KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA"

Átírás

1 KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIA ELÕADÁS-SOROZAT AZ MKE SZERVEZÉSÉBEN A 15 éves Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület az építõ- és épí - tész mér nökök továbbképzésének keretében 2012-ben folytatja a 2011-ben megkezdett KÖNNYÛSZERKEZETES AKADÉMIÁT. A tavaszi ülés szak március 22-én került megrendezésre a BME Hi dak és Szer ke zetek Tanszékén. Magasabb látogatottság és ma gas szakmai szín vonal jellemezte. Az elõadás-sorozat a köny - nyû szerkezetes épí tés sel kapcsolatos ismeretekbõl áll, melyek az egyetemi-fõiskolai ok ta tásból kimaradtak vagy összefoglalóan nem szerepelnek. Az MKE az elõadások meghallga tá - sá ról igazolást ad. Az õszi ülésszak programja az alábbiak szerint alakul: Hagyományos és különleges könnyû acélszerkezetek Idõpont: szeptember 27., csütörtök, óra Helye: BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, K ép. mf :00 13:10 Megnyitó, bevezetõ Dr. Seregi György Széchenyi-díjas okl. építõmérnök, c. egyetemi docens, a Magyar Könnyûszerkezetes Egyesület elnöke 13:10 14:00 Vékonyfalú acél keretvázas létesítmények Elõadó: Kotormán István, okl. építõmérnök, Lindab Kft. 14:00 14:50 Könnyûszerkezetes épületek változatosan, esetta nul mányokkal Elõadó: Bánszky József, okl. építõmérnök, szakmérnök, a Struktúra Bau Holding Kft. mûszaki igazgatója. 14:50 15:40 Különleges cégjelzõ tornyok, könnyû acélvázzal Elõadó: Kovács Béla László, okl. építõmérnök, szakmérnök, a KBL Kft. ügyvezetõje 15:40 16:00 Szünet 16:00 16:50 Konténerházak szerkezeti megoldásai. Elõadó: Dr. Dudás Annamária, PhD, okl. építõmérnök, okl. épí - tõ ipari igazságügyi szakmérnök, adjunktus, BME Magasépítési Tanszék Könnyû acélszerkezetek tervezése számítógépes módszerekkel Idõpont: szeptember 27., csütörtök, óra 16:50 17:40 A modellalkotás elvei és módszerei Elõadó: Dr. M. Csizmadia Béla egyetemi tanár, SZIE Mecha ni ka és Mûszaki Ábrázolás Tanszék 17:40 18:30 Könnyû acélszerkezetek számítógépes tervezése és méretezése Elõadó: Dr. Papp Ferenc, PhD, habil. egyetemi docens, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 18:30 18:45 Kérdések, válaszok, zárszó A MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA EGY ELÕADÁSI NAPRA 1,5 KREDITPONTOT, A MAGYAR MÉRNÖK KAMARA ÖSSZESEN 1,5 KREDITPONTOT AD AZ IGÉNYLÕKNEK. TOVÁBBI RÉSZLETEK A HONLAPON TALÁLHATÓK. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK SZEPTEMBER 27-ÉN!

2 T A R T A L O M FÉMSZERKEZETEK TERVEZÉS GYÁRTÁS ÉPÍTÉS DR. SEREGI GYÖRGY: Az MKE elnökének köszöntõje MKE A MAGYAR KÖNNYÛSZERKEZETES EGYESÜLET ÉS AZ FEGYVERNEKY SÁNDOR: ALUTA korszerû építéstechnológiai innovációs klaszter DR. TÓTH ELEK: Könnyûszerkezetes épületek épületfizikája PUSKÁS BALÁZS MADARAS BOTOND: Acélszerkezetû nagytérlefedések a magasépítésben ALUTA ALUMÍNIUM ABLAK ÉS HOMLOKZAT EGYESÜLET KÖZÖS SZAKMAI HÍRLEVELE I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁPRILIS A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG ELNÖKE: DR. FEGYVERNEKY SÁNDOR A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI: DÖMÖTÖR ÁLMOS, FILE MIKLÓS, KISS TAMÁS, SÓS ÉVA, DR. DUDÁS ANNAMÁRIA, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ, KRISTÓFI ÁKOS, KOTORMÁN ISTVÁN, DR. SEREGI GYÖRGY, DR. DOBSZAY GERGELY, SZÛCS IMRE TORNAI LÁSZLÓ DR. PAPP FERENC: A T2 terminál bõvítése A SKY COURT (Égi Udvar) acélszerkezete DR. DUDÁS ANNAMÁRIA: Szárazépítés fémvázas szerkezetei VOJSÁNSZKY ISTVÁN: Lehetetlen küldetés alumíniumhomlokzat-gyártó kisvállalkozások helyzete, túlélési esélyei KOVÁCS-SEBESTYÉN SZABOLCS: Rögzítési pontok viselkedése földrengés esetén EGYESÜLETI HÍREK FÕSZERKESZTÕ: DR. CSIZMADIA LAJOS SZERKESZTÕSÉG: 1119 BUDAPEST, CSORBAI ÚT 22/D. TEL./FAX: MOBIL: A CÍMLAPON AZ ALUTA-NÍVÓDÍJAS IRODAHÁZ REKONSTRUKCIÓJA, BP SZABADSÁG TÉR 14. TERVEZÕ: NAGY CSABA, PLATINIUM GROUP KFT. FOTÓ: KISS TAMÁS TÖRDELÉS, NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉS: LOGOD BT., BUDAPEST, LOGODI U. 49.

3 4 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S A MKE ELNÖKÉNEK KÖ SZÖN TÕ JE A Ma gyar Kön nyû szer ke ze tes Egye sü let, az MKE je len le gi for má já ban mint önál ló szak mai, tár sa dal mi szer ve zet, 2004 jú li u sá ban ala kult, és jog utód ja volt a Ma gyar Építõanyagipari Szö vet ség, a MÉASZ Fém szer ke ze ti Ta go za tá nak. Ez utób bi 1997-ben jött lét re, ami nek kö vet - kez té ben egye sü le tünk, az MKE, ez év tõl da tál ja meg ala ku lá sát. 15 éve sek va gyunk te hát, és er rõl a je les év for du ló ról ez évi köz gyû lé sün kön em lé kez ünk meg ünnepélyes keretek között. Jog foly to nos sá gun kat nemcsak Alap sza bá lyunk ban, ha nem elõ dünk szel le mi sé gé ben, szak mai el kö te le zett sé gé ben is foly tat tuk. Így pél dá ul, a Fém szer ke ze ti Ta go zat ál tal ki adott Fém szer ke ze ti Év köny vek tar tal mi és meg je le né si ha gyo má nya it is to vább fej lesz tet tük a Kön nyû szer ke ze tes Épí tés c. hír le ve lünk kel, me lyet éven te két al ka lom mal, a Const rumára és az õszi kon fe ren ci ánk ra je len tet tünk meg. Az elõb bi bõl hár mat, az utób bi ból hét év fo lya - mot, va gyis 14 ki ad ványt ad tunk ki. Ezek a ki ad vány ok tük rö zik azt a szel le mi ka pa ci tást, me lyet az MKE tag vál la la ta i nak ve - ze tõi, az egye sü let egyé ni tag jai: a kön nyû szer ke ze tes épí tést ok ta tó pro fes szo rai, ta ná rai, a ter ve zés, a gyár tás és az épí tés el is mert szak em be rei kép vi sel nek. Az õ tol luk nyomán születtek azok a szak cik kek, me lyek a leg újabb tu do má nyos ered mé nye ket, tech no ló gi ai új - don sá go kat tar tal maz zák. Az egyes szá mok ban be mu tat koz tak tag vál la la ta ink, he lyet kap - tak egye sü le tünk, társ egye sü le te ink, egye te mi tan szé ke ink hí rei, ese mé nyei, az épí tõ ipar és az acél ipar hely ze té nek elem zé sei. Az élet azon ban megy to vább, egyes te rü le te ken fej lõ dik, más ré sze ken, így az épí tõ ipa ri szak ága zat ban vis sza fej lõ dik. Nem mû sza ki kul tú rá ban, ha nem vo lu me né ben, a be ru há zá sok, épí té sek csök ke né sé ben, az ál ta lá nos gaz da sá gi re ces szi ó ban. Ez érin ti egye sü le tün ket is, és ta ka ré kos ság ra, ös sze fo gás ra ser kent. Ezért ha tá roz tuk el társ egye sü le tünk kel, az Alu mí ni um Ab lak és Hom lok zat Egye sü let tel, az ALUTÁVAL, hogy erõ in ket egye sít jük, és Fém szer ke ze tek cím mel új, kö zös ki ad ványt je len - te tünk meg. Ilyen gaz da sá gi kör nye zet ben úgy érez zük, az in no vá ci ó nak, a fej lesz tés nek, új szer ke ze tek meg je le né sé nek fo ko zott je len tõ sé ge van. Töb bek kö zött, megõrizve ha gyo má - nya in kat, az ös sze fo gás ból ere dõ en ezek nek kí vá nunk pub li ci tást ad ni, mind tar tal má ban, mind meg je le né sé ben, fo koz va ki ad vá nyunk mi nõ sé gét. Meg kö szön ve ko ráb bi ki ad vá nyunk, a Kön nyû szer ke ze tes Épí tés szer kesz tõ bi zott sá gá - nak, el sõ sor ban Dr. Csiz ma dia La jos fõ szer kesz tõ nek és Dr. Széll Má ri á nak a szer kesz tõ bi - zott ság el nö ké nek ed di gi szak sze rû, ön zet len mun ká ját és egy ben mind az új-ré gi fõ szer - kesz tõ nek, va la mint az új szer kesz tõ bi zott sá gi el nök nek, Fegyverneky Sán dor nak si ke res mun kát kí ván va ol va só ink fi gyel mé be aján lom el sõ, a Construmára meg je le nõ szá mun kat. Dr. Se re gi György Széchenyi-díjas okl. építõmérnök az MKE elnöke MÉRNÖKKAPU.HU ÉPÍTÉSZEK ÉS MÉRNÖKÖK FÓRUMA Mérnökkapu.hu

4 A L U T A K L A S Z T E R 5 ALUTA KORSZERÛ ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS KLASZTER Az ALUTA Kor sze rû Épí tés tech no ló gi ai In no vá ci ós Klaszter 2011-ben ala kult, az Alu mí ni um Ab lak és Hom lok zat Egye sü let (ALUTA) 33 tag já nak szán dé ka sze rint. Az ALUTA, az ÉVOSZ ta go za ta ként 6 cég rész vé te lé vel 1999-ben kezd te meg mû kö - dé sét. Eb bõl ala kult 2004-ben az Egye sü let. Már ala ku lá sa kor cél volt a tag vál la la tok kö zöt ti együtt mû kö dés, a mo dern fém-üveg épí tés meg is mer te té se, nem zet kö zi ered - mé nye i nek ma gyar or szá gi nép sze rû sí té se. Éven te szak kon fe ren ci á kat szer vez tünk, ta nul mány uta kon vet tünk részt, kép vi sel tet - tük ma gun kat a Construma ki ál lí tá so kon és meg ala pí tot tuk az ALUTA ní vó dí jat. Ezek re a szak mai-szer ve ze ti ta pasz ta la - tok ra tá masz kod va az új Szé che nyi -terv ad ta pá lyá za ti le he tõ ség re fel fi gyel ve, meg - is mer ked ve az eu ró pai tí pu sú klaszterese - dés elõ nye i vel és kö ve tel mé nye i vel meg ala - pí tot tuk az ALUTA KLASZTER-t. Új szer ve ze tünk meg pá lyáz ta és el nyer te az in du ló klaszterek szá má ra meg hir de tett tá mo ga tást. Sok se gít sé get kap tunk a Pro Ré gió pá lyá za ti köz re mû kö dõ szer ve zet tõl és tag vál la la ta ink tól. Klasztertagjaink túl nyo - mó több sé ge kis- és kö zép vál lal ko zás, de van nak iga zi nagy vál la la ti tag ja ink is. Ha zai vál lal ko zá sok és kül föl di (eu ró pai) hát te rû cé gek sze ren csés ös sze té te lû együt te se lé pett a klaszter együtt mû kö dés út já ra. A la kos sá gi szol gál ta tás tól a komp - lett hom lok zat ele mek ex port já ig ter jed cé - ge ink te vé keny sé ge. Kü lön elõnyt je len tett a pá lyá za ton, hogy az ALUTA-tagok egy - más ra épü lõ te vé keny sé gi pro fil ja tel jes gyár tá si ver ti ku mot ké pez a fém-üveg hom - lok zat mû faj ban. Az ab lak, il let ve hom lok za - ti (füg göny fal) pro fi lo kat gyár tó, az zal ke res - ke dõ, sík üve get gyár tó, ab ból hõ szi ge te lõ üveg szer ke ze tet elõ ál lí tó, ra gasz tógyár tó, üveg tar tó szer ke ze te ket, vasalatokat, nyi tózá ró automatikákat be szál lí tó, komp lett, eme let ma gas hom lok za ti ele me ket ké szí tõ és azt az épü let re fel sze re lõ te vé keny sé gek együt te se az, ami re az ALUTA-tagvállalatok ké pe sek. Klasztertagjaink te vé keny sé gé nek meg is - mer te té sé re, pi a ci pozicióink meg tar tá sá ra, il let ve ja ví tá sa cél já ból a szak saj tó rend sze - res sze rep lõ je az ALUTA. Klaszterünk cé lul tûz te ki egy Mi nõ sé gi ké zi könyv lét re ho zá sát, me lyet az eu ró pai szin tû szak mai kö ve tel mé nyek gyûj te mé - nyé nek szá nunk. Ez a ké zi könyv le he tõ vé te szi, hogy az ab ban fog lalt mi nõ sé gi kö ve - tel mé nyek re hi vat koz has sa nak cé ge ink az épít te tõ-meg ren de lõ vel kö ten dõ szer zõ dé - sek ben, és ugyan ilyen mi nõ sé gi szem pont - rend szer alap ján tör tén jen meg a mû sza ki át adás-át vé tel. Ez zel sok vi tát, rek la má ci ót le het meg elõz ni. Cé lunk még a fel sõ fo kú hom lok zat ter ve zõ kép zés be in dí tá sa Ma gya ror szá gon a Bu da - pes ti Mû sza ki Egye tem Épí tõ mér nö ki Ka - rán. E kép zés be in dí tá sá ra ta lán már 2012 õszén le he tõ sé günk lesz. Az ALUTA Ní vó díjpá lyá zat rend sze ré ben az év leg szín vo na la sabb fém-üveg hom lok - zat ter vei, és azok ki vi te le zé si tel je sít mé nyei mé ret nek meg, de dí jaz zuk cé ge ink sa ját in no vá ci ós fej lesz té se it és a leg jobb egye te - mi hall ga tói fém-üveg hom lok za tot al kal - ma zó ter ve ket is. A Ma gyar Könyûszerkezetes Egye sü let tel ös sze fog va hoz tuk lét re a FÉM SZER KE ZE - TEK cí mû szak mai fo lyó ira tun kat, amely nek mos ta ni el sõ szá mát, majd a to váb bi a kat is szí ves fi gyel mük be ajánl juk! Fegyverneky Sán dor építészmérnök az ALUTA Egyesü let el nö ke az ALUTA KÉI Klaszter me ne dzse re

5 6 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S KÖNNYÛSZERKEZETES ÉPÜLETEK ÉPÜLETFIZIKÁJA Dr. Tóth Elek, DLA egyetemi docens A könnyûszerkezetes építés kezdetei Az építészet egyre nagyobb fizikai magas - ságok felé törekvésének igényét (tornyok, felhõkarcolók) a XIX. század közepétõl kizárólag acélszerkezetekkel elégítették ki (pl.: 1851 Kristálypalota, London; 1880 Home Insurance Company Building, Chicago; 1889 Eiffel-torony, Párizs; 1902 Flatiron Building, New-York). Az acélváz szerkezetû építés tehát Európá - ban és Amerikában közel egyidõben alakult ki de kezdetben nem viselte a könnyû - szerkezet elnevezést. Igaz, ezek az építmények szándékuk szerint az örökkévalóság reményével épültek. Ferdinánd Fillod munkásságához kapcso - lódik az elemekbõl szerelhetõ, hõszigetelt szendvics falszerkezetû acél épületek szabadalmaztatása, lakóépületként, illetve templom és katonai bázis/kutatócsoport barakképületeiként. A könnyûszerkezetes építés hazai története A hazai építõipar szóhasználatában az elmúlt 60 év során a könnyûszerkezet kifejezés tartalma sokat változott. Két nagy korszakát különböztethetjük meg: az 1960 és 1980 közötti idõszakot, illetve az 1990-tõl napjainkig terjedõ idõszakot. 2. kép: Ferdinand Fillod: Hopital psychiatrique de Maison Blanche 1930 Hazai könnyûszerkezetek között 1. kép: Ferdinand Fillod: acélszerkezetû lakóépület; Saint-Amour és 1980 között a könnyûszerkezet megnevezés az acél tartószerkezetû, szerelt homlokzat kialakítású épületeket jelentette. Az 1960-as évek legvégén a magyar gazdaság fellendülni látszott (lásd új gazdasági mechanizmus), egyfajta verseny és kon ku - rencia harc kezdett kialakulni. Így az ame - rikai álom részeként jelentek meg itthon is (könnyûszerkezetes célprogrammal meg - támogatva) az ipar változó igényeit gyorsan

6 K Ö N N Y Û S Z E R K E Z E T E S É P Ü L E T E K 7 követni képes, hamar megépíthetõ, és nem az örökkévalóságnak tervezett, hanem az üzleti céloknak megfelelõen rövidebb vár - ható élettartamot biztosító, szükség esetén elbontható, és anyagában újrahasznosítható épületek. Ipari csarnokok, kiállítási terek acélszer - kezetbõl Ebben a korszakban tehát a könnyû - szerkezet elsõsorban az acélszerkezetek térnyerését jelentette a vasbeton szer ke - zetek helyett. Építési volumen tekintetében a nagy alapterületû ipari csarnokszerke - zetek építése képezte a legnagyobb piacot. A könnyûszerkezetes építési rendszer az építészeti, szakipari részletmegoldásoknál is új, addig ismeretlen kihívásokat (és ezzel együtt komoly problémákat) jelentett. A mindkét irányban többhajós kialakítású, sokszor több ezer négyzetméter alap terü le - tû összefüggõ csarnokszerkezetek nagy fesz távolságú, könnyû acélszerkezetû fõtartókkal és szelemenekkel, általában 3 méterenként alátámasztott, kéttámaszú tartónak megfelelõ statikai vázzal model - lezhetõ könnyûacél trapézlemez födémmel, és felette nem járható lágyfedésû tetõvel rendelkeztek. Ez a szerkezeti kialakítás a tartószerkezetek lehajlásának korlátozása miatt (és a könnyû szerkezet biztosítása érdekében a túlméretezés elkerülésére) csak kis önsúlyú tetõ rétegfelépítést tett lehetõvé. Így a korábbi tervezési/építési gyakorlattól eltérõen sem a többrétegû, nagy súlyú bitumenes vastaglemez csapadékszigetelés, sem a bitumenes 3. kép: Ferdinand Fillod: Szerelt acélház részlet Port-aux-Français aux Iles Kerguelen vízszigetelés követelményeinek megfelelõ 2-3%-os aljzatlejtés rábetonozással történõ biztosítása nem jöhetett szóba. Hazai gyártásban nem, de importált épí - tési rendszerként megjelentek a nagyfesz - távolságú acélkeretes csarnokmegoldások, mint például a CONDER építési rendszer, könnyû hõszigetelt trapézlemezes tetõ fe - déssel. Épületfizikai szempontból ezen újfaj - ta építészeti, szakipari követelményeknek megfelelõ tetõszigetelések és tetõhéjalások kifejlesztése jelentette a korszak speciális kihívását. Tudnunk kell azonban, hogy az elsõ köte - lezõ érvényû hazai épületfizikai szabvány MSZ /2:1979. számon csak 1980-tól lépett hatályba. 4. kép: Ferdinand Fillod: Trópusi barakk és templom (jobb oldalon)

7 8 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 5. kép: FILLOD rendszerû könnyûszerkezetes irodaház szerelt homlokzattal 1980 Sejtes, cellás, többszintes épületek acél - szer kezetbõl A könnyûszerkezetes célprogram kereté - ben elsõsorban irodák, és oktatási funkciójú épületek kerültek kialakításra FILLOD, illetve CLASP rendszerekkel. Ez utóbbi rendszer Magyarországon székesfehérvári bázissal, könnyû vasbeton kéregpanel, és fabetétes mûanyag bevonatos tok/szárnyszerkezetû szakipari falakkal legfõképpen óvodák és iskolák gyors építési rendszereként került felhasználásra. Hõtechnikai szempontból ez az idõszak is a szabvány elõtti korszaknak tekinthetõ, tehát épületfizikai szempontból a tervezõi szabadság érvényesült a hõszigetelés szükséges vastagságának meghatározásánál. Hazai könnyûszerkezetek 1990-tõl napjainkig 1980 és 1990 között a hazai építõipari közvélemény elfeledkezett a könnyûszer - kezetes építésrõl. A rendszerváltást követõ - en azután elsõ lépésként az Amerikából, Kanadából hazatelepülõ honfitársaink munkálkodása nyomán a könnyûszer ke - zet ismét megjelent a mûszaki szóhaszná - lat ban, de most már alapvetõen fa- és acél - vázas kisházak, készházak, kompozit szer - kezetek formájában. Jelentõs eltérés az 1980 elõtti könnyû - szerkezetes épületekhez képest, hogy 1991-tõl energetikai szempontú hõtechnikai szabvány lépett életbe, 2006-tól pedig energetikai rendelet elõírásainak kell eleget tenni. Az általános épületfizikai követelmények: a hõszigetelõ képesség a szélmentesség és a légzárás az energiatakarékosság a nedvesség okozta károk elkerülése a nyári hõvédelem, és az akusztikai teljesítmény (zajvédelem). 6. kép: CLASP rendszerû épület szerelt üveghomlokzattal A hõszigetelõ képesség növelése a köny - nyûvázas szerkezeteknél tetszés szerinti mértékig növelhetõ, csak távtartó méreten és hõszigetelés vastagságon múlik az elér - hetõ teljesítmény. Mai könnyûszerkezetes épületeink egyik legnagyobb problémája a légzárás bizto sí - tása. A hagyományos tetõtérbeépítési technikák esetén megszokott fóliák ugyanis ener giatakarékos könnyûszerkezetek létrehozásához nem elegendõek. Épületeinknél a ferde tetõ és a homlokzat párazárás és légzárás szempontjából azonos követel mé - nyeket kell kielégítsenek. A ferde tetõvel kapcsolatosan a DIN 4108 szabvány egyér - telmû megoldásokat kínál (1. tábl.) Könnyûszerkezetes épületeknél az épület teljes burkának külsõ oldali szélzárását és belsõ oldali légzárását meg kell oldani, és ehhez nem felel meg a hagyományos szárazon átlapolt fólia illesztés.

8 K Ö N N Y Û S Z E R K E Z E T E S É P Ü L E T E K 9 7. kép: CLASP rendszer épületszerelt homlokzattal Az energiatakarékosság elérhetõ: A hõhidak hatásának csökkentésével (gondos tervezéssel, speciális kialakítású tartóbordákkal) A pára- és légzáró fóliák kapcsolatainak és a csatlakozásainak a lehetõ leggondo - sabb légzáró kialakításával (gondos kivite le - zéssel, a filtrációs hõveszteség csökkenté - sé vel) Friss levegõ bevezetésérõl gondoskodó ellenõrizhetõ légcserélõ berendezések beépítésével (a fûtési energiaszükséglet csökkentésével) A nedvesség okozta károk elkerülése: a páratechnikai fóliák technológiailag kifogás - talan beépítésével, és a hõhidak elkerülé sé - vel érhetõ el. A belsõ oldali légzárás hibája következ té - ben a használati tér meleg, párás levegõje a fal/tetõ rétegszerkezetébe jut, ott lehûl, a nedvességtartalma kicsapódik, és megindul a vázszerkezet korróziója, illetve a hõszi ge - telõ képesség csökkenése. Ha a belsõ fólia nem tökéletesen lég- és párazáró, akkor a légáramlattal meleg leve - gõ és pára juthat a szerkezetbe! A légáramlásból kiváló nedvességtartalom mértéke nagyobb, mint a diffúzió, mert az áramló le - vegõ gõztartalma lényegesen magasabb. Ha vékony fóliát (párazáró, párafékezõ fóliát) alkalmazunk a légzárás biztosítására, néhány tervezési szempontot figyelembe kell vennünk: a vízszintes csatlakozási hézagok elke - rülésére a fóliát széltében átlapolással kell fektetni a tetõknél a fólia gerinctõl az ereszig folyamatos kell legyen legalább 100 mm-es átfedés szükséges a vízszintes csatlakozásoknál szakszerû toldás kialakításához a gyártó által ajánlott egy-, vagy kétoldalas öntapadó szalagok használatosak az egymás melletti szerkezeti elemek találkozásánál a fóliaréteget teljes hosszon le kell ragasztani, vagy hozzá kell szorítani a fogadó szerkezethez célszerû belsõ oldali szerelõ légrés alkal mazása a párazáró réteg károsodásának megelõzésére (2. ábra) a nagy tekercsszélességû fólia lecsök - kenti a csatlakozások számát az áttörések környezetének gondos el - 1. táblázat: Könnyûszerkezetes rétegfelépítés páratechnikai fóliái légzáró képességeinek javasolt arányai a DIN 4108 szabvány szerint (S da = diffúzió egyenértékû légrétegvastagság)

9 1 0 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 1. ábra: Szélzárás és légzárás kialakítása folyamos illesztésû páratechnikai fóliákkal dolgozása különös odafigyelést igényel (például az átmenõ vízvezetékeknél) a szendvicsszerkezetek részére terve - zett különleges csatlakozóelemek haszná - lata ajánlott. A külsõ, szélzáró fólia hibás beépítése esetén a külsõ hideg levegõ bejut a fal vagy tetõ rétegfelépítésébe, és ott a vázszer ke ze - tet lehûtve, vagy a réseken, hézagokon ke resztül a párazáró fóliáig eljutva, és azt le hût ve párakicsapódást okoz. Egy hõhidas sáv, vagy pont esetén egy abszorbens belsõ burkolat például a 2. ábra: Belsõ oldali szerelõ légrés alkalmazása a párazáró fólia védelmére 8. kép: Szélzáró fólia beépítése az acél vázszerkezet homloksíkjára. gipsz vagy a fa megelõzheti a felületi páralecsapódást; ezek a belsõ burkolatok ilyenkor kizárólag csak mikropórusú anya - gokkal vonhatók be. Tapasztalati javaslat: a keret körüli felület és a többi rész közötti hõmérsékletkülönbség ne haladja meg az 5 C-ot. Követelmények a határoló szerkezetek belsõ felületeivel kapcsolatosan: tbf feleljen meg a komfortérzetnek (kapcsolat tb-vel) ne keletkezzen felületi páralecsapódás (a csomópontokban sem) elõzze meg a penészképzõdést (felület szorpciós tulajdonságai). A felületi kondenzációt befolyásoló tényezõk: a rétegtervi kialakítás a levegõ nedvességtartalma a páratermelõdés az épület használata során a szellõztetés módja és mértéke. Minden beavatkozás a hatások láncolatát indítja el. A könnyûszerkezetek esetén gyakori panasz az épület helyiségeinek nyári túlmelegedése. Az épületben kialakuló magas hõmérsékletet az alábbiak okozhatják: az üvegezés magas összenergia-átbo -

10 K Ö N N Y Û S Z E R K E Z E T E S É P Ü L E T E K kép:. A szélzáró réteg hibás beépítése miatti párakondenzáció a párazáró fólia alsó síkján (Farkas Imre felvétele, DÖRKEN) 10. kép: A szélzáró réteg hibás beépítése miatti hideg levegõ beáramlás kimutatása hõkamerával 2. táblázat: Különbözõ anyagok figyelembe vehetõ hõtároló képességének összehasonlítása csátási tényezõje az ablakok mérete és tájolása a nyílászárók nap elleni védelmének hiánya a szobák rossz szellõztetési lehetõ sé gei, különösen az éjszakai szellõz tetés ellehe tet - le nülése a szerkezeti elemek kis hõtehetetlensége a külsõ szerkezetek fáziseltolása és csillapítása a külsõ kéreg szellõzetlensége. Átmeneti idõszakban és télen a passzív napenergia hasznosításához a helyiség bel - sõ levegõjével érintkezõ felületek megfelelõ hõtároló képességére van szükség. (A direkt passzív nyereség a transzparens szerkezeteken át a helyiségbe jutó napfény által felmelegített felületek hõsugárzásából adódik.) A napsugárzás által biztosított hõenergia tárolásában vastag, masszív falak esetén is csak maximum a felülettõl 10 cm mélységig terjedõ anyagvastagság vesz részt. A hõtároló képesség az aktív tömeg és az anyag fajhõjének szorzatával jelle - mez hetõ. Gondos tervezés esetén a köny - nyûszerkezetes rétegfelépítés is megtervez - hetõ úgy, hogy lehetõleg minél nagyobb hõtároló képességû belsõ burkolat kerüljön beépítésre. Források: [1] Search=collection&SearchableText=Fillod %20Ferdinand&portal_type=CLT_Site_Note ( ) [2] ALUTA KÉI Klaszter Hírek KÖRNYEZETTUDATOSSÁG A KORSZERÛ ÉPÍTÉSZETBEN Mitõl aktív, mitõl passzív, mitõl LEED a ház? Szakmai konferencia a Construma szakkiállításon április 19. csütörtök, óráig, E-épület, Tükörterem. MÉK, MMK akkreditált

11 1 2 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S ACÉLSZERKEZETÛ NAGYTÉRLEFEDÉSEK A MAGASÉPÍTÉSBEN A SZEGED, ÚJSZEGEDI FÜRDÕKOMPLEXUM FÜRDÕÉPÜLETÉNEK ACÉLSZERKEZETÛ LEFEDÉSE Puskás Balázs Madaras Botond Terraplan 97 Mérnökiroda Kft. Bevezetés A szerkezetválasztás és ebbõl fakadóan a beépítendõ anyag megválasztása a nagy - tér lefedések esetén koncepcionálisan az egyik leglényegesebb momentum, így már a vázlattervek kidolgozásakor is központi kérdésként kezelendõ. Alapvetõen a szer - kezetépítési gyakorlatban az acél, rétegelt ragasztott fa, illetve vasbeton anyagok fel - ölelik a lehetséges alternatívákat. Áruk miatt a kompozit szerkezetek nem szokásosak. Az anyagválasztást alapvetõen a fesztávolság és a terhelés nagysága befolyásolja, de fontos szempont az esztétikai megjele nés, a tartósság illetve a karbantartási igény is. Szerkezeti rendszer szerinti osztályozás: síkbeli erõjátékú szerkezeti rendszer (leggyakrabban rúdszerkezetbõl összeállított) térbeli erõjátékú szerkezeti rendszer (pl. lemezmûvek, héjak, térrácsok, függesztett szerkezetek különleges szerkezeti rendszer (pl. pneumatikus szerkezetek). A teherhordó szerkezetek anyagai (fõ tar - tók, illetve fõállások jellemzõ anyagai) sze - rint a csarnokok lehetnek: faszerkezetû (ragasztott vagy szegezett tartókkal) fémszerkezetû (ált. melegen hengerelt vagy hidegen alakított szelvényekbõl készített, gerenda vagy rácsos tartó) vasbetonszerkezetû (monolit vagy elõregyártott) kombinált szerkezetû (pl. elõregyártott vasbeton pillér és rácsos acélszerkezetû fõtartó) mûanyag szerkezetû. 1. kép: A készre szerelt acél tetõszerkezet a héjalás megkezdése elõtt

12 N A G Y T É R L E F E D É S E K 1 3 Mikor, milyen anyagot válasszunk? FASZERKEZET (ragasztott vagy szegezett tartókkal) 20 80m-es fesztáv tartományban gondol - kozhatunk a rétegelt-ragasztott faanyagból készült szerkezet tervezésében, mely lehet gerenda, vagy rácsos tartó. Akkor szeretjük alkalmazni, ha különös hangsúlyt kívánunk adni a természetes anyagból készült tartó - szerkezetnek. A RRfa szerkezetek tartós - ságáról eltérõ vélemények alakultak ki. Csapadéknak kitett, vagy változó páratartalmú terekben elõfordulnak lamella elválások, ilyen környezetben betervezésük megfontolandó. FÉMSZERKEZET Kedvelt típus minden fesztáv tartományban. Könnyû és nagy teherbírású, látvá - nyos ra tervezhetõ szerkezet, azonban a tûz-, és korrózióvédelem területén körülte - kintést igényel. VASBETONSZERKEZET Vasbeton szerkezetek körében a monolitikus, illetve elõregyártott szerkezetek járato - sak. Az elõregyártott elemeknél a súly és szállít hatóság miatt a betervezhetõ fesztáv 36 m körül véget ér. 36 m felett monolitikus héj szerkezet alkalmazható, mely azonban a zsaluzási igénye és kötött geometriai adott - ságai miatt nem mondható gyakorinak. Elõnye a vasbeton szerkezetnek a kedve - zõ ára és tartóssága, illetve alacsony gondo - zási igénye, jó korrózió és tûzállósága. KOMBINÁLT SZERKEZET (pl. elõregyártott vasbeton pillér és rácsos acélszerke ze - tû fõtartó) Talán a leggyakrabban használt szerke - zet. Ötvözi a vasbeton szerkezetek elõnyeit az acél szerkezet adta szabadsággal. Korlátozottabban jelentkeznek, de meg ol - dan dók az acélszerkezetek ismertetett problémái. MÛANYAG / TEXTIL SZERKEZET Általában pneumatikus szerkezeteknél alkalmazzuk. Két lezárt textilréteg között állandó értékû légnyomást tartunk fent, a légnyomás hatására felemelkedõ kétrétegû textilréteg alatt a tervezett nagytér kialakul. Héjalásra nincs szükség. Energiaszükséglet és gépészeti mûködtetés szempontjából igényes megoldás alkalmazására csak különleges indok alapján kerülhet sor. Élettartama korlátozott. Cikkünkben egy összetett erõjátékú, számos szerkezeti sajátosságot mutató tetõ - szerkezet tervezésének, gyártásának és szerelésének érdekességeit mutatjuk be. Fejlesztési koncepció A szegedi Ligetfürdõ fürdõkomplexum a Belvárosi híd újszegedi hídfõjénél található. A tisza-parti ingatlan közel 100 éve szolgálja a rekreációt, a területen régóta meden - cék, csúszdák állnak. A területen 1930-ban épült, modern uszodaépület tervezõje az olimpiai bajnok Hajós Alfréd volt. A ben megkezdett nagyívû rekonstrukció és bõvítés során új szállóépület, valamint a hozzá kapcsolódó vízi élménypark épült, melynek generáltervezõje a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt. volt. Cégünk a Terraplan'97 Mérnökiroda Kft. az élményfürdõ negyed körív alaprajzú, sugarasan szerkesztett térlefedésének kiviteli szerkezetterveit készítette. 2. kép: A függesztett galériafödém a zsaluzó kéregpanelek kibetonozását megelõzõen

13 1 4 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 3. kép: Fõtartó fióktartó csatlakozás Építészeti kialakítás A tervezett élményfürdõ negyed körív alap rajzú, közel 60 m sugarú épületben kap helyet, melynek alsó fõ szintjén változa tos kialakítású medencék készülnek. A padlófödém alatt a gépészeti helyiségek találhatók. A tervezett galériaszint a fõ homlokzati front íves kontúrját követõ, a tetõ - szerkezetrõl függesztett födémmel készül. A tetõszerkezet gyûrûs sugaras acélszer - kezet, trapézlemez héjalással. A teljes épü - letet átszúrja a tervezett csúszdarendszer támrendszerét adó hengeres toronyrész, melyrõl magasan a tetõszint fölül indulnak a csúszdák. Az építészeti és szerkezeti kialakítás fõ vezérelve a sugaras tangenciális szerkesztés. Szerkezeti rendszer A fürdõépület szokásos módon monolit vasbeton alépítménnyel épült, egészen az alaplemeztõl a medenceszintig. Az alépítmény részét képezik maguk a medencék, melyek monolit egységet alkotnak a pince - tömbbel. Az alépítményi szintrõl indulnak a tetõszerkezetet alátámasztó vasbeton körpillérek. A galériaszint összetett szerkezetû, ennek fõ homlokzati íves része a tetõ - szerkezetrõl függesztett acél fõtartós, zsa - luzó kéregpaneles vasbeton lemez, míg a kör középpontja felõli részek hagyományos monolit vasbeton lemezmezõk. A tetõ kiala - kítása az alaprajzi rendszerhez igazodik: a gyûrûs sugaras elrendezésû szerkezet fõtartói a gyûrûként futó rácsos szekrénytartók, illetve a radiálisan osztott háromövû rácsos fióktartók. A belsõ gyûrût két, míg a külsõ gyûrût három helyen a medencetérbõl in duló, nagy átmérõjû vasbeton körpillérek gyámolítják. Szerkezeti sajátosság a gyûrûs fõtartók geometriájából, illetve a fõtartókról átadódó terhek aszimmetriájából adódó csavaró nyo - maték, melynek felvételét a térbeli rácsos tartóként kialakított gyûrûtartókkal biztosítottuk. A tartóvégeken fellépõ befogási nyo ma ték a monolit vasbeton merevítõ falra adó dik át. Fõtartók A tetõszerkezet acél fõtartói 15,09 m, illetve 36,09 m sugarú íven futnak. A szekrény - keresztmetszet magassága egységesen 2,00 m, szélessége 1,00 m (tengelymé re tek). Az alsó és felsõ övek 219,1 x 10 mm-es csõ - szelvénybõl készültek. A fõtartók járhatóak; alsó lapjukon járórács készült, biztosítva a karbantartás lehetõségét. A nagyobb sugarú kívül futó fõtartó függõleges lapjainak rá - csozása 127,0 x 6,3 mm, vízszintes (alsó és felsõ) lapjainak rácsozása 108,0 x5mm csõ - szel vényû. A belsõ fõtartó függõleges síkú lapjai 108,0 x5 mm, míg vízszintes lapjai 76,1 x5 mm csõ bõl készültek. A szállít ha tó - ság és beemel he tõség miatt a fõtartók több (3, illetve 4) darabból állnak, helyszíni foly - tatólagos illesztésekkel toldva. A toldási ke resztmetszet minden esetben az alátámasztó osz lo pok fölött van. A szerkezeti ér - telemben is megfelelõ toldást béléscsöves kapcsolattal alakítottuk ki. A béléscsõ és az anyacsõ kapcsolatát az anyacsövön készí - tett oválnyílások mellett elkészített sarokvarrat biztosítja. A toldócsõ külmérete 1 mm-rel

14 N A G Y T É R L E F E D É S E K kép: Rácsos fõtartó csomópontjának kialakítása ki sebb, mint az anyacsõ belmérete. A toldó - csõ bevarrását követõen az ütköztetett anya - csöveket teljes keresztmetszetû tompavarrattal toldották meg. A tartóvégen a csõszelvényeket szintén béléscsõvel erõsítettük meg. A tartóvégi bé léscsövek az excentricitás miatt fellépõ lo kális hajlítónyomaték, valamint a csõvég beroppanásának megelõzése miatt voltak szükségesek. A fõtartók végei a határoló vasbeton falakra terhelnek. Az alsó övrudak a vasbeton falon kihagyott nyílás alsó élén elhelyezett idomacél fogadószerelvényre ülnek, míg a felsõ övek bekötõkarmokkal kötnek a falba. Az ablak kibetonozását a fõtartó elhelyezését követõen végezték (a fióktartók beemelését megelõzõen). Fióktartók A tervezett fióktartók sugarasan futó, há - romövû szerkezetek. Az eltérõ alaprajzi mé - ret és terhelés miatt a fióktartó szelvénye változó. A külsõ körgyûrûben futó fióktartók magassága 1,50 m, szélessége (felsõ öv) 1,00 m (raszterméretek). A felsõ övrudak 219,1x6 mm keresztmetszetûek, míg az al - só öv rúd 219,1x10 mm-es szelvény. A ferde 5. kép: A függesztett galériafödém filigrán háromövû tartói

15 1 6 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 1. ábra: Fõtartó csatlakozása monolit vb falhoz 2. ábra: Fõtartó fióktartó csatlakozása 3. ábra: Függesztett födém felsõ övének kialakítása 4. ábra: Függesztett födém felkötése a tetõszerkezethez

16 N A G Y T É R L E F E D É S E K 1 7 lapok rácsozása 108,0x5 mm csõbõl ké szült, a felsõ, vízszintes lap rácsozása 76,1x5 mm szelvényû. A tetõt harántoló csúszdatorony a fióktartók felsõ övének magasságában el - helyezett kör gallérral épült, erre a gallérra tá - masz kod nak fel a csonka fióktartók, melyek ke resztmetszeti kialakítása analóg a meg sza - kítás nélküli tartókéval. A közbensõ gyû rû - dak kal terveztük (Rodan RDA 36). Ennek felsõ kapcsolóeleme a tetõ fióktartó alsó övén elhelyezett csomólemezhez kapcso ló - dik, míg az alsó kapcsolóelem a fõtartó vé gén kialakított lemezhez köt be. Az acél fióktartók felsõ övén melegen hengerelt U idomacél szelvény fut végig, melyre együtt - dol goztató csapokat terveztünk. A csapok 6. kép: A fürdõépület szerkezetkész állapotban ben futó fióktartók befoglaló mérete a külsõ fiók tartókéval megegyezik (1,50/1,00 m). Az övek 219,1x6 mm csõbõl készült (alsó és fel sõ övek egységesen). A ferde síkú rá - csozás 108,0x5 mm, a vízszintes síkú rá cso - zás 76,1x5mm szelvényû. A belsõ, legki sebb sugarú gyûrûn futó jelû fióktartók keresztmetszeti befoglaló mérete 75/75 cm. Az övek szelvénye 108,0x5mm, míg a lapok rácso zá sa egységesen 76,1x5 mm-es csõszelvénybõl készült. Függesztett födém A függesztett födém fõtartói a tetõ fióktar - tó ihoz hasonló megjelenésû háromövû, rá - csos szerkezetek. Külsõ végükön a megtá - masztást a homlokzati falon végigfutó íves gerenda biztosítja, míg a belsõ végen a tetõ fióktartóira vannak függesztve. A függesz tést Dorma Rodan rendszerû, ellenmenetes ru - szerepe a kvázimonolitikus (zsaluzó kéregpaneles) vasbeton lemez fogadása, együtt - dol goztatása. Az ellenmenetes függesz tõ rúd lehetõséget adott a födém pontos beállí tá - sára, szintezésére. Összefoglalás A tervezett szerkezet 2009 során elké szült, a fürdõ átadása megtörtént. Az épület a tervezésen túl is számos feladatot adott a tervezõi oldal számára is: a gyártás, szerelés speciális elõkészületeket, folyamatos terve - zõi kontrollt igényelt. A speciális, egyedi kap csolatok helyszíni szerelése jelentõs feladat elé állította mind a kivitelezõt, mind az acélszerkezet gyártóját. A kooperáció eredményességét mutatja, hogy a helyszíni szerelés érdemi fennaka dás nélkül, a tervezett idõ alatt megva lósult, a szer kezet a terveknek meg fe le lõen készült el.

17 A T2 TERMINÁL BÕVÍTÉSE A SKY COURT (ÉGI UDVAR) ACÉLSZERKEZETE BUDAPEST, LISZT FERENC REPÜLÕTÉR Tornai László, KÉSZ Építõ Zrt. (Szeged) Dr. Papp Ferenc, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék (Budapest) Bevezetés A cikk célja hogy bemutassa a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér 2A és 2B termináljai közé épült Sky Court (Égi Udvar) acél tetõszerkezetének tervezését és kivite - le zését. Az utasforgalom gyorsabbá és ké - nyelmesebbé tétele mellett az épület a mai magyarországi acélszerkezet-építés egyik jelentõs alkotása. Az épület kivitelezését a KÉSZ Építõ Zrt végén nyerte el. A cég a kiviteli terveket 2009 végére készí tette el, a szerkezet szerelését pedig 2010 közepére fejezte be. Az építményt a kivi te lezõ február 15-én, határidõre átadta a beruházónak. Az építészeti koncepció A Sky Court épület aerodinamikus formá ját változó görbületû tetõgeometria biztosítja (1. kép), amelyet a reptéri oldalon függõ le - ges síkú, karcsú V alakú oszlopsor támaszt alá. Az épület középsõ átriumos szekció já - ban a függõleges oszlopsort egy ferde osz - lopsor egészíti ki (2. kép). Az épületet egy 16 m magas függõleges üvegfal zárja le. A tetõfelületet üveg- és lemezburkolatú sá - vok ismétlõdése alkotja (3. kép). Az épület fõtartó rendszerét 14 darab 68 méter sza bad fesztávú és 15 méter konzolos kinyú lású fõ - tartó alkotja, a fõtartók távolsága 8,4 méter. A háromszög keresztmetszetû rácsos fõtar - tók belsõ terében került elhelyezésre az ösz - szes épületgépészeti és technikai berende - zés, ezért a fõtartók fémes megjelenésû burkolatot kaptak (4. kép). A szerkezeti koncepció A háromövû rácsos fõtartók burkolása miatt a fõtartó szelvények típusának kivá - lasz tása tisztán gazdaságossági kérdés volt. A koncepcionális tervezés során két kia lakítást elemeztünk. Az egyik koncepció szerint a fõtartó szelvényei melegen henge - relt H-szelvények, ahol a szerkezeti eleme - ket helyszíni csavaros kapcsolatok illesztik. A másik koncepció szerint a fõtartók CHSszelvényekbõl készülnek, hegesztett csõ át - ha tásos kapcsolatokkal. A gazdaságossági összehasonlítás fõbb szempontjai a követ -

18 S K Y C O U R T 1 9 része a gyárban készült, aminek követ kez - tében túl-méretes gyártási egységek szállí - tását kellett megoldani. 1. kép: Geometria 2. kép: Lég oldali oszlopsor 3. kép: Üveg- és lemezfedés váltakozása a tetõn 4. kép: A fõtartók belsõ burkolata ke zõk voltak: az acélanyag szükséglet, a faj lagos anyagár, a gyártási, szállítási és sze relési költség. Az alapos összehasonlító elemzés a csõ keresztmetszetû rúdszel vé - nyek melletti döntést eredményezte. Az elem zés figyelembe vette a cég gyártási technológiájának szükséges fejlesztését is (HGG MPC típusú csõmegmunkáló automata beszerzése és üzembe állítása). Az egyik legfontosabb értékelési szempont a csomóponti kialakítás volt. A csomólemez nélküli hegesztett csõkapcsolatok elõnyei ismertek: kisebb súly, egyszerûbb cso mó - pon tok és kevesebb varrat. Ugyanakkor je - len tõs logisztikai költséggel kellett számolni, mivel a hegesztett csomópontok nagyobb A végleges szerkezeti megoldás A rácsos fõtartó jellemzõ keresztmetszetét az 1. ábra mutatja. A fõtartók szerkezeti ma - gassága 2,75 m, szélessége pedig 4,50 m. Az öv-rudak optimális keresztmetszeti át mé - rõje 355,6 mm-re adódott. A legkevesebb acélanyag felhasználást célzó optimális tervezés során az övek falvastagsága mm között változik. A rács-rudak át - mérõje 168,3 193,7 mm között változik, a fal vastagság 8,0 16,0 mm közé esik. A 14 db egymástól független háromövû rácsos fõtartót az elõreugró orr részben térbeli rácsos merevítés fogja össze (2. ábra). Az acélszerkezet vasbeton födémre támasz - kodik, amely három egymástól jól elválasztott dilatációs egységbõl áll. Az acélszer ke - zet dilatációs egységeit úgy kapcsoltuk ösz - sze az orr részben, hogy axiális elmozdulás létrejöhessen, de tangenciális elmozdulás ne. Erre azért volt szükség, hogy a homlokzati üvegfalnál ne jelentkezzenek egyenlõtlen vízszintes elmozdulások, a tetõben pedig nyírási alakváltozások. A fõtartók vo - nalvezetése azonos, de kialakításuk több fé - le a megtámasztások, a földi oldal indulási szintje és a méretezési terhek különbö zõ sé - ge miatt. Az építész koncepció szerint a tetõn az üvegsávokat a fõtartók közé kellett elhe - lyez ni. Az eltérõ viselkedésû és eltérõ deformációs alakot mutató, egymással szomszédos fõtartókhoz az üvegtetõ-sávot csúszó támasszal kapcsolódó úgynevezett Ome - ga -tartók kal támasztottuk alá. Az üvegtáb - lák egy más hoz viszonyított elmozdulása és síkbeli torzulása a megengedett értékeken belül maradt. A szerkezettervezés Szerkezeti modell A különbözõ kialakítású rácsos fõtartók op timális szelvényeinek meghatározására elkülönített fõtartó modelleket alkottunk. A fõtartók optimális tervezése után felépítettük a teljes 3D-s szerkezeti modellt, amely a szerkezet globális viselkedésének vizsgá la - tát szolgálta. A modellezést a ConSteel 5.0 integrált acélszerkezeti tervezõ programmal [1] hajtottuk végre. A 3. ábra egy elkülöní tett fõtartó modelljét, a 4. ábra a teljes szer ke - ze ti modellt mutatja.

19 2 0 FÉMSZERKEZETEK Á P R I L I S 3. ábra: A G5 jelû fõtartó elkülönített modellje 1. ábra: A rácsos fõtartó keresztmetszete 4. ábra: A globális modell jellegzetes önrezgés alakja 2. ábra: A térbeli merevítõ rendszer 5. ábra: Redukált feszültségek a csomópontban 5. kép: Diafragma merevítésû csomópont Tehermodell A tehermodell jellegzetes tulajdonságait az építészeti koncepció határozta meg. Az - zal, hogy a gépészeti és elektromos berendezések a fõtartók belsõ terébe kerültek, és a fõtartók alumínium lemezburkolatot kaptak, az állandó teher tervezési értéke közel háromszorosa lett a hótehernek. A légi ol - da lon található 15 méteres kinyúló konzol és a 16 méter magas függõleges üvegfal ellenére a szélcsatorna-vizsgálat mellõzhetõ volt, mivel a fenti okok miatt a szerkezet jól viselte a szélteher szabvány [2] vonatkozó elõírásai szerint felvett, nagy valószí nû ség - gel túlértékelt szélhatást. Analízis A 3D-s modellek globális analízisét a ConSteel szoftver rúd végeselemes modul - jával végeztük el. Az analízis a másodrendû rugalmas vizsgálatra, a globális stabilitási vizsgálatra és a dinamikai vizsgálatokra terjedt ki. A viszonylag magas kritikus teher - szor zók globális stabilitásvesztésre nem ér - zé keny, viszonylag merev szerkezetre utalnak. A 4. ábra a globális modell jellegzetes önrezgésmódját mutatja. A szerkezet leg ki - sebb önrezgésszáma f=1,2 Hz, amely di na - mikai szempontból is merev szerkezetre utal. Méretezés A fõtartó övrúdszelvényeinek optimális átmérõjét a koncepcionális tervezés fázi sá - ban már meghatároztuk. A részletes mére - te zés fázisában az optimális szelvények falvastagságainak meghatározását a ConSteel szoftver hatékony keresztmetszeti ellenõrzõ funkciója támogatta. A rúdelemek kihajlásvizsgálatánál az EC3-1-1 szabvány [3] ál ta - lá nos stabilitásvizsgálati módszerét alkal - maz tuk. A módszer alkalmazását a ConSteel szoftver automatikus eljárása támogatja. A szerkezet szeizmikus hatásra történõ EC8-1 szabvány [4] szerinti vizsgálata nem volt mértékadó. Kifizetõdõnek bizonyult a magasabb acél - minõségek alkalmazása: az övrudak minõ - sé ge S355JOH, a rácsrudaké S235JRH. A 30 mm-nél vékonyabb lemezek, csapsze - gek, forgácsolt elemek S355J2 minõ sé gû ek. A 30 mm-nél vastagabb lemezeknél S355M termomechanikusan hengerelt acélt alkal - maz tunk. Ennek alkalmazására technológiai megfontolásból került sor. Csomópontok méretezése A rácsos fõtartó közel 750 csomópontjának geometriai kialakítása teljesítette az EC3-1-8 szabvány [5] vonatkozó elõírásait, így a hatékony tervezésük, illetve ellenõr zé -

20 S K Y C O U R T 2 1 sük csak technikai kérdés volt. Kivételt ké - peznek azok a csomópontok, ahol a nagy övgörbület miatt diafragma lemezt kellett al - kalmazni (5. kép). A csomópont teherbírási vizsgálatát a ConSteel 5.0 szoftver héj vé - ges elemes moduljával végeztük el a kon - zer vatív elsõ folyás határállapotára (5. ábr.). Különös gondossággal kellett megtervez - ni az oszlopok és a rácsos fõtartók csuklós csomópontját. A csomópont héj végesele - mes analízise alapján belsõ merevítõ dia - frag mákat kellett alkalmazni. A légi oldali ferde támaszoszlopok és a rácsos fõtartó csuklós kapcsolatának rugalmas elven tör - ténõ méretezésére a helyi csúcsfeszültsé - gek miatt nem volt lehetõség. A csomópont képlékeny törésre történõ ellenõrzését az ANSYS szoftverrel végeztettük el. A csomóponti kialakítások másik sajátsága a csapszeges kapcsolatok alkalmazása a támaszoknál (6. kép), amelyek egysze rû, tiszta kialakítást eredményeztek. Csavarozott kapcsolatokat csak az orr rész merevítõ rendszerében találunk. Különleges kapcsolatok még a csúszó-nyíró kapcsolatok, melyeket a dilatációs egységek ha tá - rain alkalmaztuk azért, hogy a relatív elmozdulásokat minimálisra csökkentsük, és ez - zel a homlokzati függesztett üvegfal káro so - dását elkerüljük. A légoldali megtámasztó oszlopok támaszainak kialakítását magas esztétikai követelmények figyelembevé te lé - vel, az építésszel egyeztetve kellett megtervezni (7. kép). Itt forgácsolt elemek alkal - mazásával tudtunk célt érni. A szerkezet föl - di oldali letámasztásánál viszont igen nagy - méretû nyíróerõkkel kellett megbir kózni. Gyártás A csõszerkezetbõl készülõ háromövû rá - csos tartók gyártása teljesen egyedinek szá - mított Magyarországon. A megkö ze lí tõ en négyezer gyártási darabból álló szer ke zet csõáthatásainak kialakításához és he gesz - tés-elõkészítéshez (élezéséhez) spe ci á lis CNC-lángvágó gép beszerzésére és be ü - zemelésére volt szükség (8. kép). A munkafeladatot a gép közvetlenül a Tekla Structures szoftver segítségével elõállított modellbõl kapta. A gép a csõvégek ki - a lakítása mellett az övrudakra bejelölte az ori entációs vonalakat és a csatlakozó rácsrudak helyét is megkönnyítve a munka da - ra bok egymáshoz való illesztését. Külön kell szólni a szálra való optimalizálásról: 6. kép: Csapszeges kapcsolatok 7. kép: Légoldali oszloptámasz 8. kép: Csõmegmunkálás 9. kép: T-taréj 10. kép: Fõtartók beemelése 11. kép: Függõállvány

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Okt. Hét 1. Téma Bevezetés acélszerkezetek méretezésébe, elhelyezés a tananyagban Acélszerkezetek használati területei

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben