A támogatott célterületek, a támogatás jellege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A támogatott célterületek, a támogatás jellege"

Átírás

1 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló FVM rendelet egységes szerkezetben a 126/2007. (X. 29.) FVM rendelet módosításával. 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: A támogatás célja 1. A támogatás célja az állattartó telepek korszerősítése annak érdekében, hogy az állattartó telep megfeleljen a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos elıírásoknak, javuljon az állattartó telepek takarmányozási, illetve mőszaki színvonala, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzete, infrastruktúrája, valamint az állattartó telepeken dolgozók munkakörülménye és munkahatékonysága. Fogalmak 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. állattartó telep: a Magyar Köztársaság területén egy vagy több földrészleten elhelyezkedı, a földfelszínen azonosítható állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelmően lehatárolt, az állategészségügyi nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vagy tojáskeltetıként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek és kiszolgáló létesítmények együttese, ideértve az állattartó létesítményekkel egy technológiai egységben mőködı körbekerített legelıket és kifutókat, továbbá a trágyatárolásra és a méhcsaládok kaptáros elhelyezésére használt területeket; 2. IPPC telep: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontja szerinti telep; 3. állategység (a továbbiakban: ÁE): az egyszerősített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendı Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének

2 meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet [a továbbiakban: 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet] 3. számú melléklete szerint meghatározott egység azzal, hogy egy ÁE 10 darab 80 napnál fiatalabb malacnak, illetve 5 darab termelı méhcsaládnak felel meg; 4. tevékenységtípus: azonos jellegő tevékenységek összessége; 5. jogcím: azon mőveletek összessége, melyekre támogatás ugyanabban a kérelemben igényelhetı; 6. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadásfelsıhatárt állapít meg; 7. megvalósítási hely: az állattartó telep, illetve az 5. (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak esetében a beruházás helye. (2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. -a irányadó. A támogatott célterületek, a támogatás jellege 3. (1) Támogatás vehetı igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan: a) az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológiai és infrastruktúraberuházás megvalósítására; b) állati férıhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minıségének javítását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására; c) jó minıségő takarmány elıállítását, felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító építészeti, technológiai gépbeszerzés épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására; d) az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minıségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására; e) a telepi állat-egészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetıséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelızı épített és beépített technológia beruházások megvalósítására. (2) Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre akkor nyújtható be, ha az ügyfélnek az adott célterületen belül nincs lezáratlan mővelete vagy elbírálatlan kérelme. (3) Az ügyfél egy jogcímen belül egy kérelembenyújtási idıszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be. (4) Az adott állattartó telep vonatkozásában egy ügyfél több jogcímre is benyújthat kérelmet. (5) Egy ügyfél által, egy jogcímen belül több megvalósítási helyre benyújtott kérelem esetén e rendelet elıírásait megvalósítási helyenként kell alkalmazni. (6) E rendelet értelmében csak azokra a beruházásokra lehet támogatási kérelmet benyújtani, mely beruházások nem jogosultak a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból támogatásra.

3 A támogatás mértéke 4. (1) A gépbeszerzési tevékenységre igényelhetı támogatás mértéke: a) a gép számlával igazolt beszerzési árának, de legfeljebb a gépkatalógus szerinti referenciaár (a továbbiakban: gép-referenciaár) legfeljebb 40%-a; b) a kedvezıtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló külön jogszabály szerint meghatározott területen (a továbbiakban: KAT-terület) vagy NATURA 2000 területen a gép-referenciaár legfeljebb 50%-a; c) nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, ha a 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célterületen április 30-ig jogerıs támogatási határozattal rendelkezik, egységesen a gép-referenciaár legfeljebb 75%-a; d) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében a gép-referenciaár legfeljebb 50%-a; e) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében a gép-referenciaár legfeljebb 60%-a. (2) A gépbeszerzési tevékenységre vonatkozó elszámolható kiadások nem haladhatják meg a kérelemben az egyéb elszámolható kiadások nélkül számolt elszámolható kiadás 30%-át. (3) Épített és beépített technológia beruházás tevékenységre igényelhetı támogatás mértéke: a) a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 40%-a; b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 50%-a; c) nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, ha a 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célterületen az ügyfél április 30-ig jogerıs támogatási határozattal rendelkezik, a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 75%-a; d) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 50%-a; e) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 60%-a.

4 (4) A (3) bekezdésben foglalt tevékenységtípus alapján elszámolható kiadásoknak egy kérelemben el kell érniük megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás 50%-át. Ezen tevékenységtípus alapján elszámolható kiadás mértéke egy megvalósítási helyen, legalább 2 millió forint. (5) A telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhetı támogatás mértéke: a) az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 40%-a; b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 50%-a; c) nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, ha a 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célterületen április 30-ig jogerıs támogatási határozattal rendelkezik, az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 75%-a; d) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 50%-a; e) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 60%-a. (6) A megvalósítás helye szerinti telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre elszámolható kiadások nem haladhatják meg megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás 30%-át. (7) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében a) ha a támogatási döntésben eltérı támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni; b) több megvalósítási helyre vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadások az elbírálás során megvalósítási helyenként, az azokra az egyéb elszámolható kiadások nélkül számolt elszámolható kiadás nagysága szerint arányosítva kerülnek figyelembevételre. (8) Az egyes tevékenységtípusokra az összes elszámolható kiadáson belül meghatározott elszámolható kiadási mértéket mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani. (9) Egy célterületre vonatkozóan támogatás csak olyan beruházásra vehetı igénybe, amely tartalmaz az épített és beépített technológia beruházás tevékenységhez tartozó támogatási egységet. (10) A kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az építési normagyőjteményben, illetve gépkatalógusban szereplı tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési normagyőjteményben, illetve gépkatalógusban szereplı referenciaárat. Amennyiben az elszámolási tételek nem sorolhatóak be az építési normagyőjtemény, illetve gépkatalógus tételazonosítói szerint, a kifizetési kérelemhez legalább két, hasonló mőszaki tartalommal rendelkezı árajánlatot is kell mellékelni, és az ügyfélnek meg kell jelölnie a kiválasztott árajánlat indokát. (11) Ha a 3. számú mellékletben csoportcím alatt meghatározott támogatási egységek felhasználásával termelendı energia, illetve energiahordozó (biogáz, hı, villanyáram, hulladék hıenergia)

5 a) több mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a támogatási egységek vonatkozásában - a augusztus 15. elıtt benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási egységek vonatkozásában - az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ának (1) bekezdése szerint kerül megállapításra; b) felét, illetve kevesebb mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a támogatási egységek vonatkozásában - a augusztus 15. elıtt benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási egységek vonatkozásában - az elszámolható kiadás legfeljebb 40%-a, fiatal mezıgazdasági termelı, vagy KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az elszámolható kiadás legfeljebb 50%-a, fiatal mezıgazdasági termelı, és KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az elszámolható kiadás legfeljebb 60%-a. (12) A (11) bekezdés szerinti esetben az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél- Alföld, Dél-Dunántúl régióban a támogatási intenzitás a (11) bekezdés a) pontja szerinti mérték akkor, ha az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, vagy a beruházás KATterületen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, egyébként a támogatás intenzitása az elszámolható kiadás legfeljebb 40%-a. 4/A. Egy kérelem alapján igénybe vehetı támogatás összege megvalósítási helyenként nem haladhatja meg a 750 millió forintot. A támogatás igénybevételének feltételei 5. (1) Támogatásra jogosult a mezıgazdasági termelı, ha a) a mezıgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai mértékegységet (a továbbiakban: EUME); b) olyan állattartó telepet mőködtet, amelyet az állat-egészségügyi hatóság nyilvántartásba vett; c) a beruházást az állattartó telepen valósítja meg; d) a biogáz elıállítással kapcsolatos - a Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval csoportcím alatti - támogatási egység megvalósítása esetén szarvasmarha, sertés vagy baromfi állatfajokból legalább 200 AE szinten tartási kötelezettségvállalásra vonatkozóan nyújtja be a kérelmet; e) a 2. számú mellékletben meghatározott szervezet tagja. (2) Nem vonatkozik: a) az (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában elıírt feltétel a termelıi csoportra; b) az (1) bekezdés a) pontjában elıírt feltétel az induló vállalkozásra; c) az (1) bekezdés c) pontjában elıírt feltétel a 3. (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületen belül a Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás, Trágyatárolás, Trágyakezelés, Trágya-hasznosítás, Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval és a Monitoring rendszer kialakítása, csoportcím alatti támogatási egységek megvalósítására; valamint a Csapadék trágyarendszertıl elkülönített elvezetése csoportcímen belül a Nyitott felszíni csapadék-elvezetı, illetve szikkasztó árok

6 kialakítása és a Felszín alatti csapadék-elvezetı betoncsatornák, illetve mőanyag csırendszerek kialakítása támogatási egységekre; d) az (1) bekezdés c) pontjában elıírt feltétel olyan ügyfélre, akinek hatósági kötelezés alapján el kell, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelızı egy évben el kellett hagynia állattartó telepét és új állattartó telepet létesít; e) az (1) bekezdés c) pontjában elıírt feltétel a 3. (1) bekezdés c) pontja szerinti célterületen belül A tojásválogató, keltetı épület és mézház építése, valamint A méhészet technológiájának kialakítása és fejlesztése, továbbá a 3. (1) bekezdés e) pontja szerinti célterületen belül Az állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítık kialakítása csoportcímek alatti támogatási egységek megvalósítására. (3) Az ügyfél köteles: a) az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elıtt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelezı képzésen részt venni; b) amennyiben az ügyfél tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik az üzemeltetési kötelezettség megszőnéséig köteles megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrıl szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendeletben foglalt elıírásoknak; c) az üzemeltetési kötelezettség idıszakában az 1. számú melléklet szerint számított, állategységben kifejezett éves átlagos telepi állatlétszámot az üzleti tervben vagy a pénzügyi tervben vállalt szinten tartani; d) a mővelet megvalósításától az üzemeltetési kötelezettség megszőnéséig szinten tartani - éves átlagos állatlétszámként - a támogatási döntés alapját képezı állatlétszámot, az 1. számú melléklet szerinti állategység számításának megfelelıen; e) a szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló fajok tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet, a szarvasmarhafajok egyedeinek jelölésérıl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet, a juhés kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet, a sertések jelölésérıl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban együttesen: ENAR) elıírásainak megfelelni; f) az állategészségügyrıl szóló évi CLXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást, illetve a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartást vezetni. (4) Ha az ügyfél bértartó, illetve termelıi csoport, akkor a (3) bekezdés c) és d) pontjában elıírt szinten tartási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor figyelembe veendı a beruházással érintett állattartó telepen bértartott állat, illetve a termelı csoport tagja által tartott állat is. (5) Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre akkor nyújtható be, ha az ügyfélnek az adott célterületen belül nincs lezáratlan mővelete vagy elbírálatlan kérelme. (6) Jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosult a védett vagy Natura 2000 területen gazdálkodó központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai.

7 (7) Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejőleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésıbb a beruházás befejezését követı elsı teljes naptári évben meg fog felelni az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek. 6. (1) Az egyes célterületeken az alábbi tevékenységek valósíthatók meg: a) a Vhr ának figyelembevételével, a 3-7. számú mellékletekben célterületenként meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusi kódok alá sorolható gépbeszerzés; b) a Vhr. 30. (2)-(5) és (7)-(8) bekezdéseinek figyelembevételével épített és beépített technológia beruházás tevékenység, amely beazonosítható a 3-7. számú mellékletekben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével, és megfelel a számú mellékletekben meghatározott elvárt mőszaki tartalomnak (MT); c) telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység, amely beazonosítható a 3-7. számú mellékletekben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével; d) a Vhr a szerinti egyéb elszámolható kiadások, (2) A 3. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti célterületek esetében a következı tevékenységek valósíthatók meg: a) gépbeszerzés, b) épített és beépített technológia beruházás, c) infrastruktúra-fejlesztés, d) a Vhr a szerinti egyéb elszámolható kiadások. (3) A 3. (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti célterületek esetében a következı tevékenységek valósíthatók meg: a) épített és beépített technológia beruházás, b) a Vhr a szerinti egyéb elszámolható kiadások. A kérelem benyújtása 7. (1) A támogatási kérelmet a) a 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célra április 23-tól május 23-ig, b) a 3. (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott célokra augusztus 13-tól szeptember 17-ig lehet benyújtani az MVH-hoz. (2) A támogatási kérelemhez a mőveletre vonatkozóan mellékelni kell: a) az értékelési szempontokhoz a 8. számú mellékletben meghatározott okiratokat; b) ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, amelyen a beruházással érintett megvalósítási helyet feltüntetik, illetve megjelölik a beruházással érintett objektumot és/vagy területet; c) a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon az állategészségügyi hatóság által kiadott igazolást az 5. (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilvántartásba vételrıl;

8 d) az MVH által rendszeresített formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai szervezeti tagságról; e) bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának az e rendelet alapján fennálló kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatát az MVH által rendszeresített formanyomtatványon; f) a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység esetén a 3-5. számú mellékletben feltüntetett dokumentumokat; g) a Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrıl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet; h) amennyiben az ügyfél ıstermelı vagy egyéni vállalkozó, úgy az ıstermelıi igazolvány, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát. (3) A beruházás - a gépbeszerzés kivételével - a támogatási kérelemnek a Tv a szerinti befogadását megelızıen nem kezdhetı meg. A gépbeszerzés az ügyfél saját kockázatára megvalósítható a támogatási kérelem beadását követıen. (4) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az 5. (3) bekezdésének a) pontja szerinti képzésen való részvételrıl szóló igazolást. (5) A 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célterület esetén kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, amit a támogatási kérelemhez mellékelni kell. (6) (7) Az egyes támogatási egységekhez rendelt, a támogatási kérelemben megadott állategység nem lehet nagyobb, mint a beruházással közvetlenül érintett állatlétszám állategységben kifejezett mennyisége. (8) Amennyiben a kérelmezı az 5. (2) bekezdésének c) és e) pontjai szerinti beruházást valósít meg, a beruházással érintett valamennyi állattartó telep állatlétszáma összevontan kezelhetı a támogatási összeg kiszámítása során. (9) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerıre emelkedéséig bármely idıpontban részben vagy egészben visszavonható, a évi XVII. törvény 43. (1) bekezdésének figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mennyiségre, illetve összegre vonatkozhat. A kérelem elbírálása 8. (1) A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 32. (1) bekezdésének a) pontja szerint rangsor állításával bírálja el a 8. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével. (2) Komplexnek tekinthetı a kérelem, ha az ügyfél legalább egy megvalósítási helyre vonatkozóan, legalább két célterületre és legalább négy támogatási egységre nyújt be támogatási kérelmet. Kifizetési kérelem

9 9. (1) A kifizetési kérelmet 2008-tól kezdıdıen évente a) január 1-31., b) április 1-30., c) július 1-31., d) október között lehet benyújtani. (2) Ha a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság igazolását arról, hogy a beruházás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek, és egyben biztosítja a környezet fenntarthatóságát. Jogkövetkezmények 10. (1) Ha a kérelmezı az 5. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve ha az utolsó kifizetési kérelem benyújtási idıszakot megelızı 2 hónapban nem volt képzés. Ebben az esetben a kötelezettséget az utolsó kifizetési határozat jogerıre emelkedésétıl számított 1 éven belül kell teljesíteni, illetve a részvételrıl szóló igazolást az MVH-hoz benyújtani. (2) Ha az ügyfél az 5. (3) bekezdés b), e) és f) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, a támogatási összeg 20%-át köteles visszafizetni. (3) Ha az ügyfél az 5. (3) bekezdés c) pontja alapján vállalt szinten tartási kötelezettségtıl 20%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor a támogatási összeg 10%-át köteles visszafizetni. (4) Ha az ügyfél az 5. (3) bekezdésének d) pontja alapján elıírt szinten tartási kötelezettségtıl 10%-nál nagyobb mértékben, a pecsenye csirke, kacsa, liba, pulyka, valamint gyöngytyúk esetében 25%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor az állategységben kifejezett különbözet alapján számított támogatási érték 120%-ának megfelelı összeget köteles visszafizetni. (5) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idıtartama alatt, akkor köteles a támogatási összegbıl - hiányzó foglalkoztatottanként évente - a támogatási összeg 2%-át, de legalább 750 ezer forintot visszafizetni. (6) Amennyiben az üzem állategységben kifejezett mérete a benyújtás évétıl számított 4. évben a 4. évre vállalt mérettıl 30%-ot meghaladóan marad el, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át vissza kell fizetni. (7) Amennyiben a termelıi csoport által a benyújtás évétıl számított 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtıl, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. (8) Amennyiben a termelıi csoport által a benyújtást követı három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem

10 éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. (9) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenırzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minısül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszőnik. (10) A támogatási határozatban szereplı összes elszámolható kiadáson belül a gépbeszerzési és infrastruktúra-fejlesztési tevékenység kiadásaira elıírt mértéket meghaladó összegre esı, már kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. (11) Ha az ügyfél az 5. (6) bekezdésben foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követı elsı teljes évben nem felel meg az 5. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. (12) Amennyiben az ügyfél a 9. (2) bekezdésében elıírt kötelezettséget nem teljesíti, köteles a támogatási összeg 10%-át visszafizetni. Záró rendelkezés 11. Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés 12. Ez a rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 13. (1) Ezen rendelet 4. -ának (11) bekezdésében foglalt szabályozás tárgya nem mezıgazdasági beruházás, amelyre az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet és az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés (a továbbiakban: EK Szerzıdés) 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendeletet megfelelıen alkalmazni kell. (2) Ezen rendelet egyéb rendelkezései az 1698/2005/EK rendelet 88. cikkének (1) bekezdése alapján az EK Szerzıdés 36. cikkének hatálya alá tartoznak. 1. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Éves átlagos állatlétszám állategységben: A telepi állatlétszám számítása (A1 + B) / 2 + A2 + A3+...+An N

11 Ahol: A1 = Összes korcsoport év eleji induló létszáma állategységben A2+A3+...An = egymást követı idıszak (hónapok) összes korcsoport induló létszáma állategységben B = összes korcsoport év végi záró létszáma állategységben N = az idıszakok (hónapok) száma A létszámok alapadatait az állategészségügyrıl szóló évi CLXXVI. törvény 5. (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartás, illetve az egyszerősített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendı Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartás szerint kell kiszámolni. 2. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Szakmai szervezetek: A szervezetek listája az 5. (1) bekezdés e) pontjához Magyar Állattenyésztık Szövetsége tagszervezetei: - Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztık Magyarországi Egyesülete - Angol Telivér Tenyésztık Országos Egyesülete - Fehér-kék belga Szarvasmarhát Tenyésztık Egyesülete - Furioso-North Star Lótenyésztı Országos Egyesület - Holstein-fríz Tenyésztık Egyesülete - Kisbéri és Gidrán Lótenyésztı Országos Egyesület - Koncentrált Tejő Fajták Tenyésztı Egyesülete - Limousin Tenyésztık Egyesülete - Magyar Charolais Tenyésztık Egyesülete - Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztık Egyesülete - Magyar Hereford, Angus és Galloway Tenyésztık Egyesülete - Magyar Hidegvérő Lótenyésztı Országos Egyesület - Magyar Juhtenyésztı Szövetség - Magyar Kecsketartók és Tenyésztık Országos Szövetsége - Magyar Kisállatnemesítık Génmegırzı Egyesülete - Magyar Lipicai Lótenyésztık Országos Egyesülete - Magyar Lótenyésztı és Lovas Szervezetek Szövetsége - Magyar Méhtenyésztık Országos Egyesülete - Magyar Sertéstenyésztık Szövetsége - Magyar Sportlótenyésztık Országos Egyesülete - Magyar Szamártenyésztık Egyesülete - Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztık Egyesülete - Magyarországi Quarter Horse Tenyésztık Egyesülete

12 - Magyarországi Arablótenyésztık Egyesülete - Magyartarka Tenyésztık Egyesülete - Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete - Nóniusz Lótenyésztı Országos Egyesület - Országos Magyar Méhészeti Egyesület - Póni- és Kislótenyésztık Országos Egyesülete - Ügetı Tenyésztık Országos Egyesülete Baromfi Terméktanács Haltermelık Országos Szövetsége és Terméktanácsa Juh Terméktanács Tej Terméktanács Vágóállat és Hús Terméktanács Toll Terméktanács Nyúl Terméktanács Magyar Sertéstartók Szövetsége Területi agrárkamarák Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) Mezıgazdasági Szövetkezık és Termelık Országos Szövetsége (MOSZ) Magyar Parasztszövetség Magyar Termelıi Értékesítı és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Együttmőködése (HANGYA) 3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházásokra vonatkozóan Cél - terü - leti kód Tevé- ken y- ségtípu s Fı- Cso cso- - port port Tám o- gatás i egys ég kódj a Megnevezés 1 Az állattartó telepeken képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti, technológiai és gépberuházások célterülete Maximu m elszámol ható kiadás Kiadás mértékegység

A telepi állatlétszám számítása

A telepi állatlétszám számítása 1. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A telepi állatlétszám számítása Éves átlagos állatlétszám állategységben: ( A 1+ B) / 2 + A2 +

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak Tervezet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartótelepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE

Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ GÉPEK, BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÖNÁLLÓ, ÉPÍTÉSSEL NEM JÁRÓ

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 4676 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 24. szám A vidékfejlesztési miniszter 18/2011. (III. 9.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérõ állatjóléti

Részletesebben

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 17. szám 827 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2015. (II. 17.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a 6.121.02.02 Állattartó telepek korszerűsítése jogcím keretében a többször módosított 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R) 3. (1) bekezdése szerinti

Részletesebben

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet

72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 1 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 21868 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 129. szám A vidékfejlesztési miniszter 103/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet az Európai Mez gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mez gazdasági termel k gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeir l A mez gazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben