Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete július 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. július 26-án (csütörtök) 14.14 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl."

Átírás

1 Szám: 1/1-136/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete július 26-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fı tér 1.) Jelen vannak: Pálinkás Róbert alpolgármester Borosné Eitner Kinga, Csótár András, Dr. Ifi Ferenc, Kocsis Miklós, Mohácsi József, Rigó Ferenc, Selmeczy Zsuzsanna, Szabó György és Vozár Péterné képviselı. Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka aljegyzı Bertalanné Dr. Gallé Vera titkárságvezetı Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a képviselı-testület tagjait és a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy az ülés szabályszerő módon került összehívásra, a képviselık mindegyike, 11 fı a teremben tartózkodik, ily módon a testület határozatképes, ezáltal a soron kívüli képviselı-testületi ülést megnyitotta. A rendhagyó napirendi javaslatot az ülés szünetében ugyanis az utolsó elıterjesztés, a Balaton-part sétányfejlesztés II. üteme mőszaki tartalmának tárgyában munkaértekezletre kerül sor - változatlan formában terjesztette elı és felkérte képviselıtársait a napirenddel kapcsolatos javaslataik megtételére, majd miután hozzászólás nem volt, a napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 2. A környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet)

2 2 3. Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata III. 4. Családsegítı és gyermekjóléti tevékenység átszervezésének lezárása 5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása 6. Fenntartói nyilatkozatok Innovatív iskolák c. pályázathoz 7. Turisztikai kerékpárút elıkészítése 8. Pályázat benyújtása a Balaton-parti sétányfejlesztés II. ütemére 1. Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester felkérte hozzászólásra képviselıtársait, de miután az nem volt, elsıként a kezdeményezést tartalmazó határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 217/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése értelmében az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó kezdeményezést elfogadja és felkéri a polgármestert a rendelettervezet elıterjesztésére. Határidı: július 26. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester a rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 10 igen, 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 29/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv

3 3 2. A környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester felkérte hozzászólásra képviselıtársait, de miután az nem volt, elsıként a kezdeményezést tartalmazó határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal (1 képviselı nem szavazott) meghozta a következı határozatot. 218/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Zala Megyei Kormányhivatal XX- B-030/1333-1/2012. számú törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, melynek alapján a környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével egyetért, és a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 38/2006.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselı-testület ülése elé. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésrıl az elfogadott rendeletmódosítás megküldésével egyidejőleg a Zala Megyei Kormányhivatal fıigazgatóját tájékoztassa. Határidı: - a rendelettervezet beterjesztésére július a tájékoztatásra július 31. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester a rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 30/2012. (VII.30.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl szóló 18/1997. (V. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzıkönyv

4 4 3. Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata III. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök jelezte, hogy a bizottságuk nem tárgyalta ugyan az elıterjesztést, azonban örömmel tapasztalta, hogy az I.21. pont szerepel a tervezetben, de a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén Selmeczy Zsuzsanna képviselı kérdésére válaszolva a fıépítész sajnálatosan azt a tájékoztatást adta, hogy magánterületeken a konténerek tárolásának megakadályozására nincs lehetıség, s nem értette, miért nincs mód ennek helyi tiltására és szabályozására, vagy központi jogszabály kezdeményezésére. Ruzsics Ferenc polgármester a fıépítész javaslatát kérte, melyet jelezte felterjeszt a parlamentbe jogalkotás érdekében. Dr. Ifi Ferenc képviselı az építési magasság csökkenése ügyében az egységesítést támogatta, mindazonáltal nem érezte ennek jelentıségét a város egységességében, viszont az ingatlanok értékét bizonyosan csökkenti, ezért Kis-Keszthely esetében ezt nem tudta elfogadni az elmondottakra tekintettel. Ruzsics Ferenc polgármester véleménye szerint ez nem jelent korlátot Kis-Keszthelyen, mivel a régi házak egyike sem 6 m-es magasságú, építeni pedig a korábbival egyezıt lehetséges a jelenlegi elıírások szerint. Kocsis Miklós képviselı elızı hozzászólását azzal egészítette ki, hogy az nemcsak a konténerekre, hanem más városképet romboló objektumokra vonatkozott, melyeknél a közterület-felügyeletnek jut fontos szerep. Rigó Ferenc képviselı az utak menti konténerszigetekkel kapcsolatban szólalt fel, mert onnan pl. a Várvölgyi útra a szél hordja a hulladékot. Ruzsics Ferenc polgármester jelezte, hogy ez nem tárgya az elıterjesztésnek, Kocsis Miklós képviselı pedig a konténervárosra utalt hozzászólásában. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök elmondta, hogy bár Dr. Ifi Ferenc képviselı ezen az ülésen nem kapott választ a feltett kérdésre, azonban a bizottsági ülésen igen, melynek keretében a fıépítész arról adott tájékoztatást, hogy minden módosító javaslat elfogadása esetén újból indul az elıkészítı egyeztetési eljárás, ami a rendelet megalkotásának határidejét elodázza. Dr. Ifi Ferenc képviselı emlékezete szerint ezt a választ a fıépítésztıl a Károlyi Gyula utca meghosszabbításával kapcsolatban kapta, így arról letett, azonban ezt a Kis-keszthelyi lakosok anyagi érdekeit szelektíven sértı szabályozást kérte módosítani. Németh Gábor fıépítész ezt a módosító javaslatot ugyanolyan jellegő változtatásnak ítélte meg, mint minden más szabályozást, így most kérte az elıterjesztést tartalmában nem módosítani az eljárás lezárása érdekében.

5 5 Ruzsics Ferenc polgármester Dr. Ifi Ferenc képviselı megnyugtatására elmondta, hogy az építési magasság csökkenése más városrészekre is érvényes. Kocsis Miklós képviselı a II. részben 3050/4 hrsz-ú ingatlant illetıen érdeklıdött a lehetséges pontosításról, továbbá a kutyapanzió lehetséges területét kérte beazonosítani. Németh Gábor fıépítész elmondta, a korábbiakban elıterjesztett elképzelés bizottsági tárgyalása óta folytatott hatósági egyeztetés alapján, illetve a Balatoni törvény elıírásainak megfelelın a megjelölt terület nem alkalmas kutyapanzió céljára, ezért egy másik terület került megjelölésre, egy egyetemi kezeléső területen, egy bıvített jellegő vállalkozás keretében, a Szendrey teleptıl nyugatra. A másik kérdést illetıen arról adott tájékoztatást, hogy az a Martinovics utcától keletre lévı utat érinti, melyre a szabályozás csak akkor kerülne módosításra, ha a magántulajdonos az útkezelıi hozzájárulást be tudja csatolni a rendelettervezet tárgyalásáig, mert az út csökkentése nem kívánatos. Ruzsics Ferenc polgármester továbbra sem támogatta a jelzett területen lakópark megépítését. Az elhangzottakra tekintettel változatlan formában bocsátotta szavazásra a módosított határozati javaslatot. A képviselı-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 219/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata III. címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. / Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításának és településfejlesztési döntésének tárgyában hozott 291/2010. (X.28.) sz., valamint 11/2012. (I. 26.) sz. határozatát érvényben és hatályában fenntartva, az azokban foglaltakat alábbiakban felsorolt változtatási igényekre kiterjedıen erısíti meg: I. KÉSZ módosításával kapcsolatos indítványok I.1. Külterületi szabályozási tervlapon megjelenı U-1, U-2 jelő övezet (Btv. Gazdasági terület övezete) elıírásainak megfogalmazása a KÉSZ-ben. I.2. Külterületi szabályozási tervlapon megjelenı E-1 G, E-2 G, E-1 V, E-2 V, E-1 t, E-2 t övezeti jelölések összhangjának megteremtése a KÉSZ-szel. (Btv. E-1 erdıterület övezete, E-2 Erdıtelepítésre alkalmas övezet, E-3 Kiváló termıhelyi adottságú erdıterület övezete). I.3. KÉSZ 25. (3) pontjában a B (történelmi belváros területe) jelő övezetekben az autójavítás-és karbantartás új létesítményeinek kialakítását zárja ki a módosítás. I.4. Elıkertbe nyúló erkély elıírásainak pontosítása. KÉSZ 12. (4) bekezdést módosítani: Elıkert csak kialakult állapot és az övezeti elıírás szerint engedélyezhetı, az épületek utcai homlokzatán erkély létesíthetı, mely az elıkertbe nem nyúlhat bele. I.5. KÉSZ 12. (17) bekezdésében az oldalkerítés anyagának meghatározása nem szükséges, törlése javasolt. I.6. KÉSZ 3. (4) bekezdését kiegészíteni: az Ln és Lk övezeteken kívül a VT-3 B övezetekben is új építés esetén lakásonként egy garázs létesítését kötelezıvé kell tenni. I.7. KÉSZ-ben a gépkocsitároló kifejezést garázs -ra cserélni. Garázs fogalmának meghatározása a konténer fém tárolók kialakításának kizárásával.

6 6 I.8. Meglévı út szélesítése esetén, az új szabályozási vonal és a meglévı közterület közötti, a magántelekbıl a szélesítés céljára leválasztott, önálló helyrajzi számmal kialakított telek csak közforgalom számára korlátlanul megnyitott státuszú földrészletként kerülhessen bejegyzésre a földhivatalnál. Ezzel elérhetı, hogy a tényleges használat is e szerint alakuljon. I.9. Szabályozni, hogy kerítés nyomvonala szabályozási vonalhoz igazodjon. I.10. Apartman és üdülıegység fogalmának meghatározása. I.11. KÉSZ 2. (5) bekezdés (kialakult, tőztávolságnál kisebb építmények közötti távolság esetén az illetékes szakhatósággal való egyeztetés igazolása) a megváltozott jogszabályok alapján feleslegessé vált, törlendı. I.12. Általános elıírásokban (12. (1) bekezdés) lehetıvé tenni, hogy a fıfunkciót kiegészítı funkciók a teljes hátsókertben elhelyezhetıek legyenek. (Kerti nyitott szín hátsókertben való elhelyezésének engedélyezése). I.13. KÉSZ-ben a kivételesen elhelyezhetı építmények feltételeinek további szigorítása. (pl. legyen kétszeres telekméret). I.14. KÉSZ-ben a tetıkialakítás meghatározásában a jellemzıen magastetıs kialakítás helyett szerepeljen a környezetbe illeszkedı megfogalmazás. I.15. Nyelestelek kialakíthatóságát a KÉSZ övezetenként engedélyezheti, kialakításának tiltása felesleges, mivel OTÉK ezt már kizárja. I.16. Belvárosi Nádor u., Pethı u., Kisfaludy u., Bakacs u., Városház u., Fejér Gy. utcák menti övezetekben a kötelezıen elhelyezendı gépkocsi beállók, parkolók kialakításának egyedi szabályozása. I.17. Kis-Keszthely városrész építménymagasságának csökkentése (6,0 m helyett 5,0 m). I.18. Csárda utcától délre található 4169, 4209, 4271 hrsz-ú telkek szabályozásának felülvizsgálata. I.19. Csárda utcától északra Lke-3 jelő övezetben az építménymagasság csökkentése (5,5 m helyett 5,0 m és 6,5 m homlokzatmagassággal). I.20. Régi Zámor városrészben építménymagasság csökkentése (6,0 m helyett 4,5 m vagy 5,5 m), és a Lóczy utca mentén 40-60%-ról 25(30)%-ra csökkenteni a beépítési százalékot. I.21. Új Zámor városrészben építménymagasság (kötelezıen a földszinti padlóvonal 0,3 m legyen) és beépítési százalék módosítása (Zámor u. Toldi M. u. között 30% helyett 25%-ra csökkenjen). I.22. Tapolcai út mentén az utcaképet, városképet negatívan befolyásoló raktározási, tárolási tevékenységek szabályozása (pl. konténerek). I.23. Övezetekben a 2.. (4)-ra való hivatkozás pontosítása. I.24. Erzsébet királyné u. 17. (698/1 hrsz.) elıkertbe alagsori lejáró építésének lehetıvé tétele. I.25. Gksz-3 jelő övezet min. kialakítható telekméret elıírásainak pontosítása a KÉSZ-ben. I.26. Lakóövezetben üdülı létesítése. I.27. KÉSZ 6. (16) (17) bekezdés 8. pontjában az Lk-6 b jelő övezet elıírásainak pontosítása: Az övezet Keszthely Városközpont szabályozási tervében MJT, mőemléki jelentıségő területbe esik

7 7 II. Szabályozási tervet érintı módosítási indítványok II.1. Bem utca Unterberger utca Rákóczi utca tömbbelsı feltárásának újragondolása a megvalósult új beépítések ismeretében. II.2. Szabályozási terven több helyen ábrázolt feltárható tömbbelsı jelölések törlendık. II.3. Tompa Mihály utcából nyíló 1887 hrsz-ú telek Köu-5 övezeti módosítása Lke-1-be. II.4. A 3050/4 hrsz-ú ingatlanon jelölt kerékpárút módosítása 2m széles gyalogúttá, a jelenlegi állapot bontás utáni visszaállíthatósága, és az ingatlan elıtti közterületen parkolóhelyek elhelyezésének biztosítása. II.5. Kutyapanzió kialakítására javasolt a volt szeméttelep területe. II.6. Kertváros, Patkó utca, tervezett közterületek felülvizsgálata, szem elıtt tartva a szennyvízelvezetés ésszerő (gravitációs) megoldását. II.7. Távfőtımő melletti szakképzıiskola (4501/79 hrsz.) építési helyének feltüntetése. II /2 hrsz.-ú ingatlanon lakóépület létesítésének biztosítása. II.9. A 3800-, 3801-, 3802 hrsz-ú vízparti telkek beépíthetıségét vizsgálni. A szabályozási terv szerint kialakított, megmaradó telekrészek egyben beépíthetık legyenek. (övezet minimálisan kialakítható telekméretének csökkentése). II.10. Ruszek József u. 38. (3394 hrsz.) kerti tetı elhelyezhetısége. II.11. Kossuth u (774/9 hrsz.) Munkaügyi Központ mögötti irodaház tervezett bıvítésének biztosítása. II /13 hrsz-ú telek (Keringı u.) oldalhatáron álló beépíthetıségének biztosítása. II /1 hrsz.-ú ingatlanra (Hévízi út) tervezett út nyomvonalának felülvizsgálata, telekhatárhoz igazítása. II.14. Csárda u hrsz. szabályozásának egyértelmősítése (Lk-4). II.15. Táncsics Mihály u. 49. (2962 hrsz.) 6,0m-es oldalkert csökkentése. II /2 625 hrsz-ú telkeket érintı magánút törlése. II.17. Kossuth u. 72. (879 hrsz.) szabályozási vonal módosítása, törlése. II.18. Bem u. 20. (589 hrsz.) szabályozási vonal törlése. II.19.A. A 4725/3, /4, /5 hrsz-ú ingatlanok Gip-1 övezetében a min. kialakítható telekméret csökkentése 2000m 2 -re. II.19.B. A Rezi út menti, 4910/2 hrsz-ú ingatlant keleti oldalon érintı, tervezett út módosítása (eltolása keleti irányba). II.20. Hévízi út mentén, 0494/ hrsz. telekméret csökkentése (Vt-2). II.21. Lovasi-Rákóczi utca sarkát 482 hrsz-ú telekhez csatolnák. II /2 hrsz-ú Kilátó köz szélesítésének csökkentése, megszüntetése. II.23. Körforgalom szabályozási terven való megjelenítése, ill. törlése. II.24. Földutak nyomvonalának átvezetése. II hrsz-ú telek építési helyének módosítása. II /24 hrsz-ú telek magánúttá való módosítása. II.27. Vízparti, változtatási tilalommal érintett terület szabályozása.

8 8 II.28. Tapolcai úti SPAR mögött, árok menti 4609 ingatlant érintı gyalogút és beültetési kötelezettség törlése. II.29. Csák Gy. u hrsz-ú telken az építési hely kiterjesztése az ingatlantól délre lévı telkekhez hasonlóan a teljes ingatlanszélességre. II.30. Meggyfa utca, 3106, 3608, 3109/1/2 hrsz-ú ingatlanok megosztásának engedélyezése. A Jegenye utca tervezett szélesítésének törlése. II hrsz-ú telek építési helyének bıvítése. II hrsz-ú telek építési helyének módosítása a hrsz-ú telekhez hasonlóan utcafronti beépítés biztosításával. II /8 hrsz-ú telket hátrányosan érintı Köu-4 jelő út nyomvonal szabályozásának módosítása. II , 3155 hrsz-ú ingatlanon lévı épületek építési helyként való feltüntetése. II.35. Fenéki úti 4167 hrsz-on MOL töltıállomás telekalakításhoz szabályozás-módosítás. II.36. Rózsa Ferenc utca 9. alatt kialakított ingatlan tervezett beépítéséhez az Ln-2 övezet elıírásainak módosítása. II.37. Erzsébet királyné u. 36. udvari épület építési helyként való jelölése. II.38. Erzsébet Királyné utca 3. és Jókai utca 6. szám közötti övezeti határ pontosítása. II.39. Csapás úti benzinkút környezetének helyszínrajznak megfelelı ábrázolása a szabályozási tervben. II.40. Szalasztó utca 15. (530 hrsz.) és 17. (529 hrsz.) számú ingatlanokat érintı útszélesítés törlése. II.41. Az Apát utca menti hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítása K-sz-rıl, K-2 szk-ra. II.42. Tompa Mihály utca 57. (4769 hrsz.) számú ingatlant érintı tervezett szabályozási vonal módosítása a kialakult telekhatár szerint. II.43. Bessenyei György utca keleti oldali beépítései mögött, a Szent Imre árok mentén kialakult ingatlanok hasznosításához szükséges módosítás. II.44. Hévízi út 71. sz. fıút közötti gazdasági terület engedélyezett közúti csatlakozásának, feltárásának megjelenítése a szabályozási terven. II.45. Külterületi 0155/37 - /41 hrsz-ú ingatlanokat érintıen megkutatott, nyilvántartott ásványi nyersanyag lelıhely került megállapításra, mely alapján bányatelek kialakítása van folyamatban. Az érintett területet ennek megfelelıen ábrázolni. II.46. A Balaton part térsége közterületeinek fejlesztéséhez szükséges szabályozási terv módosítása a Balaton Szálló környezetében. II.47. A keszthelyi vasútállomás ingatlanát érintı szabályozási vonal törlése. II.48. Keszthely 868 hrsz-ú ingatlan D-i oldalán lévı szabályozási vonal törlése. II.49. Keszthely, Mosóházi dőlı 0228/784 hrsz-ú tervezett útja nyomvonalának korrekciója. 2./ A képviselı-testület felkéri a polgármestert az 1./pontban felsorolt módosításokra vonatkozó további egyeztetési eljárás lefolytatására és a rendelettervezet azt követı elıterjesztésére.

9 9 Határidı: december 31. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Németh Gábor fıépítészi irodavezetı) 4. Családsegítı és gyermekjóléti tevékenység átszervezésének lezárása Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester hozzászólási igényt nem tapasztalva a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 220/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta A családsegítı és gyermekjóléti tevékenység átszervezésének lezárása címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete a családsegítı és gyermekjóléti tevékenység átszervezésének lezárására vonatkozó megszüntetı okiratot a Melléklet szerint jóváhagyja és felkéri a polgármestert annak aláírására. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a társulás megszüntetésével kapcsolatban szükséges költségvetési elıirányzatok módosításának rendeletben történı átvezetésérıl. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Ruzsics Ferenc, polgármester (Dr. Gábor Hajnalka, igazgatási osztályvezetı) 5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök a bizottság javaslatának ismertetését azzal egészítette ki, hogy mindkét ügy visszakerül még a képviselı-testület elé jelen elfogadó döntést követıen, mivel meg kell majd határozni az ingatlan értékét, a másiknál pedig örömmel vették azt, hogy végre megoldódott a Pál u. 24. sz. ingatlan ügye. Selmeczy Zsuzsanna képviselı egy esetben tudta volna támogatni a határozati javaslat elfogadását, ha a befolyt bevétel egy elkülönített alapba kerülne, mely biztosítja azt, hogy csak ilyen célra lehet felhasználni. Ezt az Erzsébet királyné utcai ingatlan eladásakor kapott tájékoztatással indokolta.

10 10 Ruzsics Ferenc polgármester emlékeztette képviselıtársát arra, hogy az Erzsébet királyné utcai ingatlant a képviselı-testület üdülıvé minısítette, ezért lehetséges az, hogy annak az eladása nem a lakásalapba folyik be, s azt szabadon használhatták fel a mőködési költségek fedezeteként. A lakás megnevezéső ingatlan eladásakor a lakásalapba kerül a befizetett vételárösszeg, amit idılegesen lehet más célra használni a likviditás biztosításához, de nem költhetı semmi más célra, mint felújításra, vásárlásra vagy építésre. Miután további hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. A képviselı-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 221/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete Bakics László (szül.: Keszthely, , anyja neve: Szabó Mária) Keszthely, Vásár tér 10/B. fsz. 3. szám alatti lakos lakásvásárlás iránt benyújtott kérelmét támogatja és az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítésérıl szóló 1/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése alapján méltányosságból - figyelemmel kérelmezı bérlıi kötelezettségeinek folyamatos teljesítésére - engedélyezi a lakás bérlı által történı megvásárlását. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert kérelmezı tájékoztatására, valamint az adásvétel lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére. Határidı: a határozat közlésére augusztus 10. Felelıs: Ruzsics Ferenc, polgármester (Dr. Gábor Hajnalka igazgatási osztályvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. A képviselı-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot. 222/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Keszthely, Pál u. 24. szám alatti ingatlant értékesítés útján kívánja hasznosítani. 2. A képviselı-testület az 1. pontban foglaltak alapján egyetért az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítésérıl szóló 1/2004. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésével, és a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 38/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet, valamint az ingatlan értékesítési feltételeinek meghatározására irányuló elıterjesztést terjessze a képviselı-testület ülése elé. Határidı: szeptember 30. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester

11 11 (Dr. Gábor Hajnalka igazgatási osztályvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) 6. Fenntartói nyilatkozatok Innovatív iskolák c. pályázathoz Ruzsics Ferenc polgármester ismertette az elıterjesztés tartalmát, melynek lényege az, hogy a három intézmény pályázatához nem szükséges önerı, a pályázat eredményének fenntartása sem igényel önkormányzati forrást, ily módon kiadhatónak tartotta az önkormányzat fenntartói támogató nyilatkozatát, mert az intézményfenntartás állami átvétele sem okoz változást. Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 223/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Fenntartói nyilatkozatok kiállítása Innovatív iskolák címő pályázathoz címő elıterjesztést és a következı határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Csány- Szendrey Általános Mővelıdési Központ, az Egry József Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, valamint a Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképzı Iskolája és Kollégiuma Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásra (Kódszám: TÁMOP /2) benyújtásra kerülı pályázatához a fenntartói nyilatkozat kiállításáról gondoskodjon. Határidı: Felelıs: folyamatos Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı) 7. Turisztikai kerékpárút elıkészítése Szabó György pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottsági elnök ismertette a bizottság módosító javaslatát, amit azzal egészített ki, hogy a határozatban tartották szükségesnek rögzíteni a pályázathoz nyújtott támogatás sorsát. Ruzsics Ferenc polgármester befogadta a módosító javaslatot.

12 12 Dr. Ifi Ferenc képviselı jelezte, hogy a bizottsági tartózkodását módosítani fogja, mivel a szünetben egyeztetett Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetıvel. Eredeti problémája az volt, hogy az út nyomvonala megváltozott, s a kerékpárosok számára bonyolultabbá és hosszabbá vált. Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezetı meggyızte arról, hogy a korábbi változat olyan jogi akadályokkal járna, mely a beruházást nem tenné lehetıvé. Ennek ellenére kérte errıl nem lemondani, mert ez az irány a belvárosban dolgozók számára 2 km-rel rövidebb utat eredményezne, s nem lesz baj, ha két kerékpárút lesz. Ruzsics Ferenc polgármester megerısítette, hogy a kiírásban felsorolt követelményeknek ezzel a nyomvonallal tudnak leginkább eleget tenni, s így nyújtható be a pályázat. Kocsis Miklós turisztikai, városfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök tájékoztatása szerint az útvonal meghatározása tárgyában tartott bizottsági ülés végén elviekben egyetértettek abban, hogy a kastélyt megkerülı kerékpárút az elkerülı út belépését követıen a Hévízi úttal alkalmassá tehetı az útvonal vezetésére. Ruzsics Ferenc polgármester a befogadott módosító javaslattal kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. A képviselı-testület 11gyhangú igen szavazattal meghozta a következı határozatot. 224/2012. (VII. 26.) sz. képviselı-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a Turisztikai kerékpárút pályázat elıkészítése címő elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Keszthelyi VÜZ Városüzemeltetı Egyszemélyes Nonprofit Kft. a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciója (Kódszám: NYDOP /F-12) keretében az országos törzshálózaton belül az Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítására pályázatot nyújtson be. 2. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtásra kerülı pályázat elıkészítéséhez szükséges ,- Ft keretösszeg VÜZ Nonprofit Kft-nek történı átadásáról gondoskodjon. 3. A pályázat elıkészítéséhez szükséges elıirányzat fedezetét a képviselı-testület Keszthely Város Önkormányzata évi költségvetésében kitüntetésekre betervezett személyi juttatások elıirányzata terhére ,- Ft összegben, valamint a céltartalékban szereplı, Csik Ferenc tanuszoda energetikai fejlesztése pályázati önrész soron rendelkezésre álló ,- Ft elıirányzat terhére biztosítja. 4. Nyertes pályázat esetén a VÜZ Nonprofit Kft.-nek a ,- Ft-ot az önkormányzat részére vissza kell fizetnie. 5. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az elıirányzatok költségvetési rendeletben történı átvezetésérıl. Határidı: - a pályázat benyújtására augusztus a költségvetési rendelet módosítására szeptember 30. Felelıs: Ruzsics Ferenc polgármester (Dr. Horváth Teréz polgármesteri kabinetvezetı Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezetı) Göncz Attila VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgató

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-44/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. február 29-én (csütörtök) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 23-án (szerda) 16.51 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. április 29-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Siklósi István

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. június 19-i munkaterv szerinti nyílt ülésérıl Az ülés helye: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme (Szolnok,

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. OKTÓBER 18-ÁN TARTOTT REDKÍVÜLI

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben