 fokos szögben ülnek egymáshoz képest, a többiek (max 5 fı) félkörben helyezkednek el. Eszközök: Flip-chart használat, illetve saját jegyzetek használatára a megfigyelt személynek lehetısége van.

6 6 Kontroller, azaz a megfigyelt szerep Ön egy tejtermelésével és feldolgozásával foglalkozó nagyvállalat alkalmazottja kontroller munkakörben. Adott egy, a kontroller-i munkakörre, munkafolyamatra igencsak jellemzı helyzet: Ön a vezérigazgatónak számol be az üzemköltségek alakulásáról. Elemzései szerint az egyik üzem, amely tej pasztırizálásával foglalkozik (nevezzük "Tejes"-nek) nem nyereséges, sıt 100 millió forint veszteséget jeleznek az adatok, míg a sajtok termelésével foglalkozó "Sajtos" igen, közel 300 milliós hasznot hoz. Mindkét üzem azonos termelési költségekkel dolgozik. A vezérigazgató mellett jelen van a két üzem vezetıje is a beszámolón. Önnek a "Tejes" üzem vezetıjével kell egyeztetnie, meggyıznie ıt az adatok helyességérıl, mivel ez a vezetı nem fogadja el a számításokat, de a problémamegoldáshoz, a veszteség felszámolásához mindenképpen szükséges, hogy tiszták, egyértelmőek legyenek az adatok, és minden fél egyetértsen vele. Természetesen a "Sajtos" üzem vezetıje egyetért a kapott eredményekkel, illetve dicséri az Ön, a kontroller munkáját. A "Tejes" üzem vezetıje szerint nem voltak jók a számítások, nem jó a kontroller logikai megközelítése, az anyagköltség nem lett jól számolva, mivel a "Tejes" részlegnél nem jelenik meg bevételként minden olyan áru, amely termelésében részt vesznek, csak a "Sajtos"-nál számolják el. A "Tejes" üzemnél jelenik meg az összköltség, de csak "Sajtos"-nál a bevétel. A "Tejes" üzem vezetıje támadóan lép fel Önnel, a kontrollerrel szemben, ıt kell meggyıznie adatainak helyességérıl. A kontroller-jelölt feladata a "Tejes" üzem vezetıjének meggyızése a saját számításai helyességérıl, illetve kezelni a helyzetet saját kompetenciájának megırzésével, illetve a "Tejes" üzem vezetıjének tekintélyének megırzésével.

7 7 Tejes üzem vezetıje szerep A Tejes üzem vezetıje a vezérigazgatónak bizonygatja a kontroller inkompetens voltát a következı érveket felsorakoztatva egymás után, illetve visszatérve rájuk idırıl-idıre. Ezek a következık lehetnek: az elızı kontrollerrel nem voltak ilyen gondok, ez az új kontroller nem látja át a termelési folyamatokat, nem jó adatokat néz, illetve nem megfelelı adatokkal hasonlítja össze azokat, direkt keresztbe akar neki tenni, mert a "Sajtos" üzem vezetıjével jóban van, együtt látta ıket kávézni, barátok, ezért hoz ki számára jobb eredményeket, csak a kontrollertıl függ, hogy hogyan számolja ki az adatait, hívjanak független, külsı kontrollert aki nincs ellene

8 Megfigyelési szempontok AC forgatókönyv - Szerk: Juhász Márta 8 Állhatatosság - következetesen kitartson adatai, számításai mellett, nem tudja befolyásolni az eredmények megváltoztatására a Tejes üzem vezetıje. Jellemzı megnyilvánulások: Eredményeim pontos és többszörösen megismételt számításokon alapulnak, Bármennyire szeretnék akár más adatokat is bemutatni, ezek a tények, illetve Ismételt mérések is ilyen eredményt mutatnak. Konfliktuskezelés a Tejes üzem vezetıjével nem bocsátkozik vitába, konstruktívan kezeli a helyzetet. Jellemzı mondatok lehetnek: Találjunk közös megoldást a mindkét üzemet érintı problémára, Értem az érveit, de ha megnézzük az adatokat, és azok nem hazudnak, azt kapjuk, hogy... Érvelés - Meggyızés arra törekszik, hogy végül elfogadja a Tejes üzem vezetıje is az általa prezentált adatait és gondolatmenetét. Elvárt viselkedés: Szeretném megvilágítani a kérdést több szempontból is az adatok alapján, Eddig valószínőleg nem vették észre, hogy így is láthatjuk a kérdést.. Interperszonális érzékenység átérzi a veszteséges üzem vezetıjének bizonytalanságát, nem veszi személyes sértésnek az ellene irányuló negatív érzelemáradatot, mivel ı csak szolgáltat, nincs döntési helyzetben. Inkább elemzı, szolgáltató szerepben marad, nem dönthet. Jellemzı megnyilvánulások: Szeretném hallani az Ön álláspontját még egyszer, Tehát hogyan is gondolja az eredmények eloszlását a két üzem között?, illetve Érthetı, hogy Önt ez a kérdés ennyire érzékenyen érinti, de.. Prezentációs készség megfelelıen sorakoztassa fel érveit, adott esetben a rendelkezésre álló eredmények bemutatását. Elvárt viselkedés: támaszkodjon a kapott adatokra, az érvelési folyamat során idırıl idıre hivatkozzon rájuk, illetve mutassa be ıket vizuálisan. Kompetenciák Precizitás Elemzıkészség Következtetıkészség Oknyomozó beállítottság Információáramlás felépítése Függetlenség, döntési jog nélkül Állhatatosság Konfliktuskezelés Érvelés - Meggyızés Interperszonális érzékenység Prezentációs készség tej vs. sajt konfliktus X X X X X

9 9 Megfigyelési szempontok Megfigyelı kódja: Kompetenciák Pontszámok Megfigyelt neve: Átlagpontszám 1. Állhatatosság Konfliktuskezelés Érvelés - Meggyızés 4. Interperszonális érzékenység 5. Prezentációs készség Összpontszám ( kompetenciák átlagpontszáma) :..

10 Készítette: Benczédi Réka, Gittinger Aliz, Kelemen Nóra, Kiss Orhidea Edith, Szalay Bea 10 Munkakör: HR IGAZGATÓ Egyéni gyakorlat: Egy kutató döntése, Útiterv. Páros gyakorlat: Ki a megfelelı? Inzultus, Teljesítményértékelı beszélgetés, Útiterv. Csoportos gyakorlat: Betők gyakorisága az angol nyelvben. A HR igazgató kompetenciái Kompetenciák Kommunikációs hatékonyság Befolyásolás Határozottság Konfliktuskezelés Együttmőködés Problémamegoldás Pszichés teherbírás Gyakorlatok Ki a megfelelı? Inzultus, Egy teljesítményértékelési beszélgetés, Egy kutató döntése, Betők gyakorisága az angol nyelvben Ki a megfelelı? Egy teljesítményértékelési beszélgetés, Egy kutató döntése, Betők gyakorisága az angol nyelvben Útiterv, Egy teljesítményértékelési beszélgetés, Egy kutató döntése, Betők gyakorisága az angol nyelvben Ki a megfelelı? Egy teljesítményértékelési beszélgetés, Egy kutató döntése, Betők gyakorisága az angol nyelvben Egy teljesítményértékelési beszélgetés, Egy kutató döntése, Betők gyakorisága az angol nyelvben Ki a megfelelı? Inzultus Útiterv A kompetenciák kiválasztását indokolja a Stratégiai Emberi Erıforrás Menedzsment (BAKACSI, BOCSKOR, 2000) címő kézikönyvben szereplı, HR igazgatóhoz megjelölt kompetenciák listája. Továbbá, a vezetıi munkakörben dolgozó HR szakember hatékony munkavégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek a fennebb felsorolt kompetenciák. A következı gyakorlatok ezen kompetenciák megfigyelését és értékelését szolgálják.

11 11 Páros gyakorlat: Ki a megfelelı? A feladat jellegét tekintve egy szerepjáték (konfliktushelyzet szimulálása), mely a jelölt személyes meggyızési képességét, konfliktuskezelési és kommunikációs hatékonyságát vizsgálja. Szereplık: Vállalti igazgató, mint beépített személy és HR vezetı, mint a vizsgált személy. Felkészülési idı: 10 perc, ezalatt a jelölt készíthet jegyzeteket. Eszközök: papírlap és toll, valamint egy beépített személy. Gyakorlat leírása A vállalatnál radikális létszámcsökkentés folyik, ennek keretében összevonják a mőszaki fejlesztési és a technológiai osztályt. Így a két vezetı közül az egyik osztályvezetınek felmondanak. A vállalati igazgató a gyakorlatiasabb, rámenısebb és nagyobb termelési tapasztalattal rendelkezı 45 éves technológiai osztályvezetıt, Andrást szeretné megtartani az osztály élén, míg a HR igazgató az éles esző, igen kreatív, folyton újító és az emberekkel jobb kapcsolatban levı 36 éves mőszaki fejlesztési osztályvezetı Péter mellett voksol. A jelölt (HR vezetı) feladata, hogy meggyızze a Vállalat Igazgatót (beépített személy), az álláspontjáról.

12 12 A beépített személy szereplapja... Mi az, ilyen jóba vagytok, hogy így pártolod... Már évek óta ismerem Andrást.... Az egyik legjobb a szakmában, ezt Te is tudod...de András már10 éve itt van a cégnél!... Péter egy zöldfülő, tapasztalatlan tacskó.... Egyébként néha Péter úgy néz ki, mint egy szórakozott professzor.... Már megbocsáss, de hogyan mondom meg neki, a felségem megöl, az İ feleségével jár teniszezni.... Szaktudás- Azért az a legutolsó project, amelyet Péter vezetett, nem sikerült valami fényesen.

13 13 Megfigyelési szempontok Kompetenciák Kommunikációs hatékonyság Befolyásolás Határozottság Konfliktuskezelés Viselkedési jegyek Verbális kifejezıkészség: érthetı, gördülékeny világos artikulált beszéd Lényegretörı, tárgyszerő fogalmazás Érvelés, indokolja, bizonyítja, alátámasztja a nézeteit Odafigyelés, nyitottság a másik személyre Kezdeményezés Irányítás Érvelés (érzelmi, racionális, egyéb) Önálló vélemény egyértelmő megfogalmazása és aktív képviselete Következetesség, elszántság Irányítás, dominancia Kiegyensúlyozott, megırzi a nyugalmát Rugalmas, képes váltani, új szempontot behozni Kompromisszumkészség

14 Páros gyakorlat: Inzultus AC forgatókönyv - Szerk: Juhász Márta 14 Szereplık: HR vezetı (mint megfigyelt), és a mőszakvezetı (mint beépített ember). Instrukció: Ön HR vezetı egy cégnél. Az egyik mőszakvezetı megkeresi Önt azzal, hogy az üzemben probléma volt, és segítséget kér a helyzet tisztázásához. Tudjon meg minden lényegeset az ügyrıl, állapítsa meg, hogy mi a teendı és pár percben elmondva ismertesse és indokolja döntését.

15 15 Mőszakvezetı (beépített) szerep N. Géza 35 éves, 7 éve jött a céghez. Esztergályosként kezdett, 5 évig ugyanabban a munkakörben dolgozott. Munkahelyére gyorsan beilleszkedett, a munkáját megfelelıen végezte, idınként pár napot hiányzott betegség miatt. Szőkszavú ember lévén annyit tudtak a magánéletérıl, hogy 4 gyereke van, és a munka után mindig siet haza a közeli faluba. 8 hónapja a volt fınökét rokkant nyugdíjas állományba helyezték, és új vezetı került a helyére. Hamarosan kiderült, hogy az új fınök elégedetlen a teljesítménnyel, és meg akarja mutatni, hogy fegyelemmel és jó munkaszervezéssel magasabb szintő teljesítményt lehet elérni még ezekkel a régi gépekkel is. Folyamatosan értékelte az embereket, számon kérte a napi teljesítményüket és ezzel próbálta ıket rávenni a jobb munkára. Az emberek morogtak, mert a rossz munkaszervezésbıl eredı hibákért is ıket vonta felelısségre. N. Géza a maga csendes módján jelezte a fınöknek, hogy feltételek hiányában nem tudnak többet tenni. A fınök ettıl kezdve árgus szemekkel figyelte N. Gézát, mit tesz. Adandó alkalmakkor megjegyzéseket tett a munkájára, kritizálta, számon kért tıle olyan feladatot is, amivel nem bízta meg, késıbb már a kollégái elıtt is becsmérelte. A háta mögött kifigurázta a személyét, gúnyos megjegyzéseket tett rá. A kérdéses napon a fınök a napi feladatot adta ki N. Gézának, aki elkezdte mondani, hogy a raktárban lévı anyag nem megfelelı ehhez a munkadarabhoz, amikor a fınök üvölteni kezdett vele, hogy már megint okoskodik, ahelyett, hogy dolgozna, amikor itt van, és nem lóg éppen, és mit képzel magáról, stb. N. Géza elvörösödött, félretolta a fınököt és kiment a mőhelybıl. Ekkor találkozott vele a mőszakvezetı és kérdezte meg, mi történt. A mőszakvezetı utána nézett a termelési adatoknak, semmi lényeges eltérést nem talált a korábban jellemzıekhez képest, annyi feltőnt neki, hogy N. Géza az utóbbi 2 hónap alatt kétszer hiányzott egy-egy hetet.

16 Megfigyelési szempontok AC forgatókönyv - Szerk: Juhász Márta 16 Kompetenciák Kommunikációs hatékonyság Problémamegoldás Prezentáció (kommunikációs hatékonyság) A figyelem jeleit mutatja Érthetı kérdéseket tesz fel Tisztán, érthetıen beszél Viselkedési jegyek Összefoglalja a már ismert információkat, hogy mit tudott meg, visszacsatolást ad A már megszerzett információkat felhasználja a további kérdéseknél A lényeges dolgokat kiemeli, a lényegteleneket szelektálja Számbaveszi a lehetséges szempontokat Több szempontot érvényesít Minden lényeges adatot megtud Felismeri a munkahelyi zaklatás jelenlétét Kitér minden szükséges beavatkozásra Nem elfogult senki javára Hatékony beavatkozást tervez (csak azzal foglalkozik, ami rá tartozik, a többit leosztja) Felkelti a hallgatóság figyelmét és fenntartja a kapcsolatot Metakommunikációjával alátámasztja mondanivalóját Kerek mondatokban, logikus mondatfőzéssel beszél Érvel és indokol elgondolásai mellett

17 Páros gyakorlat: Teljesítményértékelési beszélgetés 17 Szereplık: Gábor, a humánpolitikai vezetı, és Kati, a beosztott, ügyfélszolgálati munkatárs (beépített ember). Feladat: A gyakorlat során a jelöltnek (humánpolitikai vezetı) egy teljesítményértékelési megbeszélést kell folytatnia egy olyan alkalmazottal (beépített ember), aki a vállalati követelményszint alatt teljesített. A gyakorlat kritikus pontja, hogy a jelölt, humánpolitikai vezetı hogyan tud negatív visszajelzést adni egy gyengén teljesítı munkatársnak, hogy azt ne sértse meg, ne váltson ki belıle visszavonuló, illetve támadó reakciókat, hanem határozottan képviselje véleményét, és végül meggyızze a beosztottat, hogy változtatnia kell magatartásán. A szereplık 10 percet kapnak a szerepek átolvasásához, az elıkészülethez, majd elkezdıdik a szerepjáték. A gyakorlat lejátszására 30 perc áll rendelkezésre. A gyakorlat elemzéséhez, értékeléséhez 6 megfigyelı javasolt. Minden megfigyelı egy kompetencia (pl. önbizalom) alapján figyeli meg, majd értékeli a jelöltet. Minden megfigyelı kap egy megfigyelési lapot. Eszközök: két szereplap a résztvevıknek, 6 megfigyelési lap a megfigyelıknek.

18 18 Humánpolitikai igazgató szerep Ön Gábor, egy nagy mobiltelefonos társaság Humánpolitikai vezetıje. Az utóbbi idıben, egyre több panasz érkezik az ügyfélszolgálati osztály vezetıjétıl az egyik beosztottra, Katira, akikkel komoly teljesítményproblémák vannak. Az ügyfélszolgálati osztály feladata a beérkezı hívások és az azokból eredı kérdések azonnali kezelése. A csoport tagjai nemcsak telefonon, hanem írásban is válaszolhatnak az ügyfelek kérdéseire, problémáira. Ön most a Katival folytatandó teljesítményértékelési beszélgetésre készül. Kati egy éve dolgozik a cégnél. Az elsı félévi munkájára egyáltalán nem volt panasz. Pontosan végezte írásbeli feladatait, kedves, udvarias volt az ügyfelekhez, lelkesen állt hozzá munkájához. Az utóbbi hat hónapban azonban romlott munkájának minısége: hosszú, akár másfél órára is elnyúló ebédszüneteket tartott, nem a legjobb színvonalon írta meg leveleit, és udvariatlanul beszélt az ügyfelekkel. Több alkalommal, több mint egy órát késett munkahelyérıl, amely bosszúságot jelentett kollégáiknak, ugyanis nem tudtak hazaindulni, ameddig ı nem érkezett meg. Az utóbbi idıben romlott Kati ügyfeleknek írott levelei színvonala: az nem elég hogy helytelenül kezdett írni, hanem levelében több hiányosságot talált, sıt, egyszer az is elıfordult, hogy pontatlan információkat adott ki, amelyek következtében utólag kellett informálni, kiigazítani az ügyfeleket. A minıségi visszaesés harmadik példája Kati hangja, amikor felveszi a telefonkagylót. Egyik alkalommal tanúja volt Ön is egy beszélgetésnek, amikor Kati csak úgy nyersen megkérdezte az ügyféltıl: Na, és?.

19 19 Kati, az ügyfélszolgálati munkatárs betöltıje (beépített személy) Ön Kati, egy mobiltelefonos társaság ügyfélszolgálati osztályának munkatársa. Az Ön munkája, hogy azonnal felvegye a telefont és kezelje a hívás során felmerülı kérdéseket. Ezen kívül leveleket kell fogalmaznia az ügyfeleknek a velük folytatott beszélgetések alapján. Egy hatfıs csapatban dolgozik. Ön az ügyfélszolgálati osztály vezetıjének közvetlen beosztottja, azonban Gáborral, a Társaság Humánpolitikai vezetıjével is közvetlen munkakapcsolata van. Egy éve dolgozik a cégnél, és kezdi unni a munkáját. Tudja magáról, hogy jól kezeli az ügyfeleket, és udvariasan továbbítja a kérdéseket az osztályokra. Ennek ellenére tisztában van vele, hogy több hibát is vétett a levelekben, bár, szám szerint nem tudná megmondani mennyit. Telefonos stílusa nem változott, legalábbis senki nem említette, hogy változott volna, és nem tud arról sem, hogy az ügyfelek panaszkodtak volna Önre. Tisztában van azzal, hogy néhányszor késett a munkahelyérıl, azonban, úgy gondolja, ez mással is elıfordul, akinek kis gyerekei vannak. Amúgy is, mindig ledolgozza a nyolc órát munkahelyén. Beismeri, hogy egyszer elıfordult, az Ön által közölt hiányos, pontatlan információk miatt közvetlen fınökének kell helyesbíteni az információkat. De hát, ez valahol érthetı, hisz már egy éve ugyanezt a munkát végzi, és már egy kicsit kezdi unni Mindezek ellenére Ön úgy gondolja, jobb a többieknél, és bízik abban, hogy ezek az aprócska hibák említésre sem kerülnek.

20 Megfigyelési szempontok AC forgatókönyv - Szerk: Juhász Márta 20 Kompetencia Kommunikációs készség Önbizalom, határozottság Viselkedési jegyek A gondolatok, vélemények kifejezésének módjára vonatkozik. A vélemény tiszta, logikus, könnyed kifejezése, a partner üzenetének világos megértése. Az információcserére, mások aktív meghallgatására és adekvát reagálásra való képesség. A verbális és nonverbális kommunikációs módok optimális alkalmazása. Magabiztos kommunikációra, érvelésre vonatkozik, a saját szempontok nyílt vállalása, kimondása a kommunikációs partnernek. Az ellentmondásos helyzetek, eltérı vélemények esetén is magabiztos, határozott álláspont képviselete. Skála 1-7-ig Érvelés, meggyızés Együttmőködés Interperszonális érzékenység (kommunikációs készség) Hatásos és logikus érvelés képessége, alátámasztott meggyızés alkalmazásának képessége. Jó tárgyalókészség, a verbális és nonverbális kommunikációs technikák hatékony alkalmazása a kommunikációs partner megnyerése, befolyásolása céljából. Jó vitapartner. A partner meghallgatásának képessége. Az együttgondolkodásra, együttmőködésre való bátorítás. Közös szempont, egyetértés keresése a kommunikációs partnerrel. Konfliktusos helyzetben a kompromisszumra, alkalmazkodásra való képesség. Rugalmasság, alkalmazkodás a különbözı kommunikációs stílusokhoz. Kommunikációs helyzetben a tapintat, diplomácia érvényesítése. Empátiás készség, a partnerrel való együttérzés képessége. A partner érzéseinek visszatükrözése, amásik fél meghallgatása, nézeteinek méltányolása. Segítség nyújtás a valós helyzet tisztázásában, az együttmőködésben. Dominancia (határozottság) Konfliktuskezelı készség Kezdeményezésre, a beszélgetés irányításra való képesség. Meghatározó szerep betöltése a kommunikáció során. Az álláspontok, elvárások határozott, szilárd képviseletére való képesség. Ellentmondásos helyzetek és problémák hatékony elemzésének és kezelésének képessége. Mások meghallgatására és a feszültségek oldására való képesség.

21 Egyéni/Páros gyakorlat: Egy kutató döntése AC forgatókönyv - Szerk: Juhász Márta 21 A humán erıforrás igazgató konfliktuskezelési készségének és a gyakorlatban megfigyelhetı egyéb készségek (melyek a megfigyelési szempontok és viselkedés indikátor leírásában szerepelnek) értékelése. A gyakorlat kétféleképp használható: akár úgy, hogy mindkét szerepet egy-egy jelentkezı kapja meg, vagy úgy, hogy az egyik szerepet egy beépített személy játssza el. Eszközök: szerepleírások a szereplıknek, megfigyelési lapok a megfigyelıknek. A jelentkezık számára ismertetjük az alapszituációt, kiosztjuk a szerepeket, közöljük, hogy a gyakorlat idıtartama 20 perc, ami alatt megegyezésre kell jutniuk. A gyakorlat közben a megfigyelık rögzítik a megfigyeléseiket és értékelik a jelentkezıket. Instrukció Próbálja meggyızni erıs, határozott érvekkel beszélgetıpartnerét a saját véleményérıl. A gyakorlat idıtartama 20 perc.

22 22 1. szerep: P.W. Roland Ön Dr. P.W. Roland és kutató biológusként dolgozik egy amerikai gyógyszergyárban. A cége szerzıdést kötött a kormánnyal és azt a megbízást kapta, hogy olyan módszerek és anyagok után kutasson, melyek képesek semlegesíteni a biológiai fegyvereket. Nemrég Egyesült Államok területérıl néhány kísérleti, idegbénító hatású biológiai bombát, a Csendes Óceán kis szigetére szállítottak. A szállítás alatt két bomba megsérült. A bombákat a kormány szakemberei folyamatosan ellenırzik és megállapították, hogy két hét múlva a bénító gáz elkezd majd szivárogni. A kormány nem ismer olyan módszert, amivel meg lehetne akadályozni a mérges gáz továbbterjedését a többi szigetre és valószínőleg az Államok partjaira is. Ha ez megtörténik, valószínő, hogy több ezer ember idegrendszere és agya maradandó károsodást szenved, vagy pedig meg is halnak. Ön mesterségesen elıállított egy olyan gázt, amely semlegesíti a mérgezı gázt, abban az esetben, ha a szivárgás megindulása elıtt bevezetik a bomba belsejébe. Ezt a gázt Ön kémiai úton nyerte a kockás narancs héjából, mely egy nagyon ritka gyümölcs. Sajnos idén csak 4000 darab termett belıle. Önt arról tájékoztatták, hogy a dél-afrikai A.H. Cardoza gyümölcsexportır 3000 kockás narancsot birtokol. Ekkora mennyiségő narancs héjából készült kivonat elegendı lenne a mérgezı gáz semlegesítéséhez, abban az esetben, ha a kémiai eljárást és a befecskendezést megfelelıen végzik. Önt arról is tájékoztatták, hogy a kockás narancsok héjának állapota megfelelı. Ugyanakkor közölték Önnel, hogy Dr. L.W. Jones is sürgısen meg szeretné szerezni a kockás narancsokat és ı is tudja azt, hogy Cardoza úrnak van 3000 kockás narancsa. Dr. Jones egy olyan cégnek dolgozik, amely az Ön cégének legnagyobb konkurense. A gyógyszeriparban igen gyakori a konkurencia technikai megoldásai és módszerei utáni kémkedés. Az Ön cége és a Dr. Jones-é évek óta perben áll egymással, kölcsönösen azzal vádolva egymást, hogy a másik megsértette az ipari kémkedés elleni törvényt és a szabadalmi jogokat sem tartották tiszteletben. A per jelenleg is tart. A kormány az Ön cégétıl kér segítséget. A cég Önt bízza meg azzal, hogy felkeresse Cardoza urat és megvásárolja tıle a 3000 kockás narancsot. Ön hallotta, hogy Cardoza annak fogja eladni a narancsokat, aki a legtöbbet ígéri értük. Önt a cége felhatalmazta, hogy maximálisan dollárt ajánljon fel a 3000 kockás narancsért és megszerezze ıket. Mielıtt azonban Cardoza úrhoz utazna, Ön elhatározza, hogy beszél Jones úrral és megpróbálja meggyızni ıt arról, hogy ne akadályozza meg Önt abban, hogy megszerezze a narancsokat.

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21

A tréningkoncepció áttekintése 13. A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tartalom A tréningkoncepció áttekintése 13 A tréning alapelvei 14 A tartalom rövid ismertetése 15 Szövegminta tréning-kiíráshoz 20 Visszajelző kérdőív 21 Tréning-menetrend: Vezetés és motiválás 25 Időterv

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606

Á S Á R. Human Development Team. Human Development Team Budapest, Neszmélyi u. 40. Akkreditáció: AL-1606 Heam I. M I L Y E N C É L A O A N H A Z N L O M A C É L K I Ű Z É, M I N F E J L E Z É I E Z K Ö Z? eam 1. udják-e a beosztottaim, mi az elsődleges küldetése és az általános célja a szervezetünknek? 2.

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0751-06 A munkaerıpiacra épülı, emberi erıforrás-gazdálkodás tervezési, statisztikai, adatkezelési ügyintézıi

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2652-06/1 Az információáramlás feltételeinek meghatározása a logisztikában. Az E-logisztikai feladatok

Részletesebben

Kiválasztás, alkalmazás

Kiválasztás, alkalmazás Kiválasztás, alkalmazás Emberi erıforrás menedzsment 1 Vázlat A kiválasztás célja A menedzsment és a személyügy feladata a kiválasztásban A kiválasztás kritériumai A kiválasztás módszerei Tesztek Interjú

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin

Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Új szemlélet az egészségügyi ellátásban? Dr. Gábor Katalin Florence Nightingale 1860 Bárki, aki felelős pozícióba kerül, tartsa észben a következőt: nem az a legfontosabb kérdés, hogy én magam hogyan tehetem

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület:

Sämling Kft. LEAN menedzsment. A veszteségek folyamatos és szisztematikus kiküszöbölése Több mint eszköztár. 18 év 5 fı terület: Sämling Kft. 18 év 5 fı terület: 1.Oktatásszervezés (>100 képzés), 2.Projektmenedzsment, 3.Soft-skills, 4.LEAN és SixSigma 5.Szervezetfejlesztés LEAN menedzsment A veszteségek folyamatos és szisztematikus

Részletesebben

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetői önértékelő kérdőív Vezetői önértékelő kérdőív Kérdőív megnevezése Jele, kódja Vezetői önértékelő kérdőív 10_Ovodavez_Ön_Ért sorsz Megnevezés Adat 1. Óvodavezető neve 2. Oktatási azonosítója 4. Értékelés időpontja: Kérjük,

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2335-06 Általános és regionális anesztézia modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Felnıtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló szakképesítés. 2335-06 Általános és regionális anesztézia modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág

MEDIÁCIÓS KÉPZÉS. Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung. Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág MEDIÁCIÓS KÉPZÉS Szükségünk van másokra, hogy önmagunk lehessünk C. G. Jung Dr. Fellegi Borbála dr. Vajna Virág A MEDIÁTOR KÉPESSÉGEI Objektivitás: mindkét felet erősíteni, támogatni, még akkor is, ha

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

HR Next Practices Club

HR Next Practices Club HR Next Practices Club Március 19. Agilis, gyors, fordulékony szervezetek December 10. Az egyén kapcsolódása a jövő szervezetéhez Szeptember 10. A jövő vezetője Május 28. Mindenható technológia Az egyén

Részletesebben

Az eszköz részletes leírása és eszköz kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek)

Az eszköz részletes leírása és eszköz kiosztandó/nyilvános anyagai (lista és mellékletek) Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű tanári kommunikáció a diákokkal többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan fejlődő

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Munkában a csapat - szimulációs gyakorlat

Munkában a csapat - szimulációs gyakorlat CSAPATÉPÍTÉS Grounding Alapozás Roving Kalandozás Challenge Kihívás Team at work Munkában a csapat - szimulációs gyakorlat Historical adventure - Történelmi kaland Mind rally Cul- Tour- al Észtúra Kul-

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. május 20. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára

Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára Üzletkötés, értékesítés key account managerek számára avagy milyen módszerekkel dolgoznak az EUban a piacvezetõ cégek A hiánygazdaság megszûnt. A piacgazdaságot

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél.

A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Cím A tanár-diák kommunikáció alapjai Rövid leírás A hatékony és szakszerű kommunikáció a tanárok és diákok között többet jelent a pusztán egymással való beszélgetésnél. Amit magában foglal: állandóan

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 1 asserro (latin): igényelni, állítani valamit assertion (angol): magabiztosság, kiállás valakinek

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Szerepjáték Pendleton szabályok szerint E S E T E K D I Á I

Szerepjáték Pendleton szabályok szerint E S E T E K D I Á I Szerepjáték Pendleton szabályok szerint 4. R É S Z E L Ő A D Á S S O R Á N E L J Á T S Z O T T E S E T E K D I Á I Szituáció 1. - Ügyeletben Éjszakai ügyeletbe érkező 30 év körüli pár esemény utáni tablettát

Részletesebben