Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon"

Átírás

1 Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria Passalacqua, Confartigianato Átdolgozta: dr. Berki Zsuzsa, Sándor Csaba, EMLA Egyesület 1

2 1 Tartalom 1 Tartalom Előszó Az Európai Unió környezetvédelmi politikájának fejlődése Az alapelvek Pénzügyi források és támogatási programok Támogatási programok általában LIFE Energiaszektor zöldítése Fogyasztóvédelem, mezőgazdaság és környezetvédelem Magyar támogatási források Az EU környezetvédelmi szabályozása Általános szabályok Szabályozási módszertan Hulladékgazdálkodás Keretirányelv a hulladékokról Veszélyes hulladékok Európai Hulladék Katalógus (European Waste Catalogue) Hulladékégetés Hulladéklerakás Különleges kezelést igénylő hulladékok Nemzetközi szerződések Levegővédelem A környezeti levegő Az ipari tevékenység A közlekedés Vízvédelem és vízgazdálkodás Zajszennyezés Vegyi anyagok és veszélyes anyagok Talajvédelem Biodiverzitás és természetvédelem Katasztrófavédelem Integrált szennyezés megelőzés és szabályozás (IPPC) Klímaváltozás

3 5.13 Társadalmi részvétel Az információhoz való hozzáférés A döntéshozatalban való részvétel Jogorvoslathoz való jog Önkéntes programok és környezetmenedzsment eszközök Bevezető Környezettudatos vállaltirányítás SWOT elemzés EMAS: Öko-irányítási és auditálási rendszer Az EMAS bevezetésének folyamata ISO14001 és EMAS Ökocímke Az ökocímke céljai és alapelvei Magyar ökocímke rendszer Környezeti teljesítményértékelés A környezeti indikátorok használatának előnyei A környezeti indikátorok csoportosítása Környezeti indikátorok használata Tisztább termelés Ökotérképezés Gondos bánásmód KÖZÖSSÉGI JOGI ALAPFOGALMAK Környezetvédelmi fogalmak Hivatkozások, irodalom

4 2 Előszó Tisztelt Munkatársunk! Az Ipartestületek Országos Szövetsége éveken keresztül sokat tett azért, hogy segítse a mikro- és kisvállalkozásokat az európai csatlakozást megelőző időszakban. Számtalan szakmai füzettel, több tucat országos szemináriummal és felkészítő tanfolyammal igyekeztünk felhívni a figyelmet mindazokra a változásokra, amelyeket az európai csatlakozás a magyar vállalkozások számára jelenteni fog. Már akkor is tudtuk, hogy a mikro- és kisvállalkozások különösen nehéz helyzetben lesznek a csatlakozást követő időszakban. Bár ők a legrugalmasabb egységei a magyar gazdaságnak, ők tudnak a leggyorsabban alkalmazkodni a változó körülményekhez, ők alkalmazzák a legtöbb munkavállalót és családtagot, egyben ők a legsérülékenyebbek is, hiszen nem állnak rendelkezésükre megfelelő szolgáltatási rendszerek, képzési rendszerek, kedvezményes hitelkonstrukciók. Vagy ha vannak ilyenek, ezeket csak olyan áron és olyan feltételekkel érhetik el, amely sokuk számára nem elérhető. Az Ipartestületek Országos Szövetsége számára ezért világossá vált, hogy a csatlakozás pillanatával lezárult egy történelmi és gazdasági korszak. Ezt követően a magyar mikro- és kisvállalkozások a legélesebb versenyhelyzetbe kerültek és életben maradásukhoz csak a saját ügyességük és mindenekelőtt a képzettségük, a minőségre való törekvés segítheti hozzá őket. A magyar mikro- és kisvállalkozásoknak nincs más kiútja, mint a minőségi termelés és a minőségi szolgáltatás és annak megtanulása, hogy hogyan kell a változó környezetben egy kisvállalkozást jól, gazdaságosan és lehetőleg a legkisebb kockázattal vezetni. Mindezeket figyelembe véve az Ipartestületek Országos Szövetsége az elkövetkező évekre fő célként azt tűzte maga elé, hogy mindenekelőtt saját tagjait és a többi mikro- és kisvállalkozást olyan szolgáltatási rendszerek kialakításával és felépítésével segítse, amely könnyebbé teszi a napi gazdasági tevékenységüket. Ezt az országos szövetség egyedül nem tudja megtenni, csak ipartestületeinek és az azok környezetében működő szakértők sokaságának bevonásával. A Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége, az UEAPME elején már elindított egy olyan programot, amelynek keretében 6 fontos szakágban szakértőket képeztek ki Brüsszelben. Egyben egy olyan tananyag is elkészült, amely az adott szakágban alapvető eligazítást nyújt a szolgáltatási rendszer kiépítésének megkezdéséhez. Ez a 6 szakág a következő: környezetvédelem, munkahelyi biztonság és egészségvédelem, tanúsítás, minőségbiztosítás, szabványügy, szociálpolitika. Ezt a tananyagot azzal a reménnyel nyújtjuk át most Önöknek, hogy Önök hasznosítani tudják majd és szakértelmükkel az adott megyében vagy régióban a most felépülő országos szolgáltatási rendszer közreműködőivé és szakértőivé válhatnak. Az IPOSZ továbbra is törekedni fog arra, hogy egy országos adatbázisán kialakításán keresztül Önöket a munkájukban folyamatosan és hatékonyan segítse. 4

5 3 Az Európai Unió környezetvédelmi politikájának fejlődése Az Európai Uniót az Európai Közösségek 12 tagállama a Maastrichti Szerződéssel hozta létre. A Maastrichti Szerződés (1992. február 7-én írták alá és november 01-jén lépett hatályba) az európai integrációt egységes intézményi keretekbe foglalva ráépül az Európai Közösségre. Az Európai Uniónak tehát nincs külön környezeti politikája, e terminológia alatt az Európai (Gazdasági) Közösség keretében létrehozott környezeti politika értendő, 1 A közösségi környezeti politika fejlődésének főbb állomásait az alábbi áttekintő táblázat tartalmazza. Időpont A szabályozás jellege, célja Jogforrás 1957 Római Szerződés: nincsenek környezeti politikára vonatkozórómai Szerződés rendelkezések, környezetvédelmi hatáskörök, de még utalás(egk): 2., 100., 235. sincs a környezetvédelemre szakasz 1972 EK Csúcskonferencia: megfogalmazzák a környezeti kérdésekben való együttműködés szükségességét 1973 EK Első Környezeti Akcióprogramja ( ): támogatja az egyéni kezdeményezéseket, de még nincs egységes környezetvédelmi koncepció és politika: célok, alapelvek megfogalmazása 1 Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása 17. o. szerk.: Bándi Gyula: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest

6 1976 EK Második Környezeti Akcióprogramja ( ): az első akcióprogramhoz hasonló célokat fogalmaz meg 1981 Bizottság átszervezése: a környezetvédelem a III. Ipari Főigazgatóságtól átkerül a XI. Környezet- és Fogyasztóvédelmi, Nukleáris Biztonsági Főigazgatósághoz 1982 EK Harmadik Környezeti Akcióprogramja ( ): elsőként említi a megelőzést, mint a környezetvédelem egyik lényegi alapelvét 1985 Európai Bíróság döntése, amely a környezetvédelmet beemeli a Közösség lényeges céljai közé 1986 Egységes Európai Okmány: Környezet címen új résszelvii. cím Környezet (VII.) bővíti a Szerződést, valamint jogi hatásköröket alkotbeiktatása (EK környezetvédelmi ügyekre, így a környezetvédelmi politikátszerződés 130r-t más politikák integrált részévé teszi ez a módosításcikkek) fordulópontnak tekinthető a környezetpolitika fejlődésében 1986 EK Negyedik Környezeti Akcióprogramja ( ): a környezetvédelemnek más ágazati politikákba történő integrálását helyezi a középpontba 1992 Maastrichti Szerződés az Európai Unióról: a fenntarthatóek Szerződés 2. és 3. fejlődést, mint az Unió alapvető célját fogalmazza meg, cikkek, XVI. cím (= valamint több területen előremutató változásokat hoz 130r-t cikkek) 6

7 1992 EK Ötödik Környezeti Akcióprogramja ( ): definiálja az EU fenntartható fejlődési koncepcióját és a hagyományos jogi szabályozási eszközökön túl a piac orientált, gazdasági eszközök alkalmazását kívánja előmozdítani 1994 Európai Környezetvédelmi Ügynökség felállítása, székhelye: Koppenhága, funkciója: információs és kutatási központ 1997 Amszterdami Szerződés: megerősíti a fenntarthatóságieu Szerződés 2. cikk, alapelvet, javítja a döntéshozatali mechanizmust, valamint aek Szerződés 2., 3. és 6. környezet magas szintű védelmét beemeli az Unió prioritásaicikkek, XIX. cím (=174- közé 176 cikkek) 2001 EK Hatodik Környezeti Akcióprogramja ( ) címe: 2010: Jövőnk és Választásunk 4 kiemelt terület: klímaváltozás, természet és biodiverzitás, környezet és egészségügy, valamint a természetes erőforrásokkal és a hulladékkal való gazdálkodás 3.1 Az alapelvek Az Első Környezeti Akcióprogram által megfogalmazott alapelvek a mai napig alapjai a közösségi környezetpolitikának. Közülük a legfontosabbak a Római Szerződés környezeti fejezetébe is bekerültek, majd részben módosításra kerültek, részben újak is csatlakoztak hozzájuk, mindenesetre szerződéses helyük miatt ezen elvek már jogi kötelező erővel is bírnak. 2 Az alapelvek elsődleges célja, hogy iránymutatást adjanak mind a jogalkotók, mind a jogalkalmazók számára. 2 Bándi Gyula: Környezetjog 309.o. Osiris Kiadó, Budapest

8 a szubszidiaritás elve A szubszidiaritás röviden annyit jelent, hogy az EU csak akkor cselekszik, ha hatékonyabb, mint a tagállam, vagyis ez a cselekvés optimális szintjét meghatározó eszköz. Azokon a területeken, amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, a szubszidiaritás elvének megfelelően a Közösség csak akkor és annyiban jár el, amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók. (EK Szerződés 5. cikk) a szennyezés, illetve a környezeti ártalmak megelőzésének elve Szennyezés forrásánál történő fellépés előnyben részesítését jelenti az ún. csővégi megoldásokkal szemben. az elővigyázatosság elve Biztosítani kell a környezet, az élővilág és az emberi egészség védelemének magas szintjét abban az esetben is, ha még csak a károsodás veszélye áll fenn és lehetséges az esetleges későbbi környezeti ártalmak bekövetkezése. a szennyező fizet elve A felelősségi eszközök minél komplexebb módon történő alkalmazását jelenti annak érdekében, hogy a környezet terhelőjének, szennyezőjének a lehető legteljesebb mértékű helytállása megvalósuljon. a fenntartható fejlődés elve A jelen generáció szükségleteinek kielégítése olyan szinten kell, hogy történjen, amely lehetővé teszi a jövő generáció szükségleteinek azonos szinten történő biztosítását. 8

9 A fenntarthatóságnak megkülönböztetik a környezeti, gazdasági, szociális és intézményi dimenzióit. az integráció elve A környezetpolitikának más szektor politikáiban is érvényesülnie kell. A környezetvédelmi követelményeket különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel be kell illeszteni a 3. cikkben említett közösségi politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába. (EK Szerződés 6. cikk) 9

10 4 Pénzügyi források és támogatási programok 4.1 Támogatási programok általában Több európai uniós támogatási programnak van környezetvédelmi, vagy fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célja. Több program célzottan a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket támogat, mások a környezeti, vagy azzal szorosan összefonódó célok elérését biztosítják különböző területeken, mint a fogyasztóvédelem, az energiagazdálkodás, területfejlesztés stb. A támogatható projektek a Közösségi Jog által célrendszerüket és végrehajtási módjukat tekintve is megalapozottak, hozzájárulnak a célok megvalósításához, esetleg tudatosításához. A magyar támogatási rendszerekről is hasonló mondható el. Vannak közvetlenül már a program nevében is megjelenő és ilyen módon könnyen azonosítható, célozható környezetvédelmi célú pénzalapok, és vannak olyanok, ahol a célrendszer részletes áttekintése után látható, hogy környezetvédelmi intézkedéseket is támogathat egy-egy gazdasági szektorban, vagy egyéb kapcsolódó szabályozási területen. 4.2 LIFE A LIFE a legfőbb EU-s pénzügyi alap, mely közvetlenül környezetvédelmi célokkal rendelkezik. Az alap 1992-ben indult és az Unión belüli környezetpolitika egyik húzó erejévé nőtte ki magát. A LIFE feladata, hogy a felmerülő környezeti problémákra új, innovatív és tudományosan megalapozott megoldásokat találjon. Jelenleg a LIFE III szakaszában járunk, mely a ig tartó időszakot öleli fel és 640 millió EURO-s költségvetéssel folyik. A LIFE által finanszírozható programoknak általános feltételként a következőket kell kielégítenie: 10

11 A Közösségi szintű prioritásokat figyelembe véve hozzájárul a LIFE céljainak megvalósulásához. A projektet tartalmilag, pénzügyileg és adminisztrációt tekintve is jól megalapozott pályázók nyújtják be. Tartalmilag, időtervét és költségvetését tekintve megvalósítható, jó értéket kínál a pénzért. A LIFE három fő szektorális programra oszlik, ezek a természetvédelem, a környezetvédelem és a harmadik országok támogatása. Természetesen a LIFE fő céljain belül minden alprogramnak saját részcéljai vannak. LIFE-Természetvédelem: európai szinten kiemelkedő természetes élőhelyek, a vadon élő állat és növényvilág védelmét célzó projektek, a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek szerint. Feladata az uniós természetvédelmi szabályozás gyakorlati megvalósítása, így például a Natura 2000 hálózat felállítása is. LIFE-Környezetvédelem: a környezetvédelmi közösségi szabályozás bevezetését célzó projektek támogatása az EU-ban és a csatlakozó országokban. Ez az alap lehetővé teszi demonstrációs projektek és új módszerek kidolgozásának támogatását, melyek a környezet védelmét elősegítik, illetve a környezet állapotát javítják. LIFE-Harmadik Országok: A fenntartható fejlődés gondolatának előmozdítása harmadik országokban. Ez a program lehetővé teszi a meglévő kapacitások felhasználását más országoknak nyújtott technikai segítség formájában. A LIFE program pályázatainak előkészítéséhez a mindenkori környezetvédelemért felelős minisztérium nyújt támogatást. A támogatás kiterjed a partnerkeresésre, konzorcium építésre és a pályázat elkészítésével kapcsolatos tanácsadás igénybevételére. Eddigiekben támogatott magyar projektek listája a LIFE adatbázisból leválogatható: 11

12 4.3 Energiaszektor zöldítése Az energiagazdálkodással kapcsolatos közösségi programoknak gyakran van környezetvédelmi vonatkozásuk. Ilyen például az ALTENER program, mely a megújuló energiaforrások használatának előmozdítására szolgál. Az ALTENER első öt éves fázisa 1997-ig tartott. Ezt követte a jelenleg is zajló ALTENER II program. Önkormányzatok, vállalkozások egyaránt pályázhatnak a céloknak megfelelő projektek költségeinek %-ára. A támogatások célja, hogy lökést adjon az alternatív energiaszektornak, mivel sok tekintetben ezek a módszerek gazdaságilag jelenleg még nem kifizetődők és a befektetőket elriaszthatja az új technológiák kifejlesztésének és bevezetésének magas költsége. Hasonló módon a SAVE program az energiahatékonyság növelését támogatja a magán és állami szférában. A SAVE-nek eddig két fázisa zajlott le, jelenleg a ig tartó harmadik fázis zajlik Fogyasztóvédelem, mezőgazdaság és környezetvédelem A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos programok is alkalmasak lehetnek környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó témákban projektek kidolgozására. Ilyenek az élelmiszerbiztonság, egészségmegőrzés, fenntartható, környezetbarát fogyasztás stb. A LEADER+ program a fenntartható vidékfejlesztési modelleket támogatja. Ezen programokban nagy hangsúlyt kapnak az agrár-környezetvédelmi vonatkozások. 12

13 4.5 Magyar támogatási források Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzat (KÖVICE, vagy Zöld Forrás). A régebben KKA, majd KAC-nak keresztelt pénzügyi alap támogatja a környezetvédelmi beruházásokat és a környezetvédelemmel kapcsolatos innovációt. A célelőirányzat 2004 évi, vállalkozásokat is érintő témái a következők: Jövőbarát, fenntartható energiagazdálkodást reprezentáló megújuló energiaforrások hasznosítását célzó hazai referenciarendszerek kialakítása A környezetet jelentősen terhelő anyagok kibocsátásának mérséklése Szelektív hulladékgyűjtő rendszerek kiépítése Hulladékok keletkezésének megelőzését szolgáló beruházások megvalósítása A hasznosítható hulladékok be- és visszagyűjtését illetve hasznosítását szolgáló fejlesztések, valamint a hulladék hasznosítását megvalósító beruházások megvalósítása A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hatáskörébe tartoznak a fogyasztóvédelmi, energiával kapcsolatos, turisztikai valamint általában a vállalkozásfejlesztési (különösen kis- és középvállalkozásokra vonatkozó) programok. Ezekkel kapcsolatos pályázati lehetőségek a honlapjukon olvashatók. A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium SAPARD program keretében folyó, mezőgazdasági vállalkozások beruházásait támogató programjának szintén része az Európai Unió környezetvédelmi előírásainak való megfelelést célzó tevékenységek támogatása. 13

14 5 Az EU környezetvédelmi szabályozása 5.1 Általános szabályok Az EU környezetvédelmi szabályozása napjainkban több mint 300 jogi aktust foglal magába rendeletek, irányelvek (=direktívák), határozatok és ajánlások formájában. Az EU környezetvédelmi jogalkotása kiterjed termékekre, úgy mint gépjárművek kibocsátásának ellenőrzése, fogyasztói termékekben megtalálható veszélyes anyagok ellenőrzése, építési eszközök zajszennyezésének ellenőrzése, veszélyes kémiai anyagok és eljárások ellenőrzése, stb. tevékenységekre, amelyek a környezetre vagy az emberi egészségre hatással vannak: ipari üzemek, építkezések, hulladékkezelés, természetvédelem, biodiverzitás megőrzése, stb. a környezet minőségének védelmére, úgy mint levegőbe, vízbe, talajba kerülő veszélyes anyagok ellenőrzése, természetes erőforrások és a biodiverzitás megőrzése. eljárásokra és eljárási jogokra, úgy mint a környezeti hatásvizsgálat, információkhoz való hozzáférés és közösségi részvétel. Az Unió környezetvédelmi jogalkotásában az irányelvek fordulnak elő a legnagyobb számban. Abban az esetben azonban, ha az Unió rendelettel (lásd. EMAS, Ökocímke) vagy határozattal szabályoz, akkor ezek a nemzeti jogba való átültetés nélkül is hatályosak a Tagállamokban. 14

15 5.2 Szabályozási módszertan A hagyományos szabályozás módszere a környezetszennyezéssel járó tevékenységekre vonatkozó jogszabályok és a közigazgatási határozatok kikényszerítésére épül. A környezetminőségi határértékek a kibocsátások megengedhető és elfogadható szintjét határozzák meg büntetések és bírságok kilátásba helyezésével a túllépések esetére ("Parancs és Ellenőrzés" szemlélet). A hagyományos szabályozás mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az ún. piaci szabályozó eszközök is. A szennyező fizet elvén keresztül biztosítani kívánják, hogy a környezetvédelmi kiadásokat elsősorban a környezethasználók fedezzék azáltal, hogy ezeket a költségeket a piaci tényezőkkel együtt számba veszik. A következőkben az EU főbb környezetvédelmi szektorainak szabályozását tekintjük át. 5.3 Hulladékgazdálkodás A hulladék mennyiségének folyamatos növekedése az egyik legnehezebb probléma, amellyel az EU-nak szembe kell néznie. A legnagyobb része annak, amit kidobunk vagy égetőkbe vagy lerakókba kerül (összesen 67%). A keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, valamint az újrahasznosítás növelése érdekében ezért komoly erőfeszítésekre van szükség től 2010-ig 20%-kal, majd 2050-ig 50%-kal kívánja csökkenteni a végleges lerakásra kerülő hulladék mennyiségét az EU, különös hangsúlyt helyezve a veszélyes hulladékokra. A hulladékgazdálkodási politika mindig egy szélesebb környezeti politika részét képezte Európában. A közösségi hulladékgazdálkodási politika három kiegészítő stratégiával is bővült az elmúlt években: a termékek kivitelezésének javítása útján a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése, a hulladék újrahasznosításának és újrafelhasználásának ösztönzése, a hulladékégetők által okozott levegőszennyezés csökkentése. 15

16 Keretirányelv a hulladékokról 75/442/EGK irányelv a hulladékokról 91/689/EGK irányelv a veszélyes hulladékokról Különleges kezelést igénylő Feldolgozó és lerakó hulladékok létesítmények Különös irányelvek: 89/369/EGK és 89/429/EGK csomagolási hulladékok, PCB-k, irányelv az új és már működő fáradt olajok, elhasználódott kommunális hulladékégetők járművek, stb. légszennyezéséről Szállítás, export, import 259/93/EGK rendelet az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről 94/67/EK irányelv a veszélyes hulladék égetőkről 1999/31/EK irányelv a hulladéklerakókról Keretirányelv a hulladékokról A közösségi hulladékpolitika kezdetét a Tanács hulladékokról szóló irányelvének kiadása jelentette 1975-ben 3, amelyet 1991-ben a 91/156/EGK irányelvvel módosítottak. Az 1975-ben elfogadott 75/442/EGK irányelvet a hulladékgazdálkodás keretirányelvének tekintjük, amely a hulladékgazdálkodás általános jogi kereteit szabályozza. 3 a Tanács i 75/442/EGK irányelve a hulladékokról 16

17 A részletes szabályozást tartalmazó ún. leányirányelvek két csoportjára a keretirányelv utalást tartalmaz, ez jelenti egyrészről a hulladék-feldolgozó és -lerakó létesítmények engedélyezésére és működésére vonatkozó követelmények megállapítását, másrészről a különleges kezelést igénylő hulladékok lerakási lehetőségeinek a meghatározását. A keretirányelv ismerteti a hulladékgazdálkodási módszereket és a lerakásnak (II.A Melléklet), valamint az újrafeldolgozásnak (II.B melléklet) minősülő eljárásokat. E keretirányelv alapján az EU tagállamok kötelesek ösztönözni a hulladék keletkezésének megelőzését, illetve mind azok mennyiségének, mind a veszélyességüknek csökkentését, valamint a tisztább technológiák, új lerakási módszerek bevezetésére irányuló fejlesztéseket. Emellett a 259/93/EGK rendelet 4 szabályozza az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeleti és ellenőrzési rendszerét. A hulladékgazdálkodási intézkedések értékelése szempontjából lényeges eltérés van a tekintetben, hogy lerakásról vagy újrafeldolgozásról van-e szó, a közösségi hulladék szabályozás ugyanis jelentős mértékben előnyben részesíti az újrafeldolgozást. Mindezt megerősíti az Európai Közösség Bíróságának ítélkezési gyakorlata is. Valamely termék környezeti hatásainak értékelésénél a termék teljes életciklusának ismerte szükséges az ún. bölcsőtől a sírig alapelv alapján. 4 a Tanács i 259/93/EGK rendelete az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről 17

18 Közösségi jogszabály Magyar jogszabály Jogszabályból fakadó kötelezettségek, szabályozott területek - a hulladékgazdálkodás alapelvei, 75/442/EGK keretirányelv évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 5 - a gyártók és forgalmazók kötelezettségei, - a hulladékkezelés: gyűjtés, begyűjtés, tárolás, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás fő szabályai, - települési hulladékra, - veszélyes hulladékra vonatkozó különös szabályok, - hulladékgazdálkodási tervezés, - felelősségi szabályok, 164/2003. (X. 18.) - hulladék termelőjét, birtokosát és Korm. kezelőjét terhelő nyilvántartási és rendelet a hulladékkaladatszolgáltatási kötelezettség kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 5 A keretirányelvhez hasonlóan a magyar hulladékgazdálkodási törvény is keretjelleggel szabályozza a hulladékgazdálkodási feladatokat. Ennek a jogszabálynak a felhatalmazása alapján ben számos Kormány és miniszteri rendelet született, melyek részleteiben szabályoznak egy-egy kérdést, ezekre azonban terjedelmi okokból nincs módunk kitérni. 18

19 - részleteiben ld. Veszélyes 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelethulladékok, Európai Hulladék a hulladékok jegyzékéről Katalógus Veszélyes hulladékok A veszélyes hulladékokkal való gazdálkodás szabályozására az Unió különösen nagy hangsúlyt fektet. A veszélyes hulladékokról szóló irányelv 6 felsorolja azokat a hulladékokat, amelyek veszélyesnek minősíthetők és ismerteti azok alkotóelemeit és tulajdonságait is. Ezen irányelv alapján a tagállamok kötelesek biztosítani a veszélyes hulladékok nyilvántartását és azonosítását, valamint azt is, hogy a különböző kategóriába sorolható veszélyes hulladékok általában nem keveredhetnek egymással vagy nem-veszélyes hulladékkal 7. Amikor a veszélyes hulladékot összegyűjtik, szállítják vagy tárolják az európai/nemzetközi címkézési előírásokat tiszteletben kell tartani. Közösségi jogszabály Magyar jogszabály Jogszabályból fakadó kötelezettségek, szabályozott területek 6 a Tanács i 91/689/EGK irányelve a veszélyes hulladékokról 7 A magyar jogi szabályozásban ez a tilalom nem abszolút érvényű: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint 9. (1) Tilos a veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal, vagy bármilyen más anyaggal keverni, ha e tevékenység kizárólag a szennyező összetevők hígítására irányul. (2) A veszélyes hulladék hígítása - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak engedélyezett kezelési művelet részeként végezhető. (3) A veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverése csak az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetében engedélyezhető: a) a keverés következtében a hasznosítás, illetve az ártalmatlanítás nagyobb hatásfokkal végezhető el, mintha a hulladékot önmagában kezelnék; b) a keverés következtében a környezet veszélyeztetésének mértéke az előző állapothoz képest nem növekszik; c) a keverés nem jelent kockázatot az emberi egészségre, élő szervezetre, a vízre, levegőre, talajra, az élővilágra; d) a keverés nem okoz kellemetlen környezeti hatásokat zaj- vagy bűzhatás révén; e) a keverés végzése során vagy következményeként nem szennyeződik a környezet. (4) A környezetet, illetve az emberi életet, egészséget fenyegető veszélyhelyzet esetén a hígítás külön engedély nélkül elvégezhető, ha ezzel a veszélyeztetés mértéke csökkenthető." 19

20 Közösségi jogszabály Magyar jogszabály Jogszabályból fakadó kötelezettségek, szabályozott területek 91/689/EGK keretirányelv 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladék megállapítása, veszélyességének tevékenységek végzésének feltételeiről - veszélyes hulladékok kezelése: gyűjtés, begyűjtés, tárolás, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás követelményei, - technológiaminősítés, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről - B) pont alatti Kiegészítő Lista tartalmazza a Magyarországon veszélyes hulladéknak besorolt további anyagokat ( Alaplista ld. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási Európai Hulladék Katalógus) - hulladék termelőjét, birtokosát és kezelőjét terhelő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség kötelezettségekről Európai Hulladék Katalógus (European Waste Catalogue) 1994-ben átfogó lista készült valamennyi veszélyes és egyéb hulladékról a Hulladék Keretirányelv alapján. A lista Európai Hulladék Katalógus (EWC 1994) néven került elfogadásra. A Közösség ezután határozta meg, hogy az EWC szerinti hulladékok közül melyiket tartja veszélyesnek a 20

21 veszélyes hulladékokról szóló irányelvben meghatározott tulajdonságok alapján. Ennek eredményeként született meg a Veszélyes Hulladékok Listája (Hazardous Waste List). Mind az EWC 1994-et, mind a HWL-t utóbb módosították, majd összekapcsolták és széleskörűen kiterjesztették. Ennek eredménye az EWC 2002, amelyet január 1-jén vezettek be a tagállamok és tartalmazza a veszélyes és nem veszélyes hulladékok európai listáját. Magyarországon a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KÖM rendelet 1. sz. Mellékletének A) pontja alatti Alaplista tartalmazza az egyes hulladékokhoz tartozó ún. EWCkódszámokat. A jogszabály 2. sz. alatti Melléklete: Útmutató az Alaplista használatához alkalmazási segítséget nyújt Hulladékégetés 1989-ben az EU két irányelvet 8 fogadott el az új és már működő kommunális hulladékégetők légszennyezéséről. Ezek szabályozzák az engedélyezés, kivitelezés, felszereltség, működés feltételeit, valamint a nyilvántartási kötelezettségét a kommunális hulladékégetőknek. A 89/369/EGK irányelv az olyan új létesítményekre vonatkozik, amelyek december 1-jén vagy azt követően kaptak működési engedélyt. Az irányelv korlátozza a por, bizonyos nehézfém vegyületek, a sósav, a hidrogénfluorid és a kéndioxid kibocsátását olyan üzemek esetében, amelyek kizárólag települési hulladékot ártalmatlanítanak. A veszélyes hulladékok égetését egy speciális irányelv 9 szabályozza, amely meghatározza a működési követelményeket és a kibocsátási határértékeket az új és a meglévő veszélyes-hulladék égetőkre. A tagállamoknak ezeket a követelményeket és határértékeket az engedélyeken keresztül 8 a Tanács i 89/369/EGK irányelve az új kommunális hulladékégető létesítmények légszennyezésének megelőzéséről és a Tanács i 89/429/EGK irányelve a már működő kommunális hulladékégető létesítmények légszennyezésének csökkentéséről 9 a Tanács i 94/67/EK irányelve a veszélyes hulladékok égetéséről 21

22 kell kikényszerítenie az elégetésre kerülő veszélyes hulladék mennyiségének és típusának meghatározásával ben egy új irányelv 10 született a hulladékégetésről. Az új irányelv szabályozza a települési szilárd hulladékok, a veszélyes hulladékok és több különböző hulladék ipari üzemekben való együttes égetését is, ahogyan ez a cementkohók esetében is történik például. Az új létesítményeknek legkésőbb december 28-ig kellett megfelelniük az új irányelvben megfogalmazott kibocsátási követelményeknek, a már működő létesítmények december 28-ig kaptak haladékot. Közösségi jogszabály Magyar jogszabály Jogszabályból fakadó kötelezettségek, szabályozott területek 94/67/EK irányelv, 2000/76/EK irányelv - engedélyezés feltételei, 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki - hulladékok fogadása, átvétele, követelményeiről, működési az üzemeltetés feltételeiről és a hulladékégetés - légszennyező anyagok technológiai kibocsátási kibocsátásának határértékei, határértékeiről - keletkező hulladékra, szennyvízkibocsátásra vonatkozó szabályok, - mérési követelmények, - kísérleti égetés, - rendellenes üzemelés 10 a Tanács és az Európai Parlament i 2000/76/EK irányelve a hulladékégetésről 22

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére,

EGYEZMÉNY. Hivatkozva a stockholmi ENSZ Emberi Környezet Konferencia nyilatkozatának első alapelvére, EGYEZMÉNY A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRŐL, A NYILVÁNOSSÁGNAK A DÖNTÉSHOZATALBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELÉRŐL ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG BIZTOSÍTÁSÁRÓL Jelen Egyezményhez csatlakozó

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

A z a k i n c s, a m i n i n c s!

A z a k i n c s, a m i n i n c s! A z a k i n c s, a m i n i n c s! Paradigmaváltás a hulladékgazdálkodásban - javaslatok a hulladékmegelőzési stratégiához Hulladék Munkaszövetség, 2005 Szerkesztette: Szilágyi László Közreműködött: Balogh

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben