ALISTAIR MACLEAN HALÁLVONAT. Merényi Kiadó Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALISTAIR MACLEAN HALÁLVONAT. Merényi Kiadó Budapest"

Átírás

1 ALISTAIR MACLEAN HALÁLVONAT Merényi Kiadó Budapest Ezen kiadás a Harper Collins Publishers kiadványa alapján történt. Eredeti címe: Alistair MacLean DEATH TRAIN Copyright Devoran Trustees Ltd 1989 CONDITION OF SALK This book is sold subject to the condition that is shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publishers prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser Fordította: Bujdosó László Fedélterv: Boros Attila Mőszaki vezetı: Hüse Anikó ISBN Felelıs kiadó: a Merényi Kiadó Kft. ügyvezetıje Terjeszti a Fátum-Ars Könyvkereskedelmi Kft.

2 Elızmények 1979 szeptemberében az ENSZ elnöke összehívott egy rendkívüli győlést, amelyen negyvenhat speciális küldött a világ minden országát képviselte. Csak egyetlen pont volt a napirenden: a világon dagályként növekvı bőnözés. Terroristák és bőnözık megtehették, hogy egy országban csapást mértek és elmenekültek egy másik országba, de a nemzeti rendırség nem léphetett át más ország területére anélkül, hogy meg ne szegte volna a nemzetek közötti határjogi törvényeket és felségjogokat. Továbbá, hivatali intézkedések szükségessé tették a kiadatási parancsok megírását (mármint azokban az országokban, ahol volt ilyen), ami nagyon idıigényes volt, és a sok gátlástalan ügyvéd megtalálta bennük a kiskapukat, ami abban végzıdött, hogy a vádlottakat feltétel nélküli szabadlábra helyezték. Megoldásra volt szükség. Megegyeztek, hogy egy nemzetközi csapásmérı erıt kell létrehozni, az ENSZ védelmi bizottságán belül. Ez lenne az UNACO, azaz United Nations Anti-Crime Organization (Egyesült Nemzetek Bőnözés Ellenes Szervezete). Tárgya az volt, hogy "elhárítson, harcképtelenné tegyen, és/vagy letartóztasson minden személyt vagy szervezetet amely részt vesz a nemzetközi bőnözésben. Ekkor minden kiküldöttet megkértek, hogy benyújtson egy a saját országa kormányképviselıjének a nevét, aki alkalmas lenne az UNACO igazgatói posztjára. Az ENSZ elnöke döntött a posztról, és március 1-én titokban megalakult az UNACO. UNACO Alapokmány, 1. bekezdés, 1.c. paragrafusa.

3 Hosszantartó tervezgetések elızték meg Konstantin Benin meggyilkolásának idıpontját. Hétfı reggel csak egy gyenge szürke fénysugárra ébredt Moszkva, és nagyon úgy nézett ki, hogy a meteorológusoknak igazuk lesz ha esıt jósoltak. A nemzeti hatórás hírek éppen elkezdıdtek, amikor a kék furgon félreállt megpihenni az útszegélyre az egyik déli irányú körgyőrőn. Léna Rodenko leállította a motort, és megszőnt a búgó alapzaj. Benyomott egy cigarettát szájába, matatott kabátja zsebében egy öngyújtóért, majd tölcsérré formázta reszketı kezeit a láng körül. Rágyújtott, és mélyen beleszívott. Léna természetesen vonzó volt, de nem nagyon törıdött külsejével. Rövid vörösesbarna haját ék alakúra formázva hordta. Fénytelen arcán pattanások csúfoskodtak. Mellette ülı bátyjára pillantott, és kierıszakolt egy gyenge, ideges mosolyt. Vaszilij huszonkét éves volt, két évvel fiatalabb nıvérénél. Az ı haja, ellentétben a nıével, rendetlenül hullott vállára, és kecskeszakálla úgy nézett ki, mintha csak úgy, találomra ragasztott volna. Léna elıvett egy kazettát zsebébıl, és becsúsztatta a magnójába. Egy angol együttes játszott a kazettán, melyet öccse adott neki az elmúlt születésnapjára, és kedvenc tulajdonává vált. Egyikıjük sem értette a szöveget, de a zene képviselte mindazt, ami becsületes és igazságos: Demokrácia. Amint Léna elgondolkodva cigarettáját szívta, gondolatai Beninrıl készült dossziéra terelıdtek. A szovjet katonai akadémiáról 1950-ben került ki. Négy évvel késıbb a KGB-hez került, de nem jutott vezetı beosztásba 1961-ig, mint Fidel Castro Direccion General de Inteligencia fıközremőködıje. A két férfi egy életen át tartó barátságot kötött. Késıbb Benin eltöltött néhány jelentéktelen évet Brazíliában, mint katonai attasé, errıl a tevékenységérıl azt rebesgették, hogy hatalomféltı felettesei kezdeményezték a pozíciót. Ezután egy Moszkvai Ellenırzı Alakulat vezetésével bízták meg. Késıbb egy kis ideig a Gacynai kémképzı iskolában dolgozott majd 1974-ben Angolába helyezték rangidıs katonai tanácsadónak. Három év múlva ı vette át a hírhedt Balaikha vezetését: egy központ Moszkva külperemén, ahol a nemzetközi bőnözés legjelentısebb terroristáit képezték. Utoljára pedig a KGB legdurvább alakulatának a Directorate S-nek helyettes igazgatói posztját kapta. Mőködési területei voltak: gyerekrablás, politikai gyilkosság, szabotázs és terrorizmus, úgy külföldön, mint belföldön ben igazgatóvá nevezték ki. Az a hír járta, hogy ı egyedül több szibériai koncentrációs táborban meghalt személyek életéért volt felelıs, mint az összes valaha is élı KGB tiszt együttvéve. Egyetlen nehézséggel kellett megbirkózni, míg összeállították a dossziéját: végzıs növendéki képén kívül semmi más fényképet nem találtak róla. Innen visszatekintve Léna érezte Benin szellemes trükkjét. Benin egy másik arcnélküli bürokratává vált. Eleinte ez a probléma megoldhatatlannak tőnt, de ha arcára nem is emlékeznek a kocsijára biztosan fognak. "Inkább, egy golyóálló tank, mondta valaki, csak egy páncéltörıvel lehet rajta áthatolni." Léna nem hallotta a beszélgetés fentmaradó részét. Gondolataiban már az akció részleteit tervezgette Léna ránézett repedt karórájának számlapjára és türelmetlenül nyelt egyet. Itt van a nagy idı. Mintha gondolataira válaszolna Vaszilij ölében az adóvevı életre recsegett. Megkapták a félreérthetetlen jelet. Léna erılködött, hogy beindítsa a motort és éppen mikor azt hitte, hogy nem sikerül, a motor életre kelt és kisiklott az útra, majd megállította a kocsit hetven méterrel odébb egy acélhordó mellett. Üresjáratba tette az autót. Vaszilij ellenırizte az idıt. Kicsivel több, mint négy percük volt hátra. Kimásztak a fülkébıl és hátrasiettek; hogy kinyissák az ajtókat. Gennadi Potrovszkij még mindig alig tudott hinni szerencséjének. Két nappal ezelıtt még harckocsikat kellett vezetnie Kucsinóban a KGB egyik Moszkva környéki gyakorlóterületén, most pedig arra kérték, hogy vezessen Benin hadnagynak. Felszólították, hogy ne mondja el senkinek, még terhes feleségének sem, míg meg nem kapja hivatalos megbízólevelét. Amint megtudta, összehívta tavaly szovjet katonai akadémián vele együtt végzett barátait. Barátai ünnepeltek vele, de, mint gondolta, irigyelték is. Végül is Benin volt az akadémia Legendája.

4 Ez volt Potrovszkij elsı hivatalos napja. Az elızı nap százszor újra, meg újra végig kellett vezetnie az útvonalon, míg tökéletesen nem tudta. Többször is figyelmeztették, hogy nem volt szabad a hadnagynak semmi kellemetlenséget okozni. És még csak nem is látta Benint, mert elrejtızött a sötétített Mercedes üvegei mögött. Még a vezetıfülkét elválasztó üveg is sötétített volt. Benin pedig már a fülkében ült, mivel mindig ragaszkodott hozzá, hogy ı legyen az elsı aki beül. A tanácsadó azt mondta neki, hogy ez volt Benin egyik hóbortja. Potrovszkij az elızı éjjelen lecsutakolta a kocsit, sıt még a kis motorháztetın lobogó zászlócskákat is kivasalta. Eldöntötte, hogy imponál bálványának. Amint a Mercedes befordult a kanyarba, gyengéden megérintette a féket és habár látta, hogy mi volt elıtte, csak egyetlen pillanata volt a reagálásra. Egy kék furgon parkolt elıtte a kétsávos úttesten és mellette egy háromlábú páncéltörı akna mögött térdelt egy férfi. Potrovszkij keményen odataposott a fékpedálra, de a Mercedes még mindig csúszott tovább a jeges úton. A rakéta telibetalálta. Az autó nagy lángoló, eldeformálódott fémlemezekre szakadt, amelyek száz méter magasra repültek a téli, fagyos levegıben, majd sisteregve hullottak az út menti hófedte fenyıfák közé. A kocsi helyén csak egy megrongálódott útmélyedés maradt, meggyötört törmelékekkel körbevéve. Léna megrökönyödötten nézte az útban hagyott teknıt. Vaszilij megrázta a lány vállát majd pofon verte. Egy könnycsepp folyt le arcán, de nem nézett félre. A fiú összecsukta a tizenöt kilós állványt majd rádobta a szürke pokrócra, mellyel korábban takarták a kocsi belsejében, és becsukta az ajtókat. Lénát kézenfogva a fülkéhez ráncigálta, majd begyömöszölte a kísérıülésre. Nagy igyekezetében, hogy minél elıbb eltőnjenek, csikorgatta a váltót, a kerekek ellenállóan sikítottak. A furgon nagyot lökıdött elıre, de sikerült megakadályozni abban, hogy lerobbanjon. Pillanatokon belül egy éles kanyarba fordultak, és eltávoztak a tragédia színhelyérıl. A fiú a lányra pillantott. Még mindig sokkos állapotban volt. Szemei a szélvédı közepén egy képzeletbeli pontra szegezıdtek. A fiú megmondta, hogy a lány túl fiatal ehhez a munkára. De a lány addig erısködött míg magával nem vitte. A keserő irónia csak az volt, hogy az egész ötlet a lányé volt, a legelsı pillanattól kezdve. A férfi elsı dolga az volt, hogy gyorsan biztonságba helyezzék magukat. Egy faház jelentette a biztonságot, Moszkvától tíz kilométerre délre lévı Teplystanban. A faház egy doktoré, aki, valószínőleg kitudja hozni Lénát révületébıl. Utána együtt lemehetnének a Don folyó melletti Tulába, ahol meghúzhatnák magukat, míg a nyomozás véget nem ér. Vaszilij hirtelen megpillantott a visszapillantótükörben egy fehér Mercedest. Honnan jött ez ilyen gyorsan? Útjeleknek kellett volna lennie az úttestnek azon a pontján, ahol Benin kocsija elhaladt, hogy eltereljék a forgalmat egy másik útra, figyelmeztetve az autósokat a robbantás veszélyére. Szemei továbbra is aggódva figyelték visszapillantó tükrében a követı Mercedest. Türelemre intette magát, biztosan van erre is logikus magyarázat. Abban a pillanatban, amint egy egyenes lapos részre értek már tudta a magyarázatot. Útlezárás. Egy Mercedes és egy Zim keresztben az úton egyik a másik elıtt. Elállták az egész úttestet, mögöttük egy T72-es tank melynek csöve egyenesen a közeledı furgonra szegezıdött. Vaszilij hátrapillantott, de már lába a féken volt, kezeivel pedig a sebességváltóhoz kapott. A Mercedes már elállta a kiutat, és két utasa AK47-eseket tartott kesztyős kezeikben. Négy férfi az útlezárásnál hasonlóképp felszerelve. Vaszilij tétován kikapcsolta a motort, és várt. Egy férfi közeledett az autóhoz, kinyitotta a vezetı felöli ajtót. Vaszilij lába a földre ért és már kattant is egy bilincs a keze körül. A fiú tehetetlenül nézte amint a lányt is kihúzták az ülésrıl. Még mielıtt a Zimhez vitték volna ı is kapott egy bilincset. Egy fegyvertelen férfi Vaszilij orra alá nyomott egy buzi-színő tartóban lévı igazolványt: Directorate S. A Mercedes hátsó ajtaja kinyílt és egy magas, rossz arcú férfi szállt ki belıle. Egy bundás szegélyő kalappal takarta el fehér rövidre vágott haját. Szemei Vaszilijra szegezıdtek, amint a kocsihoz közeledett. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Konstantin Benin hadnagy. Vaszilij nem volt meglepve. Az egész akció teljesen fuccsba ment, de mikor? A

5 kérdést a srác kimondta. Benin behajolt a furgonba, lekapcsolta a zenét és kivette a kazettát mielıtt válaszolt volna. Nıt és gyereket mindig máshogy kell kezelni, ebben az üzletben, szerencsére az önök embereinek egyike ezt nem tudta. Ki? Vaszilij azonnal megbánta, hogy harapott a csalétekre. Idejében megtudja. Összeesküvıinek nagyrésze már ırizetben van. Mióta tudják? A kezdet kezdetétıl. Az ön házát már két hónapja lehallgatjuk. Hadnagy! Jöjjön nézze meg ezt. A fegyvertelen férfi a furgon hátuljába mutatott. Ez nem a miénk uram. Valóban nem. Benin belesett a furgonba és végigfuttatta kezeit a brit gyártmányú Carl Gustav rakétakilövın. Benin visszafordult Vaszilijhoz, kettétépte a kazettát úgy, hogy a szalag az útra folyt. A megmaradt darabokat Vaszilij zsebébe nyomkodta. Anatolij? Mondta azután, hogy Vaszilijt is a Zimhez szállították. Benin helyettese sietett elı a furgon mögül. Igen uram. A Potrovszkij özvegy ügyével személyesen akarok tárgyalni. Intézze el, hogy kapjon állam nyugdíjat. Már tegnap elküldtem a szükséges papírokat. Rendben. És küldjön a nevemben egy csokor virágot, a szöveg az a megszokott. Igen uram. Mi legyen az újságokkal? Legyen rövid. Írják meg, hogyan mentette meg az életem egy váratlan késés. Említsék meg a rakétakilövıt, de ne az eredetét. Azt is közölhetik, hogy a két fiatalt lelıttük, mert ellenálltak az elfogatásnak. Jelenjen meg a TASZSZ-ban ma reggel. Uram egy látványos tárgyalás nem lenne jobb? Ez még eszembe sem jutott, de hogyan is lehetne, hiszen nincsenek is bőnösök? Benin megveregette Anatolij vállát, és a Mercedes felé vette útját. A sofır bezárta mögötte az ajtót, majd kelet felé hajtott. Csak Teplisztan külvárosában lassult le, ahol egy keskeny útra kanyarodott Bitszevszki parkerdı felé. Vízmosta szakadékokkal, fenyıvel, és tölggyel borított csodálatos területen haladtak keresztül. A bejárathoz felfüggesztett tábla nagyon félreérthetetlen volt: Állj! Belépni tilos! Vízvédelmi terület! A vezetı csendesen megállította a kocsit párszáz méterrel odébb lévı kapu elıtt és megmutatta igazolványát egy KGB tisztnek, aki azonnal beintette ıket. Az út egy zsákutcában végzıdött négyszáz méterrel odébb. A kocsi félreállt egy kiépített parkolóba, amely mindig teljesen elhagyatott volt a reggel azon idıszakában. Benin kimászott a kocsiból, és igazolványát a három közül legközelebb álló felfegyverzett ırnek mutatta. Az ır ellenırizte hitelességét és bekapcsolta az elektromos forgó kaput. Mindegyik szalutált neki, de mint mindig, Benin semmibe sem vette. Az újságárus még egy órát nem lesz nyitva, de az ır megígérte, hogy szerez neki egy Pravdát és felviszi az irodájába. Egy tágas füves területen áthaladó járdán folytatta útját, amely egy mőanyag virágokat tartalmazó virágoskertet is magába foglalt, hogy egész évben mutasson valamit. Egy háromszöglető alumínium ház lépcsısorán felment, majd egy dupla ajtón keresztül a lifthez ért, majd beszállt. Felment az ötödikre, majd az elhagyatott folyosó legvégében lévı iroda ajtajához ért. A lélegzetelállító kilátás a munka egyik mellékes juttatása volt. Mőködésbe hozta az ajtót mágneses kártyájával, majd megismételte a mőveletet a belsı ajtón is amely irodájába vezetett, és gondosan becsukta ıket maga mögött. Miután felkapcsolta a lámpát leült tölgyfa íróasztala mögé (amelyet az ı kívánsága szerint Bittevszki tölgybıl készítettek). Elıvette fekete borítójú naplóját és átfutott az aznapi teendıin. Egy név nem volt

6 feltüntetve. Egy nagyrabecsült és megbízható európai közremőködıjének a neve. Az ı neve egyébként sehol sem szerepelt az irodai nyilvántartásában. Egy közremőködı akinek a kedvéért jött ilyen korán az irodájába. Becsukta naplóját, körbefordult székében és kinyitotta a széfét. Kivett egy kulcscsomót és kiválasztott egyet, amivel az alsó asztalfiókot kinyitotta. A fiók két részre volt osztva, a belsı részt még egy zár ırizte. Azt is kinyitotta és elıvett egy telefont. A lehallgatás világában volt egy szükségszerő ütıkártyája. Tárcsázott majd várt, hogy felvegyék. Tudta, hogy egy olyan vonalat használ amely annyira személyes, mint bármi a Fehér Ház és a Kreml között. A Kreml hierarchiájának figyelemmel kísérése egyik kedvenc elfoglaltságává vált az elmúlt pár évben. Hogy mi mindent nem tudott a személyes életükrıl A kagylót felvették. Brazil mondta Benin jött a válasz. A jelszó stimmelt. Benin folytatta. Felmerült bármi probléma az áru vonatra rakodásánál? Nem, egyáltalán nem. Minden csodálatosan ment végbe. És a vonat? Idıben elindult. Az embereink mind a helyükön vannak. Minden a terv szerint mőködik. Benin letette és elzárta a telefont. Helyükre tette a kulcsokat, majd megforgatta a zárszerkezetet. Karjait feje mögött összekulcsolva ült az asztalánál. Életére törı gyilkosok számítását keresztülhúzta, és az európai terve pontosan terv szerint zajlott. Egy ígéretes hét következett. Karl-Heinz Tasselmann szeretett úgy gondolni magára, mint egy vándor. A csavargó, kóbor és hajléktalan szavak sértették. Szavak, melyeket egy szimpátia nélküli társadalom használt. Szüleit Berlin bombázása alatt megölték és azután, hogy egyik nevelıszülıktıl a másikig küldték, megszökött a háború végén. Tizenhét évesen odacsapódott egy csapat vándor cigányhoz, de a kezével történt baleset után abba kellett hagynia ezt az egyébként nagyon gyümölcsözınek ígérkezı foglalkozást. A cigányok, mivel többé nem sok hasznát vették, kidobták. Megpróbált egyedül talpon maradni, de hamar elkapták és dutyiba dugták. Kiszabadulása után mindenhol visszautasították: egy börtöntöltelék volt. Így huszonhat évesen a nyakába vette a várost. Ez harminckét évvel ezelıtt volt. A tél hamar beköszöntött Európába. Tehát mint mindig az évnek ebben az idıszakában délfelé tartott, hogy elkerülje a legrosszabbakat. Tizennégy éve elıször kellett egyedül útra kelnie. A legjobb barátja meghalt tüdıgyulladásban a múlt héten. Habár barátjának halála nem jött váratlanul, még így is nagyon megrázta ıt. Hansnak, barátjának, nem sikerült teljesen felépülnie egy gyerekkori tuberkulózisból, amely nagyon fogékonnyá tette egy vírus megkapására. Az egyetlen dolog amit Hans hátrahagyott, hogy Tasselmann emlékezzen rá, egy gyapjú pulóver volt. Egy utolsó ajándék egy igazi baráttól. A kabátról egy szutykos flanel nadrágra nézett majd egy kopott, zöld cipıre, melynek főzıi különbözı hosszúságúak voltak, majd rágyújtott egy szép csomagolású dobozból kivett cigarettára, melyet egy pár nappal korábban csórt el egy csoport svéd tanulótól Bonnban. Remélte, hogy valami erısebbel is töltve lesz, mert hallott a svéd fiatalokról, de nagyon csalódott volt, mikor kiderült, hogy csak egyszerő cigaretták voltak. Koldusok nem válogathatnak. Mosolya megingott mikor rájött, hogy nem maradt több szál hátra. Szemre vett egy pár csikket és rájött, hogy gyufából is csak egy pár van, habozva visszanyomta a cigit a zsebébe. Szülıvárosából Kielbıl jött, de, habár már tíz nap alatt megtette a wissembourgi utat, még mindig nem tudta mi volt az úticélja. Ez teljesen attól függött, hogy milyen tehervonat lesz elérhetı az állomásokon. A tavalyi telet Hanssal Nice-ben töltötték, de az volt az utolsó hely, ahova menni akart az emlékek még túl fájdalmasak voltak. Talán jövıre odamegy. Egyetlen mostani célja az volt, hogy minél elıbb felszálljon egy Berne

7 felé tartó tehervonatra. Az egész csak abból állt, hogy átveri az ırt és megbújik az egyik vagonban. A rizikó most nagyobb volt, mint máskor, mióta speciális kutyákat használnak, hogy távol tartsák az ıhozzá hasonló potyautasokat. Csak egyszer fedezték fel idáig, de csuklóján még mindig hordja a kutyák borotvaéles fogainak helyét. Egy sor tehergépkocsin vágott keresztül, mikor elért egy szenet szállító teherszerelvény végét. A vagon végéhez lapulva elnézett az oldalak mellett, hogy ıröket keressen, de egyet sem talált. A Berne felé tartó vonat a következı vágányról indult. Megtenni a köztük lévı tizenöt métert és találni magának egy üres vagont, nem volt könnyő feladat. A távolság felét már megtette, mikor egy mély parancsoló hang földbegyökerezte lábát. Egybıl a kutyákra gondolt. Lábait ólomnak érezte és abba az irányba fordult ahonnan a hang jött. Megint senki. Aztán látta a jelzıırt amint pipázva kihajolt fülkéjébıl. Kivette a pipát szájából majd megint rádörgött egy vele viccelıdı vezetıre aki úgyszintén nem tudott Tasselmann ideges jelenlétérıl. A jelzıır röhögött saját viccén majd eltőnt szeme elıl. Tasselmann mélyet lélegzett. A vonat rázott egyet majd megindult elıre. Idıben indult. Amint a legközelebbi vagon felé szaladt egy haragos kutya ugatását hallotta maga mögött. Idıben nézett hátra, hogy egy járırt észre vegyen, amint ujjaival babrált, hogy elengedje a feszülı állatot. Tasselmann a vagon fogantyújához kapott és felemelte magát a talajról. Lábai veszélyesen lógtak a levegıben amint másik kezével egy kapaszkodót keresett. Látta amint a kutya, fogait vicsorgatva, farkát rázva feléje vágtatott. Erıvel, amely csak a félelembıl jöhetett, felkapta lábait míg az ebek a nadrágja hátsó feléhez nem értek. A kutya levegıben csavarodva ugrott. Állait centikre csapta össze a lábától, majd egyensúlyát veszítve hátsó lábaira érkezve ért földet. Tasselmann pedig félre nézett, hogy ne lássa amint a kutya a vonat alá esik. Megpróbálta úgy kicsavarni a dupla csavarokat, hogy közben lábai gémberedettségén lazítson, mikor végzett a padlón térdelve, kimerülten mélyeket lélegzett. Addig vissza sem mászott, hogy becsukja maga mögött az ajtót, míg lélekjelenlétét teljesen vissza nem nyerte. Izzadságát kézfejével törölte le homlokáról. Biztos volt benne, az ır elintézi neki, hogy valaki várjon rá a vonat legközelebbi megállójában. Azt leszámítva, hogy halvány gıze sem volt hol, vagy mikor fog a vonat legközelebb megállni. Megpróbálta felfedezni környezetét de túl homályos volt bent, így ki kellett, hogy nyissa a szerelvény ajtaját. Fény öntötte el a belsı teret. Mint mindig most is csak a szokásos ládák és hordók voltak, jól elzárva, megközelíthetetlenül. A biztonság sokat változott az elmúlt években. Még emlékezett azokra az idıkre, mikor egy egyszerő bicska kinyitotta volna a legtöbb zárat vagy dobozt, melyek Európán keresztül utaztak. Legtöbbször csak gépalkatrészeket szállítottak, de elıfordult, hogy volt egy pár finomabb bor is, mint például francia Burgundi vagy jó német bor. Átölelte magát majd a lábait, mert a szél nagyon fagyos volt és az elsı esıcseppeket is be hordta a szél az ajtón keresztül. Egy vihar közeledett fenyegetıen. Az évek során úgy hozzá szokott a vonat lökéseihez, mint egy tapasztalt matróz a hajó imbolygásaihoz. Az ajtóhoz ment, hogy bezárja és már majdnem magára csukta, mikor észrevett valamit a sarokban két fa láda között ott, ahol az elızı helyérıl nem láthatta. Egy zsálya színő vízhatlan ponyva. Még jó hasznát veheti. Újra megölelte magát a most már szakadó esı ellen majd teljes erıvel berántotta az ajtót ügyelve arra, hogy ne záródjon be. Helyette inkább a lábát tartotta oda és magafelé húzott egy rekeszt. Elvette lábát majd úgy helyezte el a rekeszt, hogy az megakadályozza az ajtót az esetleges kinyílástól. A szél talált egy hajszálvékony hézagot, ahol veszettül süvítve hatolt be a vagon belsejébe. A férfi reszketett. Elmozdította a ládákat, hogy hozzáférjen a ponyvához, de észrevette, hogy az takar valamit, ami persze tovább izgatta fantáziáját. Mint egy hajós a horgonyt, úgy győjtötte össze a ponyvát, és maga mögé dobta, mielıtt a sötétség leszállt volna. Sörös hordók. Nem csoda, hogy le voltak takarva. Ujjaival tapogatva számlálta meg ıket. Összesen hat. Mind fémbıl volt, ami nagy problémát jelentett számára. Hogyan nyissa ki? Körbenézett valami alkalmatosságért, és habár szeme már teljesen hozzászokott a

8 sötétséghez semmi megfelelıt nem talált. Nem mintha ez elbátortalanította volna, elhatározta egyet felnyit, hogy eloltsa szomjúságát. Szerette volna ha Hans vele van, nem mint egy alkoholbarát, hanem mert mindig ı volt a duó esze. Hansnak lett volna egy megoldása a jelenlegi problémához. Hirtelen nagy ötlete támadt. A porraloltó. Abba az irányba fordult, ahol annak lennie kellett volna, de nem volt semmi más, mint egy üres fémkosár. Átkozódott, és majdnem elfordult, mikor egy másik ötlet jutott eszébe. Közelebbrıl megvizsgálta a kosarat. Rozsdás volt és egyik csavarja már hiányzott. Csak jól megkell, hogy húzza. Két kézzel megragadta és meghúzta a kosarat. Meg sem mozdult. Megcsavarta, hátha a csavarnál eltörne, de akármilyen rozsdásak is voltak keményen ellenálltak. Ismét megragadta mindkét kezével, s nagyot rántott rajta. Elvált a faltól, és a férfi megkapaszkodott egy ládában, hogy ne essen hátra. Gyızedelmesen felemelte, mintha csak egy trófea lenne, majd letérdelt az elsı hordó mellé és körbevezette ujját a dugó mentén. Ki kell, hogy üsse valahogyan. Sokszor látta már, hogyan csinálják a kocsmákban, de ık mindig fakalapácsot és pajszert használtak, neki meg csak egy egyszerő rozsdás kosárkája volt. De ı kitartott célja mellett és lesújtott a dobozra, de csak egy horpadás volt a végeredmény. A hordó zárófedele dupla volt. Eldöntötte, hogy változtat taktikáján. Ahelyett, hogy a dugó közepére koncentrálna, magával a burkolattal fog foglalkozni. Ha sikerül meggyengíteni a burkolatot, egy jól irányzott csapás a közepére biztosan elég lenne, a kinyitásához. Az elkövetkezı öt percben nagyokat ütött a burkolat szélére, de mindhiába; a vonat ritmikus rázása, ahogyan robogott az esıben, nem tette könnyebbé a dolgot. Az ütéseknek csak fele talált célba. Végezetül a legközelebbi doboznak esett és bámult a megtépett környékre a dugó körül. Volt valami értelme? Két kézre ragadta az eldeformálódott fémtárgyat és teljes erejével a dugót kezdte el verni. A dugó hirtelen beljebb csúszott, a fémtárgy pedig eltőnt egy másik újonnan készült nyíláson. Nem volt csobbanás, helyette egy világító, fehér felhı szállt fel a lyukból. Ösztönösen ellegyezte magától, mielıtt félrevonult volna, hogy kabátjáról is lesöpörje. Várt, hogy a felleg elvonuljon mielıtt visszament volna, hogy ellenırizze a hordót. Meglepıdve megvakarta zsíros fehér haját, és azon tőnıdött, miért tárolnak ilyeneket söröshordóban. Hirtelen a vonat lassítani kezdett. Az ajtóhoz sietett, hogy lássa hol van, de azonnal felismerte a rakodóteret: Strassburg. Visszagondolt a wissemburgi ırre és felismerte, hogy éppen elég ideje van hátra, hogy kereket oldjon. Miután visszaállította a felnyitott hordót, letakarta mind a hatot a ponyvával, majd a dobozokat is köréjük állította. Aztán az ajtóhoz sietett, hogy meggyızıdjön arról amit biztosra vett, valaki már várni fogja. A környék viszont teljesen néptelen volt. Mázlija volt, legalábbis idáig. Megígérte, hogy nem játszik többet szerencséjével. Túl sok volt a balszerencséje. Kivárta, hogy a vonat teljesen megálljon mielıtt kiugrott, és amilyen csendesen csak lehetett bezárta maga mögött az ajtót. A viharnak vége volt, ezt ı jó jelnek tartotta. Josef Mauer tizennyolc éve az osztrák rendırségnek dolgozott, az elmúlt tizenegyben mint linzi ırmester, de kollégái legnagyobb noszogatása ellenére, nem vágyott elıléptetésre, mert inkább a mindennapos utcai rendırautókázás izgalmait választotta, mintsem egy rakás papírmunkával foglalkozzon egy eldugott irodában. Eredeti kollégáját egy utcai lövöldözésben lelıtték, és ı ahelyett, hogy új társat választott volna inkább az újonnan kikerülıkkel dolgozott. Megmutogatta nekik a Mozartstrasse-i kerületet, hogy belerázódjanak a mindennapos rutinba azután, hogy a viennai rendırakadémiáról kikerülnek. Ernst Richter az utolsóként toborzottak között volt, mert csak elızı nap érkezett. Mauer ıt kapta meg egy hónapra, hogy felmérje képességeit, és utána a legmegfelelıbb társat kapja. Mi a mai gyakorlat uram? kérdezte Richter mikor a kocsihoz értek. İrmester, nem uram! mondta Mauer amint a fiú szıke hajába húzta sapkáját.

9 Elsı feladatod az lesz, hogy megismerd a várost amilyen gyorsan csak lehet. Ezért az elsı pár napban csak készenlétben leszünk, ez az idı arra is jó lesz, hogy beavatott légy a rendıri eljárásokba. Felemelte ujját amint Richter szólásra nyitotta száját. Tudom, te már mindent megtanultál az akadémián a rendıri intézkedésekrıl. Mindenki azt mondja, de az az igazság, hogy az elmélet és az igazság két különbözı világ. Egy dolog a tanteremben ülni és jegyzeteket készíteni és más az, ha az ember szemtıl szembe találja magát egy fegyveres gyilkossal, vagy egy sarokba szorított erıszakolóval. Megjegyezte? Mauer be sem fordult a Mozartstrasse sarkán, mikor az adóvevı életre kelt. Hagy válaszoljak én, ırmester. Mauer mosolygott magában, ezek az újoncok mind egyformák. Feletteseik kedvébe akarnak járni, hogy azok jó véleménnyel legyenek róluk, de két hónap múlva olyan zordak és cinikusakká válnak mint az a fınökük akinek jó benyomást akartak tenni. Richter gyorsan megfogja tanulni: hısök nincsenek csak túlélık. Amint Mauer megtudta úticéljukat, bekapcsolta a szirénát, és perceken belül Landstrasse-hoz értek. Megálltak a Lander bankkal szemben. Kezüket könnyedén szíjazott gumibotukhoz tartották, amint befutottak egy kis sikátorba. Egy szmokingba öltözött férfi állt egy ajtónyílásban félúton. Sietett feléjük amint meglátta ıket. Ott van a kukák között ujjaival arra mutatott, miközben mondta. Nem tehetem meg, hogy ott heverjen, hiszen nekem vendéglım van az ajtó mögött, ez nem higiénikus, nemigaz? Mauer undorodva nézett a túlfolyó kukákra és azon csodálkozott, honnan jutott a férfinak eszébe itt higiéniáról beszélni. Két másik kuka is felborult, és a férfi ott feküdt közöttük, kezeit úgy nyújtotta fel, mintha valamibe meg akart volna kapaszkodni. Azt hittem halott, de morgott mikor hozzáértem. Biztosan halott. Nem akarom, hogy ott feküdjön. Tehát így állunk. Köszönjük segítségét, mi majd elvisszük innen. A férfi látta Mauer szemeiben az eltökéltséget és visszament a konyhába. Becsukta maga mögött az ajtót. Hajléktalannak néz ki mondta Richter a kabát nem néz ki öregnek, biztosan lopott Több mint valószínő válaszolta Mauer, majd a férfi mellé guggolt. Eltartotta fejét az irtózatos bőztıl, de nem fordult vissza. A nincstelen kezein gyapjúkesztyő volt, arcát pedig matrózkék vászondarab takarta. Hall engem? Próbálta Mauer a gumibotjával ösztökélve a férfit. Tasselman ujjai csavarodtak, de mikor beszélni akart csak gıgicsélés hagyta el torkát. Mauer lerántotta róla a maszkot. Richter hátrált és egy fal felé öklendezett. Mauer elrántotta kezeit. Lábai kocsonyaként remegtek. Gyorsan a kocsihoz sietett, hogy azonnal orvosi segítséget hívjon. Mi történt a lovagiassággal? Gondolta Sabrina Carver amint egy New York-i metrószerelvény kocsijában, egy felette levı kapaszkodón lógott. A feminizmussal kapcsolatban kialakult gondolatai ambivalensé váltak. Természetesen hitt a nemek közötti egyenlıségben, legjobban a munkahelyen. De úgy gondolta, még mindig megvolt a helye udvariasságnak és jó viselkedésnek ebben a növekvıen nemtörıdöm társadalomban. Szívszorítóan fájt neki mikor látta, hogy a szerelvényben utazó ingázóknak 70 százaléka férfi, és mégis az öt nı aki velük utazott rákényszerült, hogy a peronon állva utazzon. Az volt a gyanúja, tudta, miért nem adták a férfiak át ülésüket. Ahol most ültek alaposan végigmustrálhatták a nıket. Legkiváltképp ıt. Huszonnyolc éves, lélegzetelállító megjelenéssel, melyet csak divatlapok borítóján látni. Alakja klasszikusan gyönyörő volt. Továbbá ideálisan elhelyezett arccsonttal, kis orral és megbabonázó zöld szemekkel is

2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban!

2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban! 2003 novemberében várható a világhírő szerzı, JEFFREY ARCHER következı regénye, A SZERENCSE FIAI. Keresse a könyvkereskedésekben és a kiadóban! 1 V I L Á G S I K E R E K Jeffrey Archer A TIZENEGYEDIK PARANCSOLAT

Részletesebben

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár

William Harrington. Columbo A gyilkos tévésztár William Harrington Columbo A gyilkos tévésztár ELSİ FEJEZET 1. ÁPRILIS 4., KEDD ESTE 19:58 A Pacific Club félhomályos bárjának székeit barnás bır borította. Kényelmes karfáik és jó vastagon tömött ülıkéik

Részletesebben

Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad?

Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Mit tennél, ha újraírhatnád a múltad? Három tehetséges fiatal lányt egymás mellé sodor a sors New York Cityben: mindegyikük szerencsét próbálni jött, hírnévre, elismerésre vágynak az ismeretlen és mégis

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

V I L Á G S I K E R E K. Lee Child

V I L Á G S I K E R E K. Lee Child V I L Á G S I K E R E K Lee Child A TITOKZATOS LÁTOGATÓ GENERAL PRESS KIADÓ A mű eredeti címe The Visitor Published 2000 by Bantam Press a division of Transworld Publishers Copyright Lee Child 2000 Hungarian

Részletesebben

Nicholas Sparks MENEDÉK

Nicholas Sparks MENEDÉK Nicholas Sparks MENEDÉK Senki sem tudja, honnan, de egy nap gyönyörő nı érkezik Southportba, a tengerparti kisvárosba. A zárkózott fiatalasszony számára ez a hely többet jelent holmi átmeneti állomásnál.

Részletesebben

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA

NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA NAGYSZÉKELY ISTVÁN LELKED RAJTA Nagyszékely István: Lelked rajta 2 ELSİ KÖNYV KEREKES ERNİ SZABOLCS I. A HÁROM TESTİR 1. A Három Testır jelen esetben nem ama híres regény címe, bár bizonyos összefüggést

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban

Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Ficsor Károly Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Orgovány 2011 ISBN 978-963-87025-8-6 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077

Részletesebben

Fordította F. Gyökös Eleonóra. Hungarian translation by F. Gyökös Eleonóra, 2010. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2010

Fordította F. Gyökös Eleonóra. Hungarian translation by F. Gyökös Eleonóra, 2010. Hungarian edition by Maecenas Könyvkiadó, 2010 A Dél ajándéka A Dél ajándéka A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: Southern Lights Delacorte Press, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House,

Részletesebben

John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT

John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT John Grisham A PELIKÁN ÜGYIRAT A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: John Grisham: The Pelican Brief Published by Doubleday a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. New York 1992

Részletesebben

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET

David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET David Morrell ÁLARCBAN MÁSODIK KÖTET I.P.C. KÖNYVEK A m eredeti címe: Assumed Identity A fordítás a Warner Books 1993. kiadása alapján készült Copyright by David Morrell, 1993 Minden jog fenntartva! Fordította:

Részletesebben

kapcsolatba került. A gallérjánál fogva megragadta az alantas bördzsekijét és felrántotta a gyilkos testét a földröl. Olyan közel tartotta magához,

kapcsolatba került. A gallérjánál fogva megragadta az alantas bördzsekijét és felrántotta a gyilkos testét a földröl. Olyan közel tartotta magához, 1. fejezet -A francba, Zsadist! Ki ne ugorj... Phury hangja alig hallatszott az elöttuk zajló baleset csattanása miatt. És az ütközés az ikertestvérét sem tartotta vissza attól, hogy kivesse magát az Escalade-böl,

Részletesebben

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller

A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője. New York Times bestseller A Végzet Ereklyéi olyan mesevilágot fest le, ahol imádnék élni. Csodálatos! Stephenie Meyer A Twilight szerzője New York Times bestseller C a s s a n d r a C l a r e BUKOTT ANGYALOK VÁROSA 1 Cassandra

Részletesebben

SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975

SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975 SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975 LUX Egész éjjel szakadt a hideg áprilisi esı. A bokor alja, ahol feküdt, tocsogós sárrá ázott. Rosszul aludt.

Részletesebben

ARTHUR HAILEY BANKEMBEREK REGÉNY

ARTHUR HAILEY BANKEMBEREK REGÉNY ARTHUR HAILEY BANKEMBEREK REGÉNY ÁRKÁDIA BUDAPEST 1984 ARTHUR HAILEY THE MONEYCHANGERS MICHAEL JOSEPH, LONDON, 1975 COPYRIGHT 1975 BY ARTHUR HAILEY ALAPKIADÁS: ARTHUR HAILEY: BANKEMBEREK EURÓPA KÖNYVKIADÓ,

Részletesebben

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG

SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG Hannah Swensen titokzatos tokzatos esetei 7 JOANNE FLUKE SZEMÉRMES BARACK ÉS GYILKOSSÁG SÁG A válság a Süti Édent sem kerüli el. Hannah és társa Lisa azért küzdenek nap, mint nap, hogy Lake Eden egykor

Részletesebben

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen 2 Minden Ewának és minden Vladimirnak A ZÖLD-SZIGET Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen World Organization of the Scout Movement Cserkészmozgalom Világszervezete Európai Cserkésziroda Genf,

Részletesebben

HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE. Móra Ferenc Könyvkiadó

HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE. Móra Ferenc Könyvkiadó HÉLÉNE COMMIN LASSIE KÖLYKE Móra Ferenc Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Héléne Commin: Le fils de Lassie 1945 by Loew's Incorporated Librairie Hachette, 1956 FORDÍTOTTA JÁSZAY GABRIELLA

Részletesebben

Ken Follett A függöny lehull

Ken Follett A függöny lehull NNCL1240-4C0v1.0 Ken Follett A függöny lehull Ken Follett: A rejtekhely A mű eredeti címe: The secret of Kellerman's studio. Az amerikai kiadás címe: The mistery hideout. Fordította: Détári István Ken

Részletesebben

Környezetbarát termék

Környezetbarát termék Környezetbarát termék A BELGARIAD CIKLUS MÁSODIK KÖNYVE A MÁGIA KIRÁLYNŐJE DAVID EDDINGS BEHOLDER KIADÓ BUDAPEST, 2004 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David Eddings: QUEEN OF SORCERY Copyright

Részletesebben

N o r a R o b e r t s. hol nem volt

N o r a R o b e r t s. hol nem volt N o r a R o b e r t s hol nem volt 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

JUSSI ADLER-OLSEN NYOMTALANUL SKANDINÁV KRIMIK

JUSSI ADLER-OLSEN NYOMTALANUL SKANDINÁV KRIMIK JUSSI ADLER-OLSEN NYOMTALANUL SKANDINÁV KRIMIK Copyright JP/Politikens Forlaghus Kobenhavn 2007 A mű eredeti címe: Kvinden i buret Fordította: Szöllősi Adrienne KA A Prológus Véresre kaparta a körmét a

Részletesebben

DELTA VARÁZS KATLAN. Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT:

DELTA VARÁZS KATLAN. Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT: Varga Csaba Béla HETEDÍZIGLEN DELTA VARÁZS KATLAN Sorozatszerkesztő: Terenyei Róbert MEGJELENT: Ta-mia Sansa: A menekülés éve (Gender krónikák I.) T. R. Salty: Pre Bellum Atlantis és más mesék Varga Csaba

Részletesebben

N O V E L L Á K. Neuwin Brain

N O V E L L Á K. Neuwin Brain N O V E L L Á K Neuwin Brain Tartalomjegyzék Indulj meg Sam!...3 Menyhárt Pál visszatérése...6 A s ú l y z ó...11 H u r r á! N A P F É N Y...21 Korán turbékolsz vadgalamb...27 Homokvárosi tanárurak...31

Részletesebben

Beth Ciotta Bajban a szerelemmel

Beth Ciotta Bajban a szerelemmel Beth Ciotta Bajban a szerelemmel 1. fejezet A pillanatnak élj! Jussanak eszedbe azon nıtársaink, akik a Titanicon elküldték a desszertes kocsit az asztaluktól, mert lemondtak az édességekrıl! (Erma Bombeck)

Részletesebben

Jean Evans Vergődő szívek

Jean Evans Vergődő szívek Jean Evans Vergődő szívek Eredeti cím: Heart on the Line 1994 Sem a hőség, sem a ritkán látott súlyos betegségek nem riasztják Georgiát, amikor egy etiópiai kis kórházba jelentkezik orvosnak. Leendő munkatársai

Részletesebben

VILÁGSIKEREK. Lee Child 61 ÓRA

VILÁGSIKEREK. Lee Child 61 ÓRA VILÁGSIKEREK Lee Child 61 ÓRA General Press Kiadó ALAPÍTVA 1988-BAN A mű eredeti címe 61 Hours Copyright Lee Child 2010 Hungarian translation GIELER GYÖNGYI GENERAL PRESS KIADÓ Az egyedül jogosított magyar

Részletesebben