KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA"

Átírás

1 KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA ELÕADÁS-SOROZAT AZ MKE SZERVEZÉSÉBEN A 15 éves Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület az építõ- és épí - tész mér nökök továbbképzésének keretében 2012-ben folytatja a 2011-ben megkezdett KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIÁT. A tavaszi ülés szak március 22-én került megrendezésre a BME Hi dak és Szer ke zetek Tanszékén. Magasabb látogatottság és ma gas szakmai szín vonal jellemezte. Az elõadás-sorozat a köny - nyû szerkezetes épí tés sel kapcsolatos ismeretekbõl áll, melyek az egyetemi-fõiskolai ok ta tásból kimaradtak vagy összefoglalóan nem szerepelnek. Az MKE az elõadások meghallga tá - sá ról igazolást ad. Az õszi ülésszak programja az alábbiak szerint alakul: Hagyományos és különleges könnyû acélszerkezetek Idõpont: szeptember 27., csütörtök, óra Helye: BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, K ép. mf :00 13:10 Megnyitó, bevezetõ Dr. Seregi György Széchenyi-díjas okl. építõmérnök, c. egyetemi docens, a Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület elnöke 13:10 14:00 Vékonyfalú acél keretvázas létesítmények Elõadó: Kotormán István, okl. építõmérnök, Lindab Kft. 14:00 14:50 Könnyûszerkezetes épületek változatosan, esetta nul mányokkal Elõadó: Bánszky József, okl. építõmérnök, szakmérnök, a Struktúra Bau Holding Kft. mûszaki igazgatója. 14:50 15:40 Különleges cégjelzõ tornyok, könnyû acélvázzal Elõadó: Kovács Béla László, okl. építõmérnök, szakmérnök, a KBL Kft. ügyvezetõje 15:40 16:00 Szünet 16:00 16:50 Konténerházak szerkezeti megoldásai. Elõadó: Dr. Dudás Annamária, PhD, okl. építõmérnök, okl. épí - tõ ipari igazságügyi szakmérnök, adjunktus, BME Magasépítési Tanszék Könnyû acélszerkezetek tervezése számítógépes módszerekkel Idõpont: szeptember 27., csütörtök, óra 16:50 17:40 A modellalkotás elvei és módszerei Elõadó: Dr. M. Csizmadia Béla egyetemi tanár, SZIE Mecha ni ka és Mûszaki Ábrázolás Tanszék 17:40 18:30 Könnyû acélszerkezetek számítógépes tervezése és méretezése Elõadó: Dr. Papp Ferenc, PhD, habil. egyetemi docens, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 18:30 18:45 Kérdések, válaszok, zárszó A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA EGY ELÕADÁSI NAPRA 1,5 KREDITPONTOT, A MAGYAR MÉRNÖK KAMARA ÖSSZESEN 1,5 KREDITPONTOT AD AZ IGÉNYLÕKNEK. TOVÁBBI RÉSZLETEK A HONLAPON TALÁLHATÓK. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK SZEPTEMBER 27-ÉN!

2 T A R T A L O M FÉMSZERKEZETEK TERVEZÉS GYÁRTÁS ÉPÍTÉS DR. SEREGI GYÖRGY: Az MKE elnökének köszöntõje MKE A MAGYAR KÖNNYÛSZERKEZETES EGYESÜLET ÉS AZ FEGYVERNEKY SÁNDOR: ALUTA korszerû építéstechnológiai innovációs klaszter DR. TÓTH ELEK: Könnyûszerkezetes épületek épületfizikája PUSKÁS BALÁZS MADARAS BOTOND: Acélszerkezetû nagytérlefedések a magasépítésben ALUTA ALUMÍNIUM ABLAK ÉS HOMLOKZAT EGYESÜLET KÖZÖS SZAKMAI HÍRLEVELE I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁPRILIS A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. FEGYVERNEKY SÁNDOR A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI: DÖMÖTÖR ÁLMOS, FILE MIKLÓS, KISS TAMÁS, SÓS ÉVA, DR. DUDÁS ANNAMÁRIA, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ, KRISTÓFI ÁKOS, KOTORMÁN ISTVÁN, DR. SEREGI GYÖRGY, DR. DOBSZAY GERGELY, SZÛCS IMRE TORNAI LÁSZLÓ DR. PAPP FERENC: A T2 terminál bõvítése A SKY COURT (Égi Udvar) acélszerkezete DR. DUDÁS ANNAMÁRIA: Szárazépítés fémvázas szerkezetei VOJSÁNSZKY ISTVÁN: Lehetetlen küldetés alumíniumhomlokzat-gyártó kisvállalkozások helyzete, túlélési esélyei KOVÁCS-SEBESTYÉN SZABOLCS: Rögzítési pontok viselkedése földrengés esetén EGYESÜLETI HÍREK FÕSZERKESZTÕ: DR. CSIZMADIA LAJOS SZERKESZTÕSÉG: 1119 BUDAPEST, CSORBAI ÚT 22/D. TEL./FAX: MOBIL: A CÍMLAPON AZ ALUTA-NÍVÓDÍJAS IRODAHÁZ REKONSTRUKCIÓJA, BP SZABADSÁG TÉR 14. TERVEZÕ: NAGY CSABA, PLATINIUM GROUP KFT. FOTÓ: KISS TAMÁS TÖRDELÉS, NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS: LOGOD BT., BUDAPEST, LOGODI U. 49.

3 4 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S A MKE ELNÖKÉNEK KÖ SZÖN TÕ JE A Ma gyar Kön nyû szer ke ze tes Egye sü let, az MKE je len le gi for má já ban mint önál ló szak mai, tár sa dal mi szer ve zet, 2004 jú li u sá ban ala kult, és jog utód ja volt a Ma gyar Építõanyagipari Szö vet ség, a MÉASZ Fém szer ke ze ti Ta go za tá nak. Ez utób bi 1997-ben jött lét re, ami nek kö vet - kez té ben egye sü le tünk, az MKE, ez év tõl da tál ja meg ala ku lá sát. 15 éve sek va gyunk te hát, és er rõl a je les év for du ló ról ez évi köz gyû lé sün kön em lé kez ünk meg ünnepélyes keretek között. Jog foly to nos sá gun kat nemcsak Alap sza bá lyunk ban, ha nem elõ dünk szel le mi sé gé ben, szak mai el kö te le zett sé gé ben is foly tat tuk. Így pél dá ul, a Fém szer ke ze ti Ta go zat ál tal ki adott Fém szer ke ze ti Év köny vek tar tal mi és meg je le né si ha gyo má nya it is to vább fej lesz tet tük a Kön nyû szer ke ze tes Épí tés c. hír le ve lünk kel, me lyet éven te két al ka lom mal, a Const rumára és az õszi kon fe ren ci ánk ra je len tet tünk meg. Az elõb bi bõl hár mat, az utób bi ból hét év fo lya - mot, va gyis 14 ki ad ványt ad tunk ki. Ezek a ki ad vány ok tük rö zik azt a szel le mi ka pa ci tást, me lyet az MKE tag vál la la ta i nak ve - ze tõi, az egye sü let egyé ni tag jai: a kön nyû szer ke ze tes épí tést ok ta tó pro fes szo rai, ta ná rai, a ter ve zés, a gyár tás és az épí tés el is mert szak em be rei kép vi sel nek. Az õ tol luk nyomán születtek azok a szak cik kek, me lyek a leg újabb tu do má nyos ered mé nye ket, tech no ló gi ai új - don sá go kat tar tal maz zák. Az egyes szá mok ban be mu tat koz tak tag vál la la ta ink, he lyet kap - tak egye sü le tünk, társ egye sü le te ink, egye te mi tan szé ke ink hí rei, ese mé nyei, az épí tõ ipar és az acél ipar hely ze té nek elem zé sei. Az élet azon ban megy to vább, egyes te rü le te ken fej lõ dik, más ré sze ken, így az épí tõ ipa ri szak ága zat ban vis sza fej lõ dik. Nem mû sza ki kul tú rá ban, ha nem vo lu me né ben, a be ru há zá sok, épí té sek csök ke né sé ben, az ál ta lá nos gaz da sá gi re ces szi ó ban. Ez érin ti egye sü le tün ket is, és ta ka ré kos ság ra, ös sze fo gás ra ser kent. Ezért ha tá roz tuk el társ egye sü le tünk kel, az Alu mí ni um Ab lak és Hom lok zat Egye sü let tel, az ALUTÁVAL, hogy erõ in ket egye sít jük, és Fém szer ke ze tek cím mel új, kö zös ki ad ványt je len - te tünk meg. Ilyen gaz da sá gi kör nye zet ben úgy érez zük, az in no vá ci ó nak, a fej lesz tés nek, új szer ke ze tek meg je le né sé nek fo ko zott je len tõ sé ge van. Töb bek kö zött, megõrizve ha gyo má - nya in kat, az ös sze fo gás ból ere dõ en ezek nek kí vá nunk pub li ci tást ad ni, mind tar tal má ban, mind meg je le né sé ben, fo koz va ki ad vá nyunk mi nõ sé gét. Meg kö szön ve ko ráb bi ki ad vá nyunk, a Kön nyû szer ke ze tes Épí tés szer kesz tõ bi zott sá gá - nak, el sõ sor ban Dr. Csiz ma dia La jos fõ szer kesz tõ nek és Dr. Széll Má ri á nak a szer kesz tõ bi - zott ság el nö ké nek ed di gi szak sze rû, ön zet len mun ká ját és egy ben mind az új-ré gi fõ szer - kesz tõ nek, va la mint az új szer kesz tõ bi zott sá gi el nök nek, Fegyverneky Sán dor nak si ke res mun kát kí ván va ol va só ink fi gyel mé be aján lom el sõ, a Construmára meg je le nõ szá mun kat. Dr. Se re gi György Széchenyi-díjas okl. építõmérnök az MKE elnöke MÉRNÖKKAPU.HU ÉPÍTÉSZEK ÉS MÉRNÖKÖK FÓRUMA Mérnökkapu.hu

4 A L U T A K L A S Z T E R 5 ALUTA KORSZERÛ ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS KLASZTER Az ALUTA Kor sze rû Épí tés tech no ló gi ai In no vá ci ós Klaszter 2011-ben ala kult, az Alu mí ni um Ab lak és Hom lok zat Egye sü let (ALUTA) 33 tag já nak szán dé ka sze rint. Az ALUTA, az ÉVOSZ ta go za ta ként 6 cég rész vé te lé vel 1999-ben kezd te meg mû kö - dé sét. Eb bõl ala kult 2004-ben az Egye sü let. Már ala ku lá sa kor cél volt a tag vál la la tok kö zöt ti együtt mû kö dés, a mo dern fém-üveg épí tés meg is mer te té se, nem zet kö zi ered - mé nye i nek ma gyar or szá gi nép sze rû sí té se. Éven te szak kon fe ren ci á kat szer vez tünk, ta nul mány uta kon vet tünk részt, kép vi sel tet - tük ma gun kat a Construma ki ál lí tá so kon és meg ala pí tot tuk az ALUTA ní vó dí jat. Ezek re a szak mai-szer ve ze ti ta pasz ta la - tok ra tá masz kod va az új Szé che nyi -terv ad ta pá lyá za ti le he tõ ség re fel fi gyel ve, meg - is mer ked ve az eu ró pai tí pu sú klaszterese - dés elõ nye i vel és kö ve tel mé nye i vel meg ala - pí tot tuk az ALUTA KLASZTER-t. Új szer ve ze tünk meg pá lyáz ta és el nyer te az in du ló klaszterek szá má ra meg hir de tett tá mo ga tást. Sok se gít sé get kap tunk a Pro Ré gió pá lyá za ti köz re mû kö dõ szer ve zet tõl és tag vál la la ta ink tól. Klasztertagjaink túl nyo - mó több sé ge kis- és kö zép vál lal ko zás, de van nak iga zi nagy vál la la ti tag ja ink is. Ha zai vál lal ko zá sok és kül föl di (eu ró pai) hát te rû cé gek sze ren csés ös sze té te lû együt te se lé pett a klaszter együtt mû kö dés út já ra. A la kos sá gi szol gál ta tás tól a komp - lett hom lok zat ele mek ex port já ig ter jed cé - ge ink te vé keny sé ge. Kü lön elõnyt je len tett a pá lyá za ton, hogy az ALUTA-tagok egy - más ra épü lõ te vé keny sé gi pro fil ja tel jes gyár tá si ver ti ku mot ké pez a fém-üveg hom - lok zat mû faj ban. Az ab lak, il let ve hom lok za - ti (füg göny fal) pro fi lo kat gyár tó, az zal ke res - ke dõ, sík üve get gyár tó, ab ból hõ szi ge te lõ üveg szer ke ze tet elõ ál lí tó, ra gasz tógyár tó, üveg tar tó szer ke ze te ket, vasalatokat, nyi tózá ró automatikákat be szál lí tó, komp lett, eme let ma gas hom lok za ti ele me ket ké szí tõ és azt az épü let re fel sze re lõ te vé keny sé gek együt te se az, ami re az ALUTA-tagvállalatok ké pe sek. Klasztertagjaink te vé keny sé gé nek meg is - mer te té sé re, pi a ci pozicióink meg tar tá sá ra, il let ve ja ví tá sa cél já ból a szak saj tó rend sze - res sze rep lõ je az ALUTA. Klaszterünk cé lul tûz te ki egy Mi nõ sé gi ké zi könyv lét re ho zá sát, me lyet az eu ró pai szin tû szak mai kö ve tel mé nyek gyûj te mé - nyé nek szá nunk. Ez a ké zi könyv le he tõ vé te szi, hogy az ab ban fog lalt mi nõ sé gi kö ve - tel mé nyek re hi vat koz has sa nak cé ge ink az épít te tõ-meg ren de lõ vel kö ten dõ szer zõ dé - sek ben, és ugyan ilyen mi nõ sé gi szem pont - rend szer alap ján tör tén jen meg a mû sza ki át adás-át vé tel. Ez zel sok vi tát, rek la má ci ót le het meg elõz ni. Cé lunk még a fel sõ fo kú hom lok zat ter ve zõ kép zés be in dí tá sa Ma gya ror szá gon a Bu da - pes ti Mû sza ki Egye tem Épí tõ mér nö ki Ka - rán. E kép zés be in dí tá sá ra ta lán már 2012 õszén le he tõ sé günk lesz. Az ALUTA Ní vó díjpá lyá zat rend sze ré ben az év leg szín vo na la sabb fém-üveg hom lok - zat ter vei, és azok ki vi te le zé si tel je sít mé nyei mé ret nek meg, de dí jaz zuk cé ge ink sa ját in no vá ci ós fej lesz té se it és a leg jobb egye te - mi hall ga tói fém-üveg hom lok za tot al kal - ma zó ter ve ket is. A Ma gyar Könyûszerkezetes Egye sü let tel ös sze fog va hoz tuk lét re a FÉM SZER KE ZE - TEK cí mû szak mai fo lyó ira tun kat, amely nek mos ta ni el sõ szá mát, majd a to váb bi a kat is szí ves fi gyel mük be ajánl juk! Fegyverneky Sán dor építészmérnök az ALUTA Egyesü let el nö ke az ALUTA KÉI Klaszter me ne dzse re

5 6 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S KÖNNYÛSZERKEZETES ÉPÜLETEK ÉPÜLETFIZIKÁJA Dr. Tóth Elek, DLA egyetemi docens A könnyûszerkezetes építés kezdetei Az építészet egyre nagyobb fizikai magas - ságok felé törekvésének igényét (tornyok, felhõkarcolók) a XIX. század közepétõl kizárólag acélszerkezetekkel elégítették ki (pl.: 1851 Kristálypalota, London; 1880 Home Insurance Company Building, Chicago; 1889 Eiffel-torony, Párizs; 1902 Flatiron Building, New-York). Az acélváz szerkezetû építés tehát Európá - ban és Amerikában közel egyidõben alakult ki de kezdetben nem viselte a könnyû - szerkezet elnevezést. Igaz, ezek az építmények szándékuk szerint az örökkévalóság reményével épültek. Ferdinánd Fillod munkásságához kapcso - lódik az elemekbõl szerelhetõ, hõszigetelt szendvics falszerkezetû acél épületek szabadalmaztatása, lakóépületként, illetve templom és katonai bázis/kutatócsoport barakképületeiként. A könnyûszerkezetes építés hazai története A hazai építõipar szóhasználatában az elmúlt 60 év során a könnyûszerkezet kifejezés tartalma sokat változott. Két nagy korszakát különböztethetjük meg: az 1960 és 1980 közötti idõszakot, illetve az 1990-tõl napjainkig terjedõ idõszakot. 2. kép: Ferdinand Fillod: Hopital psychiatrique de Maison Blanche 1930 Hazai könnyûszerkezetek között 1. kép: Ferdinand Fillod: acélszerkezetû lakóépület; Saint-Amour és 1980 között a könnyûszerkezet megnevezés az acél tartószerkezetû, szerelt homlokzat kialakítású épületeket jelentette. Az 1960-as évek legvégén a magyar gazdaság fellendülni látszott (lásd új gazdasági mechanizmus), egyfajta verseny és kon ku - rencia harc kezdett kialakulni. Így az ame - rikai álom részeként jelentek meg itthon is (könnyûszerkezetes célprogrammal meg - támogatva) az ipar változó igényeit gyorsan

6 K Ö N N Y Û S Z E R K E Z E T E S É P Ü L E T E K 7 követni képes, hamar megépíthetõ, és nem az örökkévalóságnak tervezett, hanem az üzleti céloknak megfelelõen rövidebb vár - ható élettartamot biztosító, szükség esetén elbontható, és anyagában újrahasznosítható épületek. Ipari csarnokok, kiállítási terek acélszer - kezetbõl Ebben a korszakban tehát a könnyû - szerkezet elsõsorban az acélszerkezetek térnyerését jelentette a vasbeton szer ke - zetek helyett. Építési volumen tekintetében a nagy alapterületû ipari csarnokszerke - zetek építése képezte a legnagyobb piacot. A könnyûszerkezetes építési rendszer az építészeti, szakipari részletmegoldásoknál is új, addig ismeretlen kihívásokat (és ezzel együtt komoly problémákat) jelentett. A mindkét irányban többhajós kialakítású, sokszor több ezer négyzetméter alap terü le - tû összefüggõ csarnokszerkezetek nagy fesz távolságú, könnyû acélszerkezetû fõtartókkal és szelemenekkel, általában 3 méterenként alátámasztott, kéttámaszú tartónak megfelelõ statikai vázzal model - lezhetõ könnyûacél trapézlemez födémmel, és felette nem járható lágyfedésû tetõvel rendelkeztek. Ez a szerkezeti kialakítás a tartószerkezetek lehajlásának korlátozása miatt (és a könnyû szerkezet biztosítása érdekében a túlméretezés elkerülésére) csak kis önsúlyú tetõ rétegfelépítést tett lehetõvé. Így a korábbi tervezési/építési gyakorlattól eltérõen sem a többrétegû, nagy súlyú bitumenes vastaglemez csapadékszigetelés, sem a bitumenes 3. kép: Ferdinand Fillod: Szerelt acélház részlet Port-aux-Français aux Iles Kerguelen vízszigetelés követelményeinek megfelelõ 2-3%-os aljzatlejtés rábetonozással történõ biztosítása nem jöhetett szóba. Hazai gyártásban nem, de importált épí - tési rendszerként megjelentek a nagyfesz - távolságú acélkeretes csarnokmegoldások, mint például a CONDER építési rendszer, könnyû hõszigetelt trapézlemezes tetõ fe - déssel. Épületfizikai szempontból ezen újfaj - ta építészeti, szakipari követelményeknek megfelelõ tetõszigetelések és tetõhéjalások kifejlesztése jelentette a korszak speciális kihívását. Tudnunk kell azonban, hogy az elsõ köte - lezõ érvényû hazai épületfizikai szabvány MSZ /2:1979. számon csak 1980-tól lépett hatályba. 4. kép: Ferdinand Fillod: Trópusi barakk és templom (jobb oldalon)

7 8 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 5. kép: FILLOD rendszerû könnyûszerkezetes irodaház szerelt homlokzattal 1980 Sejtes, cellás, többszintes épületek acél - szer kezetbõl A könnyûszerkezetes célprogram kereté - ben elsõsorban irodák, és oktatási funkciójú épületek kerültek kialakításra FILLOD, illetve CLASP rendszerekkel. Ez utóbbi rendszer Magyarországon székesfehérvári bázissal, könnyû vasbeton kéregpanel, és fabetétes mûanyag bevonatos tok/szárnyszerkezetû szakipari falakkal legfõképpen óvodák és iskolák gyors építési rendszereként került felhasználásra. Hõtechnikai szempontból ez az idõszak is a szabvány elõtti korszaknak tekinthetõ, tehát épületfizikai szempontból a tervezõi szabadság érvényesült a hõszigetelés szükséges vastagságának meghatározásánál. Hazai könnyûszerkezetek 1990-tõl napjainkig 1980 és 1990 között a hazai építõipari közvélemény elfeledkezett a könnyûszer - kezetes építésrõl. A rendszerváltást követõ - en azután elsõ lépésként az Amerikából, Kanadából hazatelepülõ honfitársaink munkálkodása nyomán a könnyûszer ke - zet ismét megjelent a mûszaki szóhaszná - lat ban, de most már alapvetõen fa- és acél - vázas kisházak, készházak, kompozit szer - kezetek formájában. Jelentõs eltérés az 1980 elõtti könnyû - szerkezetes épületekhez képest, hogy 1991-tõl energetikai szempontú hõtechnikai szabvány lépett életbe, 2006-tól pedig energetikai rendelet elõírásainak kell eleget tenni. Az általános épületfizikai követelmények: a hõszigetelõ képesség a szélmentesség és a légzárás az energiatakarékosság a nedvesség okozta károk elkerülése a nyári hõvédelem, és az akusztikai teljesítmény (zajvédelem). 6. kép: CLASP rendszerû épület szerelt üveghomlokzattal A hõszigetelõ képesség növelése a köny - nyûvázas szerkezeteknél tetszés szerinti mértékig növelhetõ, csak távtartó méreten és hõszigetelés vastagságon múlik az elér - hetõ teljesítmény. Mai könnyûszerkezetes épületeink egyik legnagyobb problémája a légzárás bizto sí - tása. A hagyományos tetõtérbeépítési technikák esetén megszokott fóliák ugyanis ener giatakarékos könnyûszerkezetek létrehozásához nem elegendõek. Épületeinknél a ferde tetõ és a homlokzat párazárás és légzárás szempontjából azonos követel mé - nyeket kell kielégítsenek. A ferde tetõvel kapcsolatosan a DIN 4108 szabvány egyér - telmû megoldásokat kínál (1. tábl.) Könnyûszerkezetes épületeknél az épület teljes burkának külsõ oldali szélzárását és belsõ oldali légzárását meg kell oldani, és ehhez nem felel meg a hagyományos szárazon átlapolt fólia illesztés.

8 K Ö N N Y Û S Z E R K E Z E T E S É P Ü L E T E K 9 7. kép: CLASP rendszer épületszerelt homlokzattal Az energiatakarékosság elérhetõ: A hõhidak hatásának csökkentésével (gondos tervezéssel, speciális kialakítású tartóbordákkal) A pára- és légzáró fóliák kapcsolatainak és a csatlakozásainak a lehetõ leggondo - sabb légzáró kialakításával (gondos kivite le - zéssel, a filtrációs hõveszteség csökkenté - sé vel) Friss levegõ bevezetésérõl gondoskodó ellenõrizhetõ légcserélõ berendezések beépítésével (a fûtési energiaszükséglet csökkentésével) A nedvesség okozta károk elkerülése: a páratechnikai fóliák technológiailag kifogás - talan beépítésével, és a hõhidak elkerülé sé - vel érhetõ el. A belsõ oldali légzárás hibája következ té - ben a használati tér meleg, párás levegõje a fal/tetõ rétegszerkezetébe jut, ott lehûl, a nedvességtartalma kicsapódik, és megindul a vázszerkezet korróziója, illetve a hõszi ge - telõ képesség csökkenése. Ha a belsõ fólia nem tökéletesen lég- és párazáró, akkor a légáramlattal meleg leve - gõ és pára juthat a szerkezetbe! A légáramlásból kiváló nedvességtartalom mértéke nagyobb, mint a diffúzió, mert az áramló le - vegõ gõztartalma lényegesen magasabb. Ha vékony fóliát (párazáró, párafékezõ fóliát) alkalmazunk a légzárás biztosítására, néhány tervezési szempontot figyelembe kell vennünk: a vízszintes csatlakozási hézagok elke - rülésére a fóliát széltében átlapolással kell fektetni a tetõknél a fólia gerinctõl az ereszig folyamatos kell legyen legalább 100 mm-es átfedés szükséges a vízszintes csatlakozásoknál szakszerû toldás kialakításához a gyártó által ajánlott egy-, vagy kétoldalas öntapadó szalagok használatosak az egymás melletti szerkezeti elemek találkozásánál a fóliaréteget teljes hosszon le kell ragasztani, vagy hozzá kell szorítani a fogadó szerkezethez célszerû belsõ oldali szerelõ légrés alkal mazása a párazáró réteg károsodásának megelõzésére (2. ábra) a nagy tekercsszélességû fólia lecsök - kenti a csatlakozások számát az áttörések környezetének gondos el - 1. táblázat: Könnyûszerkezetes rétegfelépítés páratechnikai fóliái légzáró képességeinek javasolt arányai a DIN 4108 szabvány szerint (S da = diffúzió egyenértékû légrétegvastagság)

9 1 0 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 1. ábra: Szélzárás és légzárás kialakítása folyamos illesztésû páratechnikai fóliákkal dolgozása különös odafigyelést igényel (például az átmenõ vízvezetékeknél) a szendvicsszerkezetek részére terve - zett különleges csatlakozóelemek haszná - lata ajánlott. A külsõ, szélzáró fólia hibás beépítése esetén a külsõ hideg levegõ bejut a fal vagy tetõ rétegfelépítésébe, és ott a vázszer ke ze - tet lehûtve, vagy a réseken, hézagokon ke resztül a párazáró fóliáig eljutva, és azt le hût ve párakicsapódást okoz. Egy hõhidas sáv, vagy pont esetén egy abszorbens belsõ burkolat például a 2. ábra: Belsõ oldali szerelõ légrés alkalmazása a párazáró fólia védelmére 8. kép: Szélzáró fólia beépítése az acél vázszerkezet homloksíkjára. gipsz vagy a fa megelõzheti a felületi páralecsapódást; ezek a belsõ burkolatok ilyenkor kizárólag csak mikropórusú anya - gokkal vonhatók be. Tapasztalati javaslat: a keret körüli felület és a többi rész közötti hõmérsékletkülönbség ne haladja meg az 5 C-ot. Követelmények a határoló szerkezetek belsõ felületeivel kapcsolatosan: tbf feleljen meg a komfortérzetnek (kapcsolat tb-vel) ne keletkezzen felületi páralecsapódás (a csomópontokban sem) elõzze meg a penészképzõdést (felület szorpciós tulajdonságai). A felületi kondenzációt befolyásoló tényezõk: a rétegtervi kialakítás a levegõ nedvességtartalma a páratermelõdés az épület használata során a szellõztetés módja és mértéke. Minden beavatkozás a hatások láncolatát indítja el. A könnyûszerkezetek esetén gyakori panasz az épület helyiségeinek nyári túlmelegedése. Az épületben kialakuló magas hõmérsékletet az alábbiak okozhatják: az üvegezés magas összenergia-átbo -

10 K Ö N N Y Û S Z E R K E Z E T E S É P Ü L E T E K kép:. A szélzáró réteg hibás beépítése miatti párakondenzáció a párazáró fólia alsó síkján (Farkas Imre felvétele, DÖRKEN) 10. kép: A szélzáró réteg hibás beépítése miatti hideg levegõ beáramlás kimutatása hõkamerával 2. táblázat: Különbözõ anyagok figyelembe vehetõ hõtároló képességének összehasonlítása csátási tényezõje az ablakok mérete és tájolása a nyílászárók nap elleni védelmének hiánya a szobák rossz szellõztetési lehetõ sé gei, különösen az éjszakai szellõz tetés ellehe tet - le nülése a szerkezeti elemek kis hõtehetetlensége a külsõ szerkezetek fáziseltolása és csillapítása a külsõ kéreg szellõzetlensége. Átmeneti idõszakban és télen a passzív napenergia hasznosításához a helyiség bel - sõ levegõjével érintkezõ felületek megfelelõ hõtároló képességére van szükség. (A direkt passzív nyereség a transzparens szerkezeteken át a helyiségbe jutó napfény által felmelegített felületek hõsugárzásából adódik.) A napsugárzás által biztosított hõenergia tárolásában vastag, masszív falak esetén is csak maximum a felülettõl 10 cm mélységig terjedõ anyagvastagság vesz részt. A hõtároló képesség az aktív tömeg és az anyag fajhõjének szorzatával jelle - mez hetõ. Gondos tervezés esetén a köny - nyûszerkezetes rétegfelépítés is megtervez - hetõ úgy, hogy lehetõleg minél nagyobb hõtároló képességû belsõ burkolat kerüljön beépítésre. Források: [1] Search=collection&SearchableText=Fillod %20Ferdinand&portal_type=CLT_Site_Note ( ) [2] ALUTA KÉI Klaszter Hírek KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A KORSZERÛ ÉPÍTÉSZETBEN Mitõl aktív, mitõl passzív, mitõl LEED a ház? Szakmai konferencia a Construma szakkiállításon április 19. csütörtök, óráig, E-épület, Tükörterem. MÉK, MMK akkreditált

11 1 2 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S ACÉLSZERKEZETÛ NAGYTÉRLEFEDÉSEK A MAGASÉPÍTÉSBEN A SZEGED, ÚJSZEGEDI FÜRDÕKOMPLEXUM FÜRDÕÉPÜLETÉNEK ACÉLSZERKEZETÛ LEFEDÉSE Puskás Balázs Madaras Botond Terraplan 97 Mérnökiroda Kft. Bevezetés A szerkezetválasztás és ebbõl fakadóan a beépítendõ anyag megválasztása a nagy - tér lefedések esetén koncepcionálisan az egyik leglényegesebb momentum, így már a vázlattervek kidolgozásakor is központi kérdésként kezelendõ. Alapvetõen a szer - kezetépítési gyakorlatban az acél, rétegelt ragasztott fa, illetve vasbeton anyagok fel - ölelik a lehetséges alternatívákat. Áruk miatt a kompozit szerkezetek nem szokásosak. Az anyagválasztást alapvetõen a fesztávolság és a terhelés nagysága befolyásolja, de fontos szempont az esztétikai megjele nés, a tartósság illetve a karbantartási igény is. Szerkezeti rendszer szerinti osztályozás: síkbeli erõjátékú szerkezeti rendszer (leggyakrabban rúdszerkezetbõl összeállított) térbeli erõjátékú szerkezeti rendszer (pl. lemezmûvek, héjak, térrácsok, függesztett szerkezetek különleges szerkezeti rendszer (pl. pneumatikus szerkezetek). A teherhordó szerkezetek anyagai (fõ tar - tók, illetve fõállások jellemzõ anyagai) sze - rint a csarnokok lehetnek: faszerkezetû (ragasztott vagy szegezett tartókkal) fémszerkezetû (ált. melegen hengerelt vagy hidegen alakított szelvényekbõl készített, gerenda vagy rácsos tartó) vasbetonszerkezetû (monolit vagy elõregyártott) kombinált szerkezetû (pl. elõregyártott vasbeton pillér és rácsos acélszerkezetû fõtartó) mûanyag szerkezetû. 1. kép: A készre szerelt acél tetõszerkezet a héjalás megkezdése elõtt

12 N A G Y T É R L E F E D É S E K 1 3 Mikor, milyen anyagot válasszunk? FASZERKEZET (ragasztott vagy szegezett tartókkal) 20 80m-es fesztáv tartományban gondol - kozhatunk a rétegelt-ragasztott faanyagból készült szerkezet tervezésében, mely lehet gerenda, vagy rácsos tartó. Akkor szeretjük alkalmazni, ha különös hangsúlyt kívánunk adni a természetes anyagból készült tartó - szerkezetnek. A RRfa szerkezetek tartós - ságáról eltérõ vélemények alakultak ki. Csapadéknak kitett, vagy változó páratartalmú terekben elõfordulnak lamella elválások, ilyen környezetben betervezésük megfontolandó. FÉMSZERKEZET Kedvelt típus minden fesztáv tartományban. Könnyû és nagy teherbírású, látvá - nyos ra tervezhetõ szerkezet, azonban a tûz-, és korrózióvédelem területén körülte - kintést igényel. VASBETONSZERKEZET Vasbeton szerkezetek körében a monolitikus, illetve elõregyártott szerkezetek járato - sak. Az elõregyártott elemeknél a súly és szállít hatóság miatt a betervezhetõ fesztáv 36 m körül véget ér. 36 m felett monolitikus héj szerkezet alkalmazható, mely azonban a zsaluzási igénye és kötött geometriai adott - ságai miatt nem mondható gyakorinak. Elõnye a vasbeton szerkezetnek a kedve - zõ ára és tartóssága, illetve alacsony gondo - zási igénye, jó korrózió és tûzállósága. KOMBINÁLT SZERKEZET (pl. elõregyártott vasbeton pillér és rácsos acélszerke ze - tû fõtartó) Talán a leggyakrabban használt szerke - zet. Ötvözi a vasbeton szerkezetek elõnyeit az acél szerkezet adta szabadsággal. Korlátozottabban jelentkeznek, de meg ol - dan dók az acélszerkezetek ismertetett problémái. MÛANYAG / TEXTIL SZERKEZET Általában pneumatikus szerkezeteknél alkalmazzuk. Két lezárt textilréteg között állandó értékû légnyomást tartunk fent, a légnyomás hatására felemelkedõ kétrétegû textilréteg alatt a tervezett nagytér kialakul. Héjalásra nincs szükség. Energiaszükséglet és gépészeti mûködtetés szempontjából igényes megoldás alkalmazására csak különleges indok alapján kerülhet sor. Élettartama korlátozott. Cikkünkben egy összetett erõjátékú, számos szerkezeti sajátosságot mutató tetõ - szerkezet tervezésének, gyártásának és szerelésének érdekességeit mutatjuk be. Fejlesztési koncepció A szegedi Ligetfürdõ fürdõkomplexum a Belvárosi híd újszegedi hídfõjénél található. A tisza-parti ingatlan közel 100 éve szolgálja a rekreációt, a területen régóta meden - cék, csúszdák állnak. A területen 1930-ban épült, modern uszodaépület tervezõje az olimpiai bajnok Hajós Alfréd volt. A ben megkezdett nagyívû rekonstrukció és bõvítés során új szállóépület, valamint a hozzá kapcsolódó vízi élménypark épült, melynek generáltervezõje a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. volt. Cégünk a Terraplan'97 Mérnökiroda Kft. az élményfürdõ negyed körív alaprajzú, sugarasan szerkesztett térlefedésének kiviteli szerkezetterveit készítette. 2. kép: A függesztett galériafödém a zsaluzó kéregpanelek kibetonozását megelõzõen

13 1 4 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 3. kép: Fõtartó fióktartó csatlakozás Építészeti kialakítás A tervezett élményfürdõ negyed körív alap rajzú, közel 60 m sugarú épületben kap helyet, melynek alsó fõ szintjén változa tos kialakítású medencék készülnek. A padlófödém alatt a gépészeti helyiségek találhatók. A tervezett galériaszint a fõ homlokzati front íves kontúrját követõ, a tetõ - szerkezetrõl függesztett födémmel készül. A tetõszerkezet gyûrûs sugaras acélszer - kezet, trapézlemez héjalással. A teljes épü - letet átszúrja a tervezett csúszdarendszer támrendszerét adó hengeres toronyrész, melyrõl magasan a tetõszint fölül indulnak a csúszdák. Az építészeti és szerkezeti kialakítás fõ vezérelve a sugaras tangenciális szerkesztés. Szerkezeti rendszer A fürdõépület szokásos módon monolit vasbeton alépítménnyel épült, egészen az alaplemeztõl a medenceszintig. Az alépítmény részét képezik maguk a medencék, melyek monolit egységet alkotnak a pince - tömbbel. Az alépítményi szintrõl indulnak a tetõszerkezetet alátámasztó vasbeton körpillérek. A galériaszint összetett szerkezetû, ennek fõ homlokzati íves része a tetõ - szerkezetrõl függesztett acél fõtartós, zsa - luzó kéregpaneles vasbeton lemez, míg a kör középpontja felõli részek hagyományos monolit vasbeton lemezmezõk. A tetõ kiala - kítása az alaprajzi rendszerhez igazodik: a gyûrûs sugaras elrendezésû szerkezet fõtartói a gyûrûként futó rácsos szekrénytartók, illetve a radiálisan osztott háromövû rácsos fióktartók. A belsõ gyûrût két, míg a külsõ gyûrût három helyen a medencetérbõl in duló, nagy átmérõjû vasbeton körpillérek gyámolítják. Szerkezeti sajátosság a gyûrûs fõtartók geometriájából, illetve a fõtartókról átadódó terhek aszimmetriájából adódó csavaró nyo - maték, melynek felvételét a térbeli rácsos tartóként kialakított gyûrûtartókkal biztosítottuk. A tartóvégeken fellépõ befogási nyo ma ték a monolit vasbeton merevítõ falra adó dik át. Fõtartók A tetõszerkezet acél fõtartói 15,09 m, illetve 36,09 m sugarú íven futnak. A szekrény - keresztmetszet magassága egységesen 2,00 m, szélessége 1,00 m (tengelymé re tek). Az alsó és felsõ övek 219,1 x 10 mm-es csõ - szelvénybõl készültek. A fõtartók járhatóak; alsó lapjukon járórács készült, biztosítva a karbantartás lehetõségét. A nagyobb sugarú kívül futó fõtartó függõleges lapjainak rá - csozása 127,0 x 6,3 mm, vízszintes (alsó és felsõ) lapjainak rácsozása 108,0 x5mm csõ - szel vényû. A belsõ fõtartó függõleges síkú lapjai 108,0 x5 mm, míg vízszintes lapjai 76,1 x5 mm csõ bõl készültek. A szállít ha tó - ság és beemel he tõség miatt a fõtartók több (3, illetve 4) darabból állnak, helyszíni foly - tatólagos illesztésekkel toldva. A toldási ke resztmetszet minden esetben az alátámasztó osz lo pok fölött van. A szerkezeti ér - telemben is megfelelõ toldást béléscsöves kapcsolattal alakítottuk ki. A béléscsõ és az anyacsõ kapcsolatát az anyacsövön készí - tett oválnyílások mellett elkészített sarokvarrat biztosítja. A toldócsõ külmérete 1 mm-rel

14 N A G Y T É R L E F E D É S E K kép: Rácsos fõtartó csomópontjának kialakítása ki sebb, mint az anyacsõ belmérete. A toldó - csõ bevarrását követõen az ütköztetett anya - csöveket teljes keresztmetszetû tompavarrattal toldották meg. A tartóvégen a csõszelvényeket szintén béléscsõvel erõsítettük meg. A tartóvégi bé léscsövek az excentricitás miatt fellépõ lo kális hajlítónyomaték, valamint a csõvég beroppanásának megelõzése miatt voltak szükségesek. A fõtartók végei a határoló vasbeton falakra terhelnek. Az alsó övrudak a vasbeton falon kihagyott nyílás alsó élén elhelyezett idomacél fogadószerelvényre ülnek, míg a felsõ övek bekötõkarmokkal kötnek a falba. Az ablak kibetonozását a fõtartó elhelyezését követõen végezték (a fióktartók beemelését megelõzõen). Fióktartók A tervezett fióktartók sugarasan futó, há - romövû szerkezetek. Az eltérõ alaprajzi mé - ret és terhelés miatt a fióktartó szelvénye változó. A külsõ körgyûrûben futó fióktartók magassága 1,50 m, szélessége (felsõ öv) 1,00 m (raszterméretek). A felsõ övrudak 219,1x6 mm keresztmetszetûek, míg az al - só öv rúd 219,1x10 mm-es szelvény. A ferde 5. kép: A függesztett galériafödém filigrán háromövû tartói

15 1 6 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 1. ábra: Fõtartó csatlakozása monolit vb falhoz 2. ábra: Fõtartó fióktartó csatlakozása 3. ábra: Függesztett födém felsõ övének kialakítása 4. ábra: Függesztett födém felkötése a tetõszerkezethez

16 N A G Y T É R L E F E D É S E K 1 7 lapok rácsozása 108,0x5 mm csõbõl ké szült, a felsõ, vízszintes lap rácsozása 76,1x5 mm szelvényû. A tetõt harántoló csúszdatorony a fióktartók felsõ övének magasságában el - helyezett kör gallérral épült, erre a gallérra tá - masz kod nak fel a csonka fióktartók, melyek ke resztmetszeti kialakítása analóg a meg sza - kítás nélküli tartókéval. A közbensõ gyû rû - dak kal terveztük (Rodan RDA 36). Ennek felsõ kapcsolóeleme a tetõ fióktartó alsó övén elhelyezett csomólemezhez kapcso ló - dik, míg az alsó kapcsolóelem a fõtartó vé gén kialakított lemezhez köt be. Az acél fióktartók felsõ övén melegen hengerelt U idomacél szelvény fut végig, melyre együtt - dol goztató csapokat terveztünk. A csapok 6. kép: A fürdõépület szerkezetkész állapotban ben futó fióktartók befoglaló mérete a külsõ fiók tartókéval megegyezik (1,50/1,00 m). Az övek 219,1x6 mm csõbõl készült (alsó és fel sõ övek egységesen). A ferde síkú rá - csozás 108,0x5 mm, a vízszintes síkú rá cso - zás 76,1x5mm szelvényû. A belsõ, legki sebb sugarú gyûrûn futó jelû fióktartók keresztmetszeti befoglaló mérete 75/75 cm. Az övek szelvénye 108,0x5mm, míg a lapok rácso zá sa egységesen 76,1x5 mm-es csõszelvénybõl készült. Függesztett födém A függesztett födém fõtartói a tetõ fióktar - tó ihoz hasonló megjelenésû háromövû, rá - csos szerkezetek. Külsõ végükön a megtá - masztást a homlokzati falon végigfutó íves gerenda biztosítja, míg a belsõ végen a tetõ fióktartóira vannak függesztve. A függesz tést Dorma Rodan rendszerû, ellenmenetes ru - szerepe a kvázimonolitikus (zsaluzó kéregpaneles) vasbeton lemez fogadása, együtt - dol goztatása. Az ellenmenetes függesz tõ rúd lehetõséget adott a födém pontos beállí tá - sára, szintezésére. Összefoglalás A tervezett szerkezet 2009 során elké szült, a fürdõ átadása megtörtént. Az épület a tervezésen túl is számos feladatot adott a tervezõi oldal számára is: a gyártás, szerelés speciális elõkészületeket, folyamatos terve - zõi kontrollt igényelt. A speciális, egyedi kap csolatok helyszíni szerelése jelentõs feladat elé állította mind a kivitelezõt, mind az acélszerkezet gyártóját. A kooperáció eredményességét mutatja, hogy a helyszíni szerelés érdemi fennaka dás nélkül, a tervezett idõ alatt megva lósult, a szer kezet a terveknek meg fe le lõen készült el.

17 A T2 TERMINÁL BÕVÍTÉSE A SKY COURT (ÉGI UDVAR) ACÉLSZERKEZETE BUDAPEST, LISZT FERENC REPÜLÕTÉR Tornai László, KÉSZ Építõ Zrt. (Szeged) Dr. Papp Ferenc, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék (Budapest) Bevezetés A cikk célja hogy bemutassa a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér 2A és 2B termináljai közé épült Sky Court (Égi Udvar) acél tetõszerkezetének tervezését és kivite - le zését. Az utasforgalom gyorsabbá és ké - nyelmesebbé tétele mellett az épület a mai magyarországi acélszerkezet-építés egyik jelentõs alkotása. Az épület kivitelezését a KÉSZ Építõ Zrt végén nyerte el. A cég a kiviteli terveket 2009 végére készí tette el, a szerkezet szerelését pedig 2010 közepére fejezte be. Az építményt a kivi te lezõ február 15-én, határidõre átadta a beruházónak. Az építészeti koncepció A Sky Court épület aerodinamikus formá ját változó görbületû tetõgeometria biztosítja (1. kép), amelyet a reptéri oldalon függõ le - ges síkú, karcsú V alakú oszlopsor támaszt alá. Az épület középsõ átriumos szekció já - ban a függõleges oszlopsort egy ferde osz - lopsor egészíti ki (2. kép). Az épületet egy 16 m magas függõleges üvegfal zárja le. A tetõfelületet üveg- és lemezburkolatú sá - vok ismétlõdése alkotja (3. kép). Az épület fõtartó rendszerét 14 darab 68 méter sza bad fesztávú és 15 méter konzolos kinyú lású fõ - tartó alkotja, a fõtartók távolsága 8,4 méter. A háromszög keresztmetszetû rácsos fõtar - tók belsõ terében került elhelyezésre az ösz - szes épületgépészeti és technikai berende - zés, ezért a fõtartók fémes megjelenésû burkolatot kaptak (4. kép). A szerkezeti koncepció A háromövû rácsos fõtartók burkolása miatt a fõtartó szelvények típusának kivá - lasz tása tisztán gazdaságossági kérdés volt. A koncepcionális tervezés során két kia lakítást elemeztünk. Az egyik koncepció szerint a fõtartó szelvényei melegen henge - relt H-szelvények, ahol a szerkezeti eleme - ket helyszíni csavaros kapcsolatok illesztik. A másik koncepció szerint a fõtartók CHSszelvényekbõl készülnek, hegesztett csõ át - ha tásos kapcsolatokkal. A gazdaságossági összehasonlítás fõbb szempontjai a követ -

18 S K Y C O U R T 1 9 része a gyárban készült, aminek követ kez - tében túl-méretes gyártási egységek szállí - tását kellett megoldani. 1. kép: Geometria 2. kép: Lég oldali oszlopsor 3. kép: Üveg- és lemezfedés váltakozása a tetõn 4. kép: A fõtartók belsõ burkolata ke zõk voltak: az acélanyag szükséglet, a faj lagos anyagár, a gyártási, szállítási és sze relési költség. Az alapos összehasonlító elemzés a csõ keresztmetszetû rúdszel vé - nyek melletti döntést eredményezte. Az elem zés figyelembe vette a cég gyártási technológiájának szükséges fejlesztését is (HGG MPC típusú csõmegmunkáló automata beszerzése és üzembe állítása). Az egyik legfontosabb értékelési szempont a csomóponti kialakítás volt. A csomólemez nélküli hegesztett csõkapcsolatok elõnyei ismertek: kisebb súly, egyszerûbb cso mó - pon tok és kevesebb varrat. Ugyanakkor je - len tõs logisztikai költséggel kellett számolni, mivel a hegesztett csomópontok nagyobb A végleges szerkezeti megoldás A rácsos fõtartó jellemzõ keresztmetszetét az 1. ábra mutatja. A fõtartók szerkezeti ma - gassága 2,75 m, szélessége pedig 4,50 m. Az öv-rudak optimális keresztmetszeti át mé - rõje 355,6 mm-re adódott. A legkevesebb acélanyag felhasználást célzó optimális tervezés során az övek falvastagsága mm között változik. A rács-rudak át - mérõje 168,3 193,7 mm között változik, a fal vastagság 8,0 16,0 mm közé esik. A 14 db egymástól független háromövû rácsos fõtartót az elõreugró orr részben térbeli rácsos merevítés fogja össze (2. ábra). Az acélszerkezet vasbeton födémre támasz - kodik, amely három egymástól jól elválasztott dilatációs egységbõl áll. Az acélszer ke - zet dilatációs egységeit úgy kapcsoltuk ösz - sze az orr részben, hogy axiális elmozdulás létrejöhessen, de tangenciális elmozdulás ne. Erre azért volt szükség, hogy a homlokzati üvegfalnál ne jelentkezzenek egyenlõtlen vízszintes elmozdulások, a tetõben pedig nyírási alakváltozások. A fõtartók vo - nalvezetése azonos, de kialakításuk több fé - le a megtámasztások, a földi oldal indulási szintje és a méretezési terhek különbö zõ sé - ge miatt. Az építész koncepció szerint a tetõn az üvegsávokat a fõtartók közé kellett elhe - lyez ni. Az eltérõ viselkedésû és eltérõ deformációs alakot mutató, egymással szomszédos fõtartókhoz az üvegtetõ-sávot csúszó támasszal kapcsolódó úgynevezett Ome - ga -tartók kal támasztottuk alá. Az üvegtáb - lák egy más hoz viszonyított elmozdulása és síkbeli torzulása a megengedett értékeken belül maradt. A szerkezettervezés Szerkezeti modell A különbözõ kialakítású rácsos fõtartók op timális szelvényeinek meghatározására elkülönített fõtartó modelleket alkottunk. A fõtartók optimális tervezése után felépítettük a teljes 3D-s szerkezeti modellt, amely a szerkezet globális viselkedésének vizsgá la - tát szolgálta. A modellezést a ConSteel 5.0 integrált acélszerkezeti tervezõ programmal [1] hajtottuk végre. A 3. ábra egy elkülöní tett fõtartó modelljét, a 4. ábra a teljes szer ke - ze ti modellt mutatja.

19 2 0 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 3. ábra: A G5 jelû fõtartó elkülönített modellje 1. ábra: A rácsos fõtartó keresztmetszete 4. ábra: A globális modell jellegzetes önrezgés alakja 2. ábra: A térbeli merevítõ rendszer 5. ábra: Redukált feszültségek a csomópontban 5. kép: Diafragma merevítésû csomópont Tehermodell A tehermodell jellegzetes tulajdonságait az építészeti koncepció határozta meg. Az - zal, hogy a gépészeti és elektromos berendezések a fõtartók belsõ terébe kerültek, és a fõtartók alumínium lemezburkolatot kaptak, az állandó teher tervezési értéke közel háromszorosa lett a hótehernek. A légi ol - da lon található 15 méteres kinyúló konzol és a 16 méter magas függõleges üvegfal ellenére a szélcsatorna-vizsgálat mellõzhetõ volt, mivel a fenti okok miatt a szerkezet jól viselte a szélteher szabvány [2] vonatkozó elõírásai szerint felvett, nagy valószí nû ség - gel túlértékelt szélhatást. Analízis A 3D-s modellek globális analízisét a ConSteel szoftver rúd végeselemes modul - jával végeztük el. Az analízis a másodrendû rugalmas vizsgálatra, a globális stabilitási vizsgálatra és a dinamikai vizsgálatokra terjedt ki. A viszonylag magas kritikus teher - szor zók globális stabilitásvesztésre nem ér - zé keny, viszonylag merev szerkezetre utalnak. A 4. ábra a globális modell jellegzetes önrezgésmódját mutatja. A szerkezet leg ki - sebb önrezgésszáma f=1,2 Hz, amely di na - mikai szempontból is merev szerkezetre utal. Méretezés A fõtartó övrúdszelvényeinek optimális átmérõjét a koncepcionális tervezés fázi sá - ban már meghatároztuk. A részletes mére - te zés fázisában az optimális szelvények falvastagságainak meghatározását a ConSteel szoftver hatékony keresztmetszeti ellenõrzõ funkciója támogatta. A rúdelemek kihajlásvizsgálatánál az EC3-1-1 szabvány [3] ál ta - lá nos stabilitásvizsgálati módszerét alkal - maz tuk. A módszer alkalmazását a ConSteel szoftver automatikus eljárása támogatja. A szerkezet szeizmikus hatásra történõ EC8-1 szabvány [4] szerinti vizsgálata nem volt mértékadó. Kifizetõdõnek bizonyult a magasabb acél - minõségek alkalmazása: az övrudak minõ - sé ge S355JOH, a rácsrudaké S235JRH. A 30 mm-nél vékonyabb lemezek, csapsze - gek, forgácsolt elemek S355J2 minõ sé gû ek. A 30 mm-nél vastagabb lemezeknél S355M termomechanikusan hengerelt acélt alkal - maz tunk. Ennek alkalmazására technológiai megfontolásból került sor. Csomópontok méretezése A rácsos fõtartó közel 750 csomópontjának geometriai kialakítása teljesítette az EC3-1-8 szabvány [5] vonatkozó elõírásait, így a hatékony tervezésük, illetve ellenõr zé -

20 S K Y C O U R T 2 1 sük csak technikai kérdés volt. Kivételt ké - peznek azok a csomópontok, ahol a nagy övgörbület miatt diafragma lemezt kellett al - kalmazni (5. kép). A csomópont teherbírási vizsgálatát a ConSteel 5.0 szoftver héj vé - ges elemes moduljával végeztük el a kon - zer vatív elsõ folyás határállapotára (5. ábr.). Különös gondossággal kellett megtervez - ni az oszlopok és a rácsos fõtartók csuklós csomópontját. A csomópont héj végesele - mes analízise alapján belsõ merevítõ dia - frag mákat kellett alkalmazni. A légi oldali ferde támaszoszlopok és a rácsos fõtartó csuklós kapcsolatának rugalmas elven tör - ténõ méretezésére a helyi csúcsfeszültsé - gek miatt nem volt lehetõség. A csomópont képlékeny törésre történõ ellenõrzését az ANSYS szoftverrel végeztettük el. A csomóponti kialakítások másik sajátsága a csapszeges kapcsolatok alkalmazása a támaszoknál (6. kép), amelyek egysze rû, tiszta kialakítást eredményeztek. Csavarozott kapcsolatokat csak az orr rész merevítõ rendszerében találunk. Különleges kapcsolatok még a csúszó-nyíró kapcsolatok, melyeket a dilatációs egységek ha tá - rain alkalmaztuk azért, hogy a relatív elmozdulásokat minimálisra csökkentsük, és ez - zel a homlokzati függesztett üvegfal káro so - dását elkerüljük. A légoldali megtámasztó oszlopok támaszainak kialakítását magas esztétikai követelmények figyelembevé te lé - vel, az építésszel egyeztetve kellett megtervezni (7. kép). Itt forgácsolt elemek alkal - mazásával tudtunk célt érni. A szerkezet föl - di oldali letámasztásánál viszont igen nagy - méretû nyíróerõkkel kellett megbir kózni. Gyártás A csõszerkezetbõl készülõ háromövû rá - csos tartók gyártása teljesen egyedinek szá - mított Magyarországon. A megkö ze lí tõ en négyezer gyártási darabból álló szer ke zet csõáthatásainak kialakításához és he gesz - tés-elõkészítéshez (élezéséhez) spe ci á lis CNC-lángvágó gép beszerzésére és be ü - zemelésére volt szükség (8. kép). A munkafeladatot a gép közvetlenül a Tekla Structures szoftver segítségével elõállított modellbõl kapta. A gép a csõvégek ki - a lakítása mellett az övrudakra bejelölte az ori entációs vonalakat és a csatlakozó rácsrudak helyét is megkönnyítve a munka da - ra bok egymáshoz való illesztését. Külön kell szólni a szálra való optimalizálásról: 6. kép: Csapszeges kapcsolatok 7. kép: Légoldali oszloptámasz 8. kép: Csõmegmunkálás 9. kép: T-taréj 10. kép: Fõtartók beemelése 11. kép: Függõállvány

Industry Sika Homlokzati Rendszerek

Industry Sika Homlokzati Rendszerek Industry Sika Homlokzati Rendszerek Homlokzatok ragasztástechnikája Tartalomjegyzék High-tech homlokzatok 4 Strukturális üvegezések 5 Támogatás a képleteken túl 6 A homlokzati rendszer elemei 7 A helyes

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 Tartalom. vonalszakasz átépítése 16. Kecskemét Városföld Kiskunfélegyháza vonalszakasz átépítése 23. épületének rehabilitációja 26

1 Tartalom. vonalszakasz átépítése 16. Kecskemét Városföld Kiskunfélegyháza vonalszakasz átépítése 23. épületének rehabilitációja 26 Köszöntô 1 Tartalom Csek Károly Köszöntõ 1 Dr. Horváth Ferenc A magyar vasút pályafenntartási szervezetei 2 Dr. Horváth Ferenc A Cegléd Szeged vasútvonal története 4 Buskó András Zaj- és rezgésvédelmi

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer Schneider Magazin II. évf./6. szám 2002. december Kaedra 2 Partnereink 6 Transparent Factory 8 Programozószoftverek nagyító alatt 10 Dugaszolható relék 12 Altivar 11 13 Canalis KDP flexibilis világítási

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

2013. II. évfolyam 1. szám

2013. II. évfolyam 1. szám 2013. II. évfolyam 1. szám Épülethéjak fontossága Mit nevezünk könnyűszerkezetnek? Üveghomlokzatok transzparenciazavarai SCHÜCO, JANSEN újdonságok Alumínium profilú tűzgátló szerkezetek FÉMSZERKEZETEK

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben