D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg"

Átírás

1 K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l á r i : I / évre 6 K., f( lévre 8 K, negyed évre 4 K. Egyei SZáW á r 30 M.éz Kéz ltt, nyilvánosság elkerülél é v e l, titkos utkon csk o l y n vásárlások és eldások történnek, melyeket tör vény és rendeletek ü l d ö z n e k, m i szbályok kijátszásávl, közrend meg kerülésével történik. Vlmikor kéz ltl venni nnyit jetentett, mint normális Irknál olcsóbbn v e n n i, m n n y i t jelent, m i n i megszbotl árknál mgsbbn v e n n i. Ez igen természetes is, mert kéz h i i t v l ó eldás zért történik, hogy zámolni kell zzl rizikóvl is, mi rendeletek áthágásávl jár. Ezérl titkos eldásokbn számot levő percenttel emeli z á r k t z lehetőség, hogy kihágásr rájönnek büntetési szbnk k i érte, A kereskedelmi Az mbituson. Bckc, tiszt csend... lngyos npsugár... Sün kcc\-sztl Szgos leánder Vén öblös pip p'i t... ŐSZi füstöt kc\ct. illiok ereget Távot egy kstély nevető torny. Mögötte komor, lust htu domb 0 szelíd béke, kristálytiszt csend', Kern fáj itt A dombok Hull-luill.. npsugár kőris rozsdás levele... Apám S csk 4 i örömmel tele... mosolyog... dl z jkán... száll füst gond, nincs itt semmi S Vidám A régi, kék szeme l lelkűkkel kedves kcg, bús hhot: mbitus. / T i "i szerkesztőség, Kidü lptulbjdonosoh i LAJOS. FULOP ZSt&ttOKD és Dr. CAHANYAY JÖZStF. fl 3-es honvédünnepélg ttán. ( n e d ű i n h á r o m e z e r koron folyt be.) S mig i rendeh Hek v i l á g o s n é s nivn megjelölik z áruk forglmánk szbályit, vlmint k ö v e t e l h e t ő legm gsbb á r k t i s, ddig kéz l t t legve szedelmesebb és legszemérmetlenebb drá- j gitás és u z s o r folyik. Meg k e l l e n e k é r e t n i zokt kezeket, m e l y e k ltt ezek z üzelmek f o l y n k, meg kellene keresni é s lposn k ö r m é r e koppintni. P e r s z e, htóságnk már nem is m e r j ü k j á n l n i közbelépést, m e r t közönség nemtörő dömségével szemben tehetetlen. A l i g simultk el kellemes m e g l e p e t é s h u l l á m i, melyeket Tt és T ó v á r o s közönsé g é n e k hz-emberszeretete é s á l d o z t k é s z s é g e, 2-esek ünnepélye l k l m á b ó l, e r k ö l c s i é s nygi siker l p j á b n f e l i d é z e t t ú j b ó l e l e m e n táris erővel törtek ki nemes telkekből é s j ó s z i v e k b ő l e mgsztos é r z e l m e k, t t - t ó v á r o s i vöröskereszt v á l s z t m á n y áltl, ngusztus h ó 24. é s 25-én rei dezett párját r i k í t ó ünnepélyen, hogy segítsenek 3 - e s h o n v é d e k özvegyein és árváin. Ezen ünnepély hűséges l e í r á s é s m e g é r d e m e l t mélttás megoldhttln feldtot ró reánk, mert nincs n n y i epitheton ornns, mellyel rendezők emberfeletti munkáját, közreműködők készségét, szereplésük kiválósá gát é s k ö z ö n s é g n e k b á m u l t o s áldcztkészaz erkölcsi érzéket, melynek min e ít, s z i v j ó s á g á l megfelelően mélttni t u d n á n k. den ilyen kéz ltti esetben fel kellene Ne is vegyek tehát rossz n é v e n t ő l ü n k, h o g y háborodni, n e m pótolhtj e törvény, ez o k b ó l d i c s h i m n u s z o k t ó l, z ö s s z e s r e n melyről most minden idők tnultságinál d." '.. szc eplők é s felülfizetök f e l o s z t á s á t ó l világosbbn k i t ű n i k, hogy l e g f e l j e b b c s k zoknk ngy s z á m u k mitt e z u ü l el k e l l t e k i n t e n ü n k, d c á r z elnökség s z i g o r ú p r n büntetni t u d. de bt nősöket megelőzni c s á n k, mejy vis m j o r mitt fogntosíthtó nem képes. H -.!: mti i yilvánosn b ű n nem volt. De elvégzi ezt helyettünk, z l á b b feltüntetendő é s minden képzeletek m e g h l d ó n e k d e k l r á l n k, folyik t o v á b b vign c s k bámultos e r e d m é n y, mely b ü s z k e önérzettel kéz ltt. He feledkezzünk meg hősök áruáiról. Ráncos, redőzött rcuk kivirág tik Öreg szemük itt vig világb lát... () b: \ZÍp z élet: tg más krján csüngő Oáktmböszhju W ötök brát. Pedig már bús téi vén rblólovgként A kertek ltt fehér csókot ont... ü szelid béke, kristálytiszt csend. Nem fáj itt gond. ZOLTÁN. sziv. Irt : Zltfcy Ljos. Mholnp uh beköszön tél S nyám Kézirtokt nem d r i i n IVÁNCZl bujkál. ós p i p i r K e r e s k o d á s s K o m á r o m, N á d o r utc 2 9. Telefon 89. humor már mökifejezésl is t l á l t e z e k n e k z árknk jellemzésére, zt m o n d j r á : Zuchthuspreis, vgyis mgyrul börtönviselési teherrel súlyosbított ár. A lján Spitzer S i n ' l o r K ö n y v - Főmunktárs:... gond. lpj, t A R C A. hivtlos Sz«rk<'.s/.[ö^''\g ét k i f t d ó h i f l u l 2 szerkesztő: D BARANYAY JÓZSEF ZiLAHY A háboru viszonyok szótárábn nem utolsó érdekességü z kifejezés sem: ikéz ltl «Vlmikor mjyit jelentett kéz ltl vásárolni, mini nem közvet lenül etdótól, kereskedőtől, vgy iprostói, hnem körülbelül : másodkézből. Ebben n e m volt semmi bün és semmi szégyen, mig mnpság kéz ltl vló vásárlás egyértelmű lopássl. Tüzcttószövetsc-gónck R fillér. ltt. K c m á r o m v á r m e i j y e A plot folyosóján, hol h u s z o n n é g y l bárdos állott őrt, éjszk tizenegy ó r t á j b n ngy ribillió támdt. A h o s s z ú f o l y o s ó n egy k ü l ö n ö s álll surrnt végig, n e k i k o p p n t á f á i nk, testőrök citromsárg c s i z m á i között u g r á l t át, ugy, hogy ktonák ijedten k p k o d ták fel lábukt, minth d ü h ö s kuty krt voln b o k á j u k b kpni. Az á l l t f o r m v - mindenkit, ki ennek létrehozásábn bármi t e k i n t e t b e n k ö z r e m ű k ö d ö t t. Ez z önérzet többet ér h i ú s á g n k t ö m j é n e z ő n y o m d f e s t é k n é l é s kiszerkeiztésénél. lmi rendkívül gyorsn Irmodott tov é s z árnyékokkl megtömött gyertyfényes folyosón, melynek gyenge v i l á g o s s á g á t m é g z l b á r dok hosszu á r n y é k i is ö s s z e k s z b o l t á k, l i g letetett követni tekintettel. F o g d megl T p o d j r á! Az j t ó t!... V i g y á z z! Antin e... kibállk innen is, o n n n is é s merev t e s t ő r ö k k r d j i é s v s ingel megzörrentek, m i n t h s z o b r o k elevenedtek A z e g y i k lbárdos, egy Jkb n e v e z e t ű, ki berulii s z á r m z á s ú v o l t, kirántott krdját é s u t á n h j í t o t t menekülő kis á l l t n k. - A r elhjított krd éles s i k i t á s s l sebesen és s á n t i k á l v korcsolyázott v é g i g f o l y o s ó t ü k ö r s i m kövezetén. M i volt z? k é r d e z t e sorbn m é l y b s s z u s h n g o n, l e l ó g ó s z á r n y l k u bjusz l ó l z egyik l b á r d o s, k i c s k most tért m g á hoz meglepetéséből. egy S ü n d i s z n ó m o n d t z e g y i k. N e m igz, g ö r é n y v o l t! vittkozott másik és előrehjolt s o r b ó l. A k k o r v o l t, m i n t z ö k l ö m m o n d t

2 2 oldl Komán mi Uisái A rendezési. tti Vöröke e ízt válsztmány tgji, élükön báró Dittfurth Móricné végezték, különösen kivette belőle részéi Freiszberger Gyuláné, ki rendezői készségének, fárdhttlnságnk és rutinirtságánk számos és fényes bizonyítékát szolgált már. Az érdem oroszlánrésze tehát, köztudt szerint is 0 illeti meg. Osztoztk rendezés ngy, nehéz és telette kényes munkájábn Kálmán és Szebenyi 3l-es honvéd százdosok, Veszprémi zászlós és felsöeöri Fülöp E'emér szobrászmii vész. A műsor első pontj volt, kitűnően sikerült háborús mozielődás, mely ltt 3l-es honvédek hrctéri cigányzenekr Csók Ljcsi primás vezetése ltt gyönyörködtette közönséget. Ezt követte ngy kbré, melyen közreműköktek: Náds hdngy, ki Beöthy százdos prológjál szvlt. Énekelt Brun Andor, Szegő Julisk zongoikisércte mellett. Attk tt Villányi tréfás jelenetét elődták: Tmásy Jolánk, Mjor László és Horváth Elek. Tánctrio, táncolták: Tmásy Irénke, Somogyi Erzsike és Schlesinger Pirosk. Énekelt üerhuser Sándorné. Zene-ductte, elődiák : Truckenbroth Ferenc és neje. A török* Q?bor Andor tréfáj, szereplők volík : Szebenyi százdos, Menicli önkéntes, Preiszer hdngy és Veszprémi zászlós. A szobor lelke" élőképek, rendezte felsőeöri Fülöp Elemér szobrászművész, bekonferált Brát József ref. s. lelkész, kinek remek ismertet") beszéde már megjelent e becses lpok hsábjin. A két szép élőkép ötvenkél szereplője gyönyörűen lkított. A kbré utn tánc következett, mely legjobb hngultbn, világos reggelig trtott. Másnp zz vsárnp volt séthngverseny, 2 -esek cigányzenekr, -es vdászezred zenekr és helybeli cigányzenekrok közreműködése mellett. Tizennégy sátor volt felállítv, melyekben különféle drusítások történtek. A sátrk K 60 fillér bevételt eredményeztek. Óriási rekordot ért el péksátorbn Weisz Hermáimé. Láng Liü és Alice unokhugivl é* Noll Erzsikével, kik K 28 fíliért vettek be, z áltluk elárusított péksüteményekből Az znp estére tervezett ngyszerű lmpiónos velencei szerenád'>t és tűzijátékot megkdályozt z eső. mely tehát következő n este trttott meg óriási ngy közönség kiváló gyönyörködtetésén. Az összes bevétel K 20 fillér volt, ebből kidás K 20 fillér, mrdt tehát tiszt jövedelem 3l-es honvédek özvegyei és árvái jvár K., kiknek nevében ezen esemény számb menő ngy jövedelemért leghálásbb köszönetei mond rendezőknek, szereplőknek, felülfizetőknek, z dkozóknk és jelen volt közönségnek, s Vöröskereszt válsztmány elnöke, bro Diittfurth Móricné. Tti, A VÁRMEGYÉBŐL. bemondás, Dr. Both Kornél ngyig mándi ügyvéd tb. szolgbírói és tb. árvszéki ügyészi megbízásiról benyújtott lemondását. ** rtiidü betegségek nármefge területén A vármegye területen z lábbi állti betegségek léptek föl tkonykór Bókod, sert S- vész Ács községekben Ellenben megszűntek sertésvész Bjct, sertésorbánc Nszvd, lépfene Környe, lórühkór Tóváros községekben. fl fldigondozó Hivtl túlterhelése. Az ütsz. Hdigondozó Hivtl átirtot intézeti z lispánhoz, hogy községek elársztják olyn kérvényekkel, melyek háborúvl összefüggésben nincsenek es ezzel hivtlt fentrtják működésében. Arr kéri z lispánt, hogy rendeletben tilts meg z od nem trtozó ké rvények fe(terjesztését. ** üeuelési scijils^g hd:/ri>ák részére. Az Országos Hdigondozó Hivtl dományozó bizottság ug. 22-én trtott üésében hdiárvák és rokkntk gyermekei részére z lábbi nevelési segitséget Ítélte od közép- es felsőiskoli tnulmányok folytásár: Esztergomi Antl t.wirosi lkosnk, tt: III. o. gimn. tnulónk 600 K, Kelemen Ferenc keszegflvi iko< budpesti felső ipriskoli I. 0. tnulónk 700 K, Kelemen György keszegflvi lkos, komáromi I. 0 gimn. tnulónk 600 K, Rácz József örsttjflusi lkos, komáromi gimn. i. o. tnulónk 600 K, Kemetér Ferenc tti lkos, tti. o. gimn. tnulónk 40J K, Zub3nyi Márt gűti lkos, pozsonyi tniióképzö int. I. 0. tnulónk 603 K. ' ÍTleyyeguülés Vettük z lábbi meghívót: A vármegyei gzdsági egyesület zon megkérése feletti htározthoztlr, melylyel csikólegelö iétes lésének céljár z ógyili Konkoly Miklós-telep egy részének z állmkincstártól Komárom vármegye közönsége rész.re vló megvétet** hozt jvsltb, törvényhtósági bizottság közgyűlését 98. évi szeptember hó T-ik npjánk délelőtti '-iájár Komiromb, vármegye székhzánk ngytermébe kitűzöm és rr toivénylntösági hi zottság tiszteli Tgjit ezennel meghívom. Komárom! 93 szeptember hó 7-én. Gróf Dezsse s. k., főispán. VÁROSI HU 8. September 2 ÜGYEK. Komáromi ngy szállod és más építkezések. Oíírosunk fejlődése, Békében is éreztük ngy hiányát szá'l >- dáknk, háboiii ltt pedig nnál szembetűnőbb z z elszomorító lény, hogy nincs szállodánk. Mondhtjuk nyugodt lelkiismerettel, hogy Komáromnk nincs szállodáj, mert mi vn. z rendeltetésének, kor követelményeinek egyáltlán nem felel meg, ágyrjáró tömeglkásokr emlékeztetnek. Hol vgyunk e téren is más városoktól? Nem főváros, hnem más vidéki vrosuk sz.il! KI t viszonyit In vizsgáljuk, szégyenkezve pirulnunk kell városunk eme állpotán, E súlyos bjon krnk most segíteni pénzintézeteink! midőn városnk jánld >! tettek egy ngy szállodépítésére. Természetes! hogy legutóbbi közgyűlés örömmel f tgdt z jánltot s utsiott tnácsot, hogy. tárgylásokt z intézetekkel sürgősen kezdje meg s legmesszeb! bbmenö támogtásukkl kezeljék ez ügyet Uj korszkot jelent városunk fejlődésében pénzintézeteink eme lépése, örömmel látjuk ez életrevló, minden tekintetben dicsérend \ irányító elvet, mellyel pénzintézeteink vezetősége tökéjének gyiimöicsöztetését oly lpokr kívánj fektetni, mellyel hthtósn hozzájárul, hogy jövő Komárom modern, ngy város legyen. Sját Üzleti szempontból Is helyes és Üdv is gofldo'kozásr vll e tett, mert részvényesek Óhjánk is bizonyár ez z int. hogy pénzük itthon, helybeli vá tessék be. miáltl z intézetük is emelkedik, üzletköre bővül, forglms, kereskedelmi, ipri. ^ intézet székhelye. A városnk pedig evidens erdeke, hogy előmozdíts, megvlósulás stádiumáb Ágyén minden oiy jánltot, mely Komárom i vőjél célozz. Pénzintézeteink jánlt nem csk.. >gy uj jövedelmi forrást nyit városi pénztárnk, t. i. jövedelem bisonyos száz'ék városé lenne hnem egy htlms plotávl emelné városunk.külső képet s díszes hál rendeltetése oly célokt szolgáln, melyre már égető szüksége vn Komáromnk. Htss ii».y modern gond űkozásu vros vezetősége e megtelelő jánltot elfogdj, minden erejével rr t>g törekedni, ho^y pé *»nt^*h ink n k beruüi Jkb, miközben helyére állott és elhjított görbe krdját visszdugt hüvelyébe. Innen ugrott ki z jtóhsdékon mondt egy zömök vállú legény, ki sor végén ~llott és homlokánk mozdultávl ngy brn töígyfjtór muttott. Mmdnyájn z jtór meredtek, egyik srkáról másikr pillntottk, szinte bekeretezték tekintetükkel. Az jtó He'.cdik üodofréd hálótermébe vezetett Most leptek zj hlltszott kint gránittl kövezett udvron, léptek izgtottn kopogtk és gyorsn közeledtek. Elöl egy szolg jött, mgsr trtott kezében lobogó kndeláberrel világitv z utt, után báró W'umf lépkedett, plot minisztere. Az lbárdosok sor hirtelen feszesen kiigzodott, minth egy láthttln kéz helyükre ráncigált voln őket. Báró Wumf megállott folyosó jtjábn. Mgs sovány lkj fürkészve hjolt előre és és vékony cérnhngj ijedten ér, megbotránkozv szollt meg : Mi történik itt? Egy pillntig senki sem felelt, z rcok meredten nyúltk előre, mint olyn ktonáké, kik rettenetes, ördögi fegyelem ltt állnk. Végre megszóllt Jkb : Egy állit szldt végig folyosón, ngvkegyelmű urm. En után hjítottm krdomt. A király terméből szldt ki mondt egy sötét hng s»r végéről. Báró Wumf előrelépett és elindult z lbárdosok sorfl között. Nykáb húzott fejéi előrenyújtott és rcát, mely olyn vörös és undorító volt, mini knpulyk* nyk, még több ráncb szedte] szoktlnul kis rcát szinte összecsucsorított, ugy hogy kopsz szemöldökei ltt szemei teljesen eltűntek. Kenyérszőke pofszkáll, mikor néh gyertyfénybe került, olyn volt, minth rnyb mártották voln. A bárón böujjti, lebemyés rny-frkk volt, melynek mellső részét fntsztikus csillgok és keresztek borították, kék, sárg, piros, fehér és fekete SZinek kiáltó összevisszságábn. Szűk, fekete bársony ndrágj sovány térdklács felett végződött, fehér selyemhrisnyáj ránc nélkül feszült meg vádliján cs CSOkros ecrpe cipője olyn hlkn osont tov sim kövezeten, minth z egész ember súlytln lett voln. Innen? kérdezte és kintett ngy tölgyfjtór. Onnn! kiáltották hármn, négyen is egyszerre. Wuml hlkn megnyitott nehéz \ iskilincset, mely egy meztelen nimf lkjár volt kovácsolv és lábujjhegyen belépett. Után s gyertyát trtó szolg is eltűnt hngtln jtószárny mögött, A király várótermében félhomály volt - Mári-kép ltt világított gyengén egy ks kék pohárbn mécs Az iver blkon z őszi fák fekete g!ly3i közt belnézeit gyöngyszürke hold. A mennyezetes ágy neház báfsonyfűgg I nyci sötétvörösen csüngtek lefelé és lent földön vstg redőkbe omolv és rogyv nok voltk, minth térdepeltek voln király ágy körűi. Wumf hlkn felrevont függönyt. A király hnytt feküdt z ágybn és feje melyen süppedt párnák közé. Ritkás világosszőke í kecskeszkáll, mely éklkbin végződött és j homlok felett középen elválsztott hj. mely I félkörű hullámbn ment fülei mellé jobbr I és blr, tökéletes szivlko! dott z rcánk. Esténkint legkellemesebb szórkozóhely }5 GRAND hol legkitűnőbb zenekr HORVÁTH K A R I hires szólist hírneves cigányprímás vezetése mellett npont hngversenyez. t..xk tt

3 - *. i«*! 8. szeptember 2 Komáromi Uieág 3 4 oldl. tervüket rkd mielőbb keresztül vigyek. Ily közös ne csk jelen viszonyil elégitse ki, hnem munl k után rtnzintézeteinknnn fognk első gondoljunk holnpr, i. veteményeit, lépésne isnél megállni hnem látv rokonszenvet, igényeit Is trtsuk szem előtt, mert így tesszük B 2 első --.kereken felbuzdulv, ujbb terveket ik igzán nggyá, világvárossá így szőnek, melyek mind várotunk fejlődését fogják előmozdítni. flvi. Komáromot. Mennyi mindent kell háború után lkotni, hogy Komárom z z ősiégi híres ngy mgyr város legyen, z ipr és kereskedelem központj, mint volt vlh. A város vezetőségének Is vnnk kész tervei, melyek mind hbom vegét várják. Igy villnytelep, me'y szivttyú telephez lenne cstolv és már nnyir sürgős, hogy ennek kiépítése is elód izhttln, hisz hiányát npont, mily keservesen érezzük. Az szfltozás kérdése is már körmünkre égett, mert rosszul kövezett Utcák csk botrányául szolgálnk városnk. Utcik szbályozás, u] utcák nyitás, kton ii rház kihelyezése csk békés állpot vissztol te után jöhetnek számításb. A város külső negyedével is o"y mostohán bánni mint eddig többé nem lehet. Az erődítmények helyei egy óriási területet dnk, melyek Iprtelepekre, gyárk felállításár ngyon lklmik. Gondolni kell itt jövőre, építeni, lkotni, terj szkedoi kell, mert Különben szomszéd várótok ngyrányú fejlődébe teljesen elnyom bennünket s Komárom nem lesz más, mint egy régi elhgyott műemlék, melynek csk lörténelmi múltj vn. Nem újságcikkekkel, eszmékkel, tervekkel mozdítjuk elő várotunk fejlődését, hnem dolgos ke ékkel, áldoztkészséggel, teltekkel. Pénzinti setéinknek zt hisszük komoly terve vám un < fejlődését előmozdítni e dicsérendő tett nyújtson jó példát más vállkozóknk, tőke - pénzei iknek, építsenek, lkossnk ujt, ngyot Kom i nbn, pénzét kmtoztm t itthon köz k - Városunk vezetőségének s tisztviselő kránk súlyos megpróbálttásokon kell keresztül nu ni e I Iboru ltt és mégis ktoni Qg \. k feételmezés, háborús segélyezések s megnnyi ezer rendkívüli intézkedések közepeti kell * j"v<> Komárom problémáj is helyet nyerjen, ezzel is teljes körttoljsággl fogllkozznk, hogy z áidáso béke eljöttével ne tervekkel, hnem kész munkprogrmml induljnk uj munká. Ngy megnyugvást tlálunk, h látunk, hlunk vlmit, mely jövő Komáromr vontk ik. N gyszállod, egy ngy vigdd terem, tzinházhelyiség, kályhgyár stb. más jol jövedelmező gyár, vásárcsrnok, elárusító bzár cs.k jöjjenek Komáromb. A jövő fejlődése IZOnbn zt mondj, hogy mii m csinálunk, Pnszok Nszmélyröl. (neszmélyi bucsu. Heszmélyl szilu. neszmélyi széntelepek) ivlilyen híres volt vlmikor ez bucsu! A célszerűtlen intézkedések, meg háború ezt is megölték s vlószínűtlen, hogy még egyszer feltámdjon. Mjdnem olyn híres volt nnk előtte, mint z őszi (Simon Judii) párkányi vásár. Komárommegye mindkétprti lsó fele, hsonlón Esztergom felsőrésze, 520 község itt szerezte be mjdnem egy-egy évre háztrtási és ruházkodási dolgit. A hosszn elnyúld flunk ránylg keskeny utcáján kétfelől végesvégig sátrk húzódtk, voll ott minden kigondolhtó dolog, minden iprcikk, mit esk nálunk gyártnk s Komárom, Tt, Csákvár, Kisbér, Bicske, Esztergom, BátOlkeszi, Érsekújvár (sőt Oyőr és Páp) po Blnk echós szekerei már előző npokon elindultk szél* rózs minden irányából Neszmély felé. A Dunprton hosszábn tu < jókon és ldikokon egy külön vásár volt. Azu ái jöit Duuszblyozás, mely elzárt Neszmély! z Öregdunától s többé oá se kikötői, se átszállás nélkül rdványi hjóállomásr közlekedni se lehet. A duni forglm ekkor egyszersmindenkorr meghlt. A Holtdunát eltüntetni örökre s >hse tudjk, kőgál zugóin keresztül áll \di in és szüntelenül folyik viz S holdvilág* 8 nyári éjszkák szerelmes, misztikus csöndjében messzire elhlló morjávl duruzsol neszmélyi és lmásl nyrlóknk lágy, zsibbsztó éjjeli zenét... M ngy víz, s getsoron belül hömpötyög szenny s ár és fittyet h íny mérnöki tudománynk, vgy öt évvel ezelötl egy hránt kőgátit is rktk keresztül, melynek csk egy méterrel keilene mgsbbnk lenni s állndó hidul szolgálhtott volfiá be szigetié. A kupktnácsnk nem kelteti z eszme, mert ugy mindenki könnyen bejárhtott voln. Azután következtek mi országos és ipr- i politikánk gyümölcsei, stgnácló es visszfejlődés, kivándorlás stb. Kevesebb lett z ipros éi ipri termék, párhuzmbn szporo- i * In említjük meg, hogy enneksk4t Iktr flunk (Ahnás-Neszmélv) mini liires borvidéknek.egyetlen kálin::,.i derék Rusictkit Btm tudják f«lmentcni. Voln CMIK oí/.irk. óm. ükkor iiinoii vmn!. ** Bstt Mái rgumentum. mell* tl ilt iá látszik nnk i sutssáfnsx káros következnii'nyc. mely Ks/.- tsfgoib Alin llfttlitol éi nőni Esztergom Tti kpcso- dotl behoztl Wien és Berlin lelői. Mikor kezdtek pdni neszmélvi bucsu vásár sátri, kitelepítették flu ftti hepe-hupás gödrös területre, hogy jobbn el- I ltot itremteit. férjenek. Ez volt második ésszerű operáció, z utolsó pedig z z emberirtó, vgy speciálisn mgyr pusztító háború. Elmrdt kissszonyi neszmélyi élet, zene-bon, dinom-dánom, több száz komáromi, esztergomi csizmdiás sátor, ruhfestő, köteles, cserepes, ruhás, gyürüs, bundás, rokkás stb. sátor, lcikonyhák, kád és hordó rkások*) lencsés sszonyok, ringispil, késdobáló stb. Tvly még volt 78 sátor, z idén 23, jövőre senki és semmi, 00 év múlv meg már csk dr. Brn^yk, meg dr. T. Kuruczok feljegyzései nyomán tud ról krónik. Volt egyszer... A Királykuton, Klinváron stb. kívül zonbn félig meddig még is csk fennmrdt Neszmélynek egy nevezetessége. Eltűntek golyvások, kretének, de megmrdt lyív". Hát hiszen ki ne tudná mi vidékünkön: Hová vló? Tyiv. Mit árul? Nei/mő, stb. Arról szilv tömegről, m i ideihez hsonló bő termésű eszterdől. n vu Neszmély k e3 hegyoldlin és völgyeiben, no meg Dunszigeteken, még koirlrot?megyeieknek sincs foglmuk. Hogy V V'áris helyi jelentőségét (melyre gzdát \J szempontból tervezni, számítni is khetnej helyesen mérlegelheinők, sulyszerinti kivitelről és bevételről kellene pontos sttisztikát tudnunk. Csk z Almáson keresztül folyó inváziót tudom, de ez csodáltosn élénk volt. ICezd'dö i ugy ugusztus közepén s először Tt bány nyújtott kí csápjit, hogy sokezres munkásgyomráb dobhsson egy kis friss gyümölcsét, hogy hek-p»gén e'en.q bányász csemeték mjd lekváros kenyér áltl elmsztolt képpel hsonlíthssnk egymásr. Nponként 520 háti puttonyos sszony jö:t Füzitőig vonttl s onnn gy!og.**) Ugyncsk onnn kocsik, kordék is járt*. Azután rákptk ttik, nszályik, szőnyiek, ízsik, Hetény, Kurtkeszi, Mrcelház, Pt, Vért, Rdvány, Mocs is. Az lmás: révész nnyit dolgozott, hogy mjd bele sz kdt. Almás! lkásom blkából ugusztus 25-én, vsárnp reggel 89 között 47 kocsit.és 62 sszonyt olvstm meg, csk egy ór ltt, kik mind szilvért mentek Neszméfyre, minth fenni vázolt régi kisszszonyi bucsu, vgy egy országos ukció lett voln Neszmélyen. t Anélkül, hogy fejét megmozditott voln, bálydl tekintetét Wumí felé forditott. Wuml z ágy fölé hjolt és suttogv kérdezte: Nem vett és/re Felséged semmit? Semmit. Az örök egy különös álltról besze'ue :. Nem láttm. Csk feküdtem itt «s gondolkoztm... Wuml visszengedte függönyt, ztán három ujját mellénye középső gombjár illesztette es mélyen íreghjolt sötét függönynek. Épp olyn súlytlnul ment vissz z lbárdosok sorfl között, hogy jött és utközben levegőbe emelve ujját, vékony hngon mondt : Legyetek éberek! Másnp, korábbn vlmivel, mint z előző npon, furcs kis állt újr végigsurrnt folyosón, cikázv és menekülve, mint megrisztott ptkány. Wumf bárónk egy pillntr megdöbbenés ült z rcár, mikor jelentették neki különös állt ujbb jelentkezését és kidt prncsot, hogy ezután két legény királyi ágy függönye mögött őrküldjön. Az egyik legény lógós bjuszú, tushngu testőr volt. ki mindnyájuk közi leghíresebb volt z erejéről és zt beszéltek tól, hogy ujjink egyetlen mrkolásávl össze tudj zúzni bivly gégéjét. Éjfél előtt történt, hogy ngybjuszu llbárdoi z jtót feltépve rohnt végig folyosón, hol z őrök merev sorfl újr mozgó, kpkodó gesztusokr bomlott, krdok zörögtek hngos, összevissz kibálás hlltszott. Láttm... Láttm, mikor előugrott. Sóhjtást hllottm z ágyból, csendesen félrehúztm függönyt és láttm, hogy éppen kkor szld végig pplnon. A király melléből ugróit ki. Ostob, -- mondt báró és újból írási fölé hjolt. A ngybjuszu szégyenkezve elkotródott. A báró zonbn hosszukrjit hátul öszszeíonv, hjnlig sétált toronyszobábn és mély gondoltokb merült, hogyn pusztíts el titokztos kis fenmdl, mely feldúlt plot nyuglmát. Másnp vdászisíáüókból egy flk kopói hoztott és plot keltjében széteresztette őket. A király nemrégen ötven drb ritk fjtájú kutyát kpott jándékb Ronlf hercegtől, melyeknek hosszú derekuk, zsemlyeszínű szőrük, kúri, szinte nyomorék lábuk és lelógó fülük volt és különösen rókvdásztr voltk lklmsk. Ezek kutyák Is plot kertjébe kerültek, virágágyk kőiül hemzsegtek, mint Óriási brn pondrók, npfényes fűben bemperegtek és rózsszínű nyelvükkel egész np pró fényes fekete tlpikt nylták. Ezen np n vlmivel korábbn jelentkezett kísérteties állt. A szokott utján surrnt végig folyosón, lestőrők hiáb krtk rátpi cini és hiáb hjították után görbe krdjikt, kis állt oly gyorsn menekült, hogy csk egy kékesszüike villnás látszott belőle és mr lent volt z udvron. Odlent egyszerié pokoli lárm támdt. A kopók izglms csholássl, egymást felborogtv rohntk kis állt felé, zsemlyeszínű kutyák hosszu derekuknk kigyószerü mozdultávl fúrták mgukt előre kutytömegben és vékonyn, dühösen ugttk. A szürke mgs kőflk csttogv viszhngzottk pokoli, delíriumos kutyugtástól. Wumf Wumf! Wumfl hlltszott I kutyák toikából, minth m nísztert hívták voln. A báró már rohnt is lefelé toronyszobából, hosszú kezeive! izgtottn hdonászott és érthetetlen szvkt kibált. Néhol összetorlódtk kutyák, feiek egy pont felé nyúltk és szinte egymásb fúródtk, de kis állt egyszerre embermgsságnyir dobt mgát, mint földhöz ütött Lunnnilpd ég hjszelőlrőj kezdődött. Egy pillntig z egyik zsemlyeszínű kuty fehér fogi közöli lálsxótl z állt, mint felemelt fejjel dühösen rázt, másik percben már két méterre, odébb kplk hátuk mögé kutyák, minth frkukb hrpott voln vlmi. A vdászlegények kifőtt rci, kurt ostorukt ptl i ugráltk kutyák között és furcs rövid kutyneveket ordítottk. A tömeg közben kőfl mellé keült és kis állt, minth minden erejét összeszedte voln, két ölnyi mgsb pttnt és átvetette mgát kőflon. Az élet, menekülni vágyás irtóztos ösztöne dobt tán ilyen mgsr, z titokztos erő, mely tíz ölnyi széles szkdékokon hjítj át z üldözött szrvst. A kopók éklkbn rohntk fel flr, de közepéről visszhullottk és szétgurul tk földön. A zsemlyeszínű kutyák kurt 'ábikkl dühösen kprták fltövét és fekete orrukt mgsr húzv, vicsorítv morogtk. Wumf báró sápdtn állott kutyák között, ráncos rc lil volt, kenyérszöke pofszkáll felborzolódott és sercegett méregtől. Másnp plot minden testőrjét és szolgáját hosszunyelö, éles kétágú szuronnyl szerelték fel, milyeneket fulti mocsrk pákászi hsználnk. A ngy izglom z állmi ügyek vitelét is késleltette, ugy hogy délután

4 4. oldl Kilogrmmonként *2060 koi. között ingdozott z ár, de legtöbb-nyíre vevőnek mgánk kellett kimenni és szedni, mert neszmeiyi munkáskél Is csk ugy mint többi, pár öregből és sszony, meg gyerek népségből áll. Szivesebben vették hegyi, mint szigeti szilvát, i..ert ez utóbbi érthető okok mitt v e- scbb. kevésbbé elálló és kevesebb cukortrtlmú. Én csk nyugot, észknyugol felől vló sereglöket figyelhettem, pedig másfelől Is sokn jártk szilv vásárr, mert hát ránk szkdó nincstelen tél előszelét minden gzdsszony tudj. Nem lesz zsír, szlcnn s vlmi csk kell gyereknek kenyérhez, meg turó-tejfel helyett csuszár. Aki kisüstök rendeletét megteremtette, zt od kellene rrosl vinni neszmélyi szilvások közé s jó beleverni fejét bb földbe, melyen fentiek e!' nére is 00, meg 00 métermázs számr..e.er fel nem szedett, letposott, poshdó szilv, miből most igen értékes, igen drág szeszt lehetett voln főzni, de hát mi most mindent központosító őrületben kergülünk. Mint mindenfele termésnek, ugy szilvánk is z időjárástól függő esélyei vnnk. Még békében cstngoltm többször neszmélyi hegyek oldlin s volt eset, mikor nemcsk szilv, de levél se volt fákon, mert permetezés, hernyószedés, szóvl vlmiféle védekezésnek ftt nyom sincs, mert mi nem Provencebn s nem Németországbn lkunk, hnem csk Mgyrországon, n itt ész és intézkedés, krás "voln, kkor e szilvfjt tán nem is besztercei, hnem neszmé'yi-szilv név n ismernek egész országbn. Szölleje, gyümölcsészete predesztinálnák rr is. hogy itt ilyen irányú szkiskolát létesítenének számításb véve z lmási szeretetház néhány tuct züllött gyerekét is, kik semmi szkképzést nem nyerve szökdösnek és kerülnek ki z életbe. De nálunk nem ho sy kihozni krnánk vlmit földből, hnem inkább belezárnk mindent. Erdélyben, Sármáson milliárdok szállnk el levegőben kihsználtlnul. Már más lklomml emiitettem, hogy neszmélyi völgyekben felszíneseit fordul eló brnszén-féle lkulás. Vlmelyik htlms, de mellett mrdi szénbány társult már szénkuttásr itt betáblázott opciót szerzeit s vsú tengi iélyezések mintájár ezt is vissztrtják s h vlki sok sok ezret fizetne nekik jogért (?), mit ők vlhogyn kikomáztk, kipn máztk, kkor lehetne itt esetleg szénbány is. de hát gondolják, hogy hdd érjen, ugy is fitl. Wumf báró jókor tömeg restnciávl hón ltt lépett király dolgozószobájáb. A pergmenteket kiterítette htlms sztlon és kiiály gépiesen kezébe vette lúdtollt. A keze szép és sim volt, mint visz és oly bágydt, minth lélt lett voln. Két hlálos itélet is vn, felséges urm hdrt Wumf báró és közel hjolt összeráncolt rcávl ppiroshoz, minth meg krt voln szgolni. Egy perki kton ijedten elhányt tegyveiét z ellenség előtt, egy másik megszökött seregektől... A király pergment fölé hjolt, hogy láírj, de ebben pillntbn felugrott, kirúgt mg lól széket, előbb kbátjához, mjd mindkét kezével térdéhez kpott. Az z érzése volt, hogy egy egér szld végig z inge ltt és rögtön után pntllój végin kisiklott kis állt. Vd menekülésében nekikoppnt z sztllábánk és ebben pillntbn Wumf báró srkávl rátposott. Síkos, ruglms kis teste kicsusznt bró srk lól, de most már ugy tűnt, minth erejét vesztve menekült voln z jtó felé. Alig hogy kisurrnt folyosór, odkint vd didlms orditásb törtek ki z lbárdosok. Wumf báró kiszldt folyosór és nemsokár sugárzó rccl tért vissz. Megvn, felséges urm, megvn! Három ujját mellénye középső gombjár illesztette és miközben meghjolt, láztos mosollyl mondt : Én tpostm el... Hozzátok ide és mutssátok meg! A berulii Jkb előlépett és mgsr trtott szigonyát. A szigonyr egy emberi sziv volt felszúrv. K' ruáromi U. *á Még pár évvel ezelőtt is, különösen z ezer ho'dk rbló gzdálkodás bbn nyilvánult, hogy mjdnem kizárólg gbonnemüeket termeitek A löld ezeket mr igen megunt, megkívánttó lktelemek évr tizedek, százdok ltt kivonódtk földből, műtrágyázás még most sincs kellőleg elterjedve és mind szűkebb lesz termés Inzm. Kereskedelmi és ipri növényeket lig produkáltunk s külföldre kellett ezekért szorulnunk J itt zután háború. A mximálás tuljdonképpen csk föld termékeire érvényes még m is. Aránylg kenyérmgvk voltk minden mássl szemben legolcsóbbk. Vezetőink bárgyúság olyn áron 'mérte ezeket Németországnk, Ausztriánk s közös hdseregnek, rechte z egész ármádiánk is, mint mgunknk, holott mzok mindent drágábbn dtk s rontották vele vlutánkt. Hmr rájött erre ngybirtokos és segített mgán. Nem tennél most már búzát, se árpát mert sort se gyárthtunk hnem kendert (kell gypjú és gypot helyett) cirkot, mert ebből sör! csinálnk, répát, cukdrnk és szesznek, meg kávépótlékoknk, tkrmánytököt stb. Csk egy példít említünk. Egy holdon átlg megterem 4 q kender á 800 kor. Egy holdnként átlg 3200 kor. A munk kevés vele s többet hoz, mint buz. A ngy birtok nem szállít elég gbonát s most csk prszt udvrát próbálják csendőr és kton idegesen, helyett, hogy kidnák z i ínj >s és kötelező gbonvetési endeletet. Tollheggyel. (A f ét szenzációi). Kémárm, 98 szeptember II városi hirdetioszlopsko htlms betűkkel ékeskedik egy hirdetmény, melyen főkpitány 90 (mondd: kilencven!) nposebzárltot rendel el. A kirgsztás után kíváncsin figyeltem, vájjon ngyontiszteit ebtársdlom, hogy fog ezek után viselkedni Nem sokáig voll próbár téve türelmem. Mert egy-két np múlv Klpktér felé vitt utm 8 lig krtm hinni szemeimnek. A hirdető oszlop előtt ugy.mis ép zon z oldlon, hol z említett hirdetés díszelgett, három kis kutyusk üldögélt, már mint ők üldögélni szoktk. f:s olyn komolyn, de oly hlálos komolysággl néztek ezek szobáristomr ítélt kis álltocskák z őket proskríbáló irtr, hogy helyzet minden komikum mellett is volt benne vlmi meghtó. Közbe közbe egymásr pislntottk, minth csk zt krták voln mondni: Jj komám, h jó komáromik ezt komolyn vennék, de ránk jönne z közmondásos dér!" végül is vidámn szökdécseltek tov. jól tudv, hogy zt hrgos, mérges, kövér betűs írást ugy sem kell oly ngyon szivekre venniök. És cskugyn I Sokkl több tgj sétálgt ennek z egyébként szimptikus álltfjnk szbdon mint mikor nem meredlek le teájuk oly szigoru n kiközösítő irt szivi. Néhány nppl pl. Centrl előtt pont hét drbot számláltm össze Ot közülük igen heveden enyelgett egymássl, másik kettő pedig csendes nyuglomml és legflegmásbb páthiávl szemlélte z épületes jeleneiét. De hát kk<>r mire vló z egész komédi? Minek elrendelni z ebzárltot, h nemcsk tuljdonosok, hnem delinkvensck is leghevesebben tüntetnek ellene? Vgy Komárom szb. kir. város rendőrségének nincs nnyi htlm és tehetsége, hogy rendeleteinek érvényt is tudjon szerezni? Mert S-t csk nem mondhtj kellemes érzésnek senki sem, h mindig ttól kell jámbor sétálónk, vgy dolg után járónk rettegnie, hogy mikor kóstol bele egy ilyen ödöngö kis fenevd lábikrájáb. Vgy tlán oly cslogtók Psteur intézet nponkénti szurkálásokkl és befecskendezésekkel súlyosított gyönyörűségei? H már mi ppirinséges világbn hirdetmények és újság közlemények utján elrendelik z ebzárltot, kkor tessék nnk lehető legszigorúbbn érvényt is szerezni, tessék szbdon cstngoló álltokt összefogdosttni, legyenek zok legszebben fésült pincsik fm >. s/.. ptember 2 és dxlik, vgy legjobbn idomított frkskutyák is, és tessék gzdáikt irglom nélkoi megbüntetni. Elvégre z emberi közbiztonság még most, világháború ötödik évében is drágább, mint legszebben hngzó álltvédelmi frázisok. Vgy Konstntinápoly bbérir pályázunk? J luhó oldlr vezető gylogjár ot." E dodoni miszticizmusb burkolódzó felírás pedig Ott díszeleg duni hidkon. Sokt járok át rjtuk, zért.hmrosn megjelenése után észrevettem felírást. Észrevettem, de nem értettem. Mit is krht jelenteni ez mgy - rosság szempontjából elég szb tosn megfoglmzol hirdetés? Több lklommá!, mikor hidkon dolgom után siettem, gondolkoztm rjt Egyszer /tn támdt egy világos pillntom. H >pp. megvn! ütöttem tejemre s 0 mjdnem ugy jártin, mint Archnnedes híres henrékájávl. Ez biztosn zt krj mondni gynútln utsnk, hogy h ezen z oldlon megy, kkor bizonyosn átjut túlsó prtr Ezen fölfedezésem után kezdtem figyelni közöiséget, vájjon megfigyeli és megeríi e felírást. Szomorún láttm, hogy nem. mert össze-vissz közlekednek. Aminek ztán z lett következménye, hogy to'ytoi cgvm-mk utö.ltek szűk gylog] non. Dehát szükség vn erre? O'y ngy hidk forglm, hogy Csk életveszélyes tolongássl lehel lebonyolítni? Nem lenne egyszerűbb, hogy h mindig jobbkéz felé eső gylogjárón közlekednénk? De nem! \íi komáromi közönség olyn jó, olyn kedves, de hjh! rendet, zt nem SZOkt meg s m szereti Milyen simán ment ddig mi míg ktonság őri állított Ind ikr. rossz oldlon menőket brátságosn átin rendes oldlr De miót ez megszűnt s megjelentek zok felirásos táblák, zói od rend. Nem vgyunk világvárosik, de zért z ilyenekben követhetnénk pl. pesti hidk közönségét. Int Bái NÉMI JZMjftt, i:iy is ntiszemit. Nem mi mondjuk, hnem cukorbáró lpj, Pesti Npló. A kormány tudvlevőleg elrendelte, hogy szeptember Közepén vissz kell térnünk nyugteurópi időszámításhoz s z órákt szeptember Ift-án hjnli 3 órkor vissz kell igzítni 2 órár. A/t hiszed, nyájs olvsó, hogy ez árttln, szándékosság nélkül vló intézkedés? Tévedsz. El egy lttomos, rvsz skkhúzás zsidók ellen. A Pesti Nipió zt mondj, hogy zsidók szeptember ló-én esti ö Arától szeptember 6-án este (> óráig éhséggel és kopllássl ájttoskodnk, mert éppen erre npr esik.hosszú np -juk s igy kormány időcsináló rendeletének zsidók ívszk meg levét, kénytelenek 4i lévén hosszú npon 24 ór helyett 2ő órán át böjtölni: lessek! Hát nem ntiszemitizmuséi? SZÍNHÁZ. Színházi Icuél. Kedves Hölgyeim! kár ismertek, kár ismeretlenek előttem, de bocsássnk meg nékem! Ismerik zt kbré szmot, melynek z refrénje, hogy Oh borzlom! no 44 lássák, nekem is ezzel kell kezdenem. Most : e pillntbn csütörtök reggel hét ór vn, fél nyolcr már nyomdáb Kell dnom szini kritikát, mi lesz velem, nincs már időm elégg megdicsérnem Sz. Végh Gizit, z igzgtónőt, Kelen Rózsit, kolorturát, Fáskerti Mcát, szubrettet, Ptky Jolánt, drámi hősnőt, Csipkés Vllyt, frnci bbát, nivt, ztán meg Xsolny Mncit, táncoló tündért, titkár feleségét, Simonnet, Komor Emmát, férfik közül Brn Andort, négy éves frontszolgltról most hztért, gyönyörű hngú tenoristát, Simon Jenőt, Deák Gyulát, Békeffy Róbertet, Gábor Tibort, gummi embert, Szkács Árpádot stb. Vigsztlódjnk. Fogok én még írni róluk külön-külön is sokt és sokszor. Aztán mi lenne velem, h szezon elejének közepén kiirnám z összes jelzőimet, bókjimt, h mái most itt, nyilt szinen bevllnám, hogy me-

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben