Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének"

Átírás

1 Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (XI.12.) önkormányzati rendelete A köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. felhatalmazása alapján tekintettel az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásaira a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, valamint 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményét kikérve - a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A község tisztaságának megőrzésében, a közterületek és fák védelmében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól tartózkodni. E rendelet alkalmazása szempontjából: Értelmező rendelkezések Bekötés: a szennyvíz bekötővezeték megépítésével és üzembe helyezésével az ingatlan bekapcsolása a szolgáltatásba. 2. Egyéb szennyvíz: az üzemek, intézmények működése során, valamint a lakosság nem háztartási célú szennyvízhasználatából keletkező házi szennyvíznek nem minősülő szennyvíz. 3. Házi szennyvíz: a lakossági ivó- és háztartási, valamint az intézmények és üzemek szociális célú vízhasználatból keletkező, más eredetű szennyvizekkel nem keveredett szennyvíz. 4. Házi szennyvízhálózat: az ingatlan szennyvizeit összegyűjtő és továbbító, az ingatlan tartozékát képező szennyvíz vezetékhálózat a berendezéseivel és tartozékaival együtt. 5. Köztisztasági szolgáltatás: (továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetve megbízás alapján a közterületek tisztántartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége.

2 6. Szennyvízelvezetési hely: a szennyvízelvezető műbe bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon épület, épületrész, önállóan használt bérlemény, amelyek ivóvíz fogyasztási helynek minősülnek. 7. Tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetve por-mentesítése. 8. Települési folyékony hulladék elszállítására irányuló szennyvízszállítási közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítása - a közcsatornára rá nem kapcsolt lakásokból. Ingatlanok tisztántartása 3. (1) Az ingatlan tulajdonosok jogszabályban foglalt feladataik ellátásáról társasházaknál, illetve vegyes tulajdon esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában kötelesek gondoskodni. (2) Ha vita merül fel abban a kérdésben, hogy valamely gyalogjárda tisztántartási kötelezettsége a tulajdonost vagy a Közszolgáltatót, illetve több tulajdonos közül kit terhel, a hatályos jogszabályok és a rendelet figyelembe vételével a kötelezett személyét a jegyző állapítja meg. (3) Az illegális plakátok eltávolításáról Újrónafő Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) gondoskodik. (4) A zöldfelületek gondozása gépi meghajtású eszközzel, vasár- és ünnepnapokon elsősorban a lakosok indokolatlan zavarásának elkerülésével végezhető. (5) A letakarított havat az úttest, illetve a járda szélén kell összegyűjteni úgy, hogy a közlekedők számára megfelelő terület szabadon maradjon. (6) A gyalogos és közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében tilos hórakást elhelyezni: a) útkereszteződésben, b) útburkolati jeleken, c) tömegközlekedési járművek megállóhelyénél, d) közszolgáltatási felszerelési tárgy és (pld.: vízelzáró csap, gázóra) e) egyéb közlétesítmény (lámpaoszlop, tűzcsap, hirdetőoszlop, stb.) köré, vagy f) kapubejáró elé, annak teljes szélességében. (7) A Közszolgáltató köteles gondoskodni a közterületről összegyűjtött hulladék elszállításáról, a közterületekre kihelyezett tárolóedények és konténerek rendszeres karbantartásáról, tisztításáról, fertőtlenítéséről, továbbá az Önkormányzat által megrendelt hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről, helyreállításáról, javításáról, tisztításáról, pótlásáról és rendszeres ürítéséről

3 A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatával kapcsolatos köztisztasági előírások 4. Vásárok, búcsúk-, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edény és illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztán tartásáról, továbbá a keletkezett hulladék elszállításáról. Köz- és magánterületek szennyezésének tilalma 5. (1) A közterület és annak felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése és rongálása tilos. (2) Építkezésnél, bontásnál, tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési és bontási anyagot, a kiásott földet úgy kell tárolni, fel- és lerakni, valamint elszállítani, hogy szennyeződés ne maradjon. (3) Burkolt területre az építési és bontási anyagot és a kitermelt földet kizárólag fóliára vagy konténerbe szabad helyezni. (4) Közterületen gépjárművek javítása tilos, kivéve a hirtelen fellépő meghibásodás elhárítását. (5) Az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állat tulajdonosa (vezetője, hajtója) köteles haladéktalanul gondoskodni. (6) Tilos a tisztításból keletkező szennyeződést, szennyvizet a közterületre, a csapadékvízelvezető rendszerbe beleseperni, beleönteni, valamint eltömődést előidéző hulladékot és törmeléket beleszórni. (7) Szóródó anyagot csak letakarva, illetve a szóródást másként megakadályozó módon lehet szállítani. A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása, és hasznosítása 6. (1) Újrónafő község területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a REKULTIV Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 8.) (továbbiakban: Közszolgáltató). (2) A szervezett és rendszeres hulladékszállításba bekapcsolt terület a község mindenkori közigazgatási területe. E területen a szervezett szolgáltatást igénybevevők számára a

4 szabványos és rendszeresített hulladékgyűjtő és tárolóedények, valamint a konténer használata kötelező. (3) A hulladékszállítás minimális gyakorisága a közegészségügyi szempontok figyelembevételével heti egy alkalom, évi 52 alkalom. Ünnepnapok által megváltozott szállítási időpontokról a Közszolgáltató külön értesítést ad az Önkormányzat számára. A keletkezett hulladék mennyiségétől függően ennek gyakoribb hulladékszállítása is meghatározható. A települési szilárd hulladék gyűjtése 7. (1) A tárolóedénybe és konténerbe nem szabad mérgező, robbanó folyékony, égő, parázsló vagy egyéb anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szemétszállítással foglalkozó dolgozók egészségét és testi épségét, illetve a hulladékszállító gépjármű műszaki berendezésében rongálást idéz elő. (2) A szabályos hulladékgyűjtő edényeket a hulladékgyűjtés idején túl közterületen tárolni tilos. (3) A hulladékszállító gépjármű személyzete a hulladékot az ingatlan bejárata előtti közúton veszi át. Az edények hulladékgyűjtés idejére történő ki és visszahelyezése az ingatlantulajdonos feladata. Az összegyűlt hulladék gyűjtése az erre rendszeresített műanyag vagy fém kukaedénybe történik. (4) A hulladékgyűjtő edényeket ürítés előtt és után fedett állapotban kell tartani. (5) A lomtalanítási akciók idején kívül semmiféle hulladék, lom, beton, törmelék, stb. nem helyezhető el a közterületre, még hulladéktároló edény mellé sem. A szolgáltatás ellátásának szabályozása 8. (1) A szervezett településtisztasági szolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő és a Közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv közüzemű szerződésekre vonatkozó szabályok szerint szerződéses jogviszony jön létre. (2) Az alkalmazott szabályos tárolóedények típusát és térfogatát, valamint az elszállítás gyakoriságát a Közszolgáltató és Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) közösen állapítja meg a szokásosan keletkező hulladékmennyiség és a gyűjtő jármű figyelembevételével. (3) A szolgáltatási igény bővítését azonnal, a csökkentését kérők igényét negyedévente figyelembe kell venni.

5 A hulladékszállítási díj 9. (1) A hulladék elszállítása hulladékszállítási díj ellenében történik. A megállapított díjtételek alapján a Közszolgáltató kiszámítja a díjak összegét és közli az érdekeltekkel. (2) A hulladékszállítási díj az ingatlan tulajdonosát terheli. (3) A beépítetlen ingatlanok, az üresen álló lakások, és az üresen álló egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek után hulladékszállítási díjat nem kell fizetni. (4) Az üresedést, illetve az újbóli használatot 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Közszolgáltatónál, illetve a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségénél. A változást üresedéskor a bejelentést követő negyedév első napjától veszik figyelembe, a szolgáltatás ismételt igénybevétele esetén pedig azonnal. (5) A hulladékszállítási díj magába foglalja a tároló edényzet heti egyszeri ürítését, a lerakóhelyekre történő szállítását és a kezelés költségét. Szelektív hulladékgyűjtés 10. A szelektíven gyűjthető hulladékokat az Újrónafő, Szabadság u. 3. szám alatti épület előtt található tér parkolójában fellelhető szelektív hulladék-gyűjtő szigeten lehet elhelyezni. Egyéb (nem háztartási hulladék) kezelése 11. (1) Az egyéb szilárd hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli. (2) Jogi személyek (vállalatok, intézmények stb.) a szolgáltatást végzővel kötött szerződében megállapodhatnak - rendszeresített edények biztosítása mellett - a nálunk keletkező egyéb szilárd hulladék elszállításáról. (3) A nem háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló tárolóedények megvásárlása, pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik. A Közszolgáltató megbízás alapján a tárolóedényeket beszerzi és kihelyezi, valamint elvégzi a fertőtlenítést is. Lomtalanítás 12.

6 (1) A nagyobb méretű, darabos háztartási szilárd hulladék elszállítására a Közszolgáltató az Önkormányzattal egyeztetve lomtalanítási akciót szervez igény szerint évente. Ennek költségeit, az Önkormányzat és a szolgáltató között létrejött megállapodás szerinti mennyiségig tartalmazza a közszolgáltatás díja. Az e felett keletkezett hulladék elszállítási díját az Önkormányzat fizeti meg. (2) A lomtalanítás helyéről, idejéről és módjáról a Közszolgáltató az Önkormányzattal együtt legalább 1 héttel korábban tájékoztatja a lakosságot (plakátok segítségével, honlapon történő megjelenítéssel). (3) A Közszolgáltató a lomtalanítás elvégzésére konténereket köteles kihelyezni az utcák, illetve területek, valamint a lakosság számához igazodva arányosan úgy, hogy könnyen megközelíthetőek legyenek. (4) A hulladékot csak a konténerekbe lehet rakni, mellé nem. (5) A Közszolgáltató a konténer elszállítása után esetleg visszamaradt hulladékot köteles összetakarítani. Szennyvízelvezetési közszolgáltatás 13. (1) A közműves szennyvíz-elvezetésről az Önkormányzat az AQUA Szolgáltató Kft. (Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.) (továbbiakban: Szolgáltató) keresztül gondoskodik. (2) A közüzemi tevékenység keretében a szennyvízelvezetési szolgáltatásra a fogyasztóval a Szolgáltató egyéni szerződést köt. (3) A szennyvízelvezetésért díjat kell fizetni, melyet a Szolgáltató előterjesztése alapján a Képviselő-testület állapít meg. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyiségét méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott (számlázott) vízmennyiség alapulvételével kell megállapítani. (4) Amennyiben az ingatlanon bármilyen közület (iroda, üzlet stb.) kezdi meg működését, az üzemeltetés előtt legalább 30 nappal a Szolgáltatónál a közműfejlesztés díját és a csatornahasználati hozzájárulást a tulajdonos vagy a bérlő köteles megfizetni. A folyékony szennyvíz elvezetése 14. (1) A települési folyékony hulladék, valamint az egyéb szennyvíz elszállítására a tulajdonos megbízása alapján a Szolgáltató által biztosított tartályban és járművel történik. (2) A szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz, állati eredetű fekália bevezetése tilos. (3) A szennyvízelvezető hálózatba csak olyan összetételű szennyvíz vezethető be, amely a külön jogszabályokba foglaltaknak megfelel, valamint az ott dolgozók testi épségét nem veszélyezteti, továbbá a szennyvízelvezető és tisztítómű állagát nem károsítja és berendezéseinek rendeltetésszerű működését nem akadályozza.

7 (4) A szennyvíz bekötővezeték létesítését és annak a már üzemelő szennyvíz törzshálózatba történő csatlakozását a Szolgáltató köteles a megrendelő költségére elvégezni vagy elvégeztetni. (5) Az üzemelő kényszer-áramoltatású szennyvíz törzshálózatba a szennyvíz bekötővezeték csatlakozását csak a Szolgáltató végezheti, illetve végeztetheti el. (6) A csatlakozó házi szennyvízhálózatot a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas aknával vagy tisztítónyílással kell kialakítani. Ha a szennyvíz bekötővezeték vagy házi szennyvízhálózat az elfolyó szennyvíz ellenőrzésére alkalmas aknával nincs ellátva, továbbá ha a bekötővezeték az ingatlanon keletkező szennyvizek elvezetésére - a vízhasználat növekedése, az ingatlan egyesítése, megosztása vagy egyéb okból - már nem alkalmas, a körjegyző a tulajdonost a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére is kötelezheti. (7) A telekhatáron belül - tisztító aknától az ingatlan felé - a hiba elhárítása, javítása a tulajdonos feladata. 15. Záró rendelkezések 16. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 8/2002. (VII. 18.) ÖKT. számú rendelete, az ingatlanok és közterületek tisztaságáról és a települési szilárd hulladék (háztartási és egyéb) ártalmatlanításáról és hasznosításáról, valamint a folyékony szennyvíz elvezetéséről szóló 8/1999. (VI. 17.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 10/2008. (IX.10.) rendelet, továbbá a települési szilárd hulladék szállításáért fizetendő térítési díj mértékéről szóló 9/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete. Kertész Attila polgármester dr. Dudás Eszter körjegyző Záradék: E rendelet Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 29-én alkotta. Kihirdetve: Újrónafő, november 12.

8 dr. Dudás Eszter körjegyző

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések

- 1 - I. FEJEZET. Általános rendelkezések - 1 - MAGYARKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 14.) SZ. RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL, VALAMINT A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja ZALASZENTGYÖRGY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2004. (VI.29.) SZ. RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (Egybeszerkesztve

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Poroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 20/2006. (VI.30) önkormányzati rendelete 1 a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról. Poroszló

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének

Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének Csetény Község Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2004.(VI.24.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Csetény Község Önkormányzata

Részletesebben

10/2005. (V. 31.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

10/2005. (V. 31.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 10/2005. (V. 31.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések

A rendelet hatálya. A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Lovászpatona Község Önkormányzata

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, a helyi hulladékgazdálkodásról,

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésérıl és kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:64 /2014 Tárgy: Döntés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotására Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E egységes szerkezetben a 13/1999.(V.31), a 4/2000. (II.04.), a 5/2001. (II.01.), a 20/2001.(XII.22), a 6/2002.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete

Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete Vasboldogasszony község önkormányzatának 10/2002. (XI.1.) számú rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben a 8/2004.(V.1.);

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 19/2007. (XII.19.) RENDELETÉNEK (RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2012. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 9 /2013.(XII.6.) önkormányzati rendelete

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 9 /2013.(XII.6.) önkormányzati rendelete Nagyharsány Községi Önkormányzat 9 /2013.(XII.6.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben