A REÁLIÁK FORDÍTÁSA. Konzulens: Dr. Dobos Csilla, egyetemi docens Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Írta: Honti Enikő Fordító és tolmács MA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A REÁLIÁK FORDÍTÁSA. Konzulens: Dr. Dobos Csilla, egyetemi docens Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. Írta: Honti Enikő Fordító és tolmács MA"

Átírás

1 A REÁLIÁK FORDÍTÁSA Konzulens: Dr. Dobos Csilla, egyetemi docens Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Írta: Honti Enikő Fordító és tolmács MA Miskolc, 2010

2 A REÁLIÁK FORDÍTÁSA 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 5 2. A FORDÍTÁS A fordítás meghatározása A fordítás folyamata A fordítás elemei és típusai 7 3. FORDÍTÁSI PROBLÉMÁK 9 4. EKVIVALENCIA A REÁLIÁK A REÁLIÁK FORDÍTÁSA Földrajzi nevek Épületek Növénynevek Állatnevek Ételek Öltözet Közlekedés Eszközök Anyagnevek Táncok Hangszerek Játékok Nevek Népnevek Gúnynevek Lakhely szerinti megnevezés Pénz Régies, népies szavak Tájnyelv Helységnevek Településrészek 36 3

4 6.22. Tisztségek Megszólítások Katonai egységek Fegyverek Katonai rangok Vezényszavak ÖSSZEGZÉS 44 BIBLIOGRÁFIA 46 4

5 1. BEVEZETÉS A fordításnak fontos szerepe van kultúránkban, a mindennapi életben is naponta találkozunk a fordítással (pl. filmek, könyvek, reklámok fordításakor). De vajon mindent le lehet fordítani? Vannak olyan kifejezések, szavak, úgynevezett kultúrszavak (más terminológiával: reáliák), melyek fordítása nehézséget okoz. Ezek a szavak az egyik nyelvben léteznek, de egy másik nyelv számára ismeretlenek. TDK munkám során azt vizsgálom, hogy egy adott forrásnyelvi mű fordítása közben milyen nehézségekkel találkoznak a fordítók, és ezeket hogy oldják meg. A kutatás korpuszát egy forrásnyelvi magyar mű és annak két célnyelvi, angol és német nyelvű fordítása adja. A forrásnyelvi mű Molnár Ferenc egyik közkedvelt és máig népszerű ifjúsági regénye, A Pál utcai fiúk. Az angol nyelvű fordítás címe The Paul Street Boys, mely Louis Rittenberg nevéhez fűződik. A német nyelvű fordítást Edmund Alkalay készítette el, mely Die Jungen der Paulstrasse címmel jelent meg. A kutatás középpontjában az előbb említett reáliák okozta fordítási nehézségek állnak. A pályamunka első részében tisztázom a fordítás, a fordítási problémák, az ekvivalencia és a reália fogalmát. Ezt követően példákon keresztül szemléltetem, hogy a fordítók milyen megoldást alkalmaztak a forrásnyelvi műben előforduló reáliák fordításakor. A forrásnyelvi műben számos példa található a reáliák fordítására. A TDK dolgozat terjedelme azonban nem elegendő az összes példa bemutatására és elemzésére, ezért a példákat csoportokra bontva elemzem, kiemelve egy-egy érdekes, kultúrspecifikus kifejezést. A pályamunkában leginkább azt vizsgálom, hogy a reáliák fordítására a fordítók milyen műveleteket használtak, meg tudták-e oldani a reália fordítását, úgy, hogy ne vesszen el a reáliák jelentéstartalma. A reáliák szerepe meghatározó lehet egy műben, ezért fontos, hogyan fordítják le. A nem megfelelő fordítás következményeként elveszhet a reália jelentéstartalma, mellyel együtt elveszhet a szöveg specifikuma, esetleg mondanivalója is. Mivel két célnyelvi szöveget vizsgálok, felmerül a kérdés, vajon a fordítók, Rittenberg és Alkalay ugyanazt a megoldást alkalmazták-e a reáliák fordításakor. 5

6 2. A FORDÍTÁS Európában a fordítástudomány mintegy kétezer éves múltra tekinthet vissza. (Tarnóczi 1966:13) A fordítás a XX. században terjedt el igazán, az emberek már nemcsak saját maguk szórakoztatására fordítottak, hanem a megélhetésüket jelentette, szakmává vált a fordítás. (Klaudy 1997 I:20) Manapság olyan jelentősége van a fordításnak és a fordítói tevékenységnek, mint eddig soha. A fordítás szükségessége, értéke és funkciója, a fordítói munka fontossága és a fordítás szerepe kultúránk minden kommunikációs területén ismert lett. (Koller 2004:24) 2.1. A fordítás meghatározása Számos meghatározása van annak, hogy mi is a fordítás. Vinay és Darbelnet azt írta, hogy a fordítás két nyelvi rendszer kapcsolatba hozatala a fordító személyén keresztül. A két nyelv közül azonban az egyik merev, adott alakban jelentkezik, míg a másik csak potenciális lehetőség, vagyis alakítható. (Tarnóczi 1966:182) Antal László tulajdonképp ugyanezt fogalmazza meg: a fordítás során egy olyan tárgyat, mely egy adott nyelv jelrendszerével van körülírva, át lehet írni egy másik nyelv jelrendszerével. (Tarnóczi 1966:183) A fordításra vonatkozó elméletek közül kiemelném Dolet elméletét, amely öt szabályban írja le, hogy mitől lesz jó egy fordítás. Először is a fordítónak ismerni kell a fordítandó mű tárgyát és tartalmát. Ezen felül ugyanolyan szinten kell ismernie a forrásnyelvet és a célnyelvet is. Harmadik szabályként állítja, hogy el kell vetni a szó szerinti fordítást. Dolet a közlési szándéknak nagy jelentőséget tulajdonított, mert szerinte, a fordítónak a szöveg tartalmát kell kifejezni. A negyedik aspektus szerint a fordítónak ismert kifejezéseket kell használni és utolsóként említi, hogy a fogalmazásnak (tiszta, elegáns nyelvezet, szavak helyes kapcsolása) is meghatározó szerepe van a fordításban. (Tarnóczi 1966:14-15) Kazinczy Ferenc és Toldy Ferenc szerint a fordítás során azt is figyelembe kell venni, hogy kinek szól a fordítás, és hogy mi a fordítás célja. A fordítás célját tulajdonképpen a forrásnyelvi szöveg műfaja (pl. tudományos munka, regény, forgatókönyv, librettó stb.) határozza meg. A fordítás rendeltetése pedig azt határozza meg, hogy egy nyelvközösségen belül kiknek szól a fordítás. (Tarnóczi 1966:177) 6

7 2.2. A fordítás folyamata A fordítás egyfajta beszédtevékenység, mely során a fordító átteszi a forrásnyelvi szöveget a célnyelvre (Simigné 2003:125), vagy ahogy Catford fogalmaz: a fordítási folyamat során az egyik nyelvben található szöveget behelyettesítjük egy másik nyelvben találhatóval. (1965:1) A fordítás folyamata egyirányú, a célnyelv irányába történik (Catford 1965:20) és egyfajta alkotói tevékenység. A fordító a fordítási folyamat során állandóan döntéseket hoz azzal kapcsolatban, hogy egy-egy mondatot hogy fordít le. Ezek a döntések többnyire szubjektívek, csak a fordítón múlnak. Azonban a fordítások összehasonlítása során találunk olyan részeket is, melyek megegyeznek két fordításban. Ezért feltételezik, hogy a fordítói döntéseknek vannak objektív alapjai is, bár ezeket a mai napig nem sikerült teljes körűen meghatározni. (Klaudy 1997 I:17) Meg kell említeni továbbá azt is, hogy a fordítás folyamata rendkívül összetett. A fordító először értelmezi, valamint elemzi a forrásnyelvi szöveget, majd csak ezután kezdi el a célnyelvi szöveg megalkotását. (Klaudy 1997 I:73) Klaudy Kinga nézete szerint a fordító sosem fordított mást, mint szöveget, a fordítás eredménye sohasem volt más mint szöveg. A fordítás folyamata sohasem volt más mint az eredeti szöveg megértése és a fordítás szövegének megalkotása. (1999:53) 2.3. A fordítás elemei és típusai A fordítói tevékenység esetében különbséget teszünk a fordítás eszköze és tárgya között. A fordítás eszköze a forrásnyelv és a célnyelv, melyekkel a fordító dolgozik, míg tárgya a lefordítandó szöveg, melynek értelmezése a fordító felelőssége. (Klaudy 1997 I:18) A fordítási folyamat legfőbb elemei a nyelvi összetevők: a forrásnyelv és célnyelv, valamint a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg. Ezen kívül meghatározóak a kommunikációs partnerek (feladó, fordító, befogadó) és a szövegkörnyezet (kontextus) is, mely alatt a szövegek megalkotásának körülményeit értjük. (Klaudy 1997 I:26) Nem szabad figyelmen kívül hagyni a fordítót sem, aki a fordítástudományban [ ] mint alanyi tényező szerepel (Tarnóczi 1966:56), de mégsem tekintjük kétnyelvűnek, mivel nem az a legfőbb vonása, hogy anyanyelvi szinten kommunikál két nyelven, hanem, hogy képes a két nyelv között közvetíteni. (Klaudy 1999:42) 7

8 A fordításnak több típusát is meg különböztetjük. Fordíthatunk írott szöveget írásban vagy szóban. Az utóbbit blattolásnak nevezik. És egy szóbeli szöveget is lehet szóban és írásban is fordítani. Az előbbi közismertebb neve a tolmácsolás. (Klaudy 1997 I:29) 8

9 3. FORDÍTÁSI PROBLÉMÁK A fordító számos fordítási problémával szembesül a fordítás folyamata során. Ezeket a problémákat a lehető legadekvátabb módon kell a fordítónak megoldani, hogy a célnyelvi szöveg olvasása ne okozzon problémát az olvasóközönségnek. A beszédsajátosságok fordítása problémát jelent a fordító számára. A tájnyelvre vagy rétegnyelvre jellemző sajátosságokat a fordítónak hűen kell visszaadni. A fordítás során figyelembe kell venni, hogy két nyelv esetében a rétegződés nem azonos, valamint, hogy a tájnyelv használata helyett ne a standard nyelvet használja a fordító. A vertikális tagozódásból származó alá-fölérendeltségi viszonyok fordítása is hasonló problémát jelent a fordítóknak. (Klaudy 1997 I:33-36) Fordítási problémát jelenthet továbbá a mondások, aforizmák, hasonlatok, metaforák fordítása (Koller 2004:34-37), valamint a szójátékok, a szóviccek fordítása, a szövegkörnyezet hiánya, az eltérő háttérismeret, a fordítói módszer, a versforma, az elvont vagy konkrét fogalom fordítása és a filozofémák. (Albert 2003:50-66) A fordítási probléma oka lehet a kétértelműség is, melynek legfőbb okai az azonosalakúság és a többjelentésű szavak. (Catford 1965:94) A fordítási problémák tárgykörébe sorolandó a fordítás-fordíthatatlanság problémája is, mely mai napig kérdéses. (Klaudy 1997 I:37) Wilhelm von Humboldt szerint egy adott nyelv egyetlen szava sem felel meg teljesen egy másik nyelv bármelyik szavának. (idézi: Tarnóczi 1966:58) A probléma vizsgálata során különféle elméletek jöttek létre, melyek a nyelv és valóság kapcsolatával foglalkoznak. (Klaudy 1997 I:37) Alapvetőnek gondoljuk, hogy a valóság mindenki számára ugyanolyan, és a különbségek a nyelvi kifejező eszközök terén keresendőek. (Klaudy 1997 I:37) Azonban [ ] a valóságnak vannak olyan elemei, amelyeket a különböző nyelvek nem azonos módon részleteznek: az egyik nyelv több kifejező eszközzel utal rá, mint a másik. (Simigné 2006:99) Tarnóczi állítása szerint, a valóságot néhány nyelv a többitől eltérően elemzi és tagolja, ami a fordító számára az egyik legjelentősebb probléma a fordítás során. (1966: ) Az emberi kapcsolatok és a nyelv, a gondolkodás és valóság kapcsolatának kérdése mindig is foglalkoztatta a filozófusokat, pszichológusokat, antropológusokat, etnológusokat, nyelvészeket és irodalomtudósokat. (Koller 2004: ) 9

10 Humboldtnak az a gondolata, hogy az ember a környező valóságot a nyelv segítségével ismeri meg, a nyelvi relativizmus szélsőséges elméletének kidolgozásához vezetett. (Simigné 2006:18) Edward Sapir, amerikai nyelvész, hatásosan érvel állítása mellett, mely szerint semelyik nyelvet nem lehet egzakt módon lefordítani. Ugyanakkor megállapítja, hogy a nyelvek önmagukra sem fordíthatók le, mert nem létezik olyan szó az adott nyelvben, melynek tökéletes ekvivalensét egy másik szó vagy kifejezés visszaadná. (Albert 2003:45) A Sapir-Whorf nevéhez fűződő hipotézis a gondolkodással szemben a nyelv elsődlegességét hirdeti (Simigné 2006:18), mely szerint a nyelv határozza meg gondolkodásunkat, azt, hogy milyennek látjuk a világot. (Klaudy 1997 I:37) Ha elfogadjuk ezt az álláspontot, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy mivel a különböző nyelvközösségek kultúrája lényegesen eltér egymástól, a fordítás lehetetlen. (Simigné 2006:18) Egyesek szerint a különböző tárgyak érzékelését meghatározzák azok a szavak, melyeket a tulajdonság leírására használunk. Ha abból indulunk ki, hogy a nyelv határozza meg a valóságról alkotott képünket, akkor minden nyelvközösség különböző világképpel rendelkezik. (Klaudy 1997 I:37) Előfordul, hogy bizonyos jelenségek részletesebben vannak jelen az egyik nyelvben, míg egy másikban csupán összefoglaló névvel illetik a jelenségeket. Erre nagyon jó példa a névgazdagság, mely például megfigyelhető az eszkimók nyelvében, ahol a hófajtáknak számos megnevezése van. Az arabban a tevetartással, az oroszban a halfajtákkal, az olaszban a tésztafajtákkal, az angolban a hajózással kapcsolatos tárgyaknak, fogalmaknak van kiterjedt és részletező megnevezés készlete. (Klaudy 1997 I:37) Ebbe a kategóriába sorolható a színprobléma és az időtagolás problémája is. (Tarnóczi 1966: ) A különböző nyelvek szókészleteiben fellelhető különbségek elég sokszor a kultúrák különbségeiből adódnak. (Simigné 2006:103) Georges Mounin, francia fordításkutató szerint a különböző megnevezések nem teszik egyértelművé, hogy az embereknek különbözne a világról alkotott képük. Mindezt azzal magyarázza, hogy egyes nyelvközösségeknél bizonyos szavak a köznyelv részét képezik, míg más nyelvközösségek esetében a csekély használat miatt nem kerültek be a köznyelvi szókincsbe. (Klaudy 1997 I:37-38) A fordíthatóság mértéke függ attól, hogy a nyelvpárok melyik nyelvtípusba tartoznak, van-e érintkezés a nyelvek között, milyen a nyelvközösségek kulturális fejlődése és hogy mennyi információt kell egyszerre lefordítani. Ha a nyelvtípusok egymáshoz közeliek, van érintkezés a nyelvek között, párhuzamos a kulturális fejlődés, és egy információt kell lefordítani, akkor a fordíthatóság mértéke nagy. (Albert 2003:45) 10

11 4. EKVIVALENCIA A fordítás folyamata során a fordító megfeleltetést, egyenértékűséget teremt a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg között. Ezt a megfeleltetést vagy egyenértékűséget ekvivalenciának nevezik. (Simigné 2003:147) Más fogalma van az ekvivalenciáról az olvasónak vagy hallgatónak, aki feltételezi az ekvivalenciát, más a fordítónak, aki megteremti az ekvivalenciát, megint más a kutatónak, aki vizsgálja az ekvivalenciát. (Klaudy 1997 I:89) Vinay és Dalbernet meghatározásában az ekvivalencia-központú fordítás egy olyan folyamat, mely során ugyanazt a jelenséget adjuk vissza, mint ami a forrásnyelvben szerepel, csak épp teljesen más szavak használatával. A két kutató szerint az ekvivalencia a legmegfelelőbb módszer például a szólások, közmondások és klisék fordítása esetén. (Leonardi 2000) Egy másik nyelvész, Roman Jakobson háromféle fordítást különböztet meg. Ezek az intralingvális (nyelven belüli), az interlingvális (két nyelv közti) és az interszemiotikai (jelrendszerek közti) fordítás. Jakobson szerint az interlingvális fordítás során a fordítók szinonimákat használnak, így kizárható a teljes ekvivalencia. Mindezen felül, kizárja a fordíthatatlanságot is, mert a fordító számos módszer közül választhat, és a fordító döntése, hogy melyiket választja. (Leonardi 2000) Catford ekvivalencia felfogásában megkülönbözteti a formális megfeleltetést és a szövegekvivalenciát. (Simigné 2003:148) A formális megfelelés olyan célnyelvi kategória, mely megközelítőleg ugyanazt a helyet foglalja el a célnyelvi szövegben, mint amit a forrásnyelvi kategória a forrásnyelvi szövegben. Szöveg-ekvivalens bármely célnyelvi szöveg, vagy szövegrész, mely egyenértékű a forrásnyelvi szöveggel vagy annak egy részével, illetve akkor és csak is akkor változik meg, amikor az adott forrásnyelvi szövegrész megváltozik. (Catford 1965:27-28) Catfordot kritizálták felfogása miatt, és azt mondták, hogy ő csak a mondatok szintjén foglalkozik az ekvivalencia jelenségével. (Simigné 2003:148) Catforddal ellentétben Nida az ekvivalencia szintjén a formális és a dinamikus ekvivalencia között tesz különbséget. (Simigné 2003:148) És bár Catford és Nida is használja a formális ekvivalencia fogalmát, mindketten más értenek alatta. (Klaudy 1997 I:93) Nida úgy értelmezi a formális ekvivalenciát, hogy a forrásnyelvi szöveget formahűen kell visszaadni (Simigné 2003:148), lényege az üzenet átadása mind formailag, mind tartalmilag. Ezzel szemben a dinamikus ekvivalencia alapja az ekvivalens hatás (Leonardi 2000), vagyis hogy a 11

12 szöveg ugyanazt a hatást váltsa ki a célnyelvi olvasóból, mint amilyet a forrásnyelvi váltott ki a forrásnyelvi olvasóból. (Simigné 2003:148) Kade ellenben a szavak szintjén vizsgálta az ekvivalenciát. (Simigné 2003:148) Négyféle megfeleltetést különböztet meg: a teljes, a fakultatív, a hozzávetőleges és a nonekvivalencia. (Klaudy 1997 I:91-95) Az első az egy az egyhez megfelelés, amikor a forrásnyelvi kifejezésnek egy megfelelője van. A második az egy a többhöz megfelelés, amikor a célnyelvi kifejezés több szóból áll a forrásnyelvi kifejezéssel szemben, mely csak egy szó. A harmadik az egy az egy részéhez való megfelelés, ilyenkor a célnyelvi kifejezés a forrásnyelvi szöveg egy részét fejezi ki. És az utolsó, negyedik csoport a non-ekvivalencia, amikor nincs célnyelvi megfelelője az adott kifejezésnek. (Simigné 2003: ) Ha végigtekintünk az ismertetett felfogásokon, látjuk, hogy a nézetek főként abban térnek el, mi az, ami feltétlenül átviendő az egyik nyelvből a másikba, mi az, ami feltétlenül megőrzendő a fordítás során, mi az, aminek változatlanul kell maradnia, azaz, mi a fordítás invariánsa? (Klaudy 1997 I:97) A fordítónak elsődlegesen arra kell törekedni egy fordítás elkészítésekor, hogy a forrásnyelvi szöveg jelentéstartamát a lehető legadekvátabb módon visszaadja. Lehetőség szerint a célnyelvi szövegnek tükrözni kell a forrásnyelvi szöveg formáját is. Ha az ekvivalenciát a szavak szintjén vizsgáljuk, akkor a fordítónak minél pontosabban kell visszaadni az adott kifejezés jelentését. Ha a forrásnyelvi szövegnek létezik ekvivalense a célnyelvben, akkor mindenképpen azt a megfelelőt kell használni a fordítónak a fordításban. Azonban ha az adott kifejezés nem létezik a célnyelvben, akkor a fordítónak azt kell szem előtt tartani, hogy minél tökéletesebben megmagyarázza az adott kifejezést, vagy egy majdnem ugyanazzal a jelentéstartammal rendelkező kifejezéssel helyettesítse be. 12

13 5. A REÁLIÁK A fordító gyakran találkozik az ekvivalens nélküli lexika, más szóval a non-ekvivalens lexika fordításának problémájával. Az ekvivalens nélküli lexika egyik fontos csoportját a reáliák alkotják. A reália definícióját többféleképpen határozták meg, melyek között vannak szűkebb és tágabb meghatározások is. (Forgács 2004:39) Klaudy Kinga meghatározásában a reália azon tárgyak gyűjtőfogalma, melyek egy-egy kultúrára, nyelvközösségre jellemzőek, és egy másik kultúra számára ismeretlenek. (1997 I:36) A reália [ ] latin eredetű szó, az elképzelt, tudatunkban létező fogalmak helyett a valóságban létező tárgyakat, és azok megnevezését is jelöli. (Simigné 2006:104) A reáliákat definiálják kultúrafüggő elemként is, mely esetben a kultúra fogalmát olyan szinten kell kezelni, mint a reáliáét. (Forgács 2004:40) Kultúrtárgyak lehetnek az ételek, italok nevei, ruhák elnevezései, táncok megnevezése stb. (Klaudy 1997 I:36) Mivel a reália nemcsak azt a tárgyat jelöli, mely egy-egy kultúrára sajátosan jellemző, hanem magát a szót is jelöli, mellyel az adott kultúrtárgyat megnevezzük, ezért a reália fogalma kétértelmű. (Klaudy 1997 II.:60) A reáliákat több csoportba lehet osztani. A csoportosításnál a Szergej Vlahov és Szider Florin által meghatározott formát veszem alapul (Tellinger 2003:59): I. Földrajzi reáliák: 1. Geográfiai képződmények 2. Ember alkotta földrajzi objektumok 3. Endémiák (szűk területen előforduló növény és állatfajták) II. Néprajzi reáliák: 1. Mindennapi élet reáliái a) Ételek, italok b) Öltözet c) Lakhely, bútor, edény d) Közlekedési eszköz 13

14 2. Munkatevékenység reáliai a) Foglalkozásnevek b) Munkaeszközök c) Munkaszervezés 3. Művészet és kultúra a) Zene és tánc b) Hangszer c) Színház és szereplők d) Ünnepek, játékok e) Szokások, rituálék és szereplőik 4. Etnikai reáliák a) Népnevek b) Csúfnevek, gúnynevek c) Lakhely szerinti megnevezések 5. Mértékegységek és pénzek a) Mértékegységek b) Pénzek c) Népies megnevezések III. Társadalmi-politikai reáliák: 1. Közigazgatás, államberendezés a) Közigazgatási egységek b) Települések c) Települések részei 2. Hatalmi szervek a) Irányító szervezetek b) Irányító személyek 3. Politikai élet a) Politikai tevékenység és szereplői 14

15 b) Társadalmi szervezetek és szereplőik c) Társadalmi mozgalmak és szereplőik d) Rangok, titulusok, megszólítások e) Oktatási intézmények f) Osztályok, rétegek, kasztok g) Politikai szimbólumok 4. Katonai reáliák a) Katonai egységek b) Fegyverek c) Mundér d) Katonai rangok, beosztások 15

16 6. A REÁLIÁK FORDÍTÁSA Az alábbiakban azt vizsgálom, hogy a reáliák fordításakor milyen megoldást alkalmaznak a fordítók, hogy leküzdjék a nyelvek közötti különbségekből adódó nehézségeket. A fordítóknak többféle megoldás áll rendelkezésére a reáliák fordítására. A fordító választásán, döntésén múlik, hogy az adott szövegkörnyezetben melyik lehetőséget választja, belátása szerint melyik módszer alkalmazása nyújtja a lehető legadekvátabb megoldást, hogy célnyelvi olvasó ugyanúgy értse meg a fordítást, mint a forrásnyelvi szöveget a forrásnyelvi olvasó. A reáliák fordításakor a fordítónak egyfajta univerzális tudással kell rendelkezni, mivel a reáliák fordítása tükröt ad a fordítói munkáról. (Tellinger 2003:58) A reáliák fordítását is a fordíthatatlanság mellett szokták felhozni. Mivel bizonyos tárgyak egy kultúra számára ismeretlenek, azokat nem lehet annak a kultúrának a nyelvére lefordítani. (Klaudy 1997 I:38) Emiatt tartották fontosnak a kultúrák megismerését, a kulturális ismereteket, melyek szükségesek a fordítási nehézségek megoldásához. A fordítónak kultúra közvetítő szerepet is be kell töltenie, mérlegelnie kell, hogy a célnyelvi olvasóközönségnek és a forrásnyelvi olvasóközönségnek milyen háttérismereteik vannak. (Tellinger 2003:68-69) Bizonyos esetekben, ha ezeket a kultúrszavakat nem fordítják le, csak egyszerűen átírják, mindenképp szükséges lábjegyzet használata a fogalom megmagyarázására, különben a célnyelvi olvasó nem fogja megérteni a szöveget. A megfeleltetés némi veszéllyel jár, hiszen elveszhet a reália dúsító szerepe. A reáliák fordításának megoldására szolgálhat az is, ha a nyelvközösségek bővítik ismereteiket egymás kultúrájáról, így egyes reáliákat tudnak valamihez társítani. A reáliák tehát nem a fordíthatatlanság bizonyítékai, hanem rámutatnak arra, hogy a reáliák fordításakor a célnyelvi közönség reáliáiból kell kiindulni és nem pedig fordítva. (Klaudy 1997 I:38-39) A reáliák fordításakor a fordítónak több szempontot is figyelembe kell venni. Az egyik ilyen tényező a reália szerepe. Ha nincs jelentősebb szerepe a reáliának az adott műben, akkor leginkább a kihagyás, vagy az általános fordítás műveletét alkalmazzák a fordítók. Ha viszont meghatározó szerepe van a reáliának a műben, célszerű körülírást vagy magyarázó betoldást alkalmazni. (Klaudy 1997 II:63) A dolgozat további részében a reáliák fordítását csoportokra bontva vizsgálom. Ennek alapját Vlahov és Florin csoportosítása nyújtja, de példáimnak megfelelően változtattam rajta. 16

17 6.1. Földrajzi nevek (1) [ ] ami délelőtt amerikai préri volt, délután Magyar Alföld, esőben tenger, télen az Északi-sark, [ ] (Molnár 69) [ ] which in the morning was their American prairie, in the afternoon their Magyar Lowlands, in rain their sea, in the winter their North Pole [ ] (Rittenberg 88) [ ] das vormittags amerikanische Prärie war, nachmittags ungarische Tiefebene, das, wenn regnete, ein Meer vorstellte, im Winter den Nordpol [ ](Alkalay 89) A fenti példában két földrajzi név is szerepel, az egyik az amerikai préri, a másik a Magyar Alföld. Az angol célnyelvi szövegben fordító kétféle fordítási technikát alkalmazott. Az egyik a szókölcsönzés egyik fajtája, a tükörszavak használata, mely azt jelenti, hogy a reália elemeit fordítja le a fordító (Tellinger 2003:65), mely az amerikai préri fordításában figyelhető meg. A másik a szókölcsönzés másik fajtája, a részeleges tükörszavak, mely részben fordítás, részben transzliteráció (Tellinger 2003:66), használata. Ezt alkalmazta Rittenberg a Magyar Alföld fordításakor. A magyar szót változtatás nélkül átvitte az angol nyelvbe, míg az alföld kifejezés fordításakor tükörszót használt. A német célnyelvi szövegben a fordító mindkét kifejezés fordításakor a tükörszavakkal történő fordítást választotta Épületek (2) A Múziumban tegnap megint einstandot csináltak! (Molnár 12) Yesterday, in the museum, they pulled that einstand stunt again. (Rittenberg 16) Im Museum haben sie gestern wieder Einstand gemacht! (Alkalay 14) A Múzium a múzeum régies kifejezése. Mindkét célnyelvi szövegben behelyettesítést használnak a fordítók, mely a célnyelvben létező elemek használatát jelenti. (Vermes 2004:14) Azonban egyik célnyelvi szövegben sem érzékeltették a fordítók, hogy a forrásnyelvi szövegben régies megnevezés szerepel. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a múzeum kifejezés formailag alig tér el a régies megnevezési formától. (3) Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál? (Molnár 57) 17

18 It must have been the day I met you near the Ludovican Officers Traning College. (Rittenberg 74) War das damals, als ich dir beim Ludoviceum begegnete? (Alkalay 73) A Ludovika, egy akadémia, katonai felsőoktatási intézmény. Az angol célnyelvi szövegben Rittenberg a betoldás műveletét választotta. A jelentések betoldása azt jelenti, hogy a fordító az eltérő háttérismeretekkel rendelkező olvasóközönségek miatt kibővíti a forrásnyelvi kifejezést, hogy a célközönségnek is érthető legyen. (Klaudy 1997 II:100) Jelen esetben a fordító az akadémia teljes nevét fordította le. A német célnyelvi szövegben az iskola latin megnevezését használta a fordító Növénynevek (4) Besurrantak, és elbújtak a nagy ciprusok mögé. (Molnár 47) They darted in and hid behind some tall cypress trees. (Rittenberg 60) Sie schlüpften hinein und versteckten sich hinter den großen Zypressen. (Alkalay 60) Az angol fordításban a betoldás műveletét használja a fordító, azáltal, hogy a ciprusok helyett a ciprus fák kifejezést használja a célnyelvi szövegben. A német célnyelvi szövegben a behelyettesítés műveletét választotta a fordító. (5) Hosszú ládákban a páfrány és mimóza tenyészett. (Molnár 47) In oblong boxes were mimosas and ferns. (Rittenberg 61) In länglichen Holzbehältern wurden Farnkräuter und Mimosen gezogen. (Alkaly 60) A páfrány és a mimóza fordításakor mindkét fordító más-más műveletet választott. Az angol célnyelvi szövegben Rittenberg a páfrányt behelyettesítéssel, a mimózát a felcserélés műveletét alkalmazva fordította le. A jelentések felcserélése azt jelenti, hogy a célnyelvi szövegben használt kifejezés jelentése nem ekvivalens a forrásnyelvi szövegben használttal. (Klaudy 1997 II:117) Az angol kifejezés jelentése sámánfa. Rittenberg azért választhatta ezt a megoldást, mert a sámánfa a mimózához hasonlóan a hüvelyesek rendjéhez és a pillangósvirágúak családjához tartozó növényfaj. Ezzel szemben a német célnyelvi szövegben Alkalay mindkét kifejezés fordítására a behelyettesítés műveletét választotta. 18

19 (6) A középső rész nagy kupolája alatt pedig legyezőlevelű pálmák meredtek fölfelé, s délszaki növényekből valóságos kis erdő állott itt. (Molnár 47) Under the dome of the centre house stood tall fan-leafed palms, surrounded by a veritable forest of tropical vegetation. (Rittenberg 61) Unter der großen Kuppel des Mittelbaus reckten Fächerpalmen ihre Blätter, und hier war auch ein ganz kleiner Wald von exotischen Pflanzen. (Alkalay 60) A legyezőlevelű pálmák és a délszaki növények fordítására mindkét fordító azonos stratégiát választott. A fordítók a behelyettesítés műveletét használták a legyezőlevelű pálmák fordításához. A délszaki növények fordításakor pedig a jelentések felcserélését alkalmazták. Az angol célnyelvi szövegben a trópusi növényzet kifejezés szerepel, míg a német célnyelvi szövegben az egzotikus növények kifejezést használta a fordító. (7) Aztán megint magnóliák, babérok, narancsfák, óriási páfrányok. (Molnár 47) Then magnolias, laurels, orange trees, and giant ferns. (Rittenberg 61) Rundum Magnolien, Lorbeerbäume, Orangenbäume, riesige Farne. (Alkalay 60) A (7)-es példában szereplő növényneveket fordításakor leginkább a behelyettesítés műveletét használják a fordítók. Ezen kívül használják még a felcserélés, betoldás műveletét. Az angol célnyelvi szövegben csak a magnólia fordításakor használja a fordító a jelentések felcserélését, mert azt liliomfának fordítja. A többi növénynév fordításakor a behelyettesítés műveletét alkalmazza. A német célnyelvi szövegben a babérok fordításkor betoldást használ a fordítót azzal, hogy a babérfák kifejezést használja. A többi növény esetén a célnyelvi megfelelőket helyettesíti be. (8) Szaladtak vissza az akácfa mellé, ahol bemásztak a düledező palánkon. (Molnár 49) They ran back toward the acacia trees where they had come in across the rickety fence. (Rittenberg 64) Sie liefen zur Akazie zurück, bei der sie über die morsche Planke hereingeklettert waren. (Alkalay 63) Az akácfa esetében nem egyezik meg a fordítók által választott fordítási művelet. Az angol célnyelvi szövegben a fordító a behelyettesítést választotta, míg a német célnyelvi szövegben 19

20 a fordító a kihagyás műveletét használja, csak akácnak a fordítja a kifejezést. A jelentések kihagyása olyan lexikai művelet, mely során a forrásnyelvi kifejezést vagy teljesen, vagy részben hagyja ki a fordító a fordításból Állatnevek (9) Megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsikutya. (Molnár 49) He shook himself like a drenched poddle. (Rittenberg 63) Er schüttelte sich wie ein begossener Pudel. (Alkalay 63) A pincsikutya egy kisméretű kutyafajta, melynek fordításakor mind az angol, mind a német célnyelvi szövegben uszkárnak fordították, a felcserélés műveletét használva, mivel az uszkár is lehett kisebb méretű, bár nem ez a legfőbb jellemzője Ételek (10) A Csele titokban törökmézre alkudott egy szomszédos kapu alatt. (Molnár 8) Csele, unobserved by his mates, was haggling over the price of a piece of halvah near the gate. (Rittenberg 11) Csele feilschte bereits in einem benachbarten Haustor um türkischen Honig. (Alkalay 9) A törökméz egy sütőben készült édességféle. Az angol célnyelvi szövegben a fordító a halvah kifejezést használta, mely az angolban egy sűrű nugátos édesség neve. Mivel az angol kultúrában nem ismert a törökméz, így a fordító egy ahhoz jellegében hasonló édesség nevével oldotta meg a fordítási problémát. Ezt a fordítási műveletet analógiás fordításnak nevezeik. A német célnyelvi szövegben szószerinti tükörfordítást alkalmazott a fordító. Ezzel azonban az a baj, hogy az olvasó az általánosságban ismert mézre fog gondolni, és mivel a török jelző is előtte áll, azt fogja hinni, hogy vagy Törökországban készítik ezt a fajta mézet, vagy az elkészítés módja miatt nevezeik töröknek. Ez azonban téves, hiszen a törökméz egy édesség neve. (11) Egy krajcár a nagy darab medvecukor, és ugyancsak egy krajcár az árpacukor. (Molnár 8) 20

A reáliák fordítása Honti Enikő

A reáliák fordítása Honti Enikő A reáliák fordítása Honti Enikő Az alábbiakban a reáliák fordításakor felmerülő kérdéseket vizsgálom. Ezzel a problémával minden fordító szembesül és minden fordítónak az a célja, hogy minél adekvátabb

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata

Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Ady Endre: Párizsban járt az Ősz című versének és angol fordításainak alakzatvizsgálata Különös tekintettel az ismétléses alakzatokra Kiss Tímea Selye János Egyetem Komárom Előadásomban azt vizsgálom,

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola német Évfolyam: 1. Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: szóbeli, írásbeli írásbeli: a tanult témakörökhöz

Részletesebben

Énekekkel németül! 1. ének

Énekekkel németül! 1. ének 1. ének Grün, grün, grün Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, 1. 1. Zöld, zöld, zöld minden ruhám, Mein Kleid ist grün. - A ruhám zöld. Meine Kleider sind grün. - A ruháim zöldek. Alle Kleider sind

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

A község arculata hajdanán

A község arculata hajdanán Újhartyáni Képeskönyv 19 I. fejezet A község arculata hajdanán Viszonylag kevés kép készült Újhartyánról, a faluról, vagy legalábbis kevés jutott el hozzánk szerkesztõkhöz. Ez érthetõ is, ha figyelembe

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Can you help me, please? Segítségkérés Tudna segíteni? Do you speak English? Beszélsz ul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e ul Do you speak _[language]_?

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 9-12. évfolyam Heti 3 óra Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések,

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle The Lion Sleeps Tonight By The Tokens You Tube links: http://www.youtube.com/watch?v=z0iw89l6afo http://www.youtube.com/watch?v=3tp7yjupkfg&feature=related Listen to the familiar song and separate the

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.-

1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1002 1003 1002. Lot 8 db/st./pcs 2007 BU 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo: FO40, 10.- 1003. Lot 8 db/st./pcs 2007 PP 1, 2, 5, 10, 20, 50, 50, 100 forint 5000 db/st./pcs Adamo:

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

Idegen nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv 5-8. évfolyam Idegen nyelv 5-8. évfolyam Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival:

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE

A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE A KERBÁJT NÉMET NÉPZENÉJE Az eddigiek során nem volt érzékelhető, s csak az elmúlt pár hétben vált nyilvánvalóvá, hogy a menetnél játszott zeneszámok és a placcon játszott sváb zeneszámok, sokak számára

Részletesebben

VIZI KATALIN MAGYAR ANGOL ALAPSZÓTÁR

VIZI KATALIN MAGYAR ANGOL ALAPSZÓTÁR 1 VIZI KATALIN MAGYAR ANGOL ALAPSZÓTÁR 2 HÍD SZÓTÁRAK Sorozatszerkesztõ: Temesi Viola 3 VIZI KATALIN MAGYAR ANGOL ALAPSZÓTÁR TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2006 4 Angol anyanyelvi lektor/ Native English editor

Részletesebben

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849)

Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 17 Ferenc Jozsef 2007 01.qxd 8/25/08 2:54 AM Page 113 Szabadságharc /Freiheitskrieg/ (1848-1849) 608 608. Dukát (Au) 1848 Körmöcbánya /Kremnitz/ Av: V FERD MAGY H T ORSZ -KIRÁLYA ERD N FEJED álló király

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -)

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) EXTRA BEÉGETŐS MONDATOK - HOGY NE ÉGJ BE : -) Égesd be a mondatokat az agyadba! Ez a legjobb módja annak, hogy megragadjanak egyben a mondatok és amikor beszélned kell, akkor már csak át kell húznod más

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése

NT-56544 KON-TAKT 4 TANMENETJAVASLAT. Képleírás, különböző szövegtípusok (vers, beszéd, meghívó, stb.) Kép értelmezése, állásfoglalás kifejezése 1 NT-56544 KON-TKT 4 TNMENETJVSLT Lektion 1 - Familienleben Óra Takt címe 1-3. z élet stációi, Glücksmomente egy patchwork, ill. egy modern (mini) család működése 4-6. Typisch Mann, typisch Frau? 7-9.

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben