PREVENTION KÖZÖSSÉGI BIZTONSÁGOT SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PREVENTION KÖZÖSSÉGI BIZTONSÁGOT SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET"

Átírás

1 PREVENTION KÖZÖSSÉGI BIZTONSÁGOT SEGÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Eredeti név: PREVENTION Országos Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Alapításkori név és Alapszabály megváltoztatva 2012-ben Alapítva 2009.

2 PREVENTION 19/1 oldal Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÁSODSZOR MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1.) A szervezet neve: Prevention Közösségi Biztonságot Segítő Közhasznú Egyesület (2.) A szervezet rövid neve: PREVENTION KBS Kh. E. (3.) A szervezet központi székhelye: TAB, Táncsics M u. 18. (4.) Működési területe: Területi a fiókszervezeteken keresztül a. Működési nyelve: Magyar b. Nemzetközi nyelve: Angol (5.) Jogképessége: Jogi személy, amely önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik (6.) Az egyesület és rajta keresztül alapítói és tagjai felelősséget és elkötelezettséget éreznek az életminőséget javító, közösségi biztonságot segítő szakmai tevékenységért, és tevőlegesen kívánják végezni a fentieket erősítő és társadalmi összefogásra ösztönző közhasznú feladatokat. A kiemelt helyen szereplő bűnmegelőzési és vagyonvédelmi céljai, nagyobbrészt önkéntes szerveződéssel, kisebb részt nonprofit szolgáltatással megvalósíthatók így az államra, a hatóságokra és a közösségekre háruló kötelezettségek teljesítéséhez mérhetően hozzájárulnak. (7.) Az egyesület pártoktól, politikai és vallási nézetektől mentes, független civil szervezet. a. Az egyesületi tagságnak nem kizáró oka bármely Magyarországon bejegyzett és engedélyezett szerveződés, szervezet tagsági viszonya, de az egyesületen belül sem politikai, sem vallási nézetek nem hirdethetők, az egyesületi tagok között semmilyen ehhez kapcsolható agitációs tevékenység nem végezhető. b. Az Egyesület, az egyesületi tag valamely párthoz való személyes viszonyát, párttagságát, politikai nézeteit, vallási felekezethez való tartozását, nézeteit nem befolyásolja, és nem korlátozza, az, az egyesületi tag személyes joga. (8.) Az egyesületen belül és tagjai között, etikailag elítélhető, sértő, kirekesztő, lázító, uszító magatartást, tevékenységet nem lehet folytatni, kiváltképp, ha a. az mások politikai, vallási, ideológiai nézeteit sérti, b. az faji, népcsoporti, nemzeti, nyelvi, kulturális megkülönböztetésre buzdít.

3 19/2 oldal II. AZ EGYESÜLET CÉLKITŰZÉSEI ÉS FELADATAI 1. Alapelvek (9.) Az egyesület célja, a társadalmi közösségeket érintő alapelvein keresztül valósul meg, amelyek az alábbiak: a. Törvényesség b. Szakszerűség c. Esélyegyenlőség d. Egyenlő bánásmód e. Integrált és komplex probléma-megközelítés f. Megoldások harmonizációja g. Önkéntesség h. Folyamatosság i. Fenntarthatóság j. Értékteremtés k. Minőségen alapuló elégedettség l. Kommunikáció koordináció - kooperáció és visszacsatolás teljes körű érvényesítése. A fenti alapelvek érvényesítése érdekében : 1. a települések közbiztonságának erősítéséhez az önkéntes lakossági részvétel kereteinek kialakításában való aktív részvétel, az élhető és egyre javuló lakóterületi feltételek tervezéséhez, megvalósításhoz való szakmai-szolgáltató hozzájárulás, a tulajdonhoz, a zavartalan működéshez, a tulajdonnal, birtokkal való törvényes rendelkezéshez kapcsolódó viszonyrendszer szolgáltató, koordinatív támogatása, 2. az egyének, közösségek és a társadalom életminőségét és biztonságát veszélyeztető jogellenes veszélyeztetések, cselekmények megelőzésében való képesség és kompetencia alapú részvétel. 3. A gazdasági jellegű jogellenes cselekmények megelőzése, felismerése és elkerülése érdekében felvilágosító, tanácsadó, népszerűsítő tevékenység tervszerű végzése, a korrupciós lehetőségek kiküszöbölésében való aktív résvétel. 4. a társadalmi beágyazottság érvényesítése érdekében az Egyesület a mindenkori általános és szakpolitikán alapuló, állami, kormányzati stratégiai koncepciók, dokumentumok alapján alakítja ki saját programjait, végzi a hozzájuk kapcsolódó helyzetelemzésen alapuló, célirányos, eredményorientált szakmai-szolgáltató tevékenységét. 5. az egyesület célkitűzéseihez és feladataihoz kapcsolódó, az egyesület szervezésében megvalósuló, a helyi fiókszervezetek által felmért igényekhez igazodó civil bűnmegelőzési és vagyonvédelmi szolgáltatás működtetése, irányítása. Ez irányú tevékenységét általánosan egyesületi keretek között, illetve jogszabály által behatárolt gazdasági szolgáltató tevékenység alkalmazásával valósítja meg. 2. Irányelvek (10.) Az egyesületi bűnmegelőzési és vagyonvédelmi programalapú tevékenységének irányelvei, a szociális vagy veszélyeztetést azonosító megközelítés, környezeti sajátosságokból adódó szituációk kezelése, a bűnmegelőzés és biztonságszolgáltatás horizontális és vertikális kapcsolódási pontjainak azonosítása. Az egyesület az alapelveket érvényesítve, a tevékenységi irányelveket figyelembe véve határozza meg a célokat és az ezeket megvalósító feladatrendszereket. a. A komplex és integratív probléma-megközelítésre alapozva az egyesület az önkéntesség elvét preferálja, folyamat- és rendszer szemléletet alkalmazva a biztonsági - közbiztonsági terhek racionális, követhető és mérhető megosztására törekszik.

4 19/3 oldal b. A veszélyeztetés, a szereplők, a tennivalók beazonosításával kompetencia alapú konkrét, gyakorlati megoldásokat, szolgáltatást kínál az érintettek, érdekelte és a rászorulók számára. c. Az egyesületi tevékenység az egyének, közösségek, a gazdasági szereplők, fenyegetés, kockázat felismerési lehetőségeit kibővíti, megelőzési, elhárítási képességének növelését, biztonságosabb lakókörnyezeti életfeltételek kialakítását támogatja, d. Az egyesület a közösségi biztonság növelésének segítésére végzendő vagyonvédelmi és non-profit szolgáltató tevékenysége keretében direkt és indirekt módon erősítik az önvédelmi képességet, segítik a lakókörnyezet közbiztonságának javítását. 3. Közhasznú tevékenységek (11.) Az egyesület a társadalom, a közösségek és az egyének közös kapcsolódó érdekeinek kielégítése, saját tevékenysége hatékonyságának erősítése érdekében közhasznú tevékenységet folytat: 1. Részt vállal a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása tevékenységhez kapcsolódó bűnmegelőzési és vagyonbiztonság-védelmi tevékenység cél feladat - hely és idő szerinti koordinálásában, illetve aktívan közreműködik ezek megvalósításában. 2. Tevékenységi körében nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési részfeladatokat valósít meg. 3. A műemlék- és örökségvédelem szubjektív tényezőinek (rongálás, károsítás, áthelyezés, stb.) kiküszöbölésében bűnmegelőzési és vagyonbiztonsági-védelmi tevékenységet valósít meg. 4. Tevőlegesen részt vállal a természet- és állatvédelem, védetté nyilvánított növények, növénytársulások bűnmegelőzési-vagyonvédelmi módszerekkel való helyi védelemében 5. Tevőlegesen részt vállal a helyi környezetvédelemben bűnmegelőzésivagyonvédelmi módszerek alkalmazásával 6. A gyermek- és ifjúságvédelem terén koordinációs és részfeladatokat vállal. 7. Az esélyegyenlőség az azonos bánásmód érvényesülése érdekében tevékenységi körében kockázatalapú megközelítést alkalmaz a hátrányos helyzetű személyek csoportok társadalmi érdekérvényesítése elősegítésében. 8. Részt vállal a társadalomra hárítható, önkéntes közrend és közlekedésbiztonság védelem, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás feladatainak széleskörű megismertetésében 9. Cél feladat - hely és idő szerinti közreműködik az ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó önkéntes tevékenységben, társadalmi összefogás népszerűsítésében (12.) Az egyesület közhasznú tevékenységét, a tevékenységével járó anyagi kiadásait a hatályos jogszabályok alapján adományokból, támogatásokból, tagdíjaiból, esetenként pályázati forrásokból fedezi. 4. Általános tevékenység (13.) Az egyesület kapcsolódó tevékenységei: a. A civil társadalom és a hatóságok / biztonsági - rendvédelmi szervek, a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. b. Működési területén a rendelkezésre álló jogszerű eszközökkel és módszerekkel felismeri, azonosítja, illetve felderíti és a bűncselekmények elkövetését elősegítő

5 19/4 oldal körülményekről tájékoztatja a hatóságokat/rendőri szerveket, és más intézkedésre, beavatkozásra jogosult szervet. c. Működési területén a gazdasági bűncselekmények elkövetését elősegítő körülményekről tájékoztatja a rendőri szerveket, és más intézkedésre jogosult szervet. d. Jelzéseket ad az illetékes önkormányzati szerveknek, hatóságoknak a gyermek- és fiatalkorúak értelmi, erkölcsi, testi fejlődését súlyosan veszélyeztető észlelt magatartásokról, e. Kockázatalapú elemzésekre építve a bűnügyileg fertőzött területeken a veszélyeztetett személyek, közösségek körében az ingó- és ingatlan vagyontárgyak védelmére, a károkozások megelőzésére és a bűnalkalmak csökkentésére nyilvános felvilágosító és propaganda, tanácsadó tevékenységet folytat együttműködve a helyi rendőri bűnmegelőzési szervvel. 1. ismeretterjesztő lakossági fórumokat, tájékoztatókat, előadásokat szervez, illetve azokban részt vesz, 2. alkalmazható technikai eszközök segítségével segíti az áldozattá válás elkerülését, a bűnalkalmak kialakulásának lehetőségét. (támogatja a Szomszédok Egymásért Mozgalmat, népszerűsíti a Közösségi SZIV Biztonsági Háló elnevezésű programot a Társadalmi Összefogás Mozgalom a Biztonságért felhívás keretei között) f. Az Egyesület kiemelt feladatának tekinti az óvodás és iskoláskorú gyermekek számára ismeretbővítő programok, (közösség- és személyiségfejlesztés) rendezvények, versenyek szervezését, és ezek lebonyolításában segítőleg vesz részt. Működési területén oktatófelvilágosító, tanácsadó tevékenységet folytat, ismeretbővítő programot versenyt szervez, 1. a közúti kerékpáros- és gyalogosközlekedés biztonságosságának növelése érdekében, Mobil Közlekedési Park(ok) üzemeltetésével, 2. valamint rendezvényein népszerűsíti a műemlék, a turisztikai látványosság, mint középítmény vagy közvagyon védelmét, 3. illetve, a környezet-, a természet-, és az állatvédelmet, kiemelten kezelve a tájvédelmi területeket és a védett állatokat megismertetését, segítve és együttműködve a területi hatósági szervekkel, közintézményekkel. 4. Az i; ii; iii felsorolásban nevesített feladatokra együtt, illetve külön-külön is szervezhető norma és szabálykövetésre ösztönző program. 5. Az egyesületi tevékenységekhez kapcsolódó feladatok (14.) Az Egyesület, a működési területén a bűnalkalmak kialakulásának elkerüléséhez, valamint az áldozattá válás magakadályozásához kapcsolódó tevékenységéhez olyan alacsony költségű technikai eszközcsoportot kíván alkalmazni, melyet a rendészeti szervek arra alkalmasnak ítélnek, és használhatóságát a lakosság körében segítőleg propagálják. A felsorolt eszközöket támogatók pénzbeli támogatásából vásárolja meg, vagy tárgyi adományaként átveszi és a célterületen térítésmentesen szétosztja. (biztonságos zárszerelvények, kézi tűzoltó készülék, személyi segélyhívó berendezés, házi mentőláda, takarékos izzók, kerékpár világítási berendezés, láthatósági mellény, és egyéb céljainak megfelelő eszközök) 6. Térítésmentes szolgáltatások és részesei (15.) Az egyesület közhasznú célkitűzéseivel és feladataival kapcsolatos közhasznú szolgáltatásaiból tagjai, és tagjain kívül minden érintett egyén, társadalmi réteg ellenszolgáltatás nélkül részesülhet, amennyiben az egyesület szolgáltatásainak elérésére az egyesület saját szervezésében nyújt lehetőséget. a. Az egyesületi tagdíj nem minősül ellenszolgáltatásnak.

6 19/5 oldal b. A pártoló tag, vagy támogató által befizetett pénzbeli vagy nem pénzbeli támogatás, adomány nem minősül ellenszolgáltatásnak. c. Szerződés, megállapodás alapján végzett közhasznú szolgáltatás egyszeri vagy tartós támogatása nem minősül ellenszolgáltatásnak. (16.) Az egyesület, a 3. bek. (11.) pont, 1-9. alpontjaiban megfogalmazott feladataihoz, valamint a közösségi biztonságot segítő és közlekedésbiztonságot javító szolgáltatásaihoz közhasznú propaganda-, és szervezési szolgáltatást végez, melyeket tagjai, és tagjain kívül minden egyén, térítésmentesen vehet igénybe. a. a hivatalos szervek szakanyagából nyomdai vagy egyéb sokszorosítási eljárással előállított biztonságnövelést segítő egyesületi nyomtatványból, vagy a kiosztásra átvett ismeretterjesztő kiadványokból minden érintett ellenszolgáltatás nélkül részesülhet, b. ismeretterjesztő rendezvények, előadások, fórumok, gyakorlati bemutatók nyíltak, azokat minden érintett ellenszolgáltatás nélkül látogathatja. c. az Egyesület működési területén térítésmentes szolgáltatásai elsősorban a helyi polgári igényének figyelembevételével kerül összeállításra, amelyek között szerepel a 1. gyermekek közlekedési ismereteit bővítő foglalkozások, versenyek szervezése, 2. iskolán kívüli bűnmegelőzési célú szabadidős, készségfejlesztő, közösségépítő programok, versenyek szervezése, 3. a biztonságot segítő egyesületi feladatokhoz kapcsolódó térítésmentesen nyújtható kiegészítő szolgáltatások, 4. mindennemű egyesületi tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás, külső tanácsadó esetén is, 5. Közösségi Személy-, Ingatlan, és Vagyonvédelmi Biztonsági Háló egyesületi szolgáltatáshoz kapcsolható kiegészítő szolgáltatások, melyek az adott területen a közösségi igények alapján kerülnek meghatározásra. (pl. nem rendszeres segítségnyújtás) 6. Alapszabály III. rész 5. bekezdés (14.) pont szerinti térítésmentesen kiosztandó eszközök fel-, és beszerelése 7. Térítés mellet igénybe vehető szolgáltatások (17.) Abban az esetben, ha az Egyesület térítésmentes szolgáltatásai nem elégítik ki a felmerült társadalmi igényeket, élhet a törvényben biztosított jogával, és gazdasági tevékenység keretében is nyújthat szolgáltatásokat, melyeket tagjai és tagjain kívül minden igénylő, a mindenkori gazdasági és adóügyi szabályoknak megfelelően az egyesületi üzletpolitikával kialakított térítési díj ellenében vehet igénybe. Kiemelt egyesületi szolgáltatások: a. Közösségi Személy-, Ingatlan, és Vagyonvédelmi Biztonsági Háló biztonságot növelő, segítő egyesületi szolgáltatás bérelhető technikai berendezései A településeken működtetett szolgáltatás célközönsége: 1. alacsony jövedelemmel rendelkező azon veszélyeztetett társadalmi réteg, kiknek jövedelmi szintje nem teszi lehetővé a biztonságvédelmi szolgáltatások piac alapú igénybevételét i. idősek, egyedül élők, segítségre szorulók, ii. iii. alacsony bérből fizetésből élő, több gyerekes családok, nehéz anyagi helyzetben lévő helyi állami közintézmények, cégek, vállalkozások 2. A szakhatósági engedélyhez kötött szolgáltatást kizárólag szakvizsgával bíró szolgáltatási munkacsoport tagjai látják (láthatják) el. b. Mobil Közlekedési Park a gyalogos- és kerékpáros közlekedés ismereteinek növelését segítő egyesületi szolgáltatás

7 19/6 oldal A településeken működtethető szolgáltatás célközönsége: 1. A HH és LHH településeken, kisvárosokban működő alacsony tanulólétszámú oktatási intézmények diákjai (18.) A térítéses szolgáltatás egyes esetekben térítésmentessé válhat, ha azt egy támogató kifejezetten és meghatározottan egyének, vagy közösségek javára, a szolgáltatás támogatására irányuló pénzbeli vagy tárgyi adomány nyújtásával biztosítja, mely így nem számít ellenszolgáltatásnak, III. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSI RENDJE 1. A Közgyűlés (19.) Az Egyesület legfőbb vezető szerve a közgyűlés, melynek ülései nyilvánosak. a. A közgyűlés üléseit évente általában kettő alkalommal tartja, de a közgyűlések között legalább 60 napnak kell eltelni. b. A tagság a soron következő, vagy rendkívüli ülést megelőző 10. napig elektronikus, vagy postai levél útján Meghívót, tájékoztatást kell küldeni az ülés helyéről, időpontjáról, tárgyáról, napirendi pontjairól. (20.) Az Egyesület működését befolyásoló változások bevezetését határozathozatali javaslattal a Közgyűlés elé kell terjeszteni. a. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a helyszínen választott hitelesítő tagoknak, vagy korábbi Közgyűlésen határozattal kinevezett hitelesítőknek aláírásukkal hitelesíteni kell. b. A Közgyűlési jegyzőkönyvet és mellékleteit, időrendnek megfelelően iktatni kell. (21.) A Közgyűlés határozataiból évenkénti bontásban határozati gyűjtődossziét kell készíteni. (22.) A közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi a közgyűlésen az Egyesület által esetenként készített kép-, és hangfelvétel. (23.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha az egyesületi tagok több mint fele (50%+1), a Közgyűlésen megjelent, vagy a. ha a fiókszervezetek több mint fele a közgyűlésen képviselve van és a képviselt tagok száma meghaladja a teljes tagi létszám 50%-át, (24.) Amennyiben a Közgyűlés a meghirdetett időpontban, - a távol maradók elfogadható indokát figyelembe véve -, nem határozatképes, a közgyűlés egy óra várakozási idő elteltével újból összehívható és határozatképessége kimondható, ha a megjelent tagok száma nem kehesebb az érvényes tagi létszám 20%-nál. (25.) A tagi, fiókszervezeti javaslatokból összeállított beterjesztésekből, határozati javaslatokból és egyéb napirendi pontokból álló közgyűlési napirendi pont elfogadásáról a közgyűlésen a résztvevők nyílt szavazással szavaznak. (26.) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, a jelenlévők részére általában felszólalási, a tagok részére szavazati jogot is biztosít. a. Kettő hónapot meghaladó tagdíjhátralékkal bíró tag a soros Közgyűlésen nem szavazhat, amennyiben hátralékát a közgyűlés kezdéséig nem rendezi. b. Felszólalási jog illeti meg a meghívott vendéget, a tagot, és esetenként azon jelenlévőt, ki a Közgyűlés előtt vagy alatt ebbéli szándékát a levezető elnöknek bejelenti, illetve ha a Közgyűlés napirendi pontja erre lehetőséget biztosít. (27.) A közgyűlés határozatai a fiókszervezetek helyi működését nem akadályozhatják. a. Amennyiben a közgyűlés az egyesület működésére olyan határozat meghozatalára kényszerül, melynek általánosan megfogalmazott irányelve a többségre vonatkozóan elkerülhetetlenül szükséges, de tartalmával feltételezhetően akadályozza egy-egy fiókszervezet működési rendjét, a határozatban fel kell sorolni mindazon fiókszervezeteket, melyek a határozat végrehajtása alól mentesülnek,

8 19/7 oldal 1. a mentesség okát a közgyűlésen ismertetni kell, 2. a határozat szavazásra bocsátását megelőzően, meg kell vitatni és szavaztatni az érintett(ek) mentesülésének elfogadását, 3. amennyiben a mentesség részleges, a határozatban meg kell jelölni az okot és az időpontot is. 2. A Közgyűlés szavazási rendje (28.) Az Egyesület működésére, anyagi forrásainak felhasználására, illetve a törvényben meghatározott esetekre vonatkozó mindennemű változást és változtatás végrehajtását a tagok, közgyűlés összehívásával, általában nyílt szavazással, esetenként titkos szavazással döntik el. a. A Közgyűlés általában nyílt szavazással dönt az elé terjesztett javaslatokról. b. Titkos szavazásra csak minősített esetben, személyhez kötött határozat meghozatalánál kerül sor. (vezetőségválasztás, etikai bizottsági javaslat, tagsági viszony határozattal történő megszüntetésének esete) (29.) Az egyesület minden tagja szavazati joggal rendelkezik, kivéve, a. aki a tagdíját legkésőbb a közgyűlés időpontjáig nem fizette meg, vagy b. tagságának megszüntetése bármilyen okból kifolyólag folyamatban van (30.) Minden egyesületi tag szavazata egy szavazatnak számít, kivéve, a fiókszervezetet képviselő tag (elektor) szavazata, mely a közgyűlésen határozathozatali szavazásnál annyi és olyan (IGEN, NEM, TARTÓSZKODIK) tagi szavazatnak számít, melyet a fiókszervezet saját szavazati jegyzőkönyvében már hitelesített. 3. Az Egyesület elnöksége (31.) A központi egyesület legfőbb képviselő szerve az elnökség, melynek ülései nyilvánosak. Az elnökség tagjai egy-egy szavazati joggal rendelkeznek. a. Az elnökség akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint fele (50%+1 fő), 1. Az elnökség minden döntését nyílt szavazással hozza meg. 2. Távol maradt elnökségi tagot más nem képviselhet. 3. A távol maradt elnökségi tag mindennemű szavazata érvénytelen. b. Az elnökség üléseit évente legalább három alkalommal, de leginkább szükségesség szerint tartja, c. Az elnökség tagjai egymást levélben, elektronikus levélben, telefonon és élőszóban is értesíthetik elnökségi ülés megtartására 1. A tagság elektronikus levél útján tájékoztatást kap a következő elnökségi ülés időpontjáról. d. Elnökségi vagy rendkívüli elnökségi ülés összehívását bármely elnökségi tag kezdeményezheti 1. Rendkívüli elnökségi ülést az egyesületi tag is kezdeményezhet, amennyiben annak tárgyában az elnökség valamely tagjával konzultál és írásban előterjeszti indítványának okát. e. Egyebek tekintetében az elnökségi ülésre, az ülés rendtartására, a közgyűlésre vonatkozó (22.); (23.); (24.); és (30.) alapszabályi pontok irányadók. (32.) Központi vezetőség évtől 3 főből áll, (elnök + 2 alelnök) az elnökség munkáját további személyi állomány segítheti. a. Az elnökség tagjainak foglalkoztatása, tiszteletdíjának, személyi juttatásának megállapítása a Közgyűlés hatáskörében tartozik. b. Az Egyesület elnökségének munkáját segítő alkalmazotti munkakör(ök) és a törvény szerinti bérköltség kialakítása a Közgyűlés, a személy(ek) kiválasztása az Elnökség, a munkáltatói jogkör gyakorlása az Elnök hatáskörébe tartozik.

9 19/8 oldal c. Az Elnök: Elnöki teendőit társadalmi munkában végzi, bérjellegű juttatásra, tiszteletdíjra a Közgyűlés ez irányú határozatáig nem, költségelszámolásra a jogszabály által biztosított keretek között jogosult. 1. Egyesület nevében önálló aláírási joggal rendelkezik. 2. Önállóan, az Egyesület érdekeit képviselve és a megfelelő banki kapcsolat kialakítására törekedve jogosult folyószámla nyitása - megszüntetésére 3. Jogosult az Egyesület társadalmi szintű teljes képviseletére, 4. Jogosult további kapcsolatok építésére, 5. Jogosult társadalmi megállapodások, együttműködések előkészítésére, önálló megkötésére, ha az, az Egyesület működését negatívan nem érinti 6. Jogosult média- és közszereplése, 7. Jogosult az alapszabályzatban megfogalmazott tevékenységek betartásának ellenőrzése, 8. Kötelessége a fiókszervezetek patronálása, 9. Kötelessége előkészíteni / előkészíttetni a soros közgyűlés határozattervezeteit a beadványok alapján, d. Az Alelnökök: Alelnöki teendőit társadalmi munkában végzi, bérjellegű juttatásra, tiszteletdíjra a Közgyűlés ez irányú határozatáig nem, költségelszámolásra a jogszabály által biztosított keretek között jogosult. 1. Az elnök távollétében képviseli az Egyesületet és az elnököt feladatkörében, 2. Az alelnökök aláírása az elnök ellenjegyzésével érvényes 3. Jogosult további kapcsolatok építésére, 4. Jogosult média- és közszereplése, nyilatkozattételre elnökségi egyeztetéssel 5. Jogosult az alapszabályzatban megfogalmazott tevékenységek betartásának ellenőrzése, 6. Kötelessége a fiókszervezetek patronálása, 7. Feladata előkészíteni / előkészíttetni a soros közgyűlés határozattervezeteit a beadványok alapján, 8. Feladata társadalmi megállapodások, együttműködések előkészítése, 9. Előkészíti az új fiókszervezet megalakulásának feltételeit, 10. Feladata az egyesületi reklám-, és propaganda tevékenység szervezése, 11. Koordinálja a fiókszervezetek általános működését e. Titkár 1. Feladata a házipénztár kezelése 2. Feladata a tagok és tagdíjbefizetések nyilvántartásai, 3. Napi ügyiratok kezelése, archiválása, iktatása, 4. Napi postaküldemények kezelése, 5. Előterjesztések előkészítése, 6. Ügyfélkapcsolati feladatok ellátása 7. Munkakörét társadalmi vagy önkéntes munkában munkaköri leírásában korlátozott jogkörrel gyakorolhatja, vagy 8. munkakörét alkalmazottként munkaköri leírásában megfogalmazott jogkörökkel gyakorolhatja. 4. Az Egyesület tagjainak általános feladat ellátási szabálya (33.) Az Egyesület a minden egyes munka- és feladatellátásra, illetve közhasznú feladatainak kivitelezéséhez belső szolgáltatási szabályzatot állít össze. (34.) Az Egyesület tevékenységét, munkáját az alábbi alapelvek szerint végzi:

10 19/9 oldal a. az Egyesület tagja jogosult az Alapszabályban meghatározott feladatok ellátására, ha törvény nem ír elő kötelező szakmai képzettséget, b. a tagok az Alapszabály szerinti egyesületi feladatokat önként vállalják, annak ellátását legjobb tudásuk szerint kötelesek elvégezni, c. az Egyesület tagja tudta és beleegyezése nélkül nem osztható be semmilyen feladat ellátására, d. az Egyesület feladatok és képzettségek alapján munkacsoportokat hozhat létre, melyben csak a csoporttagok láthatnak el feladatot, de 1. az egyén több munkacsoportnak is tagja lehet, és 2. a csoporttagot csak egyenlő vagy magasabb szakmai képzettségű tag helyettesítheti 3. nem szakmai munkacsoportban minden tag láthat el feladatot e. az Egyesület szervezésében tagjainak belső képzések, ismeretbővítő továbbképzések, valamint szakmai képzések is megvalósulhatnak, melyek célja, 1. az egyesületi feladatok ellátásához szükséges kompetencianövelő képzés, 2. az egyesületi tag életminőséget javító munkavállalói esélyeinek növelése, kiemelve a kezdő munkavállalókat, az 48. életévet betöltötteket és a munkaképesség csökkenéséből hátrányba kerülőket. f. a szervezett képzések esetenként térítésmentes és térítéses formában valósulhatnak meg, melyekre a tag saját elhatározásából jelentkezhet. A képzés tartalmilag lehet, 1. belső vagy külső szakmai továbbképzés, szeminárium, 2. szakmai szintnövelő tanfolyam, továbbképzés, 3. OKJ-s szakmai képzés, továbbképzés, mely esetenként az Egyesület pénzügyi kereteinek terhére, a tag saját költségén, vagy pályázati forrás igénybevételével végezhető el. 5. Közgyűlésre és szavazásra vonatkozó egyéb szabály (35.) Az egyesület a vezetőségét (elnökség) nyilvános titkos szavazással választja. a. Fiókszervezeti vezető személyének kiválasztásában az elnökség pályázat, vagy tagi aktivitás alapján dönt. A fiókszervezeti vezető tisztség visszavonásig, megbízással tölthető be. (36.) Az Egyesület elnöksége az első ciklusban 3, azaz három évre választható. Az első vezetőségi ciklus lejártát követően az újra választott elnökségi tag a közgyűlés által megállapított időszakra választható. a. Az első ciklusban (3 év) az elnökség tagjainak személyi juttatás nem jár b. A további időszakban az elnökség tagjainak anyagi juttatás a közgyűlés által meghatározott mértékben adható, figyelembe véve az Egyesület pénzügyi hátterének alakulását. A juttatás (tiszteletdíj, költségek, stb) kifizetése nem tekinthető állandó kötelezettségnek, az Egyesület anyagi lehetőségeit nem haladhatja meg, az Egyesületnek személyi juttatásból nem keletkezhet tartozása. (37.) Egy-egy ciklus lejártát megelőzően a soros közgyűlésen, új választást kell meghirdetni. a. A választást meghirdető közgyűlés és választási közgyűlés között legalább 60 napnak kell eltelni. 1. A választási közgyűlésig az elnökségi feladatokat, a még hivatalba lévő elnökség látja el. 2. A kihirdetést követően a pénzügyi működést jelentősen befolyásoló kiadással kapcsolatos elnökségi és közgyűlési döntések nem hozhatók (38.) Az egyesületi tisztségviselői feladatokra külön-külön kell jelöltet állítani, egy feladatra több személy is jelölhető. a. Az egyesületi tisztségviselői feladatokra jelöléshez a jelöltnek az egyesületi tagság 30%-os támogatásával kell rendelkeznie.

11 19/10 oldal (39.) Az egyesületi tisztségviselői feladatokra történő választást, a ciklus végén a 3 tagú Jelelő és Választási Bizottság bonyolítja le, melynek tagjait a ciklus lejártát megelőző soros közgyűlésen nyílt szavazással kell megválasztani. a. A Jelölő és Választási Bizottságba minden egyesületi tag jelölhető, beválasztható. b. A bizottsági tagok jelölésére választási közgyűlést megelőző egy hónapig van lehetőség. c. A Jelölő és Választási Bizottság tagjainak megbízatása e feladatra, a jelölési és választási időszak kezdetétől az új elnökség hivatalba lépéséig tart. (40.) Az egyesület elnökségébe minden egyesületi tag jelölhető, beválasztható a. A jelölő és választási bizottság a jelölt tagot a megjelölt elnökségi funkcióra nyilvántartásba veszi b. A választási közgyűlést megelőzően 30 nappal minden fiókszervezet részére meg kell küldeni a jelöltek személyét bemutató és céljait ismertető propagandaanyagot. (41.) A választásra közgyűlést kell összehívni a. a választás lebonyolításának menetét a Jelölő és Választási Bizottság a jelöltek meglétét követően állítja össze és ismerteti a tagsággal (42.) A közgyűlések és a választás lebonyolítására különleges szabályok alkalmazására is van lehetőség, amennyiben az egyesület tagsága a fiókszervezetek által igényt jelent be. a. Ha a közgyűléseknek vagy a választás lebonyolításának olyan akadálya merül fel, melyből kifolyólag az egyesület tagsága kirekesztettnek érezheti magát a döntéshozatalból, biztosítani kell az elektronika felhasználásával a távszavazási lehetőséget. Ilyen akadály lehet: 1. Utazási távolság, 2. Nagyszámú részvételi igény, b. Az egyesület a közgyűléseket és a választást, internetes kapcsolat felépítésével, kép-, és hangtovábbítással és rögzítéssel is lebonyolíthatja. Több fiókszervezeti igény felmerülésekor konferencia kapcsolat alkalmazható. 1. A helyi kapcsolat kiépítését a fiókszervezetnek kell biztosítani, 2. A napirendi pont szerinti határozattervezeteket a fiókszervezet taggyűlésén, a központi közgyűléssel azonos időben kell külön-külön nyílt szavazásra bocsátani. 3. A soros szavazás eredményét a fiókszervezetnek a megbízott szavazatszámláló által, az elektronikai kapcsolat felhasználásával közölni kell szóban, majd elektronikus levélben vagy faxon a közgyűlés részére meg kell küldeni, 4. A fiókszervezeti taggyűlés összevont szavazási jegyzőkönyvének egy hitelesített eredeti példányát postai úton, vagy személyesen 72 órán belül az egyesület központ székhelyére kell továbbítani. 5. A kép- és hanganyag archiválásra kerül, mely mellékletét képezi a hitelesített választási jegyzőkönyvnek. (43.) A közgyűlés lebonyolításáról esetenként kép-, és hangfelvétel készülhet. a. Az alapszabály elfogadásával az egyesület tagsága a kép-, és hangfelvétel alkalmazását elfogadja. b. A kép- és hanganyag archiválásra kerül, alapját és mellékletét képezi a hitelesített közgyűlési jegyzőkönyvnek. c. A kép- és hanganyag teljes vagy részleges tartalma az egyesület érdekében, reklám-, és propaganda célzattal, elnökségi döntéssel felhasználható, harmadik félnek átadható. d. A látogatók számára, amennyiben a Közgyűlés helyszínén alkalmazásra kerül a kép-, és hangfelvétel, jól látható helyen felirattal és piktogrammal jelezni kell a tényét. (44.) Közgyűlés lebonyolítására IP video kapcsolat, video konferencia, egyéb audio - video alapú internetes jelátvitel is alkalmazható, ha a tag vagy a fiókszervezet számára az utazási költségek aránytalanul magas anyagi terhet jelentenek. A technikai

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések I. fejezet Általános rendelkezések 1.) Az Egyesület elnevezése: Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete Kozármisleny 2.) Az Egyesület székhelye: 7761 Kozármisleny, Tompa M. u. 12. 3.)

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Kivonatos

ALAPSZABÁLY Kivonatos ALAPSZABÁLY Kivonatos A Fenntartható Örökség és Környezet Közhasznú Egyesület / FÖKKE / közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET V2 BARÁTI KÖR MOTOROS-SPORT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alapszabályának 2. számú módosítása a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest, 2009. november 23. 2 ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Alulírott Alapítók

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y 1. számú módosítása egységes szerkezetben 2014. december 12. 1 É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Balatoni Regionális TDM Szövetség BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

12/2012.(V.29.) TMLKE

12/2012.(V.29.) TMLKE 12/2012.(V.29.) TMLKE számú közgyűlési határozat melléklete TISZA-MENTI LEADER KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1/2008.(VIII.25.) számú közgyűlési határozattal elfogadott és a 2/2009.(V.07.) számú, a 11/2011.(VII.11.)

Részletesebben

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. Alapszabály AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület Alapszabály I. Általános rész I/1. Az Egyesület alapadatai: - Teljes neve: AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület. - Rövid neve:

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kerekharaszti Polgárőrség Bűnmegelőzési-és Önvédelmi egyesület (továbbiakban Egyesület) Kerekharaszt község közigazgatási területén

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Oszoly Környezetvédő Egyesület ALAPSZABÁLY (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Az Oszoly Környezetvédő Egyesület 2008. október 30-iki közgyűlésén az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET

BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET BEREGI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET Módosított Alapszabálya Jánd; 2014 május 1. Az egyesület neve, székhelye és jogállása: (1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület.

Részletesebben

Alapszabályzat IFJÚSÁGI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE "IFELORE" EGYESÜLET. Budapest, 2001. április 04.

Alapszabályzat IFJÚSÁGI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE IFELORE EGYESÜLET. Budapest, 2001. április 04. Alapszabályzat IFJÚSÁGI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE "IFELORE" EGYESÜLET Budapest, 2001. április 04. Az 1995. szeptember 30-án, Budapesten tartott alakulógyűlésről készült jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva)

KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET. Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva) A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg: 1. Az Egyesület neve: Környei

Részletesebben

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya Esztergomi Környezetkultúra Egyesület Alapszabálya I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Név Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, (továbbiakban Egyesület), rövidítve: EKOKU Hivatalos angol név: Esztergom

Részletesebben

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség

Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Alapszabály Magyar precíziós lövész Országos Sportági Szövetség Az A melléklet szerinti Alapítók a mai napon egybehangzóan kimondják a Magyar precíziós légfegyveres Országos Sportági Szövetség megalakítását.

Részletesebben

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata

A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata A Magyar Kaland-Sport Egyesület Alapszabályzata 1.. 1. Az egyesület neve: Magyar Kaland-Sport Egyesület Angolul használt neve: Hungarian Adventure Sports Club Az egyesület nevének rövidítése: MAKASE 2.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A közhasznú szervezetek típusai A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük

Részletesebben

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VOX VALLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Közhasznú Egyesület. Alapszabály. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása A Magyar - Holland Baráti Társaság Egyesület 2007. 11. 27-én tartott Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG

MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG MAGYAR SZÉLENERGIA IPARI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST, 2013. DECEMBER 19. 1. oldal A - a továbbiakban: MSZIT vagy Egyesület - a Magyarország Alaptörvényében rögzített egyesülési jog alapján létrehozott,

Részletesebben