A támogatott célterületek, a támogatás jellege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A támogatott célterületek, a támogatás jellege"

Átírás

1 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló FVM rendelet egységes szerkezetben a 126/2007. (X. 29.) FVM rendelet módosításával. 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: A támogatás célja 1. A támogatás célja az állattartó telepek korszerősítése annak érdekében, hogy az állattartó telep megfeleljen a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos elıírásoknak, javuljon az állattartó telepek takarmányozási, illetve mőszaki színvonala, állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági helyzete, infrastruktúrája, valamint az állattartó telepeken dolgozók munkakörülménye és munkahatékonysága. Fogalmak 2. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. állattartó telep: a Magyar Köztársaság területén egy vagy több földrészleten elhelyezkedı, a földfelszínen azonosítható állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelmően lehatárolt, az állategészségügyi nyilvántartásban egy elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vagy tojáskeltetıként megjelölt, állatok tartására, illetve keltetésre szolgáló gazdasági épületek és kiszolgáló létesítmények együttese, ideértve az állattartó létesítményekkel egy technológiai egységben mőködı körbekerített legelıket és kifutókat, továbbá a trágyatárolásra és a méhcsaládok kaptáros elhelyezésére használt területeket; 2. IPPC telep: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontja szerinti telep; 3. állategység (a továbbiakban: ÁE): az egyszerősített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendı Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének

2 meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet [a továbbiakban: 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet] 3. számú melléklete szerint meghatározott egység azzal, hogy egy ÁE 10 darab 80 napnál fiatalabb malacnak, illetve 5 darab termelı méhcsaládnak felel meg; 4. tevékenységtípus: azonos jellegő tevékenységek összessége; 5. jogcím: azon mőveletek összessége, melyekre támogatás ugyanabban a kérelemben igényelhetı; 6. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadásfelsıhatárt állapít meg; 7. megvalósítási hely: az állattartó telep, illetve az 5. (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak esetében a beruházás helye. (2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. -a irányadó. A támogatott célterületek, a támogatás jellege 3. (1) Támogatás vehetı igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan: a) az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológiai és infrastruktúraberuházás megvalósítására; b) állati férıhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minıségének javítását szolgáló gépbeszerzés, épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására; c) jó minıségő takarmány elıállítását, felhasználását, valamint a takarmányminıség megırzését biztosító építészeti, technológiai gépbeszerzés épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására; d) az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minıségét javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására; e) a telepi állat-egészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetıséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelızı épített és beépített technológia beruházások megvalósítására. (2) Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre akkor nyújtható be, ha az ügyfélnek az adott célterületen belül nincs lezáratlan mővelete vagy elbírálatlan kérelme. (3) Az ügyfél egy jogcímen belül egy kérelembenyújtási idıszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be. (4) Az adott állattartó telep vonatkozásában egy ügyfél több jogcímre is benyújthat kérelmet. (5) Egy ügyfél által, egy jogcímen belül több megvalósítási helyre benyújtott kérelem esetén e rendelet elıírásait megvalósítási helyenként kell alkalmazni. (6) E rendelet értelmében csak azokra a beruházásokra lehet támogatási kérelmet benyújtani, mely beruházások nem jogosultak a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból támogatásra.

3 A támogatás mértéke 4. (1) A gépbeszerzési tevékenységre igényelhetı támogatás mértéke: a) a gép számlával igazolt beszerzési árának, de legfeljebb a gépkatalógus szerinti referenciaár (a továbbiakban: gép-referenciaár) legfeljebb 40%-a; b) a kedvezıtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló külön jogszabály szerint meghatározott területen (a továbbiakban: KAT-terület) vagy NATURA 2000 területen a gép-referenciaár legfeljebb 50%-a; c) nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, ha a 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célterületen április 30-ig jogerıs támogatási határozattal rendelkezik, egységesen a gép-referenciaár legfeljebb 75%-a; d) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében a gép-referenciaár legfeljebb 50%-a; e) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében a gép-referenciaár legfeljebb 60%-a. (2) A gépbeszerzési tevékenységre vonatkozó elszámolható kiadások nem haladhatják meg a kérelemben az egyéb elszámolható kiadások nélkül számolt elszámolható kiadás 30%-át. (3) Épített és beépített technológia beruházás tevékenységre igényelhetı támogatás mértéke: a) a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 40%-a; b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 50%-a; c) nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, ha a 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célterületen az ügyfél április 30-ig jogerıs támogatási határozattal rendelkezik, a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 75%-a; d) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 50%-a; e) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében a technológia beruházás számlával igazolt kiadásainak, de legfeljebb a 3-7. számú mellékletek szerinti maximum elszámolható kiadás és a támogatási egységre vonatkozó, állategységben kifejezett állatlétszám szorzatának legfeljebb 60%-a.

4 (4) A (3) bekezdésben foglalt tevékenységtípus alapján elszámolható kiadásoknak egy kérelemben el kell érniük megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás 50%-át. Ezen tevékenységtípus alapján elszámolható kiadás mértéke egy megvalósítási helyen, legalább 2 millió forint. (5) A telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhetı támogatás mértéke: a) az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 40%-a; b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 50%-a; c) nitrátérzékeny területen megvalósuló beruházás esetén, ha a 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célterületen április 30-ig jogerıs támogatási határozattal rendelkezik, az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 75%-a; d) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 50%-a; e) amennyiben az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a 3. (1) bekezdésének b)-e) pontjai tekintetében az építési normagyőjtemény szerinti referenciaár legfeljebb 60%-a. (6) A megvalósítás helye szerinti telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre elszámolható kiadások nem haladhatják meg megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás 30%-át. (7) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében a) ha a támogatási döntésben eltérı támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni; b) több megvalósítási helyre vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadások az elbírálás során megvalósítási helyenként, az azokra az egyéb elszámolható kiadások nélkül számolt elszámolható kiadás nagysága szerint arányosítva kerülnek figyelembevételre. (8) Az egyes tevékenységtípusokra az összes elszámolható kiadáson belül meghatározott elszámolható kiadási mértéket mind a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani. (9) Egy célterületre vonatkozóan támogatás csak olyan beruházásra vehetı igénybe, amely tartalmaz az épített és beépített technológia beruházás tevékenységhez tartozó támogatási egységet. (10) A kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az építési normagyőjteményben, illetve gépkatalógusban szereplı tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési normagyőjteményben, illetve gépkatalógusban szereplı referenciaárat. Amennyiben az elszámolási tételek nem sorolhatóak be az építési normagyőjtemény, illetve gépkatalógus tételazonosítói szerint, a kifizetési kérelemhez legalább két, hasonló mőszaki tartalommal rendelkezı árajánlatot is kell mellékelni, és az ügyfélnek meg kell jelölnie a kiválasztott árajánlat indokát. (11) Ha a 3. számú mellékletben csoportcím alatt meghatározott támogatási egységek felhasználásával termelendı energia, illetve energiahordozó (biogáz, hı, villanyáram, hulladék hıenergia)

5 a) több mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a támogatási egységek vonatkozásában - a augusztus 15. elıtt benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási egységek vonatkozásában - az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ának (1) bekezdése szerint kerül megállapításra; b) felét, illetve kevesebb mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a támogatási egységek vonatkozásában - a augusztus 15. elıtt benyújtott támogatási kérelmek esetében a támogatási egységek vonatkozásában - az elszámolható kiadás legfeljebb 40%-a, fiatal mezıgazdasági termelı, vagy KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az elszámolható kiadás legfeljebb 50%-a, fiatal mezıgazdasági termelı, és KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén az elszámolható kiadás legfeljebb 60%-a. (12) A (11) bekezdés szerinti esetben az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél- Alföld, Dél-Dunántúl régióban a támogatási intenzitás a (11) bekezdés a) pontja szerinti mérték akkor, ha az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelı, vagy a beruházás KATterületen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, egyébként a támogatás intenzitása az elszámolható kiadás legfeljebb 40%-a. 4/A. Egy kérelem alapján igénybe vehetı támogatás összege megvalósítási helyenként nem haladhatja meg a 750 millió forintot. A támogatás igénybevételének feltételei 5. (1) Támogatásra jogosult a mezıgazdasági termelı, ha a) a mezıgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai mértékegységet (a továbbiakban: EUME); b) olyan állattartó telepet mőködtet, amelyet az állat-egészségügyi hatóság nyilvántartásba vett; c) a beruházást az állattartó telepen valósítja meg; d) a biogáz elıállítással kapcsolatos - a Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval csoportcím alatti - támogatási egység megvalósítása esetén szarvasmarha, sertés vagy baromfi állatfajokból legalább 200 AE szinten tartási kötelezettségvállalásra vonatkozóan nyújtja be a kérelmet; e) a 2. számú mellékletben meghatározott szervezet tagja. (2) Nem vonatkozik: a) az (1) bekezdés a)-c) és e) pontjában elıírt feltétel a termelıi csoportra; b) az (1) bekezdés a) pontjában elıírt feltétel az induló vállalkozásra; c) az (1) bekezdés c) pontjában elıírt feltétel a 3. (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületen belül a Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás, Trágyatárolás, Trágyakezelés, Trágya-hasznosítás, Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval és a Monitoring rendszer kialakítása, csoportcím alatti támogatási egységek megvalósítására; valamint a Csapadék trágyarendszertıl elkülönített elvezetése csoportcímen belül a Nyitott felszíni csapadék-elvezetı, illetve szikkasztó árok

6 kialakítása és a Felszín alatti csapadék-elvezetı betoncsatornák, illetve mőanyag csırendszerek kialakítása támogatási egységekre; d) az (1) bekezdés c) pontjában elıírt feltétel olyan ügyfélre, akinek hatósági kötelezés alapján el kell, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelızı egy évben el kellett hagynia állattartó telepét és új állattartó telepet létesít; e) az (1) bekezdés c) pontjában elıírt feltétel a 3. (1) bekezdés c) pontja szerinti célterületen belül A tojásválogató, keltetı épület és mézház építése, valamint A méhészet technológiájának kialakítása és fejlesztése, továbbá a 3. (1) bekezdés e) pontja szerinti célterületen belül Az állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítık kialakítása csoportcímek alatti támogatási egységek megvalósítására. (3) Az ügyfél köteles: a) az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elıtt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelezı képzésen részt venni; b) amennyiben az ügyfél tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik az üzemeltetési kötelezettség megszőnéséig köteles megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrıl szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM rendeletben foglalt elıírásoknak; c) az üzemeltetési kötelezettség idıszakában az 1. számú melléklet szerint számított, állategységben kifejezett éves átlagos telepi állatlétszámot az üzleti tervben vagy a pénzügyi tervben vállalt szinten tartani; d) a mővelet megvalósításától az üzemeltetési kötelezettség megszőnéséig szinten tartani - éves átlagos állatlétszámként - a támogatási döntés alapját képezı állatlétszámot, az 1. számú melléklet szerinti állategység számításának megfelelıen; e) a szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló fajok tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet, a szarvasmarhafajok egyedeinek jelölésérıl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet, a juhés kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet, a sertések jelölésérıl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérıl szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban együttesen: ENAR) elıírásainak megfelelni; f) az állategészségügyrıl szóló évi CLXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást, illetve a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartást vezetni. (4) Ha az ügyfél bértartó, illetve termelıi csoport, akkor a (3) bekezdés c) és d) pontjában elıírt szinten tartási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor figyelembe veendı a beruházással érintett állattartó telepen bértartott állat, illetve a termelı csoport tagja által tartott állat is. (5) Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre akkor nyújtható be, ha az ügyfélnek az adott célterületen belül nincs lezáratlan mővelete vagy elbírálatlan kérelme. (6) Jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosult a védett vagy Natura 2000 területen gazdálkodó központi költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai.

7 (7) Ha az ügyfél induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejőleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésıbb a beruházás befejezését követı elsı teljes naptári évben meg fog felelni az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételnek. 6. (1) Az egyes célterületeken az alábbi tevékenységek valósíthatók meg: a) a Vhr ának figyelembevételével, a 3-7. számú mellékletekben célterületenként meghatározott gépcsoportokba és gépkatalógusi kódok alá sorolható gépbeszerzés; b) a Vhr. 30. (2)-(5) és (7)-(8) bekezdéseinek figyelembevételével épített és beépített technológia beruházás tevékenység, amely beazonosítható a 3-7. számú mellékletekben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével, és megfelel a számú mellékletekben meghatározott elvárt mőszaki tartalomnak (MT); c) telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység, amely beazonosítható a 3-7. számú mellékletekben célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével; d) a Vhr a szerinti egyéb elszámolható kiadások, (2) A 3. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti célterületek esetében a következı tevékenységek valósíthatók meg: a) gépbeszerzés, b) épített és beépített technológia beruházás, c) infrastruktúra-fejlesztés, d) a Vhr a szerinti egyéb elszámolható kiadások. (3) A 3. (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti célterületek esetében a következı tevékenységek valósíthatók meg: a) épített és beépített technológia beruházás, b) a Vhr a szerinti egyéb elszámolható kiadások. A kérelem benyújtása 7. (1) A támogatási kérelmet a) a 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célra április 23-tól május 23-ig, b) a 3. (1) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott célokra augusztus 13-tól szeptember 17-ig lehet benyújtani az MVH-hoz. (2) A támogatási kérelemhez a mőveletre vonatkozóan mellékelni kell: a) az értékelési szempontokhoz a 8. számú mellékletben meghatározott okiratokat; b) ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, amelyen a beruházással érintett megvalósítási helyet feltüntetik, illetve megjelölik a beruházással érintett objektumot és/vagy területet; c) a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon az állategészségügyi hatóság által kiadott igazolást az 5. (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilvántartásba vételrıl;

8 d) az MVH által rendszeresített formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai szervezeti tagságról; e) bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának az e rendelet alapján fennálló kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatát az MVH által rendszeresített formanyomtatványon; f) a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység esetén a 3-5. számú mellékletben feltüntetett dokumentumokat; g) a Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrıl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet; h) amennyiben az ügyfél ıstermelı vagy egyéni vállalkozó, úgy az ıstermelıi igazolvány, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát. (3) A beruházás - a gépbeszerzés kivételével - a támogatási kérelemnek a Tv a szerinti befogadását megelızıen nem kezdhetı meg. A gépbeszerzés az ügyfél saját kockázatára megvalósítható a támogatási kérelem beadását követıen. (4) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az 5. (3) bekezdésének a) pontja szerinti képzésen való részvételrıl szóló igazolást. (5) A 3. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célterület esetén kizárólag pénzügyi tervet kell elkészíteni, amit a támogatási kérelemhez mellékelni kell. (6) (7) Az egyes támogatási egységekhez rendelt, a támogatási kérelemben megadott állategység nem lehet nagyobb, mint a beruházással közvetlenül érintett állatlétszám állategységben kifejezett mennyisége. (8) Amennyiben a kérelmezı az 5. (2) bekezdésének c) és e) pontjai szerinti beruházást valósít meg, a beruházással érintett valamennyi állattartó telep állatlétszáma összevontan kezelhetı a támogatási összeg kiszámítása során. (9) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerıre emelkedéséig bármely idıpontban részben vagy egészben visszavonható, a évi XVII. törvény 43. (1) bekezdésének figyelembevételével. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mennyiségre, illetve összegre vonatkozhat. A kérelem elbírálása 8. (1) A támogatási kérelmeket az MVH a Tv. 32. (1) bekezdésének a) pontja szerint rangsor állításával bírálja el a 8. számú melléklet szerinti pontrendszer alapulvételével. (2) Komplexnek tekinthetı a kérelem, ha az ügyfél legalább egy megvalósítási helyre vonatkozóan, legalább két célterületre és legalább négy támogatási egységre nyújt be támogatási kérelmet. Kifizetési kérelem

9 9. (1) A kifizetési kérelmet 2008-tól kezdıdıen évente a) január 1-31., b) április 1-30., c) július 1-31., d) október között lehet benyújtani. (2) Ha a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság igazolását arról, hogy a beruházás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek, és egyben biztosítja a környezet fenntarthatóságát. Jogkövetkezmények 10. (1) Ha a kérelmezı az 5. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve ha az utolsó kifizetési kérelem benyújtási idıszakot megelızı 2 hónapban nem volt képzés. Ebben az esetben a kötelezettséget az utolsó kifizetési határozat jogerıre emelkedésétıl számított 1 éven belül kell teljesíteni, illetve a részvételrıl szóló igazolást az MVH-hoz benyújtani. (2) Ha az ügyfél az 5. (3) bekezdés b), e) és f) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, a támogatási összeg 20%-át köteles visszafizetni. (3) Ha az ügyfél az 5. (3) bekezdés c) pontja alapján vállalt szinten tartási kötelezettségtıl 20%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor a támogatási összeg 10%-át köteles visszafizetni. (4) Ha az ügyfél az 5. (3) bekezdésének d) pontja alapján elıírt szinten tartási kötelezettségtıl 10%-nál nagyobb mértékben, a pecsenye csirke, kacsa, liba, pulyka, valamint gyöngytyúk esetében 25%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor az állategységben kifejezett különbözet alapján számított támogatási érték 120%-ának megfelelı összeget köteles visszafizetni. (5) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idıtartama alatt, akkor köteles a támogatási összegbıl - hiányzó foglalkoztatottanként évente - a támogatási összeg 2%-át, de legalább 750 ezer forintot visszafizetni. (6) Amennyiben az üzem állategységben kifejezett mérete a benyújtás évétıl számított 4. évben a 4. évre vállalt mérettıl 30%-ot meghaladóan marad el, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át vissza kell fizetni. (7) Amennyiben a termelıi csoport által a benyújtás évétıl számított 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtıl, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. (8) Amennyiben a termelıi csoport által a benyújtást követı három évben realizált árbevétel növekményének összege, a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem

10 éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás esetén százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni. (9) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenırzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybe vett támogatásnak minısül, és az ügyfél támogatáshoz való joga megszőnik. (10) A támogatási határozatban szereplı összes elszámolható kiadáson belül a gépbeszerzési és infrastruktúra-fejlesztési tevékenység kiadásaira elıírt mértéket meghaladó összegre esı, már kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. (11) Ha az ügyfél az 5. (6) bekezdésben foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követı elsı teljes évben nem felel meg az 5. (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. (12) Amennyiben az ügyfél a 9. (2) bekezdésében elıírt kötelezettséget nem teljesíti, köteles a támogatási összeg 10%-át visszafizetni. Záró rendelkezés 11. Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés 12. Ez a rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 13. (1) Ezen rendelet 4. -ának (11) bekezdésében foglalt szabályozás tárgya nem mezıgazdasági beruházás, amelyre az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet és az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés (a továbbiakban: EK Szerzıdés) 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendeletet megfelelıen alkalmazni kell. (2) Ezen rendelet egyéb rendelkezései az 1698/2005/EK rendelet 88. cikkének (1) bekezdése alapján az EK Szerzıdés 36. cikkének hatálya alá tartoznak. 1. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Éves átlagos állatlétszám állategységben: A telepi állatlétszám számítása (A1 + B) / 2 + A2 + A3+...+An N

11 Ahol: A1 = Összes korcsoport év eleji induló létszáma állategységben A2+A3+...An = egymást követı idıszak (hónapok) összes korcsoport induló létszáma állategységben B = összes korcsoport év végi záró létszáma állategységben N = az idıszakok (hónapok) száma A létszámok alapadatait az állategészségügyrıl szóló évi CLXXVI. törvény 5. (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány-nyilvántartás, illetve az egyszerősített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendı Helyes Mezıgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti legeltetési és állatállomány-változási nyilvántartás szerint kell kiszámolni. 2. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Szakmai szervezetek: A szervezetek listája az 5. (1) bekezdés e) pontjához Magyar Állattenyésztık Szövetsége tagszervezetei: - Alpesi és Szánentáli Kecsketenyésztık Magyarországi Egyesülete - Angol Telivér Tenyésztık Országos Egyesülete - Fehér-kék belga Szarvasmarhát Tenyésztık Egyesülete - Furioso-North Star Lótenyésztı Országos Egyesület - Holstein-fríz Tenyésztık Egyesülete - Kisbéri és Gidrán Lótenyésztı Országos Egyesület - Koncentrált Tejő Fajták Tenyésztı Egyesülete - Limousin Tenyésztık Egyesülete - Magyar Charolais Tenyésztık Egyesülete - Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztık Egyesülete - Magyar Hereford, Angus és Galloway Tenyésztık Egyesülete - Magyar Hidegvérő Lótenyésztı Országos Egyesület - Magyar Juhtenyésztı Szövetség - Magyar Kecsketartók és Tenyésztık Országos Szövetsége - Magyar Kisállatnemesítık Génmegırzı Egyesülete - Magyar Lipicai Lótenyésztık Országos Egyesülete - Magyar Lótenyésztı és Lovas Szervezetek Szövetsége - Magyar Méhtenyésztık Országos Egyesülete - Magyar Sertéstenyésztık Szövetsége - Magyar Sportlótenyésztık Országos Egyesülete - Magyar Szamártenyésztık Egyesülete - Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztık Egyesülete - Magyarországi Quarter Horse Tenyésztık Egyesülete

12 - Magyarországi Arablótenyésztık Egyesülete - Magyartarka Tenyésztık Egyesülete - Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete - Nóniusz Lótenyésztı Országos Egyesület - Országos Magyar Méhészeti Egyesület - Póni- és Kislótenyésztık Országos Egyesülete - Ügetı Tenyésztık Országos Egyesülete Baromfi Terméktanács Haltermelık Országos Szövetsége és Terméktanácsa Juh Terméktanács Tej Terméktanács Vágóállat és Hús Terméktanács Toll Terméktanács Nyúl Terméktanács Magyar Sertéstartók Szövetsége Területi agrárkamarák Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ) Mezıgazdasági Szövetkezık és Termelık Országos Szövetsége (MOSZ) Magyar Parasztszövetség Magyar Termelıi Értékesítı és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Együttmőködése (HANGYA) 3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházásokra vonatkozóan Cél - terü - leti kód Tevé- ken y- ségtípu s Fı- Cso cso- - port port Tám o- gatás i egys ég kódj a Megnevezés 1 Az állattartó telepeken képzıdı trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti, technológiai és gépberuházások célterülete Maximu m elszámol ható kiadás Kiadás mértékegység

13 1 1 Gépbeszerzések ALMOS ÉS SZILÁRD ISTÁLLÓTRÁGYA KEZELÉSÉRE ÉS MOZGATÁSÁRA ALKALMAS ERİ- ÉS MUNKAGÉPEK Homlokrakodó gépek Forgórakodó gépek Teleszkópos rakodógépek Vontatott és rászerelt rakodó gépek Bálabontó, almozó berendezések Trágyaszóró és trágyaszállító pótkocsik Magajáró szervestrágya-kijuttató berendezések Komposztkészítés gépei 1 2 HÍGTRÁGYA SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS KIJUTTATÁSÁRA ALKALMAS ERİ- ÉS MUNKAGÉPEK Önjáró, többcélú hígtrágya szállító, kijuttató gépek [felszívás (önfeltöltés), talajfelszíni és felszín alatti kijuttatás (csıfüggönyös, injektoros) felszereltséggel] Vontatott többcélú, hígtrágya szállító és kijuttató tartálykocsik [felszívás (önfeltöltés), talajfelszíni és felszín alatti kijuttatás (csıfüggönyös, injektoros) felszereltséggel] Vontatott hígtrágya szállító tartálykocsik és felépítményeik A gépkatalógusban szereplı alábbi kódok szerint teljeskörően ezer Ft Gépkata - - teljeskörően lógus ezer Ft - teljeskörően szerinti ezer Ft - Erdészeti rakodók, farakodók, konténeremelık ezer Ft és szüretelıtartály kivételével referenc iaár - teljeskörően ezer Ft

14 teljeskörően ezer Ft - teljeskörően ezer Ft - csak hígtrágya vagy istállótrágya felépítményre ezer Ft - kivéve zúzók ezer Ft kivéve a mőtrágya-kijuttató gépek ezer Ft teljeskörően ezer Ft teljeskörően ezer Ft csak trágyaszállító és trágyaszóró kivitelre ezer Ft csak trágyaszállító és trágyaszóró kivitelre ezer Ft Épített és beépített technológia beruházások ISTÁLLÓN BELÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA Épített trágyakezelési technológia Padozat alatti, beton trágyapincés győjtı- és Ft/ÁE tárolótér kialakítása Padozatszint alatti süllyesztett győjtı- és Ft/ÁE elvezetı trágyacsatorna kialakítása Taposórácsos padozat kialakítása Ft/ÁE Növekvı almos technológiához síkbeton Ft/ÁE padozat kialakítása Síkbeton kutrica- vagy istállópadozat Ft/ÁE területének kialakítása Mélyalmos technológiához a süllyesztett betonpadozat kialakítása Ft/ÁE

15 betonpadozat kialakítása Sekély lagúnás trágyagyőjtı tér kialakítása Ft/ÁE szakaszos hígtrágya leürítéssel Ferdepadozatos pihenıterő, taposóalmos Ft/ÁE istállópadozat kialakítása Mőanyag taposórácsos padozat kialakítása Ft/ÁE Felszín alatti trágyaelvezetı mőanyag gerinc Ft/ÁE csıvezeték kialakítása az istállón belül Istálló padozat aszfalt borítása Ft/ÁE Beszerelt technológiai berendezések Csörlıs, trágyaszános trágyakihúzó berendezés Ft/ÁE beépítése Mechanikus, padozatba épített trágyakihúzó Ft/ÁE telepítése Keresztirányú trágyakihordó berendezés Ft/ÁE magasbahordó prizmázóval Beépített felsıpályás almozó berendezés Ft/ÁE létesítése Áttelepíthetı technológiai berendezések Magasnyomású, vizes mosó-fertıtlenítı Ft/ÁE berendezés Aerosol generátorok beépítése Ft/ÁE ISTÁLLÓN KÍVÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás Nyitott, trágyalé-elvezetı betonozott csatorna Ft/ÁE kialakítása Felszín alatti betonelemes zárt trágyaelvezetı Ft/ÁE csatorna kialakítása Felszín alatti trágyaelvezetı mőanyag Ft/ÁE csırendszer kialakítása Beton győjtı-átemelı akna kialakítása, be- és Ft/ÁE kitároló, keverı-homogenizáló szivattyúkkal Szállítószalagos trágyamozgatás kiépítése Ft/ÁE Trágyatárolás Szigetelt, beton almos-trágya tárolótér Ft/ÁE kialakítása oldalfalakkal, trágyalé/csurgalékvíz győjtıvel Síkbeton karámterület kialakítása Ft/ÁE Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása Ft/ÁE

16 tálca kialakítása Szigetelt, istállóhoz, ill. kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, ill. akna kialakítása Monolit- és elemes vasbeton hígtrágyatároló létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (beés kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Fémlemezes, mőanyag vagy üvegszálas szerkezető hígtrágya tároló tartály létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Szivárgásmentes, szivárgásjelzıvel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltı állás, keverıhomogenizáló szivattyúk) Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése Meglévı trágyatároló medence szivárgásmentesítése fóliaszigeteléssel Meglévı trágyatároló medence szivárgásmentesítése betonozással Zárt, mőanyag tömlıs hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi berendezéseivel Trágyakezelés Beton győjtı-átemelı-kezelı medence kialakítása adagoló, be- és kitároló, keverıhomogenizáló berendezésekkel Szilárd burkolatú, szigetelt komposztálótrágyatároló tér kialakítása Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszőrı, csigás prés) berendezéssel Szellıztetéses trágyaszárítási technológia kialakítása ketreces baromfitartási technológiákhoz Aerob fermentációs trágyakezelési technológia kialakítása Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE Ft/ÁE

17 Meglévı hígtrágya kezelı-kijuttató rendszerek Ft/ÁE fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású be- és kitároló, keverı-homogenizáló berendezések beépítése Trágyahasznosítás Hígtrágya felszíni kijuttató, ill. talajba injektáló Ft/ÁE rendszer kialakítása csévélhetı tömlıs berendezéssel Hígtrágya kiöntözéséhez felszín alatti elosztó Ft/ÁE csırendszer kiépítése Hígtrágya hasznosító területre való Ft/ÁE kijuttatásához gyorskapcsolós, áttelepíthetı nyomócsı rendszer kialakítása Hígtrágya felszíni, sávos kijuttatására alkalmas Ft/ÁE mobil, konzolos öntözıberendezés létesítése Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval Szigetelt anaerob fermentáló tartály létesítése 109 Ft/ÁE Elıtároló tartály létesítése fermentorhoz Ft/ÁE Utótároló tartályok létesítése a kierjedt Ft/ÁE anyaghoz Keverı és fogadóakna a gépi eszközökkel Ft/ÁE A trágyaszállítás, mozgatás csırendszere és Ft/ÁE beépített gépi egységei kompletten Gáztároló tartály kompletten a fáklyázóval Ft/ÁE Gáztisztító és dúsító rendszer Ft/ÁE Gázmotor a generátorral és vezérléssel a Ft/ÁE villamos hálózatba tápláláshoz Hıenergia hasznosításhoz a telepi hıtermelık Ft/ÁE biogázra való átalakítása A biogázüzem központi vezérlırendszere, főtı Ft/ÁE és gázvezeték rendszere kompletten Csapadék trágyarendszertıl elkülönített elvezetése Kifutók, várakozók, győjtıkarámok vagy Ft/ÁE trágyatároló terek tetıfedése, esıcsatornáktetıereszek felszerelése Istállók esıcsatornáinak felszerelése Ft/ÁE Nyitott felszíni csapadékelvezetı, ill. szikkasztó árok kialakítása Ft/ÁE

18 Felszín alatti csapadékelvezetı betoncsatornák, Ft/ÁE ill. mőanyag csırendszerek kialakítása Monitoring rendszer kialakítása Figyelıkutak telepítése Ft/ÁE Szivárgásjelzı szenzorok és riasztó Ft/ÁE berendezések telepítése 1 3 Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások A TRÁGYATÁROLÓBA ÉS ONNAN TÖRTÉNİ BE-, ILLETVE ELSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON A TELEPI KÖZLEKEDİ UTAK KIÉPÍTÉSE AZ ELİÍRT VÉDİTÁVOLSÁGNAK MEGFELELİEN Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedı út kialakítása Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb A ezer Ft 3 méter szélességben kialakított telepi közlekedı támogat utak ási kérelem ben ,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter szélességben kialakított közlekedı utak Meglévı szilárd vagy szórt útalapnak aszfalt burkolattal való lefedése Makadám jellegő telepi közlekedı út kialakítása Útalap nélküli, szórt kövezető telepi közlekedı utak Szórt kövezető telepi közlekedı utak, útalap kialakításával HÍGTRÁGYA KEZELİ, ILLETVE TÁROLÓ TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése megadot t, ÉNGY alapján készített költség- fıösszes ítı szerinti költségv etés A támogat ási ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

19 Villamos lég- és földkábelek kiépítése és bekötése a szükséges tartószerkezetekkel és szerelvényekkel Kapcsoló és vezérlı elemek, szerelvények kiépítése, szükséges transzformátor bıvítés biztosítása 4. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez kérelem ben megadot t, ÉNGY alapján készített, költségfıösszes ítı szerinti költségv etés ezer Ft ezer Ft Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása állati férıhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minıségének javítását szolgáló beruházásokra vonatkozóan Célterület i kód Tevékenysé g- típus Fıcso port Csopo rt Támo gatási egység kódja Megnevezés 2 Állati férıhelyek kialakítását és a tartás minıségét javító építési és korszerősítı felújítási beruházások célterülete 2 1 Gépbeszerzések ÁLLATSZÁLLÍTÁS GÉPEI Vontatott állatszállító pótkocsik, felépítménnyel Állatszállításra alkalmas utánfutók Állatszállításra kialakított tehergépkocsifelépítmények Gördülı konténerek és konténeres méhészeti vándoroltatók ÁLLATI TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK Maximu m elszámol ható kiadás Kiadás mértékeg ység

20 ALKALMAS SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK Termelıi nyerstej szállítására alkalmas hőtı-tároló kocsik és tartályok, egyedi mintavevıvel, legfeljebb 5000 liter kapacitásig Hús, tojás, naposbaromfi és tejtermék szállítására kialakított zártterő, dobozos, légkondicionált (hőthetı és főthetı) kistehergépkocsi felépítmény A. gépkatalógusban szereplı alábbi kódok szerint kizárólag állatszállító vagy állati termék szállító kivitelre kizárólag állatszállító vagy állati termék szállító kivitelre kizárólag állatszállító vagy állati termék szállító kivitelre kizárólag állatszállító felépítmény kizárólag állati hullaszállító konténer kizárólag méhészeti szállító felépítmény és konténer Kapcsoló és vezérlı elemek, szerelvények kiépítése, szükséges transzformátor bıvítés biztosítása Gépkatal ógus szerinti referenci aár ÉNGY alapján készített, költségfı - összesítı szerinti költségve tés ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal, összesen: 62 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM

27/2007. (IV. 17.) FVM 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A telepi állatlétszám számítása

A telepi állatlétszám számítása 1. melléklet a 143/2009. (XI. 5.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A telepi állatlétszám számítása Éves átlagos állatlétszám állategységben: ( A 1+ B) / 2 + A2 +

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról

Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról Tájékoztató az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP5-4.1.1.6-15 kódszámú pályázatról A felhívás keretében az alábbi állatfajok tartása esetén igényelhető támogatás: szarvasmarha,

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az állattartó telepeken trágyatárolók építésére, kialakítására irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az állattartó telepeken trágyatárolók építésére, kialakítására irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a várva várt VP5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése című pályázati felhívás! A pályázati

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet

61/2012. (VI. 29.) VM rendelet 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelet

82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelet 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak Tervezet A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartótelepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

A Felhívás 3. számú szakmai melléklete. Trágyakezelés

A Felhívás 3. számú szakmai melléklete. Trágyakezelés A Felhívás 3. számú szakmai melléklete Trágyakezelés. Beton gyűjtő-átemelő-kezelő medence kialakítása adagoló, be- és kitároló, keverő-homogenizáló berendezésekkel A beruházási egység célja olyan betonozott

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelete 2007/104. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7875 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 82/2007. (VIII. 3.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képződő

Részletesebben

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. BAROMFITARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.2-16 A felhívás alapvető célja a baromfitartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének

Részletesebben

1. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelethez [4. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez] Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása állati férőhelyek kialakítását,

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése

VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése VP-5-4.1.1.6-15 Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Benyújtási határidő:. A beérkező támogatási kérelmek szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási

Részletesebben

Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15)

Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) Állattenyésztési ágazat fejlesztése trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) Felhívás összefoglaló 2016.01.08. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA Az I. tevékenység-csoport alá tartozó beruházások legalább

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter../2007. (..) FVM rendelete Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2667, Ft

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2667, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 3., péntek 104. szám Ára: 2667, Ft TARTALOMJEGYZÉK 81/2007. (VIII. 3.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozá

Részletesebben

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet

133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet 133/2007. (XI. 13.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelı, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló

Részletesebben

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések

1. Értelmezõ rendelkezések 12638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 82. szám A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A támogatás célja. A rendelkezésre álló forrás Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A támogatás célja A Felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

5. ÁTK III. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak

5. ÁTK III. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2013.07.18 5 61/2012.

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

VP Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,97 Mrd Ft az alábbi megosztás szerint:

VP Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,97 Mrd Ft az alábbi megosztás szerint: JUH- ÉS KECSKETARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.1.4-16 A Felhívás célja a juh- és kecsketartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A rendelkezésre álló forrás. A támogatás mértéke, összege

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése. Tájékoztató/Kivonat. I. A rendelkezésre álló forrás. A támogatás mértéke, összege Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése Tájékoztató/Kivonat I. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,6 milliárd

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 15/009. (IX. 9.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 112/2005. (XI. 29.) FVM rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

1. számú melléklet a 130/2008. (X. 1.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 130/2008. (X. 1.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 130/2008. (X. 1.) FVM rendelethez 3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képződő

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2007-2013 2013 Megújuló energiaforrások Biogáz A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a The field of renewable energies is one option to strengthen

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelete. 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7565

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelete. 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 7565 2007/101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 76 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági energiafelhasználás

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd Ft Egyéni beruházás

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet

25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen

Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Kertészet korszerűsítése kertészeti gépbeszerzés támogatása társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja VP2-4.1.3.5-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás 40 70% Pályázók köre Területi szűkítés 18,08 milliárd

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatok jelentek meg

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatok jelentek meg Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. március Állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatok jelentek meg A Vidékfejlesztési Program keretében új, állattartó telepek korszerűsítését,

Részletesebben

Novemberben megjelenő vidékfejlesztési pályázatok

Novemberben megjelenő vidékfejlesztési pályázatok Novemberben megjelenő vidékfejlesztési pályázatok Az alábbiakban a már megjelent Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) és Ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása, valamint a

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet

78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV.17.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése VP

Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése VP Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése VP2-4.1.1.4-16 Tájékoztató/Kivonat I. Támogatás célja A felhívás alapvető célja a juh- és kecsketartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti

Részletesebben

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet

35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben