KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Kirendeltsége Szerződésszám: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Kirendeltsége Szerződésszám: 1"

Átírás

1 1 Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS fogyasztónak nyújtott 2 hitelkiváltási célú és szabadfelhasználású/szabadfelhasználású jelzáloghitelhez 3 Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; levelezési címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8., Cg. száma: ; statisztikai számjele: ; Adószám: ), képviseletében Kirendeltsége (cím: képviseli: kirendeltségvezető, hit.ea), a továbbiakban Takarékszövetkezet, mint Hitelező másrészről: Családi és utónév: Születési név Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: -- Azonosító okmány száma és típusa /útlevél személyi igazolvány/ Lakcím: Levelezési cím: valamint: Családi és utónév Születési név Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgárság Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: -- Azonosító okmány száma és típusa /útlevél személyi igazolvány/ Lakcím: Levelezési cím: mint Adós(ok), (továbbiakban: Adós), amennyiben a fedezeti ingatlan tulajdonosa(i), úgy mint Zálogkötelezett(ek) is (továbbiakban együtt: Adós, illetve Adós/Zálogkötelezett), továbbá: Családi és utónév: Születési név: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: -- Azonosító okmány száma és típusa /útlevél személyi igazolvány/ Lakcím: 1 Elegendő itt kitölteni. 2 Nem kívánt megjelölés törlendő

2 2 Levelezési cím: továbbá: Családi és utónév: Születési név Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgárság Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: -- Azonosító okmány száma és típusa /útlevél személyi igazolvány/ Lakcím: Levelezési cím: mint Biztosítéknyújtó(k): Készfizető Kezes(ek) és/vagy 4, Zálogkötelezett(ek) 5 (továbbiakban: Biztosítéknyújtó /Kezes/ Zálogkötelezett továbbá: Adós/Zálogkötelezett, Biztosítéknyújtó 6 és Hitelező (a továbbiakban együtt: Felek) azaz szerződő Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. Bevezető rendelkezések A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú Függelékben található Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a jelen hitelkonstrukcióra vonatkozó Hirdetmény. A jelen szerződésen, ÁSZF-en, Hirdetményen, valamint Fogyasztói Jelzálogszerződésen, Fogyasztói Készfizető kezesi szerződésen, a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződést, ÁSZF-et, a hitelkonstrukcióra vonatkozó Hirdetményt, illetve Fogyasztói Jelzálogszerződést, Fogyasztói Készfizető kezesi szerződést, valamint ezeknek az ÁSZF 5. pontjának és a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. tv. (továbbiakban: Fhtv.), valamint a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló (továbbiakban: Hpt.) hatályos jogszabálynak megfelelő, a Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján kialakult, mindenkor hatályos szövegét kell érteni. I. A kölcsön összege, célja, típusa, és kondíciói 1. A kölcsön összege, célja, típusa, futamideje, rendelkezésre tartása 1.1. A Kölcsön összege: A Takarékszövetkezet Adós írásbeli kölcsönigénye alapján, a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel, Adós részére,- Ft, azaz forint Kölcsönt nyújt, melynek visszafizetésére Adós kötelezettséget vállal 7 /Adósok egyetemleges kötelezettséget vállalnak A kölcsön célja: 9 hitelkiváltás, a fennmaradó részében pedig felhasználási célhoz nem kötött./felhasználási célhoz nem kötött A kölcsön típusa, elnevezése: szabadfelhasználású annuitásos kölcsön A kölcsön futamideje:. hónap 4 Amennyiben a Kezes a fedezet tulajdonosa a vagy megjelölés törlendő 5 Amennyiben nincs Kezes vagy Zálog-kötelezett törlendő 6 Nem kívánt törlendő 7 Ha egy adós van, ekkor a következő mondatrész törlendő 8 Ha több adós van, ekkor a megelőző mondatrész törlendő 9 Nem kívánt törlendő. Csak a tényleges kölcsöncél tüntetendő fel ( pl. hitelkiváltás és felhasználási célhoz nem kötött vagy felhasználási célhoz nem kötött

3 A kölcsön rendelkezésre tartása A Takarékszövetkezet a kölcsönt a szerződés megkötésétől az 5. pont szerinti folyósítási feltételek együttes és maradéktalan teljesítéséig az azokat igazoló dokumentumok Takarékszövetkezethez történő teljes körű beérkezéséig -, de legkésőbb év..hó napig tartja az Adós rendelkezésére. Ezt követően a Takarékszövetkezetet rendelkezésre tartási folyósítási kötelezettség nem terheli. 2. Adós által fizetendő hiteldíjak (kamatok, díjak, költségek) Adós a kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: 2.1. A THM számítása során figyelembe veendő rendszeresen fizetendő hiteldíjakat: a.) Ügyleti kamatot, amely a kölcsön folyósításának napjától a visszafizetés napjáig teljesítendő. Az ügyleti kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. A kölcsön ügyleti kamata változó, mértéke 3 havi BUBOR, mint referencia kamatláb százalékpont kamatfelár. A fentiek szerint számított ügyleti kamat mértéke a jelen szerződés megkötésekor, az első kamatperiódusban: évi %. 11 A fenti ügyleti kamatot úgy állapították meg a felek, hogy a Hirdetmény szerint feltételhez nem kötötten alkalmazandó ügyleti kamatot csökkentették.. százalékpontos mértékű kamatkedvezménnyel. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan referencia-kamatperiódusonként változó, referencia-kamatperióduson belül rögzített. Az első referencia-kamatperiódus a kölcsön folyósítása napján kezdődik és a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig tart. A következő referencia-kamatperiódus az előző periódus utolsó napját követő napon kezdődik és a naptári negyedév utolsó napján végződik. Az utolsó referencia-kamatperiódus a hiteltartozás teljes visszafizetésekor zárul le. A Takarékszövetkezet a referencia-kamatláb mértékét naptári negyedévente, a referencia-kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb alapján állapítja meg, az első referenciakamat-periódus kivételével, melynek referencia kamatát a folyósítás időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a referencia-kamatláb változásáról a Takarékszövetkezet Adóst a honlapján (www.lakitelektakarek.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztett Hirdetményben tájékoztatja. 12 A kamatfelár fix, nem változik. 13 A kamatfelár a kamatperiódusok alatt rögzített, de az egyes kamatperiódusok végén felülvizsgálatra kerül és az ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint a soron következő kamatperiódusra eltérő mértékű ügyleti kamat kerülhet meghatározásra. 10 Hirdetmény szerint felszámított kamatfelár. 11 Kamatkedvezmény esetében alkalmazandó. Kamatkedvezmény hiányában törlendő 12 Fix kamatfelár kikötése esetén alkalmazandó, ez esetben a változó kamatfelárra vonatkozó rendelkezések törlendőek. A 3 évet meg nem haladó futamidő esetén a kamatfelár csak fix lehet. 13 Változó kamatfelár kikötése esetén alkalmazandó, ez esetben a fix kamatfelárra vonatkozó rendelkezés törlendő. Változó kamatfelár alkalmazása csak 3 évet meghaladó futamidő esetében lehetséges!

4 4 A kamatperiódus 14 : 36 hónap, kivéve az utolsó kamatperiódust, amely ennél rövidebb lehet. b.) Fizetési számlavezetéssel kapcsolatban felmerülő díjakat: Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban őt terhelő, a 6.5. pontban körülírt fizetési számlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat és költségeket a mindenkor hatályos, a lakossági forint fizetési számlanyitás és -vezetés feltételeiről szóló Hirdetmények tartalmazzák. A megfizetésük feltételeire a Hirdetményen túl az ÁSZF-ben, és a fizetési számla keretszerződésben foglaltak az irányadók. A fizetési számlavezetéssel kapcsolatos költségeket a törlesztő részlet nem tartalmazza, azok a mindenkori Hirdetmény szerint kerülnek a fizetési számlán felszámításra A THM számítása során figyelembe veendő, egyösszegű költségeket és díjakat 15 : KHR-lekérdezés díját, amely jelenleg. Ft. Hitelbírálati díjat, mely az igényelt kölcsön összege alapján.,- Ft, azaz.. forint, melyet az Adós(ok) a hitelkérelem benyújtásakor,..-én megfizettek. Folyósítási díjat, amely igényelt kölcsön összege alapján:, azaz.. forint. Zárlati díjat a mindenkori Hirdetmény szerint,, amely a jelen szerződés megkötésekor a szerződés szerinti teljes kölcsön összege alapján: Ft. A zárlati díj összegét a Takarékszövetkezet az utolsó törlesztő részlet megfizetésekor számítja fel. Tulajdoni lap és térképmásolat díját, mely összesen - Ft. Értékbecslési költséget, amely várhatóan:..- Ft Ingatlan-nyilvántartási eljárás költségeit, mely a fedezeti ingatlannal kapcsolatban,- Ft (jelzálogjog bejegyzés illetéke, összegét a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg) A díjak és a költségek a felmerülés, illetve a teljesítés időpontjában válnak esedékessé A THM számítása során figyelembe nem vehető díjak és költségek: Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett, Adós/Biztosítéknyújtó által harmadik személy részére közvetlenül, megfizetendő, költségek az alábbiak: a.) Közjegyzői okiratba foglalás költsége:., b.) Vagyonbiztosítás költsége, amelyet Adós/Biztosítéknyújtó által megkötött vagyonbiztosítási szerződés szerinti összeg, melyet az Adós/Biztosítéknyújtó köteles a biztosítási szerződésben meghatározottak szerint teljesíteni. A vagyonbiztosítás díját a törlesztő részlet nem tartalmazza. c.) Fedezet felülvizsgálati költség: a munkát végző szervezet részére fizetendő, jogszabályi keretek között, általa meghatározott mértékű összeg Adós kérésére a kölcsönhöz kapcsolódó ügyintézés során a Takarékszövetkezet részére esetlegesen megfizetendő díjak az alábbiak: 14 A 18 évet meghaladó futamidejű hiteleknél a kamatperiódus 5 éves (60 hónap), a 36 hó helyett 60 hót kell írni 15 A mindenkori Hirdetmény szerint felszámításra kerülő díjakat kell feltüntetni, amennyiben a hitelbírálati díj visszatérítésre kerül, azt jelölni kell.

5 5 d.) Szerződésmódosítási díj, ideértve a kölcsön prolongálásának (azaz a futamidő módosításának) díját is, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft, kivéve az Fhtv. szerinti eseteteket; e.) Előtörlesztési díj (részleges, vagy teljes hiteltörlesztésre), ideértve a hitelkiváltást is; f.) Rendkívüli ügyintézési díjak: bankinformáció, egyenlegigazolás díja, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft; g.) Hozzájárulási díj más jelzálogjog bejegyzéséhez, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft; h.) Hitelígérvény kiadási díj, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft, A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá i.) Késedelmi kamat, és egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik (fizetési meghagyás, végrehajtás költségei ) j.) Levelezési díj, amely a jelen szerződés megkötésekor: Ft/levél. A Takarékszövetkezet részére fizetendő költségek, díjak jelen Szerződésben fel nem tüntetett összegét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Adós a kölcsönnel, illetve jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő kamatot, díjakat és költségeket köteles a Takarékszövetkezet részére megtéríteni, ideértve az esetleges szerződésszegés miatt felmerülő igényérvényesítési, végrehajtási költségek megfizetését is. 3. A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója 3.1. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok, illetve az azokban előírt jogszabályi korlátozások figyelembe vételével meghatározta és Adóssal közölte a jelen szerződés tárgyát képező kölcsön vonatkozásában az induló éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót, melynek mértéke a szerződéskötés napján:.%. A THM értéke a feltételek változása esetén módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a Kölcsön kamatkockázatát. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy a jelen szerződéssel nyújtott kölcsönnél a 2.1. és 2.2. pontokban tételesen meghatározott és ténylegesen az ott tételesen megadott értékekkel felszámításra kerülő kamat, díjak, költségek alapján került meghatározásra a THM értéke. A THM értékét az alábbi események bekövetkezése változtathatja meg: kamatváltozás, költségek változása, törlesztő részletek megváltozása. A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM, a szerződéskötéskor számított THM értékétől eltérő lehet. 4. Kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben rögzített kamatfelárat, díjakat, költségeket egyoldalúan, akár az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani. 16 Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön kamatfelárát a kamatperiódus lejártát követően, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, 17 H4F3, 18 H4F5 típusú kamatfelárváltozatási mutató használatával jogosult egyoldalúan módosítani. A kamatfelár-változtatási mutató képletét és részletes magyarázatát az ÁSZF pontja tartalmazza. 16 Fix kamatfelár alkalmazása esetében ez a mondat törlendő 17 A 3 évet meghaladó, de 18 évet meg nem haladó futamidejű hitelek esetében a H4F3 mutatót kell alkalmazni, a H4F5 mutató ez esetben törlendő 18 A 18 évet meghaladó futamidejű hitelek esetében a H4F5 mutatót kell alkalmazni, ez esetben a H4F3 mutató törlendő

6 6 Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön tételesen meghatározott díjait évente egyszer, a naptári év április 1. napjának hatályával, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével, míg a költségeket, a harmadik személy szolgáltatásának módosításával egyező mértékben, annak felmerülésekor, automatikusan módosítja. Az egyoldalú módosítási jog gyakorlásának feltételeit, eljárási rendjét és Adóst megillető felmondási jogot az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. II. A kölcsön folyósítása 5. A Takarékszövetkezet az 1.1.pontban meghatározott kölcsön összegét az alábbi feltételek hiánytalan teljesítése esetén a folyósítja: 5.1. Általános feltételek: a) a Takarékszövetkezet javára a hitelcélt képező, a hitelcélt képező ingatlan..zálogjogi ranghelyére, 19 valamint a kiegészítő fedezetet képező ingatlan...zálogjogi ranghelyére, a jelzálogjog és az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése/bejegyzése; b) az ingatlan(ok) fedezeti biztonságát sértő változás a szerződés megkötéséhez alapul vett tulajdoni lap(ok)hoz képest nem történt; c) a kölcsönkérelem befogadásakor fennállt, el nem fogadott. 20 széljegy(ek) elintézése a Takarékszövetkezet engedélyező döntésében meghatározottak szerint megtörtént; d) a Takarékszövetkezet által el nem fogadott. 21 terhek és egyéb jogok határozattal törlésre kerültek; e) az a.)- 22 d) feltételeket Adós az érintett ingatlan 3 munkanapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapjának másolatával igazolta, f) az igénybe vett hitelkonstrukcióra előírt vagyonbiztosítás megkötése a jelzálogul lekötött valamennyi ingatlanfedezetre legalább tűz és elemi kár kockázatokra legalább a fedezeti ingatlan jelen szerződéskötés alapjául szolgáló értékbecslés szerinti piaci értékéig 23, valamint a biztosító értesítése az ingatlan elzálogosításáról, az értesítésben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként történő megjelölésével és ezek igazolására a biztosítási ajánlat/kötvény és/vagy a biztosító illetve az eljáró biztosítási bróker előzőeket tartalmazó - nyilatkozatának bemutatása (Hitelfedezeti Igazolás) g) Adós/Biztosítéknyújtó által egyidejűleg a jövőben esedékes biztosítási díj megfizetésére, a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára történő állandó megbízás adása; h) beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levelek aláírása a jelen szerződésben megjelölt fizetési számlákra és a pénzforgalmi szolgáltatóval történő befogadás igazolása; i) 24 fizetési számlanyitási kötelezettség teljesítése; j) a jelen szerződés alapján az Adós és a Biztosítéknyújtó(k) közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatának benyújtása / a jelen szerződés és a biztosítéki szerződések (kétoldalú) közokiratba foglalása és benyújtása Több ingatlan esetében, egy ingatlannál a további ingatlanra vonatkozó rész törlendő 20 Döntéshozó által törlendő jog, vagy kötelezettség nevesítése 21 Döntéshozó által törlendő konkrét jog, teher nevesítése Ha a d.) és e.) feltételek ilyen jellegű teher hiányában- törlésre kerülnek, az e.) pont helyett a jelen feltételben a c.) pont tüntetendő fel 23 A döntés függvényében módosítható. 24 Amennyiben rendelkezik az adós fizetési számlával, törlendő 25 Döntés függvényében. a nem megfelelő törlendő.

7 7 k) 26 egyéb 5.2. A z igénybe vett hitelkonstrukció további folyósítási feltételei: a.) 27 hitelkiváltás esetén a hitelcélt képező ingatlant terhelő jelzálogjog 28, valamint ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 29 jogosultjának előzetes kötelezettségvállalása, amely tartalmazza a tehermentesítéshez szükséges összeget, és azon technikai számla/hitelszámla számot, amelyre a tehermentesítéshez szükséges összeget utalni kell, valamint a jogosult azon kötelezettségvállalását, hogy a megjelölt összeg kiegyenlítését követően a jelzálogjog 30, valamint ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 31 törlése iránti feltétlen és visszavonhatatlan - engedélyét haladéktalanul kiadja, és benyújtja földhivatalhoz; b.) hitelkiváltás esetén az Adós visszavonhatatlan a kölcsönösszegre és esetlegesen a saját erőre vonatkozó átutalási megbízásának benyújtása, a hitelkiváltáshoz/tehermentesítéshez megjelölt technikai számla/hitelszámla javára -, a kiegyenlítendő összeg erejéig: c.) 32 Adós, valamint a hitelcélt képező ingatlant terhelő jelzálogjog, valamint ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 33 jogosultjának rangsorcseréről szóló, ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatának benyújtása; d.) nincs olyan kizáró feltétel, ami a hitelcél szerinti felhasználást akadályozná 34 Amennyiben a hitelcélt képező ingatlan tehermentes illetve hitelkiváltás nem történik 5.3. A Takarékszövetkezet a kölcsönt, a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülése esetén, az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.sz. lakossági fizetési számlájára folyósítja, 35 Amennyiben a kölcsönből hitelkiváltásra kerül sor, a folyósítás az alábbiak szerint történik: 5.3. A Takarékszövetkezet elsőként az ingatlant terhelő jelzálogjog 36 és elidegenítési és terhelési tilalom 37 jogosultjának előzetes törlési ígérvénye alapján a tehermentesítéshez szükséges összeget folyósítja. A kölcsönösszegnek a tehermentesítéshez megadott számlaszámra történő átutalása Adós egyidejűleg kiállított visszavonhatatlan átutalási megbízása alapján történik. A tehermentesítést követően fennmaradó összeget amennyiben van ilyen - a Takarékszövetkezet az ingatlant terhelő jelzálogjog 38 és elidegenítési és terhelési tilalom 39 jogosultjának a földhivatal által 26 Egyéb feltétel döntés függvényében. Ennek hiányában törlendő 27 Akkor alkalmazandó, ha a fedezeti ingatlant hitelintézeti jelzálogjog/jelzálog és elidegenítési és terhelési tilalom terheli. amely a kölcsönből kerül kiegyenlítésre. Tehermentes ingatlan esetében törlendő 28 Ha csak jelzálogjog terheli az ingatlant, ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalom törlendő 29 Ha jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom is terheli az ingatlant 30 Ha csak jelzálogjog terheli az ingatlant, ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalom törlendő 31 Ha jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom is terheli az ingatlant 32 Amennyiben a megvásárolt ingatlant hitelintézeti jelzálogjog/jelzálog és elidegenítési és terhelési tilalom terheli. amely a kölcsönből finanszírozott vételárhátralékból kerül kiegyenlítésre. Tehermentes ingatlan esetében törlendő 33 Elidegenítési és terhelési tilalom hiányában törlendő 34 Ez alkalmazandó, ha a hitelcélt képező ingatlan tehermentes illetve a tehermentesítés (a törlés) megtörtént vagy széljegyen van, ez esetben a következő. lábjegyzethez tartozó 5.3.ponttörlendő. 35 Ez alkalmazandó, ha a kölcsönből kerül sor hitelkiváltásra, és a hitelcélt képező ingatlan tehermentesítése a kölcsönből történik. Ez esetben az előző. lábjegyzethez tartozó 5.3. pont törlendő 36 Ha csak jelzálogjog terheli az ingatlant, ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalom törlendő 37 Ha jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom is terheli az ingatlant 38 Ha csak jelzálogjog terheli az ingatlant, ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalom törlendő 39 Ha jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom is terheli az ingatlant

8 8 érkeztetett törlési engedélye, a törlési kérelmet széljegyen tartalmazó tulajdoni lap és 40 a földhivatal rangsorcseréről szóló határozata 41 a kézhezvételét követően folyósítja, Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.sz. lakossági fizetési számlájára A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. III. A kölcsön törlesztésének feltételei (törlesztő-részletek összege, száma, elszámolása, teljesítése, változása) 6. A kölcsönt és járulékait Adós az alábbiak szerint köteles megfizetni: A kölcsön teljes összegének igénybevételét feltételezve, a kölcsön induló - Adós által fizetendő - törlesztő részlete.. Ft/hó. Adós kizárólag a részére ténylegesen kifolyósított kölcsönösszegre számolt törlesztő részletet köteles a Takarékszövetkezet részére annak alábbi esedékességekor megfizetni A kölcsönt minden hónap. napján amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az ezt követő első munkanapon esedékessé váló részletekben kell törleszteni. Az első törlesztő részlet esedékessége: év hó 15. napja. A törlesztő részletek száma: db, A kölcsön végső lejárata:...év...hónap...nap Az utolsó törlesztő részlet esedékessége, amely egybeesik a véglejárat dátumával: év hó nap Adós tudomásul veszi, hogy az utolsó törlesztő-részlet összege eltérhet a jelen szerződésben meghatározottól, összege a Takarékszövetkezet nyilvántartása szerinti teljes tartozás. A törlesztő részletek összege évente kerül felülvizsgálatra, és változás esetén az új törlesztő-részletről a Takarékszövetkezet írásban értesíti Adóst, a 8.1. pont szerinti törlesztési táblával. A törlesztő részletek összege a kamat-, díj-, költségmódosítás függvényében is változhat, amelyről a Takarékszövetkezet a jelen szerződés mellékletét képező ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint értesíti Adóst Az ügyleti kamat naptári havonta a kölcsön tőketörlesztő részleteivel együtt esedékes. A törlesztő részlet esedékességének napjáig felszámított kamatot a havi törlesztő részlet magában foglalja. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a Takarékszövetkezet nyilvántartása szerinti teljes, addig kiegyenlítésre nem került tartozás egy összegben esedékessé válik Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Ptk. 6: 46. -ának megfelelően elsőként a törlesztés napjáig felszámított, esedékessé vált költségekre, ezt követően a törlesztés napjáig esedékessé vált kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. 40 Döntés függvényében (Inytv. 44. (3)bek: A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. ) 41 Inytv. 44. (3)bek: A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt.

9 A törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetését az Adós nevén megnyitott.számú fizetési számláról kell teljesíteni. Adós hozzájárulását adja, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat Adós ezen számlájáról az esedékessé válás időpontjában leemelje. Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj - ideértve a vagyonbiztosítási díjat - összegének fedezetét a számlán biztosítani. 7. Előtörlesztés 7.1. Adós a kölcsönt és járulékait az ÁSZF 6.5. pontjában meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni. A Takarékszövetkezet előtörlesztési díjat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogosult felszámítani. Az előtörlesztési díjat amennyiben felszámításra kerül a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi Ha Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a Takarékszövetkezet - amennyiben azt Adós írásban kezdeményezi - a befizetést az ÁSZF-ben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el. Amennyiben Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés előtörlesztésként nem kerül elszámolásra, hanem a következő esedékességi időpontokban kerül jóváírásra. 8. Az Adós tájékoztatása 8.1.A Takarékszövetkezet évente, a tárgyév január 1-től a tárgyév december 31-ig tartó időszakban teljesített törlesztésekről és a még fennálló kölcsöntartozásról díj-, költség-, és egyéb fizetésikötelezettség mentesen írásban tájékoztatást ad az Adósnak. Amennyiben Adós 8 napon belül írásban nem emel kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a Szerződő felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik Az ügyleti kamat mértéke és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, költséget - a jelen szerződésben, és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint változhat, ezért Adós rendelkezésére bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. IV. A kölcsön biztosítékai 9.Adós/Biztosítéknyújtó az alábbi biztosítékokat nyújtja a Takarékszövetkezetnek: 9.1. Ingatlan jelzálogjog valamint a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom a i ( település) hrsz. alatt nyilvántartott cím alatt található,. bejegyzett. arányú tulajdoni hányadon a Szerződés mellékletét képező Fogyasztói Zálogszerződés szerint Egyetemleges Ingatlan jelzálogjog valamint a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom a i hrsz. alatt nyilvántartott cím alatt található,. bejegyzett. arányú tulajdoni hányadon, valamint a i hrsz. alatt nyilvántartott cím alatt található,. bejegyzett. arányú tulajdoni hányadon a Szerződés mellékletét képező Fogyasztói Zálogszerződés szerint 42 Egyetemleges jelzálogjog esetében

10 Adós/Zálogkötelezett a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy a 9.1. pont szerinti fedezeti ingatlan (oka) t, használati korlátozástól mentesen, a rendeltetésének megfelelő állapotban, lakóingatlan esetében továbbá üresen és beköltözhetően bocsátja az igényérvényesítés céljára rendelkezésre Adós/Zálogkötelezett köteles jelzáloggal terhelt fedezeti ingatlanra teljes körű, legalább a fedezeti ingatlan jelen szerződéskötés alapjául szolgáló értékbecslés szerinti piaci értékével 43 megegyező mértékű vagyonbiztosítási szerződést kötni és az ingatlan elzálogosításáról a biztosítót értesíteni, melyben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként kerül megjelölésre a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni Készfizető kezessége a Szerződés mellékletét képező Fogyasztói Kezesi Szerződés szerint Beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél Adós alábbi fizetési számláira, a Szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél szerint. Fizető fél neve Számlavezető megnevezése Fizetési számla száma... Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíti, amennyiben más pénzintézetnél fizetési számlát nyit és feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a számla megnyitását követő 5 banki napon belül a Takarékszövetkezet részére a számlavezető bankja által záradékolt, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó és arra alkalmas felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet részére átadja Beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél Kezes kezességi szerződésben megjelölt számláira, a Szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél szerint Egyéb biztosítékok: A fizetési biztosítékokra vonatkozó szerződések, jognyilatkozatok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. V. Szerződésszegés és következményei 10. A kölcsön késedelmes törlesztésének következményei 10.1.Az Adós/Biztosítéknyújtó tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos (tőke, hiteldíj) tartozás, mint tőkeösszeg után késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. A késedelmi kamat a késedelembe esés időpontjában érvényes ügyleti kamat évi 6 % ponttal növelt mértéke, de nem haladhatja meg az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét és a 43 Az 5.1.f) pontnak megfelelően módosítható. 44 Egyéb biztosíték hiányában törlendő

11 11 késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét Amennyiben az esedékességkor a törlesztő részlet és egyéb díjak megfizetéséhez szükséges fedezet a 6.5. pontban megjelölt fizetési számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül befizetésre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számlájáról a Ptk. 6:49 szerinti beszámítási jogával élve a kölcsön késedelmi kamattal és költséggel növelt összegét beszedni illetve a 9.3.pont szerint eljárni. A Takarékszövetkezet, a beszámítási jogát Adós lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejáratától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségének megtérítését Adós a Takarékszövetkezettől nem igényelheti A Takarékszövetkezet a tartozást, a késedelembeesés napjától felszámított, pontban meghatározott mértékű késedelmi kamattal együtt jogosult Adós más hitelintézetnél/pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról a beszedésre vonatkozó felhatalmazó levél alapján haladéktalanul beszedni, a 9.3. pont szerint Adós/Biztosítéknyújtó tudomásul veszi, hogy az általa késedelmesen fizetett törlesztő részlet a Ptk. 6: 46. -ának megfelelően elsőként a törlesztés napjáig felszámított, esedékessé vált költségekre, ezt követően a törlesztés napjáig esedékessé vált kamat jellegű költségekre (elsőként a késedelmi kamatra, majd az ügyleti kamatra) és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. 10.5Adós/Biztosítéknyújtó tudomásul veszi, amennyiben fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét. 11. Felmondási jog A Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, az alábbi okok esetén: a) meghatározott célra nyújtott kölcsön esetében az Adós a kölcsönt részben vagy egészben a szerződésben foglalt feltételektől eltérő módon és célra, rendeltetésellenesen használja fel; b) Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; c) Biztosítéknyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény merül fel, amely veszélyezteti Biztosítéknyújtó azon képességét, hogy a biztosítéki szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; d) Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, amennyiben ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; e) Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; f) Adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; g) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt Adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; h) Adós a szerződés alapján fennálló részlet, kamat, díj egyéb fizetési kötelezettségét annak esedékességekor elmulasztja, és azt a Takarékszövetkezet felszólítására sem teljesíti; i) Adós az ÁSZF pontjában meghatározott kötelező előtörlesztésre vonatkozó felszólításnak a felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget; j) Adóssal/Biztosítéknyújtóval szemben vagy a fedezetül szolgáló ingatlanra végrehajtási eljárás indul; k) Adós vagy Biztosítéknyújtó a szerződésben, vagy az ÁSZF-ben ekként meghatározott súlyos szerződésszegést követ el;

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Fogyasztónak nyújtott lakásvásárlási jelzáloghitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Fogyasztónak nyújtott lakásvásárlási jelzáloghitelhez 1 Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fogyasztónak nyújtott lakásvásárlási jelzáloghitelhez Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.;

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Kirendeltsége Szerződésszám: 1. Fogyasztónak nyújtott lakásépítési, -bővítési,- korszerűsítési jelzáloghitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Kirendeltsége Szerződésszám: 1. Fogyasztónak nyújtott lakásépítési, -bővítési,- korszerűsítési jelzáloghitelhez 1 Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fogyasztónak nyújtott lakásépítési, -bővítési,- korszerűsítési jelzáloghitelhez Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Hiteliktatószám: Ügyintéző:

Hiteliktatószám: Ügyintéző: Hiteliktatószám: Ügyintéző: FORINT ALAPÚ HITELINT ÉZETI SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS továbbiakban: Szerződés, amely létrejött, egyrészről: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 3561 Felsőzsolca,

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.április 01. Jelen Hirdetmény a 2016. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2017.02.01 Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.02.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 10309/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016.11.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Hatálybalépés napja: január 01.

Hatálybalépés napja: január 01. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. január 01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87%

Kamatfelár éves mértéke ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,82% - 5,94% ,35% 2,25% - 4,25% 3,60% - 5,60% 3,74%-5,87% Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 81/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.05.17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel Hatályos: 2015. február 1-jétől.. szerződésszám FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezettel amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 2952/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. április 01. Jelen Hirdetmény a 2017. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. június 30-ig befogadott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon: +36 47 580 011 E-mail: kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám: 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott

Részletesebben