Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete július 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. július 26-án (csütörtök) 14.14 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl."

Átírás

1 Szám: 1/1-136/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete július 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.) Jelen vannak: Pálinkás Róbert alpolgármester Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselı. Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka aljegyzı Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait és a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy az ülés szabályszerő módon került összehívásra, a képviselık mindegyike, 11 fı a teremben tartózkodik, ily módon a testület határozatképes, ezáltal a soron kívüli képviselı-testületi ülést megnyitotta. A rendhagyó napirendi javaslatot az ülés szünetében ugyanis az utolsó elıterjesztés, a Balaton-part sétányfejlesztés II. üteme mőszaki tartalmának tárgyában munkaértekezletre kerül sor - változatlan formában terjesztette elı és felkérte képviselıtársait a napirenddel kapcsolatos javaslataik megtételére, majd miután hozzászólás nem volt, a napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 2. A környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2 2 3. Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata III. 4. Családsegítı és gyermekjóléti tevékenység átszervezésének lezárása 5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása 6. Fenntartói nyilatkozatok Innovatív iskolák c. pályázathoz 7. Turisztikai kerékpárút elıkészítése 8. Pályázat benyújtása a Balaton-parti sétányfejlesztés II. ütemére 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester felkérte hozzászólásra képviselıtársait, de miután az nem volt, elsıként a kezdeményezést tartalmazó határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 217/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése értelmében az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezést elfogadja és felkéri a polgármestert a rendelettervezet elıterjesztésére. Határidı: július 26. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester a rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 10 igen, 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv

3 3 2. A környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester felkérte hozzászólásra képviselıtársait, de miután az nem volt, elsıként a kezdeményezést tartalmazó határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal (1 képviselı nem szavazott) meghozta a következı határozatot. 218/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal XX- B-030/1333-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, melynek alapján a környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért, és a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselı-testület ülése elé. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésrıl az elfogadott rendeletmódosítás megküldésével egyidejőleg a Zala Megyei Kormányhivatal fıigazgatóját tájékoztassa. Határidı: - a rendelettervezet beterjesztésére július a tájékoztatásra július 31. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester a rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 30/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv

4 4 3. Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata III. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök jelezte, hogy a bizottságuk nem tárgyalta ugyan az elıterjesztést, azonban örömmel tapasztalta, hogy az I.21. pont szerepel a tervezetben, de a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén Selmeczy Zsuzsanna képviselı kérdésére válaszolva a fıépítész sajnálatosan azt a tájékoztatást adta, hogy magánterületeken a konténerek tárolásának megakadályozására nincs lehetıség, s nem értette, miért nincs mód ennek helyi tiltására és szabályozására, vagy központi jogszabály kezdeményezésére. Ruzsics Ferenc polgármester a fıépítész javaslatát kérte, melyet jelezte felterjeszt a parlamentbe jogalkotás érdekében. Dr. Ifi Ferenc képviselı az építési magasság csökkenése ügyében az egységesítést támogatta, mindazonáltal nem érezte ennek jelentıségét a város egységességében, viszont az ingatlanok értékét bizonyosan csökkenti, ezért Kis-Keszthely esetében ezt nem tudta elfogadni az elmondottakra tekintettel. Ruzsics Ferenc polgármester véleménye szerint ez nem jelent korlátot Kis-Keszthelyen, mivel a régi házak egyike sem 6 m-es magasságú, építeni pedig a korábbival egyezıt lehetséges a jelenlegi elıírások szerint. Kocsis Miklós képviselı elızı hozzászólását azzal egészítette ki, hogy az nemcsak a konténerekre, hanem más városképet romboló objektumokra vonatkozott, melyeknél a közterület-felügyeletnek jut fontos szerep. Rigó Ferenc képviselı az utak menti konténerszigetekkel kapcsolatban szólalt fel, mert onnan pl. a Várvölgyi útra a szél hordja a hulladékot. Ruzsics Ferenc polgármester jelezte, hogy ez nem tárgya az elıterjesztésnek, Kocsis Miklós képviselı pedig a konténervárosra utalt hozzászólásában. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök elmondta, hogy bár Dr. Ifi Ferenc képviselı ezen az ülésen nem kapott választ a feltett kérdésre, azonban a bizottsági ülésen igen, melynek keretében a fıépítész arról adott tájékoztatást, hogy minden módosító javaslat elfogadása esetén újból indul az elıkészítı egyeztetési eljárás, ami a rendelet megalkotásának határidejét elodázza. Dr. Ifi Ferenc képviselı emlékezete szerint ezt a választ a fıépítésztıl a Károlyi Gyula utca meghosszabbításával kapcsolatban kapta, így arról letett, azonban ezt a Kis-keszthelyi lakosok anyagi érdekeit szelektíven sértı szabályozást kérte módosítani. Németh Gábor fıépítész ezt a módosító javaslatot ugyanolyan jellegő változtatásnak ítélte meg, mint minden más szabályozást, így most kérte az elıterjesztést tartalmában nem módosítani az eljárás lezárása érdekében.

5 5 Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Ifi Ferenc képviselı megnyugtatására elmondta, hogy az építési magasság csökkenése más városrészekre is érvényes. Kocsis Miklós képviselı a II. részben 3050/4 hrsz-ú ingatlant illetıen érdeklıdött a lehetséges pontosításról, továbbá a kutyapanzió lehetséges területét kérte beazonosítani. Németh Gábor fıépítész elmondta, a korábbiakban elıterjesztett elképzelés bizottsági tárgyalása óta folytatott hatósági egyeztetés alapján, illetve a Balatoni törvény elıírásainak megfelelın a megjelölt terület nem alkalmas kutyapanzió céljára, ezért egy másik terület került megjelölésre, egy egyetemi kezeléső területen, egy bıvített jellegő vállalkozás keretében, a Szendrey teleptıl nyugatra. A másik kérdést illetıen arról adott tájékoztatást, hogy az a Martinovics utcától keletre lévı utat érinti, melyre a szabályozás csak akkor kerülne módosításra, ha a magántulajdonos az útkezelıi hozzájárulást be tudja csatolni a rendelettervezet tárgyalásáig, mert az út csökkentése nem kívánatos. Ruzsics Ferenc polgármester továbbra sem támogatta a jelzett területen lakópark megépítését. Az elhangzottakra tekintettel változatlan formában bocsátotta szavazásra a módosított határozati javaslatot. A képviselı-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 219/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata III. címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. / Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításának és településfejlesztési döntésének tárgyában hozott 291/2010. (X.28.) sz., valamint 11/2012. (I. 26.) sz. határozatát érvényben és hatályában fenntartva, az azokban foglaltakat alábbiakban felsorolt változtatási igényekre kiterjedıen erısíti meg: I. KÉSZ módosításával kapcsolatos indítványok I.1. Külterületi szabályozási tervlapon megjelenı U-1, U-2 jelő övezet (Btv. Gazdasági terület övezete) elıírásainak megfogalmazása a KÉSZ-ben. I.2. Külterületi szabályozási tervlapon megjelenı E-1 G, E-2 G, E-1 V, E-2 V, E-1 t, E-2 t övezeti jelölések összhangjának megteremtése a KÉSZ-szel. (Btv. E-1 erdıterület övezete, E-2 Erdıtelepítésre alkalmas övezet, E-3 Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete). I.3. KÉSZ 25. (3) pontjában a B (történelmi belváros területe) jelő övezetekben az autójavítás-és karbantartás új létesítményeinek kialakítását zárja ki a módosítás. I.4. Elıkertbe nyúló erkély elıírásainak pontosítása. KÉSZ 12. (4) bekezdést módosítani: Elıkert csak kialakult állapot és az övezeti elıírás szerint engedélyezhetı, az épületek utcai homlokzatán erkély létesíthetı, mely az elıkertbe nem nyúlhat bele. I.5. KÉSZ 12. (17) bekezdésében az oldalkerítés anyagának meghatározása nem szükséges, törlése javasolt. I.6. KÉSZ 3. (4) bekezdését kiegészíteni: az Ln és Lk övezeteken kívül a VT-3 B övezetekben is új építés esetén lakásonként egy garázs létesítését kötelezıvé kell tenni. I.7. KÉSZ-ben a gépkocsitároló kifejezést garázs -ra cserélni. Garázs fogalmának meghatározása a konténer fém tárolók kialakításának kizárásával.

6 6 I.8. Meglévı út szélesítése esetén, az új szabályozási vonal és a meglévı közterület közötti, a magántelekbıl a szélesítés céljára leválasztott, önálló helyrajzi számmal kialakított telek csak közforgalom számára korlátlanul megnyitott státuszú földrészletként kerülhessen bejegyzésre a földhivatalnál. Ezzel elérhetı, hogy a tényleges használat is e szerint alakuljon. I.9. Szabályozni, hogy kerítés nyomvonala szabályozási vonalhoz igazodjon. I.10. Apartman és üdülıegység fogalmának meghatározása. I.11. KÉSZ 2. (5) bekezdés (kialakult, tőztávolságnál kisebb építmények közötti távolság esetén az illetékes szakhatósággal való egyeztetés igazolása) a megváltozott jogszabályok alapján feleslegessé vált, törlendı. I.12. Általános elıírásokban (12. (1) bekezdés) lehetıvé tenni, hogy a fıfunkciót kiegészítı funkciók a teljes hátsókertben elhelyezhetıek legyenek. (Kerti nyitott szín hátsókertben való elhelyezésének engedélyezése). I.13. KÉSZ-ben a kivételesen elhelyezhetı építmények feltételeinek további szigorítása. (pl. legyen kétszeres telekméret). I.14. KÉSZ-ben a tetıkialakítás meghatározásában a jellemzıen magastetıs kialakítás helyett szerepeljen a környezetbe illeszkedı megfogalmazás. I.15. Nyelestelek kialakíthatóságát a KÉSZ övezetenként engedélyezheti, kialakításának tiltása felesleges, mivel OTÉK ezt már kizárja. I.16. Belvárosi Nádor u., Pethı u., Kisfaludy u., Bakacs u., Városház u., Fejér Gy. utcák menti övezetekben a kötelezıen elhelyezendı gépkocsi beállók, parkolók kialakításának egyedi szabályozása. I.17. Kis-Keszthely városrész építménymagasságának csökkentése (6,0 m helyett 5,0 m). I.18. Csárda utcától délre található 4169, 4209, 4271 hrsz-ú telkek szabályozásának felülvizsgálata. I.19. Csárda utcától északra Lke-3 jelő övezetben az építménymagasság csökkentése (5,5 m helyett 5,0 m és 6,5 m homlokzatmagassággal). I.20. Régi Zámor városrészben építménymagasság csökkentése (6,0 m helyett 4,5 m vagy 5,5 m), és a Lóczy utca mentén 40-60%-ról 25(30)%-ra csökkenteni a beépítési százalékot. I.21. Új Zámor városrészben építménymagasság (kötelezıen a földszinti padlóvonal 0,3 m legyen) és beépítési százalék módosítása (Zámor u. Toldi M. u. között 30% helyett 25%-ra csökkenjen). I.22. Tapolcai út mentén az utcaképet, városképet negatívan befolyásoló raktározási, tárolási tevékenységek szabályozása (pl. konténerek). I.23. Övezetekben a 2.. (4)-ra való hivatkozás pontosítása. I.24. Erzsébet királyné u. 17. (698/1 hrsz.) elıkertbe alagsori lejáró építésének lehetıvé tétele. I.25. Gksz-3 jelő övezet min. kialakítható telekméret elıírásainak pontosítása a KÉSZ-ben. I.26. Lakóövezetben üdülı létesítése. I.27. KÉSZ 6. (16) (17) bekezdés 8. pontjában az Lk-6 b jelő övezet elıírásainak pontosítása: Az övezet Keszthely Városközpont szabályozási tervében MJT, mőemléki jelentıségő területbe esik

7 7 II. Szabályozási tervet érintı módosítási indítványok II.1. Bem utca Unterberger utca Rákóczi utca tömbbelsı feltárásának újragondolása a megvalósult új beépítések ismeretében. II.2. Szabályozási terven több helyen ábrázolt feltárható tömbbelsı jelölések törlendık. II.3. Tompa Mihály utcából nyíló 1887 hrsz-ú telek Köu-5 övezeti módosítása Lke-1-be. II.4. A 3050/4 hrsz-ú ingatlanon jelölt kerékpárút módosítása 2m széles gyalogúttá, a jelenlegi állapot bontás utáni visszaállíthatósága, és az ingatlan elıtti közterületen parkolóhelyek elhelyezésének biztosítása. II.5. Kutyapanzió kialakítására javasolt a volt szeméttelep területe. II.6. Kertváros, Patkó utca, tervezett közterületek felülvizsgálata, szem elıtt tartva a szennyvízelvezetés ésszerő (gravitációs) megoldását. II.7. Távfőtımő melletti szakképzıiskola (4501/79 hrsz.) építési helyének feltüntetése. II /2 hrsz.-ú ingatlanon lakóépület létesítésének biztosítása. II.9. A 3800-, 3801-, 3802 hrsz-ú vízparti telkek beépíthetıségét vizsgálni. A szabályozási terv szerint kialakított, megmaradó telekrészek egyben beépíthetık legyenek. (övezet minimálisan kialakítható telekméretének csökkentése). II.10. Ruszek József u. 38. (3394 hrsz.) kerti tetı elhelyezhetısége. II.11. Kossuth u (774/9 hrsz.) Munkaügyi Központ mögötti irodaház tervezett bıvítésének biztosítása. II /13 hrsz-ú telek (Keringı u.) oldalhatáron álló beépíthetıségének biztosítása. II /1 hrsz.-ú ingatlanra (Hévízi út) tervezett út nyomvonalának felülvizsgálata, telekhatárhoz igazítása. II.14. Csárda u hrsz. szabályozásának egyértelmősítése (Lk-4). II.15. Táncsics Mihály u. 49. (2962 hrsz.) 6,0m-es oldalkert csökkentése. II /2 625 hrsz-ú telkeket érintı magánút törlése. II.17. Kossuth u. 72. (879 hrsz.) szabályozási vonal módosítása, törlése. II.18. Bem u. 20. (589 hrsz.) szabályozási vonal törlése. II.19.A. A 4725/3, /4, /5 hrsz-ú ingatlanok Gip-1 övezetében a min. kialakítható telekméret csökkentése 2000m 2 -re. II.19.B. A Rezi út menti, 4910/2 hrsz-ú ingatlant keleti oldalon érintı, tervezett út módosítása (eltolása keleti irányba). II.20. Hévízi út mentén, 0494/ hrsz. telekméret csökkentése (Vt-2). II.21. Lovasi-Rákóczi utca sarkát 482 hrsz-ú telekhez csatolnák. II /2 hrsz-ú Kilátó köz szélesítésének csökkentése, megszüntetése. II.23. Körforgalom szabályozási terven való megjelenítése, ill. törlése. II.24. Földutak nyomvonalának átvezetése. II hrsz-ú telek építési helyének módosítása. II /24 hrsz-ú telek magánúttá való módosítása. II.27. Vízparti, változtatási tilalommal érintett terület szabályozása.

8 8 II.28. Tapolcai úti SPAR mögött, árok menti 4609 ingatlant érintı gyalogút és beültetési kötelezettség törlése. II.29. Csák Gy. u hrsz-ú telken az építési hely kiterjesztése az ingatlantól délre lévı telkekhez hasonlóan a teljes ingatlanszélességre. II.30. Meggyfa utca, 3106, 3608, 3109/1/2 hrsz-ú ingatlanok megosztásának engedélyezése. A Jegenye utca tervezett szélesítésének törlése. II hrsz-ú telek építési helyének bıvítése. II hrsz-ú telek építési helyének módosítása a hrsz-ú telekhez hasonlóan utcafronti beépítés biztosításával. II /8 hrsz-ú telket hátrányosan érintı Köu-4 jelő út nyomvonal szabályozásának módosítása. II , 3155 hrsz-ú ingatlanon lévı épületek építési helyként való feltüntetése. II.35. Fenéki úti 4167 hrsz-on MOL töltıállomás telekalakításhoz szabályozás-módosítás. II.36. Rózsa Ferenc utca 9. alatt kialakított ingatlan tervezett beépítéséhez az Ln-2 övezet elıírásainak módosítása. II.37. Erzsébet királyné u. 36. udvari épület építési helyként való jelölése. II.38. Erzsébet Királyné utca 3. és Jókai utca 6. szám közötti övezeti határ pontosítása. II.39. Csapás úti benzinkút környezetének helyszínrajznak megfelelı ábrázolása a szabályozási tervben. II.40. Szalasztó utca 15. (530 hrsz.) és 17. (529 hrsz.) számú ingatlanokat érintı útszélesítés törlése. II.41. Az Apát utca menti hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítása K-sz-rıl, K-2 szk-ra. II.42. Tompa Mihály utca 57. (4769 hrsz.) számú ingatlant érintı tervezett szabályozási vonal módosítása a kialakult telekhatár szerint. II.43. Bessenyei György utca keleti oldali beépítései mögött, a Szent Imre árok mentén kialakult ingatlanok hasznosításához szükséges módosítás. II.44. Hévízi út 71. sz. fıút közötti gazdasági terület engedélyezett közúti csatlakozásának, feltárásának megjelenítése a szabályozási terven. II.45. Külterületi 0155/37 - /41 hrsz-ú ingatlanokat érintıen megkutatott, nyilvántartott ásványi nyersanyag lelıhely került megállapításra, mely alapján bányatelek kialakítása van folyamatban. Az érintett területet ennek megfelelıen ábrázolni. II.46. A Balaton part térsége közterületeinek fejlesztéséhez szükséges szabályozási terv módosítása a Balaton Szálló környezetében. II.47. A keszthelyi vasútállomás ingatlanát érintı szabályozási vonal törlése. II.48. Keszthely 868 hrsz-ú ingatlan D-i oldalán lévı szabályozási vonal törlése. II.49. Keszthely, Mosóházi dőlı 0228/784 hrsz-ú tervezett útja nyomvonalának korrekciója. 2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert az 1./pontban felsorolt módosításokra vonatkozó további egyeztetési eljárás lefolytatására és a rendelettervezet azt követı elıterjesztésére.

9 9 Határidı: december 31. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Németh Gábor fıépítészi irodavezetı) 4. Családsegítı és gyermekjóléti tevékenység átszervezésének lezárása Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester hozzászólási igényt nem tapasztalva a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 220/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A családsegítı és gyermekjóléti tevékenység átszervezésének lezárása címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a családsegítı és gyermekjóléti tevékenység átszervezésének lezárására vonatkozó megszüntetı okiratot a Melléklet szerint jóváhagyja és felkéri a polgármestert annak aláírására. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a társulás megszüntetésével kapcsolatban szükséges költségvetési elıirányzatok módosításának rendeletben történı átvezetésérıl. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Ruzsics Ferenc, polgármester (Dr. Gábor Hajnalka, igazgatási osztályvezetı) 5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a bizottság javaslatának ismertetését azzal egészítette ki, hogy mindkét ügy visszakerül még a képviselı-testület elé jelen elfogadó döntést követıen, mivel meg kell majd határozni az ingatlan értékét, a másiknál pedig örömmel vették azt, hogy végre megoldódott a Pál u. 24. sz. ingatlan ügye. Selmeczy Zsuzsanna képviselı egy esetben tudta volna támogatni a határozati javaslat elfogadását, ha a befolyt bevétel egy elkülönített alapba kerülne, mely biztosítja azt, hogy csak ilyen célra lehet felhasználni. Ezt az Erzsébet királyné utcai ingatlan eladásakor kapott tájékoztatással indokolta.

10 10 Ruzsics Ferenc polgármester emlékeztette képviselıtársát arra, hogy az Erzsébet királyné utcai ingatlant a képviselı-testület üdülıvé minısítette, ezért lehetséges az, hogy annak az eladása nem a lakásalapba folyik be, s azt szabadon használhatták fel a mőködési költségek fedezeteként. A lakás megnevezéső ingatlan eladásakor a lakásalapba kerül a befizetett vételárösszeg, amit idılegesen lehet más célra használni a likviditás biztosításához, de nem költhetı semmi más célra, mint felújításra, vásárlásra vagy építésre. Miután további hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. A képviselı-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 221/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete Bakics László (szül.: Keszthely, , anyja neve: Szabó Mária) Keszthely, Vásár tér 10/B. fsz. 3. szám alatti lakos lakásvásárlás iránt benyújtott kérelmét támogatja és az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítésérıl szóló 1/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése alapján méltányosságból - figyelemmel kérelmezı bérlıi kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére - engedélyezi a lakás bérlı által történı megvásárlását. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert kérelmezı tájékoztatására, valamint az adásvétel lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére. Határidı: a határozat közlésére augusztus 10. Felelıs: Ruzsics Ferenc, polgármester (Dr. Gábor Hajnalka igazgatási osztályvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselı-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 222/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Keszthely, Pál u. 24. szám alatti ingatlant értékesítés útján kívánja hasznosítani. 2. A képviselı-testület az 1. pontban foglaltak alapján egyetért az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítésérıl szóló 1/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével, és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet, valamint az ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározására irányuló elıterjesztést terjessze a képviselı-testület ülése elé. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester

11 11 (Dr. Gábor Hajnalka igazgatási osztályvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) 6. Fenntartói nyilatkozatok Innovatív iskolák c. pályázathoz Ruzsics Ferenc polgármester ismertette az elıterjesztés tartalmát, melynek lényege az, hogy a három intézmény pályázatához nem szükséges önerı, a pályázat eredményének fenntartása sem igényel önkormányzati forrást, ily módon kiadhatónak tartotta az önkormányzat fenntartói támogató nyilatkozatát, mert az intézményfenntartás állami átvétele sem okoz változást. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 223/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Fenntartói nyilatkozatok kiállítása Innovatív iskolák címő pályázathoz címő elıterjesztést és a következı határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Csány- Szendrey Általános Mővelıdési Központ, az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásra (Kódszám: TÁMOP /2) benyújtásra kerülı pályázatához a fenntartói nyilatkozat kiállításáról gondoskodjon. Határidı: Felelıs: folyamatos Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı) 7. Turisztikai kerékpárút elıkészítése Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság módosító javaslatát, amit azzal egészített ki, hogy a határozatban tartották szükségesnek rögzíteni a pályázathoz nyújtott támogatás sorsát. Ruzsics Ferenc polgármester befogadta a módosító javaslatot.

12 12 Dr. Ifi Ferenc képviselı jelezte, hogy a bizottsági tartózkodását módosítani fogja, mivel a szünetben egyeztetett Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetıvel. Eredeti problémája az volt, hogy az út nyomvonala megváltozott, s a kerékpárosok számára bonyolultabbá és hosszabbá vált. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı meggyızte arról, hogy a korábbi változat olyan jogi akadályokkal járna, mely a beruházást nem tenné lehetıvé. Ennek ellenére kérte errıl nem lemondani, mert ez az irány a belvárosban dolgozók számára 2 km-rel rövidebb utat eredményezne, s nem lesz baj, ha két kerékpárút lesz. Ruzsics Ferenc polgármester megerısítette, hogy a kiírásban felsorolt követelményeknek ezzel a nyomvonallal tudnak leginkább eleget tenni, s így nyújtható be a pályázat. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök tájékoztatása szerint az útvonal meghatározása tárgyában tartott bizottsági ülés végén elviekben egyetértettek abban, hogy a kastélyt megkerülı kerékpárút az elkerülı út belépését követıen a Hévízi úttal alkalmassá tehetı az útvonal vezetésére. Ruzsics Ferenc polgármester a befogadott módosító javaslattal kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 11gyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 224/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Turisztikai kerékpárút pályázat elıkészítése címő elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Keszthelyi VÜZ Városüzemeltetı Egyszemélyes Nonprofit Kft. a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciója (Kódszám: NYDOP /F-12) keretében az országos törzshálózaton belül az Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítására pályázatot nyújtson be. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtásra kerülı pályázat elıkészítéséhez szükséges ,- Ft keretösszeg VÜZ Nonprofit Kft-nek történı átadásáról gondoskodjon. 3. A pályázat elıkészítéséhez szükséges elıirányzat fedezetét a képviselı-testület Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésében kitüntetésekre betervezett személyi juttatások elıirányzata terhére ,- Ft összegben, valamint a céltartalékban szereplı, Csik Ferenc tanuszoda energetikai fejlesztése pályázati önrész soron rendelkezésre álló ,- Ft elıirányzat terhére biztosítja. 4. Nyertes pályázat esetén a VÜZ Nonprofit Kft.-nek a ,- Ft-ot az önkormányzat részére vissza kell fizetnie. 5. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az elıirányzatok költségvetési rendeletben történı átvezetésérıl. Határidı: - a pályázat benyújtására augusztus a költségvetési rendelet módosítására szeptember 30. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgató

13 13 Ruzsics Ferenc polgármester órakor szünetet rendelt el a következı napirend tárgyában megtartásra kerülı munkaértekezletre tekintettel, melynek idıtartamára a soron kívüli ülést berekesztette. Ruzsics Ferenc polgármester órakor megállapította, hogy az ülésteremben 9 képviselı tartózkodik, a testület határozatképes, így elrendelte az ülés folytatását és rátért az utolsó napirendi pont tárgyalására. 8. Pályázat benyújtása a Balaton-parti sétányfejlesztés II. ütemére Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 9 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 225/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Pályázat benyújtása a Balaton-parti sétányfejlesztés II. ütemére címő elıterjesztést és a következı határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Nyugat- Dunántúli Operatív Program Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciója (Kódszám: NYDOP-2.1.1/F-12) keretében Sétányfejlesztés és a közterületek megújítása a keszthelyi Balaton-parton II. ütem címmel pályázat benyújtásáról gondoskodjon. Határidı: augusztus 31. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az ülés napirendjével kapcsolatban nincs további hozzászólás, így a képviselı-testület soron kívüli ülését órakor bezárta. Kmf. Dr. Markó Péter jegyzı Ruzsics Ferenc polgármester

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.)

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Szám: 1/1-145/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11- én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

A képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt.

A képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta a sürgısségi indítványt. Szám: 1/1-143/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. augusztus 14- én (kedd) 14.05 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Szám: 1/1-156/2012. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.)

Szám: 1/1-156/2012. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.) Szám: 1/1-156/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. szeptember 13- án (csütörtök) 14.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 10.03 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 10.03 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-28/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 10.03 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 9-én (csütörtök) 10.07 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 9-én (csütörtök) 10.07 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-35/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 9-én (csütörtök) 10.07 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 12-én (szerda) 17.58 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 12-én (szerda) 17.58 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-246/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 12-én (szerda) 17.58 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. január 17-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/1/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 2-8., 11. TARTALOMJEGYZÉK OK: 2/2013.(I.15.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/1/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. augusztus 16-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 31-33. TARTALOMJEGYZÉK 31/2010.(VIII.16.)

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-127/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 15- én (péntek) 13.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 48014-13/2009. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére

ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 16. Száma: 4326-12/2014. ELİTERJESZTÉS KEOP pályázatokhoz BM EU Önerı Alapból támogatások igénylésére Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET:- TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 17391-3/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 27. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 27. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. november 30-án megtartott zárt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete

Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete Ügyiratszám: SZ/3278/2009. Pécel V áros Ö nkorm ányzata K épviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2009. április 15-én (17.00-17.10) megtartott nyílt képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 3/2008.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2008. április 17-én 17:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl

Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Szám: 41-1 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. január 25-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Dr. Szabadkai

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben