D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D BARANYAY JÓZSEF. He feledkezzünk meg"

Átírás

1 K o m á r o m v á r m e g y e i é s v á r o s i é r d e k ű t á r s d l m i, k ö z g z d s á g i hetilp A K o m á r o m i V ö r ö s Kereszt Egylet é s Megjelenik minden csütörtökön, Felelél EJÖflzi té*l á r i : I / évre 6 K., f( lévre 8 K, negyed évre 4 K. Egyei SZáW á r 30 M.éz Kéz ltt, nyilvánosság elkerülél é v e l, titkos utkon csk o l y n vásárlások és eldások történnek, melyeket tör vény és rendeletek ü l d ö z n e k, m i szbályok kijátszásávl, közrend meg kerülésével történik. Vlmikor kéz ltl venni nnyit jetentett, mint normális Irknál olcsóbbn v e n n i, m n n y i t jelent, m i n i megszbotl árknál mgsbbn v e n n i. Ez igen természetes is, mert kéz h i i t v l ó eldás zért történik, hogy zámolni kell zzl rizikóvl is, mi rendeletek áthágásávl jár. Ezérl titkos eldásokbn számot levő percenttel emeli z á r k t z lehetőség, hogy kihágásr rájönnek büntetési szbnk k i érte, A kereskedelmi Az mbituson. Bckc, tiszt csend... lngyos npsugár... Sün kcc\-sztl Szgos leánder Vén öblös pip p'i t... ŐSZi füstöt kc\ct. illiok ereget Távot egy kstély nevető torny. Mögötte komor, lust htu domb 0 szelíd béke, kristálytiszt csend', Kern fáj itt A dombok Hull-luill.. npsugár kőris rozsdás levele... Apám S csk 4 i örömmel tele... mosolyog... dl z jkán... száll füst gond, nincs itt semmi S Vidám A régi, kék szeme l lelkűkkel kedves kcg, bús hhot: mbitus. / T i "i szerkesztőség, Kidü lptulbjdonosoh i LAJOS. FULOP ZSt&ttOKD és Dr. CAHANYAY JÖZStF. fl 3-es honvédünnepélg ttán. ( n e d ű i n h á r o m e z e r koron folyt be.) S mig i rendeh Hek v i l á g o s n é s nivn megjelölik z áruk forglmánk szbályit, vlmint k ö v e t e l h e t ő legm gsbb á r k t i s, ddig kéz l t t legve szedelmesebb és legszemérmetlenebb drá- j gitás és u z s o r folyik. Meg k e l l e n e k é r e t n i zokt kezeket, m e l y e k ltt ezek z üzelmek f o l y n k, meg kellene keresni é s lposn k ö r m é r e koppintni. P e r s z e, htóságnk már nem is m e r j ü k j á n l n i közbelépést, m e r t közönség nemtörő dömségével szemben tehetetlen. A l i g simultk el kellemes m e g l e p e t é s h u l l á m i, melyeket Tt és T ó v á r o s közönsé g é n e k hz-emberszeretete é s á l d o z t k é s z s é g e, 2-esek ünnepélye l k l m á b ó l, e r k ö l c s i é s nygi siker l p j á b n f e l i d é z e t t ú j b ó l e l e m e n táris erővel törtek ki nemes telkekből é s j ó s z i v e k b ő l e mgsztos é r z e l m e k, t t - t ó v á r o s i vöröskereszt v á l s z t m á n y áltl, ngusztus h ó 24. é s 25-én rei dezett párját r i k í t ó ünnepélyen, hogy segítsenek 3 - e s h o n v é d e k özvegyein és árváin. Ezen ünnepély hűséges l e í r á s é s m e g é r d e m e l t mélttás megoldhttln feldtot ró reánk, mert nincs n n y i epitheton ornns, mellyel rendezők emberfeletti munkáját, közreműködők készségét, szereplésük kiválósá gát é s k ö z ö n s é g n e k b á m u l t o s áldcztkészaz erkölcsi érzéket, melynek min e ít, s z i v j ó s á g á l megfelelően mélttni t u d n á n k. den ilyen kéz ltti esetben fel kellene Ne is vegyek tehát rossz n é v e n t ő l ü n k, h o g y háborodni, n e m pótolhtj e törvény, ez o k b ó l d i c s h i m n u s z o k t ó l, z ö s s z e s r e n melyről most minden idők tnultságinál d." '.. szc eplők é s felülfizetök f e l o s z t á s á t ó l világosbbn k i t ű n i k, hogy l e g f e l j e b b c s k zoknk ngy s z á m u k mitt e z u ü l el k e l l t e k i n t e n ü n k, d c á r z elnökség s z i g o r ú p r n büntetni t u d. de bt nősöket megelőzni c s á n k, mejy vis m j o r mitt fogntosíthtó nem képes. H -.!: mti i yilvánosn b ű n nem volt. De elvégzi ezt helyettünk, z l á b b feltüntetendő é s minden képzeletek m e g h l d ó n e k d e k l r á l n k, folyik t o v á b b vign c s k bámultos e r e d m é n y, mely b ü s z k e önérzettel kéz ltt. He feledkezzünk meg hősök áruáiról. Ráncos, redőzött rcuk kivirág tik Öreg szemük itt vig világb lát... () b: \ZÍp z élet: tg más krján csüngő Oáktmböszhju W ötök brát. Pedig már bús téi vén rblólovgként A kertek ltt fehér csókot ont... ü szelid béke, kristálytiszt csend. Nem fáj itt gond. ZOLTÁN. sziv. Irt : Zltfcy Ljos. Mholnp uh beköszön tél S nyám Kézirtokt nem d r i i n IVÁNCZl bujkál. ós p i p i r K e r e s k o d á s s K o m á r o m, N á d o r utc 2 9. Telefon 89. humor már mökifejezésl is t l á l t e z e k n e k z árknk jellemzésére, zt m o n d j r á : Zuchthuspreis, vgyis mgyrul börtönviselési teherrel súlyosbított ár. A lján Spitzer S i n ' l o r K ö n y v - Főmunktárs:... gond. lpj, t A R C A. hivtlos Sz«rk<'.s/.[ö^''\g ét k i f t d ó h i f l u l 2 szerkesztő: D BARANYAY JÓZSEF ZiLAHY A háboru viszonyok szótárábn nem utolsó érdekességü z kifejezés sem: ikéz ltl «Vlmikor mjyit jelentett kéz ltl vásárolni, mini nem közvet lenül etdótól, kereskedőtől, vgy iprostói, hnem körülbelül : másodkézből. Ebben n e m volt semmi bün és semmi szégyen, mig mnpság kéz ltl vló vásárlás egyértelmű lopássl. Tüzcttószövetsc-gónck R fillér. ltt. K c m á r o m v á r m e i j y e A plot folyosóján, hol h u s z o n n é g y l bárdos állott őrt, éjszk tizenegy ó r t á j b n ngy ribillió támdt. A h o s s z ú f o l y o s ó n egy k ü l ö n ö s álll surrnt végig, n e k i k o p p n t á f á i nk, testőrök citromsárg c s i z m á i között u g r á l t át, ugy, hogy ktonák ijedten k p k o d ták fel lábukt, minth d ü h ö s kuty krt voln b o k á j u k b kpni. Az á l l t f o r m v - mindenkit, ki ennek létrehozásábn bármi t e k i n t e t b e n k ö z r e m ű k ö d ö t t. Ez z önérzet többet ér h i ú s á g n k t ö m j é n e z ő n y o m d f e s t é k n é l é s kiszerkeiztésénél. lmi rendkívül gyorsn Irmodott tov é s z árnyékokkl megtömött gyertyfényes folyosón, melynek gyenge v i l á g o s s á g á t m é g z l b á r dok hosszu á r n y é k i is ö s s z e k s z b o l t á k, l i g letetett követni tekintettel. F o g d megl T p o d j r á! Az j t ó t!... V i g y á z z! Antin e... kibállk innen is, o n n n is é s merev t e s t ő r ö k k r d j i é s v s ingel megzörrentek, m i n t h s z o b r o k elevenedtek A z e g y i k lbárdos, egy Jkb n e v e z e t ű, ki berulii s z á r m z á s ú v o l t, kirántott krdját é s u t á n h j í t o t t menekülő kis á l l t n k. - A r elhjított krd éles s i k i t á s s l sebesen és s á n t i k á l v korcsolyázott v é g i g f o l y o s ó t ü k ö r s i m kövezetén. M i volt z? k é r d e z t e sorbn m é l y b s s z u s h n g o n, l e l ó g ó s z á r n y l k u bjusz l ó l z egyik l b á r d o s, k i c s k most tért m g á hoz meglepetéséből. egy S ü n d i s z n ó m o n d t z e g y i k. N e m igz, g ö r é n y v o l t! vittkozott másik és előrehjolt s o r b ó l. A k k o r v o l t, m i n t z ö k l ö m m o n d t

2 2 oldl Komán mi Uisái A rendezési. tti Vöröke e ízt válsztmány tgji, élükön báró Dittfurth Móricné végezték, különösen kivette belőle részéi Freiszberger Gyuláné, ki rendezői készségének, fárdhttlnságnk és rutinirtságánk számos és fényes bizonyítékát szolgált már. Az érdem oroszlánrésze tehát, köztudt szerint is 0 illeti meg. Osztoztk rendezés ngy, nehéz és telette kényes munkájábn Kálmán és Szebenyi 3l-es honvéd százdosok, Veszprémi zászlós és felsöeöri Fülöp E'emér szobrászmii vész. A műsor első pontj volt, kitűnően sikerült háborús mozielődás, mely ltt 3l-es honvédek hrctéri cigányzenekr Csók Ljcsi primás vezetése ltt gyönyörködtette közönséget. Ezt követte ngy kbré, melyen közreműköktek: Náds hdngy, ki Beöthy százdos prológjál szvlt. Énekelt Brun Andor, Szegő Julisk zongoikisércte mellett. Attk tt Villányi tréfás jelenetét elődták: Tmásy Jolánk, Mjor László és Horváth Elek. Tánctrio, táncolták: Tmásy Irénke, Somogyi Erzsike és Schlesinger Pirosk. Énekelt üerhuser Sándorné. Zene-ductte, elődiák : Truckenbroth Ferenc és neje. A török* Q?bor Andor tréfáj, szereplők volík : Szebenyi százdos, Menicli önkéntes, Preiszer hdngy és Veszprémi zászlós. A szobor lelke" élőképek, rendezte felsőeöri Fülöp Elemér szobrászművész, bekonferált Brát József ref. s. lelkész, kinek remek ismertet") beszéde már megjelent e becses lpok hsábjin. A két szép élőkép ötvenkél szereplője gyönyörűen lkított. A kbré utn tánc következett, mely legjobb hngultbn, világos reggelig trtott. Másnp zz vsárnp volt séthngverseny, 2 -esek cigányzenekr, -es vdászezred zenekr és helybeli cigányzenekrok közreműködése mellett. Tizennégy sátor volt felállítv, melyekben különféle drusítások történtek. A sátrk K 60 fillér bevételt eredményeztek. Óriási rekordot ért el péksátorbn Weisz Hermáimé. Láng Liü és Alice unokhugivl é* Noll Erzsikével, kik K 28 fíliért vettek be, z áltluk elárusított péksüteményekből Az znp estére tervezett ngyszerű lmpiónos velencei szerenád'>t és tűzijátékot megkdályozt z eső. mely tehát következő n este trttott meg óriási ngy közönség kiváló gyönyörködtetésén. Az összes bevétel K 20 fillér volt, ebből kidás K 20 fillér, mrdt tehát tiszt jövedelem 3l-es honvédek özvegyei és árvái jvár K., kiknek nevében ezen esemény számb menő ngy jövedelemért leghálásbb köszönetei mond rendezőknek, szereplőknek, felülfizetőknek, z dkozóknk és jelen volt közönségnek, s Vöröskereszt válsztmány elnöke, bro Diittfurth Móricné. Tti, A VÁRMEGYÉBŐL. bemondás, Dr. Both Kornél ngyig mándi ügyvéd tb. szolgbírói és tb. árvszéki ügyészi megbízásiról benyújtott lemondását. ** rtiidü betegségek nármefge területén A vármegye területen z lábbi állti betegségek léptek föl tkonykór Bókod, sert S- vész Ács községekben Ellenben megszűntek sertésvész Bjct, sertésorbánc Nszvd, lépfene Környe, lórühkór Tóváros községekben. fl fldigondozó Hivtl túlterhelése. Az ütsz. Hdigondozó Hivtl átirtot intézeti z lispánhoz, hogy községek elársztják olyn kérvényekkel, melyek háborúvl összefüggésben nincsenek es ezzel hivtlt fentrtják működésében. Arr kéri z lispánt, hogy rendeletben tilts meg z od nem trtozó ké rvények fe(terjesztését. ** üeuelési scijils^g hd:/ri>ák részére. Az Országos Hdigondozó Hivtl dományozó bizottság ug. 22-én trtott üésében hdiárvák és rokkntk gyermekei részére z lábbi nevelési segitséget Ítélte od közép- es felsőiskoli tnulmányok folytásár: Esztergomi Antl t.wirosi lkosnk, tt: III. o. gimn. tnulónk 600 K, Kelemen Ferenc keszegflvi iko< budpesti felső ipriskoli I. 0. tnulónk 700 K, Kelemen György keszegflvi lkos, komáromi I. 0 gimn. tnulónk 600 K, Rácz József örsttjflusi lkos, komáromi gimn. i. o. tnulónk 600 K, Kemetér Ferenc tti lkos, tti. o. gimn. tnulónk 40J K, Zub3nyi Márt gűti lkos, pozsonyi tniióképzö int. I. 0. tnulónk 603 K. ' ÍTleyyeguülés Vettük z lábbi meghívót: A vármegyei gzdsági egyesület zon megkérése feletti htározthoztlr, melylyel csikólegelö iétes lésének céljár z ógyili Konkoly Miklós-telep egy részének z állmkincstártól Komárom vármegye közönsége rész.re vló megvétet** hozt jvsltb, törvényhtósági bizottság közgyűlését 98. évi szeptember hó T-ik npjánk délelőtti '-iájár Komiromb, vármegye székhzánk ngytermébe kitűzöm és rr toivénylntösági hi zottság tiszteli Tgjit ezennel meghívom. Komárom! 93 szeptember hó 7-én. Gróf Dezsse s. k., főispán. VÁROSI HU 8. September 2 ÜGYEK. Komáromi ngy szállod és más építkezések. Oíírosunk fejlődése, Békében is éreztük ngy hiányát szá'l >- dáknk, háboiii ltt pedig nnál szembetűnőbb z z elszomorító lény, hogy nincs szállodánk. Mondhtjuk nyugodt lelkiismerettel, hogy Komáromnk nincs szállodáj, mert mi vn. z rendeltetésének, kor követelményeinek egyáltlán nem felel meg, ágyrjáró tömeglkásokr emlékeztetnek. Hol vgyunk e téren is más városoktól? Nem főváros, hnem más vidéki vrosuk sz.il! KI t viszonyit In vizsgáljuk, szégyenkezve pirulnunk kell városunk eme állpotán, E súlyos bjon krnk most segíteni pénzintézeteink! midőn városnk jánld >! tettek egy ngy szállodépítésére. Természetes! hogy legutóbbi közgyűlés örömmel f tgdt z jánltot s utsiott tnácsot, hogy. tárgylásokt z intézetekkel sürgősen kezdje meg s legmesszeb! bbmenö támogtásukkl kezeljék ez ügyet Uj korszkot jelent városunk fejlődésében pénzintézeteink eme lépése, örömmel látjuk ez életrevló, minden tekintetben dicsérend \ irányító elvet, mellyel pénzintézeteink vezetősége tökéjének gyiimöicsöztetését oly lpokr kívánj fektetni, mellyel hthtósn hozzájárul, hogy jövő Komárom modern, ngy város legyen. Sját Üzleti szempontból Is helyes és Üdv is gofldo'kozásr vll e tett, mert részvényesek Óhjánk is bizonyár ez z int. hogy pénzük itthon, helybeli vá tessék be. miáltl z intézetük is emelkedik, üzletköre bővül, forglms, kereskedelmi, ipri. ^ intézet székhelye. A városnk pedig evidens erdeke, hogy előmozdíts, megvlósulás stádiumáb Ágyén minden oiy jánltot, mely Komárom i vőjél célozz. Pénzintézeteink jánlt nem csk.. >gy uj jövedelmi forrást nyit városi pénztárnk, t. i. jövedelem bisonyos száz'ék városé lenne hnem egy htlms plotávl emelné városunk.külső képet s díszes hál rendeltetése oly célokt szolgáln, melyre már égető szüksége vn Komáromnk. Htss ii».y modern gond űkozásu vros vezetősége e megtelelő jánltot elfogdj, minden erejével rr t>g törekedni, ho^y pé *»nt^*h ink n k beruüi Jkb, miközben helyére állott és elhjított görbe krdját visszdugt hüvelyébe. Innen ugrott ki z jtóhsdékon mondt egy zömök vállú legény, ki sor végén ~llott és homlokánk mozdultávl ngy brn töígyfjtór muttott. Mmdnyájn z jtór meredtek, egyik srkáról másikr pillntottk, szinte bekeretezték tekintetükkel. Az jtó He'.cdik üodofréd hálótermébe vezetett Most leptek zj hlltszott kint gránittl kövezett udvron, léptek izgtottn kopogtk és gyorsn közeledtek. Elöl egy szolg jött, mgsr trtott kezében lobogó kndeláberrel világitv z utt, után báró W'umf lépkedett, plot minisztere. Az lbárdosok sor hirtelen feszesen kiigzodott, minth egy láthttln kéz helyükre ráncigált voln őket. Báró Wumf megállott folyosó jtjábn. Mgs sovány lkj fürkészve hjolt előre és és vékony cérnhngj ijedten ér, megbotránkozv szollt meg : Mi történik itt? Egy pillntig senki sem felelt, z rcok meredten nyúltk előre, mint olyn ktonáké, kik rettenetes, ördögi fegyelem ltt állnk. Végre megszóllt Jkb : Egy állit szldt végig folyosón, ngvkegyelmű urm. En után hjítottm krdomt. A király terméből szldt ki mondt egy sötét hng s»r végéről. Báró Wumf előrelépett és elindult z lbárdosok sorfl között. Nykáb húzott fejéi előrenyújtott és rcát, mely olyn vörös és undorító volt, mini knpulyk* nyk, még több ráncb szedte] szoktlnul kis rcát szinte összecsucsorított, ugy hogy kopsz szemöldökei ltt szemei teljesen eltűntek. Kenyérszőke pofszkáll, mikor néh gyertyfénybe került, olyn volt, minth rnyb mártották voln. A bárón böujjti, lebemyés rny-frkk volt, melynek mellső részét fntsztikus csillgok és keresztek borították, kék, sárg, piros, fehér és fekete SZinek kiáltó összevisszságábn. Szűk, fekete bársony ndrágj sovány térdklács felett végződött, fehér selyemhrisnyáj ránc nélkül feszült meg vádliján cs CSOkros ecrpe cipője olyn hlkn osont tov sim kövezeten, minth z egész ember súlytln lett voln. Innen? kérdezte és kintett ngy tölgyfjtór. Onnn! kiáltották hármn, négyen is egyszerre. Wuml hlkn megnyitott nehéz \ iskilincset, mely egy meztelen nimf lkjár volt kovácsolv és lábujjhegyen belépett. Után s gyertyát trtó szolg is eltűnt hngtln jtószárny mögött, A király várótermében félhomály volt - Mári-kép ltt világított gyengén egy ks kék pohárbn mécs Az iver blkon z őszi fák fekete g!ly3i közt belnézeit gyöngyszürke hold. A mennyezetes ágy neház báfsonyfűgg I nyci sötétvörösen csüngtek lefelé és lent földön vstg redőkbe omolv és rogyv nok voltk, minth térdepeltek voln király ágy körűi. Wumf hlkn felrevont függönyt. A király hnytt feküdt z ágybn és feje melyen süppedt párnák közé. Ritkás világosszőke í kecskeszkáll, mely éklkbin végződött és j homlok felett középen elválsztott hj. mely I félkörű hullámbn ment fülei mellé jobbr I és blr, tökéletes szivlko! dott z rcánk. Esténkint legkellemesebb szórkozóhely }5 GRAND hol legkitűnőbb zenekr HORVÁTH K A R I hires szólist hírneves cigányprímás vezetése mellett npont hngversenyez. t..xk tt

3 - *. i«*! 8. szeptember 2 Komáromi Uieág 3 4 oldl. tervüket rkd mielőbb keresztül vigyek. Ily közös ne csk jelen viszonyil elégitse ki, hnem munl k után rtnzintézeteinknnn fognk első gondoljunk holnpr, i. veteményeit, lépésne isnél megállni hnem látv rokonszenvet, igényeit Is trtsuk szem előtt, mert így tesszük B 2 első --.kereken felbuzdulv, ujbb terveket ik igzán nggyá, világvárossá így szőnek, melyek mind várotunk fejlődését fogják előmozdítni. flvi. Komáromot. Mennyi mindent kell háború után lkotni, hogy Komárom z z ősiégi híres ngy mgyr város legyen, z ipr és kereskedelem központj, mint volt vlh. A város vezetőségének Is vnnk kész tervei, melyek mind hbom vegét várják. Igy villnytelep, me'y szivttyú telephez lenne cstolv és már nnyir sürgős, hogy ennek kiépítése is elód izhttln, hisz hiányát npont, mily keservesen érezzük. Az szfltozás kérdése is már körmünkre égett, mert rosszul kövezett Utcák csk botrányául szolgálnk városnk. Utcik szbályozás, u] utcák nyitás, kton ii rház kihelyezése csk békés állpot vissztol te után jöhetnek számításb. A város külső negyedével is o"y mostohán bánni mint eddig többé nem lehet. Az erődítmények helyei egy óriási területet dnk, melyek Iprtelepekre, gyárk felállításár ngyon lklmik. Gondolni kell itt jövőre, építeni, lkotni, terj szkedoi kell, mert Különben szomszéd várótok ngyrányú fejlődébe teljesen elnyom bennünket s Komárom nem lesz más, mint egy régi elhgyott műemlék, melynek csk lörténelmi múltj vn. Nem újságcikkekkel, eszmékkel, tervekkel mozdítjuk elő várotunk fejlődését, hnem dolgos ke ékkel, áldoztkészséggel, teltekkel. Pénzinti setéinknek zt hisszük komoly terve vám un < fejlődését előmozdítni e dicsérendő tett nyújtson jó példát más vállkozóknk, tőke - pénzei iknek, építsenek, lkossnk ujt, ngyot Kom i nbn, pénzét kmtoztm t itthon köz k - Városunk vezetőségének s tisztviselő kránk súlyos megpróbálttásokon kell keresztül nu ni e I Iboru ltt és mégis ktoni Qg \. k feételmezés, háborús segélyezések s megnnyi ezer rendkívüli intézkedések közepeti kell * j"v<> Komárom problémáj is helyet nyerjen, ezzel is teljes körttoljsággl fogllkozznk, hogy z áidáso béke eljöttével ne tervekkel, hnem kész munkprogrmml induljnk uj munká. Ngy megnyugvást tlálunk, h látunk, hlunk vlmit, mely jövő Komáromr vontk ik. N gyszállod, egy ngy vigdd terem, tzinházhelyiség, kályhgyár stb. más jol jövedelmező gyár, vásárcsrnok, elárusító bzár cs.k jöjjenek Komáromb. A jövő fejlődése IZOnbn zt mondj, hogy mii m csinálunk, Pnszok Nszmélyröl. (neszmélyi bucsu. Heszmélyl szilu. neszmélyi széntelepek) ivlilyen híres volt vlmikor ez bucsu! A célszerűtlen intézkedések, meg háború ezt is megölték s vlószínűtlen, hogy még egyszer feltámdjon. Mjdnem olyn híres volt nnk előtte, mint z őszi (Simon Judii) párkányi vásár. Komárommegye mindkétprti lsó fele, hsonlón Esztergom felsőrésze, 520 község itt szerezte be mjdnem egy-egy évre háztrtási és ruházkodási dolgit. A hosszn elnyúld flunk ránylg keskeny utcáján kétfelől végesvégig sátrk húzódtk, voll ott minden kigondolhtó dolog, minden iprcikk, mit esk nálunk gyártnk s Komárom, Tt, Csákvár, Kisbér, Bicske, Esztergom, BátOlkeszi, Érsekújvár (sőt Oyőr és Páp) po Blnk echós szekerei már előző npokon elindultk szél* rózs minden irányából Neszmély felé. A Dunprton hosszábn tu < jókon és ldikokon egy külön vásár volt. Azu ái jöit Duuszblyozás, mely elzárt Neszmély! z Öregdunától s többé oá se kikötői, se átszállás nélkül rdványi hjóállomásr közlekedni se lehet. A duni forglm ekkor egyszersmindenkorr meghlt. A Holtdunát eltüntetni örökre s >hse tudjk, kőgál zugóin keresztül áll \di in és szüntelenül folyik viz S holdvilág* 8 nyári éjszkák szerelmes, misztikus csöndjében messzire elhlló morjávl duruzsol neszmélyi és lmásl nyrlóknk lágy, zsibbsztó éjjeli zenét... M ngy víz, s getsoron belül hömpötyög szenny s ár és fittyet h íny mérnöki tudománynk, vgy öt évvel ezelötl egy hránt kőgátit is rktk keresztül, melynek csk egy méterrel keilene mgsbbnk lenni s állndó hidul szolgálhtott volfiá be szigetié. A kupktnácsnk nem kelteti z eszme, mert ugy mindenki könnyen bejárhtott voln. Azután következtek mi országos és ipr- i politikánk gyümölcsei, stgnácló es visszfejlődés, kivándorlás stb. Kevesebb lett z ipros éi ipri termék, párhuzmbn szporo- i * In említjük meg, hogy enneksk4t Iktr flunk (Ahnás-Neszmélv) mini liires borvidéknek.egyetlen kálin::,.i derék Rusictkit Btm tudják f«lmentcni. Voln CMIK oí/.irk. óm. ükkor iiinoii vmn!. ** Bstt Mái rgumentum. mell* tl ilt iá látszik nnk i sutssáfnsx káros következnii'nyc. mely Ks/.- tsfgoib Alin llfttlitol éi nőni Esztergom Tti kpcso- dotl behoztl Wien és Berlin lelői. Mikor kezdtek pdni neszmélvi bucsu vásár sátri, kitelepítették flu ftti hepe-hupás gödrös területre, hogy jobbn el- I ltot itremteit. férjenek. Ez volt második ésszerű operáció, z utolsó pedig z z emberirtó, vgy speciálisn mgyr pusztító háború. Elmrdt kissszonyi neszmélyi élet, zene-bon, dinom-dánom, több száz komáromi, esztergomi csizmdiás sátor, ruhfestő, köteles, cserepes, ruhás, gyürüs, bundás, rokkás stb. sátor, lcikonyhák, kád és hordó rkások*) lencsés sszonyok, ringispil, késdobáló stb. Tvly még volt 78 sátor, z idén 23, jövőre senki és semmi, 00 év múlv meg már csk dr. Brn^yk, meg dr. T. Kuruczok feljegyzései nyomán tud ról krónik. Volt egyszer... A Királykuton, Klinváron stb. kívül zonbn félig meddig még is csk fennmrdt Neszmélynek egy nevezetessége. Eltűntek golyvások, kretének, de megmrdt lyív". Hát hiszen ki ne tudná mi vidékünkön: Hová vló? Tyiv. Mit árul? Nei/mő, stb. Arról szilv tömegről, m i ideihez hsonló bő termésű eszterdől. n vu Neszmély k e3 hegyoldlin és völgyeiben, no meg Dunszigeteken, még koirlrot?megyeieknek sincs foglmuk. Hogy V V'áris helyi jelentőségét (melyre gzdát \J szempontból tervezni, számítni is khetnej helyesen mérlegelheinők, sulyszerinti kivitelről és bevételről kellene pontos sttisztikát tudnunk. Csk z Almáson keresztül folyó inváziót tudom, de ez csodáltosn élénk volt. ICezd'dö i ugy ugusztus közepén s először Tt bány nyújtott kí csápjit, hogy sokezres munkásgyomráb dobhsson egy kis friss gyümölcsét, hogy hek-p»gén e'en.q bányász csemeték mjd lekváros kenyér áltl elmsztolt képpel hsonlíthssnk egymásr. Nponként 520 háti puttonyos sszony jö:t Füzitőig vonttl s onnn gy!og.**) Ugyncsk onnn kocsik, kordék is járt*. Azután rákptk ttik, nszályik, szőnyiek, ízsik, Hetény, Kurtkeszi, Mrcelház, Pt, Vért, Rdvány, Mocs is. Az lmás: révész nnyit dolgozott, hogy mjd bele sz kdt. Almás! lkásom blkából ugusztus 25-én, vsárnp reggel 89 között 47 kocsit.és 62 sszonyt olvstm meg, csk egy ór ltt, kik mind szilvért mentek Neszméfyre, minth fenni vázolt régi kisszszonyi bucsu, vgy egy országos ukció lett voln Neszmélyen. t Anélkül, hogy fejét megmozditott voln, bálydl tekintetét Wumí felé forditott. Wuml z ágy fölé hjolt és suttogv kérdezte: Nem vett és/re Felséged semmit? Semmit. Az örök egy különös álltról besze'ue :. Nem láttm. Csk feküdtem itt «s gondolkoztm... Wuml visszengedte függönyt, ztán három ujját mellénye középső gombjár illesztette es mélyen íreghjolt sötét függönynek. Épp olyn súlytlnul ment vissz z lbárdosok sorfl között, hogy jött és utközben levegőbe emelve ujját, vékony hngon mondt : Legyetek éberek! Másnp, korábbn vlmivel, mint z előző npon, furcs kis állt újr végigsurrnt folyosón, cikázv és menekülve, mint megrisztott ptkány. Wumf bárónk egy pillntr megdöbbenés ült z rcár, mikor jelentették neki különös állt ujbb jelentkezését és kidt prncsot, hogy ezután két legény királyi ágy függönye mögött őrküldjön. Az egyik legény lógós bjuszú, tushngu testőr volt. ki mindnyájuk közi leghíresebb volt z erejéről és zt beszéltek tól, hogy ujjink egyetlen mrkolásávl össze tudj zúzni bivly gégéjét. Éjfél előtt történt, hogy ngybjuszu llbárdoi z jtót feltépve rohnt végig folyosón, hol z őrök merev sorfl újr mozgó, kpkodó gesztusokr bomlott, krdok zörögtek hngos, összevissz kibálás hlltszott. Láttm... Láttm, mikor előugrott. Sóhjtást hllottm z ágyból, csendesen félrehúztm függönyt és láttm, hogy éppen kkor szld végig pplnon. A király melléből ugróit ki. Ostob, -- mondt báró és újból írási fölé hjolt. A ngybjuszu szégyenkezve elkotródott. A báró zonbn hosszukrjit hátul öszszeíonv, hjnlig sétált toronyszobábn és mély gondoltokb merült, hogyn pusztíts el titokztos kis fenmdl, mely feldúlt plot nyuglmát. Másnp vdászisíáüókból egy flk kopói hoztott és plot keltjében széteresztette őket. A király nemrégen ötven drb ritk fjtájú kutyát kpott jándékb Ronlf hercegtől, melyeknek hosszú derekuk, zsemlyeszínű szőrük, kúri, szinte nyomorék lábuk és lelógó fülük volt és különösen rókvdásztr voltk lklmsk. Ezek kutyák Is plot kertjébe kerültek, virágágyk kőiül hemzsegtek, mint Óriási brn pondrók, npfényes fűben bemperegtek és rózsszínű nyelvükkel egész np pró fényes fekete tlpikt nylták. Ezen np n vlmivel korábbn jelentkezett kísérteties állt. A szokott utján surrnt végig folyosón, lestőrők hiáb krtk rátpi cini és hiáb hjították után görbe krdjikt, kis állt oly gyorsn menekült, hogy csk egy kékesszüike villnás látszott belőle és mr lent volt z udvron. Odlent egyszerié pokoli lárm támdt. A kopók izglms csholássl, egymást felborogtv rohntk kis állt felé, zsemlyeszínű kutyák hosszu derekuknk kigyószerü mozdultávl fúrták mgukt előre kutytömegben és vékonyn, dühösen ugttk. A szürke mgs kőflk csttogv viszhngzottk pokoli, delíriumos kutyugtástól. Wumf Wumf! Wumfl hlltszott I kutyák toikából, minth m nísztert hívták voln. A báró már rohnt is lefelé toronyszobából, hosszú kezeive! izgtottn hdonászott és érthetetlen szvkt kibált. Néhol összetorlódtk kutyák, feiek egy pont felé nyúltk és szinte egymásb fúródtk, de kis állt egyszerre embermgsságnyir dobt mgát, mint földhöz ütött Lunnnilpd ég hjszelőlrőj kezdődött. Egy pillntig z egyik zsemlyeszínű kuty fehér fogi közöli lálsxótl z állt, mint felemelt fejjel dühösen rázt, másik percben már két méterre, odébb kplk hátuk mögé kutyák, minth frkukb hrpott voln vlmi. A vdászlegények kifőtt rci, kurt ostorukt ptl i ugráltk kutyák között és furcs rövid kutyneveket ordítottk. A tömeg közben kőfl mellé keült és kis állt, minth minden erejét összeszedte voln, két ölnyi mgsb pttnt és átvetette mgát kőflon. Az élet, menekülni vágyás irtóztos ösztöne dobt tán ilyen mgsr, z titokztos erő, mely tíz ölnyi széles szkdékokon hjítj át z üldözött szrvst. A kopók éklkbn rohntk fel flr, de közepéről visszhullottk és szétgurul tk földön. A zsemlyeszínű kutyák kurt 'ábikkl dühösen kprták fltövét és fekete orrukt mgsr húzv, vicsorítv morogtk. Wumf báró sápdtn állott kutyák között, ráncos rc lil volt, kenyérszöke pofszkáll felborzolódott és sercegett méregtől. Másnp plot minden testőrjét és szolgáját hosszunyelö, éles kétágú szuronnyl szerelték fel, milyeneket fulti mocsrk pákászi hsználnk. A ngy izglom z állmi ügyek vitelét is késleltette, ugy hogy délután

4 4. oldl Kilogrmmonként *2060 koi. között ingdozott z ár, de legtöbb-nyíre vevőnek mgánk kellett kimenni és szedni, mert neszmeiyi munkáskél Is csk ugy mint többi, pár öregből és sszony, meg gyerek népségből áll. Szivesebben vették hegyi, mint szigeti szilvát, i..ert ez utóbbi érthető okok mitt v e- scbb. kevésbbé elálló és kevesebb cukortrtlmú. Én csk nyugot, észknyugol felől vló sereglöket figyelhettem, pedig másfelől Is sokn jártk szilv vásárr, mert hát ránk szkdó nincstelen tél előszelét minden gzdsszony tudj. Nem lesz zsír, szlcnn s vlmi csk kell gyereknek kenyérhez, meg turó-tejfel helyett csuszár. Aki kisüstök rendeletét megteremtette, zt od kellene rrosl vinni neszmélyi szilvások közé s jó beleverni fejét bb földbe, melyen fentiek e!' nére is 00, meg 00 métermázs számr..e.er fel nem szedett, letposott, poshdó szilv, miből most igen értékes, igen drág szeszt lehetett voln főzni, de hát mi most mindent központosító őrületben kergülünk. Mint mindenfele termésnek, ugy szilvánk is z időjárástól függő esélyei vnnk. Még békében cstngoltm többször neszmélyi hegyek oldlin s volt eset, mikor nemcsk szilv, de levél se volt fákon, mert permetezés, hernyószedés, szóvl vlmiféle védekezésnek ftt nyom sincs, mert mi nem Provencebn s nem Németországbn lkunk, hnem csk Mgyrországon, n itt ész és intézkedés, krás "voln, kkor e szilvfjt tán nem is besztercei, hnem neszmé'yi-szilv név n ismernek egész országbn. Szölleje, gyümölcsészete predesztinálnák rr is. hogy itt ilyen irányú szkiskolát létesítenének számításb véve z lmási szeretetház néhány tuct züllött gyerekét is, kik semmi szkképzést nem nyerve szökdösnek és kerülnek ki z életbe. De nálunk nem ho sy kihozni krnánk vlmit földből, hnem inkább belezárnk mindent. Erdélyben, Sármáson milliárdok szállnk el levegőben kihsználtlnul. Már más lklomml emiitettem, hogy neszmélyi völgyekben felszíneseit fordul eló brnszén-féle lkulás. Vlmelyik htlms, de mellett mrdi szénbány társult már szénkuttásr itt betáblázott opciót szerzeit s vsú tengi iélyezések mintájár ezt is vissztrtják s h vlki sok sok ezret fizetne nekik jogért (?), mit ők vlhogyn kikomáztk, kipn máztk, kkor lehetne itt esetleg szénbány is. de hát gondolják, hogy hdd érjen, ugy is fitl. Wumf báró jókor tömeg restnciávl hón ltt lépett király dolgozószobájáb. A pergmenteket kiterítette htlms sztlon és kiiály gépiesen kezébe vette lúdtollt. A keze szép és sim volt, mint visz és oly bágydt, minth lélt lett voln. Két hlálos itélet is vn, felséges urm hdrt Wumf báró és közel hjolt összeráncolt rcávl ppiroshoz, minth meg krt voln szgolni. Egy perki kton ijedten elhányt tegyveiét z ellenség előtt, egy másik megszökött seregektől... A király pergment fölé hjolt, hogy láírj, de ebben pillntbn felugrott, kirúgt mg lól széket, előbb kbátjához, mjd mindkét kezével térdéhez kpott. Az z érzése volt, hogy egy egér szld végig z inge ltt és rögtön után pntllój végin kisiklott kis állt. Vd menekülésében nekikoppnt z sztllábánk és ebben pillntbn Wumf báró srkávl rátposott. Síkos, ruglms kis teste kicsusznt bró srk lól, de most már ugy tűnt, minth erejét vesztve menekült voln z jtó felé. Alig hogy kisurrnt folyosór, odkint vd didlms orditásb törtek ki z lbárdosok. Wumf báró kiszldt folyosór és nemsokár sugárzó rccl tért vissz. Megvn, felséges urm, megvn! Három ujját mellénye középső gombjár illesztette és miközben meghjolt, láztos mosollyl mondt : Én tpostm el... Hozzátok ide és mutssátok meg! A berulii Jkb előlépett és mgsr trtott szigonyát. A szigonyr egy emberi sziv volt felszúrv. K' ruáromi U. *á Még pár évvel ezelőtt is, különösen z ezer ho'dk rbló gzdálkodás bbn nyilvánult, hogy mjdnem kizárólg gbonnemüeket termeitek A löld ezeket mr igen megunt, megkívánttó lktelemek évr tizedek, százdok ltt kivonódtk földből, műtrágyázás még most sincs kellőleg elterjedve és mind szűkebb lesz termés Inzm. Kereskedelmi és ipri növényeket lig produkáltunk s külföldre kellett ezekért szorulnunk J itt zután háború. A mximálás tuljdonképpen csk föld termékeire érvényes még m is. Aránylg kenyérmgvk voltk minden mássl szemben legolcsóbbk. Vezetőink bárgyúság olyn áron 'mérte ezeket Németországnk, Ausztriánk s közös hdseregnek, rechte z egész ármádiánk is, mint mgunknk, holott mzok mindent drágábbn dtk s rontották vele vlutánkt. Hmr rájött erre ngybirtokos és segített mgán. Nem tennél most már búzát, se árpát mert sort se gyárthtunk hnem kendert (kell gypjú és gypot helyett) cirkot, mert ebből sör! csinálnk, répát, cukdrnk és szesznek, meg kávépótlékoknk, tkrmánytököt stb. Csk egy példít említünk. Egy holdon átlg megterem 4 q kender á 800 kor. Egy holdnként átlg 3200 kor. A munk kevés vele s többet hoz, mint buz. A ngy birtok nem szállít elég gbonát s most csk prszt udvrát próbálják csendőr és kton idegesen, helyett, hogy kidnák z i ínj >s és kötelező gbonvetési endeletet. Tollheggyel. (A f ét szenzációi). Kémárm, 98 szeptember II városi hirdetioszlopsko htlms betűkkel ékeskedik egy hirdetmény, melyen főkpitány 90 (mondd: kilencven!) nposebzárltot rendel el. A kirgsztás után kíváncsin figyeltem, vájjon ngyontiszteit ebtársdlom, hogy fog ezek után viselkedni Nem sokáig voll próbár téve türelmem. Mert egy-két np múlv Klpktér felé vitt utm 8 lig krtm hinni szemeimnek. A hirdető oszlop előtt ugy.mis ép zon z oldlon, hol z említett hirdetés díszelgett, három kis kutyusk üldögélt, már mint ők üldögélni szoktk. f:s olyn komolyn, de oly hlálos komolysággl néztek ezek szobáristomr ítélt kis álltocskák z őket proskríbáló irtr, hogy helyzet minden komikum mellett is volt benne vlmi meghtó. Közbe közbe egymásr pislntottk, minth csk zt krták voln mondni: Jj komám, h jó komáromik ezt komolyn vennék, de ránk jönne z közmondásos dér!" végül is vidámn szökdécseltek tov. jól tudv, hogy zt hrgos, mérges, kövér betűs írást ugy sem kell oly ngyon szivekre venniök. És cskugyn I Sokkl több tgj sétálgt ennek z egyébként szimptikus álltfjnk szbdon mint mikor nem meredlek le teájuk oly szigoru n kiközösítő irt szivi. Néhány nppl pl. Centrl előtt pont hét drbot számláltm össze Ot közülük igen heveden enyelgett egymássl, másik kettő pedig csendes nyuglomml és legflegmásbb páthiávl szemlélte z épületes jeleneiét. De hát kk<>r mire vló z egész komédi? Minek elrendelni z ebzárltot, h nemcsk tuljdonosok, hnem delinkvensck is leghevesebben tüntetnek ellene? Vgy Komárom szb. kir. város rendőrségének nincs nnyi htlm és tehetsége, hogy rendeleteinek érvényt is tudjon szerezni? Mert S-t csk nem mondhtj kellemes érzésnek senki sem, h mindig ttól kell jámbor sétálónk, vgy dolg után járónk rettegnie, hogy mikor kóstol bele egy ilyen ödöngö kis fenevd lábikrájáb. Vgy tlán oly cslogtók Psteur intézet nponkénti szurkálásokkl és befecskendezésekkel súlyosított gyönyörűségei? H már mi ppirinséges világbn hirdetmények és újság közlemények utján elrendelik z ebzárltot, kkor tessék nnk lehető legszigorúbbn érvényt is szerezni, tessék szbdon cstngoló álltokt összefogdosttni, legyenek zok legszebben fésült pincsik fm >. s/.. ptember 2 és dxlik, vgy legjobbn idomított frkskutyák is, és tessék gzdáikt irglom nélkoi megbüntetni. Elvégre z emberi közbiztonság még most, világháború ötödik évében is drágább, mint legszebben hngzó álltvédelmi frázisok. Vgy Konstntinápoly bbérir pályázunk? J luhó oldlr vezető gylogjár ot." E dodoni miszticizmusb burkolódzó felírás pedig Ott díszeleg duni hidkon. Sokt járok át rjtuk, zért.hmrosn megjelenése után észrevettem felírást. Észrevettem, de nem értettem. Mit is krht jelenteni ez mgy - rosság szempontjából elég szb tosn megfoglmzol hirdetés? Több lklommá!, mikor hidkon dolgom után siettem, gondolkoztm rjt Egyszer /tn támdt egy világos pillntom. H >pp. megvn! ütöttem tejemre s 0 mjdnem ugy jártin, mint Archnnedes híres henrékájávl. Ez biztosn zt krj mondni gynútln utsnk, hogy h ezen z oldlon megy, kkor bizonyosn átjut túlsó prtr Ezen fölfedezésem után kezdtem figyelni közöiséget, vájjon megfigyeli és megeríi e felírást. Szomorún láttm, hogy nem. mert össze-vissz közlekednek. Aminek ztán z lett következménye, hogy to'ytoi cgvm-mk utö.ltek szűk gylog] non. Dehát szükség vn erre? O'y ngy hidk forglm, hogy Csk életveszélyes tolongássl lehel lebonyolítni? Nem lenne egyszerűbb, hogy h mindig jobbkéz felé eső gylogjárón közlekednénk? De nem! \íi komáromi közönség olyn jó, olyn kedves, de hjh! rendet, zt nem SZOkt meg s m szereti Milyen simán ment ddig mi míg ktonság őri állított Ind ikr. rossz oldlon menőket brátságosn átin rendes oldlr De miót ez megszűnt s megjelentek zok felirásos táblák, zói od rend. Nem vgyunk világvárosik, de zért z ilyenekben követhetnénk pl. pesti hidk közönségét. Int Bái NÉMI JZMjftt, i:iy is ntiszemit. Nem mi mondjuk, hnem cukorbáró lpj, Pesti Npló. A kormány tudvlevőleg elrendelte, hogy szeptember Közepén vissz kell térnünk nyugteurópi időszámításhoz s z órákt szeptember Ift-án hjnli 3 órkor vissz kell igzítni 2 órár. A/t hiszed, nyájs olvsó, hogy ez árttln, szándékosság nélkül vló intézkedés? Tévedsz. El egy lttomos, rvsz skkhúzás zsidók ellen. A Pesti Nipió zt mondj, hogy zsidók szeptember ló-én esti ö Arától szeptember 6-án este (> óráig éhséggel és kopllássl ájttoskodnk, mert éppen erre npr esik.hosszú np -juk s igy kormány időcsináló rendeletének zsidók ívszk meg levét, kénytelenek 4i lévén hosszú npon 24 ór helyett 2ő órán át böjtölni: lessek! Hát nem ntiszemitizmuséi? SZÍNHÁZ. Színházi Icuél. Kedves Hölgyeim! kár ismertek, kár ismeretlenek előttem, de bocsássnk meg nékem! Ismerik zt kbré szmot, melynek z refrénje, hogy Oh borzlom! no 44 lássák, nekem is ezzel kell kezdenem. Most : e pillntbn csütörtök reggel hét ór vn, fél nyolcr már nyomdáb Kell dnom szini kritikát, mi lesz velem, nincs már időm elégg megdicsérnem Sz. Végh Gizit, z igzgtónőt, Kelen Rózsit, kolorturát, Fáskerti Mcát, szubrettet, Ptky Jolánt, drámi hősnőt, Csipkés Vllyt, frnci bbát, nivt, ztán meg Xsolny Mncit, táncoló tündért, titkár feleségét, Simonnet, Komor Emmát, férfik közül Brn Andort, négy éves frontszolgltról most hztért, gyönyörű hngú tenoristát, Simon Jenőt, Deák Gyulát, Békeffy Róbertet, Gábor Tibort, gummi embert, Szkács Árpádot stb. Vigsztlódjnk. Fogok én még írni róluk külön-külön is sokt és sokszor. Aztán mi lenne velem, h szezon elejének közepén kiirnám z összes jelzőimet, bókjimt, h mái most itt, nyilt szinen bevllnám, hogy me-

5 I il I 9 8 szeptember 9 Komáromi iyik is tetszik l e g j o b b n Komáromi Újságnk. Hó-hó,! m i sokkl n g y o b b diplomták v gyunk. A férjes színésznők nevében kik fel kértek erre közölhetem, hogy férjeik bár milyen vérszopó (esetleg drázs-csipés szopó) férjek is, szívesen veszik, h feleségeiknek minél ngyobb csokrot nyújtnk fel zene krból zjos tpsok között. Ámbár társult egyik bájos tgj zt mondt, hogy virág helyett ö jobbn szeretne vlmi háztrtási c i k k e t! Például? Például hrisnykötőt. Ugyn jobb szeretnék olyn mesésen áttört hrisnyát, minőt duektorne Nem t u d o m kábn húzott fel formás lábir. A férje hozt neki születés npjár. De nekem se férjem, se udvrlóm nincs itt K o m á r o m b n. Nehezen melegszünk össze. A pénztelenség, vgy vértelenség z ok, nem t u d o m. d e lig vn udvrlój vlmelyikünknek. A Kulisszák is z o k i, zok ugy el vnnk brrikádozv, hogy külön cicerone kell, ki ivezet. Lám, még mguk, kedves sjtó se [gen járnk be hozzánk felvonás közben. Így kr mg színházi pletykákt t u d n i, írni? Hiszen így csk /t tudj, mi nyílt színen is I us/ík, hogy p l. Kelen Rózsink, bájos Nemtudomkánk, kedves Évánk fáj z ujj, no mert be vn kötve, de hogy szive mennyire fáj z ur után, ezt láss, nem tudj, hiszen szivét, különösen luldekoltált ruhábn nem is lehet b e k ö t n i Szintén csk zt tudj, hogy z édes F á s k*r!v Mc veszedelmesen hsonlít Peéry l i u s zt nem tudj, hogy zoknk is tetszik kik Peéryt nem ismertek. Azt se tudj, mg áltl ngyon is tlálón törékeny, itej frnci porcellán bbánk elkeresztelt Csipkés Vlly lángr lobbntott egy gzdg polgártársuk szivét, s h z Isten is, no meg vlly is ugy 8krj k k o r Komáromb férj hez ment primdonnák szám ötre emelkedik. Igz, hogy erről Vlly még nem tud, de be vtottk már igen. L á s s! Ennyi színházi pletykál e l m o n d t m egy lelekzetre. jöjjön be rendesen felvonásközökbe hozzánk, mjd töb bet is m o n d u n k. De kedves Fun, cukrot, zt hozzon. Szerdán : N e m t u d o m k (címszerepben Kel len Rózsi), csütörtökön Kméliás hölgy (Ptky Jolán), péntek szombt Év (Kelen Kózsi), v. e m t u d o m k, este Arnykks (Sz i zgtó már t. i nem c i u.., mert kijelentette, hogy zt c ' m. nem is játszhtn el, mert 6 mr se nem rny, se nem kks. de fő szerep z övé es feleségéé volt zjos sikerre!), hét tőn, kedden Hotel linperil (főszerepben Ptk, Jolán, S i m o n Jenő), szerdán mesés sikerű k bré ment csk felnőtteknek, persze z Ínyencek zsúfolásig megtöltötték színházt. A műsor egészen fehér volt, kivéve Miért járkálsz meszt e l e n ü l? " eimfl bohóztot. Ebben z igzgtópár ért el ngy sikert. A többi számok is zjos tpsokt, ujrázásokl kptk. Bocsánt Félnyolc és szedógyerek (4húzt kezem lól ppirt. n e m lehet többel írnom. A viszontlátásr I Fun U. i. E héten olyn sok szép és művészi ilkitásokt láttunk társult tgjitól: Nemludomkábn, z Évábn, z Arnykksbn, Hotel l i n p e r i l b n, s Kbrébn, hogy nem surrnhtunk el SZÓ nélkül mellettük, s meg Sorát kerítjük, hogy vissztérjünk e sikerekre. A tegnpi kbré m i n d e n szereplője büszke lehetett fényes sikerre, K o m á r o m b n meg ilyen tomboló tetszést egy kbré se rtott. Áltlábn I társult ngy népszerűségnek ö r vend, s zt igzán m e g ís érdemli. A k i mái megnézte őket, l e g j o b b n tudj, k i még nem vo't színházbn, siessen z elmulsztott élveze teket pótolni. A fenti. Hirdetések felvétetnek lpunk kidóhivtlánál- Újság 5. HÍREK. Jer, szomorú Ertl Cljeggzés oldl. J á n o s p o z s o n y i máv. tisztviselő eljegyezte PetőCZ Mnczikát, Petőcz J á n o s, tekintélyes komáromi polgártársunk k e d - szemű des leányát. ngyl l o m b o t hervsztó ősznek és segítsd KekHMl kitüntetések A király z ellenség megénekelni jegenyétermetü sszonyt, ki előtt tnúsított vitéz mgtrtásuk és kitűnő lemost rcáról rizsport, lebontott tornyos szolgáltik elismeréséül következő kitünte kontyát, levetette kendőző, fitlos ruháját s téseket dományozt: máról- holnpr végső erőfeszítést végző f i - j vskoronrend 2. osztályát hdiékittloskodás helyett édes, szép ((regsszonnyá! ménnyel és k r d o k k l Broser Gusztáv lezre változott. A szeptember őszi hervdás belopód desnek, 9. t. vdászzászlólj prncsnokánk, zott szívbe s hívságos sszonyokt drág, 3, oszt. vskoronrendet hdi ékít bölcs ngynyákká tette. M i n e k is fölösleges ménnyel és k r d o k k l W i t t e k Ferenc 3 h. g y. e. erőlködés? Az idő elmúlik felettünk s kik beosztott cs. és k i r. 67. g y. e. százdosnk, féltve őriztük ifjúságunk romjit, okosbbn 3. oszt. ktoni érdemkeresztet m isodtesszük, h bevlljuk, hogy tünde éveink lejárszor hdiékitménnyel és k r d o k k l M r t i n tk s csk z ifjúság emlékezése és s'.ép J á n o s 3. h gy. e. beosztott szolgálton kivüü öregség mrdt nekünk. Frre figyelmeztet b e n viszonybe i százdosnk, Ghyczy Ferenc 6. h. nünket sápdt szeptemberi npsugár, ls gy. e. őrngynk, sili hulldogáló levelek s búcsúzó kedves ktoni érdemkereszt 3. osztályát h d i mdrk. Boldog z, ki szépen megbrátko ékítménnyel és k r d o k k l Druvári Bill zik szép ősszel s szerető megértéssel ö r v e n Kskovich T i m u r 6. nehéz tüzérezr. f ő h d dez z előreterő fitlság lángoló buzgóságán. ngynk, Az ősz szvát m i n d e n k i n e k meg kell érteni. i legfelső dicsérő elismerést hrmdszor krdok dományozásávl Schlier Károly 2 9. gy, c. trt. főhdngynk, Kineuezés- Az ígzságügyminis<.ier dr. legfelső dicse/ő elismerést újólg má Konkoly Thege Sándor t.iti gykorló ügyvédei sodszor krdok egyidejű dományozásávl N igyigmándr közjegyzővé nevezte k i. Geyer Géz, egy nehéz honvéd tábori tüzérezred prncsnokságávl megbízott 37. honv. tábori Címdományozás. A király Szentviszlói tüzérezredbeli Ö rn gy nk, Deseő Ferenc nyug. vezérőrngynk, kisbéri Q legfelső dicsé/ő elismerést újólg kr állmi ménes volt prncsnokánk z ltábor dok dományozásávl Kovács József l ó. h o n v. ngy i címet és jelleget dományozt. gylogezrednél beosztott 3. h. g y. e. lezre Kineuezés. Dr. Brcz Ernő földmüve desnek, Klein pete r Lipót 2. gy. e. trtlékos lésügyi m. k i r. miniszteri osztályvezető titkár főhdngynk, földinket, Dunlmási Köipr Részv. T á r legfelső dicsérő elismerést báró M y r s s á g " beltgját npokbn osztálytnácsossá Melnhof Ferenc 5. huszárezredben trt. főhd léptették elő. Grtulálunk! ngynk, Stephvie Kroly 2. gy. e. százdosnk, d r Díttier E m i l 2. g y. e. trt. főhdngy Kitüntetés. A király dr. Völgyi Elemér nk, d r. Holló J e n ő egy honv. tábori trckos csúzi körorvos, tiszteletbeli járásorvosnk ütegnél beosztott cs. és kir. 7. vrtuzérzászlóközegészségügyi szolgált, vlmint közjóté ijbeli trt. hdngynk, Czeglédy István 8. konyság erén szerzett érdemei elismeréséül helyőrségi kórházbei] trt. kt. gyógyszerésznek, Ferenc József-rend lovgkeresztjét dományozt OZ rny áiílemkeresztet vitézségi erem Völgyi Elemér vármegyei orvosi kr d n é n j e szlgján Döwel Anzelm IV 3. népf, hdtáp és egyik áltlánosn tisztelt, érdemes tgj nem zászlóljnál beosztott népf. hdngynk. rég töltötte be orvosi szolgáltánk félszázdos évfordulóját és ez l k l o m m l orvosi pályár Kitüntetés. Frnki Nándor trt h d n készülő komárommegyei illetőségű* orvostn <J,v< kis ezüst vitézségi éremmel tüntették k i. hllgtók számár tett ösztöndíj lpítványát 6000 K-r emelte fel Ujdhb dományok. A városunkbn n y Kinevezés. A pénzügyminiszter Kálmán rló osztrák gyermekek ellátás,mk jvításár ujbbn következő dományok érkeztek p o l Gizell pénzügyi dijrtokol komáromi kir. gármesterhez : Nádor űrnő) 300 K, Komáromi pénzügyigzgtóságfv / ideiglenes minőségű Első Tkrékpénztár és Névtelen 20020:) K, kezelőnővé nevezte k i. Kohlmnn Emil 50 K. Löwinger Izrel 40 K. belkésztrizsg Vágó Ede komáromi és Hálás köszönet z dkozóknk. Földes Ljos csllóköz-rnyosi ref. s. lelkészek flz lmási réijiséyek. Egyik mbiciózus második lelkészképesitő vizsgál múlt héten iegészünk, z lmási természeti ri'kságok Pápán kitűnő sikerrel tették le. imádój és buzgó postol bár meg nem hord prplét hón ltt és okullárét z o r Kitünteteti bencés tnár. Őfelsége Holrán, mégis ngy bkot lőtt m u l t h e t e k b e u. A ter Komád volt komáromi, most pápi bencés Jóki egyesület utján bedványt kit küldeni tnárnk, t. tábori lelkésznek Ferenc József M i i e m ekek O r s z á g o s Bizottságához, hogy rend lovgkeresztjét dományozt. bízzák öt meg z lmási fürdő-sziget régészeti V d t o. s potzsz ólj prnc nokistás iink vezetésével ( n g y o n szeret ástni) ságábn. Mint értesülünk, legközelebbi npokmert öli egy fielyen, Töídböl egy"ng iöntbn változás történik 2-ik gylogezred póthlmz bontkozott k i s jelek egy itteni ő s ászlóljáok prncsnokságábn. Hűlik József hlomr engednek következtetni. Erre egy b i őrngy, ki /» ott ket hónppl felettes prncs zottság szállt ki Almáson, melynek tgji á z o t t nokságánál fronton levő ezredéhez vló sétált Mészáros Mihály gőzmlmostól zt meg lepő felvilágosítást hllották, hogy m i k o r o pár bevonulását k»*rt*-. eltávozik. Utódául Verspyck héttel zelőtt ven légül látt komáromi sjtó frigyes 2. gy.-ezredbell lezredesi nevesták k i, képviselőit, ott volt z sztl felállitv i, s z nki npokbn érkezeti meg frontról Ngy hlom épen egyik tnár munktársunk h á becskerekre. tmögött egy vcsor ltt keletkezett s nem Üzenet orosz fogságból. Sokn i t t h o n b»8 primirgemus csontji, hnem csirke m vnnk már, de meg nem mindnyájn. Még rdványok. Egy másik d o m b o t is muttott s várunk, még m i n d i g várjuk hz zokt, kiket bizottság egyik tgj erre már folyttólgosn fogságb tszított háború forgtg, k i k tudt további mgyráztot megdni hogy most még hír! sem tudnk dni mgukról. Azt Allh ist Gross... Az szerencse, hogy ezek sem t u d j u k élnek-e, hlnk-e. Azért kétszeres ről Kövesy Ferenc m u l t héten még nem t u d o t t. öröm, h vlmi életjel érkezik tőlük, h kármi módon életjelt tudns dni mgukról, mint fl boros hordók bejelentéséről, zár npokbn Pető Sándor közs. isk. tnitó, kiről lá vételéről és zok legmgsbb áránk I következő hir étkezett egy tábori l p o n. Ettppenpost C h o l m V I. Bt. 29. C o m p. H e i m kehrlger. Községi népiskol igzgtósgánk. Komárom. Tisztelettel értesítem, hogy Pető S á n d o r tnító kollégájuk legjobb egészségben megvn Skopinbn (Rjsntkj G u t e m i Orosz ország) és sok üdvözletét küldi kollégáknk. Szíveskedjenek kollégáit is értesíteni. K o l l e giális üdvözlettel Rosenberg E m i l tnitó. megállpítás iránt rendelkező E. sz. rendelet lpján felhívj hivtl zokt helybeli M. polgármesteri szőlőbirtokosokt, kik z idei szőlőtermés leszüreteléséhez s é g e s hordók hiányábn hordó szükségletüket szük vnnk, hogy igzolt városház I. emelet számú hivtlos helyiségében jelentsék be. 6. li

6 4 4 6 oldl. Komáromi Uj*ág fl kőzélclrrezési hiuflból. A városi közélelmezési hivtl közhírré teszi, hogy szept. 6szept. 30. időre érvényes hsztjegvek, vlmint petróleum, Háztrtási cikk és Élelmezési utlványok (szppn, lugkő, mosószód vásár lás) kiosztás folyó hó -én kezdődik következő sorrendben: A, B, C, D betűk -én, E, F, G, H betűk 2-én, I, J, K, L. M belük 3-án, N, O, P, R betűk 4-én Rozáli-téri jegyirodábn egész np, továbbá: S, Sch betűk -én, T, LJ betűk 2 én, V, VV betűk 3-án, Z, Zz betűk 4-én délután fél 3-tól Zámory-uíc. szám ltti közélelmezési hivtl helyiségében Csoportok részére jegykiosztás folyó hó 0-én délután fél 3-tól Zmory-utc. sz ltt. Gázvilágitásr berendezett lkássl bíró háztrtások petroleumjegyet nem kphtnk. Hdiszppn és lugkö vásárlásár zöldszinű Háztrtási cikk és Élelmiszerutlvány hsználndó, még pedig: z I. Jelzésű utlvány 9 és ennél több tgu csládnk. szelvényére I kg. hdiszppn 4. k. 6, vgy z I. jelzésű utlvány. és 3. szelvényére.5 kg. lugkő. k. 80., II. jelzésű utlvány 58 tgu cs Iádnk l. szelvényeié háromnegyed kg. hdiszppn 3 k. 2., v.^y II. jelzésű utlvány. és 3. szelve) ée kg. lugkő k. 20, III. jelzésű utlvány 4 tgu csládnk. szelvényére fél kg. hdiszppn 2 k. 04, vgy III. jelzésű utlvány. és 3. szelvényére fél kg. lugkő 60 f. árbn vásárolhtó bármely kereskedésben. Tisz-vselő csoport, lőszergyár, tiszti étkezde tgji szppnt és lugkövet csoportjuknál vásárolhtnk. Rekkent bál. A gáti rokknt ktonák 98 szeptember 5-én, vsárnp Mihol Bál vendéglőjének összes terrrtibeti jötékonycéfű Rokknt bá t rendeznek, Kezdete délután fél 6 órkor. Belépti-dij ctszés szerint. Zenét Szulcsányi Jni teljes zenekr f szolgálttj. Leceen S7'lue c. olvss cl lpunk mi számát, s h megnyerte teíszéfét, fizessen elő. A Komáromi Újság legnépszerűbb lpj z egész vármegyének. A legjobb erők írják minden sorát. Helyszűke mií! e számnnkból kimrdtk következő rovtink : (Levelek, Szt rddn este. melyek nem címzettnek szólnk.) Kis dolgok. (Aktuális témák) Ngy dolgok. (Lokális, ktuális furcsságok.) Komáromi frcssi igoí:. Mindegyik rovt n ár z első hetekben megnyerte olvsóink tetszését, i izess H 7 elő lpun- Brrrvv JéZStf dr. rucr.dk kőnyvp. Brnyy Jézseí dr. srerkesztők most rei lezi sjtó lá Dyo'cdik könyvét, melyet hdiárvák jvár ki. Az meleg szimpáti s UzelgŐ kri'ik, mellyel e?ő2ő 7 könyvét fogib közönség, Indított rr.., h< sí nyoh dik kőoyvét is kkdj. 8melyet Komáromi XÍICZ Endre fes'őminesz, országos nevö földink fog Illusztrált. Amikor éjfélt üt z ór" lesz eime díszes kiállítású kötetnek, mely megkpó, érdekfeszítő trtlmávl bizonyár kedves, keresett olvrni vlój le.-z ngyközönségnek s szcr-ői ek csk ujbb impulzust ád hogy krácsonyr már kilencedik könyvét is,.a komáromi kőszüz lov^ - j. cin nt l közre <ilj. A jövő hónpbn megje lenő.,amikor éjfé t üt z ór" c. könyvét mr most melegen jánljuk olvsóink szívts figye'- mébe. Olvsáskor kedves órákt szereznek mguknk s nyomorgó árvák felcsillnó konynyeit Is segítenek felszáriti mert könyvi t szerző hsdiárvák jvár <lj ki. A ktonvontok sllenörzéss. A közélelmezési miniszter elrendelte ktonvontok szigorú ellenőrzését és átvtzfgáiását, h< gy ne történjék zokon élelmiszercsempészés. A g^őr királyhidi VOI lszkszon héten ki'zdbk meg z ellenőrzést, mit pénzügyőrök teljesíts nek rei dő-i ^s htárrendőr.-égi segíts*'gg.-l. Az első lklomml rgy vsúti személyszállító kocsiból 35 kg. lisztet, 42 kg. zsirt, és egyéb élelmiszereket koboztk el. A tti árvnpok. (íeiifizetések. Adományok) A Tttóvárosí Vöröskereszt válsztmány báró Ditfurth Móricné elnöknfl elnöklete ltt és m. kir. veszprémi 3. honvéd gylogezred tisztikr nevében kiküldött Kálmán Imre és Szebeny Ousztáv honvéd százdosok közreműködésével folyó évi ugusztus hó 24. és 25-én 3l-es honvédek özvegyei és árvái jvár jótékony célú árvnpokt rendezett, következő műsorrl: 24-én, szombton délután 5 óri kezdettel Az Líst mozibn háborús mozielődás, este 8 órkor pedig z Esterházy-szálló udvrán felállított szbd színpdon ngy kbré elődás volt, következő progrmúiéi : Nyitány, elődt. lövész ezred zenekr. Prológ, irt Beöthy százdos, elmondt Náds hdngy. Énekelt Brun Andor, zongorán kis érte Szegő Julisk. Vili inyí Andor : Attk. Szereplők: A szép sszony, Tmássy Jolánk, férje. Mjor László, z'önkéntes, Horváth Ele'- Tánctrió Három kislány-hói, táncolták : Tmássy íren, Som* ssy Erzsi, Schlesinger Pirosk, Lovg Gerhuser Sándorné énekelt. Truckcnbró.i Ferenc és neje zeneduettet dtk e'ö. Gábor Andortól: A török. Szereplök: A török, Sztbeny százdos, mgyr ur, Menich önkéntes, törők tiszt, Preizer hdngy, titkos rendőr, Veszprémi zászlós. A szobor lelke. A 3-cs honvédemlék belső világánk élőképekkel vló megelevenitése. Rendezte felsőeóri Fülöp Elemér szobrászművész. Bekonferált B irátn József ref. lelkész. Első kép. A 3-es kürtös bucsuji csládjától. Szereplők: Mjor László ur, Menich István ur, Tmássy Jolánk, Drányi Rózsi, Fülöp Ann, Hesz ödönke, Zhorel Géz. II. kép 3-cs hősök emléke. Szereplők: Diósy Iz, Breuer Ilonk, Horváth írn, Leopn'd Rózsi, Freiszberger Károly és Virágh Zoltán, Az élőképben ngylok voltk: Bátky Erzsi, Bilitz Lili, Diósy Mnci, Dukász Mnci, Englánder Ilonk, Fülöp Mnci, Horváth Nővérek, Horváth Gizi, Hilberth Mrisk, Henkel Ilon, Jóky Rózsik, Láng Alícc és Lili (Bpest), Lowles Eizsi, Leopold Ilon, Nobel Sári és Erzsi. Oliv Sroh. Reiner Jolán, Práger Dusik és Mncik, Brflndl Bözsy, Schlesinger Ilon, Schu Gertrúd, Supk Tercsi, Simon Irm, Szrvs Erzsi, Szántó Erzsi, Szüos Mrisk, Szegő Juli-k, Vjd Irén, Veszprémi T>-.. ~ \\r KA Arii u % M t * i \\f, I, II VlUvi >. U... w.. t. vi,.. <_. Terus, zonkívül kürtös. Az élők zenekr játszott. Pvltnvszky Pál zászlólj ltt II. lövész ezred Az Est mozibn és Cbié elődáson felülfizetni szívesek voltk: Hungári Kőszénbány 00 k, Csillg JenŐ 00 k, Kálmán Bél 50 k, Kohn Ljos 50 k, Tf-tóvárosi tkrék pénztár 50 k, Dr. Nádosy Gábor 45 k, Veszprémi Mnóné 50 k, Czbán Vilmos 50 k, Szbó N. hdngy Komárom 35 k, Troykó Béláné 35 k, Fogssy Kázmér 4ő k, Kemény János k. r. tnár, Diósy Gyul, Rezutsek Jenő, Popp Bél, Michl István, Szentiyányj György, Krusz Mór, Dukovits Vilmos, Szrvs Ignác, Kálmán Ernő, Mgs Mihály, Weis Mihály, Deutcch Bertln, Szöllósi N., Hoffer Aldár, Dr. E'ek Mór, Bpest, k, Kohn Ignác 30 k, Házé hdngy, Jkobertl, Weizer N, Hitsch N, Tkács József né, Hilberth Károly, Kntner N, Frgó Ignác, Bertsch Ferenc, Vszry János, Lindenberg Zsig. V^gys Antl, dr. Breuer Ármin 0-0 k, Hilberth hdngy, Brn Ljos, Henzer István 5-5 k, Somló Endre 6 k, Ncgy N, Ámon Imre, Fábián c lád, Keller László, Qruber Kálmán, Bányi László, C epy Julisk, Lejos Bél, Steiner Sándor, Mhr Fernnd, Király N, Englánder Jk. b, Hjdú N, Somogyi István 5-5 koron, Somló Jenő 4 k, Bátky Ljosné k, és Sánt Ferenc k. További felülfizetések: Menich István 500 k, báró Ditfurth Móricné 00 k, Mois Dezsöné 00 k, Szomódi fölmentettek 285 k, Láng N. 00 k, Weisz Hermnn 80 k, Czbán Vilmos 65 k, Láng Gyul, Szrvs Jenő, Noll Ferenc k, Hincz kpitány 35 k, Böhm Gyul, Michl Miklós, Wessel Márton 2020 k, dr. Friebeiszné 28 k, Michl Géz 20 k, Horváth Miklós és Elemé., Lusztig cs'ád Fgll, Wrn N, Molnár Zsig, Tmássy Kálmán, Szrvs Jkb, Böhm Árpád, Reiner ezredes, Drány Ágoston 00 k, Brun Andor, Grzuly Bél, 98. szeptember 2. Grzuly Jó/set, Tkács Ferenc, dr. Kossár Dezsöné, Böhm Gyul. Sebestyén Pál, N. N, Oliv Bertln 55 k, Troyko Bél 6 k, Henkel Dezső 4 k, Nemet Istvánné 2 k, Mjoi László 5 k, Vrg Emm k 50 f, Kszán János és Vrg József - koron. Augusztus 25-én vsárnp délután prti ünnepélyen következő hölgyek voltk szívesek közreműködni. I. A pezsgősátorbn Vessey Ferencné, Truckenbród Ferencné, Czb Vilmosné, dr. Bllá Ián >sné, Mihály Sári, Domoszly Melnie, Brűndl Bözsi, Tmássy Jolánk, Szbó Ilon. Ezen sátor bevétele 82 K 60 f. volt. II. A Cukrászdábn: Troykó Qyörgyné, Drny Ágostonná, Troykó Béláné, Troykó Irénke, Tmássy Irénke, Horváth Irm és Gizell, Dós>y Mnci, Lowles Erzsi, Leopold Rózsi, Breuer Ilonk. Bevétel: 62 K 06 f. III. Az első confetti sátornál: Strickó Miks né, Somossy Erzsi, Hódossy Ilon, Henkel Ilon, Dióssy Iz, Szegő Julisk, Wessel Terus, Horváth Elemér és Miklós. Bevétef: 292 K 56 f. IV. Pék sátorbn: Weisz Hermnn, Láng Aliee és Lili és Nobel Erzsike Budnpe>t. Bevétel: 4985 K f. Íven htlms bevételhez ngybn hozzájárult Weisz Hermnné és vele együtt működő hölgyek űgybuzgóság. E sálorbn F Í gyolt) ö:sze't tei'.i fizetni szívesek voltk: Mgyr Áltlános Kőszénbány 2000 k, Noll Miklós Tóváros 500 ri, Leopold Ferenc 500 k, Szrvs Jenő Tóváros 000 k, Bruck Frr\es Qrébics 800 k. Szivrok eldásából befolyt 670 k, dr. Niklovits Aldár főszolgbíró ur fárdozás következtében Vermes Bél Szentgyörgy 500 k, Weisz. Hermnn Tt 600 k, Hoffer Aldár Kístgyos 400 k, Leopold Sándor fii Tóváros 500 k, Práger Ferenc T< város 400 k Bánhid község 07.^ k, Hoffer Gábor Qrébics 300 k, Krusz Gyul Tóváros 300 k, Schlesinger Adolf Tóváros 300 k, Vcum Oil R. T. 00 k, Hirschl Ljos Tt 50 k, So-ttg Hermnn Tt 50 k, Kellner Zsig 50 k, Brcz Gyul Dunlmás 50 k, Fischer Slmon Bár.hiv' >0 k, Kr.usz N.ido. Bánhidt U) k, Stern Sándor Tt 50 k, Luszlig Jkb Tóváros 24^ k 60 f, Vjd Imre Szomód 300 k, N. N. 30 k, Simoillsits Andor Kömlőd 00 k, Lczkó Andor Budpest 200 k. V. Tombol sátorbn: Pollák Hugóné, Englánder Ilonk, Schlesinger Pirosk, Weincr Pirosk. Bevétel: 385 K. VI. A virágsátorbn: Kozm.i Qézáné, Vkfp>i%ninfrt*9 MIH 7..-» M PM«f iiiiwt, t.ukowilnwiui U'iU) i-.tf^uöi lloit, W'oir* Mrisk és Niklovits Ilonk. Bevétel : 324 K 80 f. VII. Szerpeu'.in és konfetti sátor: Pluhái Irén, Szrvs Erzsike, Hilbert Mrisk, Strk Ilon, Schlesinger Ilonk. Bevétel : 456 K 2 f. VIII. A sörsátorbn : Frgó Ignácné, Libásy Rjmundné, Reiner Terus, Wrb Ágnes, Drány Józsi, Frgó Bél és Kornél, Fischer f:u és Virágh Zoltán. Bevétel 535 K. IX. Csárdábn: Titteldorf Teréz, Menich Dénesné, Mcn!i Ell, Rencz Anti, jnisch Et, Amon Vilm. Hlber Lujz, Vjd Itén, Zhorel Mrisk, Rápolthy Mrick, Pásztori lítus, Ksztl Mrisk. Bevétel: HSo K 20 f. X. A post és távirdánál : Supk Tercsi, Zhorel Annus és Pipper Mrgit. Bevétel : 83 K 40 f. XI. K' nő: Lengyel Irén és Kemcnczky Olg. Bevétel : 84 K. XII. Házsságot elválsztó hivtlnál! Fehér Ljosné, Pázmány Nelli. Bevétel: * K 0 f. XIII. Próbházsság sátrábn : Szbó Mrisk és Hilbert Erzsike. Bevétel 89 K 40 f. XIV. A csónkház bevétele 40 K. Virágot árusítottk: Pluhár Gizi, Breuet Mrisk, Hitsch Mid, Reiner Jolán és Mrisk, Lusztig Eizsi. Hdró Ell,Buer Kretí, Leopold Erzsi, Veszprémi Rózsi és Klári, Abrmovics Irén, Dukász Mnci, Fábián Któ, Weincr Márt, Lnty Mrisk, Szbó Mri!:, Hilberth Erzs, Frnc': Erzsi, Csizmzi Mrisk, Bátky : Erzsi, Szilos Mrisk, Simon Irm, Nobel Erzsi éssái, Lindenberg Erzsi, Sontg Ilon, Penvisk Mrisk, Amon Julisk, Ai.ion Rózsi, Weisz lányok, Krusz Mici, Bérci Olg, Koffer Olg, Gál Rózsi, Tkács Mici és Vilm, Fejes Irénke, Vály Bözsi, Schmid Tercsi, Wldsteín Médy grófnő, Wldsteín Mrinn grófnő, Drány Rózsi és Hincz Hild. tmmm I y ' \ J. f. I.

7 Cvï> - ÎMS szeptember 2. Coro romi Ujsàg 7. oldl. A ksszánál közreműködni szívesek voilk: A mozibn: Wenn inger Vilm, Qábel Ferencnél Preiszberger Gyuláné. Este z Esterházybn: Dobrovics Ottóné, Jnkv Sándorné, Frgó Ignácné, Lowles Tmásné, Preiszberger Gyuláné, 25-én tóprton: Lowles Tmásné, Dobrovics Ottóné, Ngy Ferencné, Wenninger Vilm, Diósy Oyuláné, Nóvák Ferencné, jnky S'mdorné, Sebők Jánosné, Tmássy Kálmánná, Lugosi Gyulán-', Horváth Sándorné. 26-án tü/i játéknál: Vörös Mári, Frgó Ignácné, Lowles Tmásné, Nóvák Ferencné, Dobrovics Ottóné. A ksszáknál felülfizetni szívesek voltk N. N. k, N. N. 2 k, N. N. 2 k, N. N. 2 k'. K. I). 2 k. K. M. 2 k, Román Teréz 2 k, N. N. 2 k, Beesen Jánosné 50 k. Milne Henry 6 k. Krisztiié 2 k, Lóké Károly 5 k, Rábel 6 k Richetei Szend 00 k, N. N. i k. N. N. 2 k, Szrvsok, N. N. 2 k, Dusinszky3k, Nestl3k, N. N. k, N. N. 2 k, N. N 6 k, Krusz 6 k, N. N. 2 k, Schíesinger 8 k, N. N 3 k, Lindenberg 6 k, N. N. 3 k, Solymosi 2 k. Lengy F. 4 k, Noll M. 8 k, N. N. 2 k. N. N. 4 k, N. N \ k, Csillg Jenő 50 k, N N. 2 k, N N. 3 k, Penyisk László 4 k, Edelkrut Jenő 4 k. Oráf Mihály 2 k, N. N. 4 k Hü'ner Jenőné 6 k. Michl Miklós 30 k Két 3 es tiszt 0-0 k, Diósy Gyul 2 k, Zöldv Ernő 7 k, N. N. 2 k, Schlésinger Adolbrf 2 k, Steiner J >zsel 4 k, Ngy Ljosné 2 k. Rákóczy lános 2 k, Kbiin Ede 20 k, Tkács Boldizsárok, Kszb József 4 k, Weisz Erzsi 20 k, H ivs Veron 40 k, Berger Ann 2 k, Juhos János 2 k, N. N k, Mkr Sándorné 2 k, Söntig Hermnn 2 k, Mi», László 4 k, Nigy ]iilisk.i k, Prohászk 5 k, Rusz Imre 0 k, Lugosi Qyul 2 k, Mihály 2 k. Eisen Nár k, Hvs 4 k, Dukovits 20 k, Pál N. 2 k. íd Strusz J. S k, Nobel Adolf 2 k, Lukács Imre 2 krusz J ikb 6 k. csel 4 k, Veréb 2 k, yi lidgy. 0 k, S'.iy Mtild i k, Leopold Adolf 00 k, Huszrovics Amál 2 k, N. N, 2 k, Fodermyer Rezsó 2 k, Tichlár 4 k, lmríssk 24 k. *dr. ÍM. tó 6 k, Schwrcz István 3ó k. Vermes Bü 2 k, Simonik Ferenc k. Kölön iven felülfizettek: Troyk') György 200 k, Ghvczy Dénes 0 k, Posïtoczy Károly 20 k. Tkács Teréz :> k. Schumcher Ágostonná 20 k, Wituschek Kroly 20 k, dr. Fár Ljo> 20 k. Penyisk Erzsike (i k, Lindenberg Adolf 00 k. Qombárné 60 k, dr. Bllá in»sné.5 ) k, dr Mihály Uj -s 00 k, Mihály Bél 50 k, Y ^ \ K \ Jen-'. 0 k Nobel Adolf 33 k, Brüil Ignác 300 k. kgr. kenyeret, Lmpeith molnár2 kgr. kenyeret, Menich Dénestlé 20 kgr. kenyeret, Kovács József 45 k értékben pprikát, borsot, köménymgot, Schu Vilmos fökertész z urdlom részéről szállítót! ingyen virágot, gróf Esterházy urdlom 00 üveg pezsgőt 25 százlék engedménnyel és szállított sátrkhoz szükséges gllykt és vágoll fát gulyás sátorb. A piristák zongorát kölcsönöztek, 25 tisztnek likst dtk és virágot küldtek. Virágot dtk következő helybeli kertészek: Here/egh Istvm. Bihry Ferenc és István, Tmásy Józseíné és Hrbek Imréné Lugosi Gyuláné 4 drb. tombol tárgyt j nd :k< >Z0tt. A két np ltt z összbevétel volt k. 20 f, kidás: 0443 k. 20 f. mrdt tisztjövedelem: k. és 82 üveg pezsgő, A koron tiszt jövedelmet Tti Közgzdsági Tkrékpénztár R. T. Igzgtóság volt szives díjmentesen átutlni m. kir. veszprémi 3l-es honvéd gy. ezred özvegy és árv lp jvár Veszprémbe. Az elnökség, válsztmánynk, rendezőségnek, szerep'öknek és közreműködőknek Ugybuzgó és oddó munkásságukért kegyes imányozóknk pedig felülfizetéseikért és dományikért, vlmint résztvevő közönségnek is hálál köszönetét fejezi ki. Báró Dttfurfh Mórkni clnok. mizg^szinház Ferenc József rkprt.i H ftl i Pénteken, szeptember «li Olsz müfilm í 3-án négy felvonásbn n r'- t> U i l i! fanügy. = értesítés A kom ont! állmi polgári leányiskolávl kpcsoltos kézimunk tnfolymon felsőruh és fehérnemű tnítás folyó hó Természetben dkozni szívesek v i'tk iné 400 dr». szlon cu korkát, 4 üveg I 9-én vette kezdetét, Különösen figyelmébe jánlv.ieri Ernőné 20 drb. kávéfánkot, iné tál sütemény, l üveg b : Ltjùrgy tortát é virágot, Michl Miklós tortát es süteményt, Dobrovics Ottói I tortát, üveg bort, Lukács József 6 drb. tombol tárgyt, Kuglmycr Ede tál süteményt. Hütner Jenöné tál pozsonyi kiflit, és egy tál juk t. szülőknek, mert rehérnemüek jvítás és.i régi felsőruhák átlkítás igen fontos tényezők háborús háztrtásbn, mert igy sokkl kevesebbe kerülnek, minth kidnák házból. fl leéngközépisfcolék reformj. Jnkovich Bél voli kultuszminiszter két év előtt rendelettel szbályozt középleányiskolák háromsüteményt, Kztlné 2 tl süteményt. Drány f é l e ágztát. A részletes lntervet két évi hoykó Beiáné 2 t»rtát, i doboz sütemény. t^ll(. c.. s, s.ttnitás gerince, végrehrrroykó Györgyne 2 fonottklácsot, Solti Reiner n U Ki S / :,,r: háromféle felső tgozt (leánvgim- Károlyné i klácsot, Preiszberger Gyuláné l Azjum, felsőbbleányiskol és női telsökcrestál pró süteményt, Giber Józseíné kosár kedelmiiskol) önálló jellegeit erösebben kidom- KyÜmölcSöt, Schu Vilmosné kosár szilvát, ) ( i r i i t kosár körtét és kosár virágot, Horvát S uidorne tál süteményt, Leápold X<ig t-nl'it és tálc kugiert, Leopold Ferenc ti üveg bort. dr. Qrzuly Jozsel 3 üveg bort Kohn Ignácné 2 klácsot, Jnki Sándomé doboz süteményt. Szrvs Jenöné klácsot, Richer Béiáné 2 tortát, Freiszberger Gyul 4 üveg bort, Wenninger Nővérek 2 üveg bort, Jnisch Ferenc Bj 30 liter bort, Leopold Ignácné 5 tál pogácsát, Háber Lujz tál pró süteményt, Low«les Tmásné tál süteményt, üveg bort, Zugschverdt Antl kgr. cukrot, Noll Miklós tálc sütemény, Czbán Vilmosné tortát, Stysny Jánosné 2 tál süteményt, Reiner József &0 drb. virslit, Schlésinger Adolf 5 kgr. lisztet, Henzer István libát, Henzer Ferenc 2 kcsát, Weisz Hermnn 0 kiló cukrot és fél kgr. hdikávét, Schlésinger Adolf 2 zsák gyenge kukoricát, Frnck Jenő 0 kiló kenyeret, Dukovics N. 25 Szerkesztői üzenetek. Ágostonná kenyeret, üveg bon. tortát, toszllt tpsztlt lpián lpján most módosított gróf Zichy letúr Edéné tl kortét, Kálmán Bél kenyeret, dr. Virgli Gyuláné torlt, tál gyü megszünteti túlterhelést. mennyiben János vi. és közokt miniszter, ki először mölcsöt és tl süteményt, báró Ditttiti Mortene - tál pró klácsot, Véssey Ferencné! ei (ebben krj kiíe-jezésre jutttni tnitás. heti órszámot 30-r redukálj, másodszor: tál süteményt, Csizmdi Ágostonná üveg bort, nemzeti elemeit ugy, hogy Mgyrország tor Pcrbele. Köszönjülj híreket. Zs.-ról ujbsemmi bn hir. Bp. Mi UJSág? Érsekújvár felé is lehet. R. fl (Bpesl) Köszönjük szépen. Sorát keritjük. cz. (Bpest). Az igéit cikkeket várjuk. A mostnit köszönjük. A sstekesstésért felelős: Brnyy József dr. Kidótuljdonosok: Brnyy József dr. Fülöp Zsigmond. Kidóhivtl: Spitzer Sándor könyvnyomdáj. Komárom, Nádor-utc 29 Nyomtot spitzer Sándor tödyruyoidiljábd, Komárom. HIRDETÉSEK. Komárom, Székács-féle Vármegyeház nemesitett búz uetőmg uhintermése, luszi uetésliez pedig Hnn-árp szövetkezetnél kphtó. Öszi bükköny, biborheretng. tuszi uefőmn. micj készletek bükköny trlnk. szintén kphtó. tflill rktáron un. Szép utc 3. sz. telepe P é c s. SS ÍLi -e Is? o n o 'Ji ^3 r ^ m, 0^ * M CO ' Ü C r. T C /. et - Z N ce > ír. V. - Sí T > m. _ m 3 lm u N Ut /. tc - /. '- w tí *- tmt c -à -5 'm> i_ * >^ M»C l_ g ím mt *«fi Q JÊ il 50»«" '- /. /. S w mm o w m* T. i- 2 o» ri."c - - y>.-3 / î mj -. O. m Hdifogságból vissztértek vgy mások, kik 94. ug. 9-én Ldblin és Krsitnik közötti Pistrkov íwiiisch Ferenc 2 ny.-e.-beli lrt. hdngyról ényéről Hensel ftm&róziiisról bővebb dtokt közölni tudnk, felkéretnek zokt megdni. Cim kidóhivtlbn. lliíiilili Ilii! Mivel téntgyártás üveghiány mitt előreláthtólg szünetelni fog sji érdekében cselekszik, most érkezett mellyel 75 százlék megtkrítást ér cl. Spitzer könyv- és Kphtó : Sándor ppirkoreskedeséhen Komárom. Nádor utc 29. h

8 8. oldl. Komáromi li> 98. szeptember 2. Ferenc József-rkprt 64. szám tss ltti ház, szálld mkilf ís fflszoroziot teljes felszereléssel Bővebbet ugynott. s r ó s z e együtt $ ífá Spitzer Sándor könyv- és ppír kereskedésé ben Koroárem, Nádsr-utc 29 szán kphtok ts szereilktö^ b*. ml n i i ö!! meri már megjött z j szbdlom Há*, Ferenc fe Ez egyedül házisszonyok ö r ö ni o. mcii kályháit cs tiizhr.'yslt csk etycilül ezzel tisztíthtják rendesen, mely teljesen szgtln és könnyen tiszti Kphtó mindenütt. Üzleti megrendelést pontosn eszközlök, ugy helyben, mint vidéken, "zu^ : Kiváló tisztelettel : KAZI FERENC stomáröüíí, Ri^dor'U'ic 34* sz. GULYÁSZSIGMOND fűszer-, csemege-, l>r- és ::: festék kereskedése ::: KBffiTM l Klik6yörgy-ttr. Telefon 50. :::::. is egy selyem sál^ kedden este 8 ór tájbn Király püspök u. 33 sz.-tól föl 5-igi A becsületes megtláló illő jutlombn részesül dohányngytőzsdében. \ t-t 4 m Vi Ahá Dr. Brnyy ss üli József A cs :ókö Í wrtiyiitosási (twnsrtstte Ortvsr livdsi <i Ssissi»k ISISj Nyelvőr 92. áeetrberi fii/et»', bt»n Beluletzkó SAndoi dr.: Ethogrsphis 0'3. mellékletébeo Endrey Elemér: Földrjzi Kötleméoyei 92. Bpestí Hírlp 39. december 24.: Vsárnepi Újság 92. mrijus 2G., L'r'u.i.i 02. júniusi szám slh. stb. Ar K I.) v:' v A régi (Csüököz c^esúköic. történ léhez.) (Ienertette dr. Sikskonyj Antsl tbgyst Nyelvőr 94.jn.-i számábn: Bpestl Hirlp lslé.jinoáf 2. wámáhsn. Ár 2 K u f*-» &>* ír Kornárrn Hrzi, külföldi vármegyeben. ét exoüktu fr-j^dplrok, urlkodók. föhprc»\í?<'k s diplomácii ssvstsk trló/f o- ilás Koniároipbfi és Komárom fállliefyében rómik korától e«<*sz npjinkiír. (UunrteUe Vsárnpi DJtág 9í:». 35. sz.»komárorn 93. svt!. fizete. M * KI A komáromi nyomdászt ós komáromi sjtó története. Ismertette z Uj Idők 95. március 7. Ez.lm. Ár 2 K. A komáromi sjtó történeti repertórium. Ar i K. vm Sjté ltt: Komárommegyei ritkságok.

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 3. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP

MATEMATIKA FELADATLAP MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt :00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1973/74 MISKOLC, 1975 A NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM VEZETŐSÉGE ÉS VEZETŐ TESTÜLETEI AZ 1973/74. TANÉVBEN Felelős kidó: DR.TAJNAFÖI JÓZSEF rektorhelyettes Szerkesztő bizottság:

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben