KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Kirendeltsége Szerződésszám: 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Kirendeltsége Szerződésszám: 1"

Átírás

1 1 Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS fogyasztónak nyújtott 2 hitelkiváltási célú és szabadfelhasználású/szabadfelhasználású jelzáloghitelhez 3 Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; levelezési címe: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8., Cg. száma: ; statisztikai számjele: ; Adószám: ), képviseletében Kirendeltsége (cím: képviseli: kirendeltségvezető, hit.ea), a továbbiakban Takarékszövetkezet, mint Hitelező másrészről: Családi és utónév: Születési név Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: -- Azonosító okmány száma és típusa /útlevél személyi igazolvány/ Lakcím: Levelezési cím: valamint: Családi és utónév Születési név Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgárság Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: -- Azonosító okmány száma és típusa /útlevél személyi igazolvány/ Lakcím: Levelezési cím: mint Adós(ok), (továbbiakban: Adós), amennyiben a fedezeti ingatlan tulajdonosa(i), úgy mint Zálogkötelezett(ek) is (továbbiakban együtt: Adós, illetve Adós/Zálogkötelezett), továbbá: Családi és utónév: Születési név: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: -- Azonosító okmány száma és típusa /útlevél személyi igazolvány/ Lakcím: 1 Elegendő itt kitölteni. 2 Nem kívánt megjelölés törlendő

2 2 Levelezési cím: továbbá: Családi és utónév: Születési név Születési hely, idő: Anyja születési neve: Állampolgárság Adóazonosító jel: Személyi azonosító szám: -- Azonosító okmány száma és típusa /útlevél személyi igazolvány/ Lakcím: Levelezési cím: mint Biztosítéknyújtó(k): Készfizető Kezes(ek) és/vagy 4, Zálogkötelezett(ek) 5 (továbbiakban: Biztosítéknyújtó /Kezes/ Zálogkötelezett továbbá: Adós/Zálogkötelezett, Biztosítéknyújtó 6 és Hitelező (a továbbiakban együtt: Felek) azaz szerződő Felek között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. Bevezető rendelkezések A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú Függelékben található Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a jelen hitelkonstrukcióra vonatkozó Hirdetmény. A jelen szerződésen, ÁSZF-en, Hirdetményen, valamint Fogyasztói Jelzálogszerződésen, Fogyasztói Készfizető kezesi szerződésen, a jelen szerződés aláírásakor hatályos szerződést, ÁSZF-et, a hitelkonstrukcióra vonatkozó Hirdetményt, illetve Fogyasztói Jelzálogszerződést, Fogyasztói Készfizető kezesi szerződést, valamint ezeknek az ÁSZF 5. pontjának és a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. tv. (továbbiakban: Fhtv.), valamint a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló (továbbiakban: Hpt.) hatályos jogszabálynak megfelelő, a Takarékszövetkezet általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján kialakult, mindenkor hatályos szövegét kell érteni. I. A kölcsön összege, célja, típusa, és kondíciói 1. A kölcsön összege, célja, típusa, futamideje, rendelkezésre tartása 1.1. A Kölcsön összege: A Takarékszövetkezet Adós írásbeli kölcsönigénye alapján, a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel, Adós részére,- Ft, azaz forint Kölcsönt nyújt, melynek visszafizetésére Adós kötelezettséget vállal 7 /Adósok egyetemleges kötelezettséget vállalnak A kölcsön célja: 9 hitelkiváltás, a fennmaradó részében pedig felhasználási célhoz nem kötött./felhasználási célhoz nem kötött A kölcsön típusa, elnevezése: szabadfelhasználású annuitásos kölcsön A kölcsön futamideje:. hónap 4 Amennyiben a Kezes a fedezet tulajdonosa a vagy megjelölés törlendő 5 Amennyiben nincs Kezes vagy Zálog-kötelezett törlendő 6 Nem kívánt törlendő 7 Ha egy adós van, ekkor a következő mondatrész törlendő 8 Ha több adós van, ekkor a megelőző mondatrész törlendő 9 Nem kívánt törlendő. Csak a tényleges kölcsöncél tüntetendő fel ( pl. hitelkiváltás és felhasználási célhoz nem kötött vagy felhasználási célhoz nem kötött

3 A kölcsön rendelkezésre tartása A Takarékszövetkezet a kölcsönt a szerződés megkötésétől az 5. pont szerinti folyósítási feltételek együttes és maradéktalan teljesítéséig az azokat igazoló dokumentumok Takarékszövetkezethez történő teljes körű beérkezéséig -, de legkésőbb év..hó napig tartja az Adós rendelkezésére. Ezt követően a Takarékszövetkezetet rendelkezésre tartási folyósítási kötelezettség nem terheli. 2. Adós által fizetendő hiteldíjak (kamatok, díjak, költségek) Adós a kölcsön összegének alapulvételével az alábbi tételekből összetevődő teljes induló hiteldíjat tartozik megfizetni: 2.1. A THM számítása során figyelembe veendő rendszeresen fizetendő hiteldíjakat: a.) Ügyleti kamatot, amely a kölcsön folyósításának napjától a visszafizetés napjáig teljesítendő. Az ügyleti kamat számításának alapja a mindenkor fennálló tőketartozás. A kölcsön ügyleti kamata változó, mértéke 3 havi BUBOR, mint referencia kamatláb százalékpont kamatfelár. A fentiek szerint számított ügyleti kamat mértéke a jelen szerződés megkötésekor, az első kamatperiódusban: évi %. 11 A fenti ügyleti kamatot úgy állapították meg a felek, hogy a Hirdetmény szerint feltételhez nem kötötten alkalmazandó ügyleti kamatot csökkentették.. százalékpontos mértékű kamatkedvezménnyel. Az ügyleti kamat a referencia kamatláb változásához igazodóan referencia-kamatperiódusonként változó, referencia-kamatperióduson belül rögzített. Az első referencia-kamatperiódus a kölcsön folyósítása napján kezdődik és a naptári negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig tart. A következő referencia-kamatperiódus az előző periódus utolsó napját követő napon kezdődik és a naptári negyedév utolsó napján végződik. Az utolsó referencia-kamatperiódus a hiteltartozás teljes visszafizetésekor zárul le. A Takarékszövetkezet a referencia-kamatláb mértékét naptári negyedévente, a referencia-kamatperiódus fordulónapját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb alapján állapítja meg, az első referenciakamat-periódus kivételével, melynek referencia kamatát a folyósítás időpontjában hatályos Hirdetmény tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a referencia-kamatláb változásáról a Takarékszövetkezet Adóst a honlapján (www.lakitelektakarek.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztett Hirdetményben tájékoztatja. 12 A kamatfelár fix, nem változik. 13 A kamatfelár a kamatperiódusok alatt rögzített, de az egyes kamatperiódusok végén felülvizsgálatra kerül és az ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint a soron következő kamatperiódusra eltérő mértékű ügyleti kamat kerülhet meghatározásra. 10 Hirdetmény szerint felszámított kamatfelár. 11 Kamatkedvezmény esetében alkalmazandó. Kamatkedvezmény hiányában törlendő 12 Fix kamatfelár kikötése esetén alkalmazandó, ez esetben a változó kamatfelárra vonatkozó rendelkezések törlendőek. A 3 évet meg nem haladó futamidő esetén a kamatfelár csak fix lehet. 13 Változó kamatfelár kikötése esetén alkalmazandó, ez esetben a fix kamatfelárra vonatkozó rendelkezés törlendő. Változó kamatfelár alkalmazása csak 3 évet meghaladó futamidő esetében lehetséges!

4 4 A kamatperiódus 14 : 36 hónap, kivéve az utolsó kamatperiódust, amely ennél rövidebb lehet. b.) Fizetési számlavezetéssel kapcsolatban felmerülő díjakat: Adós tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban őt terhelő, a 6.5. pontban körülírt fizetési számlához kapcsolódó jutalékokat, díjakat és költségeket a mindenkor hatályos, a lakossági forint fizetési számlanyitás és -vezetés feltételeiről szóló Hirdetmények tartalmazzák. A megfizetésük feltételeire a Hirdetményen túl az ÁSZF-ben, és a fizetési számla keretszerződésben foglaltak az irányadók. A fizetési számlavezetéssel kapcsolatos költségeket a törlesztő részlet nem tartalmazza, azok a mindenkori Hirdetmény szerint kerülnek a fizetési számlán felszámításra A THM számítása során figyelembe veendő, egyösszegű költségeket és díjakat 15 : KHR-lekérdezés díját, amely jelenleg. Ft. Hitelbírálati díjat, mely az igényelt kölcsön összege alapján.,- Ft, azaz.. forint, melyet az Adós(ok) a hitelkérelem benyújtásakor,..-én megfizettek. Folyósítási díjat, amely igényelt kölcsön összege alapján:, azaz.. forint. Zárlati díjat a mindenkori Hirdetmény szerint,, amely a jelen szerződés megkötésekor a szerződés szerinti teljes kölcsön összege alapján: Ft. A zárlati díj összegét a Takarékszövetkezet az utolsó törlesztő részlet megfizetésekor számítja fel. Tulajdoni lap és térképmásolat díját, mely összesen - Ft. Értékbecslési költséget, amely várhatóan:..- Ft Ingatlan-nyilvántartási eljárás költségeit, mely a fedezeti ingatlannal kapcsolatban,- Ft (jelzálogjog bejegyzés illetéke, összegét a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg) A díjak és a költségek a felmerülés, illetve a teljesítés időpontjában válnak esedékessé A THM számítása során figyelembe nem vehető díjak és költségek: Adóst a Szerződés megkötésével és szerződésszerű teljesítésével terhelő egyéb a hiteldíj mutató számítása során figyelembe nem vett, Adós/Biztosítéknyújtó által harmadik személy részére közvetlenül, megfizetendő, költségek az alábbiak: a.) Közjegyzői okiratba foglalás költsége:., b.) Vagyonbiztosítás költsége, amelyet Adós/Biztosítéknyújtó által megkötött vagyonbiztosítási szerződés szerinti összeg, melyet az Adós/Biztosítéknyújtó köteles a biztosítási szerződésben meghatározottak szerint teljesíteni. A vagyonbiztosítás díját a törlesztő részlet nem tartalmazza. c.) Fedezet felülvizsgálati költség: a munkát végző szervezet részére fizetendő, jogszabályi keretek között, általa meghatározott mértékű összeg Adós kérésére a kölcsönhöz kapcsolódó ügyintézés során a Takarékszövetkezet részére esetlegesen megfizetendő díjak az alábbiak: 14 A 18 évet meghaladó futamidejű hiteleknél a kamatperiódus 5 éves (60 hónap), a 36 hó helyett 60 hót kell írni 15 A mindenkori Hirdetmény szerint felszámításra kerülő díjakat kell feltüntetni, amennyiben a hitelbírálati díj visszatérítésre kerül, azt jelölni kell.

5 5 d.) Szerződésmódosítási díj, ideértve a kölcsön prolongálásának (azaz a futamidő módosításának) díját is, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft, kivéve az Fhtv. szerinti eseteteket; e.) Előtörlesztési díj (részleges, vagy teljes hiteltörlesztésre), ideértve a hitelkiváltást is; f.) Rendkívüli ügyintézési díjak: bankinformáció, egyenlegigazolás díja, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft; g.) Hozzájárulási díj más jelzálogjog bejegyzéséhez, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft; h.) Hitelígérvény kiadási díj, amely a jelen szerződés megkötésekor Ft, A THM számításánál nem vehető figyelembe továbbá i.) Késedelmi kamat, és egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik (fizetési meghagyás, végrehajtás költségei ) j.) Levelezési díj, amely a jelen szerződés megkötésekor: Ft/levél. A Takarékszövetkezet részére fizetendő költségek, díjak jelen Szerződésben fel nem tüntetett összegét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza. Adós a kölcsönnel, illetve jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő kamatot, díjakat és költségeket köteles a Takarékszövetkezet részére megtéríteni, ideértve az esetleges szerződésszegés miatt felmerülő igényérvényesítési, végrehajtási költségek megfizetését is. 3. A Kölcsön teljes hiteldíj mutatója 3.1. Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok, illetve az azokban előírt jogszabályi korlátozások figyelembe vételével meghatározta és Adóssal közölte a jelen szerződés tárgyát képező kölcsön vonatkozásában az induló éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót, melynek mértéke a szerződéskötés napján:.%. A THM értéke a feltételek változása esetén módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a Kölcsön kamatkockázatát. A Takarékszövetkezet kijelenti, hogy a jelen szerződéssel nyújtott kölcsönnél a 2.1. és 2.2. pontokban tételesen meghatározott és ténylegesen az ott tételesen megadott értékekkel felszámításra kerülő kamat, díjak, költségek alapján került meghatározásra a THM értéke. A THM értékét az alábbi események bekövetkezése változtathatja meg: kamatváltozás, költségek változása, törlesztő részletek megváltozása. A folyósításkor érvényes referenciakamat alapján számított THM, a szerződéskötéskor számított THM értékétől eltérő lehet. 4. Kamatok, díjak, költségek egyoldalú módosítása Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben rögzített kamatfelárat, díjakat, költségeket egyoldalúan, akár az Adós számára kedvezőtlenül is módosítani. 16 Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön kamatfelárát a kamatperiódus lejártát követően, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett, 17 H4F3, 18 H4F5 típusú kamatfelárváltozatási mutató használatával jogosult egyoldalúan módosítani. A kamatfelár-változtatási mutató képletét és részletes magyarázatát az ÁSZF pontja tartalmazza. 16 Fix kamatfelár alkalmazása esetében ez a mondat törlendő 17 A 3 évet meghaladó, de 18 évet meg nem haladó futamidejű hitelek esetében a H4F3 mutatót kell alkalmazni, a H4F5 mutató ez esetben törlendő 18 A 18 évet meghaladó futamidejű hitelek esetében a H4F5 mutatót kell alkalmazni, ez esetben a H4F3 mutató törlendő

6 6 Felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsön tételesen meghatározott díjait évente egyszer, a naptári év április 1. napjának hatályával, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével, míg a költségeket, a harmadik személy szolgáltatásának módosításával egyező mértékben, annak felmerülésekor, automatikusan módosítja. Az egyoldalú módosítási jog gyakorlásának feltételeit, eljárási rendjét és Adóst megillető felmondási jogot az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. II. A kölcsön folyósítása 5. A Takarékszövetkezet az 1.1.pontban meghatározott kölcsön összegét az alábbi feltételek hiánytalan teljesítése esetén a folyósítja: 5.1. Általános feltételek: a) a Takarékszövetkezet javára a hitelcélt képező, a hitelcélt képező ingatlan..zálogjogi ranghelyére, 19 valamint a kiegészítő fedezetet képező ingatlan...zálogjogi ranghelyére, a jelzálogjog és az annak biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyként történő feltüntetése/bejegyzése; b) az ingatlan(ok) fedezeti biztonságát sértő változás a szerződés megkötéséhez alapul vett tulajdoni lap(ok)hoz képest nem történt; c) a kölcsönkérelem befogadásakor fennállt, el nem fogadott. 20 széljegy(ek) elintézése a Takarékszövetkezet engedélyező döntésében meghatározottak szerint megtörtént; d) a Takarékszövetkezet által el nem fogadott. 21 terhek és egyéb jogok határozattal törlésre kerültek; e) az a.)- 22 d) feltételeket Adós az érintett ingatlan 3 munkanapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapjának másolatával igazolta, f) az igénybe vett hitelkonstrukcióra előírt vagyonbiztosítás megkötése a jelzálogul lekötött valamennyi ingatlanfedezetre legalább tűz és elemi kár kockázatokra legalább a fedezeti ingatlan jelen szerződéskötés alapjául szolgáló értékbecslés szerinti piaci értékéig 23, valamint a biztosító értesítése az ingatlan elzálogosításáról, az értesítésben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként történő megjelölésével és ezek igazolására a biztosítási ajánlat/kötvény és/vagy a biztosító illetve az eljáró biztosítási bróker előzőeket tartalmazó - nyilatkozatának bemutatása (Hitelfedezeti Igazolás) g) Adós/Biztosítéknyújtó által egyidejűleg a jövőben esedékes biztosítási díj megfizetésére, a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára történő állandó megbízás adása; h) beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levelek aláírása a jelen szerződésben megjelölt fizetési számlákra és a pénzforgalmi szolgáltatóval történő befogadás igazolása; i) 24 fizetési számlanyitási kötelezettség teljesítése; j) a jelen szerződés alapján az Adós és a Biztosítéknyújtó(k) közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatának benyújtása / a jelen szerződés és a biztosítéki szerződések (kétoldalú) közokiratba foglalása és benyújtása Több ingatlan esetében, egy ingatlannál a további ingatlanra vonatkozó rész törlendő 20 Döntéshozó által törlendő jog, vagy kötelezettség nevesítése 21 Döntéshozó által törlendő konkrét jog, teher nevesítése Ha a d.) és e.) feltételek ilyen jellegű teher hiányában- törlésre kerülnek, az e.) pont helyett a jelen feltételben a c.) pont tüntetendő fel 23 A döntés függvényében módosítható. 24 Amennyiben rendelkezik az adós fizetési számlával, törlendő 25 Döntés függvényében. a nem megfelelő törlendő.

7 7 k) 26 egyéb 5.2. A z igénybe vett hitelkonstrukció további folyósítási feltételei: a.) 27 hitelkiváltás esetén a hitelcélt képező ingatlant terhelő jelzálogjog 28, valamint ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 29 jogosultjának előzetes kötelezettségvállalása, amely tartalmazza a tehermentesítéshez szükséges összeget, és azon technikai számla/hitelszámla számot, amelyre a tehermentesítéshez szükséges összeget utalni kell, valamint a jogosult azon kötelezettségvállalását, hogy a megjelölt összeg kiegyenlítését követően a jelzálogjog 30, valamint ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 31 törlése iránti feltétlen és visszavonhatatlan - engedélyét haladéktalanul kiadja, és benyújtja földhivatalhoz; b.) hitelkiváltás esetén az Adós visszavonhatatlan a kölcsönösszegre és esetlegesen a saját erőre vonatkozó átutalási megbízásának benyújtása, a hitelkiváltáshoz/tehermentesítéshez megjelölt technikai számla/hitelszámla javára -, a kiegyenlítendő összeg erejéig: c.) 32 Adós, valamint a hitelcélt képező ingatlant terhelő jelzálogjog, valamint ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom 33 jogosultjának rangsorcseréről szóló, ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozatának benyújtása; d.) nincs olyan kizáró feltétel, ami a hitelcél szerinti felhasználást akadályozná 34 Amennyiben a hitelcélt képező ingatlan tehermentes illetve hitelkiváltás nem történik 5.3. A Takarékszövetkezet a kölcsönt, a folyósítási feltételek maradéktalan teljesülése esetén, az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.sz. lakossági fizetési számlájára folyósítja, 35 Amennyiben a kölcsönből hitelkiváltásra kerül sor, a folyósítás az alábbiak szerint történik: 5.3. A Takarékszövetkezet elsőként az ingatlant terhelő jelzálogjog 36 és elidegenítési és terhelési tilalom 37 jogosultjának előzetes törlési ígérvénye alapján a tehermentesítéshez szükséges összeget folyósítja. A kölcsönösszegnek a tehermentesítéshez megadott számlaszámra történő átutalása Adós egyidejűleg kiállított visszavonhatatlan átutalási megbízása alapján történik. A tehermentesítést követően fennmaradó összeget amennyiben van ilyen - a Takarékszövetkezet az ingatlant terhelő jelzálogjog 38 és elidegenítési és terhelési tilalom 39 jogosultjának a földhivatal által 26 Egyéb feltétel döntés függvényében. Ennek hiányában törlendő 27 Akkor alkalmazandó, ha a fedezeti ingatlant hitelintézeti jelzálogjog/jelzálog és elidegenítési és terhelési tilalom terheli. amely a kölcsönből kerül kiegyenlítésre. Tehermentes ingatlan esetében törlendő 28 Ha csak jelzálogjog terheli az ingatlant, ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalom törlendő 29 Ha jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom is terheli az ingatlant 30 Ha csak jelzálogjog terheli az ingatlant, ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalom törlendő 31 Ha jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom is terheli az ingatlant 32 Amennyiben a megvásárolt ingatlant hitelintézeti jelzálogjog/jelzálog és elidegenítési és terhelési tilalom terheli. amely a kölcsönből finanszírozott vételárhátralékból kerül kiegyenlítésre. Tehermentes ingatlan esetében törlendő 33 Elidegenítési és terhelési tilalom hiányában törlendő 34 Ez alkalmazandó, ha a hitelcélt képező ingatlan tehermentes illetve a tehermentesítés (a törlés) megtörtént vagy széljegyen van, ez esetben a következő. lábjegyzethez tartozó 5.3.ponttörlendő. 35 Ez alkalmazandó, ha a kölcsönből kerül sor hitelkiváltásra, és a hitelcélt képező ingatlan tehermentesítése a kölcsönből történik. Ez esetben az előző. lábjegyzethez tartozó 5.3. pont törlendő 36 Ha csak jelzálogjog terheli az ingatlant, ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalom törlendő 37 Ha jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom is terheli az ingatlant 38 Ha csak jelzálogjog terheli az ingatlant, ez esetben az elidegenítési és terhelési tilalom törlendő 39 Ha jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom is terheli az ingatlant

8 8 érkeztetett törlési engedélye, a törlési kérelmet széljegyen tartalmazó tulajdoni lap és 40 a földhivatal rangsorcseréről szóló határozata 41 a kézhezvételét követően folyósítja, Adós Takarékszövetkezetnél vezetett.sz. lakossági fizetési számlájára A Takarékszövetkezet a kölcsönösszeg folyósítását megtagadhatja, ha a szerződés megkötése után Adós körülményeiben vagy a biztosíték értékében vagy érvényesíthetőségében olyan lényeges változás állt be, amely miatt a szerződés teljesítése többé nem elvárható, és Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot. III. A kölcsön törlesztésének feltételei (törlesztő-részletek összege, száma, elszámolása, teljesítése, változása) 6. A kölcsönt és járulékait Adós az alábbiak szerint köteles megfizetni: A kölcsön teljes összegének igénybevételét feltételezve, a kölcsön induló - Adós által fizetendő - törlesztő részlete.. Ft/hó. Adós kizárólag a részére ténylegesen kifolyósított kölcsönösszegre számolt törlesztő részletet köteles a Takarékszövetkezet részére annak alábbi esedékességekor megfizetni A kölcsönt minden hónap. napján amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy az ezt követő első munkanapon esedékessé váló részletekben kell törleszteni. Az első törlesztő részlet esedékessége: év hó 15. napja. A törlesztő részletek száma: db, A kölcsön végső lejárata:...év...hónap...nap Az utolsó törlesztő részlet esedékessége, amely egybeesik a véglejárat dátumával: év hó nap Adós tudomásul veszi, hogy az utolsó törlesztő-részlet összege eltérhet a jelen szerződésben meghatározottól, összege a Takarékszövetkezet nyilvántartása szerinti teljes tartozás. A törlesztő részletek összege évente kerül felülvizsgálatra, és változás esetén az új törlesztő-részletről a Takarékszövetkezet írásban értesíti Adóst, a 8.1. pont szerinti törlesztési táblával. A törlesztő részletek összege a kamat-, díj-, költségmódosítás függvényében is változhat, amelyről a Takarékszövetkezet a jelen szerződés mellékletét képező ÁSZF 5. pontjában foglaltak szerint értesíti Adóst Az ügyleti kamat naptári havonta a kölcsön tőketörlesztő részleteivel együtt esedékes. A törlesztő részlet esedékességének napjáig felszámított kamatot a havi törlesztő részlet magában foglalja. Az utolsó törlesztő részlet esedékességekor a Takarékszövetkezet nyilvántartása szerinti teljes, addig kiegyenlítésre nem került tartozás egy összegben esedékessé válik Adós tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Ptk. 6: 46. -ának megfelelően elsőként a törlesztés napjáig felszámított, esedékessé vált költségekre, ezt követően a törlesztés napjáig esedékessé vált kamatokra és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. 40 Döntés függvényében (Inytv. 44. (3)bek: A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. ) 41 Inytv. 44. (3)bek: A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt.

9 A törlesztő részletek és az egyéb díjak, költségek megfizetését az Adós nevén megnyitott.számú fizetési számláról kell teljesíteni. Adós hozzájárulását adja, hogy a Takarékszövetkezet az esedékessé vált törlesztő részlet összegét és egyéb díjakat Adós ezen számlájáról az esedékessé válás időpontjában leemelje. Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes törlesztő részlet és egyéb díj - ideértve a vagyonbiztosítási díjat - összegének fedezetét a számlán biztosítani. 7. Előtörlesztés 7.1. Adós a kölcsönt és járulékait az ÁSZF 6.5. pontjában meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben vagy egészben előtörleszteni. A Takarékszövetkezet előtörlesztési díjat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogosult felszámítani. Az előtörlesztési díjat amennyiben felszámításra kerül a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi Ha Adós az esedékes törlesztő részletnél magasabb összegű befizetést teljesít (előtörlesztés), a Takarékszövetkezet - amennyiben azt Adós írásban kezdeményezi - a befizetést az ÁSZF-ben részletezett, előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint számolja el. Amennyiben Adós az előtörlesztést írásban nem kezdeményezi, a többletbefizetés előtörlesztésként nem kerül elszámolásra, hanem a következő esedékességi időpontokban kerül jóváírásra. 8. Az Adós tájékoztatása 8.1.A Takarékszövetkezet évente, a tárgyév január 1-től a tárgyév december 31-ig tartó időszakban teljesített törlesztésekről és a még fennálló kölcsöntartozásról díj-, költség-, és egyéb fizetésikötelezettség mentesen írásban tájékoztatást ad az Adósnak. Amennyiben Adós 8 napon belül írásban nem emel kifogást az elszámolás ellen, úgy azt a Szerződő felek kölcsönösen elfogadottnak tekintik Az ügyleti kamat mértéke és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve díjat, költséget - a jelen szerződésben, és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint változhat, ezért Adós rendelkezésére bocsátott adatok a változás időpontjáig érvényesek. IV. A kölcsön biztosítékai 9.Adós/Biztosítéknyújtó az alábbi biztosítékokat nyújtja a Takarékszövetkezetnek: 9.1. Ingatlan jelzálogjog valamint a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom a i ( település) hrsz. alatt nyilvántartott cím alatt található,. bejegyzett. arányú tulajdoni hányadon a Szerződés mellékletét képező Fogyasztói Zálogszerződés szerint Egyetemleges Ingatlan jelzálogjog valamint a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom a i hrsz. alatt nyilvántartott cím alatt található,. bejegyzett. arányú tulajdoni hányadon, valamint a i hrsz. alatt nyilvántartott cím alatt található,. bejegyzett. arányú tulajdoni hányadon a Szerződés mellékletét képező Fogyasztói Zálogszerződés szerint 42 Egyetemleges jelzálogjog esetében

10 Adós/Zálogkötelezett a jelen szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy a 9.1. pont szerinti fedezeti ingatlan (oka) t, használati korlátozástól mentesen, a rendeltetésének megfelelő állapotban, lakóingatlan esetében továbbá üresen és beköltözhetően bocsátja az igényérvényesítés céljára rendelkezésre Adós/Zálogkötelezett köteles jelzáloggal terhelt fedezeti ingatlanra teljes körű, legalább a fedezeti ingatlan jelen szerződéskötés alapjául szolgáló értékbecslés szerinti piaci értékével 43 megegyező mértékű vagyonbiztosítási szerződést kötni és az ingatlan elzálogosításáról a biztosítót értesíteni, melyben a Takarékszövetkezet teljesítési utasítás adására jogosult zálogjogosultként kerül megjelölésre a biztosítási összegre vonatkozó követelés tekintetében. Mindezt az Adós a biztosítási kötvény, illetve ajánlat, és/vagy a biztosító, illetve az eljáró biztosítási bróker nyilatkozata bemutatásával köteles igazolni Készfizető kezessége a Szerződés mellékletét képező Fogyasztói Kezesi Szerződés szerint Beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél Adós alábbi fizetési számláira, a Szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél szerint. Fizető fél neve Számlavezető megnevezése Fizetési számla száma... Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíti, amennyiben más pénzintézetnél fizetési számlát nyit és feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy a számla megnyitását követő 5 banki napon belül a Takarékszövetkezet részére a számlavezető bankja által záradékolt, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó és arra alkalmas felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet részére átadja Beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levél Kezes kezességi szerződésben megjelölt számláira, a Szerződés mellékletét képező Felhatalmazó levél szerint Egyéb biztosítékok: A fizetési biztosítékokra vonatkozó szerződések, jognyilatkozatok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik. V. Szerződésszegés és következményei 10. A kölcsön késedelmes törlesztésének következményei 10.1.Az Adós/Biztosítéknyújtó tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a hátralékos (tőke, hiteldíj) tartozás, mint tőkeösszeg után késedelmi kamatot számít fel a késedelem időtartamára. A késedelmi kamat a késedelembe esés időpontjában érvényes ügyleti kamat évi 6 % ponttal növelt mértéke, de nem haladhatja meg az ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét és a 43 Az 5.1.f) pontnak megfelelően módosítható. 44 Egyéb biztosíték hiányában törlendő

11 11 késedelemmel érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét Amennyiben az esedékességkor a törlesztő részlet és egyéb díjak megfizetéséhez szükséges fedezet a 6.5. pontban megjelölt fizetési számlán bármely okból nem áll rendelkezésre, illetve az más módon sem kerül befizetésre, a Takarékszövetkezet jogosult az Adós előzetes értesítése nélkül az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett bármely fizetési számlájáról a Ptk. 6:49 szerinti beszámítási jogával élve a kölcsön késedelmi kamattal és költséggel növelt összegét beszedni illetve a 9.3.pont szerint eljárni. A Takarékszövetkezet, a beszámítási jogát Adós lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejáratától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségének megtérítését Adós a Takarékszövetkezettől nem igényelheti A Takarékszövetkezet a tartozást, a késedelembeesés napjától felszámított, pontban meghatározott mértékű késedelmi kamattal együtt jogosult Adós más hitelintézetnél/pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról a beszedésre vonatkozó felhatalmazó levél alapján haladéktalanul beszedni, a 9.3. pont szerint Adós/Biztosítéknyújtó tudomásul veszi, hogy az általa késedelmesen fizetett törlesztő részlet a Ptk. 6: 46. -ának megfelelően elsőként a törlesztés napjáig felszámított, esedékessé vált költségekre, ezt követően a törlesztés napjáig esedékessé vált kamat jellegű költségekre (elsőként a késedelmi kamatra, majd az ügyleti kamatra) és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. 10.5Adós/Biztosítéknyújtó tudomásul veszi, amennyiben fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, köteles megfizetni a Takarékszövetkezetnek a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét. 11. Felmondási jog A Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, az alábbi okok esetén: a) meghatározott célra nyújtott kölcsön esetében az Adós a kölcsönt részben vagy egészben a szerződésben foglalt feltételektől eltérő módon és célra, rendeltetésellenesen használja fel; b) Adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be és Adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot; c) Biztosítéknyújtó személy jövedelemi, vagyoni, pénzügyi helyzetét negatívan érintő olyan körülmény merül fel, amely veszélyezteti Biztosítéknyújtó azon képességét, hogy a biztosítéki szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse; d) Adós a Takarékszövetkezetet megtévesztette, amennyiben ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta; e) Adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza; f) Adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; g) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent és azt Adós a Takarékszövetkezet felszólítására nem egészíti ki; h) Adós a szerződés alapján fennálló részlet, kamat, díj egyéb fizetési kötelezettségét annak esedékességekor elmulasztja, és azt a Takarékszövetkezet felszólítására sem teljesíti; i) Adós az ÁSZF pontjában meghatározott kötelező előtörlesztésre vonatkozó felszólításnak a felszólításban megjelölt határidőig nem tesz eleget; j) Adóssal/Biztosítéknyújtóval szemben vagy a fedezetül szolgáló ingatlanra végrehajtási eljárás indul; k) Adós vagy Biztosítéknyújtó a szerződésben, vagy az ÁSZF-ben ekként meghatározott súlyos szerződésszegést követ el;

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Somogy Takarék Szövetkezet Hitelintézet, mint

Részletesebben

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel)

Kölcsönszerződés. Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali Rákóczi u. 16. Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) Hiteliktatószám:. Engedélyszám: Kölcsönszerződés Jelzálogtípusú bankkölcsönhöz (Szabad felhasználású hitel) A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet, mint

Részletesebben

Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés jelzálog típusú lakossági kölcsön folyósítására @szegvartakarek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Hiteliktatószám: 727-..- -

Hiteliktatószám: 727-..- - Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5. Adószáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től)

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Hiteliktatószám: A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Főnix Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről:

Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: székhelye: cégjegyzék száma: Cégbíróság: statisztikai

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Rónasági Takarékszövetkezet székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégjegyzék száma: 03-02-000278 Cégbíróság:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitel számlaszám: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által felújítási-korszerűsítési célra nyújtott kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző:

Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző: A végleges szerződésből minden lábjegyzet törlendő! Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú szabad felhasználású kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. mint kölcsönnyújtó székhelye: 1122 Budapest, Pethényi

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKATÓSZÁMA: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve: Nemesnádudvar

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsön száma:... 6.sz.melléklet Kölcsönszerződés Jelzálogjog fedezete mellett nyújtott szabad felhasználású kölcsönhöz Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-2-44, törzsszám:

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET

AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET AGRIA BÉLAPÁTFALVA TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

Kölcsönszerződés Forint alapú piaci kamatozású lakáskölcsönhöz

Kölcsönszerződés Forint alapú piaci kamatozású lakáskölcsönhöz KINIZSI BANK Zrt. JELZÁLOGGAL FEDEZETT KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés Forint alapú piaci kamatozású lakáskölcsönhöz Szerződésszám:.. amely létrejött egyrészről a KINIZSI BANK Zrt. Székhelye: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez

Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Kölcsönszerződés Jelzálog fedezet mellett nyújtott szabad felhasználású hitelhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt nyújtó (a

Részletesebben