Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2005. ÉVRİL"

Átírás

1 Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk /2003/4. számú, aug. 21-én jogerıre emelkedett végzése alapján AM-2390 szám alatt vette nyilvántartásba kiemelkedıen közhasznú minısítéssel. Az Alapítvány adószáma: Az Alapítvány alapfeladata a Gödöllıi Szimfonikus Zenekar mőködtetése. A zenekar hangversenyeivel folyamatosan jelen van Gödöllı város és vonzáskörzete kulturális életében, így a munkája során a kistérség komolyzenei eseményeinek egyik fı meghatározója. A zenekar nyitott, bárki által látogatható rendezvényeivel hozzájárul a kulturális igények kielégítéséhez, a komolyzene népszerősítéséhez. Általános zenei mőveltséget fejlesztı és ismeretterjesztı tevékenységet végez. Megbízások és ösztöndíjak kiadásával pályakezdést, kibontakozást, szakmai fejlıdési lehetıséget biztosít a fiatal zenészeknek, továbbképzési lehetıséget nyújt a városban és a körzetben élı zenepedagógusok számára. Az Alapítvány mőködése során a közhasznú szervezetekrıl szóló törvényben meghatározottak szerint az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: - kulturális tevékenység, (1997. évi CLVI. tv. 26. C pont 5. alpont) - képességfejlesztés, ismeretterjesztés. (1997. évi CLVI. tv. 26. C pont 4. alpont) 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ (adatok ezer Forintban) ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök: B. Forgóeszközök: C. Aktív idıbeli elhatárolások: 0 FORRÁSOK D. Saját tıke: E. Céltartalékok: 0 F. Kötelezettségek 114 G. Passzív idıbeli elhatárolások: 0 2. A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Az Alapítvány normatív ill. az államháztartás rendszerébıl származó támogatást a évben nem kapott. A helyi önkormányzattól kapott támogatás felhasználását a 3. pont tartalmazza. 3. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL Induló tıke: 1.000e Ft Saját tıke: 2.696e Ft Tárgyévi eredmény: 133e Ft Anyagjellegő ráfordítások: e Ft, ebbıl elıadómővészi szolgáltatás: 9.042e Ft Személyi jellegő ráfordítások: 3.153e Ft Tárgyi eszköz vásárlás: 67e Ft 4. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Az Alapítvány a évben a közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott pénzbeli támogatást.

2 5. A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS Gödöllı Város Önkormányzata a évben összesen e Ft támogatást folyósított, ebbıl 7.000e Ft a város saját forrása, a további 4.553e Ft a NKÖM/BM támogatásának továbbadása. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETİ TISZTSÉGVISELİINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK A Kuratórium és a Felügyelı Bizottság tagjai a évben juttatásban nem részesültek, az ügyvezetı igazgató munkabére 2005-ben éves szinten: bruttó 600e Ft (+ járulékok) volt. 7. KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK: A közhasznú tevékenység bevétele: 2.465e Ft Egyéb érkezett támogatások: 775e Ft Kapott kamatok: 138e Ft 8. TARTALMI BESZÁMOLÓ A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar a évben 20-tól 75 fıig terjedı taglétszámmal dolgozott, mindig az adott mősor-összeállítástól függıen. A próbák helyszíne általában a Frédéric Chopin Zeneiskola, alkalmanként pedig a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ volt. A koncertek helyszínei Gödöllın a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ, a Szent István Egyetem aulája, az Egyetemi Sportcsarnok és a Gödöllıi Királyi Kastély voltak, továbbá ifjúsági hangversenysorozat keretében a zenekar ellátogatott Nagytarcsára és Veresegyházra is. Egy-egy adott programra általában 6-12 próbát tartott az együttes. A programok részletes leírása: Tavaszi hangversenyünk idıpontja március 20-a volt. A Petıfi Sándor Mővelıdési Központban megrendezett hangversenyen Csurgó Tamás mutatkozott be zenekarunk élén. A már évek óta városunkban élı karmester Mozart mőveibıl állította össze az est mősorát. A Don Giovanni opera népszerő nyitányának elıadása után koncertmesterünk, Juniki Spartakus kapott teret szólista képességeinek bemutatására. A G-dúr hegedőverseny és az E-dúr Adagio után a koncertet a közismert KV jegyzékszámú g-moll szimfónia zárta. Ifjú tehetségeinket bemutató hangversenyünkre a évben május 8-án került sor a Petıfi Sándor Mővelıdési Központ színháztermében. Zeneiskolánk kiváló növendékeinek repertoárján ezúttal Bach, Vivaldi, Telemann, Saint-Saëns, Cimarosa, Mozart és Mendelssohn mővei szerepeltek. Az est karmestere Horti Gábor volt. E hangverseny az eddiginél is szorosabbra főzte a Frédéric Chopin Zeneiskola és a Gödöllıi Szimfonikus Zenekar jó kapcsolatát. Ifjú szólistáink Tóth Ingrid, Várady Tímea, Gosler Judit, Gál Márta, Deák Tamara, Simon Márk, Szabó Réka, Marton Lili, Gémesi Réka, Gombos Viktor és Langer Ágnes voltak. Örömmel nyugtázhattuk a növendékek szép teljesítményeit, melyek tovább fejlıdve akár a Gödöllıi Szimfonikus Zenekar utánpótlásában is gyümölcsözhetnek. Nagyszabású nyári koncertünket új helyszínen, az Egyetemi Sportcsarnokban rendeztük meg. A csarnok adottságait megfelelıen igénybe lehetett venni Orff: Carmina Burana címő alkotásának méltó megszólaltatásához. Június 19-én közel 1300 fıs közönség hallgatta, élte végig Orff grandiózus zenemővét. Farkas Erzsébet, Albert Tamás és Bátki Fazekas Zoltán szólisták mellett a Budapesti Akadémiai Kórustársaság volt a koncert közremőködıje. A zenekar vendége volt továbbá a Talamba Ütıegyüttes és a gödöllıi Frédéric Chopin Zeneiskola Gyermekkórusa is. Több együttes komoly összefogása által valósulhatott meg tehát ez a felejthetetlen elıadás, melynek karmestere Gál Tamás volt. Zenekarunk egyik legfontosabb törekvése a komolyzene üzenetének eljuttatása a fiatalok, a gyermekek részére. Kiemelkedıen fontosnak tartjuk az ifjúság zenei nevelését, mivel hisszük, hogy a

3 gyermekekben, az ifjúságban idejekorán elvetett magvak késıbb megfelelı gyümölcsöket fognak teremni, a mai fiatalok felnıtté válva aktív, zeneszeretı közönséggé, de ami ennél is fontosabb: teljes értékő, kultúrált emberré válhatnak az igényes muzsika rendszeres hallgatása, annak felemelı, megtisztító ereje által októberének elsı felében az elmúlt év gyakorlatához hasonlóan a zenekar kamarazenekar összeállításban dolgozott. Mősorunk címe: Szerenád, divertimento volt, melyet összesen 4 koncerten mutattunk be október 5-én 14.00, valamint órai kezdettel a gödöllıi Petıfi Sándor Mővelıdési Központ színházterme adott otthont az ismertetıvel egybekötött elıadásnak, az intézmény hagyományos Mesélı muzsika sorozatának keretében október 13- án kor Nagytarcsán, a Helyırségi Mővelıdési Otthonban, majd ezt követıen órától a veresegyházi Váci Mihály Mővelıdési Házban adtuk elı mősorunkat. Mősor-összeállításunkban részletek, tételek hangzottak el Mozart: Egy kis éji zene, Dvořák: Szerenád és Weiner: Divertimento címő mőveibıl. A kamarazenekart állandó koncertmesterünk, Juniki Spartakus irányította. Az ifjúsági koncertet zeneiskolánk zongoratanárának, Barta Katalinnak összekötı szövegei tették teljessé. A gyermekek számára interaktív feladatokat is nyújtó mőismertetık élményszerően kalauzolták az ifjú hallgatóságot a zenetörténetben. A különbözı tánckaraktereket a mősorvezetı a gyermekek bevonásával mutatta be, különleges, vidám pillanatokat okozva ezzel az ifjú közönségnek. Zenekarunk programtervében a év legnagyobb mővészeti vállalkozásaként szerepelt Brahms: Német requiemjének elıadása. A Mindenszentek, illetve Halottak Napja hagyományaihoz kötıdı koncertre a Magyar Nemzeti Énekkar fogadta el meghívásunkat. Szoprán szólistánk Herczenik Anna volt, aki a gödöllıi Frédéric Chopin Zeneiskola egykori növendékeként ma már a Magyar Állami Operaház magánénekese. A bariton szólista feladatait Busa Tamás mővész úr vállalta. A október 30-án megrendezett hangversenynek a Szent István Egyetem aulája adott otthont. A bibliai szövegekre épülı gyönyörő, oratórikus mő karmestere Csurgó Tamás volt, aki ez évben már másodízben állt karmesteri dobogónkon. A 4 éve Gödöllın élı dirigens egyik hangsúlyozott szakmai területe az egyházi zene, a kórust is alkalmazó oratórikus repertoár. Szakmai kapcsolatainak köszönhetıen fogadta el októberi egyházzenei koncertünkre a Nemzeti Énekkar a meghívást. Brahms kiemelkedı alkotását így a magyar zenei élet élvonalbeli kórusa szólaltathatta meg az egyetemi aula színpadán mintegy 600 fıs hallgatóság elıtt. Nagy megelégedéssel tekinthetünk vissza az elıadásra, hiszen törekvésünk, hogy törzsközönségünknek a zenekar is kiemelkedı színvonalú elıadást nyújthasson, megvalósult. A évet a Gödöllıi Királyi Kastély Dísztermében megrendezett Adventi koncerttel zártuk. A december 11-i hangverseny mősorául az est karmestere, Bali János klasszikus mőveket választott. A vadászat hangulatát idézı Haydn: D-dúr szimfónia után Mozart: C-dúr oboaversenye következett, melynek kitőnı szólistája Horváth Béla, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar mővésze volt. A koncertprogram második felében Schubert: V. szimfóniáját adta elı zenekarunk. Eseménynaptár: március 20. vasárnap Mozart est Helyszín: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ, színházterem, Gödöllı Mősor: Mozart: Don Giovanni nyitány KV. 527., Mozart: G-dúr hegedőverseny KV. 216., Mozart: E-dúr Adagio KV. 261., Mozart: g-moll szimfónia KV Közremőködik: Juniki Spartakus hegedő Vezényel: Csurgó Tamás május 8. vasárnap Ifjú tehetségek hangversenye Helyszín: Petıfi Sándor Mővelıdési Központ, színházterem, Gödöllı Mősor: Bach: A-dúr zongoraverseny, Vivaldi: a-moll kettısverseny (Op. 3. Nr. 8.) I. tétel Telemann: F-dúr szonáta II.-I. tétel, Saint-Saëns: Havanaise (Op. 83.), Cimarosa: C-dúr oboaverseny, Mozart: Varázsfuvola Papagena és Papageno duettje, Mendelssohn: e-moll hegedőverseny (Op. 64.) I. tétel

4 Közremőködnek: Tóth Ingrid, Várady Tímea és Gosler Judit zongora, Gál Márta és Deák Tamara hegedő, Simon Márk trombita, Szabó Réka hegedő, Marton Lili oboa, Gémesi Réka és Gombos Viktor ének, Langer Ágnes hegedő Vezényel: Horti Gábor június 19. vasárnap Orff: Carmina Burana Helyszín: Egyetemi Sportcsarnok, Gödöllı Közremőködnek: Farkas Erzsébet - szoprán, Albert Tamás - tenor, Bátki Fazekas Zoltán - bariton, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, karigazgató: Hollerung Gábor, a Talamba Ütıegyüttes és a gödöllıi Frédéric Chopin Zeneiskola Gyermekkórusa Vezényel: Gál Tamás október 5. szerda Ifjúsági hangversenyek, Gödöllı Szerenád, divertimento Mesélı muzsika bérlet Mesélı muzsika bérlet 2. Mősor: Mozart: Egy kis éji zene, Dvořák: Szerenád, Weiner: Divertimento Nr. 1. Koncertmester: Juniki Spartakus október 13. csütörtök Ifjúsági hangversenyek Szerenád, divertimento Ifjúsági koncert Helyırségi Mővelıdési Otthon, Nagytarcsa Ifjúsági koncert Váci Mihály Mővelıdési Ház, Veresegyház Mősor: Mozart: Egy kis éji zene, Dvořák: Szerenád, Weiner: Divertimento Nr. 1. Koncertmester: Juniki Spartakus október 30. vasárnap Hangverseny Halottak napja tiszteletére Helyszín: Szent István Egyetem, aula, Gödöllı Mősor: Brahms: Német requiem Közremőködnek: Herczenik Anna szoprán, Busa Tamás bariton és a Nemzeti Énekkar, karigazgató: Antal Mátyás Vezényel: Csurgó Tamás december 11. vasárnap Adventi hangverseny Klasszikus est Helyszín: Gödöllıi Királyi Kastély, Díszterem Mősor: Haydn: D-dúr szimfónia No. 31., Mozart: C-dúr oboaverseny KV. 314., Schubert: V. szimfónia, B-dúr Közremőködik: Horváth Béla oboa Vezényel: Bali János A közhasznúsági jelentést készítette:. Lázár Attila ügyvezetı igazgató Gödöllı, május 28.

5 A közhasznúsági jelentést a Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány Kuratóriuma áttanulmányozta és a május 29-én megtartott kuratóriumi ülésén egyhangúlag elfogadta. Olajos György a Kuratórium elnöke Kecskés József a Kuratórium titkára Gödöllı, május 29.

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2004. ÉVRİL

Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2004. ÉVRİL Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2004. ÉVRİL A Gödöllıi Szimfonikus Zenekar Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 12.Pk.60.255/2003/4. számú, 2003. aug. 21-én jogerıre emelkedett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2012. évrıl

Közhasznúsági jelentés a 2012. évrıl Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület Cím: 1011 Budapest Corvin tér 8 Adószám: 18129250-1-41 Banksz.: 11600006-00000000-25934953 ERSTE Bank Hungary Pk.60.595/2007. közhasznú szervezet Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY

KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KECSKEMÉT LESKOWSKY HANGSZERGYŐJTEMÉNY KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kecskemét, 2012. április 10. A közhasznúsági jelentés tartalma Bevezetés I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság

A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Legfontosabb adatok. Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Legfontosabb adatok A BEDEKOVICH LİRINC NÉPFİISKOLAI TÁRSASÁG 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Neve: Bedekovich Lırinc Népfıiskolai Társaság Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1. Adószáma:

Részletesebben

REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE

REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE REMEKMÛVEK GÖDÖLLÔN A GÖDÖLLÔI SZIMFONIKUS ZENEKAR HANGVERSENYBÉRLETE 2015/2016 www.gso.hu A koncertek helyszíne: Mûvészetek Háza Gödöllô Gödöllô, Szabadság út 6. I. koncert 2015. szeptember 26. szombat

Részletesebben

09.30 Ünnepélyes megnyitó Helyszín: Jurisich Miklós Gimnázium díszterme

09.30 Ünnepélyes megnyitó Helyszín: Jurisich Miklós Gimnázium díszterme PROGRAM: [ április 9. péntek ] 14.00-18.00 Regisztráció a Jurisich Miklós Gimnáziumban (Kőszeg, Hunyadi utca ) 15.00-18.00 Akusztikai próbák a JMG dísztermében 20.00 Szakmai beszélgetések Helyszín: a Jurisics

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

CSABA PÉTER művészeti vezető és vezető karmester / Artistic Director & Chief Conductor. KESSELYÁK GERGELY karmester / Conductor

CSABA PÉTER művészeti vezető és vezető karmester / Artistic Director & Chief Conductor. KESSELYÁK GERGELY karmester / Conductor 70 ÉVES A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA IS 70 YEARS OLD ALAPÍTÁS ÉVE 1945 / FOUNDED IN 1945 A zenekar fővédnöke Dr. Czepek Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára.

Részletesebben

ORFEÓ ZENEI ALAPÍTVÁNY 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

ORFEÓ ZENEI ALAPÍTVÁNY 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ ORFEÓ ZENEI ALAPÍTVÁNY 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV S.sz. Megnevezés 2010. év ezer Ft 2011. év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök 2500 1500 2.

Részletesebben

3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Kurul dobosok Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesület 3399 Andornaktálya, Kossuth u. 2/2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Andornaktálya, 2012. május 25. Barczi Zsolt elnök A Kurul dobosok Kulturális

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 289 Tata, Váralja u 4. 29. évi közhasznúsági jelentés Tartalom: 1.) Közhasznú egyszerősített éves beszámoló: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítı melléklet 2.) A költségvetési

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS

A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS A DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE DEBRECEN, 2012. MÁRCIUS DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2011. DECEMBER 31-I EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17. Tel/Fax: 06-85-550-063 http://www.helyiertek.hu e-mail. helyiertek@mail.datatrans.hu

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az Erdıért Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Elfogadva: 1/2012. (V.18.) közgyőlési határozatban. Székesfehérvár, 2012. február 17. Balsay Miklós egyesület elnöke

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Veszprém, Diófa u. 5. 8200 Egészség és Egység a Természettel Egyesület Egészség és Egység a Természettel Egyesület 8200 2009. évi Közhasznúsági jelentéssel azonos tartalmú jelentése 2010. február 05. Stéger Ildikó A 2009. évi pénzügyi

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága 1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága The 20th anniversary of the Society of Creative Musicians - szakdolgozat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2006. év

Közhasznú jelentés 2006. év Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adószszám: 18964549-1-20 Zalaegerszeg Felsıfokú Oktatásáért Közalapítvány Közhasznú jelentés 2006. év Keltezés: Zalaegerszeg, 2007. 05. 10. egyéb szervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én tartandó ülésére MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Gödöllő, Szabadság út 6. Tel: 06-28-514-130, Fax: 06-28-514-100 Adószám: 21182219-2-13 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben