G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. INTERNET SZOLGÁLTATÁS. Hatályos: 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. INTERNET SZOLGÁLTATÁS. Hatályos: 2015."

Átírás

1 G4NET INTERNET INTERNET SZOLGÁLTATÁS G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. Hatályos: december 1-től

2 Tartalomjegyzék 1. általános adatok, elérhetőség: a szolgáltató neve és címe a szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei a szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége a szolgáltató internetes honlapjának címe az ÁSZF elérhetősége az előfizetői szerződés megkötése és feltételei: az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája Személyes adatok: Előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó adatok: Szolgáltatásra, számlázásra vonatkozó adatok: az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetén a 8. (2) bekezdésében meghatározott felmondás feltételei (nincs); az előfizetői szolgáltatás tartalma: a szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása a szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a segélyhívó szolgáltatások használatára, valamint a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférésre, és az információk felhasználására vonatkozó leírás (nincs), tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e, a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága: az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló NMHH rendeletben meghatározott egyedi, továbbá a szolgáltató által önként vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése (nincs), tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a hálózat és szolgáltatás biztonságát és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet, az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei; a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése: az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei, továbbá a megvalósításának módjai az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: hibabejelentések kezelése, folyamata, a vállalt hibaelhárítási határidő, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hiba elhárítására vonatkozó eljárás az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén az előfizetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és kártérítési igények intézése) az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje a tudakozó szolgáltatás igénybevétele, (nincs) tájékoztatás a szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) feltüntetése díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér:...10 Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 2

3 7.1. az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések a kártérítési eljárás szabályai az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai a számhordozással, a szünetmentes szolgáltatóváltással, a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárások részletes szabályai: (nincs) az előfizetői szerződés időtartama; a szerződés időtartama: a szerződés módosítása: az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás: adatkezelés, adatbiztonság: a szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama, az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről; az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékre, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtására, értéknövelt szolgáltatások nyújtására, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítésére, üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésére, tételes számlamelléklet, hívásrészletező igénylésére, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra, az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatok); az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei: a szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje a szolgáltató általi szerződés felmondás esetei, feltételei az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik A szerződés megszűnésének következményei az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei: az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség a szolgáltatás rendeltetésszerű használata a végberendezéssel, vagy az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek az adatváltozás bejelentése a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek és azokkal egyező célra szolgáló más szolgáltatások elérhetőségére és használatára vonatkozó tájékoztatás; műsorterjesztési előfizetői szolgáltatás nyújtása esetén a díjcsomagba tartozó médiaszolgáltatások felsorolása, valamint amennyiben a szolgáltató fel kívánja tüntetni az Eht (2a) bekezdés a) pontja szerinti adatok, továbbá a kiegészítő médiaszolgáltatások felsorolása és meghatározása. (nincs) Záró rendelkezések, mellékletek...17 Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 3

4 1. általános adatok, elérhetőség: 1.1. a szolgáltató neve és címe A Szolgáltató cégneve: G4 Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Szolgáltató rövidített cégneve: G4 Group Kft. A Szolgáltató székhelye: 6323 Dunaegyháza, Pince sor a szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei Az ügyfélszolgálat: cím: 6323 Dunaegyháza, Pince sor 20.. telefonszám: web: Az ügyfélszolgálati ideje: H-P: 8-16 A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 8-16 óra között áll az Előfizetők rendelkezésére. Ettől eltérő időszakban a Szolgáltató -ben áll az Előfizetők rendelkezésére. Személyes ügyfélszolgálatot előzetes egyeztetéssel közös megállapodással tart a szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége Az ügyfélszolgálat: cím: 6323 Dunaegyháza, Pince sor 20.. telefonszám: web: Az ügyfélszolgálati ideje: H-P: a szolgáltató internetes honlapjának címe az ÁSZF elérhetősége A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket az alábbi helyeken teszi hozzáférhetővé az Előfizetők számára: - Ügyfélszolgálati Iroda (6323 Dunaegyháza, Pince sor 20.) - A G4NET Internet szolgáltatás honlapján ( 2. az előfizetői szerződés megkötése és feltételei: Előfizető az, akivel a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére az ÁSZF-ben, valamint az Előfizetői Szerződésben meghatározott feltételekkel előfizetői jogviszonyt hoz létre az előfizetői szerződés megkötésére vonatkozó eljárás ( Az (III.30.) NMHH 5. (2) bekezdése szerinti előfizetői szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei ) Az Előfizetők szerződést köthetnek az alábbi módon: az Előfizető az Ügyfélszolgálati Irodán a Szolgáltatás Megrendelő kitöltésével, vagy a > Megrendelés űrlapon jelezheti igényét. A Szolgáltató díjmentes helyszíni felmérést végez legfeljebb 15 napon belül. Ha a feltételek adottak, a Szolgáltató az Előfizetőnek a szolgáltatás Megrendelőben közölt adatait felhasználva Előfizetői Szerződést készít, létrehozza az Előfizető jogosultságrendszerét tartalmazó profilt. A Szolgáltató az Előfizető által megjelölt helyszínen kiépíti a hozzáférési pontot egyszeri 5000Ft díj ellenében. A hozzáférési pont eszközei a szolgáltató tulajdonát képezi, térítési és bérleti díj mentessen (kivétel, a szolgáltatás szüneteltetési időszak). A kiépítés után az Előfizető a kiépítés és beüzemelés tényét elismerve átveszi a működő szolgáltatást, melyet a Előfizetői Szerződés aláírásával igazol. Aláírja a Előfizetői Szerződést, melyet a Szolgáltató a maximum 10 nap múlva juttatja vissza. Az Előfizetői Szerződés 2 példányban készül el. Amelyből 1 példány az Előfizetőé, 1 példány pedig a Szolgáltatóé. Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 4

5 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját mérlegelési körében a belépési díj nélküli konstrukciók esetén a szerződéskötést három havi előfizetői díjnak megfelelő kaukcióhoz kösse. A kaukció a szerződés megszűnésével az Előfizetőnek visszajár az előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája Személyes adatok: a) az Igénylő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, postázási vagy számlaküldési címe, illetve székhelye; b) Egyéni igénylő esetén: az Egyéni igénylő születési neve, anyja születési neve, születési helye és ideje; c) Üzleti Igénylő esetén: az Üzleti igénylő cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma (adószáma), valamint szükség esetén pénzforgalmi számlaszáma; d) az előfizetői kategóriára (Egyéni előfizető, Üzleti előfizető vagy Egyéni kezelést kért üzleti előfizető) vonatkozó nyilatkozat; e) kapcsolattartásra alkalmas olyan elektronikus elérhetőség, amely az Igény bejelentésével, az Előfizetői szerződéssel, szerződéskötéssel kapcsolatban az Igénylő tájékoztatására, értesítésére szolgál Előfizetői hozzáférési pontra vonatkozó adatok: a) az igényelt Előfizetői hozzáférési pont létesítéséhez szükséges pontos, teljes cím; Szolgáltatásra, számlázásra vonatkozó adatok: a) az igényelt Előfizetői szolgáltatás, a választott csomag(ok), hűség opciók megjelölése; b) a választott díjfizetési mód megjelölése; c) az Előfizetői szerződés időtartama az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli, személyi, tárgyi és egyéb korlátai A Szolgáltató telepített eszközéhez IEEE szabványnak megfelelő ETHERNET eszközzel lehet csatlakozni. A vételhez szükséges végberendezést minden esetben a Szolgáltató biztosítja a ÁSZF ban leírtak szerint az előfizetői hozzáférési pont létesítésére, vagy hálózati végponthoz, hálózathoz történő csatlakozására és a szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő A Szolgáltató díjmentes helyszíni felmérést végez legfeljebb 15 napon belül, mely során megállapítja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai és geográfiaiai feltételeinek meglétét. Ezt követően állást foglal a bekötés várható időtartományról. (15 napon belül, 15 és 30 napon belül, valamint hogy nem kivitelezhető.) A szükséges eszközöket a telepítéskor az Előfizető átveszi, azokért felelősséget vállal. A szolgáltatás kiépítéséhez szükséges épületgépészeti feltételeket (antennarögzítési pont tetőn, tetőablakon, ablakon, födém átfúrás, stb.) az Előfizető biztosítja. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásra 95 %-os rendelkezésre állási időt vállal éves szinten. Amennyiben a rendelkezésre állás a fenti érték alá csökken, a szolgáltatás díját arányosan visszatéríti az Előfizető részére mobil internet-hozzáférés, mobil rádiótelefon, műholdas, valamint földfelszíni digitális műsorterjesztési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók esetén a 8. (2) bekezdésében meghatározott felmondás feltételei (nincs); 3. az előfizetői szolgáltatás tartalma: 3.1. a szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatás leírása Határozott idejű, szüneteltethető Internet hozzáférés szolgáltatás, rádiótechnikai berendezésekkel. A Szolgáltató az Előfizető részére Internet szolgáltatást biztosít az alábbi jellemzőkkel és kiegészítőkkel: IP protokoll alapú kommunikáció az Internet hálózat felé az Előfizetői Szerződésben megjelölt paraméterekkel. A G4NET rendszer alaphálózata a felhasználói végpontok és az Internet publikus része között nem tartalmaz forgalomszűrést. A felhasználók a G4NET alaphálózat végpontjairól hozzáférhetnek a más szolgáltatóknál lévő postafiókjaikhoz, webes tartalmaikhoz. A Szolgáltató szűriheti a végpontok szerver üzemeltetési célokra Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 5

6 történő használatát. Ennek értelmében szűrheti a végpontok következő TCP portjait: 25, 80, 110, 3128, A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Előfizető végpontján szerver jellegű tevékenységet tapasztal, a kérdéses portot az Előfizető értesítése mellett a továbbiakban szűrje. A G4NET Internet szolgáltatás a 2,4GHz (fokozatosan megszűnik), 5GHz frekvenciájú mikrohullámon történő adatkapcsolaton alapul. Az adatkapcsolat a Szolgáltató központja, és a Felhasználó előfizetői végpontja között valósul meg. A szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges eszközöket a Szolgáltató biztosítja, amennyiben a megrendelőnek nincsenek egyéni igényei. Az eszközök használatát bérleti díj nem terheli. A szolgáltatás igénybevételének technikai feltételei a Szolgáltató központi antennája és az Előfizetőnél elhelyezett antenna közötti közvetlen rálátás, az Előfizetőnél rendelkezésre álló személyi számítógép az alábbi minimális kiépítésben: P3 CPU, 256Mbyte RAM, 50Mbyte szabad tárterület, Win 2000 vagy újabb operációs rendszer, NE2000 kompatibilis hálózati kártya a szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe. A szolgáltatás Apostag, Dunaegyháza, Dunaföldvár, Kisapostag, Rácalmás és Solt település területén érhető el. A hálózat kiépítettségének aktuális állapotáról a Szolgáltató honlapja ( valamint az Ügyfélszolgálat ad felvilágosítást. Az adott körzeten (településen) belüli hozzáférhetőségről minden esetben előzetes felmérés szükséges. A Szolgáltató a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja a szolgáltatások folyamatos működését. A szolgáltatás egyaránt elérhető otthoni és üzleti felhasználók számára. Üzleti előfizetést köthet bármely Magyarországon bejegyzett jogi személyiség saját telephelyére. Otthoni előfizetést köthet bármely magyar állampolgár saját lakhelyére, vagy bármely más családtag lakhelyére. Otthoni előfizetést köthet bármely Magyarországon bejegyzett jogi személy is bármely munkavállalójának lakhelyére, amennyiben rendelkezik legalább egy, a saját telephelyére megkötött üzleti előfizetéssel, és az otthoni Internet felhasználás paramétereiről megállapodik a munkavállalóval. A Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal, valamely földrajzi helyen történő kiépíthetőségre, kapacitás bővítésre a segélyhívó szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, a segélyhívó szolgáltatások használatára, valamint a hívó helyére vonatkozó információhoz való hozzáférésre, és az információk felhasználására vonatkozó leírás (nincs), 3.4. tájékoztatás arról, hogy a szolgáltatás egyetemes szolgáltatás-e, A szolgáltatás nem egyetemes. 3.5 a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont helye A hozzáférési pont a szolgáltató tulajdona, meghibásodása esetén a javítás, csere a szolgáltató felelőssége. Javítása, csere időtartama a hiba bejelentéstől számítva maximum 48 óra. Amennyiben az eszköz külsérelmi nyomok hatására vált üzem képtelenné, a javítási költség az előfizetőt terheli. Azaz a eszköz árát meg kell térítenie. A szolgáltatót nem terheli felelősség a felhasználói eszközök meghibásodásáért. 4. az előfizetői szolgáltatás minősége, biztonsága: 4.1. az előfizetői szolgáltatás az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló NMHH rendeletben meghatározott egyedi, továbbá a szolgáltató által önként vállalt egyedi szolgáltatásminőségi követelményeinek célértékei A Szolgáltató célja a folyamatos alaphálózati rendelkezésre állás. A Szolgáltató folyamatosan figyeli az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolatot, annak esetleges meghibásodását, a hibaelhárításának módját, időigényét naplózza. Az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolat rendelkezésre állásáról havi statisztikát vezet, melyet az Előfizető kérésére betekintésre rendelkezésre bocsát. Az Előfizetői Szerződésben vállalt sebességek teljesítése érdekében a Szolgáltató rendszeresen vizsgálja az alaphálózat és az Internet közötti kapcsolat terheltségét. Amennyiben a terheltség rendszeresen eléri, vagy meghaladja a 90%-ot, a Szolgáltató intézkedik az alaphálózati kapcsolat sávszélességének bővítéséről. Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 6

7 Készült a 345/2004 (XII.22) Kormány rendelet alapján Internet szolgáltatás Megnevezés (a rendelet szerint sorszámozva) mértékegység minimálérték célérték Új hozzáférés létesítési idő Internet elérés szolgáltatás nap 1 15 Minőségi panasz hibaelhárítási ideje óra 1 48 A szolgáltatás rendelkezésre állása százalék 99 Ügyfélszolgálat 120 másodpercen belüli jelentkezése százalék A szolgáltatási terület egészét érintő szünetelés óra 88 Az Előfizetők legalább 10 %-át érintő szünetelés óra 88 A garantált (átlagosan elvárható) le- és feltöltési sebesség maximum letöltési érték Maximális sebesség 40%-a kbps maximum feltöltési érték Maximális sebesség 40%-a kbps Bithiba arány hozzáférési vonalanként százalék 0, amennyiben a szolgáltató hálózatában forgalommérést, irányítást, menedzselést alkalmaz, és ez hatással van a szolgáltatás minőségére, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás útján elérhető más szolgáltatásokhoz, tartalmakhoz, alkalmazásokhoz történő hozzáférésre, az erre vonatkozó szabályok részletes ismertetése (nincs), 4.3. tájékoztatás azon intézkedésről, amelyeket a szolgáltató a hálózat és szolgáltatás biztonságát és a hálózat egységét befolyásoló eseményekkel és fenyegetésekkel, valamint sebezhető pontokkal kapcsolatban tehet, A rádióhálózathoz csak azonosító kódokkal és jelszavakkal lehet csatlakozni, melyek minden előfizető részére mások és ezeket csak a rendszergazda ismeri az előfizetői végberendezés csatlakoztatásának feltételei; Az előfizető csak szabványos, engedéllyel rendelkező és biztonságosan működő berendezést csatlakoztathat a hálózathoz. Minden hibás vagy veszélyes berendezés által okozott kárért az előfizető a felelős. A szolgáltató kikapcsolja azt az előfizetőt, akitől más előfizetőket zaklató, kéretlen levelek (spam) kerülnek az Internetre. Ha a szolgáltató berendezésében a hozzá csatlakoztatott előfizetői végberendezés zavart, kiesést vagy meghibásodást okoz, a szolgáltató jogosult az előfizetőt kikapcsolni és az előfizető köteles a kárt megtéríteni. Az előfizető számítógépében, saját belső hálózatában bármilyen meghibásodás, programhiba vagy szakszerűtlen beavatkozás megszüntetése a szolgáltatónak nem feladata, nem köteles javítani. Az ezzel kapcsolatosan bejelentett hiba kivizsgálásának költsége az előfizetőt terheli. Ha az előfizető tulajdonában levő berendezés hibásodik meg, a szolgáltató helyszíni hibamegállapításáért egyszeri kiszállási és munkadíjat számít fel. 5. a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása, felfüggesztése: 5.1. az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei, feltételei, az előfizető által kérhető szüneteltetés leghosszabb időtartama, a díjfizetéshez kötött szüneteltetés esetei A Szolgáltató az Előfizető kérésére az előfizetést szünetelteti. Ennek költségei: - A szüneteltetés egyszeri díja: 0 Ft Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 7

8 - A szüneteltetés ideje alatt fizetendő havi díj: 500,- Ft/hó A szüneteltetés leghosszabb időtartama: 6 hónap. Amennyiben a szerződés határozott időre jön létre, a szüneteltetés időtartama a szerződött időszakba nem számít bele. Az Előfizető a szüneteltetést írásban, elektronikus levélben kérheti a Szolgáltatótól. A szüneteltetés kezdő időpontja a szüneteltetést kérő levél vagy elektronikus levél Szolgáltatóhoz történt érkezését követő hónap 15. napja. Ha a Szolgáltató érdekkörébe tartozó ok miatt kerül sor a szünetelésre ide nem értve a rendszeres karbantartást vagy a szünetelés oka mindkét fél érdekkörén kívülre esik, a szünetelés időtartama alatt az Előfizető a szünetelés időtartamára vonatkozóan díj fizetésére nem köteles. Ha a Szolgáltató a szünetelést a hálózat fejlesztése, cseréje, átalakítása vagy karbantartása miatt kénytelen végrehajtani, akkor ez a szüneteltetés a hat órát hétköznap, illetve tizenkét órát munkaszüneti napokon nem haladhatja meg és a Szolgáltató a szünetelés előtt minimum 15 nappal köteles az Előfizetőt értesíteni. Amennyiben Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására üzemkörén kívül álló elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem képes, úgy a szolgáltatás szünetel. Ebben az esetben az Előfizető által előre megfizetett előfizetési díjakat és egyéb szolgáltatási díjakat a Szolgáltató visszafizeti, amennyiben a kiesés meghaladja a 48 órát. Előfizető rendelkezése alapján az Előfizető folyószámláján tartja és szolgáltatás visszaállítását követően az esedékes díjakba beszámítja 5.2. az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, így különösen az előfizető által indított vagy az előfizetőnél végződtetett forgalom korlátozásának, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének esetei és feltételei, továbbá a megvalósításának módjai A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatforgalmát korlátozni, abban az esetben, - ha az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetés szerinti működését, így különösen, ha az Előfizető a rendelkezésére bocsátott végponton keresztül olyan extrém adatforgalmat generál, amely akadályozza a többi Előfizetőt a szolgáltatás rendeltetésszerű használatában. Ilyen esetben a Szolgáltató az Előfizető elektronikus vagy hagyományos postai úton történő figyelmeztetésével egyidejűleg jogosult az Előfizető forgalmának korlátozására. Amennyiben az Előfizető továbbra sem hagy fel a gyakorlat folytatásával a Szolgáltató jogosult az Előfizető végpontját az alaphálózatból kizárni, az Előfizetővel szemben a szerződés felmondását kezdeményezni. Extrém használatnak minősül, ha az Előfizető a végpontján 500GByte adatnál többet forgalmaz letöltési irányban egy naptári hónapon belül. Extrém használat esetén a Szolgáltató 40% sebességre jogosult korlátozni az Előfizető végpontját. Amennyiben az Előfizető végpontja három egymást követő hónapban korlátozásra kerül, a Szolgáltató jogosult az előfizetés felmondására. - ha az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek továbbadja, továbbértékesíti. - ha Előfizető határidőre nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és azt a Szolgáltató felé a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 15 napos - határidő elteltét követően sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató - az Előfizető egyidejű értesítése mellett - jogosult a végződtetett ( az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, valamint az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére. Az adatforgalmat 15 napos határidő után 10%-ra korlátozhatja. A Szolgáltató köteles a korlátozást 24 órán belül megszüntetni, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez. A korlátozás ideje alatt az Előfizető a teljes havi előfizetési díjat fizeti az előfizetői szolgáltatás felfüggesztésének esetei és feltételei Ha az előfizető a fizetési határidőt követően 30 napon belül sem egyenlíti ki kötelezettséget, az esetben a Szolgáltató felfüggeszti a szolgáltatást. Értesítéssel egyidejűleg kikapcsolható az, aki: a) az Interneten másokat zavaró forgalmat bonyolít, b) vírust vagy más kéretlen küldeményeket továbbít, Értesítés után 8 nappal kikapcsolható az, aki: Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 8

9 a) mások számára a szolgáltató engedélye nélkül Internetet tovább szolgáltat b) szervert üzemeltet, c) a szolgáltatónak kárt okoz. A visszakapcsolás igényét minden esetben 2000 Ft/alkalom visszakapcsolási díj megtérítésével kérelmezhető. 6. ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: 6.1. hibabejelentések kezelése, folyamata, a vállalt hibaelhárítási határidő, a hibabejelentések nyilvántartásba vételére és a hiba elhárítására vonatkozó eljárás A Szolgáltató az Előfizetőktől érkező hibabejelentések fogadására ügyfélszolgálatot tart fenn, mely telefonon ügyfélszolgálati időben, ban 24 órában áll az Előfizetők rendelkezésére. A Szolgáltató a felmerült hibák elhárítását munkaidőben 24 órán belül megkezdi. A munkaidőn kívül, illetve munkaszüneti napokon felmerült hiba természetétől függően intézkedik a hiba elhárításáról, vagy megteremti a hiba elhárításának feltételeit a következő munkanap kezdetéig. Amennyiben hétköznap munkaidőben a hiba elhárítása várhatóan 8 óránál hosszabb időt vesz igénybe, arról az Előfizetőt a szerződésben megadott elérhetőségein keresztül értesíti. Amennyiben a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az Előfizető helyiségében és az Előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás a Szolgáltató és az Előfizető megállapodása szerinti időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására a Szolgáltató részére rendelkezésre álló fent meghatározott időtartam a kiesés időtartamával meghosszabbodik. A bejelentett hibákról napló készül, mely tartalmazza a hiba természetét, az elhárításához szükséges eszköz és szakember igényt, valamint a hiba kijavításának időigényét az előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén Amennyiben az Előfizető vélelmezése szerint a szolgáltatásban tartós hibás teljesítés történt, lehetősége van a Szolgáltatótól a hiba számlázási időszakára díjkedvezmény megállapítását kérni. Ha a Szolgáltató a díjcsökkentés mértékét a hibával arányosnak ismeri el, azt elfogadja, a jóváírást a következő számlázási időszakban érvényesíti. Ha a Szolgáltató az Előfizető által kért díjcsökkentés mértékével nem ért egyet, kezdeményezi egy kompromisszumos jóváírás megállapítását. A Feleknek mindvégig törekedni kell a jóváírás mindkét szerződő fél számára elfogadható mértékű kialakítására. Megegyezés hiányában a kötbér mértéke minden késedelmes napra a 6/2011.(X.6.)NMHH rendelet 9. (11)- (12)-(13). szerint történik. Nem számít bele a kiesés időtartamába: a) az ügyfél tulajdonában levő berendezés hibája, b) a szolgáltató berendezésében az ügyfél által okozott rongálás, c) a szolgáltató berendezéseinek mások által történt eltulajdonítása miatti kiesés, d) a rendszeres karbantartás, e) háború, terrortámadás, vírustámadás, f) a természeti csapások, rendkívüli időjárási helyzet miatti kiesés, g) hatóság által elrendelt vizsgálat vagy szüneteltetés időtartama. Ha az Előfizető a hibás teljesítéssel kapcsolatos szolgáltatói állásfoglalást vitatja, a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez is fordulhat. Az Előfizető követelését - az előzőektől függetlenül - bíróság előtt is érvényesítheti. Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben fennálló követelését egy éves elévülési időn belül bíróságon is érvényesítheti az előfizetői panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció és kártérítési igények intézése) Az Előfizetők a szolgáltatás minőségével, egyéb tulajdonságaival kapcsolatos panaszaikat írásban jelezhetik a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati Irodán található Hibabejelentő Lapon, vagy bármely írásos formában a Szolgáltató címére postázva, vagy a címezve. A beérkezett panaszok kivizsgálását a Szolgáltató haladéktalanul megkezdi, erről az Előfizetőt 5 napon belül írásban értesíti. Amennyiben a panasz Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 9

10 díjreklamáció, kötbér vagy kártérítési igény jellegű, a Szolgáltató személyes konzultációt kezdeményez a panasz tisztázására. Amennyiben az Előfizető felhasználói eszközén hibásan beállított programok (pl.: tűzfal) gátolják a szolgáltatást, a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Hiba elhárításáért térítési díjat számolhat fel Ft/óra 6.4. az ügyfélszolgálat működése, az ügyfelek szolgáltató által vállalt kiszolgálási ideje A szolgáltató törekszik az ügyfelek elégedettségére normális, kulturált viszonyok között a lehető legrövidebb idő alatt a tudakozó szolgáltatás igénybevétele, (nincs) 6.6. tájékoztatás a szolgáltatással összefüggő jogviták peres és peren kívüli kezdeményezésének lehetőségéről és feltételeiről, a békéltető testülethez való fordulás jogáról, az eljárásra jogosult hatóságok, békéltető testület és egyéb szervezetek megnevezése, elérhetőségeik (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség) feltüntetése Az előfizető jogosult a szolgáltatóval fennálló és megegyezésre nem jutott vitás ügyek esetén békéltető testülethez fordulni vagy pert indítani vagy panaszt tenni. Nemzeti Hírközlési Hatóság Székhely: Budapest, Ostrom u Központi ügyfélszolgálati iroda: Budapest, Visegrádi u díjak, díjszabás, díjfizetés, számlázás, kártérítés, kötbér: 7.1. az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj Az Előfizetők számára nyújtott szolgáltatáscsomagok és eseti szolgáltatások tartalmát, díját az ÁSZF 3. mellékletét képező díjtáblázatok tartalmazzák. Az Előfizető a szolgáltatások használatáért a szerződés megkötésekor érvényben lévő díjtáblázatban foglaltak szerinti szolgáltatási díjat, mint havi díjat fizeti meg. A Szolgáltató a szolgáltatás havi díját tartalmazó számlát állít ki az aktuális hónap első munkanapján 15-ei fizetési határidővel. A számla azon a napon tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a szerződésben szereplő összeg a Szolgáltatónál (készpénzszámlán, vagy folyószámlán) jóváírásra kerül és a tranzakció pontosan beazonosítható. (a számla helyes számlaszámával megjelölt, vagy a szerződésen szereplő azonosító szerepel a közleményben.) Az 1 illetve 2 éves elkötelezettség esetén megállapított kedvezményes díjjak csak a következők esetében érvényesek: Az díj összege hiánytalan megtérítésre kerül, A jóváírás nem haladja meg a teljesítés határidejét. A feltételek nem teljesülése esetén, a kedvezmény összege a kövezkező havi díj mellé kiszámlázásra kerül! Amennyiben az Előfizetőnek díjtartozása keletkezik, és azt a Szolgáltató által a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 15 napos - határidő elteltét követően sem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítése mellett jogosult a szolgáltatás korlátozására, így különösen az Előfizető által indított vagy az Előfizetőnél végződtetett (az Előfizető hozzáférési pontjára irányuló) forgalom korlátozására, az előfizetői szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőinek csökkentésére, kikapcsolására. Az Előfizető hozzájárul, hogy díjtartozás esetén személyes adatait a Szolgáltató harmadik félnek átadja követeléseinek teljesítése céljából.. Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 10

11 7.2. a különböző fizetési módokból adódó, előfizetőt érintő eltérések előfizetés legalább egy hónapra készpénzzel, banki átutalással, postai befizetéssel az akciókról a szolgáltató honlapjáról értesülhetnek az előfizetők a kártérítési eljárás szabályai A felek a berendezésekben természeti csapás, elemi kár, terrorcselekmény miatt bekövetkezett meghibásodások esetén a saját berendezésüket kötelesek saját költségükre kijavítani, vagy megegyezhetnek a szerződés felbontásában. Ha a szolgáltató neki felróhatóan az ügyfélnek kárt okoz, az ügyfél kérheti a kártérítés beszámítását a következő időszakra előfizetési díjként, vagy visszafizetésre kerül az előfizető által kért módon, 30 napon belül az előfizetőt megillető kötbér meghatározása, mértéke és a kötbérfizetés módjai Amennyiben a Szolgáltató a felmerült hibát a hiba bejelentésétől számított 6.1. pontban írt határidőn belül nem javítja ki, úgy az Előfizető a hiba bejelentése esetén kötbér fizetését kérheti, a hiba bejelentésétől számított 6.1. pontban meghatározott, illetve az ott megjelölt okok esetén a meghosszabbodott időtartam leteltétől, a hiba elhárításáig Amennyiben a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző hat hónapban az Előfizető által az Előfizetői Szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg háromszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg Abban az esetben, ha a hiba következtében az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a Szolgáltatónak az előző pont szerinti kötbér felét kell fizetnie A Szolgáltató a kötbért a következő havi elszámolás alkalmával az Előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy azt az Előfizető választása szerint az Előfizető részére 30 napon belül egy összegben visszafizeti. A szolgáltató nem köteles a szolgáltatás kiesése miatt elmaradt hasznot megtéríteni. A kötbér mértéke minden késedelmes napra a 6/2011.(X.6.) NMHH rendelet 9. (11)-(12)-(13). szerint történik. 8. a számhordozással, a szünetmentes szolgáltatóváltással, a közvetítőválasztással kapcsolatos eljárások részletes szabályai: (nincs) 9. az előfizetői szerződés időtartama; 9.1. a szerződés időtartama: A legrövidebb szerződési időszak a szolgáltatás kezdő napjától számított 30 nap. Csak határozott idejű szerződés köthető. Az előfizetői jogviszony a szerződéskötéssel jön létre és a lejárat napjával megszűnik. A lejárat napja előtt a szolgáltató megbízottja előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az előfizetőt újabb szerződés aláírása miatt. Ha új szerződés nem jön létre, akkor az előfizető köteles visszaszolgáltatni a szolgáltató tulajdonában levő eszközöket a szerződés módosítása: A határozott idejű szerződést a lejártáig a szolgáltató nem módosítja. A szolgáltató által felajánlott új tartamú és árú szolgáltatást csak új határozott idejű szerződéssel lehet szolgáltatni. Az előfizető nem köteles elfogadni az új ajánlatot és a régi szerződéssel azonos tartalmú új szerződést vagy egyedi megoldást is kérhet. A szolgáltató jogosult a szerződés felbontására, ha a megkötéskor előre nem látható jogszabályi változás, műszaki vagy gazdálkodási okok miatt nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás: Az előfizető bármikor elállhat a szerződéstől, de a szolgáltató tulajdonában álló berendezéseket köteles visszaszolgáltatni. Ha ezt bármilyen oknál fogva nem teszi meg, akkor köteles a berendezés értékét Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 11

12 megfizetni. A szolgáltató a szolgáltatás helyének változtatására nem kötelezhető, ha az műszaki okok miatt nem megoldható, vagy kívül esik az ellátási körzetén. 10. adatkezelés, adatbiztonság: Az Internet szolgáltatáson továbbított adatok tartalmáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A szerződéses jogviszony kapcsán a Szolgáltató birtokába került adatok fajtái és kezelésük: A szerződés teljesítése során vagy a szerződés megkötését megelőzően az Előfizetőtől kapott vagy tudomására jutott információt, dokumentációt stb. köteles bizalmasan kezelni, azt harmadik személyekkel nem közölheti, kivéve az Előfizető alkalmazottait, alvállalkozóit, akik a szerződés teljesítése érdekében kerülnek alkalmazásra A Felek a szerződés tartalmát, illetve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteket kötelesek bizalmasan kezelni A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait titkosan kezeli, azokat harmadik személynek csak az Előfizető külön hozzájárulása esetén adja ki A Szolgáltató az általa vagy hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlés vagy személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. A Szolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatot védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli. Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató biztosítja, hogy az Előfizető valamennyi nyilvántartás rá vonatkozó részébe betekinthessen. A Hírközlésről szóló törvény 59. -a alapján, a Szolgáltató átadhat adatokat azon harmadik személyeknek, akik: a Szolgáltató megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az ügyfél-tájékoztatást végzik; jogszabály alapján jogviták rendezésére jogosult szervek; a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint a távközlési rendszer jogosulatlan felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szervek, nyomozó hatóságok, valamint bíróságok. Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli. A szolgáltató köteles az adatokat mindenkor úgy őrizni, hogy ahhoz mások ne férjenek hozzá, ne tudják lemásolni, módosítani vagy megsemmisíteni. A szolgáltató alvállalkozói, megbízottai a szolgáltatóval azonos titoktartás mellett végezhetnek adatkezelést. A cég esetleges megszűnése esetén a fenti szabályokkal azonosan működő jogutód kezelheti az adatokat. Jogutód nélküli megszűnés esetén az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az Adatbiztonságért a cég mindenkori vezetője a felelős a szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama, A szolgáltató az előfizetői szerződésben, a bejelentésekben és a díjfizetésekkel kapcsolatos előfizetői adatokat tárolja, azok keletkezésétől számítva a mindenkori jogszabályok által meghatározott ideig. A szolgáltató csak nemzetbiztonsági, bírósági vagy rendőrségi megkeresésre ad ki az ügyfelekről tárolt adatokat. Kereskedelmi vagy magán célból senkinek nem szolgáltatjuk ki az ügyfelek adatait. Kivétel az alvállalkozóval végeztetett munkához a cím és a műszaki adatok közlése. Az adatvédelmi és titoktartási Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 12

13 kötelezettség a szolgáltató cég minden tagját, alkalmazottját vagy alvállalkozóját egyaránt kötelezi. A szolgáltató megszűnése esetén a jogutód kaphatja meg az adatokat, ennek hiányában az adatok megsemmisítésre kerülnek az előfizető tájékoztatása az adatbiztonsági szabályokról, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről; Az előfizető köteles a szerződésben valós adatokat megadni és azok változása esetén a szolgáltatót erről 15 napon belül értesíteni. Az előfizetőnek joga van személyesen betekinteni a róla nyilvántartott adatokba, de telefonon nem szolgáltatunk ki adatokat. 11. az előfizető jogszabályban meghatározott nyilatkozatai megadásának, a nyilatkozatok módosításának, visszavonásának módjai, esetei és határideje (különösen előfizetői névjegyzékre, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtására, értéknövelt szolgáltatások nyújtására, elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítésére, üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésére, tételes számlamelléklet, hívásrészletező igénylésére, az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra, az egyéni előfizetői minőségre vonatkozó nyilatkozatok); Az előfizető csak az előfizetői szerződésben szereplő adatokat köteles megadni. A személyes adatait bármikor változtathatja. A szerződést bármikor felbonthatja. A szolgáltató által kezdeményezett változtatások elfogadásáról 15 napon belül nyilatkozhat. A személyes adatait idegennek nem szolgáltatjuk ki, ennek engedélyezését nem kérjük. 12. az előfizetői szerződés módosításának és megszűnésének esetei és feltételei: a szolgáltató által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a szolgáltató jogosultsága az egyoldalú szerződésmódosításra, az előfizető erről történő tájékoztatásának módja, az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatban az előfizetőt megillető jogok A Szolgáltató az előfizetői szerződést az egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: a) az egyedi előfizetői szerződésben vagy általános szerződési feltételekben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy - amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre 99 vonatkozó szabály másként nem rendelkezik - a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását; b) jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy c) a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. d) az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg (Eht (2)) az előfizető által kezdeményezett szerződésmódosítás esetei, feltételei, a módosítás teljesítésének határideje A szerződést a felek kölcsönösen előre egyeztetett módon írásban módosíthatják. A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan módosítani, amennyiben erre a jogszabályi környezet változása kötelezi, továbbá ha egyéb gazdasági tényezőkhöz igazodás érdekében ez szükséges. A szerződés módosításáról annak életbelépése előtt 30 nappal a Szolgáltató az Előfizetőt írásban tájékoztatni köteles, a felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Abban az esetben, ha a módosítás az Előfizető érdeksérelmével jár, jogosult a módosítás tárgyában megküldött értesítést követően 8 napon belül a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben az erről szóló tájékoztató ellen az Előfizető 15 napon belül írásban nem emel kifogást a szerződésmódosítás a feltüntetett időpontban életbe lép. Az Előfizető kezdeményezésére történő szerződés módosítás díját a Szolgáltató eseti elbírálás alapján állapítja meg. Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 13

14 12.3. a szolgáltató általi szerződés felmondás esetei, feltételei Az Előfizető a határozatlan időre kötött Előfizetői Szerződését a hónap utolsó napját megelőző napig felmondási határidővel bármikor felmondhatja. A felmondása a következő hónap 15-ikei napjával lép érvénybe Az Előfizetői Szerződés Szolgáltató általi felmondásának határideje 30 nap, kivéve a és pontokat A Szolgáltató az előfizetési szerződés megszegése esetén az Előfizetői Szerződést 15 napos határidővel felmondhatja, ha a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, és az Előfizető ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítéstől számított 3 napon belül sem szünteti meg, b) az Előfizető a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően 15 napon belül sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett vagy a Szolgáltató által felderített hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze, vagy c) a szolgáltatást igénybe vevő Előfizető az előfizetői szolgáltatást a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően is harmadik személy részére továbbértékesíti, d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja A Szolgáltató az Előfizetői Szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatja fel, amennyiben az Előfizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető első értesítés elküldését legalább 15 nappal követő második értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki az előfizető általi szerződésfelmondás esetei, feltételei Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, és az Előfizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, az Előfizetői Szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával A felmondásnak tartalmaznia kell a felmondás indokát, idejét, a felmondási idő lejártának napját. Ha a felmondás indoka az Előfizető szerződésszegése, akkor az Előfizetővel a pontban foglaltak szerint jár el a Szolgáltató A szerződés felmondása írásban, postai úton, az arra jogosult személy aláírásával történhet. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés felmondását az Előfizetőnek köteles megküldeni, kivéve, ha az Előfizetőt a felmondásról azért nem tudja értesíteni, mert a szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető e módon történő értesítéséhez szükséges adatokkal. Ez utóbbi esetben a Szolgáltató az Előfizetőt a szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti Amennyiben a szerződés 1, illetve 2 éves elkötelezettséggel jött létre, és az Előfizető megadott idő előtt mondja fel a szolgáltatást, vagy a Szolgáltató a szerződést az ÁSZF 5., pontjai alapján mondja fel, úgy az Előfizető az előzetesen igénybe vett kedvezményt kell megfizetnie. Előfizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja, és a vita rendezése érdekében a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető a szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti egyéb előfizetői szerződés megszűnési esetek és feltételeik A határozott idejű szerződés megszűnése A határozott időre kötött egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik: a) a határozott időtartam lejártával, b) a felek által meghatározott egyéb feltételek bekövetkezésekor, c) a felek közös megegyezésével, d) a felek bármelyikének jelen ÁSZF szerinti azonnali hatályú felmondásával, e) az Előfizető halálával (kivéve átírás esete, lásd: ), illetve jogutód nélküli megszűnésével, Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 14

15 f) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével A határozatlan idejű szerződés megszűnése A határozatlan időre kötött egyedi Előfizetői Szerződés megszűnik: a) a felek közös megegyezésével; b) a felek bármelyikének a jelen ÁSZF szerinti azonnali hatályú, vagy rendes felmondásával; c) az Előfizető halálával (kivéve átírás esete, lásd: ) vagy jogutód nélküli megszűnésével; d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével; e) ha a Szolgáltató a szolgáltatást rajta kívül álló okból legalább hat hónapig nem tudja biztosítani A határozott idejű szerződés lejárta előtti ajánlatkérés, ajánlattétel Az Előfizető a határozott idejű Előfizetői Szerződés lejártát megelőző 30 napon belül írásos ajánlatot kérhet a Szolgáltatótól a szerződés meghosszabbítására, vagy új szerződés megkötésére. Az ajánlatban a Szolgáltató jogosult a már meglévő szerződési feltételektől eltér feltételeket kikötni. A Szolgáltató a megküldött ajánlatot az ajánlatban megjelölt határidőig tartja fenn. Amennyiben az Előfizető elfogadó nyilatkozata az ajánlatban megjelölt határidőn belül nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, a szolgáltatást a Szolgáltató a szerződés lejáratát követő első naptól kezdődően megszüntetheti. a Szolgáltató Előfizetői megkeresés nélkül is jogosult, arra, hogy a Szolgáltató köteles az ajánlattételben az Előfizető figyelmét felhívni a határozott idejű szerződés lejártáról és a szolgáltatás nyújtásának utolsó napjáról A szerződés megszűnésének következményei Amennyiben a felek között az Előfizetői Szerződés bármely okból megszűnik, abban az esetben a Szolgáltató a szerződés megszűnését követő tizenöt napon belül köteles elszámolni az Előfizetővel. Az elszámolás keretében a még hátralevő ki nem egyenlített szolgáltatások ellenértékértől szóló számlát megküldi az Előfizetőnek, illetve ha az Előfizető a szolgáltatás díjait átalánydíj vagy előre fizetés formájában előre megfizette, akkor a Szolgáltató a túlfizetés összegét köteles visszafizetni az Előfizető részére. Abban az esetben, ha az Előfizetői Szerződés megszűnésére az Előfizető díjfizetésének elmaradása miatt került sor, abban az esetben Szolgáltató az Előfizető esetleges előrefizetéseit jogosult beszámítani a tartozás összegébe A szerződés megszűnése esetén az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás hozzáférési pontjának leszerelése céljából teljes körűen együttműködjön a Szolgáltatóval és az előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a használatára bocsátott eszközök visszavételezésére. Amennyiben a fent említett eszközök üzemképtelenek, megrongálódtak vagy az első egyeztetett időpontot követő 30 napon belül az Előfizető hibájából nem kerül sor az eszközök leszerelésére, úgy az Előfizető köteles az eszközök értékének teljes körű megtérítésére. 13. az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei: az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség Az előfizető köteles a szolgáltatáshoz szükséges műszaki berendezések állapotát megőrizni. A hibakeresés vagy javítás esetén a berendezésekhez a hozzáférést biztosítani. A szerződés lejártakor a szolgáltató berendezéseit visszaadni a szolgáltatás rendeltetésszerű használata Az Előfizető joga a szolgáltatások rendeltetésszerű használata. Az Előfizetőt érintő és nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért való felelőséget a Szolgáltató elhárítja magától. Az Előfizető köteles együttműködni a szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezésére bocsátott technikai eszközök felszerelésében, valamint anyagi felelőséget vállal azok rendeltetésszerű használatáért, épségének megőrzéséért. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel. A szolgáltatások mindenkor a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az Előfizető a szolgáltatásokra vonatkozóan használati joggal rendelkezik, mely jogok nem kizárólagosak, nem átruházhatók és nem tovább értékesíthetőek. Az Előfizető köteles a szolgáltatásokat jogszerű, törvényes célokra és módon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar jogszabályok szerint üzleti vagy magántitkot sértő, bűncselekménynek minősülő vagy közmegbontránkoztatásra alkalmas módon Hatályos: december 1-től Oldal: 17 / 15

Közlemény szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról. A módosításokat tartalmazó ÁSZF- kivonat:

Közlemény szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról. A módosításokat tartalmazó ÁSZF- kivonat: Közlemény 2017. szeptember 22. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2017. október 24- től az ÁSZF

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ,

SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, K I V O N A T a SZŰCS IMRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ, 2015. december 1. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2014. 08. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak.

Értesítés ÁSZF módosításról. Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások től hatályosak. NMHH Hivatala 1376 Bp. Pf 997. Értesítés ÁSZF módosításról Tisztelt NMHH! Értesítjük, hogy a jelenleg hatályos ÁSZF megváltozott és a változások 2016.11.1.-től hatályosak. Cég neve: LCCK Bt. Szolgáltatás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Portonet Kft Internet szolgáltatás Készült: 2010.03.25. Módosítva: 2013.04.05 Hatályos: 2013.04.05-től tizedik változat - 1-1. általános adatok, elérhetőség:... 2. 1.1.

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Hatályba lépés: július 01.

Hatályba lépés: július 01. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. július 01. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

KeviWLAN Informatikai Kft.

KeviWLAN Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS KeviWLAN Informatikai Kft. Hatályos: 2015. 04. 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI... 4 1.1. A Szolgáltató megnevezése és székhelye 4

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. Általános Szerződési Feltételek K I V O N A T.Tamasinet Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2010. Szeptember 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2010. Szeptember 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2010. Szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai 1 Szolgáltató megnevezése

Részletesebben

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz

TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási szolgáltatáshoz K I V O N A T a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.07.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra

Részletesebben

G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. INTERNET SZOLGÁLTATÁS. Hatályos: 2014.

G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. G4 GROUP KFT Dunaegyháza, Pince sor 20. INTERNET SZOLGÁLTATÁS. Hatályos: 2014. G4NET INTERNET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁS G4 GROUP KFT. 6323 Dunaegyháza, Pince sor 20. Hatályos: 2014. január 1 től tel.: +36 20 9269798 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN Egyéni Vállalkozó Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2014.08.01 2/16 ÁSZF Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 3.o 1.1 Szolgáltató neve, címe...

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T Pete Ferenc e.v. hírközlési szolgáltató 2016.08.12. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. A szolgáltató neve, címe...2 2. Az ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő, honlap cím)...2 3. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások meghatározása...2

Részletesebben

Szemernet Távközlési Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

Szemernet Távközlési Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz 1/ 16 SzemerNet Internet ÁSZF Szemernet Távközlési Szolgáltató Kft Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés időpontja: 2013. január 16. 2/ 16 SzemerNet Internet ÁSZF

Részletesebben

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés

2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés 2. sz. melléklet Egyedi előfizetői szerződés Nem egyetemes hírközlési szolgáltatásokra Szolgáltató adatai A Szolgáltató cégneve A Szolgáltató székhelye BerzoCom Kft. 1107 Budapest, Fertő u. 8. A szolgáltató

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt

3. sz. melléklet. A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt 3. sz. melléklet PTT Egyedi Előfizetői Szerződés Szolgáltató adatai A szolgáltató teljes neve: PTTSystems Számítástechnikai és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató rövidített neve:.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 OPENNETWORKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások igénybevételére Hatályos: 2013. július 18- tól

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft.

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI, CÉLÉRTÉKEI Minőségi mutatók neve, meghatározása, értelmezése 1. Új hozzáférési létesítési idő A szolgáltatáshoz létesített új hozzáféréseknek a vizsgálati tervben meghatározott

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2009. május 1-től 1 Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma

Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma Az Általános Szerz_dési Feltételek (ÁSZF) kivonatos tartalma 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE A szolgáltató megnevezése, telephelyei és fióktelepei MIRA-MARE Könyvelő és Szolgáltató

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Előfizetői szerződés

Előfizetői szerződés 1. Szolgáltató adatai: Előfizetői szerződés Szolgáltató neve Bácska TV Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Ügyfélszolgálat elérhetősége 06 40 111 006 ugyelet@cellanet.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartási

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő

Egyedi előfizetői szerződés. Természetes személy előfizető további adatai Előfizető születési neve Anyja születési neve Születési hely, idő Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Az előfizetői szolgáltatások vállalt minőségi célértékei

Az előfizetői szolgáltatások vállalt minőségi célértékei 3. sz. melléklet: A szolgáltatás minőségi mutatói Az előfizetői szolgáltatások vállalt minőségi célértékei Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei Minőségi mutató megnevezése Célérték 1./A

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei FARKAS KATALIN E. V. Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2016.08.04 2/19 ÁSZF Tartalom 1. általános adatok, elérhetőség... 4.o 1.1. a szolgáltató neve és címe...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan

*Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan 1 *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: Áramkör nyilvántartási száma: 1) SZERZŐDŐ FELEK: Szolgáltató adatai: Neve: Székhelye Levelezési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Központi ügyfélszolgálat 8-15 30 : Hibabejelentő 0-24 valamennyi

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai:

Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: Az Általános Szerződési Feltételek Kivonata. 1.Szolgáltató adatai: A szolgáltató neve: Trevol-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Rövidített neve: Trevol-Ker Bt. Székhelyének címe: 6900 Makó, Deák F. u.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. K I V O N A T a Celldömölki Kábeltelevízió Kft. mint hírközlési szolgáltató 2016.08.07. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok

1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 1./1. melléklet Szolgáltatási csomagok Dusnok 2011.03.05. Egyéni előfizetők részére: A csomagok igénybevételéhez a Szolgáltatótól bérelt Motorola Docsis kábelmodem szükséges. 1. START Light szolgáltatási

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától

Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától Az ACE Telecom Kft. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ( KSZIÁF ) Hatályos: 2015. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK 1 ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG...

Részletesebben

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP

Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) 1.ADATLAP Határozatlan idejű egyedi előfizetői szerződés (DIGITÁLIS KÁBELTELEVÍZIÓ) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános

Részletesebben

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Az impressive.hu Kft. Internet Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2016.08.03-tól Tartalom 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG:... 3 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS CÍME:... 3

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MOBILINTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSRE Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ELŐFIZETŐI ADATOK SZOLGÁLTATÓ ADATAI Ügyfélkód: Személyes adatok Személyes adatok Előfizető neve/cégneve: Előfizető lakóhelye/székhelye:

Részletesebben

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz)

szerződés száma: Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Egyedi előfizetői szerződés (internet szolgáltatáshoz) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő BESZÉDÁTVITELI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK

Részletesebben

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP

Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) 1.ADATLAP Határozott idejű egyedi előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési

Részletesebben

2600 Vác, Zrínyi u. 9. előfizető azonosítója:

2600 Vác, Zrínyi u. 9. előfizető azonosítója: Egyedi előfizetői szerződés Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt tartalommal

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Szerződés száma: KIG Áramkör nyilvántartási száma: 1) SZERZŐDŐ FELEK: Szolgáltató adatai: Neve: Székhelye Levelezési címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Központi ügyfélszolgálat 8-15 30 : Hibabejelentő 0-24

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP

Egyedi előfizetői szerződés 1.ADATLAP Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

A szolgáltatás minőségi mutatói

A szolgáltatás minőségi mutatói A szolgáltatás minőségi mutatói 5/1 Az Internet szolgáltatásnak a megfelelő, valamint a nem elfogadható szintjét meghatározó számszerű követelmények a 229/2008. kormányrendelet szerint Kábelmodemes hozzáférés:

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (HMSZ Zrt.) Internet szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételei

Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (HMSZ Zrt.) Internet szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételei A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (HMSZ Zrt.) Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Módosítva: Hódmezővásárhely, 2016. október 14. Hatálybalépés: 2016.november

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép:

ÁSzF ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET. Tatabánya. Hatályba lép: ELESETTEK SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET ÁSzF Tatabánya Hatályba lép: 2014.10.01 I. Általános feltételek 1. A szolgáltató a kínált szolgáltatás leírását, igénybevételének módját és feltételeit, az előfizetővel

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei BARONETCOMP KFT Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2011.06.01 2/8 ÁSZF Tartalom 1, A szolgáltató neve és címe, a szolgáltatás megnevezése... 3.o 2, Az ügyfélszolgálat

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Micro-Wave Kft. Előfizető személyes adatai: Előfizető neve. Lakóhely, tartózkodási hely/székhely. Előfizetői hozzáférési pont helye.

Micro-Wave Kft. Előfizető személyes adatai: Előfizető neve. Lakóhely, tartózkodási hely/székhely. Előfizetői hozzáférési pont helye. Szerződésszám: Sorszám: Micro-Wave Kft. EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TRIÓ-WAVE CSOMAGHOZ Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1. Az előfizető adatai Név: [*] Születési név: [*] Születési hely és idő: [*] Anyja születési neve: [*] Lakóhely, tartózkodási hely: [*] E-mail cím: [*] Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes!

Értesítési cím, telefonszám: 1.2 Csak akkor töltendő ki, ha a fenti természetes személy Előfizető kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes! Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Helyhez kötött telefon szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1051. Budapest,

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Milenia-Systems Általános Szerződési Feltételek 1/28 Hatályos: 2010. március 22. Általános Szerződési Feltételek Milenia-Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: 2010.

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerzıdéses Feltételek IV. számú módosításának kivonata 2010. március 15. Általános szerzıdési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Portonet Kft Internet szolgáltatás Készült: 2010.03.25. Módosítva: 2016.02.16. Hatályos: 2016.03.21-től tizenkettedik változat - 1-1. általános adatok, elérhetőség:... 2.

Részletesebben

Soft-Telekom. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. előző módosítás: Hatályos:

Soft-Telekom. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. előző módosítás: Hatályos: Soft-Telekom Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához előző módosítás: 2016.12.01. Hatályos: 2017.02.03-től Eredeti készült: 2014.12.01. Utolsó mód.: 2017.01.18 Hatályos

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta

4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta 4. sz. melléklet Előfizetői szerződés minta Szerződésszám:.. Egyedi Előfizetői Szerződés Internet hozzáférési szolgáltatásra amely létrejött egyrészről DENINET Üzleti Kommunikációs Kft.(székhelye: 1188.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához előző módosítás: 2015.09.01 Hatályos: 2015.12.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK ADSL SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: Eqnet Zrt, 1138 Váci út 188, ADSL. 2) Adatszolgáltatás a szolgáltatásminőségi

Részletesebben

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei DÖRGŐ KÁROLY E. V. Internet Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés dátuma 2016.08.04 2/19 ÁSZF Tartalom 1. általános adatok, elérhetőség... 4.o 1.1. a szolgáltató neve és címe... 4.o

Részletesebben